Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ"

Transcript

1

2 Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ Επιμέλεια κειμένων Φπςζηάλα Νεοθύηος, Φιλόλογορ (εθελονηική πποζθοπά) Copyright Εςγενία Κοςή Copyright 2011: Εκδοηικόρ Οπγανιζμόρ: Κένηπο Παποσήρ Κοινωνικών Υπηπεζιών Ανδπέαρ Σοθοκλέοςρ «Κεπάκς» Λεωθ. Απσ. Μακαπίος ΙΙΙ 155, 3026 Λεμεζόρ Κύππορ Τηλ: / / Φαξ: Απαγοπεύεηαι η αναδημοζίεςζη, αναπαπαγωγή, ολική, μεπική ή πεπιληπηική ή απόδοζη καηά παπάθπαζη ή διαζκεςή ηος πεπιεσομένος ηος βιβλίος με οποιοδήποηε ηπόπο, μησανικό, ηλεκηπονικό, θωηοηςπικό, ησογπάθηζηρ ή άλλο, σωπίρ πποηγούμενη γπαπηή άδεια ηος εκδόηη. ISBN Λεμεζόρ, 2011

3 ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ Απηφ ην έξγν ην αθηεξψλνπκε κε πνιιή αγάπε ζε φινπο εζάο, γνλείο, θίινπο, επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν βξίζθεζηε δίπια ζην ζπλάλζξσπφ καο πνπ αλήθεη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ αλά ρείξαο νδεγνχ νινθιεξψζεθε κεηά απφ ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη θξαηηθφ ηνκέα. Σν έξγν απηφ πεξηιακβάλεη κηα ζπιινγή απαξαίηεησλ θαη πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ζπγθεληξψλεη απφςεηο θη εκπεηξίεο γνληψλ, πνπ ζίγνπξα ην θάλεη πην δσληαλφ θαη πην πινχζην. Πξφζεζή καο εμάιινπ είλαη λα παξαθνινπζνχκε ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα ηνπ απηηζκνχ θαη λα ελεκεξψλνπκε ηνλ νδεγφ καο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν παξφλ εγρεηξίδην ήηαλ γηα ην ίδξπκά καο, έλα φξακα πνπ έρεη γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Δπρφκαζηε, ινηπφλ, απφ θαξδηάο, λα απνδεηρζεί έλα απνηειεζκαηηθφ θαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα φινπο. Όπσο ιέεη ν Paolo Coelho: «Ο άλζξσπνο δελ είλαη έλα λεζί. Γηα λα δνζεί κηα θαιή κάρε, ρξεηαδφκαζηε βνήζεηα». αο δηαβεβαηψλνπκε, ινηπφλ, φηη δελ είζηε κφλνη. Σν Κεπάθπ θαη νη θίινη ηνπ έρνπλ εδψ θαη θαηξφ επαηζζεηνπνηεζεί ζην ζέκα ηνπ απηηζκνχ θαη είλαη έηνηκνη κε ζεβαζκφ λα γίλνπλ ζπλνδνηπφξνη ζαο ζην κνλνπάηη ηεο δσήο. Ο Ηδξπηήο, Αλδξέαο νθνθιένπο θαη ε Πξφεδξνο Γ.., Azucena νθνθιένπο «Δλώλνπκε ηα Υέξηα, Υηίδνπκε Υαξά» Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar Gregorio Marañón ( ) médico y escritor español 1

4 Αγαπεηνί γνλείο, θίινη, εθπαηδεπηηθνί, Με ηδηαίηεξε ραξά ραηξεηίδνπκε ην έξγν απηφ, πνπ ζηφρν έρεη λα βνεζήζεη θαη λα θαζνδεγήζεη γνλείο, θίινπο, εθπαηδεπηέο θαη ιεηηνπξγνχο. Έλα έξγν ηνπ, νπνίνπ ε δεκηνπξγία ήηαλ πξαγκαηηθά πνιχ ζεκαληηθή θαη κε ην νπνίν δπζηπρψο κέρξη ζήκεξα δελ είρε θαλείο αζρνιεζεί νπζηαζηηθά, ψζηε λα αθηεξψζεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Γη απηφ ην ιφγν επραξηζηνχκε απφ θαξδηάο ην Κεπάθπ, πνπ κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ. Σν Κεπάθπ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο γλσξηκίαο καο, αγθάιηαζε ηνλ χλδεζκν γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ θαη είλαη ζπλερψο δίπια καο έκπξαθηα κέρξη ζήκεξα. Έλα θνκκάηη απηήο ηεο έκπξαθηεο ζηήξημήο ηνπο είλαη θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Κέληξνπ Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο, πνπ δεκηνχξγεζαλ γηα λα πξνζθέξεη ζεξαπείεο ζηα παηδηά θαη Άηνκα κε Απηηζκφ. Σειεηψλνληαο, επραξηζηνχκε φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ Ηδξπηή ηνπ Κεπάθπ θ. Αλδξέα νθνθιένπο, ηελ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Αζνπζέλα νθνθιένπο θαη φιν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ ηεξάζηηα πξνζθνξά ηνπο πξνο ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Σαζνχια Γεσξγηάδνπ Πξφεδξνο Παγθχπξηνπ πλδέζκνπ γηα Άηνκα κε Απηηζκφ 2

5 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Σν Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ Αλδξέαο νθνθιένπο επραξηζηεί ηδηαίηεξα φινπο φζνπο βνήζεζαλ έκπξαθηα ζηε δεκηνπξγία ηνπ παξφληνο νδεγνχ. Ζ ζπκβνιή φισλ ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ. Υξσζηάκε έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ, θπξία Σαζνχια Γεσξγηάδνπ, γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε πνπ πξνζέθεξε ζε καο. Παξάιιεια, ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζπκκεηείραλ έκπξαθηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ. Απεπζχλνπκε ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ Γξα. Υξήζην Υξηζηνθή, γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζε θαη ηε Μαξία Κπξηάθνπ, Παηδαγσγφ-Φπρνιφγν γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε πνπ καο έδσζε απιφρεξα. Δπίζεο, ηνπο δηάθνξνπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο εηδηθά ηελ θα. Μάξσ θαη ηελ θα. Υξηζηηάλα γηα ηε πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο, θαζψο θαη ηνπο δηάθνξνπο ζπιιφγνπο επαγγεικαηηψλ πνπ καο βνήζεζαλ κε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζαλ. Δπηπξφζζεηα, επραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηνπο ζεξαπεπηέο, πνπ κέζα απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κάο θαζνδήγεζαλ θαη καο ελεκέξσζαλ γηα φιεο ηηο ζεξαπείεο πνπ εθαξκφδνπλ. Σν πην κεγάιν επραξηζηψ φκσο ζέινπκε λα ην απεπζχλνπκε ζηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο θαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο κπνξέζακε λα νινθιεξψζνπκε ηνλ νδεγφ καο. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη νη αθαλείο ήξσεο, πνπ κάρνληαη θαζεκεξηλά γηα λα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε. Αμηνζεκείσην είλαη, φηη ε επαθή κε ηνπο γνλείο έδσζε παικφ θαη δσληάληα ζηελ έξεπλά καο. 3

6 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.0. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΦΑΜΑ ΣΟΤ ΑΤΣΗΜΟΤ 2.1. Ση είλαη απηηζκφο; Υαξαθηεξηζηηθά Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ Ζ δηάγλσζε Ο απηηζκφο ζε αξηζκνχο ΝΟΜΟΘΔΗΔ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 3.1. Σα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ Ννκνζεζίεο Δπξσπατθή Έλσζε Κχπξνο ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΑΤΣΗΜΟ 4.1. Αληηκεηψπηζε ΟΗ ΘΔΡΑΠΔΗΔ 5.1. Δξγνζεξαπεία Αηζζεηεξηαθή Οινθιήξσζε Λνγνζεξαπεία Μνπζηθνζεξαπεία Δηδηθή Αγσγή Φπρνζεξαπεία Φπζηνζεξαπεία Απηηζκφο θαη Τπεξβαξηθή Ομπγνλνζεξαπεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΡΑΣΗΚΑ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ - ΥΔΓΗΑ ΠΑΡΟΥΧΝ 7.1. Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ Δηδηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν Παξνρή Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο

7 7.2 Τπνπξγείν Τγείαο Τπ. Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο πληνληζηηθή Τπεξεζία Έγθαηξεο Παηδηθήο Παξέκβαζεο ρέδην Απαζρφιεζεο κε ζηήξημε γηα Άηνκα κε Αλαπεξία -Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο ρέδην Οηθνλνκηθήο Βνήζεηαο γηα ηελ Παξνρή Σερληθψλ Μέζσλ, Οξγάλσλ θαη Άιισλ Βνεζεκάησλ ζηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο ρέδην Γηαρείξηζεο Σερληθψλ Μέζσλ, Οξγάλσλ θαη Άιισλ Βνεζεκάησλ ζηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο ρέδην Δπηρνξήγεζεο Κνηλσληθψλ πλνδψλ γηα ελήιηθα Άηνκα κε πνιχ ζνβαξέο Αλαπεξίεο Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ρέδην Υνξεγίαο γηα Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ ηέγαζεο Λεπηψλ Γεκνζίνπ Βνεζήκαηνο ρέδην ηέγαζεο Υακειά Ακεηβφκελσλ ΜΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ - ΤΝΓΔΜΟΗ 8.1. χλδεζκνο γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ χλδεζκνο Γνλέσλ θαη Φίισλ Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Ραδηνκαξαζψληνο Σν Άικα - Κέληξν Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ Ηππαζία γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο Riding for the Disabled Association (RDA) Αζιεηηζκφο Special Olympics - Δηδηθνί Οιπκπηαθνί

8 8.6.2 Αζιεηηζκφο Γηα Όινπο (ΑΓΟ) ΧΦΔΛΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΖΜΗΚΡΑΣΗΚΟΤ 9.1 ΑΣΖΚ (CYTA) ΑΖΚ (ΑΡΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ) Κππξηαθέο Αεξνγξακκέο Cyprus Airways ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

9 1.0. ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ Αλδξέαο νθνθιένπο «Κεπάθπ» ηδξχζεθε κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηψλ Αλδξέαο νθνθιένπο ην 2008, κε αξηζκφ 268 ζηα κεηξψα ηνπ Δθφξνπ σκαηείσλ θαη Ηδξπκάησλ, κε ζθνπφ λα ζπλερίζεη κε πην ζχγρξνλν αιιά θαη νξγαλσκέλν ηξφπν, ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη θηιαλζξσπηθή ηνπ πξνζθνξά. Πξφθεηηαη γηα κηα κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ απνηειείηαη απφ έλα ελδεθακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν πξνζθέξεη εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ζπλαλζξψπνπο καο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κεπάθπ επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο: Απηηζκφο, Κνηλσληθή Δπαλέληαμε, Πξφιεςε Καηά Σεο Υξήζεο Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ θαη Βνεζήκαηα πνπδψλ. Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ Απηηζκνχ, ην Κεπάθπ ζηε ζχληνκε πνξεία πνπ δηέλπζε έρεη ήδε δψζεη ην παξφλ ηνπ, πάληα ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ. Έλα δείγκα παξνπζηάδεηαη πην θάησ: Με πξσηνβνπιία ηνπ Κεπάθπ πξαγκαηνπνηήζεθε αθηέξσκα ζε ηειενπηηθή εθπνκπή, κε ζέκα ηνλ απηηζκφ. θνπφο ήηαλ ε ελεκέξσζε θαη ε θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε. Σν Κεπάθπ αλέιαβε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη κέξνο ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ Μέζνδνο ππεξβαξηθνχ ζαιάκνπ ζηνλ απηηζκφ απφ ην γηαηξφ Cem Kinachi, ην νπνίν ζηέθζεθε κε επηηπρία. 7

10 Δπηρνξεγήζεθαλ νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ παηδηά κε απηηζκφ, ψζηε λα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα Parent Teacher Trainings (Autism Assessment Support Practise). Οξγαλψζεθε ζεκηλάξην κε ζέκα «Ζ Αλαγλψξηζε θαη Παξέκβαζε ησλ Αηζζεηεξηαθψλ πκπησκάησλ ζηνλ Απηηζκφ». Δηζεγήηξηεο ήηαλ ε γλσζηή εξγνζεξαπέπηξηα (ΜΑ, ΟΣR) θαη πηζηνπνηεκέλε ζηελ παξέκβαζε ηεο Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο Άλλα ακςσλίδνπ απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη ε θπξία Γέζπνηλα Καΐκε απφ ηε Λεπθσζία, εξγνζεξαπεχηξηα (ΟΣ). Γηνξγαλψζεθαλ δηάθνξεο εθδειψζεηο νη νπνίεο, πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, σο ζθνπφ είραλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζην ζέκα ηνπ απηηζκνχ, φπσο ην Gala-Dinner, ην παδαξάθη «Δλψλνπκε ηα Υέξηα, Υηίδνπκε Υαξά» θαη ην Κεπάθπ Beach Volleyball Tournament. Σα θαζαξά έζνδα ησλ εθδειψζεσλ δηαηέζεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο γηα Άηνκα κε Απηηζκφ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΤΣΗΜΟ Με κεγάιε πεξεθάληα θαη κεηά απφ πνιιέο δπζθνιίεο, ην Κέληξν Απαζρφιεζεο γηα Άηνκα κε Απηηζκφ μεθίλεζε ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ απφ ηνλ χλδεζκν γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ Ο εμνπιηζκφο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Κέληξν είλαη πξαγκαηηθά πξσηνπνξηαθέο θαη δελ πξνζθέξνληαη αθφκα ζε θαλέλα άιιν ζεξαπεπηηθφ θέληξν ζηελ Κχπξν. πλδπάδεη ηηο θιαζηθέο ππεξεζίεο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κε ηε ρξήζε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ εμνπιηζκνχ κεζφδσλ Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο, νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη κφλν ζηε ζεξαπεία, αιιά θαη ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ. 8

11 ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΤΣΗΜΟ ηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνο ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ην Κεπάθπ αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ελεκεξσηηθφ νδεγφ θαη λα ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ νη νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε απηηζκφ. Μέζα απφ ηηο εκπεηξίεο καο θαη ηε ζπλεξγαζία καο κε ην χλδεζκν γηα Άηνκα κε Απηηζκφ, αιιά θαη κε γνλείο αηφκσλ κε απηηζκφ, δηαπηζηψζακε ηελ αλάγθε ζαθέζηεξεο θαζνδήγεζεο θαηά ηελ ςπρνινγηθά δχζθνιε πεξίνδν ηεο δηάγλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξαηεξψληαο ην κεγάιν θελφ πνπ ππάξρεη ζην ζέκα ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ γνληψλ ζρεηηθά κε ηηο λνκνζεζίεο, ηηο παξνρέο, ηηο ρνξεγίεο θαη άιια δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ, ζειήζακε λα ζπγθεληξψζνπκε φια απηά ζε έλαλ πξαθηηθφ νδεγφ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ νδεγφ θαηαγξάθνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κε εηδηθή βαξχηεηα ζηηο ζεξαπείεο, ηηο ππεξεζίεο, ηα δηθαηψκαηα απηψλ ησλ αηφκσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ σθειεκάησλ. ε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα έρνπκε ηε ζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο θπξίαο Σαζνχιαο Γεσξγηάδνπ, Πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ. Ο νδεγφο εθπνλήζεθε κεηά απφ θνηλσληνινγηθή έξεπλα, ε νπνία έγηλε κε κεζνδηθφηεηα θαη πιήξε επαγγεικαηηζκφ απφ ηνπο θνηλσληνιφγνπο ηνπ ηδξχκαηφο καο. ην αξρηθφ ζηάδην δηεμήρζε πνηνηηθή έξεπλα γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ εκπεηξηθψλ γλψζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηε ζπγθέληξσζε πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ, ε νπνία απαηηνχζε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε εηδηθνχο ζεξαπεπηέο, γηαηξνχο, ιεηηνπξγνχο ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο θαη γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ήηαλ ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο, επεηδή απηνί έρνπλ θαζεκεξηλή θαη ζπλερή επαθή κε φια φζα αθνξνχλ απηφ ην ζέκα. Δδψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηε ζπκβνπιή κηαο κεηέξαο: «Χο κεηέξα παηδηνχ κε απηηζκφ ζα ήζεια λα ηνλίζσ πφζν ζεκαληηθφ είλαη νη γνλείο λα 9

12 κειεηήζνπλ γηα ηνλ απηηζκφ, λα ηνλ θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ην παηδί ηνπο κε ην πξφβιεκά ηνπ. Όζν πην ζχληνκα ην θάλνπλ, ηφζν πην ηθαλνί ζα είλαη λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο. Απηνί γλσξίδνπλ ην παηδί ηνπο θαιχηεξα απφ φινπο». Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη δηαρσξίζηεθαλ ζε μερσξηζηέο ελφηεηεο. Σα ζηνηρεία ηεο θάζε ελφηεηαο μερσξηζηά έρνπλ πεξάζεη απφ έιεγρν θαη έρνπλ ιεθζεί απφ έγθπξε, επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηηο λνκνζεζίεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζηα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ απηηζκνχ, αιιά θαη ην θνκκάηη ησλ θξαηηθψλ παξνρψλ πξνο απηά ηα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Αξρηθά, ε ηδέα ήηαλ ν νδεγφο λα ππάξρεη κφλν ζην δηαδίθηπν, ψζηε λα κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηφλ θαη ε αλαλέσζε ηνπ κε θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο λα είλαη πνιχ πην εχθνιε. ηε ζπλέρεηα φκσο, απνθαζίζηεθε εθηφο απφ ην λα θπθινθνξήζεη ζην δηαδίθηπν, λα εθηππσζεί ψζηε λα ππάξρεη θαη απηά ζηα ρέξηα δηαθφξσλ αηφκσλ ηα νπνία εκπιέθνληαη κε ην ζέκα ηνπ απηηζκνχ θαη ίζσο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σαπηφρξνλα, εθηππψλνληαο θάπνηα βηβιηαξάθηα ε πξψηε γλσξηκία θαη ε πξνψζεζε κε ηνλ νδεγφ ζα ήηαλ επθνιφηεξε. πλνςίδνληαο, ζα έιεγε θαλείο, φηη ε παξνχζα έξεπλα είλαη ν πξψηνο πξαθηηθφο Οδεγφο γηα Άηνκα κε Απηηζκφ ζηελ Κχπξν. 10

13 2.0. ΣΟ ΦΑΜΑ ΣΟΤ ΑΤΣΗΜΟΤ 2.1. Ση είλαη απηηζκφο; Ο απηηζκφο είλαη κηα ζχλζεηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ αλζξψπνπ. Πξφθεηηαη γηα κία εθ γελεηήο δηαηαξαρή ηνπ εγθεθάινπ, πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ν εγθέθαινο δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο. Μπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε άηνκν νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν, αλεμαξηήηνπ θπιήο, εζληθφηεηαο ή θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηάμεο. Δπίζεο είλαη ηέζζεξηο θνξέο πην πηζαλφ λα εκθαληζηεί ζε αγφξηα απ φηη ζε θνξίηζηα 1. Ο φξνο απηηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ ςπρίαηξν Eugen Bleuler ην Αξρηθά αλαθεξφηαλ ζε κηα νπζηψδε αλσκαιία ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ, δειαδή ζην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, έλαλ πεξηνξηζκφ ηφζν αθξαίν, πνπ κνηάδεη λα εγθαηαιείπεη ηα πάληα, εθηφο απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ζ ζπξξίθλσζε απηή ησλ ζρέζεσλ κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί ζαλ απφζπξζε απφ ηνλ ηζηφ ηεο θνηλσληθήο δσήο, κε εζσηεξίθεπζε θαη θιείζηκν πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Έηζη πξνέθπςαλ νη ιέμεηο «απηηζκφο», απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «εαπηηζκφο» 2. Όπσο αλαθέξεη ε Uta Frith ζην βηβιίν ηεο Απηηζκόο: Δμεγψληαο ην Αίληγκα, «Σν απηηζηηθφ παηδί εληππσζηάδεη αξθεηά ζπρλά ηνλ παξαηεξεηή κε ηελ αλεζπρεηηθή θαη απφθνζκε νκνξθηά ηνπ. Γχζθνια θαληάδεηαη θαλείο, φηη πίζσ απφ ην θνπθιίζηηθν παξνπζηαζηηθφ βξίζθεηαη κηα αλεπαίζζεηε κα θαηαζηξεπηηθή κεηνλεμία, κηα κεηνλεμία βαζαληζηηθή ηφζν γηα ην παηδί φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ο απηηζκφο δελ είλαη κηα δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο, αιιά κηα δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο. Γελ είλαη κηα ζηαηηθή 1 χλδεζκνο γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ, «Όια γηα ηνλ Απηηζκφ» (31/1/11) 2 Frith U.(1999) Απηηζκόο: Δμεγώληαο ην Αίληγκα, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα- ζει.21 11

14 θαηάζηαζε. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη νιφθιεξε ηε λνεηηθή αλάπηπμε» 3. Οη πξψηνη πνπ δεκνζίεπζαλ κειέηεο γηα απηή ηε δηαηαξαρή ήηαλ ν Leo Kanner θαη ν Hans Asperger. Ο Leo Kanner, έλαο Απζηξηαθφο ςπρίαηξνο πνπ δνχζε ζηελ Ακεξηθή, έθαλε ηελ πξψηε αλαθνξά ην 1943 γηα κηα πάζεζε πνπ είρε δηαπηζηψζεη ζε παηδηά θαη ηελ είρε νλνκάζεη Autistic Disturbances of Affective Contact (Απηηζηηθέο δηαηαξαρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο) θαη Early Infantile Autism (Πξφσξνο παηδηθφο απηηζκφο). Ζ πάζεζε πνπ δηαηχπσζε ν Leo Kanner είλαη πην γλσζηή ζήκεξα σο θιαζηθφο απηηζκφο. Δπίζεο, ν Απζηξηαθφο παηδίαηξνο, Γξ. Υάλο Άζπεξγθεξ, πεξηέγξαςε ην χλδξνκν Asperger γηα πξψηε θνξά ην 1944, φηαλ παξαηήξεζε φηη ηέζζεξα αγνξάθηα πνπ ήηαλ αζζελείο ηνπ, παξνπζίαδαλ κηα ηδηνζπγθξαζηαθή θαη πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά. Μεηά απφ έξεπλεο, έδσζε ζηε ζπκπεξηθνξά απηή ην φλνκα «Απηηζηηθή Φπρνπάζεηα Παηδηθήο Ζιηθίαο» (Autistic Psychopathy in Childhood) 4. 3 Frith U. (1999) Απηηζκφο: Δμεγψληαο ην Αίληγκα, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα- ζει Έιιελεο Δλήιηθεο Απηηζηηθνί, «Σν ζχλδξνκν Άζπεξγθεξ θαη ν Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφο θαη πψο επηδξά ν Απηηζκφο ζηε δσή ηνπ ελήιηθα» (1/2/11) 12

15 Ση είλαη νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ; Ο φξνο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ππάξρεη θαη ζηα δχν έγθπξα ηαμηλνκεηηθά εγρεηξίδηα: ην ICD-10 ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο θαη ην DSM-IV δηαγλσζηηθφ θαη ζηαηηζηηθφ εγρεηξίδην ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Έλσζεο. Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηφζεκα, θαιχπηεη φιν ην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ, φκσο πεξηιακβάλεη θαη ζχλδξνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζ απηφ. ηε κηα άθξε ηνπ θάζκαηνο βξίζθεηαη ε ηππηθή κνξθή ηνπ απηηζκνχ, γλσζηή σο ζχλδξνκν Kanner, ελψ ζηελ άιιε ηα πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ην ζχλδξνκν Asperger. Δλδηάκεζα βξίζθνληαη νη άιιεο κνξθέο ηνπ απηηζκνχ 5. O Γξ. Υξήζηνο Υξηζηνθή, Παηδίαηξνο - Αλαπηπμηνιφγνο, εηδηθφο ζην ζέκα ηνπ απηηζκνχ, ζε άξζξν 6 ηνπ αλαθέξεη, φηη θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ Φάζκαηνο Απηηζηηθψλ Γηαηαξαρψλ αλήθνπλ επίζεο ε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή Με Καζνξηδφκελε Γηαθνξεηηθά (PDD- NOS) θαη ην χλδξνκν RETT. χκθσλα κε ηα θαηλνχξηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα DSM-V πνπ ζα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο απφ ην Μάε ηνπ 2013, δε ζα ππάξρεη ν νλνκαζηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ζπλδξφκσλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, δειαδή δε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη πην πάλσ φξνη θαη ζα ππάξρνπλ 3 επίπεδα ηαμηλφκεζεο, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. 5 Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Παηδνςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο «Δηδηθή Θεξαπεπηηθή Μνλάδα Απηηζηηθψλ» (1/2/11) 6 Γξ. Υξήζηνο Υξηζηνθή (2010), Παηδηαηξηθή Δηαηξεία Κχπξνπ «Φάζκα Απηηζηηθψλ Γηαηαξαρψλ» 13

16 2.2. Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ: Έιιεηςε ή ζνβαξή επηβξάδπλζε ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο θαη ηεο νκηιίαο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηεο νκηιίαο, ε απνπζία νκηιίαο, ε κε θαηαλφεζε ηνπ αιεζηλνχ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ. Έιιεηςε ή ζνβαξή επηβξάδπλζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηθίινπλ θαη ηα παηδηά ζα εκθαλίδνληαη απφκαθξα, ζα δείρλνπλ κηα έιιεηςε ελδηαθέξνληνο λα ζρεηηζηνχλ κε άιινπο ή ζα έρνπλ κηα αληθαλφηεηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα αηζζήκαηα ησλ άιισλ. Έιιεηςε βιεκκαηηθήο επαθήο. Με θπζηνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σα παηδηά κε απηηζκφ ζπρλά επηδεηθλχνπλ κε νκαιέο ζπκπεξηθνξέο. Άιινηε επαλαιακβάλνπλ νηηδήπνηε ηνπο ιέλε, άιινηε θνπλνχλ ην θεθάιη ηνπο, ελψ θάπνηεο θνξέο θηάλνπλ ζηνλ απηνηξαπκαηηζκφ θαη ζηελ επηζεηηθφηεηα πξνο ηνπο άιινπο. Σα πην πάλσ ζπκπηψκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ 7. 7 χλδεζκνο γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ "Υαξαθηεξηζηηθά" (6/9/11) 14

17 2.3. Ζ δηάγλσζε: Ζ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ελφο γνληνχ πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο γηα πξψηε θνξά κε ηε ιέμε «απηηζκφο» είλαη ζαθψο πνιχ άζρεκε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θάπνηνη γνλείο ζηελ νπζία δπζθνιεχνληαη λα δερζνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πξνζπαζνχλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν, λα απνθιείζνπλ ην ελδερφκελν φηη ην παηδί ηνπο αλήθεη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. ε απηφ ην ζεκείν ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ζπκβνιή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, πνπ θαιείηαη λα πξνζεγγίζεη ηνπο γνλείο κε νξζφ θαη επαγγεικαηηθφ ηξφπν. χκθσλα κε ηνλ Γξα. Theo Peeters, γλσζηφ Βέιγν λεπξνιφγν πνπ αζρνιείηαη επί ζεηξά εηψλ κε ηνλ απηηζκφ, ζρεδφλ πάληνηε ν πεξίγπξνο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 'εμσηεξηθή' ζπκπεξηθνξά ηνπο, ελψ πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπο. Όπσο εμεγεί ν Γξ. Peeters, ε ζπκπεξηθνξά είλαη ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ, ην νξαηφ κέξνο, αιιά πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ είλαη ην εζσηεξηθφ, ην αφξαην κέξνο. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαιάβνπκε ηελ αηηία ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ θαη λα έρνπκε πάληα θαηά λνπ, φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ είλαη ηδηαίηεξα ηξσηά 8. ε πξφζθαηε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν χλδεζκνο γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πξεζβεία ηνπ Ηζξαήι ζηελ Κχπξν, παξνπζηάζηεθε ν ηξφπνο πνπ ζηεξίδεη ην ηζξαειηλφ θξάηνο ηνπο γνλείο. Όπσο καο εμήγεζε ε θα. Sigal Harari, θνηλσληθή ιεηηνπξγφο, ρξεηάδεηαη κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απφ φινπο ηνπο εηδηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ. Έξεπλεο ζην Ηζξαήι αιιά θαη παγθφζκηα έρνπλ δείμεη, φηη νη γνλείο εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν κηα επαγγεικαηηθή θαη πιήξε πεξηγξαθή ηεο δηάγλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ παηδηψλ ηνπο. Παξάιιεια κε απηφ, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζέινπλ λα έρνπλ ηελ πιήξε δηάγλσζε φζν ην 8 Theo Peeters "Centre for training in autism", (14/6/11) 15

18 δπλαηφ πην ζχληνκα θαη ε ελεκέξσζή ηνπο λα γίλεηαη παξνπζία θαη ησλ δχν γνλέσλ. Ζ θα. Sigal Harari ηνλίδεη, πσο νη εηδηθνί πξέπεη λα αθνχλ κε πξνζνρή ηνπο γνλείο θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε ζπκπάζεηα θαη θαηαλφεζε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή πξέπεη λα ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη ίδηνη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο 9. Παξφιν πνπ νη αηηίεο εκθάληζεο ηνπ απηηζκνχ κέρξη ζήκεξα δελ είλαη γλσζηέο θαη ππάξρεη κηα κεγάιε δηακάρε κεηαμχ ησλ γηαηξψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, κηα ζσζηή δηάγλσζε αλακθηζβήηεηα νδεγεί θαη ζε έλα θαιχηεξν απνηέιεζκα. Σα άηνκα κε απηηζκφ πνπ ηπγράλνπλ έγθαηξεο, ζσζηήο δηάγλσζεο, ηείλνπλ λα έρνπλ πην επηηπρεκέλε αλάπηπμε ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. Γηα ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ νη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ζηεξίδνληαη ζην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM-IV-TR) ή ζην ICD-10 ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο. Σν πξφηππν γηα ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ην νπνίν αλαπηχρζεθε θαη εθδφζεθε απφ ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηάγλσζεο ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. χκθσλα κε ην DSM-IV, ν απηηζκφο είλαη κία απφ ηξεηο ζηελά ζπλδεδεκέλεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηψκαηα δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζνβαξφηεηα. Απηέο νη δηαηαξαρέο αλαθέξνληαη ζπρλά θαη σο δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. ηελ ηζηνζειίδα ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο γηα ηνλ απηηζκφ ππάξρνπλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα DSM-IV-TR, ηα νπνία 9 Harari S.(Social worker, rehabilitation Specialist) 2011, How to share with parents A.S.D diagnosis, paper presented to the autism conference for Early Diagnosis and Early Intervention in Pre-School Children with Communicative Difficulties, 30th March

19 ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα θαη ζηελ Κχπξν 10. Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα είλαη ζηελ νπζία ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γηαηξνί, γηα λα δηαθξίλνπλ αλ ην παηδί αλήθεη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Γηα λα γίλεη νινθιεξσκέλε δηάγλσζε ρξεηάδεηαη κηα νκάδα απφ εηδηθνχο. Απηή ε νκάδα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλαλ αλαπηπμηνιφγν - παηδίαηξν, παηδνςπρνιφγν, παηδνλεπξνιφγν, παηδνςπρίαηξν, ινγνζεξαπεπηή ή θαη άιινπο εηδηθνχο. Δπεηδή νη δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη ζχλζεηεο δηαηαξαρέο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη άιια λεπξνινγηθά ή γελεηηθά πξνβιήκαηα, κηα πεξηεθηηθή εθηίκεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη λεπξνινγηθά θαη γελεηηθά ηεζη, φπσο επίζεο αλαιπηηθά θαη ζε βάζνο ηεζη σο πξνο ηηο γλσζηηθέο θαη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο 11 ηνπ παηδηνχ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε, φηη ε Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία ζα εθδψζεη ην Μάην ηνπ 2013 ηα λέα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ κε ηελ νλνκαζία DSM-V 12. Σα λέα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζα είλαη ρξήζηκα ζηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ζεξαπεηψλ. 10 Υξήζηνο Υξηζηνθή, «Ζ εκαζία ηεο Έγθαηξεο Γηάγλσζεο ζηα Απηηζηηθά Παηδηά Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο» δηάιεμε φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ Ηκεξίδα «Έγθαηξε Γηάγλωζε θαη Έγθαηξε Παξέκβαζε ζε Παηδηά Πξνζρνιηθήο Ηιηθίαο κε Δπηθνηλωληαθέο Γπζθνιίεο», 30 Μαξηίνπ 2011, Λεκεζφο 11 Janssen-Cilag Φαξκαθεπηηθή Α.Δ.Β.Δ «Απηηζκφο, Γηάγλσζε ηνπ Απηηζκνχ», ζην Psychiatry24x7.gr (3/2/11) 12 Υξήζηνο Υξηζηνθή, ν.π. 17

20 2.4. Ο απηηζκφο ζε αξηζκνχο: χκθσλα κε ηνλ χλδεζκν γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ ππνινγίδεηαη φηη 67 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παγθνζκίσο είλαη άηνκα κε απηηζκφ, ελψ ηα παηδηά πνπ ζα δηαγλσζηνχλ θέηνο κε απηηζκφ, ζα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε, θαξθίλν θαη AIDS. Πξηλ 10 ρξφληα ν απηηζκφο επεξέαδε 1 ζηα 10,000 παηδηά, ελψ πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη επεξεάδεη πεξίπνπ 1 ζηα 150 παηδηά! ήκεξα ζηελ Κχπξν δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθέο κειέηεο πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, έηζη ην Ηλζηηηνχην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Κχπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν γηα Άηνκα κε Απηηζκφ Κχπξνπ, ην Παηδνλεπξνινγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο δηεμάγνπλ κηα λέα έξεπλα κε ζέκα ηε γελεηηθή δηεξεχλεζε ηνπ απηηζκνχ ζηελ Κχπξν. 18

21 3.0. ΝΟΜΟΘΔΗΔ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 3.1. Σα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ: ΥΑΡΣΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΤΣΗΜΟ: Ζ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Οξγαλψζεσλ Γνλέσλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ Autism - Europe, ζην 4 ν πλέδξηφ ηεο πνπ έγηλε ζηε Υάγε, ζηηο 10 Μαΐνπ 1992, ςήθηζε ηνλ αθφινπζν Υάξηε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ. Σα άηνκα κε απηηζκφ ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα πνπ απνιακβάλνπλ φινη νη πνιίηεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, φπνπ ππάξρνπλ ηέηνηα δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα θαιχηεξα ζπκθέξνληα ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ. Απηά ηα δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα ελδπλακσζνχλ, πξνζηαηεπζνχλ θαη επηβιεζνχλ κε θαηάιιειε λνκνζεζία ζε θάζε θξάηνο. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: ε Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (1971) 13, ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (1975) 14, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο δηαθεξχμεηο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. Ηδηαίηεξα γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 1. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ λα δνπλ κηα αλεμάξηεηε θαη πιήξε δσή αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 2. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ γηα κηα εππξφζηηε, αληηθεηκεληθή θαη αθξηβή θιηληθή δηάγλσζε θαη εθηίκεζε. 13 Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Πλεπκαηηθά Καζπζηεξεκέλσλ Αηφκσλ. Πξνθεξχρζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, Resolution 2856 (XXVI), ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αλαπήξσλ Αηφκσλ. Γηαθεξχρζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, Resolution 3447 (XXX) ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ

22 3. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ γηα κηα εππξφζηηε θαη θαηάιιειε γηα ηηο δπζθνιίεο θαη δπλαηφηεηέο ηνπο εθπαίδεπζε. 4. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ (θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο), λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέιινλ ηνπο. Οη επηζπκίεο ηνπο πξέπεη, θαηά ην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ, λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα γίλνληαη ζεβαζηέο. 5. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ γηα κηα πξνζηηή θαη θαηάιιειε θαηνηθία. 6. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ λα απνιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηήξημεο, ψζηε λα έρνπλ κηα πιήξε θαη παξαγσγηθή δσή κε αμηνπξέπεηα θαη αλεμαξηεζία. 7. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ γηα έλα ηέηνην εηζφδεκα ή ακνηβή, πνπ λα κπνξεί λα ηνπο παξέρεη ηξνθή, έλδπζε, ζηέγε θαη φια ηα απαξαίηεηα γηα επηβίσζε. 8. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ λα ζπκκεηέρνπλ, φζν είλαη δπλαηφλ, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη κε ζηφρν ηελ επεκεξία ηνπο. 9. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ γηα θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη απνδνρή θξνληίδαο γηα ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο πγεία. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, πξνο φθεινο ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο θαη αζθάιεηάο ηνπ. 10. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάιιειε απαζρφιεζε ρσξίο δηαθξίζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο. Γηα εθπαίδεπζε θαη εξγαζία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν νη δπλαηφηεηεο φζν θαη ην δηθαίσκα επηινγήο ηνπ αηφκνπ. 11. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ γηα πξνζηηά κεηαθνξηθά κέζα θαη ειεχζεξε κεηαθίλεζε. 20

23 12. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ψζηε λα σθεινχληαη απ απηέο. 13. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ λα έρνπλ δπλαηφηεηα ίζεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ ρψξσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο. 14. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ λα έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ γάκνπ, ρσξίο εθκεηάιιεπζε ή εμαλαγθαζκφ. 15. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ (θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο) λα έρνπλ ηελ ίδηα κε φινπο λνκηθή βνήζεηα θαη πιήξε πξνζηαζία φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 16. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ην θφβν ή ηελ απεηιή απζαίξεηνπ εγθιεηζκνχ ζε ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ή άιιν ίδξπκα πνπ ηα πεξηνξίδεη. 17. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ην θφβν θαθνπνίεζεο ή εγθαηάιεηςεο. 18. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ην θφβν ηεο θαξκαθνινγηθήο θαηάρξεζεο ή ηεο θαθήο ρξήζεο θαξκαθνινγηθψλ νπζηψλ. 19. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ (θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο) λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ηαηξηθνχο, ςπρνινγηθνχο, ςπρηαηξηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαθέινπο ηνπο Παξαηίζεληαη απηνχζηα απφ ηελ ηζηνζειίδα Πξνζέγγηζε ζηε δπζθνιία, ζην παηδί, ζηελ νηθνγέλεηα. «Υάξηεο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ» (3/2/11) 21

24 3.2. Ννκνζεζίεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Κχπξν: Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ν απηηζκφο είλαη κηα ζχλζεηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ αλζξψπνπ. Σν θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη αξθεηά κεγάιν θαη επεξεάδεη πνιιέο πηπρέο ηνπ νξγαληζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ απηφ. Σα άηνκα κε απηηζκφ θαηαξρήλ, εκθαλίδνπλ κηα κνξθή αλαπεξίαο, αθνχ πνιιέο θνξέο ε κεηαθίλεζε θαη ε απηνεμππεξέηεζή ηνπο δελ είλαη εθηθηή. Απηφ βέβαηα εμαξηάηαη άκεζα απφ ην ίδην ην παηδί θαη απφ ην πφζν ζνβαξή είλαη ε θαηάζηαζή ηνπ. Έηζη, απηφκαηα εδψ γίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ αηφκσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ. Απηφ είλαη θαζαξά ζέκα ηεο δηάγλσζεο ησλ γηαηξψλ. Δίλαη μεθάζαξν φκσο, φηη ν απηηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο κηα πάζεζε πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ άηνκνπ. Έηζη, φια ηα άηνκα κε απηηζκφ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ πνιηηεία σο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο Δπξσπατθή Έλσζε: Πεξίπνπ 80 εθαηνκκχξηα άηνκα ζηελ Δ.Δ. ππνθέξνπλ απφ θάπνηα ήπηα ή ζνβαξή κνξθή αλαπεξίαο. Σα θπζηθά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, παξαδείγκαηνο ράξε, γηα ηελ πξφζβαζε ζην ζρνιείν ή ζην ρψξν εξγαζίαο, ηα θαζηζηνχλ επάισηα ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Δμαηηίαο ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ απαζρφιεζεο θαη εθπαίδεπζεο, ην πνζνζηφ θηψρεηαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη 70% πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν. Με αθνξκή απηφ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ην ζρέδην «Μηα Δπξώπε Υωξίο Φξαγκνύο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο». Ζ ζπγθεθξηκέλε επξσπατθή ζηξαηεγηθή έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηα άηνκα απηά θαζεκεξηλά λα δνπλ φπσο φινο ν θφζκνο θαη λα απνιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο πνιίηεο ηεο Δ.Δ.. Ζ ζηξαηεγηθή απηή εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζε θνλδχιηα ηεο Δ.Δ., απμάλεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε 22

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη Πξναηξεηηθό Πξσηόθνιιν

Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη Πξναηξεηηθό Πξσηόθνιιν Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη Πξναηξεηηθό Πξσηόθνιιν Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) 1 Πξννίκην Σα Κξάηε Μέξε ζηελ παξνχζα χκβαζε, (α) Δπηθαινχκελα ηηο αξρέο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα