ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης"

Transcript

1 ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή αλαδξνκή Σν Σκήκα ΜΠΓ ζήκεξα Πξνπηπρηαθέο πνπδέο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Σνκείο θαη Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία

2 Ση είλαη ν Μεραληθόο Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο; Είλαη έλαο/κία Μηχανικός με Σεχνολογικό Τπόβαθρο και Διοικητικές Ικανότητες. Ο Μεραληθόο Παξαγσγήο θαη Δηνίθεζεο ζπλδπάδεη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο αλαγθαίεο γηα ην δπλακηθό ζρεδηαζκό ζπζηεκάησλ παξαγσγήο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Σνκείο Απαζρόιεζεο Η εηδηθόηεηα ηνπ ΜΠΔ έρεη επξύ πεδίν δξάζεο. Σήκεξα, νη ΜΠΔ απαζρνινύληαη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ζε βηνκεραλίεο, εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο σο κεζαία θαη αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, θνξείο θαηλνηνκηθώλ αιιαγώλ θαη ζύκβνπινη ζε ζέκαηα αλάπηπμεο. Ελδεηθηηθνί ηνκείο απαζρόιεζεο ηνπ ΜΠΔ κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλνπλ: Σρεδηαζκό θαη δηνίθεζε ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο Μειέηεο, επίβιεςε θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Αλάπηπμε θαη δηνίθεζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ Σρεδηαζκό πξντόλησλ κε Η/Υ θαη ηαρεία αλάπηπμε πξσηνηύπσλ Πξνγξακκαηηζκό απαηηήζεσλ πιηθώλ Εθνδηαζηηθή Δπλακηθή θαηαλνκή πόξσλ Μειέηε θαη ζρεδηαζκό ξνκπνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νρεκάησλ Δηνίθεζε θαη ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό έξγσλ Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο Τειεκαηηθή κεηαθνξώλ Οξγάλσζε ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηώλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο Οξγάλσζε & Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ Λήςε Απνθάζεσλ & Αλάπηπμε Σπζηεκάησλ Υπνζηήξημεο Απνθάζεσλ Μειέηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηώλ θαη ηερλνινγηθό marketing Επηρεηξεζηαθή έξεπλα θαη πνιπθξηηήξηα αλάιπζε απνθάζεσλ

3 Ηζηνξηθή αλαδξνκή Πνηεο αλάγθεο νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο ; Ο απμαλόκελνο δηεζλήο αιιά θαη εγρώξηνο αληαγσληζκόο ν νπνίνο απαηηεί ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζπζηεκαηηθώλ ηξόπσλ βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Η πνιππινθόηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη θαηλνηνκηώλ, ην πςειό θόζηνο θηήζεο ηνπο θαη νη επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγνύλ ηελ απαίηεζε γηα πηνζέηεζε κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ εμαζθαιίδεη έλαλ ηερλνινγηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά απνδεθηό ηξόπν εθαξκνγήο ηνπο. Η έιιεηςε ζηε ρώξα καο κεραληθώλ νη νπνίνη, εθηόο από ηελ επρέξεηα αληηκεηώπηζεο θαζαξά ηερληθώλ πξνβιεκάησλ, δηαζέηνπλ αλάινγε επρέξεηα ζην ρεηξηζκό δηνηθεηηθώλ θαη νξγαλσηηθώλ πξνβιεκάησλ. 1983: Δγθξίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Σν Σκήκα είλαη ην πξώην πνπ ηδξύζεθε ζηελ Διιάδα γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ εγρώξησλ βηνκεραληώλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε Μεραληθνύο κε ηερλνινγηθό ππόβαζξν θαη δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο : Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο κε ηελ εηζαγσγή ησλ πξώησλ 120 θνηηεηώλ. 1990: Λεηηνπξγεί ην πξώην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο. 1995: Τπεγξάθε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Π.Γ. 71/95 κε ην νπνίν απνδίδνληαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζηνπο ΜΠΓ όκσο νη Γηπισκαηνύρνη ΜΠΓ δελ εγγξάθνληαη ζηα Μεηξώα ησλ θαηά ηόπνπο Γηεπζύλζεσλ Βηνκεραλίαο θαη δελ απνθηνύλ ηελ γεληθή άδεηα κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.

4 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 2003 Μεηά από επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ ζηνλ Πξύηαλε ηνπ Π.Κ. ζπζηήλεηαη όηη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο έρεη αλάγθε από πξνζαξκνγέο ζηελ θαηεύζπλζε ησλ ζπνπδώλ ηνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ ηηο νπνίεο ε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο ΜΠΓ απνδέρεηαη θαη ελζσκαηώλεη ζην Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ ΜΠΓ Δηζήγεζε ηνπ Π..Γ.Μ.-Ζ. πξνο Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα λα δνζνύλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζηνπο ΜΠΓ. Απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηελ νπνία νξίδεηαη όηη νη ΜΠΓ έρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ (αξ. απόθαζεο: Γ/2/35/2003) 2011 To Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ) εγγξάθεη ηνπο Μεραληθνύο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ. Δπηπξνζζέησο, κε βάζε ηελ ππ. αξηζκ. 374/2008 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία έρεη γίλεη δεθηή από ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ (εγθύθιηνο Τπ.Αλ , δηεπθξηληζηηθή εγθύθιηνο Τπ.Αλ θαη επηζηνιή Τ.Μ.&Δ ), νη Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο έρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα αληίζηνηρα κε απηά ηνπ Γηπισκαηνύρνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ.

5 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ Μ.Π.Δ. Ο Δηπισκαηνύρνο ΜΠΔ έρεη ηε δπλαηόηεηα επαγγεικαηηθήο ελαζρόιεζεο ζηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 1. Πξνγξακκαηηζκό θαη έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σε απηά πεξηιακβάλεηαη ε βειηηζηνπνίεζε ξπζκώλ παξαγσγήο, θαηαλνκή εξγαζηώλ, έιεγρνο απνζεκάησλ, θαηαλνκή επηζθεπαζηηθώλ πόξσλ, πξνγξακκαηηζκόο ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ, θαηαλνκή πξώησλ πιώλ θαη άιιεο ζπγγελείο δξαζηεξηόηεηεο. 2. Έξεπλα, ζρεδηαζκό θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο πάζεο θύζεσο πξντόλησλ, κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. 3. Φσξνζέηεζε ηεο κνλάδαο παξαγσγήο. Ωο κνλάδα παξαγσγήο λνείηαη ην εξγνζηάζην ή ε κνλάδα παξνρήο ππεξεζηώλ, γηα ηε ρσξνζέηεζε ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη ππόςε ηερληθνί, νηθνλνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. 4. Ελδνεπηρεηξεζηαθή ρσξνηαμία θαη ζρεδίαζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο. Ωο ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο λνείηαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ κεραλεκάησλ (θαη ελ γέλεη ησλ ζηαζκώλ παξαγσγήο) ρσξίο λα αγλνείηαη θαη ε παξάκεηξνο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 5. Επηζηεκνληθή πξνεηνηκαζία ιήςεο απνθάζεσλ ή/θαη άζθεζε επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο ζε νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθό-ηερληθό ζύζηεκα π.ρ. δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο θαη βηνκεραληθέο κνλάδεο. 6. Φξνληθό θαη ηερληθν-νηθνλνκηθό πξνγξακκαηηζκό έξγσλ. 7. Μειέηεο πάζεο θύζεσο πνπ αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε δηνίθεζεο. 8. Μειέηεο αλάιπζεο αγνξάο θαη πξνώζεζεο πξντόλησλ κε επηζηεκνληθέο κεζόδνπο. 9. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζηελ παξαγσγή πξντόλησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 10. Μειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο παξαγσγήο. Ο Δηπισκαηνύρνο ΜΠΔ έρεη ηε δπλαηόηεηα εγγξαθήο ηνπ ζην Μεηξών Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεσλ, ζην Μεηξών Εκπεηξίαο Καηαζθεπαζηώλ θαη ζηε Γλσκνδνηηθή Επηηξνπή Μειεηώλ, γηα ηα αληίζηνηρα έξγα.

6 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ Μ.Π.Δ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη Γηπισκαηνύρνη ΜΠΓ εγγξάθνληαη: 1. ηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο Βηνκεραλίαο ζην Βηβιίν Αλσηάησλ ρνιώλ Δηδηθόηεηαο Μεραλνιόγνπ θαη απνθηνύλ: Άδεηα Μεραλνιόγνπ (κε ηελ εγγξαθή ζην Βηβιίν Γηπισκαηνύρσλ Αλσηάησλ Σερληθώλ ρνιώλ Δηδηθόηεηαο Μεραλνιόγνπ κπνξνύλ λα αζθνύλ ειεύζεξν ην επάγγεικα ηνπ Μεραλνιόγνπ όζνλ αθνξά ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ, επίβιεςε εθηέιεζεο θαη επίβιεςε ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ). Γεληθή Άδεηα εθηέιεζεο Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ Δηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ (ε άδεηα απηή δίλεη ην δηθαίσκα ηεο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ). Άδεηα Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ Ορεκάησλ. 2. ηα Μεηξώα Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηώλ (ΜΔΚ), Μεηξώα Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) θαη Μεηξώα Μειεηεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο κειεηώλ πνπ εγγξάθνληαη νη Γηπισκαηνύρνη Μεραλνιόγνη Μεραληθνί (Απόθαζε /Γ15/νηθ/12127 θαη Δπηζηνιή ΝΚ/3416/ΓΓΔ/ ). Πξόζζεηεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ ΜΠΓ δίλνληαη θαη ζην website ηνπ Παλειιήλην πιιόγνπ Γηπισκαηνύρσλ ΜΠΓ (www.mpd.gr).

7 Σν Σκήκα ΜΠΓ ζήκεξα ΔΠΗΚΟΤΡΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΛΔΚΣΟΡΔ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΔΠΗΚΟΤΡΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ Σν Σκήκα ελ ζπληνκία Πξνζσπηθό θαη Φνηηεηέο Ενπνπλίδεο Καλζηαληίλνο Κνπτθόγινπ Βαζίιεηνο Μαηζαηζίλεο Νηθόιανο Μνπζηάθεο Βαζίιεηνο Μπηιάιεο Νηθόιανο Παπαγεσξγίνπ Μάξθνο Πνπιηέδνο Αλαζηάζηνο ηαπξνπιάθεο Γεώξγηνο Σζνπξβεινύδεο Νηθόιανο Φίιεο Ησάλλεο Αλησληάδεο Αξηζηνκέλεο Κνληνγηάλλεο Θσκάο θηαδάο Υξήζηνο Γξεγνξνύδεο Δπάγγεινο Γνπιάκεο Αλαζηάζηνο Γνύκπνο Μηραήι Ησαλλίδεο Δπζηξάηηνο Νηθνιόο Ησάλλεο Παπακηραήι Ησάλλεο 4 λέα κέιε έρνπλ εθιεγεί ελώ ππεξεηνύλ 16 πλεξγάηεο (5 ΔΔΓΗΠ + 2 ΔΣΔΠ + 9 ΗΓΑΥ + ΓΤ) Φνηηεηέο Δηζαθηένη ζην Σκήκα αλά έηνο: 130 Παζηνύξαο Φώηηνο Ρόβαο Γεκήηξηνο Μαξηλάθεο Ησάλλεο Απόθνηηνη κέρξη ζήκεξα: 1125 Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζήκεξα: 942 Απόθνηηνη κεηαπηπρηαθνί είλαη: 429 Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο: 104 Γηδάθηνξεο: 62 Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο: 51

8 Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Γηάξθεηα πνπδώλ: 5 έηε Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 10 εμάκελα Καηεγνξίεο καζεκάησλ: Τπνρξεσηηθά θαη Καη επηινγή ππνρξεσηηθά Πεξηερόκελα καζεκάησλ: Γηδαζθαιία, Φξνληηζηήξηα θαη Δξγαζηήξηα Αξηζκόο καζεκάησλ: Πξνζθεξόκελα: 78 (46Τ+32Δ). Απαηηνύκελα: 56 (46Τ+10Δ). ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ Δ % Έκθαζε I Μαζεκαηηθώλ-Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 11-19,6 II Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ - Ξέλσλ γισζζώλ 3 1 7,1 III Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ πζηεκάησλ ,2 IV Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 3 1 7,1 V πζηεκάησλ Παξαγσγήο ,1 VI Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ,3 VII Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ,5 ζην πξαθηηθό κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο κε εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην 10 ν εμάκελν ζπνπδώλ θαη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ρξήζε πιαηθόξκαο ηειε-εθπαίδεπζεο θαη θνηλόρξεζησλ ππνινγηζηώλ θαη εμνπιηζκνύ, ζηηο εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο (πξόγξακκα Erasmus).

9 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Οξγαλσκέλν πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ από ην 1992 ζηνπο εμήο θύθινπο: Γεθηνί γίλνληαη Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί θαη Θεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ ρνιώλ. απόθνηηνη Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα πζηήκαηα Παξαγσγήο πζηήκαηα Παξαγσγήο Αζαθή ζύλνια θαη ζπζηήκαηα Βέιηηζηνο έιεγρνο Δλεξγεηαθά ζπζηήκαηα Πξνγξακκαηηζκόο παξαγσγήο Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε Ρεπζηνκεραληθή θαη Μεηάδνζε Θεξκ. Ρνκπνηηθή πζηήκαηα αλακνλήο πζηήκαηα CAD/CAE ρεδίαζε πξντόλησλ Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο νδεγνύλ ζε Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο είηε ζε Γηδαθηνξηθό Γίπισκα. Διάρηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο: 1 έηνο Δπηηπρήο παξαθνινύζεζε 8 καζεκάησλ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα & καζήκαηα επηινγήο Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Βειηηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ Γπλακηθά ζπζηήκαηα Λήςε απνθάζεσλ ρεδηαζκόο πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ Σειεκαηηθή Τπνινγηζηηθή κεραληθή Φπζηθή θαη ηερλεηή λνεκνζύλε Διάρηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο: 3 έηε Δξεπλεηηθό θαη επηθνπξηθό έξγo Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο Γηνηθεηηθέο απνθάζεηο Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Πνηόηεηα ππεξεζηώλ πζηήκαηα πξόβιεςεο Υξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε

10 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΖΤ (CAM) Αλάιπζε πζηεκάησλ Παξαγσγήο Αλαπηύζζνληαη κνληέια γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη απόδνζεο εξγνζηαζίσλ ή ηελ νηθνλνκηθή ζρεδίαζε λέσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ή εμππεξέηεζεο Πεξηβάιινλ θαη Αεηθνξία Η αεηθνξία (sustainability) θαη ε θνηλσληθή επζύλε (social responsibility) ζπλδένληαη κε ηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε ελόο θξάηνπο, νξγαληζκνύ ή επηρείξεζεο. Σν κνληέιν SAFE πνπ αλαπηύρζεθε ζην εξγαζηήξην CAM ζπλδπάδεη πεξηβαιινληηθνύο, θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο δείθηεο θαη δίλεη κία ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο αεηθνξίαο θαζώο θαη πνιηηηθέο βειηίσζήο ηεο. SAFE: ΒΑΘΜΟ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ PR ST RE PR ST RE PR ST RE PR ST RE ΑΔΡΑ ΔΓΑΦΟ ΤΓΑΣΑ BIOΠΟΗΚΗ- ΛΟΣΖΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΟΗΚΟ- ΝΟΜΗΑ ΤΓΔΗΑ ΠΑΗΓΔΗΑ PR ST RE PR ST RE PR ST RE PR ST RE ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ - ΓΔΗΚΣΔ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΓΔΗΚΣΔ ΔΤΖΜΔΡΗΑ

11 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΤΦΤΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ & ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ Δπθπή ζπζηήκαηα Η θύξηα εξεπλεηηθή επηδίσμε ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκό ησλ επθπώλ ζπζηεκάησλ ηνπ κέιινληνο, κε έκθαζε ζε ζπζηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηρεηξνύλ ζε ηδηαίηεξα ερζξηθά θαη αζηαζή πεξηβάιινληα, ρσξίο ηελ αλζξώπηλε θαζνδήγεζε θαη αιιειεπίδξαζε. Σν Δξγαζηήξην δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ κε επαλδξσκέλσλ ζθαθώλ (επίγεησλ, ελαέξησλ, ζαιάζζησλ θαη ππνβξπρίσλ). Μηα από ηηο πην πξόζθαηεο εξγαζίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε έξεπλα γύξσ από ηελ Δπζηάζεηα Πηήζεο κε Δπαλδξσκέλσλ Διηθνπηέξσλ. Βαζηθόο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε απηόλνκε πινήγεζε κε επαλδξσκέλνπ ειηθνπηέξνπ.

12 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο TUCER (Technical University of Crete Eco Racing team) είλαη ε νκάδα ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πνπ θαηαζθεπάδεη ην νκώλπκν όρεκα πόιεο ρακειήο θαηαλάισζεο. Τπνζηεξίδεηαη από ην Γηαηκεκαηηθό Δξγαζηήξην Δξγαιεηνκεραλώλ θαη από ην Δξγαζηήξην Δπθπώλ πζηεκάησλ & Ρνκπνηηθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Η νκάδα ζπκκεηείρε γηα ηξεηο ζπλερόκελεο ρξνληέο ζην καξαζώλην νηθνλνκίαο ηεο Shell. Πέξπζη ην Μάτν πέηπρε ηελ θνξπθαία επίδνζή ηεο, 373 ρικ/ιίηξν, θαη θέξδηζε ην 1ν Βξαβείν ζην δηαγσληζκό αζθαιείαο ADAC Safety Award.

13 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Βέιηηζηνο έιεγρνο Γηάγλσζε βιαβώλ θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν Ηιεθηξνληθή κάζεζε Δπθπή ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα Έμππλα πιηθά θαη επθπή θηεξηαθά ζπζηήκαηα Έιεγρνο ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο Γίθηπα κεηαθνξάο θαη δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο) Γπλακηθή θαη έιεγρνο νρεκάησλ Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΔΓΗΟΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΖΤ (CAD) CAD/CAM, Δηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα, Αληίζηξνθε Μεραληθή θαη Φεθηνπνίεζε Κύθινο δσήο πξντόλησλ, ρεδίαζε γηα παξαγσγή, Γηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο, Βηνκεραληθή Αξηζηεία

14 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΗΚΡΟΚΟΠΖ & ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ Μηθξνηερλνινγίεο, CAD/CAM/CAE, Σξηζδηάζηαηε Μνληεινπνίεζε Πεπεξαζκέλα ηνηρεία ζε ζέκαηα Σερλνινγηώλ Παξαγσγήο, Αληίζηξνθε Μεραληθή, Θέκαηα Δκβηνκεραληθήο & Ναλνηερλνινγίαο Καηαζθεπή ηθξησκάησλ ηζηώλ (scaffolds) κε ηξηζδηάζηαηε δνκή ζε λαλν-θιίκαθα. Σα ηθξηώκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εκθύηεπζε θπηηάξσλ κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε λέσλ ηζηώλ. Πξνζνκνίσζε Σερλνινγηώλ Παξαγσγήο

15 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΧΝ Δμππεξεηεί ηηο Δθπαηδεπηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο Δμεηδηθεπκέλεο Καηαζθεπέο. Πξνζθέξεη δηδαθηηθέο ππεξεζίεο ζε θνηηεηέο πξνπηπρηαθνύ θαη κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ. Λεηηνπξγεί σο θέληξν έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηθαλό λα πξνζειθύζεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, Κξαηηθνύο, Παλεπηζηεκηαθνύο, Δπξσπατθνύο θαη κε, θαζώο θαη λα αληαιιάδεη ηερλνγλσζία κε Βηνκεραλίεο. Παξέρεη δπλαηόηεηα κειέηεο θαη θαηαζθεπήο πιήζνπο εμαξηεκάησλ.

16 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΘΔΡΜΗΚΧΝ & ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΡΔΤΣΟΜΖΥΑΝΗΚΖ Αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο θαηλνκέλσλ ξνήο, ζπκπηεζηώλ θαη αζπκπίεζησλ ξεπζηώλ Βέιηηζηνο ζρεδηαζκόο ζπζηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ κε ρξήζε κεζόδσλ Τπνινγηζηηθήο Ννεκνζύλεο Αλάπηπμε κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ γεσκεηξηθήο κνληεινπνίεζεο Αλάπηπμε κεζόδσλ θαηαζθεπήο ππνινγηζηηθώλ πιεγκάησλ πξνζνκνίσζε Tsunami ρεδίαζε πηεξπγώζεσλ ζηξνβηινκεραλώλ

17 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ & ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ Μεηάδνζε Θεξκόηεηαο θαη Θεξκνδπλακηθή Πξνζνκνίσζε ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ Τπνινγηζηηθή Μεραληθή Αξηζκεηηθή Αλάιπζε Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε θηήξηα Αλάπηπμε κνληέισλ ζεξκηθήο πξνζνκνίσζεο θηηξίσλ. Τςειήο αθξίβεηαο εθηίκεζε ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ Αλάπηπμε λέαο γεληάο ζπζηήκαηνο απνθάζεσλ/έιεγρνπ κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ζεξκηθήο άλεζεο Δγθαηάζηαζε ΑΠΔ θαη πξνβιεπηηθόο έιεγρνο. Μνληεινπνίεζε ζπκπεξηθνξάο ρξεζηώλ.

18 Δξγαζηήξηα Σνκέα Δπηζηήκεο Απνθάζεσλ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ & ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ Σν Δξγαζηήξην θαηέρεη γλώζεηο θαη επξεία εκπεηξία ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κνληεινπνίεζε, πξνζνκνίσζε, απηόκαην έιεγρν θαη βειηηζηνπνίεζε θαζώο θαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απηώλ ζε πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο θαη κεηαθνξώλ, πδαηηθώλ δηθηύσλ, ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θ.α. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην Δξγαζηήξην απέθηεζε δηεζλή θήκε κε ηηο εξγαζίεο ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ εξγαιείσλ θπθινθνξηαθήο κνληεινπνίεζεο θαη ειέγρνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξα κέξε εληόο θαη εθηόο Δπξώπεο. Διέγρνπ Κπθινθνξίαο Απηνθηλεηνδξόκσλ (Γαιιία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία, Ιζξαήι, Γεξκαλία, Η.Π.Α.) Διέγρνπ Φσηεηλήο εκαηνδόηεζεο Αζηηθώλ Γηθηύσλ (Υαληά, Αζήλα, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Ιζξαήι, Γεξκαλία) Πξνηεξαηόηεηαο Σξακ θαη Λεσθνξείσλ (Αζήλα ΣΡΑΜ, Ιζξαήι, Ηλσκέλν Βαζίιεην) Διέγρνπ Απνρεηεπηηθώλ θαη Τδάηηλσλ Γηθηύσλ (Γεξκαλία, Καλαδάο)

19 Δξγαζηήξηα Σνκέα Δπηζηήκεο Απνθάζεσλ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ (ΔΡΓΑΤΑ) Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα & Λήςε Απνθάζεσλ Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε Απνθάζεσλ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ Παξάιιεινο Πξνγξακκαηηζκόο θαη Αλάπηπμε Αιγνξίζκσλ Απνζήθεο Γεδνκέλσλ (Data Warehouses) Καηαλεκεκέλε Σερλεηή Ννεκνζύλε & πζηήκαηα Πνιιαπιώλ Πξαθηόξσλ MARKEX Έκπεηξν ζύζηεκα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ Μάξθεηηλγθ Ηιεθηξνληθό Δκπόξην & Ηιεθηξνληθό Μάξθεηηλγθ Σειε-εξγαζία θαη Σειε-εθπαίδεπζε Web-based εθαξκνγέο Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα Αλάιπζε πκπεξηθνξάο θαη ηθαλνπνίεζεο θαηαλαισηή Θεσξία Παηγλίσλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ Υσξνζέηεζε θαη ρεδηαζκόο Γηθηύσλ MUSA Μέηξεζε θαη Αλάιπζε ηεο Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ

20 Δξγαζηήξηα Σνκέα Δπηζηήκεο Απνθάζεσλ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ Μειεηώληαη πξνβιήκαηα πξνζνκνίσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ Αλαπηύζζνληαη εμεηδηθεπκέλα παθέηα πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (ινγηζκηθό) Τπνινγηζκνί Καηαζθεπώλ Βέιηηζηνο ρεδηαζκόο Τιηθώλ, Καηαζθεπώλ θαη Μεραληζκώλ κε ελζσκάησζε Ννεκνζύλεο κήλνπο

21 Δξγαζηήξηα Σνκέα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ & ΠΡΟΒΛΔΦΖ Αλάιπζε δεδνκέλσλ Αλάιπζε θαη κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ δεκνγξαθίαο (εθηίκεζε κέζεο δηάξθεηαο δσήο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πιεζπζκνύ, επηπηώζεηο ζηηο θνηλσληθέο θαη αζθαιηζηηθέο παξνρέο). Δθηίκεζε ηάζεσλ θαη εμέιημεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Μάξθεηηλγθ Αλάιπζε θαη κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ θύθινπ δσήο πξντόλησλ Έξεπλεο αγνξάο θαη εθηίκεζε ηάζεσλ ηνπ θνηλνύ -Γεκνζθνπήζεηο ηνραζηηθά, Νηεηεξκηληζηηθά & ρανηηθά κνληέια Πξόβιεςε θαηλνηνκηώλ Σερλνινγηθή Πξόβιεςε Μειέηε ηεο δηάδνζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο Δθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Πξνβιέςεηο νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ κε λεπξσληθά δίθηπα θαη λεύξν-αζαθή ζπζηήκαηα.

22 Δξγαζηήξηα Σνκέα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΝΟΖΣΗΚΖ ΔΡΓΟΝΟΜΗΑ Μεηξήζεηο εξγαζηαθώλ κεηαβιεηώλ, όπσο ζόξπβνο, θσηηζκόο θαη ζεξκνθξαζηαθό πεξηβάιινλ. Αλζξσπνκεηξηθόο ζρεδηαζκόο εξγαζηαθώλ ρώξσλ. Πξνζνκνίσζε εξγαζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Δμόξπμε γλώζεσλ από κεγάιεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε βηνκεραλίεο θαη ζηαηηζηηθέο βάζεηο πιεξνθνξηώλ. πζηήκαηα θαη εθαξκνγέο Logistics θαη e-business Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Δθπαίδεπζε από απόζηαζε (e-learning) πζηήκαηα ζηήξημεο ηαηξηθώλ απνθάζεσλ Γηνίθεζε νιηθήο πνηόηεηαο θαη Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα (Business Plans)

23 Δξγαζηήξηα Σνκέα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Δθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηνπ θηλδύλνπ πηώρεπζεο Δμαγνξέο θαη ζπγρσλεύζεηο επηρεηξήζεσλ Δπηινγή/δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ κεηνρώλ Venture capital Αμηνιόγεζε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ Αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηξαπεδώλ Μειέηε παξαπνηήζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Αμηνιόγεζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ ρσξώλ Γηαρείξηζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ/παζεηηθνύ Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ

24 Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Δπηγξακκαηηθά Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα αληίζηνηρα ηνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ, ζύκθσλα κε πξόζθαηεο απνθάζεηο αξκνδίσλ νξγάλσλ (ΣΔΔ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, θιπ). Οη απόθνηηνη εγγξάθνληαη ζηηο εμήο επαγγεικαηηθέο ελώζεηο θαη ζπιιόγνπο: Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Παλειιήλην ύιινγν Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ, Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο θαη Παλειιήλην ύιινγν Γηπισκαηνύρσλ Μεραλνιόγσλ-Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ. ύκθσλα κε ηειεπηαία ζηνηρεία: Πνζνζηό αλέξγσλ: 3%. Υξόλνο κέρξη 1ε απαζρόιεζε: 2,7 κήλεο. Υξόλνο ελαιιαγήο εξγνδόηε: 4,5 έηε. Πνζνζηό ρξόλνπ αλεξγίαο (από ηελ 1ε απαζρόιεζε θαη κεηά): 1,6%. Πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ: 61%. Άιια ζηνηρεία αγνξάο εξγαζίαο: Σν πνζνζηό εηεξναπαζρόιεζεο αλέξρεηαη ζε 10%. Οη απόθνηηνη εκθαλίδνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ην επάγγεικά ηνπο (39% δειώλνπλ πνιύ θαη 58% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη). Η κεγαιύηεξε πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα: Ιδησηηθόο ηνκέαο: 52% Γεκόζηνο ηνκέαο: 21% Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο: 17% Δπηρείξεζε ηδίνπ: 10%

25 Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία Πνπ απαζρνιείηαη ν Μεραληθόο Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο ; Οη Μεραληθνί Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο απαζρνινύληαη ηόζν ζηνλ ηδησηηθό όζν θαη ζην δεκόζην ηνκέα, ζε βηνκεραλίεο, εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ, δεκόζηνπο νξγαληζκνύο θ.ιπ.. Μπνξνύλ λα θαιύςνπλ επξύ πεδίν δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, εξγάδνληαη : σο αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε σο ζύκβνπινη ζε ζέκαηα αλάπηπμεο, επελδύζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηώλ, δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, εξγνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, θαζώο θαη δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ζε ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζρεδηαζκνύ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνύο θαη ηξηηνγελνύο ηνκέα, σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο δεκηνπξγώληαο ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε, σο εθπαηδεπηηθνί ζε δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο έπεηηα από θαηάιιειε κεηεθπαίδεπζε πλζήθεο εξγαζίαο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ρώξν απαζρόιεζεο (π.ρ. βηνκεραλία, επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηώλ, δεκόζηνο νξγαληζκόο). ε θάζε πεξίπησζε όκσο, ην επάγγεικα απαηηεί ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο, θέληξα δηαλνκήο, ηερληθά θέληξα, ζπλεξγαδόκελεο εηαηξείεο, εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θ.ιπ.. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο εξγάδεηαη θάησ από δπζκελείο ζπλζήθεο, ζην πεξηβάιινλ κηαο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο. Λόγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ, ζπρλά δελ αθνινπζεί θαλνληθό σξάξην. Δξγάδεηαη κε βάζε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη θάζε θνξά.

26 Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Οξγάλσζε-Γηνίθεζε 28% Παξαγσγή 17% Μειέηεο 10% Πιεξνθνξηθή 9% Έξεπλα-Αλάπηπμε 8% Δθπαίδεπζε 8% Άιιν 7% Marketing-Πσιήζεηο 6% Υξεκαηννηθνλνκηθά 6% Logistics 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

27 Ζ βάζε εηζαγσγήο ζην Σκήκα ηα ηειεπηαία έηε είλαη:

28

29 ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ

30 ΔΤΥΑΡΗΣΏ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΉ Α Πληροφορίες Τμήμα Μητανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολστετνείο Κρήτης Πολστετνειούπολη, Ακρωτήρι ΧΑΝΙΑ Τηλ , Fax

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα