ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 1. ιατίθεται οσό τετρακοσίων ενήντα εκατοµµυρίων ( ) ευρώ α ό το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή κοινωνικού µερίσµατος ρος στήριξη των ολιτών και οικογενειών µε χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και ακίνητη εριουσία µικρής αξίας, µε βάση ειδικά εισοδηµατικά και εριουσιακά κριτήρια, τα ο οία καθορίζονται µε την Κοινή Υ ουργική Α όφαση της ερί τωσης 3 της αρούσας. 2. Το κοινωνικό µέρισµα καταβάλλεται εφά αξ, είναι αφορολόγητο, δεν υ όκειται σε ο οιαδή οτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη ρος το ηµόσιο ή ιστωτικά ιδρύµατα και δεν υ ολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. ή ο οιασδή οτε άλλης αροχής κοινωνικού ή ρονοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαµβάνει το κοινωνικό µέρισµα α ό µία και µόνο ηγή. 3. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται τα εισοδηµατικά και εριουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι ροϋ οθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρό ος καταβολής, ο χρόνος και τρό ος ελέγχου των εισοδηµατικών και εριουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή της αρούσας υ ο αραγράφου. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 1

2 1. Η αράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 402/2012 (Α 41) αντικαθίσταται α ό τότε ου ίσχυσε ως εξής: «3. Με α οφάσεις του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρµόδιου Υ ουργού, ου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι ροϋ οθέσεις υλο οίησης ρογραµµάτων για άστεγους, η έκταση και ο χρόνος αροχής κοινωνικής ροστασίας. Με όµοιες α οφάσεις καθορίζεται το λαίσιο ροδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, Κοινωνικών Ξενώνων ή άλλων δοµών και ειδικότερα οι φορείς υλο οίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές ροδιαγραφές, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς καταγραφής αστέγων και λοι ά θέµατα εφαρµογής της αρούσας.» 2. Στο άρθρο 29 του ν. 402/2012 (Α 41) ροστίθενται οι ακόλουθες αράγραφοι: «4. ιατίθεται οσό είκοσι εκατοµµυρίων ( ) ευρώ α ό το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω ρογραµµάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω όροι µεταβιβάζονται α ό το Υ ουργείο Οικονοµικών και εγγράφονται στον ροϋ ολογισµό τρέχοντος έτους του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ε.Φ ).. Προγράµµατα ή δράσεις, ου χρηµατοδοτούνται α ό τους ως άνω όρους, ροκηρύσσονται µε α όφαση του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε δυνητικούς δικαιούχους τους ιστο οιηµένους φορείς αροχής υ ηρεσιών στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων. 6. Ως ε ιλέξιµα για χρηµατοδότηση ρογράµµατα ή δράσεις, κατά την ρώτη εφαρµογή του αρόντος, ορίζονται τα ρογράµµατα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και αροχής υ ηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων. 7. Οι ροτάσεις ου κατατίθενται στο λαίσιο ρογραµµάτων ή δράσεων της ως άνω αραγράφου αξιολογούνται α ό τριµελή Ε ιτρο ή ου α οτελείται α ό εκ ροσώ ους του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και κάθε αναγκαία διαδικασία και λε τοµέρεια εφαρµογής ορίζονται στη σχετική ροκήρυξη. 8. Η υλο οίηση των ρογραµµάτων ή δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει αροχής υ ηρεσιών κοινωνικής φροντίδας δύναται να ραγµατο οιείται µε ρογραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των φορέων υλο οίησης. 9. Στους φορείς υλο οίησης των αρα άνω ρογραµµάτων υ άγονται τα Νοµικά Πρόσω α ηµοσίου ικαίου, τα εκκλησιαστικά φιλανθρω ικά ιδρύµατα, οι φορείς της Εκκλησίας και τα ιστο οιηµένα α ό το Υ ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε το Ν.2646/1998 Νοµικά Πρόσω α Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα, ου α οδεδειγµένα δραστηριο οιούνται στην αροχή υ ηρεσιών στην οµάδα στόχου των αστέγων. 2

3 10. Η αρακολούθηση της υλο οίησης των ρογραµµάτων ή δράσεων ανατίθεται σε Ε ιτρο ή, η ο οία συστήνεται µε κοινή α όφαση των Υ ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υγείας και στην ο οία συµµετέχουν τρεις (3) εκ ρόσω οι του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο (2) εκ ρόσω οι του Υ ουργείου Οικονοµικών, ένας (1) εκ ρόσω ος του Υ ουργείου Εσωτερικών και ένας (1) εκ ρόσω ος του Υ ουργείου Υγείας. 11. Ως δυνητικό µέσο αροχής υ ηρεσιών ή αγαθών στο λαίσιο των ανωτέρω ρογραµµάτων ή δράσεων καθιερώνεται η Κοινωνική Ε ιταγή. Η Κοινωνική Ε ιταγή ενσωµατώνει την αξία συγκεκριµένης κοινωνικής αροχής, η ο οία είναι ατοµική και αρέχεται στο δικαιούχο του ρογράµµατος ου την ενεργο οιεί α οκλειστικά για την α ολαβή των συγκεκριµένων αγαθών ή/και υ ηρεσιών. Οι ροδιαγραφές, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των δυνητικών αρόχων, η διαδικασία και τα κριτήρια ε ιλογής των δικαιούχων, οι φορείς υλο οίησης καθώς και κάθε άλλο θέµα ου αφορά στην εφαρµογή του αρόντος καθορίζονται µε κοινή α όφαση των συναρµόδιων Υ ουργών. 12. Κατά την ρώτη εφαρµογή, η ανάθεση των ρογραµµάτων ή δράσεων είτε µέσω ροκηρύξεων είτε µέσω ρογραµµατικών συµβάσεων ρέ ει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών α ό τη δηµοσίευση του αρόντος. Η ροθεσµία της αρούσας αραγράφου δύναται να αρατείνεται µε α όφαση του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ 1. Ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι ο οίοι διέκοψαν την ε αγγελµατική τους δραστηριότητα ή ροέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη.ο.υ. σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1102/ και δεν εµ ί τουν στις διατάξεις της αραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του νόµου 384/2010 ή συνεχίζουν την ε αγγελµατική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα ροστατευόµενα µέλη αυτών αροχή ασθένειας σε είδος, µέχρι , εφόσον οι οφειλές τους ρος τον Ο.Α.Ε.Ε. αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού ετήσιου οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υ ερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. 2. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Μηχανικών και Εργολη τών ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ οι ο οίοι έχουν α ολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα δικαιούνται οι ίδιοι και τα ροστατευόµενα µέλη αυτών αροχές ασθένειας σε είδος µέχρι , εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού ετήσιου οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υ ερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. 3

4 3. Οι υ ερήλικες ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, των ο οίων το συνταξιοδοτικό δικαίωµα ε ανεξετάζεται βάσει της ερί τωσης της υ ο αραγράφου Ι.Α.6. του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 (Α 222) και δεν ληρούν τις ροϋ οθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα ροστατευόµενα µέλη αυτών αροχές ασθένειας σε είδος µέχρι Με κοινές α οφάσεις των Υ ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία, τα ειδικότερα ζητήµατα και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια εφαρµογής της αρούσας αραγράφου. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ 1. Στα στελέχη των Ενό λων υνάµεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα ο οία αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 0 και 1 του ν.320/2003 (Α 297), ό ως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά την , καταβάλλεται εφά αξ χρηµατική ενίσχυση, ύψους εντακοσίων (00) ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης ραγµατο οιείται µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (Ε.Α.Π.) µε καταστάσεις ου συντάσσουν οι εκκαθαριστές α οδοχών των οικείων Υ ηρεσιών. 2. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι συνολικές µεικτές τακτικές α οδοχές µηνός Ιανουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν υ ερέβαιναν τα χίλια εντακόσια (1.00) ευρώ. Για α οδοχές άνω α ό χίλια εντακόσια (1.00) ευρώ και µέχρι χίλια εντακόσια σαράντα δύο (1.42) ευρώ, η εφά αξ χρηµατική ενίσχυση µειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ για κάθε ένα (1) ε ι λέον ευρώ α οδοχών. 3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του αρόντος άρθρου, στις µηνιαίες τακτικές α οδοχές δεν συνυ ολογίζονται οι κάτωθι αροχές: α) Η οικογενειακή αροχή (άρθρο 17 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α )). β) Η ειδική α οζηµίωση της αριθµ /1423/0022/ κ.υ.α. (ΦΕΚ 199 Β ), ου κυρώθηκε µε το άρθρο 7 αρ.1 του ν.188/1989 (ΦΕΚ 148 Α ) και της αριθµ /4033/ κ.υ.α. (ΦΕΚ 8 Β ), ου κυρώθηκε µε το άρθρο αρ.θ του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α ). γ) Το ε ίδοµα αυξηµένης ε ιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων (άρθρο 1 αρ.α8 του ν.320/2003). 4. Η ανωτέρω χρηµατική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υ όκειται σε ο οιαδή οτε κράτηση δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη ρος το ηµόσιο ή ιστωτικά ιδρύµατα και δεν υ ολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή ο οιασδή οτε άλλης αροχής κοινωνικού ή ρονοιακού χαρακτήρα. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 4

5 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ 1. Το άρθρο 1 του.δ. 3/2013 (Α 96) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 1. Το ε άγγελµα του αναλογιστή, του ο οίου, αντικείµενο α οτελεί, το σύνολο των αρµοδιοτήτων ου ρητά αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου του ν.δ 400/1970 (Α 10), ασκείται ελεύθερα µετά άροδο τριµήνου α ό την αναγγελία έναρξής του στη ιεύθυνση Πιστωτικών και ηµοσιονοµικών Υ οθέσεων, της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής, του Υ ουργείου Οικονοµικών, εφεξής «Αρµόδια ιοικητική Αρχή». Η αναγγελία του ροηγούµενου εδαφίου συνοδεύεται α ό τα α αραίτητα δικαιολογητικά για την ιστο οίηση της συνδροµής των νοµίµων ροϋ οθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος. Η Αρµόδια ιοικητική Αρχή µ ορεί εντός τριών (3) µηνών α ό την αναγγελία έναρξης του ε αγγέλµατος α ό τον ενδιαφερόµενο, να α αγορεύσει την έναρξη του ε αγγέλµατος του αιτούντος, στην ερί τωση ου δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες ροϋ οθέσεις ή δεν ροκύ τει η συνδροµή τους α ό τα υ οβληθέντα στοιχεία. Εφόσον ληρούνται όλες οι νόµιµες ροϋ οθέσεις, η Αρµόδια ιοικητική Αρχή εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Αναλογιστών του άρθρου 6 του αρόντος. 2. Στην ερί τωση ου δεν ληρούνται οι νόµιµες ροϋ οθέσεις ή δεν ροκύ τει η συνδροµή τους α ό τα υ οβληθέντα στοιχεία, η Αρµόδια ιοικητική Αρχή, ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο µητρώο, γνωστο οιώντας και τους σχετικούς λόγους.». 2. Το άρθρο 2 του Π 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 ικαίωµα εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 1 έχει κάθε ενδιαφερόµενος ου ληροί σωρευτικά τις αρακάτω ροϋ οθέσεις: α) Έχει ροσκοµίσει ιστο οιητικό οινικού µητρώου γενικής χρήσης, το ο οίο ανανεώνεται κάθε δύο έτη µε ε ιµέλεια της Αρµόδιας ιοικητικής Αρχής. Ο αιτών ρέ ει να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για ο οιοδή οτε κακούργηµα ή για ληµµέληµα για τα αδικήµατα της κλο ής, υ εξαίρεσης, α άτης, υ εξαίρεσης στην υ ηρεσία, λαστογραφίας, α ιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκο ίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κά οιο άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα. β) ιαθέτει τυχίο θετικών ή οικονοµικών ε ιστηµών ανώτατης σχολής της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής, της ο οίας η ισοτιµία έχει αναγνωρισθεί α ό τις αρµόδιες ελληνικές αρχές. γ) Έχει ροσκοµίσει ιστο οιητικό, α ό το ο οίο α οδεικνύεται ότι ο αιτών εκ ληρώνει τουλάχιστον µία α ό τις κάτωθι ροϋ οθέσεις : αα) έχει ιστο οιηθεί ως αναλογιστής α ό αρµόδιο φορέα δια ιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του αναλογιστή, α ό το Εθνικό σύστηµα ια ίστευσης (ΕΣΥ )

6 ββ) έχει ιστο οιηθεί ως αναλογιστής α ό αρµόδιο φορέα δια ιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του αναλογιστή, α ό Φορέα ια ίστευσης µέλος της Ευρω αϊκής Συµφωνίας Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης (ΕΑ- MLA) γγ) έχει ιστο οιηθεί α ό ε αγγελµατική ένωση ή οργανισµό ου ληροί τις ροϋ οθέσεις της αραγράφου 2 του άρθρου 3 του.δ 38/2010 (Α 78) δδ) ασκεί νόµιµα το ε άγγελµα του αναλογιστή σε ο οιοδή οτε κράτος-µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας. Στην ερί τωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος υ οχρεούται να ροσκοµίσει σχετικό ιστο οιητικό α ό τον αρµόδιο φορέα του κράτους- µέλους ή του τρίτου κράτους». 3. Το άρθρο 3 του Π 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 1. Για την α όκτηση του ιστο οιητικού του στοιχείου αα) της ροϋ όθεσης γ) του άρθρου 2 του αρόντος ο υ οψήφιος υ όκειται σε γρα τές εξετάσεις ου διενεργούνται δύo (2) φορές το χρόνο, α ό τους δια ιστευµένους φορείς. Η κλίµακα βαθµολογίας είναι ακέραιες µονάδες α ό το µηδέν (0) έως το εκατό (100). Ε ιτυχών θεωρείται ο υ οψήφιος, ο ο οίος συγκέντρωσε στο εξεταζόµενο γνωστικό αντικείµενο τουλάχιστον τον βαθµό ενήντα (0). Οι ενδιαφερόµενοι υ οχρεούνται στην ε ιτυχή εξέταση των ακολούθων οκτώ (8) γνωστικών αντικειµένων». 2. Οι ενδιαφερόµενοι υ οχρεούνται να ληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες ροϋ οθέσεις: α) ε ιτυχή εξέταση στα ακόλουθα έξι (6) γνωστικά αντικείµενα: αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυ ο οίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύ ων γγ) Αναλογιστικά Πρότυ α Συµβάντων Ζωής και Θανάτου δδ) Αναλογιστικά Πρότυ α Ε ιβίωσης εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυ α στ) Ποσοτικο οίηση και Αναλογιστική ιαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα β) ε ιτυχή εξέταση σε δύο (2) εκ των ακολούθων τεσσάρων (4) µαθηµάτων: αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση ββ) Ασφαλίσεις Ζωής γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών δδ) Ασφαλίσεις Υγείας 3. Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της αραγράφου 2 του άρθρου 4 του αρόντος είναι η ακόλουθη: α) αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά Θεωρία Τόκου 6

7 Ε ιτόκιο και συναρτήσεις ε ιτοκίου, αρούσα και συσσωρευµένη αξία, είδη ραντών, µεταβλητές ράντες, χρηµατορροές γενικά, εξισώσεις αξίας, α όδοση ενός κεφαλαίου, µέτρα α όδοσης (εσωτερική α όδοση, χρονοσταθµισµένη α όδοση, µέτρα αξιολόγησης των ε ενδυτικών ε ιλογών), χρεολυτικά σχήµατα (γενικό ρότυ ο, κλασσική µέθοδος, καταναλωτικά σχήµατα), οµόλογα, αραδοσιακή τιµολόγηση, οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια, διαχρονική διάρθρωση των ε ιτοκίων (spot rates, forward rates, par yields) και καµ ύλες α οδόσεων. Ανοσο οίηση ιάρκεια και κυρτότητα των το οθετήσεων, δείκτες µέσης διάρκειας και δείκτες διασ οράς (volatility), µέθοδοι ανοσο οίησης, ε ιδίωξη του οµολήκτου στοιχείων του ενεργητικού και υ οχρεώσεων (asset/liability matching), το ρόβληµα της ε ανε ένδυσης. Αγορές χρήµατος και κεφαλαίου Χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, αξιόγραφα και εµ ορεύµατα, χρηµατιστήρια, συνάλλαγµα, Είδη αξιόγραφων (έντοκα γραµµάτια, οµόλογα και οµολογίες, µετοχές, αράγωγα, κλ.), δανεισµός, short sales, γραµµή της αγοράς, στάθµιση κινδύνου και στρατηγικές, τιµολόγηση futures και forwards, swaps, µετατρέψιµα οµόλογα, υβριδικά αξιόγραφα. ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυ ο οίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύ ων. Αναλογιστική Προτυ ο οίηση Αρχές και µέθοδοι ροτυ ο οίησης, χρήση και εριορισµοί ροτύ ων, στοχαστικά και ντετερµινιστικά ρότυ α, ιδιότητας ροτύ ων, ανάλυση α οτελεσµάτων, ανάλυση ευαισθησίας αραδοχών, αρουσίαση των α οτελεσµάτων, Στοχαστικά ρότυ α Στοχαστικές ανελίξεις, κατηγορίες στοχαστικών ανελίξεων, µέθοδοι ροσοµοίωσης, ροσοµοίωση Monte-Carlo, χρονοσειρές. Πρότυ α ζηµιών Ατοµικό και συλλογικό ρότυ ο, Κατανοµές ζηµιών (ζηµιοκατανοµές ή κατανοµές α ώλειας) και κατανοµές α οζηµιώσεων, οικογένειες κατανοµών και µετασχηµατισµένων κατανοµών, µίξεις κατανοµών, εµ ειρικές εκτιµήσεις, αραµετρικές σηµειακές εκτιµήσεις και υ ολογιστικοί αλγόριθµοι, εκτιµήσεις µε διαστήµατα εµ ιστοσύνης, µη- αραµετρικές εκτιµήσεις και εκτιµήσεις µέσω µεθόδων ροσοµοίωσης, εκτιµήσεις µέσω µεθόδων Μ εϋζιανής στατιστικής, µη οµαδο οιηµένα και οµαδο οιηµένα δεδοµένα ζηµιών, ερικοµµένα, και µετατο ισµένα δεδοµένα ζηµιών, εκτιµήσεις και έλεγχοι υ οθέσεων ζηµιοκατανοµών µέσω τέτοιων δεδοµένων. Εφαρµογές στις µη αναλογικές καλύψεις κινδύνου, ασυ-µ τωτικές εκτιµήσεις των ιθανοτήτων στο δεξιό άκρο των κατανοµών, υ ολογισµός και άνω φράγµατα ασφαλίστρων stop loss, stop loss και ληθωρισµός, ρήτρες θετικής εµ ειρίας. Εφαρµογές στην αντασφάλιση. Αξιολόγηση και ε ιλογή ροτύ ων 7

8 Έλεγχοι στατιστικών υ οθέσεων και έλεγχοι καλής ροσαρµογής (χτετράγωνο, Kolmogorov-Smirnov, µέγιστης ιθανοφάνειας), ανάλυση σεναρίων, ανάλυση ευαισθησίας, back testing, reconciliation, audit trail. Θεωρία χρεωκο ίας Η διαδικασία του λεονάσµατος, ο συντελεστής ροσαρµογής και οι ροσεγγίσεις του, η ιθανότητα χρεοκο ίας, διακριτή διαδικασία λεονάσµατος, τυχαίες µεταβλητές συναφείς ρος τη διαδικασία λεονάσµατος. Θεωρία αξιο ιστίας Θεωρία της αξιο ιστίας (credibility), µερική και λήρης αξιο ιστία, ρότυ α Buhlmann και Buhlmann Straub, άλλα ρότυ α, συναρτήσεις α ώλειας, αξιο ιστία Bayes, εφαρµογές, µέθοδοι χρονοσειρών, φίλτρα Kalman, εφαρµογές στις οµαδικές ασφαλίσεις ροσώ ων. Πρότυ α ασφαλίσεων κατά ζηµιών. ιαχρονική εξέλιξη των α οζηµιώσεων µιας χρήσης ή ενός ασφαλιστικού έτους, α οθέµατα εκκρεµών ζηµιών και ε ιµερισµένων (ALAE) και µη ε ιµερισµένων (ULAE) εξόδων διακανονισµού, µέθοδοι α οθεµατο οίησης (loss reserving) συνολικές και δοµικές, τριγωνικές µέθοδοι διαχρονικής εξέλιξης των α οζηµιώσεων (chain ladder κλ.), µέθοδος του ροσδοκώµενου δείκτη ζηµιών (expected loss ratio), µέθοδος Reid, µέθοδος Bornhuetter- Ferguson, χωριστή µοντελο οίηση συχνότητας και σφοδρότητας, αραµετρικές µέθοδοι (χρήση ζηµιοκατανοµών). Γενικευµένα Γραµµικά Πρότυ α γγ) Αναλογιστικά ρότυ α Συµβάντων Ζωής και Θανάτου Πίνακες και συναρτήσεις ε ιβίωσης, ένταση και άλλοι δείκτες θνησιµότητας, ροσεγγιστικές µέθοδοι. Είδη ατοµικής ασφάλισης, αναλογιστικές αρούσες αξίες, διασ ορές και συνδιακυµάνσεις αρουσών αξιών. Είδη ραντών, αναλογιστικές αρούσες αξίες και διασ ορές ραντών, σχέσεις ραντών και ασφαλίσεων. Ασφάλιστρα (ενιαία, ετήσια, τµηµατικώς καταβαλλόµενα), ροσεγγιστικές σχέσεις µεταξύ διάφορων ειδών ασφαλίστρων. Αναδροµικές και διαφορικές σχέσεις για ασφαλίσεις και ράντες Μαθηµατικά α οθέµατα όλων των ειδών, διαφορικές εξισώσεις και ροσεγγιστικές σχέσεις, θεωρήµατα Lidstone και Hattendorf, εναλλακτικές µέθοδοι α οθεµατο οίησης (στοχαστικές και µη), έλεγχοι της ε άρκειας των α οθεµάτων. Α ό κοινού ιθανότητες ζωής και θανάτου, ασφαλίσεις και ράντες «ε ί δύο κεφαλών», ενιαία ασφάλιστρα για τις ερι τώσεις Gompertz και Makeham καθώς και υ ό την αραδοχή οµοιόµορφης κατανοµής των θανάτων (UDD). δδ) Αναλογιστικά ρότυ α Ε ιβίωσης Βασικές δηµογραφικές έννοιες, βασικοί δηµογραφικοί δείκτες, στοιχεία ληθυσµιακής θεωρίας. Πρότυ α ε ιβίωσης διακριτά ( ίνακες ζωής) και αναλυτικά (συναρτήσεις ε ιβίωσης), ίνακες εριόδου και γενεάς, τάσεις θνησιµότητας. 8

9 Εφαρµογή αραµετρικών ροτύ ων (Gompertz, Makeham, Weibull, άλλα) σε διακριτά στοιχεία, µέθοδος των Ρο ών, µέθοδος µέγιστης ιθανοφάνειας, ρότυ α αναλογικών κινδύνων. Μέτρηση της θνησιµότητας, έκθεση στον κίνδυνο, µέθοδοι ηµερολογιακού έτους (calendar year), ασφαλιστικού έτους (policy year) και έτους ζωής (life year), α ογραφική µέθοδος και ευθεία µέθοδος, κατασκευή ινάκων, ίνακες µε ολλα λά αίτια εξόδου, συνδυασµένοι ίνακες ( χ. Θνησιµότηταςνοσηρότητας). Εκτίµηση Kaplan-Meier και Nelson-Aalen. Μέθοδοι εξοµάλυνσης, γραφική µέθοδος, σύγκριση µε τυ ικό ίνακα, µέθοδος Whittaker, αραµετρικές και ηµι αραµετρικές µέθοδοι, µέθοδος Bayes. Έλεγχοι καλής εφαρµογής και έλεγχοι του λείου της εφαρµογής εριλαµβανοµένων: έλεγχος χ-τετράγωνο, έλεγχος οµαδο οίησης ρόσηµων, έλεγχος σειριακών συσχετίσεων. Πίνακες µε ολλα λά αίτια εξόδου και εκτίµηση των αραµέτρων, ρότυ α Markov και εξισώσεις Kolmogorov. εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυ α Υ οδείγµατα Χαρτοφυλακίου Μέθοδοι τιµολόγησης αξιόγραφων, ρότυ α ισορρο ίας και ρότυ α no arbitrage, το ρότυ ο Markowitz και το ρότυ ο τιµολόγησης άγιων στοιχείων (CAPM), µέθοδοι ε ιλογής χαρτοφυλακίου, α οτελεσµατική µεθόριος, χαρτοφυλάκια ελάχιστης διασ οράς. Στοχαστικά Υ οδείγµατα Ε ιτοκίων Το ε ιτόκιο ως τυχαία µεταβλητή, λογαριθµική κανονική κατανοµή, υ οδείγµατα ε ιτοκίων no-arbitrage, ισορρο ίας, υ οδείγµατα ε ιτοκίου χ Vasicek, CIR, BDT, Black-White, LLM κλ. Υ οδείγµατα α οτίµησης αραγώγων ροϊόντων ικαιώµατα ροαιρετικής αγοράς (options) και είδη αυτών, τιµολόγηση των δικαιωµάτων, διωνυµικό ρότυ ο, τύ ος Cox Ingersoll, ρότυ ο Black Scholes. Ισοδύναµα martingale µέτρα και κινδυνουδέτερες (risk neutral) ιθανότητες, αυτοχρηµατοδοτούµενα χαρτοφυλάκια, τιµολόγηση ευρω αϊκών και αµερικανικών δικαιωµάτων (options), λογαριθµική κανονική κατανοµή, ανέλιξη Wiener, γεωµετρική κίνηση Brown, στοχαστική ολοκλήρωση, λήµµα Ito, θεώρηµα Girsanov, τιµολόγηση µέσω στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων, στάθµιση κινδύνου µε delta-hedging, Greeks, εξωτικά αράγωγα ροϊόντα, ροσοµοίωση α ό λογαριθµοκανική κατανοµή. στστ) Ποσοτικο οίηση και Αναλογιστική ιαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα Οι κίνδυνοι µιας (αντ)ασφαλιστικής ε ιχείρησης. Ορισµοί και ταξινόµηση κινδύνων Ανάλυση συσχετίσεων µεταξύ κινδύνων, ανάλυση και αξιολόγηση τεχνικών συνάθροισης (correlations, tail-correlations, integrated risk distributions, dynamic financial analysis, copulas), σχεδιασµός, εφαρµογή και ανάλυση σεναρίων και εκτέλεση ασκήσεων ροσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων στο λαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων. 9

10 Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων ου ηγάζουν α ό την εφαρµογή και χρήση υ οδειγµάτων (model risk, parameter risk). Υ ολογισµός τεχνικών ροβλέψεων ε ί τη βάσει των χρηµατικών ροών, µέθοδοι υ ολογισµού βέλτιστης εκτίµησης, εριθώριο κινδύνου σύµφωνα µε τη µέθοδο του κόστους κεφαλαίου, hedgeable και non-hedgeable υ οχρεώσεις, ροσεγγιστικές µέθοδοι. Καθορισµός αραδοχών και σεναρίων Κίνδυνοι νέων ροϊόντων Παρακολούθηση της εµ ειρίας και της έκθεσης στον κίνδυνο Οικονοµικά µέτρα αξίας (.χ. EV, MCEV) και η χρήση τους στη διαχείριση κινδύνου και στο σύστηµα λήψεως α οφάσεων. Θεωρητικό υ όβαθρο κεφαλαίου κινδύνου, οικονοµικό κεφάλαιο, σχεδιασµός και δοµή εσωτερικών υ οδειγµάτων. Μέθοδοι υ ολογισµού κεφαλαιακών α αιτήσεων ιαχείριση και ροϋ ολογισµός κεφαλαίων Μέτρα κινδύνου και ιδιότητες αυτών ιακινδυνευόµενο κεφάλαιο (VaR), αναµενόµενο έλλειµµα (expected shortfall) και άλλα συναφή µέτρα, δείκτες κινδύνου και µέθοδοι ιεράρχησης των κινδύνων, µέθοδοι ε ιµερισµού (quantile, cost of capital) των κεφαλαίων κινδύνου. Στοιχεία της θεωρίας ακραίων τιµών (EVT). β) Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της αραγράφου 2β του άρθρου 4 του αρόντος είναι η ακόλουθη: αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση. Θεωρία, σχεδιασµός και δοµή των συνταξιοδοτικών σχηµάτων, ληθυσµιακή θεωρία, στατιστικά στοιχεία και αναλογιστικές υ οθέσεις, βασικές αναλογιστικές συναρτήσεις, βασικές έννοιες συνταξιοδοτικού κόστους. Μέθοδοι κοστολόγησης (συσσωρευµένης αροχής (accrued), ιστούµενης µονάδας (unit credit), ροβεβληµένης αροχής (projected), ηλικίας κατά την είσοδο (entry age normal), τρέχουσας ηλικίας (attained age), συνολική (aggregate), γενικευµένες µέθοδοι κοστολόγησης, αρχική και τελική χρηµατοδότηση, κοστολόγηση των συµ ληρωµατικών αροχών, ανάλυση αναλογιστικού κέρδους/ζηµίας. Μέθοδοι χρηµατοδότησης του κόστους των συντάξεων (pension funding), ε ένδυση του ενεργητικού των συνταξιοδοτικών ταµείων. Σύγκριση των µεθόδων κοστολόγησης, ανάλυση ευαισθησίας, µεσοµακρο ρόθεσµες ροβολές, εριουσιακά στοιχεία και ε ενδύσεις ενός σχήµατος, έναρξη, λειτουργία και αναλογιστική αρακολούθηση ενός σχήµατος, ανάλυση της εµ ειρίας. Βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, αναλογιστική θεώρηση του διανεµητικού συστήµατος και άλλων χρηµατοδοτικών σχηµάτων, δοµή και διάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ε ισκό ηση της κοινωνικής ασφάλισης στο διεθνή χώρο, ρόσφατες εξελίξεις και τάσεις. ββ) Ασφαλίσεις Ζωής Εθνικό θεσµικό λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ 10

11 Είδη καλύψεων, όρια, α αλλαγές, όροι συµβάσεων Παράγοντες κινδύνου και αράγοντες τιµολόγησης, α αιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε ιλογή αραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς αράγοντες. Είδη εξόδων, µέθοδοι ανάλυσης των εξόδων, α οθέµατα διαχειριστικών εξόδων, τρο ο οιηµένα α οθέµατα και α οθέµατα ισολογισµού, αξίες εξαγοράς και ελεύθερα Ανάλυση των α οκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο ενεργητικό (asset shares) και διανοµή του λεονάσµατος, δοκιµασίες κερδοφορίας (profit testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value). Ειδικές ασφαλίσεις, ράντες ανα ηρίας, α αλλαγή α ό την ληρωµή των ασφαλίστρων Σύγχρονα µεταβλητά ροϊόντα (unit linked και άλλα) / εριγραφή και α οτίµηση χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων Τεχνικές α οτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, ροεξοφλητικές, κινδυνoουδέτερες. ιαχείριση άγιων στοιχείων και διαχείριση α αιτήσεων / υ οχρεώσεων (ALM) υναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου). γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών Εθνικό θεσµικό λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ Είδη καλύψεων, όρια, α αλλαγές, όροι συµβάσεων Παράγοντες κινδύνου και αράγοντες τιµολόγησης, α αιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε ιλογή αραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς αράγοντες. Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες, αθροιστικές και ολλα λασιαστικές διαβαθµίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της α οτελεσµατικότητας της ταξινόµησης, συστήµατα bonus-malus. Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε εµ ειρικά δεδοµένα, έλεγχοι καλής ροσαρµογής, ροσοµοίωση. Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά αράγοντα, τεχνικές ελάχιστης µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά ρότυ α, µέθοδοι Markov και MCMC). Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιο ιστίας Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι α οθεµατο οίησης (Mack, Munich Chain Ladder, στοχαστικές µέθοδοι, ροσοµοίωση) Μεταβλητότητα των α οθεµάτων /Έλεγχος της ε άρκειας των α οθεµάτων 11

12 Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος). Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση µη αναλογικών καλύψεων, µέθοδος burning cost, ροβλήµατα α οθεµατο οίησης του αντασφαλιστή). δδ) Ασφαλίσεις Υγείας Εθνικό θεσµικό λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ Είδη καλύψεων, όρια, α αλλαγές, όροι συµβάσεων Παράγοντες κινδύνου και αράγοντες τιµολόγησης, α αιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε ιλογή αραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς αράγοντες. Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες, αθροιστικές και ολλα λασιαστικές διαβαθµίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της α οτελεσµατικότητας της ταξινόµησης. Ασφαλίσεις Υγείας διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις κατά ζηµιών. Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε εµ ειρικά δεδοµένα, έλεγχοι καλής ροσαρµογής, ροσοµοίωση. Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά αράγοντα, τεχνικές ελάχιστης µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά ρότυ α, µέθοδοι Markov και MCMC) Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιο ιστίας Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι α οθεµατο οίησης Μεταβλητότητα των α οθεµάτων /Έλεγχος της ε άρκειας των α οθεµάτων Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος) Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση µη αναλογικών καλύψεων, µέθοδος burning cost, ροβλήµατα α οθεµατο οίησης του αντασφαλιστή, χρήση αράγωγων ροϊόντων και cat bonds). Ασφαλίσεις Υγείας µη διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις κατά ζηµιών. Τεχνικές α οτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, ροεξοφλητικές, κινδυνοουδέτερες. Ανάλυση των α οκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο ενεργητικό (asset shares) και διανοµή του λεονάσµατος, δοκιµασίες κερδοφορίας (profit testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value). ιαχείριση άγιων στοιχείων και διαχείριση α αιτήσεων/ υ οχρεώσεων (ALM) υναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου). 4. Το άρθρο 4 του.δ. 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 12

13 1. Η διάρκεια ισχύος των ιστο οιητικών Αναλογιστή ου χορηγούνται α ό τους δια ιστευµένους φορείς ιστο οίησης είναι ενταετής. 2. Ο δια ιστευµένοι φορείς οφείλουν να εφαρµόζουν τεκµηριωµένη διαδικασία ετήσιας ε ιτήρησης και ε ανα ιστο οίησης των ιστο οιητικών ου εκδίδουν».. Το άρθρο του.δ. 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο Το Μητρώο Αναλογιστών τηρείται στην αρµόδια ιοικητική Αρχή, ε ικαιρο οιείται τουλάχιστον ανά έξι (6) µήνες και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ ουργείου Οικονοµικών.». 6. Το άρθρο 6 του.δ. 3/2013 αντικαθίσταται ως εξής : «Άρθρο 6 1. Συνιστάται µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών, η ο οία εκδίδεται εντός τριών µηνών α ό τη δηµοσίευση του αρόντος, ενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο ιστο οιηµένων αναλογιστών, το ο οίο α οτελείται α ό: α) Έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Ε ικρατείας µε τον ανα ληρωτή του. β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον ανα ληρωτή του. γ) Τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Πιστωτικών και ηµοσιονοµικών Υ οθέσεων της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ ουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα ληρωτή του. δ) Τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Ε ο τείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τρά εζας της Ελλάδος. ε) Έναν ιστο οιηµένο αναλογιστή µε ελάχιστη αναλογιστική εµ ειρία 10 ετών, µε τον ανα ληρωτή του, ο ο οίος ε ιλέγεται µετά α ό κλήρωση. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραµµατέας υ άλληλος της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ ουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα ληρωτή του. Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης. 2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ε ιλαµβάνεται, αυτε άγγελτα ή κατό ιν έγγραφης καταγγελίας, αραβάσεων της νοµοθεσίας και του εκάστοτε ρυθµιστικού λαισίου ου διέ ει τις εργασίες των ιστο οιηµένων αναλογιστών, ερι τώσεων ληµµελούς ασκήσεως των καθηκόντων του ιστο οιηµένου αναλογιστή, ανάρµοστης ή αναξιο ρε ούς συµ εριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και αραβάσεων του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας και των ευρω αϊκών ή διεθνών αναγνωρισµένων αναλογιστικών ροτύ ων ή ροδήλως εσφαλµένων µελετών. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Πειθαρχικό Συµβούλιο α οφαίνεται αιτιολογηµένα, µετά α ό κλήση σε ακρόαση του ιστο οιηµένου αναλογιστή, εκτιµώντας δε τα ραγµατικά εριστατικά, δύναται να ε ιβάλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αρα τώµατος, τις ακόλουθες οινές: 13

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΜΕΣΡΑ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΜΕΣΡΑ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΜΕΣΡΑ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΜΕΣΡΑ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ν.4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 7 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4254 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠO ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΜΟΝΑ Α Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ) Ο ΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα