ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá"

Transcript

1 ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται από 2 ημιανεξάρτητες πολυκατοικίες με σύνολο 19 πολυτελών διαμερισμάτων 1, 2 και 3 υπνοδωματίων, με κυριώτερα χαρακτηριστικά την προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση, την πολυτελή κατασκευή, την ευρυχωρία, την ανεξαρτησία και λειτουργικότητα των διαμερισμάτων. Το κτίριο βρίσκεται κοντά στην παλιά Έγκωμη, μακριά από τον θόρυβο της πόλης και με εύκολη πρόσβαση στη Λευκωσία μέσω της Λεωφόρου Γρίβα ιγενή, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού και στη Λεωφόρο Τροόδους. Η ZANCON ESTATES LTD είναι μια εταιρεία καταξιωμένη στο χώρο των οικοδομικών εργασιών, με πολύχρονη πείρα και αξιοπιστία και για κάθε έργο που αναλαμβάνει δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τον σωστό σχεδιασμό ποιότητα και εμφάνιση. Προσεγμένη επιλογή περιοχής, υλικά υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητα, συνέπεια στην αποπεράτωση και έγκαιρη παράδοση τίτλων. Επίσης η ZANCON ESTATES LTD με το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στη διαμόρφωση του χώρου και οποιωνδήποτε αλλαγών σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις με τον πιο υπεύθυνο και οικονομικό τρόπο. Εξασφάλιση χρηματοδότησης από τραπεζικά ιδρύματα Η εταιρεία ZANCON ESTATES LTD σας εγγυάται μια σίγουρη και πετυχημένη επένδυση.

3 ATHINA COURT Óùóôüò Ó åäéáóìüò - Ðïéüôçôá - ÅìöÜíéóç

4 ÐëÜãéá Åßóïäïò Ïäüò Áñ éåðéóêüðïõ Ëåïíôßïõ Åßóïäïò / îïäïò þñùí ÓôÜèìåõóçò Åßóïäïò / îïäïò þñùí ÓôÜèìåõóçò Êýñéá Åßóïäïò ÉÓÏÃÅÉÏ Ïäüò Ãñçãüñç Áõîåíôßïõ

5 Êõñéþôåñá áñáêôçñéóôéêü: Åõñõ ùñßá, Áíåîáñôçóßá êáé Ëåéôïõñãéêüôçôá þñùí ÓôÜèìåõóçò êáé ÄéáìåñéóìÜôùí Ïäüò Áñ éåðéóêüðïõ Ëåïíôßïõ Ïäüò Ãñçãüñç Áõîåíôßïõ 1ïò, 2ïò, 3ïò üñïöïò ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 1, ÕÐÍÏÄÙÌÁÔÉÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 54ô.ì. ÊÁË. ÂÅÑÁÍÔÅÓ 10ô.ì. ÊÏÉÍÏ Ñ. ÙÑÏÉ 5ô.ì. 69ô.ì. ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 2, ÕÐÍÏÄÙÌÁÔÉÙÍ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 83ô.ì. ÊÁË. ÂÅÑÁÍÔÅÓ 16ô.ì. ÊÏÉÍÏ Ñ. ÙÑÏ 8ô.ì. 107ô.ì. ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 3, ÕÐÍÏÄÙÌÁÔÉÙÍ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 109ô.ì. ÊÁË. ÂÅÑÁÍÔÅÓ 22ô.ì. ÊÏÉÍÏ Ñ. ÙÑÏÉ 10ô.ì. 141ô.ì.

6 ÃÅÍÉÊÅÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ á. â. ã. ä. å. óô. ç á. â. i ii 3.3. i ii i ii iv. v. ÊáôáóêåõÞ öýñïíôïò ïñãáíéóìïý Ï óôáôéêüò öïñýáò ïéêïäïìþò (ðýäéëá, êïëþíåò, äïêïß, ðëüêåò) èá åßíáé áðü ïðëéóìýíï óêõñüäåìá ó åäéáóìýíïò óýìöùíá ìå ôéò ðñüíïéåò ôïõ áíôéóåéóìéêïý êþäéêá. Ôïé ïðïéàá Ç åîùôåñéêþ ôïé ïðïéàá èá åßíáé áðü ôïýâëá ôñõðçôü 20 åê. ðü ïõò, ç äå åóùôåñéêþ áðü ôïýâëá ôñõðçôü 10 åê. ðü ïõò. Ôåëåéþìáôá Ðáôþìáôá Ç êïéíü ñçóôç åßóïäïò ôçò ðïëõêáôïéêßáò óôï éóüãåéï èá åßíáé áðü ìüñìáñï. Ïé êïéíü ñçóôïé þñïé ôïõ êüèå ïñüöïõ êáèþò êáé ç óêüëá èá åßíáé áðü ìüñìáñï. Ôï ùë, ôï êáèéóôéêü êáé ç ôñáðåæáñßá üëùí ôùí äéáìåñéóìüôùí èá åßíáé áðü ðëùôü ðñïâåñíéêùìýíï îýëéíï ðáñêý. Óôá õðíïäùìüôéá èá ôïðïèåôçèåß ðëùôü ðáñêý laminated Ç êïõæßíá êáé ïé âåñüíôåò èá åßíáé áðü êåñáìéêü. Ïé þñïé õãéåéíþò èá åßíáé áðü êåñáìéêü. Óôçí áðïèþêç èá ôïðïèåôçèåß óêñéô. Ôïß ïé ÅîùôåñéêÜ 3 Ýñéá óïõâüò & 3 Ýñéá ìðïãéü. EóùôåñéêÜ ÃåíéêÜ üëïé ïé ôïß ïé èá ãßíïõí 3 Ýñéá óïõâü êáé 3 Ýñéá ìðïãéü åìüëóéïí. Ïé ôïß ïé óôïõò þñïõò õãéåéíþò êáé ðüíù áðü ôïõò ðüãêïõò êïõæßíáò èá ãßíïõí 2 Ýñéá óïõâüò êáé èá åðåíäõèïýí ìå êåñáìéêü óå ýøïò ìý ñé 2.10 ì. Ïé ôïß ïé ðßóù áðü ôïõò ðüãêïõò êïõæßíáò êáé ôá åñìüñéá ôùí õðíïäùìáôßùí èá ãßíïõí 2 Ýñéá óïõâüò. ÏñïöÝò Ïé ïñïöýò ôùí äéáìåñéóìüôùí èá åßíáé 2 Ýñéá óðüôïõëá êáé 3 Ýñéá ìðïãéü åìüëóéïí. Ïé ïñïöýò ôçò ðéëïôþò èá åßíáé 2 Ýñéá óðüôïõëá êáé 3 Ýñéá ìðïãéü åìüëóéïí. Ïé ïñïöýò ôùí áðïèçêþí èá åßíáé 2 Ýñéá ìðïãéü åìüëóéïí. Ìïíþóåéò Óå üëåò ôéò ïñïöýò èá ãßíïõí ñýóåéò êáé èá ôïðïèåôçèåß áóöáëôüðáíï ðü ïõò 4 éë. åíéó õìýíï ìå ðïëõýóôåñ êáé øçößäåò. Óôéò âåñüíôåò èá ôïðïèåôçèåß êüôù áðü ôá êåñáìéêü áóöáëôüðáíï åíéó õìýíï ìå ðïëõýóôåñ ðü ïõò 4 éë. Èýñåò êáé ðáñüèõñá Ç èýñá ôçò êõñßáò åéóüäïõ ôçò ðïëõêáôïéêßáò êáé ôçò ðëáúíþò åéóüäïõ èá åßíáé îýëéíåò ìå ãõáëß. Ç êõñßá åßóïäïò ôùí äéáìåñéóìüôùí èá åßíáé îýëéíç óõìðáãþò ðõñáóöüëåéáò, åðåíäõìýíç ìå ëùñßäåò áðü öõóéêü öýëëï. Ïé ìåóüèõñåò èá åßíáé ìå óêåëåôü áðü ìáëáêþ îõëåßá åðåíäõìýíåò ìå 6 éë. MDF ìå îýëéíç öëïýäá áðü óêëçñþ îõëåßá. Ïé ðáñáóôáôïß èá åßíáé áðü öõóéêþ ïîéü. Ïé èýñåò ôçò êïõæßíáò êáé ôïõ êáèéóôéêïý ðïõ ïäçãïýí óôéò âåñüíôåò êáèþò êáé üëá ôá ðáñüèõñá èá åßíáé áðü âáììýíï áëïõìßíéï ìå äéðëü ãõáëéü. Ôá ðáñüèõñá êáé ïé èýñåò ôùí õðíïäùìáôßùí ðïõ ïäçãïýí óôéò âåñüíôåò èá åßíáé óõñôýò áðü âáììýíï áëïõìßíéï ìå äéðëü ãõáëéü êáé áíïéãüìåíåò áëïõìßíéï ðåñóéüíåò åîùôåñéêü.

7 v 6. i ii 7. i ii 8. i 9. i 10. i ii iv ¼ëåò ïé ðüñôåò ôùí áðïèçêþí èá åßíáé áðü öõëëáñüêé áëïõìßíéï. ÅñìÜñéá êáé ðüãêïé êïõæßíáò. To êáðüêé ôçò êïõæßíáò èá åßíáé áðü ãñáíßôç. Ôá åñìüñéá êáé ïé ðüãêïé ôçò êïõæßíáò èá åßíáé åéóáãüìåíá ÉôáëéêÜ óå äéüöïñïõò ñùìáôéóìïýò. Ôá åñìüñéá ôùí õðíïäùìáôßùí èá åßíáé åéóáãüìåíá ÉôáëéêÜ ìå ôïõò áíáãêáßïõò ìç áíéóìïýò åóùôåñéêü. Åßäç õãéåéíþò / ìßîåñò. ¼ëá ôá åßäç õãéåéíþò èá åßíáé åéóáãüìåíá, ñþìáôïò Üóðñïõ áñßóôçò ðïéüôçôáò. Ôá ìßîåñ èá åßíáé ìå ìï ëü ìéáò êßíçóçò. Ç ãïýñíá óôçí êïõæßíá èá åßíáé áðü áíïîåßäùôï Üëõâá (stainless steel). Ðáñï Þ íåñïý Ç åãêáôüóôáóç ãéá ðáñï Þ êñýïõ êáé æåóôïý íåñïý èá åßíáé áðü Üëêéíåò óùëþíåò. Èá ôïðïèåôçèïýí çëéáêü ðëáßóéá êáé çëåêôñéêïß èåñìïóßöùíåò. Áðï åôåýóåéò. ¼ëåò ïé áðï åôåýóåéò èá åßíáé áðü ðëáóôéêýò óùëþíåò. Ïé áðï åôåýóåéò èá óõíäåèïýí ìå ôï áðï åôåõôéêü óýóôçìá ôçò ðüëçò. ÇëåêôñéêÞ åãêáôüóôáóç. Ç åßóïäïò óôï êôßñéï èá åëýã åôáé ìå èõñïôçëåüñáóç. Èá õðüñ åé åãêáôåóôçìýíï êåíôñéêü óýóôçìá áíôýíùí êáé äïñõöïñéêþ êåñáßá ìå óçìåßá ôçëåüñáóçò óôï êáèéóôéêü êáé üëá ôá õðíïäùìüôéá. Èá õðüñ ïõí 2 ãñáììýò ôçëåöþíïõ êáé ôçëåöùíéêü óçìåßá óôçí êïõæßíá, êáèéóôéêü êáé óå üëá ôá õðíïäùìüôéá. ¼ëåò ïé çëåêôñéêýò óõóêåõýò óôçí êïõæßíá èá åëýã ïíôáé áðü äéáêüðôç ìå áóöüëåéá, Þ ìå äéðïëéêü äéáêüðôç êáé åíäåéêôéêþ ëõ íßá áíüëïãá ìå ôçí ðåñßðôùóç, ìå âüóç ôïõò êáíïíéóìïýò ôçò ÁÇÊ. Êëéìáôéóìüò. Èá õðüñ åé ðëþñçò ðñüíïéá ç ïðïßá óõìðåñéëáìâüíåé ôçí çëåêôñéêþ êáëùäßùóç, ôï áðï åôåõôéêü óýóôçìá êáé ôçí ôïðïèýôçóç ôùí áëêïóùëþíùí ãéá ôïðïèýôçóç ôùí óõóêåõþí êëéìáôéóìïý áðü ôïõò áãïñáóôýò. ÊåíôñéêÞ ÈÝñìáíóç. Èá ãßíåé ðñüíïéá çëåêôñéêþò èýñìáíóçò óõìðåñéëáìâáíïìýíçò êáé ôçò åãêáôüóôáóçò ôùí óùìüôùí Þ êåíôñéêþ èýñìáíóç ðåôñåëáßïõ. Åßóïäïé. Èá õðüñ ïõí åëåã üìåíïé åßóïäïé ôçò ðïëõêáôïéêßáò óôïõò þñïõò óôüèìåõóçò ìå ôçëå åéñéóôþñéï. Ðñüíïéá óå êüèå äéáìýñéóìá ãéá Home Cinema. Ç Åôáéñåßá äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá ôñïðïðïéåß ôéò ðñïäéáãñáöýò ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. ÐñïóåãìÝíç åðéëïãþ õëéêþí õøçëþò ðïéüôçôáò

8 ZANCON ESTATES LTD Ìõêüíïõ 5Á, Áíèïýðïëç, 2301 Ëåõêùóßá Tçë.: , Öáî:

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products BANNINGER ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, BANNINGER FITTING, ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COPPER TUBE TALOS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Chicco, ασφάλεια για το παιδί σας εδώ και 50 χρόνια... ΚΕΠΑ - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων Τα παιδιά µας.. οι µικροί «θησαυροί» µας. Σκεφτόµαστε µόνο το καλό τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 13 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: 1051 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙ ΕΣ

Ο ΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙ ΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ 2013 64 ΣΕΛΙ ΕΣ Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2 Ε3 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοργανωτών

Χαιρετισμός Διοργανωτών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Χαιρετισμός Διοργανωτών Με πολύχρονη εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων κάθε κλάδου, με επισκέψεις σε διάσημες εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και με συνεχή ενημέρωση πάνω στις ευρωπαϊκές τάσεις ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2014 64 ΣΕΛΙΔΕΣ Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2 Ε3 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προϊόντα μας. áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò. Υγεία για όλους. Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα

Τα προϊόντα μας. áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò. Υγεία για όλους. Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα Τα προϊόντα μας Υγεία για όλους áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα Εισαγωγή Áãáðçôïß ößëïé, üðùò áðýäåéîå ç ðåßñá áéþíùí, ðïëëü öõôü, ñßæåò, öýëëá êáé óðüñïé

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας. Κατάλογος Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σ ο. 20-23 Νοεμβρίου ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. ί σ. ε ρη. Π ί. π α. αρηγο. σ ι. τική. γής. Περ. ο Πανε. με διεθνή σ υμμ ετο χή. Ξενοδοχείο Ηilton Cyprus

Σ ο. 20-23 Νοεμβρίου ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. ί σ. ε ρη. Π ί. π α. αρηγο. σ ι. τική. γής. Περ. ο Πανε. με διεθνή σ υμμ ετο χή. Ξενοδοχείο Ηilton Cyprus ο ι ρ www.local δ έ ν υ ESRAme Σ ο ι eting2 ν ή λ 008. λ ο Πανε gr ν ο ό υ Π & ς α Π ί ε αρηγο 10 π α ρ ε ρη ς,θ γής γω ση πρ ώτ η αν ακ οί νω τική με διεθνή σ ςα υμμ ετο χή α ί σ η θ σ ι α ν Α ς ή κ ι

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Α ΕΚΔΟΣΗ 2008 ΙSBN: (SET) 978-960-337-077-2 978-960-337-078-9 Copyright 2008 Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ

Διαβάστε περισσότερα