ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ"

Transcript

1 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 1

2 ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Το παρόν έγγραφο αποτελεί Ενηµερωτικό ελτίο που σχετίζεται µε την Coca-Cola HBC AG (η «Εταιρεία» ή η «Coca- Cola HBC AG») και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες περί σύνταξης Ενηµερωτικών ελτίων (Prospectus Rules of the Financial Services Authority) της αγγλικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς FSA (η «FSA» - Financial Services Authority) σύµφωνα µε την διάταξη 73Α του αγγλικού νόµου Financial Services and Markets Act 2000 (όπως έχει τροποποιηθεί) («FSMA»), έχει υποβληθεί στην FSA και έχει γνωστοποιηθεί στο κοινό όπως προβλέπεται σύµφωνα µε τους οικείους κανόνες περί σύνταξης Ενηµερωτικών ελτίων (Prospectus Rules of the Financial Services Authority). Η Εταιρεία προτίθεται να ζητήσει από την FSA πιστοποιητικό έγκρισης και ένα αντίγραφο αυτού του Ενηµερωτικού ελτίου για τις σχετικές αρµόδιες αρχές στην Ελλάδα σε σχέση µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των Κοινών Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και την προσφορά Κοινών Μετοχών στο κοινό στο πλαίσιο της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και στην Αυστρία, σε σχέση µε την προσφορά των Κοινών Μετοχών στο κοινό στο πλαίσιο της Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Έχει ήδη υποβληθεί αίτηση στην FSA προκειµένου όλες οι Κοινές Μετοχές να εισαχθούν στην κατηγορία premium listing της Επίσηµης Λίστας (Official List) του UK Listing Authority του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου («LSE» ή «Χρηµατιστήριο Λονδίνου») και να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του LSE (από κοινού η «Εισαγωγή»). Η Εισαγωγή αποτελεί εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Αναµένεται ότι η Εισαγωγή θα ολοκληρωθεί και ότι άνευ όρων συναλλαγές θα δύνανται να λαµβάνουν χώρα επί των Κοινών Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Λονδίνου, στις 8.00 π.µ. (ώρα Λονδίνου) την ή περί την 29 η Απριλίου Η Εταιρεία έχει καταθέσει επίσης αίτηση για δευτερογενή εισαγωγή των Κοινών Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. («Χρηµατιστήριο Αθηνών»), υπό την επιφύλαξη λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών. Η Εταιρεία θα καταθέσει επίσης αίτηση για εισαγωγή των Νέων ADSs στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης («NYSE»). Οι νέες Κοινές Μετοχές που θα εκδοθούν από την Εταιρεία θα φέρουν τα ίδια δικαιώµατα και προνόµια (pari passu) µε τις υπόλοιπες Κοινές Μετοχές και θα φέρουν το δικαίωµα απόληψης µερίσµατος και διανοµών που θα λάβουν χώρα ή θα καταβληθούν ή θα έχουν σχέση µε τις εκδοθείσες Κοινές Μετοχές κατόπιν της Εισαγωγής. Η Εταιρεία, οι ιευθυντές της και οι Προτεινόµενοι ιευθυντές της (των οποίων τα ονόµατα εµφανίζονται στη σελίδα 55 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου) αναλαµβάνουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την καλύτερη δυνατή γνώση και πεποίθηση της Εταιρείας, των Συµβούλων και των Προτεινόµενων Συµβούλων (οι οποίοι έχουν µεριµνήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι ούτως έχουν τα πράγµατα), είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν περιέχουν ελλείψεις που δύνανται να επηρεάσουν την ακεραιότητά τους. Coca-Cola HBC AG (συσταθείσα ως εταιρεία µε µετοχές (Aktiengesellschaft) διεπόµενη από τους νόµους της Ελβετίας και καταχωρηµένη στην Ελβετία µε αριθµό καταχώρισης CH ) Προτεινόµενη έκδοση µέχρι Κοινών Μετοχών σε σχέση µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών της Coco-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε. («CCH») και την αίτηση για εισαγωγή µέχρι Κοινών Μετοχών στην κατηγορία premium listing της Επίσηµης Λίστας ( Official List ) και τη διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου Credit Suisse Ειδικός Σύµβουλος (Sponsor) Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο θα πρέπει να αναγνωσθεί στο σύνολό του. Η προσοχή των αναγνωστών πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριµένους κινδύνους και άλλους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε την επένδυση επί Κοινών Μετοχών, όπως αυτοί εκτίθενται στο κεφάλαιο Παράγοντες Κινδύνου, στις σελίδες 31 µέχρι 54 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. 2

3 Οι υποψήφιοι επενδυτές δύνανται να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Κανένα πρόσωπο δεν είναι εξουσιοδοτηµένο να παράσχει πληροφορίες ή να προβεί σε δηλώσεις, άλλες από αυτές που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και αν τυχόν λάβουν χώρα τέτοιου είδους δηλώσεις ή παρασχεθούν πληροφορίες δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εκληφθεί ότι έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία, τους Συµβούλους, τους Προτεινόµενους Συµβούλους ή τον Ειδικό Σύµβουλο (Sponsor). Η διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου δεν πρέπει να οδηγήσει σε καµία περίπτωση σε συµπέρασµα ότι η κατάσταση της Εταιρείας ή του Οµίλου CCH στο σύνολό του παραµένουν αµετάβλητη, ή ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ορθές, από την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και εφεξής. Ειδικότερα, το περιεχόµενο της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.cocacolabcag.com) και η ιστοσελίδα της CCH (www.coca-colahellenic.com) δεν συµπεριλαµβάνονται ούτε συνιστούν µέρος αυτού του Ενηµερωτικού ελτίου και οι υποψήφιοι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε κανένα εξ αυτών. Το περιεχόµενο αυτού του εγγράφου δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως νοµική, οικονοµική ή φορολογική συµβουλή. Κάθε παραλήπτης αυτού του εγγράφου θα πρέπει να συµβουλευτεί το νοµικό, ανεξάρτητο οικονοµικό ή φορολογικό του/της σύµβουλο για την παροχή των σχετικών νοµικών, οικονοµικών ή φορολογικών συµβουλών. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο δε συνιστά πρόταση ή παρότρυνση για την εγγραφή ή την αγορά τυχόν Κοινών Μετοχών, προς οποιοδήποτε πρόσωπο οιασδήποτε δικαιοδοσίας, εφόσον αυτή η πρόταση ή η παρότρυνση τέτοιου είδους είναι παράνοµη. Η διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και η προσφορά των Κοινών Μετοχών δύναται να απαγορεύεται δια νόµου σε συγκεκριµένες δικαιοδοσίες. Πέραν του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ελλάδος και, της Αυστρίας δεν έχει λάβει, ούτε πρόκειται να λάβει, χώρα οποιαδήποτε ενέργεια από την Εταιρεία προκειµένου να επιτραπεί η δηµόσια προσφορά των Κοινών Μετοχών ή να επιτραπεί η κατοχή ή διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου (ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση ή γνωστοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις Κοινές Μετοχές) σε οποιαδήποτε τυχόν δικαιοδοσία εφόσον δύναται να απαιτούνται ενέργειες για αυτό το σκοπό. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οιαδήποτε τυχόν διαφήµιση, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετιζόµενο µε αυτό δεν δύναται να διανεµηθεί ή να δηµοσιοποιηθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός συγκεκριµένων περιπτώσεων για λόγους συµµόρφωσης µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. Καθένας στην κατοχή του οποίου περιέρχεται το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο πρέπει να γνωρίζει και να ελέγχει τυχόν τέτοιους περιορισµούς. Οποιαδήποτε έλλειψη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς δύναται να αποτελέσει παραβίαση των νόµων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τυχόν τέτοιας δικαιοδοσίας. Ο Ειδικός Σύµβουλος (Sponsor) είναι εξουσιοδοτηµένος να παρέχει υπηρεσίες και εποπτεύεται από την FSA στο Ηνωµένο Βασίλειο, ενεργεί δε αποκλειστικά για την Εταιρεία αυτός και κανένας άλλος σε σχέση µε την Εισαγωγή, και δεν εκλαµβάνει κανένα άλλο πρόσωπο (παραλήπτη και µη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου) ως πελάτη του σε σχέση µε την Εισαγωγή. Εκτός από τις υποχρεώσεις και τις όποιες ευθύνες επιβάλλονται στον Ειδικό Σύµβουλο (Sponsor) σύµφωνα µε την FSMA ή το κανονιστικό καθεστώς που έχει θεσπισθεί υπό αυτή, ο Ειδικός Σύµβουλος (Sponsor) δεν αποδέχεται να αναλάβει υποχρεώσεις ή ευθύνη οιασδήποτε φύσεως για το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, ή για οποιαδήποτε άλλη τυχόν δήλωση λάβει χώρα ή θεωρηθεί ότι θα λάβει χώρα, σε σχέση µε την Εταιρεία, τις Κοινές Μετοχές ή το Ενηµερωτικό ελτίο. Ο Ειδικός Σύµβουλος (Sponsor) αντίστοιχα απεκδύεται όλων και οιωνδήποτε υποχρεώσεων ή ευθυνών, είτε αδικοπρακτικής, είτε συµβατικής, είτε οποιασδήποτε άλλης φύσεως (πλην των αναφεροµένων ανωτέρω) που δύναται να έχει σε σχέση µε το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο ή από οποιαδήποτε τέτοια δήλωση. ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (SEC), ΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ. ΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ Α ΙΚΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η δήλωση καταχώρισης σύµφωνα µε τον αµερικανικό Νόµο περί Κινητών Αξιών του 1933 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί («Securities Act» - US Securities Act of 1933), αναφορικά µε τις Κοινές Μετοχές, συµπεριλαµβανοµένων των Κοινών Μετοχών που εκπροσωπούνται από τους Νέους Αµερικανικούς Αποθετήριους Τίτλους («Νέα ADSs») που θα προσφερθούν σε Υφιστάµενους Μετόχους στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε όλους τους κατόχους των Υφιστάµενων ADSs, όπου κι αν βρίσκονται, έχει υποβληθεί στην Αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «SEC» - US Securities and Exchange Commission). Από την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, η δήλωση καταχώρισης δεν έχει ακόµα τεθεί σε ισχύ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Εκτός της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Αυστρία, όπως αυτή περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο (από τη στιγµή που το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει εγκριθεί από την 3

4 UK Listing Authority, ενεργούσα υπό την ιδιότητά της ως αρµόδια αρχή στο Ηνωµένο Βασίλειο και δηµοσιευθεί σύµφωνα µε την Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο, και στην περίπτωση της Ελλάδας και της Αυστρίας, όπως θα γίνει passported), δεν µπορεί να λάβει χώρα δηµόσια προσφορά οιωνδήποτε Κοινών Μετοχών (συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων µέσω πώλησης ή άλλης µεταβίβασης) σε οιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που έχει ενσωµατώσει την Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων (το καθένα, το «Σχετικό Κράτος Μέλος»), εκτός και αν η δηµόσια προσφορά των Κοινών Μετοχών στο Σχετικό Κράτος Μέλος λάβει χώρα απευθυνόµενη, σε οποιαδήποτε στιγµή υπό τις ακόλουθες εξαιρέσεις σύµφωνα µε την Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων, εφόσον και µε τον τρόπο που αυτή έχει ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία του Σχετικού Κράτους Μέλους, σε: Νοµικά πρόσωπα που θεωρούνται ειδικοί επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων, Λιγότερα από 100 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα βάσει της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων, ή αν το Σχετικό Κράτος Μέλος έχει εφαρµόσει τις σχετικές διατάξεις της από 2010 Τροποποίησης της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων σε λιγότερα από 150 (εκτός των ειδικών επενδυτών όπως ορίζεται στην Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων), ή Σε οποιαδήποτε άλλη τυχόν περίσταση περιλαµβάνεται στο άρθρο 3(2) της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων. υπό τον όρο ότι καµία τέτοια προσφορά Κοινών Μετοχών δεν πρόκειται να έχει ως αποτέλεσµα την υποχρέωση της Εταιρείας να προβεί σε δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων ή σε δηµοσίευση συµπληρωµατικού ενηµερωτικού δελτίου σύµφωνα µε το άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων. Για τους σκοπούς των ανωτέρω, η έκφραση «δηµόσια προσφορά» σε σχέση µε τυχόν Κοινές Μετοχές σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος Μέλος έχει την έννοια της επικοινωνίας µε οποιαδήποτε µορφή και τρόπο επαρκών πληροφοριών σχετικά µε τους όρους της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και της προσφοράς των Κοινών Μετοχών, προκειµένου να καταστεί δυνατό ένας επενδυτής να αποφασίσει να αποδεχθεί την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών, όπως αυτό δύναται να διαφοροποιείται στο εν λόγω Κράτος Μέλος δυνάµει τυχόν µέτρου που µπορεί να έχει υιοθετηθεί προς εφαρµογή της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων στο εν λόγω Κράτος Μέλος. Η έκφραση «Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων» σηµαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ (και τις τροποποιήσεις αυτής, συµπεριλαµβανοµένης της από 2010 Τροποποίησης της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων, στο βαθµό που εφαρµόζεται στο Σχετικό Κράτος Μέλος), και περιλαµβάνει οποιοδήποτε µέτρο εφαρµόζεται από το κάθε Σχετικό Κράτος Μέλος και η έκφραση «η από 2010 Τροποποίηση της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων» σηµαίνει την Οδηγία 2010/73/ΕΕ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και κάθε άλλο προσφερόµενο υλικό που σχετίζεται µε τις Κοινές Μετοχές, δεν έχει συνταχθεί στο πλαίσιο υποβολής δηµόσιας προσφοράς στη Γαλλία σύµφωνα µε την έννοια του Άρθρου L του γαλλικού Νοµισµατικού και Οικονοµικού Κώδικα και τον Τίτλο Ι του Βιβλίου ΙΙ του Γενικού Κανονισµού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «AMF» - Autorité des marchés financiers) και συνεπώς δεν έχει υποβληθεί για έγκριση στην AMF ή σε οποιαδήποτε αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ούτε έχει γνωστοποιηθεί στην AMF. Οι Κοινές Μετοχές δεν προσφέρονται ή διατίθενται προς πώληση, άµεσα ή έµµεσα, στο γαλλικό κοινό και το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και κάθε άλλο που παρέχει υλικό σχετιζόµενο µε τις Κοινές Μετοχές δεν έχει διανεµηθεί ούτε πρόκειται να διανεµηθεί ή να δοθεί προς διανοµή στο γαλλικό κοινό ή να χρησιµοποιηθεί σε σχέση µε οποιαδήποτε προσφορά στο κοινό στη Γαλλία. Τέτοιου είδους προσφορές, πωλήσεις και διανοµές των Κοινών Μετοχών στη Γαλλία θα λάβουν χώρα µόνο σε: (1) παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται µε διαχείριση χαρτοφυλακίων για λογαριασµό τρίτων προσώπων (personnes fournissant le service d investissment de gestion de portefeuille pour compte de tiers), ή / και (2) σε ειδικούς επενδυτές (investisseurs qualifiés), ενεργούντες για δικό τους λογαριασµό, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που τίθενται στα Άρθρα L , L , D , D , D , D και D του γαλλικού Νοµισµατικού και Οικονοµικού Κώδικα. Οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση δηµόσια διάθεση Κοινών Μετοχών που αποκτήθηκαν κατ αυτόν τον τρόπο µπορεί να λάβει χώρα µόνο υπό τους όρους των άρθρων L , L , L και L έως L του γαλλικού Νοµισµατικού και Οικονοµικού Κώδικα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4

5 Καµία ενέργεια δεν έχει πραγµατοποιηθεί ή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας, η οποία να επιτρέπει τη δηµόσια προσφορά των Κοινών Μετοχών, ή τη διανοµή ενός ενηµερωτικού δελτίου ή οποιουδήποτε άλλου είδους υλικού σχετικά µε την προσφορά των Κοινών Μετοχών. Ειδικότερα, κανένα ενηµερωτικό δελτίο για κινητές αξίες (Wertpapierprospekt) υπό την έννοια του Γερµανικού Νόµου περί Ενηµερωτικών ελτίων Κινητών Αξιών (German Securities Prospectus Act) (Wertpapierprospektgesetz WpPG) της 22ας Ιουνίου 2005, όπως τροποποιήθηκε (ο Γερµανικός Νόµος περί Ενηµερωτικών ελτίων Κινητών Αξιών ), δεν έχει δηµοσιευθεί ή πρόκειται να δηµοσιευθεί εντός της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, ούτε το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει κατατεθεί, ή έχει γίνει passported ή εγκριθεί από τη Γερµανική Οµοσπονδιακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (German Federal Financial Supervisory Authority) (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistlungsaufsicht) για δηµοσίευση εντός της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας. Αντιστοίχως, οποιαδήποτε προσφορά ή πώληση των Κοινών Μετοχών ή τυχόν διανοµή υλικού σχετικού µε την προσφορά εντός της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας δύναται να παραβιάζει τις διατάξεις του Γερµανικού Νόµου περί Ενηµερωτικών ελτίων Κινητών Αξιών. Ηµεροµηνία 7 Μαρτίου

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 31 ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ Ε ΡΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 55 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 57 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 58 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ CCH 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟ ΟΥ 103 ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 111 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ CCH ΜΕ ΤΗΝ ΤCCC, ΤΗΝ KAR-TESS HOLDING ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 134 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 145 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 147 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟΥ 192 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IFRS ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CCH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 194 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 300 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: CREST, ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CREST («CREST DEPOSITARY INTERESTS», «CDIs») 319 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 322 ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ CCH ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 325 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧIΙΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 352 ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙV: ΟΡΙΣΜΟΙ 408 6

7 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τα περιληπτικά σηµειώµατα περιέχουν όρους που πρέπει να γνωστοποιηθούν, γνωστούς και ως «Στοιχεία». Αυτά τα Στοιχεία απαριθµούνται στα Κεφάλαια Α-Ε (Α.1-Ε.7). Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα περιλαµβάνει όλα τα Στοιχεία που απαιτούνται να περιέχονται σε ένα περιληπτικό σηµείωµα για αυτού του είδους τον τίτλο και τον εκδότη. εδοµένου ότι ορισµένα Στοιχεία δεν απαιτείται να καταχωρηθούν είναι δυνατόν να υπάρχουν κενά στη σειρά καταχώρισης των Στοιχείων. Αν και ένα Στοιχείο µπορεί να απαιτείται να περιέχεται στο περιληπτικό σηµείωµα λόγω του τύπου του τίτλου και του εκδότη, είναι δυνατόν να µη δοθεί καµία σχετική πληροφορία αναφορικά µε το Στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, µια σύντοµη περιγραφή του Στοιχείου περιέχεται στην περίληψη µε την αναφορά «µη εφαρµοστέο». Κεφάλαιο Α Εισαγωγή και προειδοποιήσεις Στοιχείο Γνωστοποιητέο Θέµα Γνωστοποίηση A.1 Προειδοποίηση Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε απόφαση του επενδυτή για επένδυση σε κινητές αξίες θα πρέπει να βασίζεται στο σύνολο του Ενηµερωτικού ελτίου. Σε περίπτωση κατά την οποία επιδιωχθεί οποιαδήποτε αξίωση ενώπιον δικαστηρίου σχετιζόµενη µε πληροφορία περιεχόµενη στο Ενηµερωτικό ελτίο, ο ενάγων επενδυτής δύναται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ο «ΕΟΧ» ή «ΕΕΑ» - European Economic Area»), να πρέπει να αναλάβει τα έξοδα της µετάφρασης του Ενηµερωτικού ελτίου πριν ξεκινήσουν οι νοµικές διαδικασίες. Η αστική ευθύνη συνδέεται µόνο µε τα πρόσωπα που έχουν συντάξει το παρόν περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν µετάφρασης αυτού, εφόσον όταν αναγιγνώσκεται από κοινού µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ανακόλουθο ή δεν παρέχει σηµαντικές πληροφορίες ώστε οι επενδυτές να µπορούν να αποφασίσουν αν θα επενδύσουν στις κινητές αξίες. Α.2 Μεταπώληση κινητών αξιών (subsequent resale of securities) ή τοποθέτηση κινητών αξιών (final placement of securities) µέσω χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητών (financial intermediaries) Μη Εφαρµοστέο. εν έχει δοθεί συναίνεση από την Εταιρεία για τη χρήση του Ενηµερωτικού ελτίου προς µεταπώληση ή τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές. Η Εταιρεία δεν απασχολεί χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές (financial intermediaries) για τυχόν µεταπώληση ή τοποθέτηση κινητών αξιών σε σχέση µε το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Στοιχείο Γνωστοποιητέο Θέµα Γνωστοποίηση Κεφάλαιο B Εκδότης B.1 Επωνυµία Coca-Cola HBC AG B.2 Έδρα και νοµική µορφή Η Εταιρεία συστάθηκε και καταχωρήθηκε στην Ελβετία την 19 η Σεπτεµβρίου 2012 ως ανώνυµη εταιρεία (Aktiengesellschaft/société anonyme) διεπόµενη από τους νόµους της Ελβετίας µε αριθµό εταιρικής καταχώρισης CH και µε κύρια εγκατάσταση διοίκησης στην Baarerstrasse αρ. 14, 6300 Zug, Ελβετία. Η Εταιρεία διέπεται από το Καταστατικό της. Η βασική νοµοθεσία υπό την οποία η Εταιρεία λειτουργεί και υπό την οποία οι Κοινές Μετοχές έχουν εκδοθεί είναι ο Ελβετικός Αστικός Κώδικας (Swiss Code of Obligations). 7

8 B.3 Λειτουργίες και βασικές δραστηριότητες Με την ολοκλήρωση της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και κατά την Εισαγωγή, η Εταιρεία αναµένεται να κατέχει τουλάχιστον το 90% του συνολικού εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH και θα καταστεί η µητρική εταιρεία της CCH που σήµερα αποτελεί την µητρική εταιρεία του Οµίλου CCH. Αν το ποσοστό αποδοχής της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών ανέρχεται σε τουλάχιστον 90% του συνολικού εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH, η Εταιρεία αναµένει να είναι σε θέση να διενεργήσει την Ελληνικού ικαίου ιαδικασία Υποχρεωτικής Εξαγοράς (squeeze-out) και εποµένως να καταστεί µοναδικός µέτοχος της CCH και απώτερη µητρική εταιρεία του Οµίλου CCH. Ο Όµιλος CCH είναι ένας από τους µεγαλύτερους εµφιαλωτές µη αλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών στην Ευρώπη, δραστηριοποιούµενος σε 28 χώρες και έχει την κυριότητα, εποπτεία και λειτουργία ενός δικτύου ανεξάρτητων εργοστασίων εµφιάλωσης και συστηµάτων αποθήκευσης και διανοµής. Οι δραστηριότητες του Οµίλου CCH αφορούν πρωταρχικώς την παραγωγή, πώληση και διανοµή µηαλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών, σύµφωνα µε τις συµβάσεις εµφιάλωσης µε την TCCC. Επίσης, ο Όµιλος CCH παράγει, πωλεί και διανέµει µη αλκοολούχα έτοιµα προς κατανάλωση αναψυκτικά δυνάµει συµβάσεων εµφιάλωσης και αδειών χρήσεως µε τρίτα µέρη και υπό τα δικά τους σήµατα. Επιπλέον, δραστηριοποιείται στη διανοµή µπύρας και οινοπνευµατωδών ποτών ανώτερης ποιότητας σε ορισµένες από τις κεντρικές και ανατολικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις του. Ο Όµιλος CCH διακρίνει τις Επικράτειες στις οποίες δραστηριοποιείται σε τρεις περιφέρειες αναφοράς (reporting segments). Οι Επικράτειες που περιλαµβάνονται σε κάθε περιφέρεια (segment) έχουν συναφή κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά, καταναλωτικές συνήθειες, κατά κεφαλήν καταναλωτικό επίπεδο, κανονιστικό καθεστώς, αναπτυξιακές ευκαιρίες, καταναλωτικό κοινό και υποδοµές διανοµής. Οι τρεις περιφέρειες αναφοράς (reporting segments) του Οµίλου CCH είναι οι εξής: (i) οι αναπτυγµένες χώρες, στις οποίες συγκαταλέγονται η Ιταλία, η Ελλάδα, η Αυστρία, η ηµοκρατία της Ιρλανδίας, η Ελβετία και η Κύπρος («Αναπτυγµένες Χώρες»), (ii) οι αναπτυσσόµενες χώρες, στις οποίες συγκαταλέγονται η Πολωνία, η Ουγγαρία, η ηµοκρατία της Τσεχίας, η Κροατία, η Λιθουανία, η Λεττονία, η Εσθονία, η Σλοβακία και η Σλοβενία («Αναπτυσσόµενες Χώρες»), και (iii) οι αναδυόµενες χώρες, στις οποίες συγκαταλέγονται η Ρωσική Οµοσπονδία, η Ρουµανία, η Νιγηρία, η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Σερβία (συµπεριλαµβανοµένης της ηµοκρατίας του Κοσσόβου), το Μαυροβούνιο, η Λευκορωσία, η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη, η Αρµενία, η Μολδαβία και (µέσω επενδυτικής συµµετοχής) η Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας («Αναδυόµενες Χώρες»). B.4α Σηµαντικές πρόσφατες τάσεις Τάσεις Αναπτυγµένων Χωρών Οι Αναπτυγµένες Χώρες τυπικά επιδεικνύουν υψηλό ποσοστό κατά κεφαλήν διαθέσιµου εισοδήµατος σε σχέση µε αυτό των Αναπτυσσόµενων και Αναδυόµενων Χωρών. Οι µακροοικονοµικές και εµπορικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σε ορισµένες από τις Αναπτυγµένες Χώρες τα τελευταία δύο έτη, ειδικά στην Ελλάδα, στη ηµοκρατία της Ιρλανδίας και πιο πρόσφατα στην Ιταλία. Η συνεχιζόµενη κρίση κρατικού χρέους στην ΕΕ και ειδικά στην ευρωζώνη έχει οδηγήσει σε επιβράδυνση και σε αρκετές περιπτώσεις συρρίκνωση του πραγµατικού µεικτού εγχώριου προϊόντος («GDP») των Αναπτυγµένων Χωρών. 8

9 Ταυτόχρονα, η επιδείνωση της καταναλωτικής πίστης και η αυξανόµενη ανεργία έχει δυσµενή επίπτωση στην καταναλωτική ζήτηση. Τάσεις στις Αναπτυσσόµενες Χώρες Όλες οι Αναπτυσσόµενες Χώρες, εκτός από την Κροατία, εισήλθαν στην ΕΕ την 1 η Μαΐου Οι Αναπτυσσόµενες Χώρες έχουν γενικά κατώτερο διαθέσιµο κατά κεφαλήν εισόδηµα σε σχέση µε τις Αναπτυγµένες Χώρες και συνεχίζουν να είναι εκτεθειµένες στην εκάστοτε οικονοµική αστάθεια. Οι µακροοικονοµικές συνθήκες ήταν θετικές για τις Αναπτυσσόµενες Χώρες στα έτη προ του 2008, µε όλες τις χώρες να εµφανίζουν θετική πραγµατική ανάπτυξη του GDP. Ωστόσο, η οικονοµική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί ή αναστραφεί τα τελευταία τρία χρόνια ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Το 2011, η ανάπτυξη του GDP και η ανεργία σταθεροποιήθηκαν στις Αναπτυσσόµενες Χώρες. Οι διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες στις Αναπτυσσόµενες Χώρες έναντι του ευρώ είναι ένας επιπλέον σηµαντικός παράγοντας που συµβάλλει στην οικονοµική αστάθεια των τελευταίων ετών. Τάσεις στις Αναδυόµενες Χώρες Οι Αναδυόµενες Χώρες είναι εκτεθειµένες σε µεγαλύτερη πολιτική και οικονοµική αστάθεια και έχουν χαµηλότερο κατά κεφαλήν GDP από τις Αναπτυσσόµενες ή Αναπτυγµένες Χώρες. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο ευνοϊκά στις Αναδυόµενες Χώρες σε σχέση µε τις Αναπτυγµένες και τις Αναπτυσσόµενες Χώρες, καθώς το δείγµα αποτελείται από νεώτερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους πληθυσµούς, ιδίως στη Νιγηρία. Η καταναλωτική ζήτηση στις Αναδυόµενες Χώρες εξαρτάται ιδιαίτερα από την τιµή, καθιστώντας τη δυνατότητα τα προϊόντα του Οµίλου CCH να είναι πιο προσιτά ακόµα πιο σηµαντική. Οι Αναδυόµενες Χώρες ήταν οι πρώτες που επηρεάστηκαν από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του Από τότε ο Όµιλος CCH δεν έχει παρουσιάσει εµφανή στοιχεία ανάκαµψης. Παρά το γεγονός ότι το GDP εµφανίζεται να έχει σταθεροποιηθεί στις Αναπτυσσόµενες Χώρες και σε ορισµένες περιπτώσεις να έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2011, η ανεργία έχει παραµείνει σε υψηλό επίπεδο, ενώ οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες ήταν ευµετάβλητες, ειδικά στο δεύτερο εξάµηνο του έτους Οι Αναδυόµενες Χώρες είναι παραδοσιακά εκτεθειµένες στις παγκόσµιες τιµές των προϊόντων και υπ αυτή την έννοια, βιώνουν προσφάτως ένα ιδιαίτερα δυσµενές αντίκτυπο από την υψηλότερη τιµή ρητίνης PET και τη παγκόσµια τιµή ζάχαρης. Αναµενόµενες τάσεις Ο Όµιλος CCH έχει βιώσει µια παρατεταµένη περίοδο πιέσεων στο κόστος παραγωγής, κυρίως λόγω της αύξησης της ευρωπαϊκής τιµής της ζάχαρης, αλλά προσφάτως υφίσταται µία εξοµάλυνση κυρίως λόγω της µειωµένης τιµής PET και αναµένει ότι στην τρέχουσα χρήση η στρατηγική ανάπτυξης εσόδων του θα αναπληρώσει πλήρως την αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής σε απόλυτους όρους. Ο Όµιλος CCH επίσης συνεχίζει να αναµένει σηµαντικό δυσµενή αντίκτυπο από νοµισµατικές διακυµάνσεις. Ο Όµιλος CCH συνεπώς αναµένει η οικονοµική αστάθεια να είναι περισσότερο έντονη κυρίως στις Αναπτυγµένες Χώρες, καθώς και στις Αναπτυσσόµενες Χώρες. Στις Αναδυόµενες Χώρες, η Ρωσία αναµένεται να αποτελέσει τον κινητήριο µοχλό και, κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου ο Όµιλος CCH αναµένει εκεί σταδιακή βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών. Υπάρχει ενδεχόµενος κίνδυνος επιβολής περαιτέρω φόρων στα µη αλκοολούχα ποτά, καθώς οι κυβερνήσεις στις περιοχές εντός των οποίων ο Όµιλος CCH δραστηριοποιείται, αναζητούν διαρκώς επιπλέον 9

10 πηγές εισοδήµατος ώστε να χρηµατοδοτηθούν τα ελλείµµατα στους προϋπολογισµούς. B.5 Περιγραφή Οµίλου Οι δραστηριότητες του Οµίλου CCH έγκεινται πρωταρχικώς στην παραγωγή, πώληση και διανοµή µη-αλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών, σύµφωνα µε τις συµβάσεις εµφιάλωσης µε την TCCC. Επιπροσθέτως, ο Όµιλος CCH εµφιαλώνει και διανέµει µπύρα στη Βουλγαρία και στη Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας και διανέµει έναν επιλεγµένο αριθµό υψηλής ποιότητας αλκοολούχων ποτών σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ο Όµιλος CCH είναι ένας από τους µεγαλύτερους εµφιαλωτές µη αλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών στην Ευρώπη, λειτουργώντας σε 28 χώρες, συνολικού πληθυσµού περίπου 581 εκατοµµυρίων ανθρώπων (συµπεριλαµβανοµένης της επενδυτικής συµµετοχής του Οµίλου CCH στο µετοχικό κεφάλαιο της Brewinvest S.A., εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εµφιάλωση και διανοµή µπύρας στη Βουλγαρία και της BrewTeck B.V., εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εµφιάλωση και διανοµή µπύρας και µη αλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας). Κατά το έτος µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος CCH προέβη στην πώληση περίπου 2,1 δισεκατοµµυρίου κιβωτίων, από την οποία προέκυψαν καθαρά έσοδα πώλησης ποσού 7 δισεκατοµµυρίων. Το έτος µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2011, ο Όµιλος CCH πώλησε περίπου 2,1 δισεκατοµµύρια κιβώτια, δηµιουργώντας καθαρά κέρδη πωλήσεων της τάξης των 6,8 δισεκατοµµυρίων. Στα προϊόντα του Οµίλου CCH περιλαµβάνονται τα ανθρακούχα µη αλκοολούχα έτοιµα προς κατανάλωση αναψυκτικά, εξαιρουµένου του ανθρακούχου νερού («Ανθρακούχα» αναψυκτικά), τα µη-ανθρακούχα µη αλκοολούχα έτοιµα προς κατανάλωση αναψυκτικά, εξαιρουµένου του νερού («Μη-Ανθρακούχα» αναψυκτικά) και του αναψυκτικού νερού (αναψυκτικό «Νερό»). Κατά το έτος µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2012, η κατηγορία των Ανθρακούχων ποτών ανήλθε στο 69%, ενώ η συνδυαστική κατηγορία Μη-Ανθρακούχων αναψυκτικών και αναψυκτικού Νερού ανήλθε στο 31% του όγκου πωλήσεων του Οµίλου CCH, σε σχέση µε 68% και 32% αντίστοιχα για το έτος µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2011Ο Όµιλος CCH προσφέρει τα προϊόντα του σε ένα ευρύ φάσµα γεύσεων και συσκευασιών που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ο Όµιλος CCH είναι ένας από τους σηµαντικότερους εµφιαλωτές της TCCC. Η TCCC θεωρεί τον Όµιλο CCHστρατηγικό εταίρο λόγω µεγέθους, γεωγραφικής διασποράς και οικονοµικού και διοικητικού δυναµικού. Ο Όµιλος CCH και η TCCC συνεργάζονται στενά ώστε να επιτύχουν από κοινού το µέγιστο δυνατό όφελος από τη δραστηριοποίηση της TCCC στην προώθηση των προϊόντων που φέρουν το σήµα της. εδοµένου ότι το ενδιαφέρον της TCCC εστιάζεται στη γενικότερη προώθηση των προϊόντων της στην καταναλωτική αγορά και την προώθηση της ταυτότητάς τους (µέσω, λόγου χάρη, της ενδυνάµωσης των σηµάτων της, της ανάλυσης των καταναλωτικών προτιµήσεων, της χάραξης µιας γενικότερης πολιτικής και της ανάπτυξης ενός διαφηµιστικού προγράµµατος στα µέσα ενηµέρωσης), ο Όµιλος CCH είναι κυρίως επιφορτισµένος και εποπτεύει τις σχέσεις µε τους καταναλωτές και τη διαδροµή που ακολουθείται έως και την αγορά κάθε σχετικής Επικράτειας, εντός της οποίας αναπτύσσει και εφαρµόζει τη δική του στρατηγική πωλήσεων και προώθησης. Ο Όµιλος CCH έχει συνάψει συµβάσεις εµφιάλωσης µε την TCCC για κάθε µία εκ των Επικρατειών εντός των οποίων ο Όµιλος CCH έχει το δικαίωµα αποκλειστικής παραγωγής, και υπό την επιφύλαξη συγκεκριµένων περιορισµών, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα πώλησης και διανοµής των προϊόντων της TCCC σε κάθε τέτοια Επικράτεια. Οι πωλήσεις των προϊόντων της TCCC (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων που φέρουν το σήµα του οποίου την άδεια χρήσης έχουν κοινοπραξίες στις οποίες είναι 10

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA/NV. Λεωφόρος Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

VIOHALCO SA/NV. Λεωφόρος Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο VIOHALCO SA/NV Λεωφόρος Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο Εισαγωγή στην αγορά και στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών όλων των μετοχών στο πλαίσιο συγχωνεύσεων δι απορροφήσεως από τη Viohalco SA/NV της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.)

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.) EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.) Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») 25 ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ 177

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα