ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μια θεωρητική προσέγγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μια θεωρητική προσέγγιση"

Transcript

1 ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μια θεωρητική προσέγγιση Αλέξανδρος Γκανάς - Νικόλαος ριτσάκης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την προσπάθεια σύνδεσης δυναµικού χαρακτήρα της σχέσης µεταξύ διαφόρων ειδών εγκληµατικότητας και ορισµένους από τους κοινωνικο-οικονοµικούς τους παράγοντες. Το επίπεδο της ανεργίας, η εισοδηµατική ανισότητα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το επίπεδο εκπαίδευσης, και ο αριθµός των καταδικαστικών αποφάσεων από τη δικαιοσύνη περιλαµβάνονται στις κυριότερες αιτίες της εγκληµατικότητας. Τα οικονοµικά κίνητρα ανήκουν στα βαθύτερα αίτια για τις περισσότερες εγκληµατικές πράξεις καθώς τα άτοµα συνήθως αγνοούν τον κίνδυνο της καταδίκης αφού θεωρούν πως δεν µπορούν να τιµωρηθούν, ενθαρρύνοντάς τους περισσότερο στην συνέχιση της διάπραξης εγκληµάτων.

2 1. Εισαγωγή Η βιβλιογραφία σχετικά µε την οικονοµική ανάλυση της εγκληµατικότητας είναι σχετικά πρόσφατη και πρωτοεµφανίζεται περίπου στην δεκαετία του 60, ενώ µέχρι τότε επικρατούσαν διάφορες καθαρά θεωρητικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις πάνω σε αυτό το φαινόµενο. Ο πρώτος οικονοµολόγος που ασχολήθηκε µε την εγκληµατικότητα από την οικονοµική της σκοπιά είναι ο Fleisher, µε τα έργα του το 1963 και το Πιο συγκεκριµένα ο στόχος του Fleisher ήταν η κατανόηση της σχέσης ανάµεσα στην παραβατικότητα και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, οι οποίες βασίζονται όχι µόνο στην ανεργία, αλλά και σε παράγοντες όπως η κατανοµή των µισθών και του πληθυσµού. Τα αποτελέσµατα δείχνουν µια θετική και στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην ανεργία και την εγκληµατικότητα των ανηλίκων, ενώ το συµπέρασµα αυτό εξάγεται ευκολότερα όταν υπάρχει αναφορά σε ενήλικα άτοµα. Παράλληλα ο Fleisher ήταν ο καινοτόµος στην εισαγωγή του εισοδήµατος ως παράγοντα που επηρεάζει την εγκληµατικότητα και σύµφωνα µε αυτόν, το µέσο εισόδηµα έχει δυο θεµελιώδεις επιδράσεις στις εγκληµατικές ενέργειες, οι οποίες είναι εκ διαµέτρου αντίθετες: από την µια πλευρά, το χαµηλό εισόδηµα αποτελεί ασύµφορο µέσο για ένταξη σε νόµιµες δραστηριότητες και συνεπώς αυξάνει την τάση προς τα αδικήµατα, ενώ από την άλλη πλευρά, τα άτοµα που κατέχουν υψηλό εισόδηµα αποτελούν συνήθως τα θύµατα και θεωρούνται ως πηγή κινήτρου για πιθανές εγκληµατικές ενέργειες. Παρόλα αυτά, το ορόσηµο στην οικονοµική προσέγγιση του φαινοµένου της εγκληµατικότητας προήλθε από το έργο του Becker το Και αυτό διότι ο Fleisher στόχευε στον εντοπισµό των οικονοµικών παραγόντων που επηρεάζουν την 2

3 συµπεριφορά του πιθανού εγκληµατία ως ξεχωριστή προσωπικότητα, ενώ ο Becker κατασκεύασε το πρώτο µοντέλο της απόφασης από την πλευρά του εγκληµατία, λαµβάνοντας υπ όψιν τις κοινωνικές αποφάσεις για την εφαρµογή πολιτικών ελέγχου της εγκληµατικότητας (Buonanno 2003). Συγκεκριµένα, στο µοντέλο του ο εγκληµατίας συµπεριφέρεται ως µια λογική προσωπικότητα και αποφασίζει αν θα προβεί σε παράνοµη ενέργεια ή όχι, συγκρίνοντας τα πιθανά οφέλη που µπορεί να έχει µε το πιθανό κόστος ή τις συνέπειες. Τα οφέλη αναφέρονται συνήθως στην αξία των κερδισµένων από την διάπραξη µιας παράνοµης ενέργειας, ενώ το κόστος της εγκληµατικότητας διαθέτει διπλή σηµασία: Η πρώτη µορφή κόστους είναι γνωστή και ως κόστος ευκαιρίας (opportunity cost) και αποτελείται κυρίως από τις αµοιβές των εργαζοµένων µέσω νόµιµων δραστηριοτήτων, µε το σκεπτικό ότι, οι σχετικά υψηλές αµοιβές που επιτρέπουν σε ένα άτοµο να ζήσει µε άνεση και αξιοπρέπεια, αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της εγκληµατικότητας και αποτρέπουν στο άτοµο αυτό να οδηγηθεί σε εγκληµατικές ενέργειες. Η άλλη µορφή κόστους σχετίζεται περισσότερο µε τις πιθανές συνέπειες που µπορεί να έχει µια συµµετοχή σε εγκληµατικές ενέργειες, όπως η πιθανότητα να συλληφθεί ή η πιθανότητα επιβολής ποινής ως το αποτέλεσµα της απόφασης καταδίκης. Εδώ χρησιµοποιήθηκε η αναµενόµενη ποινή και όχι το χρονικό διάστηµα πιθανής κάθειρξης σε φυλακές, διότι τα αδικήµατα δεν οδηγούν πάντοτε σε συλλήψεις, ενώ αντίστοιχα πολλές συλλήψεις δεν οδηγούν αναγκαστικά σε δικαστικές διώξεις και καταδίκες. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ehrlich (1973) προχώρησε πέρα από το µοντέλο του Becker, µελετώντας τον τρόπο µε τον οποίο τα επίπεδα των αµοιβών και της διανοµής του εισοδήµατος µπορούν να επηρεάσουν τους ρυθµούς της εγκληµατικότητας. Στο µοντέλο του, ο Ehrlich δείχνει ότι ένα άτοµο οδηγείται σε παράνοµες δραστηριότητες 3

4 εάν η αξία των εσόδων από την παράνοµή του δράση υπερβαίνει την αξία των εσόδων από τις νόµιµες δραστηριότητές του, ενώ παράλληλα λαµβάνει υπ όψιν την πιθανότητα της σύλληψής του. Τα αποτελέσµατα από την οικονοµετρική ανάλυση των παραγόντων του ρυθµού εγκληµατικότητας σε διάφορες πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών για το έτος 1960 έδειξαν πως ο ρόλος του µεγέθους της εισοδηµατικής ανισότητας σχετίζεται πράγµατι µε τα αυξηµένα επίπεδα αδικηµάτων. Το γεγονός ότι η οικονοµική σκοπιά της εγκληµατικότητας αποτέλεσε ένα πεδίο έντονης έρευνας που ξεκίνησε πριν από τρεις δεκαετίες περίπου, οφείλεται στο ότι παρατηρήθηκε µια εντυπωσιακή αύξηση στα µεγέθη της εγκληµατικότητας σε πολλά κράτη του υτικού κόσµου για εκείνη την περίοδο. Πάντως, µια αναζήτηση στην βιβλιογραφία οδηγεί στο συµπέρασµα πως η πλειοψηφία των εµπειρικών µελετών προέρχεται από τρία µεγάλα και αρκετά προηγµένα κράτη: τις Ηνωµένες Πολιτείες, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Σε αυτό φαίνεται πως έχει βοηθήσει και η µεγάλη διαθεσιµότητα στατιστικών στοιχείων από τις λειτουργικές αρχές που αφορούν τους ρυθµούς εγκληµατικότητας, όχι µόνο σε συνολικό εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης σε επίπεδα πολιτειών, ευρέων περιοχών και πόλεων. Πράγµατι οι χώρες αυτές διαθέτουν µια µεγάλη ποικιλία δεδοµένων, µε πιο συνήθη τα ιστορικά χρονολογικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα και µικρο-δεδοµένα από συγκεκριµένα έτη. Παρόλα αυτά, ένας αρκετά µεγάλος αριθµός µελετών για τους παράγοντες της εγκληµατικότητας παρουσιάστηκε την τελευταία δεκαετία για χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερµανία (Entorf and Spengler, 2000) και η Ιταλία (Buonanno, 2006, Buonanno and Leonida, 2006), καθώς επίσης και για κράτη της Λατινικής Αµερικής. Συγκεκριµένα, έχουν πραγµατοποιηθεί αναλύσεις στην Αργεντινή (Cerro and Meloni, 2000), την Κολοµβία (Gaviria, 2000, Nuñez and Sanchez, 2003) και την 4

5 Βραζιλία (De Oliveira, 2003), όπου τα κρούσµατα εγκληµατικότητας εµφανίζονται καθηµερινά µε µεγάλη συχνότητα σε ανησυχητικές διαστάσεις. Από το σύνολο των οικονοµικών προσεγγίσεων, λίγες είναι αυτές που χρησιµοποιούν ως εξαρτηµένη µεταβλητή το σύνολο των διαπραχθέντων αδικηµάτων και αυτό διότι, στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα που προκύπτουν δεν εµφανίζονται ξεκάθαρα, ενώ παράλληλα υπάρχει ο κίνδυνος της εξαγωγής παραπλανητικών ερµηνειών. Για τον λόγο αυτόν, οι ερευνητές έχουν στραφεί προς την πλευρά των κατηγοριοποιήσεων των διαπραχθέντων αδικηµάτων, µε πιο συχνή την χρήση των εγκληµάτων κατά της περιουσίας (ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις) και των εγκληµάτων κατά του προσώπου (ανθρωποκτονίες, βιασµοί, βίαιες επιθέσεις). Έτσι µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται περισσότερο εµφανή και ξεκάθαρα συµπεράσµατα. Για παράδειγµα, από το ερευνητικό έργο του Becker (1968) ακόµα, στο µοντέλο που κατασκεύασε φαίνεται πως η ανεργία παρουσιάζει µια θετική και σε ισχυρό βαθµό επίδραση σε συγκεκριµένες κατηγορίες αδικηµάτων, όπως στα περισσότερα αδικήµατα κατά της ιδιοκτησίας και σε επιθέσεις ναρκωτικών, ενώ από την άλλη πλευρά, αδικήµατα όπως οι ανθρωποκτονίες και οι βιασµοί δεν φαίνεται να επηρεάζονται τόσο ισχυρά από την αγορά εργασίας. Έτσι λοιπόν, το ερευνητικό έργο του Becker (1968) αποτέλεσε το σηµείο έναρξης για πολλούς ερευνητές, ώστε να αναλύσουν την πορεία των εγκληµατικών πράξεων. Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, το σύνολο των παραγόντων που καθορίζουν τις εγκληµατικές ενέργειες εντάσσεται σε τρεις γενικές κατηγορίες: Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι οικονοµικοί παράγοντες, εκφρασµένοι µέσω των µεγεθών της εισοδηµατικής ανισότητας, του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, της ανεργίας και του συνόλου της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η δεύτερη αποτελείται από κοινωνικούς 5

6 παράγοντες, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης (διαµέσου της συµµετοχής σε σχολικό περιβάλλον) και βασικοί δηµογραφικοί παράγοντες (ποσοστά ανδρών-γυναικών, ποσοστά πληθυσµού ανάλογα µε την ηλικία, ποσοστό αστικοποίησης του πληθυσµού). Τέλος η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τις µεταβλητές πρόληψης και καταστολής, µε βασικά χαρακτηριστικά το µέγεθος και το έργο του δυναµικού των αρχών δηµόσιας τάξης, την αυστηρότητα των ποινών που προέρχεται από το σύστηµα δικαιοσύνης, καθώς και τις συνθήκες λειτουργίας των σωφρονιστικών ιδρυµάτων. Παρακάτω γίνεται µια πρώτη προσέγγιση στις µελέτες που έχουν γίνει για να αναλύσουν τις αιτιώδεις σχέσεις ανάµεσα στην εγκληµατικότητα και την πλειοψηφία των παραγόντων που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 2. Εγκληµατικότητα και αγορά εργασίας Στο πεδίο της αγοράς εργασίας συµµετέχουν, εκτός από το σύνολο του εργατικού δυναµικού (τα απασχολούµενα άτοµα), και τα άτοµα αυτά που δεν ανήκουν σε κάποια θέση απασχόλησης, είτε από δικιά τους επιλογή, ή εξαιτίας διαφόρων δύσκολων συνθηκών που αντιµετωπίζουν. Το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας ασχολήθηκε περισσότερο µε την επίδραση του αριθµού των ανέργων στα ποσοστά των εγκληµατικών πράξεων, καθώς οι επιδράσεις του φαινοµένου της ανεργίας είναι αυτές που παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από το ερευνητικό έργο του Becker (1968) και µετά, οι µετέπειτα εµπειρικές µελέτες καταλήγουν στο συµπέρασµα πως η σχέση ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες εγκληµατικών πράξεων και την ανεργία εµφανίζεται µέσω διαφορετικών οδών. Η πρώτη περίπτωση δείχνει ότι υπάρχει µια θετική αιτιατή σύνδεση ανάµεσα στα δυο 6

7 µεγέθη, µια άποψη την οποία η πλειοψηφία της µεταγενέστερης βιβλιογραφίας έχει δεχτεί (Ehrlich, 1973, 1996, Reilly and Witt, 1992, Elliot and Ellingworth, 1996, 1998, Witt, Clarke and Fielding, 1998, Papps and Winkelmann, 2000, Edmark, 2005). Συγκεκριµένα, αυτή η οπτική είναι γνωστή ως αποτέλεσµα κινήτρου (motivation effect), όπου µια αύξηση στον δείκτη ανεργίας προκαλεί οικονοµικά προβλήµατα σε περισσότερους άνεργους ανθρώπους, καθώς οι πηγές εσόδων από νόµιµες δραστηριότητες είναι περιορισµένες, και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι διαθέτουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αυτό τους οδηγεί τελικά στις εγκληµατικές πράξεις. Οι Cantor and Land (1985) όµως έδωσαν µια νέα διάσταση, συσχετίζοντας αρνητικά τα φαινόµενα της ανεργίας και της εγκληµατικότητας. Η διάσταση αυτή, γνωστή και ως αποτέλεσµα ευκαιρίας (opportunity effect), ορίζει πως σε περιόδους ύφεσης, λόγω αύξησης της ανεργίας, το σύνολο των εξόδων για την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων από τα νοικοκυριά θα µειώνεται, άρα η συνολική αξία των πιθανών οφελών από τις παράνοµες δραστηριότητες θα µειώνονται, συνεπώς και οι εγκληµατικές πράξεις. Επιπλέον η µακροχρόνια ανεργία αναγκάζει τους (άνεργους) ανθρώπους να παραµένουν για περισσότερο χρόνο στις ιδιοκτησίες τους, και έτσι υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες για επιθέσεις κατά ιδιοκτησίας, καθώς και πράξεις βίας, οι οποίες συνήθως εκτυλίσσονται σε δηµόσιους χώρους. Σε γενικές γραµµές, η άποψη των Cantor and Land (1985) ορίζει πως η ανεργία λειτουργεί στο άµεσο χρονικό διάστηµα ως µέσο προστασίας από τα αδικήµατα κατά της ιδιοκτησίας και του προσώπου, όµως σε υστέρηση χρονικής περιόδου η ανεργία επιδρά θετικά στην εγκληµατικότητα, λειτουργώντας ως µέσο εµφάνισης της φτώχειας. Συνεπώς αυτή η µορφή προσέγγισης της σχέσης εγκληµατικότητας-ανεργίας ορίζει πως οι αλλαγές στο "αποτέλεσµα ευκαιρίας" για εγκληµατικές ενέργειες εµφανίζονται στο ίδιο χρονικό 7

8 σηµείο µε τις αλλαγές στα επίπεδα της ανεργίας, ενώ το "αποτέλεσµα κινήτρου" εµφανίζεται µε χρονική υστέρηση από αλλαγές σε ποσοστά ανεργίας. Προκύπτει λοιπόν το συµπέρασµα πως η πιθανή αιτιατή σχέση µεταξύ εγκληµατικότητας και ανεργίας αποτελεί ένα θέµα στο οποίο δεν έχει επικρατήσει µια οµοφωνία στα αποτελέσµατα, αλλά αντίθετα το περιεχόµενό τους είναι αρκετά συγκεχυµένο. Γενικότερα υπάρχει η άποψη πως το βαθύτερο αίτιο της αποτυχίας για επιβολή οµόφωνης και σταθερής εµπειρικής συσχέτισης µεταξύ εγκληµατικότητας και ανεργίας προέρχεται από λανθασµένες µεθόδους µέτρησης του συνόλου των άνεργων ατόµων σε µια κοινωνία, καθώς φαίνεται πως το συνολικό µέγεθος της ανεργίας δεν αποτελεί το καλύτερο εργαλείο που θα δώσει τις λύσεις στο συγκεκριµένο πρόβληµα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι περιπτώσεις όπου φαίνεται πως η µέτρηση της ανεργίας αποκλείει ένα ποσοστό µακροχρόνια ανέργων. Και αυτό διότι, το ποσοστό αυτό έχει παρατήσει τις προσπάθειες για εύρεση εργασίας, καθώς πιστεύει πως λόγω της έλλειψης εξειδίκευσης δεν µπορεί να απασχοληθεί σε σίγουρες θέσεις εργασίας, κατάλληλες για το σύνολο των ικανοτήτων που διαθέτει. Συνεπώς αυτή η παύση της αναζήτησης εργασίας προκαλεί το φαινόµενο της υποεκτίµησης της ανεργίας, καθώς θεωρείται λανθασµένα πως το ποσοστό αυτό δεν αποτελεί µέρος του εργατικού δυναµικού και ως λογικό επακόλουθο, δεν θεωρείται ως άνεργος πληθυσµός. Έτσι λοιπόν, στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν έναν καλύτερο τρόπο µέτρησης της ανεργίας, πολλοί ερευνητές έχουν στραφεί σε διάφορες εναλλακτικές µορφές µη-απασχόλησης, θεωρώντας πως µε αυτόν τον τρόπο θα οδηγήσουν σε πιο σταθερά και αξιόπιστα, µε βάση την οικονοµική θεωρία, αποτελέσµατα. Μια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους αποτελεί η χρονική διάρκεια της ανεργίας, και για αυτόν τον λόγο έχει πραγµατοποιηθεί η εισαγωγή του µεγέθους της µακροχρόνιας ανεργίας, 8

9 όπου συνήθως ορίζεται από πολλούς ως η ανεργία άνω των 12 µηνών. Πράγµατι, εµπειρικές µελέτες (Chamlin and Cohran, 2000, Chapman et al. 2001) αποδεικνύουν πως η σχέση µακροχρόνιας ανεργίας-εγκληµατικότητας εµφανίζεται αρκετά θετική και στατιστικά σηµαντική, σε αντίθεση µε τον συµβατικό τρόπο µέτρησης της ανεργίας, όπου εκεί τα αποτελέσµατα είναι αρκετά ανάµεικτα. Η εµφάνιση της παραπάνω σχέσης συµφωνεί απόλυτα µε την οικονοµική θεωρία, καθώς το κίνητρο ενός ατόµου να προβεί σε εγκληµατικές ενέργειες συνήθως δεν εµφανίζεται αµέσως µετά από την απώλεια της θέσης εργασίας του, αλλά παρουσιάζεται µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, όταν γίνεται έκδηλη η απογοήτευσή του από τις απορρίψεις που δέχεται, στην προσπάθειά του να απασχοληθεί σε µια νέα θέση (ψυχολογικός παράγοντας) ή όταν τα αποθέµατα από τα χρηµατικά και τα περιουσιακά του διαθέσιµα µειώνονται σε βαθµό που αρχίζει να εµφανίζεται µια κατάσταση φτώχειας (οικονοµικός παράγοντας). Μια άλλη αρκετά χρησιµοποιηµένη παράµετρος έχει σχέση µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας, και πιο συγκεκριµένα µε την ηλικία και το φύλο. Έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των ερευνητών στρέφεται κυρίως στην µελέτη της επίδρασης της ανεργίας των νέων (και κατά προτίµηση των ανδρών) ανθρώπων στα ποσοστά της εγκληµατικότητας. Αυτή η προτίµηση σε άτοµα νεότερων ηλικιών οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη µερίδα ατόµων χαρακτηρίζεται από εκρηκτικότητα στον χαρακτήρα και από ανευθυνότητα στις πράξεις τους, συνεπώς είναι πιο πιθανό να οδηγούνται σε παράνοµες δραστηριότητες, όταν οι καταστάσεις από µια παρατεταµένη περίοδο ανεργίας δυσκολεύουν αρκετά για αυτούς. Και εδώ παρατηρείται µια θετική και αρκετά σηµαντική επίδραση της ανεργίας των νέων στα ποσοστά εγκληµατικότητας µέσω µελετών, όπως αυτές των Fougère, Kramarz and 9

10 Pouget (2006) για την περίπτωση της Γαλλίας, των Carmichael and Ward (2000) για το Ηνωµένο Βασίλειο και του Freeman (1996) για τις ΗΠΑ. Πάντως, ιδιαίτερη µπορεί να χαρακτηριστεί η περίπτωση της εισαγωγής του ποσοστού γυναικείας απασχόλησης στην σχέση εγκληµατικότητας-ανεργίας, και µάλιστα σε κοινωνίες που, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, θεωρούνται ως πατριαρχικές. Συγκεκριµένα, µελέτες για την Αυστραλία (Kapuscinski, Braithwaite and Chapman, 1998) και τις Ηνωµένες Πολιτείες (Witte and Witt, 2000) έχουν δείξει πως η προσθήκη της γυναικείας απασχόλησης εµφανίζει θετικές και αρκετά ισχυρές επιδράσεις σε κατηγορίες διαπραχθέντων αδικηµάτων, ενώ αντίθετα όταν τα συγκεκριµένα υποδείγµατα χρησιµοποιούσαν µόνο το συνολικό µέγεθος της ανεργίας, η σχέση εγκληµατικότητας και ανεργίας παρουσιάζονταν λιγότερο έως και καθόλου σηµαντική. Επιπλέον, παρόµοια αποτελέσµατα έδειξε και η έρευνα του Huang (2006) για την σχέση της νεανικής εγκληµατικότητας και της µετέπειτα συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό στην Ταϊβάν. Ενώ η πλειοψηφία των µελετών στηρίζεται στην επίδραση της εγκληµατικότητας από την ανεργία, υπάρχουν και περιπτώσεις που ερευνείται το αντίστροφο φαινόµενο, δηλαδή η επίδραση από µια µεταβολή των ποσοστών αδικηµάτων στα ποσοστά της ανεργίας. Σύµφωνα µε το γενικότερο θεωρητικό σκεπτικό, τα άτοµα που έχουν καταδικαστεί λόγω εγκληµατικών πράξεων και έχουν εκτίσει τις ποινές τους, είναι αυτά που δυσκολεύονται περισσότερο στην αναζήτηση εργασίας, διότι οι ευκαιρίες για µια νόµιµη εργασία λιγοστεύουν (Grogger, 1995). Επειδή συνήθως τα άνεργα άτοµα είναι αυτά που ασχολούνται µε παράνοµες δραστηριότητες, η αύξηση στα επίπεδα της εγκληµατικότητας µειώνει ολοένα και περισσότερο την αξία των αδύνατων δεσµών, 10

11 µειώνοντας παράλληλα την εµπιστοσύνη και τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την αναζήτηση εργασίας. Πέρα από το επίπεδο της ανεργίας, ένα άλλο µέγεθος στον χώρο της αγοράς εργασίας που µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την τάση για εγκληµατικές ενέργειες είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και µόρφωσης, καθώς αυτό συµβάλλει τον βαθµό εξειδίκευσης που µπορεί να αποκτήσει ένα άτοµο, αλλά και τον βαθµό αξιώµατος της θέσης στην οποία το άτοµο αυτό επιθυµεί να εργαστεί. Με την σειρά τους, τα δυο παραπάνω στοιχεία καθορίζουν το ποσό της αµοιβής από την νόµιµη δραστηριότητα, το οποίο θα αναγκάσει ένα άτοµο να αποφασίσει εάν τα νόµιµα οφέλη τον αποτρέπουν από εγκληµατικές πράξεις ή όχι. Υπάρχει βέβαια και µια άλλη άποψη, η οποία ξεφεύγει από το καθαρά οικονοµικό κίνητρο και σχετίζεται µε τις ηθικές αξίες, δηλαδή το επίπεδο µόρφωσης είναι αυτό που θα επηρεάσει τις αξίες σε µια κοινωνία, θα καλλιεργήσει στα άτοµα την ιδέα του "κοινού καλού" και την αρετή της σκληρής και τίµιας εργασίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα καλλιεργηθεί και η απόφαση για την συµµετοχή ή µη σε εγκληµατικές δραστηριότητες. 3. Εγκληµατικότητα και αµοιβές εισοδήµατος Από το σύνολο της βιβλιογραφίας, πολλές είναι οι οικονοµετρικές προσεγγίσεις του φαινοµένου της εγκληµατικότητας που χρησιµοποιούν το µέγεθος του εισοδήµατος, και γενικότερα των αµοιβών, ως έναν από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την τάση για εγκληµατικές ενέργειες. Και αυτό διότι ο ρόλος των αµοιβών είναι αυτός που, σε µεγάλο βαθµό, καθορίζει την απόφαση ενός ατόµου να προβεί σε εγκληµατικές ενέργειες ή να τις αποφύγει, υπολογίζοντας και συγκρίνοντας τα πιθανά 11

12 οφέλη και τα κόστη από τις δυο αυτές περιπτώσεις. Πιο συγκεκριµένα, η απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατικές ενέργειες υπερισχύει στην περίπτωση που η αξία των πιθανών εσόδων από αυτές µοιάζουν περισσότερο ελκυστική σε σχέση µε το σύνολο των αποζηµιώσεων από τις νόµιµες δραστηριότητες, ενώ το αντίθετο συµβαίνει όταν το διαθέσιµο ύψος εισοδήµατος ενός ατόµου εµφανίζεται ως περισσότερο σύµφορο. Αρκετές µορφές νόµιµων εσόδων και αµοιβών έχουν εφαρµοστεί σε εµπειρικές µελέτες, έτσι ώστε να παρουσιαστεί η επιρροή τους στο φαινόµενο της εγκληµατικότητας. Οι ερευνητές έχουν βασιστεί κυρίως σε µεγέθη όπως οι µέσες εισπράξεις από µισθούς (Ehrlich, 1973; Narayan and Smyth, 2004) και σε δείκτες µέτρησης της οικονοµικής άνθησης και πλούτου µιας χώρας, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µιας χώρας (Fajnzylber, Lederman and Loyaza, 2002, De Oliveira, 2003; Cerro and Meloni, 2000) και το σύνολο της ιδιωτικής κατανάλωσης (Punley, Deadman and Pyle, 2000, Denny, Harmon and Lydon, 2004). Όµως, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της ανεργίας, το σύνολο της βιβλιογραφίας δεν παρουσιάζει οµοφωνία, αλλά αντίθετα διακρίνεται από ανάµεικτα αποτελέσµατα. Η µια όψη της οικονοµικής θεωρίας στηρίζεται στο λεγόµενο "αποτέλεσµα κινήτρου", στο οποίο υποστηρίζεται πως µια αύξηση στο ύψος των νόµιµων αµοιβών θα επιφέρει µείωση στα ποσοστά εγκληµατικότητας, χάρη στο απλό σκεπτικό ότι το υψηλότερο εισόδηµα (κυρίως από τον χώρο της εργασίας) θεωρείται πιο ελκυστικό και πιο κερδοφόρο από τα κέρδη των εγκληµατικών πράξεων, άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος να γίνει στροφή στην παρανοµία. Το φαινόµενο αυτό εµφανίζεται ακόµη πιο χαρακτηριστικά στις περιπτώσεις των ποσοστών του φτωχότερου πληθυσµού µιας κοινωνίας, ο οποίος αποτελείται κατά βάση από ανειδίκευτα και χαµηλού µορφωτικού επιπέδου άτοµα. Έτσι λοιπόν µια πτώση στο πραγµατικό επίπεδο των µισθών για την συγκεκριµένη 12

13 µερίδα ατόµων προκαλεί µια αύξηση στα κρούσµατα εγκληµατικών πράξεων (Grogger, 1998, Machin and Meguir, 2000, Gould et al. 2002). Η οικονοµική θεωρία όµως διαθέτει και µια αντίθετη όψη, γνωστή και ως "αποτέλεσµα ευκαιρίας". Σε αυτήν, µια αύξηση στο συνολικό επίπεδο του εισοδήµατος, και κατά συνέπεια στον πλούτο µιας κοινωνίας, προκαλεί αύξηση στα επίπεδα της εγκληµατικότητας, διότι µε την βελτίωση της οικονοµικής τους κατάστασης, πολλές οµάδες ατόµων γίνονται αυτόµατα στόχοι από τους πιθανούς εγκληµατίες µε τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται για αύξηση των πιθανών οφελών από τα παράνοµα έσοδα. Μάλιστα, από το ερευνητικό έργο του Becker (1968) και µετά, έχει γίνει ευρύτατη η άποψη πως τις περισσότερες φορές οι οικονοµικά εύρωστοι άνθρωποι αποτελούν τα θύµατα των εγκληµατικών πράξεων (Levitt, 1999). Παράλληλα έχει αναπτυχθεί από µερικούς ερευνητές (Field, 1990; Beki, Zeelenberg and Van Montfort, 1999) µια τρίτη προσέγγιση για την επιρροή του πλούτου από το εισόδηµα στην εγκληµατικότητα, η οποία ονοµάζεται "αποτέλεσµα ενέργειας ρουτίνας". Σύµφωνα µε αυτήν, σε περιόδους όπου τα επίπεδα εισοδήµατος εµφανίζονται αυξηµένα, το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτυλίσσεται περισσότερο σε εξωτερικούς και δηµόσιους χώρους, παρά µέσα σε ιδιωτικούς. Έτσι λοιπόν, από την µία πλευρά ελαττώνεται το µέτρο της προστασίας της προσωπικής ιδιοκτησίας, ενώ από την άλλη η παραµονή σε δηµόσιους χώρους αυξάνει τα ενδεχόµενα κυρίως για αύξηση των κρουσµάτων βίαιων επιθέσεων. Όµως για την πλειοψηφία των ερευνητών, αυτό που µετράει περισσότερο δεν είναι το επίπεδο του εισοδήµατος και των αµοιβών στα απόλυτα, αλλά στα σχετικά τους µεγέθη, συγκρίνοντας δηλαδή την οικονοµική θέση του φτωχότερου πληθυσµού σε σχέση µε τις υψηλές οικονοµικά οµάδες ατόµων µέσα σε µια κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό οι ερευνητές αυτοί χρησιµοποιούν κυρίως µορφές εισοδηµατικής ανισότητας, αυτές 13

14 δηλαδή που παρουσιάζουν τα οικονοµικά χάσµατα µεταξύ των διαφόρων ποσοστών του πληθυσµού µιας κοινωνίας. Η πλειοψηφία της οικονοµικής θεωρίας υποστηρίζει την άποψη πως η µεγάλη ανισότητα µεταξύ των φτωχών και των πλουσίων είναι ένας βασικός παράγοντας που οδηγεί προς την έξαρση των εγκληµατικών ενεργειών, καθώς θεωρείται πως οι εγκληµατικές πράξεις πραγµατοποιούνται κατά βάση από τα φτωχότερα τµήµατα ενός πληθυσµού, ενώ από την άλλη οι πλούσιοι αποτελούν συνήθως τους στόχους-θύµατα, λόγω της µεγάλης αξίας από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων τους. Μάλιστα πολλοί έχουν εκφράσει την άποψη πως τα οικονοµικά κίνητρα για εγκληµατικές πράξεις είναι µεγαλύτερα σε περιοχές µε υψηλή εισοδηµατική ανισότητα (Chiu and Madden, 1998; Bourguignon, 2001). Χρησιµοποιώντας δεδοµένα από διάφορες χώρες και χρονικές περιόδους, αρκετοί ερευνητές οδηγήθηκαν σε µια θετική και σηµαντική επίδραση της ανισότητας πάνω σε διάφορες µορφές αδικηµάτων (Blau and Blau, 1982, Hsieh and Pugh, 1993, Fajnzylber, Lederman and Loyaza, 2002). Παρόλα αυτά, είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου η συγκεκριµένη σχέση δεν εµφανίζεται σηµαντική (Stack, 1984, Levitt, 1999, Neumayer, 2003 and 2005), ενώ παράλληλα εµφανίζεται και το ακραίο φαινόµενο της αρνητικής συσχέτισης στα δυο αυτά µεγέθη (Allen, 1996). Και αυτό διότι, όσο η οικονοµική ψαλίδα µεγαλώνει, ο οικονοµικά εύρωστος πληθυσµός έχει την ευχέρεια να επενδύσει στην διαφύλαξη της ιδιοκτησίας και της σωµατικής του ακεραιότητας, µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι πιθανότητες να δεχθούν κάποια εγκληµατική επίθεση. ηλαδή η απόκτηση περισσότερης οικονοµικής δύναµης από µια µερίδα ατόµων µπορεί να οδηγήσει σε πιο κατάλληλες οργανώσεις για την ασφάλεια και την προστασία των περιουσιακών-προσωπικών στοιχείων, και ως αποτέλεσµα να 14

15 µην επηρεάζεται αισθητά ο βαθµός της εγκληµατικότητας, τόσο ενάντια στα συγκεκριµένα τµήµατα του πληθυσµού, όσο και στο σύνολό της. Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος µέτρησης της εισοδηµατικής ανισότητας που χρησιµοποιείται στην βιβλιογραφία της εγκληµατικότητας είναι ο συντελεστής Gini. Ο συντελεστής αυτός εµφανίζει τον τρόπο κατανοµής του συνολικού εισοδήµατος στα διάφορα τµήµατα του πληθυσµού και περιέχει τιµές από 0 έως 1, όπου το 0 αντιστοιχεί στην πλήρη ισοκατανοµή, ενώ το 1 την πλήρη ανισότητα. Η χρήση όµως αυτού του συντελεστή έχει δεχθεί κριτική (Bourguignon, Nunez and Sanchez, 2002), καθώς υποστηρίζεται πως δεν αποτελεί το καταλληλότερο µέτρο για την καλύτερη απεικόνιση της ανισότητας ανάµεσα στις οµάδες του συνολικού πληθυσµού. Αυτοί που αντιτίθενται στο συγκεκριµένο µέτρο, έχουν στραφεί σε κάποιον εναλλακτικό τρόπο µέτρησης όπως ο λόγος του εισοδήµατος που κατέχει το φτωχότερο 10% του πληθυσµού µιας κοινωνίας προς το εισόδηµα που ανήκει στο υπόλοιπο 90%, εξάγοντας σε αυτήν την περίπτωση πιο ικανοποιητικά αποτελέσµατα (Nilsson, 2004). Όπως στην περίπτωση της σχέσης εγκληµατικότητας-ανεργίας, έτσι και εδώ τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την συσχέτιση της εγκληµατικότητας µε την εισοδηµατική ανισότητα δεν χαρακτηρίζονται από απόλυτη συµφωνία. Από τις διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει για να εξηγηθεί αυτή η αστάθεια στα αποτελέσµατα, φαίνεται πως οι αλλαγές στο µόνιµο, παρά στο προσωρινό εισόδηµα, είναι αυτές που επηρεάζουν σηµαντικότερα τα ποσοστά εγκληµατικότητας. Πράγµατι, σε ερευνητικές µελέτες όπως αυτή των Dahlberg and Gustavsson (2005), είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός του εισοδήµατος σε µόνιµο και προσωρινό, καθώς εµφανίζεται πως ενώ η ανισότητα από το µόνιµο εισόδηµα επιδρά σηµαντικά στην 15

16 εγκληµατική δραστηριότητα, µια αύξηση στην ανισότητα από το προσωρινό και εποχιακό εισόδηµα δεν προκαλεί σηµαντικό αποτέλεσµα σε καµία µορφή αδικήµατος. 4. Εγκληµατικότητα και οικονοµικοί κύκλοι Είναι γνωστό πως η εγκληµατικότητα δεν λειτουργεί ως ένα φαινόµενο ανεξάρτητο από τις γενικές συνθήκες που επικρατούν σε µια κοινωνία, αλλά εµφανίζεται ως αποτέλεσµα των ενεργειών πολλών κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων. Επικεντρώνοντας την προσοχή στην δεύτερη κατηγορία παραγόντων, οι διακυµάνσεις στα ποσοστά της εγκληµατικότητας φαίνεται πως έχουν µια στενή σχέση και συµβαδίζουν µε την πορεία των οικονοµικών-επιχειρηµατικών κύκλων, δηλαδή την µακροχρόνια τάση που ακολουθεί το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας σε µια κοινωνία. Συνεπώς, όπως γίνεται µε τα οικονοµικά και αρκετά από τα κοινωνικά µεγέθη, τα ποσοστά των αδικηµάτων που διαπράττονται, ακολουθούν µακροχρόνια µια κυκλική τάση. Πολλές από τις υπάρχουσες έρευνες για την κυκλική συµπεριφορά των δεδοµένων της εγκληµατικότητας έχουν πράγµατι οδηγήσει στο συµπέρασµα πως οι εγκληµατικές επιθέσεις είναι ευαίσθητες στους κύκλους της οικονοµικής δραστηριότητας. Ερευνητές όπως οι Cook and Zarkin (1985) και ο Field (1999) βρήκαν πως τα αδικήµατα κατά της ιδιοκτησίας έχουν µια δράση κυκλικού χαρακτήρα, µε µειώσεις και αυξήσεις, καθώς η οικονοµική δραστηριότητα βρίσκεται αντίστοιχα σε άνθηση και ύφεση. Επιπλέον, υπάρχει και η συνεισφορά ερευνητών (Field, 1990), οι οποίοι πρόσθεσαν και τις διακυµάνσεις των ποσοστών της οικονοµικής ανάπτυξης για την ανάλυση της σχέσης µεταξύ της εγκληµατικότητας και των οικονοµικών κύκλων. Για την συγκεκριµένη 16

17 σχέση, η ανεργία, το σύνολο της ιδιωτικής κατανάλωσης και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αποτελούν συνήθως τα µεγέθη που έχουν χρησιµοποιηθεί για να εκφράσουν το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας (Corman et al. 1987, Field, 1990, Arvanites and Defina, 2006). Παρόλα αυτά, εκτός από λίγες περιπτώσεις (Devine et al. 1988, Allen, 1996), η θεωρία της εγκληµατικότητας γενικότερα έχει αγνοήσει την παρουσία µακροοικονοµικών µεγεθών όπως ο πληθωρισµός, και την επίδρασή τους στην εγκληµατική δραστηριότητα. Κατά την διάρκεια ενός οικονοµικού κύκλου εµφανίζονται δύο κύριες φάσεις: η περίοδος της οικονοµικής κρίσης-ύφεσης και η περίοδος της οικονοµικής άνθησηςανάπτυξης. Σχετικά µε την πρώτη περίοδο, η ύφεση στους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας, που εκφράζεται µέσω της αύξησης στα µεγέθη της ανεργίας και του πληθωρισµού, αλλά και σε µειώσεις στους ρυθµούς του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης, τα άτοµα που βρίσκονται σε δυσχερή οικονοµική κατάσταση αναγκάζονται να καταφύγουν σε εγκληµατικές πράξεις, έχοντας το οικονοµικό κίνητρο της επιβίωσής τους. Παράλληλα όµως, οι ευκαιρίες που δίνονται για την διάπραξη αδικηµάτων λιγοστεύουν όλο και λιγότερο, καθώς το ύψος των πιθανών κερδών από εγκληµατικές πράξεις εµφανίζεται µειωµένο. Καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος της οικονοµικής κρίσης, τα ποσοστά της εγκληµατικότητας φαίνεται πως ακολουθούν µια λογικά πτωτική πορεία, αφού η οικονοµική ευηµερία και η αύξηση του πλούτου από τα άτοµα µιας κοινωνίας δηµιουργεί την άποψη πως η εισαγωγή σε παράνοµες δραστηριότητες θεωρείται λιγότερο συµφέρουσα, σε συνδυασµό µε την αύξηση των επενδύσεων στους τοµείς της ασφάλειας και της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων. Και πάλι όµως υπάρχει το αποτέλεσµα της ευκαιρίας, καθώς τα οικονοµικά 17

18 εύρωστα άτοµα γίνονται αυτόµατα πιθανοί στόχοι εγκληµατικών ενεργειών κυρίως από άτοµα των χαµηλότερων βαθµίδων εισοδήµατος. Πάντως, είτε χρησιµοποιείται το αποτέλεσµα κινήτρου, είτε το αποτέλεσµα ευκαιρίας, η πλειοψηφία της οικονοµικής θεωρίας υποστηρίζει τον ίδιο βαθµό ευαισθησίας στην τάση των εγκληµατικών πράξεων, τόσο σε περιόδους άνθησης όσο και σε περιόδους κρίσης των οικονοµικών συνθηκών: ουσιαστικά δηλαδή επικρατεί η υπόθεση πως το αντίκτυπο της οικονοµικής δραστηριότητας στην εγκληµατικότητα χαρακτηρίζεται από συµµετρικότητα. Όµως υπάρχουν και µελέτες που δείχνουν πως η αντίδραση των ποσοστών εγκληµατικότητας από αλλαγές στην οικονοµική δραστηριότητα είναι ασύµµετρη (Mocan and Bali, 2004). Συγκεκριµένα, ενώ σε µια περίοδο οικονοµικής ύφεσης ο αριθµός των αδικηµάτων αναµένεται να αυξηθεί λόγω της ανάγκης των ατόµων για επιβίωση, η λήξη της ύφεσης δεν θα οδηγήσει τα ποσοστά αδικηµάτων στην φυσιολογική τους πορεία µε τον ίδιο ρυθµό. Πρόκειται δηλαδή για ασυµµετρία κατά την µετάβαση από την κρίση στην ανάπτυξη, αφού η εγκληµατική δραστηριότητα ενός ατόµου στις αρχές της φάσης της ανάπτυξης οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αποφάσεις που αφορούν το µέλλον, και ιδιαίτερα τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην επόµενη περίοδο της οικονοµικής κρίσης. 5. Συµπεράσµατα Μπορεί η βιβλιογραφία για την οικονοµική ανάλυση του φαινοµένου της εγκληµατικότητας να είναι σχετικά πρόσφατη, όµως υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των ερευνητών, εφαρµόζοντας µια µεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων. Παρόλα αυτά, το σύνολο των αποτελεσµάτων που προέκυψαν δεν παρουσιάζουν συµφωνία. Πιο 18

19 συγκεκριµένα έχουν βρεθεί διαφορετικά αποτελέσµατα σε αναλύσεις που προσπαθούν να ερευνήσουν την σχέση των εγκληµατικών πράξεων µε κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία να διατυπωθούν νέες θεωρητικές απόψεις, µερικές από τις οποίες αποτελούν ακόµη και σήµερα αντικείµενα αντιπαραθέσεων και κριτικών. Επιπλέον η εφαρµογή των σύγχρονων οικονοµετρικών τεχνικών δεν είναι αρκετά διαδεδοµένη στο συγκεκριµένο πεδίο, γι' αυτό και από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα δεν µπορούν να εξαχθούν σίγουρα συµπεράσµατα. Αναφορές Allen, R. (1996). "Socioeconomic Conditions and Property Crime: A Comprehensive Review and Test of the Professional Literature". American Journal of Economics and Sociology, Vol. 55, No. 3, pp Arvanites, T. and Defina, R. (2006). "Business cycles and street crime". Criminology, Vol. 44, No. 1, pp Becker, G. S. (1968). "Crime and punishment: An economic approach". The Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2, pp Beki, C. Zeelenberg, K. and K van Montfort (1999). "An Analysis of the Crime Rate in the Netherlands". British Journal of Criminology, Vol. 39, No. 3, pp Blau, J. R. amd P. M Blau (1982). "The Cost of Inequality: Metropolitan Structure and Violent Crime". American Sociological Review, Vol. 47, pp Bourguignon, F (2001). "Crime as a social cost of poverty and inequality: a review focusing on developing countries" in Facets of globalization: international and local 19

20 dimensions of development (Eds. Yussuf, S., S. Evenett and W. Wu), World Bank, Washington. Bourguignon, F., Nuñez, J. and F. Sanchez (2002). "What part of the income distribution does matter for explaining crime? The case of Colombia" Mimeo, Cede, Universidad de Los Andes. Britt, C. (1994). "Crime and Unemployment Among Youths in the United States, ". American Journal of Economics and Sociology, pp Buonanno, P. (2006). "Crime and Labor Market Opportunities in Italy ( )". Review of Labor Economics and Industrial Relations, Vol. 20, No.4, pp Buonanno, P. amd L. Leonida (2006). "Education and crime: Evidence from Italian regions" Applied Economics Letters, Vol. 13, pp Cantor, D. and K. C. Land (1985). "Unemployment and crime rates in the post-world War II U.S.: A theoretical and empirical analysis" American Sociological Review, Vol. 50, pp Carmichael, F. and Ward, R. (2000). "Youth unemployment and crime in the English regions and Wales". Applied Economics, Vol. 32, pp Cerro, A. M. and O. Meloni (2000). "Determinants of the crime rate in Argentina during the 90s" Estudios de Economia, Vol. 27 No.2, pp Chamlin, M.B. and J.K. Cohran (2000). "Unemployment, Economic Theory, and Property Crime: A Note on Measurement". Journal of Quantitative Criminology, Vol. 16, No. 4, pp Chapman, B., Weatherburn, D., Kapuscinski, C. A., Chilvers, M. and S. Roussel (2001). "Unemployment duration, schooling and property crime". Australian National University, Discussion Paper No

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα: Μια εμπειρική ανάλυση με την χρήση των μεθόδων της συνολοκλήρωσης και της αιτιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Α. Τσιγκρής*

Άγγελος Α. Τσιγκρής* Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 91, 1996, 145-174 Άγγελος Α. Τσιγκρής* ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ: Θεωρητικές προσεγγίσεις Έχουν παρουσιαστεί πολλές θεωρίες, από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, για την εξήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Τι είναι η δημόσια οικονομική Η Δημόσια Οικονομική μελετά το ρόλο του δημόσιου τομέα, του κράτους δηλαδή στην οικονομία. Βασική έμφαση δίνεται στο ρόλο των δημόσιων δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Αδαμαντία Γεωργιάδου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Χαρά Τζαλονίκου, Ολιβία Κατρακάζη, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ»

«ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην αγορά εργασίας: μύθοι και πραγματικότητα

Οι επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην αγορά εργασίας: μύθοι και πραγματικότητα Μάιος 2017 Οι επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην αγορά εργασίας: μύθοι και πραγματικότητα Ανδρέας Γεωργιάδης*, Ιωάννης Καπλάνης**, και Βασίλης Μοναστηριώτης*** * Αναπληρωτής Καθηγητής, Brunel University;

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Συναθροιστική ζήτηση και συναθροιστική προσφορά Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα μεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο. Τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες

Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα Τράπεζα Ελλάδος «Η ελληνική αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας ΑΝΕΡΓΙΑ Κατηγορίες ανεργίας Φυσική ανεργία (υπάρχει µακροχρονίως σε µια οικονοµία) το σύνηθες ποσοστό ανεργίας [δεν παραµένει σε σταθερό ύψος και επηρεάζεται από την οικονοµική πολιτική, απλά υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μακροοικονοµική Η µελέτη της οικονοµίαςωςσυνόλου. Ασχολείται µε συνολικά µεγέθη της οικονοµίας. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ο ρυθµός µεταβολής του γενικού επιπέδου τιµών. ΑΝΕΡΓΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κεφάλαιο 1 Προβλήµατα των νοικοκυριών και των οικονοµιών:! Ποιος θα εργασθεί;! Τι και πόσα αγαθά θα παραχθούν;! Ποιοι πόροι θα χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή;! Σε τι τιµές θα πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική οικονομία, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Μετανάστευση εν καιρώ κρίσης Νίκος Σώζος, Εκπαιδευτής Κοινωνικής Εργασίας, Ευρωπαϊκό

Κοινωνική οικονομία, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Μετανάστευση εν καιρώ κρίσης Νίκος Σώζος, Εκπαιδευτής Κοινωνικής Εργασίας, Ευρωπαϊκό Κοινωνική οικονομία, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Μετανάστευση εν καιρώ κρίσης Νίκος Σώζος, Εκπαιδευτής Κοινωνικής Εργασίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινωνική Οικονομία Ο όρος «κοινωνική οικονομία»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΓΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Κράτος Πρόνοιας, Δεξιότητες και Εκπαίδευση

ΣΥΚΓΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Κράτος Πρόνοιας, Δεξιότητες και Εκπαίδευση ΣΥΚΓΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Κράτος Πρόνοιας, Δεξιότητες και Εκπαίδευση Όπως είδαμε, η θεωρία των προνοιακών παραγωγικών συστημάτων (welfare production regimes WPR), συνδέει το μοντέλο καπιταλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Κεφάλαιο 26 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχωρισμός ειδών ανεργίας Τοπρόβληματηςανεργίαςσυνήθως χωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΩ Η οικονομική κρίση και η νεανική εγκληματικότητα: Εναλλακτικές Λύσεις 6/11/2011 Dr. Theo Gavrielides, Ιδρυτής και ιευθυντής Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Οι ερι τώσεις της Ελλάδας, της Αυστρίας και της Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Οικονομική Πολιτική και Αναδιανομή

Διάλεξη 8. Οικονομική Πολιτική και Αναδιανομή Διάλεξη 8 Οικονομική Πολιτική και Αναδιανομή 1 2 Εισαγωγικά Στο τμήμα αυτό θα μελετήσουμε το πλαίσιο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξετάσουμε την αναδιανεμητική πολιτική της κυβέρνησης, τόσο από δεοντολογική

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα στάδια από τα οποία περνάει η οικονομία στη διάρκεια ενός κύκλου, λέγονται φάσεις του οικονομικού κύκλου.

1. Τα στάδια από τα οποία περνάει η οικονομία στη διάρκεια ενός κύκλου, λέγονται φάσεις του οικονομικού κύκλου. ΑΘ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΛ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Για τις παρακάτω προτάσεις, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

2 Σκεφτόµενοιως Οικονοµολόγοι Σκεφτόµενοι ως Οικονοµολόγοι Κάθε επιστήµη έχει τη δική της τεχνολογία Μαθηµατικά Ολοκληρώµατα αξιώµατα διανυσµατικοί χώροι Ψυχολογία Εγώ ταυτότητα γνωστική ασυµφωνία Νοµική

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Δημήτριος Μπάκας** και Ευαγγελία Παπαπέτρου*, ** 27 Νοεμβρίου 2012 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο:

Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο: 1 Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο: Η Περίπτωση των Αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας και των Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Δρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της τεχνολογίας

Οικονομικά της τεχνολογίας Οικονομικά της τεχνολογίας Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Κώστας Τσεκούρας Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανισότητα απασχολεί τις κοινωνικές επιστήμες οι οποίες προσεγγίζουν το ζήτημα αυτό υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες η καθεμιά. Η πολιτική επιστήμη, για παράδειγμα, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Οικονομική. Διάλεξη 1. Τι είναι η δημόσια οικονομική. Τι είναι η δημόσια οικονομική. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια Οικονομική. Διάλεξη 1. Τι είναι η δημόσια οικονομική. Τι είναι η δημόσια οικονομική. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δημόσια Οικονομική Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ημέρες και ώρες μαθήματος: Τρίτη 11-1 μμ. και Τετάρτη, 12-2 μμ. Αίθουσα 10, κτίριο Σόλωνος Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Μάθημα: Δημόσια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Κύρια σημεία Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Κατηγορίες άρθρων Στατιστικά Περιοδικά Βιβλιογραφική Έρευνα Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων Γενικές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει του ΔΛΠ 12», Η Ναυτεμπορική, σελίδα 12, Αθήνα

Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει του ΔΛΠ 12», Η Ναυτεμπορική, σελίδα 12, Αθήνα Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές Βιβλιογραφία 1. Ελληνική Βιβλιογραφία Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυτόµατοι σταθεροποιητές είναι πολιτικές που τονώνουν ή «από-θερµαίνουν» την οικονοµία όταν αυτό είναι απαραίτητο χωρίς καµία µεταβολή πολιτικής.

Οι αυτόµατοι σταθεροποιητές είναι πολιτικές που τονώνουν ή «από-θερµαίνουν» την οικονοµία όταν αυτό είναι απαραίτητο χωρίς καµία µεταβολή πολιτικής. Για πολλούς οικονοµολόγους είναι προφανές ότι η οικονοµική πολιτική θα πρέπει να ασκείται ενεργητικά. Για παράδειγµα, υποστηρίζουν ότι οι υφέσεις είναι περίοδοι υψηλής ανεργίας, χαµηλών εισοδηµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεκαετία πτωτικής τάσης των µισθών: Από το κακό στο χειρότερο

Μια δεκαετία πτωτικής τάσης των µισθών: Από το κακό στο χειρότερο 215 / 3 Μια δεκαετία πτωτικής τάσης των µισθών: Από το κακό στο χειρότερο Του Fernando Rios-Avila Έχει αναφερθεί ευρέως ότι οι πραγµατικοί µισθοί στις ΗΠΑ καταγράφουν πτωτική τάση εδώ και δεκαετίες. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Geographic Barriers to Commodity Price Integration: Evidence from US Cities and Swedish Towns,

Geographic Barriers to Commodity Price Integration: Evidence from US Cities and Swedish Towns, Crawford School of Public Policy CAMA Centre for Applied Macroeconomic Analysis Geographic Barriers to Commodity Price Integration: Evidence from US Cities and Swedish Towns, 1732-1860 CAMA Working Paper

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Ανεργία και πληθωρισμός: Μια ανταγωνιστική σχέση; Πολλοί πιστεύουν ότι η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι ανταγωνιστική Η ιδέα πρωτοεμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση 3.1 Πόσο παράγει η οικονομία; Η συνάρτηση παραγωγής 1) Στη συνάρτηση παραγωγής Y = AF(K, N), η συνολική παραγωγικότητα συντελεστών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 Διάλεξη 8 Φτώχεια (Barr, κεφ. 6) 2 Ανάλυση της φτώχειας ορισμός Βασικά μεθοδολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ανάλυση της φτώχειας ορισμός. Ορίζοντας της φτώχεια: προβλήματα. Ορίζοντας της φτώχεια: προβλήματα. Κοινωνικός αποκλεισμός.

Διάλεξη 8. Ανάλυση της φτώχειας ορισμός. Ορίζοντας της φτώχεια: προβλήματα. Ορίζοντας της φτώχεια: προβλήματα. Κοινωνικός αποκλεισμός. 13/1/217 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος 216-17 Διάλεξη 8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φτώχεια (Barr, κεφ. 6) 1 2 Ανάλυση της φτώχειας ορισμός Βασικά μεθοδολογικά

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

James Tobin, National Economic Policy

James Tobin, National Economic Policy ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Ο σκοπός της οικονομίας είναι η παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (1)

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (1) Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (1) Η ελληνική και παγκόσμια οικονομία: Θέματα και απόψεις 1 Ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού Eurostat, 2015 2 Ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού 0.16% Eurostat, 2015 3

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ)

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Γιάννης Ρουσσάκης 19/10/2016 Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Κοινωνία και Οικονομία της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ του Γιώργου Κρητικίδη Στο παρόν άρθρο αποτυπώνεται η θέση των νέων µέχρι 29 ετών στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στην µισθωτή απασχόληση της χώρας. Τα θέµατα τα οποία εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Κοινωνία

Τεχνολογία και Κοινωνία 1 Τεχνολογία και Κοινωνία Μάθηµα 7 ο Δηµήτρης Τσέλιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 Περιεχόµενο του µαθήµατος Το άνοιγµα της ψαλίδας «Η ανισορροπία µεταξύ πλουσίων και φτωχών είναι η παλαιότερη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ» 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ, Ph.D. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα;

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Είναι ένα αρκετά απλό αλλά συνάµα θεωρητικά ισχυρό υπόδειγµα δοµηµένο γύρω από αγοραστές και πωλητές οι οποίοι επιδιώκουν τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 29.3.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210 6770523 asykalou@randstad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους η παραγωγή και η απασχόληση αυξάνονται με

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και προοπτικές

Όψεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Οικονομική Επιστήμη; Κατανομή ΑΕΠ σε επιλεγμένες χώρες. Παράδειγμα πρώτο Μεταβολή της τιμής του πετρελαίου

Τι είναι η Οικονομική Επιστήμη; Κατανομή ΑΕΠ σε επιλεγμένες χώρες. Παράδειγμα πρώτο Μεταβολή της τιμής του πετρελαίου Τι είναι η Οικονομική Επιστήμη; Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι η μελέτη του πως η κοινωνία αποφασίζει: ΤΙ, ΠΩΣ και ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ θα παράγει. Αγαθά υπηρεσίες Περιορισμένοι πόροι Συμπεριφορά των ατόμων Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Πληθωρισμός Φαινόμενο με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Το µέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο η οικονοµία κυµαίνεται καλείται Φυσιολογικό Ποσοστό Ανεργίας. Το φυσιολογικό ποσοστό είναι το ποσοστό ανεργίας προς το οποίο η οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Εξέλιξη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Εξέλιξη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Αλέξανδρος Καρακίτσιος Υποψήφιος Διδάκτωρ - Ερευνητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοέμβριος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Η κρίση στην Ελλάδα Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ 66 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΤΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Γεωργία Σκίντζη, Ερευνήτρια ΚΕΠΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι φόροι στην κατανάλωση αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων τόσο για την Ελλάδα όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητας. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητας. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΧΥΡΩΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα