ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν 270.000 από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη. www.exanatolis."

Transcript

1 ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ÔÅÕ ÏÓ 56 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Λ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί τηλ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΜΟΣ «Ο συνδυασµός µας έχει προσφύγει στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης» Σελ. 4-8 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη Σελ. 10

2 2 editorial ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ ΗΣ του ÓôÝñãéïυ Êïðôåñßäç Το δικαίωµα στην ελπίδα ÁÑ ÉÓÕÍÔÁÊÔÇÓ ÁÓÇÌÉÍA ÔÓÅËËÏÕ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÕÐÅÕÈÕÍΗ ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ ÆÙÇ ÊÏÐÔÅÑÉÄÏÕ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ÍÁÕÁÑ ÏÕ ÍÉÊÏÔÓÁÑÁ & ÂÁÓÉËÉÊÏÕ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, Ô.È Ô.Ê ÔÇË.: , ÖÁÎ: êéí.: åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñýöïíôáé.ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñüæïõí ôïí õðïãñüöïíôá êáé ü é á- ðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, ïëéêþ, ìåñéêþ Þ ðáñáëçðôéêþ Þ êáôü ðáñüöñáóç Þ äéáóêåõþ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäþðïôå ôñüðï, ìç áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç ïãñüöçóçò Þ Üëëï, ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôþ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ Σε αυτό το φύλλο, η «Εξ Ανατολής» προσπαθεί μέσω των θεμάτων της, να περάσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Αποφασίσαμε, να πάμε κόντρα στο βαρύ κλίμα του χειμώνα της ύφεσης, που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας θέματα που μας επιτρέπουν να ελπίζουμε. Αναζητήσαμε γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία μπορούν να περάσουν ένα αληθινό και θετικό μήνυμα. Το κεντρικό μας θέμα, αφορά την σημαντική μείωση χρέους δανειολήπτη, που επέβαλε το ειρηνοδικείο Κορωπίου. Με αυτό το θέμα, είχαμε ξανασχοληθεί μερικούς μήνες πριν, όταν φιλοξενήσαμε στις σελίδες μας τον κ. Λεχουρίτη, πρόεδρο του ΙΝ.ΚΑ.(Ινστιτούτο Καταναλωτών). Μας είχε μιλήσει για το νόμο Κατσέλη, που αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τα οποία προστατεύει από τις τράπεζες και ενημέρωνε, πώς ένας δανειολήπτης μπορεί να κινηθεί με νόμιμα μέσα για το «κούρεμα» του χρέους του. Όλο και περισσότεροι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, αλλά ακόμα δεν είναι αρκετοί. Αυτό πρέπει να το πράξουν όλοι όσοι είναι σε δύσκολη οικονομικά θέση και αδυνατούν να πληρώσουν το δάνειό τους. Πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που οι τράπεζες φοβούνται: να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Από αυτό το μήνα, ξεκινήσαμε μία εκστρατεία αναζήτησης κοινωνικών δράσεων, που βασίζονται στην αλληλεγγύη. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να διαχέονται και να γίνονται πηγή έμπνευσης. Ενημερώνουμε στις σελίδες για μερικές από αυτές, που έχουν οργανωθεί από τους δήμους Κορωπίου, Μαρκοπούλου και Παιανίας Γλυκών Νερών. Θα μας ενδιέφερε, να επικοινωνήσουν μαζί μας όσες ομάδες πολιτών προωθούνε τέτοιες δράσεις, έτσι ώστε και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους. Το 2012 φτάνει στο τέλος του. Οι ευχές μάλλον είναι περιττές. Είναι ώρα για δράσεις!

3 17 ΧΡΟΝΙΑ ΡΑΣΗΣ ωρεές σκυλοτροφών αλλά και διαφόρων αντικειµένων για το bazaar δίνονται από ιδιώτες Έκκληση για ενίσχυση του µη κερδοσκοπικού σωµατείου ΘΕΜΑ 3 ΗΕλληνική Φιλοζωική Εταιρεία λειτουργεί το φιλοζωικό κέντρο στο Κορωπί από το Είναι µη κυβερνητικό σωµατείο που ιδρύθηκε το 1975 και διαθέτει µόνιµο προσωπικό. εν λαµβάνει κρατικές επιδοτήσεις και στηρίζεται οικονοµικά από τις δωρεές των µελών της. Η ετήσια συνδροµή µέλους είναι 35 ευρώ. Τα µέλη λαµβάνουν κάποια προνόµια, όπως φθηνότερη τιµή στους εµβολιασµούς των κατοικίδιών τους. Αυτή τη στιγµή φροντίζει δεκάδες σκύλους και γάτες που είτε τα αφήνει υγιέστερα και στειρωµένα, είτε τα δίνει προς υιοθεσία. Τα ζώα συνεχώς ανανεώνονται και δεν µένουν µόνιµα στο κέντρο. Τα αδέσποτα είναι στη δικαιοδοσία των ήµων, καθώς εκείνοι και µόνο έχουν το νόµιµο δικαίωµα να επέµβουν και να τα φροντίσουν. Όµως κανένας ήµος δεν έχει λάβει µέριµνα για τη φροντίδα των αδέσποτων, οπότε θα ήταν ουτοπικό να περιµέναµε κάτι τέτοιο τώρα, που οι περισσότεροι είναι βουλιαγµένοι στα χρέη. Η φιλοζωική συνεργάζεται µε διάφορους ήµους της Αττικής ώστε να φροντίζει τα αδέσποτα. Στην Ανατολική Αττική, υπάρχει συνεργασία µεταξύ φιλοζωικής και ήµων Κορωπίου και Μαρκοπούλου, αν και η σύµβαση µε το ήµο Μαρκοπούλου πρόκειται να λήξει στους ερχόµενους µήνες. Ανά διαστήµατα διάφορες εταιρείες δίνουν προ όντα στη φιλοζωική ώστε να τη στηρίζουν. Παράλληλα, οργανώνονται δράσεις, όπως το bazaar που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 εκεµβρίου στην «Τεχνόπολις», που αποσκοπούν στην οικονοµική ενίσχυση του σωµατείου. Η φιλοζωική εταιρεία χρειάζεται στήριξη για να συνεχίσει τις πράξεις της, και χρειάζεται να τις συνεχίσει διότι είναι από τα ελάχιστα σωµατεία που φροντίζουν τα αδέσποτα. Όπως µας τόνισαν εθελοντές του σωµατείου, είναι σηµαντικό ο κόσµος να υιοθετεί αδέσποτα σκυλιά παρά να τα αγοράζει ως εµπόρευµα από τα pet shops. Για όποιον επιθυµεί να βοηθήσει, µπορεί να επικοινωνήσει µε τη φιλοζωική εταιρεία στο τηλέφωνο και να επισκεφτεί την ιστοσελίδα

4 4 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Πρόσφατα είχατε µια νέα διαµάχη µε τον κ. Μεθενίτη, ο οποίος σας αποκάλεσε «ύναµη Επίθεσης κατά των εργαζόµενων». Αφορµή στάθηκε το γεγονός ότι είστε υπέρ στο να δοθεί αυτή η περίφηµη λίστα µε τα στοιχεία των εργαζόµενων. Είστε κατά των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ ΟΤΑ; Γιώργος Αδάµος: Εµείς δεν είµαστε κατά των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ ΟΤΑ. Είναι συνδικαλιστικός φορέας και δεν θέλουµε να µπλεχτούµε στη δράση συνδικαλιστικών ή κοµµατικών φορέων. Εµείς από την αρχή, ως «ύναµη Ελπίδας», δηλώσαµε ότι ασχολούµαστε µε τα τοπικά θέµατα του δήµου. εν τοποθετούµαστε σε σχέση µε τα κόµµατα ούτε µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το συγκεκριµένο θέµα όµως, αφορά και το δήµο. Εµείς, στην ανακοίνωση που βγάλαµε, και πολύ φοβάµαι πως θα δικαιωθούµε σύντοµα, είπαµε ότι ο τρόπος της ευθείας παρανοµίας είναι λάθος για να διεκδικήσουν οι εργαζόµενοι. εν µπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους παρανοµώντας, πόσο µάλλον όταν η κυβέρνηση, έχει και το µαχαίρι και το πεπόνι. Η επιχειρηµατολογία µας ήταν ότι από τη στιγµή που κανένας υπάλληλος του δήµου µας δεν θίγεται, δεν έχουµε κανένα λόγο να µη στείλουµε τα στοιχεία και να είµαστε ήσυχοι. Εξάλλου δεν µπορούµε να εφαρµόζουµε τους νόµους α λα καρτ. Ο αδύνατος, που αυτή τη στιγµή είναι οι εργαζόµενοι, δεν µπορούν να στηριχτούν στην παρανοµία. Η µόνη τους δύναµη είναι να ζητήσουν πιστή εφαρµογή του νόµου. Εµείς δεν είµαστε κατά των διεκδικήσεων, αντιθέτως! Με γνώση και ευθύνη, να βρούνε τρόπους αγώνα και να παλέψουνε για το δίκιο τους. Είναι θέµα νοµιµότητας αλλά και ουσίας. Η ουσία είναι ότι µε αυτό τον τρόπο, δεν µπορούν να σταµατήσουν την απόφαση. Το υπουργείο έχει τις λίστες. Αν µε την κινητοποίηση µπορούσαν να το σταµατήσουνε, ίσως το σκεφτόµασταν διαφορετικά. Γιώργος Αδάµος, επικεφαλής της «ύναµης Ελπίδας» «Ο συνδυασµός µας έχει προσφύγει στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ Η αρκούνται στις δηµόσιες αναφορές αυτών, αλλά τα παρακολουθούν και ελέγχουν την πορεία τους. Ο κ. Αδάµος, µας παραχώρησε µία συνέντευξη εφ όλης της ύλης. Μεταξύ άλλων, µας ενηµέρωσε ότι έχει ήδη απευθυνθεί στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης για να ελέγξουν τη νοµιµότητα διαδικασιών του δήµου, για 10 συγκεκριµένα θέµατα που έχει καταθέσει ο συνδυασµός. Τονίζει τη σηµαντικότητα της διαφάνειας στους δήµους, και µας αναλύει κάποιες από τις θέσεις του συνδυασµού του. Ο καθένας µπορεί να συµφωνεί ή να διαφωνεί µε τις θέσεις της «ύναµης Ελπίδας», κανείς όµως δεν µπορεί να αµφισβητήσει τη µαχητικότητα του συνδυασµού. ιακρίνουµε στη «ύναµη Ελπίδας» κινητικότητα και οργάνωση, που αποσκοπούν στον έλεγχο του έργου της δηµοτικής αρχής, κάτι που ελάχιστοι συνδυασµοί µειοψηφίας µας έχουν συνηθίσει. Αντιµετωπίζουν τα δηµοτικά συµβούλια µε σοβαρότητα και όχι σαν καθιερωµένα τελετουργικά ρουτίνας, που πάνε, τα λένε και φεύγουν. Για τα όσα θίγουν, δεν Ε είς από την αρχή, ως «ύνα η Ελπίδας», δηλώσα ε ότι ασχολού αστε όνο ε τα τοπικά θέ ατα του δή ου Πιστεύετε ότι στο δήµο Μαρκοπούλου πρέπει να γίνουν απολύσεις; Γ.Α.: εν έχουµε ακόµα πλήρη και σαφή εικόνα, σίγουρα όµως πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να γίνουν καινούργιες προσλήψεις. Από την πρώτη µέρα που συµµετέχουµε στο δηµοτικό συµβούλιο, έχουµε ζητήσει αναδιοργάνωση του δήµου. Όταν ο κ. Μεθενίτης µας έλεγε ότι δεν µπορεί να εισπράξει τα έσοδα, γιατί στο τµήµα εσόδων έχει έναν υπάλληλο που είναι προ9στάµενος του εαυτού του, του είπαµε ότι δεν γίνεται στο πρωτόκολλο να έχει τέσσερα άτοµα και στο τµήµα µόλις έναν. Η ευθύνη ενός manager, που πρέπει να είναι ο ήµαρχος, είναι να βάζει τον καθένα εκεί που πρέπει, να βάζει άτοµα στις υπηρεσίες που χωλαίνουν και να πάρει άτοµα από υπηρεσίες που δεν προσφέρουν. Έχουµε ζητήσει ήδη την κατάσταση των υπαλλήλων του δήµου, θα έχουµε συγκεκριµένη πρόταση για το πόσους ανθρώπους χρειάζεται ο δήµος και σε ποια τµήµατα. Πρέπει να δούµε ποιος είναι που, κάτι που νοµίζω ότι ο κ. Μεθενίτης δεν ξέρει. Το είχαµε πει και για τους συµβασιούχους. Αν νοµίζουν ότι ο δήµος έχει συγκεκριµένες ανάγκες, πρέπει να προδιαγράψουν ποιες θέσεις είναι, και να ζητήσουν να γεµίσουν. Πριν πούµε αν µας λείπουν θέσεις ή µας περισσεύουν, πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση. εν υπάρχει οργανόγραµµα του δήµου; Γ.Α.: Οργανόγραµµα υπάρχει, αλλά δεν ξέρουµε που είναι ο κάθε υπάλληλος. Συνέχεια στη σελ. 6

5

6 6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ως παράταξη συ φωνού ε ε αυτό που πολλοί λένε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πολύ κοντά στον πολίτη, ώστε να πορεί να αντιδράσει ά εσα στα προβλή ατα που αντι ετωπίζει Ο συνδυασ ός ας έχει προσφύγει στους επιθεωρητές δη όσιας διοίκησης, έχουν κατατεθεί ολόκληροι φάκελοι για 10 θέ ατα, όπως η άρδευση των σπιτιών και των απευθείας αναθέσεων στον κινη ατογράφο «Άρτε ις». Ισχύει το γεγονός ότι προσλήφθηκαν άτοµα πέρυσι τον Αύγουστο για συγκεκριµένους τοµείς και κυρίως στην καθαριότητα, αλλά αυτή τη στιγµή απασχολούνται στα γραφεία; Γ.Α.: Βεβαίως. Πέρυσι τον Αύγουστο έγινε µία υποτίθεται προκήρυξη, που εµείς την προσβάλαµε γιατί δεν δηµοσιεύτηκε. Θα σας δώσω ένα στοιχείο. Πέρυσι, για 35 θέσεις, είχαν υποβληθεί 70 αιτήσεις. Φέτος, που δηµοσιεύσαµε την προκήρυξη, υποβλήθηκαν 670! Σε πρόσφατή ανακοίνωσή σας, θέτετε το ερώτηµα στον κ. Μεθενίτη αν είναι τελικά κατά της αναδιοργάνωσης του δήµου. Μιλάτε συχνά για την αναδιοργάνωση, πώς την εννοείτε; Γ.Α.: Εµείς ως παράταξη συµφωνούµε µε αυτό που πολλοί λένε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πολύ κοντά στον πολίτη, ώστε να µπορεί να αντιδράσει άµεσα στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Αυτό που λένε διάφοροι επίσηµοι φορείς, είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το νούµερο ένα σηµείο διαφθοράς. Ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος κ. Σπύρος Μουζακίτης, µετά από δηµοσίευµα της «Καθηµερινής», ανέθεσε κατεπείγουσα εντολή για να εξεταστεί η διαφθορά στους δήµους. Εστιάζει ειδικά στις απευθείας αναθέσεις, οι οποίες στο δήµο µας είναι εκατοντάδες. Σχεδόν κανένα έργο δεν γίνεται µε διαγωνισµό. Εµείς θέλουµε, η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει το ρόλο για τον οποίο υπάρχει. Όχι για να πλουτίζουν οι διοικούντες δήµαρχοι και οι πρόεδροι δηµοτικών επιχειρήσεων, αλλά για να είναι κοντά στον πολίτη. Η σηµερινή τοπική αρχή, δεν είναι. Ο δήµος δεν µπορεί να φτιάξει στο 3ο δηµοτικό Πόρτο Ράφτη ένα στέγαστρο ευρώ ενώ ανακατασκευάζει το «Άρτεµις» που κοστίζει πάνω από Το επιχείρηµα της διοικούσας παράταξης, είναι ότι τα χρήµατα του ταµείου της Κ..Ε.Μ.(Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου) δεν µπορούν να διατεθούν για σχολεία. Γ.Α.: Εµείς το αναφέραµε και στο δηµοτικό συµβούλιο. Κάναµε αίτηση για να µας καταθέσουν τον εσωτερικό κανονισµό της Κ..Ε.Μ. όπου αναφέρεται ότι µπορεί να διαθέτει χρή- µατα για κοινωφελείς σκοπούς. Όταν το κατέθεσα στο δηµοτικό συµβούλιο, ο κ. Μεθενίτης µου απάντησε ότι είµαι ψεύτης. Επίσης τους διάβασα ποια είναι τα καθήκοντα του προέδρου της Κ..Ε.Μ., πουθενά δεν αναφέρει ότι ο πρόεδρός της µπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις. Πρέπει όλα να είναι µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Κ..Ε.Μ.. Η ανακατασκευή του κινηµατογράφου «Άρτε- µις» είναι απόφαση του προέδρου. Για εµάς είναι άκυρη και θα κάνουµε προσφυγή. εν υπάρχει κάποιος µηχανισµός ελέγχου για τέτοιου είδος παραβάσεις; Γ.Α.: Βεβαίως και υπάρχει. Εµείς, ως «ύναµη Ελπίδας» τα τελευταία δύο χρόνια, προσπαθούµε να ελέγχουµε τη δηµοτική αρχή. Όταν µαθαίνουµε κάτι το δηµοσιεύουµε αµέσως, η βασική µας δέσµευση είναι η διαφάνεια. Ο συνδυασµός µας έχει προσφύγει στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης, έχουν κατατεθεί ολόκληροι φάκελοι για 10 θέµατα, όπως η άρδευση των σπιτιών και των απευθείας αναθέσεων στον κινηµατογράφο «Άρτεµις». Και έρχονται και άλλα. Από τη στιγµή που οι δηµόσιες καταγγελίες µας αντιµετωπίζονται µε ύβρεις, και η δηµοτική αρχή δεν σκέφτεται να συµµορφωθεί και να τηρήσει τις αρχές της διαφάνειας και της συλλογικότητας των αποφάσεων, εµείς θα απευθυνθούµε οπουδήποτε µπορούµε να βρούµε το δίκιο µας. ηλαδή, σε ανώτερους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Ξεκινήσαµε από τους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης µε πλήρη και τεκµηριωµένο φάκελο, ρωτώντας τους αν οι διαδικασίες που θίγουµε ότι γίνονται στο δήµο, είναι νόµιµες. Εάν, όπως ισχυρίζονται, είναι όλα νόµιµα, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Τότε θα τους δώσουµε συγχαρητήρια. Αν όµως τα πράγµατα είναι όπως τα λέµε εµείς, πολύ φοβάµαι ότι θα έχουµε µπλεξίµατα. Υπάρχει και ένα άλλο θέµα µε τις απευθείας αναθέσεις. Γίνονται δήθεν διαγωνισµοί ενώ δεν υπάρχει καµία προσφορά για απευθείας αναθέσεις, ούτε από το δήµο Μαρκοπούλου ούτε από τα µεσόγεια. Ποιός τους σύστησε αυτές τις εταιρείες; Γιατί δεν πήρανε καµία προσφορά από τεχνικές εταιρείες του δήµου Μαρκοπούλου; Είναι ένα συγκεκριµένο γκρουπ εταιρειών, που έχει κοινές εταιρείες αλλά στην ουσία είναι ένα µετοχικό σχήµα που έχει 5 εταιρείες και δίνουν προσφορές σε απευθείας αναθέσεις. Αυτό αποδεικνύεται επειδή πολλές εταιρείες, σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταθέσα- µε, έχουν ίδια διεύθυνση έδρας και ίδιο αριθ- µό τηλεφώνου. Όλες αυτές οι εταιρείες, κάνουν δουλείες της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. είτε ποιος είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας εν είναι η πρώτη σας δηµόσια διαµάχη µε τον δήµαρχο. Πριν 2,5 µήνες, µετά από ελέγχους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στην πλαζ Αυλακίου, σας είχε κατηγορήσει ως ηθικό αυτουργό αυτού του ελέγχου, καθώς είχατε κάνει δηµόσια αναφορά περί παράνοµων προσλήψεων. Τελικά δικαιώθηκε η «ύναµη Ελπίδας»; Γ.Α.: Έχουµε µόνο τα πορίσµατα από το ΙΚΑ, από την Επιθεώρηση Εργασίας όχι ακόµα. Το ΙΚΑ επέβαλε πρόστιµα για τρεις ανασφάλιστους εργαζόµενους της πλαζ Αυλακίου, που βρέθηκαν εκείνη τη στιγµή. Χωρίς να γίνει γενικός έλεγχος. Οι τρεις ανασφάλιστοι δεν ήταν συνολικά από τους εργαζόµενους της πλαζ, αλλά από όσους εργάζονταν εκείνη τη στιγµή. Γ.Α.: Ναι δεν έγινε γενικός έλεγχος. Εµείς σε αυτό θα επιµείνουµε. Ως µέλος του.σ. της Κ..Ε.Μ. δεν έχω ψηφίσει προφανώς καµία απόφαση. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και προσωπικές ευθύνες για τη βλάβη που θα υποστεί η Κ..Ε.Μ. Για όλες αυτές τις αµοιβές που παίρνουν οι εργαζόµενοι δεν έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές. Οι εργαζόµενοι είναι σαφώς ανασφάλιστοι, και αυτό είναι πέραν πάσης αµφιβολίας. εν ξέρουµε ποιά ακριβώς ήταν η καταγγελία στο ΙΚΑ Μαρκοπούλου, και έτσι δεν γνωρίζουµε γιατί πηρέ αυτή την απόφαση. Κάποιος µας πρόλαβε και έκανε την καταγγελία, γιατί είχαµε σκοπό να την κάνου- µε εµείς. Ο κ. Μεθενίτης, χρησιµοποίησε επί ένα χρόνο την πλαζ για να εξυπηρετήσει προσωπικούς του φίλους. Εκείνοι που δούλεψαν Σεπτέµβρη και Οκτώβρη, που η πλαζ υπολειτουργούσε και µάλιστα µερικές µέρες ήταν κλειστή λόγω καιρού, πήρανε bonus! Και µάλιστα της τάξης του 50%. Η επιχειρηµατολογία ήταν ότι δόθηκε επειδή µάζευαν γόπες από την άµµο. Η «ύναµη Ελπίδας» είναι δηµοκρατικά οργανωµένη, συνεδριάζει κάθε Σάββατο, υπάρχουν εκλεγµένα όργανα και οι αποφάσεις λαµβάνονται συλλογικά. Όταν κυκλοφορώ στο δρόµο, και συναντάω ανθρώπους από το Πόρτο Ράφτη και το Μαρκόπουλο που είναι άνεργοι, µε ρωτάνε γιατί εκείνοι δεν έχουν το δικαίωµα να καταθέσουνε αίτηση για αυτές τις θέσεις. εν τους δόθηκε όλο το χρόνο, η δυνατότητα να καταβάλουν αίτηση για αυτή

7 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7 τη δουλεία. Τί να απαντήσουµε σε αυτούς τους ανθρώπους; Ας τους απαντήσει ο κ. Μεθενίτης. Μάχεται τάχα για να υπερασπιστεί τα δικαιώ- µατα των εργαζοµένων, αλλά τί γίνεται µε τα δικαιώµατα των ανέργων; Στο δηµοτικό συµβούλιο της 1/10, είχαν υπάρξει εντάσεις επί αυτού του θέµατος στο δηµοτικό αµφιθέατρο µε πρωτόγνωρα επεισόδια. Γ.Α.: Όταν δεν υπάρχουν επιχειρή- µατα, προσπαθούν µέσω υβριστικών ανακοινώσεων να µας φοβίσουν, ή µαζεύουνε ανθρώπους, δήθεν αγανακτισµένους, για να µας προβοκάρουν. Το ανέφερα σε δηµοτικό συµβούλιο και δεν αµφισβητήθηκε: στο προσυµβούλιο της παράταξης του κ. Μεθενίτη, υπήρξε εισήγηση από δηµοτικό σύµβουλο να φωνάξουν αυτούς που εργάζονται στην πλαζ, να ρίξουν «µερικές ψιλές» στον Αδάµο για να µάθει να µην µιλάει. Το διασταύρωσα, κάλεσα τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου και του ζήτησα να εγγυηθεί την ασφάλεια τη δική µου, των µελών του συνδυασµού αλλά και της ίδιας της διαδικασίας. Εµείς, επειδή θέλαµε να προστατέψουµε τη διαδικασία, ζητήσαµε από την αστυνοµία να βρίσκετε εκεί για να µην γίνουν επεισόδια. Παρότι υβριστήκαµε αισχρά και κινήθηκαν προς το µέρος µας µε απειλητικές διαθέσεις, εµείς δεν ανταπαντήσα- µε. Μάλιστα, σε εκείνο το συµβούλιο, ήταν η πρώτη φορά που ο δήµαρχος και ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου άργησαν να µπουν στην αίθουσα, παρόλο που άκουγαν τη φασαρία. Ο συνδυασµός σας αποτελείται κυρίως από κατοίκους του Πόρτο Ράφτη. Θεωρείτε ότι υπάρχει ακόµα τοπικιστικό ζήτηµα ανάµεσα σε Πόρτο Ράφτη και Μαρκόπουλο; Γ.Α.: Από τη στιγµή της ίδρυσής µας, προσπαθούµε να µην υπάρχει αυτό το ζήτηµα. υστυχώς, η άρχουσα τάξη του Μαρκοπούλου, επειδή εύκολα µπορεί και συσπειρώνει το γηγενή πληθυσµό, το καλλιεργεί εδώ και χρόνια. Πολιτικά τους συµφέρει. Εµάς πολιτικά δεν µας συµφέρει, γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε το ίδιο. Από τη φύση τους άνθρωποι που εγκαθίστανται σε έναν τόπο που δεν έχουν ρίζες, προφανώς είναι ανοιχτά µυαλά, δεν µπορούν να ταµπουρωθούν πίσω από τέτοιες συσπειρώσεις. εν τους λέει τίποτα αυτό, όπως και δεν λέει τίποτα στην κίνησή µας. Από την πρώτη στιγµή προσπαθήσαµε να Ως έλος του.. της Κ..Ε.Μ. δεν έχω ψηφίσει προφανώς κα ία απόφαση. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και προσωπικές ευθύνες για τη βλάβη που θα υποστεί η Κ..Ε.Μ. Για όλες αυτές τις α οιβές που παίρνουν οι εργαζό ενοι δεν έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές. Οι εργαζό ενοι είναι σαφώς ανασφάλιστοι, και αυτό είναι πέραν πάσης α φιβολίας. εν ξέρου ε ποιά ακριβώς ήταν η καταγγελία στο ΙΚΑ Μαρκοπούλου, και έτσι δεν γνωρίζου ε γιατί πηρέ αυτή την απόφαση. Κάποιος ας πρόλαβε και έκανε την καταγγελία, γιατί είχα ε σκοπό να την κάνου ε ε είς εντάξουµε στο συνδυασµό µας γηγενείς, και η φιλοδοξία µας είναι στις επόµενες εκλογές να είναι µισοί µισοί. Για εµάς δεν τίθεται θέµα διαχωρισµού. Είναι θέµα εσωτερικής αντίληψης και ποιότητας δηµοκρατίας. Το Πόρτο Ράφτη όµως είναι αδικη- µένο. Η σωστή διαδικασία είναι ότι ισότιµα, οι δύο πόλεις θα συµµετέχουν στη διαδικασία παραγωγής έργου. Το Πόρτο Ράφτη σε ποιους τοµείς έχει αδικηθεί; Γ.Α.: Η αδικία έγκειται στην ανταποδοτικότητα των πόρων. Τα έξοδα ενός δήµου, είναι κατ' εξοχήν ανταποδοτικά. Από εκεί που τα παίρνει, πρέπει να τα τοποθετεί. Φανταστείτε ότι τα έσοδα του δήµου, προέρχονται σχεδόν κατά 80% από το Πόρτο Ράφτη και η ανταπόδοση δεν ξεπερνά το 25%. ιαχρονικά σε επίπεδο έργων και παροχής υπηρεσιών, έχει αδικηθεί κατάφωρα. Εµείς δεν θέλουµε να αδικήσουµε το Μαρκόπουλο, αλλά να υπάρξει ισοτιµία στην ανταπόδοση. Συνέχεια στη σελ. 8

8 8 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η προεκλογική ρητορική του κ. Μεθενίτη, υποστήριζε το Πόρτο Ράφτη και συµφωνούσε σε όσα λέτε περί αδικίας. Τελικά το υποστήριξε όσο έπρεπε; Γ.Α.: Αυτό είναι το εύκολο. Τουλάχιστον τις τελευταίες 5 τετραετίες, όλοι οι δήµαρχοι λένε προεκλογικά ότι αυτή η τετραετία θα είναι του Πόρτο Ράφτη. Πέντε τετραετίες τώρα είναι το ίδιο σύνθηµα. Θα σας πω ένα παράδειγµα. Σε όλες τις εξαγγελίες, ο δήµαρχος έλεγε ότι η αποχέτευση θα ξεκινήσει από την παράκτια ζώνη. Εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσει η τετραετία, και η παράκτια ζώνη δεν θα έχει αποχετευθεί. Ξεκίνησε να γίνεται κάτι στο βιολογικό, θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση -θεού θέλοντος και περιφέρειας επιτρέποντος- από το Μαρκόπουλο. είτε επίσης τί γίνεται µε τα σκουπίδια, τις παραλίες, τη συγκοινωνία. Από τα θέµατα που έχει χειριστεί ο δήµος, σε ποια θεωρείτε ότι τα έχει πάει καλά; Γ.Α.: Το µόνο που εµείς χειροκροτήσαµε και ψηφίσαµε, ήταν η αλλαγή θέσης του σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογές, που ήταν κάθετος στο να µην γίνει η δηµιουργία του ΚΕΛ(Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων) Βαραµπά. Αυτή η αλλαγή απόφασης, ήταν µια γενναία πολιτική απόφαση. Ο δήµος Μαρκοπούλου αντιµετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήµατα, από περιβαλλοντικά µέχρι οικονοµικά. Η «ύναµη Ελπίδας», έχει τη δύναµη να δώσει ελπίδα στους πολίτες; Γ.Α.: Εµείς πιστεύουµε ότι ο δήµος Μαρκοπούλου, είναι ένας πλούσιος δήµος. Έχουµε επιχειρήσει, από τη µέρα που εκλεχτήκαµε στο δηµοτικό συµβούλιο, να πείσουµε τη δηµοτική αρχή να εισπράξει τα οφειλόµενα. Αυτά πρέπει να ξεπερνάνε τα 4 εκατοµµύρια. Τα 2 εκατοµµύρια αφορούν λογαριασµούς νερού, χωρίς µάλιστα να γίνεται η τιµολόγηση όλου του οικισµού του Πολυτεχνείου. Είναι ένα θέµα που το έχουµε θέσει παρά πολλές φορές στο δηµοτικό συµβούλιο. Γίνεται εδώ και χρόνια, µιλάµε για εκατοµµύρια κυβικά νερού. Ο οικισµός έχει δικό του δίκτυο, το οποίο το διαχειρίζεται το νοµικό πρόσωπο που λέγεται Οικισµός Πολυτεχνείου. Ο σύλλογος αυτός, διαχειρίζεται το δικό του εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. εν ελέγχεται από το δήµο. Το νερό, πάει στον οικισµό από ένα κεντρικό ρολόι που ανήκει στο δήµο Μαρκοπούλου το οποίο βρίσκεται εκεί για τον οικισµό, και η ΕΥ ΑΠ τιµολογεί το δήµο. Ζητάµε εδώ και δύο χρόνια να τιµολογείται ο οικισµός όσο χρεώνεται και ο δήµος. Ο σύλλογος του οικισµού εισπράττει τα χρήµατα, το ερώτηµα είναι πάνε αυτά τα λεφτά. Έχουµε διαµαρτυρίες από οικιστές, ότι εκείνοι πληρώνουν κανονικά. Εκτός τα οφέλη προς το δήµο που αφορούν την ΕΥ ΑΠ, έχετε κάτι άλλο να προτείνετε για το οικονοµικό νοικοκύρεµα; Γ.Α.: Υπάρχουν λεφτά που πρέπει να εισπραχτούν από τα τέλη καταστηµάτων και τα κέντρα διασκεδάσεως. Υπάρχουν δύο κατηγορίες καταστηµαταρχών. Οι συνεπείς, που πληρώνουν κάθε χρόνο, που είναι κατά βάση µικροί, και οι µεγάλοι που δεν πληρώνουν. Όταν θέσαµε το θέµα, που είναι αρκετά αντιδηµοφιλές, ο κ. Μεθενίτης µας κατηγόρησε ότι θέλουµε να κλείσουµε τα µαγαζιά. Μάλιστα ανέφερε, ότι θα φέρει θέµα ώστε τα καταστήµατα να µην πληρώσουν τα χρέη τους πριν το Οι οφειλές για το 2005, το 2006 και το 2007 ήταν ευρώ. Μιλάµε για πάρα πολλά λεφτά. Επίσης έχουµε την πλαζ, που κάνει εισπράξεις κοντά στο εκατοµµύριο. Ο δήµος µπορεί έχει έσοδα! Έχουµε το Λιµενικό Ταµείο που είναι πλέον δηµοτικό. Ένα πολύ σοβαρό θέµα, είναι ότι ο κ. Μεθενίτης παρανόµως, αρνείται να δηµοσιεύσει τις προσκλήσεις για συνεδριάσεις του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο γιατί δεν θέλει να είµαστε παρόντες. Η εκτίµησή µας, είναι ότι τα έσοδα του Λιµενικού Ταµείου αγγίζουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ. Έχουµε προτείνει την αξιοποίηση του βουρκαδίου, έχουµε ένα τροµερό αρχαιολογικό τοπίο που είναι ανεκµετάλλευτο. Γενικότερα, δεν ασχολείται κανένας µε µια προοπτική ανάπτυξη του τόπου. Από αριστερά: Σίµος ηµητριάδης, πρώτος επιλαχόν δηµοτικός σύµβουλος, Γιώργος Αδάµος επικεφαλής, Γιώργος Σκλήκας αντιπρόεδρος του συνδυασµού

9 10 ΤΟ ΘΕΜΑ Οκ. ηµήτρης Σπυρόπουλος είναι δικηγόρος. Στις 23/5/2012, κατάφερε µία πολύ σηµαντική επιτυχία που αφορούσε υπερχρεωµένο από τις τράπεζες πελάτη του. Κατόρθωσε, να µειώσει το χρέος του πελάτη του από σε και να µειώσει τη µηνιαία δόση από τα στα 400. Επιπλέον, του εξασφάλισε παύση πληρωµών για τα επό- µενα δύο χρόνια. Η περίπτωση αυτή, αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγ- µα για το πώς ένα υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο ή νοικοκυριό, µπορεί µε νόµιµες διαδικασίες να µειώσει σε πολύ σηµαντικό βαθµό το τραπεζικό του χρέος. Είναι σηµαντικό να ενηµερωθεί ο κόσµος που είναι υπερχρεωµένος, ώστε να χρησιµοποιήσει τις διαδικασίες υπέρ του και να λάβει µία οικονοµική ανάσα. Στην περίπτωση που αναδεικνύουµε, εκτός από τη σωστή δουλειά από την πλευρά του δικηγόρου, υπήρξε και η σωστή στάση της ειρηνοδίκη κας Τηλιακού, η οποία µε την απόφασή της, έθιξε τα συµφέροντα των τραπεζών, και βοήθησε έναν άνθρωπο που το είχε ανάγκη. Σε µία εποχή που όλος ο κρατικός µηχανισµός τίθεται υπό αµφισβήτηση, τέτοιες περιπτώσεις ενισχύουν την ελπίδα, ότι και µε τα νόµιµα µέσα µπορεί κανείς να βρει το δίκιο του. Ας δούµε τι είπε στην «Εξ Ανατολής» ο κ. Σπυρόπουλος σχετικά µε τη συγκεκριµένη υπόθεση, η οποία πρέπει να δώσει το έναυσµα για περεταίρω κινητοποίηση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Ο αιτών είναι δηµόσιος υπάλληλος, αστυνόµος, του οποίου ο µισθός έχει πέσει κατακόρυφα. Καθαρά λεφτά δεν του έµεναν στα χέρια, γιατί τα κρατούσε το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο από το µισθό και ήταν σε δεινή θέση. Είχε καταχρεωθεί στις τράπεζες, µε στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά, µε κάρτες και τα συνολικά χρέη του έφταναν τις ευρώ. Με το νόµο Κατσέλη, µε τον αγώνα µας και την ανθρωπιά των δικαστών, καταφέραµε να µειωθεί το χρέος κατά ευρώ, δηλαδή πρόκειται για µια σύγχρονη σεισάχθεια. Αντί για ευρώ, θα πληρώσει σε βάθος 20ετίας. Η δόση έπεσε από τα ευρώ περίπου στα 400. Επιπρόσθετα, δεν του κρατάει πλέον λεφτά από το µισθό το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και του δόθηκε περίοδος χάριτος δύο χρόνια. Τα επόµενα δύο χρόνια δεν θα πληρώσει τίποτα. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο οι δικαστές βλέπουνε µπροστά, και φροντίζουν για τα επόµενα δύο χρόνια, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Σύγχρονη σεισάχθεια! Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ Η ηµήτρης Σπυρόπουλος, ικηγόρος Ο δανειολήπτης είναι κάτοικος Πόρτο Ράφτη και θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για µία απόφαση του ειρηνοδικείου Κρωπίας. Αξίζει να εµπιστευθούµε την ελληνική δικαιοσύνη. Οι δικαστές έχουν βαθιά επίγνωση της ευθύνης τους τη συγκεκριµένη στιγµή της κρίσης και πραγµατικά, αντιλαµβάνονται τις δυσκολίες που δέχονται αυτή τη στιγµή τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα. Μπορώ να πω ότι δίνουν τον καλύτερο ανθρώπινο εαυτό τους, για να αποσβήσουν από τους έχοντες ανάγκη τα χρέη τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα και όχι µόνο η συγκεκριµένη απόφαση. Το έργο τους επιτελείται ακέραιο. Οι δανειολήπτες δεν γνωρίζουν τί συµβαίνει. Αγνοούν τη βοήθεια που µπορεί να τους παράσχει η ελληνική δικαιοσύνη. Όποιος έχει ανάγκη, πρέπει να µάθει κατ' αρχήν τα δικαιώµατά του για να µπορεί να τα ασκήσει καταφεύγοντας σε οποιονδήποτε µπορεί να του τα πει. Είτε σε δικηγόρο, είτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Μπορεί να τύχει κάποιας υποστήριξης και να προστατευθεί. εν πρέπει να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος δεν θα καταφύγει στο νόµο. Πρέπει ο κόσµος να ενηµερωθεί. Όποιον συµφέρει να καταφύγει στο νόµο πρέπει να το κάνει, εξάλλου το συµφέρον είναι ευρύτερο σε αυτή την περίπτωση. Προσωπικά, ενηµερώνω για τα δικαιώµατα όσων απευθύνονται σε µένα χωρίς να ζητάω αµοιβή. Σκοπός µου είναι να µάθει όποιος επικοινωνεί µαζί µου τα δικαιώµατά του. Αν θέλει ο ενδιαφερόµενος από εκεί και έπειτα να τα ασκήσει, το συζητάµε, όµως προέχει να ενηµερωθεί. Το ταµείο παρακαταθηκών και το ταµείο Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, µε παλαιότερο νόµο, κρατάνε τα 6/10 κατευθείαν από το µισθό των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτό απαγορεύεται ρητώς πλέον από υπουργική απόφαση, και πρέπει να µειωθεί το ποσό στα 3/10. Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται δικαστήριο. Πρέπει ο πολίτης να κάνει αίτηση. Το πρόβληµα είναι, ότι το ταµείο παρακαταθηκών, καθυστερεί για να κάνει πράξη την αίτηση, έως και 8 µήνες. Ο αιτών µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει άµεσα ασφαλιστικά µέτρα. Αν ζητήσει να ενταχθεί και στις ρυθµίσεις του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µπορεί να το µειώσει και άλλο. Έχουµε πληθώρα δικαστικών αποφάσεων που λένε ότι µπορεί να µειωθεί ακόµα και στο 1/10.

10 10 ΤΟ ΘΕΜΑ Οκ. ηµήτρης Σπυρόπουλος είναι δικηγόρος. Στις 23/5/2012, κατάφερε µία πολύ σηµαντική επιτυχία που αφορούσε υπερχρεωµένο από τις τράπεζες πελάτη του. Κατόρθωσε, να µειώσει το χρέος του πελάτη του από σε και να µειώσει τη µηνιαία δόση από τα στα 400. Επιπλέον, του εξασφάλισε παύση πληρωµών για τα επόµενα δύο χρόνια. Η περίπτωση αυτή, αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγ- µα για το πώς ένα υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο ή νοικοκυριό, µπορεί µε νόµιµες διαδικασίες να µειώσει σε πολύ σηµαντικό βαθµό το τραπεζικό του χρέος. Είναι σηµαντικό να ενηµερωθεί ο κόσµος που είναι υπερχρεωµένος, ώστε να χρησιµοποιήσει τις διαδικασίες υπέρ του και να λάβει µία οικονοµική ανάσα. Στην περίπτωση που αναδεικνύουµε, εκτός από τη σωστή δουλειά από την πλευρά του δικηγόρου, υπήρξε και η σωστή στάση της ειρηνοδίκη κας Τηλιακού, η οποία µε την απόφασή της, έθιξε τα συµφέροντα των τραπεζών, και βοήθησε έναν άνθρωπο που το είχε ανάγκη. Σε µία εποχή που όλος ο κρατικός µηχανισµός τίθεται υπό αµφισβήτηση, τέτοιες περιπτώσεις ενισχύουν την ελπίδα, ότι και µε τα νόµιµα µέσα µπορεί κανείς να βρει το δίκιο του. Ας δούµε τι είπε στην «Εξ Ανατολής» ο κ. Σπυρόπουλος σχετικά µε τη συγκεκριµένη υπόθεση, η οποία πρέπει να δώσει το έναυσµα για περεταίρω κινητοποίηση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Ο κάθε ενδιαφερόµενος, µπορεί να επικοινωνήσει µε τον κ. Σπυρόπουλο στο προσωπικό του τηλέφωνο. Ο αιτών είναι δηµόσιος υπάλληλος, αστυνόµος, του οποίου ο µισθός έχει πέσει κατακόρυφα. Καθαρά λεφτά δεν του έµεναν στα χέρια, γιατί τα κρατούσε το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο από το µισθό και ήταν σε δεινή θέση. Είχε καταχρεωθεί στις τράπεζες, µε στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά, µε κάρτες και τα συνολικά χρέη του έφταναν τις ευρώ. Με το νόµο Κατσέλη, µε τον αγώνα µας και την ανθρωπιά των δικαστών, καταφέραµε να µειωθεί το χρέος κατά ευρώ, δηλαδή πρόκειται για µια σύγχρονη σεισάχθεια. Αντί για ευρώ, θα πληρώσει σε βάθος 20ετίας. Η δόση έπεσε από τα ευρώ περίπου στα 400. Επιπρόσθετα, δεν του κρατάει πλέον λεφτά από το µισθό το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και του δόθηκε περίοδος χάριτος δύο χρόνια. Τα επόµενα δύο χρόνια δεν θα πληρώσει τίποτα. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο οι δικαστές βλέπουνε µπροστά, και φροντίζουν για τα επόµενα δύο χρόνια, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Σύγχρονη σεισάχθεια! Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ Η ηµήτρης Σπυρόπουλος, ικηγόρος Ο δανειολήπτης είναι κάτοικος Πόρτο Ράφτη και θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για µία απόφαση του ειρηνοδικείου Κρωπίας. Αξίζει να εµπιστευθούµε την ελληνική δικαιοσύνη. Οι δικαστές έχουν βαθιά επίγνωση της ευθύνης τους τη συγκεκριµένη στιγµή της κρίσης και πραγµατικά, αντιλαµβάνονται τις δυσκολίες που δέχονται αυτή τη στιγµή τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα. Μπορώ να πω ότι δίνουν τον καλύτερο ανθρώπινο εαυτό τους, για να αποσβήσουν από τους έχοντες ανάγκη τα χρέη τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα και όχι µόνο η συγκεκριµένη απόφαση. Το έργο τους επιτελείται ακέραιο. Οι δανειολήπτες δεν γνωρίζουν τί συµβαίνει. Αγνοούν τη βοήθεια που µπορεί να τους παράσχει η ελληνική δικαιοσύνη. Όποιος έχει ανάγκη, πρέπει να µάθει κατ' αρχήν τα δικαιώµατά του για να µπορεί να τα ασκήσει καταφεύγοντας σε οποιονδήποτε µπορεί να του τα πει. Είτε σε δικηγόρο, είτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Μπορεί να τύχει κάποιας υποστήριξης και να προστατευθεί. εν πρέπει να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος δεν θα καταφύγει στο νόµο. Πρέπει ο κόσµος να ενηµερωθεί. Όποιον συµφέρει να καταφύγει στο νόµο πρέπει να το κάνει, εξάλλου το συµφέρον είναι ευρύτερο σε αυτή την περίπτωση. Προσωπικά, ενηµερώνω για τα δικαιώµατα όσων απευθύνονται σε µένα χωρίς να ζητάω αµοιβή. Σκοπός µου είναι να µάθει όποιος επικοινωνεί µαζί µου τα δικαιώµατά του. Αν θέλει ο ενδιαφερόµενος από εκεί και έπειτα να τα ασκήσει, το συζητάµε, όµως προέχει να ενηµερωθεί. Το ταµείο παρακαταθηκών και το ταµείο Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, µε παλαιότερο νόµο, κρατάνε τα 6/10 κατευθείαν από το µισθό των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτό απαγορεύεται ρητώς πλέον από υπουργική απόφαση, και πρέπει να µειωθεί αυτό το ποσό στα 3/10. Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται δικαστήριο. Πρέπει ο πολίτης να κάνει αίτηση. Το πρόβληµα είναι, ότι το ταµείο παρακαταθηκών, καθυστερεί για να κάνει πράξη την αίτηση, έως και 8 µήνες. Ο αιτών µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει άµεσα ασφαλιστικά µέτρα. Αν ζητήσει να ενταχθεί και στις ρυθµίσεις του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µπορεί να το µειώσει και άλλο. Έχουµε πληθώρα δικαστικών αποφάσεων που λένε ότι µπορεί να µειωθεί ακόµα και στο 1/10.

11

12

13 14 ΘΕΜΑ Κο ιν ω ν ικέ ς σ το υς Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, µαζί µε τα προβλήµατα που αυτή συµπαρασέρνει, ξεφυτρώνουν και δράσεις αλληλεγγύης. Κινήσεις που δεν θα γινόντουσαν σε περιόδους «ευηµερίας» και «ευµάρειας». Αν και φτωχοί άνθρωποι υπήρχαν και πριν την οικονοµική κρίση, ούτε οι πολίτες ούτε οι δήµοι είχα νιώσει την ανάγκη να εντατικοποιήσουν δράσεις αλληλεγγύης και στήριξης για αυτούς. Πλέον, είναι αρκετά διαδεδοµένο και αποκτάει διαστάσεις µόδας. Μια µόδα, δεν είναι κατ ανάγκη ούτε καλή ούτε κακή, όµως όταν ξεπεραστεί από τους καιρούς, κουβαλάει τον κίνδυνο να µείνει στο παρελθόν.

14 υπη ρ εσ ίε ς ήµο υς Ας δούµε πώς θα εξελιχτούν αυτές οι δράσεις, που σίγουρα χρειάζονται. Σηµασία έχει η κρίση να γεννήσει συνειδήσεις. Η κοινωνία τόσα χρόνια, έθρεψε ανθρώπους που απλά «κοίταγαν τη δουλειά τους» και δεν θεωρούσαν ότι ο πόνος του διπλανού τους αφορούσε, ή ότι µπορούσαν να κάνουν κάτι για αυτό, γιατί απλά υπήρχε. Τώρα έχουµε µια ευκαιρία, να συλλάβουµε στο νου µας, ότι οργανωµένοι και µε καλή διάθεση, µπορούµε να λύνουµε πολλά από τα καθηµερινά µας προβλήµατα. Είτε αυτές οι δράσεις κινούνται από τους δήµους, είτε από κινήσεις πολιτών. ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ Η ΘΕΜΑ 15

15 16 ΘΕΜΑ Ως «Εξ Ανατολής», κάθε µήνα θα ενηµερώνουµε τους αναγνώστες µας για τέτοιου είδους δράσεις που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή τους. ήµος Μαρκοπούλου Κοινωνικό Παντοπωλείο Στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήµου Μαρκοπούλου, έχει δοθεί προσοχή από τη δηµοτική αρχή. Η υπηρεσία δεν είναι ξεχασµένη, στηρίζεται συνεχώς από το ήµο µε εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην οικονοµική στήριξή της και γίνονται συνεχώς δηµόσιες εκκλήσεις για τη συνδροµή του εγχειρήµατος. Αφορά κατοίκους του ήµου και όχι µόνο δηµότες. Στηρίζει 70 οικογένειες και άτοµα, ενώ βρίσκει πόρους από ιδιώτες και εκδηλώσεις του ήµου. Οι οικονοµικές προ ποθέσεις για να λάβει κάποιος οικονοµική ενίσχυση από το κοινωνικό παντοπωλείο, είναι το ετήσιο εισόδηµα, που δεν πρέπει να ξεπερνάει τις ευρώ συν το κάθε µέλος, αν πρόκειται για οικογένεια. ίνονται τρόφιµα πρώτης ανάγκης, όπως γάλατα, ζυµαρικά, ρύζι, όσπρια, αλεύρι, ζάχαρη, χυµός ντοµάτας. Μια φορά το µήνα, πηγαίνουν στο χώρο οι πολίτες και παίρνουν κάποια τρόφιµα, που δεν µπορούν να θρέψουν µια οικογένεια, αλλά λειτουργούν βοηθητικά. Η ποσότητα καθορίζεται ανάλογα µε τα µέλη της οικογένειας, ενώ προτεραιότητα έχουν τα Α.Μ.Ε.Α. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & ήµος Παιανίας Γλυκών Νερών Επικοινωνήσαµε µε τον κ. Σπύρο Νανόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος της λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστηρίου. Μας ενηµέρωσε ότι αυτό ενδέχεται να λειτουργήσει από µέσα Ιανουαρίου του 2013 αν και οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 12/11. Η πρωτοβουλία θα είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε επιθυµεί να συµµετέχει(ακόµα και κατοίκους εκτός ήµου Παιανίας Γλυκών Νερών) αρκεί βεβαίως, να έχει αποδείξει την αδυναµία πληρωµής του σε ιδιωτικό φροντιστήριο. Οι καθηγητές θα εργάζονται εθελοντικά. Για οποιαδήποτε πληροφορία, µπορεί κανείς να καλέσει το (Παλαιό ηµαρχείο ήµου Παιανίας) ή τον κ. Νανόπουλο στο ήµος Κορωπίου Ο ήµος Κορωπίου έχει εφαρµόσει µια σηµαντική πρωτοπορία στη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου του. Η διανοµή τροφίµων γίνεται κατ οίκον, στα πλαίσια του σεβασµού και της διασφάλισης της αξιοπρέπειας των πολιτών. Ώστε εκείνοι που έχουν την ανάγκη, να µην στιγµατίζονται µε την παρουσία τους στο κοινωνικό παντοπωλείο. Εξυπηρετεί 120 οικογένειες, προµηθεύοντάς τες µε τρόφιµα µία φορά το µήνα ή το δίµηνο. Όσα δίνονται, αρκούν περίπου για τα 2/3 των αναγκών µιας οικογένειας. Τα κριτήρια ένταξης, είναι είτε χαµηλό εισόδηµα κάτω των ευρώ, ή σε µια οικογένεια να υπάρχουν 2 άνεργοι. Επιπλέον, σε 35 άτοµα, δίνονται καθηµερινά µερίδες φαγητού στο σπίτι τους. Αφορά ανθρώπους που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν. Άµεσα θα λειτουργήσει κοινωνικό φαρµακείο, το οποίο θα παρέχει µε πλήρη κάλυψη φάρµακα ανθρώπων που ζούνε σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Θα έχει καθηµερινή λειτουργία, και θα απασχολεί δύο φαρµακοποιούς και έναν κοινωνικό λειτουργό. Θα στεγαστεί σε κτίριο του δήµου στην πλατεία Ελευθερίας. Υπολογίζεται, ότι η λειτουργία του θα ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους. Ο υπεύθυνος είναι ο κ. Κωνσταντίνος ήµου(τηλέφωνο , εσωτερικό 15).

16 del mar Μόλις µερικά µέτρα από τη θάλασσα του Πόρτο Ράφτη, βρίσκεται ο ο προσεγµένος και άνετος χώρος του Del Mar. Το Del Mar δεν έχει πελάτες, αλλά θαµώνες, καθώς είναι ένα από τα γνωστότερα στέκια του Πόρτο Ράφτη. Εξαιρετικό design, για χαλαρές - casual στιγµές (µε παρέα) αλλά και για πιο προσωπικές. Από τις 8.30 το πρωί το Del Mar ξεκινάει την ηµέρα σας, µε πλούσια πρωινά, καφέ, σοκολάτες και πάσης φύσεως ροφήµατα. Οι µουσικές επιλογές - όσο νυχτώνει - σας µεταφέρουν πιο κοντά στο bar, για καθαρά ποτά, σφηνάκια και ξενύχτι. ΒΓΕΣ ΕΞΩ 17 Λ. Γρέγου 41 Πόρτο Ράφτη τηλ Φύκι Φύκι Το Μεζεδοπωλείο Φύκι Φύκι σας περιµένει, για να σας ταξιδέψει σε γεύσεις και ατµόσφαιρα που θα σας µαγέψουν. Με θέα το λιµάνι και το νησί του Πόρτο Ράφτη µπορείτε να απολαύσετε ελληνικές γεύσεις όπως Παστουρ- µαδοπιτάκια, Κεφτεδάκια µε λιαστή ντοµάτα και φέτα, Χοιρινή τηγανιά, Μύδια αχνιστά, Σαρδέλες γεµιστές στον φούρνο, Γαρίδες σαγανάκι. Στο Φύκι Φύκι µπορείτε να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε το φαγητό σας σε µια φιλική ατµόσφαιρα πληµ- µυρισµένη από την ενέργεια που εκπέµπει η θάλασσα που έχετε δίπλα σας Λ. Γρέγου 45 Πόρτο Ράφτη τηλ

17 18 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΕΘΝΙΚΗ Ολ. Λαυρίου Κερατσίνι 1-1 Το ένα γκολ δεν ήταν αρκετό Το γκολ που πέτυχε στο πρώτο ηµίωρο του αγώνα, δεν ήταν αρκετό για τους 3 βαθµούς της νίκης. Στο 26, ο Αµπντέλ Ραχίµ σκόραρε και διαµόρφωσε το σκορ του πρώτου ηµιχρόνου. Όµως η απάντηση, αν και άργησε ήρθε στο 7 2 από τον Σιδηρόπουλο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (Γιώργος Παπα ωάννου): Αραχωβίτης, Βαφειάδης Φ., Τσιώλης, Τσίκλος, Βαφειάδης Σ., Μούργος (76 Κωστάκης), Πούλος, Γιαχάεβ Α., Γιαχάεβ Β. (66' Πάλλης), Βελετάκος, Ραχίµ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (Κώστας Κλείσαρης): ηµητρόπουλος, Καρράς, Καµµένος, Τρουµπούνας, Σιδηρόπουλος, Παντελίδης, Κατσιγιάννης (50' ιονυσόπουλος), Πλίθης (75' Κουφουδάκης), Μαριόλης, Μάλλης (90 Βαρουξής), Πουλάκης Αποτελέσµατα (9η αγωνιστική) ΑΟ ικαίου-ανω Μερά 2-0 ιαγόρας Ρόδου-Αστέρας Βάρης 0-5 Ατρόµητος Πειραιά-Περαµα κός 1-0 Πανναξιακός-Νικολακάκης 6-2 Ολυµπιακός Λαυρίου-Κερατσίνι 1-1 Ιωνικός-Τριγλία Ραφήνας 2-0 Βαθµολογία (σε 10 αγώνες) 1. Ατρόµητος Πειραιά Αστέρας Βάρης Πανναξιακός Ιωνικός Περαµα κός Τριγλία Ραφήνας Ολυµπιακός Λαυρίου Νικολακάκης Κερατσίνι ΑΟ ικαίου Ανω Μερά ιαγόρας Ρόδου 0 Επόµενη Αγωνιστική (10η) ΑΟ ικαίου-ατρόµητος Πειραιά Περαµα κός-πανναξιακός Ανω Μερά- ιαγόρας Ρόδου Νικολακάκης-Ολυµπιακός Λαυρίου Αστέρας Βάρης-Ιωνικός Κερατσίνι-Τριγλία Ραφήνας ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ Α ΕΠΣΑΝΑ Αποτελέσµατα (14ης Αγωνιστικής) Θύελλα Ραφήνας - ΓΣ Μαρκό 3-0 Γέρακας - ΠΑΣ Ωρωπός 3-1 όξα Κορωπίου-Αήττητος Σπατών 0-0 ΑΟ Γλυκών Νερών - Παλληνιακός 0-0 Άρης Βούλας - Κεραυνός Κερατέας 0-1 ΑΟ Σταµάτας - ΑΟ Κορωπίου 0-3 Λαυρεωτική - Νικηφόρος 2-2 Μ. Μαραθώνα - Ολ.Αγ. Στεφάνου 0-3 Βαθµολογία (σε 14 αγώνες) 1. ΑΟ Κορωπίου Ολυµπιακός Αγ. Στεφάνου ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας ΑΠΣ Κεραυνός Κερατέας ΑΟ Γλυκών Νερών ΑΕ όξα Κορωπίου ΑΠΕ Λαυρεωτική ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα ΓΣ Άρης Βούλας ΑΟ Σταµάτας ΑΟ Παλληνιακός ΑΠΟ Νικηφόρος ΓΣ Μαρκό ΑΠΟ Αήττητος Σπατών ΑΕ Γέρακα ΠΑΣ Ωρωπός 11 Επόµενη Αγωνιστική (15η) Ολ. Αγ. Στεφάνου - Θύελλα Ραφήνας ΓΣ Μαρκό - ΑΕ Γέρακα ΑΠΟ Νικηφόρος - ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα ΑΟ Κορωπίου - ΑΠΕ Λαυρεωτική ΑΠΣ Κεραυνός Κερατέας - Σταµάτα ΑΟ Παλληνιακός - ΓΣ Άρης Βούλας Αήττητος Σπατών - ΑΟ Γλυκών Νερών ΠΑΣ Ωρωπός - ΑΕ όξα Κορωπίου ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ Β ΕΠΣΑΝΑ 1ος όµιλος Αποτελέσµατα (9ης Αγωνιστικής) ΑΟ Βουλιαγµένης - ΑΟ Κρυονερίου 0-0 ΑΟ Φοίβος Βάρης - ΑΟ Ανοιξης 5-0 ΑΟ Αυλών - ΑΟ Κουβαρά 2-3 Καπανδρίτι - Παµπαιανικός 1-4 Καλύβια - ΠΑΟ Προφήτης Ηλίας 3-3 όξα Αγ. Άννας - Παλλαυρεωτικός 3-0 Βαθµολογία (σε 9 αγώνες) 1. ΑΠΣ όξα Αγ. Άννας ΑΟ Κρυονερίου ΑΠΟ Παµπαιανικός ΑΟ Ανοιξης ΠΑΟ Προφήτης Ηλίας ΑΟ Φοίβος Βάρης ΑΟ Αυλών ΠΑΟ Καλυβίων ΑΠΕΣ Καπανδριτίου ΑΟ Κουβαρά ΑΠΣ Παλλαυρεωτικός ΑΟ Βουλιαγµένης 5 Επόµενη Αγωνιστική (10η) ΑΠΟ Παµπαιανικός - ΠΑΟ Καλυβίων Προφήτης Ηλίας - ΑΠΣ όξα Αγ. Άννας ΑΠΣ Παλλαυρεωτικός - ΑΟ Αυλών ΑΟ Κουβαρά - ΑΟ Φοίβος Βάρης ΑΟ Κρυονερίου - ΑΟ Ανοιξης ΑΟ Βουλιαγµένης - ΑΠΕΣ Καπανδριτίου ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ Β ΕΠΣΑΝΑ 2ος όµιλος Αποτελέσµατα (9ης Αγωνιστικής) ΑΟ Συκάµινου - Νίκη ροσιάς 2-1 Σαρωνικός - ΑΕ Μενιδίου 3-0 ΑΟ ιονύσου - Αµυνα Ανθούσας 0-0 ΑΟ Αρτεµις - Ραµνούς Γραµµατικού 5-0 Πόρτο Ράφτη - Πρ. Π. Φωκαίας 1-5 Εθ. Ν. Μάκρης - Αχ. Κ. Αχαρνών 1-0 Βαθµολογία (σε 9 αγώνες) 1. Σαρωνικός Αχιλλέας Κ. Αχαρνών ΑΟ Αρτεµις Εθνικός Ν. Μάκρης ΑΟ ιονύσου Πρωτέας Π. Φωκαίας Ραµνούς Γραµµατικού Νίκη ροσιάς 7 9. ΑΟ Συκάµινου Πόρτο Ράφτη Αµυνα Ανθούσας ΑΕ Μενιδίου 2 Επόµενη Αγωνιστική (10η) ΑΕ Μενιδίου - Νίκη ροσιάς Αµυνα Ανθούσας - ΑΟ Συκάµινου Αχιλλέας Κ. Αχαρνών - ΑΟ ιονύσου Πρ.Π. Φωκαίας - Εθνικός Ν. Μάκρης Ραµνούς Γραµµατικού - Πόρτο Ράφτη Σαρωνικός - ΑΟ Αρτεµις ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ Γ ΕΠΣΑΝΑ Αποτελέσµατα (9ης Αγωνιστικής) ΑΟ Αφιδνα κός - Ελπίδα Αχαρνών 3-0 Αµφιάραος Καλάµου - ΑΟ Ατλαντίς 1-1 Αστέρας Αυλώνος - όξα Ποντίων 8-1 ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης - Μαύρος Αετός 0-1 Γιάννης Παθιακάκης - Αστ. Γλ. Νερών 2-1 Βαθµολογία (σε 9 αγώνες) 1. Αστέρας Αυλώνος Μαύρος Αετός ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης ΑΟ Αφιδνα κός Γιάννης Παθιακάκης Αµφιάραος Καλάµου ΑΟ Ατλαντίς Αστέρας Γλ. Νερών όξα Ποντίων Ελπίδα Αχαρνών -12 Επόµενη Αγωνιστική (10η) Ελπίδα Αχαρνών - ΑΟ Ατλαντίς Αστέρας Αυλώνος - ΑΟ Αφιδνα κός ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης - όξα Ποντίων Γιάννης Παθιακάκης - Μαύρος Αετός Αµφιάραος Καλάµου - Αστ. Γλ. Νερών ΜΠΑΣΚΕΤ Α2 ΑΝ ΡΩΝ Ερµής Λαγκαδά - Λαύριο Παραµένει διεκδικητής της ανόδου υναµικά το Λαύριο, πήρε πανηγυρικά το διπλό διατηρώντας έτσι την Τρίτη θέση της βαθµολογίας στην Α 2 ανδρών. Η οµάδα του Σερέλη, είναι µία από τις υποψήφιες για άνοδο στην Α 1 εθνική κατηγορία. Είναι πίσω µόλις ένα βαθµό από τους πρωτοπόρους Κηφισιά και Φιλαθλητικό, και δείχνει να είναι σε καλή φόρµα. Οι δέκα πρώτες αγωνιστικές, αποτελούν µία πολύ δυνατή έναρξη για το Λαύριο. Μένει να δούµε, αν οι καλές εµφανίσεις θα συνεχίσουν και µέσα στο ιαιτητές: Ξενικάκης, εσλής, Μακρής. εκάλεπτα: 16-18, 33-44, 52-70, Ερµής Λαγκαδά (Πέρκος): Κα κλής 3 (1), Τιλλ, Ιωακειµίδης 3, Ονάσογλου 4, Καµαριώτης 7, Πλιούκας 20 (4), Καλογιαννίδης 2, Αναγνωστόπουλος 17 (2), Γκόνος 5 (1),

18 ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 Τσιόγκας, Παρίτσης 9 (1), Κασούρας. Λαύριο (Σερέλης): ελίδης, Παγώνης 2, Τσίρος 11 (3), Κακιούζης 18, Γιαννακόπουλος 20 (2), Λυµπερόπουλος 9 (1), Περράκης 4, Ψωµαδέρης 21 (4). Αποτελέσµατα (10η αγωνιστική) Αρκαδικός- ΟΦΗ Κόρο βος Αµαλιάδας-Παγκράτι Νέα Κηφισιά-Αίολος Τρικάλων Ικαροι Σερρών-Ηράκλειο Ερµής Λαγκαδά-ΓΣ Λαυρίου όξα Λευκάδας-Φιλαθλητικός Νίκη Βόλου-Αγία Παρασκευή Βαθµολογία (σε 10 αγώνες) 1. Ν. Κηφισιά Φιλαθλητικός Λαύριο Ίκαροι Σερρών Τρίκαλα Παγκράτι Κοροιβός Αµαλιάδας Αγία Παρασκευή Ερµής Λαγκαδά Αρκαδικός Ηράκλειο όξα Λευκάδας Νίκη Βόλου ΟΦΗ 11 Επόµενη αγωνιστική (11η) Παγκράτι-Κηφισιά Τρίκαλα-Ικαροι Σερρών Ηράκλειο-Αρκαδικός Λαύριο-Κόροιβος Φιλαθλητικός-Ερµής Λαγκαδά ΚΑΠ- όξα Λευκάδας ΟΦΗ-Νίκη Βόλου ΜΠΑΣΚΕΤ Γ ΕΘΝΙΚΗ Κορωπί - Εργοτέλης ιαιτητές: Πρωτούλης, Μαυρατζάς. εκάλεπτα: 21-13, 34-33, 54-45, Κορωπί (Αποστολάκης): Γυφτοκώστας, Παπαβλασσόπουλος 16 (1), Εµίρης 8 (2), Ατζαµόγλου 9 (1), Θ. Υφαντής 4, Τσιου- µπρής 5 (1), Γριµπαβιώτης 9, Π. Υφαντής 17. Εργοτέλης (Μακράκης): Χαριτάκης, Γ. Σκάνδαλος, Χαλκιαδάκης 5 (1), Ξενάκης 8, Γρύλλος 5 (1), Χ. Σκάνδαλος 13 (2), Καραλής 19 (3), Φλιάτης 1, Βαρνάβας 9, Σταθάκης, Μπουντούρογλου, Τσαµπάς 3. Αποτελέσµατα (9η αγωνιστική) Παπάδος Γέρα - Πολ. Σάµου Λιβαδειά - Πεντέλη Παπάγου - Μίλωνας Κορωπί - Εργοτέλης Παναγίτσα - Ιεράπετρα Βαθµολογία (σε 9 αγώνες) 1. Παπάγου Λειβαδιά Παπαδός Γέρας Ιωνικός Νίκαιας Εργοτέλης Πολυκράτης Κορωπί Πεντέλη Μίλωνας Παναγίτσα Χαλ Ιεράπετρα 8 ΒΟΛΛΕ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μαρκόπουλο ΑΣ Ωραιόκαστρου 3-1 Επιστροφή στις νίκες για τον ΑΟΜ Μετά το αρνητικό σερί των 5 ηττών, το Μαρκόπουλο επανέρχεται στις νίκες, κερδίζοντας µε άνεση το Ωραιόκαστρο. Οι Κόστιτς και Νίκιτς, σηµείωσαν τους περισσότερους πόντους της οµάδας τους, κάνοντας µάλιστα οι δυο τους 8 άσσους. Ο ΑΟΜ στάθηκε απρόσεχτος στο τρίτο σετ, στο οποίο ηττήθηκε µε 19-25, και για µερικές στιγµές οι φιλοξενού- µενες πήραν τα πάνω τους. Όµως, η τοπική οµάδα των µεσογείων, στάθηκε ψύχραιµη και πήρε την πολύτιµη νίκη. Τα σετ: 25-17, 25-11, 19-25, ιαιτητές: Μιχαήλογλου - ευτερίγος, παρ: Μαυρικίδης Μαρκόπουλο (Λυκούδης): Νικολα δη 1 (1 άσος), Βαρουδάκη 16 (4 άσοι, 10/20 επ., 21% υπ., 2 µπλοκ), Γεωργιάδου 9 (3 άσοι, 3/8 επ., 3 µπλοκ), Κόστιτς 21 (3 άσοι, 16/39 επ., 2 µπλοκ), Φουντζήλα 10 (1 άσος, 8/23 επ., 46% υπ., 1 µπλοκ), Νίκιτς 18 (5 άσοι, 10/15 επ., 3 µπλοκ)/ Σάκκουλα (λ, 47% υπ.), Πολυδώρου 2 (2 άσοι). ΑΣΩ (Κοκκίνου): Μπαχτσεβάνη, Καπνιά 5 (2 άσοι, 3/14 επ., 26% υπ.), Χαλιαµπάλια 1 (1/3 επ.), Πέτροβιτς 19 (17/43 επ., 2 µπλοκ), Πανταζή 7 (1 άσος, 3/19 επ., 30% υπ., 3 µπλοκ), Χιντά 7 (1 άσος, 5/11 επ., 1 µπλοκ)/ Εζηνέλη (λ, 50% υπ.), Σεφεριάδου 3 (1 άσος, 1/3 επ., 1 µπλοκ), Κουτσοκώστα 2 (2 άσοι), Παπαγιαννάκη. Αποτελέσµατα (10η αγωνιστική) Παναθηνα κός - Ηρακλής 3-1 (26-24, 18-25, 25-22, 25-19) Ανατόλια - Ρέθυµνο 3-0 (25-19, 25-22, 25-23) Μαρκόπουλο - Ωραιόκαστρο 3-1 (25-17, 25-11, 19-25, 25-20) Τράχωνες - Ηρακλής Κηφισιάς 0-3 (22-25, 14-25, 22-25) Μακεδόνες - ΑΕΚ 1-3 (15-25, 25-21, 17-25, 15-25) Ολυµπιακός - Βριλήσσια 3-0 (25-12, 25-11, 25-10) Βαθµολογία (σε 10 αγώνες) 1. ΑΕΚ Ηρακλής Κηφισιάς Ολυµπιακός Ρέθυµνο Ηρακλής Ανατόλια Βριλήσσια Μακεδόνες Μαρκόπουλο Παναθηνα κός Τράχωνες Ωραιόκαστρο 1 Επόµενη αγωνιστική (11η) ΑΟ Μαρκοπούλου - ΑΕΚ Αθηνών Ολυµπιακός ΣΦΠ - ΑΣ Μακεδόνες ΑΟ Τραχώνων - ΣΑΑΚ Ανατόλια ΓΣ Ηρακλής - ΟΠ Ρεθύµνου ΑΣ Ωραιοκάστρου - ΓΣΚ Ηρακλής ΑΟ Παναθηνα κός - ΦΟ Βριλησσίων Έκλεισε νικηφόρα το 2012 Με νίκη αποχαιρετάει το 2012 το Κορωπί, καθώς επιβλήθηκε µε 5 πόντους διαφορά του Εργοτέλη. Η οριακή νίκη, δίνει µια ανάσα στους γηπεδούχους, που µε τον Π. Υφαντή σε καλή µέρα, κατόρθωσε εν τέλει να κερδίσει. Επόµενη αγωνιστική (10η) Μίλωνας Κορωπί Εργοτέλης Λιβαδειά Πεντέλη Παναγίτσα Ιεράπετρα - Παπάδος Γέρας Πολυκράτης - Ιωνικός Νικαίας Ρεπό: Παπάγου

19 20 ΠΑΙ Ι ΣΥΝ ΡΟΜΟ DOWN ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΟΥΦΑΛΗ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΟΣ Med υσλεξία Μαθησιακές δυσκολίες Το σύνδροµο Down αναγνωρίστηκε το 1860 από το γιατρό Langdon Down, ο οποίος παρατήρησε ότι µία οµάδα ατόµων, άσχετων µεταξύ τους, που βρίσκονταν σε ιδρύ- µατα είχαν παρόµοια σωµατικά χαρακτηριστικά. Ο γιατρός Down χαρακτήρισε το σχήµα των µατιών των ατόµων αυτών "ανατολικού" τύπου και την νοη- µοσύνη τους µειωµένη. Περίπου 100 χρόνια µετά ανακαλύφθηκε η αιτιολογία των σωµατικών χαρακτηριστικών και των µαθησιακών δυσκολιών από το γιατρό-νηπιαγωγό Jerome Lejeune στο Παρίσι. Η αιτιολογία ήταν η παρουσία ενός παραπανίσιου χρωµοσώµατος σε κάθε κύτταρο του σώµατος. Το σύνδρο- µο Down ήταν η πρώτη ασθένεια που συνδέθηκε µε µια συγκεκριµένη χρωµοσωµική ανωµαλία. Τα παιδιά µε σύνδροµο Down παρουσιάζουν νοητική και κινητική καθυστέρηση και παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά όπως λοξά µάτια, χαµηλά αφτιά, επίπεδο προφίλ, κοντό λαιµό, ακανόνιστα δόντια, κοντά και φαρδιά χέρια, γλώσσα που εξέχει κ.α. Όλα αυτά τα κοινά φυσικά χαρακτηριστικά οφείλονται σε γενετική ανωµαλία, η οποία σχετίζεται µε τα χρωµοσώµατα µέσα στα οποία είναι «αποθηκευµένο»το γενετικό υλικό (DNA)του κάθε ανθρώπου. Το φυσιολογικό άτοµο έχει συνολικά 46 χρωµοσώµατα (23 ζεύγη χρωµοσωµάτων) ενώ το άτοµο µε σύνδροµο Down έχει 47 χρωµοσώµατα. Αντί για δύο αντίγραφα του χρωµοσώµατος 21 τα άτοµα µε σύνδροµο Down έχουν τρία, γι αυτό το λόγο το σύνδροµο αποκαλείται και τρισωµία 21. Η ακριβής αιτία δηµιουργίας του πρόσθετου χρωµοσώµατος δεν είναι ακόµα γνωστή αν και έχει διαπιστωθεί υψηλή συσχέτιση µεταξύ του συνδρό- µου και της ηλικίας των γονιών, κυρίως της µητέρας. Αυτό ίσως οφείλεται στην αυξανόµενη έκθεση της γυναίκας µε το πέρασµα του χρόνου σε βλαπτικά περιβάλλοντα, όπως ιοί, ακτινοβολία και χηµικές ουσίες, ικανά να βλάψουν τα χρωµοσώµατα. Το σύνδροµο Down εµφανίζεται µε τnν ίδια συχνότητα (1:800 γεννήσεις) σε όλες τις χώρες του κόσµου και σε όλες τις φυλές, ανεξαρτήτως κοινωνικοµορφωτικού επιπέδου. Ο κίνδυνος σύλληψης παιδιού µε χρωµοσωµική ανωµαλία αυξάνεται µε την αύξηση της ηλικίας (1 προς σε ηλικία 25 ετών, αλλά 1 προς 106 σε ηλικία 40 ετών). Συνήθως, τα παιδιά µε σύνδροµο Down παρουσιάζουν συχνά προβλήµατα καρδιάς, ακοής και όρασης και είναι πιο επιρρεπή στη λευχαιµία και σε µολύνσεις του αναπνευστικού. Παρουσιάζουν επίσης αυξηµένη θνησιµότητα σε νεαρή ηλικία. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η γενική υποτονία, και πιο συγκεκριµένα ορθοπεδικά προβλήµατα, τα οποία δηµιουργούν δυσκολίες τόσο στην αδρή όσο και στην λεπτή κινητικότητα. Τα παιδιά µε το σύνδροµο Down αναπτύσσονται µε αργότερους ρυθµούς, αλλά όπως όλα τα παιδιά είναι σε θέση να περπατήσουν, να µιλήσουν, να διαβάζουν και να γράφουν. Έχουν πολύ καλή µακροπρόθεσµη µνήµη, δεν ξεχνούν πρόσωπα και καταστάσεις, είναι φιλικά, έχουν έντονη την αίσθηση του χιούµορ και διάθεση για ποικίλλες δραστηριότητες. Συνήθως, παρουσιάζουν δυσκολίες στην άρθρωση και υπολείπονται των φυσιολογικών παιδιών στη γλωσσική ανάπτυξη. Τα παιδιά µε σύνδροµο Down παρουσιάζουν σηµαντικές µ α θ η - σιακές δ υ σ κ ο - λίες, ιδιαίτερα στην γραφή και την αριθµητική Ο βαθµός δυσκολίας διαφέρει από παιδί σε παιδί και µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά µε την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης αλλά και σωστής παιδαγωγικής αντιµετώπισης. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αυτό το σύνδροµο αφορούν τις ατοµικές αλλά και κοινωνικές τους δεξιότητες, οι οποίες µπορούν να αναπτυχθούν σε ικανοποιητικό βαθµό µε την κατάλληλη υποστηρικτική βοήθεια παρεχόµενη από το οικογενειακό αλλά και σχολικό πλαίσιο του παιδιού. Η χρήση της κατάλληλης διδακτικής και παιδαγωγικής µεθόδου µπορεί να επιφέρει θαυµαστά αποτελέσµατα στην µαθησιακή αλλά και κοινωνική εκπαίδευση των παιδιών αυτών. εν πρέπει να ξεχνάµε ότι όπως όλα τα παιδιά έτσι και τα παιδιά µε σύνδροµο Down είναι ξεχωριστά µε µοναδικά νοητικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών µε σύνδροµο Down διαφέρει ουσιαστικά από των άλλων παιδιών τόσο στον ρυθµό όσο και στην εξέλιξή της. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει τρόπος να εµποδίσουµε τη σύλληψη του εµβρύου µε σύνδροµο Down. Υπάρχει όµως η δυνατότητα κατά την κύηση να το διαγνώσουµε µε σύγχρονες προγεννητικές µεθόδους. Οι γιατροί συστήνουν στις έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, προγεννητικό έλεγχο. Τα άτοµα µε σύνδροµο Down δεν έχουν κάποια ασθένεια απλά µια ιδιαιτερότητα που τους κάνει απλά ξεχωριστούς. Όλοι µας είµαστε ξεχωριστοί και όλοι αποζητάµε την φροντίδα και προστασία των συνανθρώπων µας. Ας µην ξεχνάµε ότι για να λάβουµε αγάπη πρέπει να δίνουµε κιόλας... ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ο Ελληνικός Σύλλογος Συνδρόµου Down. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

20 Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΟ ΩΡΗ ΣΑΡΛΑΝΗ, ΕΙ ΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ Σ τα ρευµατικά νοσήµατα έχουν από τη φύση τους κινητικά προβλήµατα αφού επηρεάζουν το µυοσκελετικό σύστηµα. Αυτά µπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στη βάδιση, στη αυτοεξυπηρέτηση, στις οικιακές εργασίες, στην επαγγελµατική και κοινωνική ζωή. Είναι λοιπόν σηµαντικό εκτός της φαρµακευτικής αγωγής που στοχεύει στον πόνο και τη φλεγµονή ο γιατρός Ρευµατολόγος να διδάξει τον ασθενή του τρόπους θεραπευτικής άσκησης Ποια οφέλη όµως θα αποκοµίσει ο ασθενής; Η κατάλληλη άσκηση επιτυγχάνει: α) Αύξηση της µυ1κής δύναµης β) αύξηση της ευκαµψίας των αρθρώσεων γ) Μείωση του πρηξήµατος,του πόνου και της φλεγµονής. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε καλύτερη ευκολότερη και ανώδυνη κινητικότητα τον ασθενή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι όµως κάθε άσκηση κατάλληλη για κάθε ασθενή; Προφανώς όχι. Σε κάθε µορφή αρθρίτιδας, περιαρθρίτιδας, µυοπάθειας αλλά και σε νόσους των οστών όπως η οστεοπόρωση έχουν συµβεί καταστροφές των ιστών, υπάρχει πόνος, δυσκαµψία κ.α. Έτσι η άσκηση θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη έτσι ώστε να ωφελεί και µην βλάπτει τον ασθενή. Ο γιατρός θα δώσει οδηγίες για το χρόνο, την συχνότητα, τον τρόπο, τη χρήση αντίστασης [βάρη] ανάλογα µε την περίπτωση. Αν απαιτηθεί θα παραπέµψει τον ασθενή σε φυσικοθεραπευτή για να έχει εξειδικευµένη βοήθεια. Συµπερασµατικά επειδή οι ρευµατοπάθειες οδηγούν σε κινητικά προβλήµατα σοβαρά µερικές φορές η άσκηση η κινησιοθεραπεία και η αποκατάσταση δεν είναι πάρεργο αλλά έχουν αποφασιστικό ρόλο στη θεραπεία των ρευµατικών νοσηµάτων ΥΓΕΙΑ 21

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-2015 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πρόεδρος: Α Αντιπρόεδρος: Β Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας : Ταμίας: Παπαμακάριος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω»

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» «Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» Στον αποµαγνητοφωνηµένο δάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής του Γ. Ρουπακιά (Α) µε τον (Β) - Οπου Α η καλούσα - Οπου Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22920-22564, 22347 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΛΕΩΦ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29- ΑΘ. ΙΑΚΟΥ 210-8141421 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΛΕΩΦ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29- ΑΘ. ΙΑΚΟΥ 231-2030600-617 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»;

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»; Η νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με πολλές δυσκολίες, καθώς δεν υπήρχε η οικονομική άνεση για ακριβές κινήσεις... Έτσι, ο Ζεσουάλδο Φερέιρα αποφάσισε να δουλέψει ακόμα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρκαδικός έχει τρεις παίκτες στα ΤΟΡ-10 των στατιστικών κατηγοριών, με τον Δημήτρη Κατιάκο, τον Γιώργο Μπρόζο και τον Μύρωνα Παπαδάκη να ξεχωρίζουν.

Ο Αρκαδικός έχει τρεις παίκτες στα ΤΟΡ-10 των στατιστικών κατηγοριών, με τον Δημήτρη Κατιάκο, τον Γιώργο Μπρόζο και τον Μύρωνα Παπαδάκη να ξεχωρίζουν. Τα στατιστικά της Α2 κατηγορίας Τρεις παίκτες του Αρκαδικού στα ΤΟΡ-10 Ο Αρκαδικός έχει τρεις παίκτες στα ΤΟΡ-10 των στατιστικών κατηγοριών, με τον Δημήτρη Κατιάκο, τον Γιώργο Μπρόζο και τον Μύρωνα Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία

4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία 1 4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία «Αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώνει στα βουνά, θα περάσεις μια ζωή πιστεύοντας πως το ψάρι είναι ηλίθιο» έλεγε Αϊνστάιν και μ έκανε να σκεφτώ, πόσοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ 1438 / Διάγραμμα 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κάποιες φορές ακούμε να γίνεται συζήτηση για τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ένα καλύτερο µέλλον Δικαιούµαι µία παιδεία, εφόδιο ζωής Ψάχνω για δουλειά µε βάση το βιογραφικό µου και όχι τις γνωριµίες Επιθυµώ ευκαιρίες, στήριξη και υγιή ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas Την Πέμπτη 26/3/15 η SAPT Hellas επισκέφτηκε το σχολείο μας. Η Sapt είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία μαζεύει αδέσποτα σκυλιά και τα φροντίζει. H φιλοζωική ομάδα του σχολείου μας, που οργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών

Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών Έφηβοι Σύμβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού πραγματοποίησαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ: Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ Ι.Μ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:ΚΩΡΗΣ ΦΩΤΗΣ,ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία» Περίληψη εισήγησης µε θέµα: Τι είναι άγχος και τι κατάθλιψη. Πώς εµφανίζονται στον εκπαιδευτικό και στον επαγγελµατικό χώρο. Το Άγχος και η Κατάθλιψη αποτελούν ίσως δύο από τις πιο πολυσυζητηµένες έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012. ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012. ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012 ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 21-58 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 39-32 ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ - ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 2 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟE- ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ενηµέρωση. 2. Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου. 3. Κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ν. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

www.laraguidedogs.gr

www.laraguidedogs.gr www.laraguidedogs.gr Γεια σας! Με λένε «Λάρα» και είμαι βετεράνος σκύλος-οδηγός τυφλών! Εμείς οι σκύλοι-οδηγοί, πάμε παντού κι όλοι μας θαυμάζουν! Η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική διότι «δανείζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουλίου στο Βόλο εκδήλωση της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμα ακίνητα πωλήσεων στον Δ.Πυλαίας 327

Διαθέσιμα ακίνητα πωλήσεων στον Δ.Πυλαίας 327 1 -''INTERHOME'' πωλείται γκαρσονιέρα 50τμ 1Δ 1ου ορόφου ετοιμοπαράδοτο το διαμέρισμα διαθέτει ατομικό φυσικό αέριο, θωρακισμένη πόρτα. (κωδ 28828) Τιμή 100.000 Καλέστε 2310317100 6936146412 Κωδ.: < 28828

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009 κ. κ. Μέτοχοι, κ. Πρόεδρε του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής.

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Αγαπητοί ήµαρχοι, Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Γνωρίζετε όλοι πως κάθε έργο για να υλοποιηθεί περνά από πολλές φάσεις: µελέτες, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Τεχνική Διαπραγματεύσεων Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Άσκηση 1 Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Ένα τρένο ξεκινάει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έχοντας να κάνει στάση σε 12 ενδιάµεσους σταθµούς. Το τρένο έχει µέγιστη χωρητικότητα επιβατών 780 άτοµα. Να γραφεί αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Οµάδα µαθητών Μαλτέζου Μαρία Πέτρου Τζούλια Τριανταφύλλου Ηλίας Χασαλεύρη Λίνα Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τάτσης Βαγγέλης Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-4-2014 Αρ. Πρωτ. 7129 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου --------------------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών 15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών Κατασκήνωση 15 ης Ομάδας Προσκόπων Αθηνών 7-16 Ιουλίου 2015 Λίμνη Ηραίου, Λουτράκι Αγαπητοί γονείς, Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ομάδα έχει ξεκινήσει τις ετοιμασίες της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ιστορική αναδρομή Ο πρώτος που αναγνώρισε αυτό το σύνδρομο ήταν ο John Langdon Down, το 1866. Μέχρι τα μέσα του 20 ου αιώνα, η αιτία που

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών π π ø π 2 03-10-07 23:22 Page 1 π π øσ π À π ª π π Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων. Η κατασκήνωση από φέτος αναβαθµίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Πρώτη διδακτική πρόταση ΠΡΟΠΟ Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικοι μαθητές Γ επιπέδου κατανόηση αθλητικής εκπομπής (τυχερά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας με τη χρήση VIDEO. Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας...με τη χρήση VIDEO

Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας με τη χρήση VIDEO. Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας...με τη χρήση VIDEO Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας....με τη χρήση VIDEO E-BOOK 2 Περιεχόμενα Ηλεκτρονικού Οδηγού 03 04 05 06 07 08 09 Editorial Εισαγωγή Χρησιμοποιώντας το βίντεο για εκπαίδευση Τι είδη εκπαιδεύτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2013 Σας ενηµερώνουµε την έναρξη του προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών και συγκεκριµένα, Η ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει!

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο 27χρονος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού σίγουρα από το βράδυ της

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Στην περιοχή της Μαγνησίας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 δεν υπήρχαν µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας.

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. Σχέδιο Μαθήµατος Το ικαίωµα στην Εκπαίδευση Β Ε τάξη ηµοτικού Σκοπιµότητα Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ 40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση των 2 πινάκων με τα νέα όρια ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Super Cup) ΠΑΕ ΠΑΙΔΙΚΟ Α1 ΟΜΙΛΟΣ (1997)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Super Cup) ΠΑΕ ΠΑΙΔΙΚΟ Α1 ΟΜΙΛΟΣ (1997) Δείτε παρακάτω τους προγραμματισμένους αγώνες της 3ης αγωνιστικής του AFC - Θουκυδίδειο 2011-2012 που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 22-23 Οκτωβρίου 2011. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Super Cup) ΠΑΕ ΠΑΙΔΙΚΟ Α1 ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα