ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο τικών υπαλλήλων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3731/ Την 6730/ απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Κρήτης «Περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής». 5. Την απόφασή μας υπ αριθμ 4835/ με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Χανίων, καθώς και τις αριθμ. 2757/ , 8392/ , 19640/ , 19606/ και 1892/2009 όμοιες με τις οποίες αυτός τροποποιήθηκε. 6. Την αριθμ 317/2010 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Χανίων περί τροποποίησης ΟΕΥ. 7. Την αριθμ 107/2010 πρακτ. 28/ γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Χανίων. 8. Τις διατάξεις της παρ 1 του αρθ. 10 του Ν. 3833/2010, καθώς και τις όμοιες της παρ 18 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010, σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλονται για το έτος 2010 οι προσλήψεις των μονίμων υπαλλήλων των ΟΤΑ, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 317/2010 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας του Δήμου όπως αυτός είχε εγκριθεί με την υπ αριθμ 4835/ απόφασή μας και τροποποιη θεί με τις αριθμ. 2757/ , 8392/ , 19640/ , 19606/ και 1892/2009 όμοιες ως εξής: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) Με τον παρόντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφο ρούν τη συγκρότηση των υπηρεσιών, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρμοδιότητές τους καθώς και τις θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Ο Δήμαρχος έχει την εκτελεστική αρμοδιότητα ως επίσης και τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Αντιδήμαρχοι αναπληρώνουν το Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και έχουν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο Δήμαρχος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την κύρια αποφασιστική αρμοδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Δημαρχιακή Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η διάρθρωση του Δήμου Χανίων σχηματικά έχει ως εξής:

2 13546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13547

4 13548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13549

6 13550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13551

8 13552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13553

10 13554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) &.1 &.1.1. &.1.2. & /.1.3. &... &.2 &

12 13556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Δήμος Χανίων διαρθρώνεται όπως ακολουθεί: Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ i. Γραφείο Δημάρχου ii. Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες, Επιστημονικοί Συνεργάτες iii. Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων iv. Ιδιαίτερος Γραμματέας Δημάρχου ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΑ (3) ΓΡΑΦΕΙΑ Α.1. Νομικής Υπηρεσίας Α.2. Πολιτικής Προστασίας & Πυροπροστασίας Α.3. Γραφείο Ο.Γ.Α. ΔΥΟ (2) ΤΜΗΜΑΤΑ Β.1. Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Β.2. Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου ΕΠΤΑ (7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ.1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ.3. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δ.4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.5. Διεύθυνση Πολεοδομίας Δ.6. Διεύθυνση Καθαριότητας Δ.7. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Οι παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες και πε ριγραφές καθηκόντων προσδιορίζουν την υπηρεσιακή διάρθρωση και λειτουργία αλλά δεν είναι αποκλειστικά μόνον αυτές. Κάθε υπηρεσιακή μονάδα εκτελεί όλες τις απαραίτη τες εργασίες και λαμβάνει κάθε απαραίτητη πρόνοια και μέτρο που εξυπηρετεί την εκπλήρωση του σκοπού της, όπως προκύπτει από την γενική διάρθρωση όλου του Οργανισμού του Δήμου στα πλαίσια και με τη λογική της καθετοποιημένης οργάνωσης της εργασίας και για την επίτευξη των αρίστων αποτελεσμάτων. Άρθρο 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Οι υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν τις μονάδες που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τη λειτουργία των αμέσως με τον Δήμαρχο συνδεομένων υπηρεσιών και προσώπων. i. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ρυθμίζει τις συναντήσεις και επικοινωνίες του Δημάρ χου και τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του, εντός και εκτός του Δήμου. Τηρεί το προσωπικό αρχείο των εγγράφων του Δη μάρχου. Τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων των Επιτροπών ή Συμβουλίων στα οποία μετέχει ο Δήμαρχος. Καταγράφει τις υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των Δημοτών. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που της ανατίθεται από το Δήμαρχο και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των υπο λοίπων υπηρεσιών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Διεξάγει κάθε υπηρεσία που ανατίθεται σε αυτήν από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Τηρεί το αρχείο εγγράφων και το πρωτόκολλο του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων και συγκεντρώνει τα έγγραφα ή στοιχεία που πρέπει να υπογραφούν από αυτούς. Τηρεί την ιδιαίτερη των Αντιδημάρχων που λόγω αρμοδιότητας, απευθύνεται σ αυτούς. Τηρεί το ημερολόγιο επαφών και στοιχεία επικοινωνίας. Καθορίζει τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες ο Δή μαρχος και οι Αντιδήμαρχοι δέχονται τρίτους (πολίτες, υπηρεσιακούς παράγοντες κ.λπ.). Τηρεί διάφορα βιβλία, όπως επιτροπών, συσκέψεων, συνεδριάσεων κ.λπ. που συμμετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και γενικά διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση σχετική με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες τους. Έχει την ευθύνη για την τέλεση των πολιτικών γά μων. ii. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙ ΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Οι ειδικοί σύμβουλοι οι ειδικοί συνεργάτες και οι επι στημονικοί συνεργάτες ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμέ νες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και τη δημαρχιακή επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιό τητές τους. Ειδικά οι επιστημονικοί συνεργάτες παρέχουν υπη ρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους, σε εξειδι κευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθει ας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστη ριότητάς τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή και σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο δήμαρχο. Έχουν δικαίωμα να ζητούν προφορικά ή γραπτά, στοι χεία που θα είναι αναγκαία, κατά την γνώμη τους για την εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου. Οι ως άνω, υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο είναι υποχρε ωμένοι να δίνουν λόγο σε κάθε περίπτωση. Η πρόσληψη τους ενεργείται και ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμ βασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων. iii. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Το γραφείο παρακολουθεί τις δημοσιεύσεις του τύπου και των εκπομπών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και μεριμνά για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Παραλαμβάνει τον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο καθώς και όλα τα έντυπα που αποστέλλονται στον Δήμο και επιμελείται της καθημερινής αποδελτίωσής τους. Συνεργάζεται με τους δημοσιογράφους και οργανώνει τις συνεντεύξεις τύπου με τον τοπικό τύπο για τα τοπικά

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θέματα. Δημοσιεύει τις διακηρύξεις και ανακοινώσεις των υπηρεσιών του Δήμου. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενη μέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώ θηση των τοπικών συμφερόντων. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των ξένων ή γενικά των διερχομένων από το Δήμο. Επιμελείται ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα Μ.Μ.Ε. Συγκεντρώνει ειδήσεις από το χώρο του Δήμου, επεξεργάζεται το υλικό, σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει τα προγράμματα διανομής τους. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο δημοσιεύσεων ή εκπομπών που αφορούν το Δήμο, καθώς και των σχετικών απαντή σεων. Οργανώνει την προετοιμασία και υποστήριξη ενημε ρωτικών συνεδρίων, συνελεύσεων, τελετών, εθνικών επετείων, εορτών, δεξιώσεων, και γενικά εκδηλώσεων του Δήμου. Επιμελείται της διοργάνωσης, της υποδο χής, φιλοξενίας και ξενάγησης προσωπικοτήτων και επισκεπτών. Επιμελείται της διαδικασίας μετάβασης στο εξωτερικό δημοτικής αντιπροσωπείας. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με φορείς του εξωτερικού με που ενδιαφέρουν το Δήμο. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο τοπικών, διεθνών και ξέ νων φορέων (Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σωματεία, Προξενεία, Ιδρύματα, Δήμοι άλλων Χωρών κ.λπ.). Τηρεί φωτογραφικό αρχείο και άλλο υλικό που αφορά την ιστορική διαδρομή του Δήμου, τις εκδηλώσεις του καθώς και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν. Φροντίζει για τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων όπως προβλέπονται στο άρθρο 216 του Δ.Κ.Κ. Φροντίζει για την οργάνωση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απο λογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, καθώς και της έγκαιρης πληροφόρησης για αυτήν με όλα τα πρόσφορα μέσα. Διακινεί μέσα στο Δήμο τα έντυπα και άλλα μέσα πληροφόρησης για τις εξελίξεις που αφορούν την Το πική Αυτοδιοίκηση. Ενημερώνει τις Υπηρεσίες και τους αιρετούς στα Κοινοτικά ζητήματα. Προωθεί την ενη μέρωση των δημοτών και των τοπικών φορέων για τα προγράμματα της Ε.Ε. γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος. Συνεργάζεται και ενημερώνεται για τις δραστηριότητες και για τα θέματα των παγκοσμίων Οργανισμών (Παγκό σμια Ομοσπονδία Αδελφοποιημένων Πόλεων, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ο.Η.Ε., Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα κ.λπ.). Συνεργάζεται με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτε ρικό για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και δια συνοριακής συνεργασίας, τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων και για την αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων. Διοργανώνει τις τελετές αδελφοποίησης και άλλες εκδηλώσεις στα πλαίσια των ανταλλαγών και μεριμνά για τη φιλοξενία ξένων προσωπικοτήτων. Φροντίζει για την προώθηση των διαδικασιών εκείνων που συμβάλ λουν στις αδελφοποιήσεις του Δήμου με στόχο την προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων του Δήμου. Μεριμνά για την τήρηση των όρων των εκάστοτε συμφωνιών φιλίας και συνεργασίας. Τηρεί αρχείο όλης της αλληλογραφίας με το εξωτερικό και επιλαμβάνεται των μεταφράσεων των ξενόγλωσσων επιστολών και εγγράφων Επιμελείται των διαδικασιών μετάβασης στο εξωτε ρικό Δημοτικής Αντιπροσωπείας (Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Υπηρεσιακοί παράγοντες). iv. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ιδιαίτερος γραμματέας ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται κάθε φορά από το Δήμαρχο κυρίως δε αυτά που αφορούν το γραφείο του Δημάρχου. Άρθρο 3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά τον Δήμαρχο όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και προσυ πογράφει τα από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους υπογραφόμενα έγγραφα. Είναι μετακλητός υπάλλη λος. Η διοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα, στα πλαίσια των αρμοδιοτή των που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφαση του. Ο Γενικός Γραμματέας ευθύνεται έναντι των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, και ιδιαίτερα έναντι του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις επιμέρους δραστηριότητες των Υπηρεσιών, που του έχουν χορηγηθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με απο δοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα της δράσης τους στην επιδίωξη των περιοδικών στόχων του Δήμου, με βάση τα προγράμματα που αποφασίζουν εκάστοτε τα πολιτικά όργανα. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας: Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσω τερικό και εξωτερικών των υπαλλήλων του Δήμου. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρε σίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρ χιακής Επιτροπής. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφά σεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενη μερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρ χιακή Επιτροπή. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματι κής δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινω νίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

14 13558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οργανώνει κάθε νέα Υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο. Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του και με την επι φύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Ν.3801/09 να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμ ματέα του Δήμου. Ελέγχει την αλληλογραφία και την κατανέμει στις υπηρεσιακές μονάδες μέσω της Διεύθυνσης Διοικητι κών Υπηρεσιών. Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου. Μεριμνά για την ετοιμασία των κάθε φύσης Κανο νισμών που αφορούν τη δομή και τις διαδικασίες λει τουργίας του Δήμου και υποβάλλει τους Κανονισμούς αυτούς προς έγκριση στα διοικητικά πολιτικά όργανα του Δήμου. Εισηγείται, όταν χρειάζεται, τη μεταβολή διατάξεων των Κανονισμών αυτών. Παρακολουθεί και ευθύνεται για την κανονική εφαρμο γή των προηγουμένων Κανονισμών. Με βάση τις διατά ξεις των Κανονισμών αυτών παίρνει τις προβλεπόμενες για τη θέση του αποφάσεις και μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία, συγκέντρωση και υποβολή προς τα πολιτικά όργανα των εγγράφων που πρέπει να υπογράφονται από τα όργανα αυτά. Στα πλαίσια των προηγουμένων Κανονισμών ή μετά από ειδικές εξουσιοδοτήσεις του Δημάρχου ελέγχει/υπογράφει συγκεκριμένα έγγραφα του Δήμου. Διαθέτει ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου τα οχή ματα της Διοίκησης και τηρεί τα σχετικά βιβλία και δελ τία κίνησης. Μεριμνά για την νόμιμη κίνησή τους όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας παρακολουθεί τη νομοθεσία που αφορά το Δήμο και γενικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενημερώνοντας την αρμόδια κατά περί πτωση Διεύθυνση, Τμήμα ή Γραφείο και εποπτεύοντας την ορθή εφαρμογή των νόμων, δίνοντας τις απαραίτη τες οδηγίες. Τηρεί αρχείο γνωμοδοτήσεων, νομολογίας, συγγραμμάτων κ.α. και μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Νομικής Βιβλιοθήκης της Υπηρεσίας καθώς και την ενημέρωση των Υπηρεσιών σχετικά με τα νομοθετήματα της νομικής βιβλιοθήκης. Το γραφείο έχει την ευθύνη της σύνταξης όλων των σχεδίων συμβάσεων που υπογράφει ο Δήμαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος Αντιδήμαρχος, ενδεικτικώς δε των μισθωτηρίων, των εργολαβικών συμβάσεων. Ελέγχει τους τίτλους ιδιοκτησίας των αγοραζομένων, μισθω μένων, μεταβιβαζόμενων κ.λπ. περιουσιακών στοιχείων και νομιμοποιεί τους ιδιοκτήτες ακινήτου περιουσίας οι οποίοι συμβάλλονται με τον Δήμο και τα Ιδρύματα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτού. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της ορθής των διαγωνι σμών για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες. Οι δικηγόροι του γραφείου γνωμοδοτούν για κάθε ζήτημα που ερωτώνται από το Δήμαρχο, τους Αντιδη μάρχους, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, το Γενικό Γραμματέα και τους Προϊσταμένους των Υπηρε σιών του Δήμου και παρίστανται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής και όλων των βαθμών, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατεί ας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο ΔΕΚ (Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και στο Ευρωπαϊκό Δικαστή ριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής εφόσον κληθούν για να παρέχουν νομική συμβουλή σε θέματα που ανακύπτουν. Οι δικηγόροι του Δήμου παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες συγχρόνως στο Δήμο, στα Νομικά Πρόσω πα Δημοσίου Δικαίου και Ιδρύματα του Δήμου χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Α.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες: Σχεδιασμός και οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενη μέρωσης και αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανά γκης. Συντονισμός όλων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. Το τμήμα είναι αρμόδιο για τα θέματα της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας. Ειδικότερα: Το τμήμα είναι αρμόδιο για την σύνταξη και εφαρμογή των σχεδίων δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του Δήμου σε συνεργασία με άλλους Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες. Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου και των Δημοτών στην εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης. Μεριμνά για την συγκρότηση Ομά δων Εθελοντών οι οποίοι θα ενταχθούν στο προσωπικό του Δήμου σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτα κτης Ανάγκης. Με την επίσημη εφαρμογή Σχεδίου Έκτα κτης Κατάστασης τίθενται στην διάθεση του Τμήματος όλο το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μεριμνά για την προμήθεια απαραίτητων εξοπλισμών, εφοδίων και υλικών καθώς επίσης για την ασφαλή φύ λαξη και συντήρηση τους τα οποία είναι απαραίτητα στην εφαρμογή των Σχεδίων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνει για τα Σχολικά, Νοσηλευτι κά, Προνοιακά και Δημοτικά κτίρια, την τήρηση μέτρων ασφαλείας και πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται κάθε φορά με ειδικές διατάξεις ή εγκυκλίους. Ενημερώνει τους πολίτες καθώς και τους τεχνικούς σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και φυσικών κα ταστροφών. Μεριμνά για την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κ.λπ. που αφορούν τα παραπάνω. Συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε προσεισμικής και μετα σεισμικής περιόδου και με όλους τους φορείς. Οργανώνει, στα πλαίσια, και όχι μόνο, της Φ 109/ απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β 713/ ), την πυροπροστασία σε δημοτικό επίπεδο και ειδικότερα καταγράφει τους τυχόν δημιουργούμε νους σκουπιδότοπους και επιμελείται για την έγκαιρη εξάλειψή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρε σίες του Δήμου, καθαρίζει τα περιαστικά δάση και τις ευαίσθητες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Χανίων. Συγκροτεί ομάδες πολιτών για την

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παροχή συνδρομής στην πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Σταθμών Πυροπρο στασίας, την συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων και οχημάτων και την επάνδρωση τους με προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο. Οργανώνει ασκήσεις αντιπυ ρικής προστασίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μεριμνά για την καλή λειτουργία και την πύκνωση του δικτύου κρουνών υδροληψίας των πυρο σβεστικών οχημάτων. Α.3. ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Γ.Α. Επιμελείται όλων των θεμάτων (ασφάλιση, διμερείς συμβάσεις, σύνταξη, μητρώο, υγεία, οικογενειακά επι δόματα κ.λπ.) που αφορούν ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. δημότες. Εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Β.1 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Οι αρμοδιότητες του τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικής ανάγονται στην εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Δήμου σε μηχανο γραφικές εφαρμογές και στην υποστήριξη των μηχα νογραφικών συστημάτων καθώς και στην υποβοήθηση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των λοιπών Νομικών Προσώπων που σχετίζονται άμεσα με το Δήμο για τη μηχανογραφική υποστήριξη των Υπη ρεσιών τους. Το τμήμα επιπλέον παρακολουθεί την υλοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον το μέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Το τμήμα απαρτίζουν τα εξής γραφεία: B.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αρμοδιότητες του Γραφείου: Η επιλογή των δραστηριοτήτων του Δήμου που επιβάλλεται να μηχανογραφούνται (διοικητικές, οικο νομικές κ.λπ. εφαρμογές) Η εκπόνηση ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας και εφαρμογής για την ανάπτυξη συστη μάτων πληροφορικής και δικτύων Η/Υ. Η μέριμνα για την προμήθεια ή αναβάθμιση των εφαρμογών λογισμικού του Δήμου. Η ανάπτυξη και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου και των εποπτευόμενων Δημο τικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ. Μετά την εγκατάσταση των συστημάτων βεβαιώνεται η καλή λειτουργία και εφαρμόζονται, αν χρειαστεί, διορθωτικές ενέργειες. Η σύνταξη και παρακολούθηση των συμβολαίων συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού του Δήμου με τις κατασκευάστριες εταιρείες. Η επιμέλεια της συντήρησης, λειτουργίας, εντοπι σμού και αποκατάστασης προβλημάτων των εφαρμογών λογισμικού του Δήμου σε συνεργασία με τις κατασκευ άστριες εταιρείες. Η μέριμνα για καθημερινή λήψη και ασφαλή απο θήκευση αντιγράφων ασφαλείας από τις εφαρμογές λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου. Η τήρηση «Βιβλίων Οδηγιών» για τη λειτουργία και εκμετάλλευση των εφαρμογών λογισμικού του Δήμου. Η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σε θέματα λογισμικού και χρήσης των πληρο φοριακών συστημάτων. Η παροχή υπηρεσιών, υποστήριξης και χρήσης εφαρ μογών προς τους πολίτες. B.1.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρμοδιότητες του Γραφείου: Είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία, την πλήρη εκμετάλλευση, τον εντοπισμό και την αποκατάσταση βλαβών όλου του εξοπλισμού Η/Υ. Επιμελείται, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπο λογιστών, περιφερειακών συσκευών, ανταλλακτικών Η/Υ καθώς και όλων των απαραίτητων αναλωσίμων ειδών και την αποθήκευση αυτών. Τηρεί την αποθήκη αναλωσίμων ειδών Η/Υ και εκτυπω τών, ανταλλακτικών Η/Υ και αποθηκευτικών μέσων Η/Υ. Τηρεί σύστημα λογιστικής του Η/Υ που καταγράφει περιοδικά τη χρήση του εξοπλισμού, βάσει του οποί ου κοστολογείται η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ενός πληροφοριακού συστήματος και εξάγονται στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του συστήματος Η/Υ. Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο συμβάντων και βλα βών των μηχανημάτων. Τηρεί την τεχνική βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από τα εγχειρίδια των προμηθευτών του εξοπλισμού, τεχνικά βιβλία και περιοδικά. Αξιολογεί τον υπάρχοντα εξοπλισμό, συντάσσει χρο νοδιάγραμμα χρήσης του και εισηγείται τροποποιήσεις για να ικανοποιήσει μελλοντικές ανάγκες. Εκπαιδεύει το προσωπικό στη χρήση του εξοπλισμού Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων Η/Υ. Αναπτύσσει έργα δομημένης καλωδίωσης στα Δη μοτικά Κτίρια και αναλαμβάνει την προμήθεια και συ ντήρηση του ενεργού εξοπλισμού. Υποστηρίζει και παρακολουθεί την επικοινωνιακή σύνδεση των Δημοτικών Κτιρίων με ιδιωτικά ή δημόσια δίκτυα όπως το «Σύζευξις». Συντηρεί τα Δημοτικά Δίκτυα υποδομών και τα ασύρματα δίκτυα. B.1.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Τ.Π.Ε. Αρμοδιότητες του γραφείου: Είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και καθημερινή ενημέρωση της Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης, την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυ δρομείου στις Δημοτικές Υπηρεσίες. Λαμβάνει και διανέμει καθημερινά την κεντρική ηλε κτρονική αλληλογραφία του Δήμου. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής για την ανάπτυξη Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών. Μεριμνά για την εύρεση επιδοτούμενων προγραμ μάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, επιλαμβάνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Εσω τερικού Ελέγχου, της σύνταξης μελετών και τεχνικών δελτίων για πράξεις και δράσεις που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους και παρακολουθεί την υλοποίησή τους. Μεριμνά για την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητι κών προγραμμάτων ΤΠΕ σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Μεριμνά για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες και επισκέπτες μέσω της Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης. Β.2 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

16 13560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γενικότερο αντικείμενο του Τμήματος είναι η τε χνικοεπιστημονική υποστήριξη των πολιτικών οργάνων, των υπηρεσιών και των θυγατρικών φορέων του Δήμου σε ζητήματα: α) Σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου και της τοπικής ανάπτυξης. β) Οργάνωσης των πόρων (μέσων) και των διαδικασιών λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου. Το Τμήμα αποτελεί το κέντρο συγκέντρωσης και επε ξεργασίας των κάθε είδους πληροφοριών που απαιτού νται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αποδο τική υλοποίηση του δημοτικού προγράμματος. Ο ρόλος του στις περιπτώσεις αυτές είναι γνωμοδοτι κός. Δεν έχει αρμοδιότητες λήψης εκτελεστών από τις λοιπές υπηρεσίες αποφάσεων αλλά μόνον εισηγήσεων προς τα πολιτικά όργανα, και τους θυγατρικούς φορείς του Δήμου και προτάσεων προς τις υπηρεσίες, μετά από σχετική συνεργασία μαζί τους. Μεριμνά για την έγκαιρη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα. Το Τμήμα υλοποιεί προγράμματα, ενέργειες κ.λπ. που δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν από τις επί μέρους μονάδες του Δήμου ή των θυγατρικών φορέων του. B.2.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν: Επιστημονική υποστήριξη του Προγραμματισμού της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου. Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περι βάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότη τες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού προγραμματισμού, θεσμικό πλαίσιο Τ.Α., χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α., προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τ.Α., προγράμματα Ε.Ε.). Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στη περιοχή του Δήμου και τεκμηρίωσή τους μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων και σύνταξης στατιστικών πι νάκων, που περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική, πο λιτιστική κ.λπ. κατάστασής της. Συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων και οργάνωσής τους σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνω σίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης τεχνο γνωσίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.). Διεξαγωγή ερευνών των αναγκών των δημοτών και καταγραφή αιτημάτων και προτάσεων μέσω συναντή σεων, επαφών, ημερίδων κ.λπ. με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς. Επεξεργασία των προηγούμενων στοιχείων και πληροφοριών και εξαγωγή συμπερασμά των ως προς τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και της περιοχής του Δήμου. Επισήμανση προβλημάτων, διερεύνηση αιτιών, ανάλυ ση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης. Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα εναλλακτικών λύσεων και σχε δίων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των προβλημά των. Εκτίμηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόμενων λύσεων. Διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τα πο λιτικά όργανα σ όλες τις περιοχές άσκησης πολιτικής. Συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ., τη Δ.Ε. και τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των θετι κών/αρνητικών επιπτώσεων των προγραμμάτων που υλοποιούν ο Δήμος, άλλοι τοπικοί φορείς, υπερτοπικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην περιοχή. Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, επεξερ γασία και εξαγωγή συμπερασμάτων για την ποιότητα των κάθε φύσης υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες τόσο από τις δραστηριότητα του Δήμου όσο και από τις δραστηριότητες άλλων φορέων τοπικού ενδιαφέροντος (δημόσιων, κοινωνικών, ιδιωτικών) εκτός του Δήμου. Εισήγηση και διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης ορι σμένων από τις δραστηριότητες του Τμήματος σε εξει δικευμένο επιστημονικό δυναμικό εκτός Δήμου όταν απαιτείται. Συνεργασία, παροχή κατευθύνσεων και πα ρακολούθηση του εξειδικευμένου αυτού επιστημονικού δυναμικού. Σύνταξη ή ανάθεση σύνταξης Οικονομικών Μελετών Επενδύσεων του Δήμου. Το τμήμα επίσης μεριμνά για την χάραξη της οικονομι κής πολιτικής του Δήμου κυρίως δε την χρηματοδότηση των Προγραμμάτων του Δήμου όπως το Τεχνικό, το Κοινωνικό πρόγραμμα κ.λπ. Παρακολουθεί τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα συμφέροντα του Δήμου, επιλαμβάνεται της διασύνδεσης και επικοινωνίας με τους Εθνικούς Συντο νιστές και τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα και εισηγείται ανάλογα στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ερευνά για την εξεύρεση πόρων, την ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ενημερώνει τη Δημοτική Αρχή για τα προγράμματα της Ε.Ε. που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον για το Δήμο, καταρ τίζει αιτήσεις συμμετοχής χρηματοδότησης σε προ γράμματα της Ε.Ε. και παρακολουθεί την εξέλιξη της υλοποίησης τους. B.2.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το τμήμα αυτό ασχολείται με τον εσωτερικό έλεγχο του συνόλου των διαδικασιών, των κανόνων, των με θόδων και των επαληθεύσεων που διασφαλίζουν στο Δήμο την ορθότητα της λειτουργίας, την προστασία της περιουσίας του και την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων. Έχει την ευθύνη της εφαρμογής και αξιολόγησης του συστήματος διοίκησης. Ο εσωτερικός έλεγχος συνίσταται σε έλεγχο της δια χείρισης, όχι απευθείας των αποτελεσμάτων, αλλά των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, αξιολόγηση αυτών σε σχέση με το εσωτερικό και εξω τερικό περιβάλλον και με τον τρόπο εκμετάλλευσης των χρησιμοποιούμενων πηγών. Το γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και δή την Επιτρο πή του άρθρου 18 του Ν.2218/94 και του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στις αρμοδιότητες του τμήματος συγκαταλέγονται οι: Τεχνικοεπιστημονική υποστήριξη της οργάνωσης και των διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας του Δήμου. Υποστήριξη των υπηρεσιών για τη σύνταξη Κανονισμών Λειτουργίας. Εκπόνηση/επίβλεψη μελετών που αφορούν την βελτί ωση της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου (κανονισμοί, δομές, διαδικασίες, μέθοδοι εργασίας, ροή πληροφοριών * *

17 ΦΕΚ 943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κ.λπ.). Επίβλεψη εφαρμογής των οργανωτικών βελτιώ σεων. Παρακολούθηση της εφαρμογής και των μεταβολών της οργανωτικής δομής και στελέχωσης των υπηρε σιών του Δήμου. Παρακολούθηση της κατανομής των θέσεων εργασίας και των στελεχών που ασχολούνται σ αυτές. Καταγραφή σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου. Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, επεξεργα σία και εξαγωγή συμπερασμάτων και εκτιμήσεων που αφορούν την απόδοση των υπηρεσιών του Δήμου (ορ γάνωση στελέχωση, τεχνικά μέσα κ.λπ.) Ανάλυση των επιμέρους ενεργειών κάθε διαδικασίας με σκοπό τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων επίτευ ξης του ίδιου ή καλύτερου αποτελέσματος (ποιότητα, ποσότητα) με μεγαλύτερη οικονομία πόρων και χρόνου. Ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των προϊστα μένων των Υπηρεσιών σε θέμα οργάνωσης/διοίκησης με σκοπό την υιοθέτηση πρακτικών διοίκησης που προωθούν την ποιότητα της εργασιακής ζωής και την αποδοτικότητα των Δημοτικών υπηρεσιών (π.χ. κίνητρα, κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ομαδικό πνεύμα, ανα γνώριση προσπαθειών). Συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχομέ νων από το Δήμο υπηρεσιών και μέριμνα για την τη διαδικασία λήψης πιστοποίησης παροχής υπηρεσιών, την διασφάλιση εφαρμογής της και τη διατήρηση της πιστοποίησης. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ Α. Περιγραφή Καθηκόντων Διευθυντή: Ο Διευθυντής προΐσταται, εποπτεύει, ελέγχει συντο νίζει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία όλων των τμημάτων και γραφείων που υπάγονται στη Διεύθυνσή του. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης για τα θέματα κάθε Τμήματος. Εισηγεί ται αρμόδια στη Δημαρχιακή Επιτροπή και το Δήμαρχο και συνεργάζεται με τους Διευθυντές των υπολοίπων Υπηρεσιών σε κοινά θέματα. Ενημερώνει και συνεργάζεται με το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Γενικό Γραμματέα και με τους Διευθυντές των άλλων Διευθύνσεων για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της Δι εύθυνσης του. Απουσία του Γενικού Γραμματέα, παραλαμβάνει την καθημερινή αλληλογραφία και μετά από συνεργασία με το Δήμαρχο ή το Γενικό Γραμματέα, μέσω πρωτοκόλλου, τη χρεώνει στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις παραπέρα ενέργειες. Έχει μετά το Γενικό Γραμματέα την ευθύνη για όλες τις διοικητικές υποθέσεις του Δήμου. Ελέγχει και υπογράφει όλα τα καταρτιζόμενα από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης του έγγραφα πριν αυτά υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα, το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή οργάνωση και λειτουρ γία της διεξαγωγής των Εκλογών. Εισηγείται κατά την κατάρτιση του οικονομικού προϋ πολογισμού στα κεφάλαια, άρθρα ή Κωδικούς Αριθμούς που αφορούν την υπηρεσία του. Εισηγείται κατά την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου και των ετησίων προγραμμάτων δράσης του Δήμου για το σύνολο των τμημάτων και γραφείων που υπάγονται στη Διεύθυνσή του. Ο Διευθυντής εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία προ μηθειών κάθε είδους προμήθεια γενικού εξοπλισμού, επίπλων, συσκευών και σκευών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης του. Β. Η Διεύθυνση απαρτίζεται από τα παρακάτω τμή ματα και γραφεία: 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΑΡΧΕΙΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙ ΩΣΗΣ 1.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΓΑΡΟΥ 1.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1.4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ 2.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟ ΣΛΗΨΕΩΝ 3. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕ ΝΩΝ 3.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 3.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 4.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ 4.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 4.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΠΟ ΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 5.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 6. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕ ΠΤΩΝ & ΟΜΟΓΕΝΩΝ 7. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 7.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 7.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των γραφείων που υπάγονται σε αυτό. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία του βιβλί ου αποφάσεων του Δημάρχου. Παρακολουθεί τη νομοθε σία που το αφορά, ενημερώνει τα γραφεία και μεριμνά για την εφαρμογή της. Τηρεί Μητρώο των Προσώπων που διετέλεσαν Δήμαρχοι, Πρόεδροι και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τηρεί Βιβλίο Επίτιμων Δημοτών. Εκδίδει τα πιστοποιητι κά και τις βεβαιώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η έκδοση από άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των εγγράφων και πιστοποιητικών διαφόρων αρχών. Μεριμνά για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που το αφορά και που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή των κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών (Δημοτικές, Εθνικές Ευρωπαϊκές εκλογές και Δημοψηφίσματα). Εν τη απουσία του Γενικού Γραμματέα, επιμελείται της κίνησης και διάθεσης των αυτοκινήτων της Διεύθυνσης του Δήμου και της ασφαλούς φύλαξης των οχημάτων. Μεριμνά για την έκδοση των παραστατικών κίνησης των οχημάτων.

18 13562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνά για την συγκρότηση και λειτουργία των Συ νοικιακών Συμβουλίων. Ασχολείται με την ιεράρχηση και προώθηση των προβλημάτων και θεμάτων των Συ νοικιακών Συμβουλίων. Διεκπεραιώνει την αλληλογρα φία των Συνοικιακών Συμβουλίων. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων και φροντίζει για την Γραμματειακή και Τεχνική υποστήριξη τους. Το τμήμα απαρτίζεται και από τα παρακάτω γρα φεία: 1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΑΡΧΕΙΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙ ΩΣΗΣ Επιμελείται της παραλαβής, πρωτοκόλλησης, ευρε τηρίασης και συσχέτισης όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Δήμου, τηρώντας το σχέδιο του εξερχομένου εγγράφου ή αντίγραφο του εισερχο μένου εγγράφου στο αρχείο. Παρακολουθεί, φροντίζει και επιμελείται την τήρη ση του γενικού αρχείου του Δήμου και εισηγείται την καταστροφή του θεωρουμένου ως άχρηστου, (για την καταστροφή του οποίου μεριμνά μετά την έγκριση του σχετικού πρακτικού). Διεκπεραιώνει αυθημερόν την εισερχόμενη και εξερ χόμενη αλληλογραφία και επικυρώνει τα αντίγραφά της, καθώς και κάθε άλλο αντίγραφο. Ψηφιοποιεί και αρχειοθετεί όλα τα έγγραφα και φρο ντίζει την ασφαλή φύλαξη τους ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΓΑΡΟΥ Έχει τη φροντίδα και την επίβλεψη της εύρυθμης λει τουργίας του Δημοτικού Μεγάρου, σε θέματα καθαριό τητας, ασφάλειας και φύλαξης καθώς και τη συντήρηση του ίδιου του κτιρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών. Φροντίζει για τις απαιτούμενες μικροεπι σκευές και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας. Τηρεί αρχείο των σχετικών εγγράφων και τα βιβλία συ ντήρησης βλαβών για τις Η/Μ εγκαταστάσεις (κλιματιστι κά, ανελκυστήρας, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κ.λπ.). Μεριμνά για την εκτέλεση των γενικών βοηθητικών λειτουργιών υποστήριξης για τις ανάγκες των Υπηρε σιών του Δήμου (τηλεφωνικό κέντρο, φαξ, ασφάλεια κτιρίων, καθαριότητα, χειρισμός/συντήρηση υπηρεσια κών επιβατικών οχημάτων, εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες διακίνησης εγγράφων κ.λπ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Το γραφείο εκτελεί τη γραμματειακή υποστήριξη του Δήμου, πλην εκείνης του Δημάρχου και των Αντιδημάρ χων, ήτοι του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Γενικού Γραμματέα, των Ειδικών Συμβούλων, των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ. Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας: Προγραμματίζει και οργανώνει τις συσκέψεις μεταξύ των προϊσταμένων των Τμημάτων και του Διευθυντή, καθώς και τις συνεργασίες με τις άλλες Διευθύνσεις. Φροντίζει για τη γραμματειακή υποστήριξη προς τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου. Παρέχει γενικές πλη ροφορίες προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Φροντίζει για την παροχή γραμματειακής υπηρεσίας στη Διεύθυνση (Πρωτοκόλληση/ διεκπεραίωση εισερ χομένων/εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγ γράφων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων κ.λπ.).το γραφείο ειδικότερα απαρτίζεται από: Τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου με τις εξής αρμοδιότητες: Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την ισχύουσα νομοθε σία και την κοινοποιεί στα μέλη του. Παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία τους Φακέλους των εγγράφων που πρέπει να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τηρεί τα πρακτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριά σεων του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια το αρχείο των πρακτικών και των αποφάσεων. Δακτυλο γραφεί και αναπαράγει τις αποφάσεις και φροντίζει για την αποστολή τους στην Περιφέρεια για έγκριση νομιμότητας. Ενημερώνει τους Δημοτικούς Συμβούλους για τις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου, για την συμμετοχή τους στις Επιτροπές και τα θεσμικά όργανα που συμ μετέχουν. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Προγραμματίζει τις ώρες και ημέρες που ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να δέχεται Δημότες, Επιτροπές, Συλλόγους κ.λπ. Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εντός και εκτός Δήμου Τη γραμματεία της Δημαρχιακής Επιτροπής με τις εξής αρμοδιότητες: Παρέχει κάθε είδους γραμματειακή υποστήριξη προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Ενημερώνει τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής για το θεματολόγιο των συνεδριάσεων, και μεριμνά για τη συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή των ειση γήσεων και γενικά του ενημερωτικού υλικού που αντι στοιχεί στα θέματα των συνεδριάσεων. Τηρεί τα πρακτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσε ων και το αρχείο των πρακτικών και των αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Τη Γραμματεία του γραφείου του Γενικού Γραμ ματέα με τις εξής αρμοδιότητες: Υποβοηθάει και υποστηρίζει στο έργο του γενικού Γραμματέα. Αναπαράγει, διεκπεραιώνει και αρχειοθε τεί την προσωπική αλληλογραφία και αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα. Ρυθμίζει τις συναντήσεις και επικοινωνίες του Γενι κού Γραμματέα και τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του, εντός και εκτός του Δήμου. Τηρεί προσωπικό αρχείο εγγράφων του Γενικού Γραμ ματέα. Τηρεί πρακτικά συναντήσεων ή συμβουλίων στα οποία μετέχει ο Γενικός Γραμματέας. Συγκεντρώνει στοιχεία ή έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα και μέριμνα για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους Τη γραμματεία των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών, Επιστημονικών Συνεργατών, η οποία υπο στηρίζει τις εργασίες των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών, με παροχή υλικής και τεχνικής βοήθειας στη σύνταξη και αναπα ραγωγή των εγγράφων, στη εξεύρεση των στοιχείων και τη συλλογή των πληροφοριών. Τηρεί αρχείο των φακέλων των ειδικών συμβούλων και των επαφών τους εντός και εκτός Δήμου Η γραμματεία των νομικών συμβούλων Υποστηρίζει τις εργασίες των νομικών συμβούλων με παροχή υλικής και τεχνικής βοήθειας στη σύνταξη και αναπαραγωγή των εγγράφων, στη εξεύρεση των στοι

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χείων και τη συλλογή των πληροφοριών. Τηρεί αρχείο υποθέσεων και αρχείου γνωμοδοτήσεων. Συντηρεί την αναγκαία υποδομή του γραφείου για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες (συ γκέντρωση νόμων, ενημέρωση κωδίκων, αρχειοθέτηση νομολογίας και άλλων διοικητικών αποφάσεων κ.λπ.) Τη γραμματεία των Επιτροπών του Δημοτικού συμβουλίου η οποία οργανώνει τη δραστηριότητα των Επιτροπών, οργανώνει και εξυπηρετεί τις συναντήσεις, τηρεί τα πρακτικά και παρέχει Υλικοτεχνική υποβοήθη ση των Επιτροπών. Μεριμνά για την συγκρότηση και λειτουργία των Επι τροπών του Δημοτικού Συμβουλίου όπως επίσης και των Υπηρεσιακών Επιτροπών για κάθε θέμα. Ασχολείται με την ιεράρχηση και προώθηση των προβλημάτων και θεμάτων των Επιτροπών και διεκπεραιώνει την αλλη λογραφία τους. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων και φροντίζει την Γραμματειακή και Τεχνική υποστήριξη τους Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριά σεων των Επιτροπών, κατά την ισχύουσα νομοθεσία και την κοινοποιεί στα μέλη τους. Μεριμνά για την έγκαιρη προώθηση των σχετικών αποφάσεων και την εκτέλεσή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον Δήμο υποδεί ξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της Υπηρεσίας, το οποίο σελιδοποιείται και θε ωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υπο δείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο. 2.Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας, σύμφωνα με το Ν. 1568/85: α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματι σμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της απο τελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργα σίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της ερ γασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου. γ) για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνι κός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλει ας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδή ποτε παράλειψη και να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. Επιβλέπει την ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων και επιβλέπει την εκτέλεση ασκήσεων για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. Διεξάγει μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων και συμμετέχει στην διεξαγωγή εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου. δ) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ο Τεχνι κός Ασφαλείας μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κιν δύνου και συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας. Β. Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμ βουλές στον Δήμο, στους εργαζόμενους και στους εκ προσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο, που προβλέπεται από το Νόμο. Ο Δήμος λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο. Ειδικότερα ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέ ματα: σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργο νομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδι κασίας. οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασί ας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων, στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρ φωσης της θέσης εργασίας Ο γιατρός εργασίας δεν χρησιμοποιείται, για να επα ληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, (λόγω νόσου), απουσίας εργαζομένου στο Δήμο. Γ. Το γραφείο Υγιεινής και ασφάλειας υλοποιεί την αντίστοιχη νομοθεσία, φροντίζει για την συνεχή ενημέ ρωση στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας και επικουρεί τον γιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας στις εισηγήσεις τους για την υπόδειξη κάθε μέτρου, που απαιτείται για τον σκοπό της προστασίας και της προα γωγής της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Ενημερώνει, πληροφορεί και ευαισθητοποιεί, έντυπα και προφορικά, σε θέματα ναρκωτικών και άλλων τοξικών ουσιών, οικογενειακού προγραμματισμού, προληπτικής ιατρικής, μεταδιδόμενων νόσων, διατροφής κ.λπ. Συνερ γάζεται με κάθε άλλο επίσημο και αναγνωρισμένο φορέα στον τομέα της Υγείας, Υγιεινής και Ασφάλειας. Τηρεί αρχείο των Ιατρικών Φακέλων των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διεξάγει προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους στους ερ γαζόμενους και τηρεί αρχείο ιατρικών φακέλων σύμ φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεριμνά για τους τακτικούς εμβολιασμούς των εργαζομένων σε θέσεις αυξημένου κινδύνου. Έχει την ευθύνη για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων στους χώρους εργασίας του προσωπικού του Δήμου.

20 13564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ Φροντίζει για την εφαρμογή της ισχύουσας, κάθε φορά, νομοθεσίας σχετικά με την υπηρεσιακή και συ νταξιοδοτική κατάσταση των εργαζομένων του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Φροντίζει για την διεξαγωγή όλων εκείνων των δι αδικασιών που είναι απαραίτητες για τις προαγωγές, απολύσεις, παραιτήσεις, αποχωρήσεις, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, πειθαρχικές υπο θέσεις, χορηγήσεις αδειών, μισθολογικές και βαθμολο γικές προαγωγές του προσωπικού. Ασκεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Κώ δικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή λων. Εκδίδει εγκυκλίους που ρυθμίζουν τα εσωτερικά λει τουργικά προβλήματα των υπηρεσιών και τις αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν το προσωπικό. Επιμελείται για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμε νων στοιχείων και υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες για την απονομή συντάξεως στους υπαλλήλους. Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού (κλιμά κια, άδειες, ασθένειες κ.λπ.). Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των εκ θέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων. Επιμελείται για την προαγωγή, μετάταξη, αναγνώρι ση προϋπηρεσίας, λύση υπαλληλικής σχέσης όλου του προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο που αφορά στο προ σωπικό. Συντάσσει κατά νόμο τους πίνακες που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων κατά κατηγο ρία, βαθμό και κλάδο. Τηρεί τα μητρώα και τους ατομικούς φακέλους του πάσης φύσεως προσωπικού και φροντίζει για τη συνε χή παρακολούθηση και ενημέρωσή τους. Παρέχει κάθε είδους πληροφορίες, προφορικών ή γραπτών (πιστοποι ητικά, βεβαιώσεις κ.λπ.) προς το προσωπικό του Δήμου που αφορούν στην Υπηρεσιακή του κατάσταση. Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας συνταξιοδό τησης των αποχωρούντων. Εκδίδει τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών και διεξάγει όλη την αλληλογραφία του τμήματος. Φροντίζει για τη μελέτη και εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας του προσωπικού. Επιμελείται όλων των στατιστικών δελτίων που αφο ρούν το Τμήμα και των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών του Δήμου. Φροντίζει για την επιμόρφωση, εκπαίδευση και με τεκπαίδευση όλου του προσωπικού σε συνεργασία με άλλους φορείς και δημιουργώντας εσωτερικά σεμινάρια στο Δήμο. Επιμελείται της τήρησης της διαδικασίας ελέγχου παρουσίας του προσωπικού του Δήμου ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟ ΣΛΗΨΕΩΝ Στις αρμοδιότητες του γραφείου ανήκουν ο προγραμ ματισμός καθώς και η κατάρτιση των προκηρύξεων πρό σληψης προσωπικού, μόνιμου και έκτακτου. Το γραφείο επιμελείται για τη διεξαγωγή όλων των προσλήψεων και έχει τη μέριμνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προκηρύξεων πρόσληψης. 3. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το τμήμα απαρτίζεται από τα παρακάτω γραφεία: 3.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕ ΝΩΝ Τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δη μοτολογίων, όπως καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Διεξαγάγει την σχετική αλληλογρα φία, τηρώντας ευρετήριο των εγγράφων που διεκπε ραιώνονται. Καταρτίζει το ετήσιο μητρώο Αρρένων, κάθε χρόνο, εκδίδει πάσης φύσεως πιστοποιητικά, όπως οικογενει ακής κατάστασης, στρατολογικής ή εκλογικής χρήσης, εγγυτέρων συγγενών, γεννήσεως, για έκδοση Α.Δ.Τ., για έκδοση διαβατηρίου κ.λπ. Ασχολείται με την εγγραφή αδήλωτων ομογενών κατοίκων εξωτερικού, αλλοδαπών, αλλογενών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια, την διόρθωση ονομάτων, επωνύμων, άνοιγμα οικογενειακής μερίδων λόγω γάμου, απόκτησης τέκνου εκτός γάμου, μεταδημότευσης από άλλους Δήμους της Ελλάδας κ.λπ. Εφαρμόζει τα οριζόμενα στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Ασχολείται με τη διαδικασία έκδοσης εκλογικών κα ταλόγων, την εγγραφή ή διαγραφή εκλογέων από τους εκλογικούς καταλόγους και γενικά έχει τη μέριμνα για την εκ μέρους του Δήμου υποστήριξη της εκλογικής δια δικασίας. Συντάσσει ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Συντάσσει ετήσιο Μητρώο Αρρένων και ετοιμάζει κάθε ζητούμενο κατάλογο, πίνακα, ή πιστοποιητικό που σχε τίζεται με θέματα στρατολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ Τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και εφαρμόζει την ισχύουσα Νομοθεσία περί Ληξιαρχείων. Καταχωρεί στα βιβλία τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, σύμφωνα συμβίωσης, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. βαπτίσεις, διαζύγια κ.λπ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες Εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πρά ξεων. Τηρεί αρχείο επίσημων εγγράφων ληξιαρχικών γε γονότων και εκδίδει αντίγραφα αποσπασμάτων τους. Μεριμνά για την περιοδική ενημέρωση των Κρατικών Υπηρεσιών για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαί νουν στην περιφέρεια του Δήμου και ενημερώνει τα συναρμόδια τμήματα για γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων/αρχείων που τηρούνται στα τμήματα αυτά. Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Ο.Τ.Α. για περιπτώ σεις μεταβολών σε ληξιαρχικές πράξεις που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί. Προσδιορίζει τις ημερομηνίες, εκδίδει τις άδειες γά μου, τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο, συντάσσει την δήλωση πολιτικού γάμου και την πράξη προσδιορισμού επωνύμου ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Διεκπεραιώνει όλες τις διοικητικής φύσεως εργασίες αρμοδιότητας του Δήμου και εκδίδει πιστοποιητικά που αφορούν στην είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τηρεί αρχείο αιτήσεων. Πληροφορεί τους αλλοδαπούς κατοίκους του Δήμου για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση ή

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα θέσης εργασίας

Περίγραμμα θέσης εργασίας Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών Τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ. 1). Γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου ως εξής:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ. 1). Γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------- Δ/νση : Πλ. Τσιστοπούλου 5 Τ.Κ : 50300 Σιάτιστα Πληροφορίες : Αγνή Μπλιάγκου Τηλέφωνο : 2465 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20682

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145, 24.4.97 Αριθμός 134 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20681

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 09 06 2015 Αριθμ. Πρωτ., 13043 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

3. στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ ).

3. στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ ). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3850/2010 ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει τις εξής συμβουλευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αρθρο 1: Περιεχόμενο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 3 Αρθρο 2: Όργανα της Π.Ε.Δ.Α 3 Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερ. 17-06-2016 Αρ.πρωτ: 737 ΠΡΟΣ Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας )

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών CPV 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Αττικής

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Αττικής ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Αττικής Άρθρο 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Νόμου 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2011) «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ /ΝΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα