Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας"

Transcript

1 Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ , F A X : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες: Α. Φαραδέλης Σηλ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Αζήλα, Αξηζκ. Πξση.: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Ο Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42, 43, 44, 45 θαη 46 ηνπ Ν. 4194/2013 (ΦΔΚ 208/Α/ ) «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 295/2002 (ΦΔΚ 262/Α /2002) «Οξγαληζκφο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο» ζηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζε δέθα πέληε (15), εθ ησλ νπνίσλ κία (1) ζέζε Ννκηθνχ πκβνχινπ, 3. Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 883/1980 (ΦΔΚ 218/Α /1980) «Πεξί ζπζηάζεσο παξά ησ ΣΔΔ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ θαη ζέζεσλ επί εκκίζζσ εληνιή», 4. Σν γεγνλφο φηη παξακέλνπλ θελέο ζέζεηο απφ ηηο δέθα ηέζζεξεηο (14) νξηδφκελεο θαη νη αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΣΔΔ, 5. Σε κε αξηζ. Α2/23/2011 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ζέκα «Πξφζιεςε νθηψ (8) δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζην ΣΔΔ- Κεληξηθή Τπεξεζία», 6. Σα κε αξηζ. πξση / θαη 5524/ έγγξαθα ηνπ ΣΔΔ πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή, 7. Σε κε αξηζ. πξση. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.17/35/22484 π.ε./ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 (άξζξν 2 παξ.1) κε ζέκα: «Έγθξηζε γηα ηελ πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) Γηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ)», 8. Σν κε αξηζ. πξση. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.17/25173π.ε./ (Αξηζ. πξση. ΣΔΔ 14136/ ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Έγθξηζε γηα ηελ πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζηελ Κεληξηθή

2 2 Τπεξεζία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ)», 9. Σε κε αξηζ. πξση. νηθ. 2/17132/0022/ Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο απνδνρψλ δηθεγφξσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε πάγηαο θαη πεξηνδηθήο έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4024/2011» (ΦΔΚ 498/Α /2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α /2012), 10. Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο πάγηαο αληηκηζζίαο ησλ δηθεγφξσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΣΔΔ, ην νπνίν είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, κε αηξεηή δηνίθεζε θαη ηδίνπο πφξνπο, δελ επηδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη ελ γέλεη δαπάλεο ηνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην ίδην, 11. Σν γεγνλφο φηη έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΣΔΔ έηνπο 2015 γηα ηε δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ πξφζιεςε ησλ 4 δηθεγφξσλ, 12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/ «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα» (ΦΔΚ Α 74), 13. Σηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ λνκηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη εμσδηθαζηηθψλ ππνζέζεψλ ηνπ. ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Σελ πιήξσζε ηεζζάξσλ (4) νξγαληθψλ ζέζεσλ δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή, θαηφπηλ επηινγήο, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Σ.Δ.Δ. (Αζήλα). Ανηικείμενο ηεο απαζρφιεζεο είλαη ε επηκέιεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ δηθψλ κε δηάδηθν ην ΣΔΔ, ε κέξηκλα ηεο δηθαζηηθήο θαη εμσδίθνπ πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΣΔΔ ελψπηνλ θάζε δηθαζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο αξρήο, ε δηα γλσκνδνηήζεσλ ζπλδξνκή ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ, επί ησλ εθάζηνηε αλαθππηφλησλ λνκηθψλ ζεκάησλ, φπσο ζην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ./γκαηνο 883/1980 (ΦΔΚ Α 218/1980) νξίδεηαη θαη εηδηθφηεξα: Αζηικό δίκαιο: Γηθαζηηθή δηεθδίθεζε ακνηβψλ κεραληθψλ ή κειεηεηηθψλ εηαηξηψλ θάζε κνξθήο απφ εθπφλεζε κειεηψλ ή επίβιεςε εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαζ ππνθαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ κεραληθψλ-κειεηεηηθψλ εηαηξηψλ (ζχληαμε-θαηάζεζε αγσγψλ, εθδίθαζε απηψλ ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ φισλ ησλ βαζκψλ, επίζπεπζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ θιπ), Γηθαζηηθέο δηαθνξέο απφ ζπκβάζεηο έξγσλ 681επ Α.Κ., Γηθαζηηθή δηεθδίθεζε νθεηινκέλσλ ακνηβψλ γηα δηελεξγεζείζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. ηεο 10/16 Ιαλ «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ επί δηαηηεζηψλ θαη πξαγκαηνγλσκνζπλψλ δηθαησκάησλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο θαη ησλ παξ απηνχ δηνξηδνκέλσλ δηαηηεηψλ θαη πξαγκαηνγλσκφλσλ» (Φ.Δ.Κ. 15/1935), ππνζέζεηο ελνρηθνχ, εκπξαγκάηνπ θαη θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, εξγαηηθέο δηαθνξέο, δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εθκίζζσζε θαη κίζζσζε αθηλήησλ θιπ.

3 3 Γημόζιο Γίκαιο: Αθπξσηηθέο δηαθνξέο ζρεηηθά κε α)αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ εηδηθφηεηαο κεραληθνχ ζε απνθνίηνπο παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, β)άδεηεο αζθήζεσο επαγγεικάησλ, θαη γ)ελαξκφληζε κε θνηλνηηθή λνκνζεζία επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θ.ιπ.), αγσγέο απνδεκίσζεο θαηά ηνπ ΣΔΔ ιφγσ εμσζπκβαηηθήο επζχλεο (άξζξα 105, 106 Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ Αζηηθνχ Κψδηθα), θάζε είδνπο δηαθνξέο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηνλ θαηαζηαιηηθφ, πξνιεπηηθφ έιεγρν δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη θαηά ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, δηαθνξέο νπζίαο απφ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ, αλαηξέζεηο εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο δεκνζίνπ, λνκηθφο έιεγρνο πξνθεξχμεσλ θαη θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ, ελζηάζεηο, πξνζθπγέο, πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ/έξγσλ, πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία, λνκηθφο έιεγρνο πξνθεξχμεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ (ΚΠ, ΔΠΑ.Δ.. θ.ιπ.), έλδηθα κέζα πεηζαξρηθνχ θαη ππαιιειηθνχ δηθαίνπ, θνηλσληθναζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο δηαθνξέο ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, αθπξσηηθέο δηαθνξέο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ, λνκηθφο έιεγρνο δηαθεξχμεσλ κηζζψζεσλ δεκνζίνπ. Δμπορικό Γίκαιο : Ννκηθφο έιεγρνο λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ εηαηξεηψλ θάζε κνξθήο (αλσλχκσλ, πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ, πξνζσπηθψλ θιπ), λνκηθφο ρεηξηζκφο ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο κηζζψζεηο, δεηήκαηα ζρεηηθά κε εκπνξηθέο επσλπκίεο, δηθαζηηθέο δηαθνξέο απφ αμηφγξαθα, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην δίθαην αληαγσληζκνχ. Πεξαηηέξσ αλαζέζεηο αληηθεηκέλσλ δηθεγνξηθήο απαζρφιεζεο δελ απνθιείεηαη εθ ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ. Η έδρα ηοσ Σ.Δ.Δ. βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ Νίθεο αξ.4, φπνπ θαη ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο νη δηθεγφξνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ. Α. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη πξέπεη: 1. Να έρνπλ Πηπρίν Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο. 2. Να έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ δεκνζίνπ ή αζηηθνχ ή εκπνξηθνχ δηθαίνπ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο. ε πεξίπησζε πνπ κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζην βαζηθφ ηίηιν, δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. Οη θάηνρνη κφλν δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζηα ίδηα σο άλσ γλσζηηθά αληηθείκελα Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο, ζεσξείηαη φηη θαιχπηνπλ ην θξηηήξην-πξνζφλ απηφ. 3. Να είλαη δηθεγφξνη, κέιε Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Διιάδαο, κε δηθαίσκα παξάζηαζεο ελψπηνλ ησλ Δηξελνδηθείσλ, Πξσηνδηθείσλ θαη Δθεηείσλ, ήηνη λα είλαη δηθεγφξνη Παξ Δθέηαηο ή Παξ Αξείσ Πάγσ.

4 4 4. Να είλαη δηθεγφξνη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ηεο πξνυπφζεζεο απηήο ιακβάλεηαη ππ φςηλ ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ δηθεγφξνπ ζηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν πνπ αλήθεη. 5. Να έρνπλ εθπιεξψζεη νη άλδξεο ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ λφκηκα θαη νξηζηηθά απαιιαγεί απφ απηέο. 6. Να κελ έρνπλ ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά. 7. Να κελ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε. Γηθεγφξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο ππνςήθηνη, αλ ζπλππνβάιινπλ, καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ππεχζπλε δήισζε, φηη εθφζνλ πξνζιεθζνχλ ζηε λέα ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη, ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε. 8. Να έρνπλ άξηζηε ή ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.. Η άξηζηε ή πνιχ θαιή γλψζε ζα απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 Π.Γ/γκαηνο 50/2001 φπσο απηφ ηζρχεη. Σα αλσηέξσ πξνζφληα απνηεινχλ ζηνηρεία παξαδεθηνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηίζεληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Β. ΑΙΣΗΔΙ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο θαη απφ ψξα 8.30 π.κ. έσο 15.00κ.κ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. (Νίθεο 4, Σ.Κ , Αζήλα, 2νο φξνθνο) κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 1. Αίηεζε κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αλαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγγξάθσλ ηεο παξαγξάθνπ Β Δπθξηλέο αληίγξαθν δηπιήο φςεο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο θαη ηνπ Γειηίνπ Γηθεγνξηθήο Σαπηφηεηαο. 3. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ. 4. Βεβαίσζε ή Πηζηνπνηεηηθφ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη αθελφο ε ηδηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ σο δηθεγφξνπ παξ Αξείσ Πάγσ ή παξ Δθέηαηο θαη αθεηέξνπ ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ σο δηθεγφξνπ ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν. 5. Πηζηνπνηεηηθφ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη φηη δελ θαηέρεη άιιε έκκηζζε ζέζε. 6. Τπεχζπλε Γήισζε φηη ν ππνςήθηνο δελ είλαη έκκηζζνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». Γηθεγφξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο ππνςήθηνη, αλ ζπλππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε φηη εθφζνλ πξνζιεθζνχλ απφ ην ΣΔΔ ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία αλ δελ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ εληνιέα, ζην νπνίν παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο φηη παξαηηήζεθαλ απφ ηελ έκκηζζε ζέζε ηνπο ή

5 5 έπαςαλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο ή λα ιακβάλνπλ πεξηνδηθή ακνηβή. 7. Δπθξηλή αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη μέλσλ γισζζψλ. Αλ ν βαζηθφο ή ν κεηαπηπρηαθφο ή θαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, απαηηείηαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ γηα ηελ ηζφηηκε αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ. Γηα φζνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ είλαη ζε μέλε γιψζζα, απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή κεηάθξαζε θαηά ην άξζξν 36 ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». 8. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. 9. Όια ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ή δχλαηαη λα ζπλεθηηκεζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ηνπ ππνςεθίνπ, ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πείξαο θαη επάξθεηαο ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 10. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη θαη ε αλαθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Σελ αίηεζή ηνπ ππνβάιεη ν ππνςήθηνο, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε δηα ζπζηεκέλεο επηζηνιήο είηε ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. ηελ αίηεζή ηνπ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα επηζπλάπηεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζε απιέο θσηνηππίεο. Αν ασηά δεν προζκομιζθούν, ηόηε ο σπουήθιος ηίθεηαι εκηός διαδικαζίας και η αίηηζή ηοσ απορρίπηεηαι. Αληηθαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Οη δηθεγφξνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ, ζα ακείβνληαη κε πάγηεο κεληαίεο απνδνρέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαη ηελ κε αξηζ. πξση. νηθ. 2/17132/0022/ Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο απνδνρψλ δηθεγφξσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε πάγηαο θαη πεξηνδηθήο έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4024/2011» (ΦΔΚ 498/Α /2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α /2012) θαη φπσο ηζρχεη, θαη ζα αζθαιίδνληαη ζηνλ νηθείν ηνπο θνξέα, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία.

6 6 Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία, ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Γ. ΔΠΙΛΟΓΗ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Η επηινγή ζα γίλεη απφ πεληακειή Δπηηξνπή πνπ ζα ζπλέιζεη ζηελ έδξα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο θαη ζα απνηειείηαη απφ: α) Γηθαζηηθφ αληηπξφζσπν α ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ζα νξίζεη ν Πξφεδξνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ ζα είλαη θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, β) ηξεηο δηθεγφξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε 15εηή ηνπιάρηζηνλ επδφθηκε δηθεγνξηθή ππεξεζία, πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θαη γ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο. Η Δπηηξνπή αξρηθά ειέγρεη αξρηθά ηε ζπλδξνκή ζην πξφζσπν ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ησλ απαξαηηήησλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα Α (παξαδεθηφ ζπκκεηνρήο), θαη θαιεί ζε ζπλέληεπμε κφλν ηνπο ππνςήθηνπο ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή θξίζεθε παξαδεθηή. Γηα ηελ επηινγή θαη πξφζιεςε ιακβάλνληαη ππφςε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, ε επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο, ε επαγγεικαηηθή ηνπ πείξα, επάξθεηα, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ζπλεθηηκάηαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε πξφβιεςε ηεο εμέιημήο ηνπ. Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πην πάλσ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ. Η επηινγή ζα γίλεη επί ηε βάζεη ηνπ θάησζη πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Όια ηα επί κέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα απφ 1 έσο 10. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε ππνςεθίνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. α/α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 1 ΠΡΟΧΠΙΚΟΣΗΣΑ (Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ππνςεθίνπ πνπ δχλαληαη λα βνεζήζνπλ 10% ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο) 2 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2.1 Βαζκφο ιήςεο πηπρίνπ θαη βαζκφο ιήςεο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Γηα ηνπο θαηφρνπο κφλν δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (θαηά ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ 3% ελφηεηα Α) ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ιήςεο ηνπ πηπρίνπ θαη ν βαζκφο ιήςεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ.

7 7 2.2 Καηνρή επηπιένλ ηνπ ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζην δεκφζην, εκπνξηθφ ή αζηηθφ δίθαην απφ Ννκηθφ Σκήκα Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο 2.3 Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζην αζηηθφ, εκπνξηθφ ή δεκφζην δίθαην απφ Ννκηθφ Σκήκα Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο 3. ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (α)γηθφγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνλ ππνςήθην θαη έρνπλ θαηαηεζεί ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα ζπλαθή κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ Πξνθήξπμε σο Αληηθείκελν Απαζρφιεζεο ησλ δηθεγφξσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ. β)παξαζηάζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ζε πνιηηηθά ή δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε δίθεο πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα ζπλαθή κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ Πξνθήξπμε σο Αληηθείκελν Απαζρφιεζεο. γ)γλσκνδνηήζεηο επί ζεκάησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ Απαζρφιεζεο) 4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΠΔΙΡΑ - ΔΠΑΡΚΔΙΑ (α)έηε δηθεγνξίαο κε αθεηεξία ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ δηθεγφξνπ ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν β) Γηθφγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνλ ππνςήθην γηα ππνζέζεηο πέξαλ ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ Αληηθεηκέλνπ Απαζρφιεζεο 5% 7% 40% 20% γ)έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηε δηθεγνξία). 5. ΓΝΧΗ ΠΔΡΙΟΣΔΡΧΝ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ (Άξηζηε ή πνιχ θαιή γλψζε πεξηζζνηέξσλ 5% ηεο κίαο μέλσλ γισζζψλ θξάηνπο κέινπο Δ.Δ.) 6. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 5% 7. ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 5% ΤΝΟΛΟ 100% Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ζα αζθήζεη ππάιιεινο ηνπ Σ.Δ.Δ.

8 8 Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα απνηειεί πίλαθα αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο επηιεγέληεο δελ απνδερζεί ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ή παξαηηεζεί, ηε ζέζε ηνπ ζα θαηαιακβάλεη ν επφκελνο θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. Οη δηθεγφξνη πνπ ηειηθά ζα επηιεγνχλ πξέπεη λα ππνβάινπλ ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηα απαξαίηεηα γηα ην δηνξηζκφ δηθαηνινγεηηθά. Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία, πξνυπνζέηεη απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Η απφθαζε επηινγήο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ. Γ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ-ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Η παξνχζα πξνθήξπμε θνηλνπνηείηαη: Α) ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο-Κεληξηθή Τπεξεζία θαη κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 43 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ α, θαη ζηνλ ίδην ην δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην α πνπ δηνξίζηεθε, Β) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηκειεζνχλ ν δηθαζηηθφο πιεξεμνχζηνο α θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ..Α. γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ηεο πξνθήξπμεο ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ αληίζηνηρα. Μαδί κε ηηο θνηλνπνηήζεηο γλσζηνπνηείηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Σ.Δ.Δ. πνπ ζα κεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο, ν νπνίνο ζα είλαη ε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ ΣΔΔ θα Καλέιινπ Γήκεηξα. Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο ζα είλαη ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Σ.Δ.Δ. θα Κακπφζνπ Αλαζηαζία. Η παξνχζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Δ. (www.tee.gr) θαη ζα δεκνζηεπζεί κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο. Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο παξέρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 08:30 π.κ. έσο 15:00 (αξκφδηνο ππάιιεινο θ. Αλαζηάζηνο Φαξαδέιεο, ηει: ). Ο Πξφεδξνο ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Κεληξηθή Τπεξεζία) Αθαδεκίαο 68 & Υ. Σξηθνχπε T.K Αζήλα. (Μεηά ην δηνξηζκφ ηνπ σο άλσ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ α θαη ζηνλ ίδην ην δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην α πνπ δηνξίζηεθε) 2. Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ Αθαδεκίαο 60 TΚ , Αζήλα Γηψξγνο Ν. ηαζηλφο

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 014 Αξηζ. Πξση. :

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση Το έγγραφο περιέχει: 1. Νοµοσχέδιο του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ Ι µε θέµα: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συµβάσεων µελετών και ηµοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΧΡΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

-1- Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΧΡΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ -1- ΥΟΛΖ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΧΝ 17 Ινπι. 14 Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΧΡΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 1. Γεληθά Ζ ρνιή Ππξνβνιηθνύ (ΠΒ), κε έδξα ηε Ν. Πέξακν Αηηηθήο, γηα ηελ θάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΣΟΠΟ ΔΡΓΟΤ : Παηήζηα, Ννκνχ Αηηηθήο ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακοίνωζη - Ππόζκληζη για απόζπαζη και μεηάηαξη ςπαλλήλων ζηο Πεπιθεπειακό Σμήμα Ηπείπος ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ»

Θέμα: «Ανακοίνωζη - Ππόζκληζη για απόζπαζη και μεηάηαξη ςπαλλήλων ζηο Πεπιθεπειακό Σμήμα Ηπείπος ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ι Κ Η Σ 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε. : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πιεξνθνξίεο : Α.Φξάγθνπ Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ ΣΑ ΤΝΖΘΔΣΔΡΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ ΣΑ ΤΝΖΘΔΣΔΡΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Γ (ΥΔΔΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΩΝ) ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ ΣΑ ΤΝΖΘΔΣΔΡΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα