The First Epistle General of. Peter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The First Epistle General of. Peter"

Transcript

1 1 The First Epistle General of Peter With a new English Translation with critical footnotes containing the data from the Novum Testamentum Graecum Editio Critica Major by David Robert Palmer Freely downloadable from November 2014 edition (First edition was July 2014) Check for updates at Any errors please report to me at kanakawatut at yahoo com

2 2 This page intentionally blank for printing purposes.

3 3 The First Epistle of Peter Chapter 1 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the elect who are sojourners of the Diaspora in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, 1 2 elect according to the foreknowledge of God the Father by sanctification of the Spirit for obedience and the sprinkling of the blood of Jesus Christ; may grace and peace be multiplied to you. 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to the greatness of his mercy has given us second birth, into the hope of salvation, because of the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 into an inheritance that is incorruptible, unimpaired, and unfailing, reserved in heaven for you, 5 who are being guarded by the power of God, through faith, for the salvation made ready to be revealed in the end time, 6 in which you exult, though you still have distress 2 for a little while if necessary in various trials, 7 which happen so that the testing of your faith, much more valuable than gold which perishes, but is tested through fire, may be found out to result in praise and glory and honor 3 when Jesus Christ is revealed, 8 whom you love without having seen; 4 in whom you believe, still not having looked upon; yet you exult 5 with a joy that is indescribable and full of glory, 9 obtaining for yourselves the goal of your faith: the salvation of your 6 souls. 10 About which salvation the prophets, who prophesied about the grace that was coming to your benefit, sought out and researched, 11 trying to find out exactly 7 which time or what kind of time the spirit of Christ in them was indicating, when he testified beforehand to the sufferings of Christ and these glorious things that come after. 1 1:1 There is a complete absence of the Greek definite article in this whole verse. With place names, the article is used only for special reasons. Here in 1:1 the addressees are being characterized and are the focus. The fact that they are sojourners is the emphasis, the focus is on their being aliens to, their not belonging, in these places being mentioned. 2 1:6 txt δέον ἐστίν λυπηθέντας L NA28 δέον ἐστίν λυπηθέντας ἡμᾶς 048 vidf max-conf δέον λυπηθέντας ℵ* δέον [ἐστίν] λυπηθέντες WH δέον λυπηθέντες B clem did v syr ht TG SBL δέον ἐστίν λυπηθέντες ⁷² ℵ² A C lat-v (cop) TR AT VS BG RP δέον...pertristitiam lat-s indeterminate syr p (but definitely does not have δέον ἐστίν) lac ⁷⁴ ⁸¹ l :7b txt δόξαν καὶ τιμὴν ⁷² ⁷⁴ vid ℵ A B C or lat-s,v,t copsa mss TG WH VS BG SBL NA28 εἰς δόξαν καὶ τιμὴν syr p,h τιμὴν καὶ εἰς δόξαν RP τιμὴν καὶ δόξαν TR AT δόξαν clem cop sams lac ⁸¹ l1575. The uncial 048 has 13 letters visible, does not include εἰς, and reads either the NA28 reading or the TR reading. 4 1:8c Compare John 20:29, μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες, "Blessed are those believing without having seen." 5 1:8b txt ἀγαλλιᾶσθε rell. Greek clem cyr TR TG AT VS BG RP SBL NA28 ἀγαλλιᾶτε B C*vid WH ἀγαλλιάσεσθε ir-lat χαίρετε 1827 lac ⁷⁴ ⁸¹ l156 l590 l938 l1126 l1141 l1281 l1442s l :9 txt +ὑμῶν ⁷² ℵ A B C 048 lat-v,t syrp,h eth TR TG AT VS BG RP SBL NA28 omit B ath clem cyr did lat-a copsa WH lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. There is arguably no difference in meaning.

4 4 12 It was shown to them it was not for themselves but for you 8 they were being stewards of these things, which have now been announced to you through those who evangelized you in the Holy Spirit 9 sent from heaven. Which things the angels wish they could look into. 13 Therefore, girding up the loins of your mind, being completely sober, 10 place your hope on the grace being brought to you at the revelation of Jesus Christ Like obedient children, not fashioning yourselves to the longings you had in your former ignorance, 15 but rather, in accordance with the holy one who called you, you must become holy as well, in all your conduct, 16 because it is written: "You shall be 12 holy, because I am holy." And if you invoke as Father him who without respect to faces judges the work of each person, spend this time of your sojourning in fear, 18 knowing it was not with corruptible things, silver or gold, that you were redeemed from the futile way of life passed on to you from your ancestors, 19 but rather with blood very dear, as of a lamb without blemish or defect, the blood of Christ, 20 foreknown before the foundation of the world, but manifested in the latter of times 14 for your sakes, 7 1:11 The BDF grammar 298(2) says this combining of τίς and ποῖος may be a tautology for emphasis. 8 1:12a txt ὑμῖν ( y all ) ⁷² ℵ A B C lat-v,t syr h cop sa geo TG WH AT VS BG RP SBL NA28 ἡμῖν ( us ) bas-sel cyr lat-hi syr p arm TR lac ⁷⁴ ⁸¹ l :12b txt +ἐν ℵ C lat-s copsa ms TR AT VS BG RP NA28 omit ⁷² A B cyr did lat-c,v,t TG WH SBL indeterminate cop samss syr lac ⁷⁴ ⁸¹ l :13a The Greek says νήφοντες τελείως ἐλπίσατε, being sober completely hope. being completely sober, hope Syriac SBL TNIV being sober, hope completely AT VS RP BG TYN ASV DRB WEB WEY EMTV GEN GNB ISV NASB ESV NIV NRSV be sober, and hope to the end KJV being fully sober, set your hope completely!?!?! NET Is this an error in translation? 11 1:13b While most interpreters read this phrase ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ as the grace being brought to you when Jesus Christ is revealed (as a future event), some read it as the grace being offered to you with the revelation of Jesus Christ, such as the Darby translation, and Tyndale. Tyndale says the grace brought unto you by the declaring of Jesus Christ. The reason I went with a future event, is because that is how Peter uses this same phrase ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ earlier in this epistle, at 1:7, may be found out to result in praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. 12 1:16a txt ἔσεσθε ⁷² ℵ A B C clem lat-v TG WH SBL NA28 γένεσθε TR γίνεσθε AT VS BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. The lat-s,t copsa syrp,h versions support γένεσθε or γίνεσθε b txt γέγραπται Ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος A* TG NA28 γέγραπται Ἅγιοι ἔσεσθε διότι ἐγὼ ἅγιος ℵ clem γέγραπται Ἅγιοι ἔσεσθε διότι ἐγὼ ἅγιος εἰμι ⁷² γέγραπται Ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι A² C lat-v γέγραπται ὅτι Ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος B SBL γέγραπται [ὅτι] Ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος [εἰμι] WH γέγραπται Ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι AT VS BG RP γέγραπται Ἅγιοι γένεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι TR lac ⁷⁴ ⁸¹ l :20 txt ἐσχάτου τῶν χρόνων ℵ² A B C copsa mss syrh TG WH VS SBL NA28 ἐσχάτου του χρόνου ℵ* ἐσχάτων τῶν χρόνων max-conf TR AT BG RP ἐσχάτων χρόνων ⁷²? cop sams lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575.

5 5 21 who by way of him are believers in God, the one who has raised him from the dead and given him glory; so your faith and hope are in God. 22 Having purified your souls by obedience to the truth 15 toward brotherly love, love one another earnestly from a pure 16 heart, 23 having been regenerated, not by corruptible seed but by incorruptible, through the living and abiding 17 word of God; 24 because all flesh is like 18 grass, and all its 19 glory like the flower of grass. The grass dries up, and its flower falls off, but the word of the Lord abides for ever. And this is the word that was announced to you. Chapter 2 1 Putting away therefore all malice, and all guile and pretenses, 21 and envies and all slanders, 2 as newborn babes, desire the pure spiritual milk, so you may grow by it to salvation, :22 txt omit ⁷² ℵ A B C lat-v copsa syrp,h eth TG WH VS SBL NA28 διὰ πνεύματος lat-s TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ l :22b txt καθαρᾶς καρδίας ℵ* rell. grk. lat-t copsa,bo syrp,h TR [WH] AT VS BG RP NA28* καρδίας A B 1852 lat-v TG SBL καρδίας ἀληθινῆς ℵ² lat-c,s lac ⁷⁴ ⁸¹ l156 l590 l938 l1126 l1442s l1575. *The editors of the NA28 / ECM2 consider the readings with/without καθαρᾶς to have equal weight. 17 1:23 txt omit ⁷² ℵ A B C did lat-v cop sa syr h eth TG WH VS SBL NA28 +εἰς τούς αἰῶνας arm +εἰς τὸν αἰῶνα did lat-s syr p TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. Note: though I listed lat-s and syr p with the TR and RP, they do not attest to the presence or absence of the article. 18 1:24a txt a- ὡς ⁷² B C TR TG WH AT VS BG RP SBL NA28 b- ὡσει ℵ* c- omit ℵ² A lat-s syr pmss,h T a/b lat-v,t cop sa syr pmss,h M arm lac ⁷⁴ ⁸¹ l :24b txt a- δόξα αὐτῆς ⁷² ℵ² A B C syr hms TG WH VS SBL NA28 b- δόξα αὐτοῦ ℵ* c- δόξα σαρκός lat-t d- δόξα ἀνθρώπου lat-c arm TR AT BG RP a/b lat-s,v cop sa syr p,hms geo eth lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. The phrase δόξα ἀνθρώπου is probably an assimilation to the LXX of Isaiah 40: :24c txt omit ⁷² ℵ A B lat-v syr p,h arm TG WH VS SBL NA28 +αὐτοῦ C (lat-s) geo TR AT BG RP indeterminate cop sa eth lac ⁷⁴ ⁸¹ l :1 txt ὑποκρίσεις καὶ φθόνους ⁷² ℵ* ℵ³ A C antioch lat-v syr hms TR TG AT VS BG RP SBL NA28 ὑποκρίσεις καὶ φθόνον arm ὑπόκρισιν καὶ φθόνους ℵ² syr hms WH ὑπόκρισιν καὶ φονους B την ὑπόκρισιν καὶ φθόνον clem lat-a,s syr p geo (την ) ὑποκρίσεις copsa 31 indeterminate cop lac ⁷⁴ ⁸¹ l :2 txt +εἰς σωτηρίαν ⁷²f (ει σωτηριαν) ℵ A B C clem cyr did isid lat-c,s,v cop sa syr p,h arm geo TG WH [AT] VS BG SBL NA28 omit antioch TR RP lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575.

6 6 3 if 23 you have tasted that the Lord is good. 4 To whom approaching, a living stone, by humans on the one hand rejected, on the other hand chosen by God as precious, 5 you yourselves also as living stones are being built as a spiritual house for 24 a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ; 6 because it is contained in scripture: 25 "Behold I lay in Zion a chosen precious corner foundation stone, and the person believing on it will be by no means disappointed." 7 To you therefore who believe, value, but to those not believing, 26 it is a stone the builders rejected. This one turns out to be for the head of the corner, 8 yet also a stone of stumbling, and a rock of downfall for those who stumble at the word by disobeying, to which in fact they were appointed But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for a treasured possession, so you may proclaim the virtues of him who called you out of darkness into his marvelous light; 10 who were not ever a people, but now are a people of God; ones who were not pitied, but now are pitied. 11 Brethren, I exhort you: as sojourners and aliens, abstain 28 from fleshly lusts, which war against the soul; 12 having your conduct good among the gentiles, in order that while they denounce you as evildoers, by observing 29 your good works they may glorify God in the day of visitation. 13 Submit 30 to every human authority for the Lord s sake, whether to a king as he is highly placed, 23 2:3 txt εἰ ἐγεύσασθε ¹²⁵ ℵ* A B clem lat-v TG WH SBL NA28 εἰ ἐγεύσασθε ἐπιστεύσατε ⁷² εἰ ἐπιστεύσατε lat-hi εἴπερ ἐγεύσασθε ℵ² C lat-c,s cyr TR AT VS BG RP εἴ(περ) ἐγεύσασθε κ. εἴδετε syr p (Psalm 34:8; but Ps. 33:9 in LXX: γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος) lac ⁷⁴ ⁸¹ l :5b txt +εἰς ⁷² ℵ A B C cyr eus or lat-s,t cop samss syr h TG WH VS SBL NA28 omit lat-v TR AT BG RP indeterminate cop sams syr p lac ⁷⁴ ⁸¹ :6a txt διότι περιέχει ἐν γραφῇ ⁷² ℵ A B TG WH VS SBL NA28 διότι περιέχει ἐν τῇ γραφῇ AT RP διότι περιέχει ἡ γραφῇ C BG διό καὶ περιέχει ἐν τῇ γραφῇ TR lac ⁷⁴ ⁸¹ l :7a txt ἀπιστοῦσιν ⁷² ℵ B C hes-h syr h arm geo TG WH VS SBL NA28 ἀπειθοῦσιν A syr p TR AT BG RP indeterminate l1575 lat-s,v cop sa lac ⁷⁴ ⁸¹ :8b "Behold, this one is being laid down to cause the stumbling or rising of many in Israel, and to be a sign that will be continually denounced." Luke 2: :11 txt ἀπέχεσθαι ℵ B clem cyr lat-c,v,t cop sa TR TG WH VS BG RP SBL NA28 ἀπέχεσθε ⁷² A C cyr lat-k syr h AT indeterminate l1575 syr p lac ⁷⁴ ⁸¹ :12c a-txt ἐποπτεύοντες ⁷² ℵ B C TG arm geo WH VS SBL NA28* b-ἐποπτεύσαντες A clem TR AT BG RP a/b lat cop syr lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. *The editors of the NA28 / ECM2 consider the two readings a/b to have equal weight. 30 2:13 txt omit ⁷² ℵ A B C l1575 antioch eus nil-anc lat-c,v cop sa syr p eth TG WH VS SBL NA28 +οὖν antioch syr h TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹

7 7 14 or to governors; as they are the Lord s agent for vengeance on evil-doers and praise of welldoers; 15 because so is the will of God: by doing good to silence the ignorance of foolish people; 16 as free, yet not having the freedom for a pretext for wrongdoing, but for being servants of God. 17 Honor all persons, love 31 the brotherhood, fear God, honor the king. 18 House servants, submit yourselves in all fear to your masters, not only to good and forbearing ones but also to the harsh. 19 For this gains favor if because of consciousness of God anyone bears up under griefs they are suffering unjustly. 20 For what glory is it if when sinning and buffeted for it you endure? But if when doing good and suffering for it you endure, this gains favor with God. 21 For you were called to 32 this, because Christ also suffered, on your behalf, leaving for you 33 an example that you should follow in his steps; 22 he who did no sin, neither was any guile found in his mouth; 23 who when being insulted, did not insult in return; who when suffering mistreatment made no threat, but committed himself over to him who judges righteously; 24 who himself in his body carried our sins up onto a tree, in order that by dying to sins, we might live to righteousness; by whose 34 bruise you have been healed. 25 For you were like sheep wandering astray, but now you have returned 35 to the shepherd and overseer of your 36 souls. 31 2:17 txt ἀγαπᾶτε ⁷² ℵ A B C TR TG WH AT VS SBL NA28 ἀγαπήσατε BG RP indeterminate lat cop syr eth lac ⁷⁴ ⁸¹ l :21a txt εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε ⁸¹ A B C lat-c,v cop sa syr p,h arm mss eth TR TG WH AT VS RP SBL NA28 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἐκλήθητε ⁷² l1575 cyr arm mss BG lac ⁷⁴ :21b txt a- ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν ὑμῖν B C vid l1575 syr h TG WH VS SBL NA28 b- ἔπαθεν περί ὑμῶν ὑμῖν ⁷² A geo:a1 c- ἀπέθανεν ὑπὲρ ὑμῶν ὑμῖν ⁸¹ vid ℵ cyr T dam d- ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν ὑμῖν cop sams AT BG RP e- ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν ὑμῖν cyr mss f- ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν ἡμῶν TR g-ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν ἡμῖν cyr syr p a/b/d lat-k,c a/b lat-v cop samss eth lac ⁷⁴ :24 txt omit ⁷² ⁸¹ vid ℵ² A B C l1575 lat-c,v arm geo TG WH VS SBL NA28 +αὐτοῦ ℵ* syr p,h eth TR AT BG RP indeterminate cop lac ⁷⁴ :25b txt ἐπεστράφητε ⁷² A B l1575 ps-dion-al V TR TG WH AT VS BG RP SBL NA28 ἐπεστρ[ ]τε ⁸¹ ἐπιστράφητε ℵ ἐπεστρέψατε C lac ⁷⁴ The witnesses lat-v syr p cop samss support one of the readings starting with ἐπε. The lat-t syr h cop sams witnesses support one of the readings that start with ἐπι. The editors of the ECM1 considered the reading ἐπεστρέψατε to be of equal weight. 36 2:25c txt ὑμῶν ⁷² ℵ A B C l1575 lat-v,t cop sa syr p,h TR TG WH AT VS RP SBL NA28 ἡμῶν BG lac ⁷⁴ ⁸¹

8 8 Chapter 3 1 In the same sense wives, 37 submit yourselves to your own husbands, in order that even if any of them disobeys 38 the word, they will be gained without a word by the conduct of their wives, 2 when they observe your pure conduct is with reverence for them Whose adornment let it not be the outward, of the plaiting of hair, wearing of gold ornaments, or the decoration of putting on clothing, 4 but rather of the hidden person of the heart, adorned with the incorruptible beauty of a meek and quiet spirit, which adornment in the eyes of God is very high priced. 5 For indeed that is how holy women hoping in 40 God have always adorned themselves, submitting to their own husbands; 6 like how Sarah obeyed 41 Abraham, calling him Lord; 42 whose daughters you have become, doing good, and not fearing any terror Likewise husbands, dwelling together according to knowledge: as to a more delicate vessel, assigning to the woman a special care, 44 and like you are co-heirs 45 of the gracious privilege of life, so your prayers may not be hindered. 8 Finally, everyone, be all of one mind, sympathetic, loving the brethren, compassionate, humbleminded, :1a txt αἱ γυναῖκες ⁷² ℵ² C TR AT [VS] BG RP NA28 γυναῖκες ⁸¹ ℵ* A B TG WH SBL lac ⁷⁴ The witnesses lat-a,v and cop sams indicate the absence of any conjunction, but are indeterminate as to presence of the article. The witnesses lat-t cop samss syr p,h indicate the presence of a conjunction, but are indeterminate as to the presence of the article. And as is often the case, manuscript 1678 all by itself gives us clues as to all the variants that ever existed. Manuscript 1678 is especially important in the Apocalypse of John, the book of Revelation. 38 3:1b txt a - καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν ⁷² ℵ A TR TG AT VS BG RP SBL NA28 b - εἴ καὶ τινες ἀπειθοῦσιν C c - εἴ τινες ἀπειθοῦσιν ⁸¹ vid B cop sa syr h WH d - οἵτινες ἀπειθοῦσιν syr p a/b lat-v a/b/c lat-a,s,t lac ⁷⁴ :2 Ephesians 5:33, and the wife see that she reverence her husband." The phrase τὴν ἐν φόβῳ is fronted here with the article. 40 3:5 txt εἰς θεὸν ⁷² A B C TG WH VS SBL NA28* εἰς τὸν θεὸν NA28* ἐπὶ τὸν θεὸν ℵ TR AT BG ἐπὶ θεὸν RP indeterminate lat cop syr lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. The editors of the NA28 / ECM2 consider the asterisked readings with and without τὸν to be of equal weight. 41 3:6a txt ὑπήκουσεν ⁷² A C TR TG AT VS BG RP SBL NA28 ὑπήκουεν B WH indeterminate lat cop syr lac ⁷⁴ ⁸¹ l :6b Genesis 18: :6b Or also possibly, "not fearing with any hysteria. The word ἡ πτόησις can mean both "how" one is fearing, that is, fearing "with" hysteria, or it can mean fearing "what causes" the hysteria, i.e., terrifying people, terrifying events or terrifying reports. The only other time this word is used in the Bible is in the Septuagint in Proverbs 3:25, where it is the latter use- do not be afraid of the thing that causes terror. 44 3:7b This is what the BDAG lexicon says τιμήν means in this context. Τιμή is the word for "value," here as in careful handling, like how you would hold a fragile and valuable vase when you are carrying it. 45 3:7a txt συγκληρονόμοις ⁸¹ B² lat-a,s,v,t syrp arm geo TG WH VS SBL NA28 συνκληρονόμοις ⁷² ℵ² B* συνκληρονομους ℵ* συγκληρονόμοι lat-hi copsa TR AT BG RP συνκληρονόμοι A C indeterminate syrh lac ⁷⁴ l1575.

9 9 9 not returning evil for evil, or insult for insult, but instead blessing, because 47 to this you were called, so you might inherit blessing. 10 For "He who wants to love life and see good days must restrain his 48 tongue from evil, and his 49 lips, to speak no guile; 11 and 50 he must turn aside from evil, and do good, and seek peace, and pursue it. 12 For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears open to their petition; but the face of the Lord is against those who do evil." 13 And who is going to harm you if you become devotees 51 of good? 14 But, if you do suffer indeed because of righteousness, you become blessed ones. And do not fear their intimidations, or be troubled. 15 Instead, dedicate in your hearts Christ 52 as Lord, always prepared 53 for a speech in response to anyone who asks you the reason for the hope that is in you; 16 only 54 with gentleness and respect, 55 having a good conscience, in order that while you are spoken against, 56 the ones abusing you may be shamed by your good conduct in Christ. 46 3:8 txt ταπεινόφρονες ⁷² ⁸¹ vid א A B C antioch clem lat-s,v,t syrp,h eth TG WH VS SBL NA28 φιλόφρονες TR AT BG RP? copsa lac ⁷⁴ l :9 txt omit ⁷² ⁸¹ א A B C antioch lat-s,v,t cop sa syr p,ht eth TG WH VS SBL NA28 +εἰδότες syr hmg TR AT BG RP lac ⁷⁴ l :10a txt omit ⁷² ⁸¹ A B C TG WH VS SBL NA28 +αὐτοῦ א lat-s,v,t cop sa syr p,h TR AT BG RP lac ⁷⁴ l1575. The added possessive pronouns here and in the next variant probably are a conformation to the Septuagint Psalm 33:14 which says παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου. But in Koine Greek the definite article could serve as a possessive pronoun. The first translations of the Greek New Testament, into Latin, Coptic, and Peshitta Syriac, would add the possessive pronoun in order to accurately render the meaning of the Greek definite article. 49 3:10b txt omit ⁷² ⁸¹ vid א A B C syr h geo TG WH VS SBL NA28 +αὐτοῦ lat-s,v,t cop sa syr p arm eth TR AT BG RP lac ⁷⁴ l1575. The added possessive pronouns here and in the previous variant probably are a conformation to the Septuagint Psalm 33:14 which says παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου. But in Koine Greek the definite article could serve as a possessive pronoun. The first translations of the Greek New Testament, into Latin, Coptic, and Peshitta Syriac, would add the possessive pronoun in order to accurately render the meaning of the Greek definite article. 50 3:11 txt δὲ ⁷² A B C* lat-s,v,t syrh TG WH VS SBL NA28 omit א C² copsa syr p arm geo TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. Perhaps the reading without δὲ is conforming the quotation to the LXX in which Psalm 34:27 reads ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ :13 txt ζηλωταὶ ⁷² א A B C lat-a,s,v,t cop sa syr p,h eth TG WH VS SBL NA28 μιμηταὶ lat-vms TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. The lone Vulgate manuscript listed with Byz reads: si boni imitatores fuerimus if we are good imitators. 52 3:15a txt Χριστὸν ⁷² א A B C clem lat-s,v,t copsa syrh TG WH VS SBL NA28 θεὸν did lat-vmss TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. Acc. to the UBS textual commentary the phrase the Lord God was far more familiar to scribes than κύριον τὸν Χριστὸν, so they subconsciously wrote κύριον τὸν θεὸν. 53 3:15b txt omit ⁷² א A B C lat-s,v,t cop sa syr h TG WH VS SBL NA28 δὲ clem TR AT BG RP indeterminate syrp lac ⁷⁴ ⁸¹ l :15c/16a txt ἀλλὰ ⁷² א A B C clem lat-v,t copsa syrh arm geo TG WH VS SBL NA28 omit lat-s syr p eth TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ l :16c Place "with gentleness and respect" in v. 15: TR, AT, RP, KJV, NASB, NIV, Place "with gentleness and respect" in v. 16: NRSV, TG, WH, VS, SBL, NA :16b txt a- καταλαλεῖσθε ⁷² B clem syr ht geo VS SBL NA28 b- καταλαλοῦσιν ὑμᾶς arm c- καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιων (thinking of 2:12) א A C antioch TG AT BG καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιων RP d-καταλαλῶσιν ὑμῶν

10 10 17 For it is better while doing good to suffer, if the will of God wills, than while doing evil. 18 Because indeed Christ already died once for sins, 57 the righteous on behalf of the unrighteous, that he might bring you 58 to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit, 19 in which also he 59 preached, when he went to the spirits that were in prison, 20 to people who disobeyed long ago when the patience of God was waiting in the days of Noah while an ark was being prepared, in which a few, that is, eight souls, were saved through water. ὡς κακοποιων TR e- καταλαλῶσιν ὑμᾶς ὡς κακοποιων 307 f- καταλαλοῦσιν a/b lat-s,v cop sa b/f syr hmg c/d lat-t syr p,ha lac ⁷⁴ ⁸¹ l :18a txt a- περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν B TR AT BG RP SBL NA28 b- περὶ ἁμαρτωλῶν ἔπαθεν cyr ms lat-c c- περὶ ἁμαρτιῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἔπαθεν 1678 geo d- περὶ ἁμαρτιῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἔπαθεν L e- περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν cyr TG WH f- ὑπέρ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν cyr g- περὶ ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἀπέθανεν C* vid cop samss syr p h- περὶ ἁμαρτιῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν ℵ² C² 0285 did VS i- ὑπὲρ ἁμαρτιῶν περὶ ἡμῶν ἀπέθανεν cyr j- περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανενℵ* k- περὶ ἁμαρτιῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἀπέθανεν ⁷² A l- ὑπὲρ ἁμαρτιῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἀπέθανεν 1505 m- περὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν Ψ n- ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν cyr mss did o- ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν arm mss e/f lat-k,v e/f/g lat-a,t h/i/j eth h/j syr h k/l arm mss lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. This phrase is very relevant to making sense of where Peter talks about having the same mind as Christ, that he who has suffered in the flesh is finished with sin. 58 3:18b txt ὑμᾶς ⁷² B P Ψ lat-t copsa mss syrp,h T arm WH RP SBL NA28 ἡμᾶς ℵ² A C cyr did petr-al lat-k,a,v copsa mss syrh M geo TR TG TD AT VS BG omit ℵ* lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. The UBS commentary: copyists would have been more likely to alter the second person to the first person (as more inclusive) than vice versa. 59 3:19 There have been some scholars (i.e, J. J. Greisbach, J. R. Harris, J. Moffat, E. J. Goodspeed) that suggested a conjectural emendation of Enoch here preaching to the spirits in prison, where they suggest ἐν ᾧ καὶ here was originally ⲈⲚⲰⲔⲁⲒⲉⲚⲰⲬ. But that, according to the UBS commentary, would break the continuity of the argument by introducing an abrupt and unexpected change of subject from that of ver. 18.

11 11 21 Which 60 is a shadow of the baptism that saves us now also, 61 not the removing of dirt off the flesh, but the response toward God of a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ, 22 who is at the right hand of God, having gone into heaven, with angels and authorities and powers made subordinate to him. Chapter 4 1 Therefore Christ having suffered 62 in the flesh, you also arm yourselves of the same mind, that someone who has suffered in the flesh 63 is finished with sin, to the result that, the time he still has left in the flesh he lives not for human desires any longer, but rather for the will of God. 60 3:21a txt ὃ ℵ² A B C 0285 cyr lat-k,v,t syr h TR WH TG AT VS BG RP SBL NA28 ὁ? ὁς 1175 omit ⁷² ℵ* ᾧ 1501 syr p οὗ 1127 al ὡς aug? lac ⁷⁴ ⁸¹ l :21b txt καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει ⁷² A B 0285c syrh TG WH VS SBL NA28 καὶ ὑμᾶς νῦν ἀντίτυπον σῴζει ℵ καὶ ἡμᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει C cyr TR ἀντίτυτον νῦν καὶ ἡμᾶς σῴζει AT BG RP καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον σῴζει 0285* lac ⁷⁴ ⁸¹ l :1a txt omit ⁷² B C 0285 nest T lat-v,t cop sa geo TG WH VS SBL NA28 +ὑπὲρ ὑμῶν ℵ* syr p +ὑπὲρ ἡμῶν ℵ² A anast-a anast-s apoll ath cyr did epiph leont-h marcell nest mss thdrt lat-a syr h arm eth TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575. The UBS textual commentary: The reading that best explains the others is παθόντος, which is strongly supported by.... In order to express the idea more fully some copyists added ὑπὲρ ἡμῶν..., while others added ὑπὲρ ὑμῶν... Had either of the latter readings been original, no adequate reason can account for the absence of the prepositional phrase from the best representatives of both the Alexandrian and the Western types of text. 63 4:1b txt σαρκὶ ⁷² ℵ A B C TG WH VS BG SBL NA28 ἐν σαρκὶ TR AT RP indeterminate lat cop syr lac ⁷⁴ ⁸¹ l :1c txt πέπαυται ἁμαρτίας ⁷² ℵ* A C cop syr h TR TG AT VS BG RP SBL NA28 πέπαυται ἁμαρτίαις (assim. to following ἁμαρτίαις) ℵ² B Ψ WH indeterminate lat-a,v,t syr p lac ⁷⁴ ⁸¹ l :1d Peter does not here mean to imply that Jesus had stopped sinning or had ever sinned, but rather that he had dealt with sin once for all, that he had finished taking care of the problem of sin, by means of his suffering and death; see 3:18.

12 12 3 For enough is the time lost away for you 66 to have carried out 67 the goal 68 of the Gentiles, having gone on in promiscuity, lusts, debaucheries, carousals, drinking bouts, and serving idols. 4 In which since you are not joining them running in the same excess of indulgence, they think it strange, 69 denigrating you. 5 They will have to give an explanation to the one that is about to judge 70 the living and the dead. 6 It is for that reason as well the gospel is preached 71 to the dead. 72 On the one hand so they might be judged according to humans in the flesh; on the other hand in the hope they might live according to God in the Spirit. 7 Now the end of all things has drawn near. Be soberminded therefore, and be sober for prayers. 8 Above 73 all else have fervent love between each another, because love covers 74 a multitude of sins. 66 4:3a txt ὁ παρεληλυθὼς χρόνος ⁷² ℵ² B lat-v,t cop sa syr p,h clem TG VS SBL NA28 ὁ παραλελυθὼς χρόνος A ὑμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος ℵ* lat-a BG ἡμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος C lat-hi ἡμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ βίου TR ἡμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ βίου RP ὑμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ βίου AT lac ⁷⁴ ⁸¹ l1575 I think the phrase τοῦ βίου possibly arose from an ad-lib or paraphrasing from memory by Clement, or also possibly by a misunderstanding of, then conflation/accertion of the Latin ambulaverunt or ambulantes in the phrase following. 67 4:3d txt a- κατειργάσθαι πεπορευμένους ⁷² A B clem TG VS SBL NA28 b- κατεργάσασθαι πεπορευμένους TR AT BG RP c- κατειργάσθαι πορευομένους ℵ cop sa d- κατεργάσασθαι πορευομένους cop bo e- κατεργάσεσθαι πεπορευμένους 1501 f- κατεργάσασθαι πορευθέντας 2544 g- κατειργάσασθε πεπορευμένους C vid h- ἐργάσασθαι πεπορευμένους 2718 i- εἰργάσασθε πεπορευμένους a/b/e/f/h lat-v consummandam qui ambulaverunt a/c/d/f/h lat-a perfecisse ambulantes a/f/h lat-t consummatum qui ambulaverunt either omission of κατειργάσθαι or abridged translation syr p indeterminate syr h lac ⁷⁴ ⁸¹ l :3c txt βούλημα ⁷² ℵ A B C clem TG VS SBL NA28 θέλημα TR AT BG RP versions indeterminate lac ⁷⁴ ⁸¹ l :4 Or also possibly, they feel awkward, denigrating you. 70 4:5 a- ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ℵ A C² TR TG AT VS BG RP SBL NA28 b- ἑτοίμως κρίνοντι B C* vid WH c- ἑτοίμως κρινουντι Ψ d- ἑτοίμως κρινοντι 2138 e- ἑτοίμω κριναι ⁷² a/b/c/d/e syr p a/e lat-v,t cop sa b/c syr h lac ⁷⁴ ⁸¹ l :6a Surely this εὐηγγελίσθη is a gnomic aorist, as Peter also uses perhaps in 1:24 for dries up, and falls off, and elsewhere. 72 4:6b The term the dead here means people who are not born again. The same way Jesus used it when he said, Let the dead bury their own dead. The unbelievers will have to give an account for how they interacted with you- that is the connection to the previous verse. Your interaction with a non-believer may accomplish for God one of two things: either help God be justified in condemning them (because they heard the gospel from you and now have no excuse), or help God in saving them. The idea that the gospel can be preached to those in Hades and either condemn them or save them, is contrary to the rest of scripture. The verse in Peter which says Jesus preached to the spirits in prison, was Jesus proclaiming the good news to those who were already the righteous dead, proclaiming the good news that they were going to be resurrected shortly. Romans 6:23 says it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. In the story of the Rich man and Lazarus in Luke 16, the rich man was in the partition of Sheol / Hades that was for the condemned, and Lazarus was in the partition for the righteous. Abraham rebuffed the rich man s request for relief. That man got no more chances. Of course you are going to believe in the gospel once you are burning in hell. But the deal from God is that you have to repent and believe while you are still alive in the flesh. You don t get any more chances after you die. This applies to Old Testament era people like the rich man and Lazarus, as well as New Testament era people.

13 13 9 Be hospitable to one another without grumbling According to how each person has received a gift, minister it to each other as good stewards of the manifold grace of God: 11 if anyone speaks, as the oracles of God; if anyone serves, as 76 by the power that God supplies; such that in everything God will be glorified, through Jesus Christ, whose is the glory and the power for ever and ever. Amen Beloved, do not be surprised at the fiery trial happening with you to test you, as if it is an odd co-incidence, 13 but rather rejoice; insofar as you are sharing in the sufferings of Christ in order that you may also rejoice in the revelation of his glory, exulting. 14 If you are reproached because of the name of Christ, blessed are you. That means the glory 78 and the Spirit of God rest upon you! Certainly none of you should be suffering as a murderer or a thief or an evildoer, or as a pryer into other people's affairs; 16 but if it is for being a Christian, let him not be downcast, but praise God in this regard :8a txt omit ⁷² ℵ A vid B lat-a,v,t TG VS SBL NA28 +δὲ antioch lat-s cop samss syr h TR AT BG RP indeterminate syr p lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :8c txt καλύπτει A B antioch clem did dor-gaz lat-a,c,s,v,t TG VS BG RP SBL NA28 καλύψει ⁷² ℵ TR AT indeterminate cop syr lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :9 txt γογγυσμοῦ ⁷² ℵ A B antioch lat-s,v,t syrp,h TG VS SBL NA28 γογγυσμῶν TR AT BG RP indeterminate copsa lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :11a txt ἧς ⁷² ℵ A B antioch apoll lat-v,t copsa syrp,h TR TG VS SBL NA28 ὡς AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :11b txt εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν ℵ A B TR TG WH AT VS RP SBL NA28* εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν ⁷² copsamss syrpmss,h BG NA28* lac ⁷⁴ ⁸¹ C l1575. The editors of the NA28 / ECM2 consider the two asterisked readings to be of equal weight. 78 4:14a txt omit ⁷² B anast-s clem cyr lat-v syrp TR TG WH BG RP SBL NA28 και της δυναμεως ℵ² antioch arm και της δυναμεως αυτου ℵ* eth καὶ δυνάμεως A ath thdrt AT VS lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :14b txt a ἀναπαύεται ℵ* B clem thdrt TG WH VS SBL NA28 b ἐπαναπαύεται A lat-v c ἐπαναπέπαυται ⁷² ℵ² d ἀναπέπαυται anast-s cyr a/b/c/d syrp,h eth c/d copsa ms ἀναπαύεται κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται 307T ἀναπέπαυται κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται 307Z ἀναπαύεται κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται TR AT BG RP ἐπαναπαύεται κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται lat-t copsa mss ἀναπαύεται κατὰ μὲν αὐτούς βλασφημεῖται κατὰ δὲ ἡμᾶς δοξάζεται lat-k lac ⁷⁴ ⁸¹ C l1575. The UBS textual commentary: Although it is possible that the words [κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται] may have been accidentally omitted because of parablepsis (-εται... -εται), the Committee thought it far more probable that they were added as an explanatory gloss on the preceding reference to the spirit of glory. Of the several forms of the verb, the perfect tense and the forms compounded with ἐπ- appear to be secondary developments, arising from a desire to strengthen and clarify the form ἀναπαύεται (ℵ* B al). 80 4:16 txt τῷ μέρει τούτῳ TR AT BG RP NA28 τῷ ὀνόματι τούτῳ ⁷² ℵ A B cyr lat syr cop arm geo eth TG TD WH VS SBL lac ⁷⁴ ⁸¹ C l1575. Both of these variant readings actually mean something similar, along

14 14 17 Because the time 81 has come for judgment to begin, starting with the household of God. And if firstly with us, what will be the fate of those disobeying the gospel of God? 18 And if the righteous person is barely saved, where will the ungodly and the sinner appear? 19 So then those suffering according to the will of God should commit their souls over to a faithful 82 creator, all the while doing good. 83 Chapter 5 1 Being a co-elder, and a witness of the sufferings of Christ, and a sharer also of the glory about to be revealed, the elders among 84 you therefore I exhort: 2 shepherd the flock of God among you, overseeing 85 not from compulsion but voluntarily for God, 86 not from greed for money, but from amateur zeal; 3 not as exercising lordship over your charges, but being examples for the flock. 4 And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. 5 Likewise, young people, submit yourselves to the older people. And everyone, 87 tie on the apron of humility toward one another, because God 88 opposes the proud and gives grace to the humble. 6 Be humbled therefore under the mighty hand of God, so he may exalt you in his time, 7 casting every worry of yours onto him, because it matters to him about 89 you. 8 Be sober, be alert. Your adversary, 90 the devil, is like a lion walking about, seeking somone to devour; 91 the lines of in this behalf. For example, when a prophet speaks in the name of God, he is speaking in behalf of God. 81 4:17 txt ὁ καιρὸς ⁷² B antioch bas or TR TG AT BG RP SBL NA28 [ὁ] καιρὸς WH VS καιρὸς ℵ A bas isid max-conf indeterminate lat cop syr eth lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :19a txt πιστῷ ⁷² ℵ A B ath procop lat-v,t copsa TG WH TD VS SBL NA28 ὡς πιστῷ lat-hil syrp,h TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :19b txt ἀγαθοποιΐᾳ ℵ B copsa syrh TR TG WH AT BG RP SBL NA28 ἀγαθοποιϊαις ⁷² A lat-v,t syrp VS lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :1 txt τοὺς l1575 did TR AT BG RP NA28 οὖν ⁷² A B TG WH SBL οὖν τοὺς ℵ cyr copsamss TD VS lac ⁷⁴ ⁸¹ C :2a txt ἐπισκοποῦντες ⁷² ℵ² A l1575 TR TG AT VS BG RP SBL NA28 rell. lat copbo syrp,h read as one of the first two readings omit ℵ* B anast-s did copsa TD WH lac ⁷⁴ ⁸¹ C b txt a- κατὰ θεόν ⁷² ℵ A antioch TG TD VS SBL NA28 b- κατὰ τον θεόν 1243* c- omit B anast-s syr p TR WH AT BG RP a/b lat-v,t cop sa syr h eth? lat-s lac ⁷⁴ ⁸¹ C :5a txt omit ⁷² ℵ A B antioch lat-s,v,t cop sa syr p TG TD WH VS SBL NA28 ὑποτασσόμενοι syr h TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ C :5b txt ὁ θεὸς rell. grk. TR TG AT VS BG RP SBL NA28 [ὁ] θεὸς WH θεὸς ⁷² B ὁ κύριος lac ⁷⁴ ⁸¹ C l156 l1126 l1442s pr. With the article, this whole exact sentence is found in James 4:6: Ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. Without the article here, it is not. The LXX in Prov. 3:34 is κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 89 5:7 txt περὶ ⁷² ℵ A B 0206 vid antioch cyr-sc TR TG WH AT VS RP SBL NA28 ὑπερ syr h BG indeterminate lat cop syr p lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :8a txt ὁ ἀντίδικος ℵ* A B syr pms TG WH AT VS RP SBL NA28 ὅτι ὁ ἀντίδικος ⁷² ℵ² anast-s antioch chrys cyr cyr-h lat-k,v,t cop sa syr pmss,h arm geo eth TR BG lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :8b txt a- τινα καταπιεῖν ℵ² eus ms lat-k arm TG VS BG SBL NA28 ao- τινα καταπειν ℵ* b- καταπιεῖν τινα or cfτινα καταπιει did or ms d- τινα καταπίῃ ⁷² A anast-s antioch ast-s ath chrys cyr cyr-h T cyr-h mss did eus evagr isid

15 15 9 whom you resist firmly in the faith, knowing that the same kind of suffering is being imposed upon your brethren in the world. 10 But the God of all grace, who called you into his eternal glory in Christ, 92 he himself whenever you suffer a little will adjust you, 93 confirm, strengthen, found you. 11 The power 94 is with him for ever. 95 Amen. 12 It was by way of Silvanus, a brother who is faithful by my reckoning, that I have written to you with a few words, exhorting you, and bearing witness that this grace in which you stand 96 is the true grace of God. 13 The church of fellow chosen ones in Babylon greets you, and also Mark my son. 14 Greet one another with a kiss of agape love. Peace be unto you, all who are in Christ Jesus marc-er nil-anc or procop lat-a,s,v,t geo eth TR AT RP e- καταπιεῖν B Ψ 1175 cyr-h mss or WH eo- καταπειν 0206 vid a/d syr p,h lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :10a txt ἐν Χριστῷ ℵ 0206vid (omit Ἰησοῦ but indeterm. re. τῷ copsa syrh ) TD SBL NA28* ἐν τῷ Χριστῷ B ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ⁷² A lat-v,t syrp,ha eth TR [TG] [WH] AT VS BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ C l1575. *The editors of the NA28 / ECM2 consider the SBL and RP readings to be of equal weight. 93 5:10b txt καταρτίσει στηρίξει σθενώσει θεμελιώσει ℵ (cop samss ) arm VS SBL NA28 καταρτίσει στηρίξει θεμελιώσει ⁷²(* vidf ) lat-t (syr p ) καταρτίσει στηρίξει σθενώσει A B 0206 vidf lat-v cop samss TG WH καταρτίσει ὑμᾶς στηρίξει σθενώσει θεμελιώσει (cop samss ) AT καταρτίσαι ὑμᾶς στηρίξει σθενώσει θεμελιώσει καταρτίσαι ὑμᾶς στηρίξαι σθενώσαι θεμελιώσαι RP TR BG the verb form καταρτίσαι is supported by syr h lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :11a txt τὸ κράτος A B Ψ (0206 lat-v,t? re τὸ) geo TG TD WH SBL NA28 κράτος ⁷² (0206 lat-v,t? re τὸ) ἡ δόξα κράτος K τὸ κράτος καὶ ἡ δόξα syr h arm ἡ δόξα cop samss ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος ℵ (cop samss? re articles) TR AT VS BG RP ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος καὶ ἡ τιμή syr p lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :11b txt εἰς τοὺς αἰῶνας ⁷² B arm WH NA28* εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ℵ A 0206 vid cyr-h lat-v,t cop sams syr p,h geo eth TR TG AT VS BG RP NA28* lac ⁷⁴ ⁸¹ C l1575. *The editors of the NA28 / ECM2 consider the two readings to be of equal weight. 96 5:12 txt a- εἰς ἣν στῆτε ⁷² ℵ A B lat-v cop sams TG WH VS SBL NA28 b- εἰς ἣν ἑστήκατε TR AT BG RP c- εἰς ἣν στήκετε 2464 d- εἰς ἣν ἔστε syr h b/c lat-t cop samss syr p lac ⁷⁴ ⁸¹ C l :14a txt ἐν Χριστῷ A B lat-v copsams syrp TG WH SBL NA28* ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ℵ anast-a lat-t copsamss syrh TR AT [VS] BG RP NA28* omit/lack εἰρήνη to end ⁷² lac ⁷⁴ ⁸¹ C l1575. *The editors of the NA28 / ECM2 consider the two asterisked readings to be of equal weight. 98 5:14b txt omit ⁷² A B lat-v cop sa eth TG WH VS SBL NA28 +ἀμήν ℵ lat-t syr p,h eth ms TR AT BG RP lac ⁷⁴ ⁸¹ C l1575.

16 16 Endnotes to 1 Peter 1 Peter Endnote #1 Unwritten Implications In this epistle, Peter sometimes leaves the reader to supply the finish of a thought, particularly an unspoken object of a verb. 3:2 when they observe your pure conduct is with reverence for them. 4:4 they think it s weird, denigrating you. 4:10 according to how each person has received a gift, minister it to each other 5:6 so he may exalt you in his time. 1 Peter Endnote #2 Peculiar Aorists The First Epistle of Peter contains several of what some have called peculiar aorists. Yet, they seem peculiar only to us of modern times or other languages, since the primary meaning of the ancient Greek tense was not time- past, present or future, but instead, kind of action. These instances of aorist below by Peter, do not mean past or present or future, and I suppose what may be peculiar about them, is they do not even express kind of action, but simply that they happen. Though the English words dries up and falls sound like present time to us, that is not what is conveyed. What is conveyed is simply that it happens at some point. It is the same with the gospel is preached to the dead. The focus is not at what time it is preached, or how often or continuously it is preached, but simply that it gets preached to the dead, for the reasons Peter then states. 1Pe 1:24 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν ²⁴because all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass dries up, and its flower falls off, 1Pe 3:6 ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα ἧς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. ⁶like how Sarah obeyed Abraham, calling him Lord; whose daughters you have become, doing good, and not fearing any terror. (Many translators render this aorist ἐγενήθητε as whose daughters you are. Or, whose daughters you will become. ) 1Pe 4:6 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι. ⁶It is for that reason as well the gospel is preached to the dead. On the one hand so they might be judged according to humans in the flesh; on the other hand in the hope they might live according to God in the Spirit.

17 17 Principal Witnesses to 1 Peter (nothing later than 8 th century cited, and everything before 9 th century IS cited.) MS Date Alt Location ⁷² III/IV ⁷⁴ VII P. Bodmer XVII Cologne/Genf, Bibl. Bodmeriana, P. Bodmer XVII ⁸¹ IV ¹²⁵ III/IV P.Oxy ℵ IV 01 London, the British Library, Add ℵ² IV-VI 1 st corrector ℵ³ VII 2 nd corrector A V 02 London, British Library, Royal 1 D. VIII B IV 03 Vatican Library, Vat. gr C V 04 Paris, National Library, Gr. 9; Ephraemi Syri Rescriptus C¹ V C² VI C³ IX 048 V Vatican Libr., Vat. gr. 2061, fol. 198, 199, 221, 222, 229, 230, , VI 0206 IV 0247 VI 0285 VI l1575 VIII LATINS: lat-s VII itl Old Spanish text from African sources; principal witnesses: Ms 67 (7 th Century), PRIS (Priscillian), PS-AU spe (the Pseudo-Augustinian Speculum) lat-k III Old text of Carthage at the time of Cyprian (CY) lat-v IV/V Vulgata, a thorough revision following the Greek text; earliest witnesses: HI (Hieronymus), PEL (Pelagius), Caelestius lat-t VI (65) it z Later text, attested in the 5 th /6 th cent. in Africa, Spain, Gaul, and Ireland, Italy; readings in the Vulgate tradition; in some instances alread in FU (Fulgentius), Facundus (FAC), Epiphanius Scholasticus (EP-SC), Ambrose (AM), Rufinus (RUF), Augustine (AU) lat-a V Readings either peculiar to Augustine, or first attested by him (cf. VL p. 65*). lat-c? Pseudo-Hilary, Apologia (PS-HIL ap); later African texts related to K, particularly quotations in AU, if their text is also found in other witnesses; parts of V it h 1 Pet 4:17 - end 67 VII it l 1Pet 1:1-7; 1:22-2:9; 3: VI/VII i r 1Pet 1:8-19; 2:20-3:7; 4:10-end 53 VI its 1Pet 1:1-18; 2: VI itw 1Pet 2:18-25; 3:8-18; 4:7-9,18,19 65 VIII itz 1 Pet 2:9-4:15 t VII-IX itt

18 18 Other Versions cop sa III-X Sahidic Coptic There are many small fragmentary manuscripts, & later editions cop bo IX Bohairic Coptic There are many small fragmentary manuscripts, & later editions syr p V Syriac Peshitta syr h VII Harklean Syriac arm V/VI Armenian geo V/VI Georgian eth 500 Ethiopic CHURCH FATHERS: Note: I did not cite any writer whose date is unknown am IV Amonas Antonii discipulus anast-a VI Anastasius I Antiochenus anast-s VI Anastasius Sinaita andr-cr VIII Andreas Cretensis antioch VII Antiochus Monachus apoll IV Apollinaris Laodicensis ast-a V Asterius Amasenus ast-s IV Asterius Sophista/Anonymus? ath IV Athanasius Alexandrinus aug 430 Augustine bars V Barsanuphius et Iohannes bas IV Basilius Caesariensis bas-sel V Basilius Seleuciensis chrys V Iohannes Chrysostomus clem <215 Clement of Alexandria cyr V Cyrillius Alexandrinus, cyr-h IV Cyrillius Hierosolymitanus dam VIII Iohannes Damascenus did IV Didymus Alexandrinus dion-al III Dionysius Alexandrinus dor-gaz VI Dorotheus Gazaeus epiph V Epiphanius Constantiensis eus IV Eusebius Caesariensis eustr VI Eustratius Constantinopolitanus evagr IV Evagrius Ponticus flav-c V Flavianus Constantinopolitanus greg-agr VII Gregorius Agrigentinus greg-naz IV Gregorius Nazianzenus hes-h V Hesychius Hierosolymitanus hes-s? Hesyschius Sinaita iei VI Iohannes Ieiunator ioh-phil VI Iohannes Philoponus isid V Isidorus Pelusiota jer V Jerome, but he is also accounted for as lat-hi or the Vulgate leont-h VI Leontius Hierosolymitanus marcell IV Marcellus of Ancyra marc-er V Marcus Eremita max-conf VII Maximus Confessor

19 19 nest V Nestorius nil-anc V Nilus Ancyranus or III Origenes petr-al IV Petrus Alexandrinus phot IX Photius procop VI Procopius Gazaeus ps-acac-c? Pseudo-Acacius Constantinopolitanus; not included in apparatus due to date being unknown ps-caes? Pseudo-Caesarius; not included in apparatus due to date being unknown ps-dion-al III Pseudo-Dionysius Alexandrinus ps-oec IX? Pseudo-Oecumenius; of little value, as he is associated with the IX cent. Byz uncials already in app. thdrt V Theodoretus Episc. Cyri zach-h VII Zacharias Hierosolymitanus Abrev. Date Greek New Testament Editions: AT 1904 B. Antoniades, Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, produced by the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, my copy being a Google Books PDF of a Harvard Depository Brittle Book. BG 2014 Byzantine Greek New Testament: K r / Family 35 Textform, Copyright 2014 by CSPMT, Rockville, Maryland NA Greek Bible text from: Novum Testamentum Graece, 28th revised edition, Edited by Barbara Aland and others, 2012 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. RP 2005 Robinson-Pierpont Greek New Testament, Maurice A. Robinson and William G. Pierpont, "The New Testament in the Original Greek, Byzantine Textform 2005," Copyright 2005, Chilton Book Publishing Company, ISBN: SBL 2010 Greek New Testament, Society of Biblical Literature and Logos Bible Software, SCR 1894 F. H. A. Scrivener TR "Textus Receptus" TG Samuel Prideaux Tregelles, "TNT2," edited and corrected by Dirk Jongkind, "It is not for Christian scholars to fear true criticism or its results: the object of true criticism is not to alter scripture dogmatically on the judgment of any individual, but it is to use the EVIDENCE which has been transmitted to us, as to what the holy men of God, inspired by the Holy Ghost actually wrote. In this, as in any other Christian service, the blessing and guidance of God may be sought, by those who know the privileges resulting to the believing soul from the redemption of His Son." (Tregelles's Greek New Testament: Introductory Notice, Part 1, ii). TR 1550 Stephens' TR - "Textus Receptus" available at bibletranslation.ws VS 1913 Hermann Freiherr von Soden, Griechisches Neues Testament WH Westcott & Hort Greek New Testament, Brooke Foss Westcott, Fenton John Anthony Hort

20 20 Variant Verse RP text Byzantine Variants Dated 9 th Century in the Greek MSS 1 st Grk MS Date Non-Greek MS if earlier NA28 text (except where noted) 1st Grk MS 1:7 πολὺ τιμιώτερον L IX Origen, III πολυτιμότερον ⁷² III/IV 1:7 τιμὴν καὶ εἰς δόξαν K IX δόξαν καὶ τιμὴν ⁷² III/IV 1:16 γίνεσθε L IX ἔσεσθε ⁷² III/IV 1:20 ἐσχάτων τῶν χρόνων K IX Maximus ἐσχάτου τῶν χρόνων B IV Confessor, VII 1:22 διὰ πνεύματος K IX lat-s, VII omit ⁷² III/IV 1:23 εἰς τὸν αἰῶνα K IX Didymus, IV omit ⁷² III/IV 1:24 δόξα ἀνθρώπου K IX Aug. V δόξα αὐτῆς ⁷² III/IV 2:2 omit L IX Antioch. VII εἰς σωτηρίαν ⁷² III/IV 2:5 omit K IX lat-v, IV/V εἰς ⁷² III/IV 2:6 τῇ K IX omit ⁷² III/IV 2:12 ἔχοντες καλήν ἐν τοῖς K IX ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες ℵ IV ἔθνεσιν καλήν 2:13 οὖν K IX Antioch., omit ⁷² III/IV syr h VII 2:17 ἀγαπήσατε K IX ἀγαπᾶτε ⁷² III/IV 2:21 ὑπὲρ ἡμῶν ὑμῖν K IX (cop sams ὑπὲρ ὑμῶν ὑμῖν B IV date?) 3:5 ἐπὶ θεὸν K IX εἰς θεὸν ⁷² III/IV 3:7 συγκληρονόμοι K IX lat-hi, IV/V συγκληρονόμοις ⁸¹ IV 3:8 φιλόφρονες K IX ταπεινόφρονες ⁷² III/IV 3:9 εἰδότες L IX syr h margin, omit ⁷² III/IV date? 3:10a αὐτοῦ K IX lat-v, IV/V omit ⁷² III/IV 3:10b αὐτοῦ L IX lat-v, IV/V omit ⁷² III/IV 3:13 μιμηταὶ K IX (vg ms ) si boni ζηλωταὶ ⁷² III/IV imitatores fuerimus if we are good imitators. 3:15 θεὸν K IX Didymus, IV Χριστὸν ⁷² III/IV 3:15 δὲ K IX clem III omit ⁷² III/IV 3:15/16 omit K IX syr p, V ἀλλὰ ⁷² III/IV 3:21 ἀντίτυτον νῦν καὶ ἡμᾶς K IX καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν ⁷² III/IV σῴζει σῴζει 4:1 ἐν K IX omit ⁷² III/IV 4:3 τοῦ βίου K IX omit ⁷² III/IV 4:3 θέλημα K IX βούλημα ⁷² III/IV 4:3 κατεργάσασθαι K IX κατειργάσθαι ⁷² III/IV πεπορευμένους πεπορευμένους 4:7 τὰς K IX omit ⁷² III/IV 4:8 δὲ K IX lat-s, VII omit ⁷² III/IV cop samss, date? 4:9 γογγυσμῶν K IX γογγυσμοῦ ⁷² III/IV 4:11 ὡς K IX ἧς ⁷² III/IV 4:14 ἀναπαύεται κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται Date K IX ἀναπαύεται B IV

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support

105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support 105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support These notes were sent to me by Dr. Maurice Robinson and detail 105 places in the Critical Greek Text of the New

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Galatians Paul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Other gods in the Bible.(non gods) seek control thro fear 1. But our God so loved the world that He gave..

Other gods in the Bible.(non gods) seek control thro fear 1. But our God so loved the world that He gave.. Jan 21 st 2007: Rom 12:9-13: Genuine Love From the moment God created He has chosen to reveal Himself thro message of love Even when He had to discipline the obvious underlying reason was love Other gods

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα