ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 1. ιατίθεται οσό τετρακοσίων ενήντα εκατοµµυρίων ( ) ευρώ α ό το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή κοινωνικού µερίσµατος ρος στήριξη των ολιτών και οικογενειών µε χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και ακίνητη εριουσία µικρής αξίας, µε βάση ειδικά εισοδηµατικά και εριουσιακά κριτήρια, τα ο οία καθορίζονται µε την Κοινή Υ ουργική Α όφαση της ερί τωσης 3 της αρούσας. 2. Το κοινωνικό µέρισµα καταβάλλεται εφά αξ, είναι αφορολόγητο, δεν υ όκειται σε ο οιαδή οτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη ρος το ηµόσιο ή ιστωτικά ιδρύµατα και δεν υ ολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. ή ο οιασδή οτε άλλης αροχής κοινωνικού ή ρονοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαµβάνει το κοινωνικό µέρισµα α ό µία και µόνο ηγή. 3. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται τα εισοδηµατικά και εριουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι ροϋ οθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρό ος καταβολής, ο χρόνος και τρό ος ελέγχου των εισοδηµατικών και εριουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή της αρούσας υ ο αραγράφου. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 1

2 1. Η αράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 402/2012 (Α 41) αντικαθίσταται α ό τότε ου ίσχυσε ως εξής: «3. Με α οφάσεις του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρµόδιου Υ ουργού, ου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι ροϋ οθέσεις υλο οίησης ρογραµµάτων για άστεγους, η έκταση και ο χρόνος αροχής κοινωνικής ροστασίας. Με όµοιες α οφάσεις καθορίζεται το λαίσιο ροδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, Κοινωνικών Ξενώνων ή άλλων δοµών και ειδικότερα οι φορείς υλο οίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές ροδιαγραφές, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς καταγραφής αστέγων και λοι ά θέµατα εφαρµογής της αρούσας.» 2. Στο άρθρο 29 του ν. 402/2012 (Α 41) ροστίθενται οι ακόλουθες αράγραφοι: «4. ιατίθεται οσό είκοσι εκατοµµυρίων ( ) ευρώ α ό το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω ρογραµµάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω όροι µεταβιβάζονται α ό το Υ ουργείο Οικονοµικών και εγγράφονται στον ροϋ ολογισµό τρέχοντος έτους του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ε.Φ ).. Προγράµµατα ή δράσεις, ου χρηµατοδοτούνται α ό τους ως άνω όρους, ροκηρύσσονται µε α όφαση του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε δυνητικούς δικαιούχους τους ιστο οιηµένους φορείς αροχής υ ηρεσιών στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων. 6. Ως ε ιλέξιµα για χρηµατοδότηση ρογράµµατα ή δράσεις, κατά την ρώτη εφαρµογή του αρόντος, ορίζονται τα ρογράµµατα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και αροχής υ ηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων. 7. Οι ροτάσεις ου κατατίθενται στο λαίσιο ρογραµµάτων ή δράσεων της ως άνω αραγράφου αξιολογούνται α ό τριµελή Ε ιτρο ή ου α οτελείται α ό εκ ροσώ ους του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και κάθε αναγκαία διαδικασία και λε τοµέρεια εφαρµογής ορίζονται στη σχετική ροκήρυξη. 8. Η υλο οίηση των ρογραµµάτων ή δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει αροχής υ ηρεσιών κοινωνικής φροντίδας δύναται να ραγµατο οιείται µε ρογραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των φορέων υλο οίησης. 9. Στους φορείς υλο οίησης των αρα άνω ρογραµµάτων υ άγονται τα Νοµικά Πρόσω α ηµοσίου ικαίου, τα εκκλησιαστικά φιλανθρω ικά ιδρύµατα, οι φορείς της Εκκλησίας και τα ιστο οιηµένα α ό το Υ ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε το Ν.2646/1998 Νοµικά Πρόσω α Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα, ου α οδεδειγµένα δραστηριο οιούνται στην αροχή υ ηρεσιών στην οµάδα στόχου των αστέγων. 2

3 10. Η αρακολούθηση της υλο οίησης των ρογραµµάτων ή δράσεων ανατίθεται σε Ε ιτρο ή, η ο οία συστήνεται µε κοινή α όφαση των Υ ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υγείας και στην ο οία συµµετέχουν τρεις (3) εκ ρόσω οι του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο (2) εκ ρόσω οι του Υ ουργείου Οικονοµικών, ένας (1) εκ ρόσω ος του Υ ουργείου Εσωτερικών και ένας (1) εκ ρόσω ος του Υ ουργείου Υγείας. 11. Ως δυνητικό µέσο αροχής υ ηρεσιών ή αγαθών στο λαίσιο των ανωτέρω ρογραµµάτων ή δράσεων καθιερώνεται η Κοινωνική Ε ιταγή. Η Κοινωνική Ε ιταγή ενσωµατώνει την αξία συγκεκριµένης κοινωνικής αροχής, η ο οία είναι ατοµική και αρέχεται στο δικαιούχο του ρογράµµατος ου την ενεργο οιεί α οκλειστικά για την α ολαβή των συγκεκριµένων αγαθών ή/και υ ηρεσιών. Οι ροδιαγραφές, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των δυνητικών αρόχων, η διαδικασία και τα κριτήρια ε ιλογής των δικαιούχων, οι φορείς υλο οίησης καθώς και κάθε άλλο θέµα ου αφορά στην εφαρµογή του αρόντος καθορίζονται µε κοινή α όφαση των συναρµόδιων Υ ουργών. 12. Κατά την ρώτη εφαρµογή, η ανάθεση των ρογραµµάτων ή δράσεων είτε µέσω ροκηρύξεων είτε µέσω ρογραµµατικών συµβάσεων ρέ ει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών α ό τη δηµοσίευση του αρόντος. Η ροθεσµία της αρούσας αραγράφου δύναται να αρατείνεται µε α όφαση του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ 1. Ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι ο οίοι διέκοψαν την ε αγγελµατική τους δραστηριότητα ή ροέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη.ο.υ. σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1102/ και δεν εµ ί τουν στις διατάξεις της αραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του νόµου 384/2010 ή συνεχίζουν την ε αγγελµατική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα ροστατευόµενα µέλη αυτών αροχή ασθένειας σε είδος, µέχρι , εφόσον οι οφειλές τους ρος τον Ο.Α.Ε.Ε. αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού ετήσιου οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υ ερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. 2. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Μηχανικών και Εργολη τών ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ οι ο οίοι έχουν α ολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα δικαιούνται οι ίδιοι και τα ροστατευόµενα µέλη αυτών αροχές ασθένειας σε είδος µέχρι , εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού ετήσιου οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υ ερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. 3

4 3. Οι υ ερήλικες ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, των ο οίων το συνταξιοδοτικό δικαίωµα ε ανεξετάζεται βάσει της ερί τωσης της υ ο αραγράφου Ι.Α.6. του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 (Α 222) και δεν ληρούν τις ροϋ οθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα ροστατευόµενα µέλη αυτών αροχές ασθένειας σε είδος µέχρι Με κοινές α οφάσεις των Υ ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία, τα ειδικότερα ζητήµατα και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια εφαρµογής της αρούσας αραγράφου. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ 1. Στα στελέχη των Ενό λων υνάµεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα ο οία αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 0 και 1 του ν.320/2003 (Α 297), ό ως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά την , καταβάλλεται εφά αξ χρηµατική ενίσχυση, ύψους εντακοσίων (00) ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης ραγµατο οιείται µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (Ε.Α.Π.) µε καταστάσεις ου συντάσσουν οι εκκαθαριστές α οδοχών των οικείων Υ ηρεσιών. 2. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι συνολικές µεικτές τακτικές α οδοχές µηνός Ιανουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν υ ερέβαιναν τα χίλια εντακόσια (1.00) ευρώ. Για α οδοχές άνω α ό χίλια εντακόσια (1.00) ευρώ και µέχρι χίλια εντακόσια σαράντα δύο (1.42) ευρώ, η εφά αξ χρηµατική ενίσχυση µειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ για κάθε ένα (1) ε ι λέον ευρώ α οδοχών. 3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του αρόντος άρθρου, στις µηνιαίες τακτικές α οδοχές δεν συνυ ολογίζονται οι κάτωθι αροχές: α) Η οικογενειακή αροχή (άρθρο 17 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α )). β) Η ειδική α οζηµίωση της αριθµ /1423/0022/ κ.υ.α. (ΦΕΚ 199 Β ), ου κυρώθηκε µε το άρθρο 7 αρ.1 του ν.188/1989 (ΦΕΚ 148 Α ) και της αριθµ /4033/ κ.υ.α. (ΦΕΚ 8 Β ), ου κυρώθηκε µε το άρθρο αρ.θ του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α ). γ) Το ε ίδοµα αυξηµένης ε ιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων (άρθρο 1 αρ.α8 του ν.320/2003). 4. Η ανωτέρω χρηµατική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υ όκειται σε ο οιαδή οτε κράτηση δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη ρος το ηµόσιο ή ιστωτικά ιδρύµατα και δεν υ ολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή ο οιασδή οτε άλλης αροχής κοινωνικού ή ρονοιακού χαρακτήρα. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 4

5 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ 1. Το άρθρο 1 του.δ. 3/2013 (Α 96) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 1. Το ε άγγελµα του αναλογιστή, του ο οίου, αντικείµενο α οτελεί, το σύνολο των αρµοδιοτήτων ου ρητά αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου του ν.δ 400/1970 (Α 10), ασκείται ελεύθερα µετά άροδο τριµήνου α ό την αναγγελία έναρξής του στη ιεύθυνση Πιστωτικών και ηµοσιονοµικών Υ οθέσεων, της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής, του Υ ουργείου Οικονοµικών, εφεξής «Αρµόδια ιοικητική Αρχή». Η αναγγελία του ροηγούµενου εδαφίου συνοδεύεται α ό τα α αραίτητα δικαιολογητικά για την ιστο οίηση της συνδροµής των νοµίµων ροϋ οθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος. Η Αρµόδια ιοικητική Αρχή µ ορεί εντός τριών (3) µηνών α ό την αναγγελία έναρξης του ε αγγέλµατος α ό τον ενδιαφερόµενο, να α αγορεύσει την έναρξη του ε αγγέλµατος του αιτούντος, στην ερί τωση ου δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες ροϋ οθέσεις ή δεν ροκύ τει η συνδροµή τους α ό τα υ οβληθέντα στοιχεία. Εφόσον ληρούνται όλες οι νόµιµες ροϋ οθέσεις, η Αρµόδια ιοικητική Αρχή εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Αναλογιστών του άρθρου 6 του αρόντος. 2. Στην ερί τωση ου δεν ληρούνται οι νόµιµες ροϋ οθέσεις ή δεν ροκύ τει η συνδροµή τους α ό τα υ οβληθέντα στοιχεία, η Αρµόδια ιοικητική Αρχή, ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο µητρώο, γνωστο οιώντας και τους σχετικούς λόγους.». 2. Το άρθρο 2 του Π 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 ικαίωµα εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 1 έχει κάθε ενδιαφερόµενος ου ληροί σωρευτικά τις αρακάτω ροϋ οθέσεις: α) Έχει ροσκοµίσει ιστο οιητικό οινικού µητρώου γενικής χρήσης, το ο οίο ανανεώνεται κάθε δύο έτη µε ε ιµέλεια της Αρµόδιας ιοικητικής Αρχής. Ο αιτών ρέ ει να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για ο οιοδή οτε κακούργηµα ή για ληµµέληµα για τα αδικήµατα της κλο ής, υ εξαίρεσης, α άτης, υ εξαίρεσης στην υ ηρεσία, λαστογραφίας, α ιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκο ίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κά οιο άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα. β) ιαθέτει τυχίο θετικών ή οικονοµικών ε ιστηµών ανώτατης σχολής της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής, της ο οίας η ισοτιµία έχει αναγνωρισθεί α ό τις αρµόδιες ελληνικές αρχές. γ) Έχει ροσκοµίσει ιστο οιητικό, α ό το ο οίο α οδεικνύεται ότι ο αιτών εκ ληρώνει τουλάχιστον µία α ό τις κάτωθι ροϋ οθέσεις : αα) έχει ιστο οιηθεί ως αναλογιστής α ό αρµόδιο φορέα δια ιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του αναλογιστή, α ό το Εθνικό σύστηµα ια ίστευσης (ΕΣΥ )

6 ββ) έχει ιστο οιηθεί ως αναλογιστής α ό αρµόδιο φορέα δια ιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του αναλογιστή, α ό Φορέα ια ίστευσης µέλος της Ευρω αϊκής Συµφωνίας Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης (ΕΑ- MLA) γγ) έχει ιστο οιηθεί α ό ε αγγελµατική ένωση ή οργανισµό ου ληροί τις ροϋ οθέσεις της αραγράφου 2 του άρθρου 3 του.δ 38/2010 (Α 78) δδ) ασκεί νόµιµα το ε άγγελµα του αναλογιστή σε ο οιοδή οτε κράτος-µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας. Στην ερί τωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος υ οχρεούται να ροσκοµίσει σχετικό ιστο οιητικό α ό τον αρµόδιο φορέα του κράτους- µέλους ή του τρίτου κράτους». 3. Το άρθρο 3 του Π 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 1. Για την α όκτηση του ιστο οιητικού του στοιχείου αα) της ροϋ όθεσης γ) του άρθρου 2 του αρόντος ο υ οψήφιος υ όκειται σε γρα τές εξετάσεις ου διενεργούνται δύo (2) φορές το χρόνο, α ό τους δια ιστευµένους φορείς. Η κλίµακα βαθµολογίας είναι ακέραιες µονάδες α ό το µηδέν (0) έως το εκατό (100). Ε ιτυχών θεωρείται ο υ οψήφιος, ο ο οίος συγκέντρωσε στο εξεταζόµενο γνωστικό αντικείµενο τουλάχιστον τον βαθµό ενήντα (0). Οι ενδιαφερόµενοι υ οχρεούνται στην ε ιτυχή εξέταση των ακολούθων οκτώ (8) γνωστικών αντικειµένων». 2. Οι ενδιαφερόµενοι υ οχρεούνται να ληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες ροϋ οθέσεις: α) ε ιτυχή εξέταση στα ακόλουθα έξι (6) γνωστικά αντικείµενα: αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυ ο οίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύ ων γγ) Αναλογιστικά Πρότυ α Συµβάντων Ζωής και Θανάτου δδ) Αναλογιστικά Πρότυ α Ε ιβίωσης εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυ α στ) Ποσοτικο οίηση και Αναλογιστική ιαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα β) ε ιτυχή εξέταση σε δύο (2) εκ των ακολούθων τεσσάρων (4) µαθηµάτων: αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση ββ) Ασφαλίσεις Ζωής γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών δδ) Ασφαλίσεις Υγείας 3. Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της αραγράφου 2 του άρθρου 4 του αρόντος είναι η ακόλουθη: α) αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά Θεωρία Τόκου 6

7 Ε ιτόκιο και συναρτήσεις ε ιτοκίου, αρούσα και συσσωρευµένη αξία, είδη ραντών, µεταβλητές ράντες, χρηµατορροές γενικά, εξισώσεις αξίας, α όδοση ενός κεφαλαίου, µέτρα α όδοσης (εσωτερική α όδοση, χρονοσταθµισµένη α όδοση, µέτρα αξιολόγησης των ε ενδυτικών ε ιλογών), χρεολυτικά σχήµατα (γενικό ρότυ ο, κλασσική µέθοδος, καταναλωτικά σχήµατα), οµόλογα, αραδοσιακή τιµολόγηση, οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια, διαχρονική διάρθρωση των ε ιτοκίων (spot rates, forward rates, par yields) και καµ ύλες α οδόσεων. Ανοσο οίηση ιάρκεια και κυρτότητα των το οθετήσεων, δείκτες µέσης διάρκειας και δείκτες διασ οράς (volatility), µέθοδοι ανοσο οίησης, ε ιδίωξη του οµολήκτου στοιχείων του ενεργητικού και υ οχρεώσεων (asset/liability matching), το ρόβληµα της ε ανε ένδυσης. Αγορές χρήµατος και κεφαλαίου Χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, αξιόγραφα και εµ ορεύµατα, χρηµατιστήρια, συνάλλαγµα, Είδη αξιόγραφων (έντοκα γραµµάτια, οµόλογα και οµολογίες, µετοχές, αράγωγα, κλ.), δανεισµός, short sales, γραµµή της αγοράς, στάθµιση κινδύνου και στρατηγικές, τιµολόγηση futures και forwards, swaps, µετατρέψιµα οµόλογα, υβριδικά αξιόγραφα. ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυ ο οίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύ ων. Αναλογιστική Προτυ ο οίηση Αρχές και µέθοδοι ροτυ ο οίησης, χρήση και εριορισµοί ροτύ ων, στοχαστικά και ντετερµινιστικά ρότυ α, ιδιότητας ροτύ ων, ανάλυση α οτελεσµάτων, ανάλυση ευαισθησίας αραδοχών, αρουσίαση των α οτελεσµάτων, Στοχαστικά ρότυ α Στοχαστικές ανελίξεις, κατηγορίες στοχαστικών ανελίξεων, µέθοδοι ροσοµοίωσης, ροσοµοίωση Monte-Carlo, χρονοσειρές. Πρότυ α ζηµιών Ατοµικό και συλλογικό ρότυ ο, Κατανοµές ζηµιών (ζηµιοκατανοµές ή κατανοµές α ώλειας) και κατανοµές α οζηµιώσεων, οικογένειες κατανοµών και µετασχηµατισµένων κατανοµών, µίξεις κατανοµών, εµ ειρικές εκτιµήσεις, αραµετρικές σηµειακές εκτιµήσεις και υ ολογιστικοί αλγόριθµοι, εκτιµήσεις µε διαστήµατα εµ ιστοσύνης, µη- αραµετρικές εκτιµήσεις και εκτιµήσεις µέσω µεθόδων ροσοµοίωσης, εκτιµήσεις µέσω µεθόδων Μ εϋζιανής στατιστικής, µη οµαδο οιηµένα και οµαδο οιηµένα δεδοµένα ζηµιών, ερικοµµένα, και µετατο ισµένα δεδοµένα ζηµιών, εκτιµήσεις και έλεγχοι υ οθέσεων ζηµιοκατανοµών µέσω τέτοιων δεδοµένων. Εφαρµογές στις µη αναλογικές καλύψεις κινδύνου, ασυ-µ τωτικές εκτιµήσεις των ιθανοτήτων στο δεξιό άκρο των κατανοµών, υ ολογισµός και άνω φράγµατα ασφαλίστρων stop loss, stop loss και ληθωρισµός, ρήτρες θετικής εµ ειρίας. Εφαρµογές στην αντασφάλιση. Αξιολόγηση και ε ιλογή ροτύ ων 7

8 Έλεγχοι στατιστικών υ οθέσεων και έλεγχοι καλής ροσαρµογής (χτετράγωνο, Kolmogorov-Smirnov, µέγιστης ιθανοφάνειας), ανάλυση σεναρίων, ανάλυση ευαισθησίας, back testing, reconciliation, audit trail. Θεωρία χρεωκο ίας Η διαδικασία του λεονάσµατος, ο συντελεστής ροσαρµογής και οι ροσεγγίσεις του, η ιθανότητα χρεοκο ίας, διακριτή διαδικασία λεονάσµατος, τυχαίες µεταβλητές συναφείς ρος τη διαδικασία λεονάσµατος. Θεωρία αξιο ιστίας Θεωρία της αξιο ιστίας (credibility), µερική και λήρης αξιο ιστία, ρότυ α Buhlmann και Buhlmann Straub, άλλα ρότυ α, συναρτήσεις α ώλειας, αξιο ιστία Bayes, εφαρµογές, µέθοδοι χρονοσειρών, φίλτρα Kalman, εφαρµογές στις οµαδικές ασφαλίσεις ροσώ ων. Πρότυ α ασφαλίσεων κατά ζηµιών. ιαχρονική εξέλιξη των α οζηµιώσεων µιας χρήσης ή ενός ασφαλιστικού έτους, α οθέµατα εκκρεµών ζηµιών και ε ιµερισµένων (ALAE) και µη ε ιµερισµένων (ULAE) εξόδων διακανονισµού, µέθοδοι α οθεµατο οίησης (loss reserving) συνολικές και δοµικές, τριγωνικές µέθοδοι διαχρονικής εξέλιξης των α οζηµιώσεων (chain ladder κλ.), µέθοδος του ροσδοκώµενου δείκτη ζηµιών (expected loss ratio), µέθοδος Reid, µέθοδος Bornhuetter- Ferguson, χωριστή µοντελο οίηση συχνότητας και σφοδρότητας, αραµετρικές µέθοδοι (χρήση ζηµιοκατανοµών). Γενικευµένα Γραµµικά Πρότυ α γγ) Αναλογιστικά ρότυ α Συµβάντων Ζωής και Θανάτου Πίνακες και συναρτήσεις ε ιβίωσης, ένταση και άλλοι δείκτες θνησιµότητας, ροσεγγιστικές µέθοδοι. Είδη ατοµικής ασφάλισης, αναλογιστικές αρούσες αξίες, διασ ορές και συνδιακυµάνσεις αρουσών αξιών. Είδη ραντών, αναλογιστικές αρούσες αξίες και διασ ορές ραντών, σχέσεις ραντών και ασφαλίσεων. Ασφάλιστρα (ενιαία, ετήσια, τµηµατικώς καταβαλλόµενα), ροσεγγιστικές σχέσεις µεταξύ διάφορων ειδών ασφαλίστρων. Αναδροµικές και διαφορικές σχέσεις για ασφαλίσεις και ράντες Μαθηµατικά α οθέµατα όλων των ειδών, διαφορικές εξισώσεις και ροσεγγιστικές σχέσεις, θεωρήµατα Lidstone και Hattendorf, εναλλακτικές µέθοδοι α οθεµατο οίησης (στοχαστικές και µη), έλεγχοι της ε άρκειας των α οθεµάτων. Α ό κοινού ιθανότητες ζωής και θανάτου, ασφαλίσεις και ράντες «ε ί δύο κεφαλών», ενιαία ασφάλιστρα για τις ερι τώσεις Gompertz και Makeham καθώς και υ ό την αραδοχή οµοιόµορφης κατανοµής των θανάτων (UDD). δδ) Αναλογιστικά ρότυ α Ε ιβίωσης Βασικές δηµογραφικές έννοιες, βασικοί δηµογραφικοί δείκτες, στοιχεία ληθυσµιακής θεωρίας. Πρότυ α ε ιβίωσης διακριτά ( ίνακες ζωής) και αναλυτικά (συναρτήσεις ε ιβίωσης), ίνακες εριόδου και γενεάς, τάσεις θνησιµότητας. 8

9 Εφαρµογή αραµετρικών ροτύ ων (Gompertz, Makeham, Weibull, άλλα) σε διακριτά στοιχεία, µέθοδος των Ρο ών, µέθοδος µέγιστης ιθανοφάνειας, ρότυ α αναλογικών κινδύνων. Μέτρηση της θνησιµότητας, έκθεση στον κίνδυνο, µέθοδοι ηµερολογιακού έτους (calendar year), ασφαλιστικού έτους (policy year) και έτους ζωής (life year), α ογραφική µέθοδος και ευθεία µέθοδος, κατασκευή ινάκων, ίνακες µε ολλα λά αίτια εξόδου, συνδυασµένοι ίνακες ( χ. Θνησιµότηταςνοσηρότητας). Εκτίµηση Kaplan-Meier και Nelson-Aalen. Μέθοδοι εξοµάλυνσης, γραφική µέθοδος, σύγκριση µε τυ ικό ίνακα, µέθοδος Whittaker, αραµετρικές και ηµι αραµετρικές µέθοδοι, µέθοδος Bayes. Έλεγχοι καλής εφαρµογής και έλεγχοι του λείου της εφαρµογής εριλαµβανοµένων: έλεγχος χ-τετράγωνο, έλεγχος οµαδο οίησης ρόσηµων, έλεγχος σειριακών συσχετίσεων. Πίνακες µε ολλα λά αίτια εξόδου και εκτίµηση των αραµέτρων, ρότυ α Markov και εξισώσεις Kolmogorov. εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυ α Υ οδείγµατα Χαρτοφυλακίου Μέθοδοι τιµολόγησης αξιόγραφων, ρότυ α ισορρο ίας και ρότυ α no arbitrage, το ρότυ ο Markowitz και το ρότυ ο τιµολόγησης άγιων στοιχείων (CAPM), µέθοδοι ε ιλογής χαρτοφυλακίου, α οτελεσµατική µεθόριος, χαρτοφυλάκια ελάχιστης διασ οράς. Στοχαστικά Υ οδείγµατα Ε ιτοκίων Το ε ιτόκιο ως τυχαία µεταβλητή, λογαριθµική κανονική κατανοµή, υ οδείγµατα ε ιτοκίων no-arbitrage, ισορρο ίας, υ οδείγµατα ε ιτοκίου χ Vasicek, CIR, BDT, Black-White, LLM κλ. Υ οδείγµατα α οτίµησης αραγώγων ροϊόντων ικαιώµατα ροαιρετικής αγοράς (options) και είδη αυτών, τιµολόγηση των δικαιωµάτων, διωνυµικό ρότυ ο, τύ ος Cox Ingersoll, ρότυ ο Black Scholes. Ισοδύναµα martingale µέτρα και κινδυνουδέτερες (risk neutral) ιθανότητες, αυτοχρηµατοδοτούµενα χαρτοφυλάκια, τιµολόγηση ευρω αϊκών και αµερικανικών δικαιωµάτων (options), λογαριθµική κανονική κατανοµή, ανέλιξη Wiener, γεωµετρική κίνηση Brown, στοχαστική ολοκλήρωση, λήµµα Ito, θεώρηµα Girsanov, τιµολόγηση µέσω στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων, στάθµιση κινδύνου µε delta-hedging, Greeks, εξωτικά αράγωγα ροϊόντα, ροσοµοίωση α ό λογαριθµοκανική κατανοµή. στστ) Ποσοτικο οίηση και Αναλογιστική ιαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα Οι κίνδυνοι µιας (αντ)ασφαλιστικής ε ιχείρησης. Ορισµοί και ταξινόµηση κινδύνων Ανάλυση συσχετίσεων µεταξύ κινδύνων, ανάλυση και αξιολόγηση τεχνικών συνάθροισης (correlations, tail-correlations, integrated risk distributions, dynamic financial analysis, copulas), σχεδιασµός, εφαρµογή και ανάλυση σεναρίων και εκτέλεση ασκήσεων ροσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων στο λαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων. 9

10 Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων ου ηγάζουν α ό την εφαρµογή και χρήση υ οδειγµάτων (model risk, parameter risk). Υ ολογισµός τεχνικών ροβλέψεων ε ί τη βάσει των χρηµατικών ροών, µέθοδοι υ ολογισµού βέλτιστης εκτίµησης, εριθώριο κινδύνου σύµφωνα µε τη µέθοδο του κόστους κεφαλαίου, hedgeable και non-hedgeable υ οχρεώσεις, ροσεγγιστικές µέθοδοι. Καθορισµός αραδοχών και σεναρίων Κίνδυνοι νέων ροϊόντων Παρακολούθηση της εµ ειρίας και της έκθεσης στον κίνδυνο Οικονοµικά µέτρα αξίας (.χ. EV, MCEV) και η χρήση τους στη διαχείριση κινδύνου και στο σύστηµα λήψεως α οφάσεων. Θεωρητικό υ όβαθρο κεφαλαίου κινδύνου, οικονοµικό κεφάλαιο, σχεδιασµός και δοµή εσωτερικών υ οδειγµάτων. Μέθοδοι υ ολογισµού κεφαλαιακών α αιτήσεων ιαχείριση και ροϋ ολογισµός κεφαλαίων Μέτρα κινδύνου και ιδιότητες αυτών ιακινδυνευόµενο κεφάλαιο (VaR), αναµενόµενο έλλειµµα (expected shortfall) και άλλα συναφή µέτρα, δείκτες κινδύνου και µέθοδοι ιεράρχησης των κινδύνων, µέθοδοι ε ιµερισµού (quantile, cost of capital) των κεφαλαίων κινδύνου. Στοιχεία της θεωρίας ακραίων τιµών (EVT). β) Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της αραγράφου 2β του άρθρου 4 του αρόντος είναι η ακόλουθη: αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση. Θεωρία, σχεδιασµός και δοµή των συνταξιοδοτικών σχηµάτων, ληθυσµιακή θεωρία, στατιστικά στοιχεία και αναλογιστικές υ οθέσεις, βασικές αναλογιστικές συναρτήσεις, βασικές έννοιες συνταξιοδοτικού κόστους. Μέθοδοι κοστολόγησης (συσσωρευµένης αροχής (accrued), ιστούµενης µονάδας (unit credit), ροβεβληµένης αροχής (projected), ηλικίας κατά την είσοδο (entry age normal), τρέχουσας ηλικίας (attained age), συνολική (aggregate), γενικευµένες µέθοδοι κοστολόγησης, αρχική και τελική χρηµατοδότηση, κοστολόγηση των συµ ληρωµατικών αροχών, ανάλυση αναλογιστικού κέρδους/ζηµίας. Μέθοδοι χρηµατοδότησης του κόστους των συντάξεων (pension funding), ε ένδυση του ενεργητικού των συνταξιοδοτικών ταµείων. Σύγκριση των µεθόδων κοστολόγησης, ανάλυση ευαισθησίας, µεσοµακρο ρόθεσµες ροβολές, εριουσιακά στοιχεία και ε ενδύσεις ενός σχήµατος, έναρξη, λειτουργία και αναλογιστική αρακολούθηση ενός σχήµατος, ανάλυση της εµ ειρίας. Βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, αναλογιστική θεώρηση του διανεµητικού συστήµατος και άλλων χρηµατοδοτικών σχηµάτων, δοµή και διάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ε ισκό ηση της κοινωνικής ασφάλισης στο διεθνή χώρο, ρόσφατες εξελίξεις και τάσεις. ββ) Ασφαλίσεις Ζωής Εθνικό θεσµικό λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ 10

11 Είδη καλύψεων, όρια, α αλλαγές, όροι συµβάσεων Παράγοντες κινδύνου και αράγοντες τιµολόγησης, α αιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε ιλογή αραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς αράγοντες. Είδη εξόδων, µέθοδοι ανάλυσης των εξόδων, α οθέµατα διαχειριστικών εξόδων, τρο ο οιηµένα α οθέµατα και α οθέµατα ισολογισµού, αξίες εξαγοράς και ελεύθερα Ανάλυση των α οκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο ενεργητικό (asset shares) και διανοµή του λεονάσµατος, δοκιµασίες κερδοφορίας (profit testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value). Ειδικές ασφαλίσεις, ράντες ανα ηρίας, α αλλαγή α ό την ληρωµή των ασφαλίστρων Σύγχρονα µεταβλητά ροϊόντα (unit linked και άλλα) / εριγραφή και α οτίµηση χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων Τεχνικές α οτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, ροεξοφλητικές, κινδυνoουδέτερες. ιαχείριση άγιων στοιχείων και διαχείριση α αιτήσεων / υ οχρεώσεων (ALM) υναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου). γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών Εθνικό θεσµικό λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ Είδη καλύψεων, όρια, α αλλαγές, όροι συµβάσεων Παράγοντες κινδύνου και αράγοντες τιµολόγησης, α αιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε ιλογή αραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς αράγοντες. Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες, αθροιστικές και ολλα λασιαστικές διαβαθµίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της α οτελεσµατικότητας της ταξινόµησης, συστήµατα bonus-malus. Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε εµ ειρικά δεδοµένα, έλεγχοι καλής ροσαρµογής, ροσοµοίωση. Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά αράγοντα, τεχνικές ελάχιστης µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά ρότυ α, µέθοδοι Markov και MCMC). Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιο ιστίας Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι α οθεµατο οίησης (Mack, Munich Chain Ladder, στοχαστικές µέθοδοι, ροσοµοίωση) Μεταβλητότητα των α οθεµάτων /Έλεγχος της ε άρκειας των α οθεµάτων 11

12 Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος). Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση µη αναλογικών καλύψεων, µέθοδος burning cost, ροβλήµατα α οθεµατο οίησης του αντασφαλιστή). δδ) Ασφαλίσεις Υγείας Εθνικό θεσµικό λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ Είδη καλύψεων, όρια, α αλλαγές, όροι συµβάσεων Παράγοντες κινδύνου και αράγοντες τιµολόγησης, α αιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε ιλογή αραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς αράγοντες. Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες, αθροιστικές και ολλα λασιαστικές διαβαθµίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της α οτελεσµατικότητας της ταξινόµησης. Ασφαλίσεις Υγείας διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις κατά ζηµιών. Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε εµ ειρικά δεδοµένα, έλεγχοι καλής ροσαρµογής, ροσοµοίωση. Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά αράγοντα, τεχνικές ελάχιστης µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά ρότυ α, µέθοδοι Markov και MCMC) Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιο ιστίας Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι α οθεµατο οίησης Μεταβλητότητα των α οθεµάτων /Έλεγχος της ε άρκειας των α οθεµάτων Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος) Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση µη αναλογικών καλύψεων, µέθοδος burning cost, ροβλήµατα α οθεµατο οίησης του αντασφαλιστή, χρήση αράγωγων ροϊόντων και cat bonds). Ασφαλίσεις Υγείας µη διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις κατά ζηµιών. Τεχνικές α οτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, ροεξοφλητικές, κινδυνοουδέτερες. Ανάλυση των α οκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο ενεργητικό (asset shares) και διανοµή του λεονάσµατος, δοκιµασίες κερδοφορίας (profit testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value). ιαχείριση άγιων στοιχείων και διαχείριση α αιτήσεων/ υ οχρεώσεων (ALM) υναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου). 4. Το άρθρο 4 του.δ. 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 12

13 1. Η διάρκεια ισχύος των ιστο οιητικών Αναλογιστή ου χορηγούνται α ό τους δια ιστευµένους φορείς ιστο οίησης είναι ενταετής. 2. Ο δια ιστευµένοι φορείς οφείλουν να εφαρµόζουν τεκµηριωµένη διαδικασία ετήσιας ε ιτήρησης και ε ανα ιστο οίησης των ιστο οιητικών ου εκδίδουν».. Το άρθρο του.δ. 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο Το Μητρώο Αναλογιστών τηρείται στην αρµόδια ιοικητική Αρχή, ε ικαιρο οιείται τουλάχιστον ανά έξι (6) µήνες και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ ουργείου Οικονοµικών.». 6. Το άρθρο 6 του.δ. 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής : «Άρθρο 6 1. Συνιστάται µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών, η ο οία εκδίδεται εντός τριών µηνών α ό τη δηµοσίευση του αρόντος, ενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο ιστο οιηµένων αναλογιστών, το ο οίο α οτελείται α ό: α) Έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Ε ικρατείας µε τον ανα ληρωτή του. β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον ανα ληρωτή του. γ) Τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Πιστωτικών και ηµοσιονοµικών Υ οθέσεων της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ ουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα ληρωτή του. δ) Τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Ε ο τείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τρά εζας της Ελλάδος. ε) Έναν ιστο οιηµένο αναλογιστή µε ελάχιστη αναλογιστική εµ ειρία 10 ετών, µε τον ανα ληρωτή του, ο ο οίος ε ιλέγεται µετά α ό κλήρωση. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραµµατέας υ άλληλος της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ ουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα ληρωτή του. Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης. 2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ε ιλαµβάνεται, αυτε άγγελτα ή κατό ιν έγγραφης καταγγελίας, αραβάσεων της νοµοθεσίας και του εκάστοτε ρυθµιστικού λαισίου ου διέ ει τις εργασίες των ιστο οιηµένων αναλογιστών, ερι τώσεων ληµµελούς ασκήσεως των καθηκόντων του ιστο οιηµένου αναλογιστή, ανάρµοστης ή αναξιο ρε ούς συµ εριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και αραβάσεων του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας και των ευρω αϊκών ή διεθνών αναγνωρισµένων αναλογιστικών ροτύ ων ή ροδήλως εσφαλµένων µελετών. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Πειθαρχικό Συµβούλιο α οφαίνεται αιτιολογηµένα, µετά α ό κλήση σε ακρόαση του ιστο οιηµένου αναλογιστή, εκτιµώντας δε τα ραγµατικά εριστατικά, δύναται να ε ιβάλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αρα τώµατος, τις ακόλουθες οινές: 13

14 α) Έγγραφη ε ί ληξη. β) Χρηµατικό ρόστιµο έως ένα εκατοµµύριο ( ) ευρώ, ανάλογο της βαρύτητας του αρα τώµατος και του ύψους της ροκληθείσας ζηµίας. Σε ερί τωση υ οτρο ής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να ε ιβάλλει ρόστιµο ύψους έως δύο εκατοµµύρια ( ) ευρώ. Ειδικώς, στην ερί τωση ε ιβολής ροστίµου σε νοµικό ρόσω ο, το ε ιβαλλόµενο ρόστιµο δύναται να ανέλθει έως οσού ίσου µε το δεκα λάσιο της αµοιβής ου τιµολογήθηκε στον ελάτη. γ) Προσωρινή στέρηση ιστο οίησης για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος. δ) Οριστική διαγραφή του ιστο οιηµένου αναλογιστή α ό το Μητρώο. Για την ε ιµέτρηση του ε ιβαλλόµενου ροστίµου σε κάθε µία α ό τις υ ο ερι τώσεις α` έως και δ` της ερί τωσης αυτής λαµβάνονται υ όψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της αράβασης, ο κίνδυνος για την αξιο ιστία και την ορθή λειτουργία του θεσµού των ιστο οιηµένων εκτιµητών, ο τυχόν ροσ ορισµός οφέλους και η τυχόν συνδροµή στο ρόσω ο του αραβάτη της ιδιότητας του κυρίου εταίρου στην ερί τωση άσκησης του ε αγγέλµατος α ό νοµικό ρόσω ο. 1. Σε ερί τωση δια ίστωσης της τέλεσης αράβασης α ό ιστο οιηµένο αναλογιστή, ου διενεργεί µελέτες στο όνοµα και για λογαριασµό νοµικού ροσώ ου, η ευθύνη του ιστο οιηµένου αναλογιστή δεν αίρει την τυχόν σωρευτική ειθαρχική ευθύνη του νοµικού ροσώ ου. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται για λόγους ροστασίας του δηµοσίου συµφέροντος να δηµοσιο οιεί µε κάθε ρόσφορο κατά την κρίση του µέσο τις α οφάσεις αυτού ου αφορούν την ε ιβολή ειθαρχικών κυρώσεων. 2. Κατά των α οφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου χωρεί ροσφυγή στα αρµόδια ιοικητικά ικαστήρια, µέσα σε ροθεσµία 60 ηµερών α ό την κοινο οίηση τους. 3. Τα ρόστιµα ου ε ιβάλλονται κατ` εφαρµογή της ερί τωσης 3 της αρούσας υ ο αραγράφου α οτελούν έσοδα του ηµοσίου και εισ ράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 36/1974), α ό την εκάστοτε αρµόδια φορολογική αρχή, η ο οία οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Αρµόδια ιοικητική Αρχή για την είσ ραξη ή µη του ροστίµου. 4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο στο λαίσιο της διερεύνησης υ οθέσεως για τη δια ίστωση της τυχόν τέλεσης αραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού λαισίου ου διέ ει τις εργασίες των ιστο οιηµένων αναλογιστών δύναται να λαµβάνει κατά την κρίση του ένορκες ή ανωµοτί µαρτυρικές καταθέσεις, µε την ε ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, και να ζητά ε εξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγραφα ου σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκο ό της ιστο οίησης και να καταγράφει τις σχετικές α αντήσεις.. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την ερί τωσης 4 της αρούσας υ ο αραγράφου, ραγµατο οιείται στην έδρα της Αρµόδιας ιοικητικής Αρχής. Το ελεγχόµενο ρόσω ο ου ρόκειται να καταθέσει κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα. Η κλήση υ ογράφεται α ό τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η κλήση εριέχει συνο τική 14

15 εριγραφή της υ όθεσης, για την ο οία ρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας και µνηµονεύει την αρχή στην ο οία αυτό καλείται. Η κλήση ε ιδίδεται στο εξεταζόµενο ρόσω ο µε δικαστικό ε ιµελητή, εφαρµοζοµένων αναλόγως των άρθρων 47 έως 7 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας, µία (1) τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα ριν α ό την ηµέρα για την ο οία καλείται ρος εξέταση. Η ροθεσµία κλήσης µ ορεί να αρατείνεται σε έντε () εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο ρόσω ο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός του νοµού Αττικής. Η ροθεσµία κλήσης αρατείνεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο ρόσω ο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός της ελληνικής ε ικράτειας. 6. Ο µάρτυρας, ριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα και το ε ώνυµο του, τον τό ο της γέννησης και της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του. 7. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται α ό τον γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου, έκθεση µαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση ρέ ει να αναφέρει τον τό ο και την ηµεροµηνία της κατάθεσης, την ώρα κατά την ο οία άρχισε και τελείωσε η κατάθεση και το ονοµατε ώνυµο του µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου ου έλαβε την κατάθεση, του γραµµατέα και του µάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν α ό τον µάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται α ό όλα τα αρευρισκόµενα κατά την εξέταση ρόσω α και υ ογράφεται α ό αυτά. Αν κά οιο α ό τα ρόσω α αυτά αρνείται να υ ογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση α οτελεί λήρη α όδειξη για όσα έχει καταθέσει ο µάρτυρας. Η έκθεση είναι άκυρη, εάν λεί ουν η χρονολογία (εκτός αν ροκύ τει µε βεβαιότητα α ό το όλο εριεχόµενο της έκθεσης ή α ό άλλα έγγραφα ου ε αναλαµβάνονται σε αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και των ε ωνύµων ή η υ ογραφή των ροσώ ων ου αρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, α ό τα ο οία ένα αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα και το άλλο τίθεται στο φάκελο της υ όθεσης. Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ποινικού Κώδικα.». 7. Το άρθρο 7 του.δ. 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Το εδίο εφαρµογής των άρθρων 1, 2, 4, και 6 ε εκτείνεται στους Αναλογιστές α) Κοινωνικής Ασφάλισης και β) Ταµείων Ε αγγελµατικής Ασφάλισης του άρθρου 7 του ν.3029/2002. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Εργασίας εξειδικεύονται τα γνωστικά αντικείµενα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού». ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ Α ό την έναρξη ισχύος του ν. 4223/2013 (Α 287) το άρθρο 38 τρο ο οιείται ως εξής: α. Στον τίτλο του άρθρου 38 η λέξη «ορκωτούς» αντικαθίσταται α ό τη λέξη «ιστο οιηµένους». 1

16 β. Το στοιχείο αα της υ ο ερί τωσης στ της ερί τωσης 2 της υ ο αραγράφου Γ.2 της αραγράφου Γ του άρθρου ρώτου του ν. 412/2013 (Α 107) αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Έχει ιστο οιηθεί ως εκτιµητής α ό αρµόδιο φορέα δια ιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του εκτιµητή, α ό το Εθνικό Σύστηµα ια ίστευσης (ΕΣΥ ), µέσω διαδικασίας εξετάσεων, ροϋ όθεση για συµµετοχή στις ο οίες α οτελεί η ροσκόµιση τυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής. Οι τίτλοι σ ουδών ου ροέρχονται α ό ιδρύµατα της αλλοδα ής ρέ ει να είναι αναγνωρισµένοι α ό τον αρµόδιο ιε ιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης ( ΟΑΤΑΠ) ως ισότιµοι και αντίστοιχοι ή ως ισότιµοι ρος τους α ονεµόµενους α ό τα ελληνικά ανώτατα εκ αιδευτικά ιδρύµατα. Εναλλακτικά, να έχει ιστο οιηθεί ως εκτιµητής α ό ε αγγελµατική εκτιµητική ένωση ή α ό εκτιµητικό οργανισµό ου ληρούν τις ροϋ οθέσεις της αραγράφου 2 του αρ. 3 του.δ. 38/2010 (Α 78).» γ. Το στοιχείο γγ της υ ο ερί τωσης στ της ερί τωσης 2 της υ ο αραγράφου Γ2 καταργείται. δ. Η υ ο αράγραφος Γ.3 της αραγράφου Γ του άρθρου ρώτου του ν.412/2013 καταργείται. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΙΠΕ 1. α. Η αράγραφος 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α 12) αριθµείται ως ερί τωση α και ροστίθεται ρώτο εδάφιο ως εξής: «Για τους σκο ούς της µεταβίβασης και εριέλευσης στο Ταµείο της κυριότητας ή άλλου εµ ράγµατος δικαιώµατος του Ελληνικού ηµοσίου ε ί των ακινήτων της αραγράφου 4, τα Υ οθηκοφυλακεία της εριφέρειας του ακινήτου ή τα οικεία Κτηµατολογικά Γραφεία, ό ου αυτά λειτουργούν, οφείλουν να χορηγούν ατελώς ιστο οιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και µη διεκδικήσεων, καθώς και ιστο οιητικά, αντίγραφα και α οσ άσµατα α ό τα κτηµατολογικά φύλλα, α ό τα διαγράµµατα και γενικώς α ό κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο, για τα εγγρα τέα δικαιώµατα του Ελληνικού ηµοσίου, κατό ιν σχετικής αιτήσεως ου δύναται να υ οβάλει, το Ταµείο είτε το ίδιο είτε δια της Εταιρείας Ακινήτων του ηµοσίου (ΕΤΑ Α.Ε.), ιδίως στις ερι τώσεις των ρος µεταβίβαση στο Ταµείο ακινήτων, τα ο οία εκ του νόµου υ άγονται στη διοίκηση και διαχείριση της τελευταίας, χωρίς υ οχρέωση καταβολής άγιων τελών ή αναλογικών δικαιωµάτων υ οθηκοφυλάκων, καθώς και τελών και λοι ών δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998, ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει.» β. Μετά την ερί τωση α της αραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, ό ως αριθµήθηκε µε την ροηγούµενη υ ο ερί τωση, ροστίθενται ερι τώσεις β και γ ως εξής: «β. Κατ εξαίρεση για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών ράξεων και εγγράφων ου καταρτίζονται σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου του 16

17 αρόντος νόµου και εφόσον το Ταµείο είναι συµβαλλόµενο, είτε για τον εαυτό του ατοµικά, είτε ως εντολοδόχος του Ελληνικού ηµοσίου, καταβάλλονται στους συµβολαιογράφους τα µειωµένα δικαιώµατα του άρθρου 14 αρ. 3 του ν. 316/2003 (Α 17). γ. Για τη µεταγραφή στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υ οθηκοφυλακείων των ανωτέρω δικαιο ραξιών της ερ. (β) καταβάλλονται στους µεν έµµισθους υ οθηκοφύλακες µόνο άγια δικαιώµατα εκατό (100 ) ευρώ, στους δε άµισθους υ οθηκοφύλακες τα δικαιώµατα αυτά εριορίζονται στο 1/20 των ε ιβαλλοµένων α ό τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υ ερβούν το οσό των δύο χιλιάδων εντακοσίων ευρώ (2.00 ), εφόσον υ ολογίζονται αναλογικά ή το οσό των διακοσίων ευρώ (200 ) σε κάθε άλλη ερί τωση, α οκλειοµένης ο οιασδή οτε άλλης ε ιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώρηση των δικαιο ραξιών της ερ. (β) στα κτηµατολογικά φύλλα των οικείων κτηµατολογικών γραφείων. Σε ερί τωση ου εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 32/1976, ό ως ισχύει, (Α 12), τα αρα άνω δικαιώµατα υ οθηκοφυλάκων και ροϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων εριορίζονται στο ύψος ου αναφέρει η εν λόγω διάταξη. Μη συµµόρφωση µε την αρούσα α ό υ οθηκοφύλακες ή ροϊσταµένους κτηµατολογικών γραφείων, εκτός των ειθαρχικών κυρώσεων, συνιστά αράβαση καθήκοντος, κατ άρθρο 29 του Ποινικού Κώδικα. Το εν λόγω αδίκηµα τελείται µε την άρνηση της µεταγραφής ή καταχώρισης και διαρκεί έως την οριστική µεταγραφή ή καταχώριση α ό τον αρµόδιο υ οθηκοφύλακα ή ροϊστάµενο του κτηµατολογικού γραφείου.». 2. Η ερί τωση γ της αραγράφου 17 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ε ιχορηγήσεις α ό το ηµόσιο, ανάλογα µε το ρόγραµµα αξιο οίησης και τις ανάγκες του και τις ανάγκες αρακολούθησης της εκτέλεσης συµβάσεων ου συνά τει το Ταµείο σύµφωνα µε το άρθρο.». 3. Το τελευταίο εδάφιο της αραγράφου 18 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται α ό εδάφια ως εξής: «Κατ εξαίρεση, τα έσοδα α ό µερίσµατα ε ί των κερδών της εκάστοτε τελευταίας χρήσεως δηµοσίων ε ιχειρήσεων και οργανισµών, ου εισ ράττει το Ταµείο, α οτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋ ολογισµού, µέχρι την αξιο οίηση των µετοχών των αρα άνω ε ιχειρήσεων και οργανισµών, και µεταφέρονται, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α ό την είσ ραξη τους, σε ίστωση του λογαριασµού του Ελληνικού ηµοσίου Νο /7 «Έσοδα ηµοσίου εξ εισ ράξεων µερισµατα οδείξεων του ηµοσίου». Τα µερίσµατα ου τυχόν διανέµονται α ό τα κέρδη ροηγούµενων χρήσεων, καθώς και το ροϊόν τυχόν µείωσης µετοχικού κεφαλαίου δηµοσίων ε ιχειρήσεων και οργανισµών ου εισ ράττει το Ταµείο α οδίδονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην αράγραφο 14 στον ειδικό λογαριασµό της αραγράφου του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α 71) µε την ονοµασία «Ελληνικό ηµόσιο (Ε ) Εισ ράξεις και Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση του ηµοσίου Χρέους.» 17

18 4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Προσωρινά και µέχρι το διορισµό νέου µέλους εφαρµόζεται η αράγραφος 8 του άρθρου 18 κ.ν. 2190/1920.».. Το δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Αντικατάσταση του Προέδρου, του ιευθύνοντος Συµβούλου και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ριν α ό τη λήξη της θητείας τους, ε ιτρέ εται µε α όφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, στις ακόλουθες ερι τώσεις: α) αν αραβούν τις υ οχρεώσεις των αραγράφων 13, 14, 1 και 16 του αρόντος άρθρου, β) όταν µε ράξεις ή αραλείψεις τους ε έρχεται αδικαιολόγητη διακο ή ή τίθενται εκ ροθέσεως σε κίνδυνο οι σκο οί του Ταµείου, γ) αν εκδοθεί για το οικείο ρόσω ο αµετάκλητο αρα εµ τικό βούλευµα για αδίκηµα ου συνε άγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υ αλλήλου ή έκ τωση δηµοσίου υ αλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 328/2007 (Α` 26).» 6. Στο τέλος της αραγράφου του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν κενωθεί η θέση του Προέδρου ο ιευθύνων Σύµβουλος ασκεί ροσωρινά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του Προέδρου για ερίοδο ου δεν µ ορεί να υ ερβαίνει τους έξι (6) µήνες.». 7. Στο τέλος της αραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν κενωθεί η θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου, το ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί ροσωρινά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του ιευθύνοντος Συµβούλου για ερίοδο ου δεν µ ορεί να υ ερβαίνει τους έξι (6) µήνες.». 8. Στο τέλος της αραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 ροστίθεται, α ό την έναρξη ισχύος του ν.3986/2011, εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις των αραγράφων 4, και 6 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α 18) δεν εφαρµόζονται για το Ταµείο». 9. α. Η υφιστάµενη αράγραφος 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, αναριθµείται σε ερί τωση α και µετά το ρώτο εδάφιο ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μεταξύ του Ταµείου και του Προέδρου, του ιευθύνοντος Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβούλου καταρτίζονται συµβάσεις αροχής υ ηρεσιών, κατό ιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.» 18

19 β. Μετά την ερί τωση α της αραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ό ως αναριθµήθηκε µε την ροηγούµενη υ ο ερί τωση ροστίθεται ερί τωση β ως εξής: «β. Τα εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέ ονται α ό το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και ε ικουρικής ασφάλισης, ρόνοιας και υγειονοµικής ερίθαλψης στο ο οίο υ άγονταν αµέσως ριν το διορισµό τους, θεωρούµενοι για την ασφάλισή τους ως έµµισθοι, ελλεί οντος δε τέτοιου καθεστώτος υ άγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, η ισχύς της ο οίας µ ορεί να ανατρέχει στην ηµεροµηνία διορισµού των άνω µελών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λε τοµέρεια για την αρακράτηση και καταβολή των σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου, α αλλασσόµενων α ό ρόσθετα τέλη, ρόστιµα, ροσαυξήσεις και λοι ές ε ιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι µηνών α ό την έκδοση της άνω α όφασης.». γ. Οι διατάξεις της ερί τωσης α της αραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ό ως αναριθµήθηκε µε την υ ο ερί τωση α της αρούσας ερί τωσης, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εφαρµογή των διατάξεων των αραγράφων 1 και 3 του άρθρου έκτου του ν. 4092/2012 (220 Α ) και του τελευταίου εδαφίου της ερί τωσης 8 της υ ο αραγράφου Γ1 της αραγράφου Γ του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α ). 10. Στο τέλος της αραγράφου 1 του άρθρου του ν. 3986/2011, ροστίθεται ερί τωση θ ως εξής: «θ) Έκδοση τίτλων ανταλλαξίµων µε µετοχές ου ανήκουν στην κυριότητα του Ταµείου. 11. Μετά την ερί τωση θ της αραγράφου 1 του άρθρου του ν. 3986/2011, ροστίθενται εδάφια ως εξής: Το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου ύστερα α ό γνώµη του Συµβουλίου Εµ ειρογνωµόνων α οφασίζει για την ειδικότερη µορφή της διαδικασίας εξεύρεσης αντισυµβαλλοµένων, λαµβάνοντας υ όψη τα συναλλακτικά ήθη σε αντίστοιχες συναλλαγές διεθνώς, τις ιδιαιτερότητες κάθε εριουσιακού στοιχείου, την ύ αρξη και τα χαρακτηριστικά του ε ενδυτικού ενδιαφέροντος και όσα άλλα στοιχεία κρίνει σηµαντικά για την βέλτιστη αξιο οίηση των εριουσιακών στοιχείων του Ταµείου και τηρώντας σε κάθε ερί τωση τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τη σύναψη συµβάσεων ου δεν εµ ί τουν στο εδίο εφαρµογής των οδηγιών ερί δηµοσίων συµβάσεων, ό ως οι κανόνες αυτοί α οτυ ώνονται στη νοµολογία του ικαστηρίου της Ευρω αϊκής Ένωσης και στην Ερµηνευτική Ανακοίνωση της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής 2006/C 179/02.». 12. Το δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 2 του άρθρου του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής: 19

20 «Οι συµβάσεις της αρούσας αραγράφου συνοµολογούνται µε όρους ανοικτής αγοράς, ο οιοδή οτε δε κόστος α ό αυτές, α οτελεί λειτουργικό κόστος του Ταµείου και βαρύνει το τίµηµα ου αυτό εισ ράττει α ό την αξιο οίηση εριουσιακών στοιχείων.» 13. Στο τέλος της αραγράφου 2 του άρθρου του ν. 3986/2011 ροστίθενται εδάφια ως εξής: «Το Υ ουργείο Τουρισµού είναι αρµόδιο για την αρακολούθηση και τήρηση των συµβατικών όρων ου αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανά τυξη τουριστικών λιµένων, οι ο οίοι αξιο οιούνται µε αραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε την ερι τ. ε της αραγράφου 1. Η σχετική σύµβαση αραχώρησης συνυ ογράφεται και α ό τον Υ ουργό Τουρισµού. Στην αρακολούθηση και τήρηση των συµβατικών όρων ου αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανά τυξη τουριστικών λιµένων της αρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998 συµ ράττει και η ΕΤΑ. Α.Ε., ό ου στην νοµοθεσία ροβλέ εται ή όταν της ζητηθεί α ό το ως άνω αρµόδιο Υ ουργείο. Το Υ ουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι αρµόδιο για την αρακολούθηση και τήρηση των συµβατικών όρων ου αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανά τυξη των λιµένων, οι ο οίοι αξιο οιούνται µε αραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε την ερι τ. ε της αραγράφου 1. Η σχετική σύµβαση αραχώρησης συνυ ογράφεται και α ό τον Υ ουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι κατά τα ανωτέρω αρµοδιότητες των Υ ουργείων Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν θίγουν τις διατάξεις των αραγράφων 14, 1, 16 και 17 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011. Για τεχνικά ζητήµατα ου ανακύ τουν ως ρος την τήρηση συµβατικών όρων ου συνοµολογούνται σύµφωνα µε το ροηγούµενο εδάφιο, µ ορεί να ροβλέ εται στη σύµβαση αραχώρησης ο ορισµός ανεξάρτητου τεχνικού ή /και ραγµατογνώµονα µε διαδικασία ου ροσδιορίζεται στη σύµβαση.». 14. Η αράγραφος 6 του άρθρου του ν. 3986/2011 τρο ο οιείται ως εξής: Οι λέξεις «Χρηµατιστήριο Αθηνών» αντικαθίστανται α ό τις λέξεις «Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του νόµου 3606/2007 (Α 19)», οι λέξεις «χρηµατιστηριακές εταιρίες» αντικαθίστανται α ό τις λέξεις «ιστωτικά ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ» και οι λέξεις «χρηµατιστηριακές συναλλαγές» αντικαθίστανται α ό τις λέξεις «συναλλαγές ου λαµβάνουν χώρα σε Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του νόµου 3606/2007». 1. Στο τέλος του άρθρου του ν. 3986/2011 ροστίθενται αράγραφοι 11 έως 14 ως εξής: «11. Για την ώληση µετοχών ου είναι εισηγµένες σε Οργανωµένη Αγορά ή εισάγονται σε Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του νόµου 3606/2007 (Α 19), αράλληλα µε την ώληση το Ταµείο δύναται ε ίσης να αναθέτει σε ιστωτικά ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ την εξεύρεση αγοραστών µέσω διαδικασίας 20

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.446/212 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ε είγουσες Ρυθµίσεις των Υ ουργείων ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΘΗΝΑ, 9-3-2012 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1040526 ΕΞ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10)

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/ 7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Επαγγελματικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης

Κανονισμός Επαγγελματικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης Κανονισμός Επαγγελματικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης Άρθρο 1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των εκπαιδευτικών και λοιπών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 25/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 65283 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Καστοριά, 26/06/2015. Αρ.Πρωτ.:2854 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καστοριά, 26/06/2015. Αρ.Πρωτ.:2854 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 26/06/2015 Αρ.Πρωτ.:2854 /νση: Μητρο όλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Ενηµέρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα