A. ΓΕΝΙΚΑ. Μήνυµα της ιοίκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A. ΓΕΝΙΚΑ. Μήνυµα της ιοίκησης"

Transcript

1 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών A. ΓΕΝΙΚΑ Μήνυµα της ιοίκησης Η ιοίκηση της εταιρείας παρουσιάζει την έκθεσή της µαζί µε τις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως Η κατάσταση αποτελεσµάτων βρίσκεται στη σελίδα 8 και παρουσιάζει το καθαρό αποτέλεσµα για την περίοδο. Η ιοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε τρόπο ώστε να δίνουν µια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών της ροών. Συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη να: - επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης (.Π.Χ.Π.) και να τις εφαρµόζει πάγια. - επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συµβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών της, όπου κάποιο θέµα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερµηνεία, και να τις εφαρµόζει πάγια. - διενεργεί λογικές εκτιµήσεις όπου απαιτείται. - συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για λογαριασµό της ιοίκησης Ιωάννης Ν.Παγίδας Πρόεδρος.Σ. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 1

2 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών Βάση προετοιµασίας των Οικονοµικών Καταστάσεων Η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (στο εξής «η εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονοµικές της Καταστάσεις µαζί µε τις σηµειώσεις επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την περίοδο από έως Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14). Η εταιρεία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την άδεια συστάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 111/2-6-92, έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 26931/06/Β/92/15 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1969/1991. Η εταιρεία δεν ανήκει σε όµιλο επιχειρήσεων και δεν έχει η ίδια θυγατρικές εταιρείες. Η εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονοµικές της καταστάσεις απασχόλησε κατά µέσο όρο τρία (3) άτοµα. Ο αριθµός του προσωπικού ήταν ο ίδιος και για την προηγούµενη χρήση (2004). Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ ( ). Όλα τα ποσά εµφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά. H κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, κατά την έννοια του Ν. 1969/1991 όπως ισχύει. Συγκεκριµένα ο σκοπός της εταιρείας περιλαµβάνει την τοποθέτηση των διαθεσίµων της εταιρείας αποκλειστικά: α) σε κινητές αξίες εισηγµένες στην κύρια και παράλληλη αγορά χρηµατιστηρίου αξιών κράτους µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β) σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται σε άλλη εποπτευόµενη αγορά κράτους-µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό. γ) σε κινητές αξίες εισηγµένες στην κύρια ή παράλληλη αγορά χρηµατιστηρίου αξιών κράτους µη µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται σε άλλη αγορά κράτους µη µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό. Τα χρηµατιστήρια αξιών και οι αγορές αυτού του εδαφίου ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µετά από γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. δ) σε τίτλους µεριδίων Ελληνικών αµοιβαίων κεφαλαίων, σε τίτλους µεριδίων κοινοτικών αµοιβαίων κεφαλαίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας της ΕΟΚ 85/611 και σε τίτλους µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τρίτου, εκτός Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κράτους, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραπάνω Οδηγίας. ε) σε νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες υπό τους εξής όρους: αα. Η έκδοσή τους περιλαµβάνει την υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός έτους το αργότερο σε χρηµατιστήρια και αγορές των περιπτώσεων α, β και γ της παρούσας παραγράφου. ββ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι νεοεκδιδόµενες αξίες αφορούν κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας µε δηµόσια εγγραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 α του K.N. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών», η Εταιρεία δύναται να συνάπτει µε τον ανάδοχο της ως άνω εκδόσεως σύµβαση για τη συµµετοχή της στη δηµόσια εγγραφή, υπό την επιφύλαξη της υποπεριπτώσεως αα της περιπτώσεως ε της παρούσας παραγράφου. στ) σε άλλες κινητές αξίες, µέχρι ποσού που, κατά την τοποθέτηση, δεν υπερβαίνει το 1/10 των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ζ) σε κινητά και ακίνητα πράγµατα που εξυπηρετούν τις άµεσες λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, µέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 1/10 των ιδίων κεφαλαίων της. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 2

3 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών η) σε µετρητά και τραπεζικές καταθέσεις. Κατά την τοποθέτηση των ως άνω διαθεσίµων, η Εταιρεία τηρεί τους όρους και περιορισµούς, που τυχόν θέτει η νοµοθεσία για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Συµµόρφωση µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης (.Π.Χ.Π.) Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα.λ.π. και.π.χ.π. για πρώτη φορά από 01/01/2005. Όλες οι αναµορφώσεις που αφορούσαν σε παλαιότερες χρήσεις έχουν µεταφερθεί στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις Νέον» µέσω του πίνακα µεταβολών της Καθαρής Θέσης. Μεταβολές σε λογιστικές εκτιµήσεις αρχές Στην παρούσα περίοδο, η διοίκηση της εταιρείας, λόγω της εφαρµογής των.λ.π. και των.π.χ.π. έχει εφαρµόσει διαφορετικές λογιστικές αρχές σε ότι αφορά τα εξής: (α) Έξοδα εγκατάστασης (β) Κατηγοριοποίηση και αποτίµηση επενδύσεων εν έχουν γίνει µεταβολές σε λογιστικές εκτιµήσεις (π.χ. ωφέλιµη διάρκεια ζωής περιουσιακών στοιχείων) καθώς δεν υπήρχαν ουσιώδεις λόγοι που να επιβάλλουν τέτοιες µεταβολές. Για το χειρισµό των µεταβολών στις λογιστικές αρχές έχει επιλεχθεί η βασική µέθοδος του.λ.π. 8. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 3

4 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών Συγκριτική Πληροφόρηση Οι Οικονοµικές Καταστάσεις για την παρούσα περίοδο περιλαµβάνουν επίσης συγκριτική πληροφόρηση η οποία είναι : - Για τον Ισολογισµό η Για τα αποτελέσµατα η Για τις ταµειακές ροές η Για τον πίνακα µεταβολών της καθαρής θέσης η Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηµατικής δραστηριότητας Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πρώτη Εφαρµογή των.λ.π. &.Π.Χ.Π. Η εταιρεία συντάσσει για πρώτη φορά τις γενικού σκοπού Οικονοµικές της Καταστάσεις σύµφωνα µε τα.λ.π. και τα.π.χ.π. που ήταν εν ισχύ κατά την , κάνοντας και αναδροµική εφαρµογή αυτών. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συµφωνία της Καθαρής Θέσης της εταιρείας πριν και µετά από την εφαρµογή των.λ.π. &.Π.Χ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ποσά σε 31/12/ /06/ /12/2004 Καθαρή θέση όπως προγενέστερα είχε απεικονισθεί Μετοχικό κεφάλαιο , , ,00 ιαφορά έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο , , ,33 Αποθεµατικά , , ,44 Αποτελέσµατα χρήσεως εις νέον , ,48 0,00 Αποτελέσµατα περιόδου εις νέον 0, ,38 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης , , ,77 Προσαρµογές των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Απάλειψη εξόδων πρώτης εγκατάστασης , , ,16 Ακυρωθείσες σχηµατιζοµένων προβλέψεων 3.453, , ,67 Αναγνώριση υπεραξίας χαρτοφυλακίου ,06 0, ,03 Μείον : Αποτέλεσµα περιόδου βάσει Ελληνικών Προτύπων 0, ,38 0,00 Πλέον: Μέρισµα χρήσεως 2004 (από διανεµηθέντα κέρδη 2004) 0,00 0, ,00 Πλέον: Αποτελέσµατα περιόδου βάσει.λ.π. 0, ,67 0, , , ,54 Καθαρή θέση κατά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Μετοχικό κεφάλαιο , , ,00 ιαφορά έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο , , ,33 Αποθεµατικά , , ,44 Μη διανεµηθέντα κέρδη , , ,54 Σύνολο καθαρής θέσης , , ,31 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 4

5 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών Ποσά σε ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΕΡ Η ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Προηγούµενες Λογιστικές Αρχές Επίδραση της µετάβασης στα IFRS IFRS Προηγούµενες Λογιστικές Αρχές Επίδραση της µετάβασης στα IFRS 30/06/ /12/2004 Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 1.Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου ,78 0, , ,15 0, ,15 2.Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , , , , ,11 Σύνολο , , , , , ,26 0,00 απάνες διαχείρισης ,23 0, , ,15 0, ,15 Μικτό κέρδος , , , , , ,11 Πλέον: άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 2.358,72 0, ,72 406,00 0,00 406,00 Έξοδα ιοίκησης , , , , , ,68 Έξοδα ιάθεσης ,61 0, , ,81 0, ,81 Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη ,99 0, , ,27 0, ,27 Ανόργανα Έξοδα - Ζηµίες ,83 0, , ,28 0, ,28 Κέρδη / Ζηµίες από αποτίµηση επενδύσεων , ,99 0,00 0,00 0,00 Κέρδη προ Φόρων , , , , , ,61 Φόρος ενεργητικού ,40 0, , ,75 0, ,75 Καθαρό Κέρδος / Ζηµιά , , , , , ,86 IFRS ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 5

6 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών Ποσά σε Προηγούµενες Λογιστικές Αρχές ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 31/12/ /06/ /12/2004 Επίδραση της Προηγούµενες Επίδραση της Προηγούµενες Επίδραση της IFRS IFRS µετάβασης Λογιστικές µετάβασης Λογιστικές µετάβασης στα στα IFRS Αρχές στα IFRS Αρχές IFRS Ασώµατο πάγιο Ενεργητικό , ,77 351, , ,98 128, , , ,26 Ενσώµατο πάγιο Ενεργητικό 4.340,06 0, ,06 495,09 0,00 495, ,71 0, ,71 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7.751,40 0, , ,40 0, , ,40 0, ,40 Σύνολο µη κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , , , , , , , ,37 Απαιτήσεις ,32 0, , , , , , , ,81 Επενδύσεις , , , , , , , , ,97 Ταµείο και ισοδύναµα µετρητών ,96 0, , ,79 0, , ,29 0, ,29 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , , , , , , , ,07 Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού 2.476,29 0, , ,75 0, , ,94 0, ,94 Σύνολο Ενεργητικού , , , , , , , , ,38 Μερίσµατα Πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Υποχρεώσεις προς προµηθευτές ,12 0, , ,52 0, , ,30 0, ,30 Τρέχουσες υποχρεώσεις φόρων ,31 0, , ,90 0, , ,21 0, ,21 Τρέχουσες υποχρεώσεις ασφαλιστικών ταµείων 2.820,74 0, , ,44 0, , ,00 0, ,00 Πιστωτές διάφοροι και έξοδα οφειλόµενα ,08 0, , ,66 0, , , , ,45 Σύνολο Υποχρεώσεων ,25 0, , ,52 0, , , , ,96 Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 9.534,73 0, , ,09 0, , ,11 0, ,11 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 3.453, ,34 0, , ,34 0, , ,67 0,00 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Καταβεβληµένο κεφάλαιο ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,81 0, , ,81 0, , ,33 0, ,33 Αποθεµατικό Ν.1969/ ,20 0, , ,20 0, , ,44 0, ,44 Κέρδη εις νέον , , , , , ,45 0, , ,54 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , , , , , , ,31 Σύνολο Παθητικού , , , , , , , , ,38 IFRS ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 6

7 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του Ιστορικού Κόστους, εκτός από τις περιπτώσεις της αποτίµησης των επενδύσεων σε χρηµατοοικονοµικά µέσα. Οι βασικές λογιστικές αρχές παρουσιάζονται παρακάτω: (α) Έσοδα Οι Πρόσοδοι από το Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αναγνωρίζονται ως προς τα µερίσµατα κατά την ηµεροµηνία που αυτά έχουν καταστεί οριστικά µε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ως προς τους τόκους σε µια χρονική βάση ώστε να απεικονίζεται η κανονική απόδοση των επενδύσεων. (β) Αναγνώριση και απόσβεση Ενσώµατων και Ασώµατων περιουσιακών στοιχείων Η εταιρεία καταχωρεί κατά την αρχική αναγνώριση, αλλά και σε κάθε µεταγενέστερη αποτίµηση, τα ενσώµατα περιουσιακά της στοιχεία στο κόστος κτήσης τους και τα µειώνει µε τις ετήσιες αποσβέσεις καθώς και µε προβλέψεις για την περίπτωση πιθανής απαξίωσης τους. Το κόστος κτήσης των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνει τη τιµολογιακή αξία αγοράς τους πλέον των εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να αποκτηθούν και να έρθουν στην παρούσα θέση και κατάσταση στην εταιρεία. Η εταιρεία αποσβένει τα ενσώµατα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία χρησιµοποιεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της σκοπών ανάλογα µε το χρόνο ωφέλιµης ζωής τους, ο οποίος έχει οριστεί: - Για τα Έπιπλα και το λοιπό εξοπλισµό: σε 5 έτη - Για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές: σε 3,3 έτη Τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας καταχωρούνται κατά την αρχική τους αναγνώριση, αλλά και σε κάθε µεταγενέστερη αποτίµηση στην αξία κτήσης τους µειούµενα µε τις ετήσιες αποσβέσεις τους αλλά και µε προβλέψεις για περιπτώσεις πιθανής απαξίωσης. Η απόσβεση των ασώµατων περιουσιακών στοιχείων γίνεται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους η οποία έχει οριστεί σε 3,3 έτη. Η εταιρεία δεν κατέχει πάγια (ενσώµατα ή ασώµατα) περιουσιακά στοιχεία για επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς πλην αυτών που αναφέρονται παραπάνω. (γ) Κεφαλαιοποίηση Εξόδων Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν στην ίδρυση και πρώτη εγκατάσταση της εταιρείας καθώς και έξοδα που αφορούν σε µετεγκατάσταση αναγνωρίζονται σαν έξοδα κατά τη χρήση στην οποία προκύπτουν. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 7

8 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών (δ) Χρηµατοπιστωτικά µέσα και Επενδύσεις Τα Χρηµατοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό της εταιρείας όταν αυτή αναλαµβάνει τα συµβατικά οφέλη ή δεσµεύσεις του κάθε χρηµατοπιστωτικού µέσου. Οι απαιτήσεις εµφανίζονται µε τα ονοµαστικά ποσά τους µειούµενα για τυχόν περιπτώσεις επισφαλειών. Οι επενδύσεις της εταιρείας σε κινητές αξίες αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η συναλλαγή στο κόστος κτήσης τους το οποίο δεν περιλαµβάνει προµήθειες και λοιπά έξοδα αγορών. Τα έξοδα αυτά η εταιρεία κατά πάγια τακτική τα µεταφέρει στα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία αφορούν κατά το χρόνο που αυτά πραγµατοποιούνται. Οι επενδύσεις της εταιρείας κατηγοριοποιούνται είτε σαν «Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο» είτε σαν «ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» ανάλογα µε το σκοπό τους. Σε κάθε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, τα «ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» τα οποία αφορούν σε κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά αποτιµούνται στην τρέχουσα αξία τους. Τα «ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» τα οποία αφορούν σε κινητές αξίες που δεν συµµετέχουν σε οργανωµένη αγορά εµφανίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Ειδικές κατηγορίες κινητών αξιών που συµµετέχουν σε οργανωµένη αγορά αλλά τελούν υπό καθεστώς αναστολής ή άλλων περιορισµών περιλαµβάνονται στα«ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» και αποτιµώνται µε βάση την τελευταία τιµή κλεισίµατος που είναι διαθέσιµη. Το «Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο» αποτιµάται πάγια στην τρέχουσα αξία του. Οι µεταβολές στην τρέχουσα αξία των επενδύσεων της εταιρείας ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της περιόδου για την οποία συντάσσονται οι Οικονοµικές Καταστάσεις. (ε) Υποχρεώσεις Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας εµφανίζονται στον ισολογισµό µε την ονοµαστική τους αξία. (στ) Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά µέσα Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία κατέχει η εταιρεία αναγνωρίζονται σαν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και καταχωρούνται κατά την απόκτησή τους στην αξία κτήσης τους η οποία αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία των χρηµατικών διαθεσίµων για τη θέση που λήφθηκε και σε κάθε µεταγενέστερη ηµεροµηνία στην τρέχουσα αξία τους. Η διαφορά στην τρέχουσα αξία των παραγώγων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της περιόδου. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 8

9 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών (ζ) Φόροι Οι φόροι που αφαιρούνται από τα αποτελέσµατα της περιόδου αφορούν αποκλειστικά στον τρέχον φόρο εισοδήµατος. εν υπάρχουν αναβαλλόµενοι φόροι καθώς δεν προκύπτουν προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας του καθεστώτος φορολόγησης των εταιρειών του κλάδου. Ο τρέχον φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται σε κάθε τρίµηνο και καταβάλλεται ανά εξάµηνο. Ο συντελεστής φορολογίας είναι τρία τοις χιλίοις (3 ο / οο ) και εφαρµόζεται πάνω στο µέσο όρο των επενδύσεων, πλέον των διαθεσίµων της εταιρείας αποτιµηµένων σε τρέχουσες αξίες. (η) Παροχές στο προσωπικό Οι βραχυχρόνιες παροχές για το προσωπικό χρεώνονται όταν η σχετική υποχρέωση καθίσταται πληρωτέα. Για µακροχρόνιες παροχές προς το προσωπικό η εταιρεία υποχρεούται µόνο στην αποζηµίωση που ορίζεται από την εργατική νοµοθεσία λόγω παύσης της εργασιακής σχέσης ή λόγω συνταξιοδότησης. (θ) ιαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων Τα ιαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο της εταιρείας καθώς και τις καταθέσεις Όψεως. Τα ισοδύναµα διαθεσίµων αφορούν σε βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, άµεσα ρευστοποιήσιµες σε γνωστά ποσά µετρητών οι οποίες βρίσκονται τόσο κοντά στην ωρίµανση τους ώστε να διατρέχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. (ι) Κέρδη κατά µετοχή Η εταιρεία υπολογίζει τα βασικά κέρδη κατά µετοχή διαιρώντας τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και διαφορές φορολογικού ελέγχου µε το µεσοσταθµικό αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία. εν υπάρχουν µειωµένα κέρδη κατά µετοχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο.λ.π. 33, καθώς δεν υπάρχουν τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές αλλά και προνοµιούχες µετοχές. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 9

10 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε Σηµ. 01/01-30/06/ /01-30/06/ /04-30/06/ /04-30/06/2004 Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου , , , ,00 Κέρδη και Ζηµιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων , , , ,12 Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου , , , ,24 Μικτό αποτέλεσµα , , , ,88 Λοιπά έσοδα , , , ,58 Έξοδα διοίκησης , , , ,31 Έξοδα διάθεσης , ,61 844, ,50 Λοιπά έξοδα , , , ,34 Λειτουργικό αποτέλεσµα , , , ,31 Αποτέλεσµα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων , , , ,01 Κέρδη \ Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων , , , ,77 Αποτέλεσµα προ φόρων , , , ,46 Φόρος εισοδήµατος , , , ,11 Αποτελέσµα µετά από φόρους , , , ,57 Βασικά Κέρδη κατά µετοχή 0,19 0,02 0,15-0,01 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 10

11 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ποσά σε Σηµ. 30/06/ /12/2004 Ασώµατες ακινητοποιήσεις , ,26 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός , ,71 Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία) ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία , ,40 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , ,40 Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία) Λοιπές απαιτήσεις , ,81 Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία) , ,57 ιαθέσιµα και Ισοδύναµα διαθεσίµων , ,29 Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού , ,94 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού , ,38 Μετοχικό Κεφάλαιο , ,33 Λοιπά αποθεµατικά , ,44 Ίδιες Μετοχές ,50 0,00 Αποτελέσµατα εις Νέον , ,54 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,31 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,96 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού , ,11 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,38 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 11

12 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 12

13 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά σε 30/06/ /06/2004 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου( και αντίστοιχα) , ,66 Αύξηση / µείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 ιανεµηθέντα µερίσµατα ,00 0,00 Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ ευθείας στην καθαρή θέση , ,17 Κέρδη / ζηµιές περιόδου µετά από φόρους , ,67 Αγορές / πωλήσεις ιδίων µετοχών , ,00 Καθαρή θέση λήξης περιόδου ( και αντίστοιχα) , ,16 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 13

14 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 14

15 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Έσοδα χαρτοφυλακίου επενδύσεων Α. Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου Τα έσοδα της εταιρείας προκύπτουν από δυο πηγές: (α) Έσοδα από τόκους λογαριασµών όψεως και προθεσµίας (β) Μερίσµατα από επενδύσεις σε Μετοχικούς τίτλους Η ανάλυση των προσόδων στις παραπάνω πηγές έχει ως εξής: Ποσά σε 30/06/ /06/2004 Έσοδα από µερίσµατα τίτλων εσωτερικού , ,23 Έσοδα από µερίσµατα τίτλων εξωτερικού , ,81 Έσοδα από τόκους , , ΣΥΝΟΛΟ , ,78 Β. Κέρδη (Ζηµιές) από αγοροπωλησίες χρεογράφων Τα αποτελέσµατα των αγορών και πωλήσεων χρεογράφων αναλύονται παρακάτω: Ποσά σε 30/6/ /6/2004 Κέρδη/Ζηµίες α/π χρεογράφων εσωτερικού , ,00 Κέρδη/Ζηµίες α/π χρεογράφων εξωτερικού , ,20 Κέρδη/Ζηµίες α/π αµοιβαίων κεφαλαίων , ,43 Κέρδη/Ζηµίες από παράγωγα , , ΣΥΝΟΛΟ , ,48 Σηµειώνεται ότι τα Κέρδη από αγοροπωλησίες χρεογράφων για τη συγκριτική περίοδο σύµφωνα µε τα προηγούµενα τηρούµενα λογιστικά πρότυπα είχαν ανέλθει σε ,09. Επίσης υπάρχουν και λοιπά έσοδα ποσού ,28 ( ,71) που αφορούν έσοδα από συναλλαγµατικές διαφορές συνολικής αξίας ,92, έκτακτα κέρδη από εκποίηση παγίων συνολικής αξίας 124,32 και λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικής αξίας 16,04. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 15

16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών 2. Κόστος ιαχείρισης χαρτοφυλακίου Το κόστος για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της εταιρείας για την περίοδο ανήλθε σε ,14 ( : ,23). Το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο την ανερχόταν σε 24,5εκ. ( : 28,5εκ. ). Η ανάλυση του κόστους διαχείρισης ανάλογα µε τη φύση των δαπανών έχει ως εξής: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΞΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 01/01-30/06/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ Α/Π ΣΜΕ ,20 ΠΡΟΜΗΘ.ΟΡΤΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.808,95 ΠΡΟΜΗΘ.ΣΜΕ ΣΕ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 796,50 ΠΡΟΜΗΘ.FUTURE EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.100,00 ΠΡΟΜΗΘ.FUTURE EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 229,61 ΠΡΟΜΗΘ.FUTURE EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GBP 43,49 ΠΡΟΜΗΘ.ΟΡΤΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ $ 180,93 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Ε ,10 ΕΞΟ Α ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.381,30 ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 2.211,18 ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 19% 2.547,11 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Μ.Υ 300,00 ΦΟΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤ.ΤΟΚΩΝ 15% 137,74 ΦΟΡΟΣ 10% ΡΕΠΟΣ 687,60 ΦΟΡΟΣ 10% ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 4.536,09 ΦΟΡΟΣ ΠΩΛ.ΜΕΤ.ΕΞΩΤ.0,15% ,04 ΦΟΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤ.ΤΟΚΩΝ 10% 196,42 ΣΥΝ Ρ.ΣΕ ΕΠΑΓ.ΟΡΓΑΝ ,47 ΣΥΝ Ρ.ΣΕ ΕΠΑΓ.ΟΡΓΑΝ.19% 92,82 ΕΙΣΦΟΡΑ Χ.Α ,20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ/ΡΑΣ 2.404,11 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ/ΡΑΣ/ ΗΜΟΣΙΕΥΣ. 125,00 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ REUTERS ,54 ΣΥΝ Ρ.ΣΕ ΠΡΟΓΡ.ΧΡΗΜ.ΕΝΗΜ. 248,85 ΣΥΝ Ρ.ΧΡΗΜ.ΠΡΟΓΡ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 786,07 ΕΞΟ Α ΣΥΜ.& ΧΡΕΟΓΡΑΦ ,96 ΙΑΦ.ΕΞΟ Α Χ.Α.Α & ΑΠΟΘΕΤΗΡ. 663,40 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α 3.030,46 ΣΥΝΟΛΟ ,14 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 16

17 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΞΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 01/01-30/06/2004 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ. 78,54 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ Α/Π ΣΜΕ ,00 ΠΡΟΜΗΘ.ΟΡΤΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,61 ΠΡΟΜΗΘ.ΣΜΕ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 2.684,82 ΠΡΟΜΗΘ.ΣΜΕ ΣΕ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 867,30 ΠΡΟΜΗΘ.ΟΡΤΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9,79 ΠΡΟΜΗΘ. ΙΚ.ΕΞΩΤ.ΕURO 3.075,00 ΠΡΟΜΗΘ.FUTURE EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.155,00 ΠΡΟΜΗΘ.FUTURE EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GBP 21,35 ΠΡΟΜΗΘ.FUTURE EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 1.760,24 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Ε ,63 ΕΞΟ Α ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,19 ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 7.878,85 ΦΟΡΟΣ 7% repos 690,62 ΦΟΡΟΣ ΠΩΛ.ΜΕΤ.ΕΞΩΤ.0,3% ,71 ΦΟΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤ.ΤΟΚΩΝ 15% 482,90 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘ.15% 6.556,44 ΣΥΝ Ρ.ΣΕ ΕΠΑΓ.ΟΡΓΑΝ ,47 ΕΙΣΦΟΡΑ Χ.Α ,56 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ/ΡΑΣ 2.404,11 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ REUTERS ,95 ΣΥΝ Ρ.ΣΕ ΠΡΟΓΡ.ΧΡΗΜ.ΕΝΗΜ. 580,95 ΣΥΝ Ρ.ΧΡΗΜ.ΠΡΟΓΡ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 971,40 ΕΞΟ Α ΣΥΜ.& ΧΡΕΟΓΡΑΦ ,03 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α 430,77 ΣΥΝΟΛΟ ,23 3. Έξοδα ιοίκησης Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας ανάλογα µε τη φύση των δαπανών αναλύονται ως εξής: ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 01/01-30/06/2005 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,75 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ,00 AMOIB.& ΕΞΟ Α ΕΛΕΓΚΤΩΝ 1.281,68 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΕ ,92 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 18% 7.602,71 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 1.748,27 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 17

18 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ 276,40 ΕΝΟΙΚΙΑ ,78 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 467,60 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 3.212,70 Υ ΡΕΥΣΗ 94,20 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 576,86 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ 1.951,65 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.701,18 ΕΞΟ Α ΥΠΟ ΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞ ,89 ΣΥΝ Ρ.ΣΕ ΠΕΡΙΟ.-ΕΦΗΜΕΡ. 405,22 ΣΥΝ Ρ.ΣΕ ΠΡΟΓΡ.Η/Υ 277,25 ΣΥΝ Ρ.ΣΥΝΤ.Η/Υ 1.190,00 ΣΥΝ ΡΟΜΗ FAX 103,15 ΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 340,00 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ 869,91 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 272,52 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ,96 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 2.333,75 ΕΞΟ Α ΙΚΗΓΟΡΩΝ 188,00 ΙΑΦ.ΕΞΟ Α 366,46 ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5.819,48 ΠΡΟΒΛ.ΑΠΟΖΗΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 569,33 ΣΥΝΟΛΟ ,62 ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 01/01-30/06/2004 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,55 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ 4.140,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 18% 886,51 AMΟΙΒ.ΛΟΙΠ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ.18% 432,77 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΕ ,92 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 18% 5.507,06 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 1.953,79 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ 58,91 ΕΝΟΙΚΙΑ ,72 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 432,08 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2.374,70 Υ ΡΕΥΣΗ 244,50 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 522,86 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ 22,32 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.717,00 ΕΞΟ Α ΤΑΞΕΙ ΙΩΝ 703,76 ΕΞΟ Α ΥΠΟ ΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞ ,05 ΣΥΝ Ρ.ΣΕ ΠΕΡΙΟ.-ΕΦΗΜΕΡ. 510,45 ΣΥΝ Ρ.ΣΕ ΠΡΟΓΡ.Η/Υ 376,73 ΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 60,00 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 18

19 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ 351,30 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 150,09 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ,37 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 2.406,10 ΕΞΟ Α ΙΚΗΓΟΡΩΝ 303,00 ΙΑΦ.ΕΞΟ Α 73,62 ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.240,08 ΣΥΝΟΛΟ ,24 4. Έξοδα ιάθεσης Τα έξοδα διάθεσης της εταιρείας ανάλογα µε τη φύση των δαπανών αναλύονται ως εξής: ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΕΩΣ 01/01-30/06/2005 ΙΑΦ.ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΙΑΦΗΜ ,06 ΣΥΝΟΛΟ 8.806,06 ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΕΩΣ 01/01-30/06/2004 ΙΑΦ.ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΙΑΦΗΜ ,61 ΣΥΝΟΛΟ 4.281,61 Κατά την περίοδο η εταιρεία πραγµατοποίησε λοιπά έξοδα ποσού ,85 ( : ,83) τα οποία αφορούν έσοδα από συναλλαγµατικές διαφορές συνολικής αξίας ,85, λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα συνολικής αξίας 880,41 και λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων συνολικής αξίας 37, Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων Τα αποτελέσµατα (ζηµιές) της αποτίµησης του εµπορικού χαρτοφυλακίου καθώς και των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναλύονται ανά τίτλο στους πίνακες που ακολουθούν. Για τη συγκριτική περίοδο το αποτέλεσµα ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 19

20 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών της αποτίµησης του εµπορικού χαρτοφυλακίου καθώς και των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ανήλθε σε ,99, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσµα στην ενδιάµεση κατάσταση αποτελεσµάτων την σύµφωνα µε τα προηγούµενα τηρούµενα λογιστικά πρότυπα είχε ανέλθει σε ,68. Πίνακας επενδύσεων µε 30/06/2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Μέση Τιµή Κτήσεω ς Τιµή 30/06/05 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/06/2005 ( ) ιαφορά Αξίας Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,63 28, , , ,64 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) ,55 2, , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ,01 2, , ,10 226,60 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ,63 2, , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ,04 5, , , ,11 ΕΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ AE (ΚΟ) ,19 4, , , ,40 ATTICA GROUP ,91 2, , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,30 6, , , ,20 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ(ΚΟ) ,01 16, , , ,39 ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ,00 8, , , ,65 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΗ Α.Ε ,75 20, , , ,60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ,32 3, , ,80-349,60 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ HYATT REGENCY (ΚΟ) ,14 9, , , ,00 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΙ ΜΑ Α.Ε ,30 4, , , ,00 ΕΙ Η ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ,95 8, , , ,60 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 20

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οι συνηµµένες περιοδικές Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα