----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/ 69078/Α5 Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ : Μαροφςι Ιςτοςελίδα : Ρλθροφορίεσ : Ο. Μαραγκοφ - Θ. Γραμμζνου : Θ. Νικθτοποφλου : Γ. Νταραγιάννθσ: Μ. Ραντελοποφλου: Ρ. Κοραλι: FAX: ΠΡΟ 1. κ.κ. Ρεριφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ 2. κ.κ. Δ/ντζσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 3. κ.κ. Ρροζδρουσ Εξ. Κζντρων ΕΡΑΛ 4. κ.κ. Ρροζδρουσ Βακμ. Κζντρων ΕΡΑΛ 5. κ.κ. Ρροζδρουσ Ειδ. Εξετ. Κζντρων ΕΡΑΛ (Με τθ φροντίδα των Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ) ΘΕΜΑ: «Πανελλαδικζσ εξετάςεισ υποψθφίων θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΠΑΛ (Ομάδα Αϋ) και υποψθφίων θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΠΑΛ (Ομάδα Βϋ) ςτα μακιματα ειδικότθτασ, ζτουσ 2015». Σασ ενθμερϊνουμε ότι οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ αποφοίτων ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ) και μακθμάτων ειδικότθτασ (Ομάδα Βϋ) κα διεξαχκοφν από μζχρι και , ςφμφωνα με το πρόγραμμα εξετάςεων που ζχει ιδθ ανακοινωκεί (Φ.253.2/44764/Α5/ Υ.Α.- ΑΔΑ: ΩΡΛΛ465ΦΘ3-ΑΙΚ). Στισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμερθςίων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) μποροφν να ςυμμετζχουν : Α) οι υποψιφιοι θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ, κακϊσ και οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικϊν Λυκείων που κατζκεςαν Αίτθςθ- Διλωςθ για να είναι υποψιφιοι με τθν Ομάδα Αϋ. Β) οι υποψιφιοι θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) που κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ και εξετάηονται ςε κοινά κζματα με τθν Ομάδα Αϋ ςτα μακιματα ειδικότθτασ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Οι ανωτζρω εξετάςεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3748/2009 (Φ.Ε.Κ. 29/τ.Α /2009) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 35, παρ. 2 του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/τ.Αϋ/2010), τθσ με αρικ. Φ.151/22071/Β6/2009 (Φ.Ε.Κ. 373/τ.Β / ) Υπουργικισ Απόφαςθσ όπωσ τροποποιικθκε με τισ με αρικ. Φ.151/2996/Β6/2010(Φ.Ε.Κ. 55/τ.Β / ), Φ.151/17193/Β6/2011(Φ.Ε.Κ. 346/τ.Βϋ/ ), Φ.151/67431/Β6/2011(Φ.Ε.Κ. 1307/τ.Β / ), Φ.151/50021/Β6/2012 (Φ.Ε.Κ. 1476/τ.Β / ) και Φ.151/21810/Β6/2013 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β / ) όμοιζσ τθσ και τθσ με αρικ. Φ.151/24463/Β6/2009 (Φ.Ε.Κ. 422/τ.Β / ) Υπουργικισ Απόφαςθσ όπωσ τροποποιικθκε με τισ με αρικ. Φ.151/39470/Β6/2010 1

2 (Φ.Ε.Κ. 529/τ.Β / ), Φ.151/41773/Β6/2012 (Φ.Ε.Κ. 1289/τ.Β/ ) και Φ.151/64333/Α5 /2015 (Φ.Ε.Κ. 721/τ.Βϋ/ ) όμοιζσ τθσ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 1. ΕΠΟΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Τθ γενικι εποπτεία των εξετάςεων και το ςυντονιςμό τθσ διενζργειάσ τουσ ςε όλα τα Εξεταςτικά Κζντρα και ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα τθσ δικαιοδοςίασ τουσ ζχουν οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ των οικείων Διευκφνςεων Δ.Ε. Ο επόπτθσ των εξετάςεων ορίηει ζναν κακθγθτι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ) ι διοικθτικό υπάλλθλο για τθν επικουρία του ζργου τθσ εποπτείασ. 2. ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ Οι εξετάςεισ κα διενεργθκοφν ςε Εξεταςτικά Κζντρα που ορίηονται με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. Ο αρικμόσ και θ ζδρα τουσ ζχουν κακοριςτεί με τθ με αρικ. Φ.151/57810/A5/ (ΑΔΑ: ΩΚ65465ΦΘ3-1ΞΦ) Υπουργικι Απόφαςθ, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθ με αρικ. Φ.151/65067/Α5/ (ΑΔΑ:ΒΜ7Κ465ΦΘ3-Η97) Υπουργικι Απόφαςθ. Οι υποψιφιοι με αναπθρίεσ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κα εξεταςτοφν ςτα Βακμολογικά Κζντρα ι ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα που ορίςτθκαν με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Για τθν εξζταςθ των υποψθφίων αυτϊν αποςτζλλεται χωριςτι εγκφκλιοσ. 3. ΟΡΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ Με απόφαςθ του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςυγκροτείται θ επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου που αποτελείται από: α) Το Διευκυντι του οικείου ΕΡΑΛ και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ από τον Υποδιευκυντι ι κακθγθτι με βακμό τουλάχιςτον Δϋ του οικείου ΕΡΑΛ που ορίηεται ωσ Ε.Κ. ι άλλου ΕΡΑΛ ωσ πρόεδρο. β) Τζςςερισ (4) κακθγθτζσ Δ.Ε. ωσ μζλθ, εκ των οποίων οι δφο είναι χειριςτζσ του ςυςτιματοσ λιψθσ των κεμάτων. Γραμματζασ ορίηεται ζνασ διοικθτικόσ υπάλλθλοσ ι κακθγθτισ Δ.Ε. Η επιτροπι επικουρείται ςτο ζργο τθσ από ζναν κακθγθτι Δ.Ε. για τθ διακίνθςθ των γραπτϊν προσ τα Βακμολογικά Κζντρα και από τρία άτομα βοθκθτικό προςωπικό. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται ζνασ βοθκόσ γραμματζα. Αν οι εξεταηόμενοι μακθτζσ είναι περιςςότεροι από εξιντα (60) και μζχρι εκατόν τριάντα (130) μπορεί να ορίηεται και δεφτεροσ βοθκόσ γραμματζα, αν είναι περιςςότεροι από εκατόν τριάντα και μζχρι εκατόν ογδόντα (180) τρίτοσ, και αν είναι περιςςότεροι από εκατόν ογδόντα (180), τζταρτοσ βοθκόσ γραμματζα. Ζργο τθσ επιτροπισ είναι θ οργάνωςθ του Εξεταςτικοφ Κζντρου, θ εποπτεία για τθν ομαλι και αδιάβλθτθ διεξαγωγι των εξετάςεων ςτο Εξεταςτικό Κζντρο ευκφνθσ τθσ, θ κατανομι των επιτθρθτϊν ςτισ αίκουςεσ εξετάςεων, μεριμνϊντασ ϊςτε κάκε μζρα των εξετάςεων οι επιτθρθτζσ να είναι διαφορετικοί ςε κάκε αίκουςα, θ αναπαραγωγι των κεμάτων, ο ζλεγχοσ τθσ πιςτισ και ακριβοφσ αναπαραγωγισ των κεμάτων, θ διανομι τουσ ςτουσ εξεταηόμενουσ, θ ενθμζρωςθ τθσ ΚΕΕ για οποιοδιποτε ηιτθμα προκφψει ςτο Εξεταςτικό Κζντρο, θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ των επιτθρθτϊν για τθ ςωςτι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, θ ςυγκζντρωςθ και θ αποςτολι ςτα Βακμολογικά Κζντρα των γραπτϊν δοκιμίων και γενικά θ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων για τθν ομαλι και αδιάβλθτθ διεξαγωγι των εξετάςεων. Τα τακτικά μζλθ τθσ επιτροπισ που είναι επιφορτιςμζνα με το παραπάνω ζργο κα πρζπει να γνωρίηουν ότι, εφόςον οριςκοφν και ωσ βακμολογθτζσ από τον πρόεδρο του Β.Κ. για τθ βακμολόγθςθ γραπτϊν δοκιμίων, κα πρζπει να ανταποκρικοφν και ς αυτό. Δεν μπορεί να μετζχει ςτθν επιτροπι του Ε.Κ ι ςτθν οικεία ομάδα επιτθρθτϊν ςφηυγοσ υποψθφίου και γενικά όποιοσ ζχει ςυγγζνεια εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι και τρίτου βακμοφ με υποψιφιο που εξετάηεται ςτο οικείο Ε.Κ. 2

3 4. ΟΡΙΜΟ ΕΠΙΣΗΡΗΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σε κάκε Εξεταςτικό Κζντρο, ορίηονται με απόφαςθ του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι αναγκαίοι επιτθρθτζσ για τθν επιτιρθςθ των εξεταηόμενων, τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των εξετάςεων. Διευκρινίηεται ότι τόςο τα Βακμολογικά Κζντρα, όςο και τα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα, όταν εξετάηονται οι μακθτζσ και απόφοιτοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ λειτουργοφν ωσ Εξεταςτικά Κζντρα και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ορίηονται οι αναγκαίοι επιτθρθτζσ. Επιςθμαίνεται ότι : 1. Οι επιτθρθτζσ δεν πρζπει να διδάςκουν ςε ςχολεία από τα οποία προζρχονται υποψιφιοι τουσ οποίουσ αυτοί επιτθροφν. 2. Δεν μπορεί να οριςτεί επιτθρθτισ εκπαιδευτικόσ, που ζχει ωσ εξεταηόμενο ςτο οικείο Εξεταςτικό Κζντρο ςφηυγο ι πρόςωπο που ςυνδζεται μαηί του με ςχζςθ ςυγγζνειασ «εξ αίματοσ» ι «εξ αγχιςτείασ» μζχρι και τρίτου βακμοφ. 3. Για κάκε αίκουςα εξζταςθσ ορίηονται δφο (2) επιτθρθτζσ, οι οποίοι κατανζμονται από τθν επιτροπι Εξεταςτικοφ Κζντρου ςε διαφορετικζσ αίκουςεσ εξετάςεων κάκε μζρα. Για κάκε πζντε (5) αίκουςεσ εξετάςεων ορίηεται και ζνασ εφεδρικόσ επιτθρθτισ. 4. Σε περίπτωςθ που αντικειμενικοί λόγοι το επιβάλλουν μποροφν να χρθςιμοποιοφνται επιτθρθτζσ που προζρχονται από άλλο νομό, οριηόμενοι με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ τθσ ζδρασ των μετακινοφμενων, μετά από πρόταςθ των οικείων Ρροϊςταμζνων Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Η εκτόσ ζδρασ μετακίνθςι τουσ και πζραν των επιτρεπόμενων θμερϊν γίνεται με απόφαςθ του ίδιου Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 5. Οι επιτθρθτζσ απαγορεφεται να φζρουν μαηί τουσ κινθτό τθλζφωνο. Εφιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι των επιτθρθτϊν ϊςτε κατά τθν είςοδο των εξεταηόμενων να τουσ ενθμερϊνουν ότι δεν πρζπει να παίρνουν μαηί τουσ βιβλία, τετράδια, ςθμειϊςεισ, διορκωτικό (blanco), κινθτά τθλζφωνα, υπολογιςτικζσ μθχανζσ, θλεκτρονικά μζςα μετάδοςθσ πλθροφοριϊν ι άλλα αντικείμενα, εκτόσ από αυτά που επιτρζπει θ ΚΕΕ και τα οποία πρζπει να παραμζνουν εκτόσ αίκουςασ και να μθν επιτρζπουν τθν είςοδο ςε όποιον δεν ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ αυτζσ. Είναι επίςθσ υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ταυτότθτασ των υποψθφίων θ οποία ελζγχεται με: α) το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο επίςθμο πιςτοποιθτικό για τθν ταυτότθτά τουσ ζγγραφο, που φζρει επικυρωμζνθ φωτογραφία τουσ και β) το δελτίο εξεταηόμενου. 6. Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ δεν επιτρζπεται ςτουσ εξεταηόμενουσ να βγουν από τθν αίκουςα εκτόσ από εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι καλείται ο εφεδρικόσ επιτθρθτισ, ο οποίοσ ςυνοδεφει τον εξεταηόμενο ζξω από τθν αίκουςα, ελζγχοντασ τουσ χϊρουσ που αυτόσ επιςκζπτεται για τθν αποφυγι δολίευςθσ των εξετάςεων. 7. Οι επιτθρθτζσ προςζρχονται ζγκαιρα ςτο Εξεταςτικό Κζντρο. Επιςθμαίνουμε ότι οφείλουν να ελζγχουν με κάκε αυςτθρότθτα πικανότθτα αντιγραφισ ι ςυνεργαςίασ των εξεταηόμενων, να εφαρμόηουν πιςτά τισ οδθγίεσ τθσ επιτροπισ Ε.Κ, να είναι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ και τθν επιτιρθςθ των υποψθφίων κατά τθν ϊρα τθσ εξζταςθσ και να αναφζρουν αμζςωσ ςτθν επιτροπι όποιο πρόβλθμα προκφψει. Αν ο υποψιφιοσ φζρει μαηί του ςτθν αίκουςα ςτθν οποία εξετάηεται αντικείμενο ι μζςο από τα ωσ άνω αναφερόμενα ι αντιγράφει κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ από βιβλίο ι οποιουδιποτε είδουσ ςθμειϊςεισ ι από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταηόμενου, ι κορυβεί και δεν ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των επιτθρθτϊν επιχειρϊντασ να αντιγράψει ι εμποδίηοντασ τθν εξζταςθ άλλων εξεταηόμενων ι δολιεφεται με οποιοδιποτε τρόπο τθν εξζταςι του, απομακρφνεται από τθν αίκουςα εξζταςθσ με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ επιτροπισ του Εξεταςτικοφ Κζντρου και το γραπτό δοκίμιο βακμολογείται από τθν επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου με τον κατϊτερο βακμό μθδζν (0). Η επιτροπι πριν από τθν επιβολι τθσ ανωτζρω ποινισ καλεί ςε προφορικι απολογία τον υποψιφιο και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα μζλθ και το γραμματζα. Τα οποιαδιποτε αποδεικτικά ςτοιχεία επιςυνάπτονται ςτο πρακτικό και αποςτζλλονται μαηί με το τετράδιο ςε ξεχωριςτό φάκελο ςτο οικείο Βακμολογικό Κζντρο. 8. Οι επιτθρθτζσ παραλαμβάνουν από τθν επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου το φάκελο τθσ εξζταςθσ, εκφωνοφν τον κατάλογο των μακθτϊν, ςθμειϊνουν τουσ απόντεσ, διανζμουν το χάρτθ γραφισ ι το ειδικό τετράδιο, μεριμνοφν για τθν επικόλλθςθ ς αυτό των μθχανογραφικϊν αυτοκόλλθτων που αντιςτοιχοφν ςτο 3

4 μακθτι και ςτο εξεταηόμενο μάκθμα (βλ. επόμενο κεφάλαιο 5), διανζμουν τα φωτοτυπθμζνα κζματα τθσ εξζταςθσ και αναγράφουν ςτον πίνακα το χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ τθσ εξζταςθσ. 9. Οι επιτθρθτζσ απαγορεφεται να παρζχουν οποιαδιποτε διευκρίνιςθ επί των κεμάτων. 10. Οι επιτθρθτζσ κατά τθν παραλαβι των γραπτϊν δοκιμίων είναι υπεφκυνοι να ελζγχουν τα ατομικά ςτοιχεία των μακθτϊν, να τα καλφπτουν ενϊπιόν τουσ επικολλϊντασ αδιαφανι ταινία και να εξετάηουν με ιδιαίτερθ προςοχι για τυχόν ςθμείωςθ ονομαςτικϊν ι άλλων διακριτικϊν ςτοιχείων που μποροφν να αποκαλφψουν τθν ταυτότθτα του υποψθφίου. Κατά τθν παράδοςθ των γραπτϊν από τουσ εξεταηόμενουσ και παρουςία του εξεταηόμενου επικαλφπτουν με αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο τα ατομικά ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο πάνω εςωτερικό μζροσ του εξϊφυλλου ςτθ κζςθ Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο, επίςθσ, επικολλοφν και ςτθ κζςθ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ τόςο ςτο εξϊφυλλο του τετραδίου, όςο και ςτισ κόλλεσ του Γραμμικοφ και Ελεφκερου Σχεδίου για τα μακιματα ειδικότθτασ «Αρχιτεκτονικό Σχζδιο» και «Γραφιςτικζσ Εφαρμογζσ» ςτθ κζςθ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ. Κατά τθν επικόλλθςθ του αδιαφανοφσ αυτοκόλλθτου δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι και τοποκετείται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε κατά το ςχίςιμο του κεντρικοφ του τμιματοσ να αποκαλφπτονται τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία. Το μζροσ, δθλαδι, που ζχει τθν κόλλα ςτοιχίηεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επικάκεται πάνω ςτθν οικεία γραμμοςκίαςθ. Εφιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι ςτο ςθμείο αυτό, επειδι αν το τμιμα που ζχει τθν κόλλα επικολλθκεί πάνω ςτα ατομικά ςτοιχεία δθμιουργείται κατά τθν αποκόλλθςθ πρόβλθμα αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ του γραπτοφ, κακϊσ δεν αποκαλφπτονται τα ςτοιχεία και αν επιχειρθκεί θ αποκόλλθςθ του τμιματοσ που ζχει κόλλα καταςτρζφονται τα ςτοιχεία που ζχει επικαλφψει. Ρριν τθν επικόλλθςθ του αυτοκόλλθτου οι επιτθρθτζσ διαγράφουν χιαςτί τα κενά διαςτιματα, κζτουν τθν υπογραφι τουσ (ΡΟΣΟΧΗ: όχι ολογράφωσ) ςτο τζλοσ του κειμζνου των απαντιςεων που υποδεικνφεται από τον εξεταηόμενο και διαγράφουν χιαςτί τον κενό χϊρο κάτω από τθν υπογραφι τουσ, κακϊσ και αυτόν τθσ επόμενθσ λευκισ ςελίδασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ ςτθν αίκουςα (παράδοςθ και του τελευταίου γραπτοφ) παραδίδουν άμεςα τα γραπτά και τισ καταςτάςεισ ςτθν επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου. 11. Εφιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι ςτουσ επιτθρθτζσ για τθν επίδειξθ αιςκιματοσ ευκφνθσ πζραν του ςυνθκιςμζνου λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ διαφφλαξθσ του κφρουσ και του αδιάβλθτου τθσ διεξαγωγισ των εξετάςεων. 5. ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ Για να αποφευχκοφν οποιαδιποτε προβλιματα που κα διαταράξουν τθν ομαλι ολοκλιρωςθ των εξετάςεων ςασ γνωρίηουμε ότι κα ςασ αποςταλοφν ονομαςτικζσ (κατά αλφαβθτικι ςειρά) καταςτάςεισ, κατά Εξεταςτικό Κζντρο και κατά εξεταηόμενο μάκθμα και ανάλογοσ αρικμόσ αυτοκόλλθτων. Αυτό ςθμαίνει ότι θ κατανομι των εξεταηόμενων ςτισ αίκουςεσ κα γίνει κατά απόλυτθ αλφαβθτικι ςειρά ανεξαρτιτου ειδικότθτασ για τα δφο μακιματα Γενικισ Ραιδείασ και κατά απόλυτθ αλφαβθτικι ςειρά (Ομάδα Αϋ και Ομάδα Βϋ) για κάκε εξεταηόμενο μάκθμα ειδικότθτασ. Στισ περιπτϊςεισ δθλαδι που διαφορετικζσ ειδικότθτεσ ΕΡΑΛ εξετάηονται ςτο ίδιο μάκθμα ειδικότθτασ, όλεσ αυτζσ οι ειδικότθτεσ ΕΡΑΛ κα κεωροφνται ωσ μια για τθν αλφαβθτικι κατανομι των υποψθφίων ςτισ αίκουςεσ. Σασ υπενκυμίηουμε ότι ςτα Ε.Κ., οι υποψιφιοι είναι υποχρεωτικό να τοποκετθκοφν κατά απόλυτθ αλφαβθτικι ςειρά όπωσ αναγράφονται ςτισ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ και όχι κατά ΕΡΑΛ. Ειδικά ςε περίπτωςθ αδερφϊν πρζπει να μεςολαβοφν μεταξφ τουσ δφο ι τρεισ κζςεισ για το αδιάβλθτο των εξετάςεων. Οι καταςτάςεισ και τα αυτοκόλλθτα είναι διαφορετικά για τουσ υποψθφίουσ που προζρχονται από θμεριςια ΕΠΑΛ και διαφορετικά για τουσ υποψθφίουσ από τα εςπερινά ΕΠΑΛ. Οι υποψιφιοι των εςπερινϊν ΕΡΑΛ εξετάηονται ςε κοινά Εξεταςτικά Κζντρα με τουσ υποψιφιουσ των θμερθςίων ΕΡΑΛ, ςε διαφορετικά όμωσ κζματα. Οι παραπάνω καταςτάςεισ και τα αυτοκόλλθτα κα αποςταλοφν ζγκαιρα προκειμζνου να γίνουν και οι ςχετικοί ζλεγχοι. 4

5 Διευκρινίηεται ότι ςτισ καταςτάςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται όλοι όςοι υπζβαλαν Αίτθςθ-Διλωςθ. Κατά ςυνζπεια δεν κα επιτραπεί θ είςοδοσ και ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ οποιουδιποτε που δεν περιλαμβάνεται ςτισ καταςτάςεισ αυτζσ. Αν τυχόν κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι δεν περιλαμβάνεται ςτισ καταςτάςεισ άτομο που υπζβαλε Αίτθςθ-Διλωςθ, τότε κα πρζπει να διερευνάται το κζμα από τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. και δεν κα ςυμπλθρϊνονται οι καταςτάςεισ, παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ που υποδειχκεί αυτό από τθ ςυγκεκριμζνθ Μθχανογραφικι Υπθρεςία. Μαηί με τισ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ (εισ τριπλοφν) των υποψθφίων αποφοίτων ΕΡΑΛ, αποςτζλλονται και τρία αυτοκόλλθτα των υποψθφίων κατά μάκθμα. Το πρϊτο αυτοκόλλθτο που είναι ονομαςτικό και αναγράφει το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο, το μθτρϊνυμο, το Λφκειο κατάκεςθσ τθσ Αίτθςθσ που διλωςαν ςτθν Αίτθςθ Διλωςθ οι υποψιφιοι και τον κωδικό αρικμό υποψθφίου κα επικολλθκεί ςτθν πλευρά αποκόμματοσ του τετραδίου και ςτθ κζςθ Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Τα ςτοιχεία αυτά αντιγράφει ο υποψιφιοσ ςτθν εςωτερικι άνω δεξιά πλευρά του εξωφφλλου-ςτζλεχοσ του τετραδίου του. Τα δφο άλλα αυτοκόλλθτα που είναι ίδια μεταξφ τουσ και αναγράφουν τον κωδικό τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τον κωδικό ΕΡΑΛ κατάκεςθσ αίτθςθσ, το λεκτικό του ςχολείου, το λεκτικό του μακιματοσ και τον αφξοντα αρικμό τετραδίου κα επικολλθκοφν ςτθν εξωτερικι πλευρά του εξωφφλλου και ςτισ δφο κζςεισ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ. Σε περίπτωςθ που ςε κάποιο Εξεταςτικό Κζντρο, για οποιονδιποτε λόγο, δεν υπάρχει το ατομικό αυτοκόλλθτο του υποψθφίου, ενϊ κα ζπρεπε, τότε χρθςιμοποιείται λευκό αυτοκόλλθτο όπου αναγράφονται τα ςτοιχεία όπωσ κα υποδειχκοφν μετά από επικοινωνία με τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ.. Σε περίπτωςθ, επίςθσ, όπου κατά τον ζλεγχο των ατομικϊν ςτοιχείων των υποψθφίων διαπιςτωκοφν διαφορζσ ςτισ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ-αυτοκόλλθτα και ςτα ςτοιχεία ταυτότθτασ του υποψθφίου, τότε διορκϊνονται με κόκκινο οι ονομαςτικζσ καταςτάςεισ-αυτοκόλλθτα, ϊςτε να ςυμφωνοφν με τθν ταυτότθτα του υποψθφίου, ςυντάςςεται πρακτικό και ςτθ ςυνζχεια ενθμερϊνεται θ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. Στισ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ των υποψθφίων των Ε.Κ οι απόντεσ δεν διαγράφονται, αλλά ςθμειϊνεται δίπλα από τουσ επιτθρθτζσ θ λζξθ ΑΠΩΝ. Δεν διαγράφονται, επίςθσ, αυτοί που κα εξεταςτοφν ςε διαφορετικό Εξεταςτικό Κζντρο από αυτό που είχε αρχικά οριςτεί γι αυτοφσ, με τθ ςθμείωςθ ςε ποιο Εξεταςτικό Κζντρο εξετάηονται. Διαγράφονται όμωσ, οι «Τποψιφιοι με αναπθρίεσ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» με τθ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ, κακϊσ και όςοι δεν κα αποκτιςουν απολυτιριο λόγω απουςιϊν με τθν επιςιμανςθ «Ανεπαρκισ φοίτθςθ». Οι απουςίεσ των υποψθφίων και οποιαδιποτε άλλθ μεταβολι κα ςθμειϊνονται και ςτα τρία αντίγραφα των ονομαςτικϊν καταςτάςεων, που ςτζλνονται από τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. Διευκρινίηουμε ότι τα αντίγραφα των ονομαςτικϊν καταςτάςεων υπογράφονται και ςφραγίηονται ςε όλα τα φφλλα από τον Ρρόεδρο κάκε Εξεταςτικοφ Κζντρου. Τα δφο αντίγραφα ςυνοδεφουν τα γραπτά δοκίμια και αποςτζλλονται ςτο οικείο Βακμολογικό Κζντρο, ενϊ το τρίτο παραμζνει ςτο αρχείο του Εξεταςτικοφ Κζντρου. Σα τετράδια τα οποία κα δοκοφν ςτουσ υποψθφίουσ θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ είναι κοινά με τα τετράδια του Γενικοφ Λυκείου και ζχουν τθν ζνδειξθ «2015». Τα ίδια τετράδια πρζπει να χρθςιμοποιιςουν και οι υποψιφιοι που εξετάηονται ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα. Επιςθμαίνεται ότι ςτο εξϊφυλλο ςτθ κζςθ «ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ» ο υποψιφιοσ κα αναγράφει και ςτισ δφο κζςεισ τον τίτλο του εξεταηόμενου μακιματοσ. Επιςθμαίνεται ότι τα τελευταία φφλλα του τετραδίου μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν από τον υποψιφιο ωσ πρόχειρο, αφοφ αναγράψει ςαφϊσ τθν ζνδειξθ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ςε όςεσ ςελίδεσ χρθςιμοποιιςει ωσ πρόχειρεσ, οι οποίεσ δεν βακμολογοφνται ςε καμία περίπτωςθ. Οι επιτθρθτζσ κατά τθν παραλαβι των γραπτϊν από τουσ υποψθφίουσ κα υπογράφουν (ΡΟΣΟΧΗ: όχι ολογράφωσ) ςτο τζλοσ των απαντιςεων, όπωσ κα τουσ υποδειχκεί από τουσ υποψθφίουσ, διαγράφοντασ χιαςτί τα κενά ςτισ απαντιςεισ. Εφιςτάται θ προςοχι των επιτροπϊν των Ε.Κ. ϊςτε κατά τθν εξζταςθ του μακιματοσ ειδικότθτασ «Αρχιτεκτονικό χζδιο» να χορθγθκεί ςτουσ υποψθφίουσ το χαρτί ςχεδίαςθσ με τθν ζνδειξθ «ΓΡΑΜΜΙΚΟ 5

6 ΧΕΔΙΟ», ενϊ για το μάκθμα ειδικότθτασ «Γραφιςτικζσ Εφαρμογζσ» να χορθγθκεί ςτουσ υποψθφίουσ το χαρτί ςχεδίαςθσ με τθν ζνδειξθ «ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΕΔΙΟ». Επιςθμαίνεται ότι ωσ πρόχειρο μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα οπιςκόφυλλα των φωτοτυπθμζνων κεμάτων. Οι επιτθρθτζσ υπογράφουν ςτο τζλοσ του ςχεδίου. Επιςθμαίνουμε ότι για τουσ απόντεσ κα χρθςιμοποιθκοφν τετράδια και ςτθ κζςθ του αποκόμματοσ κα επικολλθκεί το ονομαςτικό αυτοκόλλθτο και κα ςταλεί (το απόκομμα) ςτο οικείο Βακμολογικό Κζντρο ςε ξεχωριςτό φάκελο, ενϊ δεν χρθςιμοποιοφνται τα αυτοκόλλθτα που επικολλϊνται ςτθ κζςθ «ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ». Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι ςτο εξϊφυλλο ςτθ κζςθ «ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ» οι επιτθρθτζσ κα αναγράφουν τον τίτλο του εξεταηόμενου μακιματοσ και ςτθ ςυνζχεια κα υπογράφουν ςτο απόκομμα ςτισ κζςεισ του πρϊτου και του δεφτερου βακμολογθτι αντίςτοιχα. Επειδι θ ςωςτι τιρθςθ και τοποκζτθςθ των αυτοκόλλθτων είναι βαςικότατοσ παράγοντασ τθσ ορκισ καταχϊριςθσ τθσ βακμολογίασ, παρακαλοφμε να δοκοφν ςαφείσ οδθγίεσ ςτουσ προζδρουσ των επιτροπϊν των Εξεταςτικϊν Κζντρων, ϊςτε να κάνουν ςχετικι ενθμζρωςθ ςτουσ επιτθρθτζσ και να τουσ επιςτιςουν ιδιαίτερα τθν προςοχι για τθν πιςτι και απόλυτθ εφαρμογι όλων των ςχετικϊν οδθγιϊν, ϊςτε να μθ βρεκοφμε ςτθ δυςάρεςτθ κζςθ να ηθτθκοφν ευκφνεσ για πλθμμελι εκτζλεςθ κακθκόντων. 6. ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Για τουσ υποψθφίουσ με αναπθρίεσ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που εξετάηονται προφορικά ςτα Βακμολογικά και Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα αποςτζλλονται αυτοκόλλθτα αρικμθτιρια που είναι ςυςκευαςμζνα ςε χωριςτά δζματα με τθν ζνδειξθ «υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ - Βακμολογικά Κζντρα» και «υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ - Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα» αντίςτοιχα. Τα αυτοκόλλθτα αρικμθτιρια περιλαμβάνουν δεκατζςςερα ψθφία, από τα οποία τα τρία (3) πρϊτα ςυμπίπτουν με τον κωδικό αρικμό τθσ οικείασ επιτροπισ εξζταςθσ «υποψθφίων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», τα επόμενα επτά (7) ψθφία αντιςτοιχοφν ςτον κωδικό του ΕΠΑΛ και τα τζςςερα (4) τελευταία ψθφία αντιςτοιχοφν ςτον αφξοντα αρικμό των γραπτϊν ΕΠΑΛ. Επίςθσ, αναγράφεται και το λεκτικό του ΕΡΑΛ. Το κάκε αυτοκόλλθτο αρικμθτιριο είναι τυπωμζνο ςε τρία αντίγραφα, από τα οποία τα δφο πρϊτα επικολλοφνται από τουσ επιτθρθτζσ ςτθν εξωτερικι πλευρά του τετραδίου ςτθ κζςθ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ και το τρίτο παραμζνει ςτο ςτζλεχοσ. Ο χϊροσ που ζχει επικολλθκεί το αυτοκόλλθτο επικαλφπτεται με ευκφνθ του προζδρου τθσ επιτροπισ εξζταςθσ κατά τρόπο που να μθν είναι αναγνωρίςιμο το ΕΠΑΛ προζλευςισ του. Επιςθμαίνεται ότι ςτισ επιτροπζσ εξζταςθσ δεν αποςτζλλονται ονομαςτικζσ καταςτάςεισ και αυτοκόλλθτα υποψθφίων, αλλά αρικμόσ αυτοκόλλθτων αρικμθτθρίων για κάκε ΕΡΑΛ τθσ οικείασ περιφζρειασ, ανεξάρτθτα αν ζχουν ι δεν ζχουν υποβλθκεί αιτιςεισ «υποψθφίων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» για προφορικι εξζταςθ. Είναι αυτονόθτο ότι αν δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ από κάποιο ΕΡΑΛ τα αυτοκόλλθτα αυτά δεν κα χρθςιμοποιθκοφν. Τονίηεται ακόμα ότι οι ίδιοι οι υποψιφιοι ςυμπλθρϊνουν τα ςτοιχεία τουσ ςτθ κζςθ Ατομικά ςτοιχεία μακθτι, κακϊσ και ςτθ κζςθ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ. Σε περίπτωςθ απουςίασ εξεταηόμενου, ςτο απόκομμα του τετραδίου οι επιτθρθτζσ αναγράφουν τα ατομικά ςτοιχεία του υποψθφίου και ςυμπλθρϊνουν το εξεταηόμενο μάκθμα. Στθ ςυνζχεια το τρίτο αυτοκόλλθτο το οποίο κα ζμενε ςτο ςτζλεχοσ, αν ιταν παρϊν ο εξεταηόμενοσ, επικολλάται ςτθ κζςθ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ, ενϊ τα άλλα δφο παραμζνουν ςτο ςτζλεχοσ. Τα αποκόμματα των τετραδίων των απόντων υπογράφονται από τουσ επιτθρθτζσ ςτισ κζςεισ του πρϊτου και του δεφτερου βακμολογθτι αντίςτοιχα και αποςτζλλονται ςτο Β.Κ ςε χωριςτό φάκελο. 7. ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ Για τθ διακίνθςθ των γραπτϊν δοκιμίων προσ τα Βακμολογικά Κζντρα κα αποςταλεί ξεχωριςτι εγκφκλιοσ. 6

7 8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ Στα Βακμολογικά Κζντρα ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ) κα βακμολογθκοφν τα γραπτά δοκίμια θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ), κακϊσ και τα γραπτά των μακθμάτων ειδικότθτασ τθσ Ομάδασ Βϋ (θμεριςια και εςπερινά). Οι πρόεδροι και οι ζδρεσ των Βακμολογικϊν Κζντρων ςτα οποία βακμολογοφνται τα ανωτζρω γραπτά δοκίμια, ορίςτθκαν με τθν με αρικ. Φ.251/57812/A5/ απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, θ οποία ςασ ζχει κοινοποιθκεί. Ο πρόεδροσ του Βακμολογικοφ Κζντρου ςυγκροτεί επιτροπι που αποτελείται από ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ ι κακθγθτζσ ΔΕ ΕΡΑΛ, με βακμό τουλάχιςτον Δϋ, ωσ μζλθ, ο αρικμόσ των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δεκαοχτϊ (18), ςε ςυνάρτθςθ με τον αρικμό των γραπτϊν δοκιμίων που πρόκειται να βακμολογθκοφν ςτο Β.Κ. Ζνα από τα μζλθ τθσ επιτροπισ ορίηεται ωσ αντιπρόεδροσ. Τα μζλθ του Β.Κ. πρζπει να προζρχονται από κλάδουσ ςχετικοφσ με τα εξεταηόμενα μακιματα. Οι κακθγθτζσ ΔΕ πρζπει να ζχουν διδάξει κατά το τελευταίο ζτοσ, ζνα τουλάχιςτον από τα εξεταηόμενα μακιματα. Ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ κάκε Β.Κ., ορίηει τουσ αναγκαίουσ βακμολογθτζσ και αναβακμολογθτζσ των γραπτϊν κάκε μακιματοσ, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. τθσ οικείασ ι όμορθσ Διεφκυνςθσ και κατά προτίμθςθ από αυτοφσ που ζχουν διδάξει το οικείο μάκθμα ςτθν τελευταία τάξθ του ΕΡΑΛ, τουλάχιςτον για ζνα ςχολικό ζτοσ κατά τθν τελευταία τριετία. Οι κακθγθτζσ αναβακμολογθτζσ πρζπει να ζχουν διδάξει το μάκθμα το τελευταίο ςχολικό ζτοσ. Ωσ αναβακμολογθτζσ μπορεί να ορίηονται και Σχολικοί Σφμβουλοι ι Διευκυντζσ ΕΡΑΛ. Επιςθμαίνεται ότι για τθ ςφςταςθ των επιτροπϊν των Β.Κ. και τον οριςμό των αναγκαίων βακμολογθτϊν και αναβακμολογθτϊν των γραπτϊν των μακθμάτων των καταργθμζνων ειδικοτιτων των διατάξεων του άρκρου 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Αϋ/ ) δφνανται να ορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Φ.151/64333/Α5 (Φ.Ε.Κ. 721/τ.Βϋ/ ) (ΑΔΑ : 7Θ6Τ465ΦΘ3-ΦΤΑ): I. Διοικθτικοί υπάλλθλοι, πρϊθν εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίςτοιχων ειδικοτιτων που εξαιρζκθκαν από τθ διακεςιμότθτα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταηόμενο μάκθμα κατά τθ διάρκεια ενόσ ςχολικοφ ζτουσ εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ. II. Ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. III. Εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων του ωσ άνω άρκρου οι οποίοι δίδαξαν το εξεταηόμενο μάκθμα κατά τθ διάρκεια ενόσ ςχολικοφ ζτουσ εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ. Δεν μπορεί να μετζχει ςτθν επιτροπι Β.Κ. με οποιαδιποτε ιδιότθτα ι ωσ βακμολογθτισ ι ωσ αναβακμολογθτισ ςφηυγοσ υποψθφίου και όποιοσ ζχει ςυγγζνεια εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι και τρίτου βακμοφ με υποψιφιο, τα γραπτά του οποίου βακμολογοφνται ς αυτό το Β.Κ. Δεν μπορεί να είναι πρόεδροσ Βακμολογικοφ Κζντρου όποιοσ ζχει ςφηυγο υποψιφιο ι ςυγγζνεια εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι και τρίτου βακμοφ με υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Σα μζλθ τθσ επιτροπισ κάκε Β.Κ. μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ αναβακμολογθτζσ εφόςον οριςτοφν ςτθ ςχετικι απόφαςθ. Επίςθσ τα μζλθ τθσ επιτροπισ κάκε Β.Κ. είναι και ςυντονιςτζσ των βακμολογθτϊν για τα αντίςτοιχα με τθν ειδικότθτά τουσ εξεταηόμενα μακιματα, μεταφζρουν ςτουσ βακμολογθτζσ οδθγίεσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων (ΚΕΕ) ΕΠΑΛ, παρακολουκοφν τθ διαδικαςία βακμολόγθςθσ και παρεμβαίνουν όταν κρικεί αναγκαίο, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι ςφγκλιςθ ςτθν αξιολόγθςθ των βακμολογθτϊν ςε κάκε Β.Κ. Με τθν ίδια απόφαςθ ο πρόεδροσ του Β.Κ ορίηει το Γραμματζα τθσ επιτροπισ του Β.Κ και μζχρι τρεισ (3) βοθκοφσ γραμματείσ, κακϊσ και τουσ απαραίτθτουσ υπαλλιλουσ από το εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό για τθ βοικεια του ζργου τθσ επιτροπισ του Βακμολογικοφ Κζντρου. Ο αρικμόσ του προςωπικοφ αυτοφ κα είναι ανάλογοσ του αρικμοφ των γραπτϊν τα οποία κα βακμολογθκοφν ςτο οικείο Βακμολογικό Κζντρο και ςυγκεκριμζνα για γραπτά : 7

8 (περίπου) από 40 μζχρι 45 άτομα (περίπου) από 46 μζχρι 50 άτομα (περίπου) από 51 μζχρι 55 άτομα (περίπου) από 56 μζχρι 60 άτομα (περίπου) από 61 μζχρι 65 άτομα και πάνω μζχρι 70 άτομα. Επιπλζον του αναφερόμενου επικουρικοφ προςωπικοφ μποροφν να οριςτοφν και ζξι (6) άτομα επιπλζον, λόγω τθσ επιβάρυνςθσ των Βακμολογικϊν Κζντρων με τον οπτικό ζλεγχο τθσ αναλυτικισ βακμολογίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται και μζχρι τρία άτομα από το βοθκθτικό προςωπικό (κλθτιρεσ, κακαρίςτριεσ) για τθ φφλαξθ και τθν κακαριότθτα των Βακμολογικϊν Κζντρων. 9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κάκε γραπτό δοκίμιο βακμολογείται από δφο βακμολογθτζσ και θ βακμολόγθςι του γίνεται από τον κακζνα από αυτοφσ ςτθν εκατοντάβακμθ κλίμακα (0-100). Αν θ διαφορά βακμολογίασ μεταξφ των δφο βακμολογθτϊν είναι μεγαλφτερθ των δϊδεκα (12) μονάδων, το γραπτό αναβακμολογείται από τρίτο κακθγθτι ςτθν ίδια κλίμακα. Σελικόσ γραπτόσ βακμόσ κάκε μακιματοσ ςτθν περίπτωςθ αναβακμολόγθςθσ, είναι το άκροιςμα των δφο μεγαλφτερων βακμϊν. Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ςτο ςθμείο αυτό ότι είναι απόλυτθ ανάγκθ ο κάκε βακμολογθτισ να ςυνειδθτοποιιςει το μζγεκοσ τθσ ευκφνθσ του. Γι αυτό θ κρίςθ του πρζπει να μείνει ανεπθρζαςτθ από τυχόν υποκειμενικά κριτιρια, να διαμορφϊνεται με ψυχραιμία, χωρίσ προκαταλιψεισ, χωρίσ εξάρςεισ απογοιτευςθσ ι ενκουςιαςμοφ. Ρρζπει να γίνει ςυνείδθςθ όλων ότι τόςο θ αυςτθρότθτα, όςο και θ επιείκεια απομακρφνουν από τθν αντικειμενικι αξιολόγθςθ που είναι ο κεμελιϊδθσ ςτόχοσ. Η πλιρθσ ενθμζρωςθ του βακμολογθτι ςτο περιεχόμενο των ςυγκεκριμζνων κεμάτων είναι απαραίτθτθ για τθ ςωςτι αποτίμθςθ τθσ απάντθςθσ. Τονίηεται επίςθσ ότι είναι αναγκαίο οι βακμολογθτζσ να ζχουν υπόψθ τουσ τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν παραγωγι και επιλογι των κεμάτων, τι ηθτείται και πϊσ αξιολογείται το κάκε κζμα ι ερϊτθςθ. Για τθ διαδικαςία βακμολόγθςθσ-καταχϊριςθσ τθσ βακμολογίασ πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτα εξισ: α) ςτα τετράδια κα καταχωρίηεται εκτόσ από το ςυνολικό βακμό και θ αναλυτικι βακμολογία, όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτα κζματα και ςτο ΡΟΤΥΡΟ ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάκθμα που κα αποςτζλλεται από τθν ΚΕΕ κάκε μζρα. β) ειδικό ςυνεργείο κα ελζγχει οπτικά τθν αντιςτοιχία τθσ αναλυτικισ και ςυνολικισ βακμολογίασ ανάμεςα ςτο ςτζλεχοσ και το απόκομμα μετά τθ βακμολόγθςθ από τον α και β βακμολογθτι. Για τα γραπτά που κα χρειαςτεί να γίνει αναβακμολόγθςθ ο οπτικόσ ζλεγχοσ και των τριϊν βακμολογιϊν κα γίνει μόνο μετά τθ βακμολόγθςθ από τον γ βακμολογθτι και πάντωσ πριν τθν καταχϊριςθ ςτθν εφαρμογι. γ) οι βακμολογθτζσ για τα κουτάκια που αντιςτοιχοφν ςε ερϊτθμα κα ςυμπλθρϊνουν βακμό *και μθδζν (0)+ και ςτο ςτζλεχοσ και ςτο απόκομμα ςφμφωνα με το ΡΟΤΥΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ενϊ τα κουτάκια που δεν αντιςτοιχοφν ςε ερϊτθμα κα τα αφινουν κενά. δ) ςε κάκε βακμολογθτι αντιςτοιχεί ζνασ κωδικόσ αρικμόσ που υπάρχει ςτο κεντρικό ςφςτθμα του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. Πςοι βακμολογθτζσ ζχουν πάρει κωδικό με τον τρόπο αυτό ιςχφει ο ίδιοσ και φζτοσ. Σε όλουσ τουσ βακμολογθτζσ κα διανζμεται το ΡΟΤΥΡΟ ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάκθμα που κα αποςτζλλεται από τθν ΚΕΕ κάκε μζρα εξζταςθσ και ςτο οποίο κα φαίνεται θ αναλυτικι δομι-αρίκμθςθ-βακμολόγθςθ κάκε κζματοσ και ερωτιματοσ. Ο Ρρόεδροσ και θ γραμματεία του Β.Κ. μετά τθν παραλαβι των γραπτϊν, ελζγχουν αν ζχουν επικαλυφκεί με αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο τα ατομικά ςτοιχεία του υποψθφίου και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο ςτο εξϊφυλλο που προδίδει τθν ταυτότθτα του κατόχου του τετραδίου ι του ςχολείου προζλευςθσ. Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοκοφν ςτουσ βακμολογθτζσ, αναμειγνφονται τυχαία ενϊπιον των μελϊν τθσ επιτροπισ, τοποκετοφνται ςε φακζλουσ ανά 25 και παραδίδονται ςτουσ βακμολογθτζσ για τθν 8

9 πρϊτθ βακμολόγθςθ και ςτο βιβλίο χρζωςθσ καταγράφεται ο χρόνοσ παραλαβισ των γραπτϊν και ο αρικμόσ τουσ. Ο πρϊτοσ βακμολογθτισ αναγράφει με κόκκινο ςτυλό το βακμό και τθν αναλυτικι βακμολογία ςτον ειδικό χϊρο και υπογράφει ςτθν ειδικι κζςθ του γραπτοφ. Ο βακμόσ είναι ςτθν κλίμακα Εφιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι των βακμολογθτϊν τόςο ςτθν ορκι άκροιςθ των επί μζρουσ βακμϊν που αναλογοφν ςτθν κάκε ερϊτθςθ, όςο και ςτθ ςωςτι αναγραφι του τελικοφ βακμοφ που δίδουν ςτισ οικείεσ κζςεισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ και ςτο ςτζλεχοσ και ςτο απόκομμα. Αφοφ ολοκλθρϊςει τθ βακμολόγθςθ και των 25 τετραδίων του φακζλου, επιςτρζφει το φάκελο ςτθ γραμματεία του Β.Κ. και ξεχρεϊνεται από το βιβλίο χρζωςθσ. Η διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται για κάκε φάκελο, μζχρι να ολοκλθρωκεί θ βακμολόγθςθ των γραπτϊν κάκε μακιματοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ βακμολόγθςθσ θ επιτροπι του Β.Κ. ελζγχει κάκε τετράδιο για τθν αναγραφι τθσ βακμολογίασ και επικολλά αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο ςτο βακμό του Α βακμολογθτι. Η ίδια διαδικαςία ακολουκείται και ςτθ δεφτερθ βακμολόγθςθ. Ο δεφτεροσ βακμολογθτισ ςθμειϊνει με πράςινο ςτυλό ελλείψεισ, ςφάλματα, αδυναμίεσ ι ατζλειεσ πάνω ςτο γραπτό και αναγράφει το βακμό και τθν αναλυτικι βακμολογία ςτον ειδικό χϊρο και υπογράφει ςτθν ειδικι κζςθ του γραπτοφ. Πταν ολοκλθρϊςει τθ διόρκωςθ των γραπτϊν τα παραδίδει ςτθν επιτροπι του Β.Κ. Κατά τθν κατανομι των φακζλων ςτουσ δεφτερουσ βακμολογθτζσ πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα να μθ δοκεί ο ίδιοσ φάκελοσ ςτον κακθγθτι που τον χρεϊκθκε ςε πρϊτθ βακμολόγθςθ. Για το λόγο αυτό ςτθν πλάτθ κάκε φακζλου αναγράφεται ο κωδικόσ κάκε βακμολογθτι. Η δεφτερθ βακμολόγθςθ είναι χριςιμο να γίνεται, εφόςον αυτό είναι εφικτό, ςε διαφορετικό χϊρο από αυτόν που γίνεται θ πρϊτθ βακμολόγθςθ. Σθμειϊνεται ότι κάκε βακμολογθτισ μπορεί να διορκϊνει μζχρι τριακόςια (300) γραπτά για πρϊτθ βακμολόγθςθ και μζχρι τριακόςια(300) γραπτά για δεφτερθ βακμολόγθςθ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όπωσ ζλλειψθ επαρκοφσ αρικμοφ εκπαιδευτικϊν που ζχουν διδάξει το μάκθμα, και με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του προζδρου του Β.Κ. μπορεί να επιτραπεί ςε βακμολογθτζσ θ βακμολόγθςθ περιςςότερων γραπτϊν για πρϊτθ και δεφτερθ βακμολόγθςθ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δεφτερθσ βακμολόγθςθσ, αποςφραγίηεται από τθ γραμματεία ο βακμόσ του α ϋ βακμολογθτι και: α) εφόςον θ γραμματεία διαπιςτϊςει ότι θ διαφορά των βακμϊν των δφο βακμολογθτϊν είναι μικρότερθ ι ίςθ των 12 μονάδων παραδίδει τα γραπτά ςτο ειδικό ςυνεργείο ελζγχου, το οποίο προχωρά ςε οπτικό ζλεγχο των βακμολογιϊν του α και β βακμολογθτι, προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία τθσ αναλυτικισ βακμολογίασ και του ςυνολικοφ βακμοφ που ζβαλαν οι δφο βακμολογθτζσ ανάμεςα ςτο ςτζλεχοσ και ςτο απόκομμα, χωρίσ περαιτζρω ζλεγχο των ακροιςμάτων. Στθν εξαιρετικι περίπτωςθ που αντιμετωπιςτεί κάποια αναντιςτοιχία μεταξφ των βακμολογιϊν ςτελζχουσ και αποκόμματοσ, καλείται αναλόγωσ ο αϋ ι βϋ βακμολογθτισ για να τθν αποκαταςτιςει. Μετά τον ανωτζρω οπτικό ζλεγχο αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλφπτονται τα ατομικά ςτοιχεία του υποψθφίου και καταχωρίηεται θ αναλυτικι βακμολογία των δφο βακμολογθτϊν ςτον Η/Τ με τθ βοικεια τθσ ςχετικισ εφαρμογισ. Κατά τθν καταχϊριςθ πλθκτρολογείται θ αναλυτικι κατανομι τθσ βακμολογίασ και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριηόντια υποςφνολα ανά κζμα. Τον τελικό ςυνολικό βακμό τον καταχωρίηει ο χειριςτισ από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίηει και το πρόγραμμα. Επίςθσ, καταχωρίηονται και οι Κωδικοί Αρικμοί των δφο βακμολογθτϊν. Στθν εξαιρετικι περίπτωςθ που εντοπιςτεί κάποια αναντιςτοιχία μεταξφ του βακμοφ που υπολογίηεται από το πρόγραμμα και του βακμοφ που ζχει καταχωρίςει ο χειριςτισ, καλείται ο α ι β βακμολογθτισ για να τθν αποκαταςτιςει, αφοφ καλυφκοφν ξανά τα ατομικά ςτοιχεία του υποψθφίου. β) εφόςον θ γραμματεία διαπιςτϊςει ότι θ διαφορά των βακμϊν των δφο βακμολογθτϊν είναι μεγαλφτερθ των 12 μονάδων, τότε καλφπτονται με μαφρα αυτοκόλλθτα οι βακμοί του α και του β βακμολογθτι και το γραπτό παραδίδεται ςτον γ βακμολογθτι. Αφοφ ο γ βακμολογθτισ βακμολογιςει με μαφρο ςτυλό και με τθν ίδια διαδικαςία του β βακμολογθτι, θ γραμματεία αποςφραγίηει τουσ βακμοφσ του α και β βακμολογθτι και παραδίδει το γραπτό ςτο ςυνεργείο ελζγχου, το οποίο προχωρά ςε οπτικό ζλεγχο τθσ βακμολογίασ του α, β και γ βακμολογθτι, προκειμζνου να διαπιςτωκεί, ότι υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία τθσ 9

10 αναλυτικισ βακμολογίασ και του ςυνολικοφ βακμοφ που ζβαλαν οι τρεισ βακμολογθτζσ ανάμεςα ςτο ςτζλεχοσ και το απόκομμα, χωρίσ περαιτζρω ζλεγχο ακροιςμάτων. Μετά τον οπτικό ζλεγχο τθσ βακμολογίασ και των τριϊν βακμολογθτϊν, αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλφπτονται τα ατομικά ςτοιχεία του υποψθφίου και καταχωρίηεται ςτον Η/Τ θ αναλυτικι βακμολογία και των τριϊν βακμολογθτϊν με τθ βοικεια τθσ ςχετικισ εφαρμογισ. Κατά τθν καταχϊριςθ πλθκτρολογείται θ αναλυτικι κατανομι τθσ βακμολογίασ και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριηόντια υποςφνολα ανά κζμα. Τον τελικό ςυνολικό βακμό τον καταχωρίηει ο χειριςτισ από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίηει και το πρόγραμμα. Επίςθσ, καταχωρίηονται και οι Κωδικοί Αρικμοί των τριϊν βακμολογθτϊν. Στθν εξαιρετικι περίπτωςθ που εντοπιςτεί κάποια αναντιςτοιχία μεταξφ ςτελζχουσ και αποκόμματοσ, καλείται ο α, β ι γ βακμολογθτισ για να τθν αποκαταςτιςει. Τα αποκόμματα με τουσ βακμοφσ των μακθμάτων αποςτζλλονται από το Β.Κ. ςτα ΕΡΑΛ μζςω των Διευκφνςεων Δ.Ε.. Ο Διευκυντισ του ΕΡΑΛ και ο ςφλλογοσ διδαςκόντων του ΕΡΑΛ φοίτθςθσ των υποψθφίων, κάνουν παραβολι τθσ βακμολογίασ μεταξφ αποκομμάτων και καταςτάςεων για τθν ορκι καταχϊριςθ τθσ βακμολογίασ. Επιςθμαίνεται ότι για τα μακιματα ειδικότθτασ τθσ Ομάδασ Β θ βακμολογία πρζπει να καταχωρθκεί ςτθ ςχετικι εφαρμογι. Θα ακολουκιςει αναλυτικότερθ εγκφκλιοσ ςχετικά με τθ διακίνθςθ τθσ βακμολογίασ και των αποκομμάτων. Μετά το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ βακμολόγθςθσ, ελζγχου και θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ τθσ βακμολογίασ, τα αποκόμματα παραμζνουν ςτο ςχολείο προζλευςθσ των υποψθφίων, ενϊ τα ςτελζχθ των γραπτϊν δοκιμίων φυλάςςονται ςτο Βακμολογικό Κζντρο ι ςε άλλο αςφαλι χϊρο που ορίηεται από τον Διευκυντι Δ.Ε. μζχρι τισ 15 Μαΐου του επόμενου ζτουσ, οπότε και καταςτρζφονται. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΡΑΚΗ Εςωτερικι Διανομι: 1. Γραφ. κ. Υπουργοφ 2. Γραφ. κ. Αναπλ. Υπουργοφ 3. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματζα 4. Γενικι Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 5. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικϊν Δικτυακϊν Υποδομϊν 6. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 7. Διεφκυνςθ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 8. Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων Τμιμα Αϋ 10

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ 1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΩΝ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- 1 ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6

----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ΣΜΗΜΑ Αϋ Αρ.Πρωτ.: ----- Φ.151/17264/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Λαμία, 07.10.2015 ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-04-2014 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μαρούσι, 29-04-2014 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 29-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ----- Μαροφςι, 30-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS ΜΑΪΟ 2011 Οργανωτική Εκτελεστική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011 Τηλ.: 211 2011 000

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Ρ7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Ρ7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝH ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΣΜΗΜΑ Βϋ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΡ.132732/Δ1/25-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 4/2/2011. ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο

Ακινα, 4/2/2011. ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο Να διατθρθκεί μζχρι. Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικών Τποδομών Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιών Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα