ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο») για κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης λόγω ελλείψεων στις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων καθώς και λόγω τεχνολογικών, οργανωτικών, οικονομικών και άλλων αλλαγών. Στο πλαίσιο του Σχεδίου, η ΑνΑΔ εξετάζει και εγκρίνει προδιαγραφές κατάρτισης που προτείνονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (στο εξής «ΚΕΚ»), με βάση Θεματολόγιο που καθορίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της οικονομίας. Επίσης, εγκρίνει τον αριθμό των προγραμμάτων που μπορεί να εφαρμόσει το κάθε ΚΕΚ, σύμφωνα με τις εγκριμένες προδιαγραφές κατάρτισης, καθώς και το ύψος της επιχορήγησης για κάθε εργοδοτούμενο επιχείρησης/οργανισμού που συμμετέχει σε συγκεκριμένο Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης - Σύνηθες (στο εξής «πρόγραμμα»). Τα θέματα που καλύπτονται από τα προγράμματα αφορούν όλο το φάσμα της επιχειρησιακής δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα: Διεύθυνση, Εποπτεία, Σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων, Μάρκετιγκ/Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών, Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά θέματα, Διεύθυνση ποιότητας, Πρότυπα, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Ασφάλεια και υγεία, Διαχείριση περιβάλλοντος, Τεχνολογία παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, Τεχνολογία κατασκευών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, Τεχνολογία παροχής υπηρεσιών, Εξειδικευμένα θέματα για τεχνικά επαγγέλματα. Την κύρια ομάδα ατόμων που συμμετέχουν στα προγράμματα αποτελούν οι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, εγκριθέντα προγράμματα δυνατόν να μην εξασφαλίσουν ικανοποιητικό αριθμό εργοδοτουμένων για συμμετοχή, με συνέπεια να εφαρμόζονται με μικρό αριθμό συμμετεχόντων ή να ακυρώνονται. Λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική αύξηση των αριθμών των ανέργων, ως απόρροια της έντονης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Κύπρος, καθώς και την ανάγκη για αξιοποίηση των παρεχόμενων ευκαιριών κατάρτισης στον μέγιστο δυνατό βαθμό για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, εκτιμάται ότι η συμμετοχή και των ανέργων στα προγράμματα θα βελτιώσει σημαντικά την απασχολησιμότητά τους. Η συμμετοχή των ανέργων αφορά κάλυψη κενών θέσεων στα προγράμματα και γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει το Σχέδιο. Το παρόν Πλαίσιο πολιτικής μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για δημιουργία ευκαιριών αφενός και κινήτρου αφετέρου για συμμετοχή ανέργων σε δραστηριότητες κατάρτισης που καλύπτει το Σχέδιο.

2 Συνοπτικές πληροφορίες αναφορικά με τη συμμετοχή ανέργων στα προγράμματα, τη διαδικασία και την επιχορήγηση της κατάρτισής τους, παρέχονται στη συνέχεια. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες στο Έντυπο 2 (ΠΕ-Α) «Σημαντικές Πληροφορίες για Ανέργους που συμμετέχουν σε Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης Σύνηθες». 2. Σκοπός: Η συμμετοχή των ανέργων στοχεύει στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, για διεύρυνση των προοπτικών για επανένταξη και την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση, καθώς και για ικανοποίηση των προσδοκιών τους για μια νέα επαγγελματική σταδιοδρομία. Παράλληλα, η συμπερίληψη των ανέργων στο Σχέδιο σκοπό έχει να περιορίσει το κόστος κατάρτισής τους και να λειτουργήσει υποκινητικά προς τα άνεργα άτομα για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους μέσα στο πνεύμα της γενικότερης αρχής για τη δια βίου μάθηση. 3. Δικαιούχοι για συμμετοχή στα προγράμματα: Δικαιούχοι για συμμετοχή στα προγράμματα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), οι οποίοι είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και είναι μακροχρόνια άνεργοι (τουλάχιστον για 6 συνεχόμενους μήνες), ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές δυσκολίες για ένταξη στην απασχόληση και κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. 4. Προϋποθέσεις για συμμετοχή ανέργου σε πρόγραμμα: Να είναι δικαιούχος για συμμετοχή στα προγράμματα και να έχει εξασφαλίσει από τη ΔΥΑ: (i) (ii) Παραπεμπτικό από τη ΔΥΑ για συμμετοχή σε πρόγραμμα. Έντυπο Ανανέωσης Εγγραφής Ανέργου (ΕS19), το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. (δ) Να ικανοποιεί τυχόν ελάχιστες απαιτήσεις της προδιαγραφής του προγράμματος σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης ή εμπειρίας ή συγκεκριμένες ικανότητες που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο πρόγραμμα για το οποίο επιδεικνύει ενδιαφέρον. Να μην έχει ήδη παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Σχεδίου με επιχορήγηση της ΑνΑΔ μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. 2

3 5. Προϋποθέσεις για το ΚΕΚ: Άνεργοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε εγκριθέντα από την ΑνΑΔ προγράμματα. Σε κάθε πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 8 άνεργοι. Κάθε άνεργος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα πρόγραμμα ανά ημερολογιακό έτος. 6. Διαδικασία ένταξης και συμμετοχής ανέργων στα προγράμματα: 1. Η ΑνΑΔ εξετάζει και εγκρίνει προδιαγραφές προγραμμάτων κατάρτισης που υποβάλλονται από ΚΕΚ καθώς και αριθμό εφαρμογών προγραμμάτων ανά εξάμηνο. 2. Ο κατάλογος με τις εγκριθείσες προδιαγραφές αποστέλλεται στη ΔΥΑ για σκοπούς ενημέρωσης των δικαιούχων ανέργων. 3. Το ΚΕΚ διαφημίζει τις προδιαγραφές που προτίθεται να εφαρμόσει και ο άνεργος έχει το δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης της επιλογής του εφόσον πληροί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής που αφορούν στους υποψήφιους για συμμετοχή. 4. Η ΔΥΑ εκδίδει σε δικαιούχους άνεργους που ενδιαφέρονται για κατάρτιση, κατά την ανανέωση της εγγραφής τους στα γραφεία της ΔΥΑ, ένα παραπεμπτικό ανά ημερολογιακό έτος. Το παραπεμπτικό, το οποίο εκδίδεται ονομαστικά, παρέχει στον άνεργο δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Σχεδίου, νοουμένου ότι ικανοποιεί τις σχετικές προϋποθέσεις. 5. Ο άνεργος ενημερώνεται από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ ή τον κατάλογο που διατίθεται από τη ΔΥΑ για τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί και τα στοιχεία των ΚΕΚ που εφαρμόζουν τα σχετικά προγράμματα. 6. Ο άνεργος στον οποίο έχει εκδοθεί παραπεμπτικό, επιλέγει ΚΕΚ που εφαρμόζει πρόγραμμα της προτίμησής του και μεριμνά για την εξασφάλιση θέσης. Στο ΚΕΚ υποβάλλει «Αίτηση Συμμετοχής και Επιχορήγησης Ανέργου» [Έντυπο 1 (ΠΕ-Α)] πριν από την έναρξη του προγράμματος. 7. Ο άνεργος επιβεβαιώνει την ανεργία του με την προσκόμιση στο ΚΕΚ, μαζί με το παραπεμπτικό, αντίγραφο του πιο πρόσφατου Εντύπου Ανανέωσης Εγγραφής Ανέργου (ΕS19) που εκδίδει η ΔΥΑ, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. 8. Την καταλληλότητα του ανέργου για συμμετοχή στο πρόγραμμα και την ικανοποίηση από μέρους του των προϋποθέσεων για συμμετοχή, εξετάζει το ΚΕΚ. 3

4 9. Το ΚΕΚ επιλέγει τους ανέργους που μπορούν να συμμετέχουν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό θέσεων που υπάρχουν και τη σειρά με την οποία απευθύνονται στο ΚΕΚ. 10. Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, το ΚΕΚ απονέμει στον άνεργο Πιστοποιητικό Κατάρτισης. 11. Το ΚΕΚ υποβάλλει εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας στην ΑνΑΔ, μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα και αποδεικτικά στοιχεία για καταβολή χορηγήματος για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων, τις Αιτήσεις για Συμμετοχή και Επιχορήγηση Ανέργων [Έντυπο 1 (ΠΕ-Α)], τα παραπεμπτικά από τη ΔΥΑ, τα Έντυπα Ανανέωσης Εγγραφής Ανέργου (ES19) και το παρουσιολόγιο στο οποίο αναφέρονται οι άνεργοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Τα προαναφερθέντα έγγραφα πρέπει να παραληφθούν από την ΑνΑΔ το αργότερο μέσα σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την τελευταία ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο έληξε το πρόγραμμα, 12. Η ΑνΑΔ εξετάζει τα έντυπα και αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται στην ΑνΑΔ για καταβολή χορηγήματος και υπολογίζει το ποσό που θα καταβληθεί στο ΚΕΚ. Η καταχώριση των ανέργων στο μηχανογραφικό σύστημα γίνεται με ειδικό κωδικό που επιτρέπει τον διαχωρισμό τους από του εργοδοτουμένους που συμμετέχουν στα προγράμματα. 7. Επιχορήγηση της συμμετοχής ανέργων στα προγράμματα: 7.1 Πολιτική Επιχορήγησης Η ΑνΑΔ επιχορηγεί την κατάρτιση ανέργων που συμπληρώνουν με επιτυχία πρόγραμμα κατάρτισης. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στο ΚΕΚ που εφαρμόζει το πρόγραμμα. Δεν καταβάλλεται επιχορήγηση για ανέργους που δεν συμπληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα (παρουσία μικρότερη του 75% της διάρκειας του προγράμματος). Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα 6/ώρα κατάρτισης ανά άνεργο (σταθερό ποσό), περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται στο ΚΕΚ για τη συμμετοχή ανέργων σε πρόγραμμα υπολογίζεται ως ακολούθως: Συνολικό ποσό = Αρ. ανέργων x Διάρκεια κατάρτισης x 6/ώρα επιχορήγησης 7.2 Προϋποθέσεις καταβολής επιχορήγησης Για να καταστεί δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης από την ΑνΑΔ σε σχέση με τη συμμετοχή ανέργων σε πρόγραμμα κατάρτισης, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 4

5 Παραλαβή από την ΑνΑΔ, το αργότερο μέσα σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την τελευταία ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο έληξε το πρόγραμμα, κατάλληλα συμπληρωμένων και υπογραμμένων όλων των απαιτούμενων εντύπων, αποδεικτικών στοιχείων και δικαιολογητικών. Έγγραφα που θα παραλαμβάνονται πέραν της πιο πάνω χρονικής περιόδου δεν θα γίνονται αποδεκτά για σκοπούς επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι στον καθορισμό της προθεσμίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων στα γραφεία της ΑνΑΔ και όχι η ημερομηνία αποστολής τους. Τα απαιτούμενα έντυπα και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία πρέπει να υποβληθούν από το ΚΕΚ, στην ΑνΑΔ και αφορούν στη συμμετοχή των ανέργων, είναι τα ακόλουθα: Αριθμός Εντύπου Έντυπο 1 (ΠΕ-Α) Περιγραφή Αίτηση Συμμετοχής και Επιχορήγησης Ανέργου Παραπεμπτικό από ΔΥΑ / αντίγραφο ES19 Έντυπο Ανανέωσης Εγγραφής Ανέργου Αντίγραφο Έντυπο 5 (ΠΕ) ή Form 5 (PE) Παρουσιολόγιο ή Attendance Sheet (δ) Επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τα εγκριθέντα στοιχεία προδιαγραφής και εφαρμογής. Επιτυχής συμπλήρωση του προγράμματος από τον άνεργο. Τονίζεται ότι δεν καταβάλλεται χορήγημα για άνεργο με παρουσία μικρότερη του 75% της διάρκειας του προγράμματος. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, δεν βρίσκονταν σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας με την ΑνΑΔ του ανέργου που συμμετείχε στο πρόγραμμα, για το συγκεκριμένο Σχέδιο. 5

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΕΣ Ή ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστικά Κέντρα και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές για την Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 0 7 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αποστολή 3 Ταυτότητα του Οργανισμού 4 Διάρθρωση 5 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 7 Λίγα λόγια από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα