«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας, Βόλος, 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας, Βόλος, 2011"

Transcript

1 Τζουμέρκας Ιωάννης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας, Βόλος, 2011 «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας, Βόλος, 2011 Σδνπκέξθαο Ισάλλεο Φηιφινγνο, MSc, MPA «Σσεδίαζη project γλωζζικήρ διδαζκαλίαρ για πολύγλωζζη εκπαιδεςηική κοινόηηηα» Βόλορ, 23 Μαΐος

2 Σδνπκέξθαο Ισάλλεο Σσεδίαζη project γλωζζικήρ διδαζκαλίαρ για πολύγλωζζη εκπαιδεςηική κοινόηηηα Περιεχόμενα 1 Δηζαγσγή χζηαζε θαη δνκή ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηφρνη νηθνδφκεζεο ηεο θνηλφηεηαο Μαζεζηαθφο ρψξνο θαη πιαίζην Ο ζρεδηαζηηθφο καζεζηαθφο ρψξνο Μαζεζηαθφ ρεδηαζηηθφ Πιαίζην Μεζνδνινγία επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο Θεκαηηθφ πεδίν θαη άμνλεο Παηδαγσγηθνί ζηφρνη Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε Γισζζηθή δηδαζθαιία πκπεξάζκαηα... 8 Βηβιηνγξαθία... 9 Διιελφθσλε... 9 Ξελφγισζζε... 9 Ιζηνζειίδεο... 9 When learner lifeworlds are so varied, diversity of perspective becomes a learning resource. M. Kalantzis et al.,(2010) Towards a Teaching Ecology for Diversity Πεπίλητη Σηηο ζύγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλωλίεο ε ρξήζε ηωλ ΤΠΕ ζηε γιωζζηθή δηδαζθαιία πξνζθέξεη λέεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ δεκηνπξγηθή ελεξγνπνίεζε πνιύγιωζζωλ εθπαηδεπηηθώλ θνηλνηήηωλ. Η ζπκπαξαγωγή εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ κε βάζε θείκελα ηεο θνηλήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο πξνζθέξεη ζηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλεξγαζηνύλ κε απζεληηθόηεηα, ακνηβαηόηεηα θαη πνιηηηζκηθή ηζνηηκία. Καζώο νη ζύγρξνλεο ηάζεηο ζρεδηαζκνύ καζεκάηωλ πξνβιέπνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή ελόο πιαηζίνπ γηα αλάπηπμε δξάζεο από απηελεξγνύληα ππνθείκελα, ν ξόινο ηνπ project γηα ηελ νηθνδόκεζε θαη ζπληήξεζε κηαο θνηλόηεηαο ζην ρξόλν είλαη θαζνξηζηηθόο. Σηελ παξαθάηω εηζήγεζε παξνπζηάδεηαη ην ζεωξεηηθό πιαίζην θαη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο από καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ Τξίπνιεο, ωο πηινηηθή εθαξκνγή γηα ππνζηήξημε ηέηνηωλ θνηλνηήηωλ από δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Abstract This essay aims to analyze the experience of the learning community of the 2 nd Lyceum of Tripoli, collaborating on a project, based on Thucydides text. In modern multicultural societies, using an asynchronous e-learning platform in language teaching offers new opportunities for the construction of a multilingual educational community. Looking for learners actively engaged as knowledge producers, and teachers involved as designers of hybrid online and face-to-face learning environments, the longterm project method is very fertile for the community s mission. Authenticity, interaction and cultural equity are more feasible, when studying text of the common heritage in a multilingual edition. 1 Ειζαγωγή Η ζρεδίαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ project καθξάο δηάξθεηαο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο ηνπ ζηελ πξννπηηθή νηθνδφκεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Απηφ

3 Τζουμέρκας Ιωάννης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας, Βόλος, 2011 ζεκαίλεη φηη ην πξφηαγκα ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο πξώηα ν καζεηήο δελ εμαληιείηαη ζε θάπνηεο επηκέξνπο δξάζεηο αιιά ηνπνζεηεί ην καζεηή ζην θέληξν κηαο δηαδηθαζίαο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο κε επξχηεξνπο ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο. Μία θνηλφηεηα πξέπεη λα έρεη έλα ζεκαηηθφ θέληξν, έλα πεδίν έξεπλαο θαη καζεηείαο πνπ δελ είλαη απζηεξά πεξηνξηζηηθφ αιιά δηαζέηεη πάλησο έλα επδηάθξηην πξνζαλαηνιηζκφ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηα καζεκαηηθά, ε κνπζηθή, ε γισζζηθή δηδαζθαιία. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε θαζφινπ δελ απνθιείεη, παξά αληίζεηα επηδεηά, ηελ δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε: θνηλφηεηεο ζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο κπνξνχλ πνιχ πην γφληκα λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηε ζπκπαξαγσγή δηαζεκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ελψ ε αζεκαηνπνίεηε ή πνιπζεκαηηθή θνηλφηεηα ιίγν ζπλεηζθέξεη ζηε ςπρνινγηθή θαη πλεπκαηηθή ζπλνρή ηεο νκάδαο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαθάησ εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ε γισζζηθή δηδαζθαιία κε βάζε ηελ πνιπηξνπηθή θαη πνιπγισζζηθή επεμεξγαζία ιφγησλ θεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Πνιχ κεγάιε ζεκαζία έρεη, επίζεο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ project σο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα νξηνζεηεί κηα ηειηθή εθδνρή ηεο αλάγλσζεο αιιά λα ιεηηνπξγεί σο αθεηεξία θαη πξνζθιεηήξην γηα ζπλέρηζε ηνπ δηαγισζζηθνχ, θαη ζπλεπψο δηαπνιηηηζκηθνχ, δηαιφγνπ. Η παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κέζα απφ απηά ηα εθπαηδεπηηθά δίθηπα ζέηεη αλαπφθεπθηα ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο κε έλα ηξφπν επηηαθηηθφ, θαζψο ε αλαγλσζηκφηεηα ζπλπθαίλεηαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ 1. Σαπηφρξνλα, φκσο, ζε κία πνιχγισζζε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο κε ζθνπφ ηε ζπλδεκηνπξγία πνιχγισζζεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο κε ρξήζε πνιπκέζσλ ελέρεη κηα κεγάιε πνιππινθφηεηα: νη εηεξφγισζζνη ζπλαλαγλψζηεο θαη ζπλδεκηνπξγνί πξέπεη φρη απιψο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα δηαθνηλψλνπλ ζηνλ άιιν ηελ άπνςή ηνπο, αιιά ζπλάκα λα ζπλδηακνξθψλνπλ καδί κε ηνλ άιιν έλα γφληκν πιαίζην ζπλδεκηνπξγίαο, δειαδή, έλα λέν ηξφπν αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ απφ έλαλ ηξίην αλαγλψζηε 2. Απηφ ππεξβαίλεη ήδε θαηά πνιχ ηηο απαηηήζεηο κηαο κεηάθξαζεο ή κηαο δηαθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο. 2 Σύζηαζη και δομή ηηρ εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ Η εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην 2 ν Λχθεην Σξίπνιεο, ην δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο , απνηειείηαη απφ ηνπο καζεηέο ησλ ηεζζάξσλ Σκεκάησλ ηεο Α Λπθείνπ θαη θαζεγεηέο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ (: ηέζζεξηο θηινιφγνπο, δχν θηινιφγνπο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, θαη δχν ηεο πιεξνθνξηθήο). Η θνηλφηεηα ζπγθξνηείηαη ζε νκάδεο κε δηαθνξεηηθνχο παηδαγσγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, αλάινγα κε ηηο θιίζεηο θαη ηηο επηζπκίεο θάζε καζεηή. Αλαιπηηθφηεξα: Ομάδα Ελληνικήρ γλώζζαρ (Literistas team) Απνζηνιή ηεο είλαη ε γισζζηθή επεμεξγαζία ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ ζηα ηξία επίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο (: γξακκαηηθφ, ζπληαθηηθφ, ζεκαζηνινγηθφ), ε αλάδεημε ηεο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ επηηνληζκνχ, ε ζπγγξαθή ζπκθξαζηηθψλ πηλάθσλ (concordances) κέζα απφ ζψκαηα θεηκέλσλ, ην δνκηθφ δηάγξακκα (Structure diagram) θαη ε αμηνιφγεζε ησλ γξακκψλ δξάζεο (Fortune lines) ησλ δξαζηψλ. Τεσνολογική Πλαηθόπμα: Web Quest/ MS Office/ Excel/ Data Base/πιαηθφξκα moodle Ομάδα πολςγλωζζικήρ επεξεπγαζίαρ (Babel team) Η Babel team ζπγθξίλεη ην πξσηφηππν θείκελν κε ιφγηεο απνδφζεηο ηνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη καδί κε ηελ Literistas team ζπγγξάθεη κηα ελδνγισζζηθή απφδνζε ζηε Νέα Διιεληθή, αλαζηνραδφκελε πάλσ ζηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ κηαο γιψζζαο κε δεζκεπκέλε ηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ (government language), φπσο ε Αγγιηθή, κε κηα γιψζζα ειεχζεξεο δηαπινθήο ησλ ιέμεσλ (non- 1 Baynham, M. (2000) [1995], Πξαθηηθέο Γξακκαηηζκνύ, (κηθξ.) Μ. Αξαπνπνχινπ, Αζήλα: Μεηαίρκην, ζ.21, θαη Σζάθνο Βαζίιεο (2004) Η Δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Ειιεληθήο Γξακκαηείαο θαη Γιώζζαο, Αζήλα: Μεηαίρκην, ζ Κπλεγφο Υ. & Σξνχθε, Δ., Γηαλνχηζνπ, Ν., Φνπληάλα, Μ., & Αζαλαζίνπ, Σ. (2004), Centre for Collaboration and Exchange (CCE): Έλα εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε θνηλνηήησλ δξάζεο. ην: Μ. Γξεγνξηάδνπ, Α. Ράπηεο,. Βνζληάδνπ, Υ. Κπλεγφο (επηκ.), (2004), Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Επηθνηλωλίαο ζηελ Εθπαίδεπζε, ηφκ. ΙΙ, Πξαθηηθά 4 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Αζήλα: ΔΚΠΑ, ζ.374 3

4 Σδνπκέξθαο Ισάλλεο Σσεδίαζη project γλωζζικήρ διδαζκαλίαρ για πολύγλωζζη εκπαιδεςηική κοινόηηηα government language), φπσο ε Διιεληθή. ε δεχηεξε θάζε, ε δηαγισζζηθή επεμεξγαζία είλαη επεθηάζηκε φρη κφλν θαη κε άιιεο ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο αιιά θαη κε ζπγθνιιεηηθέο (agglutinative languages), φπσο ε θηλεδηθή θαη ε αξαβηθή, ζε επηιεθηηθφ επίπεδν. Αλαδεηθλχεηαη έηζη ε δνκηθή ζπκκεηξία θαη αζπκκεηξία ησλ γισζζψλ αιιά θαη ε επηθνηλσληαθή ηνπο δπλακηθή. Τεσνολογική Πλαηθόπμα: Web Quest/ MS Office/ Excel/ Data Base/πιαηθφξκα moodle Ομάδα αναπαπάζηαζηρ (Maketistas team) Καηαζθεπή καθέηαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο θαη ηεο αξραίαο Κέξθπξαο. Καηαζθεπή ησλ ζθεληθψλ γηα ηηο εθδειψζεηο. Γεκηνπξγία ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο θαη ηεο αξραίαο πφιεο. Τεσνολογική πλαηθόπμα: Photoshop/ Autocat/ Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ Ομάδα ηθοποιών (Actors team) Η Actors team έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δξψκελσλ απφ ηελ δηήγεζε ηνπ Θνπθπδίδε εθηειψληαο ην ζελάξην πνπ έρεη επηκειεζεί ε Cartoonistas team ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο νκάδεο. ηελ νκάδα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο πνπ ππνδχνληαη επψλπκνπο ξφινπο απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Δκθχιηνπ ζηελ Κέξθπξα θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχλ σο αθεγεηέο γηα ηε γξαθηζηηθή ηζηνξία. Τεσνολογική πλαηθόπμα: Φεθηαθφ βίληεν θαη ερνιεςία Ομάδα γπαθιζηικών (Cartoonistas team) Η Cartoonistas team έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή κηαο ηζηνξίαο κε cartoons ζην νπνίν πξσηαγσληζηνχλ νη εζνπνηνί ηεο Actors team θαη νκάδεο καζεηψλ, νη νπνίνη αλαπαξηζηνχλ ζθελέο απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε, αιιά κε ζνβαξνχο αλαρξνληζκνχο, θαζψο ε ηζηνξία κεηαθέξεηαη ζε ζχγρξνλν αζηηθφ ηνπίν θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο δηεθδηθνχλ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηα γεγνλφηα. Σα ζθεληθά θνπζηνχκηα είλαη ζχγρξνλα ελψ ε ηζηνξία επελδχεηαη κε απζεληηθή παξαγσγή ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο, κε βάζε έλα δέλδξν απνθάζεωλ (decision tree) γηα ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο δξάζεο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο ηζηνξίαο. Δπζχλεηαη, αθφκε, γηα ηελ δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ βίληεν, ηελ βηληενζθφπεζε θαη θσηνγξάθεζε, ηελ παξαγσγή ςεθηαθψλ θφκηθο, ηελ εγγξαθή ππνηίηισλ παξαγσγήο θαη ην κνληάδ. Τεσνολογική πλαηθόπμα: Photoshop actions/ Google earth/ Power Point/ Pinacle Ομάδα επεξεπγαζίαρ δεδομένων (Data Managers) Η Data Managers παξαιακβάλεη απφ ηηο άιιεο νκάδεο ηα ςεθηαθά δεδνκέλα, ηα θαηαρσξεί ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο moodle, θαη δηαρεηξίδεηαη ην Management Information System (MIS) ηνπ project. Γηαρεηξίδεηαη επίζεο ηε Βάζε Γεδνκέλσλ (SQL) ηεο πιαηθφξκαο moodle. Ομάδα ζςνηονιζμού ηελικήρ έκδοζηρ (Final Edition team) H Final Edition Team έρεη ηε γεληθή επζχλε ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ησλ Οκάδσλ, ηεο ηήξεζεο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηειηθήο έθδνζεο θαη, επηπιένλ, δηαρεηξίδεηαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Project κε SPSS. Σαπηφρξνλα, αζθεί ην έξγν ηεο θαζνδήγεζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο εκςχρσζεο ησλ κειψλ ησλ άιισλ νκάδσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπθνιπληέο (facilitators) θαζεγεηέο πνπ είλαη ζπληνληζηέο θάζε νκάδαο παξέρνληαο ηε ζθαισζηά ζε απηφ πνπ ν Βηγθφζθη απνθαιεί ε δώλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο 3. Τεσνολογική πλαηθόπμα: Data base / SPSS/ Publisher/ web design 3 Σηόσοι οικοδόμηζηρ ηηρ κοινόηηηαρ 4 Μέζα απφ ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο κάζεζεο, νη ζθεπηφκελνη καζεηέο θαη ηα ζπλεξγαδφκελα κέιε νκάδαο: Καιιηεξγνχλ κηα θνπιηνχξα πξσηνηππίαο θαη λεσηεξηζκψλ κε ην απαξαίηεην ξίζθν ππνινγηζκέλν Δπηδνθηκάδνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηηο δεκηνπξγηθέο ιχζεηο έβνληαη ηελ εηεξφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα Γεκηνπξγνχλ ελεξγνχο πνιίηεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ Γηαπιάζνπλ άηνκα κε θαιή γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο δνπλ, αιιά θαη κε θαιή αίζζεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιαηζίνπ Δλζαξξχλνπλ ηε ζθέςε θαη ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ πνιιαπιέο πεγέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, εθαξκφδνληαο παξάιιεια δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο Καιιηεξγνχλ ηελ ηθαλφηεηα δηα βίνπ θαη δηεπξπκέλεο κάζεζεο 3 Vygotsky, L.(1978), Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, p χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Μάζεζεο κέζω ζρεδηαζκώλ (Learning by design) κηαο θνηλφηεηαο κάζεζεο ησλ Μ. Kalantzis θαη Β. Cope ζην (πξνζπειάζηεθε ζηηο )

5 Τζουμέρκας Ιωάννης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας, Βόλος, 2011 Αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηψληαο πνηθηιία κέζσλ 4 Μαθηζιακόρ σώπορ και πλαίζιο 4.1 Ο ζσεδιαζηικόρ μαθηζιακόρ σώπορ 5 Η φιε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο θαηαηείλεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ζρεδηαζηηθνύ καζεζηαθνύ ρώξνπ, ν νπνίνο απνηειεί θαη κηα λέα επηθνηλσληαθή ζθαίξα αληαιιαγήο καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ. Δηδηθφηεξα, ν ρψξνο ηεο κάζεζεο επεθηείλεηαη πνιχ επξχηεξα απφ ην ζηελφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δαζθαινθεληξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην έληππν βηβιίν. Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο ζρεδηάδνπλ απφ θνηλνχ ηνπο ζηφρνπο θαη ην πιαίζην ηεο κάζεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε φρη κφλν ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηηο εηδηθέο δεμηφηεηεο, θιίζεηο θαη ηαιέληα πνπ θέξεη ν θαζέλαο καδί ηνπ ζηελ θνηλφηεηα. Έηζη, ε έληαμε ησλ καζεηψλ ζε κηα νκάδα εξγαζίαο (αιιά θαη ν ίδηνο ν ζρεδηαζκφο απηψλ ησλ νκάδσλ) γίλεηαη κε βάζε ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδηαηηέξσλ θιίζεσλ θαη ηθαλνηήησλ εθάζηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ ηχπσλ πνιιαπιήο επθπΐαο ηνπ Gardner 6 θαη ηνπο καζεζηαθνχο ηχπνπο ηνπ Kolb 7. Έηζη, ν ζηφρνο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο επηηπγράλεηαη κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ησλ νκάδσλ ηνπ project, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο λνεκνζχλεο θαηά ηνλ Gardner, κε ηελ έληαμε θάζε καζεηή ζε νκάδα αλάινγα κε ηελ αηνκηθή θιίζε ηνπ θαη λνεκνζχλε ηνπ: νη καζεηέο πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλε πεξηζζφηεξν ηελ θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο νκάδεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δξάζε (:Maketistas team, Actors team), απηνί πνπ έρνπλ κηα γισζζνινγηθή θιίζε, ζε νκάδεο γηα ηελ θεηκεληθή πξνζέγγηζε (:Literistas team, Babel team), απηνί πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κηα ινγηθή-καζεκαηηθή ζθέςε ζηηο νκάδεο κε ηερλνινγηθή ζθέςε (:Data Manager team) απηνί πνπ έρνπλ κηα αλαπηπγκέλε ρσξνηαμηθή αληίιεςε ζηηο νκάδεο αλαπαξάζηαζεο θαη θαηαζθεπήο ρψξσλ (:Maketistas team, Cartoonistas team), ζπλδπάδνληαο δεμηφηεηεο θπζηθήο θαη εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο ρψξσλ θαη δξάζεο απηνί πνπ θιίλνπλ ζε κηα δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε, ζηελ νκάδα ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηνπ project (:Final Edition team) ηφρνο ήηαλ λα αληρλεπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (lifeworld) (π.ρ. ηελ εκπεηξία, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, ηηο αμίεο, ηηο πξνδηαζέζεηο θαη ηηο επαηζζεζίεο, ηελ επηθνηλσλία θαη ην δηαπξνζσπηθφ χθνο, ην δηαθνξεηηθφ χθνο κάζεζεο θαη ζθέςεο, θαη ηνλ ηξφπν δσήο) 8. Δλδηαθέξεη, εηδηθφηεξα, ε αλίρλεπζε θαη δηαρείξηζε δεκνγξαθηθψλ δηαθνξψλ ζηε ζχλζεζε ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηηο ζπλήζεηο αληίζηνηρεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, κε βάζε ην θχιιν, ηελ θαηαγσγή, ηε γιψζζα, ηελ εζληθή ζπλείδεζε θαη ην θνηλσληθφ status: νη ηζηνξίεο (ε ηζηνξία ηεο δσήο θάζε καζεηή, νη εκπεηξίεο ηνπ θαη ην παξειζφλ ηνπ) νη πεξζόλεο (νη ηαπηφηεηεο πνπ επηδεηά θαη πηνζεηεί έλαο άλζξσπνο, ην γνχζην θαη ην ζηπι ηνπ), νη έιμεηο (νη εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο θαη πεπνηζήζεηο, πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, αζιεηηθέο θ.ά.) θαη νη πξνζαλαηνιηζκνί (νη ηξφπνη πνπ ην άηνκν ζπλδέεηαη κε /αληηκεησπίδεη ην λέν, ην αλνίθεην, ην άγλσζην). Απηή ε έξεπλα γίλεηαη φρη κέζσ ελφο αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ απζφξκεησλ επηινγψλ θάζε κέινπο ηεο θνηλφηεηαο ζε θάζε ζηάδην. Μεηά ηελ νινθιήξσζε φκσο ηνπ project, ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο εξσηψληαη γηα ηηο επηινγέο ηνπο θαη αμηνινγνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε κηα νκάδα, θαη, έηζη, κπνξνχκε λα έρνπκε αμηνινγήζηκα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα αλάκεζα ζηελ αξρηθή επηινγή κηαο persona θαη ζηελ χζηεξε αμηνιφγεζή ηεο κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο. 5 Ό.π., Μ. Kalantzis & Cope, Β. ζην (πξνζπειάζηεθε ζηηο ) 6 Gardner, H. (1983), Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books. Basic Books Paperback, 1985 [1993], Tenth Anniversary Edition with new introduction, New York: Basic Books 7 Kolb, D. (1984), Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development, New Jersey: Prentice Hall 8 Kalantzis, M. & Cope, Β. (2005), Learning by Design, Melbourne: The Learner 5

6 Σδνπκέξθαο Ισάλλεο Σσεδίαζη project γλωζζικήρ διδαζκαλίαρ για πολύγλωζζη εκπαιδεςηική κοινόηηηα 4.2 Μαθηζιακό Σσεδιαζηικό Πλαίζιο 9 Δδψ, ελδηαθέξεη εηδηθφηεξα ε θαηαγξαθή ηεο γλψζεο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα κάζεζεο ζην πιαίζην κηαο Μαζεζηαθήο Ελόηεηαο, πνπ απνηειείηαη απφ ην πιηθφ πνπ ππάξρεη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ην γισζζηθφ θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ δηαθηλείηαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, ην ζχλνιν ηνπ δηαζσδφκελνπ ππεξθείκελνπ ζρνιηαζκνχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ εηεξφγισζζσλ εθδνρψλ ηνπ, ην πνιπηξνπηθφ επνκέλσο θείκελν κε ην ζχλνιν ησλ ζπλδέζκσλ αλαθνξάο ηνπ, νη έξεπλεο WebQuest θαη, ηειηθά, ε πνιιαπιψλ επηπέδσλ ηειηθή έθδνζε ηνπ πιηθνχ, ην νπνίν φκσο, παξακέλεη αλνηθηφ ζηελ αλαζηνραζηηθή αλαζεψξεζε ζε θάζε βήκα δηακφξθσζήο ηνπ θαη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 5 Μεθοδολογία επικοινωνίαρ και ζςνεπγαζίαρ Οη Οκάδεο επηθνηλσλνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο moodle 10 θαη έλα blog επηθνηλσλίαο ζην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Η πιαηθφξκα δνκείηαη ζε εβδνκαδηαίν θχθιν ζπλεξγαζίαο, κε ζπληνληζηή ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ project. Κάζε Καζεγεηήο πληνληζηήο Οκάδαο έρεη ιάβεη δηθαηψκαηα Γαζθάινπ ζηελ πιαηθφξκα, θαη θάζε Μαζεηήο - ζπλεξγάηεο έρεη ιάβεη δηθαηψκαηα Υξήζηε εληαγκέλνο ζηελ Οκάδα πνπ αλήθεη. Τπάξρνπλ καζεηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζε πεξηζζφηεξεο νκάδεο, κε δηθή ηνπο επηζπκία. Κάζε Οκάδα έρεη πξφζβαζε ζε έλα ζχλνιν ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζηνιή ηεο, αιιά φρη θαη ζην ζχλνιν ησλ αξρείσλ ησλ άιισλ νκάδσλ, παξά κφλν ζε απηά πνπ θάζε νκάδα δηαζέηεη γηα ζπλεξγαζία ζηηο ππφινηπεο νκάδεο. 6 Θεμαηικό πεδίο και άξονερ Θέκα ηνπ project είλαη «Ο Εκθύιηνο ζηελ Κέξθπξα θαηά ηνλ Θνπθπδίδε νινθαύηωκα ή ηζνξξνπία Nash;». H αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηνλ Θνπθπδίδε, ζην πξψην θαη ηξίην Βηβιίν ηεο Ιζηνξίαο ηνπ, πεξηιακβάλεηαη σο χιε δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο Διιεληθήο Ιζηνξηνγξαθίαο ζηελ Α Λπθείνπ. Πεξηέρεη, επηπιένλ, νξηζκέλεο πνιχ ελδηαθέξνπζεο παξακέηξνπο γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, θαζψο ηα γεγνλφηα εθηπιίζζνληαη ζε ηέζζεξηο πφιεηο, ηελ Κέξθπξα, ηελ Κφξηλζν, ηελ Αζήλα θαη ηελ Δπίδακλν, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε ζεκεξηλή Αιβαλία, θαη κάιηζηα, νη εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο εθεί γίλνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ιαψλ πνπ θαηνηθνχζαλ εθεί ζηελ αξραηφηεηα, φπσο νη Σαπιάληηνη θαη άιινη Ιιιπξηνί. Αλαδεηθλχεηαη έηζη πψο νη δηακάρεο ησλ Διιεληθψλ πφιεσλ ηηο παξακνλέο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ επεξεάδνπλ ηηο ηχρεο θαη φκνξσλ ιαψλ ηεο βαιθαληθήο, πξνσζψληαο ηελ ηδέα κηαο ζθαηξηθήο αληίιεςεο ηεο Ιζηνξίαο σο πεδίν ζπλχπαξμεο θαη αληαγσληζκνχ πνιιαπιψλ επηπέδσλ θαη πνιιαπιψλ ζπληειεζηψλ. Οη ζεκαηηθνί άμνλεο ηνπ project εζηηάδνπλ ζε έξεπλεο πάλσ ζηα εμήο εξσηήκαηα: Ο Δκθχιηνο πφιεκνο είλαη απνηέιεζκα αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ζην εζσηεξηθφ κηαο θνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο κε άιινπο ιανχο; Δίλαη αλαπφθεπθηνο ν πφιεκνο, αλ ζπληξέρνπλ αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο; Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο ηζηνξίαο ζηελ θιηκάθσζε ηεο ζχξξαμεο; Τπήξρε πεξηζψξην δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κηαο ηζνξξνπίαο Nash κεηαμχ ησλ αληηκαρνκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ; Πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα ζηε ζχξξαμε; 7 Παιδαγωγικοί ζηόσοι Διαδπαζηικόηηηα (interaction) 11 ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ε δηαδξαζηηθφηεηα επηδηψθεηαη φρη απιψο ζηελ εκπινθή ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά ζε θάζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Αςθενηικόηηηα ζηο πεπιβάλλον ηηρ ηάξηρ (authenticity) 12. Η απζεληηθφηεηα αλαδχεηαη σο πνηνηηθή παξάκεηξνο πνπ δηαρέεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιήθζεθαλ, σο πξνο ηε 9 Ό.π., Kalantzis, M. & Cope, Β. (2005), Learning by Design, Melbourne: The Learner 10 Βι. αλαιπηηθφηεξα ηελ Πιαηθφξκα moodle ηνπ project Σδνπκέξθαο, Ι. (2010) The Civil War in Corfu by Thucydides holocaust or Nash s balance? ζην: θαη ηελ ηζηνζειίδα ζπλεξγαζίαο ηεο θνηλφηεηαο ζην 11 Stevens, V. (1992) Humanism and CALL:A coming of Age, in Pennington, M. and Stevens V. (eds.) Computers in Applied Linguistics, Multilingual Matters, North Somerset: Clevedon, p Stevens, V. (1992) Humanism and CALL:A coming of Age, in Pennington, M. and Stevens V. (eds.) Computers in Applied Linguistics, Multilingual Matters, North Somerset: Clevedon, p. 15

7 Τζουμέρκας Ιωάννης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας, Βόλος, 2011 ζεκαηνινγία ηνπο (:δηεπηζηεκνληθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, πνιπγισζζία), φζν θαη σο πξνο ηηο θεηκεληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ. Εξαηομίκεςζη (individualization) 13 ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία αλαδεηψληαο ηε γλψζε κέζα απφ κία πξνζσπηθή θαζνδήγεζε (personalized instruction). Η πξνζσπηθή εκπινθή θάζε καζεηή θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά ζρέδηα (instructions) θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμεξεύλεζεο, θαηαλόεζεο θαη αλαζηνραζκνύ/αμηνιόγεζεο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο ελεξγεηηθήο πνξείαο κάζεζεο, κηαο πεξηπέηεηαο γλψζεο. Εςελιξία (flexibility) ζηελ επεμεξγαζία θαη παξαγσγή απζεληηθνχ πιηθνχ, θαζψο ε γλψζε αλαδεηήζεθε κέζα απφ πνιιαπιέο πεγέο, κε βάζε ηελ αξρή ηεο δηαθξηηφηεηαο θαη κε ηελ αμηνιφγεζε αληηηηζέκελσλ πιεξνθνξηψλ. H επειημία απηή δηαρέεη νιφθιεξν ην ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο, ηφζν θαηά ηελ αλαδήηεζε θεηκεληθψλ, φζν θαη εμσ-θεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ. Ποικιλόηηηα (diversity) ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη πιηθνχ, σο ηζρπξφ θίλεηξν κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο 14, ζπλδπάζηεθε απζηεξά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ, θαζψο, νχησο ή άιισο, ε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ κε Η/Τ δεκηνπξγεί ηζρπξφ θίλεηξν εκπινθήο γηα ηνπο καζεηέο, αιιά κπνξεί λα ζπζθνηίζεη νπζηψδεηο πιεπξέο ηεο εξκελεπηηθήο θαη θξηηηθήο πξνζέγγηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φιεο νη θεηκεληθέο θαη εμσ-θεηκεληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ, δελ θαηαηείλνπλ απιψο ζηελ πνηθηιφηεηα αιιά ζηελ νιηζηηθή αλάγλσζε, πξάγκα πνιχ δηαθνξεηηθφ. 8 Διδακηική πποζέγγιζη Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο επηρεηξείηαη κε ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν. Λακβάλνληαο ππφςε ηε δνκή ηεο θνηλφηεηαο, ηελ απνζηνιή θάζε νκάδαο θαη ην ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο ηνπ project, νη γεληθφηεξνη δηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη: Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ ηελ νπζηαζηηθή πξνζθνξά ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο Να θαηαλνήζνπλ ηελ δηαθνξά κηαο γιψζζαο κε ζηαζεξή ζεηξά θαηαγξαθήο ησλ ιέμεσλ (government language) φπσο ε Αγγιηθή, κηαο γιψζζαο κε ειεχζεξε δηαπινθή ησλ ιέμεσλ (nongovernment language), φπσο ε ειιεληθή Να εκβαζχλνπλ ζε εηδηθφηεξα πξνβιήκαηα ελδνγισζζηθήο απφδνζεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ιφγνπ ζηε Νέα Διιεληθή, αιιά θαη κεηάθξαζεο ζηελ Αγγιηθή Να αζθεζνχλ ζηελ ρξήζε ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ζηελ ηερληθή δεκηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ καζεκάησλ ζε πεξηβάιινλ Πιαηθφξκαο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο Να αζθεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ αλαδήηεζε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, δνξπθνξηθψλ ραξηψλ θ.ά. γηα ηελ νπηηθνπνίεζε θαη επνπηηθφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ Να αζθεζνχλ ζηελ αλαδήηεζε κέζσ Γηαδηθηχνπ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ Να θαηαλνήζνπλ ηελ εκπινθή ησλ αλζξψπσλ ζηελ ηζηνξηθή δξάζε, κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ ηνπο ίδηνπο θαη ηεο παξαγσγήο απζεληηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 9 Γλωζζική διδαζκαλία Η δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο κέζσ ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ ηνπ Θνπθπδίδε, βαζίζηεθε ζε δχν επίπεδα ζχγθξηζεο, έλα ελδνγισζζηθφ θαη έλα δηαγισζζηθφ: ην αηηνχκελν, απφ ηε κία, ήηαλ ε απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε Νέα Διιεληθή γιψζζα, θαη επηπξνζζέησο, ε δηεξεχλεζε ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαη ιεμηθνγξαθηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηελ Αγγιηθή. Φπζηθά, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαρεηξηζηνχλ φια ηα δεηήκαηα ηεο ελδνγισζζηθήο απφδνζεο κφλνη ηνπο, σο θνξείο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Αληίζεηα, γηα ηε κειέηε ηεο δηαγισζζηθήο απφδνζήο ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κεηθηή ηερληθή: κε βάζε κεηαθξάζεηο απφ ηελ ιφγηα παξάδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζηελ Αγγιηθή, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο ιχζεηο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνλ κεηαθξαζηή ζηελ απφδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ. ε θάζε πεξίπησζε απηή ε επεμεξγαζία δελ ζηνρεχεη ζηελ επηβνιή ζηνπο καζεηέο ηεο άπνςεο ή ηνπ λνήκαηνο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν δηδάζθσλ, αιιά ζηελ δηαπξαγκάηεπζε αλάκεζα ζηνπο δχν πφινπο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ εηζέξρνληαη ζε απηή ηελ δηαδηθαζία κε δχν 13 Ahmad, K., Corbett, G., Rogers, M. & Sussex, R. (1985) Computers, Language Learning and Language Teaching, ΜΑ: Cambridge University Press, p.6 14 Hamel, M. (2001) Annex 1: A CALL concept based on text linguistics and SLA research, in Free text:report on Pre-formatted Tutorials 1-3-4, UK: UMIST 7

8 Σδνπκέξθαο Ισάλλεο Σσεδίαζη project γλωζζικήρ διδαζκαλίαρ για πολύγλωζζη εκπαιδεςηική κοινόηηηα πξναπαηηνχκελα: πξψηνλ, ρξεζηκνπνηνχλ ιφγηεο κεηαθξάζεηο ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ (εηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ Αγγιηθή γιψζζα ε κεηάθξαζε ηνπ Dent) 15 θαη δεχηεξνλ, εηζάγνληαη ζηελ δηαγισζζηθή κεηάθξαζε ππνςηαζκέλνη γηα ην είδνο ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν κεηαθξαζηήο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, πνπ ζρεηίδνληαη φρη κφλν κε ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ απφ ηνλ ίδην, αιιά επηπιένλ, κε ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ιχζεσλ πνπ επέιεμε γηα λα εθθξάζεη ηελ δηθή ηνπ κεηαθξαζηηθή άπνςε ζηελ αγγιηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε αλαγσγή ησλ ρξνληθψλ κεηνρψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζε ρξνληθέο πξνηάζεηο ζηελ Αγγιηθή. πλνπηηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο ζηξαηεγηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θεηκεληθή πξνζέγγηζε θαη δηδαζθαιία: Δπαζηηπιόηηηερ εξεπεύνηζηρ (Exploration activities) Ο ζηφρνο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη φρη κφλν ε αλάδεημε ησλ λνεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη ηεο γισζζηθήο κνξθήο πνπ γίλεηαη απηή, ηφζν ζηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπ, φζν θαη ζηελ ελδνγισζζηθή απφδνζή ηνπ θαη ηελ εηεξφγισζζε κεηάθξαζή ηνπ (: Φύιια Εξγαζίαο Ι,ΙΙ,ΙΙΙ θαη ΙV γηα ηελ κνξθνινγηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, ηελ πνηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ θαη ηελ ελδνγισζζηθή θαη δηαγισζζηθή απφδνζε ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ). Δπαζηηπιόηηηερ καηανόηζηρ (Comprehension activities) Ο ζηφρνο εδψ είλαη ε αλαδήηεζε εμσθεηκεληθψλ (πξαγκαηνινγηθψλ) πιεξνθνξηψλ 16 γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζηνξηθνχ λνήκαηνο κέζα απφ παξαγσγή νπηηθνχ πιηθνχ 17. Δπαζηηπιόηηηερ επμηνείαρ Με απηέο δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα πξνβνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη λα θαηαγξάςνπλ ζε πίλαθα αληηπαξαβνιήο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ, σο πξνο ην ζέκα ή ε θπξίωο ηδέα ηνπ θεηκέλνπ, κε γεληθνχο φξνπο, ην ζθνπό θαη ηελ δξάζε θάζε πξσηαγσληζηή, ηελ εμήγεζε ελόο απνηειέζκαηνο, θαη ηηο αληαγωληζηηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ εμήγεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ απφ ην ζπγγξαθέα. Δπαζηηπιόηηηερ αξιολόγηζηρ και αναζηοσαζμού Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ θαηαηείλνπλ ζηελ σξίκαλζε απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ην νπνίν είλαη θαη ην ζπνπδαηφηεξν απφ φια, θαζψο απαηηείηαη ε εθαξκνγή πςειψλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ: ε δηαδηθαζία ηεο ζύλδεζεο (:ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηα αλαθεξφκελα ζην θείκελν θαη ζε γλψζεηο έμσ απφ απηφ, έγηλε εχθνια εθηθηή κέζσ ηνπ Φάθεινπ Εξγαζηώλ ηνπ Μαζεηή (Portfolio Assessment) ζηνλ νπνίν θαηαρσξήζεθαλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθηήζεθαλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο), ε εμήγεζε (: γηα ηελ παξνπζία ή ηε ζθνπηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ, φπνπ ε έιιεηςε εξκελεηψλ, παξαπέκπεη ζε ζαθείο ηζηνξηθέο αληηιήςεηο θαη φρη ζε «ειιείςεηο»), ε δηαηύπωζε ππνζέζεωλ (πνπ ζηεξίδεηαη ζε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ what if? ), ε εζωηεξηθή αμηνιόγεζε (:δηαηχπσζε κηαο ηειηθήο θξίζεο γηα ην θείκελν, φρη κφλν σο πξνο ηηο ινγνηερληθέο παξακέηξνπο θαη ηελ ηζηνξηθή αληίιεςε, αιιά θπξίσο, ζε αλαθνξά κε ηελ πξνζσπηθή αμηνιφγεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο ζηάζεο δσήο πνπ εθπξνζσπεί θάζε ηζηνξηθφο πξσηαγσληζηήο) θαη, ηέινο, ε εμωηεξηθή αμηνιόγεζε, πνπ δηελεξγήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο αλίρλεπζεο ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. 10 Σςμπεπάζμαηα Η νηθνδφκεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ε δηαηήξεζή ηεο ζε βάζνο ρξφλνπ πξνυπνζέηεη ηελ αλάιεςε πινπνίεζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ projects καθξάο δηάξθεηαο. Η πηνζέηεζε ηερληθψλ κεηθηήο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά γφληκε κέζνδνο γηα ηε ζπλνρή ηεο θνηλφηεηαο, φπσο θαη ε ζχζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο, κε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή, ηεξαξρεκέλε δνκή θαη απνζαθεληζκέλν ζρέδην ξνήο εξγαζηψλ. Καζψο νη νκάδεο ζπζηήλνληαη κε βάζε ηνλ ηχπν επθπΐαο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα θάζε καζεηή μερσξηζηά, επηηπγράλεηαη ε καζεζηαθή ηζνηηκία κέζα απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε εθάζηνπ ζηε νκάδα ηνπ, δειαδή, κέζα απφ ηελ παξαγσγή απζεληηθνχ έξγνπ θαη φρη κέζα απφ ηελ απιή δήισζε πξνζέζεσλ θαη ηηο εμσηεξηθέο παξαηλέζεηο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ πνιπγισζζηθή επεμεξγαζία ηνπ 15 Dent, J. (1910), Thucydides. The Peloponnesian War, London. ην: Achapter%3D70%3Asection%3D1 (πξνζπειάζηεθε ζηηο ) 16 Αλαιπηηθφηεξα ζην Nord, C. (1991) Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam-Atlanta: Rodopi 17 Fischman, G. (2001), Reflections about images: Visual Culture, and Educational Research, Educational Researcher 30 (8), pp28-33, θαη Dickinson, D. (2002), Sifting images of developmentally appropriate practice as seen through different lenses, Educational Researcher, 31(1), pp 26-32

9 Τζουμέρκας Ιωάννης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας, Βόλος, 2011 πξσηφηππνπ θεηκέλνπ (θαη ηελ νηνλεί επεθηαζηκφηεηα ηνπ project θαη ζε άιιεο γισζζηθέο εθδνρέο ζην κέιινλ) επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο γισζζηθήο ηζνηηκίαο, θαζψο θάζε γισζζηθφ ππνθείκελν θαηαλνεί ζπγθξηηηθά ηηο γισζζηθέο θαη εξκελεπηηθέο δηαθνξέο, ζπκκεηξίεο θαη αζπκκεηξίεο. Γηαηί, φπσο ην έζεζαλ πξφζθαηα νη M. Kalantzis, B. Cope θαη E. Arvanitis, ε εξψηεζε-θιεηδί γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, επνκέλσο, είλαη ην πψο απηνί νη λένη ηχπνη αλζξψπνπ καζαίλνπλ λα είλαη ν εαπηφο ηνπο, καζαίλνπλ λα ζρεηίδνληαη κε άιινπο, καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ θαη ηη λα καζαίλνπλ θαη καζαίλνπλ πψο λα παίξλνπλ πξάγκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί ζηηο ζεκεξηλέο νηθνινγίεο ηεο γλψζεο 18. Βιβλιογπαθία Ελληνόθωνη Baynham, M. (2000) [1995], Πξαθηηθέο Γξακκαηηζκνύ, (κηθξ.) Μ. Αξαπνπνχινπ, Αζήλα: Μεηαίρκην Κπλεγφο Υ. & Σξνχθε, Δ., Γηαλνχηζνπ, Ν., Φνπληάλα, Μ., Αζαλαζίνπ Σ., (2004), Centre for Collaboration and Exchange (CCE): Έλα εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε θνηλνηήησλ δξάζεο. ην: Μ. Γξεγνξηάδνπ, Α. Ράπηεο,. Βνζληάδνπ, Υ. Κπλεγφο (επηκ.), (2004), Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Επηθνηλωλίαο ζηελ Εθπαίδεπζε, ηφκ. ΙΙ, Πξαθηηθά 4 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Αζήλα: ΔΚΠΑ Σζάθνο Βαζίιεο (2004) Η Δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Ειιεληθήο Γξακκαηείαο θαη Γιώζζαο, Αζήλα: Μεηαίρκην Ξενόγλωζζη Ahmad, K., Corbett, G., Rogers, M. & Sussex, R. (1985) Computers, Language Learning and Language Teaching, Cambridge, ΜΑ: Cambridge University Press Dickinson, D. (2002), Sifting images of developmentally appropriate practice as seen through different lenses, Educational Researcher, 31(1) Fischman, G. (2001), Reflections about images: Visual Culture, and Educational Research, Educational Researcher 30 (8) Gardner, H. (1983), Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books. Basic Books Paperback, 1985 [1993], Tenth Anniversary Edition with new introduction, New York: Basic Books Hamel, M. (2001) Annex 1: A CALL concept based on text linguistics and SLA research, in Free text:report on Pre-formatted Tutorials 1-3-4, UK: UMIST Kalantzis, M. & Cope, Β. (2005), Learning by Design, Melbourne: The Learner Kalantzis M., Cope B. & Arvanitis E.(2010), Towards a Teaching Ecology for Diversity, to: Mata P.(coord.) (2010), Intercultural Education as a Project for Social Transformation. Linking theory and practice towards Equity and Social Justice, Malta Conference Proceedings, Sep. 2010, Malta, pp Kolb, D. (1984), Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development, New Jersey: Prentice Hall Nord, C. (1991) Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam-Atlanta: Rodopi Stevens, V. (1992) Humanism and CALL:A coming of Age, in Pennington, M. and Stevens V. (eds.) Computers in Applied Linguistics, Multilingual Matters, North Somerset: Clevedon Vygotsky, L.(1978), Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press Ιζηοζελίδερ Dent, J. (1910), Thucydides. The Peloponnesian War, London. ην: %3Achapter%3D70%3Asection%3D1 (πξνζπειάζηεθε ζηηο ) Kalantzis, M. & Cope, Β. Learning by Design (πξνζπειάζηεθε ηελ ) 18 Kalantzis M., Cope B. & Arvanitis E.(2010), Towards a Teaching Ecology for Diversity, to: Mata P.(coord.) (2010), Intercultural Education as a Project for Social Transformation. Linking theory and practice towards Equity and Social Justice, Malta Conference Proceedings, Sep. 2010, Malta, p.288 9

10 Σδνπκέξθαο Ισάλλεο Σσεδίαζη project γλωζζικήρ διδαζκαλίαρ για πολύγλωζζη εκπαιδεςηική κοινόηηηα Σδνπκέξθαο, Ι. (2010) The Civil War in Corfu by Thucydides holocaust or Nash balance? ζην: (πξνζπειάζηεθε ζηηο , ζηηο 11πκ) (πξνζπειάζηεθε ζηηο ζηηο 11πκ)

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τδνπκέξθαο Ισάλλεο. Φηιόινγνο MSc, MPA

Τδνπκέξθαο Ισάλλεο. Φηιόινγνο MSc, MPA Σηουμζρκας Ιωάννθς 6 ο Πανελλινιο υνζδριο Εκπαιδευτικών για τις ΣΠΕ, φρος, 2011 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Περίληψη της καινοτόμου δράσης

1 Περίληψη της καινοτόμου δράσης Από τον Κινέζο Sun Tzu στα Ελληνικά του Ξενοφώντα - Πολυτροπική επεξεργασία λόγιων κειμένων ως θεματική βάση για την δημιουργία πολυγλωσσικής εκπαιδευτικής κοινότητας "While the reader is receptive, while

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΘΗΗ

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΘΗΗ Κείμενο 9 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΘΗΗ Ευγενία Αρβανίτη Πλαίζιο Η δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο κοινόηηηας μάθηζης (http://en.wikipedia.org/wiki/learning_community) απνηέιεζε εμ αξρήο αλαγθαηόηεηα γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα