Οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007"

Transcript

1 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. την 10 Αυγούστου 2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µέσω του τύπου και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση ότι τα δηµοσιευθέντα στο τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Επίσης επισηµαίνεται ότι χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στο τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Λεωνίδας Βαρδάκης Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε Σελίδα 1 από 27

2 Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Προς τους µετόχους της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε της 30ης Ιουνίου 2007 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται για ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση ( ΛΠ 34 ) δική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συµπέρασµα Επισκόπησης Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30 η Ιουνίου 2007, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Το περιεχόµενο της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τη συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε. Λ ΣΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Σελίδα 2 από 27

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ποσά εκφρασµένα σε Σηµ Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης χρήσης , , , ,50 Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων , , , ,25 Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων , , , ,11 Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης χρήσης , , , ,59 Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης στην εύλογη αξία κατά την λήξη της χρήσης , , , ,95 Πωλήσεις Εµπορευµάτων-Προϊόντων και λοιπών αποθεµάτων , , , ,37 Κόστος Εµπορευµάτων -Μεταβολές αποθεµάτων Προϊόντων , , , ,82 Αναλώσεις υλών , , , ,14 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,13 Παροχές τρίτων , , , ,31 ιάφορα έξοδα , , , ,62 Αποσβέσεις , , , ,45 Λοιπά έξοδα , , , ,86 Άλλα έσοδα , , , ,45 Κέρδη/(ζηµίες) από λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,34 Χρηµατοοικονοµικό κόστος , , , ,08 Κέρδη συνήθων εργασιών , , , ,26 Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 5.973, , , ,01 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων , , , ,25 Φόρος εισοδήµατος , , , ,12 Καθαρό κέρδος (ζηµία) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες , , , ,13 Αποδιδόµενο σε: Μετόχους Εταιρίας , , , ,42 ικαιώµατα Μειοψηφίας , , , ,71 Κέρδη (ζηµίες) κατά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικήςβασικά σε ευρώ 0,22 0,10 0,12 0,06 Σελίδα 3 από 27

4 Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης χρήσης Σηµ , , , ,79 Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων , , , ,88 Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων , , , ,28 Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης χρήσης , , , ,00 Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης στην εύλογη αξία κατά την λήξη της χρήσης , , , ,61 Πωλήσεις Εµπορευµάτων-Προϊόντων και λοιπών αποθεµάτων , , , ,07 Κόστος Εµπορευµάτων -Μεταβολές αποθεµάτων Προϊόντων , , , ,41 Αναλώσεις υλών , , , ,67 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,58 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,08 Παροχές τρίτων , , , ,32 ιάφορα έξοδα , , , ,95 Αποσβέσεις , , , ,98 Λοιπά έξοδα , , , ,11 Άλλα έσοδα , , , ,68 Κέρδη/(ζηµίες) από λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,26 Χρηµατοοικονοµικό κόστος , , , ,59 Κέρδη συνήθων εργασιών , , , ,67 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων , , , ,67 Φόρος εισοδήµατος , , , ,28 Καθαρό κέρδος (ζηµία) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες , , , ,39 Αποδιδόµενο σε: 0,00 Μετόχους Εταιρίας , , , ,39 ικαιώµατα Μειοψηφίας Κέρδη (ζηµίες) κατά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής-βασικά σε ευρώ 0,18 0,05 0,10 0,03 Σελίδα 4 από 27

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY Ποσά εκφρασµένα σε Σηµ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία , , , ,05 Άυλα πάγια , , , ,94 Επενδύσεις σε θυγατρικές 3.7 0,00 0, , ,98 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις , , , ,00 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση , , , ,00 Λοιπές απαιτήσεις , , , , , , , ,70 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , , , ,83 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία , , , ,43 Πελάτες , , , ,65 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία µέσω αποτελεσµάτων , , , ,56 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,91 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , , , , , ,48 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , ,18 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Υπέρ το άρτιο , , , ,03 Λοιπά αποθεµατικά , , , ,25 Αποτελέσµατα εις νέο , , , ,69 Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας , , , ,97 ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,03 Σύνολο Καθαρής Θέσης , , , ,97 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια , , , ,89 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , , , ,36 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους , , , ,99 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,35 Σελίδα 5 από 27

6 Προµηθευτές , , , ,14 Τρέχων φόρος εισοδήµατος , , , ,55 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , , , ,54 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , , , , , ,86 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,21 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , , , ,18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασµένα σε ΑΠΟ Ι ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατ α εις νέο Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα 01/01/ , , , , , , ,87 Μεταβολές καθαρής θέσης 01/01-30/06/2006 Εξαγορά θυγατρικής , ,32 Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση , ,32 - Αποτέλεσµα περιόδου , , , ,40 Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου , , , ,72 - Μερίσµατα πληρωτέα , , , ,99 Υπόλοιπα 30/06/ , , , , , , ,60 Υπόλοιπα 01/01/ , , , , , , ,86 Μεταβολές καθαρής θέσης 01/01-30/06/2007 -Εξαγορά νέων θυγατρικών , ,74 Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση , ,74 - Αποτέλεσµα περιόδου , , , ,60 Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου , , , ,34 - Μερίσµατα πληρωτέα , , ,00 Συµµετοχή ιδίων κεφαλαίων σε επενδυτικό πρόγραµµα , ,00 Υπόλοιπα 30/06/ , , , , , , ,20 ΑΠΟ Ι ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα 01/01/ , , , , ,08 Μεταβολές καθαρής θέσης 01/01-30/06/2006 Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση - Αποτέλεσµα περιόδου , ,70 Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου , ,70 - Μερίσµατα πληρωτέα , ,00 Υπόλοιπα 30/06/ , , , , ,78 Σελίδα 6 από 27

7 Υπόλοιπα 01/01/ , , , , ,97 Μεταβολές καθαρής θέσης 01/01-30/06/ Αποτέλεσµα περιόδου , ,75 Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου , ,75 -Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - Μερίσµατα πληρωτέα , ,00 Συµµετοχή ιδίων κεφαλαίων σε επενδυτικό πρόγραµµα , ,00 0,00 Υπόλοιπα 30/06/ , , , , ,72 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά εκφρασµένα σε Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01-30/06/ /01-30/06/ /01-30/06/ /01-30/06/2006 Κέρδη προ φόρων , , , ,46 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις , , , ,63 Προβλέψεις , , , ,75 Αποσβέσεις επιχ.παγιων , , , ,08 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας , ,89-373,15-120,57 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,32 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων , , , ,13 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , , , ,46 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , , , ,52 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , , , ,32 Καταβεβληµένοι φόροι , , , ,02 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,10 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων , , , ,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,65 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων , , , ,04 Τόκοι εισπραχθέντες ,54 862,66 373,15 587,75 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,86 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , ,77 Σελίδα 7 από 27

8 Εξοφλήσεις δανείων ,03 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) , , , ,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,77 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) , , , ,99 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , , , ,01 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , , , ,02 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) 1.Γενικές πληροφορίες Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε (η Εταιρία ) έχει την έδρα της στην οδό Ελαίων 54 Κηφισιά. και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικότερα στην παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθµούς, στην εκτροφή ευρύαλων µεσογειακών ψαριών, στην παραγωγή ιχθυοτροφών και στην εµπορία ψαριών. Οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www diassa.gr Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 10 Αυγούστου οµή του Οµίλου Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30/06/2007 και 31/12/2006, καθώς και η µέθοδος ενοποίησής τους εµφανίζονται στους παρακάτω πίνακες: 30/6/2007 Εταιρία Έδρα ραστηριότητα Άµεση Συµµετοχή ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε., Ελλάδα Εµπορία ψαριών ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ελλάδα Εκµετάλλευση Ε.ΠΕ. ιχθυοτροφείου NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E. ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Ελλάδα Εκµετάλλευση ιχθυοτροφείου Παραγωγή ιχθυοτροφών Ελλάδα Εµπορία MARE NOSTRUM A.E ψαριών Ελλάδα Εκµετάλλευση ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ιχθυοτροφείου ASTIR INTERNATIONAL S.R.L., Ιταλία Εµπορία ψαριών Μέθοδος 85% Ολική ενοποίηση 100% Ολική ενοποίηση 70% Ολική ενοποίηση 29,934% Ολική ενοποίηση 51% Ολική ενοποίηση 100% Ολική ενοποίηση Τέλος περιόδου % Καθαρή Θέση /12/2006 Εταιρία Έδρα ραστηριότητα Άµεση Συµµετοχή ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε., Ελλάδα Εµπορία ψαριών Μέθοδος 85% Ολική ενοποίηση Τέλος χρήσης Σελίδα 8 από 27

9 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.ΠΕ. NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E. ASTIR INTERNATIONAL S.R.L., Ιταλία Ελλάδα Ελλάδα Ιταλία Εκµετάλλευση ιχθυοτροφείου Εκµετάλλευση ιχθυοτροφείου Εµπορία ψαριών 100% Ολική ενοποίηση 70% Ολική ενοποίηση % Καθαρή Θέση Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 2.1Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι ενοποιηµένες και απλές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρίας (οι «Οικονοµικές Καταστάσεις»), συντάσσονται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( Π.Χ.Π) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απεικονίζονται σε Ευρώ, το επίσηµο νόµισµα της χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τα βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού, που αποτιµούνται σε εύλογες αξίες. 2.2 Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών Οι Λογιστικές Πολιτικές που τηρήθηκαν για την σύνταξη αυτών των συνοπτικών ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων, και οι σηµαντικές Παραδοχές και Εκτιµήσεις που έχουν υιοθετηθεί από την ιοίκηση, είναι ίδιες µε εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Με δεδοµένο ότι οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι συνοπτικές, για την ορθή κατανόησή τους και την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις τελευταίες ετήσιες ( ) Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου «Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων του Οµίλου είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριοτήτων και, συγκεκριµένα, εκείνον της παραγωγής και διάθεσης ιχθύων. Η γεωγραφική κατάτµηση της δραστηριότητας του Οµίλου γίνεται στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΕΛΛΑ Α ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΟ Περίοδος 1/1/-30/06/2007 Πωλήσεις , , ,92 Μείον: ιεταιρικές , ,90 Πωλήσεις σε τρίτους , , ,02 Περίοδος 1/1-30/6/2006 Πωλήσεις , , ,59 Μείον: ιεταιρικές , ,54 Πωλήσεις σε τρίτους , , ,05 Σελίδα 9 από 27

10 ΕΛΛΑ Α ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΟ Περίοδος 1/1/-30/06/2007 Πωλήσεις , , ,97 Μείον: ιεταιρικές , ,05 Πωλήσεις σε τρίτους , , ,92 Περίοδος 1/1-30/6/2006 Πωλήσεις , , ,54 Μείον: ιεταιρικές , ,26 Πωλήσεις σε τρίτους , , ,28 3. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 1 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Ο Κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως κατωτέρω : 30/6/ /6/ /6/ /6/2006 Εµπορευµάτων- Προιόντων και λοιπών αποθεµάτων , , , ,72 Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων , , , ,82 Σύνολο , , , ,54 2. Εργαζόµενοι στον Όµιλο και στην Εταιρία και Κόστος Μισθοδοσίας Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο Όµιλο και στη εταιρία είναι : 30/6/ /6/ /6/ /6/2006 Μισθωτοί Ηµεροµίσθιοι Σύνολο Εργαζοµένων Παροχές σε εργαζοµένους Μισθοί και ηµεροµίσθια , , , ,75 Εργοδοτικές εισφορές , , , ,12 Λοιπές παροχές , , , , , , , ,95 Σελίδα 10 από 27

11 3. Κόστος Χρηµατοδότησης Στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου και της Εταιρίας συµπεριλαµβάνονται : 30/6/ /6/ /6/ /6/2006 Χρεωστικοί τόκοι άνεια τραπεζών , , , ,55 Τόκοι από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις ,68 570, ,64 570,14 Λοιπά µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα , , , , , , , ,32 5. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : Γήπεδα & Οικόπεδα Κτίρια &κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήµατα & Μηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός Πάγια υπό εκτέλεση Σύνολο Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , , , , , ,73 Σωρευµένες αποσβέσεις , , , , ,20 Αναπόσβεστη αξία , , , , , , , Υπόλοιπο έναρξης , , , , , , ,53 Προσθήκες , , , , , , ,48 Πωλήσεις -µεταφορές ,86 0, , ,76 0, , ,23 Αποσβέσεις περιόδου , , , , ,41 Αναπόσβεστη αξία , , , , , , , Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , , , , , ,47 Σωρευµένες αποσβέσεις , , , , ,26 Αναπόσβεστη αξία , , , , , , , Υπόλοιπο έναρξης , , , , , , ,21 Πάγια νέων θυγατρικών , , , , , ,43 Προσθήκες , , , , , , ,16 Πωλήσεις , , , , ,42 Αποσβέσεις περιόδου , , , , ,74 Αναπόσβεστη αξία , , , , , , ,64 Σελίδα 11 από 27

12 Γήπεδα & Οικόπεδα Κτίρια &κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήµατα & Μηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός Πάγια υπό εκτέλεση Σύνολο Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , , , , , ,02 Σωρευµένες αποσβέσεις , , , , ,63 Αναπόσβεστη αξία , , , , , , , Υπόλοιπο έναρξης , , , , , , ,39 Προσθήκες , , , , , ,21 Πωλήσεις -µεταφορές , , ,46 Αποσβέσεις περιόδου , , , , ,60 Αναπόσβεστη αξία , , , , , , , Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , , , , , ,48 Σωρευµένες αποσβέσεις 0, , , , ,46 0, ,43 Αναπόσβεστη αξία , , , , , , , Υπόλοιπο έναρξης , , , , , , ,05 Προσθήκες , , , , , , ,51 Πωλήσεις , , , ,95 Αποσβέσεις περιόδου , , , , ,34 Αναπόσβεστη αξία , , , , , , ,27 Στα πάγια στοιχεία του Οµίλου συµπεριλαµβάνονται βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακίνητα,µηχανήµατα, αυτοκίνητα, και λοιπός εξοπλισµός αξίας κτήσης ,43 ευρώ. Επί των ακινήτων των εταιριών υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού ,80 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων των οποίων τα υπόλοιπα κατά την 30/06/2007 ανέρχονταν στο ποσό των ,50 ευρώ. Σελίδα 12 από 27

13 6. Ασώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : Λογισµικά προγράµµατα ικαιώµατα Παραχώρησης Εµπορική εύνοια Σύνολο Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , , ,84 Σωρευµένες αποσβέσεις , ,69 Αναπόσβεστηαξία , , , , Υπόλοιπο έναρξης , , , ,15 Προσθήκες 5.464, , ,71 Πωλήσεις Αποσβέσεις περιόδου , ,34 Αναπόσβεστη αξία , , , , Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , , ,25 Σωρευµένες αποσβέσεις , ,10 Αναπόσβεστη αξία , , , , Υπόλοιπο έναρξης , , , ,15 Πάγια νέας θυγατρικής 144,11 144,11 Προσθήκες , , ,30 Πωλήσεις 5.704, ,20 Αποσβέσεις περιόδου 5.963, ,98 Αναπόσβεστη αξία , , , ,38 Σελίδα 13 από 27

14 Λογισµικά προγράµµατα ικαιώµατα Παραχώρησης Σύνολο Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , ,82 Σωρευµένες αποσβέσεις , ,39 Αναπόσβεστηαξία , , , Υπόλοιπο έναρξης , , ,43 Προσθήκες 134,44 134,44 Πωλήσεις Αποσβέσεις περιόδου 3.997, ,03 Αναπόσβεστη αξία , , , Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , ,96 Σωρευµένες αποσβέσεις , ,02 Αναπόσβεστη αξία , , , Υπόλοιπο έναρξης , , ,94 Προσθήκες , ,95 Πωλήσεις 5.429, ,66 Αποσβέσεις περιόδου 5.100, ,90 Αναπόσβεστη αξία , , ,33 Τα ικαιώµατα Παραχώρησης αφορούν την αξία των κατεχοµένων αδειών ιχθυοκαλλιέργειας των συγχωνευµένων µε απορρόφηση θυγατρικών εταιρειών. Η προσθήκη στη εµπορική εύνοια της περιόδου ποσού ,84 ευρώ αφορά την καταβληµένη υπεραξία κατά την απόκτηση νέων θυγατρικών (βλέπε Σηµείωση 7). Η υπεραξία απεικονίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στην τιµή κτήσεως της και αποµειώνεται,στο βαθµό που συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου εντός της οποίας συντελείτε η αποµείωση. Σελίδα 14 από 27

15 7.Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής: Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ ,27 Προσθήκες/Αγορές ,63 Μειώσεις /Πωλήσεις ,92 Προβλέψεις υποτίµησης ,00 Υπόλοιπο 31/12/ ,98 Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ ,98 Προσθήκες/Αγορές ,15 Υπόλοιπο 30/06/ ,13 Την 14η Μαρτίου 2007 η Εταιρία απέκτησε το 29,934% των µετοχών της εταιρίας «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε» που λειτουργεί στην Ελλάδα και ποσοστό 21,072%των µετοχών αποκτήθηκε από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας και βασικό µέτοχο κ. Στέλιο Πιτάκα. Η πλειοψηφία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ορίζεται από την Εταιρία. Την 22η Μαίου 2007 η Εταιρία απέκτησε το 100% των µετοχών της εταιρίας «ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» που λειτουργεί στην Ελλάδα. Την 7η Ιουνίου 2007 η Εταιρία απέκτησε το 51% των µετοχών της εταιρίας «MARE NOSTRUΜ ΑΕ» που λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι νεοαποκτηθείσες εταιρίες συνεισέφεραν,για την περίοδο 14 Μαρτίου 2007 ως, στα έσοδα του Οµίλου το ποσό των ,90 ευρώ (ποσοστό 20,20%), στα κέρδη πρό φόρων το ποσό των ,68 ευρώ και στη καθαρή θέση του Οµίλου το ποσό των ,05 ευρώ (ποσοστό 13,79%). Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και η υπεραξία που αποκτήθηκαν έχουν ως εξής: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΟΝΟΜΗ ΠΕΛΑΓΟΣ MARE NOSTRUM Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία , , ,66 Άϋλα Πάγια Στοιχεία 144,11 0,00 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,95 ιαθέσιµα για πώληση χρηµατατοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ,34 Λοιπές απαιτήσεις , , , , , ,82 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , , ,07 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ,26 Πελάτες , , ,49 Λοιπές απαιτήσεις , , ,19 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , , , ,97 Σελίδα 15 από 27

16 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,79 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια ,09 0, ,65 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ,39 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους , , ,00 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,65 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές , , ,34 Τρέχων φόρος εισοδήµατος , ,05 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , ,35 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , , , ,68 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,33 Καθαρή Θέση Εταιρίας , , ,46 (Κέρδος) ζηµία αναλογία Οµίλου , ,49 Καθαρά Ίδια Κεφάλαια που αγοράστηκαν , , ,95 Ποσοστό Εξαγοράς 29,934% 100% 51% Εύλογη αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν , , ,10 Τίµηµα αγοράς: , , ,99 Υπεραξία (goodwill) , , ,89 8. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Οι επενδύσεις σε συγγενείς αφορά τη συµµετοχή στη συγγενή εταιρία "ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.", η οποία είναι εγκατεστηµένη την Ιταλία. Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ ,20 Κινήσεις 1/1/-31/12/ ,70 Υπόλοιπο 31/12/ ,50 Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ ,50 Κινήσεις 1/1/-30/06/ ,07 Υπόλοιπο 30/06/ ,57 Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένα βασικά οικονοµικά στοιχεία της συγγενούς εταιρίας, η οποία είναι µη εισηγµένη σε χρηµατιστήριο. Περιουσιακά στοιχεία Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη Ποσοστό συµµετοχής 31/12/ , , , ,00 50% 30/6/ , , , ,13 50% Από 1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των ανά χείρας ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις κατεχόµενες από τον Όµιλο µετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις. 9. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Πρόκειται για συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Σελίδα 16 από 27

17 Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ , ,00 Προσθήκες/Αγορές Μειώσεις /Πωλήσεις Υπόλοιπο 31/12/ , ,00 Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ , ,00 Προσθήκες από νέα θυγατρική ,34 Μειώσεις /Πωλήσεις Υπόλοιπο 30/06/ , ,00 Οικονοµικές καταστάσεις 10. Λοιπές χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αφορούν δοσµένες εγγυήσεις. 11 Αποθέµατα Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : Εµπορεύµατα , , , ,31 Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή ,98 155,79 56,43 155,79 Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιµα υλικά και είδη συσκευασίας , , , , , , , ,83 12.Βιολογικά στοιχεία Ο εµπορεύσιµος γόνος του ιχθυογεννητικού σταθµού και τα αποθέµατα των ιχθύων τα οποία βρίσκονται στους ιχθυοκλωβούς οµαδοποιηµένα σε οµάδες ανάλογα µε το βάρος γρ., γρ γρ., γρ, µεγαλύτερα των 600 γρ., αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, σύµφωνα µε το ΛΠ 41, η οποία προσδιορίζεται µε βάση την µέση τιµή πώλησης η οποία ισχύει την πρώτη εβδοµάδα της επόµενης περιόδου. Η µεταβολή της εύλογης αξίας των βιολογικών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύεται ως εξής : Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρης χρήσης , , , ,05 Προσθήκες αποθεµάτων νέας θυγατρικής ,10 Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων , , , ,15 Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης στην εύλογη αξία κατά την περίοδο , , , ,64 Πωλήσεις περιόδου , , , ,41 Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου , , , , Πελάτες Οι πελάτες του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : Πελάτες , , , ,49 Γραµµάτια εισπρακτέα , ,94 Γραµµάτια σε καθυστέρηση , ,77 Επιταγές εισπρακτέες , , , ,78 Σελίδα 17 από 27

18 Επιταγές σε καθυστέρηση , , , ,00 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , , , ,62 Σύνολο , , , , Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε µετοχές εισηγµένων εταιριών στο Χ.Α. µε βραχυπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα. Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ , ,71 Αγορές/Αποτίµηση 479,85 479,85 Μειώσεις /Πωλήσεις Υπόλοιπο 31/12/ , ,56 Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ , ,56 Αγορές/Αποτίµηση 276,72 276,72 Μειώσεις /Πωλήσεις Υπόλοιπο 30/06/ , ,28 15 Λοιπές απαιτήσεις Οι Λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : Χρεώστες διάφοροι , , , ,87 Ελληνικό ηµόσιο , , , ,69 Λογ/σµοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων , , , ,60 Έξοδα εποµένων χρήσεων , , , ,15 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.880, ,60 0,00 22,60 Σύνολο , , , ,91 -Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό ηµόσιο αφορούν κατά κύριο λόγω επιστροφές ΦΠΑ λόγω εξαγωγών. - Οι προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων,στη 30/06/2007, ανέρχονται στο ποσό των ,77 για την Εταιρία και στο ποσό των ,31 για το Όµιλο. 16. ιαθέσιµα Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 17 Μετοχικό Κεφάλαιο -Κατά την, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρούµενο σε ,00 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε µία. Οι µετοχές της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Κέρδη ανά µετοχή Σελίδα 18 από 27

19 Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους του Οµίλου και της Εταιρίας κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 30/6/ /6/ /6/ /6/2006 Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής , , , ,70 Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών Βασικά κέρδη κατά µετοχή 0,22 0,10 0,18 0,05 Επισηµαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση προς έκδοση νέων µετοχών και, συνεπώς, δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον υπολογισµό και την παράθεση άλλου δείκτη κερδών ανά µετοχή (δηλαδή δείκτη που να λαµβάνει υπ όψη την ύπαρξη δυνητικών µετοχών). 18. ιαφορά υπέρ το άρτιο Η ιαφορά υπέρ το άρτιο του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : Η Εταιρεία ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,58 Μείωση του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου, κατά τα έξοδα της ηµόσιας εγγραφής που είχαν κεφαλαιοποιηθεί , , , , , , , ,03 Η ιαφορά υπέρ το άρτιο της Εταιρίας προέκυψε µε την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερης της ονοµαστικής τους αξίας.το εισπραχθέν ποσό µειώθηκε κατά τα έξοδα της εκδόσεως. 19. Λοιπά Αποθεµατικά Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : Η Εταιρεία Τακτικό αποθεµατικό , , , ,13 Αφορολόγητα αποθεµατικά , , , ,42 Ειδικά φορολογηθέντα αποθεµατικά , ,00 Λοιπά αποθεµατικά , , , ,70 Σύνολο , , , ,25 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού» - µε την κατ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων µετά από φόρους, κερδών είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρίας, µπορεί όµως να συµψηφισθεί µε συσσωρεµένες ζηµιές. Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα επισυσσωρευθεί κατά τη διανοµή των αποθεµατικών αυτών θα αναγνωρισθεί κατά το χρόνο της λήψεως της απόφασης περί διανοµής και σε σχέση µε το ποσό της διανοµής. έχει πραγµατοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραµµα για το οποίο έχει ενταχθεί στο αναπτυξιακό νόµο,3299/2004, µε την υπ αριθµ /ΥΠΕ/4/00164/Ε/Ν/Ν.3299/2004 απόφαση υπαγωγής. Η ίδια συµµετοχή στο κεφάλαιο κίνησης ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ και έχει καλυφτεί από το υπόλοιπο κερδών της εταιρίας και συγκεκριµένα µε το σχηµατισµό εκτάκτου φορολογηθέντος αποθεµατικού. Τα κεφαλαία αυτά δεν µπορούν να διανεµηθούν στους µετόχους αλλά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Σελίδα 19 από 27

20 20. άνεια Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρίας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα σε ευρώ. Τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Τράπεζες Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 30/6/ /12/2006 Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια , , , ,00 Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών , , , ,89 µισθώσεων Σύνολο δανείων , , , ,89 Η λήξη των µακροπρόθεσµων δανείων έχει ως εξής : 30/6/ /12/2006 Μεταξύ 1 και 2 ετών , ,00 Μεταξύ 2 και 5 ετών , ,00 Πάνω από 5 έτη , , ,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 30/6/ /12/2006 Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια , , , ,00 Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών , , , ,89 µισθώσεων Σύνολο δανείων , , , ,89 Η λήξη των µακροπρόθεσµων δανείων έχει ως εξής : 30/6/ /12/2006 Μεταξύ 1 και 2 ετών , ,00 Μεταξύ 2 και 5 ετών , ,00 Πάνω από 5 έτη , ,00 Σελίδα 20 από 27

21 20.1Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Ποσά σε ευρώ Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - ελάχιστα µισθώµατα Μέχρι 1 έτος , , , ,03 Από 1 έως 5 έτη , , , ,46 Περισσότερο των 5 ετών ,87 Σύνολο , , , ,49 Μειον : Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων , , , ,91 Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης , , , ,58 Ποσά σε ευρώ Μέχρι 1 έτος , , , ,69 Από 1 έως 5 έτη , , , ,89 Περισσότερο των 5 ετών ,80 Σύνολο , , , ,58 Σελίδα 21 από 27

22 21. Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρίας του Οµίλου και, στο βαθµό που προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, συµψηφίζονται µεταξύ τους (στο επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρείας). Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες : Η Εταιρεία Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων , , , ,55 0,00 Προσαρµογή εξόδων,που έχουν κεφαλαιοποιηθεί , , , ,41 Επίδραση των προσαρµογών της αξίας παγίων επί των αποθεµατικών ,72 Προσαρµογή αποσβέσεων άυλων παγίων , , , ,93 0,00 0,00 Προσαρµογή αποσβέσεων επιχορηγούµενων παγίων , , , ,10 Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (επισφαλείς) , , , ,37 Αποζηµίωση των εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης , , , ,00 Κέρδος (Ζηµία) από πώληση παγίου 120,17-978, ,45-193,13 Φορολογική ζηµία αναγνωριζόµενη , ,64 Προσαρµογή βιολογικών στοιχείων στη εύλογη αξία , , , ,36 Λοιπά 4.268,06 Προσαρµογή επενδύσεων σε θυγατρικές , , , ,93 Προσαρµογή συµβάσεων LEASING , , , ,46 Φόροι εισοδήµατος, που θα επιβαρύνουν λογιστικά τις επόµενες χρήσεις , , , ,36 Σελίδα 22 από 27

23 23. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Η Εταιρεία Κρατικές επιχορηγήσεις , , , ,11 Επιταγές µακροπρόθεσµης λήξης , , , , , ,11 ΟΙ Κρατικές επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής: Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ , ,41 Προσθήκες , ,02 Απορρόφηση θυγατρικής ,27 Αναλογία αποσβέσεων , ,59 Υπόλοιπο 31/12/ , ,11 Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ , ,11 Εξαγορά θυγατρικής ,60 Αναλογία αποσβέσεων , ,99 Υπόλοιπο 30/06/ , ,12 Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν.ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση,ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων, ως προς τη διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης της επιχορηγούµενης εταιρείας και ως προς τη διανοµή των κερδών που προέρχονται από την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. 24. Προµηθευτές Οι Προµηθευτές του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : Προµηθευτές , , , ,36 Γραµµάτια πληρωτέα , ,32 Επιταγές πληρωτέες , , , ,71 Προκαταβολές πελατών , , , ,07 Σύνολο , , , ,14 Σελίδα 23 από 27

24 25. Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής : Κέρδη προ φόρων,ως λογαριασµός αποτελεσµάτων , , , ,04 Φόροι εισοδήµατος,µε συντελεστή 25% για τρέχουσα περίοδο , , , ,08 και 29% για προηγούµενη Φόροι που αναλογούν σε µη φορολογούµενα κέρδη , , , ,93 Φόρος επί µη φορολογικά εκπεστέων δαπανών Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης , , , ,15 Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση , , , ,86 Αναβαλλόµενη φορολογική επιβάρυνση , , , ,29 Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης , , , ,15 Οι κατωτέρω παρατιθέµενες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος των εταιριών του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις της θυγατρικής εταιρείας MARE NOSTRUM A.E.για τις χρήσεις 2000 µέχρι 2005 έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια την επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων συνολικού ποσού ,23 ευρώ. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου και προσέφυγε στα δικαστήρια.η έκβαση της προσφυγής δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Η εταιρία έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις 250 χιλ. ευρώ. προβαίνει σε ετήσια εκτίµηση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αναµένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων σχηµατίζοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηµατισµένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσµατα χρήσης και στις ταµειακές ροές του Οµίλου. Εταιρία Εκκρεµείς φορολογικές δηλώσεις ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ε.Π.Ε ΜΑΡΕ NOSTRUM 2006 Σελίδα 24 από 27

25 26. Λοιπές υποχρεώσεις Οι Λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : Ασφαλιστικά ταµεία , , , ,94 ουλευµένα έξοδα , , , ,31 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,38 Σύνολο , , , , Συναλλαγές και Απαιτήσεις από Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα Πρόσωπα Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα της εταιρίας µε συνδεµένες εταιρίες καθώς και οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ιευθυντών του Οµίλου και της εταιρίας κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου είναι: α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εµπορευµάτων , ,39 Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων , ,79 Λοιπών αποθεµάτων , ,24 Πώληση υπηρεσιών , ,42 β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Αγορές Εµπορευµάτων , ,07 Αγορές βιολογικών στοιχείων 0, ,55 Αγορές τροφών και λοιπών αποθεµάτων ,58 Αγορά υπηρεσιών 0, , ,62 γ) Παροχές προς τη ιοίκηση Αµοιβές.Σ , , , ,56 Αµοιβές ιευθυντών , , , , , , , ,16 δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις - αγορές αγαθών / υπηρεσιών Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη Πελάτες , ,78 Λοιπές απαιτήσεις ,93 ιοίκηση , , , ,78 Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη Προµηθευτές , ,07 Λοιπές υποχρεώσεις ,62 ιοίκηση Σελίδα 25 από 27

26 , ,07 Η απαίτηση από µέλη της ιοίκησης αφορά προκαταβολή στον κ. Ισµαήλο Αθανάσιο (Μέλος του.σ της νεοαποκτηθείσας θυγατρικής εταιρίας MARE NOSTRUM A.E) για την εξαγορά των µετοχών του, µετά την µετατροπή της εταιρίας MARE NOSTRUM Μ.Ε.Π.Ε σε ανώνυµη,από την εταιρία MARE NOSTRUM A.E (βλέπε και σηµείωση 28). Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα µε τους όρους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. 28. εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και απαιτήσεις και η Εταιρία έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Οι Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων , , , ,03 Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συµβάσεων µε πελάτες , , , ,00 Παραχωρηµένες υποθήκες & προσηµειώσεις - Οικόπεδα και Κτίρια , , , ,52 Εγγυήσεις υπέρ συνδεµένων επιχειρήσεων , , , ,00 Λοιπές , , , , , , , ,55 Εκχώρηση και ενεχυρίαση απαίτησης, από Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, ποσού ,31 ευρώ προς Τράπεζες για εξασφάλιση δανείων. Η Εταιρεία στις 3 Φεβρουαρίου 2006 προέβη στην υπογραφή προσυµφώνου εξαγοράς του υπολοίπου ποσοστού 30% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ από τους µετόχους της, για την εκτέλεση της σύµβασης έχει παραχωρήσει επιταγές σε ενέχυρο ποσού ,00 ευρώ. Η Εταιρεία στις 16 Μαΐου 2006 προέβη στην υπογραφή προσυµφώνου εξαγοράς ποσοστού 80% των εταιρικών µεριδίων της εταιρίας "Ιχθυοτροφικό Κέντρο Πόρου - ΕΠΕ" µε αποδοχή ποινικής ρήτρας για ποσό ,00 ευρώ και ενέχυρο επί εταιρικών µεριδίων ποσού ,ευρώ. Η οριστική υπογραφή της ανωτέρω συµφωνίας, αναµένεται να πραγµατοποιηθεί αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η µετατροπή της εταιρίας "Ιχθυοτροφικό Κέντρο Πόρου - ΕΠΕ" σε ανώνυµη εταιρία, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η Εταιρία προέβη παράλληλα στην υπογραφή σύµβασης για την αγορά του υπάρχοντος ιχθυοπληθυσµού και παραχώρησης της χρήσης και λειτουργίας µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και του συσκευαστηρίου που ανήκουν στην ανωτέρω εταιρία, έως ότου ολοκληρωθεί η οριστική µεταβίβαση. H Εταιρία προέβη στις 22 Μαΐου 2007 προέβη στην υπογραφή προσυµφώνου εξαγοράς ποσοστού 53,33% των εταιρικών µεριδίων της εταιρίας "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕ". Η οριστική υπογραφή της ανωτέρω συµφωνίας αναµένεται να πραγµατοποιηθεί αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η µετατροπή της εταιρίας ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕ σε ανώνυµη εταιρία. Το τίµηµα εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των ,22 ευρώ από το οποίο ποσό ,22 ευρώ θα κατατεθεί στο ταµείο της εταιρίας προς εξόφληση ισόποσης υποχρέωσης των παραπάνω εταίρων προς αυτή. Σελίδα 26 από 27

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Σεπτεµβρίου 2008

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Σεπτεµβρίου 2008 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π.34) Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις 31 Μαρτίου 2008

Οικονοµικές καταστάσεις 31 Μαρτίου 2008 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε το.λ.π.34 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς

ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012-31 Μαρτίου 2012 ) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου 2007 περίοδος 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2007

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2007 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015 Ισολογισµός Ποσά - 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 1.482.359,73 1.524.679,65 Μηχανολογικός εξοπλισµός 547.483,85 590.935,68 Λοιπός εξοπλισµός 33.642,15

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E.

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E. FEEDUS A.E.B.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ. 094152081 ήµος Καµποσώρων, 82100 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) 41503 Fax: (22710) 41569 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε Α.Φ.Μ. 094152228 Καρδάµυλα,823 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (2272) 23 561-4 Fax: (2272)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4308/2014 (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

Ν.4308/2014 (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/05

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ. Αρ.Μ.Α.Ε.40042/01ΑΤ/Β/98/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΗΝΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ. Αρ.Μ.Α.Ε.40042/01ΑΤ/Β/98/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ «ΔΥΟ ΒΗΤΑ ΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΤΗΝΟΥ 17-19 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ Αρ.Μ.Α.Ε.40042/01ΑΤ/Β/98/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2806201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ AE

ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ AE ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ AE Ισολογισµός Έναρξης Εκκαθάρισης της 1 ης Ιουλίου 2008 Οικονοµικές Καταστάσεις της oικονοµικής περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 1 Ιουλίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, που συνετάγησαν σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από Έδρα: 3 ο χιλ. Αλεξανδρούπολης-Αεροδροµίου Αεροδροµίου 68100 Αλεξανδρούπολη Έβρου Αρ.Μητρώου α.ε 24473/06/Β/91/47 Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 Σύµφωνα µε το.λ.π. 34 Οι Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα