ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης"

Transcript

1 ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή αλαδξνκή Σν Σκήκα ΜΠΓ ζήκεξα Πξνπηπρηαθέο πνπδέο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Σνκείο θαη Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία

2 Ση είλαη ν Μεραληθόο Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο; Είλαη έλαο/κία Μηχανικός με Σεχνολογικό Τπόβαθρο και Διοικητικές Ικανότητες. Ο Μεραληθόο Παξαγσγήο θαη Δηνίθεζεο ζπλδπάδεη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο αλαγθαίεο γηα ην δπλακηθό ζρεδηαζκό ζπζηεκάησλ παξαγσγήο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Σνκείο Απαζρόιεζεο Η εηδηθόηεηα ηνπ ΜΠΔ έρεη επξύ πεδίν δξάζεο. Σήκεξα, νη ΜΠΔ απαζρνινύληαη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ζε βηνκεραλίεο, εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο σο κεζαία θαη αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, θνξείο θαηλνηνκηθώλ αιιαγώλ θαη ζύκβνπινη ζε ζέκαηα αλάπηπμεο. Ελδεηθηηθνί ηνκείο απαζρόιεζεο ηνπ ΜΠΔ κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλνπλ: Σρεδηαζκό θαη δηνίθεζε ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο Μειέηεο, επίβιεςε θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Αλάπηπμε θαη δηνίθεζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ Σρεδηαζκό πξντόλησλ κε Η/Υ θαη ηαρεία αλάπηπμε πξσηνηύπσλ Πξνγξακκαηηζκό απαηηήζεσλ πιηθώλ Εθνδηαζηηθή Δπλακηθή θαηαλνκή πόξσλ Μειέηε θαη ζρεδηαζκό ξνκπνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νρεκάησλ Δηνίθεζε θαη ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό έξγσλ Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο Τειεκαηηθή κεηαθνξώλ Οξγάλσζε ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηώλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο Οξγάλσζε & Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ Λήςε Απνθάζεσλ & Αλάπηπμε Σπζηεκάησλ Υπνζηήξημεο Απνθάζεσλ Μειέηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηώλ θαη ηερλνινγηθό marketing Επηρεηξεζηαθή έξεπλα θαη πνιπθξηηήξηα αλάιπζε απνθάζεσλ

3 Ηζηνξηθή αλαδξνκή Πνηεο αλάγθεο νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο ; Ο απμαλόκελνο δηεζλήο αιιά θαη εγρώξηνο αληαγσληζκόο ν νπνίνο απαηηεί ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζπζηεκαηηθώλ ηξόπσλ βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Η πνιππινθόηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη θαηλνηνκηώλ, ην πςειό θόζηνο θηήζεο ηνπο θαη νη επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγνύλ ηελ απαίηεζε γηα πηνζέηεζε κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ εμαζθαιίδεη έλαλ ηερλνινγηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά απνδεθηό ηξόπν εθαξκνγήο ηνπο. Η έιιεηςε ζηε ρώξα καο κεραληθώλ νη νπνίνη, εθηόο από ηελ επρέξεηα αληηκεηώπηζεο θαζαξά ηερληθώλ πξνβιεκάησλ, δηαζέηνπλ αλάινγε επρέξεηα ζην ρεηξηζκό δηνηθεηηθώλ θαη νξγαλσηηθώλ πξνβιεκάησλ. 1983: Δγθξίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Σν Σκήκα είλαη ην πξώην πνπ ηδξύζεθε ζηελ Διιάδα γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ εγρώξησλ βηνκεραληώλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε Μεραληθνύο κε ηερλνινγηθό ππόβαζξν θαη δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο : Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο κε ηελ εηζαγσγή ησλ πξώησλ 120 θνηηεηώλ. 1990: Λεηηνπξγεί ην πξώην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο. 1995: Τπεγξάθε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Π.Γ. 71/95 κε ην νπνίν απνδίδνληαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζηνπο ΜΠΓ όκσο νη Γηπισκαηνύρνη ΜΠΓ δελ εγγξάθνληαη ζηα Μεηξώα ησλ θαηά ηόπνπο Γηεπζύλζεσλ Βηνκεραλίαο θαη δελ απνθηνύλ ηελ γεληθή άδεηα κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.

4 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 2003 Μεηά από επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ ζηνλ Πξύηαλε ηνπ Π.Κ. ζπζηήλεηαη όηη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο έρεη αλάγθε από πξνζαξκνγέο ζηελ θαηεύζπλζε ησλ ζπνπδώλ ηνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ ηηο νπνίεο ε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο ΜΠΓ απνδέρεηαη θαη ελζσκαηώλεη ζην Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ ΜΠΓ Δηζήγεζε ηνπ Π..Γ.Μ.-Ζ. πξνο Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα λα δνζνύλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζηνπο ΜΠΓ. Απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηελ νπνία νξίδεηαη όηη νη ΜΠΓ έρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ (αξ. απόθαζεο: Γ/2/35/2003) 2011 To Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ) εγγξάθεη ηνπο Μεραληθνύο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ. Δπηπξνζζέησο, κε βάζε ηελ ππ. αξηζκ. 374/2008 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία έρεη γίλεη δεθηή από ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ (εγθύθιηνο Τπ.Αλ , δηεπθξηληζηηθή εγθύθιηνο Τπ.Αλ θαη επηζηνιή Τ.Μ.&Δ ), νη Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο έρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα αληίζηνηρα κε απηά ηνπ Γηπισκαηνύρνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ.

5 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ Μ.Π.Δ. Ο Δηπισκαηνύρνο ΜΠΔ έρεη ηε δπλαηόηεηα επαγγεικαηηθήο ελαζρόιεζεο ζηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 1. Πξνγξακκαηηζκό θαη έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σε απηά πεξηιακβάλεηαη ε βειηηζηνπνίεζε ξπζκώλ παξαγσγήο, θαηαλνκή εξγαζηώλ, έιεγρνο απνζεκάησλ, θαηαλνκή επηζθεπαζηηθώλ πόξσλ, πξνγξακκαηηζκόο ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ, θαηαλνκή πξώησλ πιώλ θαη άιιεο ζπγγελείο δξαζηεξηόηεηεο. 2. Έξεπλα, ζρεδηαζκό θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο πάζεο θύζεσο πξντόλησλ, κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. 3. Φσξνζέηεζε ηεο κνλάδαο παξαγσγήο. Ωο κνλάδα παξαγσγήο λνείηαη ην εξγνζηάζην ή ε κνλάδα παξνρήο ππεξεζηώλ, γηα ηε ρσξνζέηεζε ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη ππόςε ηερληθνί, νηθνλνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. 4. Ελδνεπηρεηξεζηαθή ρσξνηαμία θαη ζρεδίαζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο. Ωο ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο λνείηαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ κεραλεκάησλ (θαη ελ γέλεη ησλ ζηαζκώλ παξαγσγήο) ρσξίο λα αγλνείηαη θαη ε παξάκεηξνο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 5. Επηζηεκνληθή πξνεηνηκαζία ιήςεο απνθάζεσλ ή/θαη άζθεζε επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο ζε νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθό-ηερληθό ζύζηεκα π.ρ. δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο θαη βηνκεραληθέο κνλάδεο. 6. Φξνληθό θαη ηερληθν-νηθνλνκηθό πξνγξακκαηηζκό έξγσλ. 7. Μειέηεο πάζεο θύζεσο πνπ αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε δηνίθεζεο. 8. Μειέηεο αλάιπζεο αγνξάο θαη πξνώζεζεο πξντόλησλ κε επηζηεκνληθέο κεζόδνπο. 9. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζηελ παξαγσγή πξντόλησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 10. Μειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο παξαγσγήο. Ο Δηπισκαηνύρνο ΜΠΔ έρεη ηε δπλαηόηεηα εγγξαθήο ηνπ ζην Μεηξών Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεσλ, ζην Μεηξών Εκπεηξίαο Καηαζθεπαζηώλ θαη ζηε Γλσκνδνηηθή Επηηξνπή Μειεηώλ, γηα ηα αληίζηνηρα έξγα.

6 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ Μ.Π.Δ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη Γηπισκαηνύρνη ΜΠΓ εγγξάθνληαη: 1. ηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο Βηνκεραλίαο ζην Βηβιίν Αλσηάησλ ρνιώλ Δηδηθόηεηαο Μεραλνιόγνπ θαη απνθηνύλ: Άδεηα Μεραλνιόγνπ (κε ηελ εγγξαθή ζην Βηβιίν Γηπισκαηνύρσλ Αλσηάησλ Σερληθώλ ρνιώλ Δηδηθόηεηαο Μεραλνιόγνπ κπνξνύλ λα αζθνύλ ειεύζεξν ην επάγγεικα ηνπ Μεραλνιόγνπ όζνλ αθνξά ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ, επίβιεςε εθηέιεζεο θαη επίβιεςε ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ). Γεληθή Άδεηα εθηέιεζεο Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ Δηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ (ε άδεηα απηή δίλεη ην δηθαίσκα ηεο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ). Άδεηα Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ Ορεκάησλ. 2. ηα Μεηξώα Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηώλ (ΜΔΚ), Μεηξώα Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) θαη Μεηξώα Μειεηεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο κειεηώλ πνπ εγγξάθνληαη νη Γηπισκαηνύρνη Μεραλνιόγνη Μεραληθνί (Απόθαζε /Γ15/νηθ/12127 θαη Δπηζηνιή ΝΚ/3416/ΓΓΔ/ ). Πξόζζεηεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ ΜΠΓ δίλνληαη θαη ζην website ηνπ Παλειιήλην πιιόγνπ Γηπισκαηνύρσλ ΜΠΓ (www.mpd.gr).

7 Σν Σκήκα ΜΠΓ ζήκεξα ΔΠΗΚΟΤΡΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΛΔΚΣΟΡΔ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΔΠΗΚΟΤΡΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ Σν Σκήκα ελ ζπληνκία Πξνζσπηθό θαη Φνηηεηέο Ενπνπλίδεο Καλζηαληίλνο Κνπτθόγινπ Βαζίιεηνο Μαηζαηζίλεο Νηθόιανο Μνπζηάθεο Βαζίιεηνο Μπηιάιεο Νηθόιανο Παπαγεσξγίνπ Μάξθνο Πνπιηέδνο Αλαζηάζηνο ηαπξνπιάθεο Γεώξγηνο Σζνπξβεινύδεο Νηθόιανο Φίιεο Ησάλλεο Αλησληάδεο Αξηζηνκέλεο Κνληνγηάλλεο Θσκάο θηαδάο Υξήζηνο Γξεγνξνύδεο Δπάγγεινο Γνπιάκεο Αλαζηάζηνο Γνύκπνο Μηραήι Ησαλλίδεο Δπζηξάηηνο Νηθνιόο Ησάλλεο Παπακηραήι Ησάλλεο 4 λέα κέιε έρνπλ εθιεγεί ελώ ππεξεηνύλ 16 πλεξγάηεο (5 ΔΔΓΗΠ + 2 ΔΣΔΠ + 9 ΗΓΑΥ + ΓΤ) Φνηηεηέο Δηζαθηένη ζην Σκήκα αλά έηνο: 130 Παζηνύξαο Φώηηνο Ρόβαο Γεκήηξηνο Μαξηλάθεο Ησάλλεο Απόθνηηνη κέρξη ζήκεξα: 1125 Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζήκεξα: 942 Απόθνηηνη κεηαπηπρηαθνί είλαη: 429 Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο: 104 Γηδάθηνξεο: 62 Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο: 51

8 Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Γηάξθεηα πνπδώλ: 5 έηε Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 10 εμάκελα Καηεγνξίεο καζεκάησλ: Τπνρξεσηηθά θαη Καη επηινγή ππνρξεσηηθά Πεξηερόκελα καζεκάησλ: Γηδαζθαιία, Φξνληηζηήξηα θαη Δξγαζηήξηα Αξηζκόο καζεκάησλ: Πξνζθεξόκελα: 78 (46Τ+32Δ). Απαηηνύκελα: 56 (46Τ+10Δ). ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ Δ % Έκθαζε I Μαζεκαηηθώλ-Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 11-19,6 II Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ - Ξέλσλ γισζζώλ 3 1 7,1 III Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ πζηεκάησλ ,2 IV Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 3 1 7,1 V πζηεκάησλ Παξαγσγήο ,1 VI Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ,3 VII Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ,5 ζην πξαθηηθό κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο κε εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην 10 ν εμάκελν ζπνπδώλ θαη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ρξήζε πιαηθόξκαο ηειε-εθπαίδεπζεο θαη θνηλόρξεζησλ ππνινγηζηώλ θαη εμνπιηζκνύ, ζηηο εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο (πξόγξακκα Erasmus).

9 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Οξγαλσκέλν πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ από ην 1992 ζηνπο εμήο θύθινπο: Γεθηνί γίλνληαη Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί θαη Θεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ ρνιώλ. απόθνηηνη Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα πζηήκαηα Παξαγσγήο πζηήκαηα Παξαγσγήο Αζαθή ζύλνια θαη ζπζηήκαηα Βέιηηζηνο έιεγρνο Δλεξγεηαθά ζπζηήκαηα Πξνγξακκαηηζκόο παξαγσγήο Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε Ρεπζηνκεραληθή θαη Μεηάδνζε Θεξκ. Ρνκπνηηθή πζηήκαηα αλακνλήο πζηήκαηα CAD/CAE ρεδίαζε πξντόλησλ Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο νδεγνύλ ζε Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο είηε ζε Γηδαθηνξηθό Γίπισκα. Διάρηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο: 1 έηνο Δπηηπρήο παξαθνινύζεζε 8 καζεκάησλ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα & καζήκαηα επηινγήο Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Βειηηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ Γπλακηθά ζπζηήκαηα Λήςε απνθάζεσλ ρεδηαζκόο πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ Σειεκαηηθή Τπνινγηζηηθή κεραληθή Φπζηθή θαη ηερλεηή λνεκνζύλε Διάρηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο: 3 έηε Δξεπλεηηθό θαη επηθνπξηθό έξγo Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο Γηνηθεηηθέο απνθάζεηο Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Πνηόηεηα ππεξεζηώλ πζηήκαηα πξόβιεςεο Υξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε

10 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΖΤ (CAM) Αλάιπζε πζηεκάησλ Παξαγσγήο Αλαπηύζζνληαη κνληέια γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη απόδνζεο εξγνζηαζίσλ ή ηελ νηθνλνκηθή ζρεδίαζε λέσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ή εμππεξέηεζεο Πεξηβάιινλ θαη Αεηθνξία Η αεηθνξία (sustainability) θαη ε θνηλσληθή επζύλε (social responsibility) ζπλδένληαη κε ηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε ελόο θξάηνπο, νξγαληζκνύ ή επηρείξεζεο. Σν κνληέιν SAFE πνπ αλαπηύρζεθε ζην εξγαζηήξην CAM ζπλδπάδεη πεξηβαιινληηθνύο, θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο δείθηεο θαη δίλεη κία ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο αεηθνξίαο θαζώο θαη πνιηηηθέο βειηίσζήο ηεο. SAFE: ΒΑΘΜΟ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ PR ST RE PR ST RE PR ST RE PR ST RE ΑΔΡΑ ΔΓΑΦΟ ΤΓΑΣΑ BIOΠΟΗΚΗ- ΛΟΣΖΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΟΗΚΟ- ΝΟΜΗΑ ΤΓΔΗΑ ΠΑΗΓΔΗΑ PR ST RE PR ST RE PR ST RE PR ST RE ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ - ΓΔΗΚΣΔ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΓΔΗΚΣΔ ΔΤΖΜΔΡΗΑ

11 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΤΦΤΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ & ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ Δπθπή ζπζηήκαηα Η θύξηα εξεπλεηηθή επηδίσμε ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκό ησλ επθπώλ ζπζηεκάησλ ηνπ κέιινληνο, κε έκθαζε ζε ζπζηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηρεηξνύλ ζε ηδηαίηεξα ερζξηθά θαη αζηαζή πεξηβάιινληα, ρσξίο ηελ αλζξώπηλε θαζνδήγεζε θαη αιιειεπίδξαζε. Σν Δξγαζηήξην δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ κε επαλδξσκέλσλ ζθαθώλ (επίγεησλ, ελαέξησλ, ζαιάζζησλ θαη ππνβξπρίσλ). Μηα από ηηο πην πξόζθαηεο εξγαζίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε έξεπλα γύξσ από ηελ Δπζηάζεηα Πηήζεο κε Δπαλδξσκέλσλ Διηθνπηέξσλ. Βαζηθόο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε απηόλνκε πινήγεζε κε επαλδξσκέλνπ ειηθνπηέξνπ.

12 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο TUCER (Technical University of Crete Eco Racing team) είλαη ε νκάδα ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πνπ θαηαζθεπάδεη ην νκώλπκν όρεκα πόιεο ρακειήο θαηαλάισζεο. Τπνζηεξίδεηαη από ην Γηαηκεκαηηθό Δξγαζηήξην Δξγαιεηνκεραλώλ θαη από ην Δξγαζηήξην Δπθπώλ πζηεκάησλ & Ρνκπνηηθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Η νκάδα ζπκκεηείρε γηα ηξεηο ζπλερόκελεο ρξνληέο ζην καξαζώλην νηθνλνκίαο ηεο Shell. Πέξπζη ην Μάτν πέηπρε ηελ θνξπθαία επίδνζή ηεο, 373 ρικ/ιίηξν, θαη θέξδηζε ην 1ν Βξαβείν ζην δηαγσληζκό αζθαιείαο ADAC Safety Award.

13 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Βέιηηζηνο έιεγρνο Γηάγλσζε βιαβώλ θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν Ηιεθηξνληθή κάζεζε Δπθπή ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα Έμππλα πιηθά θαη επθπή θηεξηαθά ζπζηήκαηα Έιεγρνο ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο Γίθηπα κεηαθνξάο θαη δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο) Γπλακηθή θαη έιεγρνο νρεκάησλ Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΔΓΗΟΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΖΤ (CAD) CAD/CAM, Δηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα, Αληίζηξνθε Μεραληθή θαη Φεθηνπνίεζε Κύθινο δσήο πξντόλησλ, ρεδίαζε γηα παξαγσγή, Γηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο, Βηνκεραληθή Αξηζηεία

14 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΗΚΡΟΚΟΠΖ & ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ Μηθξνηερλνινγίεο, CAD/CAM/CAE, Σξηζδηάζηαηε Μνληεινπνίεζε Πεπεξαζκέλα ηνηρεία ζε ζέκαηα Σερλνινγηώλ Παξαγσγήο, Αληίζηξνθε Μεραληθή, Θέκαηα Δκβηνκεραληθήο & Ναλνηερλνινγίαο Καηαζθεπή ηθξησκάησλ ηζηώλ (scaffolds) κε ηξηζδηάζηαηε δνκή ζε λαλν-θιίκαθα. Σα ηθξηώκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εκθύηεπζε θπηηάξσλ κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε λέσλ ηζηώλ. Πξνζνκνίσζε Σερλνινγηώλ Παξαγσγήο

15 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΧΝ Δμππεξεηεί ηηο Δθπαηδεπηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο Δμεηδηθεπκέλεο Καηαζθεπέο. Πξνζθέξεη δηδαθηηθέο ππεξεζίεο ζε θνηηεηέο πξνπηπρηαθνύ θαη κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ. Λεηηνπξγεί σο θέληξν έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηθαλό λα πξνζειθύζεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, Κξαηηθνύο, Παλεπηζηεκηαθνύο, Δπξσπατθνύο θαη κε, θαζώο θαη λα αληαιιάδεη ηερλνγλσζία κε Βηνκεραλίεο. Παξέρεη δπλαηόηεηα κειέηεο θαη θαηαζθεπήο πιήζνπο εμαξηεκάησλ.

16 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΘΔΡΜΗΚΧΝ & ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΡΔΤΣΟΜΖΥΑΝΗΚΖ Αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο θαηλνκέλσλ ξνήο, ζπκπηεζηώλ θαη αζπκπίεζησλ ξεπζηώλ Βέιηηζηνο ζρεδηαζκόο ζπζηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ κε ρξήζε κεζόδσλ Τπνινγηζηηθήο Ννεκνζύλεο Αλάπηπμε κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ γεσκεηξηθήο κνληεινπνίεζεο Αλάπηπμε κεζόδσλ θαηαζθεπήο ππνινγηζηηθώλ πιεγκάησλ πξνζνκνίσζε Tsunami ρεδίαζε πηεξπγώζεσλ ζηξνβηινκεραλώλ

17 Δξγαζηήξηα Σνκέα πζηεκάησλ Παξαγσγήο ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ & ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ Μεηάδνζε Θεξκόηεηαο θαη Θεξκνδπλακηθή Πξνζνκνίσζε ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ Τπνινγηζηηθή Μεραληθή Αξηζκεηηθή Αλάιπζε Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε θηήξηα Αλάπηπμε κνληέισλ ζεξκηθήο πξνζνκνίσζεο θηηξίσλ. Τςειήο αθξίβεηαο εθηίκεζε ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ Αλάπηπμε λέαο γεληάο ζπζηήκαηνο απνθάζεσλ/έιεγρνπ κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ζεξκηθήο άλεζεο Δγθαηάζηαζε ΑΠΔ θαη πξνβιεπηηθόο έιεγρνο. Μνληεινπνίεζε ζπκπεξηθνξάο ρξεζηώλ.

18 Δξγαζηήξηα Σνκέα Δπηζηήκεο Απνθάζεσλ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ & ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ Σν Δξγαζηήξην θαηέρεη γλώζεηο θαη επξεία εκπεηξία ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κνληεινπνίεζε, πξνζνκνίσζε, απηόκαην έιεγρν θαη βειηηζηνπνίεζε θαζώο θαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απηώλ ζε πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο θαη κεηαθνξώλ, πδαηηθώλ δηθηύσλ, ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θ.α. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην Δξγαζηήξην απέθηεζε δηεζλή θήκε κε ηηο εξγαζίεο ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ εξγαιείσλ θπθινθνξηαθήο κνληεινπνίεζεο θαη ειέγρνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξα κέξε εληόο θαη εθηόο Δπξώπεο. Διέγρνπ Κπθινθνξίαο Απηνθηλεηνδξόκσλ (Γαιιία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία, Ιζξαήι, Γεξκαλία, Η.Π.Α.) Διέγρνπ Φσηεηλήο εκαηνδόηεζεο Αζηηθώλ Γηθηύσλ (Υαληά, Αζήλα, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Ιζξαήι, Γεξκαλία) Πξνηεξαηόηεηαο Σξακ θαη Λεσθνξείσλ (Αζήλα ΣΡΑΜ, Ιζξαήι, Ηλσκέλν Βαζίιεην) Διέγρνπ Απνρεηεπηηθώλ θαη Τδάηηλσλ Γηθηύσλ (Γεξκαλία, Καλαδάο)

19 Δξγαζηήξηα Σνκέα Δπηζηήκεο Απνθάζεσλ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ (ΔΡΓΑΤΑ) Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα & Λήςε Απνθάζεσλ Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε Απνθάζεσλ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ Παξάιιεινο Πξνγξακκαηηζκόο θαη Αλάπηπμε Αιγνξίζκσλ Απνζήθεο Γεδνκέλσλ (Data Warehouses) Καηαλεκεκέλε Σερλεηή Ννεκνζύλε & πζηήκαηα Πνιιαπιώλ Πξαθηόξσλ MARKEX Έκπεηξν ζύζηεκα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ Μάξθεηηλγθ Ηιεθηξνληθό Δκπόξην & Ηιεθηξνληθό Μάξθεηηλγθ Σειε-εξγαζία θαη Σειε-εθπαίδεπζε Web-based εθαξκνγέο Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα Αλάιπζε πκπεξηθνξάο θαη ηθαλνπνίεζεο θαηαλαισηή Θεσξία Παηγλίσλ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ Υσξνζέηεζε θαη ρεδηαζκόο Γηθηύσλ MUSA Μέηξεζε θαη Αλάιπζε ηεο Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ

20 Δξγαζηήξηα Σνκέα Δπηζηήκεο Απνθάζεσλ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ Μειεηώληαη πξνβιήκαηα πξνζνκνίσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ Αλαπηύζζνληαη εμεηδηθεπκέλα παθέηα πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (ινγηζκηθό) Τπνινγηζκνί Καηαζθεπώλ Βέιηηζηνο ρεδηαζκόο Τιηθώλ, Καηαζθεπώλ θαη Μεραληζκώλ κε ελζσκάησζε Ννεκνζύλεο κήλνπο

21 Δξγαζηήξηα Σνκέα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ & ΠΡΟΒΛΔΦΖ Αλάιπζε δεδνκέλσλ Αλάιπζε θαη κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ δεκνγξαθίαο (εθηίκεζε κέζεο δηάξθεηαο δσήο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πιεζπζκνύ, επηπηώζεηο ζηηο θνηλσληθέο θαη αζθαιηζηηθέο παξνρέο). Δθηίκεζε ηάζεσλ θαη εμέιημεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Μάξθεηηλγθ Αλάιπζε θαη κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ θύθινπ δσήο πξντόλησλ Έξεπλεο αγνξάο θαη εθηίκεζε ηάζεσλ ηνπ θνηλνύ -Γεκνζθνπήζεηο ηνραζηηθά, Νηεηεξκηληζηηθά & ρανηηθά κνληέια Πξόβιεςε θαηλνηνκηώλ Σερλνινγηθή Πξόβιεςε Μειέηε ηεο δηάδνζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο Δθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Πξνβιέςεηο νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ κε λεπξσληθά δίθηπα θαη λεύξν-αζαθή ζπζηήκαηα.

22 Δξγαζηήξηα Σνκέα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΝΟΖΣΗΚΖ ΔΡΓΟΝΟΜΗΑ Μεηξήζεηο εξγαζηαθώλ κεηαβιεηώλ, όπσο ζόξπβνο, θσηηζκόο θαη ζεξκνθξαζηαθό πεξηβάιινλ. Αλζξσπνκεηξηθόο ζρεδηαζκόο εξγαζηαθώλ ρώξσλ. Πξνζνκνίσζε εξγαζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Δμόξπμε γλώζεσλ από κεγάιεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε βηνκεραλίεο θαη ζηαηηζηηθέο βάζεηο πιεξνθνξηώλ. πζηήκαηα θαη εθαξκνγέο Logistics θαη e-business Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Δθπαίδεπζε από απόζηαζε (e-learning) πζηήκαηα ζηήξημεο ηαηξηθώλ απνθάζεσλ Γηνίθεζε νιηθήο πνηόηεηαο θαη Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα (Business Plans)

23 Δξγαζηήξηα Σνκέα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Δθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηνπ θηλδύλνπ πηώρεπζεο Δμαγνξέο θαη ζπγρσλεύζεηο επηρεηξήζεσλ Δπηινγή/δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ κεηνρώλ Venture capital Αμηνιόγεζε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ Αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηξαπεδώλ Μειέηε παξαπνηήζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Αμηνιόγεζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ ρσξώλ Γηαρείξηζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ/παζεηηθνύ Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ

24 Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Δπηγξακκαηηθά Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα αληίζηνηρα ηνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ, ζύκθσλα κε πξόζθαηεο απνθάζεηο αξκνδίσλ νξγάλσλ (ΣΔΔ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, θιπ). Οη απόθνηηνη εγγξάθνληαη ζηηο εμήο επαγγεικαηηθέο ελώζεηο θαη ζπιιόγνπο: Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Παλειιήλην ύιινγν Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ, Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο θαη Παλειιήλην ύιινγν Γηπισκαηνύρσλ Μεραλνιόγσλ-Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ. ύκθσλα κε ηειεπηαία ζηνηρεία: Πνζνζηό αλέξγσλ: 3%. Υξόλνο κέρξη 1ε απαζρόιεζε: 2,7 κήλεο. Υξόλνο ελαιιαγήο εξγνδόηε: 4,5 έηε. Πνζνζηό ρξόλνπ αλεξγίαο (από ηελ 1ε απαζρόιεζε θαη κεηά): 1,6%. Πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ: 61%. Άιια ζηνηρεία αγνξάο εξγαζίαο: Σν πνζνζηό εηεξναπαζρόιεζεο αλέξρεηαη ζε 10%. Οη απόθνηηνη εκθαλίδνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ην επάγγεικά ηνπο (39% δειώλνπλ πνιύ θαη 58% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη). Η κεγαιύηεξε πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα: Ιδησηηθόο ηνκέαο: 52% Γεκόζηνο ηνκέαο: 21% Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο: 17% Δπηρείξεζε ηδίνπ: 10%

25 Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία Πνπ απαζρνιείηαη ν Μεραληθόο Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο ; Οη Μεραληθνί Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο απαζρνινύληαη ηόζν ζηνλ ηδησηηθό όζν θαη ζην δεκόζην ηνκέα, ζε βηνκεραλίεο, εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ, δεκόζηνπο νξγαληζκνύο θ.ιπ.. Μπνξνύλ λα θαιύςνπλ επξύ πεδίν δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, εξγάδνληαη : σο αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε σο ζύκβνπινη ζε ζέκαηα αλάπηπμεο, επελδύζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηώλ, δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, εξγνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, θαζώο θαη δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ζε ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζρεδηαζκνύ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνύο θαη ηξηηνγελνύο ηνκέα, σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο δεκηνπξγώληαο ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε, σο εθπαηδεπηηθνί ζε δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο έπεηηα από θαηάιιειε κεηεθπαίδεπζε πλζήθεο εξγαζίαο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ρώξν απαζρόιεζεο (π.ρ. βηνκεραλία, επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηώλ, δεκόζηνο νξγαληζκόο). ε θάζε πεξίπησζε όκσο, ην επάγγεικα απαηηεί ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο, θέληξα δηαλνκήο, ηερληθά θέληξα, ζπλεξγαδόκελεο εηαηξείεο, εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θ.ιπ.. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο εξγάδεηαη θάησ από δπζκελείο ζπλζήθεο, ζην πεξηβάιινλ κηαο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο. Λόγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ, ζπρλά δελ αθνινπζεί θαλνληθό σξάξην. Δξγάδεηαη κε βάζε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη θάζε θνξά.

26 Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Οξγάλσζε-Γηνίθεζε 28% Παξαγσγή 17% Μειέηεο 10% Πιεξνθνξηθή 9% Έξεπλα-Αλάπηπμε 8% Δθπαίδεπζε 8% Άιιν 7% Marketing-Πσιήζεηο 6% Υξεκαηννηθνλνκηθά 6% Logistics 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

27 Ζ βάζε εηζαγσγήο ζην Σκήκα ηα ηειεπηαία έηε είλαη:

28

29 ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ

30 ΔΤΥΑΡΗΣΏ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΉ Α Πληροφορίες Τμήμα Μητανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολστετνείο Κρήτης Πολστετνειούπολη, Ακρωτήρι ΧΑΝΙΑ Τηλ , Fax

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα