ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ (ύπαρξη σχετικής διεθνούς αγοράς) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤ Α ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ (ύπαρξη σχετικής διεθνούς αγοράς) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤ Α ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω Compoe Cyber-Physical ts & Systems (CPS) Systems 1 Smart Compoe ts & Systems 2 Advaced Computig 3 Future Iteret Miiaturised Electroic Systems Customised ad low-power computig Future etworks βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) Compoets & Systems Προηγμέε διεπφέ κι βιοισθητήρε 2-Πργωγή επιτχυτώ επεξεργσί υπολογιστικώ συστημάτω 3 Future Iteret Δίκτυ κθοριζόμε πό λογισμικό (SDN) κι εικοικοποίηση δικτυκώ υπηρεσιώ (Network Fuctio Virtualisatio) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί, Πργωγή συστημάτω θρώπιη υποβοήθηση κι τεχολογικώ gadgets Βιομηχί υπολογιστώ κι κιητώ συσκευώ, πάροχοι δικτυκώ υπηρεσιώ, ΜΜΕ άπτυξη έω δικτυκώ υπηρεσιώ, εεργεικά ποδοτικά data ceters προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή Συσκευέ κι Υπηρεσίε Υποβοήθηση ΑΜΕΑ- Πργωγή έξυπω ρούχω Κτσκευή φορητώ συσκευώ υψηλώ επιδόσεω. Δημιουργί «εικοική γορά» γι τη άπτυξη κι διάθεση δικτυκώ υπηρεσιώ πό ΜΜΕ - Πιο ποδοτική διχείριση δικτυκώ υποδομώ πό πρόχου δικτυκώ υπηρεσιώ μείωση κτάλωση ηλεκτρική εέργει (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) Μείωση του OPEX (υτομτοποίηση δικτυκώ λειτουργιώ κι δυτότητ διχείριση πό πελάτε) - Μείωση του CAPEX (μείωση τη τάξεω τω εκτοτάδω χιλιάδω Ευρω σε επέδυση γι Gbps L4-7 firewalls, load-balacers, IPS/IDS) - κλύτερη χρήση τω πόρω κτά 20-30% - μείωση χρόου εγκτάστση κι εεργοποίηση υπηρεσί πό εβδομάδε σε λεπτά (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Τ SDN σε συδυσμό με το NFV είι μι περιοχή που πτύσσετι πγκοσμίω κι μεγάλε ετιρείε (NEC, HP, BROCADE κλπ) έχου κάει μεγάλε επεδύσει σε εξοπλισμό, λλά κι τηλεπικοιωικοί οργισμοί (π.χ. Telefoica) ήδη χρησιμοποιού Η τεχολογί SDN βρίσκει μεγάλη εφρμογή σε κδημικάερευητικά δίκτυ όπου διάφορ tests πρέπει τρέχου πράλληλ κι χωρί επηρεάζου τη υπάρχουσ δικτυκή ροή Το ΙΠ&Τ σχολείτι με τι τεχολογίε υτέ (κυρίω σε Ευρωπικά projects) κι διθέτει τη πιτούμεη εμπειρί Η δυτότητ άπτυξη κιοτόμω δικτυκώ υπηρεσιώ πό ΜΜΕ κι η διάθεσή του πό τη εικοική γορά, θ έχει ω ποτέλεσμ τη ύξηση τω θέσεω εργσί ιδίω σε έου Δυτότητε συεργσί μετξύ ερευητικώ φορέω κι επιχειρήσεω δυτότητ δημιουργί spioffs Πεπ. Πτρώ Εurobak EFG Εurobak EFG Δημόκριτο Ερευητικό Ερευητικό Βρβρίγο Β. Τρπεζάο γλου Β. Τρπεζάο γλου ο Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 28 3 Future Iteret Future etworks 3 Future Iteret Δικτυκή υποστήριξη υπηρεσιώ υπολογιστικού έφου μέσω υποδομώ διχείριση SDN, Πάροχοι υπηρεσιώ cloud computig, δικτυκοί πάροχοι Συδυσμό τω υπηρεσιώ cloud με εγγυημέη ποιότητ υπηρεσιώ (QoS) σε δικτυκό επίπεδο (Network-as-a-Service, NaaS) Βελτίωση τη τγωιστικότητ τω cloud υπηρεσιώ με ποτέλεσμ κόμη μεγλύτερη ποδοχή. Αύξηση τη ποιότητ εμπειρί (Quality of Experiece) τω υπηρεσιώ cloud μέχρι κι 100%. Νέε επιχειρημτικέ συέργειε μετξύ δικτυκώ πρόχω κι πρόχω cloud. Το cloud computig είι μι πγκοσμίω γρήγορ πτυσσόμεη γορά. Ο Το ΙΠ&Τ συδυσμό του με υπηρεσίε NaaS θ προσελκύσει κόμη μεγλύτερε επεδύσει. Η εφρμογή τεχολογιώ SDN γι cloud ποτελεί ήδη τικείμεο γι εκτοτάδε ερευητικέ προσπάθειε πγκοσμίω. σχολείτι με τι τεχολογίε υτέ (κυρίω σε Ευρωπικά projects) κι διθέτει τη πιτούμεη εμπειρί Η βελτίωση τη τγωιστικότητ τω cloud υπηρεσιώ θ οδηγήσει σε κόμη μεγλύτερη ποδοχή, οπότε κι σε μεγλύτερε άγκε διχείριση κι συτήρηση υποδομώ κι υπηρεσιώ υπολογιστικού έφου με ποτέλεσμ τη ύξηση τω θέσεω εργσί στου τομεί πληροφορική κι δικτύω Δυτότητε συεργσί μετξύ ερευητικώ φορέω κι επιχειρήσεω δυτότητ δημιουργί spioffs Δημόκριτο Ερευητικό ο 64 3 Future Iteret Future etworks Future Iteret (Optical Networks, wireless etworks) This is a big areas ad could be split i 3 subareas (Optical Networks, wireless etworks, etwork services) Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 1 / 12 18/2/2014

2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 17 3 Future Iteret Cloud computig 3 Future Iteret-Cloud Computig TΠΕ Cloud computig software k.org/, People, 131 Coutries Ερευητικό Κελλοπο 18 3 Future Iteret Cloud computig Ψηφικά ποθετήρι, Κιητέ τηλεπικοιωίε Εφρμογέ δεδομέω πρτηρήσεω γη με χρτογρφικό υπόβθρο Ερευητικό Κελλοπο 53 3 Future Iteret Cloud computig Cloud computig πργωγή tools ή applicatio platforms ENISA REPORT ON Good Practice Guide for securely deployig Govermetal Clouds / Cloud Computig - SME Survey ΚΕΜΕΑ Κυβερητικό Β. Γκρίζη 65 3 Future Iteret Cloud computig Cloud Computig Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο Future Iteret 3 Future Iteret Cloud computig Collective Awareess platforms 3 Future Iteret Cloud computig, mobility, virtualizatio, etworkig ad security Προσρμοζόμε serious games, social media κι web e-learig services γι άπτυξη δεξιοτήτω κι υποβοήθηση ευπθώ ομάδω Εφρμογή σε όλου του κλάδου οικοομική δρστηριότητ. Ιδιίτερ οφέλη γι κλάδου που βσίζοτι σε μεγάλο βθμό σε τεχολογίε ΠΕ ή πρέχου υπηρεσίε σε μεγάλε ομάδε πληθυσμού (υψηλή τεχολογί, τηλεπικοιωίε, εέργει, υγεί, κλπ), Βιομηχί πργωγή ιτρικώ συσκευώ, e-services, e-learig Εδεικτικά: εφρμογέ virtualizatio / remote workig, μείωση κόστου ΙΤ/υποστήριξη σε ετιρικά/κρτικά περιβάλλοτ εργσί, εφρμογέ στη υγεί (π.χ. κθολικέ βάσει δεδομέω-δισύδεση ρχείω πρόχω υπηρεσιώ υγεί σε εθικό επίπεδο), μετάβση data ceters τηλεπ/κώ πρόχω στο cloud με ποτέλεσμ τη ποδοτικότερη λειτουργάι κι τη δρμτική μείωση του κόστου, κλπ Βιομηχί πιχιδιώ, υπηρεσίε κλλιέργει δημιουργικότητ έω, υπηρεσίε υποβοήθηση ευπθώ ομάδω (ηλικιωμέω κλπ) Μείωση κόστου υποστήριξη ΙΤ 30-50%, μείωση δπώ γι εξοπλισμό 20-30% (άλογ με το κλάδο), μείωση συμπληρωμτικώ δπώ προσωπικού (το ποσοστό εξρτάτι πό το κλάδο), ύξηση κερδοφορί κι πργωγικότητ, ύξηση θέσεω εργσί λόγω μικρότερου κόστου Αγορά cloud computig πγκοσμίω: $40.3δι, $98.4δι (CAGR: 25%) Αγορά public cloud στη ΕΕ: 2014: 11δι, : 35 δι (CAGR: 21%). Εκτιμάτι ότι μπορεί έλθει στ 78δι με Επρκή κτάλληλε πολιτικέ υποστήριξη (IDC report, 7/2012) Συεισφορά στο ΑΕΠ τη ΕΕ το : 88δι ( 250δι με πολιτικέ υποστήριξη) Μεγάλ περιθώρι άπτυξη στη Ελλάδ κθώ υτή τη στιγμή είμστε στο 36% τω EE27 που δε κάου/σκέφτοτι/ σχεδιάζου διθεσιμότητ μηχικώ άπτυξη λογισμικού. Ερευητικό CITRIX ΕΜΠ Ερευητικό Κόλλι, Στάμου 14 3 Future Iteret Iovative tools ad methods for software developmet 3-Πλτφόρμε συεργτική άπτυξη εφρμογώ Βιομηχί Εφρμογώ Πληροφορική Εurobak EFG Β. Τρπεζάο γλου 19 3 Future Iteret PPP o advaced etwork ad service ifrastructure focusig o 5G 3 Future Iteret PPP o advaced etwork ad ifrastructure focusig o 5G, Future Networks ad Experimetal platforms TΠΕ, ειδικότερ: Τηλεπικοιωίε, Κιητέ τηλεπικοιωίε, Εκπίδευση υλικού, άπτυξη λογισμικού διχείριση τηλεπικοιωικού εξοπλισμού κι υπηρεσιώ, Massive Olie Courses (ΜΟΟC) με χρήση πργμτικώ experimetal platforms om/ews/busiess/ software-defiedetworkig-ispirighope-ad-hype-etworkeffect t/gei/wiki/genieduc atio Ερευητικό Κελλοπο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 2 / 12 18/2/2014

3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 29 3 Future Iteret Advaced etwork ad service ifrastructure focusig o 5G 3 Future Iteret Advaced 5G Network Ifrastructure for the Future Iteret, Δικτυκοί πάροχοι, Άλλοι βιομηχικοί κλάδοι κι κλάδοι προχή υπηρεσιώ (χρήστε βθμισμέω συστημάτω υπηρεσιώ ) Βιομηχί, κλάδοι προχή υπηρεσιώ (π.χ., πάρχοι δικτύου), κλάδοι εφρμογώ λογισμικού, κι οι περισσότεροι άλλοι κλάδοι οικοομική δρστηριότητ (χρήστε τεχολογί) Πολύ μεγάλη διεθή εμπορευσιμότητ (τομέ ευθέω στοχευμέο στο πρόγρμμ ) Πολύ μεγάλη (πό στοιχεί δρστηριοποίη ση στο FP7) Στου τομεί: έρευ, βιομηχί κι προχή υπηρεσιώ Αυξημέε δυτότητε συεργσί ερευητικώ φορέω με ετιρίε ή επιχειρήσειχρήστε (με βάση πρελθουσ εμπειρί) Δημόκριτο Ερευητικό ο 1 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es 4 Cotet es ad maagemet Big Data es Techologies for extractig value from data; iovatio aroud data servic products with a focus o data services that are cross-sector, crossligual ad/or crossborder Βογιτζή 11 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es Χρήση τεχολογιώ data miig κι artificial itelligece γι τη Ιχθυοκλλιέργειε βελτιστοποίηση τη πργωγική διδικσί Νέε μέθοδοι διχείριση τη πργωγή που θ υποστηρίζοτι πό εξελιγμέ εργλεί πληροφορική Σημτική βελτίωση τη πργωγική διδικσί, τη ποιότητ τω προϊότω, του κόστου λλά κι τη επίδρση τη πργωγή στο περιβάλλο Είι ο κλάδο του φγητού με τη μεγλύτερη άπτυξη Εκτιμάτι ότι το 2030 όπου ο πγκόσμιο πληθυσμό θ έχει φτάσει τ 8 δι θ πιτούτι 29 εκτομμύρι τόοι επιπλέο πργωγή. Σε τέτοιε κλίμκε θ θέμτ βελτιστοποίηση κόστου λλά κι τη επίδρση στο περιβάλλο είι κρίσιμ. Μέχρι σήμερ τίστοιχε τεχολογίε δε έχου εφρμοστεί στο κλάδο, πουθεά σε πγκόσμιο επίπεδο. Η χώρ μ είι έ πό του ηγέτε Είι οι Έλληε επιστήμοε που εργάζοτι κι οδηγού τη άπτυξη του κλάδου σε χώρε όπω η Σουδική Αρβί, τ Μέσ πό τη εξγωγή Ηωμέ λογισμικού Αρβικά Εμιράτ λλά κι πολλέ άλλε. Υπάρχει επίση πολύ κλό δυμικό στο χώρο τη πληροφορική Άμεσ οικοομικά λλά κι εδρίωση τη θέση τη χώρ μ ω πρωτοπόρου στο τομέ τω I2s υδτοκλλιεργειώ, ω χώρ που πρέχει τεχογωσί κι πράγει κιοτομί. Κ. Σεφέρη 20 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es 4 Cotet es ad maagemet - Big Data es ο, σφάλει, Υγεί, γεωργί, εκπίδευση e.eu/speech.php?sp= SPEECH/13/450 Ερευητικό Κελλοπο 21 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es Αοιχτή κι κθολική Πρόσβση σε πάση φύσεω δεδομέ εξρτήτω πλτφόρμ Δημόσι Δίοικηση, Υγεί, Eκπίδευση, Τουρισμό, Πολιτισμό, Αγροτική πργωγή, ο, Ασφάλει, Επιστήμη Locatio based services Liked data Data Visualizatio Data miig wiki/ope_data Ερευητικό Κελλοπο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 3 / 12 18/2/2014

4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 49 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es Ευφυεί λγόριθμοι περίληψη κι συοπτική προυσίση μεγάλου όγκου δεδομέω Πγκοσμίου Ιστού, Βιομηχί άπτυξη φορητώ συσκευώ Προσωποποιημέε ζητήσει πληροφορί διδικτύου πό φορητέ συσκευέ ΕΜΠ Ερευητικό Κόλλι, Στάμου 50 4 Cotet Big Data ad Ope Data es Αυτόμτη δισύδεση κι εμπλουτισμό πολυμεσική πληροφορί στο, Πολιτιστικοί φορεί, βιβλιοθήκε, ρχεί κλπ Δράσει διάχυση περιεχομέου στο διδίκτυο ΕΜΠ Ερευητικό Κόλλι, Στάμου 60 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es 4 Ηλεκτροικέ υπηρεσίε ετό εό "omi-chael" περιβάλλοτο: Τεχολογίε γι δημιουγικέ βιομηχίε (creative idustries), big data aalytics, augmeted reality, ubiquitous computig ad Iteretof-Thigs Διχείριση πολιτιστική κληροομιά, τουρισμό (οικο- κι άγρο-), βιομηχί τροφίμω κι ρούχω με έμφση στη εθική πολιτισμική ιδιιτερότητ, κλάδο υπηρεσιώ 3-διάσττε διδικτυκέ εφρμογέ (π.χ. ηλεκτροικά κτστήμτ, μουσεί ή εργλεί σχεδίση), Itegrated Marketig Commuicatios (IMC), εφρμογέ μάρκετιγκ πρόβλεψη τη ζήτηση μέσω άλυση κοιωικώ δικτύω, εφρμογέ κι πλτφόρμε gamificatio στο πρπάω πλίσιο Μεγάλη Νι Νι Νι Importace for GDP, importace for export, impact o productivity ad market size Οικο. Πεπ. Αθηώ Ερευητικό Δουκίδη 72 4 Cotet maageme t Big Data ad Ope Data es Τεχικέ έξυπη ζήτηση ειδησεογρφικού περιεχομέου συδυάζοτ επίσημε κι επίσημε πηγέ ειδησεογρφί Μέσ μζική εημέρωση Διχείρηση ειδησεογρφικού περιεχομέου ATC 30 4 Cotet maageme t Multimodal ad Natural Computer Iteractio 4 Cotet es ad maagemet Multimodal ad Natural Computer Iteractio, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δημόκριτο Ερευητικό ο 2 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries Προηγμέοι λγόριθμοι Απεικόιση Real Time γρφικώ στο Η/Υ κι μηχώ πεικόιση 3D Γρφικώ (3D Game Egies) Κλάδο Αρχιολογί κι πράστση εθικώ μημείω Προηγμέη οπτική πράστση τρισδιάσττω μημείω κι ρχιολογικώ ευρημάτω με Πιθό ερευητικό Θέσει εργσί στη προσωπικό πό Πληροφορική, στη Προγρμμτιστ Αρχιολογί, σε έ, Μουσεί Μθημτικού Βογιτζή 3 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries 4 Cotet Techologies ad Iformatio Maagemet cotet, media ad kowledge idustries Techologi tools to support cultural ad creative idustries i the creative process Digital gamig compoets for serious gam learig Novel platforms for hybrid audio-visual services $5 billio market headigs toward $2.3 billio by 2017 (Ambiet Isight) Βογιτζή 4 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries έξυπω μουσικώ μοτίβω κι ηχητικώ εφέ γι Βιομηχί Μουσική πργωγή υτώ σε Τεχολογί ηλεκτροικά πιχίδι με τρισδιάσττο περιβάλλο (3D Soud ad Music) Πργωγή μουσική κι ηχητικώ εφέ με προηγμέη ίσθηση του ήχου σε τρισδιάσττο περιβάλλο Πιθό ερευητικό προσωπικό πό Θέσει εργσί στη Μουσική Μουσική Τεχολογί Τεχολογί, Ηχοληψί, Μουσική Μηχικού Σύθεση κι τεχικού Ήχου, Βογιτζή Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 4 / 12 18/2/2014

5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 5 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries Δημιουργί προηγμέου οπτικοκουστικού υλικού με τη χρήση έω τεχολογιώ με τρισδιάσττη πράστση (3D Videos) Οπτικοκουστική Βιομηχί, Βιομηχί Μουσική Τεχολογί Τρισδιάσττη πεικόιση Βίτεο κι κίηση που θ προσφέρου μι επυξημέη ίσθηση τη πργμτικότητ στο χρήστη Πιθό ερευητικό προσωπικό πό Θέσει εργσί στη Τεχικού επεξεργσί βίτεο, βίτεο, στη βιτεοσκόπηση, φυσικού, στη δημιουργί 3d Μηχικού videos κι Τεχικού Ήχου, Βογιτζή 22 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries High defiitio streamig Πολιτισμό, Εκπίδευση Ζωτέ διδρστικέ μετδόσει εκπιδευτικώ/πολιτιστικ ώ γεγοότω https://webcast.gre t.gr/caledar, πάω πό συδρομητέ Ερευητικό Κελλοπο 31 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries 4 Cotet es ad maagemet cotet, media ad kowledge idustries/ Techologies ad tools to support cultural ad creative idustries i the creative process -Είσχυση τη κιοτόμου δημιουργί με έμφση στη χρήση πολυμέσω κι έω τεχολογιώ με συγκριτική βελτίωση τη τγωίστικότητ του πργόμεου πολιτιστικού προϊότο. ISSAC: Με δυτότητε 3d scaig ad recostructio κι VR/AR πράστση, θ διευκολυθεί η ποτύπωση κι μελέτη υφιστάμεω ιστορικώ διτηρητέω κτιρίω ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ IΠΤ/ Εργστ. Ολοκληρωμέω Συστημάτω Sofistik Hellas Γρφίστε Κλλιτέχε Μουσικοί Αρχιτέκτοε Κιημτογρφιστέ Σκηοθέτε Δημόκριτο Ερευητικό ο 32 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries 4 Cotet es ad maagemet cotet, media ad kowledge idustries/ Digital gamig compoets for serious gam learig ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, TEXNEΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - Αδιάρθρωση Εκπιδευτική Διδικσί με σκοπό διμορφώσει κλύτερ εκπιδευμέο τεχικό κι επιστημοικό δυμικό με συέπει τη ύξηση τη πργωγικότητ, τη βελτίωση τη ποιότητ τω πργόμεω προϊότω κι υπηρεσιώ με συέπει τη συολική βάθμιση τη τγωιστικότητ κι του συγκριτικού πλεοεκτήμτο προϊότω κι υπηρεσιώ. Ύπρξη συγκριτικά υψηλού ριθμού εξειδικευμέου τεχικού κι επιστημοικού προσωπικού Ισχυρή υπάρχουσ εκπιδευτική δομή με υψηλή ζήτηση Διεθή εμπορευσιμότητ εκπιδευτικώ μεθόδω Βελτιστοποίηση τη θέση τω ελληικώ επιχειρήσεω μέσω τη βάθμιση τη κτάρτιση του δυμικού γι τη κτόηση, διάχυση κι δημιουργικότητ στο τομέ τω κλώ τεχώ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ IΠΤ/ Εργστ. Ολοκληρωμέω Συστημάτω Πεπιστήμιο Θεσσλί, Τμήμ Η/Υ Τηλεπικοιωι ώ & Δικτύω ΙΕΤΕΘ ΑΣΚΤ master.asfa.gr/ Εκπιδευτικοί Επιστήμοε Προγρμμτιστέ Γρφίστε Σχεδιστέ Δημόκριτο Ερευητικό ο 33 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries 4 Cotet es ad maagemet, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, cotet, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ media ad kowledge idustries Δημόκριτο Ερευητικό ο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 5 / 12 18/2/2014

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 54 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries cotet ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ πργωγή tools ή applicatio platforms ENISA Report o Cybersecurity cooperatio - Defedig the digital frotlie ΚΕΜΕΑ Κυβερητικό Β. Γκρίζη 55 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries cotet ΥΓΕΙΑ πργωγή tools ή applicatio platforms ΚΕΜΕΑ Κυβερητικό Β. Γκρίζη 66 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries Cotet maagemet (icludig Big Data Aalysis) Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο 67 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries ICT i the Greek Ecoomy (tourism, shippig, etc) Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο 73 4 Cotet maageme t cotet, media ad kowledge idustries Νέε, κιοτόμε μέθοδοι κι πρκτικέ προώθηση προορισμώ κι ύξηση τη συμμετοχή τω επισκεπτώ κι τω πολιτώ 6 5 Robotics ad smart Roadmap-based research i robotics προηγμέω συστημάτω προσομοίωση φυσική κι κίηση κθώ κι τω κόω που τη διέπου στο Η/Υ σε ληθιό χρόο. (Real Time Physics Simulatio) Κλάδο Βιομηχί κι έρευ, Κλάδο Κτσκευώ, Κλάδο Μηχολογί. Προσομοίωση φυσική κίηση κι λληλεπίδρση μοτέλω γι έλεγχο τοχή κι σττικότητ κτσκευώ στο τομέ τη ρχιτεκτοική κι τη μηχολογί Πιθό ερευητικό προσωπικό πό Μηχολόγου Μελετητώ κι Μηχικού, ερευητώ στο τομέ Αρχιτέκτοε, κτσκευώ κι τη Πολιτικού τοχή υλικώ Μηχικού, Μηχικού τοχή υλικώ Βογιτζή 34 5 Robotics ad smart Roadmap-based research i robotics 5 Robotics ad smart, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Δημόκριτο Ερευητικό ο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 6 / 12 18/2/2014

7 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 35 5 Robotics ad smart Roadmap-based research i robotics 5 Robotics ad smart Computer Numerical Cotrol Maufacturig (e.g. 3D pritig) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ? Τοπικοποίηση τη Δρστηριότητε Πργωγή μηχικώ κι συφεί Ελάττωση του κόστου δρστηριότητε πργωγή Βιομηχί κι κτσκευή Δυτότητ πργωγή προϊότω πό ξύλο, εξγόμεω μέτλλο, πλστικό, γυλι, βιομηχικώ δερμ κλπ τικειμέω Λόγω τη κάμψη τη οικοδομική δρστηριότητ, υπάρχει πόθεμ εεργώ μηχικώ επικετρωθού στο σχεδισμό κι πργωγή χρηστικώ/δικοσμη τικώ προϊότω, κιοτομικώ/έξυπ ω οικοδομικώ υλικώ γι τ οποί διτηρούτι σχετικά κάποι επίπεδ ζήτηση σε τίθεση με τη ζήτηση γι έε οικοδομέ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ IΠΤ/ Εργστ. Ολοκληρωμέω Συστημάτω ΕΜΠ / FABLAB ATHENS fablabathes.gr Αρχιτέκτοε Βιομηχικοί Σχεδιστέ Μηχολόγοι Αυτομτιστέ Επιπλοποιοί Χειριστέ μηχημάτω Τεχίτε ορθοπεδικώ, ορθοδοτικώ προϊότω Δημόκριτο Ερευητικό ο Robotics ad smart 5 Robotics ad smart Roadmap-based research i robotics Roadmap-based research i robotics 5 Συδυσμό υπολογιστική όρση, βιο-ισθητήρω κι διδικτύου γι έξυπ περιβάλλοτ Ρομποτική (εφρμογέ Τεχητή Νοημοσύη), Πργωγή συστημάτω θρώπιη υποβοήθηση κι τεχολογικώ gadgets, Βιομηχί υπολογιστώ κι κιητώ συσκευώ, Βιομηχί πργωγή ιτρικώ συσκευώ ΙΑΤΡΙΚΗ, Βιομηχική πργωγή Πργωγή ειδικώ ισθητήρω, τεχολογικώ ισθητήρω, έξυπο σπίτι υτόμτη διάγωση, επικοιωί με ΑΜΕΑ έλεγχοι πργωγή ΕΜΠ Έωση Πληροφορικ ώ Ελλάδο Ερευητικό Επιστημοικό/ Κοιωικό Κόλλι, Στάμου Δ. Πλεύρι 36 7 Factories of the Future (PPP FoF) ICT-eabled modellig, simulatio, aalytics ad forecastig es 7 Factories of the Future (PPP FoF) ICT-eabled modellig, simulatio, aalytics ad forecastig es, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ Δημόκριτο Ερευητικό ο 61 7 Factories of the Future (PPP FoF) ICT-eabled modellig, simulatio, aalytics ad forecastig es 7 Τεχολογίε γι μοτελοποίηση, προσομοίωση, πρόβλεψη κι λυτικέ μεθόδου: aalytics & optimizatio, cloud computig, sesor etworks for real-time decisio support Μετφορέ κι διχείριση εφοδιστική λυσίδ, βιομηχί κι υτιλί, μεσί κλίμκ γροτική πργωγή, κλάδο (πργωγή κιοτόμου λογισμικού κι υπηρεσιώ) Εεργεικό τομέ (διυλιστήρι, ΑΠΕ), βιομηχί τροφίμω, κλωστουφτουργί, λιεμπόριο, χημική βιομηχί Μεγάλη Νι Νι Νι Μultiple-source fiacig, importace for export, impact o productivity ad market size Οικο. Πεπ. Αθηώ Ερευητικό Δουκίδη 81 7 Factories of the Future (PPP FoF) Process optimisatio of maufacturig assets 7 FoF: προσρμοζόμεε Πργωγικέ διδικσίε πργωγή / Βιομηχίε μετποίηση Βελτιστοποίηση διδικσιώ, διχείριση λειτουργί μηχώ μέσω συστημάτω πρκολούθηση πργμτικού χρόου. Αύξηση τγωιστικότητ τη Ελληική Βιομηχί (φορά όλου του κλάδου που έχου λυσίδ βιομηχική πργωγή) FoF διεθή ερευητική κοιότητ, SPIRE: Η γορά Europea περιλμβάει public-private δυητικά όλε τι partership πργωγικέ dedicated to βιομηχίε τη iovatio i Ελλάδ, Βλκίω, resource ad Ευρώπη, eergy efficiecy i the process idustries, Συέργει μετξύ ερευητικώ ιδρυμάτω, ετιρίε που σχολούτι με έρευ στο χώρο τω βιομηχιώ διδικσιώ, ετιρίε, κι τελικώ χρηστώ (Βιομηχίε) ΣΕΠΒΕ Κ. Βάμβλη Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 7 / 12 18/2/2014

8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 15 8 ICT Crosscuttig Cybersecurity 8- Προηγμέε συδυστικέ μέθοδοι γι σφλή πό πόστση τυτοποίηση προσώπω (remote users autheticatio) e-commerce, e- Busiess, e-services Ασφλή o-lie σύψη εμπορικώ πράξεω, olie συμμετοχή σε προσωποποιημέε υπηρεσίε, κτπολέμηση πάτη Εurobak EFG Β. Τρπεζάο γλου 7 8 ICT Crosscuttig Iteret of thigs 8 ICT Cross-cuttig Iteret of thigs platforms for coected devices, objects, smart eviromets, services ad people. Μείωση λθρεπιβίβση, δυτότητ γορά εισιτηρίου o the go. Υπηρεσίε κι εφρμογέ γι κιητά υπολογιστικά συστήμτ, συστήμτ εύρεση θέση: προχή υπηρεσιώ κι πληροφορί με βάση τη θέση του χρήστη. Θέσει εργσί γι διχείριση, συτήρηση κι υποστήριξη υτώ τω συστημάτω Βογιτζή 8 8 ICT Crosscuttig Iteret of thigs 8 ICT Cross-cuttig Iteret of thigs Digitizig & coectig eterprise assets, cosumer products with people ad places $ 8.9 trillio market i (Iteratioal Data Corporatio) Θέσει εργσί γι διχείριση, συτήρηση κι υποστήριξη υτώ τω συστημάτω Βογιτζή ICT Crosscuttig 8 ICT Crosscuttig 8 ICT Crosscuttig demograph ic chage & wellbeig Iteret of thigs Iteret of thigs Iteret of thigs demographic chage & wellbeig 8 ICT Cross-cuttig Iteret of thigs 8 ICT Cross-cuttig Αρχιτεκτοικέ πλτφορμώ M2M, οι περισσότεροι άλλοι βιομηχικοί κλάδοι κι κλάδοι προχή υπηρεσιώ, πάροχοι πλτφορμώ M2M, δικτυκοί πάροχοι (κυρίω κιητώ κι δορυφορικώ 8 Iteret of Thigs IP δίκτυ δισυδεδεμέω Πργωγικέ μηχώ κι σημείω Βιομηχίε ελέγχου Προηγμέοι λγόριθμοι πράστση του πργμτικού κόσμου στο εικοικό με τη χρήση τω (Voxels) Βιομηχί ιτρική ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, βιομηχική πργωγή, μετξύ άλλω Μελέτη κι υλοποίηση μηχισμώ βελτιστοποίηση κίηση (traffic optimizatio) ώστε ελττωθεί η Πρκολούθηση κτάστση μηχώ, προληπτική συτήρηση κι συτήρηση βάση κτάστση μηχώ, σε «έξυπε Βιομηχίε». Προηγμέη οπτική πράστση τρισδιάσττω πεικοίσεω του θρώπιου σώμτο πό Μείωση του κόστου επικοιωί γι πλτφόρμε κι χρήστε Μ2Μ εφρμογώ μέχρι κι 70%. Βελτιστοποίηση κύκλου πργωγή κι ύξηση διθεσιμότητ μηχώ γι όλου του πργωγικού κλάδου τη Ελληική Βιομηχί Πολύ μεγάλη διεθή εμπορευσιμότητ (τομέ ευθέω στοχευμέο στο πρόγρμμ Οι πλτφόρμε Μ2Μ χρησιμοποιούτι όλο κι περισσότερο σε υπηρεσίε σχετικέ με smart Η γορά περιλμβάει δυητικά όλε τι πργωγικέ βιομηχίε τη Ελλάδ, Βλκίω, Ευρώπη, Εσωτερικά λλά κι διεθώ σε Νοσοκομεί κι Ιτρικά Κέτρ Μεγάλη (πό στοιχεί δρστηριοποίη ση στο FP7) Το ΙΠ&Τ σχολείτι με τι τεχολογίε υτέ (κυρίω σε Ευρωπικά Τεράστι διεθή κοιότητ ερευητώ που σχολείτι με τεχολογίε Iteret of Στου τομεί: έρευ, βιομηχί κι προχή υπηρεσιώ Η δημιουργί έω πλτφορμώ Μ2Μ σχετικέ με smart cities, smart grid, e-health, smart surveillace κλπ. Thigs, Πιθό Θέσει εργσί ερευητικό ερευητώ γι προσωπικό πό άπτυξη τω Προγρμμτιστ λγορίθμω υτώ ή έ, μηχικώ που θ Αυξημέε δυτότητε συεργσί ερευητικώ φορέω με Δυτότητε συεργσί μετξύ ερευητικώ φορέω κι Συέργει μετξύ ερευητικώ ιδρυμάτω, ετιρίε που σχολούτι με έρευ στο χώρο τη βιομηχική πργωγή κι Δημόκριτο Δημόκριτο ΣΕΠΒΕ Ερευητικό Ερευητικό ο ο Κ. Βάμβλη Βογιτζή 16 demograph ic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig 2.1-Δημιουργί προηγμέω λγορίθμω οπτική πεικόιση Βιομηχί πργωγή ιτρικώ συσκευώ Διγωστικά συστήμτ οπτική πεικόιση γι χειρουργική εγκεφάλου Εurobak EFG Β. Τρπεζάο γλου 39 demograph ic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig ΥΓΕΙΑ Δημόκριτο Ερευητικό ο 40 demograph ic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig Advacig active ad healthy ageig with ICT ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Δρστηριότητε επγγελμτιώ υγεί Δρστηριότητε φροτίδ ηλικιωμέω στο σπίτι Επιμήκυση Προσδόκιμου χρόου ζωή με κλή υγεί βελτίωση ποιότητ ζωή στη Τρίτη ηλικί - Μείωση εξόδω Τμείω Υγεί Μείωση ιτρικώ εξόδω Γήρση πληθυσμού οικοομική κρίση χρέη δημόσιω τμείω κοιωική σφάλιση ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ IΠΤ/ Εργστ. Ολοκληρωμέω Συστημάτω Ιστιτούτο Προληπτική, Περιβλλοτική κι Εργσική Ιτρική Δημόκριτο Ερευητικό ο Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 8 / 12 18/2/2014

9 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδικσί Επιχειρημτική Ακάλυψη-Προτάσει που υποβλήθηκ στη πλτφόρμ τω βθμιστού μέσω Έρευ κι βελτιώσου τη τγωιστικότητ τω προτειόμεω οικοομικώ δρστηριοτήτω (techology level) TOMEΙΣ που μπορού επωφεληθού μέσω τη σχετική Έρευ κι Τεχολογική Κιοτομί προκύψου ή βθμιστού τεχολογικά κι προκλέσου διρθρωτικέ λλγέ στου κλάδου εφρμογή (ή/κι άλλε ποσοτικέ επιπτώσει) (ύπρξη σχετική διεθού γορά) Πρωτογεή πργωγή, Τρόφιμ, ολογί Υγεί & Φάρμκ Μετφορ έ & Τουρισμό, Πολιτισμό ή Νέ Υλικά βιομηχί Άλλο 74 demograph ic chage & wellbeig demographic chage & wellbeig Αγροδιτροφικά κι φρμκευτικά Τρόφιμ κι ποτά, εέργει, μετφορά, συσκευσί, πργωγή, πώληση κλπ Νέε κλλιέργειε, έ φάρμκ κι πρφρμκευτικά, έε ετιρείε ΜΜΕ, έ δάει κλπ Τουλάχιστο 3Χ κι τυτόχρο μεγάλη άπτυξη εξγωγώ Νέ εσωτερική ζήτηση λλά κυρίω εξγωγέ, B2B κι B2C Αρκετή Σημτικέ εξγορέ κι Σοβρό ριθμό που επεδύσει πό δε μπορεί ειπωθεί. εξωτερικό, λλγή ΟΜΩΣ μεγάλη άγκη μοτέλου γι λλγή ειδικοτήτω άπτυξη στο γροτικό τομέ Secure, clea ad efficiet eergy 2.2 Secure, clea ad efficiet eergy 2.2 Secure, clea ad efficiet eergy ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δημόκριτο Ερευητικό ο Secure, clea ad efficiet eergy 2.2 Secure, clea ad efficiet eergy Smart Eergy Grids Πεπ. Πτρώ Ερευητικό Βρβρίγο Secure, clea ad efficiet eergy 2.2 Secure, clea ad efficiet eergy 2.2-Προηγμέοι λγόριθμοι επεξεργσί μεγάλου όγκου real-time εεργεικώ δεδομέω Πρκολούθηση κι Τηλεκτεύθυση έξυπω εεργεικώ δικτύω κι εγκτστάσεω CYTECH Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport Cooperative ITS for safe, cogested-free ad sustaiable mobility ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Αστικέ κι προστικέ χερσίε μετφορέ επιβτώ Εκμετάλλευση τξί Δημόκριτο Ερευητικό ο Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δημόκριτο Ερευητικό ο Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.2 (κι 2.3) Πρκολούθηση εεργεικού κι περιβλλοτικού ποτυπώμτο στη εφοδιστική λυσίδ, στήριξη ποφάσεω βάσει εεργεικώ κι περιβλλοτικώ δεικτώ Πργωγή, διομή, logistics, λιεμπόριο, υτιλί Υπηρεσίε υπολογισμού κι πρκολούθηση, ευφυή εεργεικά δίκτυ, τυποποίηση εεργεικού ποτυπώμτο κι τρόπου Μεγάλη Νι Νι Νι προσδιορισμού του, υπηρεσίε μείωση εεργεική κτάλωση σε δίκτυ μετφορώ Eergy/material/ evirometal effectiveess, impact o productivity, multiple-source fiacig Οικο. Πεπ. Αθηώ Ερευητικό Δουκίδη Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3 Smart, gree ad itegrated trasport 2.3-Ασφλή, έξυπ δίκτυ διχείριση μετφορικού έργου Μετφορέ Διχείριση Στόλου, Βελτιστοποίηση μετφορικού έργου, Ασφάλει μετφορικώ μέσω Μετφορέ, logistics, βιομηχί τροφίμω ποτώ, δίκτυ κτστημάτω λιική, τράπεζε. Εφρμογέ γι τη βελτίωση τη πργωγικότητ του μετφορικού έργου, τη σφάλει, τη πιστοποίηση CYTECH TELENAVIS TELENAVIS Επεξεργσί: Β. Γογγολίδη 9 / 12 18/2/2014

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων Η Προβολή τους στις Περιφέρειες Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Έρευνα - Καινοτομία ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δώρα Φαρμάκη, Τμήμα Α Προγραμματισμού 1 To συγκεκριμένο κείμενο είναι ακόμη σε πρωτόλεια μορφή.

Διαβάστε περισσότερα

TECHNOLOGY FORUM Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

TECHNOLOGY FORUM Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 9:00-9:15 Προσέλευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ενότητα Συντονιστής: Μυλωνάς Θεόφιλος, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ Α1 Big Data Analytics 9:15-9:25 Big Data Analytics 1 Τζάνας Κωνσταντίνος, Data Consulting Services 9:25-9:35 From

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέλη του ΤΕΣ, στην τρέχουσα σύνθεση, είναι: Ν. Καλουπτσίδης (πρόεδρος) Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e 2012 www.businessitawards.gr Με την Υποστήριξη Επιβράβευση της καινοτόµου χρήσης και επιχειρηµατικής αριστείας της Πληροφορικής Σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: +30 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ. Πληροφορική Υγείας. Πληροφορική και Κοινωνία. Ενότητες μαθήματος. Το νέο τοπίο ανάπτυξης. Πληροφορική και Κοινωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ. Πληροφορική Υγείας. Πληροφορική και Κοινωνία. Ενότητες μαθήματος. Το νέο τοπίο ανάπτυξης. Πληροφορική και Κοινωνία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ Θεωρία: 2 ώρες Πληροφορική Υγείας Εργαστήριο (ομάδες): ρ. Ιωάννης Κουμπούρος Καθ. Εφ. Τ.Ε.Ι. Αθήνας Επικοινωνία: ykoump@teiath.gr, 210-5385805 Ώρες γραφείου: Πέμπτη 09:00-11:00 Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης 05-000020 Βαθμολογία αίτησης: 96,222 Επωνυμία: ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές ιδέες που εντάχθηκαν στη Θ.Ε.Α.

Επιχειρηματικές ιδέες που εντάχθηκαν στη Θ.Ε.Α. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επιχειρηματικές ιδέες που εντάχθηκαν στη Θ.Ε.Α. ακού πομποδέκτη σε όλα τα επίπεδα εξ ολοκλήρου με χρήση λογισμικού, σε συνδυασμό με υλικό γενικού σκοπού (general purpose hardware). 4 StompDaddy

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Στέφανος Γκρίτζαλης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Πρόεδρος: Στέφανος Γκρίτζαλης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση ιδακτορικού ιπλώµατος του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS)

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συγγραφείς: Κέρστιν Σιάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θέμης Κότσιαλος, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα