Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE"

Transcript

1 Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

2 Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία ςτισ τεχνικζσ δόμηςησ, μπορεί και εγγυάται ςυνζπεια, ποιότητα και χαμηλό κόςτοσ ςτην ανζγερςη κτιρίων. Στισ προκλήςεισ και δυςκολίεσ τησ νζασ εποχήσ, απαντάμε οικονομικά και οικολογικά. Είναι κτίρια που τα ζχουν όλα! Σιμι Ποιότθτα Σαχφτθτα καταςκευισ Εξοικονόμθςθ ενζργειασ Αντοχι ςτουσ ςειςμοφσ και τον χρόνο Αρμονία με το περιβάλλον Πολλαπλζσ αρχιτεκτονικζσ δυνατότθτεσ

3 Ιςτορικό 3 Η IQia δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο τθσ ςφγχρονθσ δόμθςθσ, εφαρμόηοντασ προθγμζνα υλικά με ςτόχο να καλφψει τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των πελατϊν τθσ. Αφετθρία τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των εταίρων τθσ IQia ιταν οι καταςκευζσ εςωτερικισ δόμθςθσ, κυρίωσ για χϊρουσ επαγγελματικισ με χριςθ γυψοςανίδασ. Αργότερα, θ εταιρεία επεκτάκθκε ςτθν εφαρμογι ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων δόμθςθσ, όπωσ γυψοςανίδεσ, τςιμεντοςανίδεσ, ζτοιμοι ςοβάδεσ, etabond, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ ιδιαίτερεσ καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ ςε χϊρουσ όπωσ ξενοδοχεία, τράπεηεσ, ςχολικά κτίρια ι πολυχϊρουσ. Οι νζοι και πρωτοποριακοί τρόποι δόμθςθσ, ςε ςχζςθ με τουσ ςυμβατικοφσ, είναι αποτζλεςμα ςυςτθματικισ αναηιτθςθσ λφςεων από πθγζσ του εξωτερικοφ. τελζχθ τθσ IQia πραγματοποίθςαν μεγάλο αρικμό επιςκζψεων ςε διεκνείσ εκκζςεισ για άντλθςθ πλθροφοριϊν, προκειμζνου να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτα νζα καταςκευαςτικά δεδομζνα, ςε κεωρθτικό και πρακτικό επίπεδο. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, εντάςςονται και οι επαφζσ με αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ και ινςτιτοφτα, τόςο ςτθν Ευρϊπθ, όςο και ςτισ ΗΠΑ. Η ςυνεχισ ενθμζρωςθ για τισ νζεσ εξελίξεισ ςτον χϊρο των καταςκευϊν και των νζων υλικϊν, αποτελεί για τθν IQia πρϊτθ προτεραιότθτα, προκειμζνου να παρζχει ςτουσ πελάτεσ ποιοτικζσ και προςιτζσ λφςεισ. Από το 2003 θ IQia επεκτείνει τισ δραςτθριότθτεσ τθσ και ςτον χϊρο των οικιςτικϊν καταςκευϊν, με χριςθ ελαφριϊν προφίλ χάλυβα ψυχρισ ζλαςθσ, παρζχοντασ λφςεισ για ςφγχρονεσ κατοικίεσ

4 Ποια τα οφζλθ; 4 CUSTOM ΛΤΕΙ Με τθν ςυνεργαςία αρχιτεκτόνων και μθχανικϊν, ςτθν IQia ςχεδιάηουμε κάκε μελλοντικό ςπίτι ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ των πελατϊν ΛΤΕΙ «ΜΕ ΣΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΟ ΧΕΡΙ» τθν IQia παρζχουμε ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ ςτουσ πελάτεσ μασ και τουσ παραδίδουμε τθν κατοικία που ζχουν αρχικά ςχεδιάςει ι επιλζξει, ζτοιμθ προσ κατοίκθςθ. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΗΝ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ε κάκε προςφορά που δίνουμε, παρζχουμε λεπτομερι περιγραφι των υλικϊν και του κόςτουσ, χωρίσ αςάφειεσ και ψιλά γράμματα. Ο πελάτθσ γνωρίηει από τθν αρχι πόςο κα κοςτίςει το ζργο και να μπορεί να προγραμματίςει τθν αποπλθρωμι του. ΤΝΕΠΕΙΑ ΣΟΝ ΧΡΟΝΟ Οι πελάτεσ τθσ IQia γνωρίηουν εξ αρχισ τθν ακριβισ θμερομθνία παράδοςθσ του ζργου διότι δεν υπάρχουν κακυςτεριςεισ ςτον τρόπο καταςκευισ. Ακόμθ και οι δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ελάχιςτα επθρεάηουν τον χρόνο ολοκλιρωςθσ. AFTER SALES SERVICE Βριςκόμαςτε κοντά ςτον πελάτθ, ακόμθ και μετά τθν παράδοςθ του ζργου, για οποιαδιποτε ανάγκθ ι τεχνικι βοικεια.

5 IQia Brand Values 5 Ως προς την αγορά ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΕΡΕΓΓΤΟΣΗΣΑ Καταςκευι, ςφςτθμα τοποκζτθςθσ, ςχεδιαςμόσ, προϊοντικό μίγμα Κόςτοσ καταςκευισ, χρόνοι παράδοςθσ, ευκολία εγκατάςταςθσ Τλικά, καταςκευι, αντοχι, ενεργειακι εξοικονόμθςθ Απζναντι ςε: πελάτεσ, προμθκευτζσ, ςυνεργάτεσ, τοπικι κοινωνία Ως προς τον πελάτη ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ CUSTOMER CENTRIC ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣΗΣΑ Πριν, κατά, και μετά τθν καταςκευι του οικοδομιματοσ Προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ του πελάτθ: κόςτοσ, χρόνοσ, ποιότθτα Ακριβισ προχπολογιςμόσ ζργου, πιςτι τιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ, εγγφθςθ πιςτοποιθμζνου οικοδομιματοσ Αντοχι, πυροπροςταςία, ενεργειακι εξοικονόμθςθ, ςυντιρθςθ Ως προς τον σσνεργάτη ΤΝΕΠΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟ. ΑΞΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΣΗΣΑ Ξεκάκαρθ ςχζςθ, διαδικαςίεσ υποςτιριξθσ, υποχρεϊςεισ Πωλιςεισ, προϊκθςθ, ςυςτθματοποιθμζνθ τεχνογνωςία Αναγνωριςμότθτα, τεχνικι υποςτιριξθ, εκπαίδευςθ Win-win relationship δθμιουργία αμοιβαίου οφζλουσ

6 Οι Προοπτικζσ του Concept IQia 6 Σο δίκτυο IQia απαντά με επιτυχία ςε αυτι τθν πρόκλθςθ προςφζροντασ τθν πλζον μοναδικι & αξιόπιςτθ πρόταςθ ςυνεργαςίασ franchise ςτο χϊρο των οικιςτικϊν καταςκευϊν με ςυςτιματα δόμθςθσ με χάλυβα. ε αυτι τθ ςυλλογιςτικι, θ ζνταξθ μιασ επιχείρθςθσ ςε ζνα ιςχυρό δίκτυο το οποίο μπορεί και προςφζρει οργάνωςθ, ςυνεχι προςαρμογι ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, ιςχυρι παρουςία και αναγνωριςιμότθτα, μπορεί να τθσ εξαςφαλίςει ςιγουριά και προοπτικι. Σο ςφςτθμα επιχειρθματικισ υποςτιριξθσ IQia παρζχει ςτουσ υποψιφιουσ franchisees τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ υψθλϊν ποςοςτϊν κζρδουσ με χαμθλό κόςτοσ αρχικισ επζνδυςθσ. Η αξιόπιςτθ προςζγγιςθ τθσ εταιρείασ μασ ςτθν ελλθνικι αγορά τθσ ςφγχρονθσ δόμθςθσ, παρζχει όλεσ εκείνεσ τισ προχποκζςεισ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ κάτω από τθ ςιγουριά και τθν τεχνογνωςία που προςφζρουν οι IQia.

7 Οι Προοπτικζσ του Concept IQia 7 Η ζωσ ςιμερα πορεία μασ, και κυρίωσ θ ζντονθ προτίμθςθ των πελατϊν μασ, οδιγθςε ςε μια διαρκι αφξθςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ του δικτφου IQia. Διακζτοντασ ζνα concept με υψθλό βακμό πιςτότθτασ και ςτακερά διευρυνόμενθ πελατειακι βάςθ ζχουμε αναπτφξει & τυποποιιςει το επιχειρθματικό μασ μοντζλο προςφζροντασ μια επενδυτικι πρόταςθ με ξεκάκαρθ επιχειρθματικι προοπτικι ςτον χϊρο τθσ ςφγχρονθσ δόμθςθσ. Σα παραπάνω ςτοιχεία αποτελοφν το καλφτερο εχζγγυο αλλά & κίνθτρο για τθν μελλοντικι ανάπτυξθ μασ. ε αυτό το πλαίςιο αξιοποιοφμε τουσ υψθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ του δικτφου μασ οικοδομϊντασ αμοιβαία επωφελείσ ςυνεργαςίεσ franchise.

8 Γιατί IQia; 8 τισ IQia προςφζρουμε ςτουσ ςυνεργάτεσ μασ μια καινοτομικι επενδυτικι πρόταςθ με τεράςτιεσ προοπτικζσ ςτον χϊρο τθσ ςφγχρονθσ δόμθςθσ. Σα ςφγχρονα ςυςτιματα δόμθςθσ με ελαφριά προφίλ χάλυβα εμφανίηουν πρωτοφανι ανάπτυξθ και μια ιδιαίτερα δθμοφιλι καταναλωτικι τάςθ, ωσ αναπόςπαςτο ςυμπλιρωμα του ςφγχρονου τρόπου ηωισ και τθσ ευκφνθσ απζναντι ςτο περιβάλλον όπου ηοφμε όλοι μασ. Οι κετικζσ αγοραςτικζσ τάςεισ ςε ςυνδυαςμό με τισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του ςφγχρονου καταναλωτι ςκιαγραφοφν μια ουςιαςτικι επιχειρθματικι ευκαιρία για εκείνεσ τισ επιχειριςεισ που κα επιτφχουν Αποτελεςματικι διαφοροποίθςθ ςτθν αγορά μζςα από τθν παροχι προϊοντικοφ μίγματοσ με άποψθ, φφοσ, ποιότθτα και πάνω από όλα value for money αντίλθψθ από τον πελάτθ Ολοκλθρωμζνθ αγοραςτικι εμπειρία μζςα άριςτθ εξυπθρζτθςθ του πελάτθ και ςε επίπεδο after sales Χτίςιμο ιςχυροφ brand image & αναγνωριςιμότθτασ

9 Οι ςυνεργαςίεσ μασ 9 Η IQia είναι μζλοσ του αμερικάνικου οργανιςμοφ Steel Framing Alliance και του αντίςτοιχου ευρωπαϊκοφ φορζα LSK, δφο αναγνωριςμζνοι φορείσ, που ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο τθν προϊκθςθ των καταςκευϊν με λεπτότοιχεσ διατομζσ χάλυβα, τθν παροχι υποςτιριξθσ ςτα μζλθ τουσ ςε κζματα ενθμζρωςθσ γφρω από τισ εξελίξεισ ςε κζματα τεχνολογίασ. Η IQia, προκειμζνου να ενθμερϊνεται διαρκϊσ για τα νζα δεδομζνα ςτο χϊρο των καταςκευϊν, δίνει πάντα το παρόν ςτα ςεμινάρια που διοργανϊνονται ςε διάφορεσ χϊρεσ. Η IQia, ςυνεργάηεται με τθν KNAUF ΑΒΕΕ (τθν πρωτοπόρο βιομθχανία παραγωγισ ςυςτθμάτων δόμθςθσ με γυψοςανίδεσ και τςιμεντοςανίδεσ, και τθν πρϊτθ ςτον κλάδο τθσ πιςτοποιθμζνθ κατά τα διεκνι πρότυπα ISO 9000 ςτθν Ελλάδα), εφαρμόηοντασ όλα τα νζα ςυςτιματα με επιτυχία. Η IQia, ζχει ςυνάψει μια ςειρά ςυνεργαςίεσ με εξειδικευμζνουσ μθχανικοφσ ςε κζματα αντιςειςμικισ ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ με ςκοπό να διαςφαλίςει τθν άρτια υποςτιριξθ των καταςκευϊν τθσ. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, εκπονικθκαν μελζτεσ με χριςθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων λογιςμικοφ, βαςιςμζνεσ ςε ζρευνεσ από ευρωπαϊκοφσ και αμερικάνικουσ φορείσ, και επιλζχκθκε ο βζλτιςτοσ ςυνδυαςμόσ κόςτουσ ποιότθτασ ςτα χαλφβδινα προφίλ.

10 10 Βιϊςτε τθν επιχειρθματικι επιτυχία με μια από τισ πιο πρωτότυπεσ & μοναδικζσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα!

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα