Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1913

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1913"

Transcript

1 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1913 Ανάμεσα στούς 150 περίπου φακέλους μέ έγγραφα τής Γενικής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης των ετών πού φυλάγονται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, βρίσκεται καί ένας μέ τήν επιγραφή «Φάκελλος Άπογραφής Ελλήνων λογίων, προκρίτων κλπ. Θεσσαλονίκης καί τις ενδείξεις « Ό φάκελος περιέχει μερικά έγγραφα πού αξίζει νά δημοσιευτούν, καθώς δίνουν μιά συνοπτική, άλλά καί δλοκληρωμένη εικόνα τής έλληνικής κοινότητας τής Θεσσαλονίκης κατά τήν εποχή τής άπελευθέρωσής της τό Τά έγγραφα αυτά, δώδεκα συνολικά σε τριάντα φύλλα διαφόρων διαστάσεων, είναι όλα κατάλογοι Ελλήνων κυρίως κατοίκων τής Θεσσαλονίκης, πού στάλθηκαν στό Γραφεΐον Εργασίας Θεσσαλονίκης τής νεοσύστατης Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας άπό τή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, τό Ελληνικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, τήν Τράπεζα Ανατολής, τό υποκατάστημα τής Τράπεζας Αθηνών, τό σύλλογο «Ηρακλής, τή Διεύθυνση Διαχειρίσεως Καπνού καί τή Νέα Λέσχη Θεσσαλονίκης. Οί περισσότεροι κατάλογοι είναι χειρόγραφοι- γραμμένοι μέ γραφομηχανή είναι τού «Ηρακλή, τής Τράπεζας Αθηνών καί τής Τράπεζας Ανατολής. Υπάρχουν έπίσης μερικοί κατάλογοι, στούς όποιους άναφέρονται πρόεδροι καί μέλη συντεχνιών καί έμποροϋπάλληλοι, πού δεν έχουν καμιά ένδειξη γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο καταρτίσθηκαν. Μερικά όνόματα τέλος άναφέρονται σέ περισσότερους άπό έναν καταλόγους. Ό κατάλογος τών υπαλλήλων τής Διευθύνσεως Διαχειρίσεως Καπνού έχει τήν ήμερομηνία 20 Άπριλίου/3 Μαΐου Όλοι οί άλλοι είναι άχρονολόγητοι. Ό σκοπός γιά τόν όποιο καταρτίσθηκαν αύτοί σημειώνεται στον κατάλογο τών υπαλλήλων τού υποκαταστήματος τής Τράπεζας Αθηνών. Σ αύτόν αναγράφεται ότι είναι ονομαστικός κατάλογος τών ύπαλλήλων του «τών χρησιμοποιηθησομένων διά τήν άπογραφήν. Ό κατάλογος έπίσης τών προέδρων καί τών μελών τών συντεχνιών άναγράφει πρόσωπα «δυνάμενα νά χρησιμεύσουν ώς έπιτροπαί. Άπό αυτά συμπεραίνουμε ότι όταν τόν Απρίλιο τού 1913 ή Γενική Διοίκηση Μακεδονίας θέλησε νά ένεργήσει άπογραφή τών κατοίκων τής Θεσσαλονίκης, ζήτησε άπό τή Μητρόπολη, μερικές υπηρεσίες, τράπεζες καί συλλόγους, καθώς καί άπό

2 Ό πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης κατά τό τό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης καταλόγους προσώπων πού θά μπορούσαν νά χρησιμεύσουν ώς άπογραφεΐς. Πραγματικά, μιά άπό τίς πρώτες μέριμνες τού Κωνσταντίνου Ρακτιβάν, ό όποιος ήταν τότε Υπουργός Δικαιοσύνης καί είχε σταλεί άπό τήν έλληνική κυβέρνηση ώς άντιπρόσωπός της στήν προσωρινή διοίκηση των Νέων χωρών (τέλη Οκτωβρίου 1912-Ίούνιο 1913) ήταν καί ή διεξαγωγή άπογραφής τού πληθυσμού. Ό ίδιος γράφει σχετικά: «'Ως έκ τής φύσεως αυτής (τής άπογραφής) ή έπιχείρησις δέν ήδύνατο νά διεξαχθή διά μόνων τών κυβερνητικών οργάνων άνευ θετικής συνεργασίας καί τών εϊς τοιαύτας περιστάσεις προσλαμβανομένων πολιτών, έκ τών ανεπτυγμένων ιδία τάξεων. Ό διευθύνων τό αρμόδιον τμήμα δεξιώτατος διοικητικός υπάλληλος Θ. Λιβέριος έπεμελήθη έπί τούτφ νά έλθη εϊς συνεννοήσεις μεθ όλων τών καταλλήλων στοιχείων, σωματείων καί ιδιωτών, έν τοίς πρώτοις δέ έκ τών Ισραηλιτών, καί νά καταστρώση πλήρες τό δίκτυον τών άπογραφέων...1. Τούς καταλόγους άκριβώς τών ύποψηφίων αυτών άπογραφέων έχουμε στό φάκελο πού σώθηκε. Ό μεγαλύτερος άπό αυτούς είναι έκεΐνος πού καταρτίσθηκε άπό τή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπως δείχνει ή σφραγίδα της στήν άρχή καί στό τέλος τού έγγράφου. Στό κάλυμμά του αναγράφεται με μπλέ μολύβι «Άπογραφεΐς Έλληνες, Ίδιώται καί με κόκκινη μελάνη ή σημείωση «Κον Λιβέριον. Ή τελευταία είναι πιθανό νά έγινε άπό τόν ίδιο τόν Ρακτιβάν. Στήν άρχή ό κατάλογος έχει τήν έπιγραφή «Κατάλογος Λογιών καί Προκρίτων Ελλήνων τής πόλεως Θεσσαλονίκης καί άναγράφει συνολικά 439 ονοματεπώνυμα κατοίκων, καθώς καί τή συνοικία όπου διέμενε ό καθένας. Υπάρχουν άκόμη σέ όρισμένα όνόματα άριθμοί άπό τό 1 ώς τό 16 σημειωμένοι μέ μπλέ ή κόκκινο μολύβι, ή απλές γραμμές. Παρόμοιες σημειώσεις, ώς τόν άριθμό 20, έχουν καί οί άλλοι κατάλογοι. Άπό σημειώσεις πάνω σέ μερικούς καταλόγους συμπεραίνεται ότι οί άριθμοί αύτοί δηλώνουν τό άπογραφικό τμήμα, στό όποιο άπασχολήθηκε ό κάθε άπογραφέας. Ένας κατάλογος, γραμμένος σέ δύο φύλλα άπό σημειωματάριο, έχει σημείωση μέ μπλέ μολύβι «Κ. Χατζόπουλος καί καμιά άλλη ένδειξη. Τέλος ένας άλλος μέ σφραγίδα τού Γραφείου Εργασίας καταγράφει τούς άπογραφεΐς τού 19ου άπογραφικοΰ τμήματος, μέ τίς υπογραφές πολλών άπό αύτούς πλάι στό όνομά τους. Οί κατάλογοι αύτοί, μέ τίς διευθύνσεις ή τά έπαγγέλματα τών κατοίκων ή καί τά δύο στοιχεία, άποτελοΰν μιά ζωηρή εικόνα τής δυναμικής 1. Κ ω V σ τ. Δ. Ρακτιβάν, Έγγραφα καί σημειώσεις έκ τής πρώτης έλληνικής Διοικήσεως τής Μακεδονίας ( ). Επιμελείς: Ίωάννου Θ. Δημαρά, Θεσσαλονίκη 1951, 50.

3 90 Βασίλης Δημητριάδης παρουσίας των Ελλήνων στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης κατά τά τελευταία χρόνια τής τουρκικής κατοχής, όταν άκόμη τόν πληθυσμό τής πόλης συνέθεταν σέ μεγάλο έπίσης βαθμό τό τουρκικό καί εβραϊκό στοιχείο. Τά ονόματα πού οί κατάλογοι αναφέρουν είναι τά περισσότερα γνωστά. Είναι ονόματα λογίων, προκρίτων, καθηγητών, γιατρών, φαρμακοποιών, ύπαλλήλων τραπεζών, του Δήμου καί δημοσίων υπηρεσιών, εμπόρων, έπαγγελματιων καί τεχνιτών, άκόμη καί μαθητών τού Γυμνασίου, πολλοί από τούς όποιους διέπρεψαν στήν πνευματική, οικονομική καί πολιτική ζωή του τόπου. Οί απόγονοι των πιό πολλών οικογενειών αποτελούν καί σήμερα άκόμη ενεργά μέλη τής κοινωνίας τής Θεσσαλονίκης. Τό νά προσπαθήσει να γράψει κανείς έστω καί δυό λόγια για τή δράση τών προσώπων πού άναφέρονται στούς καταλόγους καί των οικογενειών τους, θά ίσοδυναμουσε μέ τή συγγραφή τής ιστορίας τής Θεσσαλονίκης κατά τά τελευταία τουλάχιστο εκατό χρόνια κι αύτό δέν είναι δυνατό νά γίνει μέσα στά όρια ένός σύντομου άρθρου1. ΓΓ αύτό δημοσιεύονται μόνον οί κατάλογοι όπως έχουν, μέ τήν ελπίδα ότι θά χρησιμεύσουν γιά τήν πληρέστερη μελέτη τής ιστορίας τής πόλης μας. Ίσως άκόμη ή δημοσίευσή τους θά βοηθούσε νά συγκεντρωθούν τά αρχεία τών οικογενειών τά όποια σώζονται άκόμη, ώστε μαζί μέ άλλα άρχεϊα πού βρίσκονται στό 'Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας νά άποτελέσουν τήν κυριότερη πηγή γιά μιά πληρέστερη μελέτη τής πρόσφατης ιστορίας τής Θεσσαλονίκης. Οί κατάλογοι πού δημοσιεύονται εδώ παρουσιάζουν έπίσης καί μιά εικόνα τής κοινωνίας τής Θεσσαλονίκης προτού άκόμη αύτή διαφοροποιηθεί μέ τήν άνάμιξη νέων στοιχείων. Στή δεκαετία πού άκολούθησε, ή ένταξη τής πόλης στον έλλαδικό χώρο καί ή άφιξη πολλών υπαλλήλων καί ι διωτών άπό τή Νότια Ελλάδα καί τήν Κρήτη, ή εγκατάσταση αργότερα στήν πόλη ένός μεγάλου άριθμοΰ Ελλήνων άπό πόλεις πού έμειναν έξω άπό τά νέα σύνορα τής χώρας, όπως ήταν τό Μοναστήρι καί ή Άδριανούπολη, καί τέλος ή άφιξη χιλιάδων προσφύγων άπό τή Μ. Ασία, διαμόρφωσαν μιά νέα σύνθεση τής κοινωνίας τής Θεσσαλονίκης. Μέ τήν παράθεση τών όνομάτων πού άναγράφονται στούς καταλόγους έπιστρέφουμε σέ μιά έποχή, πού ό έλληνισμός τής πόλης, συσπειρωμένος άκόμη γύρω άπό τήν 1. Μιά πρώτη προσπάθεια προς τό σκοπό αύτό έγινε πριν άπό άρκετά χρόνια άπό τήν Αγγελική Τσιώμου-Μεταλλινοϋ, πού συγκέντρωσε στά βιβλία της πολλά στοιχεία γιά τή συγγραφή τής Ιστορίας τών πιό γνωστών οικογενειών τής παλιάς Θεσσαλονίκης. Βλ. τά βιβλία της: Παλαιά Θεσσαλονίκη (Εικονογραφημένη), Θεσσαλονίκη, τ. Α', 1939, τ. Β' (Ή παλαιά Διανόησις), Θεσσαλονίκη Παλαιοί Μακεδόνες ποιηταί, Θεσσαλονίκη Οί παλαιοί Επιστήμονες τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1941.

4 'Ο πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης κατά τό έκκλησία, άποτελοϋσε μια σχετικά μικρή, άλλα γεμάτη σφρίγος καί ενθουσιασμό κοινότητα, πού δροΰσε προς κάθε κατεύθυνση καί άγωνιζόταν μέσα σέ ένα εχθρικό περιβάλλον άπέναντι σέ εναν άριθμητικά άνώτερο έβραϊκό καί τουρκικό πληθυσμό καί σέ ποικίλες προπαγάνδες, βαλκανικών καί ευρωπαϊκών κρατών. 'Η άπογραφή Οί εφημερίδες «Μακεδονία καί «Νέα Αλήθεια πού έκδίδονταν τήν εποχή εκείνη στή Θεσσαλονίκη δίνουν άρκετές πληροφορίες γιά τήν προετοιμασία καί τή διεξαγωγή τής άπογραφής. Γιά άρκετές μέρες άπό τήν 17η Απριλίου καί επειτα δημοσιευόταν ειδική άγγελία τοϋ Γραφείου Εργασίας1 σχετικά μέ τήν άπογραφή πού θά γινόταν τήν Κυριακή, 28 Απριλίου2. Τό ίδιο Γραφείο μέ έγγραφά του ζήτησε άπό τούς προξένους στήν 1. Στό φύλλο άρ. 2143, σ. 1-2 τής 21ης Μαρτίου τής «Νέας Αλήθειας δημοσιεύεται ό οργανισμός του Γραφείου Εργασίας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, στό όποιο υπαγόταν καί ή 'Υπηρεσία Στατιστικής. 2. Τό κείμενο τής άναγγελίας τής άπογραφής έχει ώς έξής: Βασίλειον τής Ελλάδος Νομαρχία Θεσσαλονίκης Τό Γραφείον Εργασίας προς πάντας τους κατοίκους τής Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί ότι, Τήν Κυριακήν 28 Απριλίου 1913 (παλαιό χρονολογία) θέλει ένεργηθή γενική άπο~ γραφή πάντων ανεξαιρέτως των κατοίκων Θεσσαλονίκης αδιακρίτως φύλου, ηλικίας, έπαγγέλματος καί θρησκεύματος. Ή άπογραφή δεν εχει κανένα ούτε φορολογικόν, ούτε στρατολογικόν, ούτε πολιτικόν σκοπόν, άλλ εχει απλώς καί μόνον καθαρως στατιστικόν καί δημογραφικάν χαρακτήρα. Ή άπογραφή των κατοίκων θέλει διενεργηθή υπό επιτροπών άποτελουμένων εξ υπαλλήλων καί μορφωμένων ιδιωτών τής πόλεως, οϊτινες θά περιέλθωσι τάς οικίας τών κατοίκων καί θά γράφωσιν εις οικογενειακά δελτία τον άριθμόν, όνομα, επάγγελμα κτλ. τών μελών πάσης οικογένειας καί ΚΑΛΕ I Πάντας τούς κατοίκους τής Θεσσαλονίκης όπως κατά τήν ημέραν τής άπογραφής δεχθώσι μετά προθυμίας εις τάς οικίας αυτών τούς άπογραφείς καί δώσωσιν εις αύτούς μετ άκριβείας τάς αχτηθησομένας στατιστικός πληροφορίας. Έν Θεσσαλονίκη 13 Απριλίου 1913 Ό Νομάρχης Θεσσαλονίκης Π.Α. Άργυρόπουλος Ό Διευθυντής τον Γραφείου Εργασίας Θ.Δ. Λιβέριος Έντυπο τής ίδιας άναγγελίας στά έλληνικά, γαλλικά, τουρκικά καί έβραϊκά, προορισμένο γιά τοιχοκόλληση, σώζεται στό φάκελο μέ τούς πίνακες τών άποτελεσμάτων τής άπογραφής.

5 92 Βασίλης Δημητριάδης πόλη νά συστήσουν στους ύπηκόους τους πού μένουν στή Θεσσαλονίκη νά συμπληρώσουν τα άπογραφικά δελτία- τήν ίδια αίτηση άπηύθυνε καί στον πρωθιερέα τής αρμένικης κοινότητας καί τόν Βούλγαρο αρχιμανδρίτη. Ό διευθυντής τού Γραφείου Εργασίας κάλεσε έπίσης τούς μουχτάρηδες τής κάθε συνοικίας καί τούς ανέπτυξε τούς σκοπούς καί τή μέθοδο τής άπογραφής1. 'Ως μέλη των άπογραφικών τμημάτων καί ως άπογραφείς υποδείχθηκαν άπό τόν άρχιρραβίνο τής πόλης 800 περίπου άτομα «έκ των μάλλον μεμορφωμένων Ισραηλιτών καί άπό τόν μουφτή άλλοι 200 περίπου μουσουλμάνοι2. Ή «Μακεδονία τής 19ης Απριλίου άναφέρει έπίσης οτι ό μητροπολίτης Γεννάδιος ύπέδειξε 409 άτομα, ή Δημαρχία 75 υπαλλήλους της, ή Τράπεζα τής Ανατολής 47 υπαλλήλους της, ή Τράπεζα Αθηνών 41 δικούς της, ή Οθωμανική Τράπεζα 5 καί ή Τράπεζα Εμπορίου καί Αποθηκών 6. Στό φύλλο τής έπόμενης μέρας τής ίδιας εφημερίδας αναγράφεται οτι ή Νέα Λέσχη υπέδειξε για τόν ίδιο σκοπό πενήντα μέλη της, ό Ελληνικός Γυμναστικός Σύλλογος «Ηρακλής πενήντα μέλη του κι αυτός, ή Λέσχη τού Ίντίμ 24 μέλη της, τό σωματείο τών παλαιών μαθητών τού Ί- σραηλιτικου συλλόγου Alliance έντεκα μέλη του καί ή Τράπεζα Θεσσαλονίκης δέκα υπαλλήλους της. Οί κατάλογοι τών προτεινομένων πού σώθηκαν δημοσιεύονται εδώ. Έτσι κατορθώθηκε μέσα σέ λίγες μέρες νά καταρτισθοΰν 21 κεντρικές έπιτροπές ή τμήματα άπογραφής μέ 412 μεικτές άπογραφικές υποεπιτροπές, στις όποιες απασχολήθηκαν περίπου υπάλληλοι καί ιδιώτες, Έλληνες, Ισραηλίτες, Οθωμανοί, Αρμένιοι, Βούλγαροι καί άλλοι3. Σέ κάθε τμήμα μετείχε αντιπρόσωπος τής Νομαρχίας, οί θρησκευτικοί αρχηγοί καί οί μουχτάρηδες τών συνοικιών, διοικητική επιτροπή άπό δημόσιους καί ιδιωτικούς υπαλλήλους πού θά κατένειμαν τά ύποτμήματα, άστική έπιτροπή άπό τούς πιό έγκριτους ιδιώτες τού τμήματος καί μεικτές επιτροπές άπό δυο άπογραφείς ή κάθε μιά, πού θά κατέγραφαν τά άπογραφικά δελτία4. Θά παρευρίσκονταν έπίσης στή βάση τού κάθε τμήματος οί αξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί τής χωροφυλακής τής περιοχής του5. Στό φύλλο 2167 τής 23 Απριλίου 1913 τής «Νέας Αλήθειας δήμοι. Έφ. «Μακεδονία, άρ. 536 τής 19 Απριλίου 1913, σ Έφ. «Μακεδονία, άρ. 537 τής 20ής Απριλίου 1913, σ Έφ. «Νέα Αλήθεια, άρ. 2171/265 τής 28 Απριλίου 1913, σ. 2. Στό φύλλο άρ. 532 τής 27ης Απριλίου 1913 τής έφημερίδας «Μακεδονία οί έπιτροπές άνέρχονται σέ είκοκοσι, μέ 450 περίπου υποεπιτροπές καί άπογραφείς. 4. Έφ. «Μακεδονία, άρ. 528 τής 21ης Απριλίου Έφ. «Νέα Αλήθεια, άρ τής 23ης Απριλίου 1913.

6 Ό πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης κατά τό σιεύειαι ό πίνακας μέ τις περιοχές πού περιλαμβάνονταν σε κάθε τμήμα. Ό κατάλογος αύτός εχει ώς έξης: «Τμήμα 1. Συνοικία Βουγιούκ-Δερέ1 καί Δεπό. Έδρα Λύκειον Νούκα. Τμήμα 2. Συνοικία Άναλήψεως καί Καραγάτς2. Έδρα Άστ. Σταθμός Καραγάτς. Τμήμα 3. Συνοικία Δεφτερδάρ3 καί Κάρλο Άρσλάν4. Έδρα Εμπορική Σχολή Κωνσταντινίδου. Τμήμα 4. Συνοικία 'Αγίας Τριάδος καί Κερίμ Έφένδη5. Έδρα Άστ. Σταθμός Αγίας Τριάδος. Τμήμα 5. Συνοικία Ορφανοτροφείου6. 'Έδρα Άστ. Σταθμός Ορφανοτροφείου. Τμήμα 6. Συνοικία Στρατώνων. Έδρα Φυλάκιον Στρατώνων. Τμήμα 7. Συνοικία Χαμηδιέ7. Ανατολική πλευρά καί Παρθεναγωγεΐον Νούκα. Τμήμα 8. Συνοικία Χαμηδιέ. Δυτική πλευρά μέχρι Μητροπόλεως καί Άστ. Σταθμού Λευκού Πύργου Χαμηδιέ. Τμήμα 9. Συνοικία 'Ιπποδρομίου μέχρι Αγίας Σοφίας καί όδοΰ Έγνατίας. Έδρα τό Συνοδικόν Εκκλησίας Παναγούδας. Τμήμα 10. Συνοικία Αγίου Αθανασίου μέχρι Σαντριβανίου καί όδοΰ Μιδάτ Πασσά8. Έδρα τό Συνοδικόν Αγίου Αθανασίου. Τμήμα 11. Συνοικία Τσαούς Μοναστήρ9 καί άπό τής οδού Μιδάτ Πασ- 1. Büyük dere (Μεγάλος Λάκκος) όνομαζόταν ό χείμαρρος Κυβερνείου (Β. Δ η μ η- τ ρ ι ά δ η, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1983, 220), καθώς καί οι όδοί Κρήτης καί Δελφών (ό.π., 232). 2. Ή παλαιότερη ονομασία τής περιοχής τής Αναλήψεως, κυρίως τό ανατολικό της τμήμα. 3. Defterdar λεγόταν πρίν ό χείμαρρος Κωνσταντινίδη, δυτικά άπό τή Σχολή Τυφλών (ό.π., 220). 4. Ό χείμαρρος τοο Karlo Arslan περνούσε πλάι άπό τό παλαιό Κεραμοποιεϊο Άλατίνι, στήν περιοχή τής σημερινής όδοΰ 26ης Οκτωβρίου, καί χυνόταν στή θάλασσα δίπλα στό κτίριο τοϋ παλαιοϋ Κυβερνείου, όπου σήμερα στεγάζεται τό Εθνικό καίλαογραφικό Μουσείο (ό.π., 220). 5. Ή σημερινή όδός Παρασκευοπούλου (ό.π., 224). 6. Πρόκειται γιά τό Ορφανοτροφείο Παπάφη (ό.π., 224). 7. Χαμηδιέ όνομαζόταν πρός τιμή τοϋ σουλτάνου Άβδούλ-Χαμίτ Β' ( ) ολόκληρη ή άνατολική πλευρά τής πόλης, πού αναπτύχθηκε έπειτα άπό τήν κατεδάφιση τών τειχών τό 1867 (ό.π., 222). 8. Midhat Pasa όνομαζόταν κατά τα τελευταία χρόνια τής τουρκοκρατίας ή όδός 'Αγίου Δημητρίου (ό.π., 147). Γιά τόν Ahmed efik Midhat PaSa ( ) καί τή σημαντική του συμμετοχή στήν άναμόρφωση τοϋ όθωμανικοϋ κράτους κατά τό τέλος τοϋ 19ου al. βλ. ό.π., Ή Μονή Βλατάδων. Γιά τή συνοικία Τσαούς Μοναστήρι βλ. ό.π.,

7 94 Βασίλης Δημητριάδης σά μέχρι Γεδή Κουλέ1. 2'Έδρα Άστ. Σταθμός Μονής Βλατάδων. 12. Συνοικισμός Παλαιά Ψαράδικα3, 'Αγίας Έλεούσης3. 'Έδρα Άστ. Σταθμός Ψαράδικα. 13. Συνοικισμός Αγίας Θεοδώρας καί Μεγάλης Χάβρας4 μέχρι Έγνατίας όδοϋ. Έδρα ή Άρχιρραβινεία. 14. Συνοικισμός Αγίου Νικολάου μέχρι Αγίου Δημητρίου καί Αγίας Παρασκευής. "Εδρα Εκκλησία Αγίου Νικολάου. 15. Συνοικισμός άπό τής όδοϋ Μιδάτ Πασσά προς άνατολάς του Διοικητηρίου μέχρι τοΰ τείχους. Έδρα Άστ. Σταθμός Προφήτου Ήλιου. 16. Συνοικισμός Φραγκομαχαλά, Τοπχανέ5, Άγιος Μηνάς μέχρι παραλίας. "Εδρα τό οίκημα τής Δ' Μεραρχίας. 17. Συνοικισμός Δημαρχίας6 μέχρι Πύλης Βαρδαρίου άνωθεν τής Έ- γνατίας όδοϋ. "Εδρα τό οίκημα τής Δημαρχίας. 18. Συνοικισμός: Τάς συνοικίας άπό Διοικητηρίου δυτικώς μέχρι Γενή Καπού7 άνωθεν τής όδοϋ Μιδάτ Πασσά. "Εδρα ό Άστ. Σταθμός Γενή Καπού. 19. Συνοικισμός Ρεζή8, Κιλκίς Μαχαλά Β. πλευρά μέχρι στάθμου Κωνσταντινουπόλεως. "Εδρα ό Άστ. Σταθμός Πύλης Βαρδαρίου. 1. Γιά τό Yedi Kule (Έπταπύργιο) βλ. Ö.π., Τα Παλαιό Ψαράδικα βρίσκονταν στή σημερινή όδό 'Αγίου Μηνά, δυτικό άπό τό ναό του 'Αγίου Μηνά (ο.π., 40, 172, 196). 3. Ό μικρός ναός τής Παναγίας Έλεούσης βρισκόταν στή σημερινή Λεωφόρο Τσι. μισκή καί άνήκε στή Μονή Βλατάδων (ό.π., 263). 4. 'Η Άρχιρραβινεία τής Θεσσαλονίκης, ή Κεντρική Συναγωγή καί ή περίφημη έ- βραϊκή σχολή Talmuth-Tora βρίσκονταν στή σημερινή Πλατεία Βλάλη (ό.π., 371). 5. Tophane (Πυροβολοστάσιο) ονομαζόταν μιό μικρή έβραϊκή συνοικία άπό τήν Παλαιό Τσιμισκή (Αγίου Μηνά) ως τήν παραλία καί όπό τήν όδό Χίου ως τή Βενιζέλου, δηλαδή ήταν ή περιοχή τής σημερινής Πλατείας Ελευθερίας (ό.π., 172). Τήν όνομασία της τήν οφείλε στον πύργο πού βρισκόταν πλάι στήν Πύλη τής Σκάλας (Iskele kapisi), στή δυτική άκρη τής σημερινής όδοϋ Φιλικής Εταιρείας (ό.π., 158). Tophane όμως ονομαζόταν καί τό κάστρο τοϋ Βαρδάρη, έκεΐ όπου σήμερα βρίσκονται τά Δικαστήρια τής πόλης (ό.π., 349), καί ή περιοχή αύτοϋ πρέπει νά άποτελεϊ μέρος τοϋ 16ου τμήματος. 6. Τό κτίριο τής Δημαρχίας κατά τά τελευταία χρόνια τής τουρκοκρατίας βρισκόταν στήν όδό Isma il Pasa Hamami (ή Tahta Kale Hamami), σημερινή Τωνος Δραγούμη, δυτικά άπό τό Καραβάν Σεράι καί τό τζαμί τοϋ Hamza Bey, στή στεγασμένη αύλή τοϋ οποίου λειτουργεί σήμερα ό κινηματογράφος Άλκαζάρ (ό.π., 411). 7. Yeni Kap! (Νέα Πύλη) όνομαζόταν ή πύλη στήν όποια κατέληγε δυτικά ή Αγίου Δημητρίου (ό.π., 330). 8. Ή περιοχή Ρεζί τοϋ Βαρδάρη είχε πάρει τήν όνομασία της άπό τά κτίρια τής Regie, τής Διευθύνσεως Μονοπωλείου Καπνοϋ πού βρισκόταν έκεΐ (ό.π., 236). Κιλκίς Μαχαλά όνομαζόταν ή περιοχή τοΰ Βαρδάρη, όπου είχαν έγκατασταθεϊ κατά τά τέλη τής τουρκοκρατίας βουλγαρόφωνοι χωρικοί, προερχόμενοι πιθανώς άπό τήν περιοχή τοϋ Κιλκίς.

8 Ό πληθυσμός της Θεσσαλονίκης κατά τό Συνοικισμός Καβάκια1, σιδ. σταθμός Μοναστηριού, Βεξινάρ. 'Έδρα ό Άστ. Σταθμός σιδηροδρόμου. 21. Ανεξάρτητον τμήμα Λιμένος. Έδρα Λιμεναρχεΐον. Στο τελευταίο τμήμα ό λιμενάρχης άνέλαβε νά καταγράψει τά πληρώματα των πλοίων πού θά βρίσκονταν αραγμένα στό λιμάνι τό βράδυ τής 27ης προς 28η Απριλίου2. Μέ τά οικογενειακά δελτία άπογραφής, πού μοιράστηκαν στό κάθε σπίτι από τήν προηγούμενη τής άπογραφής μέρα, καταγράφονταν τό όνομα καί επίθετο κάθε μέλους μιας οικογένειας, τό φύλο του, τό έτος γεννήσεως, ή θρησκεία, ή υπηκοότητα, ή γλώσσα, τό επάγγελμα καί τέλος ό τόπος μόνιμης κατοικίας. Στό ίδιο δελτίο θά άπογραφόταν καί τό υπηρετικό προσωπικό. Μέ τή θρησκεία επρεπε νά δηλωθεί καί τό δόγμα, νά άναγραφεΐ μόνον ή μητρική γλώσσα τού άπογραφόμενου, καί τέλος τό επάγγελμα επρεπε νά είναι συγκεκριμένο3. Ή άπογραφή πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 28 Απριλίου «άνευ άπευκταίου, παρά τις αντιδράσεις, ιδίως τού Ισραηλιτικού στοιχείου τής πόλης, καί είχε πρωτοφανή έπιτυχία. Αυτή αποδόθηκε άπό τίς εφημερίδες τής εποχής στήν καλή προπαρασκευή καί όργάνωση, στό σύστημα των μεικτών υποεπιτροπών, πού άποτελοϋνταν άπό πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων, ώστε νά μπορούν νά συνεννοούνται μέ τόν πολύγλωσσο καί πολυεθνή πληθυσμό τής πόλης κατά τήν εποχή έκείνη, στή δραστηριότητα τών άπογραφέων, ιδίως τών Ισραηλιτών καί τών Μουσουλμάνων, καί στήν εμπιστοσύνη τού κόσμου γιά τούς σκοπούς τής άπογραφής4. Τά αποτελέσματα όμως τής άπογραφής (είκ. 1.) δέν έγιναν γνωστά, παρά τήν υπόσχεση τών άρμοδίων ότι ή επεξεργασία τών στοιχείων θά τελείωνε σέ εξι μήνες. Τά γεγονότα άλλωστε πού ακολούθησαν σέ σύντομο χρονικό διάστημα μέτόν έλληνοβουλγαρικό πόλεμο τού 1913 πρώτα καί τόν Α' παγκόσμιο πόλεμο λίγο άργότερα, άλλαξαν δραστικά τή σύνθεση τού πληθυσμού τής πόλης καί κατέστησαν τά αποτελέσματα τής άπογραφής χωρίς ούσιαστικό περιεχόμενο5. 1. Δέν είναι γνωστό σέ ποιο σημείο ακριβώς τής περιοχής τοϋ Βαρδάρη βρίσκονταν τα Καβάκια" όπωσδήποτε πρέπει νά βρίσκονταν στήν περιοχή τοϋ παλαιού Σιδ. Στάθμου. Τό Βεξινάρ (Bes Çinar: Πέντε Πλατάνια) είναι ή περιοχή πού άπό τόν Μάρτιο τοϋ 1913 όνομαζόταν «Κήπος Πριγκίπων (βλ. Έφ. «Νέα Αλήθεια, άρ. 2148/242 τής 28ης Μαρτίου 1913, 2). 2. Έφ. «Μακεδονία, άρ. 527 τής 20 Απριλίου 1913, Έφ. «Νέα Αλήθεια, άρ. 2170/264 τής 27ης Απριλίου 1913, 4, όπου δημοσιεύεται αντίγραφο ένός δελτίου άπογραφής. 4. Έφ. «Νέα Αλήθεια, άρ. 2172/266 τής 30ής Απριλίου 1913, Τόν δημοσιευμένο πίνακα τών συγκεντρωτικών άποτελεσμάτων βλ. στοϋ Κωνστ. Δ. Ρ α κ τ ι β ά V, Έγγραφα καί σημειώσεις έκ τής πρώτης έλληνικής Διοικήσεως τής Μακεδονίας ( ), 51.

9 96 Βασίλης Δημητριάδης ' Απυγραφο) τής 28 Ί< Απριλίου 1912 Πίναξ ijpfuir.otv και ατομον, οικογένειας καί φυλάς τον πληθυσμόν τής πάλευες Θεσσαλονίκης Διαίρεσις της πολεοις, Όικυγιν. 'Άτομα έν ;>>.< > "Ιν.λιινε; Ίσοίπι/.ΐται Οθωμανοί Βυύλγαοοι Ξένοι Τμήμ a ι Λ ϋ V! 'ΆΟροισ j Ό διευθυντής του Γοαςιίου ιργιιοίας (Τ.Σ ) Θ. Λ. Λιβίς.ιος Εικ. 1. Πίνακας των συγκεντρωτικών άποτελεσμάτων τής υπογραφής.

10 Ό πληθυσμός της Θεσσαλονίκης κατά τό ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ονοματεπώνυμον 1. Άντωνιάδης Ευστάθιος 2. "Αββοτ Άδόλφος 3. Άνδριόπουλος Δημήτριος 4. Βλιάντη Χρηστός 5. Βλιάντη Κωνσταντίνος 6. Βόγας Κίμων 7. Βόγας Κωνσταντίνος 8. Βιτιόπουλος Γεώργιος 9. Γεωργιάδης Ιορδάνης 10. Γιαννούλης Τάσκος 11. Δημητριάδης Πέτρος 12. Δάνας Θεόδωρος 13. Διβόλης Γεώργιος 14. Εμμανουήλ Κατάκαλος 15. Εΰσταθιάδης Ζάχος 16. Εΰγενίδης Δημήτριος 17. Ζαφειροπούλου Νικόλαος 18. Ζωγράφου Πολυδεύκης 19. Ζωγράφου Ματθαίος 20. Ζωγράφου Σταμάτιος 21. Ζάμιτ Νικόλαος 22. Κοπάνου Κωνσταντίνος 23. Κοπάνου Αιμίλιος 24. Κοπάνου Χρηστός 25. Καρακάλλα Κωνσταντίνος 26. Κοπατσιάρης Νικόλαος 27. Καραγκανίδης Σταύρος 28. Κοεμτζόπουλος Αλκιβιάδης 29. Κοεμτζόπουλος Γεώργιος 30. Καλλιδόπουλος Αθανάσιος 31. Κατακάλλου Εμμανουήλ 32. Κάρπος Θωμάς 33. Καρβωνίδης Γεώργιος 34. Κοτροτσόπουλος Γεώργιος Συνοικία Άναλήψεως Συνοικία Άγ. Κωνσταντίνου 35. Καζάζης Νικόλαος 36. Λαναράς Κωνσταντίνος 37. Λογαρίδης Βασίλειος 38. Μούσιος Βασίλειος 39. Μούσιος Μιχαήλ 40. Μουσιούρη Νικόλαος 41. Μπίτσιος Ιωάννης 42. Μενεξές Γεώργιος 43. Μενεξές Μιλτιάδης 44. Μενεξές Αριστείδης 45. Μενεξές Γεώργιος 46. Μαυρουδής Ιωάννης 47. Μακρής Αθανάσιος 48. Μήλιου Γεώργιος 49. Μπλάτσης Δημοσθένης 50. Νικολαΐδης Γεώργιος 51. Νικολάου Κωνσταντίνος 52. Παπαδόπουλος Νικόλαος 53. Πενζίκης Σαράντης 54. Παιωνίδης Ξενοφών 55. Παπαευσταθόπουλος Δημήτριος 56. Ρουσσίδης Αθανάσιος 57. Ρήγας Αριστείδης 58. Ρήγας Θεμιστοκλής 59. Σέρτσιος Κωνσταντίνος 60. Συνδίκα Αριστοτέλης 61. Σοφιαλίδης Γεώργιος 62. Τζιαμτζής Ήλίας 63. Τοσσίδης Κωνσταντίνος 64. Τουρπάλης Νικόλαος 65. Χαριάτης Δημήτριος 66. Χρυσάφης Γεώργιος 67. Χα Λαζάρου Περικλής 68. Χαρίτου Νικόλαος 69. "Αββοτ Αρθούρος 70. 'Αββοτ Ροδόλφος 71 Άφουξενίδης Ηρόδοτος 72. Άνέστη Στέφανος 73. Βουδαλίκας Κωνσταντίνος 74. Βικόπουλος Θωμάς 75. Βελλίδης Κωνσταντίνος 76. Βόγας Δημήτριος 77. Βαγλαμαλής Αγαμέμνων 78. Βούρρου Γεώργιος 79. Γεωργιάδης Γεώργιος 80. Γρηγοριάδης Γρηγόριος

11 98 Βασίλης Δημητριάδης 81. Γριζόπουλος Γεώργιος 82. Δούμας Σπυρίδων 83. Δημητριάδης Αντώνιος 84. Δούμπλας Δημήτριος 85. Δημόπουλος Στέφανος 86. Δελενίκου Άργύριος 87. Δαλέγκας Αναστάσιος 88. Ζαρούχα Γεώργιος 89. Ζαρούχα Βασίλειος 90. Ζαχόπουλος Νικόλαος 91. Θεοχάρους Γρηγόριος 92. Ίωαννίδης Μιχαήλ 93. Ίωαννίδης Γεώργιος 94. Καραδήμου Αλέξανδρος 95. Κωνσταντινίδης Νικόλαος 96. Κοτσάνου Κήρυκος 97. Καραλέκου Θεόδωρος 98. Κουλτσάκη Χρηστός 99. Κουρήνας Μιχαήλ 100. Κατσικόπουλος Ιωάννης 101. Κούλη Ιωάννης 102. Κομποθέκλας Μενέλαος 103. Λεόπουλος Μιχαήλ 104. Λεμονίδης Δημήτριος 105. Μουρτζόπουλος Πλάτων 106. Μήλιου Μιλτιάδης 107. Μπουζάνη Δημήτριος 108. Μήλιου Ιωάννης 109. Μποσνιάκου Κύρος 110. Μπέλου Απόστολος 111. Μανδαλάκης Νικόλαος 112. Νέδου Πέτρος 113. Νούσια Μιχαήλ 114. Νέτσου Αναστάσιος 115. Νέτσου Άλέκος 116. Ξενοφωντίδης Νικόλαος 117. Οίκονομίδης Βασίλειος 118. Οίκονομίδης Δημήτριος 119. Παπάζογλου Νικόλαος 120. Πεσνικίδης Περικλής 121. Παπαγεωργίου Πέτρος 122. Πέτσιου Αδαμάντιος 123. Πολυζόπουλος Απόστολος 124. Πανας Κωνσταντίνος 125. Παπακώστας Άστέριος 126. Παπακώστας Γεώργιος 127. Πλατσούκας Ιωάννης 128. Παράσχου Παράσχος 129. Παπαδέλης Γεώργιος 130. Ραδίτος Παντελής 131. Ραδίτος Αναστάσιος 132. Ρουσσίδης Κωνσταντίνος 133. Ρίτσιου Μιχαήλ 134. Σαχίνης Απόστολος 135. Σαρρής Μιχαήλ 136. Στεργίου Δημήτριος 137. Σαμαράς Γεώργιος 138. Σουφλιέρη Νικόλαος 139. Σουνίδης Δημήτριος 140. Σφήκα Νικόλαος 141. Τζελεπης Γεώργιος 142. Τούρτουλης Εύάγγελος 143. Τσιατσιάδης Μιχαήλ 144. Τουρπάλης Δημήτριος 145. Τόσκας Θεοφάνης 146. Τσίτσα Φώτιος 147. Τσιμάνης Ιωάννης 148. Τσιγκαράς Δημήτριος 149. Τσιλέκα Δημήτριος 150. Φωκίδης Γεώργιος 151. X«Δημητρίου Αριστείδης 152. Χριστομάνου Νικόλαος 153. X Αναγνώστου Κωνσταντίνος 154. X«Γεωργίου Γεώργιος 155. Χαρισιάδης Σταύρος 156. 'Ωρολογάς Γρηγόριος 157. 'Ωρολογάς Βασίλειος Συνοικία Άγ. Ύπατίου ^"[Παναγίας] Δεξιάς) 123. Βαρβέρη Γεώργιος Βαλσαμόπουλος Νικόλαος 124. Βαρέλλας Μιχαήλ 126. Βαμβακάς Ήλίας 1. Στήν άρίθμηση τών όνομάτων έπαναλαμβάνονται οί άριθμοί άπό 123 ώς καί 157 άπό λάθος αυτού πού εγραψε τόν κατάλογο. Επομένως ό κατάλογος αύτός περιέχει συνολικά 438 όνόματα.

12 'Ο πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης κατά τό Γρηζιώτης Νικόλαος 128. Γεωργίου Απόστολος 129. Ζαχαρόπόυλος Δημήτριος 130. Θάννου Εμμανουήλ 131. Ίωάννου Εύάγγελος 132. Ίωάννου Παναγιώτης 133. Ίατρίδης Δημήτριος 134. Καρακίτσας Δημήτριος 141. "Αρτας Γεώργιος 142. Γραικός Απόστολος 143. Γιουβίτσας Γρηγόριος 144. Δόικος Παναγιώτης 145. Εμίρης Ιωάννης 146. Ζωΐδης Κωνσταντίνος 147. Μουδόπουλος Θωμάς 148. Μπιμπλής Αναστάσιος Συνοικία 'Αγ Κομνίδης Αναστάσιος 136. Μητάκου Παύλος 137. Μπήτος Ιωάννης 138. Παράσχου Κωνσταντίνος 139. Σιαπερόπουλος Γεώργιος 140. Χαρισιάδου Χρ. Απόστολος Μούσιου Ν. Θεόδωρος Έλεούσης, «Μητροπόλεως 149. Μπιμπλής Χρίστος 150. Παβεζόπουλος Κωνσταντίνος 151. Σακελλαρίδης Νικόλαος 152. Σασαγιάννης Μιχαήλ 153. Τσιώμος Κωνσταντίνος 154. Τουρνιβούκας Ιωάννης 155. Φλόκκας Γεώργιος 156. Ήλία Ιωάννης 157. Πήκα Ιωάννης 158. Παπαδοπούλου Απόστολος 159. Πλάστα Νικόλαος 160. Σιούντα; Κωνσταντίνος 161. Ναούμ Τάσκιος Συνοικία 'Αγ. Θεοδώρας 162. Κούφας Ιωάννης 163. Πεντζίκης Βασίλειος 164. Πλάστας Ζήσης 165. Σιούντας Αναστάσιος 166. Τσιαμόπουλος Αθανάσιος Συνοικία 'Αγίας Τριάδος 167. Στοΐλου Δημήτριος 168. Σερέφας Αθανάσιος 169. Στράλλας Δημήτριος 170. Τουρπάλης Βασίλειος 171. Τρωγιάννου Αριστείδης 172. Φωτίου Αντώνιος 173. Χατζή Αντωνίου Κωνσταντίνος 174. 'Ωρολογάς Εύστράτιος 175. Άνθίδης Αλέξανδρος 176. Άστρα Σωκράτης 177. Βάρδα Γεώργιος 178. Βάμβαλης Νικόλαος 179. Βασιλειάδης Βασίλειος 180. Βασιλειάδης Γρηγόριος 181. Γικαογιάς Ηρακλής 182. Εύγενίδης Παϋλος 183. Ζαχαριάδης Απόστολος 184. Ζούλης Ιωάννης 185. Ζλατάνου Αθανάσιος 186. Ίωάννου Εμμανουήλ 187. Κόρου Ιωάννης 188. Κουρατζής Γεώργιος 189. Κατακάλου Πολύδηρος 190. Κεχαγιάς Μιχαήλ 191. Μαυροβίτης Μιχαήλ 192. Οικονόμου Θεμιστοκλής 193. Παπά Μόσχου Γεώργιος 194. Παπά Αθανασίου Σίμος 195. Πέντσιου Γεώργιος 196. Παντελής Γρηγόριος 197. Πεσματζόγλου Στέφανος 198. Παρασκευαΐδης Κωνσταντίνος 199. Σιάνου Βασίλειος 200. Σιάγα Νικόλαος 201. Σιμωνίδης Μιχαήλ

13 iüo Βασίλης Δημητριάδης Συνοικία Άγ. Νικολάου 202. Άντωνιάδης Νικόλαος 203. Βόγας Γεώργιος 204. Βόγας Λάζαρος 205. Βόγας Πέτρος 206. Γεωργιάδης Γεώργιος 207. Γεωργίου Θησεϋς 208. Γρηγοριάδης Αλέξανδρος 209. Εμμανουήλ Εμμανουήλ 210. Καλαϊτζής Κωνσταντίνος 211. Κοροβέσης Δημήτριος 212. Κράλλης Αλέξανδρος 213. Κράλλης Νικόλαος 214. Κράλλης Περικλής 215. Μήλιος Νικόλαος 216. Μισθανεύς Βασίλειος 217. Μπέλλας Νικόλαος 218. Μπέλλας Πέτρος 219. Μπέλλου Πάτροκλος 220. Παπαβασιλείου Δημήτριος 221. Σακελλαρίδης Αλέξανδρος 222. Σακελλαρίδης Γεώργιος 223. Στεφανίδης Αλέξανδρος 224. Χαρδαλιδς Βασίλειος 225. Πλαταρίδης Φίλιππος Συνοικία Άγ. Μηνά 226. Βέργου Πέτρος 227. Βλαχονικόλας Σπϋρος 228. Βουδαλήκας Διονύσιος 229. Γκίνης Πέτρος 230. Γρηγοριάδης Προκόπιος 231. Εύαγγελίδης Αθανάσιος 232. Ζωγράφου Κωνσταντίνος 233. Καλού Αλέξανδρος 234. Καλού Φωκίων 235. Καλού Ιωάννης 236. Καραμπέρης Αθανάσιος 237. Καραμπέρης Γεώργιος 238. Καστρίτσης Νικόλαος 239. Λογιωτάτου Γεώργιος 240. Μαντόπουλος Γεώργιος 241. Παπαχρίστου Γρηγόριος 242. Πυργόπουλος Γεώργιος 243. Σαρρόπουλος Δημήτριος 244. Τομόπουλος Δημήτριος 245. Τομόπ ουλος Κωνσταντίνος 246. Φριδάς Κωνσταντίνος Συνοικία Μονής Βλαταίων και Λαοδηγητρίας 247. 'Ιεροδιακόνου Δημήτριος 248. Χριστοφορίδης Απόστολος 249. Μακρινιώτης Αθανάσιος 250. Αστεριού Αθανάσιος 254. Βαλσαμόπουλος Νικόλαος 255. Γκαραγκονίδης Απόστολος 256. Γκαραγκονίδης Νικόλαος 257. Δημητριάδης Νικόλαος 258. Κωτσιόγλου Γεώργιος 259. Κύρου Γεώργιος 260. Μανάφης Αλέξανδρος 261. Πούπαρας Αθανάσιος 262. Ρούβας Κωνσταντίνος 263. Τζιοβαρίδης Μιχαήλ Συνοικία 251. Ζαφειριού Κωνσταντίνος 252. Ζάχου Κωνσταντίνος 253. Τσιάμης Πέτρος Παναγούδας 264. Χατζησωτηρίου Δημήτριος 265. Κούσκουρας Αθανάσιος 266. Κούσκουρας Ιωάννης 267. Λασκαρίδης Λάζαρος 268. Λιόντας Μιχαήλ 269. Μόκας Νικόλαος 270. Πάττωρας Χριστόδουλος 271. Συνδίκας Πέτρος 272. Τούρτουλης Μιχαήλ 273. Φωκάς Κωνσταντίνος

14 Ό πληθυσμός της Θεσσαλονίκης κατά τό Συνοικία 'Υπαπαντής 274. Βούρκας Δημήτριος 275. Βαφίδης Αλέξανδρος 276. Δάγγας Αλέξανδρος 277. Θεοδωρίδης Λάζαρος 278. Ίωαννίδης Ναούμ 279. Καραμπίνας Στέργιος 280. Κεχαγιάς Αριστοτέλης 281. Καραμπίνας Σωτήριος 282. Μάνδρου Κωνσταντίνος 283. Νικολάου Ιωάννης 284. Παπά Σταματίου Νικόλαος 285. Ροσσόπουλος Ιωάννης 286. Σακελλαρίδης Ιωάννης 287. Σαπυρόπουλος Ιωάννης 288. Ταγαρά Γεώργιος 289. Ταχούλας Νικόλαος 290. Τσίπος Ηρακλής 291. X«Μιχαήλ Κωνσταντίνος 292. Σαπυρόπουλος Γεώργιος Συνοικία Άγ. Αθανασίου 293. Βλαγκοπούλου Περικλής 294. Βαλτατζής Δημήτριος 295. Βαλταδώρου Αλέξανδρος 296. Γκιάκου Γρηγόριος 297. Γκιάκου Βασίλειος 298. Γκινάλης Αναστάσιος 299. Γραμμενόπουλος Μάρκος 300. Γερασίμου Δημήτριος 301. Γερασίμου Κωνσταντίνος 302. Γκίνης Ιωάννης 303. Γουσίδης Δημήτριος 304. Γούσια Αθανάσιος 305. Γκινάλης Νικόλαος 306. Δάνας Βασίλειος 307. Δέλια Δημήτριος 308. Δέλια Διογένης 309. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 310. Θεοδωρίδης Γεώργιος 311. Θεοδωρίδης Ελευθέριος 312. Κοντορέπας Δημήτριος 313. Κώνστας Γεώργιος 314. Κίτσιου Άστέριος 315. Κεφάλας Δημήτριος 316. Κοντός Αριστοτέλης 317. Κρεονίδης Χρηστός 318. Κώτσιου Θεόδωρος 319. Κοτζαμάνης Γεώργιος 320. Κρέης Ιωάννης 321. Καμπίτογλους Αντώνιος 322. Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος 323. Καράβας Σπϋρος 324. Λάμπρου Αριστείδης 325. Λιόντας Νικόλαος 326. Μεϊμαρίδης Δημήτριος 327. Μεϊμαρίδης Αθανάσιος 328. Μαργαρόπουλος Ιωάννης 329. Μαργαρόπουλος Νικόλαος 330. Μέλφος Κωνσταντίνος 331. Μαύρος Αλέξανδρος 332. Μπήτση Διονύσιος 333. Μούσιος Γεώργιος 334. Μπογδάνας Άστέριος 335. Μάνος Νικόλαος 336. Μάνος Αθανάσιος 337. Μερκούριού Αναστάσιος 338. Μερκούριού Απόστολος 339. Μακρής Αθανάσιος 340. Μπάμπης Ευάγγελος 341. Μωραϊτόπουλος Δημήτριος 342. Νικολαΐδης Αθανάσιος 343. Νικολάου Απόστολος 344. Νικολάου Δημήτριος 345. Νεδέλκος Δημήτριος 346. Νούσια Μιχαήλ 347. Νούσια Πέτρος 348. Νούσια Νικόλαος 349. Οικονόμου Δημήτριος 350. Παχέου Άστέριος 351. Πράσας Δημήτριος 352. Πράσας Γεώργιος 353. Παπάζογλους Νικόλαος 354. Πισουρίκα Εύθύμιος 355. Πισουρίκα Κωνσταντίνος 356. Περίνης Μιχαήλ 357. Παπατζίμας Σωτήριος 358. Παντελής Σωτήριος

15 102 Βασίλης Δημητριάδης 359. Παναγιωτόπουλος Θεοφάνης 360. Πασανίκας Δημήτριος 361. Παπακωνσταντίνου Άστέριος 362. Σταύρου Κωνσταντίνος 363. Σταύρου Σταύρος 364. Σακελλαρίδης Νικόλαος 365. Σιαπέρας Ιωάννης 366. Τσιβόπουλος Ιωάννης 367. Τσιατσιπάς Παναγιώτης 368. Τζών Ίωαννίδης 369. Τριανταφύλλου Νικόλαος 370. Τζεμετίκου Χαρίλαος 371. Τζεμετίκου Μιχαήλ 372. Τουζλατζης Ιωάννης 373. Φλόκας Εύάγγελος 374. Φλόκας Χρήστος 375. X Προδρόμου Πέτρος 376. X Θεοδώρου Βασίλειος 377. Βλαχοδήμου Θεόδωρος 378. Αλεξίου Ιωάννης 379. Σωστάρης Θεόδωρος 380. Βουδαλήκας Ιωάννης 381. Βουλγαράκης Θεόδωρος 382. Γουγούσης Χρίστος 383. Δημούλας Ηρακλής 384. Ζάχος Άργύριος 385. Κύρτσης Γεώργιος 386. Κύρτσης Παναγιώτης 387. Κύρτσης Κύρος 388. Κόκκου Κωνσταντίνος 389. Κουφτσιγάρης Αναστάσιο 390. Κουτσόλας Κων/τίνος 391. Λούσου Ιωάννης 392. Λόγγος Γρηγόριος 393. Λάπας Κων/τίνος 394. Λεοντιάδης Γεώργιος 393. Μαμμωνάς Αριστοτέλης 396. Μάου Σϊμος 397. Μωραϊτόπουλος Αντώνιος 398. Μπένης Κωνσταντίνος 399. Νάστου Κωνσταντίνος 400. Ξένος Θωμάς 401. Πλιατσούκας Κων/τίνος 402. Πιλτέκιος Δημήτριος 403. Σκορτέλης Δημήτριος 404. Τουρναβούκας Κων/τίνος 405. Τσάρας Ιωάννης 406. Τουρπάλης Γεώργιος 407. Τσίτσης Θεόδωρος 408. X Αντωνίου Χρήστος 409. Πρατογιάννης Νικόλαος ΝΕΑ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1902 Κατάλογος Άριθμ. Όνοματεπώνυμον 1 Ιωάννης Κωνσταντινίδης 2 Βασίλειος Μανιατόπουλος 3 Άργύριος Ζάχος 4 Σπύρος Δούμας 5 Σταύρος Καράκας 6 Δημήτριος Τουρπάλης 7 Θωμάς Μουδόπουλος 8 Κοσμάς Φίλιος 9 Κ.Δ. Φίτζος 10 Γεώργιος Παπαμόσχου 11 Θωμάς Ξένος 12 Κωνσταντίνος Γκέρος 13 Ήλίας Παπαμόσχου 14 Παναγής Κύρτσης Δ ιενθυνσις Γραφεία Ανατολικών Σιδηροδρόμων Τράπεζα Θεσσαλονίκης "Εμπορος είς Ίστιρά Λομπάρδου Χάνι Ταμπάχανε Λομπάρδου Χάνι Μάλτα Χάνι 'Υπάλληλος (Γραφεΐον Παπαμόσχου) Έμπορος (Μπενρουμπή Χάνι)

16 Ό πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης κατά τό ΚΟρος Κύρτσης Αριστείδης Χατζιόπουλος Νικόλαος Μάου Νικόλαος Νούσκας Απόστολος Σαχίνης Ιωάννης Κ. Δούκας Νικόλαος Μάνος Κωνσταντίνος Πλιατσούκας Δημήτριος Γεωργίτσας Δημήτριος Κιόρτσης Μιχαήλ Τσατσιάδης Εμμανουήλ Θάνος Γεώργιος Άσμενιάδης Αθανάσιος Άθανασιάδης Αθανάσιος Μακρής Γεώργιος Μήλιου Βασίλειος Παταπατίου Γεώργιος Βαμβακάς Δημήτριος Κούγια Εμμανουήλ Χερτοϋρας Μηνάς Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπακώστας Αλέξανδρος Νέτσος Νικόλαος Μιχαήλ Βέης Σπύρος Τζαμτζής Άργύριος Δελενίκου Άστέριος Παπακώστας Αλέξανδρος Σακελλαρίδης Γεώργιος Ραβνιωτόπουλος Βασίλειος Παράσχου Αθανάσιος Λουμπουρίδης Ιωάννης Τουρνιβούκας Ηρακλής Χατζηδημούλας Κωνσταντίνος Ρόσκας Γεώργιος Σιαπερόπουλος Μιχαήλ Κεχαγιάς Γεώργιος Μιχαήλ Έμπορος (Μπενρουμπή Χάνι) είς Ίστιρά (Γραφεϊον Σαχίνη) Ίστιρά Έμπορος Τουρπάλη Χάνι Ταμπάχανα υπάλληλος είς Κ. Πλιατσούκαν Εμπορομεσίτης στοά 'Αγίου Μηνά ύπάλληλος είς Μ. Τσατσιάδην Έμπορος στοά Άγ. Μηνά Ύπάλληλος είς Άθ. Μακρήν Εμπορομεσίτης Hotel Télégraphe ύπάλληλος είς Γ. Παπακώσταν Δευτέρα όδός προκυμαίας Δικηγόρος ύπάλληλος είς Commerciale Άλατίνι χάνι Εμπορομεσίτης Hotel Télégraphe Διευθυντής είς Κατάστημα νεωτερισμών Παναγιωτίδου ύπάλληλος όδός Σαπρί πασά Έμπορος Στοά Μοδιάνου Ταμπάχανε Ύπάλληλος είς Ήρ. Χατζηδημούλαν Έμπορος όδός Λαδάδικα ύπάλληλος είς Μ. Κεχαγιάν «ΗΡΑΚΛΗΣ Κασάπης Ν. Παιονίδης Ξ. Στεφάνου Δ. Τέττος I. ιατρός. άρχιτέκτων. διευθυντής Μαρασλείου Λυκείου, γραμματεύς Αμερικανικού Προξενείου. 5

17 104 Βασίλης Δημητριάδης Κοσμόπουλος A. Χριστοδούλου N. Βαλαούρης Θεμ. Διβόλης Γ. Ζαρκάδης Β. Ζαρούχας Β. Ζεκιόπουλος Κ. Ζουμετΐκος Ν. Καζαντζής Άλ. Καραγκουνίδης Άπ. Καραγκουνίδης Ν. Καραγκουνίδης Θ. Καστρίτσης Ν. Καστρίτσης Κ. Καραλέκος Θ. Κόκκου I. Κομνίδης Α. Κύρου Σ. Κύρου Κ. Κύρου I. Λαζάρου Άν. Μάνου Β. Μάνου Ν. Μαχραματζής I. Πετρίδης Κ. ΓΙετρίδης Α. Ρούσης I. Τάττης Στ. Φορλίδης Άθ. Καλακανόπουλος Μιχ. Σάλτας Άλ. Σειραχίδης Γ. Γρηγοριάδης Γρηγόριος Μπερνασκόνη Ε. Ρώμπαπας Γ. Χουρσήτ Έκρέμ Παπακωνσταντίνου Άστ. Σαριδάκης I. Μεϊμαρίδης Α. Θεοδωρίδης Γ. Κατακάλου Έμμ. Πισίας Γ. Λάμπρου Α. υπάλληλος Τραπέζης τής Ανατολής. έμποροϋπάλληλος. τυπογράφος. καθηγητής Γυμνασίου. 5 τραπεζίτης. ύπάλληλος Τρ. τής Ανατολής. Οθωμανικής Τραπέζης. έμπορος σιδηρικων. έμποροϋπάλληλος. ύπάλληλος Άγγλοελληνικής 'Εταιρείας. Τραπέζης τής Ανατολής, έμπορος. έμποροϋπάλληλος. έμπορος. έμπορος. ύπάλληλος Τραπέζης τής Ανατολής. 5 βοηθός άρχιτέκτων. 5 άρχιτέκτων. Καθηγητής Μαρασλείου Λυκείου. έμπορος. ξυλουργός. καθηγητής Μαρασλείου Λυκείου. 5 έμποροϋπάλληλος. έμποροϋπάλληλος. έμπορος. ύπάλληλος Τραπέζης Αθηνών. 4 έμπορος. μηχανικός Δημαρχείου, έμπορος. ύπάλληλος Τραπέζης τής Ανατολής. Μον. Καπνών, τραπεζικός ύπάλληλος. έμπορος. ύπάλληλος Άγγλοελληνικής Εταιρίας. έμποροϋπάλληλος. έμπορος.

18 Ό πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης κατά τό ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ Ν. Άϊβατζίδης Νέα Παναγία 8 Α. Άντωνιάδης Προκυμαία 9 Χρ. Άλετρας Νέα Παναγία 8 Ξ. Άλετρας Νέα Παναγία Α. Άλεξιάδης Μητρόπολις 10 I. Άσσαέλ Αγία Τριάς 4 Π. Άσσαέλ Δημαρχεΐον Μ. Αστεριού Άγιος Αθανάσιος 10 Α. Βακλαβάς Ντεπώ 3 Ν. Βαφείδης 'Υπαπαντή 10 Α. Βασιλειάδης Άγ. Κωνσταντίνος 9 Χρ. Γεωργιάννης Νέα Παναγία 8 Δ. Δέλλης Άγ. Αθανάσιος 10 Κ. Ζουζακίδης Άγ. Νικόλαος 14 X. Ζουζακίδης Άγ. Κωνσταντίνος X. Ίσουλάμ Άγ. Νικόλαος 14 Γ. Λιώτης Νέα Παναγία 8 Κ. Λέκκος Συνοικ. Κιλκίς 19 Γ. Μασαλάς Άγ. Κωνσταντίνος 9 Μ. Μοσσέρης Άγ. Τριάς 4 Α. Μητσόλης Άγ. Αθανάσιος 10 Ν. Μαρινάκης Βαρδαρίου Πύλη 19 Δ. Μπατάρας Άγ. Κωνσταντίνος 9 Ν. Κοντόπουλος Άγ. Έλεούσης 22 Δ. Κουροπέτρογλου Άγ. Αθανάσιος 10 Κ. Κυριάκου Σταθμός Σερρών 20 Σ. Κόπανος Ντεπώ Κ. Μιχαηλίδης Φραγκομαχαλάς Ζ. Πλάστας Άγ. Θεοδώρα 13 Κ. Πούγγουρας Άγ. Τριάς 4 Σ. Πονηρίδης Άγ. Νικόλαος 14 Γ. ΙΙονηρίδης Άγ. Νικόλαος 14 I. Παπαγεωργίου Άγ. Τριάς 4 Σ. Σειραχίδης Άγ. Κωνσταντίνος 4 Σ. Σάββας Άγ. Νικόλαος 14 Δ. Χατζητάτσης Άγ. Τριάς 4 Τ. Τερζακόπουλος Μητρόπολις 8 Στ. Άναστασιάδης 'Ιπποδρόμιον 9 Εκτός των άνωτέρω είναι καί τά μέλη τής Διευθύνσεώς μας, οί κ.κ. Γ. Χρυσάφης, Σ. Πεσματζόγλου καί Μ. Άρδίτης.

19 106 Βασίλης Δημητριάδης ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κλέων Χατζηλάζαρος Συνοικία Πύργων Π. Κωνσταντουλάκης Χαρίλ. Ζουμετΐκος Άγιος Αθανάσιος 10 Δήμ. Σκουρτέλης Νέα Παναγία 8 Ιωάν. Καπέττης Αγίου Κωνσταντίνου 9 Δαυίδ Άβραβανέλ 'Οδός παράλληλος Προκυμαίας 8 Άπόστ. Κοσμόπουλος Ίπποδρόμιον 8 Χρ. Φιλίππου Αγίας Έλεούσης 12 Δανιήλ Αλλαλούφ Πούλια 12 Φιλήμων Ίωαννίδης Νέα Παναγία 9 Κωνστ. Πισουρίκας Άγιος Αθανάσιος 10 Ίσάκ Άμαρίλλιον όδός παράλληλος προκυμαίας 8 Άθαν. Φουκας Λευκού Πύργου 8 Μενέλ. Κομποθεκρας "Αγιος Κωνσταντίνος 8 Κωνστ. Γραικός Άγιος Αθανάσιος (10) Χαρίλαος Ζάννας Έξοχή (συνοικία Άναλήψεως) Θεμ. I. Θεμελή Αγίας Τριάδος 4 Άναστ. Κομνίδης Αγίου Ύπατίου 9 Ίωάν. Άντωνιάδης Άγια Ελεούσα 12 Γεώργ. Κώτσιογλου Παναγούδας 9 Αστέριος Θωμάς Αγίου Αθανασίου 10 Θεόδωρος Έλευθεριάδης Βαρδαρίου (πλατάνια) Νικόλ. Χριστοδούλου Αγίου Αθανασίου 10 Σοφοκλ. Βελλίδης Αγίου Νικολάου 14 Αστέριος Παπακωνσταντίνου Άγιος Χαράλαμπος Αστέριος Γκοτζαμάνης Αγίας Τριάδος (στρατώνων) 4 Θεόδωρ. Καραγκουνίδης Βαρδαρίου Πασχάλης Γκίνης Αγίας Σοφίας (έπίστρατος) Ίωάν. Νικολάου Τσαούς Μοναστήριον 11 Μαΐρ Άμαρίλλιο Παράλληλος όδός Προκυμαίας 8 Γεώργ. Δασκόπουλος Αγίου Αθανασίου (10) Θεόδωρ. Άϊβάζης Άγιος Νικόλαος 14 Άβράμ Σ. Ματα)ών παρά τφ Δημαρχεία) (έπίστρατος) Άθαν. Γουσιάδης Νέας Παναγίας 8 Κωνστ. Ζεκιόπουλος Βαρδαρίου 16 Άντών. Χατζηδημητρίου Νέα Παναγία 8 Γεώργ. Δαδαλιάνης Αγίου Αθανασίου (10) Χαρίλαος Πηχεών Παναγούδας 9 Γρηγόρ. Γρηγοριάδης Άγιου Αθανασίου 10 Κλητήρες καί Είσπράκτορες Δημ. Τοτογιάννης Έν τή Τραπέζη ("Αγιος Μηνάς) Ιωσήφ Ζούτης Γεώργιος Ζίφτης 'Αγίου Αθανασίου (έπίστρατος) 16 16

20 Ό πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης κατά τό Ίωάν. Πατσατζόπουλος Θεοχάρης Καλακανόπουλος Άνέστης Ίωάννου Δημήτρ. Βαλαφτσίδης Ναούμ Τοτογιάννης 'Αγίου Ύπατίου 'Αγίου Χαραλάμπους Ίπποδρόμιον Έν τή Τραπέζη ("Αγιος Μηνάς) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΟΥΝ ΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ Άθ. Κούσκουρας Παναγούδα Άθ. Μακρής Άγ. Αθανάσιος Σωκράτης Τζόβας Άγ. Μηνάς 16 Μάρκος Δημάδης Παναγούδα Μητροφάνης Άσίογλου Ματθαίος Νάλτσας Άγ. Τριάς 5 Γ. Λασκαρίδης Παναγούδα Άλ. Σμάγδης Ν. Παναγία Π. Γαροφάλλου Άγ. Αθανάσιος Μιχ. Καλακανόπουλος Άγ. Χαράλαμπος Ζάχος Εύσταθιάδης Άγ. Άνάληψις Άστέρ. Δάφας Βαρδάριον Πέτρος Νέδος Άχ. Σκαλιάρης Λευκός Πύργος Π. Κράλλης Άγ. Νικόλαος Κϋρος Βοσνάκου Άγ. Κωνσταντίνος Κώστας 'Αθανασίου Άγ. Τριάς Άθ. Ζούμπος Άγ. Αθανάσιος Τάσκος Γκινάλης Άγ. Άθαν. Θεμενάκης Τρανή Παναγία Αναστάσιος Γκινάλης Άγ. Αθανάσιος Λ. Θεοδωρίδης 'Υπαπαντή Ζ. Στεφανίδης Παναγούδα Θ. Οίκονόμου Παναγ. Δ. Χατζηκώστας Π. Νίδας Βουλεβάρ Άλ. Δάγκας Υπαπαντή Μ. Σώχος Παναγούδα Τσαρσί (Έμποροϋπάλληλοι) Ξενοφ. Τσουμπέρης παρά Μαγγολέτση 20 Ιωάν. Δημητριάδης Μάκρη Γεώρ. Βαμβακάς 20 Άπόστ. Χαρίσης Δαλέγκα 20 Πέτρος Νάστου 20 Άνδρέας Βασιλούδης 20 Κωνστ. Ραφτόπουλος 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το ψηφοδέλτιο. ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης

Το ψηφοδέλτιο. ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Το ψηφοδέλτιο ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης 1.ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Νομού Ροδόπης 2. ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εκλογής» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εκλογής» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ στην ιστοσελίδα του Δήμου και έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Οικονομίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητολόγιο Δημοτικής Σχολής Βέροιας στα Αλέξανδρος Α. Χατζηκώστας

Μαθητολόγιο Δημοτικής Σχολής Βέροιας στα Αλέξανδρος Α. Χατζηκώστας Αξιοποιώντας τα Γενικά Αρχεία του Κράτους παρουσιάζουμε σήμερα το Γενικόν Μαθητολόγιον τη Δημοτικής Σχολής Βερροίας του έτους 1879-1880 επί της Διευθύνσεως του κ. Κ. Μερκουρίου. Πρόκειται συνολικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Παράμετροι Αγων. Περίοδος: 2015 Μέθοδος: 4-1 Οπλο: ΞΙΦΟΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ Κατηγορία: ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Σύλλογος Βαθμ. 24/10/2015 25/4/2015 10/1/2015 25/10/2014 1 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005)

Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005) Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005) Στα 80 τόσα χρόνια της δράσης της Ενώσεως στην Ελλάδα (1925-2005) εγγράφηκαν εκατοντάδες, αν μη χιλιάδες, μέλη. Θα έλεγε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΡ8ΩΞΧ-6ΥΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία 11.2 Η εκπαίδευση στη Σιάτιστα το 18ο, 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα: Αλφαβητικός κατάλογος όσων εκπαιδευτικών γνωρίζουμε ότι δίδαξαν στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στη Σιάτιστα α/α ονοματεπώνυμο συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ

Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθ. κουπονιού Ημερ/νία εντολής Επώνυμο παραγωγού Όνομα παραγωγού Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ 722137 17/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 Αβραμίδου ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Φωτεινή Γρηγόριος 15 Αθανασιάδης Ιωάννης Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6 Ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6 Ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6 Ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριάδης (1983). Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η Ελληνική κοινότητα της κατά το Μακεδονικά, 23,

Δημητριάδης (1983). Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η Ελληνική κοινότητα της κατά το Μακεδονικά, 23, Μακεδονικά Τομ. 23, 3 Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η Ελληνική κοινότητα της κατά το 13 Δημητριάδης Βασίλης.1261/makedonika.332 Copyright 3 Βασίλης Δημητριάδης To cite this article: Δημητριάδης (3).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΟΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΙΟΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΙΟΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΝΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΑΤΛΑΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3 ΚΑΛΑΘΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα

Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα ΡΑΜΑ ήµος οξάτου «ηµιουργική Κίνηση για την Ανατροπή» Υποψήφιος ήµαρχος: ηµήτριος αλακάκης - Βατσάλης Αλέξανδρος, Μηχανολόγος µηχανικός ήµος ράµας «ΑΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές Ξάνθη Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 1 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 2 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΓΚΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Περιφερειακές Ξάνθη Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 1 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 2 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΓΚΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 1 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΓΚΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4 ΔΗΛΙΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5 ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Π.Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - 23/9/ ΜΕΛΗ:101 UEFA RPO - UEFA A'

Σ.Π.Π.Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - 23/9/ ΜΕΛΗ:101 UEFA RPO - UEFA A' Σ.Π.Π.Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - 23/9/2016 - ΜΕΛΗ:101 UEFA RPO - UEFA A' 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ UEFA A' ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑ 6977686719 2 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ UEFA A' ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αβραμίδου Χριστίνα Νικόλαος Αδαμούδη Δήμητρα Νικόλαος Αναγνώστου Βασίλειος Κωνσταντίνος Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Νικόλαος Αναστασιάδου Φωτεινή Διονύσιος Αποστολίδης Ανέστης Χαράλαμπος Αραμπατζή Μαρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Στις ειδικότητες που μοριοδοτήθηκαν oi επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά είναι οι παρακάτω: 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Στις ειδικότητες που μοριοδοτήθηκαν oi επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά είναι οι παρακάτω: 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Από την ΕΠΑΣ μαθητείας Λάρισας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες μορίων των υποψηφίων μαθητών για την εισαγωγή τους στις ειδικότητες που επέλεξαν. Καλούνται οι επιτυχόντες μαθητές να προσέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΑΚΥΡΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 15 Μ 137419 ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΕΦΗΒ 162164 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 Κ.Ο.

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΑΚΥΡΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 15 Μ 137419 ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1997 Α.Σ.ΑΤΛΑΝ ΕΦΗΒ 162164 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 Δεκ 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 800 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 14/12/2014 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 150620 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 Κ.Ο.ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΔΡ 07:06.65 2 152138 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 Κ.Ο.ΚΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΩΠΑΙΣ Αριθ. κουπονιού Ημερ/νία εντολής Επώνυμο παραγωγού Όνομα παραγωγού Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Απριλίου 2014 Τα ονόματα των υποψηφίων του Συνδυασμού μας "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ" Ο Συνδυασμός έχει ως εξής : ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2015 Έδρα Υπηρεσίας : Δεκελείας 97 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2015 Έδρα Υπηρεσίας : Δεκελείας 97 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΟΣ ΠΟΛΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 34 ΖΑΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΜΩΝ Κ257849 ΟχιΟχι 1 12 4 0 2 0 0 55 800 200 0 60 0 0 385,00 Οχι 1 Οχι 1.445,00 1 64 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ060064 ΟχιΟχι 1 12

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Ιωάννου Ορέστης του Κωστάκης Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 1149 2 Κλεινάκη Σοφία του Γεώργιος Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 970 3 Γκαϊντατζή-Μασούτη Μύρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 23-12-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

16η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 23-12-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤ. ΕΛΛ. 2 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤ. ΕΛΛ. 4 ΔΡΟΜΠΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ Last update: 31.10.2016 Σε συμμόρφωση με την απόφαση 11/720/16.07.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα