ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. (http://www.minagric.gr/greek/ html) 1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στο βαμβάκι: Α) Συντάχθηκαν: Σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρχές, της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας: Νόμος 4036/ (ΦΕΚ Α/8/2012) Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 28 Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία και το Παράρτημα Δ αυτού Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/128/ ΕΚ άρθρο 14 και παράρτημα ΙΙΙ) καθώς και του Κανονισμού 1107/2009 της σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 55 με τα οποία η ορθή χρήση αυτών συμμορφώνεται με τις Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας το αργότερο από Αξιοποιώντας τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μέσα, καθώς και τα ιστορικώς διαθέσιμα επιστημονικά, ερευνητικά, βιβλιογραφικά, εμπειρικά, δεδομένα φυτοπροστασίας και τεχνικές της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας μας, τα οποία συμβάλλουν θετικά στη ποσοτική παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων βάμβακος, με διατήρηση και βελτίωση της αγροπεριβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη τις καθορισθείσες τιμές κατώτερων ορίων πληθυσμιακής πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών στη βαμβακοκαλλιέργεια της Χώρας μας, οι οποίες αιτιολογούν την χρηστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών με επέμβαση / εφαρμογή φυτοπροστατευτικών μέσων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και κατέστησαν πλέον παραδεκτά ορθές κατά την μακρόχρονη βαμβακοκαλλιεργητική ιστορία, τόσο από επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα, όσο και από τις καλές πρακτικές ορθής διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών από τους εμπλεκόμενους φορείς ( βαμβακοκαλλιεργητές, ερευνητικοί φορείς φυτοπροστασίας, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εφαρμογής φυτοπροστασίας και φορείς γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας ) 2

3 Β) Για την χρηστή και αποτελεσματική προστασία της βαμβακοκαλλιέργειας από τους επιβλαβείς οργανισμούς Με τον αναλυτικό προσδιορισμό των καλλιεργητικών πρακτικών που μπορούν να επιλεγούν στο πλαίσιο των Γενικών Αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (στήλη 1) στη βαμβακοκαλλιέργεια και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς, και να λαμβάνονται υπόψη από τους διανομείς φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γεωργικούς συμβούλους κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Τονίζεται η υποχρέωση εφαρμογής των Γενικών Αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας από τους παραγωγούς όλων των καλλιεργειών το αργότερο μέχρι Με τον αναλυτικό προσδιορισμό των Ειδικών Κατευθυντηρίων Γραμμών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας οι οποίες διέπουν την βαμβακοκαλλιέργεια (στήλη 2), ώστε ο βαμβακοπαραγωγός να ασκηθεί εθελοντικά στην εφικτότητα εφαρμογής των, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη κινήτρων προώθησης της εφαρμογής τους στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής Με την έκδοση Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων (ΔΓΠ) κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σύμφωνα με τα παραπάνω και τις παρατηρήσεις σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο. 3

4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προιόντα βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: ( minagric.gr/syspest/ ) Κατά την επιλογή και εφαρμογή κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος από τον διακινητή, παραγωγό/χρήστη, να ακολουθούνται και εφαρμόζονται προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις, όλες οι πληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας του και των αναγραφομένων στη συσκευασία. Οι βαμβακοπαραγωγοί, χρήστες, είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και παντός χειρισμού επί της καλλιέργειάς των, και των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων συσπόρου βάμβακος αυτής. Οποιαδήποτε φυτοπροστατευτική επιλογή ή μέτρο επιβαλλόμενο από Κοινοτική Απόφαση ( Ε.Ε.) υποχρεωτικής εφαρμογής, καθίσταται αυτομάτως αποδεκτό και ενσωματώνεται στις παρούσες Οδηγίες 4

5 Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ Διατήρηση με επιμέλεια της ισορροπίας βλαστικών και καρποφόρων οργάνων των φυτών και αποφυγή υπερβολικής και τρυφερής βλάστησης καθώς και υπερβολικού ύψους φυτών σε όλη την καλλιεργητική περίοδο Αυτή επιτυγχάνεται με την ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, την χρήση της α- ναγκαίας και μόνο ποσότητας νερού κατά αρδευτική δόση και συχνότητα αρδεύσεων καθώς και με τη χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών στις περιπτώσεις που οι βαμβακοφυτείες από καλλιεργητικές αστοχίες και καιρικές συνθήκες αναπτύσσουν υπερβολική βλάστηση. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προκειμένου τα φυτά να μην είναι ελκυστικά για την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών κυρίως του πράσινου σκουληκιού και να επιτευχθεί η επιθυμητή πρωϊμότητα των βαμβακοκαλλιεργειών. Ειδικότερες επιλογές: Σε βαμβακοφυτείες που βρίσκονται στο στάδιο έναρξης εμφάνισης των χτενιών (ύψος φυτών περίπου 30εκ/τά) συνιστάται γενική δόση άρδευσης 35 κ.μ νερό/στρέμμα. Ιδιαίτερα, σε γόνιμα εδάφη με ύψος φυτών άνω των 35 εκ/τών η συνιστώμενη δόση άρδευσης είναι περίπου 25 κ.μ νερού / στρέμμα. Προώθηση της ισορροπημένης προοδευτικής ανάπτυξης της βαμβακοκαλλιέργειας και επίτευξης των παραπάνω αναφερομένων. 5

6 Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ Σε βαμβακοφυτείες ευρισκόμενες στο στάδιο της ανθοφορίας και έναρξης καρπόδεσης (ύψος φυτών περίπου 65 εκ/τά) συνιστάται γενική δόση άρδευσης 50 κ.μ νερού/στρέμμα Σε εδάφη γόνιμα με ύψος φυτών άνω των 70 εκ/τών συνιστάται γενική δόση άρδευσης 40 κ.μ νερού/στρέμμα περίπου. Συνιστάται δε εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών (mepiquat chloride 5 SL) με δόση κυβικά εκ/τά / στρέμμα αναλόγως της γονιμότητας των εδαφών και το ύψος των φυτών και στη συνέχεια να γίνεται άρδευση. Σε βαμβακοφυτείες ευρισκόμενες στο στάδιο της καρποφορίας με καρπόδεση 50% -60% και ύψος φυτών 85 εκ/τά και άνω, με πλούσια βλάστηση και μεσογονάτια διαστήματα 5-6 εκ/στά, συνιστάται εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης (mepiquat chloride 5 SL) με δόση κυβικά εκ/στά /στρέμμα και στη συνέχεια να γίνει άρδευση. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Όπως προηγούμενα πεδία Όπως προηγούμενα πεδία 6

7 Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ Η λίπανση πραγματοποιείται κατά την σπορά, όπου ενσωματώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των λιπαντικών μονάδων. Το σύνολο των λιπαντικών μονάδων ανά στρέμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει Ν = Μονάδες Ρ = 5 7 Μονάδες Κ = 5 7 Μονάδες Για την ακριβέστερη διαπίστωση των απαιτουμένων λιπαντικών μονάδων αζώτου (Ν) πρέπει να γίνεται εδαφική ανάλυση για την περιεκτικότητα του εδάφους σε νιτρικό ά- ζωτο και προσδιορισμό της ποσότητος αζωτολίπανσης ανάλογα με την στρεμματική απόδοση. Ενδεικτικά εάν το νιτρικό άζωτο του εδάφους είναι 5-8,5 κιλά το στρέμμα τότε για αποδόσεις συσπόρου κατά στρέμμα: 300, 350, 400 κιλά αντίστοιχα απαιτείται (9-6), (13-9,5), (15-13) κιλά Ν/στρέμμα. Προσοχή χρειάζεται όταν έχει προηγηθεί: Ενσωμάτωση ψυχανθούς/βίκου ( χλωρή λίπανση) ώστε να μειώνεται η συνολική ποσότητα λίπανσης σε Άζωτο (Ν) τουλάχιστον κατά (5) μονάδες το στρέμμα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ενσωμάτωση αζωτούχων λιπασμάτων σε κάθε πότισμα. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Όχι υπερβολική λίπανση (κυρίως αζωτούχου) διότι οψιμίζει η καλλιέργεια και παρατηρείται συσσώρευση στους βλαστικούς ιστούς μη πρωτεϊνικών αζωτούχων ενώσεων, όπως αμίδια και αμινοξέα και μείωση των υδατανθράκων, με αποτέλεσμα οι ιστοί να γίνονται χυμώδεις, μαλακοί και ευαίσθητοι στις εντομολογικές προσβολές. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το κάλιο και συνεπώς καλιούχος λίπανση διότι συμβάλλει, στην α- ξιοποίηση από τα φυτά των άλλων θρεπτικών στοιχείων, στην φυσιολογική ωρίμανση των καρυδιών, στην αύξηση της αντοχής των ινών με την εναπόθεση κρυσταλλικής κυτταρίνης σ αυτές, στην αντοχή σε προσβολές από φυτοπαράσιτα. Ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση ειδικότερα τεκμηριωμένα πρωτόκολλα λίπανσης των βαμβακοχώραφων, εφόσον είναι διαθέσιμα. Προκαλείτε υπερβολική βλαστική ανάπτυξη των φυτών, οψίμιση και προσέλκυση των επιβλαβών εντόμων 7

8 Επιλογή σπόρου σποράς ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠ- ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πιστοποιημένος και όχι γενετικά τροποποιημένος σπόρος Ποικιλία σπόρου, με τον ενδεδειγμένο βιολογικό κύκλο για το συγκεκριμένο οικότοπο του χωραφιού Να προσδίδει ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας ή ανοχής στους επιβλαβείς οργανισμούς και ειδικότερα στις Αδρομυκώσεις Διασφάλιση χαρακτηριστικών ποικιλίας, υγειονομικής κατάστασης και εγκεκριμένης και πιστοποιημένης καταλληλότητας Για να επιτυγχάνεται συμβατότητα μεταξύ πρωϊμότητας της ποικιλίας και των εδαφοκλιματικών συνθηκών της περιοχής Η ανθεκτικότητα της ποικιλίας στην Αδρομύκωση επιβάλλεται, διότι η ασθένεια αυτή δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με φάρμακα Να διαθέτει υψηλή φυτρωτική και βλαστική ικανότητα, να είναι αποχνωομένος, υγιής και επενδεδυμένος με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών κυρίως των ασθενειών Φουζάριο, Ριζοκτόνια, Φυτόφθορα, Πύθιο. Εάν υπήρξαν στο παρελθόν προσβολές από σιδηροσκούληκα, κοφτοσκούληκα, αφίδες, θρίπες ή υπάρχει πιθανότητα προσβολής της νέας καλλιέργειας από τους παραπάνω εχθρούς αλλά και τυχόν διαχειμάζουσες προνύμφες ρόδινου σκουληκιού εντός του σπόρου σποράς θα πρέπει ο σπόρος να είναι επενδεδυμένος και με τα κατάλληλα εντομοκτόνα. Επιτυγχάνεται γρήγορο φύτρωμα των σπόρων και προστατεύονται τα νεαρά φυτάρια από τους επιβλαβείς οργανισμούς. Επιτυγχάνεται η επιθυμητή πυκνότητα των βαμβακόφυτων που συμβάλλει στην ομαλή βιολογική εξέλιξη και φυτοϋγεία της καλλιέργειας. 8

9 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Κατά την προετοιμασία του χωραφιού προς σπορά οι καλλιεργητικές εργασίες στο έδαφος πραγματοποιούνται, όταν το χωράφι έχει την κατάλληλη υγρασία (είναι στο ρόγο του). Μετά το πρώτο όργωμα, συνήθως επεμβαίνουμε μέχρι δύο φορές με καλλιεργητή και όχι με φρέζα ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Όταν καλλιεργούμε το χωράφι, προσέχουμε ώστε να καθαρίζουμε τα μηχανήματα και εξαρτήματα από ριζώματα δυσεξόντοτων ζιζανίων όπως Αγριάδα, Κύπερη, Βέλιουρας, Περικοκλάδα για να μη μεταφέρονται στο καθαρό χωράφι Κατά την προετοιμασία του χωραφιού αφήνουμε περιμετρικά ακαλλιέργητη λωρίδα πλάτους περίπου 70 εκατοστά, την οποία δεν σπέρνουμε και δεν ψεκάζουμε με φάρμακα, αλλά αρδεύουμε κανονικά, όπου αναπτύσσεται ελεύθερα αυτοφυής χλωρίδα (χορτάρια) και πανίδα (ζωικοί οργανισμοί) μεταξύ ΟΧΙ αυτών και ωφέλιμοι οργανισμοί ( οικολογικό απόθεμα ) Λίγο πριν τη σπορά, κάνουμε ελαφρύ πότισμα με σκοπό οι σπόροι των ζιζανίων να βλαστήσουν, οπότε και τα καταστρέφουμε με επιφανειακή καλλιέργεια (όχι βαθιά για να μη μεταφέρουμε σπόρους ζιζανίων στην ζώνη βλάστησης 5-7 ΟΧΙ εκατοστά). Χρησιμοποιούμε την κοινή δισκοσβάρνα με τους δίσκους σε ευθεία διάταξη (ξεκατσάρωτη), ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλλιεργητή με περισσότερα νινάκια και με δύο ανέμες θρυμματισμού και βάθος επεξεργασίας μέχρι (7) εκατοστά. Αποφεύγεται ο σχηματισμός επιφανειακών συσσωμάτων του εδάφους (μπλάνες) που είναι δύσκολο να διαμορφωθούν σε σποροκλίνη. Επιτυγχάνεται κατάλληλη σποροκλίνη με εδαφικό πορώδες που επιτρέπει τον αερισμό του εδάφους με ταυτόχρονη συγκράτηση της απαραίτητης υγρασίας για φύτρωμα κοντά στο σπόρο. Επιτρέπει την καθοδική κίνηση των υπερβολικών ποσοτήτων νερού από βροχοπτώσεις και αποφεύγεται η σήψη των σπόρων και των φυταρίων. Δεν δημιουργείται εύκολα η επιφανειακή συσσωμάτωση του εδάφους κρούστα η οποία εμποδίζει το φυτάριο που δημιουργήθηκε να εμφανισθεί στην επιφάνεια. Αποφυγή μεταφοράς και πολλαπλασιασμού των δυσεξόντωτων ζιζανίων σε όλο το χωράφι. Διατηρείτε σε ένα καλό επίπεδο το οικολογικό απόθεμα ωφελίμων εντόμων τα οποία θηρεύουν τους επιβλαβείς οργανισμούς μεταφερόμενα και πολλαπλασιαζόμενα στο βαμβακόχωραφο. Καταστρέφουμε μεγάλο πληθυσμό ζιζανίων χωρίς την χρήση ζιζ/νων και μάλιστα πριν την εγκατάσταση της φυτείας: Ενδείκνυται για ελαφρά έως μέσης συστάσεως εδάφη, τα οποία επιτρέπουν πρώΐμη σπορά 9

10 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ Εάν δεν εφαρμόσουμε την προηγούμενη επιλογή μπορούμε να κάνουμε προσπαρτική ζιζανιοκτονία με ενσωμάτωση με καλλιεργητή ή δισκοσβάρνα στο επιφανειακό στρώμα (5 8 cm) που φυτρώνουν οι σπόροι των ζιζανίων. Χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα και κατάλληλα για την περίπτωση ζιζανιοκτόνα Εάν δεν επιλέχθηκε καμία από τις προηγούμενες πρακτικές για καταστροφή των ζιζανίων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εγκεκριμένα και κατάλληλα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα με επιφανειακή εφαρμογή μετά τη σπορά αλλά πριν το φύτρωμα του βαμβακιού. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει: α) Σε ολόκληρο το χωράφι ή β) Μόνο στις γραμμές σποράς του βαμβακιού και τα ζιζάνια που θα βγουν ενδιάμεσα των γραμμών καταστρέφονται με μηχανικό σκαλιστήρι Εάν δεν επελέγησαν οι προηγούμενες πρακτικές μπορούμε να επέμβουμε μετά την εμφάνιση των ζιζανίων αλλά πριν αυτά μεγαλώσουν και ανταγωνίζονται τα φυτά. α) με χειρωνακτική καταστροφή (βοτάνισμα, σκάλισμα) ή β) Μηχανική καταστροφή ζιζανίων μεταξύ των γραμμών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΙ Η πρακτική της χημικής ζιζανιοκτονίας πρέπει να επιλέγεται εάν έχουν πρώτα αξιολογηθεί ότι τα μηχανικά και λοιπά μέτρα μή χημικού μέσου δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. ΟΧΙ Όπως η προηγούμενη αιτιολογία ΟΧΙ Η πρακτική μειώνει την ποσότητα του ζιζανιοκτόνου που χρησιμοποιούμε, καταστρέφονται τα ζιζάνια επί της γραμμής που είναι δύσκολο να καταστραφούν με τα χέρια. Κατά τα λοιπά, όπως η προηγούμενη αιτιολογία ΟΧΙ Εφόσον εφαρμόζεται πρότυπο μη χρήσης χημικής ζιζανιοκτονίας και δεν επιτεύχθηκε η ζιζανιοκτονία με άλλες συμβατικές πρακτικές. ΟΧΙ Αποτελεί καλή πρακτική και αποτελεσματική, συμβάλλοντας στη μείωση και των πληθυσμών επιβλαβών εντόμων. 10

11 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εάν δεν επελέγησαν οι προηγούμενες πρακτικές και τα βαμβακόφυτα και τα ζιζάνια έχουν φυτρώσει εφαρμόζονται τα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εκλεκτικής δράσης τα οποία καταστρέφουν τα ζιζάνια με ασφάλεια προστασίας των βαμβακοφύτων Τα καθολικά, τα οποία καταπολεμούν αγροστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, αλλά χρειάζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις για το βαμβάκι ώστε να μη πέσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα βαμβακόφυτα και τα καταστρέψει. Συστήνονται μόνο στις περιπτώσεις αναποτελεσματικών προηγουμένων μέτρων ζιζανιοκτονίας και με χρήση κατάλληλου ε- ξοπλισμού προφύλαξης της καλλιέγειας. Πριν τη σπορά προβαίνουμε σε δειγματοληψίες εδάφους για την διαπίστωση του πληθυσμού των Σιδεροσκούληκων στις περιπτώσεις που το χωράφι καλλιεργείται για πρώτη φορά ή προηγήθηκε καλλιέργεια μηδικής, τριφυλλιού, σιτηρών ή υπάρχει ιστορικό δεδομένο προσβολών. Δειγματοληψία με εδαφοτομή 20cmx20cmx30cm βάθος. Το ό- ριο επέμβασης είναι (10) προνύμφες ανά τετραγωνικό μέτρο. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Οι σπόροι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι επενδεδυμένοι κατάλληλα με εγκεκριμένα εντομοκτόνα ΟΧΙ ΟΧΙ Δεν παρέχουν πλήρη ασφάλεια των βαμβακόφυτων κατά την εφαρμογή και προστασία του περιβάλλοντος. Για την ανίχνευση, προς μείωση χρήσης των εντομοκτόνων και των άσκοπων ε- πεμβάσεων Περιορισμοί στη χρήση εντομοκτόνων στο ελάχιστο Μετά το φύτρωμα, τα σκαλίσματα μειώνουν την επιφανειακή υγρασία και εξαναγκάζουν τις ευαίσθητες στην ξηρασία προνύμφες επιβλαβών να μετακινηθούν βαθύτερα Σε έντονες εξάρσεις εντόμων εδάφους (σκουλήκια) τότε ε- πεμβαίνουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα χημικού μέσου. Μειώνονται οι προσβολές των φυταρίων από Κοφτ/ληκα και Σιδεροσκούληκα Όταν υπάρχει έξαρση 11

12 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Αποφεύγεται η ενσωμάτωση κοκκωδών εντομοκτόνων ε- δάφους Κατά την σπορά, ρυθμίζεται η σπαρτική, ώστε να μη δημιουργείται αυλάκι στη γραμμή σποράς από τον σβωλοδιώχτη Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου να είναι 2-3 κιλά/στρέμμα για επιδιωκόμενη πυκνότητα φυτών φυτά/μέτρο & η σπορά να πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία εδάφους στα 4 cm (βάθος σποροκλίνης) είναι ο C Για λόγους περιβαλλοντικούς και μη προστασίας των ωφέλιμων οργανισμών. Το αυλάκι στη γραμμή σποράς που δημιουργείται κατά τη σπορά: α) Μεταφέρει έδαφος από τα βαθύτερα στρώματα μαζί με σπόρους ζιζανίων που δεν ήρθαν σε επαφή με το ζιζανιοκτόνο και επομένως έχουμε βλάστηση ζιζανίων μεταξύ των φυτών. β) Συγκεντρώνει νερό από βροχόπτωση ή τεχνητή άρδευση φυτρώματος, με αποτέλεσμα τη σήψη των σπόρων και των νεαρών φυταρίων. γ) Αυξάνει το βάθος σποράς λόγω μετακύλισης χώματος προς το αυλάκι, με αποτέλεσμα την αδυναμία εξόδου των φυταρίων στην επιφάνεια. Επιτυγχάνεται το φύτρωμα, η άνοδος των φυταρίων στην επιφάνεια και η συνιστώμενη πυκνότητα φυτών φαίνεται να συμβάλλει στην αποφυγή συνθηκών ανάπτυξης επιβλαβών οργανισμών και την διάταξη των καρποφόρων οργάνων προς τον άξονα γραμμής, διευκολύνοντας την μηχανική συγκομιδή όλων των καρυδιών. 12

13 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Όταν σχηματίζεται, μετά την σπορά και την έναρξη εμφάνισης των φυταρίων, σκληρή Κρούστα εδάφους και παρατηρείται υψηλή βλαστική υγρασία κάτω από αυτή, πρέπει οπωσδήποτε να επέμβουμε με σκαλίσματα για σπάσιμο αυτής. Κατά την πρώτη βλαστική περίοδο που περιλαμβάνει τις (6) πρώτες εβδομάδες τα έντομα που προσβάλλουν το νεαρό βαμβάκι είναι κυρίως : θρίπες, αφίδες, τετράνυχος που προκαλούν στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου προσβολές στα νεαρά φυτάρια, όπως συστροφές φύλλων, κατσάρωμα, φυλλόπτωση, σχισίματα κ.λ.π., αλλά φαίνεται ιστορικά ότι τα φυτά ανακάμπτουν γρήγορα και δεν απαιτείται χημική επέμβαση με εντομοκτόνα η οποία κατά κανόνα πρέπει να αποφεύγεται αυτή την περίοδο. Παρά ταύτα πρέπει να παρακολουθούμε 1-2 φορές την εβδομάδα και τους τρεις παραπάνω εχθρούς, χρησιμοποιώντας ένα μεγενθυντικό φακό, προκειμένου να διαπιστώσουμε πυκνότητες πληθυσμών και ζημιές ώστε να επέμβουμε όταν φθάσουμε σε όρια επέμβασης, όπως παρακάτω: Τετράνυχος: επεμβαίνουμε μόνο εάν προκαλείται φυλλόπτωση και οι πληθυσμοί είναι υψηλοί. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Επιτυγχάνεται εξάτμιση της υπερβολικής υγρασίας, αερισμός, εμφάνιση των φυταρίων στην επιφάνεια Αποφυγή απώλειας νεαρών φυτών από ανάπτυξη σηψηριζιών από ριζοκτόνια, φουζάριο, πύθιο κ.λ.π. Αποφεύγεται η χημική επέμβαση διότι αυτή την περίοδο αρχίζουν να εγκαθίστανται και αναπτύσσονται τα ωφέλιμα έντομα στα βαμβακόφυτα Εφόσον διαπιστωθεί το όριο επέμβασης Αφίδες: επεμβαίνουμε μόνο εάν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για (7) ή περισσότερες ημέρες Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται επέμβαση. Το κατώτερο όριο επέμβασης είναι άτομο ανά φυτό χωρίς μόνιμα φύλλα ή 1-2 άτομα με μόνιμα φύλλα, σε δείγμα φυτών >> >> >> >> >> >> >> >> 13

14 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ο Λύγκος προσβάλλει την καλλιέργεια από το σχηματισμό των χτενιών έως την καρπόδεση, και ιδιαίτερα στην περίοδο (τέλος Μαίου Αρχές Ιουνίου) όπου παρατηρείται μαζική παραγωγή χτενιών. Τα ακμαία του Λύγκου τρυπούν τα χτένια, τα οποία γίνονται καστανά και πέφτουν όταν είναι μικρά, ενώ τα μεγάλα χτένια δίνουν λουλούδια που δύσκολα γονιμοποιούνται. Καταστρέφουν τις κορυφές. Τα ακμαία επίσης τρυπούν τα νεαρά καρύδια και τρέφονται από τους σπόρους οι οποίοι αναπτύσονται. Ευνοείται από υψηλές σχετικές υγρασίες και χαμηλές θερμοκρασίες ο C. Ο Λύγκος μεταναστεύει στο βαμβάκι από άλλα φυτά (από καλλιέργειες κυρίως Μηδικής, τεύτλων, τομάτας κ.λ.π.καθώς και από ζιζάνια στις άκρες των χωραφιών και αγρούς σε αγρανάπαυση). Ο πληθυσμός του Λύγκου μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα όταν μεταναστεύει στο βαμβάκι από: α)μηδική που συγκομίζεται. β)ζιζάνια που ξηραίνονται. γ)εκτάσεις με αυτοφυή βλάστηση που ξηραίνεται. Μέτρα αντιμετώπισης: α) Κλιμάκωση της κοπής της Μηδικής που γειτονεύει με το βαμβάκι, αφήνοντας άκοπες λωρίδες μηδικής στα σύνορα. β) Από την 3 η εβδομάδα Μαΐου μέχρι 1 η Ιουνίου το αργότερο να γίνεται ψεκασμός με εντομοκτόνο επαφής και στομάχου των ζιζανίων που γειτνιάζουν με την καλλιέργεια του βαμβακιού, πριν τα ζιζάνια ξεραθούν. Ακολούθως τα ζιζάνια θα πρέπει να κοπούν και καταστραφούν γ) Παρακολούθηση εξάπλωση του Λύγκου στη καλλιέργεια: Το κατώτερο όριο επέμβασης είναι τα 5 άτομα ανά 100 φυτά κ.μ.ο. Τα εντομοκτόνα επέμβασης όπως αυτά αναφέρονται στην Ηλεκτρονική βάση του Υ.Π.Α.Α και Τροφίμων. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Επιβράδυνση της μετανάστευσης του Λύγκου στο βαμβάκι. Καταστρέφεται έγκαιρα ο πληθυσμός του Λύγκου ο οποίος διαφορετικά θα πήγαινε στο βαμβάκι Διότι αν ξεπερασθεί το όριο επέμβασης δεν ελέγχεται το επιβλαβές. 14

15 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ο Τετράνυχος: Σε όλα τα στάδια του φυτού, μυζούν τους χυμούς του, κυρίως στα φύλλα, το εξασθενούν, προκαλούν χλώρωση η κόκκινο μεταχρωματισμό και παρατηρείται απώλεια φυλλικής επιφάνειας, εξασθένηση των φυτών οπότε χτένια και καρύδια μπορεί να μην αναπτυχθούν και να πέσουν. Σε περίοδο έντονης προσβολής στο χωράφι, παρατηρείται και πλήρης αποφύλλωση των φυτών. Ευνοείται από χαμηλές σχετικές υγρασίες. Αντιμετώπιση: α) Επεμβάσεις με χημικά φυτοπροστατευτικά ευρέως φάσματος στο πρώτο στάδιο της καλλιέργειας (από φύτρωμα έως πρώτο χτένι) γενικά απαγορεύονται. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Εξοντώνονται οι φυσικοί εχθροί όλων των επιβλαβών και του τετράνυχου στο πρώτο στάδιο εγκατάστασης τους και ανάπτυξης. β) Η καλλιέργεια να αρδεύεται κανονικά. γ) Παρακολούθηση πληθυσμού και χημική καταπολέμηση. Η παρακολούθηση γίνεται με τις δειγματοληψίες μαζί για αφίδες και αλευρώδεις σ αυτή τη περίοδο μέχρι την ανάπτυξη των καρυδιών. Το κατώτατο όριο πυκνότητας επέμβασης είναι όταν στη δειγματοληψία εμφανίζεται τετράνυχος στο 30 50% κ.μ.ο. των φύλλων του δείγματος. Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για τους τετράνυχους αναφέρονται στην Ηλ/νική βάση δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ (http: //www. minagric.gr//syspest/) και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση. Η επιλογή να γίνεται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν το καθένα περισσότερο ή λιγότερο χρήσιμο και αποτελεσματικό, σε διαφορετικούς χρόνους μέσα στη καλλιεργητική περίοδο. Κατά κανόνα ακολουθούνται οι παρακάτω αρχές: Διότι πλέον των άλλων, φυτά στρεσαρισμένα από έλλειψη νερού ευνοούν εξάρσεις του τετράνυχου. Προς διαπίστωση της πληθυσμιακήςπυκνότητας του τετράνυχου. 15

16 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εάν κάνουμε χρήση ενός ακαρεοκτόνου και απαιτηθεί και δεύτερη επέμβαση στην ίδια ή επόμενη καλλιεργητική περίοδο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακαρεοκτόνο με δραστική ουσία από άλλη χημική ομάδα. Όταν τα νεαρά φυτάρια έχουν περισσότερα από (4) πραγματικά φύλλα και είναι αναγκαία η επέμβαση, κατά προτεραιότητα χρησιμοποιούνται σκευάσματα με εκλεκτική δράση (ρυθμιστές ανάπτυξης των τετράνυχων, καθώς και σκευάσματα με ωοκτόνες, προνυμφοκτόνες, νυμφοκτόνες ιδιότητες). Εγκεκριμένα στη Χώρα μας σκευάσματα με την παραπάνω δράση και για το βλαστικό στάδιο που αναφέρεται είναι τα: etoxazole και hexythiazox και όσα εγκριθούν στο μέλλον. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Διαχείριση ανθεκτικότητας των ακάρεων (τετράνυχοι) στα χημικά φυτοπροστατευτικά Διότι διαθέτουν την εκλεκτικότητα για τα ακάρεα (τετράνυχοι) και συμβατότητα στο βλαστικό στάδιο των (4) τεσσάρων μόνιμων φύλλων. Τα ακαρεοκτόνα σκευάσματα με δραστική ουσία Propargite, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου όταν τα φυτά έχουν ύψος πάνω από (25) εκατ αλλά πριν ανοίξουν τα καρύδια. Διαθέτουν την εκλεκτική και βλαστική συμβατότητα. Γενικά όταν οι χημικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του τετράνυχου είναι αναγκαίες να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα δραστικές ουσίες με εκλεκτική δράση (εξειδικευμένη δράση μόνο στα ακάρεα). Οι εγκεκριμένες ευρέως φάσματος δραστικές ουσίες, χωρίς εκλεκτική δράση μόνο για ακάρεα οι οποίες έχουν και παράλληλες εντομοκτόνες δράσεις, με την χρήση τους, σκοτώνουν και φυσικούς εχθρούς πολλών εχθρών των φυτών, με αποτέλεσμα σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ε- πέμβαση, να εμφανισθούν ενδεχόμενες εξάρσεις των εχθρών αυτών και πιθανόν και των τετράνυχων. 16

17 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Αφίδες (Μελίγκρα) Ευνοείται από χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλές σχετικές υγρασίες κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης των βαμβακόφυτων. Πρώϊμη σπορά Ορθολογική λίπανση και άρδευση Κατώτερο όριο επέμβασης είναι η ύπαρξη είκοσι πέντε (25) ατόμων κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 100 φύλλων Ως προς τα επιλεγόμενα φυτοπροστατευτικά: α) Ξεκινάμε με τα πιο εκλεκτικά εντομοκτόνα κατά των αφίδων και αποφεύγουμε τη χρήση εντομοκτόνων ευρέως φάσματος, μη εκλεκτικά. β) Τα ευρέως φάσματα εντομοκτόνα χρησιμοποιούνται μόνο όταν έχουμε εξάρσεις πληθυσμών αφίδων και προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Κάνουμε εναλλαγή εντομοκτόνων, εάν χρειασθούν περισσότερες επεμβάσεις ( Ως προς δράση και χημική ομάδα ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΟΧΙ Διότι μεγαλύτεροι πληθυσμοί αφίδων αναπτύσσονται σε βαμβάκια όψιμης σποράς. Υπερβολική λίπανση και άρδευση δημιουργούν υδαρείς ιστούς, (τρυφερούς) οι οποίοι είναι ευάλωτοι σε προσβολές από έντομα γενικά και τις μελίγκρες ειδικότερα. Επίσης η φτωχή λίπανση θα προκαλέσει καθυστερημένη βλάστηση με τα ίδια αποτελέσματα. Διότι διασφαλίζεται η προστασία της καλλιέργειας πριν οι αφίδες προκαλέσουν ανεξέλεγκτες ζημιές. Διότι τα ευρέως φάσματος μη εκλεκτικά εντομοκτόνα και κυρίως στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου ε- ξοντώνουν και τους φυσικούς εχθρούς των αφίδων. Εφόσον υπάρχουν εξάρσεις πληθυσμού αφίδων και η καλλιεργητική περίοδος τελειώνει και για την διαχείριση της ανθεκτικότητας καθόσον οι αφίδες έχουν μικρό βιολογικό κύκλο και α- ναπτύσσουν ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα 17

18 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Θρίπες: Παρατηρούνται σοβαρές προσβολές μόνο σε χρονιές που ο ανοιξιάτικος δροσερός καιρός διατηρηθεί και τον Ιούνιο. Η ζημιά στην ακραία βλάστηση και τα χτένια μπορεί να είναι σοβαρή. Ευνοείται από υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία που δημιουργείται από βροχοπτώσεις ή συχνές αρδεύσεις. Σχετική υγρασία κάτω από 60% περιορίζει τους πληθυσμούς. Επίσης ο θρίπας της Καλιφόρνιας μπορεί να προσβάλει άνθη και μικρά καρύδια Μόνο στις περιπτώσεις αυτές συνίσταται επέμβαση αντιμετώπισης Γενικά δεν συνιστάται χημική επέμβαση κατά του θρίπα της Καλιφόρνιας Αλευρώδεις Είναι εχθρός δευτερεύουσας σημασίας στη Χώρα μας. Τα φύλλα παρουσιάζουν κιτρίνισμα και στα μελιτώδη εκκρίματα του εντόμου, αναπτύσσεται η καπνιά. Αντιμετώπιση / Καλλιεργητικά Πρώιμη σπορά και τα μέτρα πρωίμισης της καλλιέργειας Όχι υπερβολική αζωτούχος λίπανση και άρδευση Όχι πυκνές φυτείες Παρακολούθηση και χημική καταπολέμηση Κατώτερο όριο επέμβασης είναι τα 200 άτομα στα 100 φύλλα κ.μ.ο. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Διότι α) τα φυτά συνέρχονται γρήγορα από τις προσβολές β) οι ζημιές αντισταθμίζονται με τα οφέλη από τη δράση του Θρίπα ως αρπακτικού του τετράνυχου (τρώει τα αυγά του τετράνυχου) γ) Η εφαρμογή μη εκλεκτικών εντομοκτόνων μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του τετράνυχου ή λύγκου ( κυρίως σε πρώιμες καλλιέργειες). Δημιουργούνται συνθήκες μη ανάπτυξης του αλευρώδη. Ομοίως Ομοίως Διότι διασφαλίζεται η στοχευμένη χρήση των φαρμάκων και η αποτελεσματικότητα φυτοπροστασίας και προστασία περιβάλλοντος 18

19 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ο εχθρός Σποντόπτερα ή Λάφυγμα Στη χώρα μας μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Εμφανίζεται Απρίλιο Μάϊο και οι πεταλούδες γεννούν τα αυγά σε σωρούς κυρίως στις κορυφές των βαμβακόφυτων. Καλές καιρικές συνθήκες το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα συντελούν στην καλή διαχείμανση και σε αυξημένους πληθυσμούς την άνοιξη. Οι προνύμφες προσβάλλουν : α) τα φύλλα (τρώνε το παρέγχυμα των φύλλων από την κάτω επιφάνεια) β) τρώνε τους ακραίους οφθαλμούς γ) τρυπάνε τα καρύδια, όχι στη βάση τους, όπως το πράσινο σκουλήκι, αλλά προς την καμπύλη μέση του καρυδιού και τρώνε και τα βράκτια φύλλα του καρυδιού Αντιμετώπιση Καλλιεργητικά μέτρα (κατεργασία εδάφους, πρώϊμη σπορά και πρωίμιση καλλιέργειας) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Μείωση πληθυσμών των εντόμων χωρίς φυτοπροστατευτικά Κατώτερο όριο επέμβασης είναι μια προνύμφη ανά φυτό Οι επεμβάσεις που γίνονται για το πράσινο σκουλήκι, ελέγχουν και τα Σποντόπτερα. Σε κάθε περίπτωση και όταν απαιτείται, με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά. Για την αποτελεσματική φυτοπροστασία. 19

20 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Πράσινο σκουλήκι Ευνοείται από ήπιο καιρό με λίγες βροχές το χειμώνα, υψηλές θερμοκρασίες Απρίλιο Μάιο και δροσερό καιρό το καλοκαίρι ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού, προβαίνουμε σε στελεχοκοπή/θρυμματισμό των φυτικών υπολειμμάτων (βαμβακιές) και ενσωμάτωση αυτών με όργωμα στο χωράφι. Διότι καταστρέφεται μεγάλος αριθμός νυμφών του πράσινου που διαχειμάζουν μέχρι την ερχόμενη άνοιξη και θα αποτελούν τον αρχικό πληθυσμό που εγκαθίσταται στη νέα καλλιέργεια και θα προκαλούσε ζημιές (μείωση αρχικού πληθυσμού). Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα πρωίμισης της βαμβακοκαλλιέργειας: o Κατάλληλη για την περιοχή επιλογή ποικιλίας σπόρου o Πρώϊμη σπορά o Ορθολογική λίπανση o Ορθολογική άρδευση o Ορθή πυκνότητα φυτών o Ορθή διαχείριση της εδαφικής υγρασίας o Αποφύλλωση, όταν τα καρύδια είναι ανοιχτά στο 60% του συνόλου τους Δεν συσσωρεύονται αμίδια και αμινοξέα τα οποία καθιστούν χυμώδη και ευάλωτα τα βλαστικά όργανα του βαμβακιού, στο πράσινο σκουλήκι. Αποφεύγεται η εμφάνιση μεγάλου πληθυσμού πράσινου σκουληκιού στο τέλος της περιόδου, πέραν της χρησιμότητας στη συγκομιδή του συσπόρου βάμβακος. 20

21 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (συνέχεια πράσινο σκουλήκι) Αμέσως μετά τη σπορά, εγκατάσταση φερομονικών παγίδων σύλληψης πεταλούδων του πράσινου σκουληκιού, για την παρακολούθηση των πτήσεων από την αρχή της καλλιέργειας. Στα πλαίσια του δικτύου των Γεωργικών Προειδοποιήσεων, η εγκατάσταση και παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Στα πλαίσια της εξατομικευμένης παρακολούθησης στην αγροτική εκμετάλλευση η εφαρμογή παγίδων σύλληψης κατά προτεραιότητα ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Η έγκαιρη τοποθέτηση και παρακολούθηση των συλλήψεων κάθε 3-4 ημέρες την κρίσιμη περίοδο (από το 1 ο χτένι μέχρι τέλος βλαστικής περιόδου), επιβάλλεται διότι από τις συλλήψεις των πεταλούδων εκτιμούμε την πιθανή πληθυσμιακή εξέλιξη του εχθρού. 21

22 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (συνέχεια πράσινο σκουλήκι) Ορθή πρακτική, είναι να αφήσουμε τη θανάτωση του πράσινου στη βιολογική δραστηριότητα των φυσικών εχθρών του (ωφέλιμα), οι οποίοι θηρεύουν τα αυγά και τις προνύμφες του και στη συνέχεια όπως παρακάτω: Παρακολουθείται η βαμβακοκαλλιέργεια επισταμένως κάθε 3-4 ημέρες, κατά την πρώτη περίοδο και μέχρι την πτώση των πετάλλων/λουλουδιών (καρπόδεση), για τη διαπίστωση ύπαρξης ή όχι αυγών και προνυμφών του πράσινου της 1 ης γενεάς του εντόμου (μέχρι 30/7). ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απαιτείται προσοχή: α) ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν γενικώς εντομοκτόνα ευρέως φάσματος (μη εκλεκτικά) αυτή την περίοδο για άλλους εχθρούς, διότι θα αυξηθούν οι πληθυσμοί του πράσινου και ρόδινου β) Τακτική και επισταμένη παρακολούθηση των προνυμφών που επιβίωσαν από τα ωφέλιμα, όπως παρακάτω. Κατώτατο όριο επέμβασης είναι 6-8 νεαρές προνύμφες κ.μ.ο ανά 100 φυτά ή χρηστικά μία νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο. (Οι προνύμφες 1 ου και 2 ου σταδίου μήκους μέχρι 1cm) Παράλληλα με το όριο επέμβασης βασικό είναι να επέμβουμε αμέσως όταν βρεθούν προνύμφες μέχρι ένα εκατοστό προκειμένου να θανατωθούν από τα εντομοκτόνα. Φυτοπροστατευτικά επέμβασης: Σ αυτή την περίοδο συνιστάται, τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά να ανήκουν στην κατηγορία των εκλεκτικών εντομοκτόνων, όπως τα εγκεκριμένα βιολογικά (Bacillus thuringiensis και spinosad) και όσα όλα εγκριθούν μελλοντικά καθώς και της δραστικής diffubenzuron που παρεμβαίνει στην ανάπτυξη του εντόμου. Τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά. Διότι η επιλογή είναι αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον και τα ωφέλιμα. Η χρήση αυτή την περίοδο εντομοκτόνων μη εκλεκτικών ευρέως φάσματος καταστρέφει ωφέλιμα και δυνατόν να προκαλέσει αύξηση του τετράνυχου. 22

23 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (συνέχεια πράσινο σκουλήκι) Από την καρπόδεση μέχρι και το άνοιγμα του 15% των καρυδιών, παρακολουθείται η εξέλιξη του πράσινου κάθε 3-4 ημέρες, για την διαπίστωση αυγών και προνυμφών του πράσινου της 2 ης γενεάς του εντόμου (γενεά του Αυγούστου). ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Το κατώτατο όριο επέμβασης είναι τέσσερις (4) προνύμφες 1 ου και 2 ου σταδίου μέχρι ένα εκατοστό στα 100 βαμβακόφυτα κ.μ.ο. ή χρηστικά μία νεαρή προνύμφη στα φυτά (1,5) ενάμιση μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο. Από τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού (όπως ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ.) Συστήνονται κατά προτεραιότητα α) Τα βιολογικά εντομοκτόνα. β) Τα χημικά εκλεκτικά εντομοκτόνα. γ) Τα χημικά εντομοκτόνα μη εκλεκτικά (ευρέως φάσματος) υπό τις προϋποθέσεις της αιτιολογίας. ΟΧΙ ΟΧΙ Όταν για την αντιμετώπιση του πράσινου και τη διαχείριση της ανθεκτικότητάς του προκύπτει ανάγκη επαναληπτικών επεμβάσεων από εντομοκτόνα διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας ή όταν τα μη χημικού μέσου εντομοκτόνα δεν ήταν αποτελεσματικά. 23

24 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ (συνέχεια πράσινο σκουλήκι) Κατά την περίοδο άνοιγμα καρυδιών 15% έως άνοιγμα καρυδιών 40% Η επέμβαση ή όχι με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αυτή την περίοδο κρίνεται κατά περίπτωση, καθώς από το άνοιγμα των καρυδιών και πέρα δεν είναι αναγκαία η επέμβαση ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διότι την περίοδο αυτή τα καρύδια είναι ώριμα και όχι ευάλωτα από το πράσινο. Όσα καρύδια είναι όψιμα αυτά δεν θα προλάβουν να ωριμάσουν και να συγκομισθούν. Ιασσίδες (τζιτζικάκια) Οι νύμφες μυζούν τους χυμούς από την κάτω επιφάνεια των ώριμων φύλλων προκαλώντας κιτρίνισμα και συστροφή τους. Μεγάλοι πληθυσμοί επιδρούν στην ανάπτυξη των φυτών και προκαλούν πτώση χτενιών και καρυδιών. Συνήθως οι προσβολές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δεν απαιτείται επέμβαση. Η ορθολογική χρήση αζωτούχου λίπανσης μειώνει τις προσβολές. Κατώτατο όριο επέμβασης είναι 3-4 άτομα κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 50 ώριμων φύλλων από το μέσο της κόμης των φυτών και χαμηλότερα. 24

25 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ρόδινο σκουλήκι Βιολογία: Έχει 3-4 γενεές. Διαχειμάζει κυρίως μέσα στους σπόρους του βαμβακιού στα καρύδια των υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο χωράφι, με την μορφή της ανεπτυγμένης προνύμφης σε διάπαυση. Ωοτοκία με αναφορές αυγά η πεταλούδα. Η 1 η γενιά, με προνύμφες Μάιο Ιούλιο και προσβολή χτένια και λουλούδια. Η 2 η γενιά με προνύμφες Ιούλιο Αύγουστο, προσβολή καρύδια. Η 3 η γενιά με προνύμφες Αύγουστο Σεπτέμβριο προσβολή καρύδια (καταστροφικές ζημιές). Η 4 η γενιά Οκτώβριο (επικίνδυνη στις όψιμες καλλιέργειες) Ζημιές: Η κύρια ζημιά είναι στα χτένια και στα καρύδια. Οι νεαρές προνύμφες, σε διάστημα 20 έως 30 ώρες από την εκκόλαψή τους, ανοίγουν τρύπες εισόδου στα καρύδια και μπαίνουν στο εσωτερικό τους. Οι τρύπες εισόδου επουλώνονται και δεν φαίνονται. Μέσα στα καρύδια τρέφονται από τους σπόρους και προκαλούν, πέραν από την μείωση της ποσοτικής παραγωγής, ποιοτική μείωση, υποβάθμιση των ινών (χρώμα, μήκος, αντοχή, εμφάνιση Neps) καθώς στο βαμβακόσπορο ποσοτική και ποιοτική μείωση. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 25

26 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ (συνέχεια ρόδινο σκουλήκι) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Παρακολούθηση Αντιμετώπιση: Είναι ορθολογική η πρακτική εφαρμογή μέτρων μείωσης του αρχικού πληθυσμού και μέτρων μη προσέλκυσης του ρόδινου: Καλλιεργητικά μέτρα: Πρώιμη ποικιλία πρώιμη σπορά - ορθολογική άρδευση και λίπανση χρήση α- ποφυλλωτικών για επιτάχυνση της ωρίμανσης Αποφεύγεται η δημιουργία τρυφερών, χυμωδών βλαστικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τα έντομα. Άμεση στελεχοκοπή και θρυμματισμό των υπολειμμάτων της καλλιέργειας και ενσωμάτωση στο έδαφος με όργωμα Καταστροφή ενός ποσοστού των προνυμφών του ρόδινου που θα διαχειμάσουν και μείωση του αρχικού πληθυσμού στην επόμενη καλλιέργεια. 26

27 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ (συνέχεια ρόδινο σκουλήκι) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Παρακολούθηση Επεμβάσεις: Τοποθέτηση φερομονικών παγίδων σύλληψης πεταλούδων ρόδινου. Από τον φορέα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Από τους καλλιεργητές. ΟΧΙ Για την παρακολούθηση της πληθυσμιακής εξέλιξης του ρόδινου. Τοποθετούνται στο κέντρο του χωραφιού κατά την ανθοφορία και πριν την καρπόδεση περίπου στο ύψος των φυτών Συμπληρωματικά των καλλιεργητικών μεθόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος παρεμπόδιση της σύζευξης των θηλυκών. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην τοποθέτηση στο χωράφι εξατμιστήρων φερομόνης, από τους οποίους εκλύεται φερομόνη φύλου, σε υπερβολικές ποσότητες, με αποτέλεσμα να αποπρασανατολίζονται οι αρσενικές πεταλούδες και να μη γονιμοποιούν τις θηλυκές. Εγκεκριμένη φερομόνη μέχρι σήμερα είναι η gossyplure. ΟΧΙ Έχει αναφερθεί από εφαρμοσμένες έρευνες και εφαρμογές στη πράξη ότι η μέθοδος είναι αποτελεσματική για εκτάσεις χωραφιών 50 στρεμμάτων κατ άλλους 100 και πάνω με αποτελέσματα τουλάχιστον τα ίδια ή καλύτερα από όταν εφαρμόζονται εντομοκτόνα. Επιπλέον είναι εκλεκτική μέθοδος, επιτρέπει την ανάπτυξη και δράση των ωφέλιμων και αποφεύγονται προβλήματα ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Πέραν των παραπάνω η αξία της μεθόδου έγκειται στο ότι μειώνεται ο αρχικός πληθυσμός και μακροπρόθεσμα. 27

28 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ (συνέχεια ρόδινο σκουλήκι) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σε κάθε περίπτωση γίνεται επισταμένη παρακολούθηση των συλλήψεων πεταλούδων στις παγίδες και έλεγχος νεαρών καρυδιών δύο εβδομάδων στο εσωτερικό τους για την ύπαρξη των προνυμφών σκουληκιών, ανά 2-3 ημέρες: Γνώση των πληθυσμών για την αποτελεσματική προστασία και την αποφυγή άσκοπων ψεκασμών Κατώτατο όριο επέμβασης στο στάδιο ανθοφορίας είναι η εύρεση 20 προσβεβλημένων ανθέων (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας. Κατώτατο όριο επέμβασης στο στάδιο της καρποφορίας είναι η εύρεση πέντε έως οκτώ (5-8) προνυμφών κ.μ.ο. στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού. Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ. και είναι τα ίδια με εκείνα για το πράσινο σκουλήκι εκτός από το spinosad, diflubenzuron, και όπως τα μελλοντικά εγκρινόμενα. 28

29 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ Αλτερναρίαση Προσβάλλει τα φύλλα, στελέχη, καρύδια, ίνες και σε περιόδους έξαρσης πτώση των φύλλων, πρόωρο άνοιγμα καρυδιών και πτώση. Πέραν της μείωσης της ποσοτικής απόδοσης έχουμε και ποιοτική υποβάθμιση των ινών (μείωση αντοχής, χρωματισμό). ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αντιμετώπιση: Η φυτεία να διατηρείται σε φυσιολογική κατάσταση. Προστασία της φυτείας και της ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής. Ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων. Ομοίως 29

30 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ Προετοιμασία συγκομιδής: Εφαρμόζουμε χημική αποφύλλωση όταν είναι ανοιχτό το 60% των καρυδιών με τα εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα (όπως Ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ). Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας του επιλεγμένου σκευάσματος κατά την εφαρμογή και με σχολαστικότητα ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η αποφύλλωση κρίνεται υποχρεωτική διότι διευκολύνεται η μηχανική συγκομιδή του συσπόρου βάμβακος, καθαρού και απηλλαγμένου από ξένες ύλες και πράσινους χρωματισμούς των ινών από την σύνθλιψη των φύλλων με τις ίνες στα αδράχτια της μηχανής. Επιπλέον πρέπει τα καρύδια στο 60% του συνόλου τους να είναι ανοιχτά κατά την επέμβαση ώστε το υπόλοιπο 20% -30% των καρυδιών να είναι φυσιολογικά ώριμα. Έχει μεγάλη σημασία διότι εάν επέμβουμε όταν το ποσοστό των ανοιχτών είναι κάτω από 60%, τότε ένα ποσοστό καρυδιών είναι ανώριμα και θα ανοίξουν με ίνες ανώριμες (εμφάνιση συσπόρου καραμέλας) με πρόβλημα στη ποιότητα και με αυξημένη υγρασία και προβλήματα εξ αυτής στην αποθήκευση και εκκόκκιση. Πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς τις οδηγίες εφαρμογής για επιτυχή αποφύλλωση (φυλλόπτωση) διότι μη επιτυχής αποφύλλωση, ξηραίνει τα φύλλα χωρίς να πέσουν, οπότε αυτά τρίβονται και κολλάνε στο σύσπορο, και δύσκολα φεύγουν από τα καθαριστήρια των ινών στο εκκοκκιστήριο και η συνεχής ροή του εκκοκκισμένου από σειρά καθαριστηρίων, δημιουργεί ανεπιθύμητα Neps (κομπάκια) στις ίνες. 30

31 Από αποφύλλωση έως συγκομιδή του συσπόρου και εκκόκκισγ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ Μηχανική συγκομιδή Επεμβαίνουμε για την μηχανική συγκομιδή του συσπόρου όταν τα φύλλα του βαμβακιού πέσουν και το σύνολο των ώριμων καρυδιών ανοίγουν και ειδικότερα: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επιτυγχάνεται συγκομιδή ώριμου βαμβακιού χωρίς ξένες ύλες και χωρίς υγρασία από ανωριμότητα συσπόρου. Ο σπόρος του συσπόρου είναι ξηρός. Είναι βασικό ο σπόρος να μη έχει υγρασία, διότι ο υγρός σπόρος δημιουργεί προβλήματα υποβάθμισης ποιότητας σπόρου και ινών, έστω και σε περίπτωση ολιγοήμερης αποθήκευσης συσπόρου. Οι ίνες του συσπόρου δεν έχουν υγρασία. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η συγκομιδή γίνεται α) Την ημέρα από 10:00 π.μ. και μέχρι πριν την δύση του ήλιου και ποτέ βράδυ. β) Όχι αμέσως μετά την βροχόπτωση. Διότι συγκομιδή συσπόρου νύχτα ή αμέσως μετά την βροχή οδηγεί σε συγκομιδή υγρού συσπόρου μεγαλύτερο του 10% (βραδινή δρόσος, ή βρεγμένα). Υγρά σύσπορα βαμβάκια με υγρασία μεγαλύτερη του 10% (ίνες ή σπόρος), πρέπει να εκκοκκίζονται αμέσως και να μην αποθηκεύονται. Υγρά σύσπορα βαμβάκια (ίνες ή σπόρος) πρέπει να εκκοκκίζεται αμέσως και να μη αποθηκεύονται, διότι αυξάνεται η θερμοκρασία, καταστρέφεται ο σπόρος και οι ίνες χρωματίζονται κίτρινες/κόκκινες και κατά την εκκόκκιση παράγονται κηλιδωτά βαμβάκια. 31

32 Μετά την συγκομιδή βαμβακιού ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ Στελεχοκοπή, ψιλοθρυματισμός των υπολειμμάτων βαμβακοφύτων και ενσωμάτωση αυτών με όργωμα. Στελεχοκοπή, ψιλοθρυματισμός, σπορά ψυχανθούς/βίκου ως ενδιάμεσης χειμερινής καλλιέργειας, χλωρής λίπανσης του χωραφιού την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Καταστροφή μεγάλου πληθυσμού των προς διαχείμανση μορφών Πράσινου και Ρόδινου σκουληκιού και μολυσμάτων που προκαλούν αδρομυκώσεις, γωνιώδη κηλίδωση και αλτερναρίαση. Βελτίωση της δομικής και βιολογικής γονιμότητας του χωραφιού. Η ενδιάμεση χειμερινή καλλιέργεια συγκρατεί και αξιοποιεί στη ριζόσφαιρά της, τα μη χρησιμοποιηθέντα λιπάσματα, κυρίως άζωτο από την προηγούμενη καλλιέργεια. α) Η ανοιξιάτικη ενσωμάτωση της χλωρομάζας σε ελαφρά πρώιμα εδάφη ή β) Κατά προτίμηση κοπή της χλωρομάζας για χρήση της ως ζωοτροφή και ενσωμάτωση μόνο του αζωτοεμπλουτισμένου ριζικού συστήματος διότι έτσι διευκολύνεται η προετοιμασία του χωραφιού για έγκαιρη σπορά με ουσιαστική συμβολή στη δομική και βιολογική γονιμότητα του εδάφους, στην πρωιμότητα της καλλιέργειας και στην αύξηση της παραγωγής και της ποιότητάς της. 32

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 11142 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες φυτοπροστασίας στο βαµβάκι: Συντάχθηκαν:

Οι οδηγίες φυτοπροστασίας στο βαµβάκι: Συντάχθηκαν: ΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τμήμα: Ποιοτικού & Φυτoυγειονομικού Ελέγχου Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΕΒ-6Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τμήματα : Β, Γ, Δ, Ε Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σύµφωνα µε:

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σύµφωνα µε: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΩΝ Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Aphis gossypii (Hemiptera-Homoptera,Aphididae) Βιολογία Aphis gossypii στο βαμβάκι 2.Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη δράση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η πατάτα είναι καλλιέργεια πολύ απαιτητική ως προς τις εδαφικές συνθήκες ανάπτυξης. Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Να αποφεύγονται χωράφια για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) (κν. θρίπας της Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια για εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΙΖΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ε2: Τέλος άνθισης/ F:Πτώση πετάλων/ G: Απόσπαση κάλυκα / H: Καρπίδιο/ Ι: Αύξηση καρπού/ J1, J2: Αλλαγή χρώματος

Ε2: Τέλος άνθισης/ F:Πτώση πετάλων/ G: Απόσπαση κάλυκα / H: Καρπίδιο/ Ι: Αύξηση καρπού/ J1, J2: Αλλαγή χρώματος Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. /νση: Τορούτζια-Νικολαϊδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο το Έντυπο Ε-02: «Εντολή Λίπανσης», όπου καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες ροδακινιάς

Ασθένειες ροδακινιάς Ασθένειες ροδακινιάς Εξώασκος (Leaf Curl, Taphrina deformans), προκαλεί έντονες παραμορφώσεις των φύλλων τον Απρίλιο. Ακολουθεί φυλλόπτωση των προσβεβλημένων δέντρων. Όχι σοβαρό πρόβλημα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 1 Βλαστικά στάδια δαμασκηνιάς 1. Λήθαργος, 2. Διόγκωση οφθαλμών, 3. Έκπτυξη οφθαλμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) H άρδευση έχει ευνοϊκή επίδραση στη βλάστηση, ανθοφορία και καρποφορία των ελαιόδεντρων. Η ελιά διαθέτει πολύ καλό μηχανισμό άμυνας στην ξηρασία και για αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητα Μέσα. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος. Ta... για την. του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta).

Απαραίτητα Μέσα. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος. Ta... για την. του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta). Ta... Απαραίτητα Μέσα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta). Φερομόνη Τuta-500 Φερομόνη Τua-Optima Tuta Roll Ferolite εισαγωγη O φυλλορρύκτης της τομάτας

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού Βιοκαλλιέργεια αμπελιού E. Καμπουράκης Εργαστήριο Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ. 281 0 302300, Fax. 2810 245873

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες.

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες. ΠΡΟΪΟΝ: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στοµάχου. Δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της μηλιάς

Ασθένειες της μηλιάς Ασθένειες της μηλιάς Οι ασθένειες μηλιάς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από δενδροκομικής και οικονομικής πλευράς είναι: το φουζικλάδιο, το ωίδιο, το βακτηριακό κάψιμο και οι σηψιριζίες (σημαντικότερη η Φυτόφθορα).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - βλάπτει την υγεία των & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου TEI Πελοποννήσου Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία Θέμα Παραγωγική Ανθοκομία Ποικιλίες Καλλιέργεια Απαιτήσεις Γυψοφίλη Προβλήματα Ασθένειες Εχθροί Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΙΖΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέεται εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ)

ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ) ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ) ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ Καταπολέμηση ορίσουμε την άμεση επέμβαση του ανθρώπου με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού μιας υπάρχουσας έξαρσης

Διαβάστε περισσότερα

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών κλάση: Deuteromycetes θαλλός: πολυκύτταρο μυκήλιο σαπρόφυτα παράσιτα αναπαραγωγή: κυρίως αγενώς (ατελής μορφή) τέλεια μορφή: Ασκομύκητες (κυρίως), Βασιδιομύκητες τάξη: Moniliales

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2014 Περιεχόμενα Καινοτομία DeKalb... 1 Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4 Με τα προϊόντα... 5 Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7 Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 Εγγύηση DeKalb 10-11 Μπες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή οποιαδήποτε μορφή Γεωργίας από την πλέον αρχέγονη έως την πιο

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία Καταγωγή: Κασπία ΚΕΡΑΣΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus avium Prunus mahaleb(µαχαλέπιος κερασιά) Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου Αχλάδι Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υποποικιλίες. Είναι φυλλοβόλο δέντρο και ευδοκιμεί σε μέρη που δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την υπερβολική ζέστη ούτε από το υπερβολικό κρύο. Καλλιεργείται σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Ανήκει στην υποκατηγορία cyanomidines των νεονικοτινοειδών και γι αυτό: 1. Δεν εφαρμόζεται στο έδαφος 2. Δεν θεωρείται πολύ τοξικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα Οι γενικές αρχές λίπανσης...... αξιοποιούνται μαζί με τις Εδαφολογικές και Φυλλοδιαγνωστικές Αναλύσεις και τα στοιχεία από τα Ερωτηματολόγια Λίπανσης για την έκδοση των Οδηγιών Λίπανσης στο κάθε αγροτεμάχιο.

Διαβάστε περισσότερα

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2015 έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων απλοποιείστε τον Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 www.bayercropscience.gr ΠPΣXH ΣTIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE 071047 K-22853 (12 pages) 20/07/10 10:52 Page 1 K-22853/31007 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙΑ. Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Anacardiaceae Pistacia sp.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ. Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Anacardiaceae Pistacia sp. ΦΙΣΤΙΚΙΑ Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Anacardiaceae Pistacia sp. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο, δίοικο, πρωτανδρικό Μεγάλο μέγεθος Μακρόβιο Φύλλα Σύνθετα - περιττόληκτα, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Πολλές φορές όμως δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς αναφυτεύουμε το γερασμένο ή προβληματικό μας αμπελώνα

Πολλές φορές όμως δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς αναφυτεύουμε το γερασμένο ή προβληματικό μας αμπελώνα Η σημασία του γνήσιου & υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και η εγκατάσταση ενός βιώσιμου αμπελώνα επιτραπέζιων ποικιλιών Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Μsc Εγκατάσταση Αμπελώνα Επιλογή Θέσης του Αμπελώνα Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page2 K-31951/31307 - GREECE - (BASE) - PAGE 2 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα Το BROADWAY 85WG είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε μαλακό και σκληρό σιτάρι. Λόγω της αποτελεσματικής του δράσης ταυτόχρονα σε μια σειρά σημαντικών αγρωστωδών και πλατύφυλλων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002675036 2015-03-31

15REQ002675036 2015-03-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δικτύου της παγίδας «ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ» κατά του δάκου της ελιάς (Βactrocera oleae, Diptera: Tephritidae) σε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΜΙΑΣ Χαράλαμπος Θανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

Εικ. 1: Τέλειο έντομο E. orientalis με χαρακτηριστικό καστανό χρωματισμό.

Εικ. 1: Τέλειο έντομο E. orientalis με χαρακτηριστικό καστανό χρωματισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παρ. οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου Ταχ.Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές Φυτοπροστασίας

Γενικές αρχές Φυτοπροστασίας Γενικές αρχές Φυτοπροστασίας Η Φυτοπροστασία υλοποιείται με εξειδικευμένες Οδηγίες που βασίζονται στις αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και αφορούν το κάθε αγρόκτημα σε κάθε φάση της καλλιεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 5. Rhizoctonia spp. Sclerotium spp. Sclerotinia spp.

ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 5. Rhizoctonia spp. Sclerotium spp. Sclerotinia spp. ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 5. Rhizoctonia spp. Sclerotium spp. Sclerotinia spp. Rhizoctonia spp. R. solani τέλεια μορφή Βασιδιομύκητας Thanatephorus cucumeris ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Έργο HYDROFLIES ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη φύτευση

Οδηγίες για τη φύτευση Οδηγίες για τη φύτευση Πότε; Η εποχή φύτευσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των αναδασώσεων. Η καλύτερη είναι εκείνη κατά την οποία εξασφαλίζεται 1. η άμεση και δραστήρια ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΡΑΣΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Χειμώνας / Ανοιξη Άνθηση Ανάπτυξη καρπών ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΘΗΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ 1 Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο 1.1 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους ΙΙ Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 10 ο

Διαβάστε περισσότερα

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντοµο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα