Περιγράµµατα Μαθηµάτων. B Κύκλος Σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. ιάρκεια Σπουδών: 2 Ακαδηµ. Εξάµηνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγράµµατα Μαθηµάτων. B Κύκλος Σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. ιάρκεια Σπουδών: 2 Ακαδηµ. Εξάµηνα"

Transcript

1 ΑΣΠΑΙΤΕ Τµήµα Εκπ/κών Ηλεκτρονικής Ειδικό Πρόγραµµα Σπουδών Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ B Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 2 Ακαδηµ. Εξάµηνα Περιγράµµατα Μαθηµάτων

2 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΚ101Ε Προγραµµατιστικές Τεχνικές (ΠΜ/ECTS 5.0) Θεωρία: Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσα προγραµµατισµού C. Τύποι δεδοµένων και µεγέθη. Μεταβλητές. Τελεστές. Εντολές ελέγχου. Συσχετικοί και λογικοί τελεστές. Εντολές επανάληψης. Συναρτήσεις και δόµηση σε µπλοκ του προγράµµατος. Πίνακες µίας και δύο διαστάσεων. Άλλες δοµές δεδοµένων ( είκτες, ουρές, στοίβες). Αρχεία. ΗΚ102Ε Σήµατα και Συστήµατα (ΠΜ/ECTS 4.0) Βασικές έννοιες γύρω από τα σήµατα και συστήµατα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Οι έννοιες της συνέλιξης, της συσχέτισης, της αυτοσυσχέτισης και της δειγµατοληψίας στην περίπτωση ηµιτονοειδών σηµάτων. Οι έννοιες της στασιµότητας και της εργοδικότητας. Βασικές ιδιότητες των µετασχηµατισµών Fourier και ορθογώνιοι µετασχηµατισµοί. Περιγραφή σηµάτων (φωνή, ηλεκτρο-εγκεφαλογράφηµα, γεωφυσικά σήµατα, κ.λπ.) καθώς και οι µηχανισµοί παραγωγής τους. Βασικές ιδιότητες των συστηµάτων. Γραµµικά χρονικά αναλλοίωτα συστήµατα και τρόποι παράστασης τους. Απόκριση συχνότητας και πραγµατοποίηση συστηµάτων. Μεταβλητές κατάστασης και παράσταση του συστήµατος. Μετασχηµατισµός z και µετασχηµατισµός Laplace. Σύγκριση σηµάτων και συστηµάτων διακριτού χρόνου µε αυτά του συνεχούς. Το θεώρηµα της δειγµατοληψίας. Φασµατικοί υπολογισµοί σε διακριτό χρόνο. Εφαρµογή στη λύση προβληµάτων ηλεκτρικών κυκλωµάτων, στη σχεδίαση αναλογικών φίλτρων και στην ανάλυση τηλεπικοινωνιακών σηµάτων. Θεωρία Πληροφορίας (βασικά στοιχεία). ΗΚ103ΕΤ Οπτοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες (ΠΜ/ECTS 7.0) Η σκοπιµότητα χρήσης οπτικών συστηµάτων στις τηλεπικοινωνίες επισκόπηση τεχνολογίας. Επίπεδοι διηλεκτρικοί κυµατοδηγοί και οπτικές ίνες. Η οπτική ίνα ως µέσο µετάδοσης (εξασθένηση, διασπορά, µη γραµµικά φαινόµενα). Οπτικά καλωδια και παθητικά εξαρτήµατα. Οπτικοί ποµποί (lasers, LEDs, τεχνικές διαµόρφωσης και διαµορφωτές). Οπτικοί δέκτες (φωτοδίοδοι PIN και APD, κυκλώµατα δεκτών, σηµατοθορυβική ανάλυση). Οπτικοί ενισχυτές. Ζεύξεις ενός µήκους κύµατος (εξοπλισµός, σχεδίαση, εγκατάσταση) Πολυπλεξία µήκους κύµατος (WDM) και ζεύξεις WDM (δυνατότητες, εξοπλισµός, σχεδίαση). Οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Παρουσίαση και µελέτη πραγµατικών ινοοπτικών ζεύξεων και συστηµάτων. Ασύρµατες ζεύξεις υπερύθρου. ΗΚ104ΕΑ Βιοµηχανικές Εφαρµογές Σ.Α.Ε. (ΠΜ/ECTS 7.0) Εισαγωγή: Υβριδικός εποπτικός έλεγχος, Έλεγχος διεργασιών, Συστήµατα ανοικτού και κλειστού βρόχου, αρχή της ανατροφοδότησης. οµή συστήµατος βιοµηχανικού ελέγχου. Εξαγωγή προτύπων διεργασιών συνεχούς χρόνου: Προσεγγιστικά γραµµικά πρότυπα δύο, τριών και περισσοτέρων παραµέτρων βασιζόµενα στη βηµατική απόκριση. Προτυποποίηση µε τη µέθοδο των ροπών. προτυποποίηση µε βάση την αρµονική απόκριση. Προσδιορισµός προτύπων διεργασιών διακριτού χρόνου: Πρότυπα τύπου χρονοσειρών (ARMA models). Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. ιακριτοποίηση συστηµάτων συνεχούς χρόνου. Αναφορά στη µη-γραµµικότητα, χρονική µεταβολή παραµέτρων των βιοµηχανικών διεργασιών. Τύποι διαταραχών βιοµηχανικών διεργασιών. Συστήµατα Ελέγχου Τριών Όρων (PID controllers) συνεχούς χρόνου. Ανάλυση της λειτουργίας του κάθε όρου. Μορφές του ελεγκτή τριών όρων. Τερµατισµός (windup)του ελεγκτή. Συντονισµός Ελεγκτού τριών όρων: Μέθοδοι Ziegler και Nichols, Μέθοδοι βελτιστοποιήσεως, Τοποθέτηση πόλων, Μέθοδος Person και Astrom. Συστήµατα Ελέγχου Τριών Όρων διακριτού χρόνου. ιακριτοποίηση του Ελεγκτού συνεχούς χρόνου. Πρόσθια και Οπισθόδροµη διαφορά, Προσέγγιση του Tustin. Συνδυασµός βιοµηχανικών ελεγκτών. Πολλαπλοί βρόχοι ελέγχου, Έλεγχος µε πρόσθια τροφοδότηση, Έλεγχος τροχιάς. Αναφορά στα συστήµατα «Ευφυούς» Ελέγχου. ΗΚ105ΕΤ Ψηφιακή Ραδιοφωνία & Τηλεόραση (ΠΜ/ECTS 6.5) Το σήµα PAL (βασικές παράµετροι και χαρακτηριστικά) και η ψηφιακοποίησή του. Συµπίεση σήµατος εικόνας (διάφορες τεχνικές και πρότυπα). Το πρότυπο MPEG-2. Η µετάδοση ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος (µέσω επίγειων και δορυφορικών ζεύξεων). Επίγεια δίκτυα για ψηφιακές τηλεοπτικές µεταδόσεις. ορυφορική µετάδοση ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος. Συστήµατα καλωδιακής τηλεόρασης (CATV). Παροχή υπηρεσιών εικόνας µέσω δικτύων DSL. H αγορά των ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και διεθνώς. Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις. ΗΚ106ΕΑ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Περιφερειακών (ΠΜ/ECTS 6.5) οµή και βασικές λειτουργίες ενός τυπικού Η/Υ. Σχεδίαση του ρεπερτορίου εντολών. Γλώσσα µηχανής. Γλώσσα assembly. Αριθµητική λογική µονάδα και αριθµητικές λογικές πράξεις. ίαυλοι διευθύνσεων και δεδοµένων. Σχεδίαση των διαύλων. Μονάδα ελέγχου και χρονισµοί. Ανάπτυξη µικροπρογράµµατος. οµή pipeline. οµή σχεδίαση και οργάνωση µνήµης. Περιφερειακές διατάξεις και προσαρµογή τους (interfacing). οµές εισόδου / 2

3 εξόδου, δοµή και οργάνωση των διακοπών. Φαινόµενα γραµµών µεταφοράς στους διαύλους. Προστασία από Η/Μ ακτινοβολία και γειώσεις. Πρωτόκολλα διαχείρισης διαύλων, DMA controllers, floppy & hard disk controllers, CRT controllers, graphics controllers, σειριακά πρωτόκολλα εισόδου εξόδου. Παράλληλη πόρτα επικοινωνίας, modems, GPIP bus. ΗΚ107ΕΤ Ασύρµατες Επικοινωνίες (ΠΜ/ECTS 7.5) Επίγειες ασύρµατες ζεύξεις: Τα βασικά δοµοστοιχεία των ασύρµατων ζεύξεων. ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στο γήϊνο περιβάλλον (περιοχές συχνοτήτων, τύποι κυµάτων). Επίδραση των ανωµαλιών του εδάφους, της καµπυλότητας της γης και της ατµόσφαιρας. Ζώνες Fresnel. Ποµποί και δέκτες Κεραίες. Τεχνικές µετάδοσης. Αρχές σχεδίασης επίγειων µικροκυµατικών ζεύξεων. Συστήµατα Ραντάρ. Άλλες εφαρµογές των ασύρµατων ζεύξεων. ορυφορικές ζεύξεις: Οι βασικές αρχές λειτουργίας και η σκοπιµότητα ανάπτυξης δορυφορικών ζεύξεων ιστορική εξέλιξη. Τα βασικά υποσυστήµατα µιας δορυφορικής ζεύξης. Ο δορυφορικός αναµεταδότης (δοµή διεργασίες λειτουργία). ορυφορικές κεραίες (τεχνική περιγραφή - παράµετροι βασικοί υπολογισµοί). Ο δορυφορικός δίαυλος (ηλεκτροµαγνητική και σηµατοθορυβική εξέταση). Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι (τεχνική περιγραφή αρχές λειτουργίας). Τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης (FDMA, TDMA, CDMA). Οι βασικές αρχές σχεδιασµού δορυφορικής ζεύξης - ισολογισµός ισχύος υπολογισµός χωρητικότητας. Υπολογισµός και διαδικασία εγκατάστασης δορυφορικής κεραίας µετρήσεις. Χρήση δορυφορικών ζεύξεων στις διεθνείς επικοινωνίες. ορυφορική µετάδοση τηλεοπτικών σηµάτων. Οι δορυφορικές επικοινωνίες στην Ελλάδα και τον κόσµο (κέντρα δορυφορικής εκποµπής - ο δορυφόρος Hellas Sat) και τον υπόλοιπο κόσµο (INTELSAT - EUTELSAT). Τα δίκτυα VSAT. ΗΚ108ΕΑ PLC- Αυτοµατισµοί (ΠΜ/ECTS 7.5) Γενική περιγραφή και δοµικά στοιχεία συστήµατος αυτοµατισµού, µετατροπείς (χαρακτηριστικά, αρχές λειτουργίας), αισθητήρια (θέσης, ταχύτητας, δύναµης, πίεσης, θερµοκρασίας, κ.τ.λ.), συνεργασία αισθητηρίων µε υπολογιστικά συστήµατα. Εισαγωγή στους προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές, µελέτη εµπορικού βιοµηχανικού ελεγκτή, εφαρµογές σε βιοµηχανικούς αυτοµατισµούς, αναφορά σε άλλες µεθόδους βιοµηχανικών αυτοµατισµών. Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΚ201Ε Λειτουργικά Συστήµατα Υπολογιστών (ΠΜ/ECTS 6.0) Εισαγωγή: Έννοια - χαρακτηριστικά Λειτουργικού Συστήµατος. Ιστορική εξέλιξη Λειτουργικών Συστηµάτων. Βασικές αρχές και έννοιες των Λειτουργικών Συστηµάτων. Λειτουργίες των Λειτουργικών Συστηµάτων. ιεργασίες: Προγράµµατα, διεργασίες, επεξεργαστές. Επικοινωνία ανάµεσα σε διεργασίες. Σηµατοφορείς. Καταστάσεις διεργασιών. Το κρίσιµο τµήµα. Συγχρονισµός. Αδιέξοδα: Πρόληψη αδιεξόδου. Αποφυγή αδιεξόδου. Ανίχνευση αδιεξόδου. Ανάνηψη από αδιέξοδο. ιαχείριση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας: Πολυπρογραµµατισµός και διαχείριση ΚΜΕ. Αρχές χρονοδροµολόγησης. Αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης. Αξιολόγηση αλγορίθµων χρονοδροµολόγησης. Χρονοδροµολόγηση πολυεπεξεργασίας. ιαχείριση Μνήµης: Στατική και δυναµική κατανοµή της µνήµης. Εικονική µνήµη. Σελιδοποίηση µνήµης. Κατάτµηση µνήµης. Συνδυασµός σελιδοποίησης και κατάτµησης. Στρατηγικές διαχείρισης µνήµης. Κατακερµατισµός της µνήµης. Οργάνωση του διαθέσιµου χώρου µνήµης. Ιεράρχηση µνήµης. ιαχείριση αρχείων: υνατότητες συστηµάτων διαχείρισης αρχείων. Οργάνωση αρχείων. Περιγραφή αρχείου και έλεγχος προσπέλασης. Κατάλογοι αρχείων. Μέθοδοι αποθήκευσης αρχείων. Ιεραρχία λειτουργικών συστηµάτων αρχείων. Συστήµατα διαχείρισης Βάσεων εδοµένων. ιαχείριση δίσκων: Αρχές διαχείρισης συσκευών. Μονάδες δίσκων. Αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης δίσκων. ίσκοι σταθερών κεφαλών. Εργαστήριο: Εκτέλεση προγραµµάτων και δηµιουργία εφεδρικών αρχείων. ηµιουργία, αποθήκευση και τροποποίηση αρχείων. Σύνταξη προγραµµάτων για το κέλυφος (κωδικοποίηση, εκτέλεση, ανεύρεση λαθών, τροποποιήσεις). ιαχείριση χρηστών (πρόσθεση, διαγραφή, τροποποίηση). Εγκατάσταση και απεγκατάσταση περιφερειακών συσκευών. Εγκατάσταση και απεγκατάσταση προγραµµάτων. ηµιουργία λογικών µονάδων. ηµιουργία συστήµατος αρχείων. Οι ασκήσεις θα πραγµατοποιούνται µε δύο τουλάχιστον λειτουργικά συστήµατα (WINDOW NT, UNIX, LINUX). ΗΚ202Ε Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος (ΠΜ/ECTS 4.5) Στοχαστικά σήµατα. Ανάλυση στοχαστικών σηµάτων στο πεδίο του χρόνου και το πεδίο των συχνοτήτων. ιακριτά σήµατα και θεώρηµα δειγµατοληψίας, βασικές αρχές ψηφιακών συστηµάτων και επίλυση γραµµικών εξισώσεων διαφορών. Ο µετασχηµατισµός Ζ. ιακριτός µετασχηµατισµός Fourier. Εισαγωγή στη θεωρία ψηφιακών φίλτρων. Εφαρµογές των σηµάτων και συστηµάτων διακριτού χρόνου. Ανάλυση και σχεδιασµός ψηφιακών φίλτρων. 3

4 ιακριτός µετασχηµατισµός Fourier. οµές Ψηφιακών φίλτρων IIR σχεδίαση φίλτρων, FIR σχεδίαση φίλτρων. Χρήση υπολογιστικών πακέτων για τον σχεδιασµό των φίλτρων. Γρήγορος µετασχηµατισµός Fourier και FFT αλγόριθµοι. Θεωρία πιθανοτήτων και τυχαίων διαδικασιών. Κβαντικά φαινόµενα στα ψηφιακά φίλτρα. ΗΚ203ΕΤ Μικροηλεκτρονική & VILSI (ΠΜ/ECTS 6.5) Φυσική θεώρηση της µικροηλεκτρονικής της στερεάς κατάστασης. Παθητικά και ενεργά στοιχεία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων σε Bipolar, CMOS και συστήµατα λεπτών και παχέων υµένων. Τεχνικές διάχυσης, οξείδωσης και εµφύτευσης ιόντων. Σχεδίαση και lay-out µικροκυκλωµάτων. Ανάπτυξη συστήµατος, αξιοπιστία και οικονοµική θεώρηση. Τεχνικές σχεδίασης VLSI κυκλωµάτων. Σχεδίαση υποσυστηµάτων. Σχεδίαση ASIC κυκλωµάτων. Λογισµικά πακέτα για σχεδίαση και προγραµµατισµό ASIC και VLSI. ΗΚ204ΕΑ Ηλεκτρονικά Ισχύος (ΠΜ/ECTS 6.5) Ηµιαγωγά στοιχεία ισχύος. Ανορθώσεις AC-DC (µη ελεγχόµενες, ηµιελεγχόµενες, ελεγχόµενες). Αντιστροφείς DC- AC. Τρόποι µετάβασης ενός thyristor. Μετατροπείς συνεχούς τάσης. Choppers, αναστροφείς (inverters), cycloconverters. Στοιχεία ηλεκτρικών µηχανών. Έλεγχος ηλεκτρικών µηχανών. Προστασία ηµιαγωγών και κυκλωµάτων. ΗΚ205ΕΤ ορυφορικές Εποκοινωνίες (ΠΜ/ECTS 4.0) Οι βασικές αρχές λειτουργίας και η σκοπιµότητα ανάπτυξης δορυφορικών ζεύξεων ιστορική εξέλιξη. Τα βασικά υποσυστήµατα µιας δορυφορικής ζεύξης. Ο δορυφορικός αναµεταδότης (δοµή διεργασίες λειτουργία). ορυφορικές κεραίες (τεχνική περιγραφή - παράµετροι βασικοί υπολογισµοί). Ο δορυφορικός δίαυλος (ηλεκτροµαγνητική και σηµατοθορυβική εξέταση). Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι (τεχνική περιγραφή αρχές λειτουργίας). Τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης (FDMA, TDMA, CDMA). Οι βασικές αρχές σχεδιασµού δορυφορικής ζεύξης - ισολογισµός ισχύος υπολογισµός χωρητικότητας. Υπολογισµός και διαδικασία εγκατάστασης δορυφορικής κεραίας µετρήσεις. Χρήση δορυφορικών ζεύξεων στις διεθνείς επικοινωνίες. ορυφορική µετάδοση τηλεοπτικών σηµάτων. Οι δορυφορικές επικοινωνίες στην Ελλάδα και τον κόσµο (κέντρα δορυφορικής εκποµπής - ο δορυφόρος Hellas Sat) και τον υπόλοιπο κόσµο (INTELSAT - EUTELSAT). Τα δίκτυα VSAT. ΗΚ206ΕΑ Υδραυλικοί & Πνευµατικοί Αυτοµατισµοί (ΠΜ/ECTS 6.5) Εισαγωγή: Οµοιότητες και διαφορές Υδραυλικών και Πνευµατικών συστηµάτων. ελεγχος πίεσης, ροής, κίνησης. Οι βασικοί φυσικοί νόµοι. Υδραυλικά ΣΑΕ: Ελεγχος πίεσης. Οργανα µετρήσεως: Αντλίες, Υδραυλικές βαλβίδες(σωληνοειδείς-αναλογικές). Γραµµικοί Ενεργοποιητές-κύλινδροι. Υδραυλικοί κινητήρες και η δυναµική τους συµπεριφορά. Συστήµατα δύο και τριών συγκοινωνούντων δεξαµενών. Ελεγχος υδραυλικών συστηµάτων µε ελεγκτή τριών όρων (PID). Πνευµατικά ΣΑΕ: Βασικοί φυσικοί νόµοι των αερίων µαζών. Συµπιεστές (µε έµβολο, περιστροφικής κίνησης, φυσητήρες). Ελεγχος πίεσης. Βαλβίδες (εκτόνωσης, ρυθµιστικές) Ενεργοποιητές (Γραµµικοί-πνευµατικοί κύλινδροι, περιστροφικοί ενεργοποιητές-πνευµατικοί κινητήρες, βαλβίδες ελέγχου ροής). Γραφικά σύµβολα. Πνευµατικά συστήµατα ελέγχου(πνευµατικοί ενισχυτές, διακόπτες, ελεγκτές τριών όρων). Μικτά υδραυλικά-πνευµατικά ΣΑΕ. ΗΚ207ΕΤ Ευρυζωνικές Επικοινωνίες (ΠΜ/ECTS 5.0) Οι όροι «ευρυζωνικά δίκτυα» και «ευρυζωνικές υπηρεσίες». Η Σύχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH) σκοπιµότητα χρήσης, τεχνική πολυπλεξίας, τα πλαίσια STM-1/4/16/64, δίκτυα SDH. Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ATM) - σκοπιµότητα χρήσης, το πλαίσιο ATM, στάθµες υπηρεσιών και εφαρµογές, δίκτυα ΑΤΜ. Ψηφιακοί συνδροµητικοί βρόχοι (DSLs). Οι τεχνολογίες HDSL, ADSL, ADSL2(+) και SHDSL (δυνατότητες, χρησιµοποιούµενες τεχνικές, εξοπλισµός, τυποποίηση). Τεχνολογίες FTTx και οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Η τεχνολογία VDSL. Ασύρµατα δίκτυα πρόσβασης. Παροχή υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων (Fast Internet, Video on Demand, Triple-Play κλπ.). H αγορά των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και διεθνώς. ΗΚ208ΕΑ Μικροελεγκτές (ΠΜ/ECTS 6.5) Εισαγωγή στους µικροελεγκτές και οι διαφορές τους από τους µικροεπεξεργαστές. Περιγραφή αρχιτεκτονικής ενός µοντέρνου µικροελεγκτή. Καταχωρητές, µνήµη, τρόποι διευθυνσιοδότησης. Τύποι εντολών και χρόνος εκτέλεσής τους. Εργαλεία ανάπτυξης, assemblers, simulators, in circuit emulators. Ports και διασύνδεση LCD οθόνης. Interrupts, ρουτίνες εξυπηρέτησής τους και διασύνδεση Keypad. Timers, Real Time Clock (RTC) και Dispaching ρουτινών. Timers και Σειριακή Επικοινωνία. D/A, A/D, µετατροπείς και διασύνδεσή τους. Έλεγχος βηµατικών και DC κινητήρων. Εισαγωγή στην ασαφή (fuzzy) λογική και τις εφαρµογές της. Οικογένειες µικροελεγκτών. Εφαρµογές µικροελεγκτών. 4

5 ΗΚ209ΕΤ Κινητές Επικοινωνίες (ΠΜ/ECTS 4.0) Η εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών. Αρχές κυψελωτών συστηµάτων. Επισκόπηση συστηµάτων κινητών επικοινωνιών (CT2, GSM, UMTS, DECT). Ηλεκτροµαγνητική διάδοση UHF σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο η επίδραση των παρεµβολών και του θορύβου. ιαχείριση φάσµατος. Μοντέλα διάδοσης ραδιοσηµάτων και ραδιοκάλυψης. Σχεδιασµός κεραιών για συστήµατα κινητών επικοινωνιών. Μέθοδοι διαµόρφωσης (GMSK, MSK, QPSK, κ.α.). Συστήµατα GSM και DCS (δοµή και τεχνικές παράµετροι ανάλυση υποσυστηµάτων - διαχείριση κλήσεων παρεχόµενες υπηρεσίες). Συστήµατα κινητών επικοινωνιών 3ης γενιάς (UMTS). Η τεχνολογία DECT. Μετάδοση δεδοµένων και διαδικτύωση µέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών πρόσθετες δυνατότητες και υπηρεσίες. Ασύρµατα τοπικά δίκτυα. Ασύρµατα δίκτυα πρόσβασης. ορυφορική κινητή τηλεφωνία. Αρχές σχεδιασµού και υλοποίησης συστηµάτων κινητών επικοινωνιών. Η ελληνική και διεθνής αγορά κινητών επικοινωνιών. 5

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ JAVA LABVIEW ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θέσεις 17 κωδ. αρ. γνωστικό πεδίο θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LMDS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2567 18 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2/29169 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Τομέας Δραστηριοτήτων Ο Τεχνικός Τηλεπληροφορικής είναι σε θέση να γνωρίζει και να δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ α/α Τίτλος Περιγραφή Προαπαιτούμενα Αριθμός σπουδαστ ών 1 Ολοκληρωμένο Σύστημα Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης 2 Βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ Η τροποποίηση του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Μηχανολόγων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ισχύει από το Χειµερινό εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 3 η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ... 7 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ... 7 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 8 1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 22000044 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 74 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Β.1.1.1. Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα