Δξγαζηαθνί Νόκνη & Αληαγσληζηηθόηεηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζηαθνί Νόκνη & Αληαγσληζηηθόηεηα"

Transcript

1 Γξ Βελεηία Κνπζία Wednesday, May 11, 2011 ManpowerGroup Wednesday, May 11,

2 Νζα Εποχι ςτθν Ελλάδα Να θάλνπκε πεξηζζόηεξα κε ιηγόηεξα Να είκαζηε παξαγσγηθόηεξνη Να απμήζνπκε ηηο πσιήζεηο καο Να δηαθξαηήζνπκε εθείλνπο πνπ ζέινπκε Να πξνζειθύζνπκε εθείλνπο πνπ πηζηεύνπκε όηη καο ηαηξηάδνπλ Να ζπλλελνεζνύκε Να βξνύκε απηά πνπ ζέινπκε θη όρη λα κέλνπκε ζε ηη δελ καο αξέζεη... Να αιιάμνπκε... ManpowerGroup Wednesday, May 11,

3 «Σξηκεληαίεο Μεηαβνιέο ηεο Απαζρόιεζεο Αλά θιάδν » πλνιηθέο Πξννπηηθέο Απαζρόιεζεο Γεσξγία Γεκόζηνο Σνκέαο & Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Δκπόξην (Υνλδξηθή & Ληαληθή) Ηιεθηξηζκόο, Φπζηθό Αέξην, Ύδξεπζε Καηαζθεπέο Μεηαπνίεζε Μεηαθνξέο & Δπηθνηλσλίεο Σνπξηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθά, Αζθάιεηεο, Αθίλεηε Πεξηνπζία, Παξνρή Τπεξεζηώλ πξνο Δπηρεηξήζεηο Πεγή:Manpower MEOS ManpowerGroup Wednesday, May 11,

4 ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ (15-74 εηώλ) ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (Ιαλ2011) ManpowerGroup Wednesday, May 11,

5 ManpowerGroup Wednesday, May 11,

6 Νόκνο 3833/2010 Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο (ΦΔΚ 40/Α/ ) Νόκνο 3845/2010 Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεραληζκνύ ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΚ 65/Α/ ) Νόκνο 3846/2010 Δγγπήζεηο γηα ηελ Δξγαζηαθή Αζθάιεηα (ΦΔΚ 66/ ) Νόκνο 3863/2010 Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα & Ρπζκίζεηο γηα ηηο Δξγαζηαθέο ρέζεηο (ΦΔΚ 115/ ) Νόκνο 3899/2010 Δπείγνληα Μέηξα ηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΚ 212/ ) ManpowerGroup Wednesday, May 11,

7 ΝΟΜΟ 3833/2010 Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Επείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο 1. Μεηώζεηο απνδνρώλ ζην δεκόζην ηνκέα 2. Πιαθόλ ζηηο απνδνρέο δεκνζίνπ ηνκέα 3. Δηζνδεκαηηθή πνιηηηθή γηα ην Μείσζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ζην δεκόζην ηνκέα 5. Πεξηνξηζκόο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα 6. Πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο αλέξγσλ ManpowerGroup Wednesday, May 11,

8 ΝΟΜΟ 3845/2010 ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.Επηρνξήγεζε Εηαηξεηώλ Πξνζωξηλήο Απαζρόιεζεο ( 5) (γηα ηελ πξόζιεςε επηδνηνύκελσλ ή καθξνρξό ληα αλέξγσλ ειηθίαο 55 έσο θαη 64 εηώλ, γηα εξγαζία ζην δεκόζην ηνκέα) 2.πκβάζεηο απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο αλέξγωλ κέρξη 24 εηώλ ( 6) (Οη αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπο ζα αληηζηνηρνύλ ζην 80% ηνπ θαηώηαηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ή βαζηθνύ εκεξνκηζζίνπ όπσο νξίδεηαη θάζε θνξά από ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο) ManpowerGroup Wednesday, May 11,

9 ΝΟΜΟ 3845/2010 (ζπλέρεηα) 3.Παξέκβαζε ζηε δηάξζξωζε ηωλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεωλ Οη όξνη ησλ Οκνηνεπαγγεικαηηθώλ θαη Δπηρεηξεζηα θώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο κπνξνύλ λα απνθιίλνπλ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ όξσλ Κιαδηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, θαζώο θαη ησλ Δζληθώλ Γεληθώλ πιινγηθώλ πκ βάζεσλ Δξγαζίαο θαη νη όξνη ησλ Κιαδηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο κπνξνύλ λα απνθιίλνπλ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ όξσλ Δζληθώλ Γεληθώλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξα γξάθνπ απηήο. 4.Αλαγγειία λνκνζεηηθώλ παξεκβάζεωλ ζε δηάθνξα εξγαζηαθά ζέκαηα Παξέκβαζε ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ ζπιινγηθώλ δηαθνξώλ εξγαζίαο κέζσ Γηαηηεζίαο Παξέκβαζε ζην όξην ησλ νκαδηθώλ απνιύζεσλ Παξέκβαζε ζην ύςνο θαη ηνλ ηξόπν θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο απόιπζεο Μέηξα απνηξνπήο απνιύζεσλ ειηθησκέλσλ εξγαδόκελσλ Καζνξηζκόο εηδηθώλ όξσλ απαζρόιεζεο λενεηζεξρνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θάησ ησλ 25 εηώλ Καζνξηζκόο όξσλ απαζρόιεζεο θαη αζθάιηζεο εξγαδνκέλσλ κε ζπκβάζεηο καζεηείαο κέρξη ελόο έηνπο Καζνξηζκόο αλώηαηεο δηάξθεηαο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ManpowerGroup Wednesday, May 11,

10 ΝΟΜΟ 3846/2010 Δγγπήζεηο γηα ηελ Δξγαζηαθή Αζθάιεηα Δπαλαπξνζδηνξίδεηαη ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο. 1. Δπαλαπξνζδηνξίδεηαη ην ηεθκήξην ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηε ζπκθσλία κεηαμύ εξγνδόηε θαη απαζρνινπκέλνπ, γηα παξνρή ππεξεζηώλ ή έξγνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ. 2. Πεξηνξίδνληαη ζε 8 από 15 νη εκέξεο κέζα ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ν εξγνδόηεο ζην ΔΠΔ ζπκθσλία κεξηθήο απαζρόιεζεο. 3. Απαγνξεύεηαη ε ππέξβαζε ηνπ 6κήλνπ ζηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία. 4. ηε κεξηθή απαζρόιεζε επαλαθαζνξηζκόο απνδνρώλ γηα απαζρόιεζε πέξαλ ησλ 4 σξώλ (10% πξνζαύμεζε). ηηο επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 20 αηόκσλ πνπ εθαξκόδεηαη ε κεξηθή απαζρόιεζε θαη κεηά από 1 έηνο δηθαηνύηαη ν κηζζσηόο λα δεηήζεη επάλνδν ζε πιήξε απαζρόιεζε. 5. ΔΠΑ. Πεξηνξίδεηαη ζε 12 από 16 κήλεο ε δηάξθεηα απαζρόιεζεο. 6. Γηαζεζηκόηεηα. Δπαλαθαζνξίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο. Απαηηείηαη δηαβνύιεπζε κε εθπξνζώπνπο εξγαδνκέλσλ. 7. Σειεξγαζία. Παξάδνζε εληόο 8 εκεξώλ γξαπηώο ην ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Καζνξίδεηαη πεξίνδνο πξνζαξκνγήο ηξηώλ (3) κελώλ γηα επηζηξνθή ζηε ζέζε πνπ θαηείρε. Αλαιακβάλεηαη από ηνλ εξγνδόηε ην θόζηνο. ManpowerGroup Wednesday, May 11,

11 Ν 3846/2010 ζπλέρεηα 8. Καηάηκεζε αδείαο. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα θαηάηκεζεο ηεο αδείαο ζε πεξηζζόηεξεο ησλ δύν πεξηόδσλ θαη κόλν κεηά από γξαπηή αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. 9. Γηεπζέηεζε ρξόλνπ εξγαζίαο. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ζε ή κε ζπκθσλίεο ηνπ εξγνδόηε θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 10. Απαζρόιεζε 6εο εκέξαο επί 5ζεκέξνπ. Πξνζαύμεζε 30% σξνκηζζίνπ. 11. Κπξώζεηο. Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ΔΠΔ γηα επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ. Πξνζθπγή εληόο 60 εκεξώλ, από 20 πνπ ίζρπε, από θνηλνπνίεζε ζην δηνηθεηηθό πξσηνδηθείν. Η πξνζθπγή δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο επηβνιήο. Σν ΔΠΔ βεβαηώλεη όιν ην πνζό θαη εηζπξάηηεηαη σο δεκόζην έζνδν. 12. Δ. Αλαξηώληαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 13. Βηβιίν Τπεξσξηώλ. Γελ απαηηείηαη ζεώξεζε. Γηαηεξείηαη επί 5εηία. 14. Αιινδαπνί. Πξόζηηκν γηα παξάλνκε απαζρόιεζε από επξώ. 15. Πξνζπληαμηνδνηηθή βεβαίσζε θαη ζε δηαδνρηθή αζθάιηζε. 16. Βηβιίν λενπξνζιακβαλνκέλσλ. Γηπιαζηαζκόο πξνζηίκνπ επί ππνηξνπήο. ManpowerGroup Wednesday, May 11,

12 Νόκνο 3863/2010 Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα & Ρπζκίζεηο γηα ηηο Δξγαζηαθέο ρέζεηο 1.πγρώλεπζε πθηζηακέλσλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ 2.Δηζαγσγή ελόο εληαίνπ νξίνπ ειηθίαο ζηα 65 έηε αθόκε θαη γηα ηηο γπλαίθεο. Μεησκέλε ζηα 60 αιιά κε 40 έηε αζθάιηζεο 3.Σξνπνπνίεζε ηνπ ηύπνπ θαη ηξόπνπ απνλνκήο ζύληαμεο 4.Καζηέξσζε ΒΑΙΚΗ (πξνλνηαθήο) θαη ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ζύληαμεο 5.Τπνινγηζκόο ζπληάμηκσλ απνδνρώλ ζην ζύλνιν ηνπ εξγαζηαθνύ βίνπ 6.Μείσζε αλσηάηνπ νξίνπ ζηηο ζπληάμεηο 7.Μέηξα πεξηνξηζκνύ πξόσξεο ζπληαμηνδόηεζεο 8.Μείσζε ζπληάμηκσλ παξνρώλ πξόσξα απνρσξνύλησλ 9.Απζηεξόηεξνη όξνη γηα αλαπεξηθέο ζπληάμεηο 10.Αλαζηνιή ζύληαμεο εξγαδνκέλσλ ζπληαμηνύρσλ ManpowerGroup Wednesday, May 11,

13 Νόκνο 3863/2010 ζπλέρεηα 1. Αλαθαζνξηζκόο βαξέσλ θαη αλζπγηεηλώλ επαγγεικάησλ 2. Κίλεηξα παξακνλήο ζηελ εξγαζία 3. Καηάξγεζε πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ γηα πξόσξε ζπληαμηνδόηεζε 4. Δληαίνο θνξέαο δηαρείξηζεο απνζεκαηηθώλ 5. Γηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγώλ κέζσ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 6. Υξνλνδηάγξακκα αιιαγώλ έσο ην Νένο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ζπληάμεσλ από ην 2015 κε ρακειόηεξνπο ζπληειεζηέο 8. Δηζθνξά ΛΑΦΚΑ ζπληαμηνύρσλ γηα ζπληάμεηο άλσ ησλ 1400 επξώ 9. Δληαίνο κεραληζκόο ειέγρνπ (ΔΠΔ, ΙΚΑ, ΑΦΑΛ. ΦΟΡΔΩΝ) 10. πλδηαρείξηζε ησλ πόξσλ ησλ θιάδσλ πγείαο θνξέσλ ΚΑ 11. ύζηαζε θέληξνπ εμππεξέηεζεο αζθαιηζκέλσλ (ΚΔΑ) 12. Νένο ηξόπνο αζθάιηζεο νηθόζηηνπ πξνζσπηθνύ θαη αγξεξγαηώλ ManpowerGroup Wednesday, May 11,

14 Νόκνο 3899/2010 Δπείγνληα Μέηξα ηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 1. Αλαπξνζαξκνγή απνδνρώλ Γεκνζίνπ 2. Δηζνδεκαηηθή πνιηηηθή 3. ΦΠΑ 4. Γαζκνί 5. Φόξνη Καπλά θιπ 6. Απόζπξζε / θόξνο ζε είδε πνιπηειείαο αλαπξνζαξκνγή 7. Δηδηθέο Δπηρεηξεζηαθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 8. Μεζνιάβεζε Γηαηηεζία 9. Ρπζκίζεηο ζεκάηωλ Μεξηθήο Απαζρόιεζεο απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο α) επηβνιή εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζεο 9κελν β) 36 κήλεο Πξνζσξηλή Απαζρόιεζε γ) 12κελε αληί 2κελε δνθηκαζηηθή πεξίνδνο λεν-πξνζιακβαλνκέλσλ 1 κήλαο πξνεηδνπνίεζε = 1 κηζζόο απνδεκίσζε ManpowerGroup Wednesday, May 11,

15 ΠΩ ΑΝΣΙΓΡΟΤΝ ΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ManpowerGroup Wednesday, May 11,

16 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΙΝΩ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΛ. ΣΤΑΤ. ManpowerGroup Wednesday, May 11,

17 Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απαζρνινύκελνη ζηακάηεζαλ λα εξγάδνληαη ην 2009 θαη νη ξνέο ηνπο Λόγνο πνπ ζηακάηεζε λα εξγάδεηαη Δηόηη απνιύζεθε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο ύλνιν Πξνο αλέξγνπο Πξνο Με ελεξγνύο ΤΝΟΛΟ Δηόηη ε εξγαζία ηνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη ηειείωζε Φξνληίδεη κηθξά παηδηά ή εμαξηώκελνπο ελήιηθεο Γηόηη παξαηηήζεθε γηα πξνζσπηθνύο ή νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο Λόγσ εθπαίδεπζεο ή επηκόξθσζεο Γηόηη ζηξαηεύζεθε Λόγσ αζζέλεηαο ή αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία Δηόηη πήξε πξόωξε ζύληαμε Δηόηη ζπληαμηνδνηήζεθε Γηα άιινπο ιόγνπο Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΛ. ΣΤΑΤ. ManpowerGroup Wednesday, May 11,

18 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΑΙΑ (ΑΔΠ ζε ρηι. ΜΑΓ αλά απαζρνινύκελν, 2009) ManpowerGroup Wednesday, May 11,

19 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ ΜΔΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΑΝΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ManpowerGroup Wednesday, May 11,

20 Απμήζεηο ακνηβώλ (%) αλά θιάδν ηνηρεία Ννεκβξίνπ 2009 ManpowerGroup Wednesday, May 11,

21 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2009 ΔΣΗΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ManpowerGroup Wednesday, May 11,

22 ΔΣΗΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ManpowerGroup Wednesday, May 11,

23 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 2009 ΔΣΗΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ (1) Προ θόροσ ειζοδήμαηος (2) Προ ηόκων και θόροσ ειζοδήμαηος ManpowerGroup Wednesday, May 11,

24 Γίναμε παραγωγικότεροι; Μπορούμε να βρούμε μαηί τισ προτάςεισ... ManpowerGroup Wednesday, May 11,

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Net metering Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Ση πξνβιέπεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο - θαηαλαιηζθφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα