ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν 270.000 από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη. www.exanatolis."

Transcript

1 ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ÔÅÕ ÏÓ 56 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Λ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί τηλ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΜΟΣ «Ο συνδυασµός µας έχει προσφύγει στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης» Σελ. 4-8 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη Σελ. 10

2 2 editorial ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ ΗΣ του ÓôÝñãéïυ Êïðôåñßäç Το δικαίωµα στην ελπίδα ÁÑ ÉÓÕÍÔÁÊÔÇÓ ÁÓÇÌÉÍA ÔÓÅËËÏÕ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÕÐÅÕÈÕÍΗ ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ ÆÙÇ ÊÏÐÔÅÑÉÄÏÕ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ÍÁÕÁÑ ÏÕ ÍÉÊÏÔÓÁÑÁ & ÂÁÓÉËÉÊÏÕ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, Ô.È Ô.Ê ÔÇË.: , ÖÁÎ: êéí.: åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñýöïíôáé.ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñüæïõí ôïí õðïãñüöïíôá êáé ü é á- ðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, ïëéêþ, ìåñéêþ Þ ðáñáëçðôéêþ Þ êáôü ðáñüöñáóç Þ äéáóêåõþ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäþðïôå ôñüðï, ìç áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç ïãñüöçóçò Þ Üëëï, ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôþ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ Σε αυτό το φύλλο, η «Εξ Ανατολής» προσπαθεί μέσω των θεμάτων της, να περάσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Αποφασίσαμε, να πάμε κόντρα στο βαρύ κλίμα του χειμώνα της ύφεσης, που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας θέματα που μας επιτρέπουν να ελπίζουμε. Αναζητήσαμε γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία μπορούν να περάσουν ένα αληθινό και θετικό μήνυμα. Το κεντρικό μας θέμα, αφορά την σημαντική μείωση χρέους δανειολήπτη, που επέβαλε το ειρηνοδικείο Κορωπίου. Με αυτό το θέμα, είχαμε ξανασχοληθεί μερικούς μήνες πριν, όταν φιλοξενήσαμε στις σελίδες μας τον κ. Λεχουρίτη, πρόεδρο του ΙΝ.ΚΑ.(Ινστιτούτο Καταναλωτών). Μας είχε μιλήσει για το νόμο Κατσέλη, που αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τα οποία προστατεύει από τις τράπεζες και ενημέρωνε, πώς ένας δανειολήπτης μπορεί να κινηθεί με νόμιμα μέσα για το «κούρεμα» του χρέους του. Όλο και περισσότεροι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, αλλά ακόμα δεν είναι αρκετοί. Αυτό πρέπει να το πράξουν όλοι όσοι είναι σε δύσκολη οικονομικά θέση και αδυνατούν να πληρώσουν το δάνειό τους. Πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που οι τράπεζες φοβούνται: να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Από αυτό το μήνα, ξεκινήσαμε μία εκστρατεία αναζήτησης κοινωνικών δράσεων, που βασίζονται στην αλληλεγγύη. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να διαχέονται και να γίνονται πηγή έμπνευσης. Ενημερώνουμε στις σελίδες για μερικές από αυτές, που έχουν οργανωθεί από τους δήμους Κορωπίου, Μαρκοπούλου και Παιανίας Γλυκών Νερών. Θα μας ενδιέφερε, να επικοινωνήσουν μαζί μας όσες ομάδες πολιτών προωθούνε τέτοιες δράσεις, έτσι ώστε και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους. Το 2012 φτάνει στο τέλος του. Οι ευχές μάλλον είναι περιττές. Είναι ώρα για δράσεις!

3 17 ΧΡΟΝΙΑ ΡΑΣΗΣ ωρεές σκυλοτροφών αλλά και διαφόρων αντικειµένων για το bazaar δίνονται από ιδιώτες Έκκληση για ενίσχυση του µη κερδοσκοπικού σωµατείου ΘΕΜΑ 3 ΗΕλληνική Φιλοζωική Εταιρεία λειτουργεί το φιλοζωικό κέντρο στο Κορωπί από το Είναι µη κυβερνητικό σωµατείο που ιδρύθηκε το 1975 και διαθέτει µόνιµο προσωπικό. εν λαµβάνει κρατικές επιδοτήσεις και στηρίζεται οικονοµικά από τις δωρεές των µελών της. Η ετήσια συνδροµή µέλους είναι 35 ευρώ. Τα µέλη λαµβάνουν κάποια προνόµια, όπως φθηνότερη τιµή στους εµβολιασµούς των κατοικίδιών τους. Αυτή τη στιγµή φροντίζει δεκάδες σκύλους και γάτες που είτε τα αφήνει υγιέστερα και στειρωµένα, είτε τα δίνει προς υιοθεσία. Τα ζώα συνεχώς ανανεώνονται και δεν µένουν µόνιµα στο κέντρο. Τα αδέσποτα είναι στη δικαιοδοσία των ήµων, καθώς εκείνοι και µόνο έχουν το νόµιµο δικαίωµα να επέµβουν και να τα φροντίσουν. Όµως κανένας ήµος δεν έχει λάβει µέριµνα για τη φροντίδα των αδέσποτων, οπότε θα ήταν ουτοπικό να περιµέναµε κάτι τέτοιο τώρα, που οι περισσότεροι είναι βουλιαγµένοι στα χρέη. Η φιλοζωική συνεργάζεται µε διάφορους ήµους της Αττικής ώστε να φροντίζει τα αδέσποτα. Στην Ανατολική Αττική, υπάρχει συνεργασία µεταξύ φιλοζωικής και ήµων Κορωπίου και Μαρκοπούλου, αν και η σύµβαση µε το ήµο Μαρκοπούλου πρόκειται να λήξει στους ερχόµενους µήνες. Ανά διαστήµατα διάφορες εταιρείες δίνουν προ όντα στη φιλοζωική ώστε να τη στηρίζουν. Παράλληλα, οργανώνονται δράσεις, όπως το bazaar που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 εκεµβρίου στην «Τεχνόπολις», που αποσκοπούν στην οικονοµική ενίσχυση του σωµατείου. Η φιλοζωική εταιρεία χρειάζεται στήριξη για να συνεχίσει τις πράξεις της, και χρειάζεται να τις συνεχίσει διότι είναι από τα ελάχιστα σωµατεία που φροντίζουν τα αδέσποτα. Όπως µας τόνισαν εθελοντές του σωµατείου, είναι σηµαντικό ο κόσµος να υιοθετεί αδέσποτα σκυλιά παρά να τα αγοράζει ως εµπόρευµα από τα pet shops. Για όποιον επιθυµεί να βοηθήσει, µπορεί να επικοινωνήσει µε τη φιλοζωική εταιρεία στο τηλέφωνο και να επισκεφτεί την ιστοσελίδα

4 4 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Πρόσφατα είχατε µια νέα διαµάχη µε τον κ. Μεθενίτη, ο οποίος σας αποκάλεσε «ύναµη Επίθεσης κατά των εργαζόµενων». Αφορµή στάθηκε το γεγονός ότι είστε υπέρ στο να δοθεί αυτή η περίφηµη λίστα µε τα στοιχεία των εργαζόµενων. Είστε κατά των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ ΟΤΑ; Γιώργος Αδάµος: Εµείς δεν είµαστε κατά των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ ΟΤΑ. Είναι συνδικαλιστικός φορέας και δεν θέλουµε να µπλεχτούµε στη δράση συνδικαλιστικών ή κοµµατικών φορέων. Εµείς από την αρχή, ως «ύναµη Ελπίδας», δηλώσαµε ότι ασχολούµαστε µε τα τοπικά θέµατα του δήµου. εν τοποθετούµαστε σε σχέση µε τα κόµµατα ούτε µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το συγκεκριµένο θέµα όµως, αφορά και το δήµο. Εµείς, στην ανακοίνωση που βγάλαµε, και πολύ φοβάµαι πως θα δικαιωθούµε σύντοµα, είπαµε ότι ο τρόπος της ευθείας παρανοµίας είναι λάθος για να διεκδικήσουν οι εργαζόµενοι. εν µπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους παρανοµώντας, πόσο µάλλον όταν η κυβέρνηση, έχει και το µαχαίρι και το πεπόνι. Η επιχειρηµατολογία µας ήταν ότι από τη στιγµή που κανένας υπάλληλος του δήµου µας δεν θίγεται, δεν έχουµε κανένα λόγο να µη στείλουµε τα στοιχεία και να είµαστε ήσυχοι. Εξάλλου δεν µπορούµε να εφαρµόζουµε τους νόµους α λα καρτ. Ο αδύνατος, που αυτή τη στιγµή είναι οι εργαζόµενοι, δεν µπορούν να στηριχτούν στην παρανοµία. Η µόνη τους δύναµη είναι να ζητήσουν πιστή εφαρµογή του νόµου. Εµείς δεν είµαστε κατά των διεκδικήσεων, αντιθέτως! Με γνώση και ευθύνη, να βρούνε τρόπους αγώνα και να παλέψουνε για το δίκιο τους. Είναι θέµα νοµιµότητας αλλά και ουσίας. Η ουσία είναι ότι µε αυτό τον τρόπο, δεν µπορούν να σταµατήσουν την απόφαση. Το υπουργείο έχει τις λίστες. Αν µε την κινητοποίηση µπορούσαν να το σταµατήσουνε, ίσως το σκεφτόµασταν διαφορετικά. Γιώργος Αδάµος, επικεφαλής της «ύναµης Ελπίδας» «Ο συνδυασµός µας έχει προσφύγει στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ Η αρκούνται στις δηµόσιες αναφορές αυτών, αλλά τα παρακολουθούν και ελέγχουν την πορεία τους. Ο κ. Αδάµος, µας παραχώρησε µία συνέντευξη εφ όλης της ύλης. Μεταξύ άλλων, µας ενηµέρωσε ότι έχει ήδη απευθυνθεί στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης για να ελέγξουν τη νοµιµότητα διαδικασιών του δήµου, για 10 συγκεκριµένα θέµατα που έχει καταθέσει ο συνδυασµός. Τονίζει τη σηµαντικότητα της διαφάνειας στους δήµους, και µας αναλύει κάποιες από τις θέσεις του συνδυασµού του. Ο καθένας µπορεί να συµφωνεί ή να διαφωνεί µε τις θέσεις της «ύναµης Ελπίδας», κανείς όµως δεν µπορεί να αµφισβητήσει τη µαχητικότητα του συνδυασµού. ιακρίνουµε στη «ύναµη Ελπίδας» κινητικότητα και οργάνωση, που αποσκοπούν στον έλεγχο του έργου της δηµοτικής αρχής, κάτι που ελάχιστοι συνδυασµοί µειοψηφίας µας έχουν συνηθίσει. Αντιµετωπίζουν τα δηµοτικά συµβούλια µε σοβαρότητα και όχι σαν καθιερωµένα τελετουργικά ρουτίνας, που πάνε, τα λένε και φεύγουν. Για τα όσα θίγουν, δεν Ε είς από την αρχή, ως «ύνα η Ελπίδας», δηλώσα ε ότι ασχολού αστε όνο ε τα τοπικά θέ ατα του δή ου Πιστεύετε ότι στο δήµο Μαρκοπούλου πρέπει να γίνουν απολύσεις; Γ.Α.: εν έχουµε ακόµα πλήρη και σαφή εικόνα, σίγουρα όµως πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να γίνουν καινούργιες προσλήψεις. Από την πρώτη µέρα που συµµετέχουµε στο δηµοτικό συµβούλιο, έχουµε ζητήσει αναδιοργάνωση του δήµου. Όταν ο κ. Μεθενίτης µας έλεγε ότι δεν µπορεί να εισπράξει τα έσοδα, γιατί στο τµήµα εσόδων έχει έναν υπάλληλο που είναι προ9στάµενος του εαυτού του, του είπαµε ότι δεν γίνεται στο πρωτόκολλο να έχει τέσσερα άτοµα και στο τµήµα µόλις έναν. Η ευθύνη ενός manager, που πρέπει να είναι ο ήµαρχος, είναι να βάζει τον καθένα εκεί που πρέπει, να βάζει άτοµα στις υπηρεσίες που χωλαίνουν και να πάρει άτοµα από υπηρεσίες που δεν προσφέρουν. Έχουµε ζητήσει ήδη την κατάσταση των υπαλλήλων του δήµου, θα έχουµε συγκεκριµένη πρόταση για το πόσους ανθρώπους χρειάζεται ο δήµος και σε ποια τµήµατα. Πρέπει να δούµε ποιος είναι που, κάτι που νοµίζω ότι ο κ. Μεθενίτης δεν ξέρει. Το είχαµε πει και για τους συµβασιούχους. Αν νοµίζουν ότι ο δήµος έχει συγκεκριµένες ανάγκες, πρέπει να προδιαγράψουν ποιες θέσεις είναι, και να ζητήσουν να γεµίσουν. Πριν πούµε αν µας λείπουν θέσεις ή µας περισσεύουν, πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση. εν υπάρχει οργανόγραµµα του δήµου; Γ.Α.: Οργανόγραµµα υπάρχει, αλλά δεν ξέρουµε που είναι ο κάθε υπάλληλος. Συνέχεια στη σελ. 6

5

6 6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ως παράταξη συ φωνού ε ε αυτό που πολλοί λένε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πολύ κοντά στον πολίτη, ώστε να πορεί να αντιδράσει ά εσα στα προβλή ατα που αντι ετωπίζει Ο συνδυασ ός ας έχει προσφύγει στους επιθεωρητές δη όσιας διοίκησης, έχουν κατατεθεί ολόκληροι φάκελοι για 10 θέ ατα, όπως η άρδευση των σπιτιών και των απευθείας αναθέσεων στον κινη ατογράφο «Άρτε ις». Ισχύει το γεγονός ότι προσλήφθηκαν άτοµα πέρυσι τον Αύγουστο για συγκεκριµένους τοµείς και κυρίως στην καθαριότητα, αλλά αυτή τη στιγµή απασχολούνται στα γραφεία; Γ.Α.: Βεβαίως. Πέρυσι τον Αύγουστο έγινε µία υποτίθεται προκήρυξη, που εµείς την προσβάλαµε γιατί δεν δηµοσιεύτηκε. Θα σας δώσω ένα στοιχείο. Πέρυσι, για 35 θέσεις, είχαν υποβληθεί 70 αιτήσεις. Φέτος, που δηµοσιεύσαµε την προκήρυξη, υποβλήθηκαν 670! Σε πρόσφατή ανακοίνωσή σας, θέτετε το ερώτηµα στον κ. Μεθενίτη αν είναι τελικά κατά της αναδιοργάνωσης του δήµου. Μιλάτε συχνά για την αναδιοργάνωση, πώς την εννοείτε; Γ.Α.: Εµείς ως παράταξη συµφωνούµε µε αυτό που πολλοί λένε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πολύ κοντά στον πολίτη, ώστε να µπορεί να αντιδράσει άµεσα στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Αυτό που λένε διάφοροι επίσηµοι φορείς, είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το νούµερο ένα σηµείο διαφθοράς. Ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος κ. Σπύρος Μουζακίτης, µετά από δηµοσίευµα της «Καθηµερινής», ανέθεσε κατεπείγουσα εντολή για να εξεταστεί η διαφθορά στους δήµους. Εστιάζει ειδικά στις απευθείας αναθέσεις, οι οποίες στο δήµο µας είναι εκατοντάδες. Σχεδόν κανένα έργο δεν γίνεται µε διαγωνισµό. Εµείς θέλουµε, η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει το ρόλο για τον οποίο υπάρχει. Όχι για να πλουτίζουν οι διοικούντες δήµαρχοι και οι πρόεδροι δηµοτικών επιχειρήσεων, αλλά για να είναι κοντά στον πολίτη. Η σηµερινή τοπική αρχή, δεν είναι. Ο δήµος δεν µπορεί να φτιάξει στο 3ο δηµοτικό Πόρτο Ράφτη ένα στέγαστρο ευρώ ενώ ανακατασκευάζει το «Άρτεµις» που κοστίζει πάνω από Το επιχείρηµα της διοικούσας παράταξης, είναι ότι τα χρήµατα του ταµείου της Κ..Ε.Μ.(Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου) δεν µπορούν να διατεθούν για σχολεία. Γ.Α.: Εµείς το αναφέραµε και στο δηµοτικό συµβούλιο. Κάναµε αίτηση για να µας καταθέσουν τον εσωτερικό κανονισµό της Κ..Ε.Μ. όπου αναφέρεται ότι µπορεί να διαθέτει χρή- µατα για κοινωφελείς σκοπούς. Όταν το κατέθεσα στο δηµοτικό συµβούλιο, ο κ. Μεθενίτης µου απάντησε ότι είµαι ψεύτης. Επίσης τους διάβασα ποια είναι τα καθήκοντα του προέδρου της Κ..Ε.Μ., πουθενά δεν αναφέρει ότι ο πρόεδρός της µπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις. Πρέπει όλα να είναι µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Κ..Ε.Μ.. Η ανακατασκευή του κινηµατογράφου «Άρτε- µις» είναι απόφαση του προέδρου. Για εµάς είναι άκυρη και θα κάνουµε προσφυγή. εν υπάρχει κάποιος µηχανισµός ελέγχου για τέτοιου είδος παραβάσεις; Γ.Α.: Βεβαίως και υπάρχει. Εµείς, ως «ύναµη Ελπίδας» τα τελευταία δύο χρόνια, προσπαθούµε να ελέγχουµε τη δηµοτική αρχή. Όταν µαθαίνουµε κάτι το δηµοσιεύουµε αµέσως, η βασική µας δέσµευση είναι η διαφάνεια. Ο συνδυασµός µας έχει προσφύγει στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης, έχουν κατατεθεί ολόκληροι φάκελοι για 10 θέµατα, όπως η άρδευση των σπιτιών και των απευθείας αναθέσεων στον κινηµατογράφο «Άρτεµις». Και έρχονται και άλλα. Από τη στιγµή που οι δηµόσιες καταγγελίες µας αντιµετωπίζονται µε ύβρεις, και η δηµοτική αρχή δεν σκέφτεται να συµµορφωθεί και να τηρήσει τις αρχές της διαφάνειας και της συλλογικότητας των αποφάσεων, εµείς θα απευθυνθούµε οπουδήποτε µπορούµε να βρούµε το δίκιο µας. ηλαδή, σε ανώτερους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Ξεκινήσαµε από τους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης µε πλήρη και τεκµηριωµένο φάκελο, ρωτώντας τους αν οι διαδικασίες που θίγουµε ότι γίνονται στο δήµο, είναι νόµιµες. Εάν, όπως ισχυρίζονται, είναι όλα νόµιµα, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Τότε θα τους δώσουµε συγχαρητήρια. Αν όµως τα πράγµατα είναι όπως τα λέµε εµείς, πολύ φοβάµαι ότι θα έχουµε µπλεξίµατα. Υπάρχει και ένα άλλο θέµα µε τις απευθείας αναθέσεις. Γίνονται δήθεν διαγωνισµοί ενώ δεν υπάρχει καµία προσφορά για απευθείας αναθέσεις, ούτε από το δήµο Μαρκοπούλου ούτε από τα µεσόγεια. Ποιός τους σύστησε αυτές τις εταιρείες; Γιατί δεν πήρανε καµία προσφορά από τεχνικές εταιρείες του δήµου Μαρκοπούλου; Είναι ένα συγκεκριµένο γκρουπ εταιρειών, που έχει κοινές εταιρείες αλλά στην ουσία είναι ένα µετοχικό σχήµα που έχει 5 εταιρείες και δίνουν προσφορές σε απευθείας αναθέσεις. Αυτό αποδεικνύεται επειδή πολλές εταιρείες, σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταθέσα- µε, έχουν ίδια διεύθυνση έδρας και ίδιο αριθ- µό τηλεφώνου. Όλες αυτές οι εταιρείες, κάνουν δουλείες της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. είτε ποιος είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας εν είναι η πρώτη σας δηµόσια διαµάχη µε τον δήµαρχο. Πριν 2,5 µήνες, µετά από ελέγχους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στην πλαζ Αυλακίου, σας είχε κατηγορήσει ως ηθικό αυτουργό αυτού του ελέγχου, καθώς είχατε κάνει δηµόσια αναφορά περί παράνοµων προσλήψεων. Τελικά δικαιώθηκε η «ύναµη Ελπίδας»; Γ.Α.: Έχουµε µόνο τα πορίσµατα από το ΙΚΑ, από την Επιθεώρηση Εργασίας όχι ακόµα. Το ΙΚΑ επέβαλε πρόστιµα για τρεις ανασφάλιστους εργαζόµενους της πλαζ Αυλακίου, που βρέθηκαν εκείνη τη στιγµή. Χωρίς να γίνει γενικός έλεγχος. Οι τρεις ανασφάλιστοι δεν ήταν συνολικά από τους εργαζόµενους της πλαζ, αλλά από όσους εργάζονταν εκείνη τη στιγµή. Γ.Α.: Ναι δεν έγινε γενικός έλεγχος. Εµείς σε αυτό θα επιµείνουµε. Ως µέλος του.σ. της Κ..Ε.Μ. δεν έχω ψηφίσει προφανώς καµία απόφαση. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και προσωπικές ευθύνες για τη βλάβη που θα υποστεί η Κ..Ε.Μ. Για όλες αυτές τις αµοιβές που παίρνουν οι εργαζόµενοι δεν έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές. Οι εργαζόµενοι είναι σαφώς ανασφάλιστοι, και αυτό είναι πέραν πάσης αµφιβολίας. εν ξέρουµε ποιά ακριβώς ήταν η καταγγελία στο ΙΚΑ Μαρκοπούλου, και έτσι δεν γνωρίζουµε γιατί πηρέ αυτή την απόφαση. Κάποιος µας πρόλαβε και έκανε την καταγγελία, γιατί είχαµε σκοπό να την κάνου- µε εµείς. Ο κ. Μεθενίτης, χρησιµοποίησε επί ένα χρόνο την πλαζ για να εξυπηρετήσει προσωπικούς του φίλους. Εκείνοι που δούλεψαν Σεπτέµβρη και Οκτώβρη, που η πλαζ υπολειτουργούσε και µάλιστα µερικές µέρες ήταν κλειστή λόγω καιρού, πήρανε bonus! Και µάλιστα της τάξης του 50%. Η επιχειρηµατολογία ήταν ότι δόθηκε επειδή µάζευαν γόπες από την άµµο. Η «ύναµη Ελπίδας» είναι δηµοκρατικά οργανωµένη, συνεδριάζει κάθε Σάββατο, υπάρχουν εκλεγµένα όργανα και οι αποφάσεις λαµβάνονται συλλογικά. Όταν κυκλοφορώ στο δρόµο, και συναντάω ανθρώπους από το Πόρτο Ράφτη και το Μαρκόπουλο που είναι άνεργοι, µε ρωτάνε γιατί εκείνοι δεν έχουν το δικαίωµα να καταθέσουνε αίτηση για αυτές τις θέσεις. εν τους δόθηκε όλο το χρόνο, η δυνατότητα να καταβάλουν αίτηση για αυτή

7 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7 τη δουλεία. Τί να απαντήσουµε σε αυτούς τους ανθρώπους; Ας τους απαντήσει ο κ. Μεθενίτης. Μάχεται τάχα για να υπερασπιστεί τα δικαιώ- µατα των εργαζοµένων, αλλά τί γίνεται µε τα δικαιώµατα των ανέργων; Στο δηµοτικό συµβούλιο της 1/10, είχαν υπάρξει εντάσεις επί αυτού του θέµατος στο δηµοτικό αµφιθέατρο µε πρωτόγνωρα επεισόδια. Γ.Α.: Όταν δεν υπάρχουν επιχειρή- µατα, προσπαθούν µέσω υβριστικών ανακοινώσεων να µας φοβίσουν, ή µαζεύουνε ανθρώπους, δήθεν αγανακτισµένους, για να µας προβοκάρουν. Το ανέφερα σε δηµοτικό συµβούλιο και δεν αµφισβητήθηκε: στο προσυµβούλιο της παράταξης του κ. Μεθενίτη, υπήρξε εισήγηση από δηµοτικό σύµβουλο να φωνάξουν αυτούς που εργάζονται στην πλαζ, να ρίξουν «µερικές ψιλές» στον Αδάµο για να µάθει να µην µιλάει. Το διασταύρωσα, κάλεσα τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου και του ζήτησα να εγγυηθεί την ασφάλεια τη δική µου, των µελών του συνδυασµού αλλά και της ίδιας της διαδικασίας. Εµείς, επειδή θέλαµε να προστατέψουµε τη διαδικασία, ζητήσαµε από την αστυνοµία να βρίσκετε εκεί για να µην γίνουν επεισόδια. Παρότι υβριστήκαµε αισχρά και κινήθηκαν προς το µέρος µας µε απειλητικές διαθέσεις, εµείς δεν ανταπαντήσα- µε. Μάλιστα, σε εκείνο το συµβούλιο, ήταν η πρώτη φορά που ο δήµαρχος και ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου άργησαν να µπουν στην αίθουσα, παρόλο που άκουγαν τη φασαρία. Ο συνδυασµός σας αποτελείται κυρίως από κατοίκους του Πόρτο Ράφτη. Θεωρείτε ότι υπάρχει ακόµα τοπικιστικό ζήτηµα ανάµεσα σε Πόρτο Ράφτη και Μαρκόπουλο; Γ.Α.: Από τη στιγµή της ίδρυσής µας, προσπαθούµε να µην υπάρχει αυτό το ζήτηµα. υστυχώς, η άρχουσα τάξη του Μαρκοπούλου, επειδή εύκολα µπορεί και συσπειρώνει το γηγενή πληθυσµό, το καλλιεργεί εδώ και χρόνια. Πολιτικά τους συµφέρει. Εµάς πολιτικά δεν µας συµφέρει, γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε το ίδιο. Από τη φύση τους άνθρωποι που εγκαθίστανται σε έναν τόπο που δεν έχουν ρίζες, προφανώς είναι ανοιχτά µυαλά, δεν µπορούν να ταµπουρωθούν πίσω από τέτοιες συσπειρώσεις. εν τους λέει τίποτα αυτό, όπως και δεν λέει τίποτα στην κίνησή µας. Από την πρώτη στιγµή προσπαθήσαµε να Ως έλος του.. της Κ..Ε.Μ. δεν έχω ψηφίσει προφανώς κα ία απόφαση. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και προσωπικές ευθύνες για τη βλάβη που θα υποστεί η Κ..Ε.Μ. Για όλες αυτές τις α οιβές που παίρνουν οι εργαζό ενοι δεν έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές. Οι εργαζό ενοι είναι σαφώς ανασφάλιστοι, και αυτό είναι πέραν πάσης α φιβολίας. εν ξέρου ε ποιά ακριβώς ήταν η καταγγελία στο ΙΚΑ Μαρκοπούλου, και έτσι δεν γνωρίζου ε γιατί πηρέ αυτή την απόφαση. Κάποιος ας πρόλαβε και έκανε την καταγγελία, γιατί είχα ε σκοπό να την κάνου ε ε είς εντάξουµε στο συνδυασµό µας γηγενείς, και η φιλοδοξία µας είναι στις επόµενες εκλογές να είναι µισοί µισοί. Για εµάς δεν τίθεται θέµα διαχωρισµού. Είναι θέµα εσωτερικής αντίληψης και ποιότητας δηµοκρατίας. Το Πόρτο Ράφτη όµως είναι αδικη- µένο. Η σωστή διαδικασία είναι ότι ισότιµα, οι δύο πόλεις θα συµµετέχουν στη διαδικασία παραγωγής έργου. Το Πόρτο Ράφτη σε ποιους τοµείς έχει αδικηθεί; Γ.Α.: Η αδικία έγκειται στην ανταποδοτικότητα των πόρων. Τα έξοδα ενός δήµου, είναι κατ' εξοχήν ανταποδοτικά. Από εκεί που τα παίρνει, πρέπει να τα τοποθετεί. Φανταστείτε ότι τα έσοδα του δήµου, προέρχονται σχεδόν κατά 80% από το Πόρτο Ράφτη και η ανταπόδοση δεν ξεπερνά το 25%. ιαχρονικά σε επίπεδο έργων και παροχής υπηρεσιών, έχει αδικηθεί κατάφωρα. Εµείς δεν θέλουµε να αδικήσουµε το Μαρκόπουλο, αλλά να υπάρξει ισοτιµία στην ανταπόδοση. Συνέχεια στη σελ. 8

8 8 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η προεκλογική ρητορική του κ. Μεθενίτη, υποστήριζε το Πόρτο Ράφτη και συµφωνούσε σε όσα λέτε περί αδικίας. Τελικά το υποστήριξε όσο έπρεπε; Γ.Α.: Αυτό είναι το εύκολο. Τουλάχιστον τις τελευταίες 5 τετραετίες, όλοι οι δήµαρχοι λένε προεκλογικά ότι αυτή η τετραετία θα είναι του Πόρτο Ράφτη. Πέντε τετραετίες τώρα είναι το ίδιο σύνθηµα. Θα σας πω ένα παράδειγµα. Σε όλες τις εξαγγελίες, ο δήµαρχος έλεγε ότι η αποχέτευση θα ξεκινήσει από την παράκτια ζώνη. Εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσει η τετραετία, και η παράκτια ζώνη δεν θα έχει αποχετευθεί. Ξεκίνησε να γίνεται κάτι στο βιολογικό, θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση -θεού θέλοντος και περιφέρειας επιτρέποντος- από το Μαρκόπουλο. είτε επίσης τί γίνεται µε τα σκουπίδια, τις παραλίες, τη συγκοινωνία. Από τα θέµατα που έχει χειριστεί ο δήµος, σε ποια θεωρείτε ότι τα έχει πάει καλά; Γ.Α.: Το µόνο που εµείς χειροκροτήσαµε και ψηφίσαµε, ήταν η αλλαγή θέσης του σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογές, που ήταν κάθετος στο να µην γίνει η δηµιουργία του ΚΕΛ(Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων) Βαραµπά. Αυτή η αλλαγή απόφασης, ήταν µια γενναία πολιτική απόφαση. Ο δήµος Μαρκοπούλου αντιµετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήµατα, από περιβαλλοντικά µέχρι οικονοµικά. Η «ύναµη Ελπίδας», έχει τη δύναµη να δώσει ελπίδα στους πολίτες; Γ.Α.: Εµείς πιστεύουµε ότι ο δήµος Μαρκοπούλου, είναι ένας πλούσιος δήµος. Έχουµε επιχειρήσει, από τη µέρα που εκλεχτήκαµε στο δηµοτικό συµβούλιο, να πείσουµε τη δηµοτική αρχή να εισπράξει τα οφειλόµενα. Αυτά πρέπει να ξεπερνάνε τα 4 εκατοµµύρια. Τα 2 εκατοµµύρια αφορούν λογαριασµούς νερού, χωρίς µάλιστα να γίνεται η τιµολόγηση όλου του οικισµού του Πολυτεχνείου. Είναι ένα θέµα που το έχουµε θέσει παρά πολλές φορές στο δηµοτικό συµβούλιο. Γίνεται εδώ και χρόνια, µιλάµε για εκατοµµύρια κυβικά νερού. Ο οικισµός έχει δικό του δίκτυο, το οποίο το διαχειρίζεται το νοµικό πρόσωπο που λέγεται Οικισµός Πολυτεχνείου. Ο σύλλογος αυτός, διαχειρίζεται το δικό του εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. εν ελέγχεται από το δήµο. Το νερό, πάει στον οικισµό από ένα κεντρικό ρολόι που ανήκει στο δήµο Μαρκοπούλου το οποίο βρίσκεται εκεί για τον οικισµό, και η ΕΥ ΑΠ τιµολογεί το δήµο. Ζητάµε εδώ και δύο χρόνια να τιµολογείται ο οικισµός όσο χρεώνεται και ο δήµος. Ο σύλλογος του οικισµού εισπράττει τα χρήµατα, το ερώτηµα είναι πάνε αυτά τα λεφτά. Έχουµε διαµαρτυρίες από οικιστές, ότι εκείνοι πληρώνουν κανονικά. Εκτός τα οφέλη προς το δήµο που αφορούν την ΕΥ ΑΠ, έχετε κάτι άλλο να προτείνετε για το οικονοµικό νοικοκύρεµα; Γ.Α.: Υπάρχουν λεφτά που πρέπει να εισπραχτούν από τα τέλη καταστηµάτων και τα κέντρα διασκεδάσεως. Υπάρχουν δύο κατηγορίες καταστηµαταρχών. Οι συνεπείς, που πληρώνουν κάθε χρόνο, που είναι κατά βάση µικροί, και οι µεγάλοι που δεν πληρώνουν. Όταν θέσαµε το θέµα, που είναι αρκετά αντιδηµοφιλές, ο κ. Μεθενίτης µας κατηγόρησε ότι θέλουµε να κλείσουµε τα µαγαζιά. Μάλιστα ανέφερε, ότι θα φέρει θέµα ώστε τα καταστήµατα να µην πληρώσουν τα χρέη τους πριν το Οι οφειλές για το 2005, το 2006 και το 2007 ήταν ευρώ. Μιλάµε για πάρα πολλά λεφτά. Επίσης έχουµε την πλαζ, που κάνει εισπράξεις κοντά στο εκατοµµύριο. Ο δήµος µπορεί έχει έσοδα! Έχουµε το Λιµενικό Ταµείο που είναι πλέον δηµοτικό. Ένα πολύ σοβαρό θέµα, είναι ότι ο κ. Μεθενίτης παρανόµως, αρνείται να δηµοσιεύσει τις προσκλήσεις για συνεδριάσεις του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο γιατί δεν θέλει να είµαστε παρόντες. Η εκτίµησή µας, είναι ότι τα έσοδα του Λιµενικού Ταµείου αγγίζουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ. Έχουµε προτείνει την αξιοποίηση του βουρκαδίου, έχουµε ένα τροµερό αρχαιολογικό τοπίο που είναι ανεκµετάλλευτο. Γενικότερα, δεν ασχολείται κανένας µε µια προοπτική ανάπτυξη του τόπου. Από αριστερά: Σίµος ηµητριάδης, πρώτος επιλαχόν δηµοτικός σύµβουλος, Γιώργος Αδάµος επικεφαλής, Γιώργος Σκλήκας αντιπρόεδρος του συνδυασµού

9 10 ΤΟ ΘΕΜΑ Οκ. ηµήτρης Σπυρόπουλος είναι δικηγόρος. Στις 23/5/2012, κατάφερε µία πολύ σηµαντική επιτυχία που αφορούσε υπερχρεωµένο από τις τράπεζες πελάτη του. Κατόρθωσε, να µειώσει το χρέος του πελάτη του από σε και να µειώσει τη µηνιαία δόση από τα στα 400. Επιπλέον, του εξασφάλισε παύση πληρωµών για τα επό- µενα δύο χρόνια. Η περίπτωση αυτή, αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγ- µα για το πώς ένα υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο ή νοικοκυριό, µπορεί µε νόµιµες διαδικασίες να µειώσει σε πολύ σηµαντικό βαθµό το τραπεζικό του χρέος. Είναι σηµαντικό να ενηµερωθεί ο κόσµος που είναι υπερχρεωµένος, ώστε να χρησιµοποιήσει τις διαδικασίες υπέρ του και να λάβει µία οικονοµική ανάσα. Στην περίπτωση που αναδεικνύουµε, εκτός από τη σωστή δουλειά από την πλευρά του δικηγόρου, υπήρξε και η σωστή στάση της ειρηνοδίκη κας Τηλιακού, η οποία µε την απόφασή της, έθιξε τα συµφέροντα των τραπεζών, και βοήθησε έναν άνθρωπο που το είχε ανάγκη. Σε µία εποχή που όλος ο κρατικός µηχανισµός τίθεται υπό αµφισβήτηση, τέτοιες περιπτώσεις ενισχύουν την ελπίδα, ότι και µε τα νόµιµα µέσα µπορεί κανείς να βρει το δίκιο του. Ας δούµε τι είπε στην «Εξ Ανατολής» ο κ. Σπυρόπουλος σχετικά µε τη συγκεκριµένη υπόθεση, η οποία πρέπει να δώσει το έναυσµα για περεταίρω κινητοποίηση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Ο αιτών είναι δηµόσιος υπάλληλος, αστυνόµος, του οποίου ο µισθός έχει πέσει κατακόρυφα. Καθαρά λεφτά δεν του έµεναν στα χέρια, γιατί τα κρατούσε το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο από το µισθό και ήταν σε δεινή θέση. Είχε καταχρεωθεί στις τράπεζες, µε στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά, µε κάρτες και τα συνολικά χρέη του έφταναν τις ευρώ. Με το νόµο Κατσέλη, µε τον αγώνα µας και την ανθρωπιά των δικαστών, καταφέραµε να µειωθεί το χρέος κατά ευρώ, δηλαδή πρόκειται για µια σύγχρονη σεισάχθεια. Αντί για ευρώ, θα πληρώσει σε βάθος 20ετίας. Η δόση έπεσε από τα ευρώ περίπου στα 400. Επιπρόσθετα, δεν του κρατάει πλέον λεφτά από το µισθό το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και του δόθηκε περίοδος χάριτος δύο χρόνια. Τα επόµενα δύο χρόνια δεν θα πληρώσει τίποτα. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο οι δικαστές βλέπουνε µπροστά, και φροντίζουν για τα επόµενα δύο χρόνια, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Σύγχρονη σεισάχθεια! Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ Η ηµήτρης Σπυρόπουλος, ικηγόρος Ο δανειολήπτης είναι κάτοικος Πόρτο Ράφτη και θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για µία απόφαση του ειρηνοδικείου Κρωπίας. Αξίζει να εµπιστευθούµε την ελληνική δικαιοσύνη. Οι δικαστές έχουν βαθιά επίγνωση της ευθύνης τους τη συγκεκριµένη στιγµή της κρίσης και πραγµατικά, αντιλαµβάνονται τις δυσκολίες που δέχονται αυτή τη στιγµή τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα. Μπορώ να πω ότι δίνουν τον καλύτερο ανθρώπινο εαυτό τους, για να αποσβήσουν από τους έχοντες ανάγκη τα χρέη τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα και όχι µόνο η συγκεκριµένη απόφαση. Το έργο τους επιτελείται ακέραιο. Οι δανειολήπτες δεν γνωρίζουν τί συµβαίνει. Αγνοούν τη βοήθεια που µπορεί να τους παράσχει η ελληνική δικαιοσύνη. Όποιος έχει ανάγκη, πρέπει να µάθει κατ' αρχήν τα δικαιώµατά του για να µπορεί να τα ασκήσει καταφεύγοντας σε οποιονδήποτε µπορεί να του τα πει. Είτε σε δικηγόρο, είτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Μπορεί να τύχει κάποιας υποστήριξης και να προστατευθεί. εν πρέπει να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος δεν θα καταφύγει στο νόµο. Πρέπει ο κόσµος να ενηµερωθεί. Όποιον συµφέρει να καταφύγει στο νόµο πρέπει να το κάνει, εξάλλου το συµφέρον είναι ευρύτερο σε αυτή την περίπτωση. Προσωπικά, ενηµερώνω για τα δικαιώµατα όσων απευθύνονται σε µένα χωρίς να ζητάω αµοιβή. Σκοπός µου είναι να µάθει όποιος επικοινωνεί µαζί µου τα δικαιώµατά του. Αν θέλει ο ενδιαφερόµενος από εκεί και έπειτα να τα ασκήσει, το συζητάµε, όµως προέχει να ενηµερωθεί. Το ταµείο παρακαταθηκών και το ταµείο Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, µε παλαιότερο νόµο, κρατάνε τα 6/10 κατευθείαν από το µισθό των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτό απαγορεύεται ρητώς πλέον από υπουργική απόφαση, και πρέπει να µειωθεί το ποσό στα 3/10. Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται δικαστήριο. Πρέπει ο πολίτης να κάνει αίτηση. Το πρόβληµα είναι, ότι το ταµείο παρακαταθηκών, καθυστερεί για να κάνει πράξη την αίτηση, έως και 8 µήνες. Ο αιτών µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει άµεσα ασφαλιστικά µέτρα. Αν ζητήσει να ενταχθεί και στις ρυθµίσεις του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µπορεί να το µειώσει και άλλο. Έχουµε πληθώρα δικαστικών αποφάσεων που λένε ότι µπορεί να µειωθεί ακόµα και στο 1/10.

10 10 ΤΟ ΘΕΜΑ Οκ. ηµήτρης Σπυρόπουλος είναι δικηγόρος. Στις 23/5/2012, κατάφερε µία πολύ σηµαντική επιτυχία που αφορούσε υπερχρεωµένο από τις τράπεζες πελάτη του. Κατόρθωσε, να µειώσει το χρέος του πελάτη του από σε και να µειώσει τη µηνιαία δόση από τα στα 400. Επιπλέον, του εξασφάλισε παύση πληρωµών για τα επόµενα δύο χρόνια. Η περίπτωση αυτή, αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγ- µα για το πώς ένα υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο ή νοικοκυριό, µπορεί µε νόµιµες διαδικασίες να µειώσει σε πολύ σηµαντικό βαθµό το τραπεζικό του χρέος. Είναι σηµαντικό να ενηµερωθεί ο κόσµος που είναι υπερχρεωµένος, ώστε να χρησιµοποιήσει τις διαδικασίες υπέρ του και να λάβει µία οικονοµική ανάσα. Στην περίπτωση που αναδεικνύουµε, εκτός από τη σωστή δουλειά από την πλευρά του δικηγόρου, υπήρξε και η σωστή στάση της ειρηνοδίκη κας Τηλιακού, η οποία µε την απόφασή της, έθιξε τα συµφέροντα των τραπεζών, και βοήθησε έναν άνθρωπο που το είχε ανάγκη. Σε µία εποχή που όλος ο κρατικός µηχανισµός τίθεται υπό αµφισβήτηση, τέτοιες περιπτώσεις ενισχύουν την ελπίδα, ότι και µε τα νόµιµα µέσα µπορεί κανείς να βρει το δίκιο του. Ας δούµε τι είπε στην «Εξ Ανατολής» ο κ. Σπυρόπουλος σχετικά µε τη συγκεκριµένη υπόθεση, η οποία πρέπει να δώσει το έναυσµα για περεταίρω κινητοποίηση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Ο κάθε ενδιαφερόµενος, µπορεί να επικοινωνήσει µε τον κ. Σπυρόπουλο στο προσωπικό του τηλέφωνο. Ο αιτών είναι δηµόσιος υπάλληλος, αστυνόµος, του οποίου ο µισθός έχει πέσει κατακόρυφα. Καθαρά λεφτά δεν του έµεναν στα χέρια, γιατί τα κρατούσε το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο από το µισθό και ήταν σε δεινή θέση. Είχε καταχρεωθεί στις τράπεζες, µε στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά, µε κάρτες και τα συνολικά χρέη του έφταναν τις ευρώ. Με το νόµο Κατσέλη, µε τον αγώνα µας και την ανθρωπιά των δικαστών, καταφέραµε να µειωθεί το χρέος κατά ευρώ, δηλαδή πρόκειται για µια σύγχρονη σεισάχθεια. Αντί για ευρώ, θα πληρώσει σε βάθος 20ετίας. Η δόση έπεσε από τα ευρώ περίπου στα 400. Επιπρόσθετα, δεν του κρατάει πλέον λεφτά από το µισθό το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και του δόθηκε περίοδος χάριτος δύο χρόνια. Τα επόµενα δύο χρόνια δεν θα πληρώσει τίποτα. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο οι δικαστές βλέπουνε µπροστά, και φροντίζουν για τα επόµενα δύο χρόνια, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Σύγχρονη σεισάχθεια! Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ Η ηµήτρης Σπυρόπουλος, ικηγόρος Ο δανειολήπτης είναι κάτοικος Πόρτο Ράφτη και θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για µία απόφαση του ειρηνοδικείου Κρωπίας. Αξίζει να εµπιστευθούµε την ελληνική δικαιοσύνη. Οι δικαστές έχουν βαθιά επίγνωση της ευθύνης τους τη συγκεκριµένη στιγµή της κρίσης και πραγµατικά, αντιλαµβάνονται τις δυσκολίες που δέχονται αυτή τη στιγµή τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα. Μπορώ να πω ότι δίνουν τον καλύτερο ανθρώπινο εαυτό τους, για να αποσβήσουν από τους έχοντες ανάγκη τα χρέη τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα και όχι µόνο η συγκεκριµένη απόφαση. Το έργο τους επιτελείται ακέραιο. Οι δανειολήπτες δεν γνωρίζουν τί συµβαίνει. Αγνοούν τη βοήθεια που µπορεί να τους παράσχει η ελληνική δικαιοσύνη. Όποιος έχει ανάγκη, πρέπει να µάθει κατ' αρχήν τα δικαιώµατά του για να µπορεί να τα ασκήσει καταφεύγοντας σε οποιονδήποτε µπορεί να του τα πει. Είτε σε δικηγόρο, είτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Μπορεί να τύχει κάποιας υποστήριξης και να προστατευθεί. εν πρέπει να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος δεν θα καταφύγει στο νόµο. Πρέπει ο κόσµος να ενηµερωθεί. Όποιον συµφέρει να καταφύγει στο νόµο πρέπει να το κάνει, εξάλλου το συµφέρον είναι ευρύτερο σε αυτή την περίπτωση. Προσωπικά, ενηµερώνω για τα δικαιώµατα όσων απευθύνονται σε µένα χωρίς να ζητάω αµοιβή. Σκοπός µου είναι να µάθει όποιος επικοινωνεί µαζί µου τα δικαιώµατά του. Αν θέλει ο ενδιαφερόµενος από εκεί και έπειτα να τα ασκήσει, το συζητάµε, όµως προέχει να ενηµερωθεί. Το ταµείο παρακαταθηκών και το ταµείο Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, µε παλαιότερο νόµο, κρατάνε τα 6/10 κατευθείαν από το µισθό των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτό απαγορεύεται ρητώς πλέον από υπουργική απόφαση, και πρέπει να µειωθεί αυτό το ποσό στα 3/10. Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται δικαστήριο. Πρέπει ο πολίτης να κάνει αίτηση. Το πρόβληµα είναι, ότι το ταµείο παρακαταθηκών, καθυστερεί για να κάνει πράξη την αίτηση, έως και 8 µήνες. Ο αιτών µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει άµεσα ασφαλιστικά µέτρα. Αν ζητήσει να ενταχθεί και στις ρυθµίσεις του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µπορεί να το µειώσει και άλλο. Έχουµε πληθώρα δικαστικών αποφάσεων που λένε ότι µπορεί να µειωθεί ακόµα και στο 1/10.

4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ÔÅÕ ÏÓ 59 www.exanatolis.gr ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ5 ΧΡΟΝΙΑ 2008-2013 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ 4.000 54 ΩΡΕΑΝ SERVICE ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρατείται το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι

ηµοπρατείται το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι Ο Τριαντ. Κουτσικούρης αρχηγός της αντιπολίτευσης στην Παλλήνη Ο πρώην κοινοτάρχης Ανθούσας πήρε την θέση του παραιτηθέντος Σπύρου Κωνσταντά Λύση για Κερατέα η παλιά χωµατερή Στο Λαύριο χάνουν τα κεκτηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 29 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 29 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο με αφορμή τα κουλούρια Θεσσαλονίκης

Η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο με αφορμή τα κουλούρια Θεσσαλονίκης πρώτο ηµίχρονο, όµως η κακή καθηµερινή καθημερινή ενηµέρωση ενημέρωση 24 24 ώρες: e-epikaira.gr gr Νέα Σµύρνη Σμύρνη Νέος Άγιος Κόσµος Δημήτριος άφνη Ελληνικό-Αργυρούπολη - Υµηττός Αγίος ηµητρίος Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΠΟΤΟΤΣΝΙΚ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΠΟΤΟΤΣΝΙΚ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Επταήµερο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 422 ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ 0,01 ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Νόµος που δηµεύει περιουσίες πολιτών! σελ. 12 Ψηφίστηκαν οι προϋπολογισµοί σε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον:

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο κόκκινο Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον: Αριθμός φύλλου: 78 Δεκέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Συνέντευξη με το νέο πρόεδρο του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη. πολιτών. Νίκος Ραχανιώτης

Γνώμη. πολιτών. Νίκος Ραχανιώτης Γνώμη 15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑΣ Φ. 10 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 διανεμεται δωρεαν πολιτών Νίκος Ραχανιώτης επικ. ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας

Διαβάστε περισσότερα

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 384 ΤΙΜΗ 0,10 Επιδότηση µητέρων για εγγραφή παιδιών σε Παιδικούς Σταθµούς Ξεκίνησε το Πρόγραµµα στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν µητέρες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 149-0,02 Λεπτά

Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 149-0,02 Λεπτά Προτάσεις για οικολογική μετακίνηση από το 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων n σελ. 19 Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011 Μια νέα αρχή για το ΙΚΑ στα Άνω Λιόσια n σελ. 12 n σελ. 11 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο επόμενος; Κοζάνη Καλώς ήλθες. Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP

Ο επόμενος; Κοζάνη Καλώς ήλθες. Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP Κοζάνη Καλώς ήλθες Και η Κοζάνη ανέβηκε στο τραίνο του Eurotaxi Hellas Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP Ο επόμενος; Τιμή: 0 .com 801 111 10 20 για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 391 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 4

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 391 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 4 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 391 ΤΙΜΗ 0,10 Όχι στην αξιολόγηση είπε το ηµοτικό Συµβούλιο Γαλατσίου Τα στοιχεία για τον έλεγχο της µετατροπής των συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Όταν γλεντάνε οι τσιγγάνοι τις νύχτες στους γάμους τους μένει άυπνη η πόλη όλη..!

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Όταν γλεντάνε οι τσιγγάνοι τις νύχτες στους γάμους τους μένει άυπνη η πόλη όλη..! η η ε φ η µ ε ρ ί δ α ε φ η µ ε ρ ί δ α τ η ς τ η ς π ό λ η ς π ό λ η ς ΑΤΤΙΚΗΣ Υπερτοπική Εβδομαδιαία Εφημερίδα Έτος 7ο Αρ. Φύλλου 211 Τιμή Φύλλου 0,10 ευρώ 21 Σεπτεμβρίου 2012 Τηλ.: 210-66.64.951-952

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: http://politis-news.blogspot.com/ Να τον Παράτυπο το πρόγραμμα στον Σαρωνικό

ιαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: http://politis-news.blogspot.com/ Να τον Παράτυπο το πρόγραμμα στον Σαρωνικό κινητό+σταθερό+adsl στο νέο κατάστημά μας ΚΥΠΡΟΥ 48 - ΤΗΛ. 27410 22260 Α. Κόρκας ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 234 Το ΠΑΣΟΚ στον δρόμο για το Συνέδριο Πως θα συσταθούν οι νομαρχιακές επιτροπές Συνεδρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις»

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2329 Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ολοκληρώθηκαν έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΆποψηΜηνιαία έκδοση. Σ την ιστοσελίδα του «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» Τι συµβαίνει µε το νερό; και όχι µόνο...

ΆποψηΜηνιαία έκδοση. Σ την ιστοσελίδα του «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» Τι συµβαίνει µε το νερό; και όχι µόνο... Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 9 Ι Α Ν Ε Μ Ε ΤΑ Ι Ω Ρ Ε Α Ν ΆποψηΜηνιαία έκδοση για την ποιότητα ζωής στην περιοχή Βασιλικών ιαφωνώ µε ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ µέχρι θανάτου για το δικαίωµά σου να

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 208 - Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - τιμη:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή - 3 Φεβρουρίου 2012 Aρ. Φύλλου 258 - Έτος ζ - Tιμή 1,00 E BΔOMAΔIAIA E Φ HMEPIΔA Γ NΩMΗΣ Α Α Γ MEPIΔA

Παρασκευή - 3 Φεβρουρίου 2012 Aρ. Φύλλου 258 - Έτος ζ - Tιμή 1,00 E BΔOMAΔIAIA E Φ HMEPIΔA Γ NΩMΗΣ Α Α Γ MEPIΔA Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σελ. 2-3 «Yπάρχουν και πράγματα που πηγαίνουν κατά Θεού!» της Γωγώς Ατζολετάκη σελ. 8 E BΔOMAΔIAIA E Φ HMEP IΔA Γ NΩMHΣ Α ΓΙΑΣ Π ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ E BΔOMAΔIAIA EΦHMEPIΔA

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου

Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 362 ΤΙΜΗ 0,10 Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου Το βράδυ της ευτέρας 17 Φεβρουαρίου δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Για τις καταγγελίες και τα προβλήματά σας: 6977 467640-6972 250204 & www.doxthi.gr. Σημαντικά προβλήματα. ο Παναγιώτης Γκίκας

Για τις καταγγελίες και τα προβλήματά σας: 6977 467640-6972 250204 & www.doxthi.gr. Σημαντικά προβλήματα. ο Παναγιώτης Γκίκας Για τις καταγγελίες και τα προβλήματά σας: 6977 467640-6972 250204 & www.doxthi.gr Με μεγαλοπρέπεια η υποδοχή του νέου μητροπολίτη στις Αχαρνές Κοσμοσυρροή στα «Μελέτεια 2010» Φυλής Σημαντικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «Πριν να γεννηθώ» της Εύας Σολδάτου από τη Γωγώ Ατζολετάκη σελ. 30 Παραστάσεις Καραγκιόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΑ - ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ. Απολογισµός µε πολλά έργα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΕ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΑ - ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ. Απολογισµός µε πολλά έργα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Χ Μωραΐτης ΑΕ Ισθµός Κορίνθου, τηλ: 2741075055 2741020368 fax: 2741075065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ Φύλλου 217 - Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0, 30 Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΠΕΙΡΕΣ Χωματερές ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ.. ΛΙΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάμε για μπύρες! Ζήτω οι ελληνικές, οι γερμανικές «ξεθύμαναν» ΣΕΛ. 18-19

Πάμε για μπύρες! Ζήτω οι ελληνικές, οι γερμανικές «ξεθύμαναν» ΣΕΛ. 18-19 No1 www.karfitsa.gr Mας κάνατε πρώτους! Σας ευχαριστούμε! KarfitsaFREE PRESS Σάββατο 28.6.2014 Αρ. Φύλλου 516 Πάμε για μπύρες! Ζήτω οι ελληνικές, οι γερμανικές «ξεθύμαναν» ΣΕΛ. 18-19 ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ Κολλαγόνο

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήµος Φυλής Ο ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΟΝΤΙΩΝ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήµος Φυλής Ο ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΟΝΤΙΩΝ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής» Αναπτύχθηκε σε ηµερίδα την Παρασκευή 20 Απριλίου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων»

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων» Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 206 - Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα