ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ Αζήλα Σει ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ» («Σράπεδα»), πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνπο θ.θ. θαη, ζπκθσλεί λα παξέρεη πξνο η θαινχκελνο εθεμήο «Πειάηες», φπσο απηφο νξίδεηαη θαησηέξσ, κία ή πεξηζζφηεξεο Τπεξεζίεο φπσο απηέο νξίδνληαη θαησηέξσ θαη ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ή απφ ην ρξφλν πνπ παξέρνληαη ζε απηφλ Τπεξεζίεο θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. Ο Πειάηεο ζπκβάιιεηαη ζηελ παξνχζα έρνληαο ιάβεη γλψζε θαη θαηαλνήζεη πιήξσο ην πεξηερφκελν ηνπ Γειηίνπ Πξνζπκβαηηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρεη παξαιάβεη ήδε απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο, εθαξκφδεηαη ζε θάζε Τπεξεζία πνπ ήζειε παξαζρεζεί απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε θαη ππεξηζρχεη θάζε πξνεγνχκελεο έγγξαθεο ή πξνθνξηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε. Ζ ζχκβαζε ζπκθσλείηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εθάζηνηε λνκνζεηηθψλ ή/θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, ζπζηεκάησλ εθθαζάξηζεο θαη θεθαιαηαγνξψλ φπνπ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο ηνπ Πειάηε ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ. Η. ΟΡΗΜΟΗ Οη παξαθάησ φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κε ηελ αθφινπζε έλλνηα: Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Ν.3606/2007, θαζψο θαη ζην Παξάξηεκα_1 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Με ζχλζεην Υξεκαηνπηζησηηθφ Μέζν: ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.3606/2007 θαζψο θα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Απφθαζεο 1/452/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Τπεξεζίεο: Τπεξεζίεο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή Πνιπκεξή Μεραληζκφ Γηαπξαγκάηεπζεο (εθεμήο ΠΜΓ) ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ ή θαηφπηλ ξεηήο γξαπηήο ζπλαίλεζεο ηνπ Πειάηε γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ εθηφο νξγαλσκέλεο αγνξάο ή ΠΜΓ επί ησλ αλσηέξσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Πειάηεο: ην πξφζσπν πνπ ζπλάπηεη κε ηελ Σξάπεδα χκβαζε κε αληηθείκελν ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε πνπ αληηζπκβαιιφκελνη ηεο Σξάπεδαο ζε χκβαζε είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφζσπα, ηφηε κε ηνλ φξν Πειάηεο λννχληαη ηα πξφζσπα απηά ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζην ζχλνιφ ηνπο, θαη εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε χκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ: Ζ παξνχζα ζχκβαζε, θάζε παξάξηεκα απηήο, θάζε έγγξαθε ηξνπνπνίεζε ή δηαζαθήληζε ησλ φξσλ απηψλ θαζψο θαη ην Γειηίν Πξνζπκβαηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα Πνιηηηθή Βέιηηζηεο Δθηέιεζεο Δληνιψλ επί Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ. Θεκαηνθχιαθαο: θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ΔΠΔΤ απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ αξηζκ. 16/262/2003 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 4/363/ Απφθαζε ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ηεξείηαη ινγαξηαζκφο ή ινγαξηαζκνί ρξεκάησλ ή/θαη Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ηνπ Πειάηε πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ θαη ηνπο νπνίνπο ινγαξηαζκνχο θηλεί ε Σξάπεδα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο βάζεη ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Πειάηε. Λνγαξηαζκφο Θεκαηνθπιαθήο: θάζε έλαο ινγαξηαζκφο ρξεκάησλ ή/θαη Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ηνπ Πειάηε πνπ ηεξείηαη ζε Θεκαηνθχιαθα θαη θηλείηαη απφ ηελ Σξάπεδα κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πειάηε ζε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε, φπσο θαζνξίδεηαη θαηά ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ζηελ παξνχζα. Υαξηνθπιάθην: ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ πνπ ηεξνχληαη ζηνπο Λνγαξηαζκνχο Θεκαηνθπιαθήο ηνπ Πειάηε, φπσο εθάζηνηε δηακνξθψλεηαη δπλάκεη ησλ ελεξγεηψλ ηεο Σξάπεδαο 1/14

2 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πηζηψζεσλ θαη ρξεψζεσλ ησλ Λνγαξηαζκψλ απηψλ απφ ηνλ Πειάηε. Δλδεηθηηθά, ζην Υαξηνθπιάθην πεξηιακβάλνληαη ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα πνπ απνθηψληαη κε δηαζέζηκα ηνπ Xαξηνθπιαθίνπ, ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε / δηάζεζε απηψλ, ή θαη θαηαζέζεηο ηνπ Πειάηε, θαη γεληθά φια εθείλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επέλδπζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ θαη ηε ξεπζηνπνίεζή ηνπο, ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο. ην Υαξηνθπιάθην πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε πνπ ηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ζην φλνκα ηεο Σξάπεδαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. Οδεγίεο: νη φξνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν Πειάηεο επηζπκεί λα εθηειεζηνχλ νη εληνιέο ηνπ, φπσο θαζνξίδνληαη. ΗΗ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 1. Γειώζεης Ζ Σξάπεδα είλαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ πηζησηηθφ ίδξπκα, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νδφο Αηφινπ αξηζκ. 86) θαη παξέρεη λφκηκα ηηο Τπεξεζίεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Ζ Σξάπεδα είλαη κέινο ηνπ Σακείνπ Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ (εθεμήο ΣΔΚΔ), ππνθείκελε ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη απφ απηφ νη απαηηήζεηο πειαηψλ ηεο απφ ηηο παξερφκελεο Τπεξεζίεο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο Σξάπεδαο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Σν φξην ηεο απνδεκίσζεο απηήο αλά επελδπηή νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3746/2009 θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην ΣΔΚΔ. 2. Δπηθοηλωλία Ζ επίζεκε γιψζζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο είλαη ε Διιεληθή. Ωζηφζν, ε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο πξηλ θαη κεηά ηε ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζπκβαηηθήο ζρέζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ ζπκθσλίαο - θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Καηά θαλφλα ηα έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξάθσλ θαηαξηίδνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ζ Σξάπεδα σο θχξην κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο ηεο ζεσξεί ηε γξαπηή επηθνηλσλία. Γηα ηελ απνζηνιή/ιήςε εληνιψλ ε επηθνηλσλία κπνξεί επίζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζσ ηειεθψλνπ, θαμ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαζψο θαη κέζσ άιισλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ε Σξάπεδα φπσο κέζσ δηαδηθηχνπ (internet banking) θαη ηειεθψλνπ (phone banking). 3. Ποιηηηθή ύγθροσζες σκθερόληωλ Αληηπαροτές α. Ζ Σξάπεδα έρεη θαηαξηίζεη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεη, άιισο λα εληνπίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηεο. Βαζηθή πξφβιεςε ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ απνηειεί ε αλεμάξηεηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελέρνπλ θηλδχλνπο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ε Σξάπεδα εθαξκφδεη κέηξα, ψζηε ε ξνή πιεξνθνξηψλ ζε θάζε ππάιιειφ ηεο λα πεξηνξίδεηαη ζην αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κέηξν («need-to-know»), πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα απνθιεηζζεί ε παξάλνκε ή κε αλαγθαία πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πειάηεο ηεο Σξάπεδαο. Ζ Σξάπεδα ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα ή νη ζρέζεηο νπνηαζδήπνηε θχζεο ηεο Σξάπεδαο κε ηξίηα πξφζσπα ζπγθξνχνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ ππνρξέσζή ηεο λα πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ Σξάπεδα εμαζθαιίδεη φηη ζπλαιιαγέο ηεο γηα ίδην ινγαξηαζκφ πξαγκαηνπνηνχληαη κε φξνπο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα ηα επεξέαδαλ αλ δελ ππήξρε ε ζχγθξνπζε απηή. Δπίζεο, ζπλαιιαγέο ηεο Σξάπεδαο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ελδέρεηαη λα ηαπηίδνληαη κε εληνιέο πειαηψλ ηεο. Οη δηαδηθαζίεο θαη νη έιεγρνη ηεο Σξάπεδαο ελδέρεηαη θάπνηεο θνξέο λα κελ επαξθνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηεο απφ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Σξάπεδα γλσζηνπνηεί ηελ πηζαλή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζηνλ Πειάηε ηεο, πνπ αθνξά ε ζχγθξνπζε, θαη ιακβάλεη ηε ξεηή ζπλαίλεζή ηνπ ζρεηηθά. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί λα ελεξγήζεη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελδερφκελνο θίλδπλνο δεκίαο ησλ ζπκθεξφλησλ νπνηνπδήπνηε Πειάηε ηεο. 2/14

3 β. ην πιαίζην ηεο νξζήο, αζθαινχο, δηαθαλνχο θαη απνηειεζκαηηθήο δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα απφ απηά απνξξένληα δηθαηψκαηά ηνπο, ε Σξάπεδα έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη ζρεηηθή απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή. Ζ πνιηηηθή αθνξά ηνλ εληνπηζκφ, ηελ απνθπγή, θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ησλ δηεπζπληψλ, ησλ ππαιιήισλ, ησλ ζπλεξγαηψλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, νη νπνίνη νξίδνληαη σο «αξκφδηα πξφζσπα» ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ θαζψο θαη κεηαμχ πειαηψλ θαη αξκνδίσλ πξνζψπσλ. Ζ Σξάπεδα ζεζπίδεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ, εηδηθφηεξα γηα: - Σελ απνθπγή κε απνδεθηήο επηξξνήο απφ ην αξκφδην πξφζσπν πξνο ηνλ Πειάηε θαηά ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. - Σελ απνθπγή ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη θίλδπλν ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ε αληαιιαγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη λα δεκηψζεη ηα ζπκθέξνληα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ. - Σε ρσξηζηή επνπηεία ησλ αξκφδησλ πξνζψπσλ ησλ νπνίσλ ηα θχξηα θαζήθνληα πεξηιακβάλνπλ ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε απηνχο, εθφζνλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ελ ιφγσ πειαηψλ ελδέρεηαη λα ζπγθξνχνληαη ή εθφζνλ νη ελ ιφγσ πειάηεο εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηεο Σξαπέδεο, ηα νπνία ελδέρεηαη λα ζπγθξνχνληαη. - Σελ εμάιεηςε θάζε άκεζεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο ακνηβήο αξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν κηα δξαζηεξηφηεηα, αθελφο θαη, αθεηέξνπ, ηεο ακνηβήο δηαθνξεηηθψλ αξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν άιιε δξαζηεξηφηεηα ή ησλ εζφδσλ πνπ δεκηνπξγνχλ απηά ηα δηαθνξεηηθά πξφζσπα, φηαλ ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. - Σελ απνθπγή ή ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφρξνλεο ή δηαδνρηθήο ζπκκεηνρήο ελφο αξκφδηνπ πξνζψπνπ ζε ρσξηζηέο επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ε ζπκκεηνρή απηή ελδέρεηαη λα απνβεί επηδήκηα γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. - Σελ απνθπγή πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο ησλ αξκφδησλ πξνζψπσλ κε ηελ Πνιηηηθή Πξνζσπηθψλ πλαιιαγψλ ηεο Σξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάρξεζε πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο. - Ζ Σξάπεδα θαη νη ππάιιεινη ηεο παξέρνπλ επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο κε αθέξαην, δίθαην θαη επαγγεικαηηθφ ηξφπν θαη πξνζηαηεχνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ θαη ηα απφ απηά απνξξένληα δηθαηψκαηά ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα απνθεχγνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Ζ Σξάπεδα ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ δηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθά ε απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ψζηε λα ζπλεθηηκεζεί ε παξάκεηξνο απηή ζηε ιήςε ηεο επελδπηηθήο απφθαζεο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε ε Σξάπεδα παξέρεη ζε απηφλ πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ εθαξκφδεη. γ. ην πιαίζην ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ ή επ επθαηξία απηψλ, ε Σξάπεδα ελδέρεηαη λα θαηαβάιιεη ή λα εηζπξάηηεη ακνηβέο, πξνκήζεηεο ή κε ρξεκαηηθά νθέιε πξνο ή απφ ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξίεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42(ε) Ν.2190/1920 φπσο ηζρχεη, ή ηξίηα πξφζσπα, εθφζνλ ε θαηαβνιή ή ε είζπξαμε ηνπο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ Πειάηε ησλ νπζησδψλ ξπζκίζεσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ. IΗΗ. ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΓΖΛΧΔΗ ΚΑΗ ΤΝΑΗΝΔΔΗ 1. Νοκηκοποίεζε θαη εθπροζώπεζε H Σξάπεδα, γηα ηελ απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Πειάηε θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ή εθπξνζψπσλ ηνπ, εθαξκφδεη θαη ειάρηζηνλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. H Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα ην θχξνο, ηε λνκηθή αξηηφηεηα ή ηε γλεζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ παξαζρεζεί απφ ηνλ Πειάηε γηα ην ζθνπφ ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ. Ο Πειάηεο δειψλεη ζηελ Σξάπεδα θαη ηελ βεβαηψλεη φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ ηεο γλσζηνπνηεί είλαη πιήξε, αιεζή θαη αθξηβή. H Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη θαη λα ηεξεί δείγκαηα ππνγξαθψλ ησλ εθάζηνηε αληηπξνζψπσλ ή εθπξνζψπσλ ηνπ Πειάηε, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. 3/14

4 H νκαιή θαη ηαθηηθή δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ επηβάιιεη ν Πειάηεο λα αλαθνηλψλεη εγγξάθσο ζηελ Σξάπεδα ακειιεηί θάζε κεηαβνιή ησλ αηνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη ηδίσο ηνπ νλφκαηνο ή ηεο επσλπκίαο ηνπ, ηεο δηεχζπλζεο ή έδξαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλάθιεζε ή κεηαβνιή ηεο εμνπζίαο εθπξνζψπεζήο ηνπ, ηδίσο πιεξεμνπζηφηεηαο, πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κε δήισζή ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα. H ππνρξέσζε απηή αλαθνηλψζεσο ηζρχεη αθφκα θαη αλ ε ρνξήγεζε εμνπζίαο αληηπξνζψπεπζεο ή εθπξνζψπεζεο δεκνζηεχεηαη ή θαηαρσξείηαη ζε δεκφζηα κεηξψα ή έληππα θαη ε αλάθιεζε ή κεηαβνιή ππφθεηηαη θαη απηή νκνίσο ζε δεκνζίεπζε ή θαηαρψξεζε. Κάζε πξάμε ηεο Σξάπεδαο πξνο ηνλ αληηπξφζσπν ή εθπξφζσπν ηνπ Πειάηε ινγίδεηαη έγθπξε, κέρξη ηελ αλαθνίλσζε ζηελ Σξάπεδα ηεο αλάθιεζεο ή ηεο κεηαβνιήο ηεο αληηπξνζψπεπζεο ή εθπξνζψπεζεο. 2. Γειώζεης ζσλαηλέζεης Ο Πειάηεο παξέρεη ξεηά ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζηελ επεμεξγαζία θαη ηδίσο ζηελ θαηαρψξεζε θαη απνζήθεπζε ζε αξρείν απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ησλ αηνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, πεξηνπζηαθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ πνπ δειψλεη ζηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην φλνκα ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κέζσ ηεο Σξάπεδαο, δειψλεη δε φηη ελεκεξψζεθε απφ ηελ Σξάπεδα κε ηξφπν ζαθή γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ απφ απηήλ, ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ηνπο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο πνπ έρνπλ ζην αξρείν ηεο Σξάπεδαο. Ο Πειάηεο παξέρεη ξεηά ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ Σξάπεδα πξνο ζπλδεδεκέλα κε απηήλ λνκηθά πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42(ε) παξ. 5 ηνπ Ν.2190/1920 φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη πξνο νπνηνλδήπνηε αληηπξφζσπν ή εληνινδφρν ηεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ θαη νηθνλνκηθψλ ειεγθηψλ) νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηνλ Πειάηε. Ζ γλσζηνπνίεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή ή άιινπ είδνπο κεηαθνξά δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε, κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ή ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ. Ζ Σξάπεδα, γηα ηελ απφδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ νδεγηψλ, εληνιψλ θαη ελ γέλεη ησλ ζπκθσληψλ κε ηνλ Πειάηε ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα πξνβαίλεη ζε καγλεηνθψλεζε ή θάζε είδνπο ειεθηξνληθή θαηαγξαθή, ησλ ζρεηηθψλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ. Ζ ελ ιφγσ θαηαγξαθή ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηφλν πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Πειάηε θαη ν Πειάηεο αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηπρφλ ππαιιήινπο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη νη καγλεηνηαηλίεο ή νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ κέζν ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο κε ηνλ Πειάηε, ζπληζηνχλ πιήξε απφδεημε απέλαληη ζηνλ Πειάηε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, κε επηηξεπνκέλνπ άιινπ κέζνπ απφδεημεο θαη ηδίσο ησλ καξηχξσλ, θαη απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνθιεηζηηθά ηεο Σξάπεδαο, ε νπνία έρεη ππνρξέσζε λα ηα ηεξεί θαη ειάρηζηνλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Ο Πειάηεο δειψλεη θαη βεβαηψλεη ηελ Σξάπεδα φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην Xαξηνθπιάθηφ ηνπ έρνπλ πεξηέιζεη λφκηκα ζ απηφλ, ηνπ αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, είλαη γλήζηα θαη ειεχζεξα βαξψλ θαη δεζκεχζεσλ ππέξ ηξίησλ πξνζψπσλ θαη θιεξνλνκηθψλ ή ινηπψλ ακθηζβεηήζεσλ, δελ απνηεινχλ πξντφλ εγθιήκαηνο, δελ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο πξάμεηο νχηε ζπλδένληαη κε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ 3691/2008 «Πρόληψη και Καηαζηολή ηης Νομιμοποίηζης Εζόδων από Εγκλημαηικές Δραζηηριόηηηες και Χρημαηοδόηηζη ηης Τρομοκραηίας» (γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο), ππφζρεηαη δε, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε δεκία ππνζηεί εληεχζελ ε Σξάπεδα. Πεξαηηέξσ ν Πειάηεο δειψλεη θαη βεβαηψλεη ηελ Σξάπεδα φηη ζα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο λφκσλ πνπ απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη φηη ζα απέρεη απφ πξάμεηο θαη παξαιείςεηο πνπ ζπληζηνχλ ή ελδέρεηαη λα ζπληζηνχλ παξάβαζε, είηε εθ κέξνπο ηνπ είηε εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3340/2005 (γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο) θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Ο Πειάηεο δειψλεη: - φηη δελ ππάγεηαη ζε θακία απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 81 ηνπ Ν.2533/1997, θαη ζπγθεθξηκέλα φηη δελ είλαη: α) Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηνπ Υ.Α., β) Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Γηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή Γηαρεηξηζηήο ΔΠΔΤ, Δηαηξίαο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ ή Αλψλπκεο Δηαηξίαο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, γ) Πξφζσπν πνπ ππνρξενχηαη ζε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λφκνπ 2533/1997, δ) Πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο απφ ην X.A., απφ ζπγαηξηθή Σξάπεδα ηνπ X.A. θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42(ε) ηνπ θ.λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή απφ ηελ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ A.E., ε) Μέινο νξγάλνπ δηνίθεζεο ζσκαηείνπ ή άιιεο έλσζεο πξνζψπσλ πνπ εθπξνζσπεί κέιε ηνπ Xξεκαηηζηεξίνπ, ζεζκηθνχο επελδπηέο, κεηφρνπο ή άιινπο ζπληειεζηέο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, ζη) Γεκνζηνγξάθνο κέινο ησλ νηθείσλ ελψζεσλ ζπληαθηψλ ή πξνζθέξσλ δεκνζηνγξαθηθέο ππεξεζίεο ζε 4/14

5 επηρείξεζε έθδνζεο εληχπσλ ή ζε ξαδηνηειενπηηθφ κέζν ελεκέξσζεο, πνπ πξνζθέξεη πιεξνθφξεζε ή ζρνιηαζκφ ζε ηαθηηθή βάζε επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά θεθαιαίσλ, θαη - φηη δελ εκπίπηεη ιφγσ νπνηαζδήπνηε ηδηφηεηάο ηνπ ή ζρέζεο ηνπ κε άιιν πξφζσπν ζε λφκηκεο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απαγνξεχζεηο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ ή κε ππνρξεψζεηο πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ή αλαθνίλσζεο, θαη - φηη νη κέζσ ηεο Σξάπεδαο δηελεξγνχκελεο ζπλαιιαγέο ζην φλνκά ηνπ δελ αθνξνχλ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν πξφζσπν πνπ αλήθεη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνζψπσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο αλήθεη ζε θαηεγνξία πξνζψπσλ απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, δειψλεη φηη έρεη ηεξήζεη ή ζα ηεξήζεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηηο ηπρφλ πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν λφκνο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ. ε θάζε πεξίπησζε ν Πειάηεο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ησλ δηακνξθνχκελσλ ζπλνιηθψλ ζπκκεηνρψλ ηνπ, θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ηπρφλ λνκίκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 3556/2007, Απφθαζεο Γ.. Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 1/434/ , Απφθαζε Γ.. Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 5/204/2000, αξζξ. 7 παξ. 9 Ν.2843/2000 φπσο ηζρχεη θαη αξζξ. 15 Ν.2533/1997, ηεο Σξάπεδαο κε επζπλφκελεο ζρεηηθά. Tα θάζε θχζεο δηθαηψκαηα θαη νη απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαιιαθηηθέο ηνπ ζρέζεηο κε ηελ Σξάπεδα δπλάκεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο δελ εθρσξνχληαη νχηε κεηαβηβάδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε ηξίηνπο, εθηφο εάλ άιισο εγγξάθσο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο δειψλεη φηη παξέρεη ηε ξεηή ζπλαίλεζή ηνπ ζηελ Σξάπεδα, ζρεηηθά κε ηελ εθρψξεζε ή νπνηνπδήπνηε είδνπο κεηαβίβαζε φισλ ή κέξνπο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηεο απφ ηε χκβαζε ζε νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν ζπλδεδεκέλν κε απηήλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42(ε) Ν.2190/1920 φπσο ηζρχεη. Σπρφλ εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε θαηά ηα αλσηέξσ ζα ηζρχεη ππφ ηελ απνθιεηζηηθή πξνυπφζεζε θαη απφ ην ρξφλν ηεο έγγξαθεο γλσζηνπνίεζήο ηεο ζηνλ Πειάηε. IV. KΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ν.3606/2007, ε Σξάπεδα αληηκεησπίδεη ηνλ Πειάηε σο «Iδηψηε Πειάηε». Ζ θαηάηαμε ηνπ Πειάηε ζηελ θαηεγνξία ησλ ηδησηψλ πειαηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ επξχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Σξάπεδα ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο επηζπκεί λα παξαηηεζεί απφ κέξνο ηεο ελ ιφγσ πξνζηαζίαο θαη λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ «Eπαγγεικαηία Πειάηε», νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ Σξάπεδα ηελ επηζπκία ηνπ απηή, ηεο παξαηηήζεσο ηζρχνπζαο ππφ ηνλ φξν ηεο απνδνρήο ηεο απφ ηελ Σξάπεδα ζχκθσλα κε ην λφκν. Σν δηθαίσκα ηεο Σξάπεδαο λα απνδερηεί ηελ παξαίηεζε ηνπ Πειάηε απφ ηελ παξερφκελε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο θαηάηαμήο ηνπ, αζθείηαη θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Σξάπεδαο. V. ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 1. Ζ Σξάπεδα πξηλ απφ ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε δηελεξγεί έιεγρν ζπκβαηφηεηαο ηεο ζρεδηαδφκελεο επελδπηηθήο ππεξεζίαο πξνο ηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 5 ηνπ Νφκνπ 3606/2007. Καηά ηνλ έιεγρν απηφ ε Σξάπεδα δεηά απφ ηνλ Πειάηε ηεο ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ επί ηνπ νπνίνπ ζρεδηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή. 2. ηελ πεξίπησζε ησλ κε ζχλζεησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ, θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο, ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3606/2007, ε Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ Πειάηε θαη ζε ζρεκαηηζκφ θξίζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε φηη θαηά ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 3. ηελ πεξίπησζε ησλ ζχλζεησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ε Σξάπεδα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο, γηα λα αμηνινγήζεη εάλ ε ελ ιφγσ ζπλαιιαγή είλαη θαηάιιειε γηα ην ζπγθεθξηκέλν Πειάηε βάζεη ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ. Δάλ ε Σξάπεδα θξίλεη φηη ε ελ ιφγσ ζπλαιιαγή δελ είλαη θαηάιιειε γη απηφλ ή δελ ιάβεη απφ απηφλ ηελ απαηηνχκελε γηα ηνλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο πιεξνθφξεζε ν Πειάηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ ζπλαιιαγήο θαηφπηλ δηθήο ηνπ θαη κφλν πξσηνβνπιίαο, αλαιακβάλνληαο πιήξσο ηνλ θίλδπλν ή ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ελ ιφγσ ζπλαιιαγή εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε απφ ηελ Σξάπεδα. 5/14

6 VI. ΛΖΦΖ, ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΚΑΗ / Ζ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΧΝ ΠΔΛΑΣΖ 1. ρεηηθά κε ηε ιήςε, ηε δηαβίβαζε θαη/ή ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ Πνιηηηθή Βέιηηζηεο Δθηέιεζεο ηεο Σξάπεδαο. Οη εληνιέο ζα δίδνληαη ζηελ Σξάπεδα απνθιεηζηηθψο θαη κφλν απφ ηνλ Πειάηε ή πξφζσπν πνπ θαηά λφκν ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Οη εληνιέο ζα δίδνληαη ζηελ Σξάπεδα είηε εγγξάθσο είηε κέζσ ηειεθψλνπ, θαμ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαζψο θαη κέζσ άιισλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ε Σξάπεδα φπσο κέζσ δηαδηθηχνπ (internet banking) ή ηειεθψλνπ (phone banking) θιπ. Ζ Σξάπεδα ζα έρεη πάλησο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ή δηαβίβαζε νπνηαζδήπνηε εληνιήο κέρξη ηε ιήςε επηβεβαίσζεο θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζεσξεί ελδεδεηγκέλν. 2. Οη εληνιέο ζα είλαη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο θαη ζα θαζνξίδνπλ κε αθξίβεηα ηνπο ηπρφλ φξνπο εθηέιεζήο ηνπο (π.ρ. πξνζεζκία, φξηα ηηκψλ θιπ), δηαθνξεηηθά ζα εθηεινχληαη ή δηαβηβάδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ζχκθσλα κε ηελ Πνιηηηθή Βέιηηζηεο Δθηέιεζεο. Ηδηαίηεξα, ζε πεξίπησζε κε θαζνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο, νη εληνιέο ζα ηζρχνπλ (α) απνθιεηζηηθψο θαη κφλν γηα ηελ ίδηα εκέξα, εθφζνλ πεξηήιζαλ ζηελ Σξάπεδα πξηλ απφ ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ή (β) απνθιεηζηηθψο θαη κφλν γηα ηελ επφκελε εκέξα, εθφζνλ πεξηήιζαλ ζηελ Σξάπεδα κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. Ζ Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα ηελ βέιηηζηε εθηέιεζε εληνιήο ε νπνία εθηειέζηεθε ζχκθσλα κε oδεγίεο ηνπ Πειάηε. Σξνπνπνηήζεηο ή αλαθιήζεηο εληνιψλ ζα πξέπεη λα δίδνληαη εγθαίξσο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη κέρξη λα πεξηέιζνπλ ζην ηκήκα ηεο Σξάπεδαο πνπ επηθνξηίδεηαη κε ηελ ηειηθή δηεθπεξαίσζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή ηνπ Πειάηε έρεη πιήξσο εθηειεζηεί. 3. Ζ Σξάπεδα επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα κελ εθηειεί εληνιέο εθφζνλ δελ ηεο έρνπλ παξαδνζεί ή θαηαρσξεζεί ζην ινγαξηαζκφ αμηψλ πνπ ν Πειάηεο ηεξεί ζηελ Σξάπεδα πξνεγνπκέλσο νη θηλεηέο αμίεο, ζε πεξίπησζε πψιεζεο, ή ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο ζε πεξίπησζε αγνξάο. Ο Πειάηεο δειψλεη ππεπζχλσο πξνο ηελ Σξάπεδα φηη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ζα παξέρεη εληνιή πψιεζεο ζα έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ειεχζεξεο βαξψλ ηηο θηλεηέο αμίεο ηηο νπνίεο ζα αθνξά ε ζρεηηθή εληνιή. Παξέθθιηζε ζα επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ε θαηάξηηζε «αλνηθηψλ πσιήζεσλ» θαη χζηεξα απφ εηδηθή έγγξαθε ζπλελλφεζε κε ηελ Σξάπεδα. 4. Ζ Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ηνπ Πειάηε πξνο εθηέιεζε ζηελ Δζληθή Υξεκαηηζηεξηαθή ή ζε άιιε Αλψλπκε Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιινλ ηξίην πνπ έρεη ιάβεη άδεηα παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην Ν.3606/2007. πγθεθξηκέλα ε Σξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαιιάζζεηαη κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε κε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ΑΔ, ζηνλ νπνίν αλήθεη. Δπίζεο, ε Σξάπεδα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ζπλαιιαγέο επί θηλεηψλ αμηψλ ησλ νπνίσλ εθδφηεο είλαη νπνηαδήπνηε ζπγγελήο ή ζπλεξγαδφκελε εηαηξία ή πειάηεο ηεο. Σν ίδην ζα ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα, ή ζπγγελήο ή ζπλεξγαδφκελε εηαηξία ή πειάηεο ηεο παξέρεη νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαδνρήο ή ζπκβνπιψλ έθδνζεο) πξνο ηνλ εθδφηε θηλεηψλ αμηψλ επί ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη απφ ηηο πην πάλσ ζπλαιιαγέο ελδέρεηαη, σο εθ ηεο θχζεσο απηψλ, λα πξνθχπηεη φθεινο ππέξ ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ ή θαη ηεο Σξάπεδαο, γηα ην νπνίν κπνξεί λα δεηάεη ελεκέξσζε ν Πειάηεο.. VII. ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΔΚΑΣΔΡΧΘΔΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 1. Ο Πειάηεο νθείιεη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο ακέζσο κφιηο ιάβεη γλψζε ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, ην αξγφηεξν πάλησο θαηά ην ρξφλν πνπ νξίδεη ν λφκνο σο πξνζεζκία εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ (νπφηε δελ ζα απαηηείηαη ηδηαίηεξε φριεζε). ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πειάηε πεξηιακβάλεηαη ε θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηεο Σξάπεδαο θαη νπνηνπδήπνηε εκπιεθνκέλνπ ηξίηνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο θαζψο θαη θάζε άιιεο επηβάξπλζεο ζρεηηθήο κε ηε ζπλαιιαγή. 2. Ζ Σξάπεδα νθείιεη λα παξαδίδεη θηλεηέο αμίεο ή ρξεκαηηθά πνζά εθφζνλ ν Πειάηεο ηελ εηδνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ κηα εξγάζηκε εκέξα πξνεγνπκέλσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε αθνχ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηεο κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο ζπλαιιαγήο. Σπρφλ παξακνλή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή θηλεηψλ αμηψλ ζηελ θαηνρή ηεο Σξάπεδαο δελ ζα γελλά δηθαίσκα ηφθσλ ή άιιεο θχζεσο απνδεκίσζεο ππέξ ηνπ Πειάηε εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά εγγξάθσο. Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα ην θχξνο, ηε λνκηθή αξηηφηεηα ή ηε γλεζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ ηεο παξαδίδνληαη θαηά ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηελ απφδνζε ησλ πξντφλησλ απφ ηελ εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ Πειάηε. 6/14

7 3. Ωο ηφπνο εθπιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ νξίδνληαη ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο κε ηα νπνία ν Πειάηεο έρεη άκεζε επαθή. Σπρφλ απνζηνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή θηλεηψλ αμηψλ πξνο ηνλ Πειάηε, ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη κε θίλδπλν ηνπ Πειάηε. 4. Οη θαηαβνιέο ρξεκάησλ απφ ηνλ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδα πξαγκαηνπνηνχληαη: (α) κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία γλσζηνπνηνχληαη εθάζηνηε απφ ηελ Σξάπεδα ή (β) κε παξάδνζε επηηαγψλ ή (γ) ζε κεηξεηά. Δθφζνλ ε θαηαβνιή γίλεηαη κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο (πεξίπησζε (α) αλσηέξσ) ν Πειάηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη απζεκεξφλ ηελ θαηάζεζε ζηελ Σξάπεδα. VIII. ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ ΠΔΛΑΣΖ 1. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ νθείιεηαη ζηελ Σξάπεδα ν Πειάηεο ζα θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο ππεξήκεξνο, ρσξίο ηδηαίηεξε φριεζε, θαη ζα νθείιεη ηφθνπο ππεξεκεξίαο πνπ ζα ππνινγίδνληαη κε ην εθάζηνηε λφκηκν εηήζην επηηφθην ππεξεκεξίαο. Σφθνη ππεξεκεξίαο ζα ρξεψλνληαη επίζεο θαη επί ηεο αμίαο ησλ θηλεηψλ αμηψλ ησλ νπνίσλ θαζπζηεξεί ηελ παξάδνζε πξνο ηελ Σξάπεδα ν Πειάηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα πξνβεί, βάζεη δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, ζε αλαγθαζηηθή απφθηεζε θηλεηψλ αμηψλ (θιείζηκν ζέζεο) σο αμία ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζα ινγίδεηαη ε ηηκή ηεο αλαγθαζηηθήο απφθηεζήο ηνπο απφ ηελ Σξάπεδα 2. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ Πειάηε σο πξνο ηελ εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζήο ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ή ζρέζε, ε Σξάπεδα ζα αζθεί απεξηνξίζησο θάζε κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν θαηά ηνπ Πειάηε, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζεη θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία ηεο. Δλδεηθηηθψο, σο πξνο ηνλ ηξφπν ηθαλνπνίεζεο ησλ αμηψζεψλ ηεο ε Σξάπεδα ζα έρεη, κεηαμχ άιισλ, ην δηθαίσκα: (α) λα ζπκςεθίδεη απαηηήζεηο ηεο θαηά ηνπ Πειάηε κε αληαπαηηήζεηο ηνπ Πειάηε θαη' απηήο, (β) λα αζθεί επίζρεζε ζε νπνηαδήπνηε πνζά θαη/ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο θαη (γ) λα πξνβαίλεη ζε εθπνίεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ Πειάηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεψλ ηεο θαη απηνχ είηε βάζεη ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί αλαγθαζηηθήο εθπνίεζεο θαη/ή αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο είηε ειεχζεξα θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, βάζεη ξεηήο θαη αλέθθιεηεο πιεξεμνπζηφηεηαο πνπ παξέρεηαη ήδε απφ ηνλ Πειάηε κε ην παξφλ. Ζ Σξάπεδα ζα έρεη ηελ εμνπζία λα αζθεί ηα πην πάλσ δηθαηψκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη νπνηαδήπνηε απαίηεζή ηεο θαηά ηνπ Πειάηε, αθφκε θαη εάλ ηα ρξεκαηηθά πνζά ή ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επί ησλ νπνίσλ ζα αζθεί ηα δηθαηψκαηά ηεο ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγή δηαθνξεηηθή απφ εθείλε σο πξνο ηελ νπνία πθίζηαηαη ππεξεκεξία. ΗΥ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 1. Ζ Σξάπεδα δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, κε ηελ επηθχιαμε δηαθνξεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο ζπκθσλίαο κε ηνλ Πειάηε γηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. 2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ε Σξάπεδα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ Πειάηε, ηηο Τπεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, θαζψο θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ. Δμαηξνχληαη νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ Πειάηε θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ε Σξάπεδα ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνηνχληαη λνκίκσο ζηηο επνπηεχνπζεο ηελ Σξάπεδα Αξρέο. 3. H Σξάπεδα δελ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηπρφλ δεκνζηεχζεσλ θαη άξζξα 843 επ. KΠνιΓ ζε ζρέζε κε ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ. H Σξάπεδα ζα ζπκκεηέρεη ζε γεληθέο ζπλειεχζεηο εηαηξηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Υαξηνθπιάθην ηνπ Πειάηε, κφλνλ θαηφπηλ ζρεηηθήο ξεηήο ζπκθσλίαο κε ηνλ Πειάηε. 4. Ζ Σξάπεδα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαθξαηεί ην θφξν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαζψο θαη λα εθπιεξψλεη θάζε άιιε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Ζ Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ Πειάηε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, θάζε ηπρφλ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ξεηή επηθχιαμε ηεο Σξάπεδαο ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε ηεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο απφ αηνκηθά δεδνκέλα ηνπ Πειάηε θαη ην ελδερφκελν κειινληηθήο κεηαβνιήο ηεο. 5. Με ηελ επηθχιαμε ηεο ππνρξέσζήο ηεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Πνιηηηθή Βέιηηζηεο Δθηέιεζεο Δληνιψλ φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε κέζσ ππνθαηάζηαησλ εληνινδφρσλ ηεο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ (αλψλπκε εηαηξία παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, εηαηξίεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηξάπεδεο, αληηπξνζψπνπο, 7/14

8 Θεκαηνθχιαθεο θ.ιπ.) πνπ ελδέρεηαη λα είλαη λνκηθά πξφζσπα ζπλδεδεκέλα κε ηελ Σξάπεδα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42(ε) ηνπ Ν. 2190/1920, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα σο πξνο ηελ επηινγή ηνπο, θαη κε επζπλφκελε γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ έγθαηξε ή ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηεο Σξάπεδαο εθηέιεζε εληνιψλ, θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη αδπλακία εθπιεξψζεσο εθ κέξνπο ηνπο. Δλλνείηαη φηη ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ δεκία ηνπ Πειάηε απφ ηε δηαβίβαζε πξνο εθηέιεζε ή ηελ εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ επειέγεζαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Πειάηε. 6. Ζ Σξάπεδα νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα δειψλεη ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηα ρξεκαηηζηήξηα θαη ηηο αγνξέο Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ζπκκφξθσζε πξνο νπνηαδήπνηε κειινληηθή ηξνπνπνίεζή ηνπο. 7. Ο Πειάηεο έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνληαη ζηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη νη αγνξέο ζηηο νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ππφθεηληαη ζε απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο, θαη ζπλεπψο φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ Τπεξεζηψλ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν εγγχεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Σξάπεδα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηειερψλ, δηεπζπληψλ, ππαιιήισλ θαη πξνζηεζέλησλ ηεο ελ γέλεη, δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ δεκία ηνπ Πειάηε νθεηιφκελε είηε ζε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ή ησλ ηζνηηκηψλ λνκηζκάησλ, νχηε γηα πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηεο θαηά ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ επέδεημε θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο βαξηά ακέιεηα ή δφιν ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Πειάηε. ε θάζε πεξίπησζε, ε Σξάπεδα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηειερψλ, δηεπζπληψλ, ππαιιήισλ θαη πξνζηεζέλησλ ηεο ελ γέλεη, επζχλεηαη γηα ηελ αλφξζσζε απνθιεηζηηθά ηεο ηπρφλ ζεηηθήο δεκίαο ηνπ Πειάηε, απνθιεηνκέλεο ηεο απνδεκίσζεο γηα δηαθπγφληα θέξδε, απψιεηα θήκεο θαη πειαηείαο, ή παξεπφκελεο ή ζπκπησκαηηθέο δεκίεο νπνηαζδήπνηε θχζεο. 8. Γηα ην ζθνπφ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε Σξάπεδα νθείιεη λα ηεξεί ηα αθφινπζα αξρεία: - αξρείν αλαθνξηθά κε ηα παξάπνλα θαη ηηο θαηαγγειίεο ησλ επελδπηψλ/πειαηψλ θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ζρεηηθά απφ ηελ Σξάπεδα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ, - αξρείν αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ έρεη δηελεξγήζεη ε Σξάπεδα είηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. Σα αξρεία απηά πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Πειάηε, ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ζπκβαηφηεηάο ηνπ, ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηνλ επηκεξηζκφ ησλ εληνιψλ ηνπ, ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ απηψλ, ηηο πεξηνδηθέο ελεκεξψζεηο ηνπ Πειάηε, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ Πειάηε πνπ θαηέρεη ε Σξάπεδα, ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ζε απηνχο θαη φπνηα άιιε πιεξνθνξία αθνξά ζηνπο πειάηεο θαη απαηηείηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, - αξρείν πνπ πεξηέρεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε βάζεη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν ηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο. 9. Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ Πειάηε ή ηξίην πνπ έιθεη δηθαίσκα απφ απηφλ, ζε πεξηπηψζεηο κεξηθήο ή νιηθήο αλαζηνιήο ή πεξηνξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηεο ίδηαο ηεο Σξάπεδαο ή άιιεο επηρεηξήζεσο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, εμαηηίαο απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ ησλ αξρψλ, ηπραίσλ γεγνλφησλ θαη γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ρξεκαηηζηεξίνπ, δηαθνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαη ηεο αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο. Υ. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΧΝ - ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ή/θαη θαηά ηε δηαβίβαζε πξνο εθηέιεζε εληνιψλ Πειάηε, ε Σξάπεδα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3606/2007 θαη κε ηελ «Πνιηηηθή Βέιηηζηεο Δθηέιεζεο», φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζε μερσξηζηφ έγγξαθν πνπ παξαδίδεηαη ζήκεξα ζηνλ Πειάηε, ν νπνίνο ππνγξάθεη Απφδεημε Παξαιαβήο, θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ηνπ, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 2. Ο Πειάηεο παξέρεη ηε ξεηή ηνπ ζπλαίλεζε ζηελ Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα εθηειεί ή λα δηαβηβάδεη πξνο εθηέιεζε εληνιέο εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή πνιπκεξψλ κεραληζκψλ δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο νη ελ ιφγσ αγνξέο θαη κεραληζκνί νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3606/ Δληνιέο κε φξην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε πνπ αθνξνχλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη δελ εθηεινχληαη ακέζσο ππφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζα αλαθνηλψλνληαη δεκφζηα, είηε απφ ηελ Σξάπεδα είηε απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην ζηνλ νπνίν ε εληνιή έρεη δηαβηβαζηεί απφ ηελ Σξάπεδα πξνο εθηέιεζε, κε ηξφπν πξνζηηφ ζηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ηαρχηεξε δπλαηή εθηέιεζή ηεο. Ο Πειάηεο παξέρεη ηε ξεηή ζπλαίλεζή ηνπ σο πξνο ηελ άλσ δεκφζηα αλαθνίλσζε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη γηα θάζε κειινληηθή εληνιή κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 8/14

9 4. Με ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα δίλεη ή λα δηαβηβάδεη νκαδνπνηεκέλεο εληνιέο γηα ινγαξηαζκφ πεξηζζνηέξσλ πειαηψλ ηεο ή γηα ίδην ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηεο, φηαλ έρεη επιφγσο ηελ πεπνίζεζε φηη ε νκαδνπνίεζε επηβάιιεηαη απφ ην γεληθφ ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ Σξάπεδα εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν θαη αθξηβνδίθαην επηκεξηζκφ εληνιψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Πειάηεο γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ε νκαδνπνίεζε εληνιψλ ηνπ κε εληνιέο άιισλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο ή ηεο Σξάπεδαο γηα ίδην ινγαξηαζκφ, ελδέρεηαη λα απνβεί εηο βάξνο ηνπ γηα θάπνηεο ζπλαιιαγέο θαη εηο φθειφο ηνπ γηα θάπνηεο άιιεο. ΥΗ. ΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΖ 1. Σν Υαξηνθπιάθην ηνπ Πειάηε θαηαηίζεηαη θαη θπιάζζεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Λνγαξηαζκνχο Θεκαηνθπιαθήο ηεξνχκελνπο ζηελ ίδηα ηελ Σξάπεδα ή θαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Θεκαηνθχιαθεο, κε ηνπο νπνίνπο ε Σξάπεδα έρεη ζπλάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε απφ απηνχο ησλ φξσλ παξάδνζεο έλαληη πιεξσκήο κε πξνζθφκηζε λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα θάζε ζπλαιιαγή. Ζ Σξάπεδα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε νη Λνγαξηαζκνί Θεκαηνθπιαθήο λα ηεξνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε Θεκαηνθχιαθα ζην φλνκα ηνπ Πειάηε θαη θαηά ηξφπν πνπ ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία λα κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιισλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο θαζψο θαη απφ απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ Σξάπεδα αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ Θεκαηνθχιαθα. 2. Δμαηξεηηθά, θαη ηδίσο φηαλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ Θεκαηνθχιαθα ή ην ζχζηεκα εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ ηεο αγνξάο φπνπ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο ή ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ, ην Υαξηνθπιάθην ηνπ Πειάηε ή ζηνηρεία απηνχ ελδέρεηαη λα ηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηεο Σξάπεδαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Σξάπεδα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν νχησο ψζηε ν ζρεηηθφο ινγαξηαζκφο λα θέξεη ην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα «ινγαξηαζκφο πειαηψλ», θαη ηεξεί ζηα βηβιία ηεο αληίζηνηρν επηκέξνπο ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. Σπρφλ «ινγαξηαζκνί πειαηψλ» ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ζηνηρεία Υαξηνθπιαθίσλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο, θαη ηεξνχληαη μερσξηζηά απφ ηπρφλ ινγαξηαζκνχο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο. Σα ρξήκαηα ή/θαη νη ηίηινη ηνπ Πειάηε πνπ ηεξνχληαη ζε «ινγαξηαζκφ πειαηψλ» επ νλφκαηη ηεο Σξάπεδαο θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε αληίζηνηρν επηκέξνπο ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζηα βηβιία ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη θαη ζπλππνινγίδνληαη ζην Υαξηνθπιάθην ηνπ Πειάηε. 3. Δθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ή ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη επί ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη θαη λα ηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο Θεκαηνθπιάθσλ ή ηξίησλ πξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ησλ ηειεπηαίσλ (ππνζεκαηνθπιάθσλ) πνπ δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηξίηνπ, εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θξάηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαη ηδίσο αλ ε λνκνζεζία ηξίηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Θεκαηνθχιαθαο είλαη ειαζηηθφηεξε ηεο δηέπνπζαο ηνπο Θεκαηνθχιαθεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ πειαηψλ, ν Πειάηεο ελδέρεηαη λα απνιέζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε ζεκαηνθπιαθή ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Θεκαηνθχιαθα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απάηεο, ή ιφγσ πεξηέιεπζεο ηνπ Θεκαηνθχιαθα ζε θαηάζηαζε αδπλακίαο. 4. Ζ Σξάπεδα θαηαβάιιεη εχινγε επηκέιεηα θαηά ηελ επηινγή ησλ Θεκαηνθπιάθσλ κε γλψκνλα θπξίσο ηε θεξεγγπφηεηά ηνπο, ηελ ηερλνγλσζία, ηε θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο, θαζψο θαη ην βαζκφ εμαζθάιηζεο πνπ παξέρεηαη απφ απηνχο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο ηνπ Πειάηε επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, σο πξνο ηε ζρεηηθή επζχλε ηεο Σξάπεδαο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 5. Ζ Σξάπεδα δελ ζπλάπηεη ζπκθσλίεο γηα ζπλαιιαγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηίηισλ ζρεηηδφκελεο κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ θαηέρεη γηα ινγαξηαζκφ Πειάηε θαη δελ ρξεζηκνπνηεί κε άιιν ηξφπν ηέηνηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ άιινπ Πειάηε ηεο Σξάπεδαο, εθηφο εάλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α). ν Πειάηεο έρεη δψζεη πξνεγνπκέλσο ηε ξεηή ηνπ ζπγθαηάζεζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. ηελ πεξίπησζε ελφο ηδηψηε Πειάηε, ηνχην ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή εθ κέξνπο ηνπ ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή απφ άιιν ηζνδχλακν κεραληζκφ. (β). ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ Πειάηε πξέπεη λα γίλεηαη κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαηέζεθε ν Πειάηεο. 6. Υξεκαηηθά πνζά θαη Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ηα νπνία ν Πειάηεο επηζπκεί λα πεξηιάβεη ζην Υαξηνθπιάθηφ ηνπ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ηνπ ζρέζεσλ κε ηελ Σξάπεδα, θαηαηίζεληαη ή παξαδίδνληαη αληίζηνηρα ζε Θεκαηνθχιαθα ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ Σξάπεδα θαη ζε πίζησζε Λνγαξηαζκνχ Θεκαηνθπιαθήο, ήηνη ζε πίζησζε ινγαξηαζκνχ ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί λα θηλεί γηα 9/14

10 ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο. Καηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή παξάδνζε Υξεκαηνπηζησηηθνχ Μέζνπ εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε πξνθεηκέλνπ ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ ή Υξεκαηνπηζησηηθφ Μέζν λα απνηειέζεη ζηνηρείν ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ, απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ζρεηηθφ θαηαζεηήξην έγγξαθν ή επίζεκε βεβαίσζε παξαιαβήο ηίηισλ ή άιιε λνκίκσο εθδνζείζα βεβαίσζε ζπλαιιαγήο ηνπ Θεκαηνθχιαθα, ξεηψο απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ θαη ηδίσο ηνπ φξθνπ, καξηχξσλ ή άιισλ εγγξάθσλ. Pεηψο ζπκθσλείηαη φηη θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή παξάδνζε Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ απφ ηνλ Πειάηε ζε κε Θεκαηνθχιαθα, αθφκε θαη ζε ππάιιειν, βνεζφ εθπιεξψζεσο ή πξνζηεζέληα ηεο Σξάπεδαο ελ γέλεη, δελ δεζκεχεη ηελ Σξάπεδα, ησλ ζρεηηθψλ ρξεκάησλ ή Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ κε αλαγλσξηδνκέλσλ σο ζηνηρείσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ Πειάηε. 7. Ζ Σξάπεδα, κε ζρεηηθή δήισζή ηεο πξνο ηνλ Πειάηε, δηθαηνχηαη θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, λα αξλεζεί ηελ έληαμε ζην Υαξηνθπιάθην ζπγθεθξηκέλνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Μέζνπ. 8. Καηαβνιή ρξεκάησλ θαη/ή κεηαθνξά Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ απφ Λνγαξηαζκφ Θεκαηνθπιαθήο πξνο ηνλ Πειάηε ή ηξίην πξφζσπν θαζ ππφδεημή ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ θαηφπηλ εηδηθήο έγγξαθεο εληνιήο ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα, ε νπνία ηεθκαίξεηαη φηη ζπκπεξηιακβάλεη απνδνρή ηνπ ζε φηη αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο αηηνχκελεο θαηαβνιήο ή κεηαθνξάο ζηελ απφδνζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ. 9. ε θάζε πεξίπησζε, ν Πειάηεο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε αλαιήςεηο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή παξαιαβή ή κεηαθνξά ζε κε Θεκαηνθχιαθα Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην Xαξηνθπιάθην, θαζψο θαη λα δηαζέηεη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Xαξηνθπιαθίνπ ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε Θεκαηνθχιαθα θαη ελ γέλεη εηο ρείξαο ηξίησλ, κφλνλ εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Σξάπεδαο θαη επίζεο ηεθκαίξεηαη, αθφκα θαη ειιείςεη ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο Σξάπεδαο, φηη εκπεξηέρεη απνδνρή ηνπ ζε φηη αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο αλάιεςεο ή παξαιαβήο ή κεηαθνξάο ζηελ απφδνζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ. Αλ πεξηέιζνπλ απ επζείαο ζηνλ Πειάηε ρξήκαηα ή Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα απφ δηθαηψκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα πνπ απνηεινχλ πεξηερφκελν ηνπ Xαξηνθπιαθίνπ, φπσο π.ρ. ιφγσ δηαλνκήο κεξίζκαηνο, δσξεάλ δηαλνκήο κεηνρψλ θιπ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ Σξάπεδα. Αλ ν Πειάηεο δελ πεξηιάβεη (δηα πηζηψζεψο ηνπο ζε Λνγαξηαζκφ Θεκαηνθπιαθήο) ακέζσο ζην Υαξηνθπιάθηφ ηνπ ηα πεξηεξρφκελα ζ απηφλ ρξεκαηηθά πνζά ή Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ή άιια νθέιε θαη δηθαηψκαηα, απηά ζεσξνχληαη φηη θαηέζηεζαλ αληηθείκελν αλάιεςεο εθ κέξνπο ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη ζην Υαξηνθπιάθην. 10. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε απφδνζε ρξεκάησλ ή Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ πξνο ηνλ Πειάηε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνυπνζέηεη ηελ νινθιήξσζε ηπρφλ εθθξεκψλ δηαδηθαζηψλ εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ, θαζψο θαη ηελ εμφθιεζε ηπρφλ εμφδσλ θαη ακνηβψλ ηεο Σξάπεδαο ή ηξίησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. ΥΗΗ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 1. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε απαξαίηεην κέηξν πξνο απνθπγή θάζε νηθνλνκηθήο ή άιιεο δεκίαο ή βιάβεο ηεο Σξάπεδαο πνπ πξνθχπηεη απφ παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Πειάηε ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ή επ επθαηξία ηεο χκβαζεο, άιισο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε ηεο Σξάπεδαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη πξνζηεζέλησλ ηεο ελ γέλεη. 2. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Σξάπεδα σο πξνο ηα πξνζσπηθά, πεξηνπζηαθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ, θαη ηδίσο λα παξέρεη κε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη εηιηθξίλεηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηά ε Σξάπεδα θαηά ηε ζπκπιήξσζε έληππνπ Δξσηεκαηνινγίνπ πνπ ηνπ ρνξεγείηαη πξνο ζπκπιήξσζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην πεξηερφκελν ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ζα ηνπ παξαζρεζνχλ θαη ηδίσο ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. Ο Πειάηεο επζχλεηαη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη παξάζρεη ζηελ Σξάπεδα ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο. Δπίζεο, ν Πειάηεο παξέρεη ζηελ Σξάπεδα θάζε απαξαίηεην έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο (πιεξεμνχζην, εμνπζηνδφηεζε θιπ) θαη γεληθά θάζε αλαγθαία δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ. Ζ Σξάπεδα ζα ζεσξεί δεδνκέλε ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ηεο παξαζρέζεθαλ θαηά ηα αλσηέξσ απφ ηνλ Πειάηε, ρσξίο ππνρξέσζε πξνεγνχκελεο επηβεβαίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο. 3. Aπφζπαζκα απφ ηα βηβιία πνπ ηεξεί ε Σξάπεδα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ησλ Λνγαξηαζκψλ Υαξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ Λνγαξηαζκψλ Θεκαηνθπιαθήο πνπ ηεξνχληαη απφ ηνλ ή ηνπο Θεκαηνθχιαθεο βάζεη ηεο χκβαζεο ή ησλ νηθείσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εθάζηνηε Θεκαηνθχιαθα θαη εκθαλίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ θαη ησλ επηκέξνπο Λνγαξηαζκψλ Υαξηνθπιαθίνπ αληίζηνηρα απφ ηελ ηειεπηαία αλαγλψξηζε ηνπ Πειάηε, απνηεινχλ πιήξε θαη κε επηδερφκελε ακθηζβήηεζεο απφδεημε γηα ηπρφλ απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο θαηά ηνπ Πειάηε. 10/14

11 4. Σν ζχλνιν ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ Πειάηε απνηειεί αληηθείκελν ελερχξνπ πξνο εμαζθάιηζε θάζε απαίηεζεο, πθηζηακέλεο, κειινληηθήο ή ππφ αίξεζε, ηεο Σξάπεδαο θαηά ηνπ Πειάηε, ζην πιαίζην μερσξηζηήο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί πξνο ηνχην. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν ψζηε λα παξακέλεη ηζρπξφ ην σο άλσ ελέρπξν έλαληη θάζε ηξίηνπ. ΥΗΗI. ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 1. Μεηά ηελ εθηέιεζε εληνιήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ε Σξάπεδα παξέρεη ζηνλ Πειάηε κέζσ ηνπ ζηαζεξνχ κέζνπ πνπ απηφο έρεη επηιέμεη : (α). άκεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, (β). εηδνπνίεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε εθηέιεζεο ηεο εληνιήο ηνπ, εληφο ηνπ αληηθεηκεληθά απαξαίηεηνπ ρξφλνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ην αξγφηεξν ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, ή κεηά ηε ιήςε ηεο επηβεβαίσζεο πνπ ηεο απνζηέιιεη ηξίηνο, εάλ ε Σξάπεδα ιακβάλεη ηελ επηβεβαίσζε απφ ηξίην. Ζ Σξάπεδα παξέρεη επίζεο ζηνλ Πειάηε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο εληνιήο ηνπ. 2. Ζ Σξάπεδα δελ απνζηέιιεη εηδνπνίεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε εθηέιεζεο εληνιήο εάλ πξφθεηηαη λα απνζηαιεί άκεζα ζηνλ Πειάηε απφ άιιν πξφζσπν (ην νπνίν ηεο δηαβίβαζε ηελ εληνιή ηνπ Πειάηε) επηβεβαίσζε πνπ πεξηέρεη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο. ε πεξίπησζε εληνιήο Πειάηε, ε νπνία αθνξά κεξίδηα ή κεηνρέο νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη ε νπνία εθηειείηαη πεξηνδηθά, κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ελεκέξσζεο, ζην κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. 3. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ ιάβεη ηηο παξαπάλσ ελεκεξψζεηο ή δηαθσλεί κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ζηελ Σξάπεδα έγγξαθν ζρεηηθά κε ηε κε ιήςε ή ηε δηαθσλία ηνπ γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ επελδπηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δελ ζα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη θακία απνιχησο απαίηεζε ή έλζηαζε θαηά ηεο Σξάπεδαο ιφγσ κε παξαιαβήο ελεκέξσζεο ή ιφγσ δηαθσλίαο κε ην πεξηερφκελφ ηεο. 4. Δθφζνλ δελ έρεη εγγξάθσο ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά, ε ελεκέξσζε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθν πνπ απνζηέιιεη ε Σξάπεδα ζηε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ Πειάηε, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, άιισο ζηελ ηειεπηαία γλσζηνπνηεζείζα ζηελ Σξάπεδα δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ Πειάηε. ΥΗV. ΑΜΟΗΒΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ Σα θφζηε, νη πξνκήζεηεο, νη ζρεηηθνί θφξνη θαη νη ινηπέο ρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηα πξνζθεξφκελα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη ηηο πξνζθεξφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο είλαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή, ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο/θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο ρξεψζεηο ηξίησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ κεξψλ θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο είηε κέζσ εηδηθνχ εληχπνπ ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ κπνξεί ν Πειάηεο λα παξαιάβεη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, είηε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ΥV. ΓΗΑΡΚΔΗΑ, ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ζπκθσλείηαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε θαηαγγειία νπνηνπδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο πεξηειεχζεψο ηεο απφ ην θαηαγγέιινλ ζην έηεξν ζπκβαιιφκελν κέξνο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Ζ θαηαγγειία δελ ζίγεη ην θχξνο ελεξγεηψλ ηεο Σξάπεδαο ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε, έζησ θαη πξνθαηαξθηηθή, πξάμε εθηέιεζεο, θαη δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα νπνησλδήπνηε δειψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νχηε ηηο επζχλεο πνπ αλαιήθζεθαλ, εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε κε ηε χκβαζε, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο νη νπνίεο επηβηψλνπλ ηεο ιχζεο ηεο χκβαζεο. 2. Οη φξνη ηεο χκβαζεο ηξνπνπνηνχληαη κφλνλ θαηφπηλ εγγξάθνπ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Δμαηξεηηθά, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηε χκβαζε, γηα ηνπο εμήο, νξηζκέλνπο, εηδηθνχο θαη ζπνπδαίνπο ιφγνπο: α) ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο λνκνζεζίαο ή έθδνζεο απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή άιισλ αξρψλ ή έθδνζεο απφ επνπηεχνπζεο αξρέο εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπλέρηζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Σξάπεδαο κε ηνλ Πειάηε, θαη β) αλ νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί θεθαιαηαγνξάο εξκελεπζνχλ, π.ρ. δηθαζηηθψο ή απφ ηε δηνίθεζε, έηζη, ψζηε λα κελ είλαη πιένλ δπλαηή ε νκαιή ιεηηνπξγία ή ε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ, γλσζηνπνηψληαο ζηνλ Πειάηε εγγξάθσο ηηο ηξνπνπνηήζεηο. Αλ ν Πειάηεο δελ ελαληησζεί εγγξάθσο ζηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ζα ζεσξείηαη ζπκπεθσλεκέλε θαη ε χκβαζε ζα έρεη ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο. 11/14

12 3. ε πεξίπησζε ιήμεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψζεη ακέζσο θάζε ππνρξέσζή ηνπ έλαληη απηήο, ε δε Σξάπεδα λα θαηαβάιεη ή / θαη παξαδψζεη ζηνλ Πειάηε ην Xαξηνθπιάθηφ ηνπ, φπσο απηφ ζπληίζεηαη θαηά ηελ εκέξα ιχζεο ηεο χκβαζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξέζεη θάζε πνζφ πνπ ηεο νθείιεηαη ή νθείιεηαη ζε ηξίηνπο σο πξνκήζεηα, ακνηβή, έμνδα, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Δπηπιένλ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα απαιιάμεη ηελ Σξάπεδα απφ θάζε ππνρξέσζε πνπ απηή αλέιαβε ελεξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή κε εληνιή ηνπ ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, παξέρνληαο ζ απηήλ αζθάιεηα γηα ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, έσο φηνπ ε Σξάπεδα απαιιαγεί απφ απηέο. 4. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο χκβαζεο, ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε γηα ηηο ζπλαιιαγέο απφ ηεο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιχζεο ηεο χκβαζεο, παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ ηεο δεηεζνχλ, γηα ηηο επηκέξνπο δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, θαη παξαδίδεη ζηνλ Πειάηε ηα ζηνηρεία ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο πξνβεί ζε εθθαζάξηζε θάζε εθθξεκνχο δνζνιεςίαο. Δλδεηθηηθά, γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ δηελεξγεζεηζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα ξεπζηνπνηήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηθαλά ζηνηρεία ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην νθεηιφκελν πνζφ, κφλνλ φκσο ζην κέηξν πνπ δελ ππάξρνπλ ξεπζηά δηαζέζηκα ζην Υαξηνθπιάθην. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε απηή ζπκθσλείηαη ξεηά φηη ζα δηελεξγείηαη ζπκβαηηθφο ζπκςεθηζκφο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.3156/ Ζ χκβαζε - θαη ηδίσο νη παξαζρεζείζεο ζην πιαίζην απηήο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδα - παξακέλεη ζε ηζρχ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Σξάπεδαο κε ηνλ Πειάηε, κέρξη ηελ εθθαζάξηζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο. Δλδεηθηηθψο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη κεηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο ε εμνπζία ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Πειάηε ζηελ είζπξαμε κεξηζκάησλ κεηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζην Xαξηνθπιάθην θαηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο θαη ζηελ παξαιαβή δσξεάλ κεηνρψλ πνπ δηαλεκήζεθαλ απφ ηηο εθδφηξηεο εηαηξίεο, εθφζνλ είρε γελλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ην δηθαίσκα απνιήςεσο κεξίζκαηνο ή αληηζηνίρσο ην δηθαίσκα παξαιαβήο ησλ δσξεάλ κεηνρψλ πνπ δηαλεκήζεθαλ, αθφκε θαη αλ ε θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ή ε παξάδνζε ησλ ηίηισλ γίλεη κεηά ην πέξαο ηεο χκβαζεο. Δλλνείηαη φηη ε αμία ηνπ κεξίζκαηνο ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ Xαξηνθπιαθίνπ θαηά ην πέξαο ηεο χκβαζεο. XVI. ΔΗ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΔΝΟΥΖ ΠΔΡΗΟΣΔΡΧΝ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 1. Σν παξφλ θεθάιαην ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλάπηνπλ απφ θνηλνχ χκβαζε κε ηελ Σξάπεδα (ηα «Πξφζσπα», θαη θαζέλα εμ απηψλ ην «Πξφζσπν»), ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη έλαληη ηεο Σξάπεδαο. 2. Ρεηά ζπλνκνινγείηαη κεηαμχ ησλ Πξνζψπσλ, θαη ηδίσο αλαγλσξίδεηαη, γίλεηαη αλεπηθχιαθηα απνδεθηφ θαη ζπκθσλείηαη απφ έθαζην εμ απηψλ, φηη κεηαμχ ηνπο θαη ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηε χκβαζε, πθίζηαηαη ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή εηο νιφθιεξν ελνρή θαη αξζξ. 481 επ. Α.Κ. 3. Πξάμεηο θαη παξαιείςεηο θαζελφο απφ ηα Πξφζσπα έλαληη ηεο Σξάπεδαο ζεσξνχληαη απφ θνηλνχ δηελεξγεζείζεο πξάμεηο θαη θνηλέο παξαιείςεηο εθ κέξνπο φισλ ησλ Πξνζψπσλ θαη είλαη δεζκεπηηθέο έλαληη απηψλ, ηεο Σξάπεδαο δπλακέλεο λα ηηο αληηηάμεη έγθπξα έλαληη νπνηνπδήπνηε θαη φισλ ησλ Πξνζψπσλ. Δηδηθφηεξα θαη ελδεηθηηθά, θαη φρη πεξηνξηζηηθά: (α) Οδεγίεο, εληνιέο θαη νπνηεζδήπνηε ππνδείμεηο πξνο ηελ Σξάπεδα, δειψζεηο ζπλαίλεζεο, έγθξηζεο, εμνπζηνδφηεζεο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δειψζεηο βνχιεζεο πνπ δίλνληαη ή γίλνληαη απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηα Πξφζσπα, ηεθκαίξεηαη φηη δφζεθαλ ή έγηλαλ απφ φια ηα Πξφζσπα απφ θνηλνχ, (β) Σα απνηειέζκαηα ηπρφλ θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο απφ νπνηνδήπνηε Πξφζσπν, θαη βεβαίσο ε ιχζε απηήο, επέξρνληαη έλαληη φισλ ησλ Πξνζψπσλ, (γ) Καζέλα απφ ηα Πξφζσπα επζχλεηαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ή απφ ηελ εθηέιεζή ηεο αιιειεγγχσο, εηο νιφθιεξν θαη αδηαηξέησο κε ηα ππφινηπα Πξφζσπα (δ) Ο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο πνπ δηελεξγείηαη, φπνπ απαηηείηαη, απφ ηελ Σξάπεδα ζην Πξφζσπν πνπ εθάζηνηε δίλεη Οδεγία ή εληνιή γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ζεσξείηαη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.3606/2007 σο πξνο φια ηα Πξφζσπα πνπ ζπκβάιινληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε. 4. Καζέλα απφ ηα Πξφζσπα δηθαηνχηαη λα αζθεί κφλν ηνπ ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη κε ηελ παξνχζα ζηνλ Πειάηε, θαη εηδηθφηεξα λα θάλεη ρξήζε ησλ Λνγαξηαζκψλ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ Πειάηε πνπ ηεξνχληαη ζηελ Σξάπεδα ρσξίο ηελ ζχκπξαμε ησλ ππνινίπσλ, έρνλ (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) ην δηθαίσκα παξνρήο Οδεγηψλ θαη εληνιψλ θάζε είδνπο πξνο ηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα ηελ απηνχζηα απφδνζε ή ηελ ξεπζηνπνίεζε φινπ ή κέξνπο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ θαη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφδνζε ζε απηφλ ηνπ πξντφληνο ηεο ξεπζηνπνίεζεο, αθφκα θαη αλ ν νηθείνο Λνγαξηαζκφο Θεκαηνθπιαθήο 12/14

13 ηεξείηαη απφ θνηλνχ ζην φλνκα ησλ Πξνζψπσλ ή ζην φλνκα δηαθνξεηηθνχ ηνπ αηηνχληνο Πξνζψπνπ, ε δε Σξάπεδα απαιιάζζεηαη έηζη απφ θάζε επζχλε ηεο έλαληη ησλ ινηπψλ Πξνζψπσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα Πξφζσπα παξέρνπλ κε ηελ ζχκβαζε ακνηβαία εληνιή θαη αλέθθιεηε πιεξεμνπζηφηεηα πξνο αιιήινπο λα πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε πξάμε δηαρείξηζεο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ εμνπζηνδφηεζε απηή, ε νπνία ζα ηζρχεη θαη κεηά ηνλ ζάλαην, αληθαλφηεηα ή θήξπμε ζε πηψρεπζε νπνηνπδήπνηε Πξνζψπνπ, νπφηε ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα απνδψζεη νπνηνδήπνηε θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ππφινηπα Πξφζσπα, ηνπ νπνίνπ ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα ζα πεξηέιζεη πξψην ζηελ Σξάπεδα, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ή ζπλαίλεζε ησλ ππνινίπσλ Πξνζψπσλ ή ηπρφλ θιεξνλφκσλ, εηδηθψλ ή θαζνιηθψλ δηαδφρσλ απηψλ. Ζ παξαζρεζείζα ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο εμνπζηνδφηεζε παξακέλεη ζε ηζρχ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Σξάπεδαο κε ηνλ Πειάηε, κέρξη ηελ εθθαζάξηζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ απηήλ ππνρξεψζεσλ ή ζρέζεσλ θαη γηα ηηο αλάγθεο απηέο, φπσο, ελδεηθηηθψο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη κεηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο ε εμνπζία ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Πειάηε ζηελ είζπξαμε κεξηζκάησλ κεηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζην Xαξηνθπιάθην θαηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο θαη ζηελ παξαιαβή δσξεάλ δηαλεκεκέλσλ κεηνρψλ απφ ηηο εθδφηξηεο εηαηξίεο, εθφζνλ είρε γελλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ην δηθαίσκα απνιήςεσο κεξίζκαηνο ή αληηζηνίρσο ην δηθαίσκα παξαιαβήο ησλ δσξεάλ δηαλεκεκέλσλ κεηνρψλ, αθφκε θαη αλ ε θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ή ε παξάδνζε ησλ ηίηισλ γίλεη κεηά ην πέξαο ηεο χκβαζεο. 5. Γειψζεηο θαη πξάμεηο ηεο Σξάπεδαο έλαληη φισλ ησλ Πξνζψπσλ κε αθνξκή ή ζε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, γίλνληαη εγθχξσο εθφζνλ απεπζχλνληαη έζησ θαη ζε έλα απφ απηά ή δηελεξγνχληαη έλαληη έζησ θαη ελφο απφ απηά, εθηφο εάλ ηα Πξφζσπα απηά ππνδείμνπλ ζπγθεθξηκέλν Πξφζσπν εμ απηψλ, ζην νπνίν ε Σξάπεδα ζα πξέπεη λα απεπζχλεη εγθχξσο ηηο δειψζεηο θαη πξάμεηο ηεο. 6. Σπρφλ ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο θαη θάζε είδνπο ξπζκίζεηο κε αληηθείκελν ηηο ζρέζεηο ησλ Πξνζψπσλ κεηαμχ ηνπο ή κε ηξίηα πξφζσπα, νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε, δελ δεζκεχνπλ ηελ Σξάπεδα, αθφκα θαη αλ έρνπλ ηεζεί ππφςε ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. XVII. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ H κεξηθή ή νιηθή αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ φξσλ ηεο χκβαζεο, δε ζίγεη ην θχξνο ησλ ππνινίπσλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαζψο θαη ηεο χκβαζεο ελ γέλεη. Ζ κε άζθεζε ή ε θαζπζηέξεζε αζθήζεσο νπνηνπδήπνηε λνκίκνπ ή ζπκβαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο Σξάπεδαο δελ ζπληζηά θαη δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο παξαίηεζή ηεο απφ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα. Κάζε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε ηεο Σξάπεδαο κε ηνλ Πειάηε πνπ απνξξέεη απφ ηε χκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Σφπνο εθπιήξσζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο ηεο έδξαο ηεο Σξάπεδαο. Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθσλίαο, απαίηεζεο ή αληίθαζεο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο ηνπ Πειάηε απφ ηελ παξνχζα χκβαζε ή ζρεηηθά κε απηήλ θαη ηελ εθηέιεζή ηεο, θαζψο θαη απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο, ηελ εξκελεία, θαηαγγειία ή αθπξφηεηά ηεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. H Σξάπεδα έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ αμηψζεψλ ηεο θαηά ηνπ Πειάηε λα επηιέμεη ηα δηθαζηήξηα ηεο γεληθήο δσζηδηθίαο ηνπ ηειεπηαίνπ....,ηελ..../.../ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣ/ΜΑ... (.) Ο ΠΔΛΑΣΖ.. ονομαηεπώνσμο (επωνσμία / ζθραγίδα ) & σπογραθή πελάηη 13/14

14 ύκβαζε παροτής επελδσηηθώλ σπερεζηώλ ζε τρεκαηοπηζηωηηθά κέζα - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 Υρεκαηοπηζηωηηθά Μέζα Μεηνρέο Ακνηβαία Κεθάιαηα Δπελδπηηθά Πξντφληα Δγγπεκέλνπ Αξρηθνχ Κεθαιαίνπ Δπελδπηηθά Πξντφληα Μεξηθψο Δγγπεκέλνπ Αξρηθνχ Κεθαιαίνπ Κξαηηθά Οκφινγα ειιεληθνχ δεκνζίνπ Κξαηηθά Οκφινγα μέλσλ θπβεξλήζεσλ Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Έληνθα Γξακκάηηα άιισλ Κπβεξλήζεσλ Δηαηξηθά νκφινγα Repos Dual Currency Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφληα 14/14

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο».

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο». 1. Πεδίο Εθαπμογήρ Η Eurobank Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία (εθεμήο «Τξάπεδα») ζην πιαίζην ηνπ λ.3606/2007 γηα ηηο «Αγνξέο Χξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ & άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα.../.../ 20 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθελφο ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PHILACTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHILACTION»,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ η, ζήκεξα ηελ ηνπ έηνπο κεηαμχ ησλ : 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD Ιε ηε ζχκβαζε απηή ε «ΓΘΚΖΗΕ ΣΡΑΠΓΔΑ ΣΕ ΓΘΘΑΔΟ Α.Γ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

νκνηνκνξθία ηνπ θεηκέλνπ 3 Να ζπκθσλήζνπκε ηνλ ηίηιν ηεο «ΠΟΛΙΣΙΚΗ» (αλάζεζεο ζε ηξίην, εμσηεξηθήο αλάζεζεο θιπ)

νκνηνκνξθία ηνπ θεηκέλνπ 3 Να ζπκθσλήζνπκε ηνλ ηίηιν ηεο «ΠΟΛΙΣΙΚΗ» (αλάζεζεο ζε ηξίην, εμσηεξηθήο αλάζεζεο θιπ) ΣΧΕΔΙΟ 29.05.2009 «Πολιτική Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών 1 σε τπίτοςρ 2 (εξωτεπικούρ υοπείρ)» Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Σνπ Ν. 3229/2004 (ΦΔΚ Α 38/10-02-2004) «Δπνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 143/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 143 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012 ΔΩ 2016

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 143/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 143 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012 ΔΩ 2016 1135 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 143/2016 Αρ. 4943, 28.4.2016 Αριθμός 143 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012 ΔΩ 2016 Οδεγία ΟΓ78-2012-14 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ...[...] Αξηζκφο ζχκβαζεο:... ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ η...... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κήλα... ηνπ έηνπο..., κεηαμχ: Α).Σεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΝΣΟΛΧΝ ΔΠΙ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΝΣΟΛΧΝ ΔΠΙ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΝΣΟΛΧΝ ΔΠΙ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Η MERIT ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν, ψζηε λα επηηπγράλεη είηε θαηά ηε ιήςε θαη δηαβίβαζε απφ απηή ησλ εληνιψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #StudentsXclusive από ηo Vodafone CU ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α «ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ»

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α «ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Δ Θ Ε Τ Θ Τ Ν Η Π Ε Ρ Θ Ο Τ Θ Α Σ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., δηελεξγεί Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

MIFID. Πληροφοριακό Πακέτο

MIFID. Πληροφοριακό Πακέτο MIFID Πληροφοριακό Πακέτο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ηόσοι και Πλαίζια Δθαπμογήρ ηηρ Νέαρ Νομοθεζίαρ... 2 2 Η Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ. και οι Τπηπεζίερ ηηρ... 3 2.1 Η Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ.... 3 2.2 Πξνζθεξφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα