ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:"

Transcript

1 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΑΡΥΧΝ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ Δπιβλέπφν: Κφνζηανηίνος Παπαδημηηρίοσ ποσδάζηρια: Μαρία Μπαρούνοσ ΑΘΗΝΑ

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ...2 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ...4 SUMMARY ΠΔΡΙΛΗΦΗ...6 ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΜΟΡΦΔ ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΘΔΠΙΗ ΓΙΚΛΔΙΓΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΛΧΔΧΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΙΓΡΤΗ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ν ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΟΠΠΣΔΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΤΝΔΝΔΣΔΤΞΗΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΔΡΓΟ ΤΝΗΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ (ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ) ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ηπ ΔΡΓΟ ΣΟΤ.Δ.Δ.Γ.Γ. (ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ) ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ.Δ.Δ.Γ.Γ ,1,ΔΡΓΟ.Δ.Δ.Τ.Μ.Δ.(ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ) ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ.Δ.Δ.Τ.Μ.Δ ΤΝΔΝΔΣΔΤΞΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΣΟΤ ΤΜΔ ΔΡΓΟ.ΔΔ.Τ.Τ.Π. (ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ) ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ.Δ.Δ.Τ..Τ.Π ΔΡΓΟ.Δ.Γ.Δ.(ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ) ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ.Δ.Γ.Δ ΔΡΓΟ Δ.Τ.Δ.Π. (ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ) ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ Δ.Τ.Δ.Π ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ Γ.Δ.Γ.Γ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ Γ.Δ.Γ.Γ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔ Δ.Π.ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ/ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ

3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ Α.Π.: Αξρή Πηζηνπνίεζεο Γ.Λ.Κ.: Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Γ.Α.: Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Γ.Δ.Π.: Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ Γ.Σ.: Γηαξζξσηηθά Σακεία Δ.Α..: Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ Δ.Γ.Σ.Α.Α.: Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δ.Δ.: Δπξσπατθή Έλσζε Δ.Κ.Σ.: Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ΔΛ.Ο.Σ.: Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο Δ.Ο.Υ.: Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο Δ.Π.: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δ.Π.Μ.: Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ Δ..Π.Α.: Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο Δ.Σ.Α.: Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο Δ.Σ.Δπ.: Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ Δ.Σ.Π.Α.: Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Δ.Τ.: Δηδηθή Τπεξεζία Δ.Τ.Γ.: Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Φ.: Δλδηάκεζνο Φνξέαο Δ.Φ.Γ.: Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κ.Π..: Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο Μ.Κ.Ο.: Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο Μ.Μ.Δ.: Μηθξν-Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο Μ.Ο.Γ. Α.Δ.: Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ Ν.Π.Γ.Γ.: Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ο.Π..: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ο.Σ.Α.: Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Π.Α.Α.: Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Π.Δ.Π.: Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα.Γ.Δ.: χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 3

4 ΛΔΞΔΙ - ΚΛΔΙΓΙΑ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, Γηαρείξηζε, Πηζηνπνίεζε, Παξαθνινχζεζε, Αξρή Πηζηνπνίεζεο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, Δλδηάκεζνο Φνξέαο (Γηαρείξηζεο), Δπηκεξηζκέλε δηαρείξηζε, Δπηηξνπή, Αληαγσληζηηθφηεηα, Βηψζηκε Αλάπηπμε, χγθιηζε. 4

5 SUMMARY The topic of this dissertation is to investigate the contribution of the Internal Audit Bodies and Independent Authorities on the Public Policy of the Fight against Corruption. The methodology chosen entailed the initial overview of the bibliography on the issue of corruption and the subsequent study of the Reports of the Greek Ombudsman, the Internal Audit Bodies and the General Inspector of Public Administration so as to draw conclusions on their work. The research focused on the data and the gathered cumulative information was presented in the form of tables. While gathering the data, I took the interviews of the General Inspector of Public Administration, mr Leandros Rakintzis, the Special Inspector of the Bureau of the G.I.P.A., ms Fotoula Dinaki and the Director of the Secretariat of the G.I.P.A., mr Panagiotis Alexopoulos, the Director of the Internal Audit of the Ministry of the Interior, mr Theodoros Oikonomou and the Inspector-Auditor of the Ministry of Transport and Communication, ms Maria Varla. During these interviews, I gained better insight on the work of the Internal Audit Mechanisms. Finally, I studied the Operational Program Administrative Reform and iits proposals on how to boost the Internal Audit Mechanisms and came to the conclusion that the present form of the Internal Audit Mechanisms and the Independent Authorities does not contribute to the fight against corruption. The former have the power but do not exercise it while the latter do not have the power but the zeal. It is necessary to consolidate the bogies under the General Inspector of Public Administration and provide them with independence. 5

6 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πκβνιήο ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ θαη Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ζηε Γεκφζηα Πνιηηηθή γηα ηελ. Ζ Μεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε αξρηθή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ε κειέηε ησλ Δθζέζεσλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ θαη ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ην έξγν ηνπο. Ζ έξεπλα εζηηάζηεθε ζηα ζηνηρεία 2004 έσο 2007 θαη ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμα παξνπζηάζηεθαλ ππφ ηε κνξθή πηλάθσλ. Παξάιιεια κε ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ, πήξα ζπλεληεχμεηο απφ ην Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θ. Λέαλδξν Ραθηληδή, ηνλ Γηεπζπληή Δπηζεψξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θ. Θεφδσξν Οηθνλφκνπ, ηελ Δηδηθφ Δπηζεσξεηή ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ., θ. Φσηνχια Νηηλάθε, ηελ Δπηζεσξεηή-Διεγθηή ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, θ. Μαξία Βαξιά θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ., θ. Παλαγηψηε Αιεμφπνπιν. Καηά ηηο ζπλεληεχμεηο απηέο, απέθηεζα θαιχηεξε αληίιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Σέινο, εμέηαζα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε » θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη θαηέιεμα ζην φηη ε παξνχζα κνξθή ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη αλεμάξηεησλ αξρψλ δελ ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Οη κελ έρνπλ δχλακε πνπ δελ αζθνχλ ελψ νη δε δελ δηαζέηνπλ δχλακε αιιά δήιν. Απαηηείηαη ε ελνπνίεζε ησλ σκάησλ ππφ ηνλ Γ,Δ,Γ,Γ, κε ηελ παξνρή ερέγγπσλ αλεμαξηεζίαο. 6

7 ΔΙΑΓΧΓΗ Σα ηειεπηαία ρξφληα, δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαθζνξά ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην βίν θπξίσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο πξνβνιήο ηεο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ δε δηζηάδνπλ λα δεκνζηεχζνπλ αθφκα θαη θήκεο ή δηαδφζεηο ρσξίο ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά ζηνηρεία 1. Γίδεηαη έηζη ε ιαλζαζκέλε εληχπσζε ζηνπο πνιίηεο φηη ππάξρεη έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ελψ νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα θιηκάθσζε ησλ απνθαιχςεσλ ησλ δηαθφξσλ θξνπζκάησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δηαθζνξά ζην δεκφζην βίν δελ είλαη θαηλνθαλήο εθφζνλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο απηήο θαζεαπηήο. Μάιηζηα, ε πξψηε ηζηνξηθή πεξίπησζε δηαθζνξάο αμησκαηνχρνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ βαζηιηά αλαθέξεηαη ζε πηλαθίδεο ηεο Μεζνπνηακίαο, εδψ θαη ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο ρξφληα. Δπίζεο, ζηελ Αίγππην ησλ Φαξαψ ζπλαληψληαη παξφκνηεο πεξηπηψζεηο κε ζθιεξέο θαηαδίθεο. Γεληθφηεξα, εθηεηακέλε δηαθζνξά εκθαλίδεηαη ζε κε-δεκνθξαηηθά θαη νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα Γηα παξάδεηγκα, ν ηζηνξηθφο νπεηψληνο θαηαδηθάδεη ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην Λφξδν Άηθηλ, ε απφιπηε εμνπζία πξνθαιεί ηελ απφιπηε δηαθζνξά. Παξά ηαχηα, πεξηπηψζεηο δσξνδνθίαο θαη δηαθζνξάο αλαθέξνληαη θαη ζηελ ηζηνξία ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ αξραία Αζήλα ηνπ 5 νπ ή 4 νπ π.υ. αη. ππφ ηε κνξθή ρξεκαηηζκνχ, θαηάρξεζεο εμνπζίαο, πξνδνζίαο θαη ζπθνθαληίαο 2 κε ηε δηαθνξά φηη εθεί θαηαγγέιινληαλ θαη αθνινπζνχζε δεκφζηα δίθε θαη ηηκσξία 3. Απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα, ε ρψξα καο έρεη ζηηγκαηηζηεί απφ ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο κε πνιιά θαη ηξαληαρηά παξαδείγκαηα. Δπί Κπβεξλήζεσο Παγθάινπ ην 1925, νη θχξηνη Γξαθάηνο θαη Εαθεηξφπνπινο, θαηαρξαζηέο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, εθηειέζηεθαλ ζε δεκφζηα ηειεηή ζην Γνπδί δηα απαγρνληζκνχ. Σν 1980, κέζσ ηνπ θαζεγεηή θ. Ράκκνπ, κέινπο ηεο επηηξνπήο ησλ ζεκάησλ ησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ, δηέξξεπζαλ ηα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ θαη έηζη αλαγθάζηεθαλ φινη νη ππνςήθηνη λα επαλεμεηαζηνχλ. Τπάξρνπλ άπεηξα παξαδείγκαηα ηδηαηηέξσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, φπσο ηα ζθάλδαια κε ην 1 Caiden Gerald E. θαη Caiden Naomi J., Η Γηαθζνξά ησλ Δπηζήκσλ, Δπηζεψξεζε Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο, Σεχρνο 1 ν, Αδάκ-Μαγλήζαιε νθία, Η Γηαθζνξά θαη ε Ννκνζεηηθή ηεο Αληηκεηώπηζε ζηελ Αξραία Αζήλα, Γηαθζνξά θαη θάλδαια ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Πνιηηηθή, Η. ίδεξεο, Αζήλα Απφ ηελ νκηιία ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θ. σηήξε Υαηδεγάθε ζηε 13 ε Γηεζλή πλδηάζθεςε θαηά ηεο Γηαθζνξάο 7

8 θαιακπφθη, κε ηηο ΓΔΚΟ, κε ηελ πεξίπησζε Κνζθσηά, θιπ. Αθξηβψο, ε εηθφλα απηή είλαη πνπ νδήγεζε, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, ζηελ ίδξπζε ηνπ ψκαηνο Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο βάζεη ηνπ Ν. 1735/1987 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνθαλνχο φξνπ ηεο «θαθνδηνίθεζεο». ε αληίζεζε, επνκέλσο, κε ην ζχγρξνλν βνκβαξδηζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο απφ ηα ΜΜΔ γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο - ν νπνίνο δηθαηνινγεκέλα εγείξεη ακθηβνιίεο γηα ηα θίλεηξα ηνπ - νη εθζέζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ηεο ρψξαο καο θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν παξέρνπλ κηα δηαρξνληθή επηζηεκνληθή απνηίκεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο σο έλα απφ ηα θχξηα ζηνηρεία παζνγέλεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Γελ απνηειεί δε ζχκπησζε φηη αξρήο γελνκέλεο ηεο «Δθζέζεσο επί ηνπ Οηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο Διιάδαο» ηνπ θαζεγεηή Κ. Βαξβαξέζζνπ ην 1952, νη κεηέπεηηα εθζέζεηο πνπ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο κλεκνλεχνπλ απηή ηελ πξψηε θαηαγξαθή θαηαιήγνπλ ζε παξφκνηεο δηαπηζηψζεηο θαη δηαηππψλνπλ παξφκνηεο πξνηάζεηο. πγθεξηκέλα, παξαηεξείηαη δηείζδπζε ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε βάζεη ηφζν δηνξηζκψλ φζν θαη πξναγσγψλ πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φπσο ε ηθαλφηεηα ή ην επαγγεικαηηθφ ήζνο αιιά ζηελ θνκκαηηθή ππνζηήξημε. Χο απνηέιεζκα, ε πνηφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο ππνβαζκίδεηαη εθφζνλ αξθεηά δηνηθεηηθά ζηειέρε ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηελ επηδίσμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο νθέινπο θαη φρη ηελ πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Απηή ε δηάβξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ήζνπο ζε έλα πξψην επίπεδν θάκπηεη ην εζηθφ ησλ ελζπλείδεησλ ππαιιήισλ θαη θαιιηεξγεί έλα θιίκα κνηξνιαηξηθήο ζηάζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν είλαη αδχλαηε ε θαηαπνιέκεζε ηεο θαηάζηαζεο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ζπκπαξαζχξεη θαη ηα ππφινηπα ζηειέρε, ηα νπνία ππνθχπηνπλ ζηηο εκβφιηκεο πηέζεηο είηε απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα απνθνκίζνπλ θαη απηνί νθέιε είηε απφ ην θφβν ηνπ πξνζσπηθνχ θφζηνο πνπ ζα ππνζηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ αξλεζνχλ λα εκπιαθνχλ ζε πξάμεηο θαη νπζηαζηηθά θπθιψκαηα δηαθζνξάο. Αθξηβψο απηή ε λννηξνπία νδεγεί ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαζηζηά δπζρεξή ηελ πξνζπάζεηα αληηζηξνθήο ηεο θαηάζηαζεο. Χο ιχζεηο πξνηείλνληαη θαηά θχξην ιφγν ε αμηνθξαηηθή ζηειέρσζε, ε επαξθήο δηνηθεηηθή εθπαίδεπζε ησλ εηζαρζέλησλ ζην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα θαη ν 8

9 απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ηφζν εζσηεξηθφο φζν θαη εμσηεξηθφο κε ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβνιήο απζηεξψλ θπξψζεσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ γηα ηελ πιήξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ θαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα α) κηαο αλσηάηεο ζρνιήο δηνηθεηηθήο κφξθσζεο, β) ελφο θεληξηθνχ νξγάλνπ επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηνίθεζεο θπξίσο γηα ηελ απνθπγή πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ελφο θεληξηθνχ νξγάλνπ γηα ηα νξγαλσηηθά ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο, πνπ ζα αζθεί δηνηθεηηθή επνπηεία επί ηνπ ζπλφινπ. ηε δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζήκεξα, έρνπλ εθαξκνζηεί αξθεηέο απφ ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο, φπσο: α) ε ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο σο κέζν αμηνθξαηηθήο ζηειέρσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, β) ε ίδξπζε ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνζιήςεσλ βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, γ) ε ζέζπηζε ηφζν ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε φζν θαη ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηεο δηαθζνξάο ζην Γεκφζην. Παξφια απηά, ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη ίζσο αθφκα θαη λα δηνγθψλεηαη. Σίζεηαη ινηπφλ εχινγα ην εξψηεκα πνπ απνηειεί ηελ ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηνπ θαηά πφζνλ είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζπάζεηα ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα θαηαπνιεκήζεη ηε δηαθζνξά. Μέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζα επηρεηξεζεί ε απάληεζε ζην ελ ιφγσ εξψηεκα. 9

10 ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ Πξψηα απ φια, πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί ν φξνο «δηαθζνξά» ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ή αιιηψο γξαθεηνθξαηηθή δηαθζνξά νχησο ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο πνπ έρεη. Παξαδνζηαθά, σο δηαθζνξά λνείηαη ε αμηνπνίεζε δεκφζηαο ζέζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ηδησηηθψλ σθειεηψλ. Απφ λνκηθή άπνςε, ρξεηάδνληαη ηξεηο πξνυπνζέζεηο: α) ην πνιηηεηαθφ φξγαλν κε ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα, β) ν ηδηψηεο ηξίηνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), πνπ απνζθνπεί ζε ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα βάζεη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνιηηεηαθνχ νξγάλνπ θαη γ) ην αληάιιαγκα πνπ θαηαβάιιεη ή ππφζρεηαη φηη ζα θαηαβάιιεη ν ηδηψηεο ζην πνιηηεηαθφ φξγαλν γηα λα έρεη ην απνηέιεζκα πνπ ζέιεη. Βάζεη ηνπ άξ. 2 ηεο Αζηηθήο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε Γηαθζνξά ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, δηαθζνξά ζεσξείηαη «θάζε επηδίσμε, πξνζθνξά, παξνρή ή απνδνρή, επζέσο ή πιαγίσο, κίαο παξάλνκεο πξνκήζεηαο ή άιινπ νθεηιφκελνπ νθέινπο, ε νπνία επεξεάδεη ηελ νκαιή άζθεζε ελφο ιεηηνπξγήκαηνο ή ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά εθείλνπ πνπ σθειείηαη απφ ηελ παξάλνκε πξνκήζεηα ή ην κε νθεηιφκελν φθεινο ή ηελ ππφζρεζε ελφο ηέηνηνπ κε νθεηιφκελνπ νθέινπο» 4. χκθσλα κε απηή ηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε, ε δηαθζνξά ραξαθηεξίδεη κηα αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία πνιιέο θνξέο εθιακβάλεηαη θαη σο πνιηηηζκηθφ θαηάινηπν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Σνπξθίαο θαη γεληθφηεξα ηεο Αλαηνιήο σο ε πξνζπάζεηα ηνπ ηδηψηε λα αληαπεμέιζεη απέλαληη ζε έλα ερζξηθφ θξάηνο 5. Αθελφο, ζχκθσλα κε ηνλ πνηληθφ θψδηθα, εγθιήκαηα δηαθζνξάο απνηεινχλ ε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή δσξνδνθία-δσξνιεςία θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ κε επλνηνθξαηηθνχο φξνπο. Αθεηέξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 4 Ληαδή Μαξία Μ., Σα «Δγθιήκαηα» ηεο Γηαθζνξάο θαη ε πκβνιή ηνπ Πνηληθνύ Γηθαίνπ ζηελ Καηαζηνιή θαη ηελ Πξόιεςή ηνπο, Γηαθζνξά θαη θάλδαια ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Πνιηηηθή, Η. ίδεξεο, Αζήλα Καξθαηζνχιεο Παλαγηψηεο, Γηαθζνξά θαη Αληη-Γηαθζνξά σο Πνιηηηθή θαη σο Ιδενιόγεκα, Γηνηθεηηθή Θεσξία θαη Πξάμε Γηνίθεζε θαη Κνηλσλία, 1 ν πλέδξην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκφλσλ, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα

11 δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα, πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα απνηεινχλ: α) ε απνδνρή νπνηαζδήπνηε πιηθήο εχλνηαο ή αληαιιάγκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηηο ππνζέζεηο ρεηξίδεηαη ή πξφθεηηαη λα ρεηξηζηεί θαηά ηελ άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ ν ππάιιεινο, β) ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο ή πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ζέζεο ηνπ γηα εμππεξέηεζε ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ίδηνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ, γ) ε ζχλαςε ζηελψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε πξφζσπα ησλ νπνίσλ νπζηψδε ζπκθέξνληα εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ, δ) ε αδηθαηνιφγεηε πξνηίκεζε λεφηεξσλ ππνζέζεσλ κε παξακέιεζε παιαηφηεξσλ. Με εμαίξεζε, ινηπφλ, ηνπ πξψηνπ απφ ηα αλσηέξσ πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, ηα ππφινηπα δελ είλαη ζπγρξφλσο θαη πνηληθά αδηθήκαηα, θάηη πνπ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην κελ πεηζαξρηθφ δίθαην απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ θαλφλσλ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ην δε πνηληθφ δίθαην ζηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Πέξαλ φκσο απφ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, ππάξρεη θαη ε ιεγφκελε «λνκφηππε δηαθζνξά», θαηά ηελ νπνία ε απνθάιπςε πεξίπησζεο δσξνδνθίαο δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ηέιεζε παξάλνκεο δηνηθεηηθήο ή άιιεο πξάμεο, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ αδπλακία εληνπηζκνχ απηήο ηεο πξαθηηθήο θαη ζπλεπψο ζηε δηαηψληζή ηεο. Απηή εκθαλίδεηαη ζην πιαίζην ηεο «λφκηκεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ λα θξίλνπλ δεδνκέλα θαη θαηαζηάζεηο ιακβάλνληαο ππφςε δηαθαλή θξηηήξηα, φηαλ εληνπίδνληαη αζαθείο έλλνηεο, ραξαθηεξηζκνί θαη εθθξάζεηο (ζεκεία ζεζκηθήο απξνζδηνξηζηίαο) θαη αλεπαξθείο ξπζκίζεηο (ζεκεία ζεζκηθήο αλεπάξθεηαο), ζηε βάζε ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ην ζεζκηθφ πεδίν δηακφξθσζεο εμσζεζκηθψλ δηθηχσλ δηάηξεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ απφ ηδησηηθά ζπκθέξνληα» 6. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δηαθζνξά απαληάηαη ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν - ζε αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή κνξθή πνπ ζπλαληάηαη ζηνλ αλαπηπζζφκελν θαη Σξίην θφζκν θαη δηθαηνινγεί ηελ ελαιιαγή κεηαμχ δηεπξπκέλεο εξκελείαο ηνπ λφκνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο (γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ) θαη ζηελήο εξκελείαο ηνπ (γηα ηελ απνηξνπή αληαγσληζηηθψλ ζπκθεξφλησλ). Οη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ εμάπισζε απηήο ηεο δηαθζνξάο είλαη θαηά πξψηνλ ε έιιεηςε θφβνπ γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ απφ ην λφκν αθνχ νπζηαζηηθά ν ίδηνο ν δεκφζηνο ιεηηνπξγφο 6 Παπαδφπνπινο Γεκήηξεο Α., εκεία, Κεθάιαηα, Γίθηπα, Μηα Αλαιπηηθή Πξνζέγγηζε γηα ηε Ννκόηππε Γηαθζνξά, Διιεληθή Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Σεχρνο 14 ν,

12 πξνζδηνξίδεη ηελ εξκελεία ηνπ θαη θαηά δεχηεξνλ ηα ειάρηζηα πεξηζψξηα άξλεζεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ή παζεηηθήο αλνρήο ρσξίο ην ζπλεπαγφκελν πξνζσπηθφ θφζηνο κε ηε κνξθή άηππσλ ελδνυπεξεζηαθψλ θπξψζεσλ. Παξάιιεια, ε θαηαγγειία απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ απνθεχγεηαη αθνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνηληθή δίσμε γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ειιείςεη ηεο λνκηθήο ηνπο ζηήξημεο. Δμ νπ θαη νη απνθαιχςεηο αθνξνχλ ζε κεκνλσκέλα πξφζσπα θαη φρη ζηα δίθηπα. Δπνκέλσο, ε κνξθή ηεο δηαθζνξάο ζηε ζχγρξνλε επνρή κε ηελ παξείζθξεζή ηεο ζην ρψξν ησλ νξγαλψζεσλ, ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ησλ δεκνζίσλ αξρψλ θαη επηρεηξήζεσλ αθφκα θαη ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ απνθιίλεη απφ ηελ παξαδνζηαθή ηεο ζεψξεζε σο «ραξαθηεξηνινγηθή ηδηφηεηα ελφο ππνθεηκέλνπ» θαη απνθηά ηελ ππφζηαζε ελφο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Πιένλ, ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δηαθζνξάο είλαη ε ακνηβαηφηεηα ε χπαξμε δηαθζνξέα (ηδηψηε) θαη δηεθζαξκέλνπ (δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ) - θαη φρη ε πνηληθνπνίεζε θαζψο ην πνιηηεηαθφ φξγαλν δχλαηαη λα ελεξγήζεη κε ηξφπν φρη έθλνκν αιιά εζηθά θαη δενληνινγηθά απνδνθηκαζηέν 7. Δμάιινπ, ε πνηληθνπνίεζε απηή θαζεαπηή πξνζδίδεη ζηε δηαθζνξά έλαλ αηνκηθφ ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη αλεπαξθήο σο κέζν αληηκεηψπηζεο ηεο ζεκεξηλήο ηεο δηθηπαθήο ππφζηαζεο. Απηή ε λέα δηάζηαζε ηεο δηαθζνξάο θαζηζηά αλαγθαίν ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο αλαιχζεσλ εθφζνλ θπξίσο νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, φπσο ε Ννκηθή, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αιιά θαη ε Πνιηηηθή θαη ε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ «ελλνηνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηνπ παξειζφληνο» αλίζρπξα λα αληηκεησπίζνπλ ην ζεκεξηλφ κέγεζνο ηεο δηαθζνξάο. Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε δηθηπαθήο κνξθήο δηαθζνξά δελ πξνζβάιιεη ηφζν ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ, ζηα νπνία έρεη δηεηζδχζεη, φζν ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνπο θψδηθα, δειαδή ηε δεκνθξαηηθή αξρή, εθφζνλ ιεηηνπξγεί σο εμσηεξηθφο ηνπο ξπζκηζηήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε δηαθζνξά απνθηά έλα ξεαιηζηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά είλαη απαξαίηεηε γηα λα 7 Κάξθαιεο Ησάλλεο, Γηθαζηηθόο Έιεγρνο ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Γξάζεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη, Γηνηθεηηθή Θεσξία θαη Πξάμε Γηνίθεζε θαη Κνηλσλία, 1 ν πλέδξην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκφλσλ, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα

13 δξνκνινγεζνχλ νη δξάζεηο ησλ εθάζηνηε ζπζηεκάησλ αιιά εμαθνινπζεί λα κε ραίξεη εζηθήο λνκηκνπνίεζεο θαζψο ζεσξείηαη επξέσο απνξξηπηέα 8. Ζ δηνηθεηηθή δηαθζνξά, ε νπνία απνηειεί ελ πξνθεηκέλσ, ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο επνρήο καο, ζηελ νπνία ν θαπηηαιηζκφο είλαη απηφο πνπ δηακνξθψλεη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη δσή. απηφ ην πιαίζην, ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ζπλαιιάζζνληαη σο αληαγσληζηηθά θαη αηνκηζηηθά φληα θαη ζπλεπψο κπνξεί λα εηπσζεί φηη «ε επηδεκηθή εμάπισζε ηεο δηαθζνξάο ησλ βηνηηθψλ κνλάδσλ κέζσ ηεο θζνξάο ησλ ζπλεηδήζεψλ ηνπο, είλαη εγγελήο κε ηελ εκθάληζε ηεο απξφζσπεο εμνπζίαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηζκνχ» 9. Χο ινγηθφ επαθφινπζν, δελ λνείηαη επηδίσμε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε αθνχ απηφ ζπζηάδεηαη ζην βσκφ ησλ πθηζηάκελσλ αληαγσληζηηθψλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. Ζ εμίζσζε, επνκέλσο, ηεο δηνηθεηηθήο δηαθζνξάο κε δξάζεηο πνπ πιήηηνπλ ην «ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ» είλαη θαζ φια παξαπιαλεηηθή γηαηί ε ίδηα ε ζπγθξφηεζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηεξίδεηαη ζε έλα θξάηνο ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο, ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο ζπζηεκαηηθά επλννχλ ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή ηάμε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ έλαληη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ Καξθαηζνχιεο Παλαγηψηεο, φ. π. 9 Μηραιφπνπινο Νίθνο Σ., Μία Άπνςε γηα ηελ Έθξεμε ηεο Γηαθζνξάο ζηνλ Γεκόζην Βίν από ηελ Οπηηθή ηεο Φζνξάο ησλ πλεηδήζεσλ, Γηαθζνξά θαη θάλδαια ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Πνιηηηθή, Η. ίδεξεο, Αζήλα εξαθεηηλίδνπ Μειίλα, Οη Κνηλσληθέο Ρίδεο ηεο Κξαηηθήο Γηαθζνξάο, Γηαθζνξά θαη θάλδαια ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Πνιηηηθή, Η. ίδεξεο, Αζήλα

14 1.2. ΜΟΡΦΔ ΔΚΓΗΛΧΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ηε ρψξα καο, δπζηπρψο, ε δηαθζνξά έρεη πιένλ ζεζκνπνηεζεί κε ηελ έλλνηα φηη ηα θξνχζκαηα ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο δσξνδνθίαο ζην πιαίζην ηεο ζπλαιιαγήο ησλ πνιηηψλ κε ην Γεκφζην απνηεινχλ ηνλ θαλφλα θαη φρη ηελ εμαίξεζε 11. πγθεθξηκέλα, νη θπξηφηεξεο κνξθέο πνπ ιακβάλεη ην θαηλφκελν είλαη νη αθφινπζεο: Σν επνλνκαδφκελν «γρηγορόζημο», ην νπνίν είηε δεηείηαη απφ ηνλ ππάιιειν είηε ηνπ πξνζθέξεηαη κε ζθνπφ ηελ παξαβίαζε ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηελ ηαρεία εμππεξέηεζε απηνχ πνπ δσξνδνθεί: πλαληάηαη ζε ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πςειφ πνζνζηφ ζπλαιιαγψλ κε ην θνηλφ, απαηηνχλ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο θαη ζπλδένληαη κε ην ρψξν ηεο πγείαο (φπσο γηα παξάδεηγκα, αζθαιηζηηθά ηακεία, ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, πνιενδνκίεο, νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη λνζνθνκεία). Ζ δσξνδνθία γηα ηε λήυη εσνοχκής απόθαζης γηα ηνλ πνιίηε ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ: Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο αλάζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, ππάξρεη πνιηηηθή παξέκβαζε γηα ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε επηρεηξεκαηηψλ θηιηθά πξνζθείκελσλ ζηελ θπβέξλεζε, κε ηε ζπλαθφινπζε ζπκκφξθσζε ηεο δηνίθεζεο. Ζ δσξνδνθία γηα ηελ άζκηζη παράνομφν ενεργειών απφ ηνλ ππάιιειν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε: Λακβάλεη ρψξα ζε ππεξεζίεο έθδνζεο αδεηψλ, βεβαηψζεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ κε ηελ παξαπνίεζε δηνηθεηηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ εγγξάθσλ ή αθφκα θαη ηελ πιαζηνγξαθία βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. Καζφηη απηέο νη ελέξγεηεο απνηεινχλ πνηληθά αδηθήκαηα, δεηνχληαη πνιχ πςειά αληαιιάγκαηα. Ζ δσξνδνθία γηα ηελ αποθσγή ελέγτοσ ηοσ πολίηη ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ: Απαληάηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ απαιιαγή ηνπ δσξνδφθνπ απφ δεκφζηα 11 Κνπηζνχθεο Κιενκέλεο., Ιδηνηειήο Κνηλσλία θαη Γηαθζνξά, Γηαθζνξά θαη θάλδαια ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Πνιηηηθή, Η. ίδεξεο, Αζήλα

15 βάξε θαη ππνρξεψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (εθνξίεο), ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Απαζρφιεζεο, ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ηνπ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (αγνξαλνκία) θιπ ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΔ ΠΣΤΥΔ ΚΑΙ ΘΔΠΙΗ ΓΙΚΛΔΙΓΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Ζ δηαθζνξά θαηαζηξαηεγεί ηηο αθφινπζεο ζπληαγκαηηθέο αξρέο: α) ηε δεκνθξαηηθή αξρή, εθφζνλ νη εμνπζίεο δελ αζθνχληαη ππέξ ηνπ ιανχ θαη ηνπ έζλνπο αιιά γηα ηελ επηδίσμε πξνζσπηθνχ νθέινπο, β) ηελ αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δελ ηεξνχληαη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γ) ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε πξνζψπσλ, δ) ηελ αξρή ηεο αμηνθξαηίαο, εθφζνλ ε πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε ζηαδηνδξνκία ζηελ ππεξεζία θαζνξίδνληαη φρη βάζεη αληηθεηκεληθψλ αιιά πειαηεηαθνχ ραξαθηήξα θξηηεξίσλ, ε) ηηο αξρέο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην δηνηθνχκελν ε θαηαβνιή πνζνχ ή θάπνηαο εμππεξέηεζεο νχησο ψζηε ην θξαηηθφ φξγαλν λα αζθήζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ πξνο φθεινο ηνπ δηνηθνχκελνπ ή πθίζηαηαη επηιεθηηθή εμππεξέηεζε αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. Παξέρνληαη δηθιείδεο αζθαιείαο απέλαληη ζηε δηαθζνξά ηφζν κε ηνλ ειεγθηηθφ ξφιν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φζν θαη κε ηε ζέζπηζε αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ αιιά θαη Διεγθηηθψλ σκάησλ ηεο Γηνίθεζεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο βάζεη ζεζκηθψλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη πεξηνξηζκνχο ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία (θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία), λα νδεγήζεη ζε παξεθθιίζεηο ή απνθιίζεηο απφ άιια ζπληαγκαηηθά αγαζά θαη ζπκθέξνληα, λα πεξηνξίζεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Γηνίθεζεο θαη λα εληζρχζεη ηελ απαίηεζε γηα απμεκέλε αηηηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, λα θαηαζηήζεη απνηειεζκαηηθφηεξν ην δηνηθεηηθφ απηνέιεγρν θαη απζηεξφηεξν ην δηθαζηηθφ έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ 15

16 απνθάζεσλ θαη λα ηεξήζεη ηελ επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ (αζηηθψλ, πεηζαξρηθψλ θαη πνηληθψλ) θπξψζεσλ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΛΧΔΧΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ο έιεγρνο δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο δψδεθα ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξηψλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη απνηειεί ππεξεζία ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ απφ ηνπο επίθνπξνπο δηθαζηέο ζπληάζζεηαη αλαθνξά πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, Αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ζηελ νπνία δηαηππψλνληαη νη δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ θαη ηηο ηπρφλ παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ. Τθίζηαληαη: α) αζηηθέο θπξψζεηο κε ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ ειεγρφκελνπ κε ρξεκαηηθφ πνζφ ηζάμην ηνπ παξάλνκνπ ρξεκαηηθνχ νθέινπο θαη ηε δηαβίβαζε πνξίζκαηνο ζην Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην εθφζνλ ην Διεγθηηθφ πλέδξην εθδηθάδεη ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δεκία εηο βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ, β) πνηληθέο θπξψζεηο κε ηελ απνζηνιή πνξίζκαηνο ζηνλ αξκφδην γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο εηζαγγειέα, γ) πεηζαξρηθέο δηψμεηο κε ηελ απνζηνιή πνξίζκαηνο ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ΔΛΔΓΥΟ ΓΑΠΑΝΧΝ Βάζεη ηνπ Άξζξνπ 98 ηνπ πληάγκαηνο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην αζθεί ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζην θαζεζηψο απηφ θαζψο θαη ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ θαη ησλ Ο.Σ.Α. ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Παξάιιεια, αζθεί θαη ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο. Με ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο ζπκβάιιεη δξαζηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 12 Παπαθσλζηαληίλνπ Απφζηνινο, Γηαθζνξά ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Πνιηηηθή: Οη πληαγκαηηθέο Πηπρέο, Γηαθζνξά θαη θάλδαια ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Πνιηηηθή, Η. ίδεξεο, Αζήλα Ληγσκέλνπ Άλλα, Η πκβνιή ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζηελ Πξόιεςε ηεο Γηαθζνξάο ζην Γεκόζην θαη Πνιηηηθό Βίν ηεο Χώξαο, Γηνηθεηηθή Θεσξία θαη Πξάμε Γηνίθεζε θαη Κνηλσλία, 1 ν πλέδξην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκφλσλ, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα

17 ΙΓΡΤΗ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Με ην Ν. 1735/1987, εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ν φξνο «θαθνδηνίθεζε» 14 ζην ειιεληθφ δίθαην, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη ηελ επηζπκία ηνπ λνκνζέηε λα ππνγξακκίζεη ηελ απφθιηζε απφ ηε ρξεζηή δηνίθεζε θαη ηελ αλάγθε επηζήκαλζεο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζην Κεθάιαην Γ, Άξζξν 17, παξ. 1, νξίδεηαη φηη «Ο θνηλσληθφο έιεγρνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ, απφ θνηλσληθνχο θνξείο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζηνπο πνιίηεο, ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ κακοδιοίκηζης, ηε κειέηε πξνβιεκάησλ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο». Βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, νξίζηεθε ε ζπγθξφηεζε ηνπ ψκαηνο Διεγθηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην Τπνπξγείν Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο απφ ππαιιήινπο ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ ηθαλφηεηα, ην ήζνο θαη ηελ πξσηνβνπιία ηνπο ή είλαη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Έξγν ηνπο ήηαλ «ε έξεπλα ησλ πεξηπηψζεσλ θαθνδηνίθεζεο θαη ηδίσο ησλ αηηίσλ θαθήο ιεηηνπξγίαο ή άιισλ παξαγφλησλ πνπ κεηψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». Δπίζεο, πξνβιέθζεθε φηη ε έξεπλα θαηαγγειηψλ θαηά νξγάλσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζα ελεξγείην απφ ηνπο ειεγθηέο κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θξηλφηαλ αλαγθαίν απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 15 θαη κφλν αλ πξνέξρνληαλ απφ λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα αθνξνχζε ραξαθηεξηζηηθψο θαθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πνιίηεο, πξφδειε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ή αδηθαηνιφγεηε άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν ειεγθηήο είρε φια ηα δηθαηψκαηα ησλ αλαθξηηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ 14 Ο φξνο «θαθνδηνίθεζε» ππεξβαίλεη ηελ έλλνηα παξάβαζεο ηνπ λφκνπ θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ κε αληαπφθξηζε ηεο Γηνίθεζεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο (πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή ην 2001), «πεξίπησζε θαθήο δηνίθεζεο ζεκεηψλεηαη φηαλ έλα δεκφζην φξγαλν παξαιείπεη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε θαλφλα ή αξρή πνπ ην δηέπεη». 15 Έξγν ηεο Δ.Κ.Δ.Γ.Γ. ήηαλ ε εμαζθάιηζε αληηθεηκεληθψλ θαη δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζψο θαη ε γλσκνδφηεζε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θνξέα. 17

18 Κψδηθα (Π.Γ. 611/1977) θαη ππέβαιιε ηελ έθζεζε ζηνλ πξφεδξν ηεο Δ.Κ.Δ.Γ.Γ., ν νπνίνο απνθάζηδε γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν Διεγθηηθφ ψκα ππήξμε πξνπνκπφο ηνπ κεηαγελέζηεξνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αιιά βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ είρε πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο αθνχ ε ελεξγνπνίεζή ηνπ ήηαλ ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ θαη νπζηαζηηθά ην έξγν ηνπ δελ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ζηελ πξάμε Ν. 2690/1999 ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, πξνβιέπεηαη ξεηά ε «ακεξνιεςία» ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία νθείινπλ λα παξέρνπλ εγγπήζεηο ακεξφιεπηεο θξίζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα ή ζπκκεηνρή ή δηαηχπσζε γλψκεο ή πξφηαζεο εθφζνλ: α) ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληφο ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο, β) είλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κε θάπνηνλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ή γ) έρνπλ ηδηαίηεξν δεζκφ ή ηδηάδνπζα ζρέζε ή ερζξφηεηα κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ Παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ζην πεδίν νξηνζέηεζεο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ζηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ θαη ηεο εθρψξεζεο ηεο δπλαηφηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε πθηζηάκελα επίπεδα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε αλσηέξσ εθρψξεζε απαηηεί ζρεηηθή γλψζε θαη πιεξνθνξία θαη ε έιιεηςε απηψλ δπζρεξαίλεη ην έξγν ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ επνπηείαο. Ζ ηεξαξρηθή δηάξζξσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ ηαπηφηεηα ζπκθεξφλησλ θαη αληηιήςεσλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαζφηη έρεη απνδεηρζεί φηη ζηελ πξάμε ιεηηνπξγνχλ άηππα δίθηπα θαη ζπκθέξνληα. Ζ εγεζία θαιείηαη λα επσκηζηεί ην «θφζηνο» εθαξκνγήο ησλ επηζπκηψλ ηνπο απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ σο γλψκνλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θη φρη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηεο εγεζίαο. Δπνκέλσο, ε εγεζία νθείιεη λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πιαίζην ηερληθψλ 18

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.: ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΝΩΖ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ..Γ.Γ. - Δ..Σ.Α.) ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΑΜΟΗΒΩΝ-ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα