Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς."

Transcript

1 P Pac - Man degense Τακτική που χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η εξαγορά μιας εταιρειάς από άλλη και η οποία συνίσταται στην προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου της επιτιθέμενης εταιρείας. Paper Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς. Paper gain (loss) Διαφυγόντα κέρδη (ή ζημιές) από χρεόγραφα τα οποία κρατούνται σε χαρτοφυλάκιο. Το ύψος διαπιστώνεται μετά από σύγκριση της τρέχουσας τιμής με το αρχικό τους κόστος. Par Τιμή στο άρτιο. H τιμή που αφορά το 100% της ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου. Η αξία κεφαλαίου, το οποίο ο εκδότης ενός χρεογράφου συμφωνεί να δώσει κατά την λήξη ενός ομολόγου, εκτός των τόκων. Par bond Ομολογία που πωλείται στο άρτιο. Η τιμή της αναφέρεται με βάση το εκατό πχ 98,3 ή 101,24 Pari passu Ο όρος χαρακτηρίζει τη διαδικασία ταξινόμησης των ομολογιών π.χ. χωρίς σειρά προτίμησης στην πληρωμή. Paris Interbank Offered Rate - PIBOR Το επιτόκιο δανεισμού της διατραπεζικής αγοράς του Παρισιού. Το Γαλλικό ισοδύναμο του LIBOR. Par value Ονομαστική αξία ή άρτιο.η αξία που αναγράφεται πάνω στο σώμα του τίτλου.το 100% της ονομαστικής του αξίας. Το βασικό ποσό στο οποίο ο εκδότης συμφωνεί να εξαργυρώσει τις ομολογίες του κατά τη λήξη τους. Parity (put - call) H σχέση που δείχνει την ισοδυναμία μεταξύ δικαιωμάτων αγοράς (call option) και δικαιώματος πώλησης (put option) για ένα συγγκεκριμένο τύπο χρηματοοικονομικού δικαιώματος. Participation Πρόσκληση προς άτομο ή οργανισμό να αναλάβει ως ανάδοχος μια νέα έκδοση χρεογράφων. Επίσης, το ύψος των αδιάθετων χρεογράφων που αναλαμβάνει να αγοράσει ο χρηματοδοτικός οργανισμός ή το άτομο. Partial payment Η μερική και περιοδική πληρωμή ενός χρέους είτε αυτό αφορά αποπληρωμή τραπεζικού δανείου είτε την σταδιακή εξόφληση ενός χρεογράφου από τον εκδότη του. Passive portfolio managment Παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η οποία χαρακτηρίζεται από αποφάσεις χαμηλού κινδύνου και σχετικά χαμηλότερης απόδοσης επενδυτικές επιλογές. Passive portfolio strategy Παθητική στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο όρος αναφέρεται στη στρατηγική διαχείρισης, σύμφωνα με την

2 οποία οι επιλογές απλώς διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κυρίαρχες προβλέψεις της αγοράς χωρίς ανάληψη περεταίρω κινδύνων. H παθητική διαχείριση στηρίζεται στην υπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις μετοχές αντανακλώνται στις τιμές που διαμορφώνονται. Στον αντίποδα αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η ενεργητική στρατηγική διαχείρισης (Active portfolio strategy), η οποία χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και τεχνικές προβλέψεων αναζητώντας μία καλύτερη συνολική απόδοση για το διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο. Pass througt Χρεόγραφο ενυπόθηκου δανείου όπου η πληρωμή των τοκοχρεολυσίων γίνεται στον κάτοχο του χρεογράφου μέσω πράκτορα. Payback period Περίοδος επανείσπραξης. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επανείσπραξη του κόστους μιας επένδυσης από τις καθαρές εισπράξεις της. Paydown Οταν η εξαργύρωση κρατικών χρεογράφων( π.χ. εντόκων γραμματίων) πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την πώληση νέας έκδοσης, το ποσό κατά το οποίο η ονομαστική αξία των χρεογράφων που λήγουν υπερβαίνει την ονομαστική αξία των χρεογράφων που πουλήθηκαν. (Αντίθετα του New Money). Paying agent Ενα μέλος ομάδας τραπεζών που είναι υπεύθυνο για την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων των χρεογράφων μιας έκδοσης. Payment Versus/Against Payment - PVP/PAP Παράδοση αξίας σε ένα νόμισμα, σε συγκεκριμένη ποσότητα, από ένα χρηματοπιστωτικό φορέα σε άλλο, με την προυπόθεση να υπάρξει ο αντίστροφος ταμιακός διακανονισμός σε άλλο νόμισμα και ποσότητα, μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται στα συστήματα διακανονισμού πωλήσεων συναλλάγματος, στους αντίστοιχους φορείς εκκαθάρισης και στα δίκτυα πληρωμών συναλλάγματος. Payout ratio Ποσοστό διανεμομένων κερδών. Το ποσοστό των κερδών που διανέμεται με τη μορφή μερισμάτων. Pay - Up 1. Η ζημία σε μετρητά που προκύπτει από την πώληση χρεογράφων και αγορά άλλων υψηλότερης τιμής. 2. Η υποχρέωση (ανάγκη) ή η πρόθεση μιας τράπεζας ή άλλου δανειολήπτη να πληρώση υψηλότερο επιτόκια για την εξεύρεση κεφαλαίων. Pegging Μια διαδικασία σταθεροποίησης της αγοράς που αναλαμβάνεται από το διαχειριστή ενός ομίλου αναδοχής (underwiters) κατά την προσφορά νέων χρεογράφων. Ο διαχειριστής εκτελεί τη διαδικασία αυτή τοποθετώντας συνεχώς παραγγελίες αγοράς σε μια καθορισμένη τιμή. Penny stocks Χαρακτηρισμός, ο οποίος αφορά τις μετοχές χαμηλής τιμής και ταυτόχρονα υψηλού ρίσκου. Pension fund Αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει συσταθεί για συνταξιοδοτικούς σκοπούς και Pension plan Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που προσφέρουν σαν προιόν συνήθως οι ασφαλιστικές εταιρίες ή οι εταιρίες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στηρίζεται σε επενδύσεις μακράς ωρίμανσης.

3 Perfect hedge O όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνων, όπου η μία μεταβολή της τιμής ενός προθεσμιακού συμβολαίου αντιστοιχεί και καλύπτει πλήρως την μεταβολή της αγοραίας τιμής του υποκείμενου χρηματοοικονομικού μέσου στο προθεσμιακό συμβόλαιο. Perpetual bond Διηνεκής ομολογία. Μια ομολογία που πληρώνει ετήσιο τόκο στο διηνεκές. Συνώνυμο των Undated Bonds. Perpetual warrant Ένα τυποποιημένο δικαίωμα αγοράς μετοχών, τύπου warrant, το οποίο δεν έχει ημερομηνία λήξης (expiration date). Perpetuity Διηνεκής ή συνεχής ράντα. Μία σειρά μελλοντικών οικονομικών ή μαθηματικών ροών που αναμένεται να συνεχισθούν επ άπειρο. P/CF (Βλέπε Price over Earnings per share after Tax and before Depreciation) P/E (Βλέπε Price-Earnings Ratio) Physicals Τα φυσικά ή τοις μετρητοίς χρηματοδοτικά μέσα σε αντιδιαστολή προς τις προθεσμιακές συμβάσεις. Συνώνυμο του actuals. PIBOR (Βλέπε Paris Interbank Offered Rate) Pickup To κέρδος που προκύπτει όταν ένας αριθμός ομολογιών ανταλλαγεί με άλλον που έχει μεγαλύτερο τοκομερίδιο. Picture Η τιμή προσφοράς και ζήτησης που δίνεται από έναν χρηματιστή για ένα δεδομένο χρεόγραφο. Pip To 1/10 της μικρότερης μονάδας υπολογισμού (basis point), που χρησιμοποιείται στις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές, υποδιαίρεση που χρησιμεύει στην ακριβέστερη μέτρηση της απόδοσης ή της διακύμανσης των τιμών των χρεογράφων. To 1/1000 του 1% (0,001). Pits O χώρος όπου γίνεται η διαπραγμέτευση μέσα στα χρηματιστήρια παραγώγων, χωριστά κατά κατηγορία προϊόντος και είδος συμβολαίου. Place Η διαδικασία της πώλησης χρεογράφων στους επενδυτές, κατά την διάρκεια της πρωτογενούς διανομής τους στην αγορά, είτε με δημόσια προσφορά είτε με ιδιωτική τοποθέτηση. Placement (Placing) Η ιδιωτική τοποθέτηση μιάς νέας έκδοοσης χρεογράφων, η οποία δεν πωλείται μέσω δημόσιας εγγραφής στην πρωτογενή αγορά ούτε σε δημοπρασία αλλά δίδεται από τον εκδότη σε συγκεκριμένους επενδυτές. Placing agent

4 Χρηματοδοτικός οργανισμός που είτε αναλαμβάνει τη διάθεση χρεογράφων στην αγορά, είτε προσκαλείται να υποβάλει προσφορές για την αγορά χρεογράφων. Placing memorandum Ένα απόρρητο έγγραφο, το οποίο εκδίδεται σε μία ιδιωτική τοποθέτηση χρεογράφων από τον όμιλο των φορέων (syndicate) προς τους επενδυτές πελάτες τους. Υπογράφεται από τον επι κεφαλής του ομίλου και περιέχει όλους τους σχετικούς όρους και πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και την διαδικασία της τοποθέτησης. Placing power Η ικανότητα μιάς τράπεζας ή ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού να πουλήσει ή να τοποθετήσει μία έκδοση χρεογράφων στην αγορά. Pledging of accounts receivable Ενεχυρίαση εισπρακτέων λογαριασμών. Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπου το δάνειο εξασφαλίζεται με εισπρακτέους λογαριασμούς. Ο δανειοδότης μπορεί να αποκτήσει τη φυσική κατοχή των εισπρακτέων λογαριασμών, συνήθως όμως έχει δικαίωμα προσφυγής απέναντι στο δανειολήπτη. Η μέθοδος αυτή λέγεται επίσης και προεξόφληση των εισπρακτέων λογαριασμών (discounting of accounts receivable). Plus tick Έκφραση η οποία, αναφέρεται σε χρηματιστηριακή συναλλαγή, της οποίας η τιμή είναι υψηλότερη από την τελευταία χρονικά εκτελεσθείσα. Αυτού του είδους η συναλλαγή αναφέρεται επίσης και ως uptick transaction. PNS (Βλέπε Project Notes) Point 1. Μονάδα μέτρησης στην τιμολόγηση των χρηματοοικονομικών μέσων. 100 Basis points ισούνται με μια ποσοστιαία μονάδα. 2. 1% της ονομαστικής αξίας χρεογράφου ή ομολογίας. 3. Στο χρηματιστήριο, η σταθερή και ελάχιστη μονάδα στην οποία εκφράζονται αυξομειώσεις στις τιμές προθεσμιακών συμβολαίων. 4. Στις συναλλαγματικές αγορές η ελάχιστη τιμή συναλλαγής ενός νομίσματος. Poison pill Αμυντική τακτική προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια του ελέγχου εταιρείας σε περίπτωση πιθανής εξαγοράς της και η οποία συνίσταται στην έκδοση νέων και περισσοτέρων μετοχών στους παλιούς μετόχους (κυρίως προνομιούχων) με αποτέλεσμα η προοπτικής εξαγοράς να είναι δυσκολότερη ή ακριβότερη. Pooling of interest Ένωση συμφερόντων. Μια λογιστική μέθοδος συνδυασμού των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης επιχειρήσεων που συγχωνεύονται. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευμένων επιχειρήσεων προστίθενται για να σχηματίσουν τον ισολογισμό της επιχείρησης που θα επιβιώσει. Portfolio Το χαρτοφυλάκιο. 1. Το σύνολο των ρευστών, τραπεζικών λογαριασμών, μετοχών, άλλων χρεογράφων και παραγώγων συμβολαίων που διαθέτει ένας επενδυτής, που μπορεί να εκφράζεται σε διαφορετικά νομίσματα. 2. Ο συνδυασμός περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη μείωση του κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης των μέσων επένδυσης. Portfolio effect

5 Αποτέλεσμα χαρτοφυλακίου. Ο βαθμός μέχρι του οποίου η μεταβλητότητα των αποδόσεων ενός συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων (ενός χαρτοφυλακίου) είναι μικρότερη από τον απλό αριθμητικό μέσο της μεταβλητότητας των επιμέρους στοιχείων. Portfolio management Διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που γίνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο, με σκοπό την αύξηση της απόδοσής του, την μείωση των κινδύνων και την εξασφάλιση της επιθυμητής ρευστότητας. Portfolio manager O επαγγελματίας διαχειριστής χαρτοφυλακίων, ο οποίος έχει στην ευθύνη του την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς, την μελέτη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του και την λήψη ή εισήγηση για λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαχείιση των επιμέρους επενδυτικών επιλογών. Portfolio optimization H διαδικασία μεγιστοποίησης της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου, μέσα σε δεδομένα χρονικά πλαίσια και τους διάφορους περιορισμούς της αγοράς και με βάση στοιχεία (προβλέψεις, αναλύσεις) που ελέγχει ο διαχειριστής του. Portfolio scheduling H διαδικασία σχεδιασμού και κατάρτισης της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου, κατά την οποία χαράσσονται οι στόχοι και αποφασίζονται οι επενδυτικές επιλογές. Position 1. Η θέση ενός επενδυτή σε χρηματοοικονομικά μέσα. Η αγορά ή κατοχή χρεογράφων ή συναλλάγματος ή παραγώγων συμβολαίων. 2. Ο αριθμός των χρεογράφων ή νομισμάτων που έχει ένα άτομο στην κατοχή του (LONG POSITION) ή που οφείλει (SHORT POSITION). Position risk Κίνδυνος θέσης. Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου κατέχοντας (παίρνοντας θέση σε) χρηματοοικονομικά προϊόντα (νομίσματα, χρεόγραφα,παράγωγα κλπ), έναντι των αλλαγών των τιμών/επιτοκίων που διαμορφώνονται στην αγορά. Position trading Είδος συναλλαγής όπου τα χρεόγραφα παραμένουν στα χέρια του κατόχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Positive carry Το καθαρό κέρδος όταν το κόστος χρηματοδότησης αγοράς χρεογράφων είναι μικρότερο από την απόδοσή τους. Pot Mία ποσότητα μετοχών, η οποία παρακρατείται κατά τη διαδικασία των εργασιών αναδοχής (underwriting) από τον επικεφαλής του γρουπ των αναδόχων (syndication group manager), διαφορετική από τις ποσότητες που είναι κατανεμημένες στα επιμέρους μέλη της ομάδας των αναδόχων, με σκοπό να διανεμηθεί σε θεσμικούς επενδυτές. Pot is clean Η έκφραση χρησιμοποιείται όταν η προκαθορισμένη ποσότητα των μετοχών που δεσμεύονται εξαρχής από μία ομάδα αναδόχων για να διατεθούν σε θεσμικούς επενδυτές, με ευθύνη της ομάδας και του φορέα που συντονίζει, έχει πουληθεί στο σύνολό της. Praecipium Η προμήθεια ενός κοινοπρακτικού δανείου. Το μερίδιο της διαχειριστικής αμοιβής που αποδίδεται στην τράπεζα η οποία έχει αναλάβει ως πρώτος ανάδοχος τη διάθεση νέας έκδοσης χρεογράφων, πριν κατανεμηθεί η υπόλοιπη αμοιβή μεταξύ των υπολοίπων αναδόχων.

6 Precious metals Tα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός, το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο. Preemptive right Δικαίωμα προτίμησης. Μια διάταξη του καταστατικού και του κανονισμού λειτουργίας μιας ανώνυμης εταιρείας που δίνει στους κατόχους κοινών μετοχών το δικαίωμα αγοράς κατ αναλογία, νέων εκδόσεων μετοχών της εταιρείας τους (ή χρεογράφων που θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές), πριν τη διάθεση τους στο κοινό, και επομένως να διατηρούν σταθερό το ποσοστό συμμετοχής τους. Συνήθως το περιθώριο άσκησης του δικαιώματος τοποθετείται χρονικά σε διάστημα μεταξύ ημερών, μετά τη λήξη του οποίου το δικαίωμα δεν υφίσταται. Παρόμοιος όρος, subscription previlege. Preference stock Είδος προνομιούχας μετοχής (preferred stock), η οποία δίδει στον κάτοχό της το προβάδισμα έναντι των κατόχων άλλων εκδόσεων προνομιούχων μετοχών της ιδίας εταιρίας σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας και την πρωτεραιότητα στην απόληψη μερίσματος όταν εμφανιστούν κέρδη στα αποτελέσματα της εταιρίας σε σύγκριση με τις άλλες προνομιούχες μετοχές. Συνώνυμος όρος prior preferred stock. Preferred stock Προνομιούχα μετοχή. Είδος μετοχής η οποία ενσωματώνει για τον κάτοχό της ορισμένα δικαιώματα. Οι προνoμιούχες μετοχές δικαιούνται συνήθως το πρώτο μέρισμα πριν από τις κοινές. Ικανοποιούνται προνομιακά από το προιόν της εκκαθάρισης του ενεργητικού της εταιρίας σε περίπτωση διάλυσής της. Μπορεί να ορίζονται και άλλα προνόμια ενώ συνήθως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Premium To πριμ. 1. Η θετική διαφορά μεταξύ τρέχουσας τιμής και ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου. Άν για παράδειγμα η ονομαστική αξία ενός ομολόγου είναι και πωλείται , οι θεωρούνται premium. 2. Το ποσό πέρα της ονομαστικής αξίας που πρέπι να πληρωθεί για την προεξόφληση χρεογράφων πριν τη λήξη τους, εφόσον ο εκδότης τους έχει ως όρο δικαίωμα εξαγοράς. 3. Χρησιμοποιείται όταν τα πιστοποιητικά καταθέσεων μιας συγκεκριμένης τράπεζας πωλούνται ή αγοράζονται με μεγαλύτερο επιτόκιο από άλλα της ίδιας τάξης, με τρόπο έτσι ώστε να απεικονίζονται οι διαφορές. 4. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει την διαφορά επιτοκίου δανεισμού και μέσου επιτοκίου της αγοράς, όταν μια τράπεζα πρέπει να πληρώσει για να βρεί κεφάλαια. 5. Η διαφορά μεταξύ τοις τιμής της μετρητοίς (spot price) και της προθεσμιακής τιμής (forward price) στα χρηματιστήρια αξιών και παραγώγων. 6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής και της αρχικής τιμής πώλησης. 7. Χαρακτηρισμός μετοχής, της οποίας ο δείκτης P/E, τιμή/κέρδη, είναι υψηλότερος από το μέσο όρο παρόμοιων μετοχών του ιδίου κλάδου. 8. Το τίμημα (πριμ), που πληρώνει ο αγοραστής ενός χρηματοοικονομικού δικαιώματος (option), για την αγορά του. 9. Το ασφάλιστρο. Το ποσό που καταβάλλει ένας ασφαλισμένος σε αντάλλαγμα της παρεχόμενης σ αυτόν ασφάλισης. Preopening Η προσυνεδριακή περίοδος, στο χρηματιστήριο. Συνήθως είναι ένα χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη μιας χρηματιστηριακής συνεδρίασης, με σκοπό να προσδιορισθούν οι τιμές ανοίγματος των τίτλων. Prepayment Προπληρωμή. Πληρωμή ομολογίας ή δανείου που πραγματοποιείται πριν από την αρχικά καθορισμένη ημερομηνία.

7 Present Value - PV Η παρούσα αξία. Η σημερινή αξία μιας μελλοντικής καταβολής ή μιας σειράς πληρωμών προεξοφλημένη με το κατάλληλο επιτόκιο. 1. Το ποσό που πρέπει να επενδυθεί σήμερα προς το συγκεκριμένο επιτόκιο για να σχηματισθεί στο μέλλον ορισμένο κεφάλαιο. Η σημερινή αξία μιας δεδομένης και γνωστής μελλοντικής ροής εισοδήματος με βάση συγκεκριμένο επιτόκιο. 2. H αξία προεξόφλησης ενός χρεογράφου ανεξάρτητα από την ονομαστική του αξία που είναι μελλοντική. Σαν μέγεθος χρησιμοποιείται σε πολλούς χρηματοοικονομικούς αλγορίθμους. Present value profile Κατανομή παρούσας αξίας. Διαγραμματική απεικόνιση της συμμεταβολής της καθαρής παρούσης αξίας ενός επενδυτικού σχεδίου (οριζόντιος άξονας). Η κατανομή τέμνει τον κάθετο άξονα στο ύψος του επιτοκίου εσωτερικής απόδοσης. Presold issue Έκδοση χρεογράφου που έχει πληρωθεί πριν ανακοινωθεί η αξία του τοκομεριδίου του. Price/Book to value ratio (P/BV) O δείκτης τιμής προς λογιστική ή εσωτερική αξία μιας μετοχής. Ο δείκτης αυτός αφορά τον λόγο της χρηματιστηριακής τιμής μιάς μετοχής προς την λογιστική της αξία (book value). Υπολογίζεται ως εξής : Χρηματιστηριακή αξία μετοχής Τιμή προς εσωτερική αξία = Ιδια κεφάλαια ανά μετοχή H λογιστική αξία μιάς μετοχής (τα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή), καθορίζεται από την αξία της συγκεκριμένης επιχείρησης και τον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών. Έστω ότι η αξία μιάς επιχείρησης αποτιμάται σε 15 δις δρχ και ο αριθμός των κυκλοφορούντων μετοχών που αντιστοιχούν στο σύνολο της ιδιοκτησίας της επιχείρησης είναι 1 εκατομμύριο.η λογιστική αξία της μετοχής είναι : / = δρχ. Εάν η τιμή της στο χρηματιστήριο έχει διαμορφωθεί στις δρχ, ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώνεται σε / = 0,83 Όταν ο δείκτης είναι μικρότερος από την μονάδα η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη, ενώ όταν είναι μεγαλύτερος από την μονάδα θεωρείται υπερτιμημένη.όσο πλησιέστερος προς την μονάδα είναι ο δείκτης τόσο ελκυστικότερη καθίσταται η αγορά της, διότι η τιμή της αντιστοιχεί στην πραγματική αξία της επιχείρησης και η διαμόρφωσή της φαίνεται ότι εξαρτάται από υγιείς παράγοντες. Από την σχέση του δείκτη αυτού με την μονάδα φαίνεται και το ποσοστό της τυχόν υποτίμησης ή υπερτίμησης της μετοχής.στην πραγματικότητα οι έννοιες υποτίμηση και υπερτίμηση αναφέρονται στην εσωτερική αξία της μετοχής, μιάς και το θέμα της τιμής είναι καθαρά θέμα προσφοράς και ζήτησης στο χρηματιστήριο. Price-Cashflow Ratio (P/CF) Δείκτης τιμής/ακαθάριστες ταμειακές ροές. Ένας από τους δείκτες παρακολούθησης των θεμελιωδών στοιχείων μιας επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός αφορά τον λόγο της χρηματιστηριακής τιμής μιάς μετοχής προς την ακαθάριστη ταμειακή ροή (CV), η οποία είναι τα κέρδη της επιχείρισης που προκύπτουν μετά τις λογιστικές πράξεις που επηρεάζουν τις κινήσεις του ταμείου της. Υπολογίζεται ως εξής : Χρηματιστηριακή αξία μετοχής

8 Τιμή προς εσωτερική αξία = Ακαθάριστη ταμειακή ροή H ακαθάριστη ταμειακή ροή (CV), προκύπτει από τον τύπο : CV = ( Κέρδη προ φόρων φόρος εισοδήματος αμοιβές μελών Δ.Σ. + αποσβέσεις + προβλέψεις) / Αριθμός μετοχών Με τη χρήση του συγκεκριμένου δείκτη στην ουσία επιβραβεύεται η εταιρία, η οποία πραγματοποιεί σημαντικού ύψους επενδύσεις, πράγμα που δεν συμβαίνει τόσο με τους δείκτες P/E & P/BV. Επιπλέον, με το δείκτη αυτόν δεν «τιμωρούνται» οι εταιρίες που φορολογούνται με ευνοϊκότερους όρους ή επιβαρύνονται με χαμηλότερες αμοιβές μελών του Δ.Σ. ή έχουν προβεί σε αυξημένες προβλέψεις, ώστε να διαθέτουν αξιόπιστο ισολογισμό. Price-Earnings Ratio (P/E) Δείκτης τιμής/κέρδους. Ο πιο γνωστός χρηματιστηριακός δείκτης, ο Ρ/Ε, απεικονίζει τον λόγο της τιμής της μιάς μετοχής προς τα κέρδη της μετοχής σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Υπολογίζεται ως το πηλίκον της διαίρεσης της τρέχουσας τιμής της μετοχής μιας εταιρίας δια των κερδών του πιο πρόσφατου 12μηνου, ανά μετοχή. Σ αυτόν απεικονίζεται η σχέση της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής, με τα κέρδη του πιο πρόσφατου 12μηνου, ανά μετοχή. Ερμηνεύοντας από τον δείκτη αυτόν την χρηματιστηριακή αγορά αγορά, μπορούμε να πούμε πχ ότι μας δείχνει πόσες δραχμές/δολλάρια είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο επενδυτής στην αγορά για κάθε δραχμή/δολλάριο κερδών της εταιρείας. Για παράδειγμα έστω ότι η τιμή σήμερα μίας μετοχής είναι στο χρηματιστήριο GRD/USD και τα κέρδη της μετοχής από την αρχή του έτους GRD/USD. Ο δείκτης Ρ/Ε μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου διαμορφώνεται 8.000/2.000 = 2. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης για μία μετοχή τόσο μεγαλύτερη κερδοφορία έχει αυτή. Ο ετήσιος δείκτης Ρ/Ε μιάς μετοχής δείχνει επίσης τα χρόνια που απαιτούνται προκειμένου τα κέρδη αυτής της μετοχής να καλύψουν την τιμή της μετοχής, εφόσον οι ρυθμοί της αγοράς παραμείνουν θεωρητικά οι ίδιοι. Οι επιχειρήσεις που αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό ή που έχουν μικρότερο κίνδυνο έχουν συνήθως και ψηλότερους δείκτες τιμής/κέρδους από αυτές που έχουν μικρότερο δείκτη αύξησης ή μεγαλύτερο κίνδυνο. Διακρίνεται σε Ρ/Ε προ φόρων και Ρ/Ε μετά φόρων. Υπολογίζεται ως εξής : P/E = (προ φόρων) Τρέχουσα τιμή μετοχής Κέρδη προ φόρων ανά μετοχή & P/E = (μετά φόρων) Τρέχουσα τιμή μετοχής Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή Price-level adjustment Προσαρμογή προς το επίπεδο των τιμών. Μια αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή τους στις εκπτώσεις των μεταβολών του γενικού (ή ενός συγκεκριμένου) επιπέδου τιμών, όπως ο πληθωρισμός. Price over Earnings per share after Tax and before Depreciation P/CF Χρηματιστηριακός δείκτης, ο οποίος δείχνει τον λόγο της τιμής μιας μετοχής προς τα κέρδη της του τελευταίου 12μηνου, μετά τον υπολογισμό των φόρων και πριν από τον υπολογισμό των αποσβέσεων. Price risk Ο κίνδυνος να μεταβληθεί η τιμή ενός χρεογράφου λόγω αύξησης ή μείωσης των επιτοκίων. Price of security Η αξία ενός χρεογράφου εκφρασμένη ως ποσοστό επί της ονομαστικής του αξίας. Price Value of a Basis Point - PVBP Όρος που αναφέρεται στην αλλαγή της τιμής ενός ομολόγου, εάν το επιτόκιο μέχρη τη λήξη του (yield) μεταβληθεί

9 κατά 1 basis point (0,01%). Pricing 1. Η τιμολόγηση των χρεογράφων. Ο καθορισμός τιμής αγοράς και πώλησης ενός χρεογράφου στη δευτερογενή αγορά. 2. Η διαδικασία καθορισμού τιμής σε μία νέα έκδοση χρεογράφου, λίγο πριν από την ημερομηνία της επίσημης διάθεσής του στην πρωτογενή αγορά. Primary dealers Oι επίσημοι διαπραγματευτές κρατικών χρεογράφων. Ο όρος αναφέρεται σε τράπεζες ή χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν για λογαριασμό των κρατικών φορέων να αγοράζουν στην χοντρική εκδόσεις κρατικών χρεογράφων, να τα μεταπωλούν στην λιανική αγορά δευτερογενώς και να παίζουν τον ρόλο του διαμορφωτή της (market makers). Συνήθως επιλέγονται με κριτήρια την κεφαλαιακή επάρκεια και την εκπλήρωση ποσοτικών και ποιοτικών προϋποθέσεων στην συγκεκριμένη αγορά. Primary EPS Πρωταρχικά κέρδη ανά μετοχή. Κέρδη που τίθενται στη διάθεση των κοινών μετοχών προς τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία, δηλ. δεν λαμβάνονται υπόψη παραστατικά δικαιώματος κτήσης μετοχών που δεν έχουν ασκηθεί ή μετατρέψιμα χρεόγραφα που δεν έχουν ακόμη μετατραπεί. Primary markets Πρωτογενείς αγορές, όπου διατίθενται για πρώτη φορά οι νέες εκδόσεις χρεογράφων. Prime brokerage Η βασική ή κύρια χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση. Ο όρος αναφέρεται στην επίσημη εξουσιοδότηση ανάληψης εργασιών διάθεσης, χρηματοδότησης, δανεισμού και άλλων εργασιών που αφορούν χρεόγραφα, η οποία δίδεται σε χρηματιστηριακούς οίκους από τους εκδότες χρεογράφων ή από τις αρχές που εποπτεύουν τις κεφαλαιαγορές αγορές. Prime rate 1. Προτιμησιακό επιτόκιο.το βασικό επιτόκιο με το οποίο δανείζουν οι τράπεζες τους αποδοτικότερους πελάτες τους. 2. Το προνομιακό επιτόκιο δανείων που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα, σε φορείς που χαρακτηρίζονται από πλευράς φερεγγυότητας πρώτης τάξης. Principal 1. Η ονομαστική αξία ή αξία στο άρτιο ενός χρεογράφου. 2. Άτομο (DEALER) που διενεργεί χρηματιστηριακές πράξεις για δικό του λογαριασμό. 3. Ονομαστική αξία χρεογράφου στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται πρίμ ή τόκος. Η βάση για τον υπολογισμό της απόδοσης. 4. Το κεφάλαιο προς τοκισμό. 5. Το κύριο συμβαλλόμενο μέρος σε μία συναλλαγή, το οποίο δρά είτε ως αγοραστής είτε ως πωλητής (δανειζόμενος ή δανειστής). Ο όρος αναφέρεται στις συμβάσεις με χρηματιστές ή διαχειριστές, όπου ο κύριος συμβαλλόμενος δρά στον δικό του λογαριασμό και με δικό του ρίσκο. Principal amount Υποθετικό ή τεκμαρτό ποσό. Το πιθανό αλλά όχι επακριβώς γνωστό ποσό, το οποίο είναι η βάση υπολογισμού των μελλοντικών συναλλαγών στα παράγωγα χρηματοοικονομικά ποϊόντα. Prior preferred stock

10 Είδος προνομιούχας μετοχής (preferred stock), η οποία δίδει στον κάτοχό της το προβάδισμα έναντι των κατόχων άλλων εκδόσεων προνομιούχων μετοχών της ιδίας εταιρίας σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας και την πρωτεραιότητα στην απόληψη μερίσματος όταν εμφανιστούν κέρδη στα αποτελέσματα της εταιρίας σε σύγκριση με τις άλλες προνομιούχες μετοχές. Συνώνυμος όρος preference stock. Private banking H μορφή τραπεζικών εργασιών, που αφορά την παροχή εξειδικευμένων τραπεζικών και επενδυτικών προιόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες των τραπεζών, που διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια. Private placement Ιδιωτική τοποθέτηση. 1. Αμεση χρηματοδότηση από την πηγή των κεφαλαίων χωρίς τη χρήση κάποιου μεσολαβητή όπως π.χ. μιας επενδυτικής τράπεζας. 2. Διάθεση νέων μετοχών ή ομολόγων απευθείας στους επενδυτές κατόπιν συμφωνίας τους με τον εκδότη, χωρίς να μεσολαβήσει η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής. Σε αντίθεση με τα χρεόγραφα που διατείθενται σε δημόσια εγγραφή, η διάθεση αυτή μπορεί να μην γίνει μέσω του χρηματιστηρίου ή των αναδόχων τραπεζών. Privatisation H ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων. Η μεταφορά μετοχών μιας επιχείρησης, οι οποίες βρίσκονται σε κρατική ή δημόσια ιδιοκτησία, σε ιδιώτες επενδυτές μέσω των διαδικασιών της αγοράς. Profit and loss accounts Λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως. Στους λογαριαμούς αυτούς μεταφέρονται στο τέλος του έτους τα υπόλοιπα όλων των αποτελεσματικών λογαρισμών (κέρδη και ζημίες). Profit center Κέντρο κέρδους. Η παραγωγική μονάδα μιας επιχείρησης που έχει ευπροσδιόριστες χρηματικές ροές και επενδύσεις από τις οποίες μπορεί να υπολογιστεί η σχετική απόδοση ή άλλα μέτρα επίδοσης. Profit margin Περιθώριο (Ποσοστό) κέρδους. Η σχέση καθαρών κερδών προς πωλήσεις. Profit planning Προγραμματισμός κερδών Pro forma Προϋπολογισμός. Μια προϋπολογιστική οικονομική κατάσταση δείχνει ποιά θα ήταν η κατάσταση αυτή κάτω από συγκεκριμένες υποθέσεις. Οι προϋπολογιστικές οικονομικές καταστάσεις μπορεί να αντικατοπτρίζουν ιστορικές σχέσεις ή μελλοντικές προβλέψεις. Project Notes - PNS Έντοκα γραμμάτια που εκδίδονται από το δημόσιο (κυβέρνηση,δημοτικές αρχές) συγκεκριμένων μεγάλων έργων (πχ στεγαστικών και πολεοδομικών προγραμμάτων). για την χρηματοδότηση Progressive tax Προοδευτικός φόρος. Ενας φόρος που απαιτεί ψηλότερες ποσοστιαίες καταβολές από τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Promissory note Γραμμάτιο εις διαταγήν. H υποσχετική. Είναι διαπραγματεύσιμο χρεόγραφο, συντάσσεται από τον εκδότη και υπόσχεται πληρωμή στο όνομα του δανειστή σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αξιόγραφο που μπορεί να διαμαρτυρηθεί σε περίπτωση μη πληρωμής του. Με τον ίδιο όρο περιγράφεται και η συναλλαγματική.

11 Proprietary O όρος χρησιμοποιείται για το ενεργητικό μιας χρηματιστηριακής εταιρίας και ιδιαίτερα για το τμήμα των τοποθετήσεων των ιδίων της κεφαλαίων. Proprietary account Ένας λογαριασμός ιδίου χαρτοφυλακίου που αφορά χρεόγραφα, παράγωγα συμβόλαια ή εμπορεύματα, σε αντίθεση με τους λογαριασμούς πελατών (customer accounts), ο οποίος χρησιμοποιείται από τους χρηματοοικονομικούς φορείς που δρούν τόσο ως διαμεσολαβητές, όσο και για ίδιο λογαριασμό (brokers/dealers). Prospectus Πληροφοριακό Δελτίο. Έγγραφο στο οποίο αναφέρονται λεπτομερείς πληροφορείες σχετικά με την έκδοση νέων χρεογράφων και απευθύνεται προς τον πιθανό αγοραστή. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτουν την οικονομική θέση και τις προοπτικές του εκδότη. Proxy Πληρεξούσιο. Ενα έγγραφο με το οποίο δίνεται σε ένα άτομο η εξουσία να δράσει στο όνομα κάποιου άλλου. Κατά κανόνα η εξουσία αυτή είναι το δικαίωμα ψήψου των κοινών μετοχών. Proxy contest H κατάσταση, σύμφωνα με την οποία ένα άτομο ή μία ομάδα ανθρώπων διαφορετικών από αυτούς οι οποίοι έχουν την διοίκηση μιας εταιρίας, επιχειρούν να εξασφαλίσουν πληρεξουσιότητες από τους μετόχους προκειμένου ν αλλάξουν την παρούσα διοίκηση. Proxy services Οι θεσμοθετημένες υπηρεσίες πληρεξουσιότητας. Υπηρεσίες που συχνά ασκούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή εξειδικευμένοι οίκοι και περιλαμβάνουν την εκπροσώπηση των πελατών τους, στις διαδικασίες των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των επιχειρήσεων. Prudent man investing H επενδυτική φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία η διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου γίνεται με συντηρητικό τρόπο, όπως θα έπρατε ένα συνετό πρόσωπο για να προστατεύει τα δικά του συμφέροντα. Η έκφραση συναντάται στις αγγλοσαξωνικές χώρες. Χρησιμοποιείται για επενδυτικά χαρτοφυλάκια χαμηλού ρίσκου, όπως των ασφαλιστικών ταμείων και στη διαχείριση δημόσιας περιουσίας. Σε μερικές περιπτώσεις η διαχείριση τέτοιου είδους χαρτοφυλακίων, ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε λίστα εγκεκριμένη από τις εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς. Ρublic book Ένα βιβλίο εγγραφών, το οποίο περιέχει τις εντολές αγοράς και πώλησης που έχουν εισαχθεί με δημόσιο τρόπο στην αγορά (πχ στο χρηματιστήριο, σε διαδικασίες αναδοχής, σε δημοπρασίες χρεογράφων), το οποίο τηρείται από έναν επίσημο φορέα (πχ αποθετήριο, συντονιστή ή κύριο ανάδοχο, κεντρική τράπεζα). Στην πραγματικότητα με την καταχώρηση των πράξεων της αγοράς σε ηλεκτρονικά συστήματα το «βιβλίο» αναφέρεται σε επίσημα ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία τηρούνται με εμπιστευτικότητα από τον αρμόδιο φορέα. Ρublic offering Δημόσια εγγραφή για την προσφορά χρεογράφων στην αγορά από τον εκδότη τους. Αναφέρεται κυρίως στην πρωτογενή αγορά τίτλων. Συνώνυμος όρος για την ίδια διαδικασία είναι το distribution. Purchase αccounting Μία λογιστική μέθοδος βάσει της οποίας η αξία της φήμης και πελατείας μιας επιχείρησης (το πριμ ή το προεξόφλημα πέραν της λογιστικής αξίας) μπορεί να θεωρηθεί ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Purchase fund Συμφωνία με την οποία μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, ο εκδότης ομολογιακού δανείου αναλαμβάνει είτε να αγοράσει ο ίδιος, είτε να εξαγοράσει τρίτος έναν αριθμό ομολογιών εφ όσον οι ομολογίες πωλούνται κάτω από μια

12 καθορισμένη τιμή, που είναι συνήθως η ονομαστική τους τιμή. Purchasing power To συνολικό ποσό της αξίας των χρεογράφων που βρίσκεται πάνω από το καθορισμένο όριο, σε ένα λογαριασμό περιθωρίου (margin account), ο οποίος χρησιμοποιείται ως μηχανισμός εγγύησης για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές για κάθε συμμετέχοντα. Το επιπλέον περιθώριο προσδίδει στον κάτοχο του λογαριασμού μεγαλύτερη δυνατότητα διεξαγωγής αγορών, ανάλογη με την διαφορά που έχει με την μίνιμουμ υποχρεωτική αξία του λογαριασμού (minimum reserves). Χρησιμοποιείται και το buying power. Pure hedge H τακτική αντιστάθμισης κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με την οποία αγοράζονται παράγωγα συμβόλαια για να «κλειδωθούν» μελλοντικά επιτόκια έτσι ώστε να προστατευτεί το χαρτοφυλάκιο από μία πτώση των επιτοκίων. Purpose loan Ο όρος χρησιμοποιείται για ένα δάνειο, στο οποίο χρησιμοποιούνται ως ενέχυρα εταιρικά χρεόγραφα, με σκοπό να διατεθεί αυτό για την αγορά και μεταπώληση άλλων χρεογράφων. Push trade Συναλλαγή που αναμένεται να αποφέρει κέρδος, χωρίς αυτό να είναι εγγυημένο. Put Ενα προαιρετικό δικαίωμα πώλησης ενός συγκεκριμένου χρεογράφου σε μια συγκεκριμένη τιμή μέσα σε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Put Bond Ομολογία η οποία συνοδεύεται με το νομικό όρο ότι μπορεί να πουληθεί ξανά στον εκδότη της, σε προκαθορισμένη τιμή. Put - call parity H σχέση ισοδυναμίας μεταξύ ενός ιδίου προαιρετικού δικαιώματος πώλησης (put option) και ενός δικαιώματος αγοράς (call option). Put option Δικαίωμα που δίνει στον κάτοχο ενός χρηματοοικονομικού μέσου, την δυνατότητα (αλλά όχι την υποχρέωση) να πουλήσει μία συγκεκριμένη αξία σε καθορισμένη τιμή για ένα προκαθορισμένο διάστημα. PVBP (Βλέπε Price Value of a Basis Point) Pyramiding Η τακτική σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούνται τα κέρδη από μία «θέση» (position) σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο, για να λογιστούν στη συνέχεια σωρευτικά στην ίδια «θέση» και να εκφραστούν στο ίδιο μέσο.

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση 18.4.2016) 440. Για μια κατάθεση 100 με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι : α) 12,42%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.) είναι κινητές αξίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.9.2015 L 248/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1599 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 3: To περιβάλλον του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα