TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I."

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, Aθήνα. Tηλέφωνα: , , Tηλοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ λληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Παραγωγή: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Tιµ ντιτ που: y 5. 12µηνη συνδροµή: y 47. Oργανισµ ν κ.λπ.: y 70,50. Φοιτητ ν: y 38. Eξωτερικο : 80 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAºHMI EI EN HMO IEYONTAI. T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Π στ Pεστ ντ , Π. Φάληρο. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ γραπτ δεια το κδ τη. TO TEYXO AYTO: ΣEΛIΣ 16414: O παλι ς δεολογικ ς άσεις τ ς Παιδείας µας.i.λ. ΣEΛIΣ 16416: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN N. ΣΩTHPAKHΣ - K. KAPMIPANTZOΣ, Π. KOΛΛIAΣ -, N. ΓIANNIOΣ,. XPYΣAΦHΣ - A ΣΠYPI ΩNOΣ - B. MAYPOMMATHΣ, K. KAΛOY HΣ. ΣEΛIΣ 16416: Greece, Grecia, Grèce, Griechenland K. MΠAΛANOΣ ΣEΛIΣ 16421: O «κατηγορίες» το Aριστοτέλη κα E. K ντ XPHΣTOΣ ΣKIA APEΣHΣ ΣEΛIΣ 16426: Mετ π δεκαεπτ α νες... ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 16427: O Xορ ς ταυτίζεται µ τ ν Aθλητισµ ΣABBAΣ KOYMΠOYPAΣ ΣEΛIΣ 16433: Eπεµ άσεις τ ς Eκκλησίας στ ν Eλληνικ Παιδεία ΣTEΦANOΣ MYTIΛHNAIOΣ ΣEΛIΣ 16441: Π ς Eλληνας κατάντησε Kάφρος τοτεµιστ ς BAΣIΛEIOΣ MAYPOMMATHΣ ΣEΛIΣ 16442: ν π ρχε λλο χ ρος; ΘΩMAΣ AN PEOY ΣEΛIΣ 16443: Eνας παγκ σµιος πρωταθλητ ς το ιθ α. KΩN. MIXOΣ (ΛEYKAPOΣ) ΣEΛIΣ 16453: O Oµηρος γνώριζε τ µετάπτωση τ ν σηµερι ν AΘANAΣIOΣ ΓIANNAKHΣ ΣEΛIΣ 16459: H καρατ µηση το Iωάννη π τ φ ς τ ς Λογικ ς ATTABYPIOΣ ΣEΛIΣ 16465: H λληνικ (φιλισταϊκ ) Παλαιστίνη ΣΩTHPHΣ ΦΛEKKAΣ ΣEΛIΣ 16469: T «ναποδογ ρισµα» το νδοσυµπαντικο Λ γου ρ IΩANNHΣ KYΠAPIΣΣOΣ ΣEΛIΣ 16473: O φ οι κα ο νοχ ς το Xριστιανο Συνέντευξη το ΓIANNHΣ BOΓΛH στ ν Π. KOYBAΛAKH ΣEΛIΣ 16478: Eστιν φθαλµ ς ς τ πάνθ ρ KΩΣTHΣ KAPMIPANTZOΣ ΣEΛIΣ 16480: Eνα ρχαιολογικ γος στ ν Kηφισι MAPIOΣ MAMANEAΣ ΣEΛIΣ 16483: Aρχαία τεχνικ θέρµανσης φαρµ σιµη σήµερα Συνέντευξη το E. EYΣTAΘIA H στ ν M. MAMANEA ΣEΛIΣ 16486: O «ATTIΛAΣ»: Πικρ ς κα νείπωτες λήθειες ΠANOΣ TΣINAΣ ΣEΛIΣ 16489: «H µ τη µι ς µικρ ς ελ νας» IO ΩPOΣ AΘMONEYΣ MONIME TH E AIΣIMA KAI A HPITA: σελ O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMO KB ñ API MO TEYXOY 253 ñ IANOYAPIO 2002

3 OI A IE APXE - I EO O IKE BA EI συκοφαντε ται π ρισµένους, ο πο οι δηλώνουν λάτρεις τ ς ρχαίας λληνικ ς φιλοσοφίας.» E ναι λ για το ρχιεπισκ που κ. Xριστοδο λου, λεχθέντα στ ν πίσηµη τελετ «H Eκκλησία τ ν γκαινίων το «Λαϊκο Πανεπιστηµίου», πο δρυσε πρ σφατα «E δικ Συνοδικ Eπιτροπ Πολιτιστικ ς Tαυτ τητας» τ ς Eκκλησίας τ ς Eλλάδος (προφαν ς νεοϊδρυθε σα κα α τή), τ πο ο γκαταστάθηκε στ παραχωρηθ ν π τ ν Πρυτανεία Kεντρικ κτήριο το Πανεπιστη- µίου Aθην ν κα διδάσκει τ ντικείµενο «Eλληνισµ ς - Xριστιανισµ ς». Kα ξήγησε κ. Xριστ δουλος τ περιεχ µενο τ ς «συκοφαντίας»: «O Xριστιανισµ ς συναντήθηκε µ τ ν Eλληνισµ, ταν τ φ ς το Eλληνισµο σ ησε.» «Aπ κοντά» του κα «τελετάρχης» ς πρ τανις κ. Γ. Mπαµπινιώτης, πο ος κατέθεσε σ ν «τσ ντα» στ ν «γενικ λογαριασµ», πως µ ς δια ε αιώνει φηµερίδα «Oρθ δοξος T πος» (1/11/02), τι «τάσσεται ντίθετος πρ ς τ ς π ψεις τ ν ντιχρίστων νεοειδωλολατρ ν», συµπληρώνοντας τσι κα τ ν προλαλήσαντα α το πρ εδρο τ ς Aκαδηµίας Aθην ν µητροπολίτη Περγάµου κ. Iωάννη. H νωτέρω ε δησεογραφία το T που θ καθιστο σε σως ντελ ς περιττ τ ν δηµοσίευση τ ν πολειποµένων συνεχει ν τ ς στορικ ς ρευνας το κ. Στέφανου Mυτιληναίου π τ ν γενικ τίτλο «Eπεµ άσεις τ ς Eκκλησίας στ ν Eλληνικ Παιδεία», ποία ρχισε στ τε χος Nοεµ ρίου κα θ καλ ψ η τ ς περι δους το Bυζαντίου, τ ς Tουρκοκρατίας κα το Nεοελληνικο Kράτους. Kα θ καθιστο σε τ στορικ ντοκουµέντα, πο ποκαλ πτονται στ ν ν λ γ ω ρευνά µας, πίσης ντελ ς περιττά, δι τι ο δηλώσεις κα ο πράξεις πο µ ς δίνει ς νω ε δηση κάλυψαν «ζωνταν» ν τει 2002 λο τ φάσµα τ ς 1600/ετο ς Eλληνικ ς Tραγ ωδίας, ο σκην ς κα ο πράξεις τ ς ποίας δ ν ε ναι τίποτε λλο π µι τραγ ωδία τ ς Eλληνικ ς Παιδείας (συνέπεια τ ς ποίας ε ναι ο τέλειωτοι α νες σκ τους, πολιτισι ς, νελληνισι ς, κατάπτωσης, συρρίκνωσης κα ποκτήνωσης το Eλληνισµο ). Aς ναλ σου- µε α τ τ φάσµα. 1. H «δικαίωση» σων ντιπροσώπευαν κα ντιπροσωπε ουν τ ν τάξη δε ν κα πραγµάτων τ ς κατάπτωσης, λλ κα ταυτ χρονα «καταδίκη» γι συκοφαντία σων ντιτάσσονται στ ν κατάσταση α τ («λατρ ν τ ς λληνικ ς φιλοσοφίας») προκ πτει π τ ν ρχιεπισκοπικ ρήση - λλοθι, τι «Xριστιανισµ ς συναντήθηκε µ τ ν Eλληνισµ, ταν τ φ ς το Eλληνισµο σ ησε»: Kατ συνέπειαν γι τ πακολουθ σαν (κα συνεχιζ - µενο ως σήµερα) σκ τος δ ν ε θ νεται τ τε πι ληθε σα κα ως σήµερα σχ ουσα κατάσταση. Kα µως σως κα πι φελ ς «ντίχριστος λάτρης τ ς ρχαίας λληνικ ς φιλοσοφίας» θ µπορο σε ν γελάσ η: Aν «σ ησε», γιατ ν πιτίθεται µ τ ση πισηµ τητα ρχιεπίσκοπος κα ο µοιοί του ναντίον

4 TH HMEPINH AI EIA TOY E HNI MOY τ ν λατρ ν µι ς σ ησµένης φιλοσοφίας; Kα π ς «σ ησε», ταν 169 χρ νια µετ τ ν πι ολ το Xριστιανισµο ν λειτουργί α κ µη Φιλοσοφικ Σχολ τ ν Aθην ν ντιπροσώπευε τέτοιου µεγέθους κίνδυνο, στε ν ποχρεωθ τ τε Nέα Tάξη ν τ ν κλείσ η άρ αρα (519 µ.x.), σφάζοντας το ς καθηγητές της ποχρεώνοντάς τους, γι ν σώσουν τ κεφάλι τους, ν καταφ γουν στ ν Πέρση ασιλι ; [Φυσικ δ, στ ς σελίδες ν ς περιοδικο πο περιέχουν κατοντάδες σχετικ ς ρευνες, δ ν χρειάζεται ν νατρέψωµε τ διάτρητο α τ «λλοθι» κα ν προσθέσουµε τι π πολλο ς α νες µετ τ συνάντηση το Xριστιανισµο µ τ ν «σ ησµένο» Eλληνισµ συνεχιζ ταν κατάπαυτα δυσώπητος κατατρεγµ ς παντ ς λληνικο ( πιστήµης, τέχνης, θεάτρου, θλητισµο κ.λπ., κ.λπ.) λλ κα πιχείρηση τ ς δι το ξίφους ξάλειψης το ν µατος «Eλλην», χρήση το ποίου ποινικοποιήθηκε π ποιν θανάτου κα τ πο ο τελικ «σ ησαν» κα δ ν «σ ησε» π µ νο του π τ γλ σσα µας µέχρι τ ς παραµον ς το 21, π τε τ νέστησαν ο µεγάλοι διαφωτιστές]. 2. H Eκκλησία πεµ αίνει στ ν Eλληνικ Παιδεία χι µ νο µ τ ν δρυση δικο της «Πανεπιστηµίου» ς ε δους εροδιδασκαλείου λλ κα µ τ ν γκατάστασή του στ κτήριο κρατικο πανεπιστηµίου, γκατάσταση στω γκεκριµένη µ τ ν προφαν δ «ε γένεια πο ποχρεώνει (...)» το πρυτάνεώς του. 3. Tέλος (κα α τ περ αίνει λες τ ς παλαι τερες κκλησιαστικ ς πρακτικ ς) Eκκλησία ναλαµ άνει µ τ νεοϊδρυθε σα πηρεσία της, πο προαναφέραµε, τ ν λεγχο τ ς «Πολιτιστικ ς Tαυτ τητας το Eλληνισµο» ( ταν λ κληρη «προϊστορία» της, ε δικ σ,τι φορ στ ν Eλληνισµ κα στ ν Πολιτισµ, δ ν ε ναι τίποτε λλο π νας µείλικτος «ντιελληνικ ς ντιπολιτισµ ς» ς µ ς πιτραπ νεολογισµ ς α τ ς). *** T 2002, 23 Oκτω ρίου, γιναν α τ πο ναλ ουµε δ. Προδήλως σηµεριν «Eλληνικ Παιδεία», πως ντικατοπτρίστηκε στ ς πράξεις λλ κα στ ς δηλώσεις τ ν τρι ν νωτάτων ταγ ν της - πρωταγωνιστ ν τ ς τελετ ς, τοι το προέδρου το «Aνωτάτου Πνευ- µατικο Iδρ µατος τ ς Xώρας» ( Aκαδηµία Aθην ν), το πρυτάνεως το ρχαι τερου κα µεγαλ τερου πανεπιστηµίου τ ς χώρας κα τέλος το πνευ- µατικο πατρ ς το Eλληνισµο κ. Xριστοδο λου, στηρίζεται στ ς διες ρχ ς κα δεολογικ ς άσεις τ ν παλαι ν κείνων «ταγ ν», πο τ ν «σ ησαν» λοσχερ ς π τ ν πνευµατικ - στορικ ζω το Eλληνισµο κα τ ς νθρωπ τητας γι 1000 τουλάχιστον χρ νια κα τ ν κρατο ν κάτω π τ Pωµαίικη ξουσία τους «µισοσ ηµένη» ως σήµερα..i.λ.

5 E I O H E I TO øn ANA Nø TøN Πρ σθετες πληροφορίες γι τ «χαλκε φωνο» (, τ. 246) K ριε διευθυντά, Π ρα φορµ ν σ ς γράψω, δια άζοντας τ ρθρο γι τ ρχαιοελληνικ µουσικ ργανο χαλκε φωνο στ τε χος 246. T ρθρο ε ναι πολ κατατοπιστικ κα δίνει λεπτοµερε ς πληροφορίες γι τ ν κατασκευ το ργάνου. Παρ λα α τ θ θελα ν κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Aναφέρεται στ ρθρο, τι τ ργανο α τ δ ν µφανίζεται π µουσικολ γους στ ν διεθν ι λιογραφία. Oµως M.L. West στ ι λίο του «Aρχαία Eλληνικ Mουσική», (σελ. 180) ναφέρει: «Γ ρω στ 500 π.x. Iππασος Mεταποντ νος λέγεται π ς χρησιµοποίησε χάλκινους δίσκους διαφορετικο πάχους γι ν καταδείξ η σ µφωνα διαστήµατα κα να α να ργ τερα Γλα κος Pηγ νος καλλιεργο σε τ ν τέχνη τ ς νάκρουσης χορδισµένων δίσκων». Kα λίγες γραµµ ς πι κάτω: «Σ κάποιον ιοκλ χρεώνεται πιν ηση τ ς τέχνης τ ς νάκρουσης µελ ωδι ν µέσ ω µι ς µάδας δίσκων, το ς ποίους χτυπο σε µ µι ρά δο». H δε τερη παρατήρηση φορ σ µι µικρ λεπτοµέρεια στ ν κατασκευ το ργάνου. O κ ριος Kαρµιράντζος ναφέρει, τι γι τ πάχος το πρώτου δίσκου θεσε τ 1/4 το ερο δακτ λου δηλαδ 4,8 χιλιοστά, ν ριθµ ς α τ ς ε ναι 7,725. Eδ θ κλείσω. Kα πάλι συγχαρητήρια γι τ ρθρο πρώτη φορ µφανίζονται τ σο ναλυτικ ς πληροφορίες γι τ ν κατασκευ α το το ργάνου. M τιµ Nικ λαος Σωτηριάδης Στάφφορντ, M. Bρεταννία Σηµείωση το κ. K. Kαρµιράντζου: E χαριστώντας, διευκρινίζω τι «ερ ς πο ς» = 309,0 χλσ. ( πάρχουν πολλοί π 320,4 ως 295,6) διαιρε ται σ 16 δακτ λους κα χι σ 10. Eτσι ντ το 309,0:10X4 = 7,725 χλσ., GREECE, GRECIA, GRE`CE, GRIECHENLAND... K ριε διευθυντά, A τ κα πολλ παρ µοια ν µατα χρησιµοποιο ν ο ξένες χ ρες, ταν θέλουν ν ναφερθο ν στ ν πατρίδα µας, τ ν Eλλάδα... Oλα τους χουν κοιν ρίζα, τ λατινικ λέξη «Graeci», πο ε χε δοθ στ ν ρχαι τητα π το ς Pωµαίους γι το ς Eλληνες τ ς Kάτω Iταλίας. T καθεστ ς α τ συνεχίστηκε ταλάντευτα σ λη τ διάρκεια τ ς Pωµαϊκ ς, τ ς Bυζαντιν ς κα ργ τερα τ ς Oθωµανικ ς A τοκρατορίας. M τ ν ρωικ πανεθνικ ξεσηκωµ το 1821 Eλλάδα ξαναγεννιέται, στερα π 1850 χρ νια σκλα ι ς µετ τ ν λοκληρωτικ κατάληψή της π το ς Pωµαίους. O Eλληνες ξανα ρίσκουν τ ν ρρηκτα δεµένη µ τ ν πέροχο ρχα ο Eλληνικ Πολιτισµ συνείδησή τους κα τ κράτος πο δηµιουργε ται δ ν ε ναι ο τε Pωµαϊκ ο τε Bυζαντιν παρχία, λλ νοµάζεται Eλλ ς κα ο κάτοικοί του Eλληνες. T παράδοξο µως, κα κατ τ ν ταπεινή µου γνώµη παράδεκτο, ε ναι, τι τ ν µατα Eλλ ς κα Eλληνες τ χουµε µ νο γι σωτερική µας χρήση. Γι τ ν π λοιπο κ σµο σχ ουν τ λατινογεν πως Greece κα Greeks γι το ς γγλ φωνους κα παρ µοια µ ρριζα γι λλες χ ρες. T καταν ητο στ ν περίπτωσή µας ε ναι, α τ πο συµ αίνει µ µ ς το ς διους το ς Eλλη-

6 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος χουµε =309,0:16X4 = 4,82 4,8 χλσ.. Παραπέµπω στ «Mέγα Λεξικ ν τ ς Eλληνικ ς Γλώσσης» τ ν Lidell - Scott («δάκτυλος 18 χλσ. τοι 1/4 = 4,5 χλσ. κα πο ς λίγον πλέον τ ν 30 κ. 16 δακτ λων). T δια περίπου ναφέρονται κα στ «Λεξικ ν Eλληνικ ς Γλώσσης» το Σταµατάκου. Kωστ ς Kαρµιράντζος Aρχιτέκτων EMΠ H Pουνικ Γραφ κα τ «περιοδικ το ε δους» (;) Aγαπηµένο µου περιοδικ, Περιµένω µετ µανίας π τε θ γ νέο περιοδικ κάθε φορ γι ν α σθάνωµαι πι πολ σ κάθε του ρθρο περήφανος πο ε µαι Eλλην! E ελπιστ κάποια στιγµ ν µαζέψω χρήµατα γι ν γοράσω π σ ς τ προηγο µενα τε χη. E σαστε τ καλ τερο περιοδικ το ε δους, γιατ δείχνετε τ πράγµατα πιστη- µονικ τεκµηριωµένα κα χι µ τρ πο «µυστηρίου», κα τσι πιστε ω π ς κερδίζετε το ς νοή- µονες κα προ ληµατισµένους. Π ρα φορµ σήµερα ν σ ς στείλω τ γι ν σ ς π (θ τ ξέρετε δη!) π ς π ρχε µία φυλ ρχαία τ ν Γερµαν ν, ποία λεγ ταν Pουνίτες κα γραφή τους περιε χε τ Φ, τ Λ κα λα σχεδ ν τ λληνικ γράµµατα. H γκυκλοπαίδεια «οµή», που τ διά ασα α τά, τ λεπα µ τ µάτια µου πο στ σχετικ ε κ να νέφερε π ς «φυλ α τ ταν µυστηριώδης κα κατε χε µαντικ ς κα φο ερ ς λλες καν τητες, καθ ς κα... γραφή τους». Στ συνέχεια σ ς δίνω µι µετάφραση το λληνικο λφα ήτου, πο κατ να µέρος τ ρ κα π να περιοδικ (γι τ πο ο διατηρ µι πιφ λαξη γι τ ν ρθ τητά του). M τιµ Παναγιώτης K λλιας Σηµ. : α) Περ τ ς λληνικ τητας τ ς Pουνικ ς Γραφ ς λέπε τ ς σχετικ ς ρευνες το κ. Kαλλί- µαχου ιογένους στ, τ. 131/1992, σ ) T γραφ µενα σ περιοδικ «το ε δους» (;) «µ τρ πο µυστηρίου», πως γράφει πιστολογράφος, δ ν πασχολο ν τ ν «αυλ». νες: Γιατί ραγε µε ς ταν πευθυνώµαστε στο ς ξένους γιν µαστε Greeks κα χι Hellenen; γιατί πατρίδα µας π Hellas γίνεται Greece; γιατί τ διεθν ς σ µα γι τ ν Eλλάδα ε ναι τ «GR» κα χι π.χ. τ «HE» τ «HL»; γιατί χώρα µας παίρνει µέρος στ διάφορα διεθν συνέδρια µ τ ν νδειξη στ ταµπελάκι «Greece» κα χι «Hellas»; γιατί EOT στ ξεν γλωσσα δελτία κα τ ς φίσες πο γάζει, δ ν γράφει «Hellas» λλ «Greece», «Griechenland» κ.τ.λ.; γιατί ο ναυτιλιακές, ο εροπορικ ς κα ο λλες διωτικ ς πιχειρήσεις, πο συναλλάσσονται µ τ ξωτερικ, κάνουν τ διο; Eνα παρήγορο σηµάδι τ τελευτα α χρ νια ε ναι ο διπλωµατικές µας κπροσωπήσεις στ ξωτερικ, πο ναγράφουν «Hellenic Republic», καθ ς κα τ Eλληνικ Tαχυδροµε α πο γράφουν «Hellenic Post». O π λοιποι µως λληνικο ργανισµοί, ο παροικίες κα τ σωµατε α τ ν Eλλήνων το ξωτερικο τί κάνουν; ν ποτιµο µε ραγε τ ν αυτ µας κα τ ν πατρίδα µας, ταν µπαίνουµε στ διεθν στάδια, κ µα κα στ λυµπιακά, κρατώντας τ πλακ τ µ τ ν νδειξη «Greece» κα χι «Hellas»; Tί συµ αίνει λοιπ ν µ µ ς το ς Eλληνες; E µαστε µήπως νας λα ς µ διχασµένη προσωπικ τητα; Mήπως δ ν ποτινάξαµε κ µα π πάνω µας τ ν θωµανικ ραγιαδισµ ; Nοµίζω ε ναι καιρ ς πι ν κατανοήσουµε, τι θνική µας συνείδηση κα λληνική µας

7 16418 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 Mι προσπάθεια τυµολογήσεως τ ς λέξεως «Σουµέριοι» K ριε διευθυντά, M φορµ τ ξαίρετα ρθρα περ Σουµερίων το κ. Kων. Kουτρου έλη («αυλ ς», τ. 242 κα 251) παραθέτω στ πλαίσια τ ς γενικώτερης ποψης δ ο λέξεις πο στορο ν κα διδάσκουν µι προσπάθεια τυµολ γησης τ ς λέξεως «Σουµέριος», ποία νισχ ει το ς σχυρισµο ς το ρθρογράφου. H λέξη Σουµέριος κα α ολογεν ς λατινικ κδοχή της Sum-ero µ ς παραπέµπουν στ ρ µα σο µαι < σ οµαι, σοέω < σο - [F] - οµαι > σώοµαι > σε ω, τ πο ο στ ν χρονικ διάρκεια τ ς ξέλιξής του διατήρησε τ ν κ ρια σηµασία του (διώκω, ρµ ναντίον, κυνηγ, λα νω κ.λπ.). Aνάλογης σηµασίας ε ναι κα λατινικ λέξη soma = καταπίεση, τ ν ποία σφαλ ς σκε πιδρο- µέας. Eνας παράλληλος κλάδος δίδει τ ν λέξη µο, µ τ σ ν τρέπεται σ δασε α κα τ σηµασία το ν συγκρατ τ ν παίτηση τ ς συλλογικ τητας στ ν πέλαση. T δε τερο συνθετικ ε κολα ντοπίζεται στ ρ µα ρω ( ραρίσκω = νώνω κ.λπ.). Σουµέριοι λοιπ ν ε ναι α το πο νωµένοι λα νουν: στρατ ς, ο κατακτητές, ο καταπιεστές. Eποµένως α τ τ ν νοµασία στ συγκεκριµένο φ λο δ ν µπορε παρ ν τ ν δωσαν ο προϋπάρχοντες κατακτηθέντες. T γεγον ς, τι νοµασία α τ γινε ποδεκτ κα π το ς διους το ς κατακτητές, δηλώνει τ ν πολιτισµικ περοχ τ ν κατακτηθέντων ποία κδηλώθηκε σ κάποια χρονικ στιγµ κα πέφερε τ ν τελικ φοµοίωση τ ν κατακτητ ν κα τ ν ξαφάνισή τους π τ προσκήνιο τ ς στορίας. Aπ το ς προκατακλυσµιαίους πολιτισµο ς τ ν πρωτοελλήνων θε ν, τ ς ποχ ς το O ρανο κα τ ς µετέπειτα το µεγάλου κπολιτιστ Kρ νου ς κα τ ς στερης το ι ς, µέχρι κείνους πο κολο θησαν µετ τ ν µεγάλο µεσαίωνα τ ν κοσµοκρατ ρων Kρητ ν, τ ν Mυκηναίων κα τ ν A ολέων, Iώνων κα ωριέων, ο Eλληνες δοµο ν τ ν γλ σσα µ µαθηµατικ κρί εια. M τιµ κα κτίµηση Nίκος Γιαννι ς Πολ. Mηχανικ ς, Π. Φάληρο Eλληνες - Φοίνικες - Γεφυρα οι - E ρα οι 1 Aγαπητ «αυλέ», ιά ασα στ τε χος 250 το περιοδικο σας ταυτ τητα δράζονται στ ν πέροχο, στ ν σ γκριτο Eλληνικ Πολιτισµ. T ν Πολιτισµ πο νέπνευσε τ ν Aναγέννηση στ ν E ρώπη τ ν Πολιτισµ πο π ρξε τ σηµε ο ναφορ ς τ ν γετ ν τ ς πανάστασης το 21 τ ν Πολιτισµ πο ποτελε κ µη κα σήµερα τ ν στείρευτη πηγ γνώσης γι τ ς νεπτυγµένες κοινωνίες. T ν Πολιτισµ α τ ν δ ν τ ν δηµιο ργησαν «Γραικο» σ κάποια Achaia Grecia τ ν Λατίνων δ ν τ ν δηµιο ργησαν «Pωµιο» λλ Eλληνες, στ ν Eλλάδα. E ναι καιρ ς νοµίζω, ν ξανα ρο µε µε ς ο Nεοέλληνες τ ν ταυτ τητά µας. N πάψουµε ν ε µαστε Greeks, Griechen, κ.τ.λ. κα ν λέµε τουλάχιστον µε ς, τ ν πατρίδα µας µ τ νοµά της... E ναι καιρ ς, νοµίζω, ν ναληφθ µι σο αρ κα διαρκ ς προσπάθεια ποκατάστασης τ ς λήθειας κα το κ ρους τ ς Eλλάδας κα το Eλληνικο Πολιτισµο. O EOT κα Eπιτροπ Oλυµπιακ ν Aγώνων, τ πουργε α T που κα Πολιτισµο, Bουλ κα τ κ µµατα, µ κα κάθε λλος ργανισµ ς πο πευθ νεται χει συναλλαγ ς µ ξένους, πρέπει ν πρωτοστατήσουν στ ν προσπάθεια α τή. Eµε ς, ο πλο πολίτες, πρέπει ν συνδράµουµε κα ν οηθήσουµε. M τιµ Kώστας Mπαλάνος Mηχανολ γος Mηχανικ ς, Bερολ νο

8 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος τ ρθρο το κ. B. Mαυροµµάτη σχετικ µ το ς τυραννοκτ νους Aρµ διο κα Aριστογείτονα. Θέλω ν πισηµάνω τ ν ναφορ το Πλουτάρχου στ «περ Hροδ του Kακοηθείας» γι τ θέµα α τ, που ναφέρει τι ο Aρµ διος κα Aριστογείτων ταν Eρετριε ς κα ποκαλο νταν Γεφυρα οι, φο φυγαν π τ ν Eρέτρια κα π γαν στ Θή α κα κατ πιν στ ν Aθήνα. Προφαν ς λοιπ ν σαν Eλληνες. T θλητικ γυµν σώµατά τους λλωστε δ ν ταιριάζουν µ τ θη τ ν τ τε E ραίων, ο πο οι πεχθάνονταν τ γυµν κα τ ν θλητισµ. Θεωρ πίσης τ ν τα τιση τ ν Φοινίκων µ το ς E ραίους ς στορικ λάθος, φο ο Φοίνικες ταν Xανανα οι Kενεάτες, δηλαδ Πελασγο Eτεοκρ τες, κάτοικοι τ ς Xαναάν. Λα ς ναυτικ ς ( ρα χι E ρα οι πο µισο σαν τ θάλασσα) κα κρητικ ς καταγωγ ς, πο κατέφυγαν στ Xαναάν, γιατ δ ν δέχθηκαν τ ν λυµπιακ θρησκεία λλ συνέχισαν ν λατρε ουν το ς Tιτάνες κα τ ν Kρ νο - Bάαλ. Bε- αίως καναν νθρωποθυσίες στ Bάαλ κα δ ν φτασαν ποτ στ πολιτιστικ πίπεδο τ ν Eλλήνων. O E ρα οι προσπαθο ν ν ο κειοποιηθο ν τ ν πολιτισµ τους, πως καναν κα κάνουν γι το ς Eλληνες, το ς A γυπτίους, το ς Aτλαντες κα το ς Φρ γες. O λα ς πο µπορε σήµερα ν θεωρηθ π γον ς τους ρα κα φορέας το πολιτισµο τους, ε ναι µ νο ο κάτοικοι το Λί ανου, τ ς Mάλτας κα τ ς Tυνησίας. M κτίµηση ιον σιος Xρυσάφης Nέος συνδροµητής σας 2 Aγαπητ κ ριε, Σχετικ ς µ τ ρθρο «O E ρα οι στ ν Eλλάδα κατ τ ν κλασικ περίοδο» («αυλ ς» 250, Oκτώ. 2002, σελίδες ) το Bασιλείου Mαυροµµάτη χω ν παρατηρήσω τ κάτωθι: O λαο ε ς τ ν περιοχ ν τ ς Παλαιστίνης κα το Λι άνου µιλο σαν τ ν Aραµαϊκ ν µ διάφορες ποχρώσεις διωµατισµο ς π λα ν ε ς λα ν. O E ρα οι κα ο Φοίνικες ε χαν π τ ν νωτέρω ποψιν συγγενικ γλ σσα, λλ σαν διαφορετικ ς κρατικ ς ντ τητες, πως ναφέρεται ε ς τ ν Παλαι ν ιαθήκην, κα ε χαν τελείως διαφορετικ ς θρησκε ες. Συνεπ ς τα τισις E ραίων κα Φοινίκων ε ναι τυχ ς κα πικίνδυνος. O Φοίνικες λα αν τ νοµα α τ π το ς Eλληνες. O διοι ποκαλο σαν αυτο ς Xαναναίους κα χι τέκνα το Iεχω. Aλλο πρ γµα, ν γι λ γους πολιτικ ς τ Iσρα λ υ οθετ τι ο Φοίνικες ταν τ διο µ το ς E ραίους κα διεκδικ τ ς κατακτήσεις των. O Φοίνικες δ ν σαν λα ς λληνικ ς καταγωγ ς. Eλληνικ ς καταγωγ ς σαν ο Φιλιστα οι, δι τι παρουσία τ ν Eλλήνων ε ς τ ν περιοχ ν το ρχαιοτάτη, πως α τ σηµειώνεται ε ς τ ν Παλαι ν ιαθήκην ( λέπε στ παρ ν τε χος το «αυλο»). Θεωρ πολ τολ- µηρ τ ν παινιγµ το κ. B. M., τι Kάδµος το Φοίνικας κα συνεπ ς τ πινοηθέντα π α τ ν γράµµατα κα Aλφά ητος ε ναι φοινικικ ς προελε σεως. Γι α τ ε ναι θέµα τ πο ον Hρ δοτος τ χει ε σαγάγει µετ φαινοµενικ ς πειστικ τητος κι χει χυθ πολ µελάνι, διά ν δειχθ τί σαν ο Φοίνικες: παναπατρισθέντες Eλληνες κ Παλαιστίνης. Mετ τιµ ς A. Σπυρίδωνος Φ. Nέγρη, Aθήνα Aπάντηση το κ. B. Mαυροµµάτη: O Φοίνικες Πελασγο τ ς Παλαιστίνης µέχρι τ ν 13ο α να σαν π τ ν κατοχ τ ν A γυπτίων. T τε λευθερώθηκαν π το ς Kρ τες. Σ ντοµα ρέθηκαν π τ ν α γίδα τ ς T ρου, κολουθώντας νέαν πορεία. H πιµειξία α τή, δηµιο ργησε το ς Σηµιτοφοίνικες. Σ α το ς ναφέροµαι στ ρθρο µου. O Σηµιτοφοίνικες δηµιο ργησαν παροικίες σ λ κληρη τ ν Mεσ γειο: K προ, P δο, Σποράδες, M. Aσία, Mάλτα, Παντελλαρία, Θαρσίδα, Kάδικα, Kοτ η Σικελίας (γι τ ς πηγές µου λ. ρθρο µου). O δέποτε νέφερα τι σαν E ρα οι, παρ τ τι ο E ρα οι πάντοτε κινο ντο νάµεσά τους. Πρέπει ν διερωτηθ κανε ς π ς ρέθηκαν κατ τ ν περίοδο το ποστ λου το Xριστιανισµο Πα λου λες α τ ς ο ραϊκ ς παροικίες στ ν Mεσ γειο κα ε δικ ς στ ν Eλλάδα ( Eπιστολ ς πρ ς: Kορινθίους, Φιλιππησίους, Θεσσαλονικε ς κ..).

9 16420 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 Kέντρο τ ν Σηµιτοφοινίκων τ ς Eλλάδος πετέλεσε Θή α κα ργ τερα παροικίες τους δηµιουργήθηκαν στ ν Aθήνα, στ Aργος κ.. πως κα ο νωθι ραϊκ ς παροικίες. ν νέφερα στ ρθρο µου τι ο Πέρσες σαν Σηµίτες. Oµως ο E ρα οι παρασκηνιακ συγκυ έρνησαν στ ν Περσικ A τοκρατορία π.χ. µέσ ω τ ς E ραίας συζ γου το Ξέρξου Eσθ ρ κα το θείου της ερέως Mαρδοχαίου, φο προηγήθηκε λληνικ γενοκτονία στ σωτερικ τ ς Περσίας ( λέπε ρθρο µου, «αυλ ς», τ. 244). O Aλκµεωνίδες ε χαν γενάρχες τ ν Aλκµέωνα κα τ ν Nέστορα τ ς Π λου κα στ ν Aθήνα σαν µέτοικοι. Eδηµιο ργησαν τ «Kυλώνειον γος» κα τ -596 ξωρίσθηκαν π τ ν Aθήνα. Προσπάθησαν µ ναταραχ ς κα µφυλίους ν καταλά ουν τ ν ξουσία στ ν Aθήνα. O Πεισίστρατος το ς ξεδίωξε πάλι µ µφ λιο π λεµο. T -512, δ ο τη µετ τ ν δολοφονία το Iππάρχου, θ πάρουν τ ν ξουσία µ πραξικ πηµα. O Aλκµεωνίδης Kλεισθένης θ δρ σ η τ πολίτευµα τ ς δηµοκρατίας ( Aριστοτέλης, «Aθηναίων Πολιτεία», ). O στορικο ναφέρουν µ σήµαντες παραλλαγ ς τ γεγον τα κα τ ν καταγωγή τους, πως κα τ περ µετοίκων κα τ ς σονοµίας τους: «... H π λις χει νάγκη το ς µετοίκους δι τ πλ θος τ ν τεχν ν κα τ ναυτικ ν. ι α τ κάναµε κα το ς µετοίκους σους πέναντι στ ν ν µον...» (Ξενοφ ν, «Aθηναίων Πολιτεία», κεφ. 1). Πουθεν δ ν ναφέρω, τι κρ πολις ταν ργον τ ν E ραίων! O τε έ αια τι ο Φοίνικες νεκάλυψαν τ Aλφά ητο! Aντιθέτως, χει πρωτοπορήσει π 18 χρ νια στ ν ρευνα κα τ ς ποδείξεις, τι τ Aλφά ητο δ ν ε ναι φοινικικ λλ λληνικ κα πάρχουν χιλιάδες σχετικ ς σελίδες στο ς τ µους του. Aς µ ν ξεχνο µε, τι γνήσιος Aθηνα ος πολίτης Φειδίας ξωστρακίστηκε π τ ν Περικλ. ν ε ναι τυχα ο τι µάχη τ ς Iµέρας (-480) συνέπεσε ( γινε τ ν δια µέρα) µ τ ν ναυµαχία τ ς Σαλαµίνας. Yπ ρξε συντονισµένη πίθεση Σηµιτ ν, Kαρχηδονίων κα Περσ ν ναντίον τ ς Eλλάδος. Περ τ ς τ ν Γεφυραίων φοινικικ ς καταγωγ ς δέστε: Hρ δοτος, ι λίο E, κεφ. 57: «...O τοι σαν Φοίνικες µετ το Kάδµου λθ ντες ε ς Bοιωτίαν κα κατοικήσαντες ε ς Tαναγρικήν[...] Aργ τερα ξεδιώχθηκαν µετα άντες ε ς τ ς Aθήνας». O Πλο ταρχος ζησε 650 χρ νια µετ τ ν Hρ δοτο κα πέχει χρονικ πάρα πολ π τ ν ποχ τ ς «τυραννοκτονίας. Y.Γ. Σ,τι φορ στ ν «δελφικ» συγγένεια Φοινίκων - E ραίων λ. Παλ. ιαθήκη ( Aµώς, κεφ. A, 9): «Tάδε λέγει κ ριος π τα ς τρισ ν σε είαις T ρου κα π τα ς τέσσαρσιν ο κ ποστραφήσοµαι α τήν, νθ ν συνέκλεισαν α χµαλωσίαν το Σαλωµ ν ε ς τ ν Iδουµαίαν κα ο κ µνήσθησαν διαθήκης δελφ ν». Eδ λέποµε τ ν δελφικ διαθήκη τ ς φοινικικ ς T ρου µετ τ ν E ραίων. Bασίλειος Mαυροµµάτης Aπ τί µπορο µε ν κρίνουµε τ ς θρησκε ες Aγαπητ κ. Λάµπρου, ν νοµίζω τι πάρχει προπαγανδιστ ς - διαφηµιστής, πο ν µ ν προσπαθ ν ραιοποιήσ η τ ντικείµενο πο διαφηµίζει. T διο κάνει κα κ. Θεοδώρου, παγγελµατίας στ ε δος του, στ ν πάντηση τ ς ραιορωµαϊικ ς θεολογίας πρ ς τ ν Mίκη Θεοδωράκη («αυλ ς», τε χος 250, Oκτώ ριος 2002). Xαίροµαι διαίτερα δι τι χρησιµοποίησε τ ν γλ σσα το ποστ λου Πα λου γι ν διαφηµίσ η τ θε του, ναγνωρίζοντας µµέσως τι ο ναγν στες του ε ναι Eλληνες πολιτισµένοι κα χι άρ αροι, γεγον ς παρήγορο κα ε χάριστο. Θ ταν µως προτιµώτερο ν µ ς ξηγήσ η, π ς γίνεται στ νοµα α το το περίφηµου θεο τ ς γάπης ν χ η χυθ κα ν χ νεται δικα τ σο α µα θώων κατοίκων το πλανήτη Γ. ι τι πάνω π τ κάθε µπλ - µπλ σηµασία χουν τ ργα κα τ ργα τ ν φανατικ ν πιστ ν το Γιαχ τ ξέρουµε κα τ ζο µε σχεδ ν καθηµερινά, σχετα ν α το νοµάζονται Xριστιανοί, E ρα οι Mουσουλµ νοι. H ποι τητα τ ς κάθε θρησκείας κφράζεται π το ς θεµελιωτές της, το ς γενάρχες της, το ς πιστο ς κα το ς λειτουργο ς της κα χι π το ς α τοαποκαλο µενους θεολ γους - ρµηνευτές της, πο δ ν ε ναι τίποτε λλο παρ «κατηχητές». Y.Γ.: Πρ ν π λίγα χρ νια να π τ παιδιά µου πισκέφθηκε µαζ µ το ς συµµαθητές του στ γυµνάσιο να µοναστήρι στ ν Kοµοτηνή. Eκε το ς µίλησε γο µενος τ ς µον ς, πο µεταξ λλων το ς ε πε τι µεγαλ τερος χθρ ς τους ε ναι τ σ µα τους. M τιµ Kώστας Kαλο δης Kέρκυρα

10 O ντιφάσεις το Γερµανο στ ζήτηµα τ ν ρ λων «ποκειµένου» κα «ντικειµένου» Kαθοριστικ στ σο πίδραση στ διαµ ρφωση κα ξέλιξη τ ν σχετικ ν πρ ς τ δοµ τ ς νθρώπινης ν ησης θεωρι ν σκησε Aριστοτέλης ( π.x.), πο ος πρ τος διατ πωσε συστηµατοποιηµένα τ ς σταθερ ς ρχές, πο ργανώνουν τ διαδικασία τ ς ν ησης. T ς ρχ ς α τ ς τ ς πραγµατε τηκε κα τ ς κωδικοποίησε κάτω π τ νοµα «κατηγορίες». Xρειάστηκε ν µεσολα- ήσ η να διάστηµα δ ο χιλιάδων χρ νων, µέχρις του διατυπωθο ν καινο ργιες θεωρίες πάνω στ ν ννοια κα τ ε δη τ ν «κατηγορι ν». M τ ζήτηµα τ ν κατηγορι ν σχολήθηκαν ρκετο νεώτεροι κα σ γχρονοι E ρωπα οι φιλ σοφοι. Nέα στ σο ποχ στ ν νάλυση τ ν κατηγορι ν νοιξε θεωρο µενος ς µέγιστος E ρωπα ος φιλ σοφος Γερµαν ς Eµµανου λ K ντ ( ), πο ος διε δε στ ς κατηγορίες τ ς a priori κε νες µορφ ς το λ γου, πο χαρακτηρίζουν χι τ ν καθεαυτ κ σµο λλ τ γιγν σκον ποκείµενο καθ ς κα τ δοµ τ ς ν ησής του. Eνδεικτικ ποκαλε τ ς κατηγορίες ς «ληθιν ς πρωτογενε ς ννοιες το καθαρο νο» 1, ν στ ν Aριστοτέλη νοο νται ς λογικοµεταφυσικ ς ρος πο δηλώνει το ς συγκεκριµένους τρ πους παρξης τ ν α σθητ ν κα τ ς προϋποθέσεις π τ ς πο ες ε ναι δυνατ ν ν σχηµατιστο ν ννοιες κα ν κφραστο ν λογικ ς κρίσεις 2. O «Kατηγορίες» στ ν Aριστοτέλη Λογικ ξετάζει τ ν σχ µ τ ν ρισµ ν τ ς διαν ησής µας. H διαδικασία τ ς σ νδεσης τ ν δε ν µεταξ τους κατ λογικ τρ πο κα κολουθία τους νοµάζεται «συλλογισµ ς» κα ε ναι καθαρ ριστοτελικ πίτευγµα. H ρευνα τ ν λογικ ν ρων παντ ται H ριστοτελικ στ µώνυµο ργο του «Kατηγορίαι» 3, ν ρκετ ς σχετικ ς ναφορ ς ρίθουν κα σ λλα ργα του («Mετ τ Φυσικά», ι λίο ). O Aριστοτέλης διαιρε τ πιστητ σ δέκα µάδες, πο ποστολή τους ε ναι ν µ ς προµηθε σουν µ τ ναγκα ο κε νο λικ, χάρη στ πο ο θ ο κοδοµηθ διαν ησή µας κα θ µ ς καταστήσ η φιλοσοφικ π λογους κα πε θυνους.

11 16422 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 O δέκα κατηγορίες ε ναι: ο σία, τ ποσ ν, τ ποι ν, τ πρ ς τι ( ναφορά), τ πο ( τ πος), τ π τε ( χρ νος), τ κε σθαι ( στάση), τ χειν ( κατοχή), τ ποιε ν ( νέργεια) κα τ πάσχειν (τ πάθηµα) 3. O Aριστοτέλης λογαριάζει ς σπουδαι τερες τ ς πρ τες τέσσερις, τ ς πο ες ναλ ει διεξοδικ στ µώνυµο ργο του. Σ γενικ ς γραµµ ς µως, λες τους χουν ς ξ ς: 1 Kορυφαία λων ε ναι κατηγορία τ ς ο σίας, ποία διακρίνεται στ ν πρώτη, δηλ. σ κείνη πο ναφέρεται σ συγκεκριµένο ν (π.χ. Σωκράτης) κα στ ς δε τερες, πο δηλώνουν τ γένος (π.χ. νθρωπος) κα τ ε δος (π.χ. ζ ον) το συγκεκριµένου α το ντος. H πρώτη ο σία πέχει θέση ποκειµένου, ν ο δε τερες ποδίδονται ς κατηγορο µενα στ ν πρώτη ο σία. T ν πρώτη ο σία προσδιορίζουν κα ο λλες κατηγορίες, ο πο ες νοµάζονται κα συµ- ε ηκ τα, γιατ δ ν χουν α τοτελ παρξη, λλ ρ λος τους ε ναι ν προσδιορίζουν τ ν πρώτη ο σία. 2 T ποσ ν δηλώνει,τι διαιρε ται σ δ ο περισσ τερα συστατικά, καθένα π τ πο α ε ναι κα κάτι συγκεκριµένο π.χ. τ ψος κα τ άρος το Σωκράτη κ.λπ. 3 T ποι ν δηλώνει τ διαφορ ο σίας µεταξ νθρώπων π.χ. Σωκράτης ε ναι µορφωµένος. 4 T πρ ς τι ( ναφορ ) ναφέρεται σ σα λέγονται γι τ συγκεκριµένο ν σ συσχέτιση µ κάποιο λλο π.χ. Σωκράτης ε ναι κοντ τερος π τ ν Mένωνα. 5 T πο ( τ πος) ντιστοιχε σ ρισµένο τοπικ σηµε ο π.χ. Aρχαία Aγορά. 6 T π τε ( χρ νος) φορ σ χρονικ π µνηση π.χ. σήµερα, προχθές, πέρυσι κ.λπ. 7 T κε σθαι ( στάση) δηλώνει κινησία π.χ. κάθοµαι. 8 T χειν ( κατοχ ) σηµαίνει κτήση π.χ. τ πλα µου. 9 T ποιε ν ( νέργεια) δηλώνει τ ν πράξη πο κάνει κάποιος π.χ. τέµνω, κ ω κα 10 T πάσχειν (τ πάθηµα) ντιστοιχε σ,τι φίσταται (παθαίνει) κάποιος π.χ. καίγοµαι κ.λπ. 4. M τ ς ριστοτελικ ς κατηγορίες συστηµατοποιο νται ο ψεις τ ς πραγµατικ τητας, πο συλλαµ άνει νθρώπινος νο ς. Ως κ το του γίνεται φανερ π ς ο πρ τες ο σίες δηλώνουν να ν συγκεκριµένο, ν ο π λοιπες (ο δε τερες) λειτουργο ν ς δι τητές του κα ποκτο ν ν ηµα µ νο µέσα π τ ν παρξη το ντος α το. M λλες λέξεις, ν πρώτη ο σία πάψ η ν φίσταται θ πάψουν ν φίστανται κα ο δε τερες. Συµπέρασµα: O Aριστοτέλης προσεγγίζει τ ν ντικειµενικ πραγµατικ τητα, περιγράφοντας κα µετασχηµατίζοντας τ ς ντολογικ ς ψεις της σ λογικ ς κα ληθε ς προτάσεις ( ντολογικ κα λογικ πίπεδο).

12 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος Aριστερ «µέγιστος» τ ν E ρωπαίων φιλοσ φων Eµµανου λ K ντ ( ) κα δεξι τ ξώφυλλο τ ς α κδοσης το ργου του «Kριτικ το Kαθαρο Λ γου» (1781), στ πο ο πιχειρε τ ν νασκευ τ ς «Θεωρίας τ ν Kατηγορι ν» το Aριστοτέλη. Oλ κληρη νεώτερη φιλοσοφία δυνατε ν συλλά η τ ν ν τητα ποκειµενικ τητας κα ντικειµενικ τητας, τ ν ποία ε χαν προσεγγίσει µ π λυτη λευθερία ο ρχα οι Eλληνες διανοητές, σ ντίθεση µ το ς E ρωπαίους. H προφαν ς λλ νείπωτη α τία τ ς δυναµίας τους α τ ς ε ναι κυριαρχο σα ντίληψη το Xριστιανισµο περ ξωσυµπαντικο Λ γου, σ ντίθεση µ τ ν ρχαιοελληνικ κατάκτηση το γκ σµιου Λ γου ς τρ που λειτουργίας το Σ µπαντος, χωρ ς τ θεοκρατικ - µεταφυσικ φαντασίωση περ Λ γου - Kτίστη το Σ - µπαντος. (Bλ. κα τ σχετικ ρθρο το κ. I. Kυπαρισσο στ παρ ν τε χος το ). Oθεν ννοια το Λ γου το K ντ ς ρου συγκρίσεως («κριτικ ς») σ σχέση µ τ ν ννοια «Kατηγορία» το Aριστοτέλη ε ναι µεταφυσική.

13 16424 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 O «Kατηγορίες» στ ν K ντ τ σ νταξη το δικο του ντίστοιχου πίνακα K ντ γν ησε τ ν ριστοτελικ ντανακλαστικ χαρακτ ρα τ ν κατηγορι ν κα τ ς ξέλα ε ς µετά λητες µορφ ς τ ς ν ησης, πο ρυθµίζουν τ πολυποίκιλο µπειρικ λικ. O γνωστικ ς δοµ ς το νο ε ναι α τ ς πο πεξεργάζονται κα ργανώνουν τ ν ντικεµενικ πραγµατικ τητα κα χάρη στ δική τους συνδροµ κατανοο µε τ ν κ σµο πο µ ς περι άλλει. O κατηγορίες νοικο ν στ διάνοια κα συµ άλλουν στ διατ πωση συνθετικ ν a priori κρίσεων. H πενέργεια τ ν γνωστικ ν δοµ ν το καθαρο νο, δηλαδ το νο πο δ ν χει ναµιχθ µ τ ν µπειρία πάνω στ ν πραγµατικ τητα, διευκολ νει τ «σ λληψή» της π τ ν νθρωπο. Γίνεται ποµένως γνωστ, τι K ντ νδιαφέρεται περισσ τερο γι τ ν σωτερικ κα µφυτη καν τητά µας ν συνειδητοποιο µε τ ν µπειρία µας. O κρίσεις µας γι τ ν ντικειµενικ πραγµατικ τητα ποκτο ν διαίτερη ξία, πειδ στηρίζονται σ γνωστικ λικ πο φέρουµε π τ στιγµ τ ς γέννησής µας. Ως κατ ξοχ ν δηµιουργήµατα το νο ο κατηγορίες χουν καθαρ ποκειµενικ κ ρος, φ σον ο φυσικο ν µοι πάρχουν µ νο σ σχέση µ τ ποκείµενο τ ς γνώσης, πο κάθε φορ το ς προσεγγίζει κα το ς διερευν. Oρµώµενος K ντ π τ ν χαρακτηρισµ πο διος ποδίδει στ ς κατηγορίες ς ληθιν ς πρωτογενε ς ννοιες το νο, ταυτίζει τ ς διαδικασίες το νοε ν κα το κρίνειν. H θέση του α τ τ ν παρωθε ν ναπτ ξ η τ δική του θεωρία γι τ ς κατηγορίες στ ργο του «Kριτικ το Kαθαρο Λ γου». Kατ τ ν K ντ ο κατηγορίες διακρίνονται σ τέσσερα ασικ γένη: ποι τητας (πραγµατικ τητα, ρνηση, περιορισµ ς), ποσ τητας ( ν τητα, πολλ τητα, λ τητα), ναφορ ς (σχέση ο σίας κα δι τητας, α τι τητα, λληλεπίδραση νεργο ντος κα πάσχοντος), κα τροπικ τητας (δυνατ τητα κα δυναµία, πραγµατικ τητα κα µ πραγµατικ τητα, ναγκαι τητα κα τ χη) 5. H κριτικ τ ς καντιαν ς κριτικ ς. - Συµπέρασµα ν κα φορµ ται π τ ν ρχα ο Eλληνα φιλ σοφο, ποτιµ τ συστηµατικ τητα κα τ ν ποι τητα τ ς ριστοτελικ ς σκέψης. ηλώνει χαρακτηριστικά, τι νάπτυξη τ ν δικ ν του κατηγορι ν πέχει παρασάγγας π τ ν ντίστοιχη ριστοτελική, γεγον ς πο κατ τ ν διο OKάντ, πάντοτε, καθιστ τ ς φιλοσοφικές του θεωρίες περισσ τερο ξι πιστες ρα κα προνοµιακ ς σ σχέση πρ ς κε νες το προγενέστερο του στοχαστ. O K ντ κατηγορε κ µη τ ν Aριστοτέλη, τι µ τ ν πρ σµιξη το µπειρικο στοιχείου στ ς γνωστικ ς λειτουργίες, κατέστησε τ ν νθρώπινο νο παθητικ δέκτη το κ σµου πο τ ν περι άλλει. Kάτι τέτοιο στ σο δ ν σχ ει, γιατ µπορε ς ν µιλήσ ης γι κάτι, µ νο ν πάρχ η α τ τ κάτι. O διάφορες ψεις το ντος δηλαδ γίνονται ντιληπτ ς π τ ν νθρωπο µ νο στερα π µι λλεπάλληλη σειρ ποκαλ ψεων το πρώτου. Eποµένως, ν γι ναν τοµέα

14 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος το πιστητο πάρχ η γνοια, «ε θ νη» δ ν πιφορτίζεται στ ν νθρωπο πο τ ν προσεγγίζει γνωστικά, λλ στ ν πραγµατικ τητα κα στ αθµ πο κείνη το ποκαλ πτεται. Aπεναντίας στ ν K ντ γνώση το κ σµου ξεκιν π τ ν νθρωπο. O γνωστικ ς δοµ ς πο a priori νοικο ν στ ν καθαρ νο, ναλαµ άνουν ν πεξεργαστο ν τ πλο σιο µπειρικ λικ. H ε θ νη τσι µετατίθεται στ ν νθρωπο, φ σον χρέος του δ ν ε ναι πλέον ν γνωρίσ η τ ν πραγ- µατικ τητα, πως α τ το ποκαλ πτεται, λλ ν τ διαµορφώσ η. Aν τώρα, γι ποιονδήποτε λ γο, κάτι τέτοιο δ ν καταστ φικτ, πε θυνος ε ναι διος νθρωπος κα ο γνωστικές του δοµές. Γι ν ποφ γ η µάλιστα τ ν σκ πελο α τ Kάντ, πιν ησε τ ς θεµελιώδεις µορφ ς τ ς ποπτείας, δηλαδ τ χ ρο κα τ χρ νο, ο πο ες δ ν νήκουν στ ς κατηγορίες κα ε ναι α τ ς πο µποδίζουν νίοτε τ ν νθρωπο ν ντιληφθ τ πράγµατα ς χουν. O K ντ κορυφώνει τ ν κριτική του µ τ φράση «συνέρραψε ιαστικά». Kατηγορε ν προκειµέν ω τ ν Aριστοτέλη γι σαφε ς κα νολοκλήρωτες κρίσεις πάνω στ ζητήµατα τ ς φ σης κα το ριθµο τ ν κατηγορι ν. Aπαξ στ σο κα µίλησε πρ τος α τ ς γι τ ς κατηγορίες (σ σηµε ο πο ν ποκαλ ται σήµερα θεµελιωτ ς κα ε σηγητ ς τ ς θεωρίας), δικαιολογε ται π λυτα ν διατυπών η πιφυλάξεις σχετικ µ ρισµένες πτυχ ς το θέµατος. O νδοιασµο α το λλωστε σως παρακίνησαν τ Γερµαν στοχαστ ν σχοληθ σ άθος µ τ συγκεκριµένο ζήτηµα. Aπ τ ν λλη πλευρ K ντ φάσκει κα ντιφάσκει, ταν διατείνεται τι πρ θεσή του δηλαδ γνωστικ διερε νηση τ ς ντικειµενικ ς πραγµατικ τητας συµπίπτει µ κείνη το Aριστοτέλη. Oταν χρησιµοποι τ ρ µα «συµπίπτει», προφαν ς ννοε τι «συµ αίνει τυχα α». Π ς µως ε ναι δυνατ ν ν καταλήγ η στ δια κρι ς συµπεράσµατα κα ν διαπνέεται π τ ς διες µ τ ν Aριστοτέλη προθέσεις, ταν σχυρίζεται τι λως τυχαίως τ νακάλυψε α τ ; Eποµένως δ ν δ ναται ν παινίσσεται π τ µιά, τι ε ναι θέµα τ χης σ µπτωση τ ν προθέσεών τους κα π τ ν λλη ν κατηγορ τ ν Eλληνα φιλ σοφο γι ιαστικ συρραφ θέσεων κα π ψεων. H τελευταία διαπίστωση προϋποθέτει ξονυχιστικ µελέτη, ν πλ σ - µπτωση προδηλώνει γνοια το ργου κα τ ν πονηµάτων µεταξ τ ν συγκριν µενων συγγραφέων, κάτι πο φυσικ δ ν σχ ει. Σηµειώσεις: 1. I. Kant, «Kριτικ το Kαθαρο Λ γου», ε σαγωγ - µετάφραση - σχ λια Aναστάσιος Γιανναρ ς, κδ. Παπαζήση, 1979, σελ Nίκος Mακρ ς, «E σαγωγικ Λεξικ Πολιτικ ν Oρων κα Φιλοσοφίας, Πολιτικ Θέµατα», κδ. «Iρις», σελ Aριστοτέλης, «Kατηγορίαι», E σαγωγ - µετάφραση - σχ λια H.Π. Nικολο δης, , σελ. 86, κδ σεις «Kάκτος». Xρ στος. Σκιαδαρέσης

15 META A O 17 AIøNE... πρ κειται γι µι π φαση - σταθµ στ ν στορία τ ς πίσηµης Nεοελληνικ ς Παιδείας: T E Tµ µα το Συµ ουλίου τ ς Eπικρατείας πεφάνθη µ φωνα, π ς διδασκαλία το µαθήµατος τ ν Θρησκευτικ ν θ πρέπει ν λά η Aναµφι λως µορφ θρησκειολογίας, διδάσκοντας τ ν στορία, τ ρ λο κα τ ς ρχ ς τ ν θρησκει ν κα χι ν ποτελ «πολογία π ρ τ ς λληνορθ δοξης πίστης», πως γίνεται σήµερα (Πρακτικ 347/2002). Συµπληρώνει πίσης, π ς τ νέο α τ ντικείµενο το µαθήµατος τ ν Θρησκευτικ ν χι µ νο δ ν ντι αίνει πρ ς τ Σ νταγµα, λλ νταποκρίνεται πληρέστερα στ ς πιταγ ς πο πορρέουν π α τ. Aς σηµειωθ κ µη, π ς γνωµοδ τηση α τ το Συµ ουλίου τ ς Eπικρατείας συµπλέει πλήρως πρ ς τ ν π φαση τ ς Aρχ ς Προστασίας Προσωπικ ν εδοµένων, ποία ξεδ θη λίγους µ νες νωρίτερα κα κρινε π ς ε ναι παράνοµο ν ζητ ται π το ς γονε ς ν δηλώνουν τ ς λλ τριες πρ ς τ «λληνορθ δοξο δ γµα» πεποιθήσεις τους, στε ν παλλάσσωνται τ παιδιά τους π τ µάθηµα τ ν Θρησκευτικ ν. T Eλλαδικ Kράτος, στερα π 180 χρ νια πλήρους πνευµατικ ς ποταγ ς στ ν Bυζαντιν Xριστιανισµ, κα τ Eλληνικ Eθνος, στερα π δεκαεπτ α νες σκλα ι ς στ ουδαϊκ δ γµα, κάνουν τ πρ τα τους µικρ στω ήµατα πρ ς τ δρ µο, πο δηγε στ ν ριστικ ποτίναξη το σιατικο πνευµατικο ζυγο. Bε αίως δρ µος ε ναι µακρ ς, ρχ µως γινε. *** H διδασκαλία το µαθήµατος τ ν Θρησκευτικ ν ς Θρησκειολογίας, πο θ δίν η µφαση «στ ν στορία, τ ρ λο κα τ ς ρχ ς» τ ν θρησκει ν ( πως σηµειώνεται στ ν σχετικ γνωµοδ τηση το Σ.τ.E) κα διαιτέρως τ ς χριστιανικ ς θρησκείας, θ ε ναι µι κρως σηµαντικ ξέλιξη. ι τι ε ναι σ θέση ν διδαχθ σωστά ν ποκαλ ψ η στ ς νέες γενι ς τ παρακάτω νείπωτα κα θαµµένα:. Π ς θρησκευτικ µισαλλοδοξία νεφάνη στ ν κ σµο µέσα π τ κείµενα τ ς Π. ιαθήκης κα γιγαντώθηκε δι το Xριστιανισµο.. Π ς πι ολ το χριστιανισµο ξυπηρετο σε τ Pωµαϊκ A τοκρατορία, ποία κα τ ν πέ αλε δι τ ς ίας. Á. Π ς α τ πι ολ ταν δ νατη χωρ ς τ ν προηγο µενη καταστροφ το Eλληνικο Πολιτισµο, περ κα γένετο.. Π ς ο τρε ς ουδαιογενε ς θρησκε ες πι λήθηκαν µ ποταµο ς α µατος: Iουδαϊσµ ς στ ν Παλαιστίνη, Iσλαµισµ ς στο ς Aρα ες, Πέρσες, A γ πτιους κ.π.., Xριστιανισµ ς στ ν Eλλάδα, στ ν E ρώπη κα ργ τερα στ ν Aµερική. *** A τ ς ε ναι µερικ ς π τ ς λήθειες πο να µάθηµα θρησκειολογίας φείλει ν διδάξ η, φο κατ τ Aνώτατο ικαστήριο θ ναφέρεται στ ς «ρχές, τ ν στορία κα τ ν ρ λο» τ ν θρησκει ν. A τ στ ν να στ ν λλο αθµ ε σέρχονται σταδιακ στ σχολικ κπαίδευση τ ν ε ρωπαϊκ ν χωρ ν. ν ε ναι τυχαία στάση το Πάπα τ τελευτα α χρ νια, πο µ περίσσια ταπειν τητα ζήτησε συγγνώµη π τ ν Iστορία, συγγνώµην π το ς λαο ς. Aς συγκρίνουµε τ ν παπικ στάση µ τ ν λαζονικ συµπεριφορ το προκαθηµένου τ ς δικ ς µας κκλησίας, γι ν δο µε τ πίπεδο τ ς παιδείας µας. Oπως ε παµε, δρ µος ε ναι µακρ ς. H ρχ µως γινε. Παναγιώτης Kου αλάκης

16 O κ αρ αρισµ ς του στ ς νεώτερες ποχ ς O Eλλην µέσ ω το χορο δωσε µορφ σ λες τ ς πνευµατικές, ψυχικ ς κα σωµατικ ς κινήσεις το νθρωπίνου σώµατος ε τε συνειδητ ς ε τε συνείδητες σαν α τές. A τ ς τ ς κινήσεις ο τως λλως ε ναι ναγκασµένος ν τ ς κτελ καθηµεριν ς µ τάξη µ ταξία. H τέχνη το Xορο ε ναι συνυφασµένη µ κάθε ε δους κδηλώσεις κα δεµένη µ τ ν δια τ ζωή, πο ς σκοπ χει τ ν κφραση το Λ γου. Γι τ µορφοποίηση τ ν τάκτων (συνειδητ ν µ ) κινήσεων το νθρωπίνου σώ- µατος παιτο νται παραιτήτως κι λλεςδ ο τέχνες: ποίησις (λ γος µορφωµένος) κα µελ ωδία (φθ γγοι µορφωµένοι). Πνε µα, ψυχ κα σ µα µορφοποιηµένα ταυτοχρ νως, διασπάστως κα ρµονικ ς. A τ τ µέγα πίτευγµα Eλλην νθρωπος τ ν - µασε τραγο δι. M α τ κφράστηκαν ο θεοί του λλ κα διος. H δια ζω τ ν πάντων χαρακτηρίζεται κ τ ς κινήσεως α τ δ κίνησις µπεριέχει τ ν ρυθµ ν, πο ε ναι ρυθµικ µουσικοκινητικ γωγή, ποία ποτείνεται στ ν νθρωπο, ς σ νολο πνευ- µατικ, ψυχικ κα σωµατικ. O ρυθµ ς χει συνεχ µενη κίνηση ρο ς. Eµπεριέχει πίσης τ ν πανάληψη κα τ ν περιοδικ τητα ( ναλλαγ ς µερ ν, ποχ ν κα λοιπά). O παναλαµ αν µενες περίοδοι τ ν φαινοµένων α τ ν ε ναι µοιες, λλ ποτ διες. ν πρ κειται έ αια γι µηχανικ ς κινήσεις, λλ γι ργανικ ς ναπλάσεις. ιαφοροποιε ται ρυθµ ς π τ µέτρο. Mέτρο, πως χρησιµοποιε ται ρος στ ρυθµική, σηµαίνει διαίρεση το χρ νου το χώρου σ σα µαθηµατικ διαστήµατα. Σ µφωνα µ τ ν Hλία Tσατσ µοιρο, µέτρο ε ναι: «µάθησις πο δηγε µ ρυθµ, συγχρονισµένα µ τ χ ρο, που κατοικε» («Iστορία Γενέσεως τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας», κδ σεις «αυλ ς», φιλολογικ πιµέλεια,. I. Λάµπρου, 1991). T µετρικ φαιν µενα µπορο ν ν συλληφθο ν, ν πολογιστο ν κα ν περιγραφο ν, ν τ ρυθµικά, µ χοντας τ στοιχε α τ ς πανοµοιοτυπίας, δ ν µπορο ν ν πολογιστο ν µ τ νο, λλ πρέπει ν ιωθο ν µ λο τ ε ναι το νθρώπου. H ναγνώριση τ ς διαφορ ς α τ ς µεταξ ρυθµικο κα µετρικο φαινοµένου δηµιουργε µία ασικ θεώρηση: τ ρυθµικ φαιν µενα ε ναι σ µφωνα µ τ φ ση, πως τ ν ζο µε καθηµεριν ς. Kανένα φυσικ στοιχε ο (σ ννεφο, φ λλο, σταγ να ροχ ς) δ ν ε ναι πανοµοι τυπο µ λλο. Eτσι τ ρυθµικ φαιν µενα συνταιριάζονται µ τ ν νθρωπο ς ψυχο-πνευµατικ κα σωµατικ λ τητα, ποία ε ναι πίσης κοµµάτι τ ς φ σεως, ν τ µετρικ φαιν µενα ντιθέτως ποτείνονται στ ν γκέφαλον κα τ ν δραστηριοποιο ν. O χορ ς, χάρη στ ρυθµ κα τ ν διορρυθµία του, ποτελε µέρος τ ς πάρξεώς µας, γι α τ, προτο ν θεωρηθ ς τέχνη, ε χε προορισµ πολ πι ζωνταν : ταν

17 16428 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 νθρωπος ζο σε προστάτευτος µέσα στ φ ση σ να περι άλλον χθρικ, παντοδ ναµο, µ φαιν µενα νεξήγητα πο γι α τ νιωθε δ ναµος κατέφευγε στ χορ, γι ν α ξήσ η τ δ ναµή του ντιδρο σε µ τ χορ, σ,τι δυνατο σε ν πολεµήσ η µ τ ς δυνάµεις του στ χορ ε ρισκε διέξοδο στ ς φυσικ ς πνευµατικ ς δυναµίες του. O πρ τες κδηλώσεις τ ς µάδος ς σκοπ ε χαν τ ν ξευµένιση κα προδιάθεση τ ν θε ν. Eχ ρευε νθρωπος π νάγκη πωφελε το κ το χορο κα κ το ρεθισµο πο το προκαλο σε. O συνείδητες κα τακτες κινήσεις πο καθηµεριν ς κτελε νθρωπος τ ν δηγο ν στ µαγεία, δι τι θρησκεία ε ναι συνυφασµένη µ τ µαγεία. O χορ ς νίζετο µ τ ν ρχηση στ ν ρχαία Eλλάδα. M τ ν ρο ρχηση ννοο νται κτ ς τ ν ηµατισµ ν κα ο ρµηνευτικο χοροί, καθ ς πίσης κα ο ποικίλες µιµητικ ς σκήσεις. Σ µφωνα µ µία πανάρχαια παράδοσι, Pέα, µητέρα τ ν Oλυµπίων θε ν, ταν πρώτη πο µυήθηκε στ ν τέχνη το χορο. Eκείνη µ τ σειρά της δίδαξε τ χορ στο ς ερε ς της, το ς Kουρ τες στ ν Kρήτη κα το ς Kορ αντες στ Φρυγία. H τέχνη τ ς ρχήσεως συµπίπτει µ τ δηµιουργία το παντ ς νεφάνη δ συγχρ νως µ τ ν ρχαι τατον τ ν θε ν, τ ν Eρωτα. είγµατα τ ς ρχεγ νου ρχήσεως ε ναι ο κινήσεις τ ν στρων, ο περιφορ ς τ ν πλανητ ν πέριξ τ ν πλαν ν κα ο ε ρυθµες α τ ν σχέσεις. O Hλίας Tσατσ µοιρος ναλ ει τ ν «ρχηση» ς ξ ς: «Eκ το µικρο χώρου ( που τελε ται χορ ς), τ χάος κπέµπει τ φωτειν σ µα, τ πο ο κατευθ νεται παλινδροµικ ς (µ ρυθµ κα µέτρο) ε ς τ ν α ώνια θάλασσα». H τα τιση Xορο κα Aθλητισµο στ ν Eλλάδα κα θλητισµ ς νίζοντο κατ τ ν ρχαιοελληνικ ν ντίληψη. O θλητισµ ς ε ναι συµπεριφορ το σ µπαντος κ σµου. Oλα τ γωνίσµατα ε ναι προσπάθεια κάστου ζ ντος ργανισµο, προκειµένου ν πι ιώσ η, στε ν διατηρηθ σορροπία τ ς Φ σεως. H νίκη δ ε ναι πικράτηση τ ς ζω ς π το Oχορ ς θανάτου. Σ λες τ ς τελετ ς κα τ ς θυσίες ρχα ος Eλλην συµπεριέλα ε τ ν ρχηση κα τ ν µουσική. O Λουκιαν ς µ ς πληροφορε : «O Oρφε ς κα Mουσα ος, ο πο οι σαν κ τ ν ρίστων ρχηστ ν τ ς ποχ ς των κα ο πο οι δρυσαν τ ς µυστικ ς τελετές, θεώρησαν τι θ το πολ ρα ον ν γίνεται µ ησις ε ς τ ς τελετ ς α τ ς µ ρυθµ ν κα ρχησιν. Kα ο τω νοµοθέτησαν» («Περ Oρχήσεως»). Στ ν ρχαία Oλυµπία, δρα τ ν ρχαίων γώνων κα µήτρα κάθε νωτέρας τελετ ς, π ρχαν ο ναο το ι ς κα τ ς Hρας. Eνας τελετουργικ ς χορ ς, πιθανώτατα πρ ς τιµ ν τ ς Hρας, παρουσιάζεται σ να χάλκινο γλυπτ το 8ου α νος. T γλυπτ σ µπλεγµα ποτελε ται π πτ γυµν ς χορε τριες σ κ κλο, µ τ χέρια τους καθεµι στ ν µο τ ς λλης. A τ θυµίζει πολλο ς κ τ ν συγχρ νων λληνικ ν χορ ν. O χορ ς σ κ κλο, µ τ χέρια νωµένα κυρίως, ε χε διαίτερη σηµασία γι το ς ρχαίους Eλληνες. O χορο α το κτελο ντο συχνάκις γ ρω π να ωµ, να δένδρο, να κίονα λλο ερ ντικείµενο συνήθως π να µουσικ. H παρουσία νθρώπου ντικειµένου ντ ς το κ κλου γιν ταν µ σκοπ ν διωχθο ν ο ρνητικές, ο νεπιθ µητες πιρρο ς κα ν µείνουν ντ ς µ νον ο θετικ ς - πιθυµητές. H ρχηση, καίτοι ναπ σπαστο τµ µα λων τ ν τελετ ν κα γώνων, δ ν συµπεριελαµ άνετο στ γωνιστικ πρ γραµµά τους. O Λουκιαν ς µ ς πληροφορε, π ς ταν παυαν ο γωνιζ µενοι στ Παγκράτιο ν λληλοχτυπιο νται, τελείωναν τ ν προσπάθειά τους µ χορ. Συνωδε ονταν δ π να α λητή, πο ος καθ ταν στ µέσον τ ν

18 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος Γλυπτ ε κ να θλήτριας τ ν «Hραίων» (τ ν ρχαίων Oλυµπιάδων γυναικ ν: λ., τ. 148, Aπρίλιος 1994, σελ. 8699) ψους 1,56 µ., πο ρέθηκε στ ν Oλυ- µπία κα π κειται στ Mουσε ο το Bατικανο. E ναι ντίγραφο ργου το ε π.x. α., πο ε δε κα περιγράφει Παυσανίας. H κίνηση τ ς θλήτριας ε ναι κάτι µεταξ χορευτικ ς «φιγο ρας» κα τερµατισµο γ να δρ µου, πο ναδεικν ει τ ν τα τιση χορο - θλητισµο στ ν ρχαιοελληνικ λυµπιακ δεολογία.

19 16430 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 θλητ ν κα παιζε α λ κα κρ ταλο µ τ π δι. * O συµµετέχοντες δ κολουθο σαν λλήλους µ τάξη κα χορε οντας λάµ αναν διάφορες στάσεις, κινο µενοι ρυθµικ ς λλοτε µ πολεµικ ς κα λλοτε µ ρωτικ ς ακχικ ς κινήσεις. O χορ ς νίσχυε τ ς προσπάθειες τ ν γωνιζοµένων στ ς θλητικές των πιδ σεις. Στ διάρκεια τ ν Oλυ- µπιακ ν γώνων κα µάλιστα κατ τ ν ναρξη κα λήξη πραγµατοποιο ντο παρελάσεις, ποµπ ς κα θυσίες στο ς θεο ς. Συνώδευαν δ τ ς θυσίες κα ποιητ ς κα χορ ωδίες, πο τραγουδο σαν κα πήγγειλαν λατρευτικο ς µνους. Kορυφώνονταν δ ο χορο κα τ τραγο δια κατ τ ν λήξη τ ν γώνων, πο συνεχίζονταν κα κατ τ ν πιστροφ τ ν Oλυµπιονικ ν στ ν διαίτερη πατρίδα τους. Σηµειώνουµε δ, τι µετ τ ν ίαιη κατάργηση τ ν Oλυµπιακ ν Aγώνων π τ ν Xριστιανισµ ς «γώνων το ια λου» ξέλιπε κα χορ ς, πο στ Bυζάντιο πηγορε ετο ς «λληνικ µωρία». O ρχα οι Eλληνες δίδασκαν, τι ρχηση α ρει λες τ ς ποθέσεις της π τ ν στορία, γι α τ πρέπει χορευτ ς ν χ η τ ν στορία πρ χειρη στ µνήµη του κα µ χάρη ν ναπαριστ τ ς στορικ ς ποθέσεις, ρχίζοντας π τ χάος κα τ ν πρώτη το κ σµου δηµιουργία κα συνεχίζοντας µ τ ν κρωτηριασµ το O ρανο, τ γέννηση τ ς Aφροδίτης, τ ν Tιτανοµαχία κα τ ς λοιπ ς στορίες, ο πο ες σηµάδεψαν τ ν νθρωπ τητα. Περνώντας κ τ ν στορικ ν γεγον των, χορευτ ς πρέπει ν γνωρίζ η περ τ ν νακαλ ψεων τ ς γεωργίας κα τ ς µπελουργίας. N γνωρίζ η τ περ τ ς Hλιδος, το O νοµάου κα τ ν πρώτων θλητ ν τ ν Oλυµπιακ ν Aγώνων. ν πρέπει µ δ ο λ για ν γνο ρχηστ ς τίποτε κ τ ν ναφεροµένων π το Oµήρου, το Hσι δου κα τ ν τραγικ ν ποιητ ν. Eπειδ τέχνη το ρχηστο ε ναι ν µιµ ται κα παγγέλλεται ν κφράζ η δι κινήσεων σα δονται, πρέπει πως ο ρήτορες ν πιµελ ται, στε ν ε ναι ο παραστάσεις του σαφε ς κα τιδήποτε παριστ ν ννο ται χωρ ς νάγκη πεξηγητ ν. O θεατ ς πρέπει ν ννο τ δρώµενα χωρ ς πολλ λ για. T χορευτικ θέαµα πρέπει ν χ η ς στ χο τ δελφικ «Γν θι σεαυτ ν» τ σο γι τ κοιν σο κα γι τ ν διο τ χορευτή. T κοιν µαθαίνει τ ς στορίες κα χορευτ ς τελειοποιε ται µέσ ω τ ς ρχηστικ ς τέχνης. O ρχα ος Eλληνας µέσ ω το θλητισµο κα το χορο ξέφραζε συµπαντικές, κοσµογονικ ς κα φυσικ ς ρχ ς κα λήθειες λήθειες πο συνθέτουν τ ν «Eλληνικ ν Λ γον». Mετ τ ν πικράτησι τ ς σιατικ ς αρ αρ τητας κα θεοκρατικ ς -λογίας ση- µεριν ς νθρωπος κα ταν χορε η, δ ν κφράζει τ ν Λ γο, λλ λειτουργε ς νστικτ δες ζ ο. Bι λιογραφία: 1. Λουκιαν ς, «Aπαντα». 2. Πλάτων, «N µοι». 3..O.A., «Πρακτικά», Fritzoe Capra, «T τα κα φυσική». 5. Hλ. Tσατσ µοιρος, «Iστορία Γεννέσεως τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας», κδ. «αυλ ς», * O παίζων τ ργανο ε ς τ ν χορ κα διευθ νων τ ν ρχήστρα ε χαν κρ ταλο προσδεδεµένο στ π δι, µ τ ν πο ο κτ πων τ µέτρο (ρυθµ ). Σά ας Kουµπο ρας Kαθηγητ ς Φυσικ ς Aγωγ ς Tέως Πρωταθλητ ς Στί ου

20 AI IMA KAI A HPITA «T χρήµατα το Iο δα» «O ερο καν νες παγορε ουν το ς µίµους κα τ θέατρα κα τ ς µουσικ ς ( λ. K τ ς ΣT O κουµενικ ς Συν δου). O θε ος Xρυσ στοµος ν τ µιλί α του ε ς το ς γκαταλείψαντας τ ν Eκκλησίαν κα σχολουµένους µ ιωτικ ς µερίµνας, κ ους, θέατρα, µ το ς Oλυµπιακο ς γ νας κ.λπ. τονίζει καθαρ, τι ιά ολος ε ναι στρατηγ ς α τ ν, κα δ ν δέχεται ε ς το ς γ νας του ε µ µ νον ρνησιθρήσκους: O ιά ολος γράφει ο δέχεται δο λους λλων ε ς το ς γ νας το ς αυτο Oλυµπιακο ς κ.λπ.». A τ µ ς πενθυµίζει στ 33ο τε χος του (Σεπτέµ ριος - Oκτώ ριος 2002) τ περιοδικ τ ς «Aγωνιζοµένης Oρθοδοξίας τ ν Aγιορειτ ν Mοναχ ν», πως α τοχαρακτηρίζεται. E λικριν συγχαίροµε το ς νθρώπους α το ς, δι τι λένε τ ν «ληθιν λήθεια», γι τ ποιά ε ναι πραγµατικ θέση τ ς Oρθοδοξίας ναντι τ ν δ ο α τ ν ασικ ν θεσµ ν το Eλληνικο Πολιτισµο. Kα το ς ντιπαρα άλλουµε µ το ς λλους Oρθοδ ξους κα συγκεκριµένα µ τ ν κ. Xριστ δουλο, πο ος µ σλ γκαν τ που «Eλλάδα σον Oρθοδοξία» ε σέρχεται, πως γράφει τ ν λ γ ω περιοδικ, «ε ς τ δια ολικ θέατρα πο ε ναι πηγορευµένα π τ ν Eκκλησία» νέχεται «µίαν νεάνιδα ν λά η τ φ ς» στ ν Oλυµπία, δι τι «θέλει ν πωφεληθ µ τ ν ε σπραξιν χρηµάτων το Iο δα δι νεγέρσεως πολυτελ ν ξενοδοχείων κ.λπ.». Tί ν προσθέσωµε µε ς; Γ.Σ.Π. T καταφ γιο Xάρρυ Π τερ, O παγκ σµιος κινηµατογραφικ ς «ρωας» τ ν παιδι ν. O ταινίες κα τ ι λία του νάρπαστα σπ νε ταµε α. T µικροσκοπικ κα σθενικ ποπαίδι, περιστοιχιζ µενο κα καταπιεζ µενο π σκληρο ς κα καρδους πάνθρωπους, νακαλ πτει τ ν... µαγική του δ ναµη κα ξεφε γει, λυτρώνεται.. H ναζήτηση δ ν διαφυγ ς π τ ν άστακτη πραγµατικ τητα πρ ς τ ν κ σµο τ ς φαντασίωσης κα το παραλ γου δ ν ποτελε ε αίως πρωτοτυπία το «Xάρρυ Π τερ». Aντιθέτως τ ρίσκουµε διάχυτη κα παντοδ ναµη ς ναζήτηση το φο ισµένου κα πελπισµένου, ν διαπνέ η τ ν ποκειµενικ κα ντικειµενικ του κ σµο. H φυγ πρ ς τ πιο τ µαζικ κίνηµα ε ναι φυγ το α τοκαταστροφικο, το τοξικοµαν, το πελάτη τ ν κέντρων παραψυχολογίας, το ψυχασθενο ς «Mέγα Nαπολέοντα». O καταρα- µένος κα µαρτωλ ς θνητ ς µετουσιώνεται σ ξαγνισµένη κα θάνατη παρξη τ ν ο ραν ν ρηµίτης ποδιωγµένος σ κάτοικο τ ς γ ς τ ς παγγελίας κα προλετάριος σ πανίσχυρο δικτάτορα. A τ τ πρ τυπο τ ς φυγ ς πρ ς τ ρρωστο, τ καταστροφικ, τ παράλογο, άλθηκε ιοµηχανία το X λυγουντ ν προσφέρ η στ ν παιδικ ψυχή. Π.Λ.K. Aδικο, πολ δικο... Mουσουλµ νοι ναντίον Xριστιαν ν στ Nιγηρία µ ποτέλεσµα τ ν θάνατο 200 νθρώπων. Aφορµ διεθν ς διαγωνισµ ς µορφι ς, πο νέλα ε ν διεξαγάγ η χώρα α τή. O Mουσουλµ νοι ντέδρασαν σ α τ ν τ ν «µαρτωλ» θεσµ τ ς θέασης τ ν γυµν ν γυναικ ν, καίγοντας κκλησίες κα λυντσάροντας χριστιανο ς. Aδικο, µεγάλο δικο!.. ι τι τ γυναικε ο κορµ δ ν τ µισο ν λιγώτερο ο µ ν π το ς δέ. O ερ ς Xρυσ στοµος κα τέλειωτη κουστωδία τ ν Aγίων Πατέρων προειδοποιο ν: «Φυλαχτ τε π τ ν γυναικε ο πειρασµ, τ ν διά ολο. Oταν ντικρ ζετε α τ ν, ν σκέφτεστε τ σκουλήκια σ α τ θ καταλήξ η...».

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4 688 EKK H IA A γουστος - Σεπτέµβριος 2001, Aριθµ. 8 ANAKOINΩΣEIΣ TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY KAI AΓIOY BΛAΣIOY κ. IEPOΘEOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) Mετ π να χρ νο κα να µήνα, κα συγκεκριµένα π τ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα