Antenne satellite plate Antena satélite Bijkomende antenne Antenna satellitare δορυφορική κεραία. Satellite antenna. Polarité H+V.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Antenne satellite plate Antena satélite Bijkomende antenne Antenna satellitare δορυφορική κεραία. Satellite antenna. Polarité H+V."

Transcript

1 Antenne satellite plate Antena satélite Bijkomende antenne Antenna satellitare δορυφορική κεραία Satellite antenna Référence Polarité H+V MET818

2 2

3 fig 1. fig 2. 3

4 FR Votre antenne satellite est livrée avec un support de fixation. Avant de fixer ce support sur le mur, assurez-vous que l antenne a une vue dégagée vers le sud à l endroit où vous souhaitez l installer. Le LNB est le bloc de réception dont une partie sort à l arrière de l antenne, muni d une fiche F à visser où vous connectez le câble d antenne. Sa position se verrouille en serrant à fond la vis située sous le LNB. Vérifiez que la vis est suffisamment dévissée pour pouvoir faire bouger le LNB dans son logement, de manière à affiner sa position à la fin du calage de l antenne. L antenne est munie de graduation permettant de repérer la position de départ (élévation de 25 ). Ces graduations ne doivent pas être utilisées pour affiner le calage de l antenne. En d autres termes, il est inutile (voire nuisible) de connaître l élévation du satellite pour caler votre antenne. Faites pivoter le LNB de manière à ce que la sortie (fiche F) soit vers le bas. Le LNB peut également bouger d avant en arrière, placez-le en position intermédiaire. Connectez le câble d antenne de part et d autre (récepteur satellite et antenne). Montez l antenne et fixez temporairement l élévation sur 25, dirigée approximativement vers le sud (voir figure 1). Mettez le récepteur satellite sur une chaîne du satellite que vous souhaitez capter. Tout en surveillant l écran du téléviseur, faites pivoter l ensemble au tour du mât ou du support d un quart de tour à droite et un quart de tour à gauche du sud. A ce stade, vous ne devriez rien capter. Augmentez l élévation de 2 et recommencez un balayage de droite à gauche. Recommencez l opération tant que nécessaire (par pas de 2 ) jusqu à obtention de l image sur le téléviseur. Soyez patient, dans certaines régions, il est normal de devoir balayer jusqu à 15 fois. Affinez la position de l antenne de manière à obtenir la meilleure qualité d image ou le meilleur niveau (signal et qualité) sur un récepteur satellite. Serrez les écrous en veillant à ne pas dégrader l image par un serrage asymétrique. Une fois l antenne correctement fixée, affinez la position du LNB (en rotation et en profondeur, comme indiquent les flèches de la figure 2) de manière à encore optimiser la qualité de réception. 4

5 ES Su antena satélite incluye un soporte de fijación. Antes de fijar este soporte a la pared, asegúrese de que la antena está orientada al sur. Para la instalación, proceder así: Girar el LNB de manera que la salida (toma F) queda orientada hacia abajo. El LNB puede igualmente girar hacia delante y hacia atrás, situarlo en posición intermedia. Conectar el cable de antena en los dos extremos (receptor satélite y antena). Montar la antena y fijar temporalmente la elevación en 25, dirigirla hacia el sur aproximadamente (fig 1). Encender el receptor satélite y seleccionar un canal del satélite que desea captar. Mirando la pantalla del televisor, girar el conjunto alrededor de mástil o el soporte un cuarto de giro a derecha y un cuarto de vuelta a la izquierda del sur. En este momento, no debería de captar nada. Aumentar la elevación en 2 y volver a efectuar un barrido de derecha a izquierda. Volver a iniciar la operación si es necesario (por pasos de 2 ) hasta obtener imagen en el televisor. Esperar pacientemente, en ciertas zonas, es normal hacer hasta 15 barridos. Afinar la posición de la antena de manera para obtener la mejor calidad de imagen o el mejor nivel (señal y calidad) en un receptor satélite. Apretar las tuercas sin degradar la imagen apretando asimetricamente. Una vez correctamente fijada la antena, afinar la posición del LNB (en rotación y profundidad) de manera a optimizar más la calidad de recepción (fig 2). 5

6 PT Sua antena satélite inclui um suporte de fixação. Antes de fixar este suporte à parede, assegure-se de que a antena está orientada ao sul. Para a instalação, proceder assim: Girar o LNB de maneira que a saída (toma F) fica orientada para abaixo. O LNB pode igualmente girar para diante e para atrás, situá-lo em posição intermédia. Conectar o cabo de antena nos dois extremos (receptor satélite e antena). Montar a antena e fixar temporariamente a elevação em 25, dirigí-la para o sul aproximadamente (fig 1). Acender o receptor satélite e selecionar um canal do satélite que deseja captar. Olhando a tela do televisor, girar o conjunto ao redor de mastro ou o suporte um quarto de giro a direita e um quarto de volta à esquerda do sul. Neste momento, não deveria de captar nada. Aumentar a elevação em 2 e voltar a efetuar um varrido de direita a esquerda. Voltar a iniciar a operação se é necessário (por passos de 2 ) até obter imagem no televisor. Esperar pacientemente, em certas zonas, é normal fazer até 15 varridos. Afinar a posição da antena de maneira para obter a melhor qualidade de imagem ou o melhor nível (sinal e qualidade) num receptor satélite. Apertar as porcas sem degradar a imagem apertando asimetricamente. Uma vez corretamente fixada a antena, afinar a posição do LNB (em rotação e profundidade) de maneira a otimizar mais a qualidade de recepção (fig 2). 6

7 NL Uw schotel antenne wordt met een vaststellingssteun geleverd. Alvorens deze steun op de muur, te bepalen waarborgt u dat de antenne een standpunt heeft dat naar het zuiden aan de plaats wordt losgemaakt, waar u het wilt plaatsen. Voor de installatie, handelt als volgt: Gelaten LNB draaien teneinde wat de output (fiche F) naar beneden is. LNB kan eveneens verplaatsen van voor naar achteren, plaatst in intermediaire positie. Sluit de kabel van antenne aan aan weerskanten (bijkomende ontvanger en antenne). Stijgt de antenne en bepaalt tijdelijk de stijging op 25, die bij benadering naar het zuiden wordt geleid (fig 1). Zet de bijkomende ontvanger op een zender van de satelliet die u wilt opvangen. Door het scherm van de televisie in het oog te houden, gelaten het geheel aan de omloop van de mast of de steun van een kwart van omloop aan de rechterkant en een kwart van omloop aan de linkerkant van het zuiden draaien. In dit stadium, zou u niets moeten opvangen. Verhoogt de stijging van 2 en begint van rechts naar links opnieuw een afzoeken. Begint de verrichting zolang noodzakelijk (door niet een 2 ) tot verkrijgen van het beeld op de televisie opnieuw. Is geduldig, in bepaalde gebieden, het is normaal om tot 15 keer te moeten verjagen. Verfijnt de positie van de antenne teneinde de beste kwaliteit van beeld te verkrijgen of het beste niveau (signaal en kwaliteit) over een bijkomende ontvanger. Draait aan door het beeld door een asymmetrisch aanspannen ervoor te zorgen niet te beschadigen. Eens de juist bepaalde antenne, verfijnt de positie van LNB (in diepgaande omwenteling en) teneinde de kwaliteit van ontvangst nog te optimaliseren (fig 2). 7

8 IT La vostra antenna satellitare viene consegnata con un Kit di fissaggio. Prima di fissare il supporto al muro, assicurarsi che dal punto dove verrà installata, l antenna abbia campo libero (visuale completa) verso sud. Per l installazione, procedere come segue: Ruotare l LNB, allentando leggermente la vite di fermo in maniera tale che il connettore (spina a «F») sia orientato verso il basso. L LNB può anche scorrere avanti o indietro nella sua sede: posizionarlo in posizione intermedia. Collegare il cavo d antenna proveniente dal decoder satellitare al connettore dell LNB. Montare l antenna sul supporto posizionandola temporaneamente su 25 di inclinazione (notare la scala graduata posta a lato supporto) e orientarla approssimativamente verso sud (fig 1). Scegliere sul decoder un canale del satellite che volete ricevere(se il decoder possiede canali prememorizzati) e utilizzare le informazioni sul segnale (livello e qualità) presenti in alcune funzioni del menù della maggior parte dei decoder in commercio(es. pagina di ricerca manuale dei canali o pagina di informazioni sul segnale). Potrebbe essere necessario impostare sul decoder i dati relativi al canale e satellite che volete ricevere. Mentre guardate lo schermo della TV alla quale è collegato il vostro decoder satellitare, far girare l antenna (intorno al palo o intorno al supporto a muro) di un quarto di giro verso destra e di un quarto di giro verso sinistra rispetto al sud molto lentamente. A questo punto, è molto probabile che non riceviate alcun segnale. Aumentare quindi l elevazione di 2 e ricominciare la procedura illustrata al punto precedente (lenta rotazione). Procedere così per passi di 2 di elevazione fino a visualizzare un immagine sul televisore (o un segnale sulla pagina di ricerca o informazioni del satellite). Bisogna avere pazienza: in alcune regioni è normale dover ripetere la procedura anche parecchie volte. Raffinare il posizionamento dell antenna agendo millimetricamente sia sull inclinazione sia sulla direzione per poter migliorare la qualità dell immagine e ottenere un livello e una qualità di segnale più alti (fare sempre riferimento alle pagine del menù del decoder contenenti le informazioni sul segnale) Avvitare i bulloni di fissaggio facendo attenzione a non perdere livello e qualità del segnale. Quando l antenna sarà correttamente orientata e fissata, raffinare la posizione dell LNB (ruotandolo e facendolo scorrere in profondità) per poter migliorare ulteriormente la qualità di ricezione (fig 2). 8

9 GR Η δορυφορική Σας κεραία παρέχεται με ένα kit στήριξης. Πριν τοποθετήσετε την βάση στήριξης στον τοίχο. Σιγουρευτείτε ώστε από το σημείο τοποθέτησης, η κεραία να έχει ελεύθερο πεδίο λήψης (πλήρη οπτική), προς τον νότο. Για την τοποθέτηση της κεραίας, ακολουθήστε τα εξής παρακάτω βήματα: Περιστρέψτε το LNB, λασκάροντας ελαφρά την βίδα κράτησης με τρόπο τέτοιο ώστε το βύσμα (τύπου «F») να είναι στραμμένο προς τα κάτω. Το LNB μπορεί επίσης να μετακινηθεί εμπρός πίσω στην έδρα του; Τοποθετήστε το στην ενδιάμεση θέση. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας που έρχεται από τον δορυφορικό Σας αποκωδικοποιητή στην σχετική υποδοχή του LNB. Μοντάρετε την κεραία στην βάση στήριξης τοποθετώντας την προσωρινά με κλίση 25 (παρατηρήστε την βαθμονομημένη κλίμακα στην πλευρά της βάσης) και προσανατολίστε την κατά προσέγγιση προς το νότο (fig 1). Επιλέξτε στον αποκωδικοποιητή ένα δορυφορικό κανάλι που θέλετε να κάνετε λήψη (εάν ο αποκωδικοποιητή έχει ήδη αποθηκευμένα κανάλια) και χρησιμοποιήστε τις σχετικές με το σήμα λήψης πληροφορίες (επίπεδο και ποιότητα) που περιέχονται στις λειτουργίες του μενού χειρισμού στους περισσότερους αποκωδικοποιητές στην αγορά (πχ. Σελίδα χειροκίνητης αναζήτησης καναλιών ή σελίδα πληροφοριών σήματος και λήψης). Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε στον αποκωδικοποιητή ορισμένες παραμέτρους σχετικές με το κανάλια και τον δορυφόρο που θέλετε να κάνετε λήψη. Ενώ παρακολουθείτε την οθόνη της τηλεόρασης Σας στην οποία και είναι συνδεδεμένος ο δορυφορικός αποκωδικοποιητής, περιστρέψτε, σε σχέση με τον νότο και πολύ αργά, την κεραία Σας (κατά τον άξονα του στύλου στήριξης ή γύρο από την βάση της) κατά το ένα τέταρτο μία πλήρους στροφής προς τα δεξιά και κατά το ένα τέταρτο μιας πλήρους στροφής προς τα αριστερά. Σε αυτή την φάση, είναι πολύ πιθανό να μην λαμβάνετε κανένα κανάλι. Αυξήστε επομένως την ύψωση κατά 2 και επαναλάβετε την διαδικασία που αναφέρθηκε στο προηγούμενο σημείο (αργή περιστροφή). Προχωρήστε με αυτόν τον τρόπο αυξάνοντα σταδιακά την ύψωση της κεραίας κατά 2 την φορά μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα στην τηλεόραση Σας (ή ένα σήμα στην σελίδα αναζήτησης ή πληροφοριών του δορυφόρου). Θα πρέπει να έχετε υπομονή: σε ορισμένες περιοχές είναι σύνηθες να χρειαστεί να επαναλάβετε αρκετές φορές την παραπάνω διαδικασία. Βελτιστοποιήστε τον προσανατολισμό της κεραίας μετακινώντας χιλιοστομετρικά τόσο την κλίση όσο και την κατεύθυνση εωσότου να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας και να φτάσετε υψηλή επίπεδα σήματος και ποιότητας (συμβουλευτείτε πάντα τις, σχετικές με τις πληροφορίες σήματος, σελίδες στο μενού του αποκωδικοποιητή) Βιδώστε τα μπουλόνια στήριξης με προσοχή ώστε να μη χάσετε το επίπεδο και την ποιότητα λήψης του σήματος. Όταν η κεραία θα έχει πλέον προσανατολιστεί σωστά και στηριχθεί κατάλληλα, βελτιστοποιήστε τον προσανατολισμό του LNB (περιστρέφοντας το ή μετακινώντας το) έτσι ώστε να βελτιώσετε περαιτέρω την ποιότητα λήψης (fig 2). 9

10 GB Your square dish comes with a bracket. Before fixing it to the wall, you should ensure that there will be no obstacles between the square dish and the South. To mount the square dish, follow these steps: Pivot the LNB so that the outlet (F socket) faces the ground. The LNB can be moved back and forth. You should place it in the middle. Connect the cable supplied from the satellite receiver to the square dish. Fix the square dish and temporarily elevate it to 25 whilst directing it towards the South (fig 1). Switch on the satellite receiver and pick a channel from a satellite that you know you can receive. Keep an eye on the TV screen at the same time as you pivot the square dish around the mast or the bracket of 45 to the right and to the left. At this stage, it is normal not to pick up any channels (we suggest you ask someone to check the TV whilst you adjust the square dish) Elevate the square dish of 2 and pivot it again from the right to left, as explained above. Start again (2 at a time) until you receive an image on your screen. You should be patient as in some regions, it may take up to 15 times to pick up channels. Adjust the square dish so the image quality is at its best or the signal on your satellite receiver (quality signal) is at full strength. Tighten the screws as equally as possible to avoid degrading the quality of the image received. LNB (by rotating it) in order to optimise the quality of reception (fig 2). 10

11 11

12

Rain Bird Corporation Commercial Division 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85706 Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522. www.rainbird.

Rain Bird Corporation Commercial Division 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85706 Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522. www.rainbird. 5500 Series Rotor Operation Guide Instrucciones de Funcionamiento Guia de Operação Manuel d Instruction Bedienungsanleitung Istruzioni Bedieningshandleiding Ο HΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Rain Bird Corporation Contractor

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM

<ES> <EN> IGNUM <ES> IGNUM <PT> IGNUM <IT> IGNUM <GR> IGNUM IGNUM Instruction manual and guarantee for the IGNUM safe. Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte IGNUM. Manual de instruções e garantia da caixa forte IGNUM. Manuale

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99639601_A_FR.qxp 27/06/2006 16:57 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français.

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français. OPERATION MANUAL SPLIT SYSTEM SYSTEM Air Conditioners Air Conditioners English Deutsch MODELS (Ceiling Suspended type) Français SPLIT SYSTEM FHQ35CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ71CAVEB FHQ100CAVEB FHQ125CAVEB

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE EXD15DN3W EXD25DN3W...... EN DEHUMIDIFIER USER MANUAL 2 FR DÉSHUMIDIFICATEUR NOTICE D'UTILISATION 11 EL ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI PER L USO 31 PT DESUMIDIFICADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 3 37 71 105 139 173 207 2 Indice generale 1. Guida 1.1 Controlli e indicatori 1.2 Accensione

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-415-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL www.lexibook.com TW15BB GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux

Διαβάστε περισσότερα

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению Ghibli Stroller Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению I F E RU AVVERTENZE Importante! Conservare per future consultazioni.

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-074-616-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Tyre Pressure Monitoring System

Tyre Pressure Monitoring System Tyre Pressure Monitoring System 10.285.1 DE Bedienungsanleitung GB Operating Instructions FR Mode d emploi NL Bedieningshandleiding IT Istruzioni per l uso GR Οδηγίες χρήσης DE Altgeräteentsorgung Geräte,

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. "Hauptzelt" Tente proprement dite. Tenda - Vano principale

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. Hauptzelt Tente proprement dite. Tenda - Vano principale ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

PUSHCHAIR - Assembly instructions. ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. POUSETTE - Notice d utilisation

PUSHCHAIR - Assembly instructions. ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. POUSETTE - Notice d utilisation I GB F D E NL GR P RU ZH PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio Questo passeggino adatto a bambini con peso massimo 15 kg - Conforme alla Norma EN 1888:2012 PUSHCHAIR - Assembly instructions This stroller

Διαβάστε περισσότερα

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 600 to 2000 VA User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 User guide To ensure this product is

Διαβάστε περισσότερα

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2 BRANCH PIPE KIT KIT DE TUYAU DE BRANCHEMENT AUSRÜSTUNG FÜR DIE ZWEIGLEITUNG KIT DEI TUBI DI RACCORDO JUEGO DE TUBOS DE BIFURCACIÓN KIT DE TUBOS DE RAMAL AFTAKPIJPSET ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

GRAM COLOR KIT PRESENTAZIONE. Prodotto

GRAM COLOR KIT PRESENTAZIONE. Prodotto ITALIANO DESCRIZIONE è un kit per per la colorazione dei microrganismi, che ne permette la differenziazione in due categorie: Gram-positivi (Gram+) che si colorano in blu e Gram-negativi (Gram-), che si

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ

à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ IT USO E MANUTENZIONE ES MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN USE AND MAINTENANCE PT MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO FR DE MANUEL D INSTRUCTIONS POUR L EMPLOI BEDIENUNGS- UND WARTUN- GTSANLEITUNG EL à πƒπ π πø

Διαβάστε περισσότερα

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant

Διαβάστε περισσότερα

UHB 51-1500. Nilfisk Model: 01610A (UHB 51-5100) PT IT GR. 6/08 Form Number 71456A-G3. Português (2-9), Lista de Peças (35-51)

UHB 51-1500. Nilfisk Model: 01610A (UHB 51-5100) PT IT GR. 6/08 Form Number 71456A-G3. Português (2-9), Lista de Peças (35-51) UHB 51-1500 Instruções para Utilização e Lista de Peças Istruzioni per l'uso ed elenco delle parti di ricambio Οδηγίες χρήσης και λίστα εξαρτημάτων Инструкции за употреба и списък на частите Nilfisk Model:

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com MECASOLAR presenta su seguidor horizontal en la conferencia Solar Power México La cita, que celebra su II Edición y en la que MECASOLAR contará con stand propio,

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5. Petit gourmet multifunction food processor...p 11

Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5. Petit gourmet multifunction food processor...p 11 Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5 Petit gourmet multifunction food processor...p 11 Procesador de alimentos multifunción Petit Gourmet...p 21 Multifunktionsgarer Petit Gourmet...p 29 Multifunctionele

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by * * Ma machine EN INSTRuCTION MANuAL FR MODE D EMPLOI 4 DE BEDIENuNGSANLEITuNG IT ISTRuzIONI PER L uso 18 NL GEBRuIkSAANWIjzING GR ΕγχΕιριδιο οδηγιών 32 EN FR NESPRESSO, an exclusive system creating the

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα