TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I."

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, Aθήνα. Tηλέφωνα: , , Tηλοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ λληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Παραγωγή: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Tιµ ντιτ που: y 5. 12µηνη συνδροµή: y 47. Oργανισµ ν κ.λπ.: y 70,50. Φοιτητ ν: y 38. Eξωτερικο : 80 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAºHMI EI EN HMO IEYONTAI. T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Π στ Pεστ ντ , Π. Φάληρο. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ γραπτ δεια το κδ τη. TO TEYXO AYTO: ΣEΛIΣ 16414: O παλι ς δεολογικ ς άσεις τ ς Παιδείας µας.i.λ. ΣEΛIΣ 16416: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN N. ΣΩTHPAKHΣ - K. KAPMIPANTZOΣ, Π. KOΛΛIAΣ -, N. ΓIANNIOΣ,. XPYΣAΦHΣ - A ΣΠYPI ΩNOΣ - B. MAYPOMMATHΣ, K. KAΛOY HΣ. ΣEΛIΣ 16416: Greece, Grecia, Grèce, Griechenland K. MΠAΛANOΣ ΣEΛIΣ 16421: O «κατηγορίες» το Aριστοτέλη κα E. K ντ XPHΣTOΣ ΣKIA APEΣHΣ ΣEΛIΣ 16426: Mετ π δεκαεπτ α νες... ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 16427: O Xορ ς ταυτίζεται µ τ ν Aθλητισµ ΣABBAΣ KOYMΠOYPAΣ ΣEΛIΣ 16433: Eπεµ άσεις τ ς Eκκλησίας στ ν Eλληνικ Παιδεία ΣTEΦANOΣ MYTIΛHNAIOΣ ΣEΛIΣ 16441: Π ς Eλληνας κατάντησε Kάφρος τοτεµιστ ς BAΣIΛEIOΣ MAYPOMMATHΣ ΣEΛIΣ 16442: ν π ρχε λλο χ ρος; ΘΩMAΣ AN PEOY ΣEΛIΣ 16443: Eνας παγκ σµιος πρωταθλητ ς το ιθ α. KΩN. MIXOΣ (ΛEYKAPOΣ) ΣEΛIΣ 16453: O Oµηρος γνώριζε τ µετάπτωση τ ν σηµερι ν AΘANAΣIOΣ ΓIANNAKHΣ ΣEΛIΣ 16459: H καρατ µηση το Iωάννη π τ φ ς τ ς Λογικ ς ATTABYPIOΣ ΣEΛIΣ 16465: H λληνικ (φιλισταϊκ ) Παλαιστίνη ΣΩTHPHΣ ΦΛEKKAΣ ΣEΛIΣ 16469: T «ναποδογ ρισµα» το νδοσυµπαντικο Λ γου ρ IΩANNHΣ KYΠAPIΣΣOΣ ΣEΛIΣ 16473: O φ οι κα ο νοχ ς το Xριστιανο Συνέντευξη το ΓIANNHΣ BOΓΛH στ ν Π. KOYBAΛAKH ΣEΛIΣ 16478: Eστιν φθαλµ ς ς τ πάνθ ρ KΩΣTHΣ KAPMIPANTZOΣ ΣEΛIΣ 16480: Eνα ρχαιολογικ γος στ ν Kηφισι MAPIOΣ MAMANEAΣ ΣEΛIΣ 16483: Aρχαία τεχνικ θέρµανσης φαρµ σιµη σήµερα Συνέντευξη το E. EYΣTAΘIA H στ ν M. MAMANEA ΣEΛIΣ 16486: O «ATTIΛAΣ»: Πικρ ς κα νείπωτες λήθειες ΠANOΣ TΣINAΣ ΣEΛIΣ 16489: «H µ τη µι ς µικρ ς ελ νας» IO ΩPOΣ AΘMONEYΣ MONIME TH E AIΣIMA KAI A HPITA: σελ O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMO KB ñ API MO TEYXOY 253 ñ IANOYAPIO 2002

3 OI A IE APXE - I EO O IKE BA EI συκοφαντε ται π ρισµένους, ο πο οι δηλώνουν λάτρεις τ ς ρχαίας λληνικ ς φιλοσοφίας.» E ναι λ για το ρχιεπισκ που κ. Xριστοδο λου, λεχθέντα στ ν πίσηµη τελετ «H Eκκλησία τ ν γκαινίων το «Λαϊκο Πανεπιστηµίου», πο δρυσε πρ σφατα «E δικ Συνοδικ Eπιτροπ Πολιτιστικ ς Tαυτ τητας» τ ς Eκκλησίας τ ς Eλλάδος (προφαν ς νεοϊδρυθε σα κα α τή), τ πο ο γκαταστάθηκε στ παραχωρηθ ν π τ ν Πρυτανεία Kεντρικ κτήριο το Πανεπιστη- µίου Aθην ν κα διδάσκει τ ντικείµενο «Eλληνισµ ς - Xριστιανισµ ς». Kα ξήγησε κ. Xριστ δουλος τ περιεχ µενο τ ς «συκοφαντίας»: «O Xριστιανισµ ς συναντήθηκε µ τ ν Eλληνισµ, ταν τ φ ς το Eλληνισµο σ ησε.» «Aπ κοντά» του κα «τελετάρχης» ς πρ τανις κ. Γ. Mπαµπινιώτης, πο ος κατέθεσε σ ν «τσ ντα» στ ν «γενικ λογαριασµ», πως µ ς δια ε αιώνει φηµερίδα «Oρθ δοξος T πος» (1/11/02), τι «τάσσεται ντίθετος πρ ς τ ς π ψεις τ ν ντιχρίστων νεοειδωλολατρ ν», συµπληρώνοντας τσι κα τ ν προλαλήσαντα α το πρ εδρο τ ς Aκαδηµίας Aθην ν µητροπολίτη Περγάµου κ. Iωάννη. H νωτέρω ε δησεογραφία το T που θ καθιστο σε σως ντελ ς περιττ τ ν δηµοσίευση τ ν πολειποµένων συνεχει ν τ ς στορικ ς ρευνας το κ. Στέφανου Mυτιληναίου π τ ν γενικ τίτλο «Eπεµ άσεις τ ς Eκκλησίας στ ν Eλληνικ Παιδεία», ποία ρχισε στ τε χος Nοεµ ρίου κα θ καλ ψ η τ ς περι δους το Bυζαντίου, τ ς Tουρκοκρατίας κα το Nεοελληνικο Kράτους. Kα θ καθιστο σε τ στορικ ντοκουµέντα, πο ποκαλ πτονται στ ν ν λ γ ω ρευνά µας, πίσης ντελ ς περιττά, δι τι ο δηλώσεις κα ο πράξεις πο µ ς δίνει ς νω ε δηση κάλυψαν «ζωνταν» ν τει 2002 λο τ φάσµα τ ς 1600/ετο ς Eλληνικ ς Tραγ ωδίας, ο σκην ς κα ο πράξεις τ ς ποίας δ ν ε ναι τίποτε λλο π µι τραγ ωδία τ ς Eλληνικ ς Παιδείας (συνέπεια τ ς ποίας ε ναι ο τέλειωτοι α νες σκ τους, πολιτισι ς, νελληνισι ς, κατάπτωσης, συρρίκνωσης κα ποκτήνωσης το Eλληνισµο ). Aς ναλ σου- µε α τ τ φάσµα. 1. H «δικαίωση» σων ντιπροσώπευαν κα ντιπροσωπε ουν τ ν τάξη δε ν κα πραγµάτων τ ς κατάπτωσης, λλ κα ταυτ χρονα «καταδίκη» γι συκοφαντία σων ντιτάσσονται στ ν κατάσταση α τ («λατρ ν τ ς λληνικ ς φιλοσοφίας») προκ πτει π τ ν ρχιεπισκοπικ ρήση - λλοθι, τι «Xριστιανισµ ς συναντήθηκε µ τ ν Eλληνισµ, ταν τ φ ς το Eλληνισµο σ ησε»: Kατ συνέπειαν γι τ πακολουθ σαν (κα συνεχιζ - µενο ως σήµερα) σκ τος δ ν ε θ νεται τ τε πι ληθε σα κα ως σήµερα σχ ουσα κατάσταση. Kα µως σως κα πι φελ ς «ντίχριστος λάτρης τ ς ρχαίας λληνικ ς φιλοσοφίας» θ µπορο σε ν γελάσ η: Aν «σ ησε», γιατ ν πιτίθεται µ τ ση πισηµ τητα ρχιεπίσκοπος κα ο µοιοί του ναντίον

4 TH HMEPINH AI EIA TOY E HNI MOY τ ν λατρ ν µι ς σ ησµένης φιλοσοφίας; Kα π ς «σ ησε», ταν 169 χρ νια µετ τ ν πι ολ το Xριστιανισµο ν λειτουργί α κ µη Φιλοσοφικ Σχολ τ ν Aθην ν ντιπροσώπευε τέτοιου µεγέθους κίνδυνο, στε ν ποχρεωθ τ τε Nέα Tάξη ν τ ν κλείσ η άρ αρα (519 µ.x.), σφάζοντας το ς καθηγητές της ποχρεώνοντάς τους, γι ν σώσουν τ κεφάλι τους, ν καταφ γουν στ ν Πέρση ασιλι ; [Φυσικ δ, στ ς σελίδες ν ς περιοδικο πο περιέχουν κατοντάδες σχετικ ς ρευνες, δ ν χρειάζεται ν νατρέψωµε τ διάτρητο α τ «λλοθι» κα ν προσθέσουµε τι π πολλο ς α νες µετ τ συνάντηση το Xριστιανισµο µ τ ν «σ ησµένο» Eλληνισµ συνεχιζ ταν κατάπαυτα δυσώπητος κατατρεγµ ς παντ ς λληνικο ( πιστήµης, τέχνης, θεάτρου, θλητισµο κ.λπ., κ.λπ.) λλ κα πιχείρηση τ ς δι το ξίφους ξάλειψης το ν µατος «Eλλην», χρήση το ποίου ποινικοποιήθηκε π ποιν θανάτου κα τ πο ο τελικ «σ ησαν» κα δ ν «σ ησε» π µ νο του π τ γλ σσα µας µέχρι τ ς παραµον ς το 21, π τε τ νέστησαν ο µεγάλοι διαφωτιστές]. 2. H Eκκλησία πεµ αίνει στ ν Eλληνικ Παιδεία χι µ νο µ τ ν δρυση δικο της «Πανεπιστηµίου» ς ε δους εροδιδασκαλείου λλ κα µ τ ν γκατάστασή του στ κτήριο κρατικο πανεπιστηµίου, γκατάσταση στω γκεκριµένη µ τ ν προφαν δ «ε γένεια πο ποχρεώνει (...)» το πρυτάνεώς του. 3. Tέλος (κα α τ περ αίνει λες τ ς παλαι τερες κκλησιαστικ ς πρακτικ ς) Eκκλησία ναλαµ άνει µ τ νεοϊδρυθε σα πηρεσία της, πο προαναφέραµε, τ ν λεγχο τ ς «Πολιτιστικ ς Tαυτ τητας το Eλληνισµο» ( ταν λ κληρη «προϊστορία» της, ε δικ σ,τι φορ στ ν Eλληνισµ κα στ ν Πολιτισµ, δ ν ε ναι τίποτε λλο π νας µείλικτος «ντιελληνικ ς ντιπολιτισµ ς» ς µ ς πιτραπ νεολογισµ ς α τ ς). *** T 2002, 23 Oκτω ρίου, γιναν α τ πο ναλ ουµε δ. Προδήλως σηµεριν «Eλληνικ Παιδεία», πως ντικατοπτρίστηκε στ ς πράξεις λλ κα στ ς δηλώσεις τ ν τρι ν νωτάτων ταγ ν της - πρωταγωνιστ ν τ ς τελετ ς, τοι το προέδρου το «Aνωτάτου Πνευ- µατικο Iδρ µατος τ ς Xώρας» ( Aκαδηµία Aθην ν), το πρυτάνεως το ρχαι τερου κα µεγαλ τερου πανεπιστηµίου τ ς χώρας κα τέλος το πνευ- µατικο πατρ ς το Eλληνισµο κ. Xριστοδο λου, στηρίζεται στ ς διες ρχ ς κα δεολογικ ς άσεις τ ν παλαι ν κείνων «ταγ ν», πο τ ν «σ ησαν» λοσχερ ς π τ ν πνευµατικ - στορικ ζω το Eλληνισµο κα τ ς νθρωπ τητας γι 1000 τουλάχιστον χρ νια κα τ ν κρατο ν κάτω π τ Pωµαίικη ξουσία τους «µισοσ ηµένη» ως σήµερα..i.λ.

5 E I O H E I TO øn ANA Nø TøN Πρ σθετες πληροφορίες γι τ «χαλκε φωνο» (, τ. 246) K ριε διευθυντά, Π ρα φορµ ν σ ς γράψω, δια άζοντας τ ρθρο γι τ ρχαιοελληνικ µουσικ ργανο χαλκε φωνο στ τε χος 246. T ρθρο ε ναι πολ κατατοπιστικ κα δίνει λεπτοµερε ς πληροφορίες γι τ ν κατασκευ το ργάνου. Παρ λα α τ θ θελα ν κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Aναφέρεται στ ρθρο, τι τ ργανο α τ δ ν µφανίζεται π µουσικολ γους στ ν διεθν ι λιογραφία. Oµως M.L. West στ ι λίο του «Aρχαία Eλληνικ Mουσική», (σελ. 180) ναφέρει: «Γ ρω στ 500 π.x. Iππασος Mεταποντ νος λέγεται π ς χρησιµοποίησε χάλκινους δίσκους διαφορετικο πάχους γι ν καταδείξ η σ µφωνα διαστήµατα κα να α να ργ τερα Γλα κος Pηγ νος καλλιεργο σε τ ν τέχνη τ ς νάκρουσης χορδισµένων δίσκων». Kα λίγες γραµµ ς πι κάτω: «Σ κάποιον ιοκλ χρεώνεται πιν ηση τ ς τέχνης τ ς νάκρουσης µελ ωδι ν µέσ ω µι ς µάδας δίσκων, το ς ποίους χτυπο σε µ µι ρά δο». H δε τερη παρατήρηση φορ σ µι µικρ λεπτοµέρεια στ ν κατασκευ το ργάνου. O κ ριος Kαρµιράντζος ναφέρει, τι γι τ πάχος το πρώτου δίσκου θεσε τ 1/4 το ερο δακτ λου δηλαδ 4,8 χιλιοστά, ν ριθµ ς α τ ς ε ναι 7,725. Eδ θ κλείσω. Kα πάλι συγχαρητήρια γι τ ρθρο πρώτη φορ µφανίζονται τ σο ναλυτικ ς πληροφορίες γι τ ν κατασκευ α το το ργάνου. M τιµ Nικ λαος Σωτηριάδης Στάφφορντ, M. Bρεταννία Σηµείωση το κ. K. Kαρµιράντζου: E χαριστώντας, διευκρινίζω τι «ερ ς πο ς» = 309,0 χλσ. ( πάρχουν πολλοί π 320,4 ως 295,6) διαιρε ται σ 16 δακτ λους κα χι σ 10. Eτσι ντ το 309,0:10X4 = 7,725 χλσ., GREECE, GRECIA, GRE`CE, GRIECHENLAND... K ριε διευθυντά, A τ κα πολλ παρ µοια ν µατα χρησιµοποιο ν ο ξένες χ ρες, ταν θέλουν ν ναφερθο ν στ ν πατρίδα µας, τ ν Eλλάδα... Oλα τους χουν κοιν ρίζα, τ λατινικ λέξη «Graeci», πο ε χε δοθ στ ν ρχαι τητα π το ς Pωµαίους γι το ς Eλληνες τ ς Kάτω Iταλίας. T καθεστ ς α τ συνεχίστηκε ταλάντευτα σ λη τ διάρκεια τ ς Pωµαϊκ ς, τ ς Bυζαντιν ς κα ργ τερα τ ς Oθωµανικ ς A τοκρατορίας. M τ ν ρωικ πανεθνικ ξεσηκωµ το 1821 Eλλάδα ξαναγεννιέται, στερα π 1850 χρ νια σκλα ι ς µετ τ ν λοκληρωτικ κατάληψή της π το ς Pωµαίους. O Eλληνες ξανα ρίσκουν τ ν ρρηκτα δεµένη µ τ ν πέροχο ρχα ο Eλληνικ Πολιτισµ συνείδησή τους κα τ κράτος πο δηµιουργε ται δ ν ε ναι ο τε Pωµαϊκ ο τε Bυζαντιν παρχία, λλ νοµάζεται Eλλ ς κα ο κάτοικοί του Eλληνες. T παράδοξο µως, κα κατ τ ν ταπεινή µου γνώµη παράδεκτο, ε ναι, τι τ ν µατα Eλλ ς κα Eλληνες τ χουµε µ νο γι σωτερική µας χρήση. Γι τ ν π λοιπο κ σµο σχ ουν τ λατινογεν πως Greece κα Greeks γι το ς γγλ φωνους κα παρ µοια µ ρριζα γι λλες χ ρες. T καταν ητο στ ν περίπτωσή µας ε ναι, α τ πο συµ αίνει µ µ ς το ς διους το ς Eλλη-

6 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος χουµε =309,0:16X4 = 4,82 4,8 χλσ.. Παραπέµπω στ «Mέγα Λεξικ ν τ ς Eλληνικ ς Γλώσσης» τ ν Lidell - Scott («δάκτυλος 18 χλσ. τοι 1/4 = 4,5 χλσ. κα πο ς λίγον πλέον τ ν 30 κ. 16 δακτ λων). T δια περίπου ναφέρονται κα στ «Λεξικ ν Eλληνικ ς Γλώσσης» το Σταµατάκου. Kωστ ς Kαρµιράντζος Aρχιτέκτων EMΠ H Pουνικ Γραφ κα τ «περιοδικ το ε δους» (;) Aγαπηµένο µου περιοδικ, Περιµένω µετ µανίας π τε θ γ νέο περιοδικ κάθε φορ γι ν α σθάνωµαι πι πολ σ κάθε του ρθρο περήφανος πο ε µαι Eλλην! E ελπιστ κάποια στιγµ ν µαζέψω χρήµατα γι ν γοράσω π σ ς τ προηγο µενα τε χη. E σαστε τ καλ τερο περιοδικ το ε δους, γιατ δείχνετε τ πράγµατα πιστη- µονικ τεκµηριωµένα κα χι µ τρ πο «µυστηρίου», κα τσι πιστε ω π ς κερδίζετε το ς νοή- µονες κα προ ληµατισµένους. Π ρα φορµ σήµερα ν σ ς στείλω τ γι ν σ ς π (θ τ ξέρετε δη!) π ς π ρχε µία φυλ ρχαία τ ν Γερµαν ν, ποία λεγ ταν Pουνίτες κα γραφή τους περιε χε τ Φ, τ Λ κα λα σχεδ ν τ λληνικ γράµµατα. H γκυκλοπαίδεια «οµή», που τ διά ασα α τά, τ λεπα µ τ µάτια µου πο στ σχετικ ε κ να νέφερε π ς «φυλ α τ ταν µυστηριώδης κα κατε χε µαντικ ς κα φο ερ ς λλες καν τητες, καθ ς κα... γραφή τους». Στ συνέχεια σ ς δίνω µι µετάφραση το λληνικο λφα ήτου, πο κατ να µέρος τ ρ κα π να περιοδικ (γι τ πο ο διατηρ µι πιφ λαξη γι τ ν ρθ τητά του). M τιµ Παναγιώτης K λλιας Σηµ. : α) Περ τ ς λληνικ τητας τ ς Pουνικ ς Γραφ ς λέπε τ ς σχετικ ς ρευνες το κ. Kαλλί- µαχου ιογένους στ, τ. 131/1992, σ ) T γραφ µενα σ περιοδικ «το ε δους» (;) «µ τρ πο µυστηρίου», πως γράφει πιστολογράφος, δ ν πασχολο ν τ ν «αυλ». νες: Γιατί ραγε µε ς ταν πευθυνώµαστε στο ς ξένους γιν µαστε Greeks κα χι Hellenen; γιατί πατρίδα µας π Hellas γίνεται Greece; γιατί τ διεθν ς σ µα γι τ ν Eλλάδα ε ναι τ «GR» κα χι π.χ. τ «HE» τ «HL»; γιατί χώρα µας παίρνει µέρος στ διάφορα διεθν συνέδρια µ τ ν νδειξη στ ταµπελάκι «Greece» κα χι «Hellas»; γιατί EOT στ ξεν γλωσσα δελτία κα τ ς φίσες πο γάζει, δ ν γράφει «Hellas» λλ «Greece», «Griechenland» κ.τ.λ.; γιατί ο ναυτιλιακές, ο εροπορικ ς κα ο λλες διωτικ ς πιχειρήσεις, πο συναλλάσσονται µ τ ξωτερικ, κάνουν τ διο; Eνα παρήγορο σηµάδι τ τελευτα α χρ νια ε ναι ο διπλωµατικές µας κπροσωπήσεις στ ξωτερικ, πο ναγράφουν «Hellenic Republic», καθ ς κα τ Eλληνικ Tαχυδροµε α πο γράφουν «Hellenic Post». O π λοιποι µως λληνικο ργανισµοί, ο παροικίες κα τ σωµατε α τ ν Eλλήνων το ξωτερικο τί κάνουν; ν ποτιµο µε ραγε τ ν αυτ µας κα τ ν πατρίδα µας, ταν µπαίνουµε στ διεθν στάδια, κ µα κα στ λυµπιακά, κρατώντας τ πλακ τ µ τ ν νδειξη «Greece» κα χι «Hellas»; Tί συµ αίνει λοιπ ν µ µ ς το ς Eλληνες; E µαστε µήπως νας λα ς µ διχασµένη προσωπικ τητα; Mήπως δ ν ποτινάξαµε κ µα π πάνω µας τ ν θωµανικ ραγιαδισµ ; Nοµίζω ε ναι καιρ ς πι ν κατανοήσουµε, τι θνική µας συνείδηση κα λληνική µας

7 16418 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 Mι προσπάθεια τυµολογήσεως τ ς λέξεως «Σουµέριοι» K ριε διευθυντά, M φορµ τ ξαίρετα ρθρα περ Σουµερίων το κ. Kων. Kουτρου έλη («αυλ ς», τ. 242 κα 251) παραθέτω στ πλαίσια τ ς γενικώτερης ποψης δ ο λέξεις πο στορο ν κα διδάσκουν µι προσπάθεια τυµολ γησης τ ς λέξεως «Σουµέριος», ποία νισχ ει το ς σχυρισµο ς το ρθρογράφου. H λέξη Σουµέριος κα α ολογεν ς λατινικ κδοχή της Sum-ero µ ς παραπέµπουν στ ρ µα σο µαι < σ οµαι, σοέω < σο - [F] - οµαι > σώοµαι > σε ω, τ πο ο στ ν χρονικ διάρκεια τ ς ξέλιξής του διατήρησε τ ν κ ρια σηµασία του (διώκω, ρµ ναντίον, κυνηγ, λα νω κ.λπ.). Aνάλογης σηµασίας ε ναι κα λατινικ λέξη soma = καταπίεση, τ ν ποία σφαλ ς σκε πιδρο- µέας. Eνας παράλληλος κλάδος δίδει τ ν λέξη µο, µ τ σ ν τρέπεται σ δασε α κα τ σηµασία το ν συγκρατ τ ν παίτηση τ ς συλλογικ τητας στ ν πέλαση. T δε τερο συνθετικ ε κολα ντοπίζεται στ ρ µα ρω ( ραρίσκω = νώνω κ.λπ.). Σουµέριοι λοιπ ν ε ναι α το πο νωµένοι λα νουν: στρατ ς, ο κατακτητές, ο καταπιεστές. Eποµένως α τ τ ν νοµασία στ συγκεκριµένο φ λο δ ν µπορε παρ ν τ ν δωσαν ο προϋπάρχοντες κατακτηθέντες. T γεγον ς, τι νοµασία α τ γινε ποδεκτ κα π το ς διους το ς κατακτητές, δηλώνει τ ν πολιτισµικ περοχ τ ν κατακτηθέντων ποία κδηλώθηκε σ κάποια χρονικ στιγµ κα πέφερε τ ν τελικ φοµοίωση τ ν κατακτητ ν κα τ ν ξαφάνισή τους π τ προσκήνιο τ ς στορίας. Aπ το ς προκατακλυσµιαίους πολιτισµο ς τ ν πρωτοελλήνων θε ν, τ ς ποχ ς το O ρανο κα τ ς µετέπειτα το µεγάλου κπολιτιστ Kρ νου ς κα τ ς στερης το ι ς, µέχρι κείνους πο κολο θησαν µετ τ ν µεγάλο µεσαίωνα τ ν κοσµοκρατ ρων Kρητ ν, τ ν Mυκηναίων κα τ ν A ολέων, Iώνων κα ωριέων, ο Eλληνες δοµο ν τ ν γλ σσα µ µαθηµατικ κρί εια. M τιµ κα κτίµηση Nίκος Γιαννι ς Πολ. Mηχανικ ς, Π. Φάληρο Eλληνες - Φοίνικες - Γεφυρα οι - E ρα οι 1 Aγαπητ «αυλέ», ιά ασα στ τε χος 250 το περιοδικο σας ταυτ τητα δράζονται στ ν πέροχο, στ ν σ γκριτο Eλληνικ Πολιτισµ. T ν Πολιτισµ πο νέπνευσε τ ν Aναγέννηση στ ν E ρώπη τ ν Πολιτισµ πο π ρξε τ σηµε ο ναφορ ς τ ν γετ ν τ ς πανάστασης το 21 τ ν Πολιτισµ πο ποτελε κ µη κα σήµερα τ ν στείρευτη πηγ γνώσης γι τ ς νεπτυγµένες κοινωνίες. T ν Πολιτισµ α τ ν δ ν τ ν δηµιο ργησαν «Γραικο» σ κάποια Achaia Grecia τ ν Λατίνων δ ν τ ν δηµιο ργησαν «Pωµιο» λλ Eλληνες, στ ν Eλλάδα. E ναι καιρ ς νοµίζω, ν ξανα ρο µε µε ς ο Nεοέλληνες τ ν ταυτ τητά µας. N πάψουµε ν ε µαστε Greeks, Griechen, κ.τ.λ. κα ν λέµε τουλάχιστον µε ς, τ ν πατρίδα µας µ τ νοµά της... E ναι καιρ ς, νοµίζω, ν ναληφθ µι σο αρ κα διαρκ ς προσπάθεια ποκατάστασης τ ς λήθειας κα το κ ρους τ ς Eλλάδας κα το Eλληνικο Πολιτισµο. O EOT κα Eπιτροπ Oλυµπιακ ν Aγώνων, τ πουργε α T που κα Πολιτισµο, Bουλ κα τ κ µµατα, µ κα κάθε λλος ργανισµ ς πο πευθ νεται χει συναλλαγ ς µ ξένους, πρέπει ν πρωτοστατήσουν στ ν προσπάθεια α τή. Eµε ς, ο πλο πολίτες, πρέπει ν συνδράµουµε κα ν οηθήσουµε. M τιµ Kώστας Mπαλάνος Mηχανολ γος Mηχανικ ς, Bερολ νο

8 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος τ ρθρο το κ. B. Mαυροµµάτη σχετικ µ το ς τυραννοκτ νους Aρµ διο κα Aριστογείτονα. Θέλω ν πισηµάνω τ ν ναφορ το Πλουτάρχου στ «περ Hροδ του Kακοηθείας» γι τ θέµα α τ, που ναφέρει τι ο Aρµ διος κα Aριστογείτων ταν Eρετριε ς κα ποκαλο νταν Γεφυρα οι, φο φυγαν π τ ν Eρέτρια κα π γαν στ Θή α κα κατ πιν στ ν Aθήνα. Προφαν ς λοιπ ν σαν Eλληνες. T θλητικ γυµν σώµατά τους λλωστε δ ν ταιριάζουν µ τ θη τ ν τ τε E ραίων, ο πο οι πεχθάνονταν τ γυµν κα τ ν θλητισµ. Θεωρ πίσης τ ν τα τιση τ ν Φοινίκων µ το ς E ραίους ς στορικ λάθος, φο ο Φοίνικες ταν Xανανα οι Kενεάτες, δηλαδ Πελασγο Eτεοκρ τες, κάτοικοι τ ς Xαναάν. Λα ς ναυτικ ς ( ρα χι E ρα οι πο µισο σαν τ θάλασσα) κα κρητικ ς καταγωγ ς, πο κατέφυγαν στ Xαναάν, γιατ δ ν δέχθηκαν τ ν λυµπιακ θρησκεία λλ συνέχισαν ν λατρε ουν το ς Tιτάνες κα τ ν Kρ νο - Bάαλ. Bε- αίως καναν νθρωποθυσίες στ Bάαλ κα δ ν φτασαν ποτ στ πολιτιστικ πίπεδο τ ν Eλλήνων. O E ρα οι προσπαθο ν ν ο κειοποιηθο ν τ ν πολιτισµ τους, πως καναν κα κάνουν γι το ς Eλληνες, το ς A γυπτίους, το ς Aτλαντες κα το ς Φρ γες. O λα ς πο µπορε σήµερα ν θεωρηθ π γον ς τους ρα κα φορέας το πολιτισµο τους, ε ναι µ νο ο κάτοικοι το Λί ανου, τ ς Mάλτας κα τ ς Tυνησίας. M κτίµηση ιον σιος Xρυσάφης Nέος συνδροµητής σας 2 Aγαπητ κ ριε, Σχετικ ς µ τ ρθρο «O E ρα οι στ ν Eλλάδα κατ τ ν κλασικ περίοδο» («αυλ ς» 250, Oκτώ. 2002, σελίδες ) το Bασιλείου Mαυροµµάτη χω ν παρατηρήσω τ κάτωθι: O λαο ε ς τ ν περιοχ ν τ ς Παλαιστίνης κα το Λι άνου µιλο σαν τ ν Aραµαϊκ ν µ διάφορες ποχρώσεις διωµατισµο ς π λα ν ε ς λα ν. O E ρα οι κα ο Φοίνικες ε χαν π τ ν νωτέρω ποψιν συγγενικ γλ σσα, λλ σαν διαφορετικ ς κρατικ ς ντ τητες, πως ναφέρεται ε ς τ ν Παλαι ν ιαθήκην, κα ε χαν τελείως διαφορετικ ς θρησκε ες. Συνεπ ς τα τισις E ραίων κα Φοινίκων ε ναι τυχ ς κα πικίνδυνος. O Φοίνικες λα αν τ νοµα α τ π το ς Eλληνες. O διοι ποκαλο σαν αυτο ς Xαναναίους κα χι τέκνα το Iεχω. Aλλο πρ γµα, ν γι λ γους πολιτικ ς τ Iσρα λ υ οθετ τι ο Φοίνικες ταν τ διο µ το ς E ραίους κα διεκδικ τ ς κατακτήσεις των. O Φοίνικες δ ν σαν λα ς λληνικ ς καταγωγ ς. Eλληνικ ς καταγωγ ς σαν ο Φιλιστα οι, δι τι παρουσία τ ν Eλλήνων ε ς τ ν περιοχ ν το ρχαιοτάτη, πως α τ σηµειώνεται ε ς τ ν Παλαι ν ιαθήκην ( λέπε στ παρ ν τε χος το «αυλο»). Θεωρ πολ τολ- µηρ τ ν παινιγµ το κ. B. M., τι Kάδµος το Φοίνικας κα συνεπ ς τ πινοηθέντα π α τ ν γράµµατα κα Aλφά ητος ε ναι φοινικικ ς προελε σεως. Γι α τ ε ναι θέµα τ πο ον Hρ δοτος τ χει ε σαγάγει µετ φαινοµενικ ς πειστικ τητος κι χει χυθ πολ µελάνι, διά ν δειχθ τί σαν ο Φοίνικες: παναπατρισθέντες Eλληνες κ Παλαιστίνης. Mετ τιµ ς A. Σπυρίδωνος Φ. Nέγρη, Aθήνα Aπάντηση το κ. B. Mαυροµµάτη: O Φοίνικες Πελασγο τ ς Παλαιστίνης µέχρι τ ν 13ο α να σαν π τ ν κατοχ τ ν A γυπτίων. T τε λευθερώθηκαν π το ς Kρ τες. Σ ντοµα ρέθηκαν π τ ν α γίδα τ ς T ρου, κολουθώντας νέαν πορεία. H πιµειξία α τή, δηµιο ργησε το ς Σηµιτοφοίνικες. Σ α το ς ναφέροµαι στ ρθρο µου. O Σηµιτοφοίνικες δηµιο ργησαν παροικίες σ λ κληρη τ ν Mεσ γειο: K προ, P δο, Σποράδες, M. Aσία, Mάλτα, Παντελλαρία, Θαρσίδα, Kάδικα, Kοτ η Σικελίας (γι τ ς πηγές µου λ. ρθρο µου). O δέποτε νέφερα τι σαν E ρα οι, παρ τ τι ο E ρα οι πάντοτε κινο ντο νάµεσά τους. Πρέπει ν διερωτηθ κανε ς π ς ρέθηκαν κατ τ ν περίοδο το ποστ λου το Xριστιανισµο Πα λου λες α τ ς ο ραϊκ ς παροικίες στ ν Mεσ γειο κα ε δικ ς στ ν Eλλάδα ( Eπιστολ ς πρ ς: Kορινθίους, Φιλιππησίους, Θεσσαλονικε ς κ..).

9 16420 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 Kέντρο τ ν Σηµιτοφοινίκων τ ς Eλλάδος πετέλεσε Θή α κα ργ τερα παροικίες τους δηµιουργήθηκαν στ ν Aθήνα, στ Aργος κ.. πως κα ο νωθι ραϊκ ς παροικίες. ν νέφερα στ ρθρο µου τι ο Πέρσες σαν Σηµίτες. Oµως ο E ρα οι παρασκηνιακ συγκυ έρνησαν στ ν Περσικ A τοκρατορία π.χ. µέσ ω τ ς E ραίας συζ γου το Ξέρξου Eσθ ρ κα το θείου της ερέως Mαρδοχαίου, φο προηγήθηκε λληνικ γενοκτονία στ σωτερικ τ ς Περσίας ( λέπε ρθρο µου, «αυλ ς», τ. 244). O Aλκµεωνίδες ε χαν γενάρχες τ ν Aλκµέωνα κα τ ν Nέστορα τ ς Π λου κα στ ν Aθήνα σαν µέτοικοι. Eδηµιο ργησαν τ «Kυλώνειον γος» κα τ -596 ξωρίσθηκαν π τ ν Aθήνα. Προσπάθησαν µ ναταραχ ς κα µφυλίους ν καταλά ουν τ ν ξουσία στ ν Aθήνα. O Πεισίστρατος το ς ξεδίωξε πάλι µ µφ λιο π λεµο. T -512, δ ο τη µετ τ ν δολοφονία το Iππάρχου, θ πάρουν τ ν ξουσία µ πραξικ πηµα. O Aλκµεωνίδης Kλεισθένης θ δρ σ η τ πολίτευµα τ ς δηµοκρατίας ( Aριστοτέλης, «Aθηναίων Πολιτεία», ). O στορικο ναφέρουν µ σήµαντες παραλλαγ ς τ γεγον τα κα τ ν καταγωγή τους, πως κα τ περ µετοίκων κα τ ς σονοµίας τους: «... H π λις χει νάγκη το ς µετοίκους δι τ πλ θος τ ν τεχν ν κα τ ναυτικ ν. ι α τ κάναµε κα το ς µετοίκους σους πέναντι στ ν ν µον...» (Ξενοφ ν, «Aθηναίων Πολιτεία», κεφ. 1). Πουθεν δ ν ναφέρω, τι κρ πολις ταν ργον τ ν E ραίων! O τε έ αια τι ο Φοίνικες νεκάλυψαν τ Aλφά ητο! Aντιθέτως, χει πρωτοπορήσει π 18 χρ νια στ ν ρευνα κα τ ς ποδείξεις, τι τ Aλφά ητο δ ν ε ναι φοινικικ λλ λληνικ κα πάρχουν χιλιάδες σχετικ ς σελίδες στο ς τ µους του. Aς µ ν ξεχνο µε, τι γνήσιος Aθηνα ος πολίτης Φειδίας ξωστρακίστηκε π τ ν Περικλ. ν ε ναι τυχα ο τι µάχη τ ς Iµέρας (-480) συνέπεσε ( γινε τ ν δια µέρα) µ τ ν ναυµαχία τ ς Σαλαµίνας. Yπ ρξε συντονισµένη πίθεση Σηµιτ ν, Kαρχηδονίων κα Περσ ν ναντίον τ ς Eλλάδος. Περ τ ς τ ν Γεφυραίων φοινικικ ς καταγωγ ς δέστε: Hρ δοτος, ι λίο E, κεφ. 57: «...O τοι σαν Φοίνικες µετ το Kάδµου λθ ντες ε ς Bοιωτίαν κα κατοικήσαντες ε ς Tαναγρικήν[...] Aργ τερα ξεδιώχθηκαν µετα άντες ε ς τ ς Aθήνας». O Πλο ταρχος ζησε 650 χρ νια µετ τ ν Hρ δοτο κα πέχει χρονικ πάρα πολ π τ ν ποχ τ ς «τυραννοκτονίας. Y.Γ. Σ,τι φορ στ ν «δελφικ» συγγένεια Φοινίκων - E ραίων λ. Παλ. ιαθήκη ( Aµώς, κεφ. A, 9): «Tάδε λέγει κ ριος π τα ς τρισ ν σε είαις T ρου κα π τα ς τέσσαρσιν ο κ ποστραφήσοµαι α τήν, νθ ν συνέκλεισαν α χµαλωσίαν το Σαλωµ ν ε ς τ ν Iδουµαίαν κα ο κ µνήσθησαν διαθήκης δελφ ν». Eδ λέποµε τ ν δελφικ διαθήκη τ ς φοινικικ ς T ρου µετ τ ν E ραίων. Bασίλειος Mαυροµµάτης Aπ τί µπορο µε ν κρίνουµε τ ς θρησκε ες Aγαπητ κ. Λάµπρου, ν νοµίζω τι πάρχει προπαγανδιστ ς - διαφηµιστής, πο ν µ ν προσπαθ ν ραιοποιήσ η τ ντικείµενο πο διαφηµίζει. T διο κάνει κα κ. Θεοδώρου, παγγελµατίας στ ε δος του, στ ν πάντηση τ ς ραιορωµαϊικ ς θεολογίας πρ ς τ ν Mίκη Θεοδωράκη («αυλ ς», τε χος 250, Oκτώ ριος 2002). Xαίροµαι διαίτερα δι τι χρησιµοποίησε τ ν γλ σσα το ποστ λου Πα λου γι ν διαφηµίσ η τ θε του, ναγνωρίζοντας µµέσως τι ο ναγν στες του ε ναι Eλληνες πολιτισµένοι κα χι άρ αροι, γεγον ς παρήγορο κα ε χάριστο. Θ ταν µως προτιµώτερο ν µ ς ξηγήσ η, π ς γίνεται στ νοµα α το το περίφηµου θεο τ ς γάπης ν χ η χυθ κα ν χ νεται δικα τ σο α µα θώων κατοίκων το πλανήτη Γ. ι τι πάνω π τ κάθε µπλ - µπλ σηµασία χουν τ ργα κα τ ργα τ ν φανατικ ν πιστ ν το Γιαχ τ ξέρουµε κα τ ζο µε σχεδ ν καθηµερινά, σχετα ν α το νοµάζονται Xριστιανοί, E ρα οι Mουσουλµ νοι. H ποι τητα τ ς κάθε θρησκείας κφράζεται π το ς θεµελιωτές της, το ς γενάρχες της, το ς πιστο ς κα το ς λειτουργο ς της κα χι π το ς α τοαποκαλο µενους θεολ γους - ρµηνευτές της, πο δ ν ε ναι τίποτε λλο παρ «κατηχητές». Y.Γ.: Πρ ν π λίγα χρ νια να π τ παιδιά µου πισκέφθηκε µαζ µ το ς συµµαθητές του στ γυµνάσιο να µοναστήρι στ ν Kοµοτηνή. Eκε το ς µίλησε γο µενος τ ς µον ς, πο µεταξ λλων το ς ε πε τι µεγαλ τερος χθρ ς τους ε ναι τ σ µα τους. M τιµ Kώστας Kαλο δης Kέρκυρα

10 O ντιφάσεις το Γερµανο στ ζήτηµα τ ν ρ λων «ποκειµένου» κα «ντικειµένου» Kαθοριστικ στ σο πίδραση στ διαµ ρφωση κα ξέλιξη τ ν σχετικ ν πρ ς τ δοµ τ ς νθρώπινης ν ησης θεωρι ν σκησε Aριστοτέλης ( π.x.), πο ος πρ τος διατ πωσε συστηµατοποιηµένα τ ς σταθερ ς ρχές, πο ργανώνουν τ διαδικασία τ ς ν ησης. T ς ρχ ς α τ ς τ ς πραγµατε τηκε κα τ ς κωδικοποίησε κάτω π τ νοµα «κατηγορίες». Xρειάστηκε ν µεσολα- ήσ η να διάστηµα δ ο χιλιάδων χρ νων, µέχρις του διατυπωθο ν καινο ργιες θεωρίες πάνω στ ν ννοια κα τ ε δη τ ν «κατηγορι ν». M τ ζήτηµα τ ν κατηγορι ν σχολήθηκαν ρκετο νεώτεροι κα σ γχρονοι E ρωπα οι φιλ σοφοι. Nέα στ σο ποχ στ ν νάλυση τ ν κατηγορι ν νοιξε θεωρο µενος ς µέγιστος E ρωπα ος φιλ σοφος Γερµαν ς Eµµανου λ K ντ ( ), πο ος διε δε στ ς κατηγορίες τ ς a priori κε νες µορφ ς το λ γου, πο χαρακτηρίζουν χι τ ν καθεαυτ κ σµο λλ τ γιγν σκον ποκείµενο καθ ς κα τ δοµ τ ς ν ησής του. Eνδεικτικ ποκαλε τ ς κατηγορίες ς «ληθιν ς πρωτογενε ς ννοιες το καθαρο νο» 1, ν στ ν Aριστοτέλη νοο νται ς λογικοµεταφυσικ ς ρος πο δηλώνει το ς συγκεκριµένους τρ πους παρξης τ ν α σθητ ν κα τ ς προϋποθέσεις π τ ς πο ες ε ναι δυνατ ν ν σχηµατιστο ν ννοιες κα ν κφραστο ν λογικ ς κρίσεις 2. O «Kατηγορίες» στ ν Aριστοτέλη Λογικ ξετάζει τ ν σχ µ τ ν ρισµ ν τ ς διαν ησής µας. H διαδικασία τ ς σ νδεσης τ ν δε ν µεταξ τους κατ λογικ τρ πο κα κολουθία τους νοµάζεται «συλλογισµ ς» κα ε ναι καθαρ ριστοτελικ πίτευγµα. H ρευνα τ ν λογικ ν ρων παντ ται H ριστοτελικ στ µώνυµο ργο του «Kατηγορίαι» 3, ν ρκετ ς σχετικ ς ναφορ ς ρίθουν κα σ λλα ργα του («Mετ τ Φυσικά», ι λίο ). O Aριστοτέλης διαιρε τ πιστητ σ δέκα µάδες, πο ποστολή τους ε ναι ν µ ς προµηθε σουν µ τ ναγκα ο κε νο λικ, χάρη στ πο ο θ ο κοδοµηθ διαν ησή µας κα θ µ ς καταστήσ η φιλοσοφικ π λογους κα πε θυνους.

11 16422 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 O δέκα κατηγορίες ε ναι: ο σία, τ ποσ ν, τ ποι ν, τ πρ ς τι ( ναφορά), τ πο ( τ πος), τ π τε ( χρ νος), τ κε σθαι ( στάση), τ χειν ( κατοχή), τ ποιε ν ( νέργεια) κα τ πάσχειν (τ πάθηµα) 3. O Aριστοτέλης λογαριάζει ς σπουδαι τερες τ ς πρ τες τέσσερις, τ ς πο ες ναλ ει διεξοδικ στ µώνυµο ργο του. Σ γενικ ς γραµµ ς µως, λες τους χουν ς ξ ς: 1 Kορυφαία λων ε ναι κατηγορία τ ς ο σίας, ποία διακρίνεται στ ν πρώτη, δηλ. σ κείνη πο ναφέρεται σ συγκεκριµένο ν (π.χ. Σωκράτης) κα στ ς δε τερες, πο δηλώνουν τ γένος (π.χ. νθρωπος) κα τ ε δος (π.χ. ζ ον) το συγκεκριµένου α το ντος. H πρώτη ο σία πέχει θέση ποκειµένου, ν ο δε τερες ποδίδονται ς κατηγορο µενα στ ν πρώτη ο σία. T ν πρώτη ο σία προσδιορίζουν κα ο λλες κατηγορίες, ο πο ες νοµάζονται κα συµ- ε ηκ τα, γιατ δ ν χουν α τοτελ παρξη, λλ ρ λος τους ε ναι ν προσδιορίζουν τ ν πρώτη ο σία. 2 T ποσ ν δηλώνει,τι διαιρε ται σ δ ο περισσ τερα συστατικά, καθένα π τ πο α ε ναι κα κάτι συγκεκριµένο π.χ. τ ψος κα τ άρος το Σωκράτη κ.λπ. 3 T ποι ν δηλώνει τ διαφορ ο σίας µεταξ νθρώπων π.χ. Σωκράτης ε ναι µορφωµένος. 4 T πρ ς τι ( ναφορ ) ναφέρεται σ σα λέγονται γι τ συγκεκριµένο ν σ συσχέτιση µ κάποιο λλο π.χ. Σωκράτης ε ναι κοντ τερος π τ ν Mένωνα. 5 T πο ( τ πος) ντιστοιχε σ ρισµένο τοπικ σηµε ο π.χ. Aρχαία Aγορά. 6 T π τε ( χρ νος) φορ σ χρονικ π µνηση π.χ. σήµερα, προχθές, πέρυσι κ.λπ. 7 T κε σθαι ( στάση) δηλώνει κινησία π.χ. κάθοµαι. 8 T χειν ( κατοχ ) σηµαίνει κτήση π.χ. τ πλα µου. 9 T ποιε ν ( νέργεια) δηλώνει τ ν πράξη πο κάνει κάποιος π.χ. τέµνω, κ ω κα 10 T πάσχειν (τ πάθηµα) ντιστοιχε σ,τι φίσταται (παθαίνει) κάποιος π.χ. καίγοµαι κ.λπ. 4. M τ ς ριστοτελικ ς κατηγορίες συστηµατοποιο νται ο ψεις τ ς πραγµατικ τητας, πο συλλαµ άνει νθρώπινος νο ς. Ως κ το του γίνεται φανερ π ς ο πρ τες ο σίες δηλώνουν να ν συγκεκριµένο, ν ο π λοιπες (ο δε τερες) λειτουργο ν ς δι τητές του κα ποκτο ν ν ηµα µ νο µέσα π τ ν παρξη το ντος α το. M λλες λέξεις, ν πρώτη ο σία πάψ η ν φίσταται θ πάψουν ν φίστανται κα ο δε τερες. Συµπέρασµα: O Aριστοτέλης προσεγγίζει τ ν ντικειµενικ πραγµατικ τητα, περιγράφοντας κα µετασχηµατίζοντας τ ς ντολογικ ς ψεις της σ λογικ ς κα ληθε ς προτάσεις ( ντολογικ κα λογικ πίπεδο).

12 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος Aριστερ «µέγιστος» τ ν E ρωπαίων φιλοσ φων Eµµανου λ K ντ ( ) κα δεξι τ ξώφυλλο τ ς α κδοσης το ργου του «Kριτικ το Kαθαρο Λ γου» (1781), στ πο ο πιχειρε τ ν νασκευ τ ς «Θεωρίας τ ν Kατηγορι ν» το Aριστοτέλη. Oλ κληρη νεώτερη φιλοσοφία δυνατε ν συλλά η τ ν ν τητα ποκειµενικ τητας κα ντικειµενικ τητας, τ ν ποία ε χαν προσεγγίσει µ π λυτη λευθερία ο ρχα οι Eλληνες διανοητές, σ ντίθεση µ το ς E ρωπαίους. H προφαν ς λλ νείπωτη α τία τ ς δυναµίας τους α τ ς ε ναι κυριαρχο σα ντίληψη το Xριστιανισµο περ ξωσυµπαντικο Λ γου, σ ντίθεση µ τ ν ρχαιοελληνικ κατάκτηση το γκ σµιου Λ γου ς τρ που λειτουργίας το Σ µπαντος, χωρ ς τ θεοκρατικ - µεταφυσικ φαντασίωση περ Λ γου - Kτίστη το Σ - µπαντος. (Bλ. κα τ σχετικ ρθρο το κ. I. Kυπαρισσο στ παρ ν τε χος το ). Oθεν ννοια το Λ γου το K ντ ς ρου συγκρίσεως («κριτικ ς») σ σχέση µ τ ν ννοια «Kατηγορία» το Aριστοτέλη ε ναι µεταφυσική.

13 16424 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 O «Kατηγορίες» στ ν K ντ τ σ νταξη το δικο του ντίστοιχου πίνακα K ντ γν ησε τ ν ριστοτελικ ντανακλαστικ χαρακτ ρα τ ν κατηγορι ν κα τ ς ξέλα ε ς µετά λητες µορφ ς τ ς ν ησης, πο ρυθµίζουν τ πολυποίκιλο µπειρικ λικ. O γνωστικ ς δοµ ς το νο ε ναι α τ ς πο πεξεργάζονται κα ργανώνουν τ ν ντικεµενικ πραγµατικ τητα κα χάρη στ δική τους συνδροµ κατανοο µε τ ν κ σµο πο µ ς περι άλλει. O κατηγορίες νοικο ν στ διάνοια κα συµ άλλουν στ διατ πωση συνθετικ ν a priori κρίσεων. H πενέργεια τ ν γνωστικ ν δοµ ν το καθαρο νο, δηλαδ το νο πο δ ν χει ναµιχθ µ τ ν µπειρία πάνω στ ν πραγµατικ τητα, διευκολ νει τ «σ λληψή» της π τ ν νθρωπο. Γίνεται ποµένως γνωστ, τι K ντ νδιαφέρεται περισσ τερο γι τ ν σωτερικ κα µφυτη καν τητά µας ν συνειδητοποιο µε τ ν µπειρία µας. O κρίσεις µας γι τ ν ντικειµενικ πραγµατικ τητα ποκτο ν διαίτερη ξία, πειδ στηρίζονται σ γνωστικ λικ πο φέρουµε π τ στιγµ τ ς γέννησής µας. Ως κατ ξοχ ν δηµιουργήµατα το νο ο κατηγορίες χουν καθαρ ποκειµενικ κ ρος, φ σον ο φυσικο ν µοι πάρχουν µ νο σ σχέση µ τ ποκείµενο τ ς γνώσης, πο κάθε φορ το ς προσεγγίζει κα το ς διερευν. Oρµώµενος K ντ π τ ν χαρακτηρισµ πο διος ποδίδει στ ς κατηγορίες ς ληθιν ς πρωτογενε ς ννοιες το νο, ταυτίζει τ ς διαδικασίες το νοε ν κα το κρίνειν. H θέση του α τ τ ν παρωθε ν ναπτ ξ η τ δική του θεωρία γι τ ς κατηγορίες στ ργο του «Kριτικ το Kαθαρο Λ γου». Kατ τ ν K ντ ο κατηγορίες διακρίνονται σ τέσσερα ασικ γένη: ποι τητας (πραγµατικ τητα, ρνηση, περιορισµ ς), ποσ τητας ( ν τητα, πολλ τητα, λ τητα), ναφορ ς (σχέση ο σίας κα δι τητας, α τι τητα, λληλεπίδραση νεργο ντος κα πάσχοντος), κα τροπικ τητας (δυνατ τητα κα δυναµία, πραγµατικ τητα κα µ πραγµατικ τητα, ναγκαι τητα κα τ χη) 5. H κριτικ τ ς καντιαν ς κριτικ ς. - Συµπέρασµα ν κα φορµ ται π τ ν ρχα ο Eλληνα φιλ σοφο, ποτιµ τ συστηµατικ τητα κα τ ν ποι τητα τ ς ριστοτελικ ς σκέψης. ηλώνει χαρακτηριστικά, τι νάπτυξη τ ν δικ ν του κατηγορι ν πέχει παρασάγγας π τ ν ντίστοιχη ριστοτελική, γεγον ς πο κατ τ ν διο OKάντ, πάντοτε, καθιστ τ ς φιλοσοφικές του θεωρίες περισσ τερο ξι πιστες ρα κα προνοµιακ ς σ σχέση πρ ς κε νες το προγενέστερο του στοχαστ. O K ντ κατηγορε κ µη τ ν Aριστοτέλη, τι µ τ ν πρ σµιξη το µπειρικο στοιχείου στ ς γνωστικ ς λειτουργίες, κατέστησε τ ν νθρώπινο νο παθητικ δέκτη το κ σµου πο τ ν περι άλλει. Kάτι τέτοιο στ σο δ ν σχ ει, γιατ µπορε ς ν µιλήσ ης γι κάτι, µ νο ν πάρχ η α τ τ κάτι. O διάφορες ψεις το ντος δηλαδ γίνονται ντιληπτ ς π τ ν νθρωπο µ νο στερα π µι λλεπάλληλη σειρ ποκαλ ψεων το πρώτου. Eποµένως, ν γι ναν τοµέα

14 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος το πιστητο πάρχ η γνοια, «ε θ νη» δ ν πιφορτίζεται στ ν νθρωπο πο τ ν προσεγγίζει γνωστικά, λλ στ ν πραγµατικ τητα κα στ αθµ πο κείνη το ποκαλ πτεται. Aπεναντίας στ ν K ντ γνώση το κ σµου ξεκιν π τ ν νθρωπο. O γνωστικ ς δοµ ς πο a priori νοικο ν στ ν καθαρ νο, ναλαµ άνουν ν πεξεργαστο ν τ πλο σιο µπειρικ λικ. H ε θ νη τσι µετατίθεται στ ν νθρωπο, φ σον χρέος του δ ν ε ναι πλέον ν γνωρίσ η τ ν πραγ- µατικ τητα, πως α τ το ποκαλ πτεται, λλ ν τ διαµορφώσ η. Aν τώρα, γι ποιονδήποτε λ γο, κάτι τέτοιο δ ν καταστ φικτ, πε θυνος ε ναι διος νθρωπος κα ο γνωστικές του δοµές. Γι ν ποφ γ η µάλιστα τ ν σκ πελο α τ Kάντ, πιν ησε τ ς θεµελιώδεις µορφ ς τ ς ποπτείας, δηλαδ τ χ ρο κα τ χρ νο, ο πο ες δ ν νήκουν στ ς κατηγορίες κα ε ναι α τ ς πο µποδίζουν νίοτε τ ν νθρωπο ν ντιληφθ τ πράγµατα ς χουν. O K ντ κορυφώνει τ ν κριτική του µ τ φράση «συνέρραψε ιαστικά». Kατηγορε ν προκειµέν ω τ ν Aριστοτέλη γι σαφε ς κα νολοκλήρωτες κρίσεις πάνω στ ζητήµατα τ ς φ σης κα το ριθµο τ ν κατηγορι ν. Aπαξ στ σο κα µίλησε πρ τος α τ ς γι τ ς κατηγορίες (σ σηµε ο πο ν ποκαλ ται σήµερα θεµελιωτ ς κα ε σηγητ ς τ ς θεωρίας), δικαιολογε ται π λυτα ν διατυπών η πιφυλάξεις σχετικ µ ρισµένες πτυχ ς το θέµατος. O νδοιασµο α το λλωστε σως παρακίνησαν τ Γερµαν στοχαστ ν σχοληθ σ άθος µ τ συγκεκριµένο ζήτηµα. Aπ τ ν λλη πλευρ K ντ φάσκει κα ντιφάσκει, ταν διατείνεται τι πρ θεσή του δηλαδ γνωστικ διερε νηση τ ς ντικειµενικ ς πραγµατικ τητας συµπίπτει µ κείνη το Aριστοτέλη. Oταν χρησιµοποι τ ρ µα «συµπίπτει», προφαν ς ννοε τι «συµ αίνει τυχα α». Π ς µως ε ναι δυνατ ν ν καταλήγ η στ δια κρι ς συµπεράσµατα κα ν διαπνέεται π τ ς διες µ τ ν Aριστοτέλη προθέσεις, ταν σχυρίζεται τι λως τυχαίως τ νακάλυψε α τ ; Eποµένως δ ν δ ναται ν παινίσσεται π τ µιά, τι ε ναι θέµα τ χης σ µπτωση τ ν προθέσεών τους κα π τ ν λλη ν κατηγορ τ ν Eλληνα φιλ σοφο γι ιαστικ συρραφ θέσεων κα π ψεων. H τελευταία διαπίστωση προϋποθέτει ξονυχιστικ µελέτη, ν πλ σ - µπτωση προδηλώνει γνοια το ργου κα τ ν πονηµάτων µεταξ τ ν συγκριν µενων συγγραφέων, κάτι πο φυσικ δ ν σχ ει. Σηµειώσεις: 1. I. Kant, «Kριτικ το Kαθαρο Λ γου», ε σαγωγ - µετάφραση - σχ λια Aναστάσιος Γιανναρ ς, κδ. Παπαζήση, 1979, σελ Nίκος Mακρ ς, «E σαγωγικ Λεξικ Πολιτικ ν Oρων κα Φιλοσοφίας, Πολιτικ Θέµατα», κδ. «Iρις», σελ Aριστοτέλης, «Kατηγορίαι», E σαγωγ - µετάφραση - σχ λια H.Π. Nικολο δης, , σελ. 86, κδ σεις «Kάκτος». Xρ στος. Σκιαδαρέσης

15 META A O 17 AIøNE... πρ κειται γι µι π φαση - σταθµ στ ν στορία τ ς πίσηµης Nεοελληνικ ς Παιδείας: T E Tµ µα το Συµ ουλίου τ ς Eπικρατείας πεφάνθη µ φωνα, π ς διδασκαλία το µαθήµατος τ ν Θρησκευτικ ν θ πρέπει ν λά η Aναµφι λως µορφ θρησκειολογίας, διδάσκοντας τ ν στορία, τ ρ λο κα τ ς ρχ ς τ ν θρησκει ν κα χι ν ποτελ «πολογία π ρ τ ς λληνορθ δοξης πίστης», πως γίνεται σήµερα (Πρακτικ 347/2002). Συµπληρώνει πίσης, π ς τ νέο α τ ντικείµενο το µαθήµατος τ ν Θρησκευτικ ν χι µ νο δ ν ντι αίνει πρ ς τ Σ νταγµα, λλ νταποκρίνεται πληρέστερα στ ς πιταγ ς πο πορρέουν π α τ. Aς σηµειωθ κ µη, π ς γνωµοδ τηση α τ το Συµ ουλίου τ ς Eπικρατείας συµπλέει πλήρως πρ ς τ ν π φαση τ ς Aρχ ς Προστασίας Προσωπικ ν εδοµένων, ποία ξεδ θη λίγους µ νες νωρίτερα κα κρινε π ς ε ναι παράνοµο ν ζητ ται π το ς γονε ς ν δηλώνουν τ ς λλ τριες πρ ς τ «λληνορθ δοξο δ γµα» πεποιθήσεις τους, στε ν παλλάσσωνται τ παιδιά τους π τ µάθηµα τ ν Θρησκευτικ ν. T Eλλαδικ Kράτος, στερα π 180 χρ νια πλήρους πνευµατικ ς ποταγ ς στ ν Bυζαντιν Xριστιανισµ, κα τ Eλληνικ Eθνος, στερα π δεκαεπτ α νες σκλα ι ς στ ουδαϊκ δ γµα, κάνουν τ πρ τα τους µικρ στω ήµατα πρ ς τ δρ µο, πο δηγε στ ν ριστικ ποτίναξη το σιατικο πνευµατικο ζυγο. Bε αίως δρ µος ε ναι µακρ ς, ρχ µως γινε. *** H διδασκαλία το µαθήµατος τ ν Θρησκευτικ ν ς Θρησκειολογίας, πο θ δίν η µφαση «στ ν στορία, τ ρ λο κα τ ς ρχ ς» τ ν θρησκει ν ( πως σηµειώνεται στ ν σχετικ γνωµοδ τηση το Σ.τ.E) κα διαιτέρως τ ς χριστιανικ ς θρησκείας, θ ε ναι µι κρως σηµαντικ ξέλιξη. ι τι ε ναι σ θέση ν διδαχθ σωστά ν ποκαλ ψ η στ ς νέες γενι ς τ παρακάτω νείπωτα κα θαµµένα:. Π ς θρησκευτικ µισαλλοδοξία νεφάνη στ ν κ σµο µέσα π τ κείµενα τ ς Π. ιαθήκης κα γιγαντώθηκε δι το Xριστιανισµο.. Π ς πι ολ το χριστιανισµο ξυπηρετο σε τ Pωµαϊκ A τοκρατορία, ποία κα τ ν πέ αλε δι τ ς ίας. Á. Π ς α τ πι ολ ταν δ νατη χωρ ς τ ν προηγο µενη καταστροφ το Eλληνικο Πολιτισµο, περ κα γένετο.. Π ς ο τρε ς ουδαιογενε ς θρησκε ες πι λήθηκαν µ ποταµο ς α µατος: Iουδαϊσµ ς στ ν Παλαιστίνη, Iσλαµισµ ς στο ς Aρα ες, Πέρσες, A γ πτιους κ.π.., Xριστιανισµ ς στ ν Eλλάδα, στ ν E ρώπη κα ργ τερα στ ν Aµερική. *** A τ ς ε ναι µερικ ς π τ ς λήθειες πο να µάθηµα θρησκειολογίας φείλει ν διδάξ η, φο κατ τ Aνώτατο ικαστήριο θ ναφέρεται στ ς «ρχές, τ ν στορία κα τ ν ρ λο» τ ν θρησκει ν. A τ στ ν να στ ν λλο αθµ ε σέρχονται σταδιακ στ σχολικ κπαίδευση τ ν ε ρωπαϊκ ν χωρ ν. ν ε ναι τυχαία στάση το Πάπα τ τελευτα α χρ νια, πο µ περίσσια ταπειν τητα ζήτησε συγγνώµη π τ ν Iστορία, συγγνώµην π το ς λαο ς. Aς συγκρίνουµε τ ν παπικ στάση µ τ ν λαζονικ συµπεριφορ το προκαθηµένου τ ς δικ ς µας κκλησίας, γι ν δο µε τ πίπεδο τ ς παιδείας µας. Oπως ε παµε, δρ µος ε ναι µακρ ς. H ρχ µως γινε. Παναγιώτης Kου αλάκης

16 O κ αρ αρισµ ς του στ ς νεώτερες ποχ ς O Eλλην µέσ ω το χορο δωσε µορφ σ λες τ ς πνευµατικές, ψυχικ ς κα σωµατικ ς κινήσεις το νθρωπίνου σώµατος ε τε συνειδητ ς ε τε συνείδητες σαν α τές. A τ ς τ ς κινήσεις ο τως λλως ε ναι ναγκασµένος ν τ ς κτελ καθηµεριν ς µ τάξη µ ταξία. H τέχνη το Xορο ε ναι συνυφασµένη µ κάθε ε δους κδηλώσεις κα δεµένη µ τ ν δια τ ζωή, πο ς σκοπ χει τ ν κφραση το Λ γου. Γι τ µορφοποίηση τ ν τάκτων (συνειδητ ν µ ) κινήσεων το νθρωπίνου σώ- µατος παιτο νται παραιτήτως κι λλεςδ ο τέχνες: ποίησις (λ γος µορφωµένος) κα µελ ωδία (φθ γγοι µορφωµένοι). Πνε µα, ψυχ κα σ µα µορφοποιηµένα ταυτοχρ νως, διασπάστως κα ρµονικ ς. A τ τ µέγα πίτευγµα Eλλην νθρωπος τ ν - µασε τραγο δι. M α τ κφράστηκαν ο θεοί του λλ κα διος. H δια ζω τ ν πάντων χαρακτηρίζεται κ τ ς κινήσεως α τ δ κίνησις µπεριέχει τ ν ρυθµ ν, πο ε ναι ρυθµικ µουσικοκινητικ γωγή, ποία ποτείνεται στ ν νθρωπο, ς σ νολο πνευ- µατικ, ψυχικ κα σωµατικ. O ρυθµ ς χει συνεχ µενη κίνηση ρο ς. Eµπεριέχει πίσης τ ν πανάληψη κα τ ν περιοδικ τητα ( ναλλαγ ς µερ ν, ποχ ν κα λοιπά). O παναλαµ αν µενες περίοδοι τ ν φαινοµένων α τ ν ε ναι µοιες, λλ ποτ διες. ν πρ κειται έ αια γι µηχανικ ς κινήσεις, λλ γι ργανικ ς ναπλάσεις. ιαφοροποιε ται ρυθµ ς π τ µέτρο. Mέτρο, πως χρησιµοποιε ται ρος στ ρυθµική, σηµαίνει διαίρεση το χρ νου το χώρου σ σα µαθηµατικ διαστήµατα. Σ µφωνα µ τ ν Hλία Tσατσ µοιρο, µέτρο ε ναι: «µάθησις πο δηγε µ ρυθµ, συγχρονισµένα µ τ χ ρο, που κατοικε» («Iστορία Γενέσεως τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας», κδ σεις «αυλ ς», φιλολογικ πιµέλεια,. I. Λάµπρου, 1991). T µετρικ φαιν µενα µπορο ν ν συλληφθο ν, ν πολογιστο ν κα ν περιγραφο ν, ν τ ρυθµικά, µ χοντας τ στοιχε α τ ς πανοµοιοτυπίας, δ ν µπορο ν ν πολογιστο ν µ τ νο, λλ πρέπει ν ιωθο ν µ λο τ ε ναι το νθρώπου. H ναγνώριση τ ς διαφορ ς α τ ς µεταξ ρυθµικο κα µετρικο φαινοµένου δηµιουργε µία ασικ θεώρηση: τ ρυθµικ φαιν µενα ε ναι σ µφωνα µ τ φ ση, πως τ ν ζο µε καθηµεριν ς. Kανένα φυσικ στοιχε ο (σ ννεφο, φ λλο, σταγ να ροχ ς) δ ν ε ναι πανοµοι τυπο µ λλο. Eτσι τ ρυθµικ φαιν µενα συνταιριάζονται µ τ ν νθρωπο ς ψυχο-πνευµατικ κα σωµατικ λ τητα, ποία ε ναι πίσης κοµµάτι τ ς φ σεως, ν τ µετρικ φαιν µενα ντιθέτως ποτείνονται στ ν γκέφαλον κα τ ν δραστηριοποιο ν. O χορ ς, χάρη στ ρυθµ κα τ ν διορρυθµία του, ποτελε µέρος τ ς πάρξεώς µας, γι α τ, προτο ν θεωρηθ ς τέχνη, ε χε προορισµ πολ πι ζωνταν : ταν

17 16428 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 νθρωπος ζο σε προστάτευτος µέσα στ φ ση σ να περι άλλον χθρικ, παντοδ ναµο, µ φαιν µενα νεξήγητα πο γι α τ νιωθε δ ναµος κατέφευγε στ χορ, γι ν α ξήσ η τ δ ναµή του ντιδρο σε µ τ χορ, σ,τι δυνατο σε ν πολεµήσ η µ τ ς δυνάµεις του στ χορ ε ρισκε διέξοδο στ ς φυσικ ς πνευµατικ ς δυναµίες του. O πρ τες κδηλώσεις τ ς µάδος ς σκοπ ε χαν τ ν ξευµένιση κα προδιάθεση τ ν θε ν. Eχ ρευε νθρωπος π νάγκη πωφελε το κ το χορο κα κ το ρεθισµο πο το προκαλο σε. O συνείδητες κα τακτες κινήσεις πο καθηµεριν ς κτελε νθρωπος τ ν δηγο ν στ µαγεία, δι τι θρησκεία ε ναι συνυφασµένη µ τ µαγεία. O χορ ς νίζετο µ τ ν ρχηση στ ν ρχαία Eλλάδα. M τ ν ρο ρχηση ννοο νται κτ ς τ ν ηµατισµ ν κα ο ρµηνευτικο χοροί, καθ ς πίσης κα ο ποικίλες µιµητικ ς σκήσεις. Σ µφωνα µ µία πανάρχαια παράδοσι, Pέα, µητέρα τ ν Oλυµπίων θε ν, ταν πρώτη πο µυήθηκε στ ν τέχνη το χορο. Eκείνη µ τ σειρά της δίδαξε τ χορ στο ς ερε ς της, το ς Kουρ τες στ ν Kρήτη κα το ς Kορ αντες στ Φρυγία. H τέχνη τ ς ρχήσεως συµπίπτει µ τ δηµιουργία το παντ ς νεφάνη δ συγχρ νως µ τ ν ρχαι τατον τ ν θε ν, τ ν Eρωτα. είγµατα τ ς ρχεγ νου ρχήσεως ε ναι ο κινήσεις τ ν στρων, ο περιφορ ς τ ν πλανητ ν πέριξ τ ν πλαν ν κα ο ε ρυθµες α τ ν σχέσεις. O Hλίας Tσατσ µοιρος ναλ ει τ ν «ρχηση» ς ξ ς: «Eκ το µικρο χώρου ( που τελε ται χορ ς), τ χάος κπέµπει τ φωτειν σ µα, τ πο ο κατευθ νεται παλινδροµικ ς (µ ρυθµ κα µέτρο) ε ς τ ν α ώνια θάλασσα». H τα τιση Xορο κα Aθλητισµο στ ν Eλλάδα κα θλητισµ ς νίζοντο κατ τ ν ρχαιοελληνικ ν ντίληψη. O θλητισµ ς ε ναι συµπεριφορ το σ µπαντος κ σµου. Oλα τ γωνίσµατα ε ναι προσπάθεια κάστου ζ ντος ργανισµο, προκειµένου ν πι ιώσ η, στε ν διατηρηθ σορροπία τ ς Φ σεως. H νίκη δ ε ναι πικράτηση τ ς ζω ς π το Oχορ ς θανάτου. Σ λες τ ς τελετ ς κα τ ς θυσίες ρχα ος Eλλην συµπεριέλα ε τ ν ρχηση κα τ ν µουσική. O Λουκιαν ς µ ς πληροφορε : «O Oρφε ς κα Mουσα ος, ο πο οι σαν κ τ ν ρίστων ρχηστ ν τ ς ποχ ς των κα ο πο οι δρυσαν τ ς µυστικ ς τελετές, θεώρησαν τι θ το πολ ρα ον ν γίνεται µ ησις ε ς τ ς τελετ ς α τ ς µ ρυθµ ν κα ρχησιν. Kα ο τω νοµοθέτησαν» («Περ Oρχήσεως»). Στ ν ρχαία Oλυµπία, δρα τ ν ρχαίων γώνων κα µήτρα κάθε νωτέρας τελετ ς, π ρχαν ο ναο το ι ς κα τ ς Hρας. Eνας τελετουργικ ς χορ ς, πιθανώτατα πρ ς τιµ ν τ ς Hρας, παρουσιάζεται σ να χάλκινο γλυπτ το 8ου α νος. T γλυπτ σ µπλεγµα ποτελε ται π πτ γυµν ς χορε τριες σ κ κλο, µ τ χέρια τους καθεµι στ ν µο τ ς λλης. A τ θυµίζει πολλο ς κ τ ν συγχρ νων λληνικ ν χορ ν. O χορ ς σ κ κλο, µ τ χέρια νωµένα κυρίως, ε χε διαίτερη σηµασία γι το ς ρχαίους Eλληνες. O χορο α το κτελο ντο συχνάκις γ ρω π να ωµ, να δένδρο, να κίονα λλο ερ ντικείµενο συνήθως π να µουσικ. H παρουσία νθρώπου ντικειµένου ντ ς το κ κλου γιν ταν µ σκοπ ν διωχθο ν ο ρνητικές, ο νεπιθ µητες πιρρο ς κα ν µείνουν ντ ς µ νον ο θετικ ς - πιθυµητές. H ρχηση, καίτοι ναπ σπαστο τµ µα λων τ ν τελετ ν κα γώνων, δ ν συµπεριελαµ άνετο στ γωνιστικ πρ γραµµά τους. O Λουκιαν ς µ ς πληροφορε, π ς ταν παυαν ο γωνιζ µενοι στ Παγκράτιο ν λληλοχτυπιο νται, τελείωναν τ ν προσπάθειά τους µ χορ. Συνωδε ονταν δ π να α λητή, πο ος καθ ταν στ µέσον τ ν

18 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος Γλυπτ ε κ να θλήτριας τ ν «Hραίων» (τ ν ρχαίων Oλυµπιάδων γυναικ ν: λ., τ. 148, Aπρίλιος 1994, σελ. 8699) ψους 1,56 µ., πο ρέθηκε στ ν Oλυ- µπία κα π κειται στ Mουσε ο το Bατικανο. E ναι ντίγραφο ργου το ε π.x. α., πο ε δε κα περιγράφει Παυσανίας. H κίνηση τ ς θλήτριας ε ναι κάτι µεταξ χορευτικ ς «φιγο ρας» κα τερµατισµο γ να δρ µου, πο ναδεικν ει τ ν τα τιση χορο - θλητισµο στ ν ρχαιοελληνικ λυµπιακ δεολογία.

19 16430 ΑΥΛΟΣ/253, Iανουάριος 2003 θλητ ν κα παιζε α λ κα κρ ταλο µ τ π δι. * O συµµετέχοντες δ κολουθο σαν λλήλους µ τάξη κα χορε οντας λάµ αναν διάφορες στάσεις, κινο µενοι ρυθµικ ς λλοτε µ πολεµικ ς κα λλοτε µ ρωτικ ς ακχικ ς κινήσεις. O χορ ς νίσχυε τ ς προσπάθειες τ ν γωνιζοµένων στ ς θλητικές των πιδ σεις. Στ διάρκεια τ ν Oλυ- µπιακ ν γώνων κα µάλιστα κατ τ ν ναρξη κα λήξη πραγµατοποιο ντο παρελάσεις, ποµπ ς κα θυσίες στο ς θεο ς. Συνώδευαν δ τ ς θυσίες κα ποιητ ς κα χορ ωδίες, πο τραγουδο σαν κα πήγγειλαν λατρευτικο ς µνους. Kορυφώνονταν δ ο χορο κα τ τραγο δια κατ τ ν λήξη τ ν γώνων, πο συνεχίζονταν κα κατ τ ν πιστροφ τ ν Oλυµπιονικ ν στ ν διαίτερη πατρίδα τους. Σηµειώνουµε δ, τι µετ τ ν ίαιη κατάργηση τ ν Oλυµπιακ ν Aγώνων π τ ν Xριστιανισµ ς «γώνων το ια λου» ξέλιπε κα χορ ς, πο στ Bυζάντιο πηγορε ετο ς «λληνικ µωρία». O ρχα οι Eλληνες δίδασκαν, τι ρχηση α ρει λες τ ς ποθέσεις της π τ ν στορία, γι α τ πρέπει χορευτ ς ν χ η τ ν στορία πρ χειρη στ µνήµη του κα µ χάρη ν ναπαριστ τ ς στορικ ς ποθέσεις, ρχίζοντας π τ χάος κα τ ν πρώτη το κ σµου δηµιουργία κα συνεχίζοντας µ τ ν κρωτηριασµ το O ρανο, τ γέννηση τ ς Aφροδίτης, τ ν Tιτανοµαχία κα τ ς λοιπ ς στορίες, ο πο ες σηµάδεψαν τ ν νθρωπ τητα. Περνώντας κ τ ν στορικ ν γεγον των, χορευτ ς πρέπει ν γνωρίζ η περ τ ν νακαλ ψεων τ ς γεωργίας κα τ ς µπελουργίας. N γνωρίζ η τ περ τ ς Hλιδος, το O νοµάου κα τ ν πρώτων θλητ ν τ ν Oλυµπιακ ν Aγώνων. ν πρέπει µ δ ο λ για ν γνο ρχηστ ς τίποτε κ τ ν ναφεροµένων π το Oµήρου, το Hσι δου κα τ ν τραγικ ν ποιητ ν. Eπειδ τέχνη το ρχηστο ε ναι ν µιµ ται κα παγγέλλεται ν κφράζ η δι κινήσεων σα δονται, πρέπει πως ο ρήτορες ν πιµελ ται, στε ν ε ναι ο παραστάσεις του σαφε ς κα τιδήποτε παριστ ν ννο ται χωρ ς νάγκη πεξηγητ ν. O θεατ ς πρέπει ν ννο τ δρώµενα χωρ ς πολλ λ για. T χορευτικ θέαµα πρέπει ν χ η ς στ χο τ δελφικ «Γν θι σεαυτ ν» τ σο γι τ κοιν σο κα γι τ ν διο τ χορευτή. T κοιν µαθαίνει τ ς στορίες κα χορευτ ς τελειοποιε ται µέσ ω τ ς ρχηστικ ς τέχνης. O ρχα ος Eλληνας µέσ ω το θλητισµο κα το χορο ξέφραζε συµπαντικές, κοσµογονικ ς κα φυσικ ς ρχ ς κα λήθειες λήθειες πο συνθέτουν τ ν «Eλληνικ ν Λ γον». Mετ τ ν πικράτησι τ ς σιατικ ς αρ αρ τητας κα θεοκρατικ ς -λογίας ση- µεριν ς νθρωπος κα ταν χορε η, δ ν κφράζει τ ν Λ γο, λλ λειτουργε ς νστικτ δες ζ ο. Bι λιογραφία: 1. Λουκιαν ς, «Aπαντα». 2. Πλάτων, «N µοι». 3..O.A., «Πρακτικά», Fritzoe Capra, «T τα κα φυσική». 5. Hλ. Tσατσ µοιρος, «Iστορία Γεννέσεως τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας», κδ. «αυλ ς», * O παίζων τ ργανο ε ς τ ν χορ κα διευθ νων τ ν ρχήστρα ε χαν κρ ταλο προσδεδεµένο στ π δι, µ τ ν πο ο κτ πων τ µέτρο (ρυθµ ). Σά ας Kουµπο ρας Kαθηγητ ς Φυσικ ς Aγωγ ς Tέως Πρωταθλητ ς Στί ου

20 AI IMA KAI A HPITA «T χρήµατα το Iο δα» «O ερο καν νες παγορε ουν το ς µίµους κα τ θέατρα κα τ ς µουσικ ς ( λ. K τ ς ΣT O κουµενικ ς Συν δου). O θε ος Xρυσ στοµος ν τ µιλί α του ε ς το ς γκαταλείψαντας τ ν Eκκλησίαν κα σχολουµένους µ ιωτικ ς µερίµνας, κ ους, θέατρα, µ το ς Oλυµπιακο ς γ νας κ.λπ. τονίζει καθαρ, τι ιά ολος ε ναι στρατηγ ς α τ ν, κα δ ν δέχεται ε ς το ς γ νας του ε µ µ νον ρνησιθρήσκους: O ιά ολος γράφει ο δέχεται δο λους λλων ε ς το ς γ νας το ς αυτο Oλυµπιακο ς κ.λπ.». A τ µ ς πενθυµίζει στ 33ο τε χος του (Σεπτέµ ριος - Oκτώ ριος 2002) τ περιοδικ τ ς «Aγωνιζοµένης Oρθοδοξίας τ ν Aγιορειτ ν Mοναχ ν», πως α τοχαρακτηρίζεται. E λικριν συγχαίροµε το ς νθρώπους α το ς, δι τι λένε τ ν «ληθιν λήθεια», γι τ ποιά ε ναι πραγµατικ θέση τ ς Oρθοδοξίας ναντι τ ν δ ο α τ ν ασικ ν θεσµ ν το Eλληνικο Πολιτισµο. Kα το ς ντιπαρα άλλουµε µ το ς λλους Oρθοδ ξους κα συγκεκριµένα µ τ ν κ. Xριστ δουλο, πο ος µ σλ γκαν τ που «Eλλάδα σον Oρθοδοξία» ε σέρχεται, πως γράφει τ ν λ γ ω περιοδικ, «ε ς τ δια ολικ θέατρα πο ε ναι πηγορευµένα π τ ν Eκκλησία» νέχεται «µίαν νεάνιδα ν λά η τ φ ς» στ ν Oλυµπία, δι τι «θέλει ν πωφεληθ µ τ ν ε σπραξιν χρηµάτων το Iο δα δι νεγέρσεως πολυτελ ν ξενοδοχείων κ.λπ.». Tί ν προσθέσωµε µε ς; Γ.Σ.Π. T καταφ γιο Xάρρυ Π τερ, O παγκ σµιος κινηµατογραφικ ς «ρωας» τ ν παιδι ν. O ταινίες κα τ ι λία του νάρπαστα σπ νε ταµε α. T µικροσκοπικ κα σθενικ ποπαίδι, περιστοιχιζ µενο κα καταπιεζ µενο π σκληρο ς κα καρδους πάνθρωπους, νακαλ πτει τ ν... µαγική του δ ναµη κα ξεφε γει, λυτρώνεται.. H ναζήτηση δ ν διαφυγ ς π τ ν άστακτη πραγµατικ τητα πρ ς τ ν κ σµο τ ς φαντασίωσης κα το παραλ γου δ ν ποτελε ε αίως πρωτοτυπία το «Xάρρυ Π τερ». Aντιθέτως τ ρίσκουµε διάχυτη κα παντοδ ναµη ς ναζήτηση το φο ισµένου κα πελπισµένου, ν διαπνέ η τ ν ποκειµενικ κα ντικειµενικ του κ σµο. H φυγ πρ ς τ πιο τ µαζικ κίνηµα ε ναι φυγ το α τοκαταστροφικο, το τοξικοµαν, το πελάτη τ ν κέντρων παραψυχολογίας, το ψυχασθενο ς «Mέγα Nαπολέοντα». O καταρα- µένος κα µαρτωλ ς θνητ ς µετουσιώνεται σ ξαγνισµένη κα θάνατη παρξη τ ν ο ραν ν ρηµίτης ποδιωγµένος σ κάτοικο τ ς γ ς τ ς παγγελίας κα προλετάριος σ πανίσχυρο δικτάτορα. A τ τ πρ τυπο τ ς φυγ ς πρ ς τ ρρωστο, τ καταστροφικ, τ παράλογο, άλθηκε ιοµηχανία το X λυγουντ ν προσφέρ η στ ν παιδικ ψυχή. Π.Λ.K. Aδικο, πολ δικο... Mουσουλµ νοι ναντίον Xριστιαν ν στ Nιγηρία µ ποτέλεσµα τ ν θάνατο 200 νθρώπων. Aφορµ διεθν ς διαγωνισµ ς µορφι ς, πο νέλα ε ν διεξαγάγ η χώρα α τή. O Mουσουλµ νοι ντέδρασαν σ α τ ν τ ν «µαρτωλ» θεσµ τ ς θέασης τ ν γυµν ν γυναικ ν, καίγοντας κκλησίες κα λυντσάροντας χριστιανο ς. Aδικο, µεγάλο δικο!.. ι τι τ γυναικε ο κορµ δ ν τ µισο ν λιγώτερο ο µ ν π το ς δέ. O ερ ς Xρυσ στοµος κα τέλειωτη κουστωδία τ ν Aγίων Πατέρων προειδοποιο ν: «Φυλαχτ τε π τ ν γυναικε ο πειρασµ, τ ν διά ολο. Oταν ντικρ ζετε α τ ν, ν σκέφτεστε τ σκουλήκια σ α τ θ καταλήξ η...».

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚÂ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ ÛÂ Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ ANE I THMIO KY POY ºπ ºπ XO H TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ À ø π 2004 ISBN 9963-607-35-7 ñ Copyright 2004 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Φεβρουάριος 2001, Aριθµ. 2 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 143 «H M O K PATIA KAI EKKΛHΣIA» (Kριτικ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου ΠΡΟΛΟΓΟΣ H Aντιγ νη του Σοφοκλή αποτελεί αναμφί ολα ένα απ τα σπουδαι τερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί ακ μα και σήμερα να συγκινεί αναγνώστες και θεατές με τη δ ναμη των

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPIOY E. A XA I H

HMHTPIOY E. A XA I H HMHTPIOY E. A XA I H YKEIOY ˆÚËÙÈÎ K Ù ı ÓÛË ñ K ÌÂÓÔ ñ MÂÙ ÊÚ ÛË ñ EÚÌËÓ ÙÈÎ Ó Ï ÛË ñ AÛÎ ÛÂÈ : EÚÌËÓ ÙÈÎ, ËÌ ÛÈÔÏÔÁÈÎ, EÙ ÌÔÏÔÁÈÎ ñ Aapple ÓÙ ÛÂÈ ÛÎ ÛÂˆÓ ñ AÛÎ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ñ KÚÈÙ ÚÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

1281a 1-4.... 10-16 1278b 9-12.

1281a 1-4.... 10-16 1278b 9-12. 5. Η προέλευση της π λης-κράτους και οι λ γοι παρξής της Είναι φανερ λοιπ ν τι η π λη δεν είναι η εγκατάσταση των ανθρώπων σε µια περιοχή και το τι δεν α- δικο νται µεταξ τους και τι έχουν σχέσεις συναλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1108-4170. Editorial... iii. L A TEX babel. John D. Hobby. K J Dryllerakis Automating the processing of TEX Files... 71 GYLSV

ISSN 1108-4170. Editorial... iii. L A TEX babel. John D. Hobby. K J Dryllerakis Automating the processing of TEX Files... 71 GYLSV Τ Ε τυπον Τε χος 2, Απρίλιος 1999 Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: TEX Ω L A TEX babel GYLSV ISSN 1108-4170 Editorial iii Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» 1 Απ στολος Συρ πουλος και

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO

TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔEYTEPO ÂÔÁÔÓ ÂÔÁÔÓ Â TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO στην παράδοση του ησι δειου corpus, ώστε το Έργα και Hμέραι, χι η Θεογονία, θεωρο νται το θεμελιακ έργο του Hσι

Διαβάστε περισσότερα

Χειµώνας 2012-13. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8!

Χειµώνας 2012-13. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8! «Ἃγιοι Κολλυβάδες» ΟB γυναeκες στήν Kκκλησιαστική διακονία:"κα δο Μαριµ λεπρσα σε χιών". Γυναeκα καf Ψαλτική. Παράλληλη µαρτυρία @γίου Κυρίλλου hεροσολύµων πό πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Ν. Βαρδακουλ 47 παρ.

Διαβάστε περισσότερα