Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 15/4/2015 Αριθ. Πρωτ. : 7080 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 80/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικ. έτους». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 15 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ. πρωτ. 6654/8/ έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6) Αντωνόπουλος Δημήτριος, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Παπαλουκά Ευτυχία 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί της πρώτης εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 5 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ 6854/ εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου του Δήμου επί του θέματος : ΘΕΜΑ: Ανατροπές αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους. Κύριε Πρόεδρε, Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Την περιπτ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 γ. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4. δ. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ , 2/ /0026/ Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Με βάση τα παραπάνω και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για

3 ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται. Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010)». Το συγκεκριμένο θέμα χαρακτηρίζεται ως εξ. επείγον, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α.194), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη (εδώ Οικονομική Επιτροπή). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

4 Επίσης, για την έκδοση των προαναφερόμενων ανακλητικών αποφάσεων από τους Διατάκτες και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.113/2010 και αναλύεται περαιτέρω στην αριθ. 2/91118/0026/ εγκύκλιο (ΑΔΑ 4ΙΙ ΛΗ-Ε6), για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής υπενθυμίζεται στους φορείς της Κεντρικής Γενικής Κυβέρνησης και με το από 22/12/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - Γ.Λ.Κ. με θέμα Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων (ΑΔΑ: 7ΣΖΓΗ-ΖΡ8) και είναι σημαντική για την ορθή λειτουργία του μητρώου δεσμεύσεων. Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισαγάγετε, λόγω αρμοδιότητας, στη συνεδρίαση του σώματος την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31/12/, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση υπολοίπων, όπως περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα.: Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 8/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου και: 1. Τις διατάξεις α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 247Α). β. Της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). γ. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4. δ. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ , 2/ /0026/

5 2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος και μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31/12/, για τους αναφερόμενους στην εισήγηση λόγους και σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση υπολοίπων, όπως περιγράφεται στον συνημμένο στην παρούσα πίνακα. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία, δεδομένου ότι δεν είχε ενημερωθεί για την Ε.Η.Δ. εισαγωγή του θέματος στη Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2015 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Λεβαντή Εμμανολία

6 Εσωτερική Διανομή : 1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 6. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Συν.: Πίνακας αναλυτικής κατάστασης υπολοίπων της 31 ης /12/.

7 Έκθεση Ημ/νία Αρ. Απόφασης Αιτιολογία Συνολικό Ποσό Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Ανακληθέντα Υπόλοιπο Πρωτόκολλο Αίτησης Πρωτόκολλο Έγκρισης /01/ Αποδοχές έτους , , ,64 0, ,24 455/ /01/ Αποδοχές έτους (Γεν.Γραμματέα, Ειδ.Συνεργατών Δημάρχου) /03/ Προμήθεια προγραμμάτων (software) για τις ανάγκες των Η/Υ του Δήμου , , ,57 0, ,38 465/ , ,23 0,00 0,00 1, / /03/ Προμήθεια ασφαλτικού υλικού , , ,60 0, , /03/ Προμήθεια ξύλων για πάγκους , ,18 0,00 0,00 751, / /03/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΑ /03/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ /03/ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑ Τ.Υ /03/ ΑΟΕ 46/ Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης, συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδρευσης Άλσους (Α.Μ. 73/2013) 8.000, ,72 0,00 0,00 295, / , , ,92 0,00 400, / ,00 0,00 0,00 0, , / / , , ,69 0, , / /01/ Λογιστική τακτοποίηση Δ.Ε.Η , , ,81 0, ,19 467/ /03/ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) /03/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΦΥΤΩΝ /03/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α α/α 5) /03/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ /03/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /03/ ΑΟΕ 46/14 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) /03/ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ /03/ Α.Δ.Σ. 43 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) /03/ Α.Δ.Σ.43/ Αποδοχές έτους (ΚΕΠ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ) , , ,30 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 942,27 0, ,81 428, / , , ,38 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / , ,00 0,00 0, , , , ,92 0, , , , ,22 0, ,01

8 /01/ Λογ/κη τακτοποίηση τακτικής κατανομής, προμηθειών, χρεολύσια δανείων /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ) /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (30) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔ.Α.Χ.) /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ (ΚΕΠ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔ.Α.Χ.) /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ (ΚΕΠ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔ.Α.Χ.)-ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ο.Χ. 6ΜΗΝΕΣ) /03/ Α.Δ.Σ. 43/ Μισθοδοσία Ιδιωτικού Δικαίου Ο.Χ. (6 ΜΗΝΕΣ) /03/ Αρ.Απ.66/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ /01/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Α.Μ. 117/2013) /03/ Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για τα αντλιοστάσια χαμηλών περιοχών του Δήμου /03/ Τεχνική στήριξη εφαρμογής (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Ζ α/α 6 )Κ.Α. Εσόδου /03/ A.O.E. 42/ Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας 3ου Δ.Σ. Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας (Τεχν. Πρ. Κατηγ. Β α/α 7) /03/ Επισκευή-Αντικατάσταση σχαρών ομβρίων /03/ 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (20) ΜΟΝ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /03/ 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (35) ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) /03/ 43/ Αποδοχές έτους (Γεν.Γραμματέα, Ειδ.Συνεργατών Δημάρχου) 4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ /03/ 43/ Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) , , , , ,66 468/ , , , , , / , , ,95 0,00 423, / , , ,96 0,00 889, / , , ,93 0, , / , , ,45 0, , / , , ,02 0, , / , , ,92 0, , / ,00 0,00 0,00 0,00 138, , , ,42 0, ,58 514/ ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0, ,00 5, / , , , , , / / , , ,44 0,00 630, / , , ,01 0, , / , , ,98 0,00 862, / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 727,64 727,64 0, , /4-6-

9 /03/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ Α.Μ. 47/ /03/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.49/ /04/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.48/ /04/ 48/ Προμήθεια καυσίμων και για την κίνηση οχηματων και θερμανση κτιρίων /04/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ /04/ Α.Δ.Σ.74/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ /04/ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Π.Ο.Ε.(5η αναμ.) /04/ 70/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Μ. 72/ /04/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α.Μ. 71/ /04/ Α.Δ.Σ.78/ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ /04/ Α.Ο.Ε.70/ Προμήθεια Δένδρου για διαμορφωση κεντρικής πλατείας ΔΦΧ 5.000,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,41 0, , / , , , , , , , ,98 0, , / , , ,06 0, , / , ,50 0,00 0,00 18, / ,00 0,00 0,00 0,00 800, / , , ,40 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / /04/ Α.Ο.Ε.17/ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ , , ,16 800, , / /04/ Συντήρηση υαλοπινάκων διαφόρων κτιρίων του Δήμου /04/ Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα για τις παιδικές χαρές του ΔΦΧ /04/ Προμήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήματα Α.Μ. 44/ /04/ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου Α.Μ. 67/ /04/ Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρωνα.μ. 63/ /04/ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού Α.Μ.62/ 2.000, , ,10 0,00 929, / , ,28 0,00 0,00 46, / ,00 0,00 0,00 0, , / , ,36 0,00 0,00 361, / , ,02 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / /04/ Προμήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σμού (Α.Μ. 66/) /04/ Προμήθεια ηλ/κων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Α.Μ. 61/ 5.000,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , /10-6-

10 /04/ Συντήρηση και επισκευή οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας Α.Μ. 43/ , ,97 0,00 0, , / /04/ Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου Α.Μ.37/ 5.000, ,30 0,00 0,00 19, / /04/ Προμήθεια κεριού Α.Μ. 52/ , ,60 0,00 0, , / /04/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Μ. 53/ , , ,68 0,00 910, / /04/ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΠΟΚΗΡΟΥ Α.Μ. 60/ , ,50 0,00 0, , / /04/ Α.Ο.Ε.70/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ /01/ ΑΟΕ 12/ Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική ,00 0,00 0,00 0, , / , , , ,00 124, /04/ Α.Ο.Ε.70/ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 538,74 0,00 0, , / /04/ Α.Ο.Ε.70/ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ /04/ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΕΣΠΑ) /04/ Αποδοχές προσωπικού για την κάλυψη προγραμμάτων επιχορηγούμενων από Γ.Γ.Α /04/ Α.Δ.Σ.60/ Μελέτες για ρύθμιση - τακτοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων (Τεχν. Πρόγραμμα Κατηγ. Ζ' α/α 5) /04/ Α.Δ.Σ. 59/14 Υψομετρικές Μελέτες-Τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπώσεις /04/ Α.Δ.Σ.74/ Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων-5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ /04/ Α.Δ.Σ. 74/ Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων & ελευθέρων επαγγελματιών (5Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ) 200,00 0,00 0,00 0,00 200, / , , ,52 0, , / , , ,85 0, , / , ,75 0,00 0, , / , ,50 0,00 0, , / , , ,52 0, , / , , ,21 0,00 15, / /04/ Α.Δ.Σ.74/ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) /01/ ΑΟΕ 12/ Συνδρομή υπηρεσίας δεδομένων για την διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου /04/ Α.Δ.Σ. 74/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ /05/ Α.Δ.Σ.76/ Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων , , ,93 0, , / ,00 151,98 151,98 0,00 348, , , ,05 0, , / , ,35 0,00 0,00 230,65

11 /05/ Α.Δ.Σ.76/ Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ , ,05 0,00 0, , /05/ Α.Δ.Σ.76/ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0,00 0, , , /05/ Α.Δ.Σ.76/ Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου /05/ Α.Δ.Σ.76/ Προμήθεια ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων /05/ ΑΔΣ 76/ Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου 4.000, ,64 0,00 0, , ,00 325,40 0,00 0, ,60 500,00 0,00 0,00 0,00 500, /05/ Α.Δ.Σ. 76/ Προμήθεια ειδών φαρμακείου 1.000,00 0,00 0,00 0, , /01/ ΑΟΕ 12/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη /05/ ΑΔΑ 76/ Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου , , ,85 0, ,15 400,00 0,00 0,00 0,00 400, /05/ ΑΔΣ 76/ Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου 9.987, ,60 0,00 0, , /05/ ΑΔΣ 76/ Υπηρεσίες υποστήριξης για τον έλεγχο και τη διαχείριση των τεχνικών μελετών του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , , ,48 0,00 349, /05/ ΑΔΣ 74/ Δαπάνες για σύτιση εφορευτικών επιτροπών κατά τη διενέργεια δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών 6.000, , ,84 0,00 1, /05/ ΑΔΣ 74/ Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών (ΣΥΝ)(ΕΣΠΑ) /05/ Ο.Ε.84/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΟΑΚΑ /05/ Ο.Ε.84/ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΣΣΕ /05/ 43/ Εκπόνηση οριστικής Η/Μ μελέτης Κ.Α.Π.Η /05/ 43/ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κ.Α.Π.Η , , ,21 0, , , , ,00 0, , / , , ,56 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / /01/ Αποδοχές έτους , , , , ,03 456/ /01/ ΑΟΕ 12/ Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (απορριματοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π , , , , , /05/ Ο.Ε.84/ Λοιπά έξοδα 269,62 119,22 119,22 0,00 150, / /05/ Ο.Ε.84/ Διάφορες επιστροφές εσόδων 2.000, , ,98 0,00 887, / /05/ Ο.Ε.84/ Συντήρηση συστήματος ψύξης -θέρμανσης δημοτικών κτιρίων , , ,96 0, , / /05/ Ο.Ε. 84/ Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου 8.000, ,10 0,00 0,00 779, / /06/ Ο.Ε.89/ Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών δημοτικών κτιρίων 2.000,00 0,00 0,00 0, , /23-6-

12 /06/ Ο.Ε.89/ Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών (ΕΣΠΑ) /06/ Ο.Ε.89/ Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για την ανάπτυξη δομής συσιτίων και ΚΑΠΗ , ,74 0,00 0, , / , ,37 0,00 0, , / /06/ Ο.Ε.89/ Συντήρηση πυρασφάλειας κτιρίων 2.500, ,94 0,00 0,00 26, / /01/ ΑΟΕ 12/ Ύδρευση (δημοτικών κτιρίων) , , ,14 0, , /06/ Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων & ελευθέρων επαγγελματιών /06/ Δ.Σ.106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Σύνταξης /06/ Δ.Σ.106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό , , ,90 0,00 549, / , , ,62 0,00 181, / ,00 465,54 465,54 0,00 134, / /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 800,00 667,32 667,32 0,00 132, / /06/ Δ.Σ 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Σύνταξης /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό 450,00 0,00 0,00 0,00 450, / ,00 0,00 0,00 0,00 100, / /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 140,00 0,00 0,00 0,00 140, / /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ Βαρέα & ανθυγιεινά /06/ Δ.Σ. 106 Δαπάνες καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τμήματων παιδείας-πολιτισμού και αθλητισμού 100,00 47,22 47,22 0,00 52, / ,00 628,89 30, ,00 371, / /01/ ΑΟΕ 12/ Φυσικό αέριο για το Δημαρχείο , , ,17 0,00 5, /06/ Δ.Σ. 106 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (επικουρικό) 500,00 203,75 203,75 0,00 296, / /06/ Δ.Σ. 106 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , ,07 0, , / /06/ Δ.Σ. 106 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 9.350, , ,39 0, , / /06/ Δ.Σ. 106 Αποδοχες τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ.) /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) /06/ Δ.Σ. 106 Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου , , ,83 0, , / ,00 0,00 0,00 0,00 550, / ,00 777,88 777,88 0, , / ,00 0,00 0, , , / /01/ ΑΟΕ 12/ Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε , , ,80 0, , /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) /06/ Δ.Σ. 106 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 3.300,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0,00 200, /24-6-

13 /06/ Δ.Σ. 106 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) /06/ Δ.Σ. 106 Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων /06/ Δ.Σ. 106 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) /06/ Δ.Σ. 106 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων /01/ ΑΟΕ 12/ Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για την ανάπτυξη δομής συσσιτίων /06/ ΟΕ 100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ /06/ ΟΕ 101 Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ειδικού κτιρίου κλειστού γυμναστηρίου ΙΩΝΙΚΟΥ /06/ ΟΕ 111 Συντήρηση πακέτου λογισμικού σύνταξης προϋπολογισμών, μελετών, κοστολόγησης και τευχών δημοπράτησης , , ,42 0, , / , , ,57 0, , / ,00 119,77 119,77 0,00 0, / , , ,40 0,00 115, / ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,40 0, , , , ,01 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0,00 700, / /06/ ΟΕ 111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,95 0, , / /06/ ΟΕ 111 Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων 5.650, ,54 0,00 0, , / /06/ ΟΕ 111 Διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το ΔημοτικόΝεκροταφείο Δ. Ε. Ν.Φ. (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Γ α/α ,00 0,00 0,00 0, , / /06/ ΟΕ 111 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την ανάπτυξη δομής συσιτίων 999,99 939,94 939,94 0,00 60, / /06/ ΟΕ 111 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή ,00 0,00 0,00 0, , / /06/ ΟΕ 111 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , ,15 0, , / /06/ ΟΕ 111 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.492, , ,73 0,00 15, / /06/ ΟΕ 111 Συντήρηση Υ/Σ Δήμου 7.000, ,40 0,00 0,00 997, / /07/ Ο.Ε. 118 Αμοιβές μηχανικών ελεγκτών δόμησης για το έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης 1.000,00 684,50 684,50 0,00 315, /18-7-

14 /07/ Ο.Ε. 118 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων (τεχν. προγρ. κατηγορία Β α/α 3) /07/ Ο.Ε. 118 Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών του δήμου (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ α/α 1) /07/ Δ.Σ. 128 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ. & υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Α. Χ. και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,52 0,00 2, /07/ Δ.Σ. 128 Πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων -7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 499,05 12,81 12,81 0,00 486, / /01/ ΑΟΕ 12/ Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού , ,11 0,00 0, , /07/ Ο.Ε. 127 Προμήθεια λιπασμάτων για χώρους πρασίνου-προμήθεια τύρφης 1.000,00 0,00 0,00 0, , / /07/ OE 127 Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης 4.000, ,13 0,00 0,00 202, / /07/ OE 127 Προμήθεια θυρών παρεμπόδισης στάθμευσης και αποτροπής εισόδου στον ελύθερο χώρο του Ο.Τ. 11 πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας /07/ ΟΕ 127 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων /07/ ΟΕ 93 Απόδοση φόρου & χαρ/μου Δημάρχου και Αντιδημάρχων /07/ ΟΕ 93 Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων & ελευθέρων επαγγελματιών /07/ ΟΕ 93 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ για τον τομέα ασφάλισης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,13 0, , / , , ,33 0, , / /08/ Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων , , ,69 0,00 0, /08/ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ , , ,01 0, , /08/ Ο.Ε. 138/ Προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων πυροσβεστικών φωλέων /08/ Ο.Ε.138/ /08/ Ο.Ε.138/ Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.οχλαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβωνπρομ/των λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια χρέη) 5.000,00 0,00 0,00 0, , , , ,79 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00

15 /08/ Ο.Ε.138/ /08/ Ο.Ε.138/ Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων 6.000, ,10 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , /09/ Συντήρηση μοτοποδηλάτων άλσους 2.000,00 0,00 0,00 0, , / /01/ ΑΟΕ 13/ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.018, , ,19 0,00 39, /09/ Προμήθεια ελαστικών οχημάτων , ,50 0,00 0,00 191, / /09/ Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων & θέρμανση γραφείων-τριμηνο /09/ Επιστροφή υπερβάλλουσας χρηματοδότησης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων του πρώην Ενιαίου Φορέα στο υπουργείο Εσωτερικών , , ,79 0, , / , , ,73 0, , / /09/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ Ν. 103/ /09/ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-Έκδοση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγών υπηρεσίας καθαριότητας , , ,31 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / /09/ Υδρευση Δημοτικών κτιρίων (Ε.Υ.Δ.Α.Π) , , ,31 0, , / /01/ ΑΟΕ 28/ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης /09/ Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου-Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) /10/ Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα)-εορτασμοσ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5.000, , ,55 0, , , , ,88 0, , / , ,90 33,90 0,00 316, / /10/ Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων (πρ. Εν. Φορέα) /10/ Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα)-περιβαλλοντικη ΔΡΑΣΗ "ΑΛΣΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ" 1.000,00 784,33 0,00 0,00 215, / ,00 0,00 0,00 0,00 900, / /10/ Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα)-φωτογραφικη ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΠΙΕΔ 420,00 0,00 0,00 0,00 420, /17-10-

16 /10/ Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν.Φ /10/ Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης λειτουργίας παιδικών χαρών /10/ Προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας , , ,94 0,00 3, / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / / /01/ Αποδοχές έτους , , , , ,58 457/ /01/ Αποδόσεις Κρατήσεων έτους , , , , , /10/ ΔΣ 172 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (Φιλαρμονική) /10/ Δ.Σ. 177 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτωνμηχανημάτων Α.Μ. 107/ , , ,12 0,00 415, / , ,90 0,00 0,00 3, / / /24/10/ /10/ Δ.Σ.177 Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ , , ,13 0, , / /10/ Δ.Σ.177 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων -Εισφορά του Δήμου υπέρ ΚΥΤ επί των αποδοχών του ειδικού συνεργάτη-εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη)- Εργοδοτικές εισφορές υπερ επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ-Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ , , ,34 0, , / /10/ Δ.Σ. 177 Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου 3.535,00 0,00 0,00 0, , / /10/ Δ.Σ. 177 Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π. 200,00 179,07 179,07 0,00 20, / /10/ Δ.Σ. 177 Φυσικό αέριο για το Δημαρχείο 3.000,00 0,00 0,00 0, , / /10/ Δ.Σ. 177 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων- Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , ,51 541,20 0, , / /10/ Δ.Σ. 177 Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για το ΠΠΙΕΔ /02/ ΑΟΕ 28/ Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (συνεχιζομενο) Α.Μ. 83/ ,00 0,00 0,00 0, , / , ,05 0,00 0,00 512, / /11/ Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων /11/ Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου A.M. 116/ 1.000,00 186,71 0,00 0,00 813, / , ,59 0,00 0,00 566, / /

17 /11/ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού A.M. 121/ /11/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΚΤΙΡΙΩΝ -ΖΩΗΣ /11/ Προμήθεια καρτών προσέλευσης και αποχώρησης (παρουσίας) προσωπικού /11/ Προμήθεια υγεινομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου /11/ Προμήθεια εξαρτημάτων για την ανακυκλοφορία της λίμνης άλσους- Προμήθεια καρτών PLC και λοιπών αυτοματισμών συστημάτων άλσους - Προμήθεια λαμπτήρων,φωτιστικών κ.λ.π. εξαρτημάτων λίμνης άλσους , ,26 0,00 0, , / / , , ,10 0, , / / ,00 996,30 0,00 0,00 3, / ,00 0,00 0,00 0,00 800, / , ,39 0,00 0,00 271, / /11/ 74/ Κατασκευή πράσινης στέγης στο Βρεφονηπιακό σταθμό Νέας Χαλκηδόνας περιβαλλοντικές και αστικές παρεμβάσεις 2.500, , ,03 0,00 25, / /11/ Προμήθεια αναλωσίμων για τα FAX του Δήμου /02/ ΑΟΕ 28/ Ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Συμβούλια 1.000,00 984,00 0,00 0,00 16, / , ,00 0,00 0,00 978, / /11/ Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (Γάλα) 631,23 0,00 0,00 0,00 631, / /11/ Παγία προκαταβολή 2.200,00 820,67 820,67 0, , / /11/ 200/ Πληρωμή τελών κυκλοφορίας 5.155, , ,00 0,00 120, / /11/ Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων , , ,26 0, , / /11/ Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75-Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονιμων- Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ , ,29 39,81 0,00 370, / /11/ Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού /11/ "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας" , ,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, ,00

18 /02/ ΑΟΕ 28/ Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ. κλπ , ,60 0,00 0, , / /11/ "Oλοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της δημοτικής ενότητας Νέας Χαλκηδόνος" ,00 0,00 0,00 0, , /11/ 193/ Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων (Τεχν.Προγρ. Κατηγορία Α α/α 5) /12/ Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό ελεγκτή για την χρήση του περιλαμβανομένων των ειδικών εντολών που αφορούν την χρήση του ,00 428,93 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / /12/ Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό ελεγκτή για την χρήση του /12/ Α.Δ.Σ.207/ Δαπάνες αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων παιδικών σταθμών και Κ.Α.Π.Η /12/ Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για το κτηριο του ΚΑΠΗ /12/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0,00 0,00 0, , / , ,10 0,00 0,00 129, / ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,30 0, , /12/ Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000, ,53 613,42 0,00 1, /02/ ΑΟΕ 28/ Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού , ,48 0,00 0, , / /12/ Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη ΤΑΠ 2.000,00 894,85 894,85 0, , /12/ Μίσθωση μεταφορικών μέσων , , ,00 0, , /12/ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων /12/ Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων /12/ Αποζημίωση εκλογικών συνεργείων για τις εκλογές της 18ης και 25ης Μαίου , , ,59 0, , , , ,17 0,00 721, , ,28 0,00 0,00 282, /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκ/κών συστημάτων συναγερμών σε διάφορα κτίρια του Δήμου /02/ ΑΟΕ 28/ Ξεχορτάριασμα 'Αλσους για λόγους πυρασφάλειας 3.235, , ,01 0,00 52, , , ,00 0, , /11-2-

19 /02/ ΑΟΕ 28/ Καταπολέμηση κουνουπιών Κηφισού ποταμού, ρεμάτων κ.λ.π. χώρων /02/ ΑΟΕ 28/ Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κλάδεμα ψηλών δέντρων 7.000, ,10 0,00 0, , / , ,60 0,00 0, , / /01/ Αποδοχές έτους , , , , ,95 459/ /02/ ΑΟΕ 28/ Μυοκτονία - εντομοκτονία δημοτικών χώρων /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια ζωοτροφών - κτηνιατρικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας πάρκων /02/ ΑΟΕ 28/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 5.000, ,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,60 0,00 281, / /02/ ΑΟΕ 28/ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000, ,96 984,01 0,00 106, / /02/ ΑΟΕ 28/ Συμμετοχή στο δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 4.272, ,00 0,00 0,00 717, / /02/ ΑΟΕ 28/ Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.3634/08) 3.000, , ,92 0,00 184, / /01/ Αποδοχές έτους , , ,44 0, , / /02/ ΑΟΕ 28/ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000, ,00 984,00 0,00 171, / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια picollo και εξαρτημάτων τους 5.000,00 0,00 0,00 0, , / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια αναλωσίμων & ανταλλακτικών για τα FAX του Δήμου /02/ ΑΟΕ 28/ Συντήρηση και επισκευή των fax των υπηρεσιών του Δήμου /02/ ΑΟΕ 28/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.000, ,00 0,00 0,00 278, / , , ,99 0, , / , ,67 0,00 0,00 981, / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια σφραγίδων κλπ 1.000,00 744,01 0,00 0,00 255, / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την ανάπτυξη δομής συσιτίων 1.000,00 992,10 992,10 0,00 7, / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια υλικών άρδευσης- αυτ/του ποτίσματος 5.000, ,42 0,00 0,00 216, / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια υλικών σήμανσης για οδούς 5.000, , ,42 0, , / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων οδών 5.000, ,22 0,00 0,00 923, / /01/ Αποδοχές έτους , , ,69 0, ,97 461/ /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια στύλων για σήματα τροχαίας 5.000, , ,58 0, , /

20 /02/ ΑΟΕ 28/ Ανακατασκευή πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών Δ.Ν.Φ. (Τεχν. Προγρ. Κατηγορία Α α/α 2) , , ,14 0, , / /02/ Παγία προκαταβολή έτους , , , , , / /02/ ΑΟΕ 31/ Αποδοχές παρελθόντων ετών , , ,48 0,00 92, /18/03/ /02/ ΑΟΕ 31/ Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , ,42 0,00 178, /01/ Αποδοχές έτους , , ,36 0, ,84 462/ /02/ ΑΟΕ 31/ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , ,59 0,00 38, /02/ ΑΟΕ 33/ Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Επιχορήγηση καταργούμενου νομικού προσώπου ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ) , , ,23 0,00 148, / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια οικοδομικών υλικών , ,22 0,00 0, , / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια υλικών σιδήρου (δομικό πλέγμα, stiii,κ.λ.π.) , ,67 0,00 0,00 500, / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου 3.000, ,60 0,00 0,00 77, / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές του Δήμου , , , ,00 99, / /01/ , , ,60 0, ,20 463/ /02/ 41/ Συντήρηση προγραμμάτων (software) Η/Υ του Δήμου , , ,50 0,00 74, / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου 5.000, ,60 0,00 0,00 55, / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα /02/ ΑΟΕ 41/ Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Συνεχιζόμενα α/α 1) Κ.Α. εσόδου , , ,57 0,00 829, / , , ,27 0, , / /02/ ΑΟΕ 41/ Περιβαλλ. & ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ. κατοικ., πρώτυπες βελτ. στις οδικές υποδομές για την πρόσβ. ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβαλλ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ. του μικροκλ ,00 0,00 0,00 0, , / /02/ ΑΟΕ 41/ Μελέτη υποστήριξης του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την αξιοποίηση του στρατιωτικού εργοστασίου ,78 0,00 0,00 0, , / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια εξατμήσεων - καταλυτών 1.000,00 0,00 0,00 0, , /2-4-

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 2/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα