Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

2 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΘΗΝΑΪΣ» ΑΜΚΕ ενημερώνει για την έναρξη της υλοποίησης της προαναφερόμενης πράξης. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης 80 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αθηναίων. Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι ανήκουν στις κάτωθι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες Σε μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα. Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν έχουν εργαστεί για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών. Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών. Νοούνται τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη για ένα τουλάχιστο ανήλικο. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια. Νοούνται τα άτομα που το εισόδημά τους ανέρχεται στο ποσό των ετησίως ενώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά κάτω των 14 ετών ανέρχεται στο ποσό των Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η Πράξη, τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν σε τρεις διαφορετικούς άξονες και περιλαμβάνουν: Σύσταση νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε.) Σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής. Οι ενδιαφερόμενοι για να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο τοπικό σχέδιο δράσης θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

3 α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αθηναίων γ) να ανήκουν σε μια από τις προαναφερόμενες Κατηγορίες ευάλωτων ομάδων 1. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται από 26/11/2012 έως 31/12/2012, ώρες: 10:00-16:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση : Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών - Μητροπόλεως 52, , Αθήνα, Τηλ & Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή. Προσοχή - Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΑΣ «ΑΘΗΝΑΪΣ» καθώς και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής: Υποχρεωτικά: 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής 3

4 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση 5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ 6. Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ 7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν): 8. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών 9. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης 10. Βιογραφικό σημείωμα 4 Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου και ασφαλώς προϋποθέτει λεπτομερή σχεδιασμό προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η διαφάνεια όσο και η νομιμότητα της συνολικής διαδικασίας. Αρμόδια για την επιλογή των ωφελουμένων θα είναι η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, η οποία θα είναι 3μελής και θα αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων που απαρτίζουν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Α1. Αξιολόγηση ωφελουμένων Η διαδικασία αξιολόγησης των εν δυνάμει ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων σε σχέση με το αντικείμενο της παρέμβασης και τη δυνατότητα ανταπόκρισης τους σε αυτό. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ΕΚΟ, η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα τα κοινωνικά καταρχάς χαρακτηριστικά των υποψηφίων και κατ επέκταση τα τυπικά προσόντα τους (μόρφωση, επαγγελματική εμπειρία, κλπ). Μετά την κατάθεση των αιτήσεων και προκειμένου μια αίτηση να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης θα πρέπει να καλύπτονται οι κάτωθι προϋποθέσεις: να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας, να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού: α) Ειδικές κατηγορίες γυναικών με έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες β) Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών γ) Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια να έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχει συνταχθεί Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

5 ο άνεργος να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο και τις επιμέρους δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής και κυρίως τις προοπτικές απασχόλησης που το πρόγραμμα προϋποθέτει (βάσει Ατομικού Σχεδίου Δράσης). Α2. Επιλογή των ωφελουμένων Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία μοριοδότησης, συνδυάζοντας α) την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, και β) τη διαδικασία ατομικής συνέντευξης, όπως αυτή ορίζεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Μέσω του πίνακα κριτηρίων, θα λαμβάνεται το ιστορικό του ωφελούμενου, ούτως ώστε να γίνει επεξεργασία των δεδομένων για τη δόμηση του εξατομικευμένου σχεδίου αντιμετώπισης. Το ιστορικό του ωφελούμενου αναφέρεται στο ιατρικό ιστορικό, στο κοινωνικό ιστορικό (κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ύπαρξη υποστηρικτικού οικογενειακού η κοινωνικού δικτύου), στο εκπαιδευτικό ιστορικό (γραμματικές γνώσεις, προηγούμενες καταρτίσεις), στην προηγηθείσα εργασιακή εμπειρία ( είδος εργασίας, λόγος απώλειας της εργασίας κλπ). Το σύστημα αξιολόγησης των υποψήφιων ωφελούμενων θα διαμορφωθεί βάσει 6 κατηγοριών κριτηρίων ως εξής: 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1.1 Ηλικία 1.2 Χρόνος ανεργίας 1.3 Οικογενειακή κατάσταση 1.4 Προστατευόμενα μέλη 1.5 Υποστηρικτικό Περιβάλλον 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΟ 2.1 Ειδικές κατηγορίες γυναικών με έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες 2.2 Μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας /απειλούμενα από φτώχεια 3 ΚΙΝΗΤΡΑ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 Βαθμός κινητοποίησης 3.2 Επαγγελματικοί στόχοι επιδιώξεις 3.3 Έφεση στο πεδίο παρέμβασης 3.4 Θετική προσέγγιση του αντικειμένου του σχεδίου 4 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 4.1 Εκπαιδευτικό επίπεδο 4.2 Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης στο παρελθόν 5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5.1 Επαγγελματικές δεξιότητες/ προϋπηρεσία 5.2 Συνάφεια επαγγελματικού προφίλ με το αντικείμενο της παρέμβασης 6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 5

6 6.1 Ευελιξία 6.2 Προσαρμοστικότητα 6.3 Αυτογνωσία Σε όλα τα προαναφερόμενα στάδια η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα μεριμνά για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας με βάση τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , καθώς και βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, ακολουθώντας ταυτόχρονα και τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία. Τέλος, όλες οι δράσεις θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες και το θεσμικό πλαίσιο που υφίσταται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων. 6 Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ωφελούμενων οι εταίροι της Σύμπραξης αναλαμβάνουν την προετοιμασία των ωφελούμενων για την προώθηση τους στην απασχόληση. Σε αυτή τη φάση οι ωφελούμενοι εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό υποστήριξης ο οποίος περιλαμβάνει αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις προκειμένου να καλυφθούν συμπληρωματικά οι επιμέρους ανάγκες των ωφελούμενων. Β1. Υποδοχή Ωφελούμενων Η εν λόγω διαδικασία ξεκινά πριν την πραγματοποίηση της επιλογής των ωφελούμενων στη φάση της προσέλκυσης, κατά την οποία οι εν δυνάμει ωφελούμενοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το σχέδιο, εκφράζουν το αίτημα τους και ενημερώνονται για το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου. Στο στάδιο αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων το στέλεχος υποδοχής (στέλεχος Σ.Υ.Υ.) αναλαμβάνει την επικαιροποίηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης κάθε ωφελούμενου με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες του ατόμου και τις απαιτήσεις του έργου, ενώ συγχρόνως εκτιμάται η ετοιμότητα του για ένταξη στην αγορά εργασίας. Πραγματοποιείται παράλληλα λεπτομερής ενημέρωση του ωφελούμενου για τους στόχους του έργου, τις επιμέρους δράσεις και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, καθώς και σχετικές διευκρινίσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες σε αυτό το στάδιο και τέλος, καταγράφονται οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να υποστηριχτεί ο άνεργος, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή ένταξη του. Β2. Εξατομικευμένη υποστήριξη Η φάση της εξατομικευμένης υποστήριξης αναφέρεται στο σύνολο των

7 υπηρεσιών συμβουλευτικής μέσω των οποίων θα προετοιμαστεί ο άνεργος για την τοποθέτηση του σε θέση απασχόλησης/ έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρ ότι το ακριβές αντικείμενο και είδος των υπηρεσιών θα καθοριστεί βάσει του Πλάνου Δράσης, το σύνολο των ωφελούμενων θα κάνει χρήση των παρακάτω κατηγοριών δράσεων: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη - συμβουλευτική Σε επίπεδο ατομικής συμβουλευτικής θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της «εμψύχωσης» και «ενδυνάμωσης» προκειμένου στην διάγνωση των ιδιαιτέρων προβλημάτων της προσωπικότητας του ωφελούμενου, στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας του, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του, στην απαλλαγή από σύνδρομα άγχους και προκαταλήψεων και εν τέλει στη αναγνώριση των αναγκών του και στην ανάληψη δράσης. Η ατομική συμβουλευτική αναμένεται να συμβάλει στην κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση των ωφελούμενων, στην στήριξη και ενθάρρυνση τους και στην μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Επαγγελματική Συμβουλευτική Η επαγγελματική συμβουλευτική θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους επαγγελματικούς συμβούλους με στόχο τη σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ του ανέργου μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης του εαυτού, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των πόρων και των περιορισμών του ατόμου. Στη φάση αυτή, ο επαγγελματικός σύμβουλος συνεργάζεται με τον ωφελούμενο προκειμένου στην αποτίμηση του προσωπικού και επαγγελματικού παρελθόντος του, τον καθορισμό των επαγγελματικών του στόχων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και στην ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση του ατόμου για θέματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας, κλπ. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας Η συγκεκριμένη κατηγορία ενεργειών αναφέρεται στη συνολική προετοιμασία και υποστήριξη του ανέργου προκειμένου στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Στόχος των εν λόγω ενεργειών συμβουλευτικής είναι η εξάλειψη των παραγόντων που λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (έλλειψη αυτοπεποίθησης, πολυπλοκότητα διαδικασιών που αφορούν στην ίδρυση μιας επιχείρησης, έλλειψη γνώσεων διαχείρισης και οργάνωσης επιχείρησης, κλπ). Δεδομένου ότι το έργο απευθύνεται σε ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι υπηρεσίες και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν θα επικεντρώνονται στο τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και τις ευκαιρίες που αυτός συνεπάγεται. 7

8 Γ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η τρίτη και τελευταία φάση αναφέρεται στο στάδιο της ένταξης του ατόμου στην απασχόληση μέσω της τοποθέτησης του σε θέση εξαρτημένης εργασίας / έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφορά στην παρακολούθηση της πορείας του ωφελούμενου με στόχο την εξασφάλιση της διατήρησης της απασχόλησης και μετά το πέρας του έργου. Η παρακολούθηση των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί από τους Επαγγελματικούς Συμβούλους για διάστημα 3 μηνών μετά την τοποθέτηση του ανέργου στη θέση απασχόληση / έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στόχος των ενεργειών παρακολούθησης είναι η υποστήριξη των ωφελούμενων στην προσαρμογή τους κατά το μεταβατικό στάδιο της εργασιακής ένταξης και η έγκαιρη διάγνωση δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι προκειμένου στην εξομάλυνση και επίλυση τους. Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: 1. Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Συντονιστής Εταίρος 2. Περιφέρεια Αττικής 3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 4. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Eurotraining SA 5. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία FourElements 6. Mast Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής 7. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ) ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ 8 ΔΡΑΣΗ 1: Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν η ανάλυση των αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας, με σκοπό τον εντοπισμό των νέων ευκαιριών απασχόλησης για τους ωφελούμενους του έργου. Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: Mast Συμβουλευτική ΑΕ ΔΡΑΣΗ 2: Προσέγγιση Ενημέρωση των ωφελουμένων Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει μια δέσμη ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ωφελούμενων. προσέγγισης,

9 9 Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Περιφέρεια Αττικής Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΔΡΑΣΗ 3 : Αξιολόγηση των ικανοτήτων δεξιοτήτων αναγκών των υποψηφίων από τις ομάδες στόχος. Η Δράση αυτή θα υλοποιηθεί κατά το ξεκίνημα του σχεδίου δράσης, με απώτερο σκοπό την επιλογή των ωφελουμένων. Η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Προϋποθέτει λεπτομερή σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα της διαδικασίας. Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων που θα ενταχθούν τελικώς στο Σχέδιο είναι η πρώτη από τις 3 βασικές φάσεις των δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης: α) επιλογή, β) υποστήριξη και γ) παρακολούθηση των ωφελούμενων. Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Κ.Μ.Ο.Π.) ΜΚΟ FourElements ΔΡΑΣΗ 4: Συμβουλευτική Υποστήριξη Κατά τη δράση αυτή, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό θα ασχολείται με μία σειρά από δραστηριότητες που αφορούν: Την ενίσχυση και ανάπτυξη της αυτοαντίληψης του ατόμου, Την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης του ατόμου, Τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη γενικότερη καλλιέργεια των ικανοτήτων/ δεξιοτήτων των ατόμων Υποδράση 4.1: Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων Η ατομική συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη αποσκοπεί στην εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση προκειμένου το άτομο να υποστηριχθεί στην κοινωνική προσαρμογή του, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του, τόσο κατά τη διάρκεια του σχεδίου δράσης όσο και κατά την προώθησή του στην αγορά εργασίας. Υποδράση 4.2: Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο την επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων Η Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Απασχόληση επικεντρώνεται: Στην επαγγελματική και εκπαιδευτική πληροφόρηση, Στη συμβουλευτική στήριξη σε ατομικό επίπεδο του ατόμου για ένταξηεπανένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά και

10 10 Σε ομαδικό επίπεδο (Εμψύχωση - Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας), με στόχο πάντα την αποτελεσματικότερη ένταξή του. Τη μετάβαση, την τοποθέτηση, την παρακολούθηση, αλλά και την πρόσβαση του ατόμου στο σύνολο των συσχετιζόμενων με τον τομέα της εργασίας υπηρεσιών. Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Κ.Μ.Ο.Π.) ΜΚΟ FourElements ΔΡΑΣΗ 5: θεματικά Εργαστήρια Υποδράση 5.1: Θεματικό εργαστήριο με θέμα «Σύγχρονες Τεχνικές Προώθησης Προϊόντων Υπηρεσιών» Η υλοποίηση του συγκεκριμένου θεματικού εργαστηρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην: Κατάρτιση των ωφελουμένων σε σύγχρονες τεχνικές προώθησης. Απελευθέρωση του δυναμισμού που διαθέτουν οι άνθρωποι, εξασφαλίζοντας σε αυτούς σημαντικά οικονομικά οφέλη και ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Το θεματικό σεμινάριο που θα υλοποιηθεί θα είναι διάρκειας 30 ωρών και θα απευθύνεται σε 20 συμμετέχοντες. Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: ΜΚΟ FourElements Υποδράση 5.2: Θεματικό εργαστήριο με θέμα «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόληση» Το προτεινόμενο σεμινάριο απευθύνεται σε: Επιχειρηματίες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο. Δυνητικούς εργοδότες που θα προσλάβουν ωφελούμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου θεματικού εργαστηρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην: Άρση των αρχικών δισταγμών για απασχόληση ατόμων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Καταπολέμηση των διακρίσεων και άρση των προκαταλήψεων και των κοινωνικών στερεοτύπων απέναντι στις μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού. Καταπολέμηση των αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών, αιτιών και μηχανισμών που οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Ανάδειξη των ευκαιριών και του τρόπου ένταξης των μελών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην τοπική κοινωνία.

11 11 Αύξηση της εμπιστοσύνης των τοπικών εργοδοτών και επιχειρηματιών προς τα μέλη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων αναφορικά με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Κ.Μ.Ο.Π.) ΜΚΟ FourElements ΔΡΑΣΗ 6: Εκπόνηση Business Plan Υποδράση 6.1: Επιχειρηματικός σχεδιασμός εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων. Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) που θα εκπονηθεί για κάθε υπό σύσταση επιχείρηση θα αποτελέσει τη βάση για την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της, καθώς θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές της λειτουργίας της. Επίσης, θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο που θα επικοινωνήσει τη στρατηγική της επιχείρησης στο επιχειρηματικό της περιβάλλον (συνεργάτες, τυχόν προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές). Υποδράση 6.2: Επιχειρηματικός σχεδιασμός εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων. Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) όπως προαναφέρθηκε είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση, πόσο μάλλον για μια κοινωνική επιχείρηση, που είναι ένας θεσμός όχι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι, να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση (αγορά, επιχείρηση) και να καθοδηγήσει τις ενέργειες των μελώνστελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές. Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της κοινωνικής επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια, ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης και άλλες παρόμοιες ενέργειες. Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: Mast Συμβουλευτική ΑΕ ΔΡΑΣΗ 7: Συμβουλευτική στα πρώτα στάδια και mentoring εργοδοτών Υποδράση 7.1: Συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας. Η εν λόγω δράση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έχει αποδειχτεί ότι ο συχνότερος λόγος αποτυχίας νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων είναι η αδυναμία ή έλλειψη τεχνογνωσίας για την οργάνωση και καθημερινή διοίκηση της επιχείρησης κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της, κάτι που υποθηκεύει και τη μελλοντική της πορεία. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη δράση έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο

12 κομμάτι της συμβουλευτικής και επιμορφωτικής παρέμβασης που προηγείται, για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρηματικών ομάδων και των νέων επιχειρήσεων που θα σχηματιστούν, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για όλους τους ωφελούμενους και να εξασφαλιστεί η επιτυχία των επιχειρηματικών τους σχεδίων. 12 Υπόδραση 7.2 : Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων. Παράλληλα με την διοικητική και τεχνική υποστήριξη προς τους νέους επιχειρηματίες, θα υπάρξει υποστήριξη και προς τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους της δράσης. Η ενέργεια αυτή θα αφορά την υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών και των λογιστηρίων των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη των ωφελούμενων και στην ομαλή και απρόσκοπτη ένταξή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Περιφέρεια Αττικής Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Mast Συμβουλευτική ΑΕ ΔΡΑΣΗ 8: Πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Το Λιανικό Εμπόριο και ευκαιρίες εν μέσω οικονομικής κρίσης» 1 πρόγραμμα κατάρτισης, 100 ώρες για 24 καταρτιζόμενους Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους καταρτιζόμενους με γνώσεις, δεξιότητες και μεταφορά εμπειρίας σχετικά με το λιανικό εμπόριο. Σε ένα παρακμάζον περιβάλλον στο κέντρο της Αθήνας, γεννιούνται ευκαιρίες που οι ωφελούμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν με κατάλληλη καθοδήγηση. Νέα προϊόντα, συνέργειες πωλήσεων και εναλλακτικές μέθοδοι συνθέτουν τα απαιτούμενα εργαλεία για την κατάρτιση και μελλοντική εργασιακή αποκατάσταση των ωφελουμένων. Ενότητα 1 η : Ενότητα 2 η : Ενότητα 3 η : Ενότητα 4 η : Ενότητα 5 η : Ενότητα 6 η : Ενότητα 7 η : Ενότητα 8 η : Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ Λιανικό εμπόριο Βιολογικά προϊόντα και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων Καινοτόμα προϊόντα εν μέσω κρίσης Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας Εργασιακές σχέσεις & βασικές αρχές εργατικού δικαίου

13 13 Ενότητα 9 η : Ενότητα 10 η : Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης Αξιολόγηση του προγράμματος Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Eurotraining SA ΔΡΑΣΗ 9 : Πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές σε τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών για εμποροβιομηχανικά επαγγέλματα» 1 πρόγραμμα κατάρτισης, 100 ώρες για 24 καταρτιζόμενους Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους καταρτιζόμενους με θεωρητικές αλλά και πρακτικές δεξιότητες αναφορικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών που αφορούν ΤΠΕ, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής, εμπορικών εφαρμογών και άλλων πρακτικών σε εμποροβιομηχανικά επαγγέλματα. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που επικρατούν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλουν την υιοθέτηση των πρακτικών αυτών από τις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα τους. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων ατόμων προκειμένου να μπορούν να κατανοούν, να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν κατάλληλα τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στους τρόπους ενσωμάτωσης των τεχνολογιών αυτών στις εργασιακές πρακτικές και γενικότερα στο σύγχρονο τρόπο διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων. Ενότητα 1 η : Ενότητα 2 η : Ενότητα 3 η : Ενότητα 4 η : Ενότητα 5 η : Ενότητα 6 η : Ενότητα 7 η : Ενότητα 8 η : Ενότητα 9 η : Ενότητα 10 η : Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ Εμποροβιομηχανικά Επαγγέλματα Σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές Εφαρμοσμένες ΤΠΕ για εμποροβιομηχανικά επαγγέλματα Καινοτομία και ΤΠΕ Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας Εργασιακές σχέσεις & βασικές αρχές εργατικού δικαίου Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης Αξιολόγηση του προγράμματος

14 14 Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Eurotraining SA ΔΡΑΣΗ 10 : Πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα: «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου» 1 πρόγραμμα κατάρτισης, 100 ώρες για 20 καταρτιζόμενους Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος στοχεύει στον έγκαιρο απολογισμό των προσόντων και των επαγγελματικό προσανατολισμό σε νέες ειδικότητες των απολυμένων- ανέργων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Η λογική της παρέμβασης μέσω τις προτεινόμενης πράξης, στηρίζεται στην κρίση που πλήττει τη χώρα και πιο ειδικά στην πτωτική πορεία του συγκεκριμένου κλάδου, σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να απειλείται η βιωσιμότητά τους. Ενότητα 1 η : Ενότητα 2 η : Ενότητα 3 η : Ενότητα 4 η : Ενότητα 5 η : Ενότητα 6 η : Ενότητα 7 η : Ενότητα 8 η : Ενότητα 9 η : Ενότητα 10 η : Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας Λιανικό εμπόριο Σύγχρονες Τεχνικές πωλήσεων Οικονομικά και διαχείριση ατομικών επιχειρήσεων Τεχνικές δημιουργίας ατομικής επιχείρησης Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας Εργασιακές σχέσεις & βασικές αρχές λειτουργίας της επιχείρησης Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης Αξιολόγηση του προγράμματος Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Eurotraining SA ΔΡΑΣΗ 11: Πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης με θέμα «Η Οργάνωση της Κοινωνική Επιχειρήσεις» 1 πρόγραμμα κατάρτισης, 100 ώρες για 12 καταρτιζόμενους Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί η κατάρτιση των ωφελουμένων προκειμένου να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να συμπράξουν σε μια κοινωνική εταιρία. Η αποτελεσματικότητα του σχεδίου αυτού επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση της αρμονικής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς της τοπικής

15 αγοράς. Μέσα από τη συνεργασία στη «θερμοκοιτίδα» της ιδρυόμενη κοινωνικής εταιρίας, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν, να δοκιμάσουν καινοτόμα αντικείμενα, να συνεργαστούν σε κοινά θέματα, ενώ ταυτόχρονα θα απολαμβάνουν τα προνόμια του χαμηλού κόστους. 15 Ενότητα 1 η : Ενότητα 2 η : Ενότητα 3 η : Ενότητα 4 η : Ενότητα 5 η : Ενότητα 6 η : Ενότητα 7 η : Ενότητα 8 η : Ενότητα 9 η : Ενότητα 10 η : Ενότητα 11 η : Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης κοινωνικών επιχειρήσεων Ενημέρωση για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες Κοινωνική οικονομία Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία Οικονομική διαχείριση και λογιστική Marketing Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας Εργασιακές σχέσεις & βασικές αρχές λειτουργίας της επιχείρησης Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης Αξιολόγηση του προγράμματος Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Eurotraining SA ΔΡΑΣΗ 12: Ενεργοποίηση ωφελουμένων και δικτύωση με επιχειρήσεις (ΔΙΚΤΥΩΣΗ) Η αποτελεσματική υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου συνδέεται άμεσα με την ουσιαστική δικτύωση των ωφελουμένων με τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής. Μέσα σε αυτά θα πλαίσια, έχουν ενταχθεί στο σχέδιο δράσης, ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής. Υποδράση 12.1: Δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις Ημέρες Καριέρας Σημαντικό πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 12 θα αποτελέσουν οι Ημέρες Καριέρας. Στα πλαίσια της ενημέρωσης αλλά και της άμεσης βοήθειας εύρεσης εργασίας, ο Συντονιστής φορέας (Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών) σε συνεννόηση και συνεργασία με τους εταίρους της ΑΣ, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τις ΜΚΟ

16 16 fourelemεnts και KMOΠ θα διοργανώσουν ημέρες καριέρας. Η συμμετοχή στις ημέρες καριέρας θα είναι δωρεάν, και θα στοχεύει αποκλειστικά στην εύρεση εργασίας των αδύναμων ευπαθών ομάδων πληθυσμού και μόνο. Υποδράση 12.2 : Ηλεκτρονική Δικτύωση ΑΣ με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού, προβλέπεται η δημιουργία δικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική δικτύωση των ωφελουμένων με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς, η δικτύωση της ΑΣ με άλλες συμπράξεις, η εκπόνηση οδηγού και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με διακρατικό φορέα. Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Περιφέρεια Αττικής Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΜΚΟ FourElements ΔΡΑΣΗ 13 : Study Visits μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων και εκπόνηση οδηγού. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης μέλη της ΑΣ θα συναντηθούν με άλλες συμπράξεις της συγκεκριμένης πρόσκλησης και φορείς από την τοπική αγορά. Κρίνεται σκόπιμο η επικοινωνία μελών της ΑΣ με επιτυχημένες παλιές ΑΣ σε δράσεις equal, ενώσεις που έχουν εμπειρία και έργο και άλλους φορείς τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Εξωτερικό. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας θα βοηθήσει στην αρτιότερη ολοκλήρωση του έργου και καλύτερη δικτύωση. Στο τέλος θα εκπονηθεί οδηγός υλοποίησης του έργου. Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Περιφέρεια Αττικής Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Eurotraining SA ΜΚΟ FourElements ΔΡΑΣΗ 14: Διακρατικότητα Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας με το διακρατικό φορέα CESIE Centro Studi e Iniziative Europeo. Ο διακρατικός φορέας CESIE έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες σε τοπικό επίπεδο. Η διακρατική συνεργασία αναμένεται να αποτελέσει ένα ιδανικό εργαλείο για την επίτευξη καινοτομίας, καθώς θα ενθαρρύνει τη σύμπραξη δυνάμεων από διαφορετικές χώρες για την αντιμετώπιση

17 17 κοινών προβλημάτων καθώς και τη μεταφορά καινοτόμων προσεγγίσεων που έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία. Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: ΜΚΟ FourElements ΔΡΑΣΗ 15: Ειδικές δράσεις Διάδοσης Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) Η εν λόγω δράση είναι συμπληρωματική της ανάπτυξης δικτύων με επιχειρήσεις, φορείς και επικεντρώνεται σε δυο κυρίως τομείς: Στην προβολή των ιδιαίτερων προσόντων δεξιοτήτων / ικανοτήτων και γνώσεων που κατέχουν τα άτομα της ομάδας στόχου καθώς είναι γεγονός ότι λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν και προβάλλουν κατάλληλα ώστε να διευκολυνθεί η είσοδό τους στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης Στον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, των φορέων της ομάδας στόχου, των κοινωνικών εταίρων, των οργανισμών και υπηρεσιών πολιτικής και κοινωνικής εργασίας, των πολιτικών φορέων, έτσι ώστε να διερευνηθούν και να αναλυθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα της ομάδας στόχου, να εξαχθούν χρήσιμα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα και στοιχεία που θα ενισχύσουν τις πολιτικές και παρεμβάσεις στις προσπάθειες άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού των ομάδων που πλήττονται περισσότερο. Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΔΡΑΣΗ 16: Συντονισμός Διαχείριση του έργου (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ) Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες τόσο σε θέματα Διαχείρισης όσο και σε θέματα Επιστημονικής στήριξης που προκύπτουν και διαρκεί καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Η Διαχείριση έργου αποτελεί ένα από τις βασικότερες δράσεις σε κάθε έργο. Γι αυτό το λόγο οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή περιγράφονται αναλυτικά στην κοινοτική νομοθεσία. Ο Διαχειριστής έργου προτείνεται από τον Συντονιστή εταίρο στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και είναι απαραίτητο να επιλέγεται κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. Ο Συντονισμός του έργου υλοποιείται από το Συντονιστή εταίρο του. Ο Συντονιστής εταίρος μέσω του Νόμιμου εκπροσώπου του στο Δ.Σ. εισηγείται άτομο για τη θέση του Συντονιστή, το οποίο τίθεται σε

18 18 ψηφοφορία στα μέλη του Δ.Σ. Ο ρόλος του Συντονιστή είναι από τους πιο βασικούς για την ομαλή πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και επομένως διασφαλίζει την επιτυχία του έργου. Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Διάρκεια Υλοποίησης του έργου: Ημερομηνία Έναρξης 01/07/2012 Ημερομηνία Λήξης: 30/6/2014 Προϋπολογισμός: ,00 Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη & την Κοινωνική Οικονομία Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τρίκαλα, 5 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού» με εταίρους : Την Αναπτυξιακή Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 η Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάταξη και Τόνωση της Απασχόλησης στον Τουριστικό Κλάδο της Αττικής μέσα από την προώθηση νέων

Διαβάστε περισσότερα