...Making our world safer ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12/12/2013 Μ ΠΙΤΣΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "...Making our world safer ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12/12/2013 Μ ΠΙΤΣΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"

Transcript

1 ...Making our world safer ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12/12/213 Μ ΠΙΤΣΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Ø Η πιστοποίηση προσώπων παρέχει εν γένει τα εχέγγυα, ότι ο πιστοποιηµένος πληροί τις απαιτήσεις του Σχήµατος Πιστοποίησης Προσώπων σύµφωνα µε το οποίο πιστοποιήθηκε. Ø Στην περίπτωση, που η Πιστοποίηση γίνεται υπό διαπιστευµένο καθεστώς, δηλαδή από Διαπιστευµένο Οργανισµό Πιστοποίησης Προσώπων για το εν λόγω σχήµα, τότε η πιστοποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξιοπιστία, συστηµατικότητα και κύρος, διότι ο Οργανισµός Πιστοποίησης Προσώπων,τεκµηριωµένα συµµορφώνεται µε ένα πλήθος απαιτήσεων, αναφορικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών του, απαιτήσεις, που υπαγορεύει το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης ISO/IEC IHR TEXT 12/12/213

3 ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Το θέµα της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (ή προσόντων) τείνει να αναδειχθεί σε σηµαντική παράµετρο τόσο της δια βίου εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης ενηλίκων, όσο και της απασχόλησης Για να λειτουργήσουν οι πολιτικές ενίσχυσης των δυνατοτήτων του ατόµου να διαχειριστεί την απασχολησιµότητά του στη βάση της δια βίου µάθησης είναι αναγκαίο, όλες οι µορφές εκπαίδευσης ή/και µάθησης να αποτυπώνουν τη θετική συνεισφορά τους στην κοινωνική θέση του ατόµου και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να αποτιµάται η αξία τους και να πιστοποιείται κατά έγκυρο και γενικά αποδεκτό τρόπο. IHR TEXT 12/12/213

4 ΠΡΟΤΥΠΑ EN 4513 (1989) ISO 1724:23 ISO 1724:212 UKAS Certification of: 1. Electricians 2. Allied Trades Operatives Certification of gas fitting operatives Certification Personnel engaged in Non-Destructive Testing IHR TEXT 12/12/213

5 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ v Cedefop, (the European Centre for the Development of Vocational Training) ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στην Ελλάδα από το 1995, υποστηρίζει την ανάπτυξη των Ερωπαϊκών πολιτικών (ΕΕΚ) για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και συµβάλλει στην εφαρµογή τους. v Η Στρατηγική της Ευρώπης για το 22 είναι µια διαδροµή για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη µέσω της γνώσης και της καινοτοµίας, η οποία θέτει ως στόχο την απασχόληση στο επίπεδο του 75%. v Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής εξαρτάται από τις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού της Ευρώπης. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται άτοµα µε τις απαιτούµενες δεξιότητες για να είναι ανταγωνιστικές και να παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. IHR TEXT 12/12/213

6 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ø Αλλαγή στο πλαίσιο προσόντων : Καθώς τα προσόντα και τα συστήµατα σε όλο τον κόσµο εξελίσσονται για να καλύψουν όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιθανές περιοχές αλλαγής, η επικύρωση είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επικύρωση είναι κεντρικής σηµασίας στην όλη διαδικασίαβαπόκτησης προσόντων : Βρίσκεται µεταξύ της αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και της πιστοποίησης τους. Η επικύρωση γίνεται καλύτερα αντιληπτή ως η διαδικασία µέσω της οποίας η απόδειξη της µάθησης κρίνεται ως προς αντικειµενικά ή τουλάχιστον, αξιόπιστα πρότυπα. IHR TEXT 12/12/213

7 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η χρήση των συγκεκριµένων προτύπων Η χρήση σειράς προτύπων (επαγγελµατικά, εκπαιδευτικά, αξιολόγησης, πιστοποίησης ) αυξάνεται. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο ως βάση για τα προγράµµατα σπουδών, τα προσόντα και την πιστοποίηση. Οι παρακάτω τάσεις είναι πιθανόν να επηρεάσουν τον τρόπο που διεξάγεται η διαδικασία αξιολόγησης προσόντων : ( α) τα πρότυπα στα οποία βασίζονται τα προσόντα ανήκουν σε ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων και αυτό ενδεχοµένως να οδηγήσει σε διεύρυνση της συµµετοχής των εµπλεκοµένων στην απονοµή προσόντων IHR TEXT 12/12/213

8 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ( β ) είναι πιθανό να επιβάλλει τη διαδικασία αξιολόγησης προσόντων σε µεγαλύτερο έλεγχο από ενδιαφερόµενους παρατηρητές, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που επιθυµούν να κάνουν τη σύγκριση µεταξύ των διαφόρων τοµέων της εκπαίδευσης, µεταξύ των επιχειρηµατικών τοµέων και µεταξύ των διαφόρων χωρών ( γ ) η χρήση συγκεκριµένων προτύπων διασφαλίζει πιό αντικειµενικές των µεθόδους αξιολόγησης, βασισµένες σε συγκεκριµένα κριτήρια, γι αυτό η καταλληλότητα των ρυθµίσεων αξιολόγησης που εφαρµόζονται σήµερα µπορεί να αµφισβητηθεί. IHR TEXT 12/12/213

9 Το πλαίσιο στην Ελλάδα Σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της ΕΕ, η συµµετοχή των ενηλίκων στη διά βίου µάθηση στην Ελλάδα είναι σε ένα από τα χαµηλότερα επίπεδα και λείπουν σε µεγάλο βαθµό οι συστηµατικές και συνεκτικές πολιτικές *Το 21 µόνο το 3% των ενηλίκων (25-64 ετών) συµµετείχαν στη δια βίου µάθηση σε σύγκριση µε το ευρωπαϊκό µέσο όρο του 9,1%. Ο εθνικός στόχος είναι να φθάσει το 6% της συµµετοχής των ενηλίκων στη διά βίου µάθησης έως το 213 Η δηµιουργία δοµών όπως ΕΚΕΠΙΣ και µετέπειτα ΕΟΠΕΠ δεν εχει ακόµη επιφέρει τια προσδοκόµενες εξελίξεις *.{ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (211)}. Ανάλυση της εφαρµογής του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 22), ανάλυση για την Ελλάδα, σ IHR TEXT 12/12/213

10 ΟΦΕΛΗ Η Πιστοποίηση προσωπικού έχει βρει εφαρµογή σε όλους σχεδόν τους κλάδους για έναν απλό λόγο : Ø Βοηθά την προώθηση του επαγγέλµατος Ø Bοηθά τους εργοδότες να επιλέγουν τους εργαζόµενους µε αντικειµενικά κριτήρια Ø Ενισχύει την απόδοση στην εργασία, γιατί οι πιστοποιηµένοι εργαζόµενοι διαθέτουν προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες που έχουν ήδη αξιολογηθεί από ειδικούς Ø Διαφυλάσσει τις εταιρείες που χρησιµοποιούν υπεργολάβους ως προς το αιτούµενο επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού των τελευταίων IHR TEXT 12/12/213

11 ΟΦΕΛΗ Ø Η χρησιµοποίηση πιστοποιηµένων εργαζοµένων διαφυλάσσει τόσο την ποιότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών/υπηρεσιών όσο και την ποιότητα του τελικού παραδοτέου ( πχ κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση κλπ) Ø Προφυλάσσει σε θέµατα που αφορούν την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων. Ø Μειώνει τις πιθανότητες ατυχήµατος και κακοτεχνίας στη χρήση υλικών και κατασκευή έργων Ø Δηµιουργεί την προϋπόθεση για την ασφάλιση έργων µε ευνοϊκότερους όρους Ø Μειώνει τα έξοδα για την εκπαίδευση προσωπικού Ø Ενισχύει την εµπιστοσύνη και την αξιοπιστία απέναντι στον πελάτη Ø Διασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες και αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη IHR TEXT 12/12/213

12 ΟΦΕΛΗ Ø Επιπλέον, στοιχεία σχετικών ερευνών δείχνουν ότι, συνολικά, το εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό παρουσιάζει υψηλότερη παραγωγικότητα, κάνει λιγότερα λάθη και διαθέτει περισσότερες δεξιότητες που εκτιµώνται και από τους πελάτες από εκείνο που έχει µόνο εκπαιδευτεί. που απλά πάει µέσω της κατάρτισης. IHR TEXT 12/12/213

13 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ü Ανάπτυξη Σχηµάτων Πιστοποίησης ü Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Προσωπικού ü Πιστοποίηση Προσώπων ü Τήρηση Μητρώου Πιστοποιηµένων Προσώπων ü Επιτήρηση Πιστοποιητικών & Επαναπιστοποίηση ü Εποπτεία και Επιτήρηση Αγοράς ΠΠ IHR TEXT 12/12/213

14 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ: v v ΕΝ ISO/IEC 1724:212 ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ/1/1/ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΒΗΜΑΤΑ Ø Μελέτη αναγκαιότητας Ø Επιτροπή σχήµατος Πιστοποίησης Ø Ειδικός Κανονισµός Ø Μέθοδοι αξιολόγησης του υποψηφίου Ø Απαιτήσεις µε τις οποίες συνδέεται η αξιολόγηση της ικανότητας του πιστοποιούµενου (τεχνικά πρότυπα, νοµοθετικές απαιτήσεις κτλ) IHR TEXT 12/12/213

15 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ανάλυση του Επαγγέλµατος ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Απαραίτητες Γνώσεις ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ IHR TEXT 12/12/213

16 TUV HELLAS AE ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤA ΕΝ ISO/IEC Διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ για τα παρακάτω τεχνικά επαγγέλµατα: v Τεχνίτης Εργαλειοµηχανών v Τεχνίτης Ελασµατουργός v Τεχνίτης Σωληνουργός v Τεχνικός Συγκολλήσεων και κοπής µετάλλων v Τεχνικός Μόνωσης-Μονωτής v Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοµατισµού και Αυτοµάτου Ελέγχου v Τεχνίτης Καθαρισµού Μετάλλου v Τεχνίτης Ξυλουργός IHR TEXT 12/12/213

17 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΣΥΔ IHR TEXT 12/12/213

18 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑΥΣΩΛ/ ΕΒΕΠ Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για ανέργους και επαπειλούµενους ανέργους των βιοµηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, µέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελµατικής συµβουλευτικής, κατάρτισης/επανακατάρτισης, µε στόχο την αναβάθµιση των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων (MIS ) και µε φορέα διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Στα πλαίσια προγράµµατος για την εκπαίδευση και πιστοποίηση ανέργων και επαπειλούµενων ανέργων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, ολοκλήρωση τη διαδικασία αξιολόγησης, µε γραπτή και πρακτική εξέταση σε περίπου 15 άτοµα IHR TEXT 12/12/213

19 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΒΕΠ «Το ΕΒΕΠ,. σχεδίασε και έκανε πράξη ένα σύνθετο και πρωτοποριακό πρόγραµµα κατάρτισης, συµβουλευτικής αναβάθµισης και Πιστοποίησης Τεχνικών Ικανοτήτων, που απευθύνθηκε και κινητοποίησε 1.5 ανέργους και επαπειλούµενους ανέργους, κυρίως της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Πειραιά» «Εκπρόσωποι των εργαζοµένων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άψογη υλοποίηση του Προγράµµατος και ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «για πρώτη φορά έγινε ένα Πρόγραµµα µε ουσιαστικό περιεχόµενο». IHR TEXT 12/12/213

20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ Θεωρητική εξέταση Βασικές γνώσεις τεχνικής ορολογίας Βασικές αρχές συγκεκριµένης τεχνογνωσίας Χρήση βοηθητικού εξοπλισµού ελέγχου ποιότητας. Βασικές γνώσεις τεχνικού σχεδίου, των υλικών και τους τρόπους εφαρµογής τους Υγεία και Ασφάλεια, Προστασία περιβάλλοντος Πρακτική εξέταση Η Πρακτική εξέταση συνίσταται στην επαλήθευση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του υποψηφίου IHR TEXT 12/12/213

21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ Αναγνώριση & σχεδιασµός σκαριφηµάτων (βιοµηχανικά σχέδια) Χρήση υλικών Εφαρµογή ειδικών µεθόδων Χρήση Η/Μ εξοπλισµού κατασκευής και ελέγχου Συντήρηση εργαλείων & εξοπλισµού Εφαρµογή µέτρων ασφαλείας για ΥΑΕ και προστασίας Περιβάλλοντος Βαθµολόγηση Έµφαση στην πρακτική IHR TEXT 12/12/213

22 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ IHR TEXT 12/12/213

23 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ IHR TEXT 12/12/213

24 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΕΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗ IHR TEXT 12/12/213

25 Βιβλιογραφία ISO 1724 v ΕΝ ISO/IEC 1724:212 ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ v ΕΣΥ ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ/1/1/ v Π. Λιντζέρης - Η εκπαιδευτική, επαγγελµατική και κοινωνική διάσταση της πιστοποίησης στην εποχή της «διά βίου µάθησης»: Απόπειρα για µια κριτική προσέγγιση - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ v CEDEFOP (21) Understanding Qualifications. Ιστοσελίδα: cedefop.europa.eu/en/understanding-qualifications/index.aspx v CEDEFOP (29) European guidelines for validating non formal and informal learning. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities v Δηµουλάς, Κ. (26) Η πιστοποίηση των αποτελεσµάτων της δια βίου µάθησης ως µέτρο κοινωνικής πολιτικής. Ιστοσελίδα IHR TEXT 12/12/213

26 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ IHR TEXT 12/12/213

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF)

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 1 Σελ. 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...4 Α1. Γενικά...4 Α2. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Έργο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11 CertEnt EU Lifelong Learning Programme 27-13 Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα