ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ (ύπαρξη σχετικής διεθνούς αγοράς) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤ Α ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ (ύπαρξη σχετικής διεθνούς αγοράς) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤ Α ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω Compoe Cyber-Physical ts & Systems (CPS) Systems 1 Smart Compoe ts & Systems 2 Advaced Computig 3 Future Iteret Miiaturised Electroic Systems Customised ad low-power computig Future etworks βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) Compoets & Systems Προηγμέε διεπφέ κι βιοισθητήρε 2-Πργωγή επιτχυτώ επεξεργσί υπολογιστικώ συστημάτω 3 Future Iteret Δίκτυ κθοριζόμε πό λογισμικό (SDN) κι εικοικοποίηση δικτυκώ υπηρεσιώ (Network Fuctio Virtualisatio) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί, Πργωγή συστημάτω θρώπιη υποβοήθηση κι τεχολογικώ gadgets Βιομηχί υπολογιστώ κι κιητώ συσκευώ, πάροχοι δικτυκώ υπηρεσιώ, ΜΜΕ άπτυξη έω δικτυκώ υπηρεσιώ, εεργεικά ποδοτικά data ceters προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή Συσκευέ κι Υπηρεσίε Υποβοήθηση ΑΜΕΑ- Πργωγή έξυπω ρούχω Κτσκευή φορητώ συσκευώ υψηλώ επιδόσεω. Δημιουργί «εικοική γορά» γι τη άπτυξη κι διάθεση δικτυκώ υπηρεσιώ πό ΜΜΕ - Πιο ποδοτική διχείριση δικτυκώ υποδομώ πό πρόχου δικτυκώ υπηρεσιώ μείωση κτάλωση ηλεκτρική εέργει (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) Μείωση του OPEX (υτομτοποίηση δικτυκώ λειτουργιώ κι δυτότητ διχείριση πό πελάτε) - Μείωση του CAPEX (μείωση τη τάξεω τω εκτοτάδω χιλιάδω Ευρω σε επέδυση γι Gbps L4-7 firewalls, load-balacers, IPS/IDS) - κλύτερη χρήση τω πόρω κτά 20-30% - μείωση χρόου εγκτάστση κι εεργοποίηση υπηρεσί πό εβδομάδε σε λεπτά (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Τ SDN σε συδυσμό με το NFV είι μι περιοχή που πτύσσετι πγκοσμίω κι μεγάλε ετιρείε (NEC, HP, BROCADE κλπ) έχου κάει μεγάλε επεδύσει σε εξοπλισμό, λλά κι τηλεπικοιωικοί οργισμοί (π.χ. Telefoica) ήδη χρησιμοποιού Η τεχολογί SDN βρίσκει μεγάλη εφρμογή σε κδημικάερευητικά δίκτυ όπου διάφορ tests πρέπει τρέχου πράλληλ κι χωρί επηρεάζου τη υπάρχουσ δικτυκή ροή Το ΙΠ&Τ σχολείτι με τι τεχολογίε υτέ (κυρίω σε Ευρωπικά projects) κι διθέτει τη πιτούμεη εμπειρί Η δυτότητ άπτυξη κιοτόμω δικτυκώ υπηρεσιώ πό ΜΜΕ κι η διάθεσή του πό τη εικοική γορά, θ έχει ω ποτέλεσμ τη ύξηση τω θέσεω εργσί ιδίω σε έου Δυτότητε συεργσί μετξύ ερευητικώ φορέω κι επιχειρήσεω δυτότητ δημιουργί spioffs Πεπ. Πτρώ Εurobak EFG Εurobak EFG Δημόκριτο Ερευητικό Ερευητικό Βρβρίγο Β. Τρπεζάο γλου Β. Τρπεζάο γλου ο Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 28 3 Future Iteret Future etworks 3 Future Iteret Δικτυκή υποστήριξη υπηρεσιώ υπολογιστικού έφου μέσω υποδομώ διχείριση SDN, Πάροχοι υπηρεσιώ cloud computig, δικτυκοί πάροχοι Συδυσμό τω υπηρεσιώ cloud με εγγυημέη ποιότητ υπηρεσιώ (QoS) σε δικτυκό επίπεδο (Network-as-a-Service, NaaS) Βελτίωση τη τγωιστικότητ τω cloud υπηρεσιώ με ποτέλεσμ κόμη μεγλύτερη ποδοχή. Αύξηση τη ποιότητ εμπειρί (Quality of Experiece) τω υπηρεσιώ cloud μέχρι κι 100%. Νέε επιχειρημτικέ συέργειε μετξύ δικτυκώ πρόχω κι πρόχω cloud. Το cloud computig είι μι πγκοσμίω γρήγορ πτυσσόμεη γορά. Ο Το ΙΠ&Τ συδυσμό του με υπηρεσίε NaaS θ προσελκύσει κόμη μεγλύτερε επεδύσει. Η εφρμογή τεχολογιώ SDN γι cloud ποτελεί ήδη τικείμεο γι εκτοτάδε ερευητικέ προσπάθειε πγκοσμίω. σχολείτι με τι τεχολογίε υτέ (κυρίω σε Ευρωπικά projects) κι διθέτει τη πιτούμεη εμπειρί Η βελτίωση τη τγωιστικότητ τω cloud υπηρεσιώ θ οδηγήσει σε κόμη μεγλύτερη ποδοχή, οπότε κι σε μεγλύτερε άγκε διχείριση κι συτήρηση υποδομώ κι υπηρεσιώ υπολογιστικού έφου με ποτέλεσμ τη ύξηση τω θέσεω εργσί στου τομεί πληροφορική κι δικτύω Δυτότητε συεργσί μετξύ ερευητικώ φορέω κι επιχειρήσεω δυτότητ δημιουργί spioffs Δημόκριτο Ερευητικό ο 64 3 Future Iteret Future etworks Future Iteret (Optical Networks, wireless etworks) This is a big areas ad could be split i 3 subareas (Optical Networks, wireless etworks, etwork services) Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 1 / 12 18/2/2014

2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 17 3 Future Iteret Cloud computig 3 Future Iteret-Cloud Computig TΠΕ Cloud computig software k.org/, People, 131 Coutries Ερευητικό Κελλοπο 18 3 Future Iteret Cloud computig Ψηφικά ποθετήρι, Κιητέ τηλεπικοιωίε Εφρμογέ δεδομέω πρτηρήσεω γη με χρτογρφικό υπόβθρο Ερευητικό Κελλοπο 53 3 Future Iteret Cloud computig Cloud computig πργωγή tools ή applicatio platforms ENISA REPORT ON Good Practice Guide for securely deployig Govermetal Clouds / Cloud Computig - SME Survey ΚΕΜΕΑ Κυβερητικό Β. Γκρίζη 65 3 Future Iteret Cloud computig Cloud Computig Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο Future Iteret 3 Future Iteret Cloud computig Collective Awareess platforms 3 Future Iteret Cloud computig, mobility, virtualizatio, etworkig ad security Προσρμοζόμε serious games, social media κι web e-learig services γι άπτυξη δεξιοτήτω κι υποβοήθηση ευπθώ ομάδω Εφρμογή σε όλου του κλάδου οικοομική δρστηριότητ. Ιδιίτερ οφέλη γι κλάδου που βσίζοτι σε μεγάλο βθμό σε τεχολογίε ΠΕ ή πρέχου υπηρεσίε σε μεγάλε ομάδε πληθυσμού (υψηλή τεχολογί, τηλεπικοιωίε, εέργει, υγεί, κλπ), Βιομηχί πργωγή ιτρικώ συσκευώ, e-services, e-learig Εδεικτικά: εφρμογέ virtualizatio / remote workig, μείωση κόστου ΙΤ/υποστήριξη σε ετιρικά/κρτικά περιβάλλοτ εργσί, εφρμογέ στη υγεί (π.χ. κθολικέ βάσει δεδομέω-δισύδεση ρχείω πρόχω υπηρεσιώ υγεί σε εθικό επίπεδο), μετάβση data ceters τηλεπ/κώ πρόχω στο cloud με ποτέλεσμ τη ποδοτικότερη λειτουργάι κι τη δρμτική μείωση του κόστου, κλπ Βιομηχί πιχιδιώ, υπηρεσίε κλλιέργει δημιουργικότητ έω, υπηρεσίε υποβοήθηση ευπθώ ομάδω (ηλικιωμέω κλπ) Μείωση κόστου υποστήριξη ΙΤ 30-50%, μείωση δπώ γι εξοπλισμό 20-30% (άλογ με το κλάδο), μείωση συμπληρωμτικώ δπώ προσωπικού (το ποσοστό εξρτάτι πό το κλάδο), ύξηση κερδοφορί κι πργωγικότητ, ύξηση θέσεω εργσί λόγω μικρότερου κόστου Αγορά cloud computig πγκοσμίω: $40.3δι, $98.4δι (CAGR: 25%) Αγορά public cloud στη ΕΕ: 2014: 11δι, : 35 δι (CAGR: 21%). Εκτιμάτι ότι μπορεί έλθει στ 78δι με Επρκή κτάλληλε πολιτικέ υποστήριξη (IDC report, 7/2012) Συεισφορά στο ΑΕΠ τη ΕΕ το : 88δι ( 250δι με πολιτικέ υποστήριξη) Μεγάλ περιθώρι άπτυξη στη Ελλάδ κθώ υτή τη στιγμή είμστε στο 36% τω EE27 που δε κάου/σκέφτοτι/ σχεδιάζου διθεσιμότητ μηχικώ άπτυξη λογισμικού. Ερευητικό CITRIX ΕΜΠ Ερευητικό Κόλλι, Στάμου 14 3 Future Iteret Iovative tools ad methods for software developmet 3-Πλτφόρμε συεργτική άπτυξη εφρμογώ Βιομηχί Εφρμογώ Πληροφορική Εurobak EFG Β. Τρπεζάο γλου 19 3 Future Iteret PPP o advaced etwork ad service ifrastructure focusig o 5G 3 Future Iteret PPP o advaced etwork ad ifrastructure focusig o 5G, Future Networks ad Experimetal platforms TΠΕ, ειδικότερ: Τηλεπικοιωίε, Κιητέ τηλεπικοιωίε, Εκπίδευση υλικού, άπτυξη λογισμικού διχείριση τηλεπικοιωικού εξοπλισμού κι υπηρεσιώ, Massive Olie Courses (ΜΟΟC) με χρήση πργμτικώ experimetal platforms om/ews/busiess/ software-defiedetworkig-ispirighope-ad-hype-etworkeffect t/gei/wiki/genieduc atio Ερευητικό Κελλοπο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 2 / 12 18/2/2014

3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 29 3 Future Iteret Advaced etwork ad service ifrastructure focusig o 5G 3 Future Iteret Advaced 5G Network Ifrastructure for the Future Iteret, Δικτυκοί πάροχοι, Άλλοι βιομηχικοί κλάδοι κι κλάδοι προχή υπηρεσιώ (χρήστε βθμισμέω συστημάτω υπηρεσιώ ) Βιομηχί, κλάδοι προχή υπηρεσιώ (π.χ., πάρχοι δικτύου), κλάδοι εφρμογώ λογισμικού, κι οι περισσότεροι άλλοι κλάδοι οικοομική δρστηριότητ (χρήστε τεχολογί) Πολύ μεγάλη διεθή εμπορευσιμότητ (τομέ ευθέω στοχευμέο στο πρόγρμμ ) Πολύ μεγάλη (πό στοιχεί δρστηριοποίη ση στο FP7) Στου τομεί: έρευ, βιομηχί κι προχή υπηρεσιώ Αυξημέε δυτότητε συεργσί ερευητικώ φορέω με ετιρίε ή επιχειρήσειχρήστε (με βάση πρελθουσ εμπειρί) Δημόκριτο Ερευητικό ο 1 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es 4 Cotet es ad maagemet Big Data es Techologies for extractig value from data; iovatio aroud data servic products with a focus o data services that are cross-sector, crossligual ad/or crossborder Βογιτζή 11 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es Χρήση τεχολογιώ data miig κι artificial itelligece γι τη Ιχθυοκλλιέργειε βελτιστοποίηση τη πργωγική διδικσί Νέε μέθοδοι διχείριση τη πργωγή που θ υποστηρίζοτι πό εξελιγμέ εργλεί πληροφορική Σημτική βελτίωση τη πργωγική διδικσί, τη ποιότητ τω προϊότω, του κόστου λλά κι τη επίδρση τη πργωγή στο περιβάλλο Είι ο κλάδο του φγητού με τη μεγλύτερη άπτυξη Εκτιμάτι ότι το 2030 όπου ο πγκόσμιο πληθυσμό θ έχει φτάσει τ 8 δι θ πιτούτι 29 εκτομμύρι τόοι επιπλέο πργωγή. Σε τέτοιε κλίμκε θ θέμτ βελτιστοποίηση κόστου λλά κι τη επίδρση στο περιβάλλο είι κρίσιμ. Μέχρι σήμερ τίστοιχε τεχολογίε δε έχου εφρμοστεί στο κλάδο, πουθεά σε πγκόσμιο επίπεδο. Η χώρ μ είι έ πό του ηγέτε Είι οι Έλληε επιστήμοε που εργάζοτι κι οδηγού τη άπτυξη του κλάδου σε χώρε όπω η Σουδική Αρβί, τ Μέσ πό τη εξγωγή Ηωμέ λογισμικού Αρβικά Εμιράτ λλά κι πολλέ άλλε. Υπάρχει επίση πολύ κλό δυμικό στο χώρο τη πληροφορική Άμεσ οικοομικά λλά κι εδρίωση τη θέση τη χώρ μ ω πρωτοπόρου στο τομέ τω I2s υδτοκλλιεργειώ, ω χώρ που πρέχει τεχογωσί κι πράγει κιοτομί. Κ. Σεφέρη 20 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es 4 Cotet es ad maagemet - Big Data es ο, σφάλει, Υγεί, γεωργί, εκπίδευση e.eu/speech.php?sp= SPEECH/13/450 Ερευητικό Κελλοπο 21 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es Αοιχτή κι κθολική Πρόσβση σε πάση φύσεω δεδομέ εξρτήτω πλτφόρμ Δημόσι Δίοικηση, Υγεί, Eκπίδευση, Τουρισμό, Πολιτισμό, Αγροτική πργωγή, ο, Ασφάλει, Επιστήμη Locatio based services Liked data Data Visualizatio Data miig wiki/ope_data Ερευητικό Κελλοπο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 3 / 12 18/2/2014

4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 49 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es Ευφυεί λγόριθμοι περίληψη κι συοπτική προυσίση μεγάλου όγκου δεδομέω Πγκοσμίου Ιστού, Βιομηχί άπτυξη φορητώ συσκευώ Προσωποποιημέε ζητήσει πληροφορί διδικτύου πό φορητέ συσκευέ ΕΜΠ Ερευητικό Κόλλι, Στάμου 50 4 Cotet Big Data ad Ope Data es Αυτόμτη δισύδεση κι εμπλουτισμό πολυμεσική πληροφορί στο, Πολιτιστικοί φορεί, βιβλιοθήκε, ρχεί κλπ Δράσει διάχυση περιεχομέου στο διδίκτυο ΕΜΠ Ερευητικό Κόλλι, Στάμου 60 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es 4 Ηλεκτροικέ υπηρεσίε ετό εό "omi-chael" περιβάλλοτο: Τεχολογίε γι δημιουγικέ βιομηχίε (creative idustries), big data aalytics, augmeted reality, ubiquitous computig ad Iteretof-Thigs Διχείριση πολιτιστική κληροομιά, τουρισμό (οικο- κι άγρο-), βιομηχί τροφίμω κι ρούχω με έμφση στη εθική πολιτισμική ιδιιτερότητ, κλάδο υπηρεσιώ 3-διάσττε διδικτυκέ εφρμογέ (π.χ. ηλεκτροικά κτστήμτ, μουσεί ή εργλεί σχεδίση), Itegrated Marketig Commuicatios (IMC), εφρμογέ μάρκετιγκ πρόβλεψη τη ζήτηση μέσω άλυση κοιωικώ δικτύω, εφρμογέ κι πλτφόρμε gamificatio στο πρπάω πλίσιο Μεγάλη Νι Νι Νι Importace for GDP, importace for export, impact o productivity ad market size Οικο. Πεπ. Αθηώ Ερευητικό Δουκίδη 72 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es Τεχικέ έξυπη ζήτηση ειδησεογρφικού περιεχομέου συδυάζοτ επίσημε κι επίσημε πηγέ ειδησεογρφί Μέσ μζική εημέρωση Διχείρηση ειδησεογρφικού περιεχομέου ATC 30 4 Cotet maageme t Multimodal ad Natural Computer Iteractio 4 Cotet es ad maagemet Multimodal ad Natural Computer Iteractio, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δημόκριτο Ερευητικό ο 2 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries Προηγμέοι λγόριθμοι Απεικόιση Real Time γρφικώ στο Η/Υ κι μηχώ πεικόιση 3D Γρφικώ (3D Game Egies) Κλάδο Αρχιολογί κι πράστση εθικώ μημείω Προηγμέη οπτική πράστση τρισδιάσττω μημείω κι ρχιολογικώ ευρημάτω με Πιθό ερευητικό Θέσει εργσί στη προσωπικό πό Πληροφορική, στη Προγρμμτιστ Αρχιολογί, σε έ, Μουσεί Μθημτικού Βογιτζή 3 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries 4 Cotet Techologies ad Iformatio Maagemet cotet, media ad kowledge idustries Techologi tools to support cultural ad creative idustries i the creative process Digital gamig compoets for serious gam learig Novel platforms for hybrid audio-visual services $5 billio market headigs toward $2.3 billio by 2017 (Ambiet Isight) Βογιτζή 4 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries έξυπω μουσικώ μοτίβω κι ηχητικώ εφέ γι Βιομηχί Μουσική πργωγή υτώ σε Τεχολογί ηλεκτροικά πιχίδι με τρισδιάσττο περιβάλλο (3D Soud ad Music) Πργωγή μουσική κι ηχητικώ εφέ με προηγμέη ίσθηση του ήχου σε τρισδιάσττο περιβάλλο Πιθό ερευητικό προσωπικό πό Θέσει εργσί στη Μουσική Μουσική Τεχολογί Τεχολογί, Ηχοληψί, Μουσική Μηχικού Σύθεση κι τεχικού Ήχου, Βογιτζή Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 4 / 12 18/2/2014

5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 5 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries Δημιουργί προηγμέου οπτικοκουστικού υλικού με τη χρήση έω τεχολογιώ με τρισδιάσττη πράστση (3D Videos) Οπτικοκουστική Βιομηχί, Βιομηχί Μουσική Τεχολογί Τρισδιάσττη πεικόιση Βίτεο κι κίηση που θ προσφέρου μι επυξημέη ίσθηση τη πργμτικότητ στο χρήστη Πιθό ερευητικό προσωπικό πό Θέσει εργσί στη Τεχικού επεξεργσί βίτεο, βίτεο, στη βιτεοσκόπηση, φυσικού, στη δημιουργί 3d Μηχικού videos κι Τεχικού Ήχου, Βογιτζή 22 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries High defiitio streamig Πολιτισμό, Εκπίδευση Ζωτέ διδρστικέ μετδόσει εκπιδευτικώ/πολιτιστικ ώ γεγοότω https://webcast.gre t.gr/caledar, πάω πό συδρομητέ Ερευητικό Κελλοπο 31 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries 4 Cotet es ad maagemet cotet, media ad kowledge idustries/ Techologies ad tools to support cultural ad creative idustries i the creative process -Είσχυση τη κιοτόμου δημιουργί με έμφση στη χρήση πολυμέσω κι έω τεχολογιώ με συγκριτική βελτίωση τη τγωίστικότητ του πργόμεου πολιτιστικού προϊότο. ISSAC: Με δυτότητε 3d scaig ad recostructio κι VR/AR πράστση, θ διευκολυθεί η ποτύπωση κι μελέτη υφιστάμεω ιστορικώ διτηρητέω κτιρίω ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ IΠΤ/ Εργστ. Ολοκληρωμέω Συστημάτω Sofistik Hellas Γρφίστε Κλλιτέχε Μουσικοί Αρχιτέκτοε Κιημτογρφιστέ Σκηοθέτε Δημόκριτο Ερευητικό ο 32 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries 4 Cotet es ad maagemet cotet, media ad kowledge idustries/ Digital gamig compoets for serious gam learig ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, TEXNEΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - Αδιάρθρωση Εκπιδευτική Διδικσί με σκοπό διμορφώσει κλύτερ εκπιδευμέο τεχικό κι επιστημοικό δυμικό με συέπει τη ύξηση τη πργωγικότητ, τη βελτίωση τη ποιότητ τω πργόμεω προϊότω κι υπηρεσιώ με συέπει τη συολική βάθμιση τη τγωιστικότητ κι του συγκριτικού πλεοεκτήμτο προϊότω κι υπηρεσιώ. Ύπρξη συγκριτικά υψηλού ριθμού εξειδικευμέου τεχικού κι επιστημοικού προσωπικού Ισχυρή υπάρχουσ εκπιδευτική δομή με υψηλή ζήτηση Διεθή εμπορευσιμότητ εκπιδευτικώ μεθόδω Βελτιστοποίηση τη θέση τω ελληικώ επιχειρήσεω μέσω τη βάθμιση τη κτάρτιση του δυμικού γι τη κτόηση, διάχυση κι δημιουργικότητ στο τομέ τω κλώ τεχώ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ IΠΤ/ Εργστ. Ολοκληρωμέω Συστημάτω Πεπιστήμιο Θεσσλί, Τμήμ Η/Υ Τηλεπικοιωι ώ & Δικτύω ΙΕΤΕΘ ΑΣΚΤ master.asfa.gr/ Εκπιδευτικοί Επιστήμοε Προγρμμτιστέ Γρφίστε Σχεδιστέ Δημόκριτο Ερευητικό ο 33 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries 4 Cotet es ad maagemet, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, cotet, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ media ad kowledge idustries Δημόκριτο Ερευητικό ο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 5 / 12 18/2/2014

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 54 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries cotet ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ πργωγή tools ή applicatio platforms ENISA Report o Cybersecurity cooperatio - Defedig the digital frotlie ΚΕΜΕΑ Κυβερητικό Β. Γκρίζη 55 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries cotet ΥΓΕΙΑ πργωγή tools ή applicatio platforms ΚΕΜΕΑ Κυβερητικό Β. Γκρίζη 66 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries Cotet maagemet (icludig Big Data Aalysis) Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο 67 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries ICT i the Greek Ecoomy (tourism, shippig, etc) Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο 73 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries Νέε, κιοτόμε μέθοδοι κι πρκτικέ προώθηση προορισμώ κι ύξηση τη συμμετοχή τω επισκεπτώ κι τω πολιτώ 6 5 Robotics ad smart Roadmap-based research i robotics προηγμέω συστημάτω προσομοίωση φυσική κι κίηση κθώ κι τω κόω που τη διέπου στο Η/Υ σε ληθιό χρόο. (Real Time Physics Simulatio) Κλάδο Βιομηχί κι έρευ, Κλάδο Κτσκευώ, Κλάδο Μηχολογί. Προσομοίωση φυσική κίηση κι λληλεπίδρση μοτέλω γι έλεγχο τοχή κι σττικότητ κτσκευώ στο τομέ τη ρχιτεκτοική κι τη μηχολογί Πιθό ερευητικό προσωπικό πό Μηχολόγου Μελετητώ κι Μηχικού, ερευητώ στο τομέ Αρχιτέκτοε, κτσκευώ κι τη Πολιτικού τοχή υλικώ Μηχικού, Μηχικού τοχή υλικώ Βογιτζή 34 5 Robotics ad smart Roadmap-based research i robotics 5 Robotics ad smart, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Δημόκριτο Ερευητικό ο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 6 / 12 18/2/2014

7 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 35 5 Robotics ad smart Roadmap-based research i robotics 5 Robotics ad smart Computer Numerical Cotrol Maufacturig (e.g. 3D pritig) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ? Τοπικοποίηση τη Δρστηριότητε Πργωγή μηχικώ κι συφεί Ελάττωση του κόστου δρστηριότητε πργωγή Βιομηχί κι κτσκευή Δυτότητ πργωγή προϊότω πό ξύλο, εξγόμεω μέτλλο, πλστικό, γυλι, βιομηχικώ δερμ κλπ τικειμέω Λόγω τη κάμψη τη οικοδομική δρστηριότητ, υπάρχει πόθεμ εεργώ μηχικώ επικετρωθού στο σχεδισμό κι πργωγή χρηστικώ/δικοσμη τικώ προϊότω, κιοτομικώ/έξυπ ω οικοδομικώ υλικώ γι τ οποί διτηρούτι σχετικά κάποι επίπεδ ζήτηση σε τίθεση με τη ζήτηση γι έε οικοδομέ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ IΠΤ/ Εργστ. Ολοκληρωμέω Συστημάτω ΕΜΠ / FABLAB ATHENS fablabathes.gr Αρχιτέκτοε Βιομηχικοί Σχεδιστέ Μηχολόγοι Αυτομτιστέ Επιπλοποιοί Χειριστέ μηχημάτω Τεχίτε ορθοπεδικώ, ορθοδοτικώ προϊότω Δημόκριτο Ερευητικό ο Robotics ad smart 5 Robotics ad smart Roadmap-based research i robotics Roadmap-based research i robotics 5 Συδυσμό υπολογιστική όρση, βιο-ισθητήρω κι διδικτύου γι έξυπ περιβάλλοτ Ρομποτική (εφρμογέ Τεχητή Νοημοσύη), Πργωγή συστημάτω θρώπιη υποβοήθηση κι τεχολογικώ gadgets, Βιομηχί υπολογιστώ κι κιητώ συσκευώ, Βιομηχί πργωγή ιτρικώ συσκευώ ΙΑΤΡΙΚΗ, Βιομηχική πργωγή Πργωγή ειδικώ ισθητήρω, τεχολογικώ ισθητήρω, έξυπο σπίτι υτόμτη διάγωση, επικοιωί με ΑΜΕΑ έλεγχοι πργωγή ΕΜΠ Έωση Πληροφορικ ώ Ελλάδο Ερευητικό Επιστημοικό/ Κοιωικό Κόλλι, Στάμου Δ. Πλεύρι 36 7 Factories of the Future (PPP FoF) ICT-eabled modellig, simulatio, aalytics ad forecastig es 7 Factories of the Future (PPP FoF) ICT-eabled modellig, simulatio, aalytics ad forecastig es, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ Δημόκριτο Ερευητικό ο 61 7 Factories of the Future (PPP FoF) ICT-eabled modellig, simulatio, aalytics ad forecastig es 7 Τεχολογίε γι μοτελοποίηση, προσομοίωση, πρόβλεψη κι λυτικέ μεθόδου: aalytics & optimizatio, cloud computig, sesor etworks for real-time decisio support Μετφορέ κι διχείριση εφοδιστική λυσίδ, βιομηχί κι υτιλί, μεσί κλίμκ γροτική πργωγή, κλάδο (πργωγή κιοτόμου λογισμικού κι υπηρεσιώ) Εεργεικό τομέ (διυλιστήρι, ΑΠΕ), βιομηχί τροφίμω, κλωστουφτουργί, λιεμπόριο, χημική βιομηχί Μεγάλη Νι Νι Νι Μultiple-source fiacig, importace for export, impact o productivity ad market size Οικο. Πεπ. Αθηώ Ερευητικό Δουκίδη 81 7 Factories of the Future (PPP FoF) Process optimisatio of maufacturig assets 7 FoF: προσρμοζόμεε Πργωγικέ διδικσίε πργωγή / Βιομηχίε μετποίηση Βελτιστοποίηση διδικσιώ, διχείριση λειτουργί μηχώ μέσω συστημάτω πρκολούθηση πργμτικού χρόου. Αύξηση τγωιστικότητ τη Ελληική Βιομηχί (φορά όλου του κλάδου που έχου λυσίδ βιομηχική πργωγή) FoF διεθή ερευητική κοιότητ, SPIRE: Η γορά Europea περιλμβάει public-private δυητικά όλε τι partership πργωγικέ dedicated to βιομηχίε τη iovatio i Ελλάδ, Βλκίω, resource ad Ευρώπη, eergy efficiecy i the process idustries, Συέργει μετξύ ερευητικώ ιδρυμάτω, ετιρίε που σχολούτι με έρευ στο χώρο τω βιομηχιώ διδικσιώ, ετιρίε, κι τελικώ χρηστώ (Βιομηχίε) ΣΕΠΒΕ Κ. Βάμβλη Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 7 / 12 18/2/2014

8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 15 8 ICT Crosscuttig Cybersecurity 8- Προηγμέε συδυστικέ μέθοδοι γι σφλή πό πόστση τυτοποίηση προσώπω (remote users autheticatio) e-commerce, e- Busiess, e-services Ασφλή o-lie σύψη εμπορικώ πράξεω, olie συμμετοχή σε προσωποποιημέε υπηρεσίε, κτπολέμηση πάτη Εurobak EFG Β. Τρπεζάο γλου 7 8 ICT Crosscuttig Iteret of thigs 8 ICT Cross-cuttig Iteret of thigs platforms for coected devices, objects, smart eviromets, services ad people. Μείωση λθρεπιβίβση, δυτότητ γορά εισιτηρίου o the go. Υπηρεσίε κι εφρμογέ γι κιητά υπολογιστικά συστήμτ, συστήμτ εύρεση θέση: προχή υπηρεσιώ κι πληροφορί με βάση τη θέση του χρήστη. Θέσει εργσί γι διχείριση, συτήρηση κι υποστήριξη υτώ τω συστημάτω Βογιτζή 8 8 ICT Crosscuttig Iteret of thigs 8 ICT Cross-cuttig Iteret of thigs Digitizig & coectig eterprise assets, cosumer products with people ad places $ 8.9 trillio market i (Iteratioal Data Corporatio) Θέσει εργσί γι διχείριση, συτήρηση κι υποστήριξη υτώ τω συστημάτω Βογιτζή ICT Crosscuttig 8 ICT Crosscuttig 8 ICT Crosscuttig demograph ic chage & wellbeig Iteret of thigs Iteret of thigs Iteret of thigs demographic chage & wellbeig 8 ICT Cross-cuttig Iteret of thigs 8 ICT Cross-cuttig Αρχιτεκτοικέ πλτφορμώ M2M, οι περισσότεροι άλλοι βιομηχικοί κλάδοι κι κλάδοι προχή υπηρεσιώ, πάροχοι πλτφορμώ M2M, δικτυκοί πάροχοι (κυρίω κιητώ κι δορυφορικώ 8 Iteret of Thigs IP δίκτυ δισυδεδεμέω Πργωγικέ μηχώ κι σημείω Βιομηχίε ελέγχου Προηγμέοι λγόριθμοι πράστση του πργμτικού κόσμου στο εικοικό με τη χρήση τω (Voxels) Βιομηχί ιτρική ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, βιομηχική πργωγή, μετξύ άλλω Μελέτη κι υλοποίηση μηχισμώ βελτιστοποίηση κίηση (traffic optimizatio) ώστε ελττωθεί η Πρκολούθηση κτάστση μηχώ, προληπτική συτήρηση κι συτήρηση βάση κτάστση μηχώ, σε «έξυπε Βιομηχίε». Προηγμέη οπτική πράστση τρισδιάσττω πεικοίσεω του θρώπιου σώμτο πό Μείωση του κόστου επικοιωί γι πλτφόρμε κι χρήστε Μ2Μ εφρμογώ μέχρι κι 70%. Βελτιστοποίηση κύκλου πργωγή κι ύξηση διθεσιμότητ μηχώ γι όλου του πργωγικού κλάδου τη Ελληική Βιομηχί Πολύ μεγάλη διεθή εμπορευσιμότητ (τομέ ευθέω στοχευμέο στο πρόγρμμ Οι πλτφόρμε Μ2Μ χρησιμοποιούτι όλο κι περισσότερο σε υπηρεσίε σχετικέ με smart Η γορά περιλμβάει δυητικά όλε τι πργωγικέ βιομηχίε τη Ελλάδ, Βλκίω, Ευρώπη, Εσωτερικά λλά κι διεθώ σε Νοσοκομεί κι Ιτρικά Κέτρ Μεγάλη (πό στοιχεί δρστηριοποίη ση στο FP7) Το ΙΠ&Τ σχολείτι με τι τεχολογίε υτέ (κυρίω σε Ευρωπικά Τεράστι διεθή κοιότητ ερευητώ που σχολείτι με τεχολογίε Iteret of Στου τομεί: έρευ, βιομηχί κι προχή υπηρεσιώ Η δημιουργί έω πλτφορμώ Μ2Μ σχετικέ με smart cities, smart grid, e-health, smart surveillace κλπ. Thigs, Πιθό Θέσει εργσί ερευητικό ερευητώ γι προσωπικό πό άπτυξη τω Προγρμμτιστ λγορίθμω υτώ ή έ, μηχικώ που θ Αυξημέε δυτότητε συεργσί ερευητικώ φορέω με Δυτότητε συεργσί μετξύ ερευητικώ φορέω κι Συέργει μετξύ ερευητικώ ιδρυμάτω, ετιρίε που σχολούτι με έρευ στο χώρο τη βιομηχική πργωγή κι Δημόκριτο Δημόκριτο ΣΕΠΒΕ Ερευητικό Ερευητικό ο ο Κ. Βάμβλη Βογιτζή 16 demograph ic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig 2.1-Δημιουργί προηγμέω λγορίθμω οπτική πεικόιση Βιομηχί πργωγή ιτρικώ συσκευώ Διγωστικά συστήμτ οπτική πεικόιση γι χειρουργική εγκεφάλου Εurobak EFG Β. Τρπεζάο γλου 39 demograph ic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig ΥΓΕΙΑ Δημόκριτο Ερευητικό ο 40 demograph ic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig Advacig active ad healthy ageig with ICT ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Δρστηριότητε επγγελμτιώ υγεί Δρστηριότητε φροτίδ ηλικιωμέω στο σπίτι Επιμήκυση Προσδόκιμου χρόου ζωή με κλή υγεί βελτίωση ποιότητ ζωή στη Τρίτη ηλικί - Μείωση εξόδω Τμείω Υγεί Μείωση ιτρικώ εξόδω Γήρση πληθυσμού οικοομική κρίση χρέη δημόσιω τμείω κοιωική σφάλιση ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ IΠΤ/ Εργστ. Ολοκληρωμέω Συστημάτω Ιστιτούτο Προληπτική, Περιβλλοτική κι Εργσική Ιτρική Δημόκριτο Ερευητικό ο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 8 / 12 18/2/2014

9 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 74 demograph ic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig Αγροδιτροφικά κι φρμκευτικά Τρόφιμ κι ποτά, εέργει, μετφορά, συσκευσί, πργωγή, πώληση κλπ Νέε κλλιέργειε, έ φάρμκ κι πρφρμκευτικά, έε ετιρείε ΜΜΕ, έ δάει κλπ Τουλάχιστο 3Χ κι τυτόχρο μεγάλη άπτυξη εξγωγώ Νέ εσωτερική ζήτηση λλά κυρίω εξγωγέ, B2B κι B2C Αρκετή Σημτικέ εξγορέ κι Σοβρό ριθμό που επεδύσει πό δε μπορεί ειπωθεί. εξωτερικό, λλγή ΟΜΩΣ μεγάλη άγκη μοτέλου γι λλγή ειδικοτήτω άπτυξη στο γροτικό τομέ Secure, clea ad efficiet eergy 2.2 Secure, clea ad efficiet eergy 2.2 Secure, clea ad efficiet eergy ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δημόκριτο Ερευητικό ο Secure, clea ad efficiet eergy 2.2 Secure, clea ad efficiet eergy Smart Eergy Grids Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο Secure, clea ad efficiet eergy 2.2 Secure, clea ad efficiet eergy 2.2-Προηγμέοι λγόριθμοι επεξεργσί μεγάλου όγκου real-time εεργεικώ δεδομέω Πρκολούθηση κι Τηλεκτεύθυση έξυπω εεργεικώ δικτύω κι εγκτστάσεω CYTECH Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport Cooperative ITS for safe, cogested-free ad sustaiable mobility ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Αστικέ κι προστικέ χερσίε μετφορέ επιβτώ Εκμετάλλευση τξί Δημόκριτο Ερευητικό ο Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δημόκριτο Ερευητικό ο Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.2 (κι 2.3) Πρκολούθηση εεργεικού κι περιβλλοτικού ποτυπώμτο στη εφοδιστική λυσίδ, στήριξη ποφάσεω βάσει εεργεικώ κι περιβλλοτικώ δεικτώ Πργωγή, διομή, logistics, λιεμπόριο, υτιλί Υπηρεσίε υπολογισμού κι πρκολούθηση, ευφυή εεργεικά δίκτυ, τυποποίηση εεργεικού ποτυπώμτο κι τρόπου Μεγάλη Νι Νι Νι προσδιορισμού του, υπηρεσίε μείωση εεργεική κτάλωση σε δίκτυ μετφορώ Eergy/material/ evirometal effectiveess, impact o productivity, multiple-source fiacig Οικο. Πεπ. Αθηώ Ερευητικό Δουκίδη Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3-Ασφλή, έξυπ δίκτυ διχείριση μετφορικού έργου Μετφορέ Διχείριση Στόλου, Βελτιστοποίηση μετφορικού έργου, Ασφάλει μετφορικώ μέσω Μετφορέ, logistics, βιομηχί τροφίμω ποτώ, δίκτυ κτστημάτω λιική, τράπεζε. Εφρμογέ γι τη βελτίωση τη πργωγικότητ του μετφορικού έργου, τη σφάλει, τη πιστοποίηση CYTECH TELENAVIS TELENAVIS Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 9 / 12 18/2/2014

10 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ICT for uderstadig ad ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ exploitatio of cultural assets Δρστηριότητε μουσείω Λειτουργί ιστορικώ χώρω κι κτιρίω κι πρόμοιω πόλω έλξη επισκεπτώ Πολιτιστική, Ιστορική εκπίδευση Κλύτερη προώθηση πολιτιστική κληροομιά, υξηση του τουρισμού κι τη επισκεψιμότητ τω μουσεικώ χώρω Είσχυση τω μεθόδω ιστορική κι πολιτιστική εκπάιδευση, με μκροπρόθεσμη βελτίωση τη εκμετάλλευση του ρχιολογικού κι πολιτιστικού πλούτου Στη Ελλάδ υπάρχει μεγάλο ριθμό ρχιολογικώ κι μουσεικώ χώρω με ποτέλεσμ υπάρχει υξημέη εσωτερική ζήτηση γι έου τρόπου προυσίση κι άδειξη τη ιστορική/πολιτιστικ ή κληροομιά. Αυξημέη ζήτηση σε χώρε του εξωτερικού με ρχιολογική/ιστορι κή/πολιτιστική κληροομιά ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ IΠΤ/ Εργστ. Ολοκληρωμέω Συστημάτω -ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Αρχιολόγοι Ιστορικοί Ιστορικοί τέχη Αρχιτέκτοε Πολεοδόμοι Σχεδιστέ Προγρμμτιστέ Δημόκριτο Ερευητικό ο Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad Supportig Itelliget Policy Makig ICT i the Greek Society (primary ad secodary educatio, e-learig, e- health,etc) Τεχικέ έξυπη ζήτηση, σύθεση κι διάθεση πρωτογεού ΥΓΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εκπίδευση (Δι βίου μάθηση) Διχείριση εκπιδευτικού περιεχομέου Δημόκριτο Δημόκριτο Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Ερευητικό Ερευητικό ο ο Βρβρίγο ATC Iclusive, iovative ad 2.5 Iclusive, iovative ad Τεχικέ έξυπη ζήτηση ικοτήτω, γώση κι εμπειριώ γι μοτελοποίηση τλέτω Αθρώπιο δυμικό γι τη διμόρφωση δεξμεώ θρώπιου δυμικού Διχείριση τλέτου κι ξιοιοποίηση θρώπιω πόρω ATC 47 Maritime Surveillace ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπηρεσίε στρτιωτική άμυ Υπηρεσίε πολιτική άμυ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ Εθική Υποχρέωση η IΠΤ/ Εργστ. υλοποίηση τη Ολοκληρωμέω Οδηγί EUROSUR Συστημάτω Συμμετοχή στο uropa.eu/eurosur Ερευητικό Εθική Έργο PERSEUS Προτεριότητ η με τικείμεο συμμετοχή στο CISE τι Τεχολογίε γι τη maritimeaffairs/polic Θλάσσι y/itegrated_maritim Επιτήρηση e_surveillace/ seus-fp7.eu/ Δημόκριτο Ερευητικό ο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 10 / 12 18/2/2014

11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 56 Cyber Physical Systems (SCADA) BIOMHXANIA πργωγή tools ή applicatio platforms / εργλείω λήψη ποφάσεω Βιομηχίε / Υποδομέ *ENISA REPORT Pricipl Ivetories for Risk ΚΕΜΕΑ Maagemet / Risk Κυβερητικό Β. Γκρίζη Assessmet methods ad tools Secure Societies Βιομηχί / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Έξυπ δίκτυ ισθητήρω κι επεξεργσί πληροφοριώ σε πργμτικό χρόο Υποδομέ ΚΕΜΕΑ Κυβερητικό Β. Γκρίζη Secure Societies Δίκτυ επικοιωιώ Υποδομέ ΚΕΜΕΑ Κυβερητικό Β. Γκρίζη 59 Cybersecurity πργωγή tools ή applicatio platforms ENISA Threat Ladscape mid year 2013 ΚΕΜΕΑ Κυβερητικό Β. Γκρίζη 70 Security Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο 83 Maritime surveillace Βιομηχί Αμυτικώ Συστημάτω κι Συστημάτω Ασφάλει Ευρύτερο κοιωικό σύολο Homelad Security ΥΠΕΘΑ Κυβερητικό Κτεράκη 84 Itelliget surveillace ad border security Βιομηχί Αμυτικώ Συστημάτω κι Συστημάτω Ασφάλει Ευρύτερο κοιωικό σύολο Homelad Security ΥΠΕΘΑ Κυβερητικό Κτεράκη 85 Cyber crime / cyber terrorism / cyber defece Βιομηχί Αμυτικώ Συστημάτω κι Συστημάτω Ασφάλει Ευρύτερο κοιωικό σύολο Homelad Security ΥΠΕΘΑ Κυβερητικό Κτεράκη 86 Atipiracy Βιομηχί Αμυτικώ Συστημάτω κι Συστημάτω Ασφάλει Ευρύτερο κοιωικό σύολο Homelad Security ΥΠΕΘΑ Κυβερητικό Κτεράκη 87 Lad border surveillace Βιομηχί Αμυτικώ Συστημάτω κι Συστημάτω Ασφάλει Ευρύτερο κοιωικό σύολο Homelad Security ΥΠΕΘΑ Κυβερητικό Κτεράκη 88 Quick reactio to physical disasters Βιομηχί Αμυτικώ Συστημάτω κι Συστημάτω Ασφάλει Ευρύτερο κοιωικό σύολο Homelad Security ΥΠΕΘΑ Κυβερητικό Κτεράκη 89 Security of critical ifrastructure Βιομηχί Αμυτικώ Συστημάτω κι Συστημάτω Ασφάλει Ευρύτερο κοιωικό σύολο Homelad Security ΥΠΕΘΑ Κυβερητικό Κτεράκη Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 11 / 12 18/2/2014

12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο Excellet sciece 3.1 e- Ifrastruct ures Computatioal ifrastructure 3.1 e-ifrastructures Computatioal Ifrastructure Εκπίδευση, ο, Αγροτικά, Φρμκευτική βιομηχί, ο Υπολογιστικέ υπηρεσίε υψηλή πόδοση (High performace Computig), Υπολογιστικέ υπηρεσίε ω υποδομή (Ifrastructure as a Service), Προηγμέε υπολογιστικέ λειτουργίε ω υποδομή (Platform as a Service): π.χ.προσομοιώσει σε σεισμολογί, χημεί, μετεωρολογί κ.. matio_society/ewsroo m/cf/documet.cfm?acti o=display&doc_id=891 de.gr/ews/8878/iellada-tha-apoktiseito-diko-tisyperypologisti-poytha-trexei-liux Ερευητικό Κελλοπο Excellet sciece 3.1 e- Ifrastruct ures Data-cetric sciece ad egieerig κι εξέλιξη δικομιστώ (Servers) γι Real Time μετφορά μεγάλου όγκου δεδομέω ότ συδέοτι τυτόχρο πολλοί χρήστε (Dedicated Servers for Real Time Data) Κλάδο Χρημτιστηρίου κι Οικοομί, Κλάδο Κιητή τηλεφωί, Κλάδο συστημάτω GIS κι πλοήγηση σε ληθιό χρόο κι οποιοσδήποτε κλάδο μπορεί επωφεληθεί πό δεδομέ που τλλάσσοτι σε ληθιό χρόο. Προηγμέ συστήμτ μετάδοση δεδομέω σε χρημτιστήριο, σε εφρμογέ λληλεπίδρση χρηστώ κιητή τηλεφωί. Προηγμέη κι γρήγορη πεικόιση γεωγρφικώ δεδομέω κι θέσεω άλλω χρηστώ σε χάρτε συστημάτω πλοήγηση. Πιθό ερευητικό προσωπικό πό Πληροφορική, Θέσει εργσί γι Μηχολόγου διχείριση, συτήρηση μηχικού κι υποστήριξη υτώ Η/Υ, τω συστημάτω Μηχικού Δικτύω, Προγρμμτιστ έ Βογιτζή Excellet sciece 3.1 e- Ifrastruct ures Data-cetric sciece ad egieerig 3.1 e-ifrastructures Data cetric sciece ad egieerig Επιστήμη, Εκπίδευση, Αθρωπιστικέ Εργλεί γλωσσική επιστήμε, Υγεί, τεχολογί Γεωλογικέ επιστήμε, Τουρισμό Ερευητικό Κελλοπο Excellet sciece 3.1 e- Ifrastruct ures Data-cetric sciece ad egieerig 3.1 e-ifrastructures provisio of core services Υπηρεσίε ομοσποδική Επιστήμη, Εκπίδευση, τυτοποίηση κι, Δημόσι διοίκηση εξουσιοδότηση Ερευητικό Κελλοπο Excellet sciece 3.1 e- Ifrastruct ures GÉANT 3.1 e-ifrastructures Εθική Ε&Α δίκτυο υπερυψηλώ τχυτήτω, δισύδεση με GEANT Επιστήμη, Εκπίδευση, Δικτυκή υποδομή σ υπηρεσί (Network as a Service) Ερευητικό Κελλοπο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 12 / 12 18/2/2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών Νικόλαος Θ. Μπάτης, Ph.D. Καθηγητής Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας» Ανάπτυξη και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2 η συνάντηση Εργασίας για τη διαμόρφωση Ερευνητικών και Τεχνολογικών προτεραιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ICT4Growth Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν Ανάπτυξη και Παροχή Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ημερομηνία Λήξης 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

INVESTORS IN PEOPLE. Investors in People: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Investors in People: Η φιλοσοφία. Δράση. Σχεδιασμός.

INVESTORS IN PEOPLE. Investors in People: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Investors in People: Η φιλοσοφία. Δράση. Σχεδιασμός. INVESTORS IN PEOPLE Investors in People: Το ντγωνιστικό πλεονέκτημ Θέλετε ν δείτε την επιχείρησή σς ν βελτιώνει την ντγωνιστικότητά της κι τις επιχειρημτικές της επιδόσεις μέσω της ποτελεσμτικής διχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Από το Smart Metering στα Smart Grids: o ρόλος της Ενεργειακής Πληροφορικής και της Ψηφιακής Ενεργειακής Διαχείρισης

Από το Smart Metering στα Smart Grids: o ρόλος της Ενεργειακής Πληροφορικής και της Ψηφιακής Ενεργειακής Διαχείρισης Από το Smart Metering στα Smart Grids: o ρόλος της Ενεργειακής Πληροφορικής και της Ψηφιακής Ενεργειακής Διαχείρισης Βασίλειος Γ. Νικολόπουλος Head του Group - Managing Director Intelen Group Ltd GreenICT

Διαβάστε περισσότερα

ν παραγοντες 1 ( ) β β α β α α α γ + β γ = α+ γ γ

ν παραγοντες 1 ( ) β β α β α α α γ + β γ = α+ γ γ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ υάµεις Ορισµός =... πργοτες 1 = = 1µε Ιδιότητες µ = µ : = µ ( ) = = = ( ) µ µ + µ = µε µε, Αλγερικές πρστάσεις Επιµεριστική ιδιότητ γωγή οµοίω όρω. γ + γ = + γ ( ) Χρήσιµες ιδιότητες τω πράξεω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης Ενότητα 6: Επέκταση των Μαρκοβιανών μοντέλων

Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης Ενότητα 6: Επέκταση των Μαρκοβιανών μοντέλων Θεωρί Τηλεπικοινωνικής Κίνησης Ενότητ 6: Επέκτση των Μρκοβινών μοντέλων Μιχήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμ Ηλεκτρολόγων Μηχνικών κι Τεχνολογίς Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Εκδόσεις : Ππσωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα

Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για τη ΓΔ Περιφ. Πολιτικής τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, σ ε θ έ μ α τ α Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι τ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Έ ξ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ χ ο λ ή Διο ίκ η σ η ς κ Ο ικ ο ν ο μ ί ς Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1 ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ (Επλήψεις Συμπληρώσεις) Εισγωγή Στο Γυμάσιο μάθμε ότι οι πργμτικοί ριθμοί ποτελούτι πό τους ρητούς κι τους άρρητους ριθμούς κι πριστάοτι με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΝΕΛΛΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜ ΗΜΕΡ/Ν Ι ΜΘΗΜ ΚΤΗΓΟΡΙ ΜΘΗΜΤΟΣ (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) 16-5- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣ ΡΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚ 18-5- ΜΘΗΜΤΙΚ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο κατανόησης βασικών εννοιών στο Γυµνάσιο

Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο κατανόησης βασικών εννοιών στο Γυµνάσιο Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργλείο κτνόησης σικών εννοιών στο Γυµνάσιο ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Μθηµτικός-Υπεύθυνος του Μθηµτικού Εργστηρίου του Λυκείου Ελληνικού kontod@yahoo.gr ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Μθηµτικός -Κθ.

Διαβάστε περισσότερα

Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη»

Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη» Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη» Νικόλαος Ροδόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data AE Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics «We live in a mobile-first

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Επωνυμί: Εργστήριο Έρευνς Μάρκετινγκ κι ιφήµισης Σχολή: ιοίκησης κι Οικονοµίς Κθηγητές ΤΕΙ Αθήνς που υποβάλλουν την πρότση: Επώνυμο Όνομ βθμίδ Σχολή 1 Τομάρς

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Κεφάλιο 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ SOOW-SWAN Εισγωγή Η νάλυση της θεωρίς της οικονομικής μεγέθυνσης θ ξεκινήσει νλύοντς το πιο πλό δυνμικό υπόδειγμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΛΗ Ε.Π.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΜΗΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣ ΓΡΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ ΔΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙ ΠΡΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΛΗ Ε.Π. ΘΗΝΣ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ Τσιμή Ντιάα 2 Πολίτη αστάσ ιο 3 Μιαούλη Γεώργιο 4 Βλασσά Γρηγόρι

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 213 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ [ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΑΟΥΞΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Internet of Things Νέες υπηρεσίες, νέες ευκαιρίες, νέες ανάγκες προστασίας δεδομένων

Internet of Things Νέες υπηρεσίες, νέες ευκαιρίες, νέες ανάγκες προστασίας δεδομένων Internet of Things Νέες υπηρεσίες, νέες ευκαιρίες, νέες ανάγκες προστασίας δεδομένων 9/2/2016 1 Internet of Things Ανεξάντλητα οφέλη και ευκαιρίες Βελτιστοποίηση χρήσης πόρων σε επιχειρήσεις/οργανισμούς/πόλεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing στην πράξη

Cloud Computing στην πράξη Cloud Computing στην πράξη Aντιγόνη Παπανικολάου, Διευθύντρια Νομικών & Εταιρικών Υποθέσεων, Μicrosoft Ελλάς, Κύπρος & Μάλτα Μάριος Ίσαρης, Διευθυντής Τμήματος Marketing & Λειτουργιών, Microsoft Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδης Προβατάς Δ/ντής Στρατηγικής Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Μιλτιάδης Προβατάς Δ/ντής Στρατηγικής Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με την επίσημη υποστήριξη: Μιλτιάδης Προβατάς Δ/ντής Στρατηγικής Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ) ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τ σύολ τω ριθµώ είι τ εξής : ) Οι φυσικοί ριθµοί : Ν {0,,,,... } ) Οι κέριοι ριθµοί : Ζ {...,,,, 0,,,,... } ) Οι ρητοί ριθµοί : Q ρ / κ ρ, κ Z, Z 0 4) Οι άρρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 κι δίπλ το γράμμ που

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές οικονοµίες

Εξωτερικές οικονοµίες Εξωτερικές οικονοµίες Συνθήκες Οι ενέργειες ενός οικονοµικού υποκειµένου Α προκλούν µετβολή της ευηµερίς ενός οικονοµικού υποκειµένου Β (θετικές ή ρνητικές). Ο Β δεν πληρώνει (ν επηρεάζετι θετικά) ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 17-12-2002 έως 18-4-2003 4-3-2003 έως 23-05-2003 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ. 19-11- 2003 έως 24-2-2004

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 17-12-2002 έως 18-4-2003 4-3-2003 έως 23-05-2003 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ. 19-11- 2003 έως 24-2-2004 1 ΥΤΟΜΤΙΣΜΟΣ ΓΡΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΕΚ ΤΕΙ -ΕΙ 2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΚΩΝ ΕΓΚΤΣΤΣΕΩΝ - ΙΕΚ 3 4 ΥΤΟΜΤΙΣΜΟΣ ΓΡΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΤΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Βγγέλης Α Νικολκάκης Μθημτικός ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η προύσ εργσί μµου δε στοχεύει πλά στο κυήγι του 5,δηλδή τω μµοάδω του

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON2020/Secure Societies WP2014-2015

HORIZON2020/Secure Societies WP2014-2015 HORIZON2020/Secure Societies WP20142015 Αντισμήναρχος (ΜΑ) Γεώργιος Καντεράκης, PhD Τμηματάρχης Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ Εθνικός Εκπρόσωπος Horizon 2020/Secure Societies

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά στοιχεία πολυμέσων

Δομικά στοιχεία πολυμέσων Ασκήσεις Πολυμέσων 15 2 η Διδκτική Ενότητ Δομικά στοιχεί πολυμέσων Προλεπόμενες διδκτικές ώρες: 2 έξεις Κλειδιά scrolling text εργλεί σχεδίσης clip art κείμενο bitmap drop-down box κείμενο PDF JPEG μηχνή

Διαβάστε περισσότερα

www.thebabyrally.gr 31/10-1/11 2015 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από τις 10:00 έως τις 18:00 www.facebook.com/thebabyrally info@cityu.gr www.cityu.

www.thebabyrally.gr 31/10-1/11 2015 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από τις 10:00 έως τις 18:00 www.facebook.com/thebabyrally info@cityu.gr www.cityu. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ BABY ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ πό τις 10:00 έως τις 18:00 210 3237207 Ανγνωρισμένο Κολλέγιο πό το Υπουργείο Πολιτισμού, Πιδείς κι Θρησκευμάτων Αρ. Άδεις Λειτ. 108276/ΙΑ Δίνετι Ανβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' ριθμ. 6/2-07-204 Πρκτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. πόφσης 454-6/2-07-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κι διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 3109907 ΦΞ 31051861 ραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 3103640 ΦΧ 31051861 Δομή Κατάρτισης HURMA OFFICE (Πρώην Κτίριο ΔΕΣΕ) Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πνεπιστήμιο Πτρών Σχολή Ανθρωπιστικών κι Κοινωνικών Επιστημών Πιδγωγικό Τμήμ Δημοτικής Εκπίδευσης Πρόγρμμ Μετπτυχικών Σπουδών Mετπτυχική Εργσί Πεποιθήσεις κι κίνητρ. Μι ερευνητική προσέγγιση σε πολιτισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing & Data Management (Υπολογιστικά Νέφη & Διαχείριση Δεδομένων)

Cloud Computing & Data Management (Υπολογιστικά Νέφη & Διαχείριση Δεδομένων) Cloud Computing & Data Management (Υπολογιστικά Νέφη & Διαχείριση Δεδομένων) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ Λέκτορας Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών και η Εφαρμογή τους στα Κυπριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αίτημα συνάντησης για το Πράσινο Ταμείο και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για τους Δήμους»

ΘΕΜΑ: «Αίτημα συνάντησης για το Πράσινο Ταμείο και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για τους Δήμους» ΑΘΗΝΑ 30/01/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 341 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. Γεώργιο Στθάκη Υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργεις ΘΕΜΑ: «Αίτημ συνάντησης γι το Πράσινο Τμείο κι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ. Γ. Αλεξίου, Α. Καλαμπούνιας, Ε. Αμανατίδης, Δ. Ματαράς

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ. Γ. Αλεξίου, Α. Καλαμπούνιας, Ε. Αμανατίδης, Δ. Ματαράς ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Γ. Αλεξίου, Α. Κλμπούνις, Ε. Αμντίδης, Δ. Μτράς Εργστήριο Τεχνολογίς Πλάσμτος, Τμήμ Χημικών Μηχνικών, Πνεπιστήμιο Πτρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία

Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία Λίστα με 87 επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας την επόμενη επταετία (ως το 2020) έδωσε στη δημοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) I-SENSE GROUP

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) I-SENSE GROUP ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) I-SENSE GROUP Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ Ανάλυση Δεδομένων και Διασύνδεση Αντικειμένων: Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ:

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: ίί ο ο μ μ σ σ ι ι τ τ μ μ μμ ΓΓρρ τ η τ ό κ ι τ γ ρ ε ν υ Σ Έρε υν Σάββτο 31 Μρτίου 2012 πό 09:00 έως 18:00 Αμφιθέτρο Γυμνσίου Αμρουσίου Εκπιδευτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος Διπλωμτικής Εργσίς «Οικονομοτεχνική ξιολόγηση της ενεργεικής νβάθμισης συμβτικών κτιρίων, με την εφρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Ειίου Λυκείου Θετική & Τεχολογική Κτεύθυση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αδρεδάκης Στυλιός Κτσργύρης Βσίλειος Μέτης Στέφος Μπρουχούτς Κω/ος Ππστυρίδης Στύρος Πολύζος Γεώργιος Κθηγητής Πεπιστημίου Αθηώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2793 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμμτος Μετπτυχικών Σπουδών των Τμημάτων Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 11

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 11 νοικτά καδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΓΩΓΗΣ Ενότητα 11: Διάταξη Παραγωγής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οστεοπόρωση;

Τι είναι οστεοπόρωση; Άσκηση µε Βάρη κι Οστό Ηλίς Σµήλιος, Ph.D. ηµοκρίτειο Πνε ιστήµιο Θράκης Τµήµ Ε ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Λειτουργίες του οστού Στηρίζει κι προσττεύει τ όργν (µυελό οστών, εγκέφλο, νωτιίο µυελό)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΕ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 0 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Αργύρης Φελλούρης Απληρωτής Κθηγητής ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Στο Κεφάλιο υτό θεωρούμε γωστές τις σικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανδρέας Βέγλης - καθηγητής Προγράμματα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Διατμηματικό ΠΜΣ στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (επισπεύδων

Διαβάστε περισσότερα

για την κοινωνική Συνέλευση Περάματος για την αλληλεγγύη και τη δράση DeStato destato.blogspot.com

για την κοινωνική Συνέλευση Περάματος για την αλληλεγγύη και τη δράση DeStato destato.blogspot.com destato.blogspot.com Συέλευση Περάμος γι η λληλεγγύη κι η δράση DeStato Ο Ι ) ε ( Λ Ο Χ Σ Έ γι η κοιωική ποσ ύθεσ η σμού ικού σχολι ι ρ κ ει θ ά π ηκε κι ι προσ διμορφώθ ο ποελεί μ υ π σ υ ε, έ κ η ό φ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. 1.1. Οι πράξεις πρόσθεση και πολλαπλασιασµός και οι ιδιότητές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. 1.1. Οι πράξεις πρόσθεση και πολλαπλασιασµός και οι ιδιότητές τους. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο.. Οι πράξεις πρόσθεση κι πολλπλσισµός κι οι ιδιότητές τους. Πρόσθεση Πολλπλσισµός Ιδιότητ.. Ατιµετθετική (γ)()γ (γ)()γ Προσετιρική (γ)γ Επιµεριστική 0. Ουδέτερο

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και Αυτοαντίληψη σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές της Ε Δημοτικού και βαθμός ανταπόκρισης στις προσδοκίες των γονέων τους»

«Αυτοεκτίμηση και Αυτοαντίληψη σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές της Ε Δημοτικού και βαθμός ανταπόκρισης στις προσδοκίες των γονέων τους» Πεπιστήμιο Πτρ Σχοή Αθρπιστικ κι Κοιικ Επιστημ Πιδγγικό Τμήμ Δημοτικής Εκπίδευσης Θέμ πτυχικής εργσίς : «Αυτοεκτίμηση κι Αυτοτίηψη σε Έηες κι οδπούς μθητές της Ε Δημοτικού κι βθμός τπόκρισης στις προσδοκίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 11: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία. Μοχιανάκης Κωστής. Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου

«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία. Μοχιανάκης Κωστής. Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία Μοχιανάκης Κωστής Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου Οικονομική κρίση ; Απαντάμε με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea 00-77 Tel. +82-2-754-822 Fax +82-2-754-823

Διαβάστε περισσότερα

Ready Business Secure Business

Ready Business Secure Business Ready Business Secure Business Κωνσταντίνος Δ. Πανάγος Διευθυντής Εταιρικής Ασφάλειας Διακινδύνευσης Και Συμμόρφωσης Vodafone ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ Απρίλιος 2016 Τι θα συζητήσουμε σήμερα Vodafone : Λίγα λόγια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ Το ορισμένο ολοκλήρωμ ή ολοκλήρωμ Riema μις πργμτικής συνάρτησης f με διάστημ ολοκλήρωσης το πεπερσμένο διάστημ [, ], υπάρχει ότν: η f είνι συνεχής στο διάστημ υτό, κθώς

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) I-SENSE GROUP

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) I-SENSE GROUP ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) I-SENSE GROUP Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ Διασύνδεση Αντικειμένων: Σύγκλιση της Έρευνας με την με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

e Skills for Jobs 2014

e Skills for Jobs 2014 e Skills for Jobs 2014 Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας Γιάννης Σύρρος Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA 4 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ Ο ΣΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx Λογάριθμοι Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έοι του λογάριθμου Έστω η εξίσωση θ, 0, θ 0. Η εξίσωση υτή έχει μοδική λύση φού η εκθετική συάρτηση f είι γησίως μοότοη κι το θ ήκει στο σύολο τιμώ της. Τη μοδική

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer Αλίκη Λέσση CNS&P Presales Engineer Agenda Η BYTE Διεθνείς τάσεις A New Reality All Virtual Case Study 2 Από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ

Φροντιστήρια 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ Φροτιστήρι -ΟΡΟΣΗΜΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Άλγεβρ Β Λυκείου Επιμέλει: Σεμσίρης Αριστείδης -- Φροτιστήρι -ΟΡΟΣΗΜΟ - - Φροτιστήρι -ΟΡΟΣΗΜΟ Άλγεβρ Β Λυκείου Περιέχει Συοπτική Θεωρί Μεθοδολογί Ασκήσεω Λυμέες Ασκήσεις Λυμέ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ:Β5ΤΜΟΕΠΘ-ΖΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνστντά 4 Τ.Κ. 38, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 4 756 FAX: 4 7535 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α πό τ Πρκτικά της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Smart metering & smart grids Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Τομέας Συστημάτων Μετρήσεων Κλάδος Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 1 Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων Ο3 Γενικά περί φκών. Γενικά Φκός ονοµάζετι κάθε οµογενές, ισότροπο κι διφνές οπτικό µέσο που διµορφώνετι πό δυο σφιρικές επιφάνειες (ή πό µι σφιρική κι µι επίπεδη). Βσική () () Σχήµ. ιτάξεις πρισµάτων

Διαβάστε περισσότερα