ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. Σύπνο Α. Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. Σύπνο Α. Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ Δ.Ο. "ΣΡΗΠΟΛΖ-ΠΑΡΣΖ- ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ" (ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΒΛΑΥΗΧΣΖ) ΑΜΠ 2012ΜΠ ΠΡΟΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ: ,00 (ME Φ.Π.Α.) ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Σύπνο Α Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1 ΣΡΗΠΟΛΖ IOYNIO 2015 Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ Δ.Ο. "ΣΡΗΠΟΛΖ- ΠΑΡΣΖ-ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ" (ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΒΛΑΥΗΧΣΖ) ΥΡΖΜ/ΣΖΖ: ΑΜΠ 2012ΜΠ ΠΡΟΔΚ/ΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ: ,00 (ME Φ.Π.Α.) Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Α Ν Ο Η Υ Σ Ζ Γ Η Α Γ Η Κ Α Η Α Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η Λ Ο Γ Ζ Α Ν Α Γ Ο Υ Ο Τ Δ Κ Π Ο Ν Ζ Ζ Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η δεκόζην δηαγσληζκό κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο: ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ Δ.Ο. "ΣΡΗΠΟΛΖ-ΠΑΡΣΖ-ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ" (ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΒΛΑΥΗΧΣΖ) πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ,00 (ME Φ.Π.Α. 23%) πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην Ν. 3316/2005(φπσο ηζρχεη) θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ δηαηάγκαηα θαη απνθάζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξηιεπηηθήο Πξνθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε 2 ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Κεθάιαην Α Άξζξν 1 : Κχξηνο ηνπ Έξγνπ Αλαζέηνπζα αξρή Άξζξν 2 : Παξαιαβή ηεπρψλ Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ Άξζξν 3 : Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο Τπνβνιή Φαθέινπ Άξζξν 4 : Γηαδηθαζία παξαιαβήο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ Δλζηάζεηο Άξζξν 5 : Οινθιήξσζε Αθχξσζε Μεξηθή επαλάιεςε Αλάζεζε Άξζξν 6 : χλαςε θαη ππνγξαθή χκβαζεο Άξζξν 7 : Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ πκβαηηθά ηεχρε Άξζξν 8 : Γιψζζα Γηαδηθαζίαο Άξζξν 9 : Δθαξκνζηέα λνκνζεζία Άξζξν 10 : Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία Κεθάιαην Β Άξζξν 11 : Αληηθείκελν Πξνεθηηκψκελε Ακνηβή Υξεκαηνδφηεζε πκβαηηθή πξνζεζκία Άξζξν 12 : Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ εθπφλεζεο κειέηεο Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο Άξζξν 13 : Πξνζθνξέο Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ Άξζξν 14 : Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο Άξζξν 15 : Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο Άξζξν 16 : Ακνηβή Αλαδφρνπ Σξφπνο πιεξσκήο Άξζξν 17 : Γεκνζηφηεηα Γαπάλεο δεκνζίεπζεο Κεθάιαην Γ Άξζξν 18 : Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ Άξζξν 19 : Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ Άξζξν 20 : Δηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα Κεθάιαην Γ Άξζξν 21 : Πεξηερφκελν θαθέινπ ζπκκεηνρήο Άξζξν 22 : Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξάο πξνζδηνξηζκφο Αλαδφρνπ Άξζξν 23 : Έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ επηιεγέληνο αλαδφρνπ. Άξζξν 24: Γηάθνξα Πξνζαξηήκαηα Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 3

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ- Αλαζέηνπζα αξρή 1.1 Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 3 Δξγνδφηεο - Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 4 Πξντζηάκελε Αξρή: Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 7/2013),θαηά πεξίπησζε. Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην είλαη ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Όξγαλν πνπ απνθαίλεηαη ζηηο αηηήζεηο ζεξαπείαο είλαη ν ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ Η Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ είλαη Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, 6 ζηελ νπνία ζα θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο. 5 Οδφο : Οπιαξρεγνχ ερηψηε 1 Σαρ.Κσδ. : Σξίπνιε Σει.- fax : Η κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ αξρψλ, νξγάλσλ ή ππεξεζηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, ή ε κεηαζηέγαζή ηνπο ζε άιιε δηεχζπλζε δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζπλεπεία απηήο. Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν εξγνδφηεο αληίζηνηρα έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηθέξεη αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, κφλν εθφζνλ έρεη απνδεδεηγκέλα σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. 1.3 Γηα ηηο αλάγθεο θαηαλφεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, νη παξαθάησ φξνη έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ζεκαζία: α- Δλδηαθεξφκελνο: θάζε ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ή έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία β- Γηαγσληδφκελνο: Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ έρεη ππνβάιεη θάθειν ζπκκεηνρήο, δειαδή είηε ε κεκνλσκέλε επηρείξεζε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), είηε ε ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. γ- Σεχρε δηαγσληζκνχ:σα πεξηγξαθφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο ηεχρε, πνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζίζηαληαη ζπκβαηηθά. δ- Δπηηξνπή : Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί θαηά ην άξζξν 21 ηνπ λ. 3316/05. Άξζξν 2 : Παξαιαβή ηεπρώλ- Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 2.1 Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δηαηίζεηαη απφ ηα Γξαθεία ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, νδφο Οπιαξρεγνχ ερηψηε 1 ΣΡΙΠΟΛΗ 22100, πιεξνθνξίεο: ΑΝΣ.ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ,ΔΤΑΝΘΙΑ ΙΓΔΡΗ, ΑΘΑΝ.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΧΣΟΤ, ηει , ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Σα δε ππφινηπα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ftp:// /meletes/ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα Γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, 7 δειαδή ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο Η Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο εληφο έμη (6) ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ζρεηηθήο αίηεζεο. 2.2 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ θαη ηαρπδξνκηθψο ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ δηαηίζεηαη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν απνζηνιήο. 9 Η Τπεξεζία παξαδίδεη ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζηα Γξαθεία ηεο, ζηελ ηαρπδξνκηθή Τπεξεζία ηεο επηινγήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο. 2.3 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ, κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο , επίζεο λα δεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιινληαο γξαπηψο εξσηήζεηο ζηελ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ην Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 4

5 δηαγσληζκφ, ή λα ηελ επηζθέπηνληαη γηα λα εμεηάζνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηα ηεχρε ζε ζρέζε κε ην πξνο αλάζεζε αληηθείκελν, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε. Αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εκπξφζεζκα εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο, δεηήκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο (φηη αθνξνχλ δειαδή θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο), νη γξαπηέο απαληήζεηο ηεο Τπεξεζίαο ζα θνηλνπνηνχληαη κέζσ 10 fax ή ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πνπ παξέιαβαλ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο Οη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχηαη λα επηθαινχληαη πξνθνξηθέο απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ Δλζηάζεηο θαηά ηεο Πξνθήξπμεο (θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3316/05) κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κέρξη θαη 7 κέξεο πξηλ ην δηαγσληζκφ ήηνη κέρξη Αλ ε Π.Α. δελ απνθαλζεί επί ηεο ελζηάζεσο κέρξη θαη 2 εκέξεο πξν ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζεσξείηαη φηη απέξξηςε ζησπεξψο ηελ έλζηαζε 2.5 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. Ο θάθεινο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3316/05: 1. Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ θνπηκφηεηα Έξγνπ Πξφγξακκα Απαηηνχκελσλ Μειεηψλ Σεχρνο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο Άξζξν 3: Πξνϋπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο Τπνβνιή θαθέινπ 3.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ θάθειν ζπκκεηνρήο, θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Οη πεξηπηώζεηο απνθιεηζκνύ απφ ηε δηαδηθαζία επηζεκαίλνληαη ξεηώο ζηε παξνχζα Πξνθήξπμε. Απνθιείνληαη επίζεο νη ππνςήθηνη, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ξεηψο απφ δηαηάμεηο λόκνπ, αθφκα θη αλ δελ πεξηιακβάλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ παξνχζα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ξήηξεο θαη φξνπο ηεο πξνθήξπμεο νη δηαγσληδφκελνη δελ απνθιείνληαη θαη ε Τπεξεζία δεηά ηε ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίλεζε ησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.6. ηεο παξνχζαο. Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο θάζε Γηαγσληδφκελνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηξεηο επηκέξνπο θιεηζηνχο θαθέινπο: α- θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο β- θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο γ- θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Σν πεξηερφκελν θαζελφο απφ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο. Δπί ησλ επηκέξνπο θαθέισλ αλαγξάθνληαη: α) ην πεξηερόκελν (ηίηινο) ηνπ θαθέινπ (Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ή Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ή Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) β) ε επσλπκία (ή νη επσλπκίεο ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηειέθσλν fax ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο θαη γ) ν ηίηινο ηεο ππό αλάζεζε κειέηεο. Αλ ζε θάπνηνπο θαθέινπο δελ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά, ζεκεηψλνληαη θαηά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ απφ ηελ Δπηηξνπή. Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζεί θαη λα επαλαζθξαγηζζεί ρσξίο λα αθήζεη ίρλε. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απηνθφιιεηνπ θαθέινπ. Αλ ν θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ είλαη ζθξαγηζκέλνο θαηά ηα αλσηέξσ, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη. Οη ινηπνί θάθεινη αξθεί λα είλαη απιψο θιεηζηνί 12, δειαδή ην πεξηερφκελφ ηνπο λα κελ είλαη ζε θνηλή ζέα, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαηά ηελ θξίζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πξφζζεηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηνπ απφξξεηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 3.2 Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλνπλ πξφζθνξν νη δηαγσληδφκελνη, αξθεί λα πεξηέιζνπλ ζην πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα (πξνζεζκία) πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14. Η Τπεξεζία δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο, νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο απηψλ θαη νη Γηαγσληδφκελνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Ρεηψο απνθιείεηαη ε παξαιαβή κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ησλ θαθέισλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ απφ ηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα ηαρπδξνκηθψλ εηαηξεηψλ. Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλψηεξεο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Αλ ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο δελ θαηαζηεί δπλαηή ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο (φπσο απεξγία ησλ ππαιιήισλ), αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη αλ ε κέξα απηή είλαη αξγία Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 5

6 ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε κέξα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Τπεξεζία ελεκεξψλεη κε fax ή φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ηελ αλαβνιή θαη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο λέαο ζπλεδξίαζεο. Φάθεινη ζπκκεηνρήο πνπ ηπρφλ ζα πεξηέιζνπλ ζην Πξσηφθνιιν κεηά ηελ ψξα θαη εκεξνκελία πνπ έρνπλ νξηζζεί ζην άξζξν 14 ζεσξνχληαη άθπξνη θαη νη δηαγσληδφκελνη απνθιείνληαη κε ζρεηηθή αλαθνξά θαη κλεία ηνπ ιφγνπ ηνπ απνθιεηζκνχ ζην Πξαθηηθφ Ι. ε πεξίπησζε πνπ ην θψιπκα πθίζηαηαη θαη θαηά ηελ λέα εκέξα θαη ψξα, ε σο άλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. Άξζξν 4 : Γηαδηθαζία παξαιαβήο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ - Δλζηάζεηο 4.1 Η έλαξμε ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο θεξχζζεηαη, απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, νπφηε ε Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβιήζεθαλ ή απεζηάιεζαλ ζην Πξσηφθνιιν. ε πεξίπησζε αζξφαο πξνζέιεπζεο δηαγσληδνκέλσλ ζην Πξσηφθνιιν θαηά ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο, κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξσηνθνιινχληαη θαη ζα παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πξνζήιζαλ ζην Πξσηφθνιιν εγθαίξσο, δειαδή πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο. 4.2 Καηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ε Δπηηξνπή, ειέγρεη θαη αξράο ηελ εκπξφζεζκε θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο θαη ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαηά ην άξζξν 3.1, αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη φινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηνχο θαθέινπο. Καηφπηλ αλνίγεη ηνπο θαθέινπο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο φισλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ, κνλνγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπο θαη ειέγρεη γηα θάζε έλαλ ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, δειαδή: α- ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαηά ην άξζξν 21, β- ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, γ- ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπλερίδεηαη ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο. ρεηηθψο εθδίδεηαη θαη ηνηρνθνιιείηαη γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο επφκελεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο. Γηα ηε δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ έθδνζε ηεο αλαθνίλσζεο γίλεηαη κλεία ζην Πξαθηηθό Η ηεο Δπηηξνπήο. 4.3 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην Πξαθηηθφ Ι, φπνπ θαηαρσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ησλ θαθέισλ, ε επσλπκία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ε ηάμε θαη ε θαηεγνξία θάζε πηπρίνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ απαηηεί ε Πξνθήξπμε, φπσο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θ.ι.π. Σν Πξαθηηθό Η νινθιεξψλεηαη κε αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη ηνηρνθνιιείηαη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ 14. ρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξαθηηθνχ, ηε ζχκβαζε γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη, ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ην φξγαλν ή ε Τπεξεζία ζην νπνίν ππνβάιινληαη ηπρφλ ελζηάζεηο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη απνζηέιιεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο αίηεζε ή έιεγρν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ησλ απεζηαικέλσλ ηνπο 15. Η έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ελζηάζεσλ αξρίδεη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο θαη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πεξί ηελ απνζηνιή ή ηελ παξαιαβή ηνπ πξαθηηθνχ δελ αλαζηέιιεη ηελ έλαξμε. Οη Φάθεινη ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ απνθιείζζεθαλ (γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν) θαηά ηα αλσηέξσ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο, έσο φηνπ παξέιζεη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο δειψζνπλ εγγξάθσο φηη παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Δθφζνλ ηξέρνπλ πξνζεζκίεο πξνζβνιήο ή αζθεζνχλ πξνζθπγέο ζε δηνηθεηηθά ή δηθαζηηθά φξγαλα, νη ελ ιφγσ θάθεινη θξαηνχληαη θπιαζζφκελνη επί φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. ρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο θχιαμεο ησλ θαθέισλ ηζρχεη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ Γ17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/ (ΦΔΚ Β 1561). 4.4 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Πξαθηηθνχ Ι, ηελ ίδηα εκέξα, ή, αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζε κία απφ ηηο ακέζσο επφκελεο εξγάζηκεο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ Ι, ε Δπηηξνπή αλνίγεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο θαθέινπο Σερληθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ απηψλ, κνλνγξάθεη ηα πεξηερφκελα θάζε θαθέινπ θαη ηα θαηαγξάθεη ζην Πξαθηηθό ΗΗ. Δλ ζπλερεία ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε Δπηηξνπή ειέγρεη, θξίλεη θαη αμηνινγεί ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο θαη ηηο βαζκνινγεί κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο παξαγξάθνπ ηεο παξνχζαο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ ηπρφλ αζθήζεθαλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ Ι θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηελ απφθαζε, ε Δπηηξνπή ειέγρεη, θξίλεη, αμηνινγεί θαη βαζκνινγεί θαη ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ νη ελζηάζεηο ηνπο έγηλαλ δεθηέο, θαη νινθιεξψλεη ην Πξαθηηθό ΗΗ. ην Πξαθηηθφ ΙΙ ζπλαξηψληαη πίλαθεο κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί ηνπ θαζελφο θξηηεξίνπ θαη αλαγξάθνπλ ηελ ηειηθή βαζκνινγία θάζε Σερληθήο Πξνζθνξάο, κε ζπλνπηηθή αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνινγίαο, ε νπνία αηηηνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλώλεη ην Πξαθηηθφ ΙΙ κε: Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 6

7 α- ηνηρνθφιιεζή ηνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαη β- απνζηνιή ζρεηηθήο γξαπηήο αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. ηελ αλαθνίλσζε θαζνξίδεηαη ε κέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ην φξγαλν ή Τπεξεζία ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ππνβάιινληαη θαη απεπζχλνληαη. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, ρσξίο αίηεζε ή έιεγρν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ησλ απεζηαικέλσλ ηνπο 14. Καζπζηέξεζε πεξί ηελ απνζηνιή ή ηελ παξαιαβή δελ έρεη ζπλέπεηεο ζηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο. Δθφζνλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε γηα ην λνκφηππν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο Γηαγσληδνκέλνπ, ε Πξντζηακέλε Αξρή δηακνξθψλεη αλάινγα ην Πξαθηηθφ ΙΙ. Αλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά ηεο βαζκνινγίαο, ε Π.Α. αλαπέκπεη ην Πξαθηηθφ ΙΙ ζηελ Δπηηξνπή, κε ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ηηο πιεκκέιεηεο ηεο βαζκνιφγεζεο. Η Δπηηξνπή αλαβαζκνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, ζπληάζζνληαο λέν (δηνξζσηηθφ ζπκπιεξσκαηηθφ) Πξαθηηθφ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηηο παξαηεξήζεηο. 4.5 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 16, ε Δπηηξνπή θαιεί εγγξάθσο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο δηαγσληδφκελνπο, πνπ νη ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. Η εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο. Καηά ηελ κέξα θαη ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο, ηηο κνλνγξάθεη θαη θαηαρσξεί ην πεξηερφκελφ ηνπο ζην Πξαθηηθφ ΙΙΙ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη εθφζνλ θξηζνχλ παξαδεθηέο. 17 α) Γελ δειψλνληαη δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηηο νξηδφκελεο ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ηδίσο ζηελ αλάιπζε ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 18. β) Δίλαη ζπληαγκέλεο φπσο νξίδεη ε παξ ηεο παξνχζαο. Ύζηεξα απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ παξαδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδφκελνπ, ε Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ηεο θαη ηελ εηζήγεζή ηεο γηα ηελ αλάζεζε, ζην Πξαθηηθό ΗΗΗ. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη δηαγσληδφκελνη έιαβαλ ηελ ίδηα ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία, πξνθξίλεηαη ε ππνςήθηνο κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ην Πξαθηηθφ ΙΙΙ ηνηρνθνιιείηαη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. ρεηηθή αλαθνίλσζε, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ην αξκφδην φξγαλν ή Τπεξεζία γηα ηελ ππνβνιή ηνπο, απνζηέιιεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, ρσξίο αίηεζε ή έιεγρν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ησλ απεζηαικέλσλ ηνπο 14. Καζπζηέξεζε πεξί ηελ απνζηνιή ή ηελ παξαιαβή δελ έρεη ζπλέπεηεο ζηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο. Δθφζνλ θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ΙΙΙ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί ζρεηηθά θαη εηζεγείηαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ ηεο παξνχζαο. 4.6 Γηεπθξηλίζεηο ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ Πξηλ απνθαζίζεη ηνλ απνθιεηζκφ δηαγσληδνκέλνπ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο θαη λνκηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Δπηηξνπή ππνρξενχηαη, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, λα θαιέζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα απνζαθελίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία. Σα κόλα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε είλαη εθείλα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ζηε παξνύζα πξνθήξπμε όηη απνηεινύλ αηηία απνθιεηζκνύ. Χο απνζαθήληζε λνείηαη ε ρνξήγεζε δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν εγγξάθσλ πνπ ήδε ππνβιήζεθαλ. Χο ζπκπιήξσζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ λνείηαη θαη ε πξνζθφκηζε λέσλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ήδε ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηε ζπλδξνκή θάπνηαο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο. Η Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απεπζείαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηνπο ζρεηηθνχο Πίλαθεο εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθηηκήζεη θαη επαιεζεχζεη, θαηά ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 20 ηεο παξνχζαο. πκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» δελ επηηξέπνληαη. Οη αζάθεηεο θαη ειιείςεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εθηηκψληαη γηα ηελ βαζκνιφγεζή ηεο. Η Δπηηξνπή πάλησο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ δειψλνληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη ηα δεινχκελα ζηνηρεία, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη απηψλ. Η «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ησλ δηαγσληδνκέλσλ δηνξζψλεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 7

8 4.7 Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο Οη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ, φπσο ηδίσο νη αλαθνηλψζεηο γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ ζπλεδξηάζεσλ, ηα πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ηεο Π.Α. επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλνληαη κε fax 19 ή . Αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εηζεγήζεσλ, γλσκνδνηήζεσλ θιπ. πνπ κλεκνλεχνληαη ζην ζψκα ηνπο, ρνξεγνχληαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζηα Γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ δεηεζνχλ. 4.8 Δλζηάζεηο Δλζηάζεηο θαηά ηεο Πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2.4, νη Δλδηαθεξφκελνη πνπ πξνκεζεχηεθαλ ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ κφλν νη δηαγσληδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ή νη απνθιεηζζέληεο απ απηφ. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη αζθνχληαη κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ αξρίδνπλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνηρνθφιιεζεο ησλ πξαθηηθψλ θαη είλαη νη αθφινπζεο: - θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ Ι, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο - θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΙΙ, δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο - θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΙΙΙ, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. Δηδηθώο επί ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ Ι ε Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίδεη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. Η πξνζεζκία απηή έρεη ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα θαη ζθνπφ ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί πάλησο ε Π.Α. λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 20. Οη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφ. Άξζξν 5 : Οινθιήξσζε Αθύξσζε Μεξηθή επαλάιεςε Αλάζεζε 5.1 Ο δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο πεξί αλάζεζεο ηεο κειέηεο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη κε θαμ 21 πξνο φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, πιελ ηνπ επηιεγέληνο αλαδφρνπ, σο πξνο ηνλ νπνίν ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ Η Πξντζηακέλε Αξρή δηθαηνχηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα αλαθαιέζεη ηελ Πξνθήξπμε θαη λα αθπξψζεη ην απνηέιεζκα πξηλ ή κεηά ηελ θαηαθχξσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 7, εθαξκνδφκελε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3316/ Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο, θαιείηαη κε απνδεηθηηθφ ν επηιεγείο Αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξώλ ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 23, έλαληη ησλ νπνίσλ ππέβαιε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 21.3, θαζψο θαη ην πηπρίν ηεο παξ Δθφζνλ ζην αλάδνρν ζρήκα κεηέρεη αιινδαπόο ππνςήθηνο πνπ ζπκκεηείρε κε ηελ ππεχζπλε δήισζε βεβαίσζε ηεο παξ β ηεο παξνχζαο πξνζθνκίδεη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο γεληθήο εκπεηξίαο θαηά ηελ παξ Δθφζνλ ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία δελ θξηζνχλ θαηάιιεια, ε Πξντζηακέλε Αξρή δεηά ηελ εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίλεζή ηνπο. Ο Γηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη, ε απφθαζε αλάζεζεο αλαθαιείηαη θαη ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ππνςήθην ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ: α- ηα ζηνηρεία δελ πξνζθνκηζζνχλ έγθαηξα ή ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηεο ππνβιεζείζαο ππεχζπλεο δήισζεο, ή β- ν δηαγσληδφκελνο ή κέινο ηνπ, ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, δηεγξάθε απφ ηα Μεηξψα Μειεηεηψλ, ή ππνβηβάζζεθε ζε ηάμε πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.3316/05, ή γ- απνδεηρζεί, θαηά ηελ παξ φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο πνπ ππέγξαςε ηελ πξνζθνξά δελ είρε ηελ απαξαίηεηε θαηαζηαηηθή εμνπζία θαη ην δηαγσληδφκελν πξφζσπν δελ λνκηκνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ. Δθφζνλ δεηεζεί, ε Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ηελ έθβαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ επηιεγέληνο αλαδφρνπ θαη λα ρνξεγήζεη θσηναληίγξαθά ηνπο, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ αλάδνρν. Άξζξν 6: ύλαςε θαη ππνγξαθή ύκβαζεο 6.1 Η χκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ επηιεγέληα Αλάδνρν κε απνδεηθηηθφ, εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α. ππνβιεζνχλ έγθαηξα απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 5.3 ηεο παξνχζαο, ειεγρζνχλ θαη γίλνπλ δεθηά απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, β. πξνζθνκηζηεί ε ππεχζπλε δήισζε ηεο Κ.Τ.Α / ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β / 1673 / ) πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005 θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 22, γ. εθδνζεί, επίζεο αλ απαηηείηαη θαηά λφκν, ζεηηθφ πφξηζκα ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο Αλαδφρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 23 Η ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ εθθξάδεη γξαπηά ηελ αληίξξεζή ηνπ. Η ζχκβαζε επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Νφκηκν Κνηλφ Δθπξφζσπν πνπ νξίζζεθε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 8

9 Αλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3414/05 (πεξί βαζηθνχ κεηφρνπ), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη αζπκβίβαζηε ηδηφηεηα κεηαμχ ηνπ θαηαδηθαζζέληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ν επηιεγείο αλάδνρνο απνθιείεηαη (άξζξν 5 λ. 3310/05 κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε λ. 3414/05) θαη εμεηάδεηαη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά (θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν). 6.2 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 6.1, ε απφθαζε αλάζεζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ηαπηφρξνλα θαιείηαη, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Ν.3316/05, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ηφπν. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ππνγξαθεί θαη λσξίηεξα αλ ζπκθσλνχλ νη δχν πιεπξέο. Αλ δελ πξνζέιζεη έγθαηξα κε ππαηηηφηεηά ηνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.3316/05 θαη θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Δξγνδφηε, ν νπνίνο κπνξεί λα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε ζηνπο ακέζσο επφκελνπο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ ΙΙΙ ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3316/ Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε.τ. θαη λα δειψζεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, θάηνηθν Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο, φπνπ εδξεχεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο ζχκβαζεο. Απφ πιεπξάο εξγνδφηε ε ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ Γήκαξρν. 24 Άξζξν 7: Σεύρε ηεο Γηαγσληζκνύ - πκβαηηθά ηεύρε Σα ηεχρε ηεο Γηαδηθαζίαο πνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζα απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα αθφινπζα: 1. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, 2. Η παξνχζα Πξνθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο, 3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 4. Η Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 5. Σν ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο 25, 6. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ κε ηα Παξαξηήκαηά ηνπ, ην πξφγξακκα ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ. 7. Σν Σεχρνο ηεο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο κε ηνπο αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ηεο πξνεθηηκεζείζαο ακνηβήο θαηά θαηεγνξία κειέηεο, Άξζξν 8 : Γιώζζα Γηαδηθαζίαο 8.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 8.2 Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο Apostile ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Η κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα Apostile ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 8.3 Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε ειιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 8.4 Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο) θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. Άξζξν 9 : Δθαξκνζηέα λνκνζεζία Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο, νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο: Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο, νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο: 1. Ο Ν.3316/05 Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνπο Ν.3481/2006 (ΦΔΚ 161 Α ), 3621/2007 (ΦΔΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΔΚ Α 32) θαη φιεο νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο (Π.Γ. θαη Τ.Α.) πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηνπ, θαζψο θαη φιεο νη εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εξκελεία ηνπ Ο Ν.4278/2014 (ΦΔΚ Α /157/ ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 απηνχ. 3. Ο Ν.2859/2000 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ Α 248) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.3336/200 (ΦΔΚ Α 96) θαη ηνπο Ν.3833/2010 (ΦΔΚ Α 40) θαη Ν.3845/2010 (ΦΔΚ Α 96). 4. Ο Ν. 3886/ Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην (ΦΔΚ Α 173) Ο Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/05, γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΡ θαη ε Κ.Τ.Α / ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β /1673/ ) πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/ Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 9

10 6. Ο Ν. 2741/99 πεξί πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (ΦΔΚ 199 Α / ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν.3060/2002 (ΦΔΚ 242 Α / ), ην Ν.3090/2002 (ΦΔΚ 329 Α / ) θαη ην 3310/ Σν Ν.Γ. 2726/1953 Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ απφ 17.7/ Ν.Γ. πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ, θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ Α 32). 8. Σν Π.Γ. 696/1974, φπσο ηζρχεη, σο πξνο ην κέξνο Β (πξνδηαγξαθέο) θαη σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν γηα ηε πξνεθηίκεζε ακνηβψλ κειεηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ακνηβψλ. 9. Σν Π.Γ. 138/2009 «Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Μειεηψλ θιπ. 10. Ο Ν.3548/2007, γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ πξνθεξχμεσλ ζηνλ λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 11. Η Τπνπξγηθή Απφθαζε 12179/2014(ΦΔΚ Β /1893/ ) «Καζνξηζκόο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηα θώλ θαη ηνπηθώλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 12. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ απηψλ πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, Π.Γ., ππνπξγηθήο Απφθαζεο, θιπ) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 13. Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ. Καη επηπιένλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο εγθχθιηνη: 1. Η Δγθχθιηνο 11/2011 ηεο ΓΓΓΔ/η. Τ.ΜΔ.ΓΙ. «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3919/2011 πνπ αθνξνχλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ». 2. Ο Ν.4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θιπ.». Άξζξν 10: Σεθκήξην από ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε: α) ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, β) ηεο λνκνζεζίαο "Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ" (Ν.3316/05) θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ θαη γ) ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν ηνπ Έξγνπ. Οη φξνη ηεο παξνχζαο εξκελεχνληαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθχπηεη αληίζεζή ηνπο κε θαλφλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο φξνπ ηεο πξνθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρψλ ηεο) πξνο επηηαθηηθφ θαλφλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλφλα δεκφζηαο ηάμεο ππεξηζρχεη ν θαλφλαο δηθαίνπ. Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 10

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Άξζξν 11: Αληηθείκελν Πξνεθηηκώκελε Ακνηβή Υξεκαηνδόηεζε πκβαηηθή πξνζεζκία 11.1 Η παξνχζα Πξνθήξπμε αθνξά ζηελ αλάζεζε ζχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ Δ.Ο. "ΣΡΗΠΟΛΖ-ΠΑΡΣΖ-ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ" (ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΒΛΑΥΗΧΣΖ)». Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε πνπ κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη ηελ ζπλνδεχνπλ Η ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλέξρεηαη ζε ,88 (Υσξίο ΦΠΑ) θαη επηκεξίδεηαη ζε επηκέξνπο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο: 30 ηαηηθέο Μειέηεο κειέηε θαηεγνξίαο ,10 Γεσηερληθέο Έξεπλεο - Μειέηεο κειέηε θαηεγνξίαο ,89 πγθνηλσληαθέο Μειέηεο κειέηε θαηεγνξίαο ,25 ΑΤ - ΦΑΤ θαη απνθνπήλ 4.227,22 Σεύρε Γεκνπξάηεζεο θαη απνθνπήλ ,42 Η κειέηε έρεη εληαρζεί ζηα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ θαη ε ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ΑΜΠ 2012 ΜΠ Οη κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ θαη νη ηηκέο κνλάδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ άλσ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 2 ηνπ λ. 3316/2005 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ππνινγηζκνχ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ λ. 3316/05, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ, γηα ηελ ππνβνιή ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, λα κειεηήζνπλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ. Η νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά απνηειεί ηελ θαη απνθνπήλ ακνηβή γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνο κειέηε αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη ζην Φάθειν ηνπ έξγνπ. Σεθκαίξεηαη ζρεηηθά φηη ν αλάδνρνο έιαβε ππφςε, θαηά ηε κειέηε ηνπ Φαθέινπ ηνπ έξγνπ, ηελ πηζαλφηεηα λα κελ αληηζηνηρνχλ νη πνζφηεηεο κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, ζηηο ηειηθέο πνζφηεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη δηακφξθσζε αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, κέζα ζηα παξαδεθηά πεξηζψξηα δηαθχκαλζήο ηεο. Δθφζνλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο (επί πιένλ ή έιαζζνλ) ζηηο κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κεηαμχ ηνπ ηεχρνπο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο θαη ηεο κειέηεο ηνπ αλαδφρνπ, δελ δεκηνπξγείηαη εθαηέξσζελ δηθαίσκα γηα αληίζηνηρε απμνκείσζε ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ην «βαζηθφ ζρέδην», ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην Φάθειν ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα βαζηθά δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ θαη νξηνζεηνχλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (π.ρ. αξρή θαη πέξαο έξγνπ νδνπνηίαο, φξηα έθηαζεο πξνο ηνπνγξάθεζε, φξηα απνρεηεπνκέλσλ πεξηνρψλ, δηαζηάζεηο βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ, επηθάλεηα θηεξίσλ, θιπ). ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ηέηνηεο ππεξβάζεηο ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ έρνπλ ηζρχ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 29 ηνπ λ. 3316/ Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δεθαηέζζεξηο (14) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Ο θαζαξόο ρξόλνο νινθιήξσζεο ηνπ κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη ζε δεθα (10) κήλεο. Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 23 παξ. 3 λ. 3316/05) Ο Αλάδνρνο ζα εξγαζηεί ζην γξαθείν ηνπ ή θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη. Άξζξν 12: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ εθπόλεζεο κειέηεο Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο 12.1 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ζα γίλεη κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3316/ Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη εθείλν ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο», ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3316/ Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα πξνθχςεη απφ ηε ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ Σερληθψλ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ θξίζεθαλ απνθιεηζηένη βάζεη ησλ άξζξσλ 18, 19 θαη ηεο παξνχζαο. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα ζηεξηρηεί απνθιεηζηηθά ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο, κεηά απφ ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπο θαηά ηελ παξάγξαθν 22.2 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 13: Πξνζθνξέο Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 13.1 Οη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ζηελ νπνία πξνζαξηψληαη Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ππνδείγκαηα εγγξάθσλ γηα ηελ Τπεχζπλε Γήισζε, ηελ Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 11

12 Σερληθή Ιθαλφηεηα, ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο. Η ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, νχηε πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα 6 34 κήλεο απφ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ. Άξζξν 14 : Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο, νξίδεηαη ε θαη ώξα 10:00π.κ. Αηηήζεηο θαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο (θαηά ην άξζξν 3). Άξζξν 15 : Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, πνζνχ 9.756,10 35, ε νπνία ζπλίζηαηαη είηε α) ζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ ΣΜΔΓΔ ή ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηνπ Δ.Ο.Υ,. ή ηνπ Π.Ο.Δ., είηε β) ζε ζχζηαζε παξαθαηαζήθεο αληίζηνηρνπ πνζνχ ή ρξενγξάθσλ αληίζηνηρεο αμίαο ζην Σ.Π.Γ. (άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ λ. 3316/05). Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα (προζάρηημα V) θαη λα έρνπλ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ έπηα(7) 36 κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δάλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδνζεί απφ κε ειιεληθή Σξάπεδα κπνξεί λα ζπληαρζεί ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ε νπνία ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο δηαηχπσζεο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα επηζηξαθνύλ σο εμήο: α) ησλ ηξηψλ πξψησλ θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, β) ησλ ππνινίπσλ ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηαγσληδφκελνη απηνί ζα παξαηηεζνχλ απφ ην δηθαίσκα ππνβνιήο δηνηθεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, ή κεηά ηελ παξέιεπζε απξάθησλ ησλ πξνζεζκηψλ πξνζθπγήο. ε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ δηαγσληδφκελνπ ζε ελδηάκεζν ζηάδην, νη εγγπεηηθέο επηζηξέθνληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ, εθφζνλ παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο ή ε απφθαζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα επηζηξαθνχλ άκεζα ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα αζθεζνχλ πξνζθπγέο ή αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. ε θάζε πεξίπησζε δελ έρεη ηζρχ θαη επηζηξέθεηαη θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο νπνίαο παξήιζε ε δηάξθεηα ηζρχνο, εθφζνλ δελ παξαηάζεθε ή αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο απφ ηνλ εγγπεηή θαη ην δηαγσληδφκελν Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα (προζάρηημα VI), ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α). Άξζξν 16: Ακνηβή Αλαδόρνπ Σξόπνο πιεξσκήο 16.1 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί ηε ζπκβαηηθή ηνπ ακνηβή θαη δελ πεξηιακβάλεη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Η ακνηβή απηή δελ αλαζεσξείηαη, παξά κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3316/05 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ. Γ17γ/05/157/Φ.Ν 439.3/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, ηηο θξαηήζεηο θαη ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θ.ι.π., αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Άξζξν 17: Γεκνζηόηεηα Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 17.1 Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο, ζπληαγκέλε θαηά ην νηθείν Τπφδεηγκα ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ 37, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ ππ αξ. 1564/2005 ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο 38 θαη θαηά ηα εθάζηνηε ηζρχνληα πξφηππα, ζα ζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Γεκνζηεχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ Σξάπεδα Γεδνκέλσλ TED ζηηο Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο 40 ζα δεκνζηεπζεί α) ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ θαη β) ζηνλ ειιεληθφ ηχπν 41, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (άξζξν 12 παξ. 1 Ν. 3316/2005 θαη Ν. 3548/2007) Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πεξηιεπηηθήο Πξνθήξπμεο 43 βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξα ησλ ΔΤΡΧ 44 θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηεο ζχκβαζεο. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ ίδηα κειέηε, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ, βαξχλνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ αλαηηζέκελε ζχκβαζε Η απφθαζε αλάζεζεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ Σ.Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3316/2005. Δπίζεο γλσζηνπνίεζε γηα ηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο 2004/18/ 45 ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ θαη ηνλ Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 12

13 Καλνληζκφ ππ αξηζ. 1564/2005 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζα απνζηαιεί θαηά ηελ ίδηα φπσο θαη παξαπάλσ δηάηαμε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δ.Κ. 46 Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 13

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Άξζξν 18: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 18.1 Οη θαηεγνξίεο πηπρίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 γ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3316/2005, πνπ απαηηνχληαη 47 γηα θάζε επί κέξνπο κειέηε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί θαη ε αληηζηνίρσο θαινχκελε ηάμε θάζε πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ηηο επηκέξνπο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο κειεηψλ ηεο παξ ηεο παξνχζαο, είλαη νη εμήο: 1. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 8 πηπρία ηάμεσο Δ ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, πηπρία ηάμεσο Γ θαη άλσ 3. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 10, πηπρία ηάμεσο Β θαη άλσ Χο πηπρία ελλννχληαη απηά ηνπ ειιεληθνχ Μεηξψνπ Μειεηεηψλ ή ηνπ Μεηξψνπ Δηαηξηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3316/05 θαη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 138/ ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, απηνηειψο, ζε ζχκπξαμε ή ζε θνηλνπξαμία πνπ ζα ζπζηαζεί ή έρεη ζπζηαζεί, εθφζνλ ηα ίδηα ή ηα κέιε ηνπο (επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ): είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Δηαηξηψλ Μειεηψλ θαη δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ θαη ηάμεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 18.1, ή πξνέξρνληαη απφ ρψξεο - κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ., ή ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ. πνπ ηεξνχλ αληίζηνηρα κεηξψα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ 50 θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο κειεηψλ αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 18.1, ή πξνέξρνληαη απφ ρψξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. πνπ δελ ηεξνχλ κεηξψα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ή θξάηε, πνπ έρνπλ θπξψζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Δπαγγεικαηηθά/ Δκπνξηθά Μεηξψα ηνπ Παξαξηήκαηνο IX Γ ηεο νδεγίαο 2004/18 ΔΚ 51 ή ζηα αληίζηνηρα κεηξψα ησλ ρσξψλ ηνπο, θαη δηαζέηνπλ γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ Δηαηξεηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ, δειαδή ζηειερηθό δπλακηθό κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05, σο εμήο:. 1. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 8, ηνπιάρηζηνλ 2 κειεηεηέο 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 2 κειεηεηέο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 κειεηεηέο 4εηνχο εκπεηξίαο 52, 2. γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, 1 κειεηεηή 12εηνχο εκπεηξίαο, 3. γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 10, 1 κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο, Οη ζπκκεηέρνπζεο ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 18.1, δειαδή λα θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ηηο απαηηνχκελεο ηάμεηο αλά θαηεγνξία κειέηεο, ηα δε κέιε ηνπο λα εκπίπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 18.2, δηαθνξεηηθά ε ππνςήθηα ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη απνθιείεηαη. Η χπαξμε εγθχξνπ πηπρίνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ειέγρεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο φζν θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Αλ πάζρεη έζησ θαη έλα απφ ηα πηπρία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, απνθιείεηαη. Η ζχκπξαμε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ν κέγηζηνο αξηζκφο ζπκπξαηηφλησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3), επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο. Γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη ε εγγξαθή ζηα κεηξψα θαη ηνπο θαηαιφγνπο λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Η δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηεο εγγξαθήο κε ηηο λφκηκεο αλαζεσξήζεηο ηεο απνηειεί, φζνλ αθνξά ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Γξαθείσλ / Δηαηξεηψλ Μειεηψλ ηεο Γ15, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θξίλεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο φζν θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Γελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ ε αλαζεψξεζε ηνπ πηπρίνπ θαη ε θαηάηαμε ζε κεγαιχηεξε ηάμε πηπρίνπ απφ ηελ θαινχκελε, εθφζνλ ν ππνςήθηνο αλήθε ζηελ θαινχκελε ηάμε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ. Απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ν ππνβηβαζκφο ηνπ πηπρίνπ ζε ηάμε πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκφ θαη ε δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν Μειεηεηψλ Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν δηαγσληδφκελν ζρήκα είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία φινη νη Γηαγσληδφκελνη, ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην πξφζσπν εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ Δηαηξεηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ, πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο απφ ην εηαηξηθφ πηπρίν θαη ηα αηνκηθά πηπρία ησλ κειεηεηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηε βαζηθή ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο, ή ηνπιάρηζηνλ, αλ θάπνην ή θάπνηα απφ ηα αηνκηθά πηπρία ή θαη ην εηαηξηθφ έρνπλ ιήμεη, λα έρεη ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ηεο εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζε πξνζεζκία ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζή ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δηαγσληδφκελε Δηαηξεία / Γξαθείν Μειεηψλ απνθιείεηαη 54. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 39 ηνπ λ. 3316/2005, ζα ηζρχζνπλ ζρεηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ. Άξζξν 19: Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ Κάζε δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ κε αξηζκνχο 19.1 έσο 19.6, 19.8 θαη 19.9: Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 14

15 [Δηδηθώο ζηηο πεξηπηώζεηο 19.7 θαη ν δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα απνθιεηζζεί θαηόπηλ εηδηθά αηηηνινγεκέλεο θξίζεσο, αθνύ εμεηαζζνύλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξίπησζεο θαη ιεθζνύλ ππόςε ηα ζηνηρεία θαη νη εμεγήζεηο πνπ έρεη ηπρόλ ππνβάιεη ν δηαγσληδόκελνο κε ην θάθειν ζπκκεηνρήο ηνπ. Αλ αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ κπνξεί ν δηαγσληδόκελνο λα ππνβάιεη πξόζζεηα ζηνηρεία θαη εμεγήζεηο] πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Καηαδίθε, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο Πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε Απνδεδεηγκέλε δηάπξαμε ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο Τπνβνιή ςεπδνχο δήισζεο θαηά ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή κε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο 19.1 έσο 19.5, 19.7 θαη απνθιεηζκφο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θαη ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία απηφ ζπκκεηέρεη επέξρεηαη αλ ζην αδίθεκα ή παξάπησκα έρεη ππνπέζεη κέινο ηεο δηνίθεζήο ηνπ, απφ ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηελ παξ α ηεο παξνχζαο. Άξζξν 20. Δηδηθή Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα 55 ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Άξζξν 21: Πεξηερόκελν θαθέινπ ζπκκεηνρήο Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο, πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηξεηο θαθέινπο, ήηνη: α- θιεηζηφ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο», β- θιεηζηφ θάθειν «Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη γ- ζθξαγηζκέλν (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) θάθειν «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο». Σν εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ είλαη ην αθφινπζν: Α. ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Κάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία, ζε πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν : 21.1 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο - ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, ζε δχν (2) πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ έλα ππνβάιιεηαη εθηφο ηνπ Φαθέινπ πκκεηνρήο (γηα δηεπθφιπλζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Πξσηνθφιινπ) ρσξίο ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία θαη ην δεύηεξν εληφο ηνπ θαθέινπ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε ηα ζπλεκκέλα (Πίλαθαο θαη ππεχζπλεο δειψζεηο). Ζ αίηεζε αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ, ή ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, ) θαη ζπλνδεχεηαη απφ: (α) Πίλαθα Πεξηερνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα, (προζάρηημα VII) ζπκπιεξσκέλν κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ Πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά θαη κε ηελ έλδεημε ΝΑΙ / ΟΥΙ αλάινγα κε ηελ ππνβνιή ή κε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. (β) Τπεχζπλεο δειψζεηο ησλ κειψλ ηεο ζύκπξαμεο πεξί νξηζκνχ: (i) Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ θαη (ii) Αλαπιεξσηή Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, (γ) Γήισζε πεξί απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ νξηζζέληνο θνηλνχ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. (δ) Γήισζε ηνπ θνηλνχ εθπξνζψπνπ πεξί θαηαλνκήο ηεο ακνηβήο ησλ ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ. Η δήισζε δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο. Η αίηεζε ππνγξάθεηαη (θαηά πεξίπησζε) απφ: - ηνλ δηαγσληδόκελν θπζηθφ πξφζσπν κειεηεηή, ή - ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ δηαγσληδόκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ή - ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο όισλ ησλ θνηλνπξαθηνύλησλ ή ζπκπξαηηόλησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ή - ηνλ νξηζζέληα θαηά ηα αλσηέξσ θνηλό εθπξόζσπν. Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηα αθφινπζα: Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 15

16 α) Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ θαηά ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ππνδειψλεη φηη έρεη λνκίκσο ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, εθφζνλ ε αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. Δθφζνλ δελ εθδεισζεί αηηηνινγεκέλε αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε ππνβνιή πξνζθνξάο, ζπλνδεπφκελε απφ ην ζρεηηθφ θάθειν ζπκκεηνρήο, δεζκεχεη ηελ εηαηξεία. β) Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ινγαξηαζκό ζύκπξαμεο ππνδειψλεη ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ νξγάλσλ ησλ ζπκπξαηηφλησλ πεξί ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζε ζχκπξαμε κε ηα ινηπά κέιε ηεο ζχκπξαμεο. Αλ δελ εθδεισζεί αληίδξαζε ζπκπξάηηνληνο ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη ε ζρεηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη αλ δελ δειψλεηαη ξεηψο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ αίηεζε σο «θνηλνπξαμία» ζεσξείηαη φηη ζπκκεηέρνπλ ππφ κνξθή ζπκπξάμεσο. [ημειώνεηαι όηη νη Κνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ θαηά ην ειιεληθό δίθαην απνηεινύλ ηδηαίηεξα (ζε ζρέζε κε ηα κέιε ηνπο) θνξνινγηθά ππνθείκελα, ππαγόκελεο απηνηειώο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ θαη ηεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ν.Π., ζπληζηώληαη κε ηδησηηθό έγγξαθν θαη δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν ΑΦΜ]. ηνηρεία ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.6 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ δελ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά Απνδεηθηηθά ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ πξνζθνκίδνπλ πηπρίν θαηάηαμεο ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο κειέηεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο παξφρσλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζε θαηεγνξία θαη ηάμε αληίζηνηρε ησλ κειεηψλ ηεο παξ. 18.1, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ πξνζθνκίδνπλ α) άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ, δειαδή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ / εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ ηεο παξνχζαο θαη εθφζνλ δελ εθδίδεηαη ηέηνην, έλνξθε βεβαίσζε πνπ λα βεβαηψλεη ηελ αδπλακία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην κεηξψν, β) ππεύζπλε δήισζε-βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αιινδαπνχ δηαγσληδνκέλνπ (απηνηειψο ή σο κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη αα) έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ην νλνκαηεπψλπκν απηψλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα έηε εκπεηξίαο ηνπο θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπ σο αλαδφρνπ (ηνπ ίδηνπ ή ηνπ ζρήκαηνο ζην νπνίν κεηέρεη) ζα πξνζθνκίζεη βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία Γηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο δηαγσληδνκέλσλ Οη κεκνλσκέλνη δηαγσληδφκελνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ππνβάινπλ ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο Τπεχζπλε Γήισζε, ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην Προζάρηημα Ι ηεο παξνχζαο, φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνο απνθιεηζκνχ εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο. Οη δηαγσληδφκελεο ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ ηδηαίηεξε Τπεχζπλε Γήισζε γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ κέινπο, φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ κέινπο θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. Απφ ηελ ππνβιεζείζα δήισζε πξέπεη λα ζπλάγεηαη ζαθψο φηη δελ πθίζηαηαη ιφγνο απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, αιιηψο απνθιείεηαη Γηθαηνινγεηηθά εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο 56 Γελ απαηηνύληαη 21.5 Σελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15.1, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ απφ αα -δδ ζηνηρεία, επί πνηλή απνθιεηζκνύ: αα) Η αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηελ δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη (απξνθαζίζησο). ββ) ηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ε εγγχεζε αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη εθδφζεθε ππέξ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληδφκελνπ. Λάζε ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ δελ πξνμελνχλ ζχγρπζε (σο πξνο ην δηαγσληζκφ ή ην πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη) δελ επεξεάδνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. γγ) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε (θαηά ην άξζξν 15.1 ηεο παξνχζαο). δδ) Η εκεξνκελία έθδνζήο ηεο θαη ε ηζρχο ηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην αλαθεξφκελν ζηελ πξνθήξπμε ή κέρξηο επηζηξνθήο ηεο. Σπρφλ ιάζε ή ειιείςεηο ηεο εγγύεζεο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ απηψλ ζηνηρείσλ δηνξζψλνληαη ή ζπκπιεξψλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 4.6 ηεο παξνχζαο KENO Β) ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 21.7 Ο θιεηζηόο θάθεινο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ ηεο παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα : Σερληθή Έθζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, πεξηέρνπζα ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. κε αξ. Γ17γ/06/157/Φ.Ν / (ΦΔΚ Β 1611/2006) θαζψο θαη ην άξζξν Β ηεο ππ. αξηζκ. Δ1/ εγθπθιίνπ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 16

17 Η ηερληθή έθζεζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ θαη λα πεξηιακβάλεη θαηαγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο (θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη ζηάδηα κειέηεο) θαη ζρνιηαζκφ απηψλ, κε επηζήκαλζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη εηζήγεζε πεξί ηνπ ελδεδεηγκέλνπ ηξφπνπ επηιχζεψο ηνπο. ηε Σερληθή Έθζεζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ. Η Σερληθή Έθζεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 20 ζειίδσλ 57 θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 θαη γξακκαηνζεηξάο κέζνπ κεγέζνπο (ελδεηθηηθά Arial 11), εθηφο θσηνγξαθηψλ θαη ζρεδίσλ. Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην σο άλσ εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο 58 ), ην ππεξβάιινλ πιηθφ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε Έθζεζε Μεζνδνινγίαο, εληαία γηα ην ζχλνιν ηεο κειέηεο, πνπ πεξηιακβάλεη: α) Σηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θάζε κηαο, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ / ινγηζκηθνχ, φπνπ απαηηείηαη. β) Σε παξνπζίαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε παξαγσγή ηεο κειέηεο. γ) Σε παξνπζίαζε ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη ρξνλνδηάγξακκα φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε ρξνληθή απηή αιιεινπρία. δ) Αλαθνξά ζηηο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφζζεθε επηηπρψο ε πεξηγξαθφκελε κεζνδνινγία ή/θαη ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία απηήο. Η Έθζεζε Μεζνδνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 20 ζειίδσλ 59 θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 θαη γξακκαηνζεηξάο κέζνπ κεγέζνπο, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο 60 ), ην ππεξβάιινλ πιηθφ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε Έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ Οκάδα Μειέηεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: α) Παξνπζίαζε φισλ ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Μειέηεο κε αλαθνξά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην δηαγσληδφκελν, ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ Πίλαθα, (σπόδειγμα 1 ηοσ προζαρηήμαηος III) φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην δηαγσληδφκελν. β) Παξνπζίαζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαιάβνπλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζπλνδεπφκελε απφ νξγαλφγξακκα φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. γ) ηνηρεία απφ ελδερφκελε πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, ηα νπνία ζα αθνξνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ δεθαεηίαο (σπόδειγμα 2 ηοσ προζαρηήμαηος III). δ) Γήισζε ηνπ ζπληνληζηή, ζηελ νπνία λα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο κειεηψλ θαη ζηελ νπνία λα δειψλεη ζε πφζεο θαη πνηεο κειέηεο άζθεζε παξφκνηα θαζήθνληα θαη εάλ νη κειέηεο απηέο εμειίρζεθαλ θαη νινθιεξψζεθαλ ρσξίο πξνβιήκαηα. Γηα ηα πξφζσπα ηεο νκάδαο κειέηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ β, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ πεξί ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κε ηα άηνκα απηά, κε ζαθή αλαθνξά ζηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο. Η παξαπάλσ Τπεχζπλε Γήισζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο (Γξαθείνπ Μειεηψλ), κε ηελ νπνία δηαηεξεί ην κέινο ηεο νκάδαο κειέηεο ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη λα πξνζππνγξάθεηαη απφ ην ζπλεξγαδφκελν κέινο ηεο νκάδαο. Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή αληηγξάθσλ Γ.Π.Τ. ή ζπκθσλεηηθψλ. Η Έθζεζε γηα ηελ Οκάδα Μειέηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ θαη εμαηξνπκέλσλ: i) ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ηπρφλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο θαη ii) ηεο δήισζεο ηνπ ζπληνληζηή ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ δ ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 15 ζειίδσλ 61 θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 κέζεο γξακκαηνζεηξάο, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο. Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο 62 ), ην ππεξβάιινλ πιηθφ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε. Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. ΔΠΗΖΜΑΝΖ : Πξφζσπα πέξαλ ηνπ ελδερνκέλσο απαηηνχκελνπ ζην άξζξν 20.1.β εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (γηα ηελ απφδεημε ηεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο) ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα κειέηεο δηαγσληδνκέλνπ πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηιακβάλνληαη κφλν ζηνλ θιεηζηφ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, αιιηψο δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ αμηνιόγεζε ηνηρεία γηα ηελ απφδεημε ηεο γλώζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 63 Γελ απαηηνχληαη Γ. ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 17

18 21.8 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πξέπεη λα πεξηέρεη ην ρνξεγνχκελν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έληππν πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν ρεηξφγξαθα κε ζηπιφ δηαξθείαο κπιε ή καχξνπ ρξψκαηνο. Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη λα ππνγξάθεηαη: α) απφ ηνλ ίδην ην κειεηεηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ), β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη γ) ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ε θνηλνπξαμίαο, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο λνκίκσο εθπξνζσπνχκελα, είηε απφ ηνλ νξηζζέληα θνηλφ εθπξφζσπν. Διιείςεηο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη εχινγε ζχγρπζε σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πνπ ηελ ππέβαιε, ή ηελ λφκηκε ππνγξαθή ηεο, απνηεινχλ ιόγν απνθιεηζκνύ. Η πξνζθεξφκελε έθπησζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) δίλεηαη κφλν αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Γηα λα πξνθχςεη ην πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο, ην πνζνζηφ έθπησζεο: α) ηξέπεηαη ζε πνζφ πξνζθνξάο αλά θαηεγνξία κειέηεο, β) ηα πνζά ησλ θαηεγνξηψλ πξνζηίζεληαη θαη πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή, ε νπνία ελ ζπλερεία ηξέπεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ 64 ) επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Τπελζπκίδνληαη νη επηζεκάλζεηο ηεο παξ ηνπ παξφληνο. θάικαηα, αλαληηζηνηρίεο νινγξάθσλ θαη αξηζκεηηθψλ ηηκψλ, ινγηζηηθά ιάζε ζε αζξνίζκαηα θαη γηλφκελα θαζψο θαη ιάζε ζηελ ζηξνγγπινπνίεζε δηνξζψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή επί ηε βάζεη ηεο νιφγξαθεο αλαγξαθήο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο αλά θαηεγνξία, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ην ηειηθφ πνζνζηφ έθπησζεο ηεο πξνζθνξάο. ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα είλαη αξηζκεκέλα αλά ζειίδα θαη ηαμηλνκεκέλα κε ηελ ίδηα αθξηβψο αξίζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 22 : Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο πξνζδηνξηζκόο Αλαδόρνπ Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ Βαξύηεηα θξηηεξίσλ Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα αμηνινγεζνχλ νη Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζην ζηάδην ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα 66 : Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο Κριηήριο 1 ο Σετνικής προζθοράς Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο παξ θαη ζπγθεθξηκέλα: ν βαζκφο πιεξφηεηαο ηεο εθηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο κειέηεο, ν βαζκφο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηεο επηζήκαλζεο ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ ε Σερληθή Έθζεζε είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην πξνβιεπφκελν ζην πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν πξνβιεπφκελνο εχινγνο αξηζκφο ζειίδσλ. Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ. Σν 1 ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 60 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 67. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε Β1= 35%. Κριηήριο 2 ο Σετνικής προζθοράς Σν θξηηήξην απηφ ζπληίζεηαη απφ ηα εμήο ππνθξηηήξηα: α) Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηε παξ Έθζεζεο Μεζνδνινγίαο. Αμηνινγνχληαη ζπγθεθξηκέλα: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη παξνπζηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο, ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο κειέηεο γηα ηελ έληερλε εθπφλεζή ηεο θαη ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εζσηεξηθήο ζπκβαηφηεηαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο. Σν ππνθξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U2Α πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. ε πεξίπησζε πνπ ε Έθζεζε Μεζνδνινγίαο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην πξνβιεπφκελν ζην πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν πξνβιεπφκελνο αλψηαηνο αξηζκφο ζειίδσλ. β) Οξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηελ παξ Οκάδαο Μειέηεο. Αμηνινγνχληαη ζπγθεθξηκέλα : Ο βαζκφο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο γηα ηε θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο αξηζκνχ επηζηεκφλσλ θαη εηδηθνηήησλ. Γηα λα ζεσξεζεί επαξθήο ε νκάδα, πξέπεη γηα ηελ εθπφλεζε εθάζηεο θαηεγνξίαο κειέηεο λα δηαηίζεηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν γηα ηελ θαινχκελε ηάμε δπλακηθφ. Η αλεπαξθήο ζηειέρσζε βαζκνινγείηαη αξλεηηθά. ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο (κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηελ έθηαζε Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 18

19 πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη αμηνπνηείηαη ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηελ νκάδα κειέηεο ζηειερηθφ δπλακηθφ πέξαλ ηνπ βαζηθνχ, δειαδή ηνπ δπλακηθνχ πνπ θαηά βάζε επαξθεί γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε. Με ηνλ φξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ λννχληαη ηα άηνκα ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηα νπνία αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηνπ πηπρίνπ θαη κε ηνλ φξν βαζηθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ην ειάρηζην δπλακηθφ αλά θαηεγνξία, ην νπνίν δεηείηαη απφ ηε πξνθήξπμε 68. ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο δνκήο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζπληνληζηή ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα γη απηνχο θαζήθνληα 69 θαη ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο ζπλεξγαζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κειεηψλ. Σν ππνθξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U2Β πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. ε πεξίπησζε πνπ ε Έθζεζε Οκάδαο Μειέηεο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην πξνβιεπφκελν ζην πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν πξνβιεπφκελνο αλψηαηνο αξηζκφο ζειίδσλ. Η βαζκνινγία U2 ζην θξηηήξην απηφ πξνθχπηεη σο: U2 = 40% U2A + 60% U2B Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη Β2=40%. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 60 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. σνολική βαθμολογία Σετνικής Προζθοράς. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: U Σ.Π.= (U1*B1 + U2*B2) 70 / 0,75 > 60 Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη παξαδεθηέο εθφζνλ: α) νη βαζκνινγίεο ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο θαη β) ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ ππεξβαίλεη ηηο 60 κνλάδεο Βαζκνινγία Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά βαζκνινγείηαη, εθφζνλ θξηζεί παξαδεθηή, θαηά ην άξζξν 4 5 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα. Η βαξχηεηα ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ νξίδεηαη ζε Β3=25% Η βαζκνινγία U.Ο.Π. ηεο θάζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΠ πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ηεο ρακειφηεξεο ππνβιεζείζαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΠmin πξνο ηελ νηθνλνκηθή απηή πξνζθνξά ΟΠ σο εμήο: U O.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2 ν ) δεθαδηθφ ςεθίν. Βαζκνινγνχληαη κφλν νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θξίζεθαλ παξαδεθηέο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν Πξνζδηνξηζκόο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο H ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο U πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα: U = U.Σ.Π. * 75% + U Ο.Π. * 25% Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, είλαη ε πξνζθνξά πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηε κέγηζηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ πξνζθνξψλ, σο πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ιακβάλεηαη απηή κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο. Άξζξν 23: Έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ επηιεγέληνο αλαδόρνπ Μεηά ηελ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαιείηαη ν επηιεγείο αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο): εκείσκα ελππόγξαθν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ γξαθείνπ κειεηψλ ή ηνπ θνηλνχ εθπξνζψπνπ ζχκπξαμεο ή λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. Μπνξεί ε αλαζέηνπζα αξρή λα δεηήζεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην ζεκείσκα (Φ.Δ.Κ. κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ζε πεξίπησζε ειιεληθήο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή αληίγξαθν ηνπ λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ή ησλ ζπκπξαηηφλησλ ή θνηλνπξαθηνχλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ή ηα νηθεία θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο). Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πξνθχςεη φηη άλεπ δηθαηψκαηνο ππέγξαςε θαη ν δηαγσληδφκελνο αξλεζεί εγγξάθσο λα αλαγλσξίζεη ηε δέζκεπζή ηνπ απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο ππνςήθην, κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5.3 ηεο παξνχζαο. ΖΜΔΗΧΝΔΣΑΗ φηη ε έθδνζε θαη πξνζθφκηζε ζην δηαγσληζκφ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζεσξείηαη ηζρπξφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πεξί ζπγθαηάζεζήο ηνπ ζηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ α) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ έσο 19.5 απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ή θάζε κέινπο ηνπ (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο). Δθφζνλ απηφο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηα πνηληθά κεηξψα πξέπεη λα αθνξνχλ - ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ (ζε πεξίπησζε νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ ή εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο), - ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο), - ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ (ζε θάζε άιιε πεξίπησζε), Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 19

20 - θαη επηπιένλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα παξαπάλσ. Δθφζνλ ζην πνηληθφ κεηξψν αλαθέξνληαη αδηθήκαηα γηα ηα νπνία δελ πξνθχπηεη ζαθψο αλ αλήθνπλ ζ απηά πνπ θαηά ηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξνθαινχλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, νθείιεη απηφο λα ππνβάιεη έλνξθε δήισζε ή ππεχζπλε δήισζε, αλ ζην θξάηνο θαηαγσγήο δελ εθδίδνληαη έλνξθεο δειψζεηο, πεξί ηεο θχζεο ησλ αδηθεκάησλ. Δθφζνλ θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα απηά επηθέξεη δπλεηηθά ηνλ απνθιεηζκφ, ζπλππνβάιιεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ ζρεηίδεηαη ή φρη κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ ζηειέρνπο. β) πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ Σα πηζηνπνηεηηθά πηψρεπζεο θαη αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν θαη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ζέζε ππφ εθθαζάξηζε απφ ην Πξσηνδηθείν φηαλ πξφθεηηαη πεξί ειιεληθήο εηαηξείαο κε κνξθή Ο.Δ, Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Δκπνξίνπ ησλ Ν.Α., φηαλ πξφθεηηαη πεξί Α.Δ. Οη κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. γ) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ Γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα κειεηεηέο - θπζηθά πξόζσπα ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σ.Δ.Δ., ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ (φηαλ απηφ έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ κειψλ ηνπ) πεξί κε δηάπξαμεο παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Σα Γξαθεία / Δηαηξείεο Μειεηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπακειεηεηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο (Διιάδα ή αιινδαπή), ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνχο θνξείο, ζα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη, εθφζνλ απηφο έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο ζηα κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά ζα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη α) δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη β) φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. δ) Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ Οη έιιελεο κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα ζα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ ΣΜΔΓΔ ή άιινπ ηπρφλ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ φπνπ είλαη αζθαιηζκέλνη. Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα εηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ζα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΙΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηά σο απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξείαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί δηαγσληδόκελνη (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ζα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. ε) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ Οη έιιελεο κειεηεηέο θαη Δηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ζα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν είηε απφ ηελ εθδνχζα αξρή είηε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηεο κειέηεο, ε νπνία κπνξεί λα επηθπξψλεη, ζε αληηπαξαβνιή κε ην πξσηφηππν, ην θσηναληίγξαθν ηεο ελεκεξφηεηαο. Οη αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα, ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο ΓΟΤ Δθφζνλ ζην αλάδνρν ζρήκα ζπκκεηέρεη αιινδαπόο ππνςήθηνο θαηά ηελ παξ , ππνβάιιεη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ θαηνρή ηεο απαηηνχκελεο γεληθήο εκπεηξία πξνζσπηθνχ ηνπ Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ έσο 19.9 κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη ή λα ζπκπιεξψλνληαη κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (ή ηνπ κέινπο ζην νπνίν ην δηθαηνινγεηηθφ αθνξά, ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), φηαλ απηφο πξνέξρεηαη απφ θξάηνο πνπ δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή αλ ην εθδηδφκελν δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε έλνξθεο βεβαίσζεο ζην θξάηνο πξνέιεπζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηε δήισζε απηή ζα πξέπεη θαη' αξρήλ λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ αληίζηνηρε ρψξα. Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά ηφηε πθίζηαηαη ςεπδήο δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ν επηιεγείο αλάδνρνο απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηεο παξ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ δηαηάμεηο. Δθφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, γηα λα γίλνπλ δεθηά δελ πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο παιαηφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Δθφζνλ ν επηιεγείο αλάδνρνο πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο «Μειεηεηή» ζε Δπίζεκνπο Καηαιφγνπο Αλαγλσξηζκέλσλ Παξφρσλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 52 ηεο Οδεγίαο 2004/18 ΔΚ, απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθείλσλ πνπ κλεκνλεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ. ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε δπλαηή ε ζπκπιήξσζή ηνπο ή θαη ε δηεπθξίληζή ηνπο. Άξζξν 24 - Γηάθνξα: Γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ εθδνζεί νη πην θάησ γλσκνδνηήζεηο -απνθάζεηο 71 : - Η Απφθαζε ΑΜΠ026/3 Σξνπ.0 ηεο , ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έληαμε ηνπ έξγνπ Prokiriksi-Βιαρηψηεο.docx ειίδα 20

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση Το έγγραφο περιέχει: 1. Νοµοσχέδιο του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ Ι µε θέµα: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συµβάσεων µελετών και ηµοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΩ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ, ΥΩΡΗ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ηελ παξάγ. 2 ζη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : Αξ. Πξση.: 22867/17.11.2015 «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΔΣΟΤ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «Αλάπιαζε Βξπζψλ ζηε ζέζε Κεθαιφβξπζνπ Πνξηψλ ηεο Γ.Δ. Ωιελίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο νξηνγξακκήο Βειηηζψλ, Καλδάινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΣΙ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ) ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΜΟΤΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 1. Ο Γήκαξρνο Σνπθιίνπ δηαθεξχζζεη ηελ κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ. γηα ην Έξγν «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΠΚΑ Λ.ΕΗΣΛΖΠ ΡΝ Λ.ΠΔΟΟΥΛ»

ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ. γηα ην Έξγν «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΠΚΑ Λ.ΕΗΣΛΖΠ ΡΝ Λ.ΠΔΟΟΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Φν.Γ.Π.Α. ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΦΟΑΓΘΥΛ 6-8, 54626 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΔΟΓΝ: ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΠΚΑ Λ.ΕΗΣΛΖΠ ΡΝ Λ.ΠΔΟΟΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ Τπεξεζηψλ Γνύξλεο 30-8-2011 Αξηζκόο πξση. 24532 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Δ Γ Ι Ο Δ Ρ Γ Α Ι Α Υ Δ Γ Ι Ο Τ Ν Ο Μ Ο Τ «Μ Η Σ Ρ Ω Α Τ Ν Σ Δ Λ Δ Σ Ω Ν Σ Δ Υ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ρ Γ Ω Ν»

Π Ρ Ο Υ Δ Γ Ι Ο Δ Ρ Γ Α Ι Α Υ Δ Γ Ι Ο Τ Ν Ο Μ Ο Τ «Μ Η Σ Ρ Ω Α Τ Ν Σ Δ Λ Δ Σ Ω Ν Σ Δ Υ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ρ Γ Ω Ν» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ 2 0 1 5 Οκάδα Δξγαζίαο Μεηξψσλ Δξγνιεπηψλ Καηαζθεπαζηψλ Μειεηεηψλ Απφθαζε αξ. πξση. ΓΝα/νηθ. 47660/ΦΝ464/30-7-2015 Π Ρ Ο Υ Δ Γ Ι Ο Δ Ρ Γ Α Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΕ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΣΟΤ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» «ΞΟΝΚΔΙΔΡΖ ΑΜΖΠΖΠ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ ΔΔΙ ΟΝΓΝ»

«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» «ΞΟΝΚΔΙΔΡΖ ΑΜΖΠΖΠ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ ΔΔΙ ΟΝΓΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ ΔΕΤΑΡ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (Ε..Π.Α.) 2007-2013 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Γ/Ν Ζ ΑΤΣ/ Ζ & ΑΠΟΚΔΝΣΡΩ Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Γ/Ν Ζ ΑΤΣ/ Ζ & ΑΠΟΚΔΝΣΡΩ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΤΣ/Ζ & ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΦ. ΓΖΜΑΡΥΗΑΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ πλεδξίαζε 15 ε ηεο 14-6-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 15 ε πλεδξίαζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μχθνλνο, 08/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2864-16PROC004190853 2016-04-12 ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012 «Ψήθιζη πίζηωζηρ ποζού 3.315.797,80 με Φ.Π.Α., έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών, μελέηηρ, ηεςσών δημοππάηηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα