Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 15/4/2015 Αριθ. Πρωτ. : 7080 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 80/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικ. έτους». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 15 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ. πρωτ. 6654/8/ έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6) Αντωνόπουλος Δημήτριος, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Παπαλουκά Ευτυχία 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί της πρώτης εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 5 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ 6854/ εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου του Δήμου επί του θέματος : ΘΕΜΑ: Ανατροπές αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους. Κύριε Πρόεδρε, Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Την περιπτ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 γ. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4. δ. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ , 2/ /0026/ Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Με βάση τα παραπάνω και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για

3 ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται. Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010)». Το συγκεκριμένο θέμα χαρακτηρίζεται ως εξ. επείγον, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α.194), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη (εδώ Οικονομική Επιτροπή). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

4 Επίσης, για την έκδοση των προαναφερόμενων ανακλητικών αποφάσεων από τους Διατάκτες και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.113/2010 και αναλύεται περαιτέρω στην αριθ. 2/91118/0026/ εγκύκλιο (ΑΔΑ 4ΙΙ ΛΗ-Ε6), για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής υπενθυμίζεται στους φορείς της Κεντρικής Γενικής Κυβέρνησης και με το από 22/12/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - Γ.Λ.Κ. με θέμα Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων (ΑΔΑ: 7ΣΖΓΗ-ΖΡ8) και είναι σημαντική για την ορθή λειτουργία του μητρώου δεσμεύσεων. Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισαγάγετε, λόγω αρμοδιότητας, στη συνεδρίαση του σώματος την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31/12/, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση υπολοίπων, όπως περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα.: Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 8/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου και: 1. Τις διατάξεις α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 247Α). β. Της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). γ. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4. δ. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ , 2/ /0026/

5 2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος και μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31/12/, για τους αναφερόμενους στην εισήγηση λόγους και σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση υπολοίπων, όπως περιγράφεται στον συνημμένο στην παρούσα πίνακα. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία, δεδομένου ότι δεν είχε ενημερωθεί για την Ε.Η.Δ. εισαγωγή του θέματος στη Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2015 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Λεβαντή Εμμανολία

6 Εσωτερική Διανομή : 1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 6. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Συν.: Πίνακας αναλυτικής κατάστασης υπολοίπων της 31 ης /12/.

7 Έκθεση Ημ/νία Αρ. Απόφασης Αιτιολογία Συνολικό Ποσό Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Ανακληθέντα Υπόλοιπο Πρωτόκολλο Αίτησης Πρωτόκολλο Έγκρισης /01/ Αποδοχές έτους , , ,64 0, ,24 455/ /01/ Αποδοχές έτους (Γεν.Γραμματέα, Ειδ.Συνεργατών Δημάρχου) /03/ Προμήθεια προγραμμάτων (software) για τις ανάγκες των Η/Υ του Δήμου , , ,57 0, ,38 465/ , ,23 0,00 0,00 1, / /03/ Προμήθεια ασφαλτικού υλικού , , ,60 0, , /03/ Προμήθεια ξύλων για πάγκους , ,18 0,00 0,00 751, / /03/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΑ /03/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ /03/ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑ Τ.Υ /03/ ΑΟΕ 46/ Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης, συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδρευσης Άλσους (Α.Μ. 73/2013) 8.000, ,72 0,00 0,00 295, / , , ,92 0,00 400, / ,00 0,00 0,00 0, , / / , , ,69 0, , / /01/ Λογιστική τακτοποίηση Δ.Ε.Η , , ,81 0, ,19 467/ /03/ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) /03/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΦΥΤΩΝ /03/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α α/α 5) /03/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ /03/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /03/ ΑΟΕ 46/14 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) /03/ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ /03/ Α.Δ.Σ. 43 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) /03/ Α.Δ.Σ.43/ Αποδοχές έτους (ΚΕΠ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ) , , ,30 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 942,27 0, ,81 428, / , , ,38 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / , ,00 0,00 0, , , , ,92 0, , , , ,22 0, ,01

8 /01/ Λογ/κη τακτοποίηση τακτικής κατανομής, προμηθειών, χρεολύσια δανείων /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ) /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (30) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔ.Α.Χ.) /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ (ΚΕΠ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔ.Α.Χ.) /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ (ΚΕΠ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔ.Α.Χ.)-ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /03/ Α.Δ.Σ. 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ο.Χ. 6ΜΗΝΕΣ) /03/ Α.Δ.Σ. 43/ Μισθοδοσία Ιδιωτικού Δικαίου Ο.Χ. (6 ΜΗΝΕΣ) /03/ Αρ.Απ.66/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ /01/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Α.Μ. 117/2013) /03/ Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για τα αντλιοστάσια χαμηλών περιοχών του Δήμου /03/ Τεχνική στήριξη εφαρμογής (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Ζ α/α 6 )Κ.Α. Εσόδου /03/ A.O.E. 42/ Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας 3ου Δ.Σ. Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας (Τεχν. Πρ. Κατηγ. Β α/α 7) /03/ Επισκευή-Αντικατάσταση σχαρών ομβρίων /03/ 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (20) ΜΟΝ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ /03/ 43/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (35) ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) /03/ 43/ Αποδοχές έτους (Γεν.Γραμματέα, Ειδ.Συνεργατών Δημάρχου) 4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ /03/ 43/ Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) , , , , ,66 468/ , , , , , / , , ,95 0,00 423, / , , ,96 0,00 889, / , , ,93 0, , / , , ,45 0, , / , , ,02 0, , / , , ,92 0, , / ,00 0,00 0,00 0,00 138, , , ,42 0, ,58 514/ ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0, ,00 5, / , , , , , / / , , ,44 0,00 630, / , , ,01 0, , / , , ,98 0,00 862, / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 727,64 727,64 0, , /4-6-

9 /03/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ Α.Μ. 47/ /03/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.49/ /04/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.48/ /04/ 48/ Προμήθεια καυσίμων και για την κίνηση οχηματων και θερμανση κτιρίων /04/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ /04/ Α.Δ.Σ.74/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ /04/ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Π.Ο.Ε.(5η αναμ.) /04/ 70/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Μ. 72/ /04/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α.Μ. 71/ /04/ Α.Δ.Σ.78/ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ /04/ Α.Ο.Ε.70/ Προμήθεια Δένδρου για διαμορφωση κεντρικής πλατείας ΔΦΧ 5.000,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,41 0, , / , , , , , , , ,98 0, , / , , ,06 0, , / , ,50 0,00 0,00 18, / ,00 0,00 0,00 0,00 800, / , , ,40 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / /04/ Α.Ο.Ε.17/ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ , , ,16 800, , / /04/ Συντήρηση υαλοπινάκων διαφόρων κτιρίων του Δήμου /04/ Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα για τις παιδικές χαρές του ΔΦΧ /04/ Προμήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήματα Α.Μ. 44/ /04/ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου Α.Μ. 67/ /04/ Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρωνα.μ. 63/ /04/ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού Α.Μ.62/ 2.000, , ,10 0,00 929, / , ,28 0,00 0,00 46, / ,00 0,00 0,00 0, , / , ,36 0,00 0,00 361, / , ,02 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / /04/ Προμήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σμού (Α.Μ. 66/) /04/ Προμήθεια ηλ/κων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Α.Μ. 61/ 5.000,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , /10-6-

10 /04/ Συντήρηση και επισκευή οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας Α.Μ. 43/ , ,97 0,00 0, , / /04/ Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου Α.Μ.37/ 5.000, ,30 0,00 0,00 19, / /04/ Προμήθεια κεριού Α.Μ. 52/ , ,60 0,00 0, , / /04/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Μ. 53/ , , ,68 0,00 910, / /04/ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΠΟΚΗΡΟΥ Α.Μ. 60/ , ,50 0,00 0, , / /04/ Α.Ο.Ε.70/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ /01/ ΑΟΕ 12/ Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική ,00 0,00 0,00 0, , / , , , ,00 124, /04/ Α.Ο.Ε.70/ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 538,74 0,00 0, , / /04/ Α.Ο.Ε.70/ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ /04/ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΕΣΠΑ) /04/ Αποδοχές προσωπικού για την κάλυψη προγραμμάτων επιχορηγούμενων από Γ.Γ.Α /04/ Α.Δ.Σ.60/ Μελέτες για ρύθμιση - τακτοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων (Τεχν. Πρόγραμμα Κατηγ. Ζ' α/α 5) /04/ Α.Δ.Σ. 59/14 Υψομετρικές Μελέτες-Τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπώσεις /04/ Α.Δ.Σ.74/ Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων-5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ /04/ Α.Δ.Σ. 74/ Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων & ελευθέρων επαγγελματιών (5Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ) 200,00 0,00 0,00 0,00 200, / , , ,52 0, , / , , ,85 0, , / , ,75 0,00 0, , / , ,50 0,00 0, , / , , ,52 0, , / , , ,21 0,00 15, / /04/ Α.Δ.Σ.74/ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) /01/ ΑΟΕ 12/ Συνδρομή υπηρεσίας δεδομένων για την διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου /04/ Α.Δ.Σ. 74/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ /05/ Α.Δ.Σ.76/ Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων , , ,93 0, , / ,00 151,98 151,98 0,00 348, , , ,05 0, , / , ,35 0,00 0,00 230,65

11 /05/ Α.Δ.Σ.76/ Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ , ,05 0,00 0, , /05/ Α.Δ.Σ.76/ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0,00 0, , , /05/ Α.Δ.Σ.76/ Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου /05/ Α.Δ.Σ.76/ Προμήθεια ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων /05/ ΑΔΣ 76/ Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου 4.000, ,64 0,00 0, , ,00 325,40 0,00 0, ,60 500,00 0,00 0,00 0,00 500, /05/ Α.Δ.Σ. 76/ Προμήθεια ειδών φαρμακείου 1.000,00 0,00 0,00 0, , /01/ ΑΟΕ 12/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη /05/ ΑΔΑ 76/ Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου , , ,85 0, ,15 400,00 0,00 0,00 0,00 400, /05/ ΑΔΣ 76/ Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου 9.987, ,60 0,00 0, , /05/ ΑΔΣ 76/ Υπηρεσίες υποστήριξης για τον έλεγχο και τη διαχείριση των τεχνικών μελετών του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , , ,48 0,00 349, /05/ ΑΔΣ 74/ Δαπάνες για σύτιση εφορευτικών επιτροπών κατά τη διενέργεια δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών 6.000, , ,84 0,00 1, /05/ ΑΔΣ 74/ Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών (ΣΥΝ)(ΕΣΠΑ) /05/ Ο.Ε.84/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΟΑΚΑ /05/ Ο.Ε.84/ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΣΣΕ /05/ 43/ Εκπόνηση οριστικής Η/Μ μελέτης Κ.Α.Π.Η /05/ 43/ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κ.Α.Π.Η , , ,21 0, , , , ,00 0, , / , , ,56 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / /01/ Αποδοχές έτους , , , , ,03 456/ /01/ ΑΟΕ 12/ Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (απορριματοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π , , , , , /05/ Ο.Ε.84/ Λοιπά έξοδα 269,62 119,22 119,22 0,00 150, / /05/ Ο.Ε.84/ Διάφορες επιστροφές εσόδων 2.000, , ,98 0,00 887, / /05/ Ο.Ε.84/ Συντήρηση συστήματος ψύξης -θέρμανσης δημοτικών κτιρίων , , ,96 0, , / /05/ Ο.Ε. 84/ Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου 8.000, ,10 0,00 0,00 779, / /06/ Ο.Ε.89/ Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών δημοτικών κτιρίων 2.000,00 0,00 0,00 0, , /23-6-

12 /06/ Ο.Ε.89/ Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών (ΕΣΠΑ) /06/ Ο.Ε.89/ Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για την ανάπτυξη δομής συσιτίων και ΚΑΠΗ , ,74 0,00 0, , / , ,37 0,00 0, , / /06/ Ο.Ε.89/ Συντήρηση πυρασφάλειας κτιρίων 2.500, ,94 0,00 0,00 26, / /01/ ΑΟΕ 12/ Ύδρευση (δημοτικών κτιρίων) , , ,14 0, , /06/ Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων & ελευθέρων επαγγελματιών /06/ Δ.Σ.106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Σύνταξης /06/ Δ.Σ.106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό , , ,90 0,00 549, / , , ,62 0,00 181, / ,00 465,54 465,54 0,00 134, / /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 800,00 667,32 667,32 0,00 132, / /06/ Δ.Σ 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Σύνταξης /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό 450,00 0,00 0,00 0,00 450, / ,00 0,00 0,00 0,00 100, / /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 140,00 0,00 0,00 0,00 140, / /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ Βαρέα & ανθυγιεινά /06/ Δ.Σ. 106 Δαπάνες καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τμήματων παιδείας-πολιτισμού και αθλητισμού 100,00 47,22 47,22 0,00 52, / ,00 628,89 30, ,00 371, / /01/ ΑΟΕ 12/ Φυσικό αέριο για το Δημαρχείο , , ,17 0,00 5, /06/ Δ.Σ. 106 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (επικουρικό) 500,00 203,75 203,75 0,00 296, / /06/ Δ.Σ. 106 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , ,07 0, , / /06/ Δ.Σ. 106 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 9.350, , ,39 0, , / /06/ Δ.Σ. 106 Αποδοχες τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ.) /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) /06/ Δ.Σ. 106 Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου , , ,83 0, , / ,00 0,00 0,00 0,00 550, / ,00 777,88 777,88 0, , / ,00 0,00 0, , , / /01/ ΑΟΕ 12/ Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε , , ,80 0, , /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) /06/ Δ.Σ. 106 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 3.300,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0,00 200, /24-6-

13 /06/ Δ.Σ. 106 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) /06/ Δ.Σ. 106 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) /06/ Δ.Σ. 106 Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων /06/ Δ.Σ. 106 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) /06/ Δ.Σ. 106 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων /01/ ΑΟΕ 12/ Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για την ανάπτυξη δομής συσσιτίων /06/ ΟΕ 100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ /06/ ΟΕ 101 Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ειδικού κτιρίου κλειστού γυμναστηρίου ΙΩΝΙΚΟΥ /06/ ΟΕ 111 Συντήρηση πακέτου λογισμικού σύνταξης προϋπολογισμών, μελετών, κοστολόγησης και τευχών δημοπράτησης , , ,42 0, , / , , ,57 0, , / ,00 119,77 119,77 0,00 0, / , , ,40 0,00 115, / ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,40 0, , , , ,01 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0,00 700, / /06/ ΟΕ 111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,95 0, , / /06/ ΟΕ 111 Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων 5.650, ,54 0,00 0, , / /06/ ΟΕ 111 Διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το ΔημοτικόΝεκροταφείο Δ. Ε. Ν.Φ. (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Γ α/α ,00 0,00 0,00 0, , / /06/ ΟΕ 111 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την ανάπτυξη δομής συσιτίων 999,99 939,94 939,94 0,00 60, / /06/ ΟΕ 111 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή ,00 0,00 0,00 0, , / /06/ ΟΕ 111 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , ,15 0, , / /06/ ΟΕ 111 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.492, , ,73 0,00 15, / /06/ ΟΕ 111 Συντήρηση Υ/Σ Δήμου 7.000, ,40 0,00 0,00 997, / /07/ Ο.Ε. 118 Αμοιβές μηχανικών ελεγκτών δόμησης για το έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης 1.000,00 684,50 684,50 0,00 315, /18-7-

14 /07/ Ο.Ε. 118 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων (τεχν. προγρ. κατηγορία Β α/α 3) /07/ Ο.Ε. 118 Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών του δήμου (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ α/α 1) /07/ Δ.Σ. 128 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ. & υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Α. Χ. και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,52 0,00 2, /07/ Δ.Σ. 128 Πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων -7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 499,05 12,81 12,81 0,00 486, / /01/ ΑΟΕ 12/ Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού , ,11 0,00 0, , /07/ Ο.Ε. 127 Προμήθεια λιπασμάτων για χώρους πρασίνου-προμήθεια τύρφης 1.000,00 0,00 0,00 0, , / /07/ OE 127 Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης 4.000, ,13 0,00 0,00 202, / /07/ OE 127 Προμήθεια θυρών παρεμπόδισης στάθμευσης και αποτροπής εισόδου στον ελύθερο χώρο του Ο.Τ. 11 πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας /07/ ΟΕ 127 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων /07/ ΟΕ 93 Απόδοση φόρου & χαρ/μου Δημάρχου και Αντιδημάρχων /07/ ΟΕ 93 Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων & ελευθέρων επαγγελματιών /07/ ΟΕ 93 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ για τον τομέα ασφάλισης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,13 0, , / , , ,33 0, , / /08/ Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων , , ,69 0,00 0, /08/ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ , , ,01 0, , /08/ Ο.Ε. 138/ Προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων πυροσβεστικών φωλέων /08/ Ο.Ε.138/ /08/ Ο.Ε.138/ Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.οχλαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβωνπρομ/των λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια χρέη) 5.000,00 0,00 0,00 0, , , , ,79 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00

15 /08/ Ο.Ε.138/ /08/ Ο.Ε.138/ Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων 6.000, ,10 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , /09/ Συντήρηση μοτοποδηλάτων άλσους 2.000,00 0,00 0,00 0, , / /01/ ΑΟΕ 13/ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.018, , ,19 0,00 39, /09/ Προμήθεια ελαστικών οχημάτων , ,50 0,00 0,00 191, / /09/ Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων & θέρμανση γραφείων-τριμηνο /09/ Επιστροφή υπερβάλλουσας χρηματοδότησης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων του πρώην Ενιαίου Φορέα στο υπουργείο Εσωτερικών , , ,79 0, , / , , ,73 0, , / /09/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ Ν. 103/ /09/ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-Έκδοση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγών υπηρεσίας καθαριότητας , , ,31 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / /09/ Υδρευση Δημοτικών κτιρίων (Ε.Υ.Δ.Α.Π) , , ,31 0, , / /01/ ΑΟΕ 28/ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης /09/ Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου-Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) /10/ Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα)-εορτασμοσ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5.000, , ,55 0, , , , ,88 0, , / , ,90 33,90 0,00 316, / /10/ Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων (πρ. Εν. Φορέα) /10/ Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα)-περιβαλλοντικη ΔΡΑΣΗ "ΑΛΣΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ" 1.000,00 784,33 0,00 0,00 215, / ,00 0,00 0,00 0,00 900, / /10/ Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα)-φωτογραφικη ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΠΙΕΔ 420,00 0,00 0,00 0,00 420, /17-10-

16 /10/ Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν.Φ /10/ Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης λειτουργίας παιδικών χαρών /10/ Προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας , , ,94 0,00 3, / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / / /01/ Αποδοχές έτους , , , , ,58 457/ /01/ Αποδόσεις Κρατήσεων έτους , , , , , /10/ ΔΣ 172 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (Φιλαρμονική) /10/ Δ.Σ. 177 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτωνμηχανημάτων Α.Μ. 107/ , , ,12 0,00 415, / , ,90 0,00 0,00 3, / / /24/10/ /10/ Δ.Σ.177 Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ , , ,13 0, , / /10/ Δ.Σ.177 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων -Εισφορά του Δήμου υπέρ ΚΥΤ επί των αποδοχών του ειδικού συνεργάτη-εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη)- Εργοδοτικές εισφορές υπερ επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ-Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ , , ,34 0, , / /10/ Δ.Σ. 177 Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου 3.535,00 0,00 0,00 0, , / /10/ Δ.Σ. 177 Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π. 200,00 179,07 179,07 0,00 20, / /10/ Δ.Σ. 177 Φυσικό αέριο για το Δημαρχείο 3.000,00 0,00 0,00 0, , / /10/ Δ.Σ. 177 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων- Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , ,51 541,20 0, , / /10/ Δ.Σ. 177 Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για το ΠΠΙΕΔ /02/ ΑΟΕ 28/ Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (συνεχιζομενο) Α.Μ. 83/ ,00 0,00 0,00 0, , / , ,05 0,00 0,00 512, / /11/ Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων /11/ Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου A.M. 116/ 1.000,00 186,71 0,00 0,00 813, / , ,59 0,00 0,00 566, / /

17 /11/ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού A.M. 121/ /11/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΚΤΙΡΙΩΝ -ΖΩΗΣ /11/ Προμήθεια καρτών προσέλευσης και αποχώρησης (παρουσίας) προσωπικού /11/ Προμήθεια υγεινομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου /11/ Προμήθεια εξαρτημάτων για την ανακυκλοφορία της λίμνης άλσους- Προμήθεια καρτών PLC και λοιπών αυτοματισμών συστημάτων άλσους - Προμήθεια λαμπτήρων,φωτιστικών κ.λ.π. εξαρτημάτων λίμνης άλσους , ,26 0,00 0, , / / , , ,10 0, , / / ,00 996,30 0,00 0,00 3, / ,00 0,00 0,00 0,00 800, / , ,39 0,00 0,00 271, / /11/ 74/ Κατασκευή πράσινης στέγης στο Βρεφονηπιακό σταθμό Νέας Χαλκηδόνας περιβαλλοντικές και αστικές παρεμβάσεις 2.500, , ,03 0,00 25, / /11/ Προμήθεια αναλωσίμων για τα FAX του Δήμου /02/ ΑΟΕ 28/ Ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Συμβούλια 1.000,00 984,00 0,00 0,00 16, / , ,00 0,00 0,00 978, / /11/ Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (Γάλα) 631,23 0,00 0,00 0,00 631, / /11/ Παγία προκαταβολή 2.200,00 820,67 820,67 0, , / /11/ 200/ Πληρωμή τελών κυκλοφορίας 5.155, , ,00 0,00 120, / /11/ Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων , , ,26 0, , / /11/ Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75-Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονιμων- Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ , ,29 39,81 0,00 370, / /11/ Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού /11/ "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας" , ,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, ,00

18 /02/ ΑΟΕ 28/ Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ. κλπ , ,60 0,00 0, , / /11/ "Oλοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της δημοτικής ενότητας Νέας Χαλκηδόνος" ,00 0,00 0,00 0, , /11/ 193/ Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων (Τεχν.Προγρ. Κατηγορία Α α/α 5) /12/ Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό ελεγκτή για την χρήση του περιλαμβανομένων των ειδικών εντολών που αφορούν την χρήση του ,00 428,93 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / /12/ Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό ελεγκτή για την χρήση του /12/ Α.Δ.Σ.207/ Δαπάνες αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων παιδικών σταθμών και Κ.Α.Π.Η /12/ Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για το κτηριο του ΚΑΠΗ /12/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0,00 0,00 0, , / , ,10 0,00 0,00 129, / ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,30 0, , /12/ Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000, ,53 613,42 0,00 1, /02/ ΑΟΕ 28/ Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού , ,48 0,00 0, , / /12/ Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη ΤΑΠ 2.000,00 894,85 894,85 0, , /12/ Μίσθωση μεταφορικών μέσων , , ,00 0, , /12/ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων /12/ Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων /12/ Αποζημίωση εκλογικών συνεργείων για τις εκλογές της 18ης και 25ης Μαίου , , ,59 0, , , , ,17 0,00 721, , ,28 0,00 0,00 282, /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκ/κών συστημάτων συναγερμών σε διάφορα κτίρια του Δήμου /02/ ΑΟΕ 28/ Ξεχορτάριασμα 'Αλσους για λόγους πυρασφάλειας 3.235, , ,01 0,00 52, , , ,00 0, , /11-2-

19 /02/ ΑΟΕ 28/ Καταπολέμηση κουνουπιών Κηφισού ποταμού, ρεμάτων κ.λ.π. χώρων /02/ ΑΟΕ 28/ Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κλάδεμα ψηλών δέντρων 7.000, ,10 0,00 0, , / , ,60 0,00 0, , / /01/ Αποδοχές έτους , , , , ,95 459/ /02/ ΑΟΕ 28/ Μυοκτονία - εντομοκτονία δημοτικών χώρων /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια ζωοτροφών - κτηνιατρικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας πάρκων /02/ ΑΟΕ 28/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 5.000, ,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / ,00 0,00 0,00 0, , / , , ,60 0,00 281, / /02/ ΑΟΕ 28/ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000, ,96 984,01 0,00 106, / /02/ ΑΟΕ 28/ Συμμετοχή στο δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 4.272, ,00 0,00 0,00 717, / /02/ ΑΟΕ 28/ Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.3634/08) 3.000, , ,92 0,00 184, / /01/ Αποδοχές έτους , , ,44 0, , / /02/ ΑΟΕ 28/ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000, ,00 984,00 0,00 171, / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια picollo και εξαρτημάτων τους 5.000,00 0,00 0,00 0, , / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια αναλωσίμων & ανταλλακτικών για τα FAX του Δήμου /02/ ΑΟΕ 28/ Συντήρηση και επισκευή των fax των υπηρεσιών του Δήμου /02/ ΑΟΕ 28/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.000, ,00 0,00 0,00 278, / , , ,99 0, , / , ,67 0,00 0,00 981, / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια σφραγίδων κλπ 1.000,00 744,01 0,00 0,00 255, / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την ανάπτυξη δομής συσιτίων 1.000,00 992,10 992,10 0,00 7, / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια υλικών άρδευσης- αυτ/του ποτίσματος 5.000, ,42 0,00 0,00 216, / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια υλικών σήμανσης για οδούς 5.000, , ,42 0, , / /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων οδών 5.000, ,22 0,00 0,00 923, / /01/ Αποδοχές έτους , , ,69 0, ,97 461/ /02/ ΑΟΕ 28/ Προμήθεια στύλων για σήματα τροχαίας 5.000, , ,58 0, , /

20 /02/ ΑΟΕ 28/ Ανακατασκευή πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών Δ.Ν.Φ. (Τεχν. Προγρ. Κατηγορία Α α/α 2) , , ,14 0, , / /02/ Παγία προκαταβολή έτους , , , , , / /02/ ΑΟΕ 31/ Αποδοχές παρελθόντων ετών , , ,48 0,00 92, /18/03/ /02/ ΑΟΕ 31/ Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , ,42 0,00 178, /01/ Αποδοχές έτους , , ,36 0, ,84 462/ /02/ ΑΟΕ 31/ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , ,59 0,00 38, /02/ ΑΟΕ 33/ Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Επιχορήγηση καταργούμενου νομικού προσώπου ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ) , , ,23 0,00 148, / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια οικοδομικών υλικών , ,22 0,00 0, , / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια υλικών σιδήρου (δομικό πλέγμα, stiii,κ.λ.π.) , ,67 0,00 0,00 500, / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου 3.000, ,60 0,00 0,00 77, / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές του Δήμου , , , ,00 99, / /01/ , , ,60 0, ,20 463/ /02/ 41/ Συντήρηση προγραμμάτων (software) Η/Υ του Δήμου , , ,50 0,00 74, / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου 5.000, ,60 0,00 0,00 55, / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα /02/ ΑΟΕ 41/ Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Συνεχιζόμενα α/α 1) Κ.Α. εσόδου , , ,57 0,00 829, / , , ,27 0, , / /02/ ΑΟΕ 41/ Περιβαλλ. & ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ. κατοικ., πρώτυπες βελτ. στις οδικές υποδομές για την πρόσβ. ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβαλλ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ. του μικροκλ ,00 0,00 0,00 0, , / /02/ ΑΟΕ 41/ Μελέτη υποστήριξης του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την αξιοποίηση του στρατιωτικού εργοστασίου ,78 0,00 0,00 0, , / /02/ ΑΟΕ 41/ Προμήθεια εξατμήσεων - καταλυτών 1.000,00 0,00 0,00 0, , /2-4-

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 19410 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 19410 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 01/2015

Αριθμός Απόφασης : 01/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΗΓ-3ΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση-Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2013

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση-Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 16 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 104/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10955/28-5-2015

Αρ. Απόφασης: 104/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10955/28-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2183/6-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 21/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2183/6-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 3/3/2011 Αριθ. Πρωτ. : 2596 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 25/1/2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 120/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11082/2-6-2015

Αρ. Απόφασης: 120/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11082/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 184/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18335/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 184/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18335/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 107/2015

Αρ. Απόφασης: 107/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21994/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21994/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21994/18.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.05.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 10/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 239/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 239/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 172/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18194/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 172/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18194/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα