Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται"

Transcript

1 Amslico poisťovňa Alico, a.s. Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I Section: Sa, Insert No. 918/B Company Identification Number: Registered office: Pribinova 10, Bratislava, Slovak Republic MetLife Life Insurance S.A. 119 Kifissias Avenue, Maroussi, Attiki Tel. No.: Fax No.: ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το παρόν έντυπο περιέχει τους ουσιώδεις όρους Ασφάλισης σύµφωνα µε τους όρους και διατάξεις του Οµαδικού Συµβολαίου Ασφάλισης Δανειοληπτών Δανείων Αυτοκινήτου µε αριθµό 81032, το οποίο έχει συναφθεί µεταξύ της «Volkswagen Bank GMBH», της ασφαλιστικής εταιρείας «MetLife Ανώνυµη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» και της ασφαλιστικής εταιρείας «Amslico poisťovňa - Alico, a.s.». Η συµµετοχή του ασφαλισµένου στο Οµαδικό Συµβόλαιο µε αριθµό (εφεξής «Ασφαλιστήριο») επικυρώνεται µε την παραλαβή της βεβαίωσης ασφάλισης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δικαίωµα ασφάλισης αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα που κατά την στιγµή της αίτησης πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: έχουν υπογράψει τη σχετική αίτηση ασφάλισης, επιλέγοντας αντίστοιχα ένα από τα Προγράµµατα Α ή Β ή Γ ή Δ. είναι άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και στη λήξη του δανείου κάτω των ογδόντα (80) ετών εφόσον έχουν επιλέξει το πρόγραµµα Α ή το πρόγραµµα Δ2 και κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών εφόσον έχουν επιλέξει το πρόγραµµα Β ή Γ ή Δ1. αιτούνται για χρηµατοδότηση από τη «Volkswagen Bank GMBH». ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστική Εταιρεία: Κατά περίπτωση οι ακόλουθες Ασφαλιστικές Εταιρίες που εκδίδουν αυτό το Οµαδικό Συµβόλαιο: (α) H «MetLife» (Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 119, Τ.Κ Μαρούσι - τηλ. επικοινωνίας: Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) αναφορικά µε τις Καλύψεις «Απώλειας Ζωής», «Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, «Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας» και «Σοβαρών Παθήσεων». (β) Η «Amslico poisťovňa - Alico, a.s.» (της οποίας τα κεντρικά γραφεία είναι στη διεύθυνση Pribinova 10, Μπρατισλάβα, Σλοβακία, είναι εγγεγραµµένη στο Εµπορικό Μητρώο της Περιφέρειας Μπρατισλάβα I, Τοµέας: Sa, µε αριθµό καταχώρησης: 918/B και αριθµό αναγνώρισης εταιρείας: ) αναφορικά µε την Κάλυψη της «Ακούσιας Ανεργίας». Αντισυµβαλλόµενος: Η Εταιρεία της «Volkswagen Bank GMBH» (υποκατάστηµα αλλοδαπής τράπεζας Διεύθυνση: Λ. Βουλιαγµένης 409Α, Τ.Κ , Ηλιούπολη τηλ. επικοινωνίας: Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Μεγάλων Επιχειρήσεων) που αιτείται και αποδέχεται την Οµαδική Ασφάλιση και προσυπογράφει στο Ασφαλιστήριο. Ασθένεια: Ατύχηµα: Εργασία: Ζηµιά: Κάλυψη: Κίνδυνος: Μόνιµο Προσωπικό: Περίοδος Αναµονής: Περίοδος Εξαίρεσης: Πάθηση ή ανωµαλία της λειτουργίας των οργάνων του σώµατος του ασφαλισµένου, που δεν οφείλεται σε ατύχηµα, και είναι αντικειµενικά ιατρικά διαγνώσιµη. Κάθε γεγονός, τυχαίο, βίαιο, εξωτερικό, ανεξάρτητο από τη θέλησή του ασφαλισµένου, που συνέβη στο χρονικό διάστηµα που ο ασφαλισµένος καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. Θα σηµαίνει η έναντι αποδοχών εξαρτηµένη εργασία για την οποία καταβάλλονται εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδοµάδα. Το µελλοντικό, αβέβαιο γεγονός, εκτός του ελέγχου του ασφαλισµένου µε το οποίο πραγµατώνεται ο Κίνδυνος και το οποίο ενεργοποιεί την Κάλυψη που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο. Η κατά περίπτωση παρεχόµενη ασφάλιση σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου. Το γεγονός (-ότα) για το (-α) οποίο (-α) παρέχεται Κάλυψη από το παρόν Ασφαλιστήριο. Το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελµατική δραστηριότητα µε αµοιβή ως εργαζόµενος σε εργοδότη, υπό την εξουσία και καθοδήγησή του και µε την προϋπόθεση ότι (α) έχει συνάψει ατοµική σύµβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συνεχούς απασχόλησης και αορίστου χρόνου καθώς και (β) είναι ασφαλισµένος σε Οργανισµό Κοινωνική Ασφάλισης. Η χρονική περίοδος αµέσως µετά την ηµεροµηνία που συνέβη η Ζηµιά, κατά την οποία δεν θεµελιώνεται δικαίωµα καταβολής ποσού ασφάλισης. Η χρονική περίοδος µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης, κατά την οποία η ύπαρξη οποιασδήποτε Ζηµιάς δεν θα συνεπάγεται γένεση οποιουδήποτε δικαιώµατος, παρόντος ή µέλλοντος, καταβολής ποσού ασφάλισης. Όλες οι λέξεις στο παρόν έντυπο που αρχίζουν σκόπιµα µε κεφαλαίο γράµµα έχουν αποκλειστικά και µόνο την ερµηνεία που δίνεται παραπάνω. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Τα παρεχόµενα Προγράµµατα Ασφάλισης είναι τα ακόλουθα: ΚΙΝΔΥΝΟΣ/ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ2 Απώλεια Ζωής (Ασθένεια ή Ατύχηµα) Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν παρέχεται Παρέχεται µόνο από Ατύχηµα Μόνιµη Ολική Ανικανότητα (Ασθένεια ή Ατύχηµα) Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Ασθένεια ή Ατύχηµα) Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Ακούσια Ανεργία Δεν Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Σοβαρές Παθήσεις Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται Ειδική Σηµείωση για τα Προγράµµατα Β και Δ - Η Κάλυψη της Ακούσιας Ανεργίας παρέχεται αποκλειστικά και µόνο στους ασφαλισµένους που εργάζονται ως Μόνιµο Προσωπικό στον ίδιο εργοδότη για χρονικό διάστηµα παραπάνω από δώδεκα (12) µήνες. - Η Κάλυψη της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας παρέχεται αποκλειστικά και µόνο στους ασφαλισµένους που: (α) εργάζονται ως Μόνιµο Προσωπικό στον ίδιο εργοδότη για χρονικό διάστηµα λιγότερο από δώδεκα (12) µήνες ή (β) είναι Δηµόσιοι Υπάλληλοι ή (γ) είναι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες ή (δ) είναι Εποχιακοί Υπάλληλοι. 1

2 - Η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής στο πρόγραµµα Δ2 παρέχεται µόνο από Ατύχηµα και µόνο στους συνταξιούχους δανειολήπτες. Το ποσό ασφάλισής τους είναι δύο (2) φορές το αρχικό ποσό του δανείου ή της χρηµατοδότησης. Συνασφάλιση Δανειοδότησης Ασφαλίζονται δανειολήπτες ή εγγυητές, τα δάνεια ή οι χρηµατοδοτήσεις των οποίων έχουν χορηγηθεί και αποπληρώνονται σε. Αν η δανειακή σύµβαση έχει συναφθεί από έναν µόνο δανειολήπτη που ορίζεται ως ο βασικός και µόνος δανειζόµενος, τότε αυτός είναι το ασφαλιζόµενο πρόσωπο. Αν ωστόσο υπάρχουν δύο συνδανειζόµενοι, τότε µπορούν να ασφαλισθούν και οι δύο µε ποσοστό επί του ποσού ασφάλισης που αφορά το συγκεκριµένο δάνειο, ούτως ώστε το άθροισµα των ποσοστών των συνδανειζοµένων να είναι ίσο µε το 100%. Η επιλογή των συνδανειζοµένων που θα ασφαλισθούν, καθώς και το ποσοστό επί του ποσού ασφάλισης κάθε συνδανειζοµένου ορίζεται από τον Αντισυµβαλλόµενο κατά τη στιγµή της συµπλήρωσης της Αίτησης Ασφάλισης. Απώλεια Ζωής (για τα Προγράµµατα A, B, Γ ή Δ2) Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από Ασθένεια ή Ατύχηµα ή Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα για το πρόγραµµα Δ2 και εφόσον ο ασφαλισµένος είναι κάτω των ογδόντα (80) για τα προγράµµατα Α και Δ2 ή εξήντα πέντε (65) ετών για τα προγράµµατα Β και Γ, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης, έτσι όπως ορίζεται πιο κάτω. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης που αναφέρονται στη «Δήλωση Καλής Υγείας» που έχει δηλώσει µε την Ατοµική Αίτηση Ασφάλισης, τότε θα παρέχεται η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής µόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχηµα. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα (για τα Προγράµµατα Α, Β ή Γ) Σε περίπτωση που o ασφαλισµένος µείνει Μόνιµα Ολικά Ανίκανος και εφόσον ο ασφαλισµένος είναι κάτω των εβδοµήντα (70) ετών, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης, έτσι όπως ορίζεται πιο κάτω. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα για τον ασφαλισµένο είναι η ανικανότητα που προέρχεται από Ατύχηµα ή Ασθένεια και που τον εµποδίζει τελείως από το να ασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή επάγγελµα και να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία µε αµοιβή ή κέρδος και η οποία ανικανότητα κράτησε, χωρίς διακοπή, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών και συνεχίζει στο τέλος αυτού του διαστήµατος να είναι αµετάβλητη για όλη τη διάρκεια της ζωής του ασφαλισµένου. Εκτός των ανωτέρω, για τον ίδιο σκοπό θα αναγνωρίζεται αµέσως ως Ολική και Μόνιµη Ανικανότητα, ανεξάρτητα από το χρόνο που διήρκησε την: (i) ολική ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο µατιών ή (ii) λειτουργική απώλεια και των δύο χεριών ή και των δύο ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού. Η Κάλυψη της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας επεκτείνεται µέχρι τη συµπλήρωση του ογδοηκοστού (80ού) έτους της ηλικίας του ασφαλισµένου µόνο στην περίπτωση που οι παραπάνω απώλειες προέρχονται από Ατύχηµα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης που αναφέρονται στη «Δήλωση Καλής Υγείας» που έχει δηλώσει µε την Ατοµική Αίτηση Ασφάλισης, τότε θα παρέχεται η Κάλυψη της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας µόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχηµα. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (µόνο για τους ασφαλισµένους που έχουν επιλέξει τα Προγράµµατα Β ή Δ1 κατά την υπογραφή της Αίτησης Ασφάλισης) Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος παραµείνει Πρόσκαιρα Ολικά Ανίκανος για διάστηµα µεγαλύτερο από την Περίοδο Αναµονής, και εφόσον είναι κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης κάθε φορά που θα συµπληρώνονται τριάντα (30) συνεχείς ηµέρες ανικανότητας. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ορίζεται η ανικανότητα του ασφαλισµένου εξαιτίας Ασθένειας ή Ατυχήµατος να εξασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα ή εργασία για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης που αναφέρονται στη «Δήλωση Καλής Υγείας» που έχει δηλώσει µε την Ατοµική Αίτηση Ασφάλισης, τότε θα παρέχεται η Κάλυψη της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας µόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχηµα. Επιµέρους Όρια Κάλυψης για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα - Η Περίοδος Αναµονής για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ισούται µε εξήντα (60) ηµέρες. - Η ανώτατη περίοδος καταβολής για κάθε ασφαλισµένο ισούται µε δέκα (10) µηνιαίες καταβολές ανά περίπτωση ανικανότητας και είκοσι (20) µηνιαίες καταβολές για διαφορετικές περιπτώσεις ανικανότητας. - Η ανώτατη περίοδος Κάλυψης για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ισούται µε εξήντα (60) µήνες από την Έναρξη Ασφάλισης. Πέρα από το χρονικό διάστηµα αυτό παύει να ισχύει η Κάλυψη αυτή. - Το ανώτατο καταβαλλόµενο µηνιαίο ποσό ασφάλισης ανά ασφαλισµένο ισούται µε χίλια (1.000) Ευρώ ανεξάρτητα από το πλήθος των δανείων που ο εν λόγω ασφαλισµένος έχει ασφαλίσει από το Ασφαλιστήριο. Λοιποί Όροι Κάλυψης για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα - Διαδοχικές περίοδοι ανικανότητας που απέχουν µεταξύ τους για λιγότερο από ενενήντα (90) ηµέρες συνεχιζόµενης και πλήρους εργασίας του ασφαλισµένου θα θεωρούνται σαν µια περίοδος ανικανότητας, εκτός αν η καινούργια ανικανότητα έχει τελείως ανεξάρτητη αιτία από την προηγούµενη και δεν σχετίζεται µε αυτή, µε την προϋπόθεση ότι η καινούργια αυτή ανικανότητα άρχισε µετά από την επιστροφή του ασφαλισµένου στην ενεργό και πλήρη εργασία του. - Η Ασφαλιστική Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε µέχρι της καταβολής και της τελευταίας δόσης να ζητήσει τη διαπίστωση της Πρόσκαιρης Ολικής ανικανότητας για εργασία από γιατρό που εκείνη ορίζει. - Η κατάσταση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας και κατ επέκταση η καταβολή του αναλογούντος ποσού ασφάλισης λήγει µόλις ο ασφαλισµένος επιστρέψει στην εργασία του, ακόµη και µερικώς, ή όποτε η κατάσταση αυτή χαρακτηριστεί ως Μόνιµη Ολική Ανικανότητα. Ακούσια Ανεργία (µόνο για τους ασφαλισµένους που έχουν επιλέξει τα Προγράµµατα Β ή Δ1 κατά την υπογραφή της Αίτησης Ασφάλισης) Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος απολέσει ακούσια την Εργασία του για διάστηµα µεγαλύτερο της Περιόδου Αναµονής και εφόσον είναι κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης κάθε φορά που θα συµπληρώνονται τριάντα (30) συνεχείς ηµέρες Ακούσιας Ανεργίας. Ακούσια Ανεργία θα σηµαίνει ότι ο ασφαλισµένος χωρίς την θέλησή του απώλεσε την Εργασία του και πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Απολύθηκε από τον Εργοδότη του. - Είναι εγγεγραµµένος ως άνεργος στον Ο.Α.Ε.Δ και δικαιούται επίδοµα ανεργίας. - Είναι διαθέσιµος για εργασία και φροντίζει ενεργά για την εξεύρεσή της. Επιµέρους Όρια Κάλυψης για την Ακούσια Ανεργία: - Η Περίοδος Αναµονής για την Ακούσια Ανεργία ισούται µε εξήντα (60) ηµέρες. - Η Περίοδος Εξαίρεσης για την Ακούσια Ανεργία ισούται µε τριάντα (30) ηµέρες. - Η ανώτατη περίοδος καταβολής για κάθε ασφαλισµένο ισούται µε δέκα (10) µηνιαίες καταβολές ανά περίπτωση Ακούσιας Ανεργίας και είκοσι (20) µηνιαίες καταβολές για διαφορετικές περιπτώσεις Ακούσιας Ανεργίας. - Η ανώτατη περίοδος Κάλυψης για την Ακούσια Ανεργία ισούται µε εξήντα (60) µήνες από την Έναρξη Ασφάλισης. Πέρα από το χρονικό διάστηµα αυτό παύει να ισχύει η Κάλυψη της Ακούσιας Ανεργίας. - Το ανώτατο καταβαλλόµενο µηνιαίο ποσό ασφάλισης ανά ασφαλισµένο ισούται µε χίλια (1.000) Ευρώ ανεξάρτητα από το πλήθος των δανείων που ο εν λόγω ασφαλισµένος έχει ασφαλίσει από το παρόν Ασφαλιστήριο. Λοιποί Όροι Κάλυψης για την Ακούσια Ανεργία - Η καταβολή του ποσού ασφάλισης θα γίνεται για όσο χρονικό διάστηµα ο ασφαλισµένος δικαιούται και του καταβάλλεται επίδοµα Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.. - Η καταβολή του ποσού ασφάλισης διακόπτεται όταν ο ασφαλισµένος βρει εργασία. - Όταν ο ασφαλισµένος εξέλθει από την Ακούσια Ανεργία και αναλάβει νέα Εργασία µε ελάχιστη διάρκεια δώδεκα (12) συνεχόµενους µήνες, ο ασφαλισµένος θα καλύπτεται και πάλι από την Κάλυψη της Ακούσιας Ανεργίας («Νέα Ακούσια Ανεργία»). Σε περίπτωση όµως που η νέα Εργασία είναι µικρότερη των δώδεκα (12) συνεχόµενων µηνών, η Νέα Ακούσια Ανεργία θα αποτελεί µέρος της αρχικής Ακούσιας Ανεργίας και η καταβολή του µηνιαίου ποσού ασφάλισης συνολικά (για την αρχική και Νέα Ακούσια Ανεργία) δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο των δέκα (10) µηνών. Ουδεµία καταβολή θα γίνεται κατά το διάστηµα που ο ασφαλισµένος θα εργάζεται µεταξύ της αρχικής και της Νέας Ακούσιας Ανεργίας. Σοβαρές Παθήσεις (µόνο για τους ασφαλισµένους που έχουν επιλέξει το Πρόγραµµα Γ κατά την υπογραφή της Αίτησης Ασφάλισης) Σε περίπτωση που για πρώτη φορά στη ζωή του ασφαλισµένου διαγνωστεί κάποια από τις παρακάτω Σοβαρές Παθήσεις ή πραγµατοποιηθεί χειρουργική επέµβαση που καλύπτεται από τις Σοβαρές Παθήσεις και εφόσον ο ασφαλισµένος παραµένει στη ζωή µετά την Περίοδο Αναµονής, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης, έτσι όπως ορίζεται πιο κάτω. Εφαρµόζεται Περίοδος Αναµονής ενός (1) µήνα µετά την ηµεροµηνία που διαγνώστηκε για πρώτη φορά η Σοβαρή Πάθηση ή την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η χειρουργική επέµβαση, η οποία καλύπτεται από την Σοβαρή Πάθηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού ασφάλισης είναι η διάγνωση της 2

3 Σοβαρής Πάθησης ή η χειρουργική επέµβαση ή η διάγνωση για την αναγκαιότητα πραγµατοποίησης της επέµβασης να έχει γίνει τουλάχιστον τρεις (3) µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης. Μετά την καταβολή του ποσού ασφάλισης των Σοβαρών Παθήσεων η Κάλυψη τερµατίζεται αυτόµατα και ουδεµία άλλη απαίτηση δηµιουργείται από τον ασφαλισµένο ή τον Αντισυµβαλλόµενο. Η ανώτατη περίοδος Κάλυψης για τις Σοβαρές Παθήσεις ισούται µε ογδόντα τέσσερις (84) µήνες από την Έναρξη Ασφάλισης. Πέρα από το χρονικό διάστηµα αυτό παύει να ισχύει η Κάλυψη αυτή. Καλυπτόµενες Σοβαρές Παθήσεις Για του σκοπούς του Ασφαλιστηρίου Σοβαρές Παθήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες: 1. Καρκίνος: Κάθε κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση καλοηθών κυττάρων και τη διήθηση και καταστροφή του φυσιολογικού ιστού. Η διάγνωση αυτή πρέπει να αποδειχθεί από ιστολογικά στοιχεία κακοήθειας και να επιβεβαιωθεί από ογκολόγο ή παθολογοανατόµο. Εξαιρούνται τα ακόλουθα: Όγκοι που εµφανίζουν τις κακοήθειες µεταβολές του καρκινώµατος in situ και όγκοι που περιγράφονται ιστολογικά ως προκακοήθεις ή µη διηθητικοί, περιλαµβάνοντας χωρίς ωστόσο να περιορίζονται στα: Καρκινώµατα in situ των µαστών, δυσπλασία του τραχήλου CIN1, CIN2 και CIN3. Υπερκεράτωση, βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα του δέρµατος και µελάνωµα πάχους µικρότερο από 1,5 mm κατά Breslow, ή µικρότερο από Επιπέδου Clark 3, εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις µεταστάσεων. Καρκίνοι του προστάτη που περιγράφονται ιστολογικά ως TNM Ταξινόµηση T1a ή T1b ή καρκίνοι του προστάτη άλλου ισοδύναµου µικρότερης ταξινόµησης, T1N0M0 θηλώδες µικροκαρκίνωµα του θυρεοειδή µε διάµετρο µικρότερη από 1 cm, θηλώδες µικροκαρκίνωµα της ουροδόχου κύστης και χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία σταδίου µικρότερου από RAI Στάδιο 3 και Όλοι οι όγκοι σε παρουσία λοίµωξης από HIV. 2. Καρδιακή Προσβολή: Νέκρωση τµήµατος του καρδιακού µυός που προκαλείται από ανεπαρκή παροχή αίµατος στην εν λόγω περιοχή. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα από τρία ή περισσότερα από τα ακόλουθα πέντε κριτήρια τα οποία είναι σύµφωνα µε µια νέα καρδιακή προσβολή: Ιστορικό τυπικού θωρακικού άλγους Νέες ηλεκτροκαρδιογραφικές (ΗΚΓ) µεταβολές οι οποίες φανερώνουν έµφραγµα Διαγνωστική σηµαντική αύξηση του καρδιακού ενζύµου CK-MB Διαγνωστική αύξηση της Τροπονίνης (T ή I) Κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας µικρότερο από 50% το οποίο µετράται 3 µήνες ή περισσότερους µετά το επεισόδιο. 3. Νεφρική Ανεπάρκεια: Χρόνια µη αναστρέψιµη ανεπάρκεια και των δύο νεφρών η οποία χρειάζεται είτε µόνιµη αιµοκάθαρση είτε µεταµόσχευση νεφρού. 4. Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο όπως έµφρακτο εγκεφαλικού ιστού, εγκεφαλική και υπαραχνοειδής αιµορραγία, εγκεφαλική εµβολή και εγκεφαλική θρόµβωση. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από όλες τις ακόλουθες συνθήκες: Παρουσία µόνιµης νευρολογικής βλάβης η οποία επιβεβαιώνεται από νευρολόγο τουλάχιστον 6 εβδοµάδες µετά το επεισόδιο και Ευρήµατα στη Μαγνητική Τοµογραφία, στην Αξονική Τοµογραφία, ή άλλες αξιόπιστες τεχνικές απεικόνισης, τα οποία είναι σύµφωνα µε τη διάγνωση νέου εγκεφαλικού επεισοδίου. Εξαιρούνται τα ακόλουθα: Παροδικά ισχαιµικά επεισόδια Εγκεφαλική βλάβη εξαιτίας ατυχήµατος ή τραυµατισµού, λοίµωξης, αγγειίτιδας, και φλεγµονώδους νόσου Αγγειακή νόσος που προσβάλλει τον οφθαλµό ή το οπτικό νεύρο και Ισχαιµικές διαταραχές του αιθουσαίου συστήµατος. 5. Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Η οριστική εµφάνιση σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από όλα τα ακόλουθα: Ερευνητές οι οποίοι οµόφωνα επιβεβαιώνουν τη διάγνωση ως Σκλήρυνση κατά Πλάκας Πολλαπλά νευρολογικά ελλείµµατα τα οποία έλαβαν χώρα σε συνεχές χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών και Καλά τεκµηριωµένο ιστορικό παροξυσµών και υφέσεων των εν λόγω συµπτωµάτων ή νευρολογικών ελλειµµάτων. Άλλες αιτίες νευρολογικής βλάβης όπως SLE και HIV εξαιρούνται. 6. Μεταµόσχευση Σηµαντικού Οργάνου / Μυελού των Οστών: Η λήψη µοσχεύµατος: Ανθρώπινου µυελού των οστών µε τη χρήση αιµοποιητικών προγονικών κυττάρων, διαδικασία η οποία έπεται της ολικής καταστροφής του µυελού των οστών ή Ενός από τα ακόλουθα ανθρώπινα όργανα: καρδιά, πνεύµονας, ήπαρ, νεφρός, πάγκρεας, που προκαλείται από µη αναστρέψιµη ανεπάρκεια τελικού σταδίου του εν λόγω οργάνου. Εξαιρούνται οι άλλες µεταµοσχεύσεις προγονικών κυττάρων. 7. Νόσος του Parkinson: Η αναµφισβήτητη διάγνωση ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson από σύµβουλο νευρολόγο. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται µε όλες τις ακόλουθες συνθήκες: Η ασθένεια δεν µπορεί να ελεγχθεί µε φαρµακευτική αγωγή Ενδείξεις προϊούσας διαταραχής και Ανικανότητα του Ασφαλισµένου να διεξάγει (είτε µε βοήθεια είτε χωρίς βοήθεια) τουλάχιστον τρείς (3) από τις ακόλουθες έξι (6) "Δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής" για συνεχές διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών: Δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής: i. Πλύσιµο: ικανότητα του ατόµου να πλυθεί σε µπανιέρα ή ντους (περιλαµβάνοντας την ικανότητα να µπει και να βγει από τη µπανιέρα ή το ντους) ή να πλυθεί ικανοποιητικά µε άλλα µέσα. ii. Ντύσιµο: ικανότητα του ατόµου να βάλει, να βγάλει, να κουµπώσει και να ξεκουµπώσει όλα τα ενδύµατα, όπως ενδείκνυται, τυχόν µέσα στήριξης, τεχνητά µέλη ή άλλες χειρουργικές συσκευές: iii. Μεταφορά: η ικανότητα του ατόµου να µετακινηθεί από το κρεβάτι σε πολυθρόνα ή σε αναπηρική καρέκλα ή αντίστροφα. iv. Κινητικότητα: η ικανότητα του ατόµου να κινείται στους εσωτερικούς χώρους από δωµάτιο σε δωµάτιο σε επίπεδες επιφάνειες. v. Χρήση τουαλέτας: η ικανότητα του ατόµου να χρησιµοποιεί την τουαλέτα ή διαφορετικά να χειρίζεται τις λειτουργίες κένωσης της ουροδόχου κύστης και του εντέρου, ώστε να διατηρεί ικανοποιητικό επίπεδο προσωπικής υγιεινής. vi. Σίτιση: η ικανότητα του ατόµου να τρώει µόνο του όταν το φαγητό ετοιµασθεί και είναι διαθέσιµο. Οι προκαλούµενες από φάρµακα αιτίες ή τοξικές αιτίες του παρκινσονισµού εξαιρούνται. ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ποσό ασφάλισης για την Κάλυψη της Απώλειας Ζωής ή της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας ισούται µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικού ποσού του δανείου ή της χρηµατοδότησης κατά τη στιγµή της Απώλειας Ζωής ή την ηµεροµηνία έναρξης της ανικανότητας που καθόρισε την Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, όπως αυτό ορίζεται από την σύµβαση δανείου ή χρηµατοδότησης και προκύπτει από το κανονικό χωρίς καθυστερήσεις πληρωµών χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής, εξαιρουµένων των εκπρόθεσµων οφειλών και των τόκων. Το ποσό αυτό είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου, του επιτοκίου δανεισµού και του τρόπου πληρωµής που έχει συµφωνηθεί κατά την έκδοση του δανείου ή την παροχή 3

4 της χρηµατοδότησης. Το ποσό ασφάλισης για τους συνταξιούχους του προγράµµατος Δ2 είναι δύο (2) φορές το αρχικό ποσό του δανείου ή της χρηµατοδότησης όπως αυτό ορίζεται από την σύµβαση δανείου ή χρηµατοδότησης. Το ποσό ασφάλισης για την Κάλυψη των Σοβαρών Παθήσεων ισούται µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικού ποσού του δανείου ή της χρηµατοδότησης κατά την ηµεροµηνία που διαγνώστηκε για πρώτη φορά η Σοβαρή Πάθηση ή την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εγχείρησης που καλύπτεται από την Σοβαρή Πάθηση, όπως αυτό ορίζεται από την σύµβαση δανείου ή χρηµατοδότησης και προκύπτει από το κανονικό χωρίς καθυστερήσεις πληρωµών χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής, εξαιρουµένων των εκπρόθεσµων οφειλών και των τόκων. Το ποσό ασφάλισης για την Κάλυψη της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας ή της Ακούσιας Ανεργίας ισούται µε τη µηνιαία δόση του δανείου ή της χρηµατοδότησης για κάθε πλήρη µήνα Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας ή Ακούσιας Ανεργίας µετά την Περίοδο Αναµονής. Η συνολική ευθύνη της Ασφαλιστικής Εταιρείας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ανεξόφλητου υπολοίπου του αρχικού ποσού δανείου ή χρηµατοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στη σύµβαση του δανείου ή της χρηµατοδότησης τη στιγµή που αυτό χορηγείται, ανεξάρτητα από τις όποιες αλλαγές προέκυψαν στα ποσά των δόσεων και στη σύµβαση του δανείου ή χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας που κατέληξε σε Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, το ποσό ασφάλισης της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας θα ισούται µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικού ποσού του δανείου κατά την έναρξη της ανικανότητας αφού αφαιρεθούν οι οποιεσδήποτε καταβολές ποσού ασφάλισης έχουν προηγηθεί από την Κάλυψη της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας συσχετιζόµενες µε την ίδια ανικανότητα. Σε περίπτωση προεξόφλησης του δανείου, η ασφαλιστική Κάλυψη συνεχίζει σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής του δανείου. Στην περίπτωση αυτή το ποσό ασφάλισης για την Κάλυψη της Απώλειας Ζωής ή της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας ή των Σοβαρών Παθήσεων ισούται µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, κατά τη στιγµή της Απώλειας Ζωής ή την ηµεροµηνία έναρξης της ανικανότητας ή την ηµεροµηνία που διαγνώστηκε για πρώτη φορά η Σοβαρή Πάθηση ή την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εγχείρησης που καλύπτεται από την Σοβαρή Πάθηση, όπως αυτό θα προέκυπτε βάσει του αρχικού χρονοδιαγράµµατος αποπληρωµής. Για το πρόγραµµα Δ2 το ποσό ασφάλισης θα ισούται µε δύο (2) φορές το αρχικό ποσό του δανείου ή της χρηµατοδότησης. Το ποσό ασφάλισης για την Κάλυψη της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας ή της Ακούσιας Ανεργίας θα ισούται µε τη µηνιαία δόση του δανείου που προκύπτει από το αρχικό χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής. Το ανώτατο ποσό ασφάλισης (συνολικό ποσό ανεξόφλητων υπολοίπων κεφαλαίου) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) Εύρω, σωρευτικά για όλα τα Δάνεια Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλετών που έχουν χορηγηθεί στον ασφαλισµένο και έχουν ασφαλισθεί µέσω του Ασφαλιστηρίου. Αν η χρηµατοδότηση υπερβαίνει το ποσό αυτό, η Ασφαλιστική Εταιρεία µπορεί να προβεί σε ασφάλιση, κοινοποιώντας διαφορετικά ασφάλιστρα από τα αναγραφόµενα σ αυτό το Ασφαλιστήριο. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τις Καλύψεις της Απώλειας Ζωής, της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας και των Σοβαρών Παθήσεων, αποκλειστικός δικαιούχος του ποσού ασφάλισης ορίζεται ο Αντισυµβαλλόµενος. Στην περίπτωση Απώλειας Ζωής από Ατύχηµα ασφαλισµένου συνταξιούχου στο πρόγραµµα Δ2, δικαιούχοι του ποσού ασφάλισης για το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικού ποσού του δανείου ή της χρηµατοδότησης ορίζονται ο Αντισυµβαλλόµενος και ο/οι Νόµιµος/οι κληρονόµος/οι για το υπολειπόµενο ποσό της παροχής. Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής του δανείου ή της χρηµατοδότησης ως δικαιούχος ορίζεται/ονται στην Απώλεια Ζωής ο/οι Νόµιµος/οι κληρονόµος/οι, ενώ στη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα και στις Σοβαρές Παθήσεις o ασφαλισµένος. Όταν οι Νόµιµοι Κληρονόµοι είναι πάνω από ένας το ποσό ασφάλισης καταβάλλεται σε κάθε έναν απ αυτούς σε ίσα µερίδια. Για τις Καλύψεις της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας και της Ακούσιας Ανεργίας, αποκλειστικός δικαιούχος του ποσού ασφάλισης ορίζεται ο Αντισυµβαλλόµενος. Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής του δανείου ή της χρηµατοδότησης ως δικαιούχος ορίζεται ο ασφαλισµένος. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εκχωρηθεί το ποσό ασφάλισης οποιασδήποτε Κάλυψης προς τρίτους. ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Η έναρξη ισχύος της Κάλυψης (η Έναρξη Ασφάλισης) είναι : Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει από την ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου, εφόσον έχει υπογραφεί η αίτηση ασφάλισης. Η Κάλυψη διαρκεί όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το δάνειο ή η χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής και σύµφωνα µε τους επιµέρους όρους της κάθε µίας από τις Καλύψεις. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής του δανείου ή της χρηµατοδότησης, η Κάλυψη συνεχίζει να παρέχεται και διαρκεί για όσο διάστηµα θα διαρκούσε εφαρµόζοντας το αρχικό χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής βάσει του αρχικού επιτοκίου και τους επιµέρους όρους της κάθε µίας από τις Καλύψεις. Η Κάλυψη λήγει: (i) στην ηµεροµηνία αποπληρωµής του δανείου ή της χρηµατοδότησης, όπως ορίζεται στην Σύµβαση δανείου ή της χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση, όµως, πρόωρης αποπληρωµής του δανείου ή της χρηµατοδότησης, η Κάλυψη θα λήγει στην ηµεροµηνία αποπληρωµής που προκύπτει από την εφαρµογή του αρχικού χρονοδιαγράµµατος αποπληρωµής ή (ii) óταν συµβεί ο Κίνδυνος της Απώλειας Ζωής ή της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας ή των Σοβαρών Παθήσεων ή (iiι) óταν συµπληρωθούν τα όρια ηλικίας, που αναγράφονται παρακάτω ή (iv) σύµφωνα µε τους επιµέρους όρους της κάθε µίας από τις Καλύψεις, οποιαδήποτε από τις παραπάνω ηµεροµηνίες είναι προγενέστερη. ΑΝΩΤΑΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ - Η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής από Ασθένεια παύει να παρέχεται µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ασφαλισµένου. - Η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής από Ατύχηµα παύει να παρέχεται µε τη συµπλήρωση του ογδοηκοστού (80ού) έτους της ηλικίας του ασφαλισµένου. - Η Κάλυψη της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας παύει να παρέχεται µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ασφαλισµένου και επεκτείνεται µέχρι την συµπλήρωση του ογδοηκοστού (80ού) έτους µόνο για τις παρακάτω ανικανότητες που προέρχονται από Ατύχηµα: (α) ολική ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο µατιών και (β) λειτουργική απώλεια και των δύο χεριών ή και των δύο ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού. - Οι Καλύψεις της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας, της Ακούσιας Ανεργίας και των Σοβαρών Παθήσεων παύουν να παρέχονται µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65ου) έτους της ηλικίας του ασφαλισµένου. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ανά είδος Κάλυψης δεν καλύπτονται Απαιτήσεις που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις / καταστάσεις που περιγράφονται στον πιο κάτω Πίνακα Εξαιρέσεων: Περιγραφή Εξαιρέσεων ΖΩΗ ΜΟΑ ΠΟΑ ΑΑ ΣΠ - Προϋπάρχουσες της ηµεροµηνίας ασφαλίσεως παθήσεις ή ανικανότητες που δεν έχουν δηλωθεί στην Ασφαλιστική Εταιρεία, για τις οποίες ο ασφαλισµένος ήταν ενήµερος και είχε λάβει ιατρική συµβουλή ή είχε ακολουθήσει θεραπεία πριν την ηµεροµηνία της αίτησης ασφάλισης. - Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), σύνδροµο σχετιζόµενο µε το AIDS ή µόλυνση από τον ιό HIV. - Οποιοδήποτε αεροπορικό ατύχηµα κατά τη διάρκεια πτήσεων του ασφαλισµένου µε οποιοδήποτε αεροπλάνο ή άλλο µέσο αεροπλοΐας, εκτός αν είναι επιβάτης ή µέλος του πληρώµατος αεροπλάνου Εµπορικής Αεροπορικής Εταιρείας που εκτελεί τακτικά ή έκτακτα δροµολόγια σε εγκατεστηµένες επιβατικές γραµµές ή µεταφέρεται σαν ασθενής ή τραυµατίας ή συνοδός µε ασθενοφόρο ή σωστικό αεροπλάνο ή ελικόπτερο. - Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή πρόκληση εκούσιων σωµατικών βλαβών ανεξάρτητα από την διανοητική ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του ασφαλισµένου. - Χρόνιο αλκοολισµό, κατάσταση µέθης ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, έτσι όπως προσδιορίζεται από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές ή προκύπτει από την εκάστοτε τοξικολογική εξέταση, εξαιτίας της οποίας θα προκληθεί η Απώλεια ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ζωής, η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, η Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, η Ακούσια Ανεργία ή η Σοβαρή Πάθηση. - Εµφύλιο πόλεµο, πόλεµο, εισβολή, ενέργεια ξένης δυνάµεως, εχθροπραξίες, επαναστάσεις, εξεγέρσεις, στάσεις, τροµοκρατικές ενέργειες στο µέτρο που ο ασφαλισµένος ή συµµετέχει στις καταστάσεις αυτές ή εκτίθεται χωρίς λόγο στις ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ συνέπειές τους. 4

5 - Ενασχόληση µε ή συµµετοχή του ασφαλισµένου σε επικίνδυνα αθλήµατα οποιουδήποτε χαρακτήρα (αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις) που αφορούν τον επαγγελµατικό αθλητισµό, πτώση ή πτήση µε αλεξίπτωτο, µηχανοκίνητο ή µη αεροπτερισµό, συµπεριλαµβανοµένων πτήσεων µε αετό, καταδύσεις, ορειβασία, ιππασία, πυγµαχία και οποιοδήποτε άθληµα που απαιτεί µηχανοκίνητα µέσα. - Υπηρεσία του ασφαλισµένου, είτε όταν υπηρετεί τη θητεία του, είτε ως µόνιµος αξιωµατικός ή υπαξιωµατικός, στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή αρχής και µόνο εφόσον βρίσκεται σε ώρα υπηρεσίας, έτσι όπως ορίζεται και πιστοποιείται από τις Αρµόδιες Αρχές των ενόπλων δυνάµεων ή των σωµάτων ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - - ασφαλείας. - Ψυχικές, διανοητικές ή νευρικές ασθένειες ή διαταραχές. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - - Έκθεση του ασφαλισµένου, ακούσια ή εκούσια σε ατοµική ενέργεια ή ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια πολέµου ή ειρήνης. - Ανικανότητα για την οποία ο ασφαλισµένος αιτιάται υποκειµενικά ενοχλήµατα που δεν προσδιορίζονται από µικροβιολογικό, βιοχηµικό και απεικονιστικό έλεγχο. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Συµµετοχή του ασφαλισµένου σε ενέργειες που τιµωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα ή ειδικό ποινικό νόµο. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - - Τοκετός, εγκυµοσύνη ή ακούσια ή εκούσια διακοπή εγκυµοσύνης. - - ΝΑΙ ΝΑΙ - - Ατυχήµατα που προκλήθηκαν από την οδήγηση µηχανοκίνητων οχηµάτων από τον ασφαλισµένο χωρίς να φέρει άδεια οδήγησης. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Κάθε είδους αισθητική ή διορθωτική θεραπεία, εκτός αν αποτελεί άµεση συνέπεια Ασθένειας ή Ατυχήµατος. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πόνους της µέσης, εκτός αν προέρχονται από παθολογικά αίτια ή κακώσεις που αποδεικνύονται από διαγνωστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις. - - ΝΑΙ Σε περίπτωση οικειοθελούς παραίτησης του ασφαλισµένου ή καταγγελίας της σύµβασης Εργασίας από πλευράς του ασφαλισµένου. - Λύση της σύµβασης Εργασίας του ασφαλισµένου λόγω συνταξιοδότησης, πρόωρης συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου ή κατόπιν σχετικής συµφωνίας των µερών. - Καταγγελίας της σύµβασης Εργασίας του Ασφαλισµένου εξαιτίας παραπτώµατος / παράβαση καθήκοντος, απάτης, δολιότητας, ή οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας του ασφαλισµένου που είχε σαν συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης Εργασίας του. - Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος γνώριζε κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης της Ασφάλισης ότι επίκειται η απόλυσή του. - Όσοι παρέχουν την εργασία τους στο εξωτερικό µε συµβάσεις Εργασίας οι οποίες δεν συνδέονται µε την Ελληνική νοµοθεσία. - Όταν ο ασφαλισµένος έχει συγγενικές σχέσεις µε τον Εργοδότη ή είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στην οποία Εργαζόταν. - Λύση της σύµβασης Εργασίας του ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής περιόδου. - Όταν ο ασφαλισµένος απολέσει την Εργασία του µετά από οργανωτικές αλλαγές κατά τις οποίες ο Εργοδότης προτείνει στον ασφαλισµένο άλλη θέση Εργασίας, την οποία ο ασφαλισµένος αρνείται. - Όταν ο ασφαλισµένος απολέσει την Εργασία του εξαιτίας της συµµετοχής του σε απεργιακές κινητοποιήσεις ή µετά από εργασιακές διαφωνίες µε τον Εργοδότη. - Όταν ο ασφαλισµένος απολέσει την Εργασία του από τον ίδιο Εργοδότη, από τον οποίο είχε απολυθεί πάλι κατά τους τελευταίους δεκαοχτώ (18) µήνες. - Επιµέρους εξαιρέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην περιγραφή των καλυπτοµένων Σοβαρών Παθήσεων ΝΑΙ - Καµία απαίτηση Σοβαρής Πάθησης δεν θα είναι πληρωτέα για οποιαδήποτε αξίωση που σύµφωνα µε τη γνώµη του κύριου ιατρικού ανώτερου υπαλλήλου της Ασφαλιστικής Εταιρείας προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από µια πάθηση για την οποία ο ασφαλισµένος έχει υποβληθεί σε θεραπεία σε χρόνο προγενέστερο της ένταξής του στην ασφάλεια ή την οποία ΝΑΙ γνώριζε κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλειάς του, εκτός αν είχε δηλωθεί εκείνη την περίοδο στην Ασφαλιστική Εταιρεία. Στον πιο πάνω Πίνακα Εξαιρέσεων οι συντοµογραφίες ΖΩΗ, ΜΟΑ, ΠΟΑ, ΑΑ και ΣΠ αντιστοιχούν στις Καλύψεις Απώλειας Ζωής, Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας, Ακούσιας Ανεργίας και Σοβαρών Παθήσεων αντίστοιχα. Το σύνολο των εξαιρέσεων που ισχύουν για µια Κάλυψη προκύπτει από τις εξαιρέσεις που φέρουν για την Κάλυψη αυτή την ένδειξη «ΝΑΙ». ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Για όλες τις περιπτώσεις αποζηµίωσης θα πρέπει να υποβάλλονται στη «MetLife» µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και να συµπληρώνονται τα έντυπα που θα παρέχονται από τη «MetLife». Η «MetLife» θα ενηµερώνει για τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, ανάλογα µε την περίπτωση της αποζηµίωσης. Η «MetLife» θα έχει το δικαίωµα και πρέπει να της παρέχεται η ευχέρεια να εξετάζει µε δικά της έξοδα τον ασφαλισµένο, όταν το ζητήσει, κατά το χρόνο που εκκρεµεί αξίωση. ΠΟΙA ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ Το ασφάλιστρο για κάθε ασφαλισµένο υπολογίζεται και εισπράττεται εφάπαξ από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται µε Φ.Α. (4% για την Απώλεια Ζωής και 10% για τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, την Ακούσια Ανεργία και τις Σοβαρές Παθήσεις), καθώς και µε την εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (0,75% για την Απώλεια Ζωής, τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα και τις Σοβαρές Παθήσεις). Το ποσό του ασφαλίστρου αναφέρεται στο Τµήµα Β14 της πρώτης σελίδας της Σύµβασης Χορήγησης Δανείου Αγοράς Οχήµατος και Συστάσεως Ενεχύρου µε τη «Volkswagen Bank GMBH». ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από το Οµαδικό Ασφαλιστήριο µε αριθµό που έχει συναφθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων αρµόδια είναι µόνο τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ Ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα διακοπής της παρεχόµενης Κάλυψης, οποιαδήποτε στιγµή µε γραπτή δήλωσή του προς τη «Volkswagen Bank GMBH» (Λ. Βουλιαγµένης 409Α, Τ.Κ , Ηλιούπολη, Αθήνα). ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ Ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα εναντίωσης στην ένταξη µε έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή προς τη «Volkswagen Bank GMBH» µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την παραλαβή της Βεβαίωσης Ασφάλισης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα υπαναχώρησης εντός τριάντα (30) ηµερών από την παράδοση της Βεβαίωσης Ασφάλισης. Σ αυτή τη περίπτωση υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τη «Volkswagen Bank GMBH». ΑΙΤΗΜΑ / ΠΑΡΑΠΟΝΟ Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος επιθυµεί να υποβάλει κάποιο αίτηµα / παράπονο σχετικά µε τη συµµετοχή του σε αυτό το Ασφαλιστήριο, µπορεί να απευθυνθεί στη «Volkswagen Bank GMBH» (Λ. Βουλιαγµένης 409Α, Τ.Κ , Ηλιούπολη, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: ). 5

6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Είναι κατανοητό από τον Αντισυµβαλλόµενο και τον ασφαλισµένο ότι στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο είναι απαραίτητο ο Αντισυµβαλλόµενος και / ή ο ασφαλισµένος να παρέχουν στην Ασφαλιστική Εταιρεία προσωπικές, εταιρικές και εµπιστευτικές πληροφορίες. Κατά συνέπεια ο Αντισυµβαλλόµενος, η Ασφαλιστική Εταιρεία και ο ασφαλισµένος γνωρίζουν και συναινούν στο ότι η Ασφαλιστική Εταιρεία θα διατηρεί και θα έχει πρόσβαση σε αρχεία µε τα προσωπικά τους δεδοµένα. Η Ασφαλιστική Εταιρεία έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τις οποίες προβλέπει ο Ν. 2472/97, όπως ισχύει. 6

7 MetLife Ανώνυµη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής Α.Φ.Μ.: Α.Μ.Α.Ε.: 12949/05/Β/86/129 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση στην Ελλάδα: Λεωφ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ Fax: Προς τη Volkswagen Bank GMBH Λεωφ. Βουλιαγµένης 409Α, Ηλιούπολη, Αθήνα Κύριοι, ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Σας δηλώνω την εναντίωσή µου ως προς την Ασφάλισή µου µε βάση τους ουσιώδεις όρους που περιέχονται στο έντυπο των Όρων Ασφάλισης του υπ αριθµόν Προγράµµατος Οµαδικής Ασφάλισης Δανειοληπτών Δανείων Αυτοκινήτου, που έχει συναφθεί µεταξύ της Volkswagen Bank GMBH (υποκατάστηµα αλλοδαπής τράπεζας), της Ασφαλιστικής Εταιρίας MetLife Ανώνυµη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής (µε το διακριτικό τίτλο MetLife) και της Ασφαλιστικής Εταιρίας Amslico poisťovňa Alico, a.s., διότι: q Παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που υπέβαλα στα εξής σηµεία : q q Δεν παρέλαβα τους έγγραφους Όρους ή το έντυπο µε τις Πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφο 3, περίπτωση Δ του Ν.Δ. 400/70. Δηλώνω την υπαναχώρησή µου ως προς τους Όρους Ασφάλισης που παρέλαβα. Κατόπιν τούτου, η µεταξύ µας σύµβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής, σαν να µην πραγµατοποιήθηκε ποτέ, όπως επίσης οι Όροι Ασφάλισης που παρέλαβα δεν έχουν καµία ισχύ. q Επιθυµώ την διακοπή της ασφάλισής µου από το ανωτέρω Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης από την... Ο δηλών / Η δηλούσα Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία 7

αιτούνται για χρηματοδότηση από τη «Volkswagen Bank GMBH». ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

αιτούνται για χρηματοδότηση από τη «Volkswagen Bank GMBH». ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Amslico poisťovňa Alico, a.s. Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I Section: Sa, Insert No. 918/B Company Identification Number: 31 402 071 Registered office: Pribinova

Διαβάστε περισσότερα

Συνασφάλιση Δανειοδότησης Απώλεια Ζωής (για τα Προγράμματα A, B, Γ ή Δ2) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (για τα Προγράμματα Α, Β ή Γ)

Συνασφάλιση Δανειοδότησης Απώλεια Ζωής (για τα Προγράμματα A, B, Γ ή Δ2) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (για τα Προγράμματα Α, Β ή Γ) Συνασφάλιση Δανειοδότησης Ασφαλίζονται δανειολήπτες ή εγγυητές, τα δάνεια ή οι χρηματοδοτήσεις των οποίων έχουν χορηγηθεί και αποπληρώνονται σε. Αν η δανειακή σύμβαση έχει συναφθεί από έναν μόνο δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται

Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται Amslico poisťovňa Alico, a.s. Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I Section: Sa, Insert No. 918/B Company Identification Number: 31 402 071 Registered office: Pribinova

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 59 ExtraMed 7

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 59 ExtraMed 7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ EXTRAMED 7 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife εκδίδει αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο σε συνδυασμό με το Βασικό Ασφαλιστήριο στο οποίο είναι προσαρτημένο,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 58 ExtraMed 7 3. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ 58 ExtraMed 7 3. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ EXTRAMED 7 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife που στο εξής θα καλείται η Εταιρία ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο τον Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου.

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ LIFE COVER PLUS 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCELERATOR PLUS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCELERATOR PLUS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Το κείµενο που ακολουθεί είναι περίληψη των όρων του υπ αριθµόν 3429/8 Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Ζωής ανειοληπτών Καταναλωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 Αριθ. :119 ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών Η εταιρία αξιολογώντας την ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ)

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance ή C.I.Ins. ; Είναι το ΝΕΟ ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD H Citibank International Plc., (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, Αθήνα), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MetLife

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD H Citibank International Plc., (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, Αθήνα), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MetLife ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD H Citibank International Plc., (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, Αθήνα), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MetLife Α.Ε.Α.Ζ. (Λ. Κηφισίας 119, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι), καλουμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Το παρόν ενημερωτικό έντυπο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και ορισμούς για το πρόγραμμα ασφαλίσεως των πιστωτικών καρτών της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ACCELERATOR PLUS ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ACCELERATOR PLUS ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ACCELERATOR PLUS ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 47 ExtraMed 31

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 47 ExtraMed 31 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ EXTRAMED 31 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK) ΣΤΑΔIΟΥ 40 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚHΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 46 ExtraMed 31

ΕΝΤΥΠΟ 46 ExtraMed 31 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ EXTRAMED 31 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife που στο εξής θα καλείται η Εταιρία ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο τον Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Mε την εγγύηση των LLOYD S

Mε την εγγύηση των LLOYD S Mε την εγγύηση των LLOYD S Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance; Είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των LLOYD S, ΝΕΟ ειδικά σχεδιασμένο από την Karavias & associates για την Ελλάδα. Είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ΑΠΑ4 & ΔΟΑ Δ,Ε,Ζ Οι κανόνες ανάληψης και underwriting παραμένουν όπως είναι σήμερα.

Χαρακτηριστικά ΑΠΑ4 & ΔΟΑ Δ,Ε,Ζ Οι κανόνες ανάληψης και underwriting παραμένουν όπως είναι σήμερα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 140431/21-9-2010 Προς τις Περιφεριακές Υποδιευθύνσεις, Περιφεριακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας με αριθμό... Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη κατόπιν αιτήσεως του Αντισυμβαλλόμενου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας»

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας» Ασφάλιση Ζωής (Προστασία Μηνιαίου Εισοδήματος) με «Σύνταξη Αυτονομίας» Κωδικός Όρων 145/01/01/0313 Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στoυς Ορισμούς και Γεvικoύς Όρους τoυ Ασφαλιστηρίου Συμβoλαίoυ Ζωής, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση και Δήλωση που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής, έχει αποταθεί στην TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD (που στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΕΙΑΣ Αριθμός Ασφαλιστηρίου: Κωδικός Συνεργάτη: Ονομ/νυμο Συνεργάτη: 1 Στοιχεία Συμβαλλόμενου Δ/νση Κατοικίας: Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος: Άγαμος: Χήρος: Αριθμός: T.K.: Φυσικό Πρόσωπο:

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων Ασφαλίσεις Προσώπων Το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι ένα νέο πρωτοποριακό πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα. Στόχος του είναι να προσφέρει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την οικονομική στήριξη σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα