(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)"

Transcript

1 ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

2 Ξίλαθαο Ξεξηερνκέλσλ ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΚΔΙΥΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ... 5 ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ... 6 ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Απνινγηζκφο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε απφ 1/1/2009 κέρξη 31/12/ Πεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε Πεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ζήκεξα Ξξννπηηθέο Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ & θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο γηα ηε ρξήζε Γηάζεζε απνηειεζκάησλ Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Ινηπέο πιεξνθνξίεο ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Έλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Δπσλπκία Έδξα Ξνηφλ αθνξνχλ νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ξεξίνδνο θαη λφκηζκα Αληηθείκελν θαη δξαζηεξηφηεηεο Ππλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο Αθξηβνδίθαηε εηθφλα Γνκή ζεκεηψζεσλ Δηαηξεία κε κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Θξίζεηο

3 Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη κέζνδνη απνηίκεζεο γηα ηα απνζέκαηα Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Κέζνδνη απνηίκεζεο αμίαο θηήζεο Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα έζνδα Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θφζηνο δαλεηζκνχ Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα πξνβιέςεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο Βάζεηο Απνηίκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΙΞ Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο ηνκείο ηνπ ΓΞΣΑ Γεληθνί Θίλδπλνη Γεληθά γηα ηνπο θηλδχλνπο Ξηζησηηθνί θίλδπλνη Θίλδπλνη ξεπζηφηεηαο Θίλδπλνη αγνξάο ΑΛΑΙΠΖ ΞΝΙΝΗΞΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ θαζαξήο Θέζεο θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΞΟΝΡΞΝ Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 1) Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 1) Θαηαζηάζεηο Ρακεηαθψλ Ονψλ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 7) Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο, Κεηαβνιέο ησλ Ινγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Ιάζε (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 8) Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 16)

4 6.6 Ινγηζηηθή ησλ Θξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Θξαηηθήο πνζηήξημεο (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 20) Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 36) Ξξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΑΙΙΔΠ ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ

5 ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΚΔΙΩΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2009 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΔΛΥΠΖΠ ΑΓΟΝ ΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ ηελ 30/04/2010 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ζνπο ζην δηαδίθηπν, ζηελ δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο, Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. ΕΥΓΟΑΦΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Α.Γ.Ρ.Φ

6 ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο «ΔΛΥΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ» Έκθεςη επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταςτάςεων Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Ζνωςθσ «ΔΛΥΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ», που αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2009, τισ καταςτάςεισ ςυνολικϊν εςόδων, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και τθν περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και τισ λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. Ευθφνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ευθφνη του Ελεγκτή Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Ζνωςθσ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ Ζνωςθσ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων. Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. Γνώμη Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Ζνωςθσ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2009, τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιςτικών θεμάτων Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Παλαιό Φάλθρο, 06 Μαΐου 2010 Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ Δθμιτρθσ Ντηανάτοσ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

7 ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ξξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ θ.θ Κεηφρσλ ηεο «ΔΛΥΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ» Δπί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο Θχξηεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη, Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξάγξαθνο 3 θαη άξζξν 136 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 φπσο απηφ ηζρχεη, ζήκεξα ζαο ππνβάιινπκε ζηε Γεληθή Ππλέιεπζή ζαο ηελ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2009 ( ),θαζψο θαη ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο απηήο φπσο ζπληάρζεθαλ βάζε ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο, Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ, Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, Πεκεηψζεηο), θαζψο θαη ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή. Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ηεο ΔΛΥΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηε ρξήζε 2009 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζεκαληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηδίαο ρξήζεο, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ επφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε Απνινγηζκόο γηα ηελ θιεηόκελε ρξήζε από 1/1/2009 κέρξη 31/12/2009 Ππλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο: Ζ ρξήζε ηνπ 2009 θηλήζεθε ζεηηθά θαη έθιεηζε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά πξφηππα κε πιεφλαζκα 138 ρηιηάδεο επξσ. Νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο θαη πξνο ηξίηνπο είλαη Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο έρνπλ εμνθιεζεί νινζρεξψο νη νπνίεο πξνέξρνληαλ απφ αλαπξνζαξκνζκέλν δάλεην ηνπ έηνπο 2008 δφζεο ,73 πιένλ ηφθνη. Ρα βξάρππξφζεζκα δάλεηα αλέξρνληαλ ηελ ζε ,97. Θύθινο εξγαζηώλ: Ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 12,5 εθ. θαη αθνξά ηελ εκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ φπσο ιηπάζκαηα, ζπφξνη, θάξκαθα θαη εμνπιηζκφο, ηελ κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο βακβάθη, θαιακπφθη θαη ειηέο, ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο δηαρείξηζε αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ, αζθάιεηεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θ.ι.π.. Απνηέιεζκα πξν θόξσλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA): Πηελ παξνχζα ρξήζε ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε 261 ρηι. έλαληη αξλεηηθψλ 335 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Θαζαξά Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ: Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε θέξδε 138 ρηι. έλαληη απηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο πνπ ήηαλ 126 ρηι.. 7

8 Αλαπόζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηεο Δηαηξείαο: Ρα αλαπφζβεζηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Έλσζεο αλέξρνληαλ ζε πνζφ ρηι. θαη αληηζηνηρνχζαλ ζην 57% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο Έλσζεο. Απνζέκαηα: Ρα απνζέκαηα ηεο Έλσζεο αλέξρνληαλ θαηά ηελ ζε 4,8 εθ. Απαηηήζεηο θαη δηαζέζηκα: Ρν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Έλσζεο αλεξρφηαλ ζε 3,4 εθ. πνπ αληηζηνηρνχζε ζε πνζνζηφ 41% έλαληη 52% ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο: Θαηά ηε ρξήζε 2009 νη βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο αλέξρνληαλ ζε 4,3 εθ. πνπ απνηειεί ην 41% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Νη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε γεληθφ δαλεηζκφ πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θπξίσο αλαγθψλ. Σξεκαηννηθνλνκηθή Κόριεπζε (ίδηα πξνο μέλα θεθάιαηα): Ρν πνζνζηφ ηδίσλ πξνο μέλσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ Έλσζε αλήιζε ζε 209% ζηελ θιεηφκελε ρξήζε ζε ζρέζε κε πνζνζηφ 185% ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα: Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο Έλσζεο κεηψζεθαλ ζηε ρξήζε, απφ 175 ρηι. ην 2008 ζε 124 ρηι. ην Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ βαζηθώλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ: Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Έλσζεο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε θαη ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. πνζά ζε 31/12/ /12/2008 Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Καθξνπξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο Θέξδε / (Εεκηέο) πξν θφξσλ Θέξδε / (Εεκηέο) κεηά θφξσλ Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε Ζ ΔΑΠ εληφο ηνπ έηνπο 2009 εληάρζεθε ζηνλ αλαπηπμηαθφ Λ. 3299/2004 γηα επέλδπζε χςνπο ,00 κε επηρνξήγεζε ,00 (πνζνζηφ 40%) γηα ηελ ίδξπζε κνλάδαο παξαγσγήο βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ζήκεξα Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Έλσζεο. 8

9 1.4. Ξξννπηηθέο Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ & θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ηε ρξήζε 2010 Θίλδπλνο αγνξάο Νη ζπλαιιαγέο ηεο γίλνληαη θπξίσο ζε επξψ. Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δελ επεξεάδεη ηελ Έλσζε. Θίλδπλνο επηηνθίσλ Ιφγσ ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Έλσζεο πθίζηαηαη θίλδπλνο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ. Ζ Έλσζε ιφγσ ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο γεσξγίαο αλαγθάδεηαη λα δηαηεξεί πςειέο ρξεκαηνδνηήζεηο κε απνηέιεζκα λα εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο. Ξηζησηηθόο θίλδπλνο Ζ Έλσζε εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ απσιεηψλ. Αζθαιψο έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αιιά ειεγρφκελεο. Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ζ Γηνίθεζε ηεο Έλσζεο εθηηκά φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζεί ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δμάξηεζε από πξνκεζεπηέο Ζ εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε πνιππιεζή αξηζκφ πξνκεζεπηψλ Γηάζεζε απνηειεζκάησλ Ζ Έλσζε ζηε ρξήζε 1/1/ /12/2009 παξνπζηάδεη θέξδε ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπφκελεο νηθνλκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Ρν απνηέιεζκα κεηά θφξσλ ηεο ρξήζεο κεηαθέξζεθε ζε πίζησζε ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ. Πεκεηψλεηαη πσο ε Έλσζε ζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ εκθαλίδεη δεκίεο πνζνχ (137) ρηι. πεξίπνπ, πνπ κεηαθέξζεθαλ ζε ρξέσζε ηεο θαζαξή ζέζεο Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Νη παξαθάησ ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα απνηεινχλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κε ηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ κειψλ Γ.Π , ,68 Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ Γεληθήο Ππλέιεπζεο 1.918, , , , Ινηπέο πιεξνθνξίεο Θαηερόκελα ρξεόγξαθα Ζ Έλσζε θαηέρεη κεηνρέο ηεο ΑΡΔ Bank θαη κε εηζεγκέλσλ γεσξγηθψλ, θπξίσο, ζπλεηαηξηζκψλ. Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα Ζ Έλσζε δελ θαηείρε ηελ ζπλάιιαγκα. 9

10 Αθίλεηα Ζ Έλσζε θαηέρεη αθίλεηα, ζε πιήζνο πεξηνρψλ, ηα νπνία γεληθά κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο, α. νηθφπεδα θαη β. θηίξηα Αλαιπηηθφηεξα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο νηθφπεδα, αγξνηεκάρηα θαη γήπεδα ζπλνιηθήο έθηαζεο ,40 ζηξ. θαη απνζήθεο, εξγνζηάζηα θαη γξαθεία ζπλνιηθήο έθηαζεο ηκ. Ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ Ζ Έλσζε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο έθζεζεο δηέζεηε 26 ππνθαηαζηήκαηα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πεξηνρέο Καηαξάγθαο, Δπελνρψξη, Λαχπαθηνο, Θαηνρή, Λενρψξη, θηι) θαη 7 απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πεξηνρέο Νξεηλή Λαππαθηία, Ξαιαηνκάληλα, θηι). Θνηλσληθόο απνινγηζκόο Ξξνζσπηθφ Πηελ Έλσζε απαζρνιήζεθαλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηε ρξήζε πνπ πέξαζε 175 άηνκα (κφληκνη ή επνρηθνί). 10

11 1.ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 1.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Έλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Δπσλπκία Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθνξνχλ ηελ Έλσζε κε ηελ επσλπκία "Έλσζε Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Κεζνινγγίνπ Λαππαθηίαο" Έδξα Ζ "Έλσζε Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Κεζνινγγίνπ Λαππαθηίαο" έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ, ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1938, θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Κεζνιφγγη, νδφο Λαππάθηνπ 65 ΡΘ 30200, ελψ ν δηθηπαθφο ηεο ηφπνο απφ ηνλ νπνίν κπνξεί ν θάζε ελδηαθεξφκελνο λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε θαη ην ειεθηξνληθφ ηεο ηαρπδξνκείν είλαη Ξνηόλ αθνξνύλ νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη νη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο Ξεξίνδνο θαη λόκηζκα Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ κέρξη Ρα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηέο ζε Δπξψ ( ), εθηφο αλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη Αληηθείκελν θαη δξαζηεξηόηεηεο Ππλνπηηθά ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο Έλσζεο είλαη ε ζηήξημε ησλ κειψλ ηεο πξσηνβάζκησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζκέλσλ αγξνηψλ ζηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη είλαη: α) Δκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ φπσο ιηπάζκαηα, ζπφξνη, θάξκαθα θαη εμνπιηζκφο, β) Κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο βακβάθη, θαιακπφθη θαη ειηέο, γ) Ξαξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο δηαρείξηζε αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ, αζθάιεηεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θ.ι.π Ππλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Έλσζεο, δελ ππάξρεη έλδεημε πνπ λα ακθηζβεηεί ηελ νξζφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο αξρήο Αθξηβνδίθαηε εηθόλα Πεκεηψλεηαη φηη ε δηνίθεζε, έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο Έλσζεο. 11

12 1.1.8 Γνκή ζεκεηώζεσλ Νη ζεκεηψζεηο είλαη νξγαλσκέλεο ζπζηεκαηηθά, κε ηξφπν πνπ ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί κε επρέξεηα λα αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί. Γνκνχληαη ζε θεθάιαηα ησλ νπνίσλ ε ζεηξά θαη ην πεξηερφκελν έρνπλ σο εμήο: 1) Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο: Γίλεηαη εηζαγσγή θαη παξέρνληαη νξηζκέλεο γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ην ΓΙΞ 1. 2) Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο: Δκθαλίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 3) Ινγηζηηθέο Αξρέο: Αλαθέξνληαη θαηά πξφηππν νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη 4) Θίλδπλνη: Γίλνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά θαηεγνξία 5) Αλάιπζε ππνινίπσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: Αλαιχνληαη ηα ππφινηπα Ηζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ 6) Γλσζηνπνηήζεηο θαηά πξφηππν: Ξαξέρνληαη φιεο νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαη 7) Άιιεο γλσζηνπνηήζεηο: Ξαξέρνληαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ άιιεο αξρέο, εθηφο εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη απφ πξφηππα Δηαηξεία κε κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο. Κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη αφξηζηε δηάξθεηα, αιιά ε παξάηαζή ηεο απαηηεί κφλν απφθαζε ηεο Γ.Π. ησλ ζπλεηαίξσλ, κε θαηαζηαηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία. 12

13 2.ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 2.1 Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο Πεκεηώζεηο ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Ινηπέο Απαηηήζεηο Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πύλνιν ελεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο Ππλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο Ινηπά απνζεκαηηθά Θέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Ξξνβιέςεηο/ Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο Ινηπέο ππνρξεψζεηο Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνρξεψζεηο επηδνηήζεσλ Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ Πύλνιν ππνρξεώζεσλ Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

14 2.2 Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ Ππλνιηθά έζνδα Πεκεηώζεηο Ξσιήζεηο Θφζηνο Ξσιεζέλησλ Κηθηό Θέξδνο Ινηπά έζνδα Έμνδα δηάζεζεο Έμνδα δηνίθεζεο Ινηπά έμνδα Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Θέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο Θαζαξά θέξδε/ (δεκίεο) ρξήζεο Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα / έμνδα Πεκεηώζεηο Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ κεησηηθά ηεο Θαζαξήο ζέζεο Θαζαξά ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΗΘΑ ΠΛΝΙΗΘΑ ΔΠΝΓΑ ΣΟΖΠΖΠ

15 2.3 Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ Θ α η ά ζ η α ζ ε Ρ α κ η α θ ώ λ Ο ν ώ λ Άκεζε Κέζνδνο Α λ ά ι π ζ ε 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο Ξιεξσκέο γηα αγνξέο, δαπάλεο επηρ/ζεο Ξιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθψλ) θφξσλ Ρφθνη πιεξσζέληεο Πύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Ξιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ Ξιεξσκέο γηα ηελ αγνξά ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θ.ιπ. 0 0 Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θ.ιπ. 0 0 Ξιεξσκέο γηα ηελ αγνξά επελδπηηθψλ ηίηισλ (κεηνρψλ, αμηνγξάθσλ) 0 0 Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ (κεηνρψλ, αμηνγξάθσλ) 0 0 Ρφθνη εηζπξαρζέληεο Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα Πύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην 0 0 Ξιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 0 0 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 0 Δίζπξαμε απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ Πύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) Θαζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

16 2.4 Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Θεθάιαην Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο Ινηπά Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα ζε λέν Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα 1/1-31/12/ ( ) Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο Αχμεζε Δηαηξηθνχ Θεθαιαίνπ 0 Ππλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Έζνδν ( ) πόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα 1/1-31/12/ Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο Αχμεζε Δηαηξηθνχ Θεθαιαίνπ 0 Ππλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Έζνδν πόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

17 3. ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) ζε εχινγεο αμίεο κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Έλσζεο. Νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ αθφινπζε ελφηεηα. Ρν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ θαηλνχξηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ) ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Ζ Έλσζε εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ ). Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηεο πεξηφδνπ. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Θξίζεηο Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο Έλσζεο (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε:

18 Απνζέκαηα Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, ε δηνίθεζε ιακβάλεη ππ φςηλ ηελ πην αμηφπηζηε απφδεημε ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηίκεζε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθνχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο ηηκέο. Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ ηελ Γηνίθεζε λα ζρεκαηίδεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ζ Έλσζε αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. Πε ελφηεηα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο. Δθηίκεζε απνκείσζεο Ζ Έλσζε ειέγρεη γηα ηπρφλ απνκείσζε θαη εξεπλά ηα γεγνλφηα ή ηηο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο θπξίσο ζηα απνζέκαηά ηεο. Δάλ απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη αλάγθε γηα απνκείσζε, ε κέηξεζε ηεο απνκείσζεο απαηηεί εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο γηα θάζε αλαγλσξηδφκελν ελζψκαην ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ξξνβιέςεηο Νη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Νη εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ, ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε. 18

19 Δλδερόκελα γεγνλόηα Ζ Έλσζε εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο έλσζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Ξαξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Έλσζεο ζην κέιινλ. Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ Ζ δηνίθεζε ηεο Έλσζεο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ε δηνίθεζε ηεο Έλσζεο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ρα αλαπφζβεζηα ππφινηπα αλαιχνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο. 3.1 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη κέζνδνη απνηίκεζεο γηα ηα απνζέκαηα Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα απνζέκαηα, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα Αξ Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή Δπηγξακκαηηθά Απνηίκεζε απνζεκάησλ πνηίκεζε πξψησλ πιψλ Ξξνβιέςεηο ππνηίκεζεο θαη αληηζηξνθή ηνπο Κεξηζκφο Πηαζεξψλ Γεληθψλ Δμφδσλ Ξαξαγσγήο Κεξηζκφο Κεηαβιεηψλ Γεληθψλ Δμφδσλ Ξαξαγσγήο Θφζηνο ζπκπαξαγψγσλ Απνηίκεζε ππνπξντφλησλ θαη ππνιιεηκκάησλ Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα απνζέκαηα Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο Ρα απνζέκαηα απνηηκνχληαη θαηαξρήλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, θαηά είδνο ή νκάδα ζπγγελψλ εηδψλ, ζηε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ Θφζηνπο ηνπο θαη ηεο Θαζαξήο Οεπζηνπνηήζηκεο Αμίαο ηνπο Νη πξψηεο χιεο θ.ι.π, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε πξντφληα, θαη' αξρήλ δελ ππνηηκνχληαη, φζν ην πξντφλ πνπ ζα παξαρζεί εθηηκάηαη φηη ζα έρεη Θφζηνο Απνζεκάησλ κηθξφηεξν απφ ηελ Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία. Αλ ππάξμεη ιφγνο ππνηίκεζεο πξψησλ πιψλ θ.ι.π., απηή γίλεηαη ζην Θφζηνο Αληηθαηάζηαζεο Γηα ηα απνζέκαηα πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζε Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία δηελεξγείηαη πξφβιεςε ππνηίκεζεο. Θάζε θνξά πνπ ζπληάζζνληαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, εμεηάδεηαη ε Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία θαη είλαη δπλαηή ε αληηζηξνθή ηεο πξφβιεςεο Ρα Πηαζεξά Γεληθά Έμνδα Ξαξαγσγήο, κεξίδνληαη κε βάζε ηελ θαλνληθή δπλακηθφηεηα. Αλ ε πξαγκαηηθή παξαγσγή απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηελ Θαλνληθή Γπλακηθφηεηα, γίλνληαη ηαθηνπνηήζεηο ζηνπο κεξηζκνχο ψζηε ε επηβάξπλζε λα γίλεη κε βάζε ηελ Θαλνληθή Γπλακηθφηεηα θαη νη δηαθνξέο λα επηδξάζνπλ άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη φρη ζην θφζηνο παξαγσγήο Ρα Κεηαβιεηά Γεληθά Έμνδα Ξαξαγσγήο, κεξίδνληαη κε βάζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα (κεηξήζεηο) Γηα ηα ζπκπαξάγσγα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεξίδεηαη ινγηθά γηα ην θάζε είδνο, κε βάζε πάγηεο αξρέο κεξηζκνχ Ρα πνπξντφληα θαη πνιιείκκαηα, απνηηκνχληαη ζηελ Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία θαη ην πνζφ απηφ αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εηνίκσλ 19

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα