Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας"

Transcript

1 Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ , F A X : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες: Α. Φαραδέλης Σηλ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Αζήλα, Αξηζκ. Πξση.: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Ο Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42, 43, 44, 45 θαη 46 ηνπ Ν. 4194/2013 (ΦΔΚ 208/Α/ ) «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 295/2002 (ΦΔΚ 262/Α /2002) «Οξγαληζκφο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο» ζηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζε δέθα πέληε (15), εθ ησλ νπνίσλ κία (1) ζέζε Ννκηθνχ πκβνχινπ, 3. Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 883/1980 (ΦΔΚ 218/Α /1980) «Πεξί ζπζηάζεσο παξά ησ ΣΔΔ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ θαη ζέζεσλ επί εκκίζζσ εληνιή», 4. Σν γεγνλφο φηη παξακέλνπλ θελέο ζέζεηο απφ ηηο δέθα ηέζζεξεηο (14) νξηδφκελεο θαη νη αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΣΔΔ, 5. Σε κε αξηζ. Α2/23/2011 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ζέκα «Πξφζιεςε νθηψ (8) δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζην ΣΔΔ- Κεληξηθή Τπεξεζία», 6. Σα κε αξηζ. πξση / θαη 5524/ έγγξαθα ηνπ ΣΔΔ πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή, 7. Σε κε αξηζ. πξση. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.17/35/22484 π.ε./ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 (άξζξν 2 παξ.1) κε ζέκα: «Έγθξηζε γηα ηελ πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) Γηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ)», 8. Σν κε αξηζ. πξση. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.17/25173π.ε./ (Αξηζ. πξση. ΣΔΔ 14136/ ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Έγθξηζε γηα ηελ πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζηελ Κεληξηθή

2 2 Τπεξεζία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ)», 9. Σε κε αξηζ. πξση. νηθ. 2/17132/0022/ Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο απνδνρψλ δηθεγφξσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε πάγηαο θαη πεξηνδηθήο έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4024/2011» (ΦΔΚ 498/Α /2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α /2012), 10. Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο πάγηαο αληηκηζζίαο ησλ δηθεγφξσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΣΔΔ, ην νπνίν είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, κε αηξεηή δηνίθεζε θαη ηδίνπο πφξνπο, δελ επηδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη ελ γέλεη δαπάλεο ηνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην ίδην, 11. Σν γεγνλφο φηη έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΣΔΔ έηνπο 2015 γηα ηε δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ πξφζιεςε ησλ 4 δηθεγφξσλ, 12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/ «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα» (ΦΔΚ Α 74), 13. Σηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ λνκηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη εμσδηθαζηηθψλ ππνζέζεψλ ηνπ. ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Σελ πιήξσζε ηεζζάξσλ (4) νξγαληθψλ ζέζεσλ δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή, θαηφπηλ επηινγήο, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Σ.Δ.Δ. (Αζήλα). Ανηικείμενο ηεο απαζρφιεζεο είλαη ε επηκέιεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ δηθψλ κε δηάδηθν ην ΣΔΔ, ε κέξηκλα ηεο δηθαζηηθήο θαη εμσδίθνπ πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΣΔΔ ελψπηνλ θάζε δηθαζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο αξρήο, ε δηα γλσκνδνηήζεσλ ζπλδξνκή ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ, επί ησλ εθάζηνηε αλαθππηφλησλ λνκηθψλ ζεκάησλ, φπσο ζην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ./γκαηνο 883/1980 (ΦΔΚ Α 218/1980) νξίδεηαη θαη εηδηθφηεξα: Αζηικό δίκαιο: Γηθαζηηθή δηεθδίθεζε ακνηβψλ κεραληθψλ ή κειεηεηηθψλ εηαηξηψλ θάζε κνξθήο απφ εθπφλεζε κειεηψλ ή επίβιεςε εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαζ ππνθαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ κεραληθψλ-κειεηεηηθψλ εηαηξηψλ (ζχληαμε-θαηάζεζε αγσγψλ, εθδίθαζε απηψλ ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ φισλ ησλ βαζκψλ, επίζπεπζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ θιπ), Γηθαζηηθέο δηαθνξέο απφ ζπκβάζεηο έξγσλ 681επ Α.Κ., Γηθαζηηθή δηεθδίθεζε νθεηινκέλσλ ακνηβψλ γηα δηελεξγεζείζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. ηεο 10/16 Ιαλ «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ επί δηαηηεζηψλ θαη πξαγκαηνγλσκνζπλψλ δηθαησκάησλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο θαη ησλ παξ απηνχ δηνξηδνκέλσλ δηαηηεηψλ θαη πξαγκαηνγλσκφλσλ» (Φ.Δ.Κ. 15/1935), ππνζέζεηο ελνρηθνχ, εκπξαγκάηνπ θαη θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, εξγαηηθέο δηαθνξέο, δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εθκίζζσζε θαη κίζζσζε αθηλήησλ θιπ.

3 3 Γημόζιο Γίκαιο: Αθπξσηηθέο δηαθνξέο ζρεηηθά κε α)αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ εηδηθφηεηαο κεραληθνχ ζε απνθνίηνπο παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, β)άδεηεο αζθήζεσο επαγγεικάησλ, θαη γ)ελαξκφληζε κε θνηλνηηθή λνκνζεζία επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θ.ιπ.), αγσγέο απνδεκίσζεο θαηά ηνπ ΣΔΔ ιφγσ εμσζπκβαηηθήο επζχλεο (άξζξα 105, 106 Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ Αζηηθνχ Κψδηθα), θάζε είδνπο δηαθνξέο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηνλ θαηαζηαιηηθφ, πξνιεπηηθφ έιεγρν δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη θαηά ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, δηαθνξέο νπζίαο απφ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ, αλαηξέζεηο εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο δεκνζίνπ, λνκηθφο έιεγρνο πξνθεξχμεσλ θαη θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ, ελζηάζεηο, πξνζθπγέο, πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ/έξγσλ, πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία, λνκηθφο έιεγρνο πξνθεξχμεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ (ΚΠ, ΔΠΑ.Δ.. θ.ιπ.), έλδηθα κέζα πεηζαξρηθνχ θαη ππαιιειηθνχ δηθαίνπ, θνηλσληθναζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο δηαθνξέο ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, αθπξσηηθέο δηαθνξέο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ, λνκηθφο έιεγρνο δηαθεξχμεσλ κηζζψζεσλ δεκνζίνπ. Δμπορικό Γίκαιο : Ννκηθφο έιεγρνο λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ εηαηξεηψλ θάζε κνξθήο (αλσλχκσλ, πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ, πξνζσπηθψλ θιπ), λνκηθφο ρεηξηζκφο ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο κηζζψζεηο, δεηήκαηα ζρεηηθά κε εκπνξηθέο επσλπκίεο, δηθαζηηθέο δηαθνξέο απφ αμηφγξαθα, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην δίθαην αληαγσληζκνχ. Πεξαηηέξσ αλαζέζεηο αληηθεηκέλσλ δηθεγνξηθήο απαζρφιεζεο δελ απνθιείεηαη εθ ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ. Η έδρα ηοσ Σ.Δ.Δ. βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ Νίθεο αξ.4, φπνπ θαη ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο νη δηθεγφξνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ. Α. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη πξέπεη: 1. Να έρνπλ Πηπρίν Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο. 2. Να έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ δεκνζίνπ ή αζηηθνχ ή εκπνξηθνχ δηθαίνπ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο. ε πεξίπησζε πνπ κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζην βαζηθφ ηίηιν, δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. Οη θάηνρνη κφλν δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζηα ίδηα σο άλσ γλσζηηθά αληηθείκελα Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο, ζεσξείηαη φηη θαιχπηνπλ ην θξηηήξην-πξνζφλ απηφ. 3. Να είλαη δηθεγφξνη, κέιε Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Διιάδαο, κε δηθαίσκα παξάζηαζεο ελψπηνλ ησλ Δηξελνδηθείσλ, Πξσηνδηθείσλ θαη Δθεηείσλ, ήηνη λα είλαη δηθεγφξνη Παξ Δθέηαηο ή Παξ Αξείσ Πάγσ.

4 4 4. Να είλαη δηθεγφξνη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ηεο πξνυπφζεζεο απηήο ιακβάλεηαη ππ φςηλ ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ δηθεγφξνπ ζηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν πνπ αλήθεη. 5. Να έρνπλ εθπιεξψζεη νη άλδξεο ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ λφκηκα θαη νξηζηηθά απαιιαγεί απφ απηέο. 6. Να κελ έρνπλ ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά. 7. Να κελ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε. Γηθεγφξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο ππνςήθηνη, αλ ζπλππνβάιινπλ, καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ππεχζπλε δήισζε, φηη εθφζνλ πξνζιεθζνχλ ζηε λέα ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη, ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε. 8. Να έρνπλ άξηζηε ή ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.. Η άξηζηε ή πνιχ θαιή γλψζε ζα απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 Π.Γ/γκαηνο 50/2001 φπσο απηφ ηζρχεη. Σα αλσηέξσ πξνζφληα απνηεινχλ ζηνηρεία παξαδεθηνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηίζεληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Β. ΑΙΣΗΔΙ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο θαη απφ ψξα 8.30 π.κ. έσο 15.00κ.κ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. (Νίθεο 4, Σ.Κ , Αζήλα, 2νο φξνθνο) κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 1. Αίηεζε κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αλαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγγξάθσλ ηεο παξαγξάθνπ Β Δπθξηλέο αληίγξαθν δηπιήο φςεο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο θαη ηνπ Γειηίνπ Γηθεγνξηθήο Σαπηφηεηαο. 3. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ. 4. Βεβαίσζε ή Πηζηνπνηεηηθφ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη αθελφο ε ηδηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ σο δηθεγφξνπ παξ Αξείσ Πάγσ ή παξ Δθέηαηο θαη αθεηέξνπ ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ σο δηθεγφξνπ ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν. 5. Πηζηνπνηεηηθφ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη φηη δελ θαηέρεη άιιε έκκηζζε ζέζε. 6. Τπεχζπλε Γήισζε φηη ν ππνςήθηνο δελ είλαη έκκηζζνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». Γηθεγφξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο ππνςήθηνη, αλ ζπλππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε φηη εθφζνλ πξνζιεθζνχλ απφ ην ΣΔΔ ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία αλ δελ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ εληνιέα, ζην νπνίν παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο φηη παξαηηήζεθαλ απφ ηελ έκκηζζε ζέζε ηνπο ή

5 5 έπαςαλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο ή λα ιακβάλνπλ πεξηνδηθή ακνηβή. 7. Δπθξηλή αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη μέλσλ γισζζψλ. Αλ ν βαζηθφο ή ν κεηαπηπρηαθφο ή θαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, απαηηείηαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ γηα ηελ ηζφηηκε αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ. Γηα φζνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ είλαη ζε μέλε γιψζζα, απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή κεηάθξαζε θαηά ην άξζξν 36 ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». 8. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. 9. Όια ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ή δχλαηαη λα ζπλεθηηκεζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ηνπ ππνςεθίνπ, ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πείξαο θαη επάξθεηαο ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 10. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη θαη ε αλαθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Σελ αίηεζή ηνπ ππνβάιεη ν ππνςήθηνο, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε δηα ζπζηεκέλεο επηζηνιήο είηε ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. ηελ αίηεζή ηνπ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα επηζπλάπηεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζε απιέο θσηνηππίεο. Αν ασηά δεν προζκομιζθούν, ηόηε ο σπουήθιος ηίθεηαι εκηός διαδικαζίας και η αίηηζή ηοσ απορρίπηεηαι. Αληηθαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Οη δηθεγφξνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ, ζα ακείβνληαη κε πάγηεο κεληαίεο απνδνρέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαη ηελ κε αξηζ. πξση. νηθ. 2/17132/0022/ Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο απνδνρψλ δηθεγφξσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε πάγηαο θαη πεξηνδηθήο έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4024/2011» (ΦΔΚ 498/Α /2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α /2012) θαη φπσο ηζρχεη, θαη ζα αζθαιίδνληαη ζηνλ νηθείν ηνπο θνξέα, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία.

6 6 Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία, ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Γ. ΔΠΙΛΟΓΗ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Η επηινγή ζα γίλεη απφ πεληακειή Δπηηξνπή πνπ ζα ζπλέιζεη ζηελ έδξα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο θαη ζα απνηειείηαη απφ: α) Γηθαζηηθφ αληηπξφζσπν α ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ζα νξίζεη ν Πξφεδξνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ ζα είλαη θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, β) ηξεηο δηθεγφξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε 15εηή ηνπιάρηζηνλ επδφθηκε δηθεγνξηθή ππεξεζία, πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θαη γ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο. Η Δπηηξνπή αξρηθά ειέγρεη αξρηθά ηε ζπλδξνκή ζην πξφζσπν ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ησλ απαξαηηήησλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα Α (παξαδεθηφ ζπκκεηνρήο), θαη θαιεί ζε ζπλέληεπμε κφλν ηνπο ππνςήθηνπο ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή θξίζεθε παξαδεθηή. Γηα ηελ επηινγή θαη πξφζιεςε ιακβάλνληαη ππφςε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, ε επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο, ε επαγγεικαηηθή ηνπ πείξα, επάξθεηα, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ζπλεθηηκάηαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε πξφβιεςε ηεο εμέιημήο ηνπ. Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πην πάλσ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ. Η επηινγή ζα γίλεη επί ηε βάζεη ηνπ θάησζη πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Όια ηα επί κέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα απφ 1 έσο 10. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε ππνςεθίνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. α/α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 1 ΠΡΟΧΠΙΚΟΣΗΣΑ (Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ππνςεθίνπ πνπ δχλαληαη λα βνεζήζνπλ 10% ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο) 2 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2.1 Βαζκφο ιήςεο πηπρίνπ θαη βαζκφο ιήςεο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Γηα ηνπο θαηφρνπο κφλν δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (θαηά ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ 3% ελφηεηα Α) ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ιήςεο ηνπ πηπρίνπ θαη ν βαζκφο ιήςεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ.

7 7 2.2 Καηνρή επηπιένλ ηνπ ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζην δεκφζην, εκπνξηθφ ή αζηηθφ δίθαην απφ Ννκηθφ Σκήκα Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο 2.3 Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζην αζηηθφ, εκπνξηθφ ή δεκφζην δίθαην απφ Ννκηθφ Σκήκα Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο 3. ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (α)γηθφγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνλ ππνςήθην θαη έρνπλ θαηαηεζεί ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα ζπλαθή κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ Πξνθήξπμε σο Αληηθείκελν Απαζρφιεζεο ησλ δηθεγφξσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ. β)παξαζηάζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ζε πνιηηηθά ή δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε δίθεο πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα ζπλαθή κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ Πξνθήξπμε σο Αληηθείκελν Απαζρφιεζεο. γ)γλσκνδνηήζεηο επί ζεκάησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ Απαζρφιεζεο) 4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΠΔΙΡΑ - ΔΠΑΡΚΔΙΑ (α)έηε δηθεγνξίαο κε αθεηεξία ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ δηθεγφξνπ ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν β) Γηθφγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνλ ππνςήθην γηα ππνζέζεηο πέξαλ ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ Αληηθεηκέλνπ Απαζρφιεζεο 5% 7% 40% 20% γ)έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηε δηθεγνξία). 5. ΓΝΧΗ ΠΔΡΙΟΣΔΡΧΝ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ (Άξηζηε ή πνιχ θαιή γλψζε πεξηζζνηέξσλ 5% ηεο κίαο μέλσλ γισζζψλ θξάηνπο κέινπο Δ.Δ.) 6. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 5% 7. ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 5% ΤΝΟΛΟ 100% Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ζα αζθήζεη ππάιιεινο ηνπ Σ.Δ.Δ.

8 8 Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα απνηειεί πίλαθα αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο επηιεγέληεο δελ απνδερζεί ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ή παξαηηεζεί, ηε ζέζε ηνπ ζα θαηαιακβάλεη ν επφκελνο θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. Οη δηθεγφξνη πνπ ηειηθά ζα επηιεγνχλ πξέπεη λα ππνβάινπλ ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηα απαξαίηεηα γηα ην δηνξηζκφ δηθαηνινγεηηθά. Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία, πξνυπνζέηεη απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Η απφθαζε επηινγήο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ. Γ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ-ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Η παξνχζα πξνθήξπμε θνηλνπνηείηαη: Α) ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο-Κεληξηθή Τπεξεζία θαη κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 43 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ α, θαη ζηνλ ίδην ην δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην α πνπ δηνξίζηεθε, Β) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηκειεζνχλ ν δηθαζηηθφο πιεξεμνχζηνο α θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ..Α. γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ηεο πξνθήξπμεο ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ αληίζηνηρα. Μαδί κε ηηο θνηλνπνηήζεηο γλσζηνπνηείηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Σ.Δ.Δ. πνπ ζα κεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο, ν νπνίνο ζα είλαη ε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ ΣΔΔ θα Καλέιινπ Γήκεηξα. Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο ζα είλαη ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Σ.Δ.Δ. θα Κακπφζνπ Αλαζηαζία. Η παξνχζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Δ. (www.tee.gr) θαη ζα δεκνζηεπζεί κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο. Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο παξέρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 08:30 π.κ. έσο 15:00 (αξκφδηνο ππάιιεινο θ. Αλαζηάζηνο Φαξαδέιεο, ηει: ). Ο Πξφεδξνο ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Κεληξηθή Τπεξεζία) Αθαδεκίαο 68 & Υ. Σξηθνχπε T.K Αζήλα. (Μεηά ην δηνξηζκφ ηνπ σο άλσ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ α θαη ζηνλ ίδην ην δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην α πνπ δηνξίζηεθε) 2. Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ Αθαδεκίαο 60 TΚ , Αζήλα Γηψξγνο Ν. ηαζηλφο

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα