ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.»."

Transcript

1 Αθήνα 25/ 5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/39 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ : Δ/ΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Τους αποδέκτες του Πίνακα Α 2. Ο.Π.Σ.(Ομάδα Υποέργου Παροχών) ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ : ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Χαλκοκονδύλη Αθήνα Αριθ. τηλεφώνου : : : : : : FAX : E mail : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.». ΣΧΕΤ. :Γενικά Εγγραφα: Α23/266/1/ , Α23/266/10/ , Α23/266/31/ και Εγκύκλιος 56/03 της Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.3762/09 (Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α / ) και της υπ αριθμ /791/2009 (Φ.Ε.Κ. 1680/τ.Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.3762/09, που αφορά πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων στα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.» και παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους :

2 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταρτίζεται πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανέργων για τους εργαζομένους της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.» των οποίων η καταγγελία της σχέσης εργασίας τους από την ανωτέρω επιχείρηση εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 20/10/99 έως 20/11/99 και οι οποίοι κατά την έκδοση της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 272Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στις ρυθμίσεις αυτής. Τα ανωτέρω πρόσωπα προκειμένου να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις : α) έχουν συμπληρώσει επτάμιση χιλιάδες (7.500) ημέρες ασφάλισης και να είναι άνεργοι κατά την (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3762/2009 ). β) έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν το πεντηκοστό (50 ο ) έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2010. γ) θα αναγγελθούν στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 3762/2009 (έως 15/7/09). 2. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις κατά το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι διατηρούν την ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι κατά το τελευταίο έτος απασχόλησής τους στην επιχείρηση «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.» Επιπλέον, συνεχίζεται η ασφάλιση κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.) για όσους, ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση αυτή, υπάγονταν στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Η ασφάλιση των δικαιούχων χωρεί για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και για είκοσι πέντε (25) ημέρες κατά μήνα. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου βαρύνουν το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. 2

3 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας ορίζεται στους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αν εκδοθεί σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 4. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Οι εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.», στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους, προσαυξημένες με τις αυξήσεις που τους έχουν χορηγηθεί με τις Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. ετών 2000 έως Επί αυτής της βάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, υπολογίζονται οι εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση καθ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. 5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Υπόχρεος Εργοδότης για την καταβολή των εισφορών, που αφορούν την ασφάλιση των προσώπων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας αλλά και την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) θεωρείται ο Ο.Α.Ε.Δ., ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Στις περιπτώσεις που η ασφάλιση αφορά περίοδο για την οποία έχουν παρέλθει οι προθεσμίες υποβολής των Α.Π.Δ., θα υποβάλλονται αντίστοιχες Συμπληρωματικές Α.Π.Δ. (Κωδικός 04), με μαγνητικό μέσο (Δισκέτα,CD) στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Δάφνης, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.: 10/09 (άρθρο 6 του ν.3667/08, Φ.Ε.Κ. 114 Α /08). Επισημαίνεται ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. κατά την συμπλήρωση των Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. θα χρησιμοποιεί τους Κ.Α.Δ. της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.», καθώς και τους ίδιους Κωδικούς Ειδικότητας, Κ.Π.Κ. και τύπους αποδοχών που χρησιμοποιούσε η ανωτέρω επιχείρηση. Για την ασφαλιστική τακτοποίηση των ανωτέρω προσώπων για χρονική περίοδο, πριν την 1/1/2002 ( ημερομηνία εφαρμογής του θεσμού των Α.Π.Δ.) ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γ.Ε. Α23/266/1/ Διοίκησης Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (μισθολογικής περιόδου μέχρι 31/5/2010) χωρίς την επιβολή προσθέτων τελών, ορίζεται η 31/12/2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κατά τα γνωστά. 3

4 6. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τη χορήγηση βεβαίωσης ή άλλου πρόσφορου μέσου (Α.Α.Λ.Α.) από το οποίο να προκύπτει ο Κ.Α.Δ., η ειδικότητα, ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και η ασφαλιστική κλάση του κάθε επιδοτούμενου ορίζονται το αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. έδρας ή τα απογεγραμμένα Παραρτήματα της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.» ή το αρμόδιο Υποκ/μα κατοικίας του ασφαλισμένου (Τμήμα Εσόδων). 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 32 παρ. 6 του νόμου 3762/2009 και την με αριθ /791 Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι, σε περίπτωση όπου, δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος για την ένταξη στο πρόγραμμα χρόνος ασφάλισης, τότε συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης των κρατών-μελών της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας καθώς και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε Κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας με διατάξεις συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης. Ο χρόνος ασφάλισης των πιο πάνω κρατών αποδεικνύεται είτε με το έντυπο Ε205 του αρμοδίου κράτους-μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας είτε με το έντυπο σύνδεσης της κάθε Διμερούς Σύμβασης. Η διαδικασία για την διαπίστωση του εν λόγω χρόνου γίνεται μέσω του Τμήματος Μητρώου του αρμοδίου Υποκαταστήματος κατοικίας του αιτούντα, σύμφωνα με τις οδηγίες, που έχουν δοθεί από την Δ/νση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης στο άλλο κράτος στο Τμήμα Μητρώου, το οποίο διαβιβάζει την αίτηση και τα ασφαλιστικά στοιχεία στην Δ/νση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, διευκρινίζοντας και τον λόγο για τον οποίο ζητείται η διαπίστωση. Μετά από αλληλογραφία που πραγματοποιεί η ως άνω Δ/νση με τον φορέα του άλλου κράτους παραλαμβάνει το έντυπο Ε205 ή το έντυπο σύνδεσης και τα αποστέλλει στο Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος που τα ζήτησε. 4

5 8. ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για την εφαρμογή και μόνο των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.3762/09 και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ ελάχιστον απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ εξαίρεση του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1358/83 (Φ.Ε.Κ.64 Α ), όπως ισχύει,ο οποίος, χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.825/78 (Φ.Ε.Κ.189 Α ), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.). Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του ν.1358/83 είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους στην επιχείρηση «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.»,με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτερο όριο αυτών. 9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας θα γίνεται από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κατοικίας των επιδοτουμένων, αφού ζητήσουν επικυρωμένα αντίγραφα καταστάσεων πληρωμής των επιδομάτων από τις Υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Δ. και ανεξάρτητα από την καταβολή ή μη των εισφορών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις. Για τις τυχόν καταβολές των επιδομάτων ασθένειας θα πρέπει να προσκομίζεται ειδική βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. με τις αποδοχές βάσει των οποίων χώρησε η ασφάλιση. Οι Υπηρεσίες Μητρώου θα πρέπει να ανακεφαλαιώνουν κατά κλάδο ασφάλισης τις ανωτέρω ημέρες ασφάλισης που φέρνουν τη σφραγίδα του Ειδικού Νόμου 3762/

6 10. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το αρ. πρωτ. Φ.80000/24004/1974/ έγγραφό της, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας, διευκρίνισε τα ακόλουθα: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.32 του ν. 3762/2009 στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν : α) οι εργαζόμενοι της παρ. 1 του αρθ. 32 του ίδιου νόμου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ημέρες ασφάλισης, είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (δηλ. κατά την ), έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι τις το 50ό έτος της ηλικίας τους και ενεγράφησαν στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση του ν. 3762/2009 και β) οι απολυμένοι από την επιχείρηση της παρ. 1 στους οποίους υπολείπονταν κατά την έως και ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των κατ ελάχιστο απαιτουμένων προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης, εφόσον βέβαια πληρούν την προϋπόθεση της προβλεπόμενης προς συνταξιοδότηση ηλικίας. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 32 του ν.3762/2009 και της παρ. Α.5 της αρ /791/2009 Κ.Υ.Α ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο εν λόγω πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, οι δικαιούχοι διατηρούν την ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στους οποίους υπάγονταν κατά το τελευταίο έτος απασχόλησής τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση, μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων λήψης μειωμένης ή πλήρους σύνταξης και, πάντως, για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη χρονική διάρκεια καταβολής της εν λόγω επιδότησης. Με δεδομένο ότι προϋπόθεση για την ένταξη των αναφερόμενων στην κατηγορία α στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι η εκ των προτέρων συμπλήρωση τουλάχιστον ημερών ασφάλισης, προκύπτει ότι ο χρόνος της ειδικής επιδότησης μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων λήψης σύνταξης : α) πλήρους με ημέρες ασφάλισης, β) πλήρους με ημέρες ασφάλισης ή εξ ων στον Κ.Β.Α.Ε., γ) πλήρους με τις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε., δ) μειωμένης με ημέρες ασφάλισης, ε) μειωμένης με ημέρες ασφάλισης εξ ων στον Κ.Β.Α.Ε. Εξυπακούεται, ότι το χρονικό διάστημα της ειδικής επιδότησης, σύμφωνα και με ρητή πρόβλεψη των σχετικών διατάξεων, μπορεί να θεωρηθεί ως διανυθέν στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, μόνο για όσους ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση υπάγονταν στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε. 6

7 Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δυνατότητα λήψης πλήρους σύνταξης και με τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (4.500 η.α. ή η.α. κ.λ.π.) παρέχεται σε όσους εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 2.Γ.(προαναφερόμενη κατηγορία β ),δηλ. στα πρόσωπα που δεν υπήχθησαν στις ρυθμίσεις της αρ / Κ.Υ.Α. στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να καλύψουν μέσω του προγράμματος τις ημέρες ασφάλισης (έως 1.200) που τους υπολείπονται για λήψη πλήρους σύνταξης, εφόσον βέβαια έχουν συμπληρώσει και το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 37ΕΤΙΑΣ. Όπως είναι γνωστό, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, με τη συμπλήρωση ημερών ασφάλισης ή 37 ετών, προκειμένου για ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για πρώτη φορά έως και την , καθορίζονται από τις διατάξεις του αρθ. 2 παρ. 2 του Ν.3029/2002. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ρητά ότι ο χρόνος που μπορεί να ληφθεί υπόψη προκειμένου για τη συμπλήρωση του ως άνω απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης είναι μόνο ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας, ο οποίος έχει διανυθεί είτε στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών και συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4202/61 είτε στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας και σε ν.π.δ.δ. και συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4202/61 ή αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4-6 του ν.1405/83, ενώ δεν είναι δυνατό να συνυπολογιστεί χρόνος ασφάλισης πέραν των 300 ημερών κατ έτος, όπως και κάθε άλλος πραγματικός ή πλασματικός χρόνος ασφάλισης. Στο πλαίσιο, λοιπόν αυτό και με δεδομένο ότι οι διατάξεις του αρθ.2 παρ.2 του ν.3029/02 θεσπίζουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προνομιακές και ειδικές προκύπτει ότι ο χρόνος της ειδικής επιδότησης δεν μπορεί να συνυπολογιστεί για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης, ανεξαρτήτως της αναφοράς της παρ. 4 του αρθ. 32 του ν. 3762/2009 και της παρ. Α.5 της με αρ /791/2009 Κ.Υ.Α., περί συνέχισης της ασφάλισης των υπαγομένων στο εν λόγω πρόγραμμα ειδικής επιδότησης, προκειμένου για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων λήψης μειωμένης ή πλήρους σύνταξης Ο περιορισμός αυτός προκύπτει και από τη μη ύπαρξη ρητής σχετικής πρόβλεψης στο πλαίσιο των εν λόγω διατάξεων, δηλ. πρόβλεψης για παροχή δυνατότητας συνυπολογισμού του χρόνου της ειδικής επιδότησης ανεργίας, με σκοπό τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, όπως συμβαίνει για τις λοιπές ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ( διατάξεις 35ετίας και Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων), για τις οποίες υπό συγκεκριμένους όρους προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου της ειδικής επιδότησης για τη συμπλήρωσή τους. 7

8 10.3. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 32 του ν.3762/2009 και της παρ. Α.5 της αρ /791/2009 Κ.Υ.Α ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο εν λόγω πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, οι δικαιούχοι διατηρούν την ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στους οποίους υπάγονταν κατά το τελευταίο έτος απασχόλησής τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Λαμβάνοντας δε υπόψη την παράγραφο 3 του ν.3762/2009 και την παρ. Α.2 της αρ /791/2009 Κ.Υ.Α, η ασφάλιση των επιδοτούμενων συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων λήψης σύνταξης, μειωμένης ή πλήρους. Ο χρόνος λοιπόν της ασφάλισης ο οποίος πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εν λόγω ειδικής επιδότησης ανεργίας, μπορεί να ληφθεί υπόψη και για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος, την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, προκειμένου να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη με ή ημέρες ασφάλισης ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σύμφωνα με την παρ. 5 του ν.3762/2009 και παρ. Α.6. της αρ /791/2009 Κ.Υ.Α, για τη συμπλήρωση των κατ ελάχιστον απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, προκειμένου για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα στους τέως εργαζόμενους της επιχείρησης, να συνυπολογίσουν και το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας, ο οποίος εξαγοράζεται και αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 1358/1983, κατ εξαίρεση, όμως, του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 1,του ν. 1358/1983, δηλαδή χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του 58 ου έτους της ηλικίας. Η ανωτέρω εξαίρεση από την υποχρέωση συμπλήρωσης του 58 ου έτους της ηλικίας, αφορά αποκλειστικά στην περίπτωση που ο αναγνωριζόμενος χρόνος της στρατιωτικής θητείας αξιοποιείται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων για την ένταξη στην ειδική επιδότηση ημερών ασφάλισης. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά στην περίπτωση της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, για όλες τις περιπτώσεις που μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα, όπως αυτές έχουν προαναφερθεί (μειωμένη ή πλήρης σύνταξη με ή ημέρες ασφάλισης), η αξιοποίηση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο εφαρμογής των κείμενων διατάξεων του ν. 1358/1983 και των κατά περίπτωση ισχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. 8

9 10.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. Σύμφωνα με την παρ. 7 του ν. 3762/2009 και παρ. 7 της με αρ /791/2009 Κ.Υ.Α, οι εισφορές για την κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν την καταγγελία της σύμβασης από την επιχείρηση, στην οποία και κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πραγματικά καταβληθεισών αποδοχών τους, προσαυξημένων με τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2000 έως και Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ όλη τη χρονική διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Η ίδια ως άνω βάση, είναι αυτή που θα ληφθεί υπόψη και για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής κλάσης των επιδοτούμενων, προκειμένου για τη συνταξιοδότησή τους. Ευνόητο βέβαια είναι ότι, για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού της σύνταξης και σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του συνολικού χρόνου ασφάλισης, θα συμπεριληφθεί και ο συνολικός χρόνος της καταβολής της ειδικής επιδότησης. Συν/να :8 φύλλα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ α/α Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Ο.Α.Ε.Δ. Διοίκηση Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού Διεύθυνση Ασφάλισης (Α6) Τμήμα : 2 Εθνικής Αντίστασης Άνω Καλαμάκι 2. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Γενική Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Απασχόλησης Τμήμα Α Πειραιώς Αθήνα 3. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου Αθήνα 4. Γ.Σ.Ε.Ε. 28 ης Οκτωβρίου Αθήνα 5. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Γραφείο Προέδρου 10

11 21355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη υπαλλήλου Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της μη νιαίας έρευνας για τη στατιστική καταγραφή της διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων (γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού), σύμφωνα με το εναρμονισμένο με την Ευρωπα ϊκή Ένωση στατιστικό σύστημα (εφαρμογή Οδη γίας 95/64 Ε.Ε.), για το έτος Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρ θρου 32 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α ), που αφο ρά το πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων στα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.» Τροποποίηση των υπ αριθμ /584/ και /585/ κοινών υπουργικών αποφά σεων σχετικά με την παροχή βασικών υπηρεσι ών στον αγροτικό πληθυσμό για την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου των Περιφερειών της χώρας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαί θρου » και τη ρύθμιση ειδικότερων θε μάτων Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Καλούδη Χρυσοβαλάνδου του Μιχαήλ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στον Καρτσαφλέκη Αποστόλη του Δημητρίου Τροποποίηση κατάταξης Μετάταξη υπαλλήλου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη Υπαλλήλου. Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονο μικών και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3536/2007 «Ειδικές Ρυθμίσεις θεμάτων (1) μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμο διότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42/τ. Α / ), η Μαρία Ηλιάκη του Γεωργίου υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφα λίσεων ΕΤΑΜ (Υποκατάστημα Ρεθύμνου), μεταφέρεται στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Κρήτης του Ν. Ρεθύμνου, με την ίδια σχέση εργασίας, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της προσωποπαγούς θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου: 6788/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ F Αριθμ. 8648/Γ (2) Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της μηνι αίας έρευνας για τη στατιστική καταγραφή της δια κίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονά δων (γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού), σύμφωνα με το εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα τιστικό σύστημα (εφαρμογή Οδηγίας 95/64 Ε.Ε.), για το έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 9 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσί ας της Ελλάδος (ΓΓ ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατι στικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της ΓΓ ΕΣΥΕ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α ), β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98), γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ»

12 21358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπόχρεοι: Ναυτικοί πράκτορες του λιμένα Πειραιά. στ. Δελτίο 6Β, για την καταγραφή της διακίνησης εμπορευμάτων που μεταφέρουν τα πλοία χωρητικότη τας 10 ΚΚΧ και άνω, μεταξύ ελληνικών λιμένων. Υπόχρεοι: Ναυτικοί Πράκτορες και Λιμενικές Αρχές εσωτερικού. ζ. Παράρτημα 18Α και 18Β, για την καταγραφή των βασικών στοιχείων ταυτότητας όλων των πλοίων που προσεγγίζουν στους ελληνικούς λιμένες. Στα ερωτηματολόγια καταγράφεται πλήρως η ναυτι λιακή κίνηση για κάθε λιμένα της Χώρας, συμπεριλαμ βανομένων των προσεγγίσεων και για μη εμπορικούς σκοπούς. Υπόχρεοι: Λιμενικές Αρχές εσωτερικού. 7. Η έρευνα είναι απογραφική, τόσο σε αναφορά λιμένα όσο και σε αναφορά πλοίου, ελληνικής και ξένης σημαί ας, προκειμένου τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία να αποτελέσουν τη βάση για τη χάραξη ορθής ναυτιλιακής πολιτικής σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο. 8. Τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέρ γεια της έρευνας, έχουν αναλυτικά ως εξής: I. Υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., με δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας, προς επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στους λιμένες και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. II. Το προσωπικό των Λιμενικών Αρχών της Χώρας III. Ναυτικοί πράκτορες πλοίων IV. Υπάλληλοι των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ F Αριθμ /791 (3) Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α ), που αφορά το πρό γραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων στα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α ). 3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258Α ). 4. Τις διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 όπως ισχύει (ΦΕΚ 197 Α ). 5. Τις διατάξεις της παραγ. 10 του άρθρου 32 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α ) «Αναδιοργάνωση Σώματος Επι θεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανι σμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». 6. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 272 Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 7. Το άρθρο 7 της υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Καθορισμός αρμοδιοτήτων υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 40 Β ). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: (Α) 1. Την καταβολή ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζομένους στα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.», των οποίων η καταγγελία της σχέσης εργασίας τους από την επιχείρηση εμπίπτει στο χρονικό διά στημα από έως και οι οποίοι κατά την έκδοση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 272 Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στις ρυθμίσεις αυτής, εφόσον: α) έχουν συμπληρώσει επτάμιση χιλιάδες (7.500) ημέρες ασφάλισης και είναι άνεργοι κατά την (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3762/2009), β) έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώ νουν το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους μέχρι , γ) θα αναγγελθούν στον ΟΑΕΔ εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 3762/ Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ορίζεται στους τριάντα έξι (36) μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέ σεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής. Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα αρ χίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αί τησης των δικαιούχων, εφόσον η αναγγελία στον ΟΑΕΔ πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 3762/ Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανερ γίας θα είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του ημερομισθίου, που καταβλήθη κε κατά το μήνα που προηγήθηκε της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση της παρ. Α1, προσαυξανόμενο με τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί με τις ΕΓΣΣΕ ετών 2000 έως 2008 και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση θα αναπροσαρμόζε ται κατ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε, αρχής γενομένης από Για την αναγνώριση του υπολειπόμενου χρόνου (κατ ανώτατο όριο χιλίων διακοσίων (1.200) ημερών ασφάλισης), έως την έναρξη ισχύος του ν. 3762/2009, σύμφωνα με τις παρ. 2Β και 2Γ του ίδιου νόμου, για τη συμπλήρωση των επτάμιση χιλιάδων (7.500) ημερών ασφάλισης και τη συμπλήρωση των κατ ελάχιστο απαι τούμενων προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης, αντίστοιχα, απαιτείται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμε νος στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τον αντίστοιχο φορέα επικου ρικής ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος κατά τον τελευταίο χρόνο εργασίας του στην Επιχείρηση «Συνεταιριστικά Λιπάσματα Α.Ε», βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισής του και από τους λοιπούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους έχει τυχόν ασφαλιστεί, καθώς και χρόνου που τυχόν έχει διανυθεί

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε κράτος μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία, καθώς και σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης. Η έκδοση των ανωτέρω βεβαιώσεων θα πραγματοποι είται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 και των εκδοθέντων κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, αποφάσεων Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες προβλέπουν την έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξι οδότηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, κλπ. Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ο φορέας επικουρικής ασφάλισης, αφού προβούν σε καταμέτρηση του προκύπτοντος από τις ανωτέρω βεβαιώσεις συνολικού χρόνου ασφάλισης, καθώς και του χρόνου στρατιωτικής θητείας, που ανα γνωρίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 3762/2009, προσδιορίζουν με σχετική απόφασή τους τον χρόνο που υπολείπεται για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ημέρες. Οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου για την ανα γνώριση του χρόνου που προσδιορίζεται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τον οικείο επικουρικό φορέα υπολογίζονται επί των αυτών αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας. Η καταβολή των αναλογουσών εισφορών στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τον οικείο επικουρικό φορέα γίνεται εφάπαξ εντός έξι μηνών από την γνωστοποίηση της απόφασης προσδιορισμού του υπολειπόμενου χρόνου. Σε περιπτώσεις δε, όπου εκ των υστέρων διαπιστωθεί, ότι δεν δηλώθηκε χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά ή σε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ., ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα ακυρώνεται κατά τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης, που δεν δηλώθηκε και θα επιστρέφονται οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές. 5. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμ μα οι δικαιούχοι διατηρούν την ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι κατά το τελευταίο έτος απασχόλησής τους στην επιχείρηση της παρ. Α1. Το χρονικό διάστημα της ειδικής επιδότησης θεωρείται ως διανυθέν στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών για όσους, ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση αυτή, υπάγο νταν στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυ γιεινών (ΚΒΑΕ) του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου βαρύνουν το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 6. Για την εφαρμογή και μόνο του άρθρου 32 του ν. 3762/2009 και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ ελάχιστον απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγρά φου 2 αυτού, για την ένταξη στο πρόγραμμα, συνυπο λογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ εξαίρεση του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α ), όπως ισχύει, ο οποίος ανα γνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώ ματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α ), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τον Κ.Β.Α.Ε. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1358/1983 είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους στην επιχείρηση της παρ. Α1, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρο νται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών. 7. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης από την επιχείρηση της παρ. Α1, στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους με τις προσαυξήσεις που έχουν χορη γηθεί με τις ΕΓΣΣΕ ετών 2000 έως και Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθή σει η καταβολή των εισφορών καθ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφά λιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. 8. Για την ένταξη των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η ειδική επιδότηση θα ανα στέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχό ληση του επιδοτούμενου. (Β) Οι δικαιούχοι, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Αίτηση των δικαιούχων για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, η οποία πρέπει να κατατεθεί εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 3762/2009 (έως ). 2. Έγγραφο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.», όπως αναφέρε ται στην παράγραφο Α Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δη μοσίευσης του ν. 3762/ Βεβαίωση από τα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.», θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), για την ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων, από την οποία θα προκύ πτει ο πράγματι καταβαλλόμενος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, δηλαδή το συνολικό ποσό των αποδοχών που έχουν σταθερό και τακτικό χαρακτήρα και που τους καταβλήθηκαν κατά τον προηγούμενο της λύσης της σύμβασης εργασίας τους μήνα, με τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί με τις ΕΓΣΣΕ ετών 2000 έως Βεβαίωση από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καθώς και από τα οικεία ταμεία επικουρικής ασφάλισης για τον αριθμό των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης. Σε περί πτωση διαδοχικής ασφάλισης, βεβαιώσεις και από τους λοιπούς φορείς ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενω σης, σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία, καθώς και σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης, το αντίστοιχο δικαιολογητικό με το οποίο πιστοποιείται ο χρόνος ασφάλισης. 6. Βεβαίωση του φορέα κύριας ασφάλισης περί της πιθανής ημερομηνίας πλήρους ή μειωμένης συνταξιο δότησής τους, στην οποία θα αναφέρονται: Ο Κ.Α.Δ Η ειδικότητα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21/3/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/179

Αθήνα 21/3/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/179 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΑΔΑ: 4ΑΛΧ4691ΩΓ-7Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 20/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1663 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση Προγράμματος Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». ΑΔΑ: 4Α874691ΩΓ-ΟΒΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3211 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία με δημόσια δαπάνη.... 1 Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1771 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 6248/31 03 2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό διετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 και 15 της υπ αριθμ. 6248/31.03.2010 Κ.Υ.Α., με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 6 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3845 Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 112 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματι κών προσόντων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15888/652 (1) Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 603 2 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα