Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς."

Transcript

1 P Pac - Man degense Τακτική που χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η εξαγορά μιας εταιρειάς από άλλη και η οποία συνίσταται στην προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου της επιτιθέμενης εταιρείας. Paper Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς. Paper gain (loss) Διαφυγόντα κέρδη (ή ζημιές) από χρεόγραφα τα οποία κρατούνται σε χαρτοφυλάκιο. Το ύψος διαπιστώνεται μετά από σύγκριση της τρέχουσας τιμής με το αρχικό τους κόστος. Par Τιμή στο άρτιο. H τιμή που αφορά το 100% της ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου. Η αξία κεφαλαίου, το οποίο ο εκδότης ενός χρεογράφου συμφωνεί να δώσει κατά την λήξη ενός ομολόγου, εκτός των τόκων. Par bond Ομολογία που πωλείται στο άρτιο. Η τιμή της αναφέρεται με βάση το εκατό πχ 98,3 ή 101,24 Pari passu Ο όρος χαρακτηρίζει τη διαδικασία ταξινόμησης των ομολογιών π.χ. χωρίς σειρά προτίμησης στην πληρωμή. Paris Interbank Offered Rate - PIBOR Το επιτόκιο δανεισμού της διατραπεζικής αγοράς του Παρισιού. Το Γαλλικό ισοδύναμο του LIBOR. Par value Ονομαστική αξία ή άρτιο.η αξία που αναγράφεται πάνω στο σώμα του τίτλου.το 100% της ονομαστικής του αξίας. Το βασικό ποσό στο οποίο ο εκδότης συμφωνεί να εξαργυρώσει τις ομολογίες του κατά τη λήξη τους. Parity (put - call) H σχέση που δείχνει την ισοδυναμία μεταξύ δικαιωμάτων αγοράς (call option) και δικαιώματος πώλησης (put option) για ένα συγγκεκριμένο τύπο χρηματοοικονομικού δικαιώματος. Participation Πρόσκληση προς άτομο ή οργανισμό να αναλάβει ως ανάδοχος μια νέα έκδοση χρεογράφων. Επίσης, το ύψος των αδιάθετων χρεογράφων που αναλαμβάνει να αγοράσει ο χρηματοδοτικός οργανισμός ή το άτομο. Partial payment Η μερική και περιοδική πληρωμή ενός χρέους είτε αυτό αφορά αποπληρωμή τραπεζικού δανείου είτε την σταδιακή εξόφληση ενός χρεογράφου από τον εκδότη του. Passive portfolio managment Παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η οποία χαρακτηρίζεται από αποφάσεις χαμηλού κινδύνου και σχετικά χαμηλότερης απόδοσης επενδυτικές επιλογές. Passive portfolio strategy Παθητική στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο όρος αναφέρεται στη στρατηγική διαχείρισης, σύμφωνα με την

2 οποία οι επιλογές απλώς διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κυρίαρχες προβλέψεις της αγοράς χωρίς ανάληψη περεταίρω κινδύνων. H παθητική διαχείριση στηρίζεται στην υπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις μετοχές αντανακλώνται στις τιμές που διαμορφώνονται. Στον αντίποδα αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η ενεργητική στρατηγική διαχείρισης (Active portfolio strategy), η οποία χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και τεχνικές προβλέψεων αναζητώντας μία καλύτερη συνολική απόδοση για το διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο. Pass througt Χρεόγραφο ενυπόθηκου δανείου όπου η πληρωμή των τοκοχρεολυσίων γίνεται στον κάτοχο του χρεογράφου μέσω πράκτορα. Payback period Περίοδος επανείσπραξης. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επανείσπραξη του κόστους μιας επένδυσης από τις καθαρές εισπράξεις της. Paydown Οταν η εξαργύρωση κρατικών χρεογράφων( π.χ. εντόκων γραμματίων) πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την πώληση νέας έκδοσης, το ποσό κατά το οποίο η ονομαστική αξία των χρεογράφων που λήγουν υπερβαίνει την ονομαστική αξία των χρεογράφων που πουλήθηκαν. (Αντίθετα του New Money). Paying agent Ενα μέλος ομάδας τραπεζών που είναι υπεύθυνο για την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων των χρεογράφων μιας έκδοσης. Payment Versus/Against Payment - PVP/PAP Παράδοση αξίας σε ένα νόμισμα, σε συγκεκριμένη ποσότητα, από ένα χρηματοπιστωτικό φορέα σε άλλο, με την προυπόθεση να υπάρξει ο αντίστροφος ταμιακός διακανονισμός σε άλλο νόμισμα και ποσότητα, μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται στα συστήματα διακανονισμού πωλήσεων συναλλάγματος, στους αντίστοιχους φορείς εκκαθάρισης και στα δίκτυα πληρωμών συναλλάγματος. Payout ratio Ποσοστό διανεμομένων κερδών. Το ποσοστό των κερδών που διανέμεται με τη μορφή μερισμάτων. Pay - Up 1. Η ζημία σε μετρητά που προκύπτει από την πώληση χρεογράφων και αγορά άλλων υψηλότερης τιμής. 2. Η υποχρέωση (ανάγκη) ή η πρόθεση μιας τράπεζας ή άλλου δανειολήπτη να πληρώση υψηλότερο επιτόκια για την εξεύρεση κεφαλαίων. Pegging Μια διαδικασία σταθεροποίησης της αγοράς που αναλαμβάνεται από το διαχειριστή ενός ομίλου αναδοχής (underwiters) κατά την προσφορά νέων χρεογράφων. Ο διαχειριστής εκτελεί τη διαδικασία αυτή τοποθετώντας συνεχώς παραγγελίες αγοράς σε μια καθορισμένη τιμή. Penny stocks Χαρακτηρισμός, ο οποίος αφορά τις μετοχές χαμηλής τιμής και ταυτόχρονα υψηλού ρίσκου. Pension fund Αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει συσταθεί για συνταξιοδοτικούς σκοπούς και Pension plan Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που προσφέρουν σαν προιόν συνήθως οι ασφαλιστικές εταιρίες ή οι εταιρίες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στηρίζεται σε επενδύσεις μακράς ωρίμανσης.

3 Perfect hedge O όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνων, όπου η μία μεταβολή της τιμής ενός προθεσμιακού συμβολαίου αντιστοιχεί και καλύπτει πλήρως την μεταβολή της αγοραίας τιμής του υποκείμενου χρηματοοικονομικού μέσου στο προθεσμιακό συμβόλαιο. Perpetual bond Διηνεκής ομολογία. Μια ομολογία που πληρώνει ετήσιο τόκο στο διηνεκές. Συνώνυμο των Undated Bonds. Perpetual warrant Ένα τυποποιημένο δικαίωμα αγοράς μετοχών, τύπου warrant, το οποίο δεν έχει ημερομηνία λήξης (expiration date). Perpetuity Διηνεκής ή συνεχής ράντα. Μία σειρά μελλοντικών οικονομικών ή μαθηματικών ροών που αναμένεται να συνεχισθούν επ άπειρο. P/CF (Βλέπε Price over Earnings per share after Tax and before Depreciation) P/E (Βλέπε Price-Earnings Ratio) Physicals Τα φυσικά ή τοις μετρητοίς χρηματοδοτικά μέσα σε αντιδιαστολή προς τις προθεσμιακές συμβάσεις. Συνώνυμο του actuals. PIBOR (Βλέπε Paris Interbank Offered Rate) Pickup To κέρδος που προκύπτει όταν ένας αριθμός ομολογιών ανταλλαγεί με άλλον που έχει μεγαλύτερο τοκομερίδιο. Picture Η τιμή προσφοράς και ζήτησης που δίνεται από έναν χρηματιστή για ένα δεδομένο χρεόγραφο. Pip To 1/10 της μικρότερης μονάδας υπολογισμού (basis point), που χρησιμοποιείται στις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές, υποδιαίρεση που χρησιμεύει στην ακριβέστερη μέτρηση της απόδοσης ή της διακύμανσης των τιμών των χρεογράφων. To 1/1000 του 1% (0,001). Pits O χώρος όπου γίνεται η διαπραγμέτευση μέσα στα χρηματιστήρια παραγώγων, χωριστά κατά κατηγορία προϊόντος και είδος συμβολαίου. Place Η διαδικασία της πώλησης χρεογράφων στους επενδυτές, κατά την διάρκεια της πρωτογενούς διανομής τους στην αγορά, είτε με δημόσια προσφορά είτε με ιδιωτική τοποθέτηση. Placement (Placing) Η ιδιωτική τοποθέτηση μιάς νέας έκδοοσης χρεογράφων, η οποία δεν πωλείται μέσω δημόσιας εγγραφής στην πρωτογενή αγορά ούτε σε δημοπρασία αλλά δίδεται από τον εκδότη σε συγκεκριμένους επενδυτές. Placing agent

4 Χρηματοδοτικός οργανισμός που είτε αναλαμβάνει τη διάθεση χρεογράφων στην αγορά, είτε προσκαλείται να υποβάλει προσφορές για την αγορά χρεογράφων. Placing memorandum Ένα απόρρητο έγγραφο, το οποίο εκδίδεται σε μία ιδιωτική τοποθέτηση χρεογράφων από τον όμιλο των φορέων (syndicate) προς τους επενδυτές πελάτες τους. Υπογράφεται από τον επι κεφαλής του ομίλου και περιέχει όλους τους σχετικούς όρους και πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και την διαδικασία της τοποθέτησης. Placing power Η ικανότητα μιάς τράπεζας ή ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού να πουλήσει ή να τοποθετήσει μία έκδοση χρεογράφων στην αγορά. Pledging of accounts receivable Ενεχυρίαση εισπρακτέων λογαριασμών. Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπου το δάνειο εξασφαλίζεται με εισπρακτέους λογαριασμούς. Ο δανειοδότης μπορεί να αποκτήσει τη φυσική κατοχή των εισπρακτέων λογαριασμών, συνήθως όμως έχει δικαίωμα προσφυγής απέναντι στο δανειολήπτη. Η μέθοδος αυτή λέγεται επίσης και προεξόφληση των εισπρακτέων λογαριασμών (discounting of accounts receivable). Plus tick Έκφραση η οποία, αναφέρεται σε χρηματιστηριακή συναλλαγή, της οποίας η τιμή είναι υψηλότερη από την τελευταία χρονικά εκτελεσθείσα. Αυτού του είδους η συναλλαγή αναφέρεται επίσης και ως uptick transaction. PNS (Βλέπε Project Notes) Point 1. Μονάδα μέτρησης στην τιμολόγηση των χρηματοοικονομικών μέσων. 100 Basis points ισούνται με μια ποσοστιαία μονάδα. 2. 1% της ονομαστικής αξίας χρεογράφου ή ομολογίας. 3. Στο χρηματιστήριο, η σταθερή και ελάχιστη μονάδα στην οποία εκφράζονται αυξομειώσεις στις τιμές προθεσμιακών συμβολαίων. 4. Στις συναλλαγματικές αγορές η ελάχιστη τιμή συναλλαγής ενός νομίσματος. Poison pill Αμυντική τακτική προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια του ελέγχου εταιρείας σε περίπτωση πιθανής εξαγοράς της και η οποία συνίσταται στην έκδοση νέων και περισσοτέρων μετοχών στους παλιούς μετόχους (κυρίως προνομιούχων) με αποτέλεσμα η προοπτικής εξαγοράς να είναι δυσκολότερη ή ακριβότερη. Pooling of interest Ένωση συμφερόντων. Μια λογιστική μέθοδος συνδυασμού των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης επιχειρήσεων που συγχωνεύονται. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευμένων επιχειρήσεων προστίθενται για να σχηματίσουν τον ισολογισμό της επιχείρησης που θα επιβιώσει. Portfolio Το χαρτοφυλάκιο. 1. Το σύνολο των ρευστών, τραπεζικών λογαριασμών, μετοχών, άλλων χρεογράφων και παραγώγων συμβολαίων που διαθέτει ένας επενδυτής, που μπορεί να εκφράζεται σε διαφορετικά νομίσματα. 2. Ο συνδυασμός περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη μείωση του κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης των μέσων επένδυσης. Portfolio effect

5 Αποτέλεσμα χαρτοφυλακίου. Ο βαθμός μέχρι του οποίου η μεταβλητότητα των αποδόσεων ενός συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων (ενός χαρτοφυλακίου) είναι μικρότερη από τον απλό αριθμητικό μέσο της μεταβλητότητας των επιμέρους στοιχείων. Portfolio management Διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που γίνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο, με σκοπό την αύξηση της απόδοσής του, την μείωση των κινδύνων και την εξασφάλιση της επιθυμητής ρευστότητας. Portfolio manager O επαγγελματίας διαχειριστής χαρτοφυλακίων, ο οποίος έχει στην ευθύνη του την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς, την μελέτη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του και την λήψη ή εισήγηση για λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαχείιση των επιμέρους επενδυτικών επιλογών. Portfolio optimization H διαδικασία μεγιστοποίησης της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου, μέσα σε δεδομένα χρονικά πλαίσια και τους διάφορους περιορισμούς της αγοράς και με βάση στοιχεία (προβλέψεις, αναλύσεις) που ελέγχει ο διαχειριστής του. Portfolio scheduling H διαδικασία σχεδιασμού και κατάρτισης της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου, κατά την οποία χαράσσονται οι στόχοι και αποφασίζονται οι επενδυτικές επιλογές. Position 1. Η θέση ενός επενδυτή σε χρηματοοικονομικά μέσα. Η αγορά ή κατοχή χρεογράφων ή συναλλάγματος ή παραγώγων συμβολαίων. 2. Ο αριθμός των χρεογράφων ή νομισμάτων που έχει ένα άτομο στην κατοχή του (LONG POSITION) ή που οφείλει (SHORT POSITION). Position risk Κίνδυνος θέσης. Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου κατέχοντας (παίρνοντας θέση σε) χρηματοοικονομικά προϊόντα (νομίσματα, χρεόγραφα,παράγωγα κλπ), έναντι των αλλαγών των τιμών/επιτοκίων που διαμορφώνονται στην αγορά. Position trading Είδος συναλλαγής όπου τα χρεόγραφα παραμένουν στα χέρια του κατόχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Positive carry Το καθαρό κέρδος όταν το κόστος χρηματοδότησης αγοράς χρεογράφων είναι μικρότερο από την απόδοσή τους. Pot Mία ποσότητα μετοχών, η οποία παρακρατείται κατά τη διαδικασία των εργασιών αναδοχής (underwriting) από τον επικεφαλής του γρουπ των αναδόχων (syndication group manager), διαφορετική από τις ποσότητες που είναι κατανεμημένες στα επιμέρους μέλη της ομάδας των αναδόχων, με σκοπό να διανεμηθεί σε θεσμικούς επενδυτές. Pot is clean Η έκφραση χρησιμοποιείται όταν η προκαθορισμένη ποσότητα των μετοχών που δεσμεύονται εξαρχής από μία ομάδα αναδόχων για να διατεθούν σε θεσμικούς επενδυτές, με ευθύνη της ομάδας και του φορέα που συντονίζει, έχει πουληθεί στο σύνολό της. Praecipium Η προμήθεια ενός κοινοπρακτικού δανείου. Το μερίδιο της διαχειριστικής αμοιβής που αποδίδεται στην τράπεζα η οποία έχει αναλάβει ως πρώτος ανάδοχος τη διάθεση νέας έκδοσης χρεογράφων, πριν κατανεμηθεί η υπόλοιπη αμοιβή μεταξύ των υπολοίπων αναδόχων.

6 Precious metals Tα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός, το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο. Preemptive right Δικαίωμα προτίμησης. Μια διάταξη του καταστατικού και του κανονισμού λειτουργίας μιας ανώνυμης εταιρείας που δίνει στους κατόχους κοινών μετοχών το δικαίωμα αγοράς κατ αναλογία, νέων εκδόσεων μετοχών της εταιρείας τους (ή χρεογράφων που θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές), πριν τη διάθεση τους στο κοινό, και επομένως να διατηρούν σταθερό το ποσοστό συμμετοχής τους. Συνήθως το περιθώριο άσκησης του δικαιώματος τοποθετείται χρονικά σε διάστημα μεταξύ ημερών, μετά τη λήξη του οποίου το δικαίωμα δεν υφίσταται. Παρόμοιος όρος, subscription previlege. Preference stock Είδος προνομιούχας μετοχής (preferred stock), η οποία δίδει στον κάτοχό της το προβάδισμα έναντι των κατόχων άλλων εκδόσεων προνομιούχων μετοχών της ιδίας εταιρίας σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας και την πρωτεραιότητα στην απόληψη μερίσματος όταν εμφανιστούν κέρδη στα αποτελέσματα της εταιρίας σε σύγκριση με τις άλλες προνομιούχες μετοχές. Συνώνυμος όρος prior preferred stock. Preferred stock Προνομιούχα μετοχή. Είδος μετοχής η οποία ενσωματώνει για τον κάτοχό της ορισμένα δικαιώματα. Οι προνoμιούχες μετοχές δικαιούνται συνήθως το πρώτο μέρισμα πριν από τις κοινές. Ικανοποιούνται προνομιακά από το προιόν της εκκαθάρισης του ενεργητικού της εταιρίας σε περίπτωση διάλυσής της. Μπορεί να ορίζονται και άλλα προνόμια ενώ συνήθως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Premium To πριμ. 1. Η θετική διαφορά μεταξύ τρέχουσας τιμής και ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου. Άν για παράδειγμα η ονομαστική αξία ενός ομολόγου είναι και πωλείται , οι θεωρούνται premium. 2. Το ποσό πέρα της ονομαστικής αξίας που πρέπι να πληρωθεί για την προεξόφληση χρεογράφων πριν τη λήξη τους, εφόσον ο εκδότης τους έχει ως όρο δικαίωμα εξαγοράς. 3. Χρησιμοποιείται όταν τα πιστοποιητικά καταθέσεων μιας συγκεκριμένης τράπεζας πωλούνται ή αγοράζονται με μεγαλύτερο επιτόκιο από άλλα της ίδιας τάξης, με τρόπο έτσι ώστε να απεικονίζονται οι διαφορές. 4. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει την διαφορά επιτοκίου δανεισμού και μέσου επιτοκίου της αγοράς, όταν μια τράπεζα πρέπει να πληρώσει για να βρεί κεφάλαια. 5. Η διαφορά μεταξύ τοις τιμής της μετρητοίς (spot price) και της προθεσμιακής τιμής (forward price) στα χρηματιστήρια αξιών και παραγώγων. 6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής και της αρχικής τιμής πώλησης. 7. Χαρακτηρισμός μετοχής, της οποίας ο δείκτης P/E, τιμή/κέρδη, είναι υψηλότερος από το μέσο όρο παρόμοιων μετοχών του ιδίου κλάδου. 8. Το τίμημα (πριμ), που πληρώνει ο αγοραστής ενός χρηματοοικονομικού δικαιώματος (option), για την αγορά του. 9. Το ασφάλιστρο. Το ποσό που καταβάλλει ένας ασφαλισμένος σε αντάλλαγμα της παρεχόμενης σ αυτόν ασφάλισης. Preopening Η προσυνεδριακή περίοδος, στο χρηματιστήριο. Συνήθως είναι ένα χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη μιας χρηματιστηριακής συνεδρίασης, με σκοπό να προσδιορισθούν οι τιμές ανοίγματος των τίτλων. Prepayment Προπληρωμή. Πληρωμή ομολογίας ή δανείου που πραγματοποιείται πριν από την αρχικά καθορισμένη ημερομηνία.

7 Present Value - PV Η παρούσα αξία. Η σημερινή αξία μιας μελλοντικής καταβολής ή μιας σειράς πληρωμών προεξοφλημένη με το κατάλληλο επιτόκιο. 1. Το ποσό που πρέπει να επενδυθεί σήμερα προς το συγκεκριμένο επιτόκιο για να σχηματισθεί στο μέλλον ορισμένο κεφάλαιο. Η σημερινή αξία μιας δεδομένης και γνωστής μελλοντικής ροής εισοδήματος με βάση συγκεκριμένο επιτόκιο. 2. H αξία προεξόφλησης ενός χρεογράφου ανεξάρτητα από την ονομαστική του αξία που είναι μελλοντική. Σαν μέγεθος χρησιμοποιείται σε πολλούς χρηματοοικονομικούς αλγορίθμους. Present value profile Κατανομή παρούσας αξίας. Διαγραμματική απεικόνιση της συμμεταβολής της καθαρής παρούσης αξίας ενός επενδυτικού σχεδίου (οριζόντιος άξονας). Η κατανομή τέμνει τον κάθετο άξονα στο ύψος του επιτοκίου εσωτερικής απόδοσης. Presold issue Έκδοση χρεογράφου που έχει πληρωθεί πριν ανακοινωθεί η αξία του τοκομεριδίου του. Price/Book to value ratio (P/BV) O δείκτης τιμής προς λογιστική ή εσωτερική αξία μιας μετοχής. Ο δείκτης αυτός αφορά τον λόγο της χρηματιστηριακής τιμής μιάς μετοχής προς την λογιστική της αξία (book value). Υπολογίζεται ως εξής : Χρηματιστηριακή αξία μετοχής Τιμή προς εσωτερική αξία = Ιδια κεφάλαια ανά μετοχή H λογιστική αξία μιάς μετοχής (τα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή), καθορίζεται από την αξία της συγκεκριμένης επιχείρησης και τον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών. Έστω ότι η αξία μιάς επιχείρησης αποτιμάται σε 15 δις δρχ και ο αριθμός των κυκλοφορούντων μετοχών που αντιστοιχούν στο σύνολο της ιδιοκτησίας της επιχείρησης είναι 1 εκατομμύριο.η λογιστική αξία της μετοχής είναι : / = δρχ. Εάν η τιμή της στο χρηματιστήριο έχει διαμορφωθεί στις δρχ, ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώνεται σε / = 0,83 Όταν ο δείκτης είναι μικρότερος από την μονάδα η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη, ενώ όταν είναι μεγαλύτερος από την μονάδα θεωρείται υπερτιμημένη.όσο πλησιέστερος προς την μονάδα είναι ο δείκτης τόσο ελκυστικότερη καθίσταται η αγορά της, διότι η τιμή της αντιστοιχεί στην πραγματική αξία της επιχείρησης και η διαμόρφωσή της φαίνεται ότι εξαρτάται από υγιείς παράγοντες. Από την σχέση του δείκτη αυτού με την μονάδα φαίνεται και το ποσοστό της τυχόν υποτίμησης ή υπερτίμησης της μετοχής.στην πραγματικότητα οι έννοιες υποτίμηση και υπερτίμηση αναφέρονται στην εσωτερική αξία της μετοχής, μιάς και το θέμα της τιμής είναι καθαρά θέμα προσφοράς και ζήτησης στο χρηματιστήριο. Price-Cashflow Ratio (P/CF) Δείκτης τιμής/ακαθάριστες ταμειακές ροές. Ένας από τους δείκτες παρακολούθησης των θεμελιωδών στοιχείων μιας επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός αφορά τον λόγο της χρηματιστηριακής τιμής μιάς μετοχής προς την ακαθάριστη ταμειακή ροή (CV), η οποία είναι τα κέρδη της επιχείρισης που προκύπτουν μετά τις λογιστικές πράξεις που επηρεάζουν τις κινήσεις του ταμείου της. Υπολογίζεται ως εξής : Χρηματιστηριακή αξία μετοχής

8 Τιμή προς εσωτερική αξία = Ακαθάριστη ταμειακή ροή H ακαθάριστη ταμειακή ροή (CV), προκύπτει από τον τύπο : CV = ( Κέρδη προ φόρων φόρος εισοδήματος αμοιβές μελών Δ.Σ. + αποσβέσεις + προβλέψεις) / Αριθμός μετοχών Με τη χρήση του συγκεκριμένου δείκτη στην ουσία επιβραβεύεται η εταιρία, η οποία πραγματοποιεί σημαντικού ύψους επενδύσεις, πράγμα που δεν συμβαίνει τόσο με τους δείκτες P/E & P/BV. Επιπλέον, με το δείκτη αυτόν δεν «τιμωρούνται» οι εταιρίες που φορολογούνται με ευνοϊκότερους όρους ή επιβαρύνονται με χαμηλότερες αμοιβές μελών του Δ.Σ. ή έχουν προβεί σε αυξημένες προβλέψεις, ώστε να διαθέτουν αξιόπιστο ισολογισμό. Price-Earnings Ratio (P/E) Δείκτης τιμής/κέρδους. Ο πιο γνωστός χρηματιστηριακός δείκτης, ο Ρ/Ε, απεικονίζει τον λόγο της τιμής της μιάς μετοχής προς τα κέρδη της μετοχής σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Υπολογίζεται ως το πηλίκον της διαίρεσης της τρέχουσας τιμής της μετοχής μιας εταιρίας δια των κερδών του πιο πρόσφατου 12μηνου, ανά μετοχή. Σ αυτόν απεικονίζεται η σχέση της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής, με τα κέρδη του πιο πρόσφατου 12μηνου, ανά μετοχή. Ερμηνεύοντας από τον δείκτη αυτόν την χρηματιστηριακή αγορά αγορά, μπορούμε να πούμε πχ ότι μας δείχνει πόσες δραχμές/δολλάρια είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο επενδυτής στην αγορά για κάθε δραχμή/δολλάριο κερδών της εταιρείας. Για παράδειγμα έστω ότι η τιμή σήμερα μίας μετοχής είναι στο χρηματιστήριο GRD/USD και τα κέρδη της μετοχής από την αρχή του έτους GRD/USD. Ο δείκτης Ρ/Ε μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου διαμορφώνεται 8.000/2.000 = 2. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης για μία μετοχή τόσο μεγαλύτερη κερδοφορία έχει αυτή. Ο ετήσιος δείκτης Ρ/Ε μιάς μετοχής δείχνει επίσης τα χρόνια που απαιτούνται προκειμένου τα κέρδη αυτής της μετοχής να καλύψουν την τιμή της μετοχής, εφόσον οι ρυθμοί της αγοράς παραμείνουν θεωρητικά οι ίδιοι. Οι επιχειρήσεις που αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό ή που έχουν μικρότερο κίνδυνο έχουν συνήθως και ψηλότερους δείκτες τιμής/κέρδους από αυτές που έχουν μικρότερο δείκτη αύξησης ή μεγαλύτερο κίνδυνο. Διακρίνεται σε Ρ/Ε προ φόρων και Ρ/Ε μετά φόρων. Υπολογίζεται ως εξής : P/E = (προ φόρων) Τρέχουσα τιμή μετοχής Κέρδη προ φόρων ανά μετοχή & P/E = (μετά φόρων) Τρέχουσα τιμή μετοχής Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή Price-level adjustment Προσαρμογή προς το επίπεδο των τιμών. Μια αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή τους στις εκπτώσεις των μεταβολών του γενικού (ή ενός συγκεκριμένου) επιπέδου τιμών, όπως ο πληθωρισμός. Price over Earnings per share after Tax and before Depreciation P/CF Χρηματιστηριακός δείκτης, ο οποίος δείχνει τον λόγο της τιμής μιας μετοχής προς τα κέρδη της του τελευταίου 12μηνου, μετά τον υπολογισμό των φόρων και πριν από τον υπολογισμό των αποσβέσεων. Price risk Ο κίνδυνος να μεταβληθεί η τιμή ενός χρεογράφου λόγω αύξησης ή μείωσης των επιτοκίων. Price of security Η αξία ενός χρεογράφου εκφρασμένη ως ποσοστό επί της ονομαστικής του αξίας. Price Value of a Basis Point - PVBP Όρος που αναφέρεται στην αλλαγή της τιμής ενός ομολόγου, εάν το επιτόκιο μέχρη τη λήξη του (yield) μεταβληθεί

9 κατά 1 basis point (0,01%). Pricing 1. Η τιμολόγηση των χρεογράφων. Ο καθορισμός τιμής αγοράς και πώλησης ενός χρεογράφου στη δευτερογενή αγορά. 2. Η διαδικασία καθορισμού τιμής σε μία νέα έκδοση χρεογράφου, λίγο πριν από την ημερομηνία της επίσημης διάθεσής του στην πρωτογενή αγορά. Primary dealers Oι επίσημοι διαπραγματευτές κρατικών χρεογράφων. Ο όρος αναφέρεται σε τράπεζες ή χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν για λογαριασμό των κρατικών φορέων να αγοράζουν στην χοντρική εκδόσεις κρατικών χρεογράφων, να τα μεταπωλούν στην λιανική αγορά δευτερογενώς και να παίζουν τον ρόλο του διαμορφωτή της (market makers). Συνήθως επιλέγονται με κριτήρια την κεφαλαιακή επάρκεια και την εκπλήρωση ποσοτικών και ποιοτικών προϋποθέσεων στην συγκεκριμένη αγορά. Primary EPS Πρωταρχικά κέρδη ανά μετοχή. Κέρδη που τίθενται στη διάθεση των κοινών μετοχών προς τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία, δηλ. δεν λαμβάνονται υπόψη παραστατικά δικαιώματος κτήσης μετοχών που δεν έχουν ασκηθεί ή μετατρέψιμα χρεόγραφα που δεν έχουν ακόμη μετατραπεί. Primary markets Πρωτογενείς αγορές, όπου διατίθενται για πρώτη φορά οι νέες εκδόσεις χρεογράφων. Prime brokerage Η βασική ή κύρια χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση. Ο όρος αναφέρεται στην επίσημη εξουσιοδότηση ανάληψης εργασιών διάθεσης, χρηματοδότησης, δανεισμού και άλλων εργασιών που αφορούν χρεόγραφα, η οποία δίδεται σε χρηματιστηριακούς οίκους από τους εκδότες χρεογράφων ή από τις αρχές που εποπτεύουν τις κεφαλαιαγορές αγορές. Prime rate 1. Προτιμησιακό επιτόκιο.το βασικό επιτόκιο με το οποίο δανείζουν οι τράπεζες τους αποδοτικότερους πελάτες τους. 2. Το προνομιακό επιτόκιο δανείων που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα, σε φορείς που χαρακτηρίζονται από πλευράς φερεγγυότητας πρώτης τάξης. Principal 1. Η ονομαστική αξία ή αξία στο άρτιο ενός χρεογράφου. 2. Άτομο (DEALER) που διενεργεί χρηματιστηριακές πράξεις για δικό του λογαριασμό. 3. Ονομαστική αξία χρεογράφου στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται πρίμ ή τόκος. Η βάση για τον υπολογισμό της απόδοσης. 4. Το κεφάλαιο προς τοκισμό. 5. Το κύριο συμβαλλόμενο μέρος σε μία συναλλαγή, το οποίο δρά είτε ως αγοραστής είτε ως πωλητής (δανειζόμενος ή δανειστής). Ο όρος αναφέρεται στις συμβάσεις με χρηματιστές ή διαχειριστές, όπου ο κύριος συμβαλλόμενος δρά στον δικό του λογαριασμό και με δικό του ρίσκο. Principal amount Υποθετικό ή τεκμαρτό ποσό. Το πιθανό αλλά όχι επακριβώς γνωστό ποσό, το οποίο είναι η βάση υπολογισμού των μελλοντικών συναλλαγών στα παράγωγα χρηματοοικονομικά ποϊόντα. Prior preferred stock

10 Είδος προνομιούχας μετοχής (preferred stock), η οποία δίδει στον κάτοχό της το προβάδισμα έναντι των κατόχων άλλων εκδόσεων προνομιούχων μετοχών της ιδίας εταιρίας σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας και την πρωτεραιότητα στην απόληψη μερίσματος όταν εμφανιστούν κέρδη στα αποτελέσματα της εταιρίας σε σύγκριση με τις άλλες προνομιούχες μετοχές. Συνώνυμος όρος preference stock. Private banking H μορφή τραπεζικών εργασιών, που αφορά την παροχή εξειδικευμένων τραπεζικών και επενδυτικών προιόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες των τραπεζών, που διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια. Private placement Ιδιωτική τοποθέτηση. 1. Αμεση χρηματοδότηση από την πηγή των κεφαλαίων χωρίς τη χρήση κάποιου μεσολαβητή όπως π.χ. μιας επενδυτικής τράπεζας. 2. Διάθεση νέων μετοχών ή ομολόγων απευθείας στους επενδυτές κατόπιν συμφωνίας τους με τον εκδότη, χωρίς να μεσολαβήσει η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής. Σε αντίθεση με τα χρεόγραφα που διατείθενται σε δημόσια εγγραφή, η διάθεση αυτή μπορεί να μην γίνει μέσω του χρηματιστηρίου ή των αναδόχων τραπεζών. Privatisation H ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων. Η μεταφορά μετοχών μιας επιχείρησης, οι οποίες βρίσκονται σε κρατική ή δημόσια ιδιοκτησία, σε ιδιώτες επενδυτές μέσω των διαδικασιών της αγοράς. Profit and loss accounts Λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως. Στους λογαριαμούς αυτούς μεταφέρονται στο τέλος του έτους τα υπόλοιπα όλων των αποτελεσματικών λογαρισμών (κέρδη και ζημίες). Profit center Κέντρο κέρδους. Η παραγωγική μονάδα μιας επιχείρησης που έχει ευπροσδιόριστες χρηματικές ροές και επενδύσεις από τις οποίες μπορεί να υπολογιστεί η σχετική απόδοση ή άλλα μέτρα επίδοσης. Profit margin Περιθώριο (Ποσοστό) κέρδους. Η σχέση καθαρών κερδών προς πωλήσεις. Profit planning Προγραμματισμός κερδών Pro forma Προϋπολογισμός. Μια προϋπολογιστική οικονομική κατάσταση δείχνει ποιά θα ήταν η κατάσταση αυτή κάτω από συγκεκριμένες υποθέσεις. Οι προϋπολογιστικές οικονομικές καταστάσεις μπορεί να αντικατοπτρίζουν ιστορικές σχέσεις ή μελλοντικές προβλέψεις. Project Notes - PNS Έντοκα γραμμάτια που εκδίδονται από το δημόσιο (κυβέρνηση,δημοτικές αρχές) συγκεκριμένων μεγάλων έργων (πχ στεγαστικών και πολεοδομικών προγραμμάτων). για την χρηματοδότηση Progressive tax Προοδευτικός φόρος. Ενας φόρος που απαιτεί ψηλότερες ποσοστιαίες καταβολές από τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Promissory note Γραμμάτιο εις διαταγήν. H υποσχετική. Είναι διαπραγματεύσιμο χρεόγραφο, συντάσσεται από τον εκδότη και υπόσχεται πληρωμή στο όνομα του δανειστή σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αξιόγραφο που μπορεί να διαμαρτυρηθεί σε περίπτωση μη πληρωμής του. Με τον ίδιο όρο περιγράφεται και η συναλλαγματική.

11 Proprietary O όρος χρησιμοποιείται για το ενεργητικό μιας χρηματιστηριακής εταιρίας και ιδιαίτερα για το τμήμα των τοποθετήσεων των ιδίων της κεφαλαίων. Proprietary account Ένας λογαριασμός ιδίου χαρτοφυλακίου που αφορά χρεόγραφα, παράγωγα συμβόλαια ή εμπορεύματα, σε αντίθεση με τους λογαριασμούς πελατών (customer accounts), ο οποίος χρησιμοποιείται από τους χρηματοοικονομικούς φορείς που δρούν τόσο ως διαμεσολαβητές, όσο και για ίδιο λογαριασμό (brokers/dealers). Prospectus Πληροφοριακό Δελτίο. Έγγραφο στο οποίο αναφέρονται λεπτομερείς πληροφορείες σχετικά με την έκδοση νέων χρεογράφων και απευθύνεται προς τον πιθανό αγοραστή. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτουν την οικονομική θέση και τις προοπτικές του εκδότη. Proxy Πληρεξούσιο. Ενα έγγραφο με το οποίο δίνεται σε ένα άτομο η εξουσία να δράσει στο όνομα κάποιου άλλου. Κατά κανόνα η εξουσία αυτή είναι το δικαίωμα ψήψου των κοινών μετοχών. Proxy contest H κατάσταση, σύμφωνα με την οποία ένα άτομο ή μία ομάδα ανθρώπων διαφορετικών από αυτούς οι οποίοι έχουν την διοίκηση μιας εταιρίας, επιχειρούν να εξασφαλίσουν πληρεξουσιότητες από τους μετόχους προκειμένου ν αλλάξουν την παρούσα διοίκηση. Proxy services Οι θεσμοθετημένες υπηρεσίες πληρεξουσιότητας. Υπηρεσίες που συχνά ασκούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή εξειδικευμένοι οίκοι και περιλαμβάνουν την εκπροσώπηση των πελατών τους, στις διαδικασίες των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των επιχειρήσεων. Prudent man investing H επενδυτική φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία η διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου γίνεται με συντηρητικό τρόπο, όπως θα έπρατε ένα συνετό πρόσωπο για να προστατεύει τα δικά του συμφέροντα. Η έκφραση συναντάται στις αγγλοσαξωνικές χώρες. Χρησιμοποιείται για επενδυτικά χαρτοφυλάκια χαμηλού ρίσκου, όπως των ασφαλιστικών ταμείων και στη διαχείριση δημόσιας περιουσίας. Σε μερικές περιπτώσεις η διαχείριση τέτοιου είδους χαρτοφυλακίων, ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε λίστα εγκεκριμένη από τις εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς. Ρublic book Ένα βιβλίο εγγραφών, το οποίο περιέχει τις εντολές αγοράς και πώλησης που έχουν εισαχθεί με δημόσιο τρόπο στην αγορά (πχ στο χρηματιστήριο, σε διαδικασίες αναδοχής, σε δημοπρασίες χρεογράφων), το οποίο τηρείται από έναν επίσημο φορέα (πχ αποθετήριο, συντονιστή ή κύριο ανάδοχο, κεντρική τράπεζα). Στην πραγματικότητα με την καταχώρηση των πράξεων της αγοράς σε ηλεκτρονικά συστήματα το «βιβλίο» αναφέρεται σε επίσημα ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία τηρούνται με εμπιστευτικότητα από τον αρμόδιο φορέα. Ρublic offering Δημόσια εγγραφή για την προσφορά χρεογράφων στην αγορά από τον εκδότη τους. Αναφέρεται κυρίως στην πρωτογενή αγορά τίτλων. Συνώνυμος όρος για την ίδια διαδικασία είναι το distribution. Purchase αccounting Μία λογιστική μέθοδος βάσει της οποίας η αξία της φήμης και πελατείας μιας επιχείρησης (το πριμ ή το προεξόφλημα πέραν της λογιστικής αξίας) μπορεί να θεωρηθεί ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Purchase fund Συμφωνία με την οποία μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, ο εκδότης ομολογιακού δανείου αναλαμβάνει είτε να αγοράσει ο ίδιος, είτε να εξαγοράσει τρίτος έναν αριθμό ομολογιών εφ όσον οι ομολογίες πωλούνται κάτω από μια

12 καθορισμένη τιμή, που είναι συνήθως η ονομαστική τους τιμή. Purchasing power To συνολικό ποσό της αξίας των χρεογράφων που βρίσκεται πάνω από το καθορισμένο όριο, σε ένα λογαριασμό περιθωρίου (margin account), ο οποίος χρησιμοποιείται ως μηχανισμός εγγύησης για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές για κάθε συμμετέχοντα. Το επιπλέον περιθώριο προσδίδει στον κάτοχο του λογαριασμού μεγαλύτερη δυνατότητα διεξαγωγής αγορών, ανάλογη με την διαφορά που έχει με την μίνιμουμ υποχρεωτική αξία του λογαριασμού (minimum reserves). Χρησιμοποιείται και το buying power. Pure hedge H τακτική αντιστάθμισης κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με την οποία αγοράζονται παράγωγα συμβόλαια για να «κλειδωθούν» μελλοντικά επιτόκια έτσι ώστε να προστατευτεί το χαρτοφυλάκιο από μία πτώση των επιτοκίων. Purpose loan Ο όρος χρησιμοποιείται για ένα δάνειο, στο οποίο χρησιμοποιούνται ως ενέχυρα εταιρικά χρεόγραφα, με σκοπό να διατεθεί αυτό για την αγορά και μεταπώληση άλλων χρεογράφων. Push trade Συναλλαγή που αναμένεται να αποφέρει κέρδος, χωρίς αυτό να είναι εγγυημένο. Put Ενα προαιρετικό δικαίωμα πώλησης ενός συγκεκριμένου χρεογράφου σε μια συγκεκριμένη τιμή μέσα σε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Put Bond Ομολογία η οποία συνοδεύεται με το νομικό όρο ότι μπορεί να πουληθεί ξανά στον εκδότη της, σε προκαθορισμένη τιμή. Put - call parity H σχέση ισοδυναμίας μεταξύ ενός ιδίου προαιρετικού δικαιώματος πώλησης (put option) και ενός δικαιώματος αγοράς (call option). Put option Δικαίωμα που δίνει στον κάτοχο ενός χρηματοοικονομικού μέσου, την δυνατότητα (αλλά όχι την υποχρέωση) να πουλήσει μία συγκεκριμένη αξία σε καθορισμένη τιμή για ένα προκαθορισμένο διάστημα. PVBP (Βλέπε Price Value of a Basis Point) Pyramiding Η τακτική σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούνται τα κέρδη από μία «θέση» (position) σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο, για να λογιστούν στη συνέχεια σωρευτικά στην ίδια «θέση» και να εκφραστούν στο ίδιο μέσο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 3: To περιβάλλον του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΠΙΣ (αρ. μητρώου 13610)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μία ακριβή εικόνα του χρηματοδοτικού κινδύνου που επάγεται το συγκεκριμένο σύστημα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μία ακριβή εικόνα του χρηματοδοτικού κινδύνου που επάγεται το συγκεκριμένο σύστημα L Ladder strategy O όρος αναφέρεται στην στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολόγων, κατά την οποία το χαρτοφυλάκιο δημιουργείται με τρόπο ώστε να περιέχει επενδεδυμένα καφάλαια περίπου ίσης αξίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο.

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. T Tail 1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. 2. Συναλλαγή προθεσμιακής σύμβασης η οποία δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άσκηση 1 Η τράπεζα Α αγόρασε την 31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Αντικειμενικοί στόχοι Διαχείρισης Κινδύνου: Βελτίωση χρηματοοικονομικής απόδοσης Αποφυγή ανεπιθύμητων απωλειών Ταξινόμηση Κινδύνων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα