28 ÉÏÕÍÉÏÕ ,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ 6 - Ô.Ê ÁÈÇÍÁ ÐÙËÇÓÇ ÅÍÁÍÔÉ ÅÕÑÙ ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 1,2458 ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 0,8013 ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 99,446 ÖÑÁÃÊÏ ÅËÂÅÔÉÁÓ 1,2017 ÁÑ. ÖÕËËÏÕ ÅÔÏÓ 36ï ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ ,59 ÅÕÑÙ ÓÄÏÅ Πολιτικό λαβράκι Γεγονός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη «δεμένη» υπόθεση του ΣΔΟΕ στην έρευνα που διεξάγεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτικών προσώπων. Σε λογαριασμό αντιδημάρχου στη Στερεά Ελλάδα έχουν εντοπιστεί 3 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει με βάση τα εισοδήματά του. Σημειώνεται ότι το ΣΔΟΕ πραγματοποιεί ελέγχους σε 500 πολιτικά πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται τέως βουλευτές, δήμαρχοι και σύμβουλοι αιρετών. ÓÅÂ Η οικονοµία σε νεκρό σηµείο Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από τους εταίρους της, αλλά αν επιδείξει αποφασιστικότητα στην άμεση υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών στις οποίες έχει δεσμευτεί, η Ευρώπη θα ανταποκριθεί θετικά, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που δημιουργεί στη χώρα η βαθιά ύφεση και η υψηλή ανεργία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Herman van Rompuy, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso και τον Επίτροπο αρμόδιο για τα οικονομικά θέματα κ. Olli Rhen. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε στους ευρωπαίους συνομιλητές του ότι το ίδιο το μνημόνιο προβλέπει τη δυνατότητα τακτικής αναθεώρησης στόχων και προτεραιοτήτων. Αυτό, σήμερα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη καθώς η οικονομία βρίσκεται σε «νεκρό σημείο» και η κοινωνία σε αναταραχή. ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ Καταδίκη της λιτότητας Με τρία ψηφίσματα της, η Ολομέλεια της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης καταδίκασε τη μονόπλευρη λιτότητα που επιβάλλουν στους λαούς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα ότι οι πολιτικές λιτότητας συνιστούν έναν εν δυνάμει κίνδυνο για τη δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρώπη.Ο εισηγητής της πρώτης έκθεσης «Μέτρα λιτότητας-ένας κίνδυνος για τη δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα», Γερμανός βουλευτής της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς Αντρέϊ Γιούνκο, υποστήριξε ότι η υπερχρέωση των τραπεζών και οι αποφάσεις που ελήφθησαν από το 2008 μέχρι σήμερα οδήγησαν στη σημερινή διόγκωση των δημόσιων χρεών ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ Άνοδος µε χαµηλό τζίρο Ανοδικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά στην χθεσινή συνεδρίαση, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας. Στηρίγματα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ, της Eurobank, της Τιτάν και των ΕΛΠΕ. Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται τώρα στην Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 579,69 μονάδες σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,67 %. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 31,797 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 44 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές ÓÅ ÔÅÍÔÙÌÅÍÏ Ó ÏÉÍÉ Ç ÅÕÑÙÆÙÍÇ ÄÉ ÁÓÌÅÍÇ Ç Å.Å. ÓÔÇÍ ÐÉÏ ÉÓÔÏÑÉÊÇ ÓÕÍÏÄÏ ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé Ùò ôçí ðéï êñßóéìç ßóùò Óýíïäï ÊïñõöÞò óôçí éóôïñßá ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò áñáêôþñéóå ôçí óçìåñéíþ ï ãåíéêüò äéåõèõíôþò ôïõ Äéåèíïýò ñçìáôïðéóôùôéêïý Éíóôéôïýôïõ (IIF), Ôóáñëò ÍôáëÜñá, ðñïåéäïðïéþíôáò üôé äéáêõâåýåôáé ôï ìýëëïí ôçò Åõñþðçò. Ç Åõñþðç ðçãáßíåé äéáóìýíç ðñïò ôçí êñßóéìç Óýíïäï ÊïñõöÞò. Ç ðñïóðüèåéá ôùí ôåóóüñùí êïñõöáßùí Åõñùðáßùí èåóìéêþí ðáñáãüíôùí íá ðáñïõóéüóïõí Ýíá ó Ýäéï ìåôüâáóçò ðñïò ôçí ïéêïíïìéêþ, ôñáðåæéêþ êáé ðïëéôéêþ åíïðïßçóç ôçò ÅÅ ìïéüæåé íá ðýöôåé óôï êåíü, êáèþò Þäç ïé äýï ìåãáëýôåñåò ïéêïíïìßåò ôçò Åõñùæþíçò åîýöñáóáí áíïéêôü ôçí áíôßèåóþ ôïõò. Ôï ìåí Âåñïëßíï óêëçñáßíåé ôç óôüóç ôïõ ìå åðßêåíôñï ôçí ðåñéâüçôç ðëýïí Ýêäïóç åõñùïìïëüãïõ, ïé äå þñåò ôïõ Íüôïõ, ìå ðñþôç ôçí Éôáëßá, äåß íïõí Ýôïéìåò íá ôñáâþîïõí ôçí áíôéðáñüèåóç óôá Üêñá. Ôõðþóôå ñþìá ãéáôß áíüìáóôå «Äåí õðüñ åé êáìßá Üëëç åðéëïãþ åêôüò áðü ôï ôýðùìá ñþìáôïò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò êñßóçò. Ôåëåßá». Áõôü ôïíßæåé ç Credit Suisse êáé åðéóçìáßíåé üôé ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá ìðïñåß íá åðéóôñýøåé óôçí áíüðôõîç ìüíï åüí êáé ç Åõñþðç êáé ïé ÇÐÁ õéïèåôþóïõí ìáæß, ðéï áëáñþ íïìéóìáôéêþ ðïëéôéêþ, óõìðåñéëáìâáíïìýíùí ðåñéóóüôåñùí ìýôñùí ðïóïôéêþò. Ç Credit Suisse õðïãñáììßæåé üôé ç áíüðôõîç, Þ ìüëëïí ç Ýëëåéøç ôçò, öáßíåôáé üôé ðëýïí åßíáé Ýíá óïâáñüôáôï ðñüâëçìá ü é ìüíï óôçí Åõñþðç áëëü êáé óôéò ÇÐÁ, üðïõ öáßíåôáé íá Ý åé óôáìáôþóåé. Ôïõò ôåëåõôáßïõò äýï ìþíåò, ç ðñáãìáôéêþ ìåãüëç áíçóõ ßá ôùí áãïñþí, åßíáé ç åðéâñüäõíóç ôçò ãåñìáíéêþò ïéêïíïìßáò. ÍôáëÜñá: Õðåñâïëéêïß ïé üñïé ãéá ôçí ÅëëÜäá ÕðåñâïëéêÜ óêëçñïýò áñáêôçñßæåé ôïõò üñïõò äçìïóéïíïìéêþò ðñïóáñìïãþò ðïõ åðéâëþèçêáí óôçí ÅëëÜäá ï äéåõèõíôþò ôïõ Äéåèíïýò ñçìáôïðéóôùôéêïý Ôáìåßïõ (IIF), Ôóáñëò ÍôáëÜñá. Ï äéåõèõíôþò ôïõ IIF, åðéóçìáßíåé üôé «ç åðéèõìßá ãéá äçìïóéïíïìéêþ ðåéèáñ ßá Þôáí ôüóï éó õñþ, þóôå áíüãêáóáí ôç þñá íá óößããåé üëï êáé ðåñéóóüôåñï ôï æùíüñé» êáé æçôü íá äïèåß óôéò þñåò ìå ðñüâëçìá ðåñéóóüôåñïò ñüíïò ãéá ôç ìåßùóç ôùí åëëåéììüôùí ôïõò. «Áõôü, áðü ïéêïíïìéêþò áðüøåùò, åßíáé ëüèïò. ¼ôáí ó Ýíá ðëïßï áöáéñåßò óõíå þò áýñá áðü ôá ðáíéü ôïõ, êüðïéá óôéãìþ èá áêéíçôïðïéçèåß. Ôï åßäáìå íá óõìâáßíåé áõôü óôçí ÅëëÜäá êáé ôï âëýðïõìå ôþñá êáé óôçí Éóðáíßá êáé ôçí Ðïñôïãáëßá. Ïé Åõñùðáßïé èá ðñýðåé íá äþóïõí óôéò ðëçôôüìåíåò þñåò êüðùò ðåñéóóüôåñï ñüíï ãéá ôç ìåßùóç ôùí åëëåéììüôùí», ðñïóèýôåé. Õðïëïãßæåé äå üôé ç åðéìþêõíóç ôùí äçìïóéïíïìéêþí óôü ùí ãéá ôçí ÅëëÜäá èá êüóôéæå ðåñßðïõ 20 äéó. åõñþ. «Óå óýãêñéóç ìå ôá ðïóü, ôá ïðïßá Þäç åðåíäýèçêáí, áõôü ôá ñþìáôá äåí åßíáé ðïëëü. UBS: Η Ελλάδα χρειάζεται νέο «κούρεµα» 70% Ç ÅëëÜäá ñåéüæåôáé ðåñéóóüôåñï «êïýñåìá» ôïõ ñýïõò ôçò ãéá íá åðáíýëèåé óå âéþóéìç ôñï éü, åíþ óýìöùíá ìå ôéò åêôéìþóåéò ðéèáíüí ôï haircut íá öôüóåé óôï 70%, åðéóçìáßíåé ç UBS. ÌÜëéóôá áíáìýíåé Ýíá íýï ðéóôùôéêü ãåãïíüò áñãüôåñá ìýóá óôï 2012 Þ óôéò áñ Ýò ôïõ 2013, ùò áðïôýëåóìá ôçò äéáäéêáóßáò áíáäé- Üñèñùóçò ñýïõò. Ïé áíáëõôýò ôçò UBS ðåñéìýíïõí ðýìðôï ñüíï ýöåóçò ãéá ôçí åëëçíéêþ ïéêïíïìßá ôï 2012, åîáéôßáò ôçò ðïëéôéêþò ðïõ áóêåßôáé. Ç êáèõóôýñçóç ôçò åöáñìïãþò ôùí ìåôáññõèìßóåùí èá ðñïêáëýóåé íýïõò êéíäýíïõò êáé ðñïêëþóåéò óôçí åëëçíéêþ ïéêïíïìßá. Ï êßíäõíïò åîüäïõ ôçò þñáò áðü ôï åõñþ èá åðáíýëèåé áñãüôåñá ìýóá óôï Ýôïò, Þ óôéò áñ Ýò ôïõ åðüìåíïõ, üôáí ç Ôñüéêá èá ðéýæåé ãéá ðåñéóóüôåñåò ìåôáññõèìßóåéò, óýìöùíá ìå ôçí åëâåôéêþ ôñüðåæá.

2 ÃÅÍÉÊÇ 2 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÐÏËÉÔÉÊÇ Óôï «ìéêñïóêüðéï» ôçò äéêáéïóýíçò ôá äüíåéá ôùí êïììüôùí Óôï óôü áóôñï ôçò ïéêïíïìéêþò åéóáããåëßáò Ý ïõí ôá äüíåéá ôùí ðïëéôéêþí êïììüôùí êáé ôï åðüìåíï äéüóôçìá ðåñéóóüôåñá áðü 150 Üôïìá, óôåëý ç ôñáðåæþí, áíáìýíåôáé íá êáôáèýóïõí óôï ðëáßóéï ôçò ðñïêáôáñêôéêþò Ýñåõíáò ãéá ôéò äáíåéïäïôþóåéò ôùí ðïëéôéêþí êïììüôùí ôçí ðåñßïäï Ç ðñïêáôáñêôéêþ Ýñåõíá ðïõ îåêßíçóå ìå áöïñìþ êáôáããåëßåò ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Óõììá ßáò, áëëü êáé äçìïóéåýìáôá ôïõ Ôýðïõ, óýìöùíá ìå ôá ïðïßá ôá êüììáôá ëüìâáíáí äüíåéá áðü ôñüðåæåò ìå åããýçóç ôéò ìåëëïíôéêýò êñáôéêýò åðé ïñçãþóåéò, âñßóêåôáé óôçí ôåëéêþ åõèåßá. Áíôéêåßìåíï ôçò ðñïêáôáñêôéêþò Ýñåõíáò åßíáé íá åîåôáóôåß åüí Ý åé ôåëåóôåß ôï áäßêçìá ôçò áðéóôßáò, êáèþò êáé åüí ôá äüíåéá ðïõ ëüìâáíáí ôá ðïëéôéêü êüììáôá Þôáí åðéóöáëþ. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ôá óôïé åßá ðïõ Ý ïõí óõãêåíôñþóåé ùò ôþñá ïé ïéêïíïìéêïß åéóáããåëåßò êáôáäåéêíýïõí üôé ç ðëåéïíüôçôá ôùí äáíåßùí äüèçêå óôá êüììáôá åí ìýóù äçìïóéïíïìéêþò êñßóçò, ôï 2010 êáé ôï 2011, åíþ ôçí åðßìá ç äéåôßá ç Í.Ä. êáé ôï ÐÁÓÏÊ åìöáíßæïíôáé íá Ý ïõí ëüâåé äüíåéá ðïõ îåðåñíïýí ôá 100 åêáô. åõñþ. Íá ðáãþóïõí ïé äéáäéêáóßåò äéáêïðþò ñåýìáôïò æþôçóå ï Áë. Ôóßðñáò Ùò êïéíùíéêü áãáèü ôï ïðïßï äåí åßíáé äõíáôü íá óôåñïýíôáé ôá íïéêïêõñéü, áñáêôþñéóå ôï çëåêôñéêü ñåýìá ï åðéêåöáëþò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ï ïðïßïò óõíáíôþèçêå èåò ìå ôïí ðñüåäñï êáé äéåõèýíïíôá óýìâïõëï ôçò ÄÅÇ Áñèïýñï Æåñâü. Ãéá ôï èýìá ôùí ôéìïëïãßùí ñåýìáôïò, ï ê. Æåñâüò åðáíýëáâå üôé ç åðé åßñçóç äåí èá æçôþóåé áõîþóåéò, áëëü èá ðáñïõóéüóåé óôï õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ôçí êáôüóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôçí áãïñü åíýñãåéáò ðñïêåéìýíïõ íá ëçöèïýí áðïöüóåéò. Ï ðñüåäñïò ôçò ÄÅÇ äéáâåâáßùóå, åðßóçò, üôé äåí ôßèåôáé èýìá åðüñêåéáò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò ãéá ôç èåñéíþ ðåñßïäï, ïðüôå ç æþôçóç ñåýìáôïò áõîüíåôáé åðï éáêü. ÌåôÜ ôï ôýëïò ôçò óõíüíôçóçò ï ê. Ôóßðñáò óçìåßùóå ðùò «Ýíá ìåãüëï ìýñïò ôïõ ðëçèõóìïý âñßóêåôáé, äõóôõ þò, óôá üñéá ôçò ïéêïíïìéêþò áíý åéáò ìå áäõíáìßá åðéâßùóçò. íåñãïé, áìçëüìéóèïé, áìçëïóõíôáîéïý ïé âñßóêïíôáé êüôù áðü ôá üñéá ôçò öôþ åéáò» êáé ôüíéóå üôé «ãéá áõôü ôá êïììüôéá ôïõ ðëçèõóìïý ðñýðåé íá õðüñîåé ìýñéìíá, ïýôùò þóôå íá Ý ïõí äõíáôüôçôá ðñüóâáóçò óå Ýíá êïéíùíéêü áãáèü áðïëýôùò áðáñáßôçôï ãéá ôçí åðéâßùóç, üðùò åßíáé ôï çëåêôñéêü ñåýìá». Ï ê. Ôóßðñáò æþôçóå «áðü ôïí ðñüåäñï ôçò ÄÅÇ, ìéáò åðé åßñçóçò ðïõ Ý åé õøçëü äåßêôç êïéíùíéêþò åõèýíçò êáé ôï Ý åé áðïäåßîåé äéá ñïíéêü, íá ðáãþóåé ôéò äéáäéêáóßåò äéáêïðþò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò, ìý ñéò üôïõ öýñïõìå ôï èýìá óôç íýá ÂïõëÞ», ãéá íá áðïöáíèåß ïñéóôéêü ãéá ôï æþôçìá áõôü. ÐáñÜëëçëá, áñáêôþñéóå ôï æþôçìá ùò áìéãþò ðïëéôéêü, ëýãïíôáò üôé áõôü «äåí Üðôåôáé óôåíü ôùí áñìïäéïôþôùí ôçò äéïßêçóçò êáé ôçò äéåýèõíóçò ôçò ÄÅÇ». Óå ôñï éü áíáãêáóôéêþí áëëáãþí ìðáßíåé ôï ÐÁÓÏÊ ÑéæéêÝò áëëáãýò óôï ÐÁÓÏÊ áíáêïßíùóå ï ðñüåäñïò ôïõ êüììáôïò ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò ìéëþíôáò óôçí óõíåäñßáóç ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ êüììáôïò, ôïíßæïíôáò ìå íüçìá ôïí äéá ùñéóìü ôçò èýóçò ôïõ ÐÁÓÏÊ áðü ôç ÍÄ ðáñü ôçí óõíåñãáóßá ôïõò óôçí êõâýñíçóç åèíéêþò óùôçñßáò. Áíáöåñüìåíïò óôï ìýëëïí ôïõ ÐÁÓÏÊ, ï ê. ÂåíéæÝëïò åßðå ðùò «ïé åêëïãýò áõôýò óçìáôïäüôçóáí ôï ôýëïò ôïõ ÐÁÓÏÊ üðùò ôï îýñáìå ôá ôåëåõôáßá ñüíéá» êáé ðñüóèåóå üôé «üëïé åßìáóôå Ýôïéìïé íá ãñüøïõìå ôç äéêþ ìáò éóôïñßá». Ï ê. ÂåíéæÝëïò áíáêïßíùóå üôé êïéíïâïõëåõôéêïß åêðñüóùðïé óôï ÐÁÓÏÊ áíáëáìâüíïõí ï ê. Ìé Üëçò ñõóï ïúäçò êáé ç êõñßá Åýç ñéóôïöéëïðïýëïõ. ÐáñÜëëçëá, ãíùóôïðïßçóå ðùò âïõëåõôýò ôïõ ÐÁÓÏÊ èá ðáñáêïëïõèïýí óôåíü ôï Ýñãï ôçò êõâýñíçóçò. «Óå êüèå õðïõñãåßï èá ïñéóôïýí äýï ìå ôñßá Üôïìá ðïõ èá ðáñáêïëïõèïýí óôåíü ôï êõâåñíçôéêü Ýñãï ðñïôñåðôéêü, åëåãêôéêü êáé õðïóôçñéêôéêü». Óå üôé áöïñü ôï êüììá êáé ôï ÓõíÝäñéï, áíáêïßíùóå ôç óõãêñüôçóç ðñïóùñéíþò ðïëéôéêþò ãñáììáôåßáò êáé ïñãáíùôéêþò ãñáììáôåßáò Óõíåäñßïõ ùñßò íá áíáöýñåé óôçí ðñùôïëïãßá ôïõ ïíüìáôá.«ç êïéíïâïõëåõôéêþ ïìüäá ôïõ ÐÁÓÏÊ èá óõíåäñéüæåé êüèå äåêáðýíôå çìýñåò Þ êüèå åâäïìüäá. Ôéò åðüìåíåò çìýñåò èá åêëåãåß ôñéìåëþò ãñáììáôåßá ôçò ÊÏ» åíþ öùôïãñüöéóå ôïí ÃéÜííç ÌáíéÜôç ãéá ôçí èýóç ôïõ ãñáììáôýá. Áíáêïßíùóå, åðßóçò, üôé èá øçößóïõí ôéò ðñïôüóåéò ãéá ôï ðñïåäñåßï ôçò ÂïõëÞò ìå åîáßñåóç ôïí õðïøþöéï ôçò ñõóþò ÁõãÞò. «Óôéò 6 Þ 7 Éïõëßïõ óõãêáëåßôáé ç åíáñêôþñéá ÓõíäéÜóêåøç», ðñïáíþããåéëå ï ê. ÂåíéæÝëïò êáé ðñïóêüëåóå íá Ã Å Í É Ê Ç ÐÑÙÚÍÇ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ - ÅÊÄÏÓÇ ÅÊÄÏÓÅÉÓ : Í. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Å. ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20, ÁÈÇÍÁ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: Å.. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ EKÄÏÔÇÓ Í. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ: EMBAÓÌÁÔÁ - ÅÐÉÔÁÃÅÓ: ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÍÉÊÏÕ É. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Å. ìéëþóïõí óå áõôþí ôçí ÄÇÌÁÑ, ôïõò Ïéêïëüãïõò êáé åíäå- ïìýíùò Üëëåò ìåìïíùìýíåò ðñïóùðéêüôçôåò ôïõ þñïõ ôïõ äçìïêñáôéêïý óïóéáëéóìïý. «ÈÝëïõìå Ýíá êüììá áðïêåíôñùìýíï, áíïéêôü óå üëïõò ôïõò ðïëßôåò. íá êüììá ðïõ äåí èá åßíáé ðáèçôéêüò äýêôçò óôçí äéáìüñöùóç ôçò êïéíþò ãíþìçò áëëü èá åßíáé þñéìï êáé Ýìðåéñï» åðåóþìáíå ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé óõìðëþñùóå: «ÎåêéíÜìå ìå ôç ìýèïäï ôçò áõôïïñãüíùóçò êáé áðåõèýíù Ýêêëçóç óôïõò øçöïöüñïõò ìáò íá óõãêñïôþóïõí ïìüäåò óå üëç ôç þñá». «Äåí èá áðïêëåßóïõìå êáíýíáí áðü áõôþ ôç ðñïóðüèåéá», îåêáèüñéóå åíþ áíáêïßíùóå ôç äçìéïõñãßá äéáäéêôõáêïý ôüðïõ ãéá ôçí áíáóýóôáóç ôïõ êüììáôïò. Ï ê. ÂåíéæÝëïò ôüíéóå ðùò ôï âüñïò ðïõ áíýëáâå ôï ÐÁÓÏÊ áðïìüêñõíå áñêåôïýò øçöïöüñïõò ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ìå ôï ôñüðï ç êïéíùíßá äé Üóôçêå. áñáêôþñéóå, ìüëéóôá, «Üèëï» ôï ðïóïóôü ôïõ ÐÁÓÏÊ óôéò åêëïãýò êáé êüëåóå ôïõò âïõëåõôýò íá óôáèïýí äßðëá ôïõ êáé íá êáôáëüâïõí ôï íýï ðëáßóéï ðïõ åðýâáëå ï ëáüò ìå ôçí øþöï ôïõ. Áðü ôï óôü áóôñï ôïõ üìùò äåí ãëßôùóå ï ÓÕÑÉÆÁ. ôïí ïðïßï êáôçãüñçóå ôïí ÓÕÑÉÆÁ ãéá äçìáãùãßá êáé ëáúêéóìü åíþ îåêáèüñéóå ðùò óôïõò øçöïöüñïõò ôïõ ê. Ôóßðñá åíôüóóïíôáé êáé üóïé Þèåëáí íá ìåßíåé ç þñá óôï åõñþ êáé ðáñüëëçëá íá áëëüîåé ç ðïëéôéêþ çãåóßá ôïõ ôüðïõ. «Ï ÓÕÑÉÆÁ êáéñïöõëáêôåß íá åêìåôáëëåõôåß ôçí áðïôõ- ßá ôçò êõâýñíçóçò ðïõ èá åßíáé áðïôõ ßá êáé ôçò þñáò», åßðå áñáêôçñéóôéêü ï ê. ÂåíéæÝëïò åíþ áíáöåñüìåíïò óôç ÄçìïêñáôéêÞ ÁñéóôåñÜ, ï ê. ÂåíéæÝëïò åðåóþìáíå: «Åìåßò åõ üìáóôå óôïõò ößëïõò ìáò óôç ÄÇÌÁÑ íá áíôýîïõí ôï âüñïò ôçò óõììåôï Þò». WSJ: Ñïê óôáñ ôùí ïéêïíïìïëüãùí ï Ã. ÓôïõñíÜñáò ÈåôéêÜ áíôéìåôùðßæåé ï îýíïò Ôýðïò ôïí ïñéóìü ôïõ ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí. Ôá äéåèíþ ÌÌÅ êüíïõí ëüãï ãéá ôïí Üíèñùðï «ìå ôçí ðéï äýóêïëç äïõëåéü óôïí êüóìï», ï ïðïßïò ìéëüåé ôç ãëþóóá ôùí ðéóôùôþí êáé åßíáé èåñìüò õðïóôçñéêôþò ôùí ìåôáññõèìßóåùí. Ùò ôïí... ñïê óôáñ ôùí ÅëëÞíùí ïéêïíïìïëüãùí ðåñéãñüöïõí ïé New York Times ôïí íýï õðïõñãü ïéêïíïìéêþí ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá. Óå åêôåíýò äçìïóßåõìá ç åöçìåñßäá áíáöýñåôáé óôçí ðïñåßá ôïõ ê. ÓôïõñíÜñá êáé êüíåé ëüãï ãéá Ýíáí åíåñãçôéêü êáé ïìéëçôéêü Üíäñá ï ïðïßïò åßíáé ï ñïê óôáñ óôïí ïéêïíïìéêü êýêëï ôçò ÅëëÜäáò. Ç åöçìåñßäá óçìåéþíåé üôé Þôáí óýìâïõëïò óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí êáé óôçí êåíôñéêþ ôñüðåæá ôçò þñáò åíþ äéåôýëåóå óýìâïõëïò êáé ôùí ðñïçãïýìåíùí óïóéáëéóôéêþí êõâåñíþóåùí, åê ôùí ïðïßùí êáé åêåßíçò ôïõ Êþóôá Óçìßôç, õðü ôçí ïðïßá ç ÅëëÜäá åîáóöüëéóå ôçí åßóïäü ôçò óôçí åõñùæþíç. Õðïãñáììßæåé áêüìç üôé åßíáé Ýíáò áðü ôïõò ëßãïõò ïéêïíïìïëüãïõò ðïõ èåùñåßôáé üôé ëåéôïõñãåß åêôüò êïììáôéêþò ðïëéôéêþò, åíþ ï ßäéïò êáé ôï ÉÏÂÅ Þôáí ç âáóéêþ ðçãþ ðëçñïöüñçóçò ãéá ôïõò îýíïõò ðéóôùôýò ðïõ æçôïýóáí áëïõóôñüñéóôåò åêôéìþóåéò ãéá ôçí ðñáãìáôéêþ êáôüóôáóç ôçò ïéêïíïìßáò. «Ôï ôçëýöùíü ôïõ åßíáé áðü ôá ðñþôá ðïõ êáëïýí ôá ìýëç ôçò ôñüéêáò üôáí èýëïõí ìßá åêôßìçóç ãéá ôï ðþò ïäåýïõí ôá ðñüãìáôá», üðùò áíáöýñåé áîéùìáôïý- ïò ðñïóêåßìåíïò óôïõò ðéóôùôýò. Óýìöùíá ìå ôçí Wall Street Joural ï Ã. ÓôïõñíÜñáò üìùò, Ýíáò åõñýùò óåâáóôüò ôå íïêñüôçò ðïõ Ý åé äéáôåëýóåé óå äéüöïñåò êõâåñíçôéêýò èýóåéò êáôü ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá, Ý åé Ýíá ðëåïíýêôçìá: äåí åßíáé ðïëéôéêüò. ÁíôéèÝôùò, åßíáé Ýíáò îåêüèáñïò ðñåóâåõôþò ôçò êïéíþò ëïãéêþò, ãíùóôüò êáé ôç öéëåëåýèåñç êñéôéêþ ðïõ áóêåß ùò ðñïò ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôçò åëëçíéêþò ïéêïíïìßáò. Ï ê. ÓôïõñíÜñáò âïþèçóå óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ãéá ôçí Ýíôáîç ôçò ÅëëÜäáò óôçí åõñùæþíç êáôü ôç äåêáåôßá ôïõ Åßíáé ãíùóôüò ãéá ôéò «ü é áíüçôåò» áðüøåéò ôïõ êáé Þôáí óõ íü õðïóôçñéêôþò íåïöéëåëåýèåñùí ðïëéôéêþí ãéá ôçí åê âüèñùí áíáäéïñãüíùóç ôçò åëëçíéêþò ïéêïíïìßáò. Ôï ðñáêôïñåßï Reuters áñáêôçñßæåé ôïí ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá «Mr. Euro». «ÐñÝðåé íá êüíåé ôá õäáêôõëïõñãéêü. Íá ðéýóåé ãéá ðåñéóóüôåñï ñüíï êáé ñþìá áðü ôïõò äýóðéóôïõò äáíåéóôýò åíþ ðáñüëëçëá èá êáëïðéüíåé ôïõò áîéùìáôïý ïõò óôç þñá ôïõ íá ðñï ùñþóïõí óå áíôéëáúêýò ìåôáññõèìßóåéò. Ïé óõíüäåëöïß ôïõ ôïí ðåñéãñüöïõí ùò ðñïóçíþ, åíþ èåùñåßôáé èåñìüò õðïóôçñéêôþò ôùí äéáñèñùôéêþí ìåôáññõèìßóåùí þóôå íá êáôáóôåß ðéï áíôáãùíéóôéêþ ç ïéêïíïìßá ðñïôüóåéò ðïõ ìüëëïí èá êåñäßóïõí êáé ôçí åýíïéá ôùí îýíùí ðéóôùôþí ðïõ Ý ïõí åîïñãéóôåß áðü ôïí áñãü ñõèìü ôùí ìåôáññõèìßóåùí» áíáöýñåé ôï ðñáêôïñåßï. ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÅÔÇÓÉÅÓ ÅÕÑÙ Éäéùôþí 140 Ïñãáíéóìþí-Ôñáðåæþí 205 Áíùíýìùí Åôáéñåéþí 180 ÓõìðåñéëáìâÜíåôáé ÖÐÁ 4% Ãñáöåßá - Ôõðïãñáöåßá: ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20, Ðëáô. ÂÜèçò ÁÈÇÍÁ Ôçë FAX: EKTYÐÙÓÇ: ÅËÉÏÓ - ÐÑÅÓ Á.Â.Å.Å., Áãßáò Áííçò 24 - ÔÇË ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÇ ÔÉÌÇ ÅÕÑÙ= 340,75 ÄÑ.

3 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 3 ÓÅÂ: Ç ïéêïíïìßá âñßóêåôáé óå íåêñü óçìåßï êáé ç êïéíùíßá óå áíáôáñá Þ Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από τους εταίρους της, αλλά αν επιδείξει αποφασιστικότητα στην άμεση υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών στις οποίες έχει δεσμευτεί, η Ευρώπη θα ανταποκριθεί θετικά, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που δημιουργεί στη χώρα η βαθιά ύφεση και η υψηλή ανεργία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Herman van Rompuy, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso και τον Επίτροπο αρμόδιο για τα οικονομικά θέματα κ. Olli Rhen. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε στους ευρωπαίους συνομιλητές του ότι το ίδιο το μνημόνιο προβλέπει τη δυνατότητα τακτικής αναθεώρησης στόχων και προτεραιοτήτων. Αυτό, σήμερα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη καθώς η οικονομία βρίσκεται σε «νεκρό σημείο» και η κοινωνία σε αναταραχή. Η Ευρώπη, τόνισε ο κ. Δασκαλόπουλος, αντιμετώπισε την Ελλάδα με αμφιλεγόμενες πολιτικές. Κορυφαίο παράδειγμα συνιστά το PSI, που απέφερε στην Ελλάδα καθαρή μείωση του χρέους της τάξης μόλις των 30 δις. ενώ παράλληλα της απέδωσε το μόνιμο χαρακτηρισμό της αφερέγγυας χώρας. Ταυτόχρονα, κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία και οδήγησε το τραπεζικό σύστημα σε μαρασμό και την ιδιωτική οικονομία σε ασφυξία. UBS: Ç ÅëëÜäá ñåéüæåôáé áêüìç Ýíá haircut 70% Ðéèáíü íýï ðéóôùôéêü ãåãïíüò ìý ñé ôéò áñ Ýò ôïõ 2013 Ç ÅëëÜäá ñåéüæåôáé ðåñéóóüôåñï «êïýñåìá» ôïõ ñýïõò ôçò ãéá íá åðáíýëèåé óå âéþóéìç ôñï éü, åíþ óýìöùíá ìå ôéò åêôéìþóåéò ðéèáíüí ôï haircut íá öôüóåé óôï 70%, åðéóçìáßíåé ç UBS. ÌÜëéóôá áíáìýíåé Ýíá íýï ðéóôùôéêü ãåãïíüò áñãüôåñá ìýóá óôï 2012 Þ óôéò áñ Ýò ôïõ 2013, ùò áðïôýëåóìá ôçò äéáäéêáóßáò áíáäéüñèñùóçò ñýïõò. Ïé áíáëõôýò ôçò UBS ðåñéìýíïõí ðýìðôï ñüíï ýöåóçò ãéá ôçí åëëçíéêþ ïéêïíïìßá ôï 2012, åîáéôßáò ôçò ðïëéôéêþò ðïõ áóêåßôáé. Ç êáèõóôýñçóç ôçò åöáñìïãþò ôùí ìåôáññõèìßóåùí èá ðñïêáëýóåé íýïõò êéíäýíïõò êáé ðñïêëþóåéò óôçí åëëçíéêþ ïéêïíïìßá. Ï êßíäõíïò åîüäïõ ôçò þñáò áðü ôï åõñþ èá åðáíýëèåé áñãüôåñá ìýóá óôï Ýôïò, Þ óôéò áñ Ýò ôïõ åðüìåíïõ, üôáí ç Ôñüéêá èá ðéýæåé ãéá ðåñéóóüôåñåò ìåôáññõèìßóåéò, óýìöùíá ìå ôçí åëâåôéêþ ôñüðåæá. Ãéá ôçí Ðïñôïãáëßá, ç åëâåôéêþ ôñüðåæá ôïíßæåé üôé èá ñåéáóôåß êáé äåýôåñï ðáêýôï óôþñéîçò, êáèþò ùñßò íýï ðáêýôï õðüñ åé ìåãüëç ðéèáíüôçôá íá ñåïêïðþóåé. ÕðÜñ åé áíçóõ ßá ãéá ôçí åðéóôñïöþ ôçò þñáò óôéò äéåèíåßò áãïñýò, êáèþò ôï 2014 ëþãåé ôï ðñüãñáììá óôþñéîçò êáé ç þñá ðñýðåé íá áðïôáèåß óôéò áãïñýò ãéá ôï äáíåéóìü ôçò, ìå áâýâáéá áðïôåëýóìáôá. Ç Ðïñôïãáëßá Ý åé áõîçìýíåò ðéèáíüôçôåò íá æçôþóåé haircut ãéá ôï ñýïò ôçò, þóôå íá åðéóôñýøåé óå âéþóéìá åðßðåäá. Ç UBS ãéá ôçí Éóðáíßá äåí áíáìýíåé ñåïêïðßá ôçí åðüìåíç ðåíôáåôßá, áëëü ôá äïìéêü åëëåßììáôá ôçò ðñýðåé íá ðåñéïñéóôïýí åüí èýëåé íá óôáèåñïðïéþóåé ôï äåßêôç ôïõ ñýïõò ôçò óôï 90% ìáêñïðñüèåóìá. Ç ïéêïíïìßá ôçò óõíå ßæåé íá âñßóêåôáé õðü ôï âüñïò ôçò ìåãüëçò äéüñèùóçò óôçí áãïñü áêéíþôùí, ôï ðéóôùôéêü êñá êáé ôçí ðïëéôéêþ ôçò ëéôüôçôá. Ç êõâýñíçóç ìðïñåß íá óõíå ßóåé íá äáíåßæåôáé áðü ôéò äéåèíåßò áãïñýò, áëëü ôï êüóôïò èá åßíáé ìåãüëï Ãéá ôçí Éñëáíäßá, ç UBS ôïíßæåé üôé õðüñ ïõí óçìüäéá óôáèåñïðïßçóçò ôïõ ñýïõò êáé ìüëéò ìßá ìéêñþ ðéèáíüôçôá ñåïêïðßáò. Ç Éôáëßá äåí áíáìýíåôáé íá æçôþóåé êüðïéï ðáêýôï äéüóùóçò, óýìöùíá ìå ôçí UBS, åíþ ðéèáíþ Ýîïäïò ôçò ÅëëÜäáò áðü ôï åõñþ ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé bank run óôéò éôáëéêýò ôñüðåæåò, åíôåßíïíôáò ôéò ðñïêëþóåéò. ÅðáöÝò Ðáíáãüðïõëïõ ìå Ìðáñüæï, ÑïìðÜé Ìå ôç óõììåôï Þ ôïõ ðñïýäñïõ ôçò ÃÓÅÅ ÃéÜííç Ðáíáãüðïõëïõ, áíôéðñïóùðåßá ôçò Óõíïìïóðïíäßáò Åõñùðáúêþí ÓõíäéêÜôùí óõíáíôþèçêå ìå ôïõò ðñïýäñïõò ôçò Êïìéóéüí Ìáíïõ- Ýë Ìðáñüæï êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò Ýñìáí Âáí ÑïìðÜé. Ç ÃÓÅÅ áíáöýñåé óå áíáêïßíùóþ ôçò: «Óôç ëáíèáóìýíç êáé áäéýîïäç ðïëéôéêþ ôùí ìíçìïíßùí, ç ïðïßá äéåõñýíåé ôçí ýöåóç, ôçí áíåñãßá êáé êáô åðýêôáóç ïäçãåß óå öôù ïðïßçóç åóôéüóôçêå ç óõæþôçóç ôçò áíôéðñïóùðåßáò ôçò Óõíïìïóðïíäßáò Åõñùðáúêþí ÓõíäéêÜôùí óôéò ÂñõîÝëëåò ìå ôïõò ðñïýäñïõò ôçò Êïìéóéüí êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò, óôçí ïðïßá ìåôåß å áðü ðëåõñüò ÃÓÅÅ ï ðñüåäñïò ôçò óõíïìïóðïíäßáò ÃéÜííçò Ðáíáãüðïõëïò. Óôéò óõíáíôþóåéò êáôü ôéò ïðïßåò ç ðñþôç ôïðïèýôçóç Ýãéíå áðü åëëçíéêþò ðëåõñüò ìå äåäïìýíá ôá ðñïâëþìáôá óôç þñá, ï ðñüåäñïò ôçò ÃÓÅÅ Ýèåóå ôï óýíïëï ôùí ðñïâëçìüôùí êáé áéôçìüôùí ôùí ÅëëÞíùí åñãáæïìýíùí, ôïíßæïíôáò üôé ìå ôçí ðïëéôéêþ ðïõ áêïëïõèåßôáé äåí ìðáßíåé óå äïêéìáóßá ìüíï ç êïéíùíéêþ óõíï Þ êáé ôï åõñþ áëëü êáé ç ýðáñîç ôçò Åõñþðçò. Ç ÃÓÅÅ åðáíýëáâå óôïõò ÌáíïõÝë Ìðáñüæï êáé Ýñìáí Âáí ÑïìðÜé ôéò èýóåéò ôçò óõíïìïóðïíäßáò ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôçí êñßóç åðéóçìáßíïíôáò ôçí áíáãêáéüôçôá Ýêäïóçò åõñùïìïëüãïõ, ôçò ðñïþèçóçò áíáðôõîéáêþí ðïëéôéêþí, ôçò áëëáãþò ôïõ ñüëïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò êáé öõóéêü áëëáãþò ôçò áóêïýìåíçò áíôåñãáôéêþò ðïëéôéêþò. Õðïóôçñßæïíôáò ôéò èýóåéò ôçò ÃÓÅÅ, ç ÓÅÓ áíýðôõîå êáé ôï áßôçìá äéáìüñöùóçò åíüò Êïéíùíéêïý Óõìöþíïõ ðïõ èá äéáóöáëßæåé ôá äéêáéþìáôá ôùí åñãáæüìåíùí êáé ôï åõñùðáúêü êïéíùíéêü êåêôçìýíï. Á. ÌáíéôÜêçò: ÌÞíõìá áíáìüñöùóçò ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò Êïñõöáßá ðñïôåñáéüôçôá ôçò ðïëéôéêþò çãåóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò åßíáé ç áðïöáóéóôéêþ êáé ôá åßá áíáìüñöùóç ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò, óýìöùíá ìå áíáêïßíùóç ôïõ õðïõñãåßïõ. Áõôü Þôáí ôï ìþíõìá ðïõ ìåôýöåñå ï Õðïõñãüò ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò Áíôþíçò ÌáíéôÜêçò êáé ï Õöõðïõñãüò Ìáíïýóïò ÂïëïõäÜêçò, êáôü ôçí åðßóêåøþ ôïõò óôéò ÂñõîÝëëåò óôï ðëáßóéï ôçò 4çò óõíüíôçóçò ôçò task force, ôùí êñáôþí ìåëþí ôçò Å.Å. êáé ôùí äéåèíþí ïñãáíéóìþí ðïõ ðáñý ïõí ôå íéêþ âïþèåéá óôçí ÅëëÜäá. ÊáôÜ ôç äéüñêåéá ôçò óõíüíôçóçò ðáñïõóéüóôçêå áíáëõôéêü ç ðïñåßá ôçò õëïðïßçóçò ôùí äñüóåùí ãéá ôçí áíáìüñöùóç ôïõ åëëçíéêïý äéïéêçôéêïý óõóôþìáôïò, ïé ïðïßåò êáé Ý ïõí óõìöùíçèåß áðü êïéíïý ìå ôçí task force, ôç ãáëëéêþ êõâýñíçóç êáé ôï Õ.Ä.Ì.&Ç.Ä. Ïé äñüóåéò áõôýò áöïñïýí óôç óõíïëéêþ áíáäéüñèñùóç ôùí äïìþí êáé ëåéôïõñãéþí ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò, óôç èýóðéóç åíüò íýïõ êáé áðïôåëåóìáôéêïý óõóôþìáôïò óõíôïíéóìïý ôçò êõâåñíçôéêþò äñüóçò êáé óôç âåëôßùóç êáé óçìáíôéêþ åðéôü õíóç ôùí ðáñå üìåíùí õðçñåóéþí ðñïò ôïõò ðïëßôåò êáé ôéò åðé åéñþóåéò. ÓõìöùíÞèçêå áêüìç, ç åðßóðåõóç ôçò äéáäéêáóôéêþò åöáñìïãþò ôùí ìýôñùí ðïõ Ý ïõí Þäç ðñïãñáììáôéóôåß êáé ç åìâüèõíóç ôçò óõíåñãáóßáò óå ôïìåßò ðïõ ó åôßæïíôáé ìå ôçí áðëïýóôåõóç ôùí äéáäéêáóéþí êáé ôçí çëåêôñïíéêþ äéáêõâýñíçóç. Óôï ðåñéèþñéï ôçò óõíüíôçóçò, ç ðïëéôéêþ çãåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ óõíáíôþèçêå êáé ìå ôïí áñìüäéï Åðßôñïðï ãéá ôo Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï ê. íôïñ, ìå ôïí ïðïßï óõæçôþèçêå ç åðéôü õíóç ôçò áðïññüöçóçò ôïõ åðé åéñçóéáêïý ðñïãñüììáôïò «ÄéïéêçôéêÞ Ìåôáññýèìéóç». ÊáôÜ ôï áéñåôéóìü ôïõ óôç óõíüíôçóç ï ê. ÌáíéôÜêçò ôüíéóå: «Ç ðáñïõóßá ìïõ óþìåñá åäþ êáôáäåéêíýåé ôçí éó õñþ âïýëçóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôçò êõâýñíçóçò ãéá ôçí åðéôü õíóç ôïõò Ýñãïõ áõôïý êáé ôçí åíôáôéêïðïßçóç ôçò óõíåñãáóßáò ìáò ìå ôïõò åõñùðáßïõò åôáßñïõò êáé ôïõò äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò ìå óôü ï ôç äçìéïõñãßá ìéáò åõñùðáúêþò äçìüóéáò äéïßêçóçò. Ç êõâýñíçóç êáé åãþ ðñïóùðéêü ìáæß ìå ôïí Õöõðïõñãü óôçñéæüìáóôå óôç óõíåñãáóßá êáé ôç èåôéêþ óõìâïëþ óáò.» Ðïëý ðßóù ïé áðïêñáôéêïðïéþóåéò Ôçí ðáñáßôçóþ ôïõ óôç äéüèåóç ôçò íýáò êõâýñíçóçò Ýèåóå ï ïìüôéìïò êáèçãçôþò ÁÐÈ êáé ðñþçí åõñùâïõëåõôþò ê. ÉùÜííçò ÊïõêéÜäçò, ï ïðïßïò êáôý åé ôç èýóç ôïõ ðñïýäñïõ óôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ Ôáìåßïõ Áîéïðïßçóçò ÉäéùôéêÞò Ðåñéïõóßáò ôïõ Äçìïóßïõ (ÔÁÉÐÅÄ) ðïõ óõóôüèçêå áðü ôçí «êõâýñíçóç ôùí ôñéþí», ÐÁÓÏÊ - ÍÄ - ËÁÏÓ. ÊáôÜ ôéò ðëçñïöïñßåò, êáé ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ Ôáìåßïõ ê. Kùíóôáíôßíïò Ìçôñüðïõëïò ðñïôßèåôáé íá ðñüîåé êüôé áíüëïãï, ðñïêåéìýíïõ íá äþóåé óôïí íýï õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá ôç äõíáôüôçôá åðéëïãþò êáé áíáäéüñèñùóçò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ óôï ïðïßï óõììåôý ïõí óþìåñá åêðñüóùðïé êáé ôùí ôñéþí êïììüôùí ôçò êõâýñíçóçò ÐáðáäÞìïõ. Íá óçìåéùèåß ðùò ï åöåôéíüò óôü- ïò ôùí åóüäùí 3 äéó. åõñþ áðü ôéò áðïêñáôéêïðïéþóåéò åßíáé ðëýïí áíýöéêôïò áöïý ìéá óåéñü áðü äéáãùíéóìïýò ðïõ åß å ðñïãñáììáôßóåé íá êüíåé ôï Ôáìåßï üðùò ç ðþëçóç ôùí ÅËÐÅ, ôçò ÄÅÐÁ, ôïõ ÏÐÁÐ, ôçò ÅÕÄÁÐ, ôçò ÅÕÄÁÈ êáé ç áîéïðïßçóç ôïõ Åëëçíéêïý áêõñþèçêáí áðü ôçí ðáñáôåôáìýíç ðñïåêëïãéêþ ðåñßïäï.

4 ÃÅÍÉÊÇ 4 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÐÅÐÌÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÏÔÅ: ÅîåôÜæåé ôçí ðþëçóç ôùí åðåíäýóåþí ôïõ óôç Âïõëãáñßá Óå ôáñáãìýíá íåñü âñßóêåôáé ï ãåñìáíéêüò êïëïóóüò ôçëåðéêïéíùíéþí Deutsche Telekom (DT), ôýóóåñá ñüíéá Ýðåéôá áðü ôçí áãïñü ôïõ 40% ôùí ìåôï þí ôïõ ÏÔÅ, ìå ôç ãåñìáíéêþ åôáéñåßá íá åîåôüæåé ôï åíäå üìåíï õðï þñçóçò áðü óôñáôçãéêýò åðåíäýóåéò ðïõ Ý åé ðñáãìáôïðïéþóåé óôá ÂáëêÜíéá ìýóù ôçò åëëçíéêþò åðé åßñçóçò. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ôïõ ðñáêôïñåßïõ Bloomberg, ï ÏÔÅ ðñïôßèåôáé íá ðñï ùñþóåé óôçí ðþëçóç ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí ðïõ äéáèýôåé óôç Âïõëãáñßá, ðåñéëáìâáíïìýíùí ôçò åôáéñåßáò ôçëåðéêïéíùíéþí Globul êáé ôçò åðé åßñçóçò ëéáíéêïý åìðïñßïõ Germanos Telecom Bulgaria. «Ìßá åíäå üìåíç ðþëçóç áõôþí ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí èá ìåßùíå äñáóôéêü ôéò ìåëëïíôéêýò ñçìáôïðéóôùôéêýò õðï ñåþóåéò ôïõ ÏÔÅ, åðéôñýðïíôáò ôáõôü ñïíá óôïí üìéëï íá åíéó ýóåé ôçí ðáñïõóßá ôïõ óôéò åíáðïìýíïõóåò óôñáôçãéêýò áãïñýò», ó ïëßáóå ï ÏÔÅ óå ìßá ãñáðôþ äþëùóç ðñïò ôï Bloomberg. Óýìöùíá ìå ðçãþ ôïõ äéåèíïýò ðñáêôïñåßïõ, ðïõ æþôçóå íá ìçí êáôïíïìáóèåß, ôá êýñäç áðü ôçí ðéèáíþ ðþëçóç ôùí åðåíäýóåùí óôç Âïõëãáñßá èá óõíýâáëáí óôçí êüëõøç åíüò åëëåßììáôïò áíá ñçìáôïäüôçóçò ýøïõò 800 Ýùò 900 åêáôïììõñßùí åõñþ. Óýìöùíá ìå ôïí Ïéêïíïìéêü ÄéåõèõíôÞ ôçò Deutsche Telekom, ÔéìïèÝïõò üôãêåò, ç áíá ñçìáôïäüôçóç ôïõ ÏÔÅ åßíáé åîáóöáëéóìýíç Ýùò ôï Óôéò áñ Ýò ôïõ 2012, ï ÏÔÅ ðïýëçóå, Ýíáíôé 380 åêáôïììõñßùí åõñþ, ôï ìåôï éêü ìåñßäéï ôïõ 20% ðïõ êáôåß å óôçí óåñâéêþ åôáéñåßá Telecom Serbia, ðñáêôéêü åãêáôáëåßðïíôáò ôç óåñâéêþ áãïñü. Ç áãïñü ôïõ 40% ôùí ìåôï þí ôïõ ÏÔÅ áðïôåëåß ìßá óçìáíôéêþ ðçãþ æçìßáò ãéá ôçí DT, ç ïðïßá Ý åé åðåíäýóåé ðåñßðïõ ôýóóåñá äéóåêáôïììýñéá åõñþ óôï ðëáßóéï áõôþò ôçò óôñáôçãéêþò êßíçóçò áðü ôï Ëüãù ôçò ðáñáôåôáìýíçò ýöåóçò ðïõ õößóôáôáé ç åëëçíéêþ ïéêïíïìßá, êáé äåäïìýíùí ôùí ôåñüóôéùí áðùëåéþí ðïõ Ý åé êáôáãñüøåé ôï ñçìáôéóôþñéï Áèçíþí, ç áîßá ôçò ãåñìáíéêþò åðýíäõóçò Ý åé õðïôéìçèåß êáôü ðåñßðïõ 2,6 äéó. åõñþ, äçëáäþ êáôü 65%. Bloomberg: Το 2017 θα βγει η Ελλάδα στις αγορές Ç ÅëëÜäá ìðïñåß íá ñåéáóôåß íá ðåñéìýíåé ðýíôå ñüíéá áêüìç ôïõëü éóôïí ãéá íá êáôïñèþóåé íá ðùëþóåé ïìüëïãá óôïõò åðåíäõôýò, óýìöùíá ìå Ýñåõíá ðïõ äéåíþñãçóå ç Euro Credit ãéá ôï Bloomberg. Óýìöùíá ìå ôçí Ýñåõíá, ïé primary dealers åêôéìïýí üôé ç þñá äåí èá ìðïñýóåé íá åðéóôñýøåé óôéò áãïñýò ðñéí ëþîåé ôï 2ï ðñüãñáììá äéüóùóçò óôçí åðüìåíç ôñéåôßá. Ôñåéò áðü ôïõò 20 ñçìáôïðéóôùôéêïýò ïßêïõò ðïõ äéáðñáãìáôåýïíôáé åõñùðáúêü êñáôéêü ïìüëïãá êáé óõììåôåß áí óôçí Ýñåõíá, ðéóôåýïõí üôé èá ðåñüóåé ìéá 10åôßá ôïõëü éóôïí ìý ñé íá åêäþóåé îáíü êñáôéêü ïìüëïãá ç ÁèÞíá. Ïé 10 åêôéìïýí üôé ïé åðåíäõôýò äåí ðñüêåéôáé íá ðåéóôïýí íá äáíåßóïõí ôçí þñá ðñéí ôï Ï ìýóïò üñïò ôçò ðñüâëåøçò åßíáé ìßíéìïõì ôá ðýíôå ñüíéá. Äáóêáëüðïõëïò: Ç ÅëëÜäá èá åðéôý åé ìüíï óôï ðëáßóéï ìéáò åõñùðáúêþò áðüíôçóçò ÊáèïäéêÞ ðïñåßá áêïëïýèçóáí ôá âáóéêü ìåãýèç ôïõ åëëçíéêïý ôïõñéóìïý, êáôü ôï ðñþôï ðåíôüìçíï ôïõ ôñý ïíôïò Ýôïõò, ìå ôïí Áðñßëéï êáé ôïí ÌÜéï íá åßíáé ðéï áðïãïçôåõôéêïß óå ó Ýóç ìå ôï óýíïëï ôïõ ðñþôïõ ôñéìþíïõ. Óýìöùíá ìå Ýñåõíá ðïõ äéåîþãáãå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Îåíïäï åéáêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò ôï Éíóôéôïýôï Ôïõñéóôéêþí Åñåõíþí êáé ÐñïâëÝøåùí (ÉÔÅÐ), ïé ìåãáëýôåñåò ìåéþóåéò êáôáãñüöïíôáé óôá íçóéü ôïõ âïñåßïõ Áéãáßïõ (ðåñßðïõ 50%) êáé ôçí Ðåëïðüííçóï (40%). Ìéêñüôåñç ùóôüóï åßíáé ç ìåßùóç ðïõ êáôáãñüöåôáé óôá îåíïäï åßá ôçò ÊñÞôçò (10%). Óôçí Ýñåõíá ôïíßæåôáé üôé ç ðïëéôéêþ áâåâáéüôçôá ðïõ åíôüèçêå ìåôü ôéò åêëïãýò ôçò 6çò ÌáÀïõ èá åðçñåüóåé êáé ôá óõíïëéêü áðïôåëýóìáôá ôçò öåôéíþò ñïíéüò ðïõ ðëýïí èá êëåßóåé áñíçôéêü, êáèþò äåí õðüñ åé ñüíïò íá âåëôéùèåß ôï êëßìá êáé íá áíáêüìøïõí ôá ìåãýèç. ¼ðùò åêôéìü ôï ÎÅÅ ïé ðëçñüôçôåò ôùí îåíïäï åßùí ãéá ôï 2012 èá åßíáé ìåéùìýíåò êáôü ôïõëü- éóôïí 10%, ìå ôá Ýóïäá ôùí ìïíüäùí íá óõññéêíþíïíôáé áðü 15% Ýùò 20%, åíþ ôá îåíïäï åßá ôçò ÁèÞíáò äý ïíôáé ôï ìåãáëýôåñï ðëþãìá. Åßíáé áñáêôçñéóôéêþ ç öñüóç ôïõ ðñïýäñïõ ôïõ ÎÅÅ Ãéþñãïõ Ôóáêßñç, Ôçí ðåðïßèçóç üôé ç ÅëëÜäá ìðïñåß íá åðéôý åé óôï ðëáßóéï ìéáò åõñùðáúêþò áðüíôçóçò óôçí êñßóç ôïõ åõñþ, åîýöñáóå, óþìåñá, áðü ôéò ÂñõîÝëëåò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÅëëÞíùí Âéïìç- Üíùí (ÓÅÂ), ÄçìÞôñçò Äáóêáëüðïõëïò, ìéëþíôáò óå óõíýäñéï ôçò åõñùðáúêþò åñãïäïôéêþò ïñãüíùóçò BusinessEurope ìå èýìá: «Ç áíüðôõîç ïäçãåß óôçí Ýîïäï áðü ôçí êñßóç». Ôï áðüãåõìá, ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÅ áíáìýíåôáé íá óõíáíôçèåß ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ÅÅ, Ýñìáí Âáí ÑïìðÝé, ôïí ðñüåäñï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ÆïæÝ Ìðáñüæï êáé ôïí åðßôñïðï áñìüäéï ãéá èýìáôá Ïéêïíïìßáò, ¼ëé Ñåí. Ï ðñüåäñïò ôçò BusinessEurope, Ãéïýñãêåí Ôïýìáí äþëùóå: «Ç Åõñþðç ñåéüæåôáé Ýíá éó õñü ðñüãñáììá åðåíäýóåùí êáé áíôáãùíéóôéêüôçôáò. Áõôïß ðïõ ëáìâüíïõí áðïöüóåéò äåí ãßíåôáé íá óõíå ßóïõí íá ðñïôåßíïõí ìýôñá ðïõ áõîüíïõí ôï åðé åéñçìáôéêü êüóôïò êáé, ôáõôü ñïíá, íá ðáñáðïíéïýíôáé üôé åßìáóôå ôåëåõôáßïé óå áíüðôõîç». Óýìöùíá ìå ôçí BusinessEurope, ç äéáóöüëéóç ôïõ åõñþ, ç âåëôßùóç ôùí äçìüóéùí ïéêïíïìéêþí êáé ç åðéôü õíóç ôùí äéáñèñùôéêþí ìåôáññõèìßóåùí, ç ðñïþèçóç éäéùôéêþí åðåíäýóåùí, ç áðåëåõèýñùóç ôçò Åíéáßáò ÁãïñÜò êáé ç åîüðëùóç ôïõ åîùôåñéêïý åìðïñßïõ ôçò ÅÅ, áðïôåëïýí ôá ðýíôå óçìåßá ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ôïíþóïõí ôçí áíüðôõîç êáé íá ïäçãþóïõí óôçí Ýîïäï áðü ôçí êñßóç. ËáìâÜíïíôáò ôï ëüãï, ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÅ äþëùóå: «Ç ÅëëÜäá êáëåßôáé íá åðéäåßîåé Ýìðñáêôá üôé åßíáé áðïöáóéóìýíç íá áëëüîåé, åðéôá ýíïíôáò áðïöáóéóôéêü ôéò äïìéêýò ìåôáññõèìßóåéò åíþ, ðáñüëëçëá, íá áíôéìåôùðßæåé ôéò ðéï áñíçôéêýò åðéðôþóåéò ôçò ëéôüôçôáò êáé ôçò ýöåóçò óôçí åëëçíéêþ ïéêïíïìßá êáé êïéíùíßá» êáé åîýöñáóå ôçí åëðßäá üôé, óôï ðëáßóéï áõôü, ç íýá êõâýñíçóç èá êéíçèåß ãñþãïñá êáé áðïôåëåóìáôéêü. «Ðñïóäïêïýìå ïõóéáóôéêþ ðñüïäï óôç äçìéïõñãßá ðåñéâüëëïíôïò öéëéêïý óôçí åðé åéñçìáôéêüôçôá, óõíôïíéóìýíç ðñïóðüèåéá íá åíåñãïðïéçèïýí ïé ìç áíéóìïß ôçò áðïôáìßåõóçò êáé ôùí åðåíäýóåùí, êáèþò êáé áðïöáóéóôéêüôçôá óôïí ðåñéïñéóìü ôïõ êñáôéêïý ðáñåìâáôéóìïý êáé ôïõ ìåãýèïõò ôïõ äçìüóéïõ ôïìýá. Ç áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí áðïôåëåß ýøéóôç ðñïôåñáéüôçôá êáé ðñýðåé íá óõíôåëåóèåß ôï ôá ýôåñï äõíáôüí» áíýöåñå ï Ä. Äáóêáëüðïõëïò. Óõíå ßæïíôáò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÅ ôüíéóå üôé «ç ÅëëÜäá äåí ìðïñåß íá âãåé áðü ôçí êñßóç, áðü ìüíç ôçò, üóá ðïëõóýëéäá ìíçìüíéá êáé íá åöáñìüóåé. Ç ðñïóðüèåéá ôçò ÅëëÜäáò ìðïñåß íá åðéôý åé ìüíï óôï ðëáßóéï ìéáò åõñùðáúêþò áðüíôçóçò óôçí êñßóç ôïõ åõñþ, ìéáò áðüíôçóçò ôçò Åõñþðçò óôçí ßäéá ôçí õðáñîéáêþ ôçò êñßóç». Óýìöùíá ìå ôïí Ä. Äáóêáëüðïõëï, ç ãåíéêåõìýíç Ýëëåéøç åìðéóôïóýíçò óôï êïéíü íüìéóìá, óôïõò èåóìïýò, óôï ôñáðåæéêü óýóôçìá, áðïôåëåß ôñï ïðýäç óôçí áíüðôõîç, ïäçãåß óå ïéêïíïìéêþ êáé ðïëéôéêþ áâåâáéüôçôá êáé Ý åé ùò áðïôýëåóìá íá äéáêõâåýåôáé ç åõñùðáúêþ áëëçëåããýç êáé ç êïéíùíéêþ óõíï Þ. «Óôçí ÅëëÜäá, ãíùñßæïõìå áðü ðñþôï Ýñé ôçí Ýííïéá, áëëü êáé ôéò åðéðôþóåéò ôçò Ýëëåéøçò åìðéóôïóýíçò. Ðëçñþíïõìå âáñý ôßìçìá, ìå ôç ìïñöþ êïéíùíéêþí áíáôáñá þí êáé ðïëéôéêþò áóôüèåéáò, âéþíïõìå ìéá ïéêïíïìéêþ áâåâáéüôçôá ùñßò ðñïçãïýìåíï, ýöåóç ðïõ óõíå þò âáèáßíåé êáé Ýíá ôñáðåæéêü óýóôçìá óå íåêñéêþ áêáìøßá» áíýöåñå ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÅÂ. ÔÝëïò, êëçèåßò íá ó ïëéüóåé ôï áðïôýëåóìá ôùí åêëïãþí, ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÅ õðïãñüììéóå üôé «ç óõíôñéðôéêþ ðëåéïøçößá ôùí ÅëëÞíùí åðéèõìåß ôçí ðáñáìïíþ ôçò þñáò óôï åõñþ êáé âëýðåé ôï åèíéêü ìýëëïí ìýóá óôçí åõñùðáúêþ ïéêïãýíåéá. Ôï ßäéï éó ýåé êáé ãéá ôéò ðïëéôéêýò äõíüìåéò. ÁíôéåõñùðáúêÝò áðüøåéò óõíáíôþíôáé ìüíï óôá ðåñéèùñéáêü Üêñá ôïõ ðïëéôéêïý öüóìáôïò». ÉÔÅÐ: ÊáèïäéêÞ ç ðïñåßá ôïõ åëëçíéêïý ôïõñéóìïý óôï ðñþôï ðåíôüìçíï ï ïðïßïò óçìåéþíåé üôé äåí õðüñ åé éóïëïãéóìüò îåíïäï åßïõ ìå èåôéêü ðñüóçìï. ¼ðùò åßðå, åëü éóôá åßíáé ôá îåíïäï åßá ðïõ Ý ïõí êáôáöýñåé íá åßíáé êåñäïöüñá. ÌåãÜëï ðëþãìá, üðùò áíüöåñå, åßíáé ç êáôáâáñüèñùóç ôïõ åóùôåñéêïý ôïõñéóìïý, ðïõ ãéá åöýôïò êáé ìåôü ôï êüøéìï ôïõ êïéíùíéêïý ôïõñéóìïý áðëü äåí õößóôáôáé, üðùò áñáêôçñéóôéêü áíáöýñèçêå. Óå ü,ôé áöïñü ôçí ðïñåßá ôùí ðñïêñáôþóåùí ãéá ôçí êáëïêáéñéíþ ðåñßïäï (Éïýíéïò- ÓåðôÝìâñéïò), áõôýò åìöáíßæïíôáé ìåéùìýíåò êáôü 32,5% Ýíáíôé ôçò áíôßóôïé çò ñïíéêþò ðåñéüäïõ ôïõ Ôï ãåãïíüò áõôü áðïäßäåôáé óôïí áìçëü áñéèìü ÅëëÞíùí ðïõ Ý ïõí ðñïãñáììáôßóåé äéáêïðýò, Ýùò ôþñá. Åðßóçò ïé áëëïäáðïß åìöáíßæïíôáé íá Ý ïõí åðçñåáóôåß áðü ôá áñíçôéêü äçìïóéåýìáôá ãýñù áðü ôéò íïìéóìáôéêýò åîåëßîåéò óôç þñá ìáò. Ïé ìåãáëýôåñåò ìåéþóåéò óå ðñïêñáôþóåéò êáôáãñüöïíôáé óôçí Ðåëïðüííçóï, ôç ÓôåñåÜ ÅëëÜäá, ôçí ÁôôéêÞ êáé ôéò ÊõêëÜäåò. Óå áõôýò ôéò ðåñéï Ýò ôá íïýìåñá åßíáé ðïëý áðïãïçôåõôéêü êáèþò êõìáßíïíôáé ìåóïóôáèìéêü ãýñù óôï -40%. Óôç âüñåéá ÅëëÜäá êáé ôç Èåóóáëßá ïé ìåéþóåéò êõìáßíïíôáé ãýñù óôï 25%, óôçí ÊñÞôç óôï 20% êáé óôá ÄùäåêÜíçóá óôï 15%.

5 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 5 Óõãêïéíùíïýíôá äï åßá áíåñãßááõôïêôïíßåò Áýîçóç ôçò áíåñãßáò êáôü 1% ðñïêáëåß áýîçóç ôùí áõôïêôïíéþí êáôü ó åäüí ôï ßäéï ðïóïóôü êáé ìüíï Ýíá ãåñü êïéíùíéêü äß ôõ áóöáëåßáò ìðïñåß íá âïçèþóåé. Áõôü ðñïêýðôåé áðü åõñùðáúêþ Ýñåõíá ðïõ ðáñïõóéüóôçêå êáôü ôç äéüñêåéá çìåñßäáò ãéá ôçí «øõ éêþ õãåßá óå ðåñéüäïõò êñßóçò», ç ïðïßá ïñãáíþèçêå óôéò 19 Éïõíßïõ áðü ôçí åðéôñïðþ ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Äçìüóéáò Õãåßáò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ ìå ôç óõììåôï Þ åõñùâïõëåõôþí êáé åìðåéñïãíùìüíùí. Áñêåß ìüíï íá èõìçèïýìå üôé ôï ðåñóéíü ðñþôï åîüìçíï ïé áõôïêôïíßåò óôçí ÅëëÜäá áõîþèçêáí êáôü 40%. Óôïé- åßï óôï ïðïßï óôüèçêå éäéáßôåñá ç Glenis Willmott (ÓïóéáëéóôÝò, Âñåôáíßá). Áðü ôçí ðëåõñü ôïõ ï David MsDaid ôïõ âñåôáíéêïý LSE, ôüíéóå üôé åßíáé ìåãüëç áíüãêç ç åíßó õóç ôùí êïéíùíéêþí õðçñåóéþí áëëü êáé ç áíáæþôçóç ëýóåùí ìå ôïí ñçìáôïðéóôùôéêü ôïìýá ãéá ôçí åëüöñõíóç ôïõ âüñïõò óå åêåßíïõò ðïõ Ý ïõí áðïêôþóåé äõóâüóôá ôá ñýç. Ï êáèçãçôþò øõ éáôñéêþò ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Ìáäñßôçò, Jose Luis Ayuso- Mateos óçìåßùóå üôé ç ïéêïíïìßá, ç Ýëëåéøç êïéíùíéêþò õðïóôþñéîçò êáé ç ßäéá ç êïõëôïýñá êüèå ëáïý Ý ïõí óïâáñüôáôåò åðéðôþóåéò óôçí øõ éêþ õãåßá êáé óôéò ðéèáíüôçôåò åêäþëùóçò øõ éêþí íüóùí Þ êáé áõôïêôïíßáò. Áðü ôçí ðëåõñü ôïõ, ï åêðñüóùðïò ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Õãåßáò óôçí ÅÅ, Roberto Bertollini, ðáñýèåóå ïñéóìýíá ìýôñá ìå ôá ïðïßá ìðïñåß íá õðüñîåé åëüöñõíóç ôùí óõíåðåéþí ôçò êñßóçò, üðùò åßíáé ç åíåñãïðïßçóç ðñïãñáììüôùí ãéá ôçí áðáó üëçóç êáé ôçí åëüöñõíóç ôïõ ñýïõò, ç âåëôßùóç ôùí ðáñå üìåíùí õðçñåóéþí õãåßáò êáé ç åíßó õóç, ìå êüèå ôñüðï ôùí ïéêïãåíåéáêþí «äéêôýùí áóöáëåßáò». Óôá 10 äéó. ôá ìýôñá ôçò óõìöùíßáò ÊõâÝñíçóçò- Ôñüéêáò Ï áíáðëçñùôþò õðïõñãüò ïéêïíïìéêþí ê. ñþóôïò Óôáúêïýñáò Ióïäýíáìá ìýôñá ýøïõò 10 äéò åõñþ èá ðñýðåé íá áíáæçôþóåé ôï íýï ïéêïíïìéêü åðéôåëåßï áí èýëåé íá ãßíåé äåêôü áðü ôçí ôñüéêá ôï ó Ýäéï ôçò ðñïãñáììáôéêþò óõìöùíßáò ðïõ óõíýôáîáí ÍÄ ÐÁÓÏÊ êáé ÄÇÌÁÑ ìå ôïí ó çìáôéóìü ôçò ÊõâÝñíçóçò. Ôüóï áðïôéìþíôáé ïé ðáñåìâüóåéò óôï ìíçìüíéï ðïõ Ý ïõí óõìöùíþóåé ôá ôñßá êüììáôá ðïõ óõíåñãüæïíôáé ìåôü ôéò åêëïãýò ôçò 17çò Éïõíßïõ. Áí óôá ñþìáôá áõôü ðñïóôåèïýí êáé ôá ðåñßðïõ 20 äéò åõñþ ðïõ åêôéìüôáé üôé èá êïóôßóåé ç ðáñüôáóç ôïõ ìíçìïíßïõ ãéá 2 ñüíéá - áí âýâáéá ãßíåé äåêôþ - ôï áíôéêåßìåíï ôçò äéáðñáãìüôåõóçò ðïõ èá îåêéíþóåé ìýóá óôï ðñþôï äåêáþìåñï ôïõ Éïõëßïõ èá öôüóåé ôá 30 äéò åõñþ. Óôçí ðáñïýóá öüóç ôá óôåëý ç ôïõ õðïõñãåßïõ ïéêïíïìéêþí ðñïåôïéìüæïõí ôçí åéóþãçóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò êáôü ôçí Óýíïäï ÊïñõöÞò üðïõ èá åêðñïóùðþóåé ôçí ÅëëÜäá åðéêåöáëþò áíôéðñïóùðåßáò óôçí ïðïßá èá óõììåôý- ïõí ï õðïõñãüò áíüðôõîçò êáé õðïäïìþí ê. ÊùóôÞò áôæçäüêçò ï áíáðëçñùôþò õðïõñãüò ïéêïíïìéêþí ê. ñþóôïò Óôáúêïýñáò ï õðçñåóéáêüò õðïõñãüò ïéêïíïìéêþí ê. Ãéþñãïò ÆáíéÜò. Óôçí ðñþôç áõôþ åðáöþ ôçò íýá ÊõâÝñíçóçò ìå ôï óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáßùí Çãåôþí èåùñåßôáé ìüëëïí áðßèáíï íá õðüñîåé áíáëõôéêþ óõæþôçóç ãéá ôï åëëçíéêü Ðñüãñáììá. Ïé åôáßñïé ìáò åêôéìüôáé üôé èá áñêåóôïýí óå ìéá ãåíéêþ äþëùóç ðñïèýóåùí ôçò íýáò ÊõâÝñíçóçò. Ôïýôï ðáñü ôï ãåãïíüò üôé ôï êåßìåíï ôçò ðñïãñáììáôéêþò óõìöùíßáò Ý åé Þäç óôáëåß êáé ìåôáöñáóôåß óôéò ÂñõîÝëëåò êáé áíáìýíåôáé íá óôáëåß êáé óå üëïõò ôïõò Åõñùðáßïõò çãýôåò. Êáíåßò äåí ìðïñåß íá áðïêëåßóåé üôé ðáñáóêçíéáêü ìðïñåß íá õðüñîïõí åðáöýò óôéò ïðïßåò ôá ìýëç ôçò åëëçíéêþò áðïóôïëþò íá ðñýðåé íá åîçãþóïõí ìýñïò Þ êáé ôï óýíïëï ôùí Êõâåñíçôéêþí åîáããåëéþí óå üôé áöïñü ôï óêýëïò ôçò ñçìáôïäüôçóçò. Ç áëþèåéá åßíáé üôé ðïëëü áðü ôá ìýôñá åßíáé ôåëåßùò áíôßèåôá ü é ìüíï ìå ôá ðåñéèþñéá áëëü êáé ìå ôçí ßäéá ôçí öéëïóïößá ôïõ ìíçìïíßïõ.¹äç Ý ïõí õðüñîåé áíôéäñüóåéò óå õðçñåóéáêü åðßðåäï ãéá ôéò ìç áðïëýóåéò óôï äçìüóéï áêüìç êáé óå ðåñéðôþóåéò êëåéóßìáôïò êáé óõã þíåõóçò áíåíåñãþí äçìïóßùí ïñãáíéóìþí êáèþò åðßóçò êáé ãéá ôçí áíáßñåóç ôïõ ìýôñïõ ôùí ïñéæüíôéùí ìåéþóåùí ìéóèþí. Åðßóçò äåí õðüñ åé ïñáôþ ñçìáôïäüôçóç ãéá ìýôñá üðùò ç óôáäéáêþ áýîçóç ôïõ áöïñïëüãçôïõ ïñßïõ ôçò ìåßùóçò ôùí óõíôåëåóôþí ôïõ ÖÐÁ êáé ôçí åðýêôáóç ôïõ ñüíïõ êáôáâïëþò ôïõ åðéäüìáôïò áíåñãßáò óôá äýï ñüíéá ìå äéêáßùìá íá ôï ðáßñíïõí áêüìç êáé ïé áõôïðáó ïëïýìåíïé ïé ïðïßïé Üíïõí ôçí äïõëåéü ôïõò. Ç õéïèýôçóç ôùí íýùí áõôü ìýôñùí èá Ý åé ùò óýììá ï ôéò åêôéìþóåéò ãéá âáèýôåñç ôïõ áíáìåíïìýíïõ ýöåóç ôçò ÅëëçíéêÞò Ïéêïíïìßáò áëëü èá Ý åé áíôßðáëï ôï ãåãïíüò ôçò êáèõóôýñçóçò âáóéêþí äéáñèñùôéêþí ìýôñùí ôïõ ìíçìïíßïõ üðùò åßíáé ïé áëëáãýò óôïí öïñïåéóðñáêôéêü ìç áíéóìü ç óõãêñüôçóç ôù äáðáíþí êáé êüðïéá ïõóéáóôéêü âþìáôá óôçí êáôåýèõíóç ôïõ ðåñéïñéóìïý ôïõ äçìüóéïõ ôïìýá Ï íýïò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí åßíáé óå âüèïò ãíþóôçò ôçò åëëçíéêþò ïéêïíïìßáò êáé áßñåé ìåãßóôçò åêôßìçóçò óôï åîùôåñéêü, åðéóçìáßíåé ôï åëëçíïáìåñéêáíéêü åðéìåëçôþñéï óå óçìåñéíþ áíáêïßíùóç ìå ôçí ïðïßá áéñåôßæåé ôçí åðéëïãþ ôïõ êáèçãçôþ Ã. ÓôïõñíÜñá ãéá ôç óõãêåêñéìýíç èýóç. «Ï ÃéÜííçò ÓôïõñíÜñáò åßíáé ï êýñéïò åìðíåõóôþò áëëü êáé ó åäéáóôþò ôïõ íýïõ áíáðôõîéáêïý ðñïôýðïõ ôçò þñáò, ìüíïõ éêáíïý íá îáíáêüíåé ôçí ÅëëÜäá áíôáãùíéóôéêþ êáé íá áíïßîåé ôïí äñüìï Ðñïò ôï ôýëïò ôçò ôñáãùäßáò ôçò, ç ÅëëÜäá «H ÅëëÜäá, ðñïâëýðåé, âéþíåé ðéèáíüôáôá ôéò ôåëåõôáßåò óêçíýò ôçò ôñáãùäßáò ôçò. Ç ÅëëÜäá ðþñå üëá ôá ñþìáôá ðïõ ôçò áíáëïãïýóáí. Ç ôñüéêá èá óõíå ßóåé íá áîéïëïãåß ôçí ðïñåßá ôçò åëëçíéêþò ïéêïíïìßáò, íýá ìýôñá èá áðïöáóßæïíôáé êüèå öïñü ðïõ ç åëëçíéêþ êõâýñíçóç èá Üíåé ôïõò äçìïóéïíïìéêïýò óôü ïõò, ìý ñéò üôïõ ç Ãåñìáíßá êïõñáóôåß êáé ðåé ìéá êáé êáëü: ¼ é Üëëá ñþìáôá óôçí ÅëëÜäá». Áõôü ôïíßæåé ï ãíùóôüò áíáëõôþò ôçò Wall Street êáé áñèñïãñüöïò ôçò ïéêïíïìéêþò óôþëçò Out of the Box, Mark Grant. ðåéôá, óõíå ßæåé, ç ÅëëÜäá èá éêåôåýóåé ãéá ðåñéóóüôåñá ñþìáôá, ôá ïðïßá üìùò äåí èá ëüâåé. ÅðïìÝíùò, èåùñåßôáé áíáðüöåõêôç ç ñåïêïðßá, ç Ýîïäïò áðü ôï åõñþ êáé ç åðéóôñïöþ óôç äñá ìþ. Ôá ôåëåõôáßá óôüäéá ôçò åëëçíéêþò ôñáãùäßáò èá åßíáé ôñïìáêôéêü. Ç ñåïêïðßá ôçò ÅëëÜäáò èá åßíáé ðïëý åéñüôåñç áðü üôé åêôéìïýí áñêåôïß, åîçãåß ï Grant. ÊáôÜ ôïí ßäéï, ìüíï áí õðüñîåé ðáñáãñáöþ ôïõ åëëçíéêïý ñýïõò - êüôé ùóôüóï ðïõ üðùò åîçãåß äåí õðüñ åé ðåñßðôùóç íá óõìâåß - ç ÅëëÜäá ìðïñåß íá äéáóùèåß... Ï êüèå äñüìïò Ý åé Ýíáí ðñïïñéóìü. Ï êüèå äñüìïò Ý åé Ýíá ôýëïò. Ôï ôýëïò ôïõ äñüìïõ ãéá ôçí ÅëëÜäá Ýöôáóå, ðñïåéäïðïéåß. Åí ôù ìåôáîý ï ãíùóôüò áìåñéêáíüò ïéêïíïìïëüãïò, Ðïë Êñïýãêìáí ôïíßæåé ðùò ç ÅëëÜäá «åßíáé áìýíç õðüèåóç Ôï ìýëëïí ôçò Åõñþðçò èá êñéèåß óôçí Éóðáíßá». ÌÜëéóôá, ï Ðïë Êñïýãêìáí, áíáñùôéýôáé, áí, ìå ôçí ÅëëÜäá åêôüò Üñôç, ôï åõñþ èá êáôáêñçìíéóôåß êáé ç Åõñþðç èá äéáóðáóôåß ãéá ìéá áêüìá öïñü, üðùò óõíýâç ôï 1931, üôáí êáíåßò äåí Ýóùóå ôçí Áõóôñßá ( þñá áðü ôéò ôñüðåæåò ôçò ïðïßáò ðõñïäïôþèçêå åêåßíç ç êñßóç), ìå ôïí Ýíá õðåýèõíï íá åðéññßðôåé åõèýíåò óôïí Üëëï. «¼ðùò ç Áõóôñßá ôï 1931, Ýôóé êáé ç Éóðáíßá Ý åé åëëåéììáôéêýò ôñüðåæåò ðïõ Ý ïõí áíüãêç áðü ðåñéóóüôåñá êåöüëáéá, áëëü ç éóðáíéêþ êõâýñíçóç ôþñá, üðùò êáé áõôþ ôçò Áõóôñßáò ôüôå, Ýñ åôáé áíôéìýôùðç ìå åñùôþìáôá ðïõ áöïñïýí óôçí ßäéá ôçò ôç öåñåããõüôçôá», åßðå áñáêôçñéóôéêü. Öüâïò üëùí ôùí ïéêïíïìïëüãùí, áêüìç êáé ôùí ðéï óõãêñáôçìýíùí, åßíáé óþìåñá ç åðáíüëçøç ôïõ ìåãüëïõ êñá ôïõ 1929, ôï ïðïßï äéþñêåóå ìý ñé ôï Ôï Åëëçíïáìåñéêáíéêü ÅðéìåëçôÞñéï áéñåôßæåé ôçí åðéëïãþ ôïõ ÓôïõñíÜñá ôüóï ðñïò ôçí Ýîïäï áðü ôçí êñßóç üóï êáé ðñïò ôçí áíüðôõîç. Ç óõìðëþñùóç ôçò åèíéêþò äéáðñáãìáôåõôéêþò ïìüäáò ìå ôïí íýï Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí äçìéïõñãåß âüóéìåò åëðßäåò ãéá íá áíáêôþóåé ç ÅëëÜäá äéåèíþò ôç áìýíç áîéïðéóôßá ôçò», áíáöýñåé ôï åðéìåëçôþñéï. Óçìåéþíåé áêüìç üôé ïé ðñïôüóåéò ðïõ õðýâáëå ðñüóöáôá ãéá ôï ìýëëïí ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôçí Ýîïäï áðü ôçí êñßóç âáóßæïíôáé óôçí ïõóéáóôéêþ äïõëåéü ôïõ ê. ÓôïõñíÜñá, ôïõ ÉÏÂÅ êáé ôçò Boston Consulting Group.

6 ÃÅÍÉÊÇ 6 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 61593/ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 1. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΗ- ΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΑΠΟ ΠΛΩΜΑΡΙ ΘΕΣΗ ΑΝΘΗ ΕΩΣ ΦΡΑΓΜΑ ΣΕΔΟΥΝΤΑ» με προϋπολογισμό ,94 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κύρια κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι τις 12/07/2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μιχάλη Ιωάννα 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/ 07/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ- ΙΑ εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η ή 3η τάξη με έδρα οπουδήποτε ή στην 4η τάξη και έχουν έδρα ή έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία τήρησης Μ.Ε.Ε.Π. ως δεύτερο νομό το νομό Λέσβου β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 4.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες. 6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (αριθ. ενάρ. έργου 2011ΕΠ ). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ.ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß êáé Üëëç åöçìåñßäá åìåßò áíáëáìâüíïõìå áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Α.Π ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΡΡ-ΣΦΦ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ OΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2011». Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:«επικαιροποιηση ΜΕΛΕ- ΤΗΣ OΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ- ΔΑΣ 2011>> με το σύστημα υποβολής προσφορών: «ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ- ΠΤΩΣΗΣ» και συνολικό προϋπολογισμό ,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το έργο αποτελείται από μια ομάδα εργασιών και ο προϋπολογισμός του αναλύεται ως εξής : Δαπάνη Εργασιών ,20 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ,22 Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) Αναθεώρηση 0 Άσφαλτος Γ.Ε. + Ο.Ε ,00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας , 18 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο του Δήμου Ερμιονίδας, Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι (τηλ κα Καρανικόλα Σ.) έως και την Πέμπτη 12/07/ Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 17 ΙΟΥ- ΛΙΟΥ 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: -Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). -Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε.. -Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6 στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α 137/ ). -Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1Η τάξη και 2η (εντός νομού +σε 2ο) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. -Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. -Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από ÔÅ ÍÉÊÁ ÅÑÃÁ τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. -Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ανάλογη τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). -Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική επιστολή 3.255,00 η οποία θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ερμιονίδας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ ). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 60 ημέρες. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί καμία προσφορά ή αν αποβεί άγονη, θα διενεργηθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης(στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία : Τρίτη 27/07/2012). Κρανίδι 20/06/2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αριθ.Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΚΦ-ΟΨ5 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ» προϋπ/ σμού: ,00 με Φ.Π.Α. 23% Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙ- ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΧΡΩΜΑ- ΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυπλιέων (οδός Χαρ. Τρικούπη 11 Τ.Κ Ναύπλιο) μέχρι και τις 12 Ιουολίου 2012, υπεύθ. υπάλληλος: κα Μαριάννα Τσαούση, τηλ.: & και fax: ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο Τύπο Β από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπλιέων (Πλατεία Τριών Ναυάρχων Ναύπλιο Τ.Κ.21100) στις 17 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην Α1. Α2 & 1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ- ΔΟΜΙΚΩΝ. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.250,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους ΣΑΤΑ 2012 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων. Ναύπλιο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟ- ΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό ,00. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό ,21 και β) κατηγορία ΥΔΡΑΥ- ΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό ,87 (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα, μέχρι τις , ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η Κα Κατοίκου. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ- ΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τους περιορισμούς των κατώτερων ορίων όπως ισχύουν. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.350,96 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ. 7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες. 8. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός. 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας. Καρδίτσα Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, διακηρύττει ότι: 1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής», με προϋπολογισμό ,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η κα ι2η τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 5. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/ ). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.200,00 αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3263/ Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των ,80 χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, δαπάνη ασφάλτου ,00, απρόβλεπτα ,09, αναθεώρηση 574,27 και Φ.Π.Α , Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 24 παράγραφος 2 Ν.3669/08(ΚΔΕ), για το διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των διαγωνιζόμενων. 13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α.Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα , FAX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κος Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Ε. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Β ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 1235 ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΗΧ-ΨΓΞ Ο Δήμαρχος Ψαρών Χίου,διακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την κατασκευή του έργου : «Δρόμος πρόσβασης αρχαιολογικού χώρου και αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι» του Δήμου Ψαρών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00πμ) στο Δημοτικό Κατάστημα Ψαρών. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 1.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η τάξη και έχουν έδρα το Νομό της Χίου ή άλλο Νομό ως δεύτερη επιλογή για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή δεν περιλαμβάνεται ο Νομός της Χίου ως έδρα ή Νομός επιλογής. Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορεί να καλύπτονται από μεμονωμένα εργοληπτικά πτυχία ή να αποτελούν κοινοπραξία της οποίας τα μέλη πληρούν τις τάξεις των παραπάνω ΜΕΕΠ. β. Εμπειροτέχνες δεν γίνονται δεκτοί. 2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ.7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π..δ. 609/85. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στην δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή (Ν.3263/2004). Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού 6.035,00 ευρώ, ήτοι 2% του δημοπρατούμενου ποσού του προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Ψαρών Χίου (παρ.1, αρθ. 23 του Π.Δ. 609/85 ). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι Κ/Ξ οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κ/Ξ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εξ (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το έργο είναι προϋπολογισμού ,03 ευρώ και χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΑ. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της μελέτης και κάθε άλλη πληροφορία από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ψαρών, τηλέφωνο , κ. Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον ανάδοχο. Ψαρά : 27/06/2012 Ο Δήμαρχος Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6η ΥΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ ΑΠ: 5149 Τηλ.: FAX: ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: ΤΣΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Μολάων προκηρύσσει: Πρόχειρο διαγωνισμό, με αρ. Προκήρυξης Π16/5148/ για την προμήθεια «ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ CPV: » προϋπολογισμού ,00 συμπερ/ νου ΦΠΑ για το Νοσοκομείο Σπάρτης και 4.000,00 συμπερ/νου ΦΠΑ για το Γ.Ν-Κ.Υ.Μολάων για ένα έτος και με δικαίωμα παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. Κατάθεση προσφορών θα γίνεται μέχρι και ώρα 14:30μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλ: Μολάοι: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ ÄÉÁÂÁÆÅÔÅ ÔÇ ÃÅÍÉÊÇ

7 ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗ 7 ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ανοδικά κινήθηκε η χρηµατιστηριακή αγορά στην χθεσινή συνεδρίαση, εν µέσω χαµηλής συναλλακτικής δραστηριότητας. Στηρίγµατα στην αγορά έδωσαν οι µετοχές του ΟΤΕ, της Eurobank, της Τιτάν και των ΕΛΠΕ. ΑΝΟ ΟΣ ΤΟΥ Γ..Τ 0,67%- ΣΤΑ 31,797 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Χ.Α: Άνοδος µε χαµηλό τζίρο O Γενικός είκτης Τιµών έκλεισε στις 579,69 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,67 %. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε ανώτερη τιµή στις 584,35 µονάδες, όταν σηµείωνε άνοδο έως και 1,48%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 31,797 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,82%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,41%. Από τους επιµέρους δείκτες τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (+4,32%), των Κατασκευών (+2,98%) και του Εµπορίου (+1,94%). Αντιθέτως τις µεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες των Βιοµηχανικών Προϊόντων (-0,72%), των Προσωπικών Προϊόντων (-0,63%) και των Τραπεζών (-0,43%). Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της Cyprus Popular Bank (+8,00%) της Eurobank (+4,51%), του ΟΤΕ (+4,32%), της Τιτάν (+4,14%) και των ΕΛΠΕ (+2,26%). Αντιθέτως τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές Της Κύπρου (-7,59%), της Ελλάκτωρ(-3,77%), της Βιοχάλκο (-3,21%) και της Πειραιώς (-2,51%). Ανοδικά κινήθηκαν 69 µετοχές, 44 πτωτικά και 18 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές:sato+18,75%, Paperpack +15,49%, Βιοτέρ +15,38% και Μαϊλλης +13,04%. Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές: PC Systems -20,00%, Τρία Αλφα (κο) -19,89%, Γιουροµπρόκερς -16,13% και Σέλµαν(κο) -14,58%. Το µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν οι µετοχές των εταιρειών: Κύπρου µε τεµάχια, Εθνική µε , Cyprus Popular Bank µε και Πειραιώς µε τεµάχια. Την µεγαλύτερη αξία συναλλαγών σηµείωσαν οι µετοχές των εταιρειών: Εθνική µε 6,509 εκατ. ευρώ, ΟΠΑΠ µε 4,388, Alpha Bank µε 4,105 και Κύπρου µε 3,260 εκατ. ευρώ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαµορφώθηκε στα 23,252 δισ. ευρώ. Οι επιµέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιο- µηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: 2.047,63-0,72%, Εµπόριο:787,62 +1,94%, Κατασκευές και Υλικά: 1.502,22 +2,98%, Πετρέλαιο και Αέριο: 1.725,33 +1,57%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: 1.523,24-0,63%, Πρώτες ύλες:1.1103,67 +1,56%, Ταξίδια και αναψυχή: 785,70 +1,00%, Τεχνολογία: 300,42 +0,31%, Τηλεπικοινωνίες: 300,42 +0,31%, Τράπεζες: 212,89-0,43%. Τρόφιµα και Ποτά: 4.948,87 +0,40%, Υγεία: 113,92-0,15%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: 746,00-0,20% και Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες:708,58 +0,24%. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 27/06/2012 Δείκτης Μονάδες Διαφ. % Διαφ. Κατώτ. Ανώτ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ 579,69 3,86 0,67% 573,13 584,35 FTSE ΧΑ ,37 1,73 0,82% 210,12 216,22 FTSE ΧΑ MID CAP 606,61 2,48 0,41% 602,00 610,41 FTSE ΧΑ είκτης Αγοράς 497,39 3,87 0,78% 490,14 503,66 FTSE XA-XAK Τραπεζικός είκτης 158,76-1,11-0,69% 155,21 165,72 FTSE Χ.Α. Liquid Mid 539,48 2,26 0,42% 534,76 543,45 FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ [0,00] FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ 2.047,63-14,93-0,72% 2.040, ,87 FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ 787,62 14,96 1,94% 767,48 798,74 FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 1.502,22 43,4 2,98% 1.461, ,60 FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 746,00-1,47-0,20% 744,35 770,63 FTSE ΧΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ [0,00] FTSE ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ 1.725,33 26,61 1,57% 1.689, ,35 FTSE ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΠΡ. 1523,24-9,73-0,63% 1493, ,34 FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.103,67 16,91 1,56% 1.079, ,70 FTSE ΧΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 785,70 7,81 1,00% 763,83 802,35 FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 300,42 0,92 0,31% 297,18 304,14 FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 531,25 22,02 4,32% 514,73 534,00 FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 212,89-0,92-0,43% 207,69 221,73 FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 4948,87 19,63 0,40% 4805, ,87 FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ 113,92-0,17-0,15% 110,74 114,90 FTSE ΧΑ ΧΗΜΙΚΑ [0,00] FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. 708,58 1,7 0,24% 692,73 721,19 FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1038,59 3,57 0,34% 1021, ,37 FTSE/ΧΑ 20 NET ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟ Ο 840,73 6,82 0,82% 827,91 851,93 inav Α ΑΚ20 2,19 0,01 0,59% 2,16 2,22 inav ΑΚΓ 6,06 0,04 0,74% 5,99 6,10 inav ΑΚΕΤ30 6,56 0,13 2,02% 6,48 6,56 είκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης 1682,09-5,42-0,32% 1676, ,31 είκτης Τιμών Εναλλ.Αγοράς ΧΑ 2922,13 5,6 0,19% 2916, ,13 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 818,36 5,44 0,67% 809,10 824,95 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 27/6/2012 ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ(USD) 1, ,22908 ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣC(CHF) 1, ,18308 ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ(CAD) 1, ,26041 ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ(SEK) 8, ,69184 ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ(NOK) 7, ,41016 ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ(DKK) 7, ,32219 ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ(TRY) 2, ,20788 ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ(JPY) 100, ,99765 ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ(AUD) 1, ,21982 ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ(GBP) 0,8119 0,7879 ΡΑΝΤ ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗΣ(ZAR) 10, ,22475 ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ(HKD) 9, ,46357 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟ Ο SATO AE (ΚΟ) 18,75% PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) 15,49% ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 15,38% ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) 13,04% ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) 10,00% ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 9,73% ALTEC (ΚΟ) 9,68% ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 9,68% ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) 9,60% ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 9,39% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ PC SYSTEMS (ΚΟ) -20,00% ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) -19,89% ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) -16,13% ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) -14,58% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) -13,79% A.S. COMPANY (ΚΟ) -9,96% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) -9,93% AUDIOVISUAL (ΚΟ) -9,78% ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) -9,68% ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) -9,52% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ SATO AE (ΚΟ) 206 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 232 AUTOHELLAS (ΚΟ) TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) 231 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) LAVIPHARM (ΚΟ) 462 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 1.917

8 ÃÅÍÉÊÇ 8 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÌÅÔÏ ÅÓ. %. (. ) 30/12/11 (.) / M.O /6/2012 ALAPIS (KO) 14 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,01 0,01% 0,03 64,0% 0,02 0, * ,04 12/05/ Reverse Split ALPHA BANK ( ) 382 1,12-0,01-0,88% 1.12/5, / ,09 1, ,38 3,07% 0,54 108,2% 0,42 3, , ,02 06/11/09 3 / ALPHA TRUST ( ) 58 0,17 0,00 0,00% 0.00/0 0.17/4, ,17 0, ,57 0,02% 0,15 11,8% 0,02 0, , ,19 22/04/ ALSINCO ( ) 102 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,51 0,01% 0,34-11,5% 0,16 0, , ,30 26/07/ AS COMPANY 86 0,25-0,03-9,96% 0.00/0 0.25/6, ,25 0, ,53 0,03% 0,24 7,7% 0,19 0, * 0,03 0,30 8,21 0,26 08/07/ ATTICA BANK ( ) 82 0,24 0,01 2,99% 0.00/0 0.24/2, ,24 0, ,02 0,30% 0,21 15,3% 0,17 0, , ,23 17/07/ AUTOHELLAS ( ) 416 1,22 0,02 1,67% 0.00/0 1.22/ ,22 1, ,36 0,23% 1,16 5,2% 0,80 1, ,23 0,32 5,41 0,94 29/06/ AVENIR ( ) 19 0, ,00-1,72% 0.00/0 0.00/ ,05 0, ,01 0,03% 0,09-36,7% 0,02 0, ,05 28/12/05 2 /5 + 3,74 AXON (KO) 36 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.11/ ,00 0, ,17 0,01% 0,10 7,0% 0,06 0, ,08 09/08/ Reverse Split BYTE COMPUTER ( ) 129 0,38 0,01 2,70% 0.00/0 0.38/3, ,38 0, ,01 0,03% 0,27 41,3% 0,18 0, , ,39 01/07/ CENTRIC ( ) 42 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.12/ ,00 0, ,54 0,06% 0,17-25,3% 0,08 0,35 0.* -- 0, ,12 28/06/ COCA COLA H.B.C. ( ) ,55 0,05 0,37% 13.55/34, / ,16 13, ,72 25,45% 13,25 2,3% 10,81 19, ,52 1,72 26,27 13,01 28/06/ Stock Option Plan CPI H/Y 92 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,68 0,01% 0,23 17,4% 0,13 0, ,00 0, ,26 06/10/ CYCLON ( O) 97 0,29-0,02-6,86% 0.29/ / ,29 0, ,60 0,04% 0,30-6,3% 0,18 0, , ,28 29/06/ DIONIC (K ) 41 0,12 0,00 1,69% 0.00/0 0.12/9, ,12 0, ,78 0,02% 1,06-88,7% 0,07 1,53 0.* -- 0, ,11 15/02/ EFG EUROBANK ERGASIAS (KO) 221 0,65 0,03 4,51% 0.00/0 0.65/20, ,62 0, ,86 1,84% 0,38 71,2% 0,29 3, ,57 31/05/ EUROBANK PROPERTIES (KO) ,42 0,02 0,59% 0.00/0 3.42/ ,36 3, ,62 1,07% 3,80-10,0% 2,43 5, ,10 0,31 35,93 3,12 23/03/ EURODRIP ( O) 310 0, ,01 0,55% 0.00/0 0.00/ ,90 0, ,24 0,21% 0,65 40,6% 0,56 1, ,00 0, ,79 29/12/ Stock Option Plan EUROMEDICA ( ) 133 0,39-0,04-8,88% 0.00/0 0.39/1, ,39 0, ,51 0,04% 0,44-11,2% 0,24 0, , ,43 02/08/ Reverse Split FG EUROPE ( O) 185 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.54/4, ,00 0, ,62 0,15% 0,46 18,1% 0,29 0, * 0,05 0,92 10,53 0,45 16/04/ FHL MERMEREN ( ) ,00-0,24-4,58% 0.00/0 5.00/ ,80 5, ,34 0,01% 5,13-2,5% 3,85 7, , ,76 21/03/ FLEXOPACK ( ) 610 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.79/ ,00 0, ,98 0,11% 7,67-76,7% 0,91 8, ,26 0,52 6,86 1,73 16/07/ FORTHNET (KO) 33 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,10 0, ,92 0,08% 0,11-15,0% 0,08 0, , ,09 14/07/08 3 / FRIGOGLASS (KO) ,00 0,01 0,25% 0.00/0 4.00/6, ,99 4, ,07 1,04% 3,61 10,8% 2,60 7, ,30 1,48 13,47 3,50 07/09/11 1 /4 / (%) (52.). - EPS 2007 / P/E ( ) M.O. 30. / & INFORM. ( ) 266 0, ,03 3,31% 0.00/0 0.00/ ,77 0, ,05 0,08% 0,67 16,6% 0,60 1, , ,76 02/06/ INTRAKAT ( ) 156 0,46-0,01-2,55% 0.46/1, / ,46 0, ,60 0,05% 0,34 34,3% 0,31 0, ,02 0,12 19,00 0,42 10/08/ Reverse Split INTRALOT (KO) 265 0,78 0,02 2,50% 0.00/0 0.78/44, ,76 0, ,83 0,63% 0,67 15,8% 0,59 1, ,11 0,41 7,16 0,71 23/05/ JUMBO (KO) ,05-0,02-0,65% 0.00/0 3.05/ ,98 3, ,39 2,03% 3,80-19,7% 2,34 5, ,73 0,76 4,19 2,81 23/12/ KLEEMANN HELLAS ( ) 204 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,19 0,07% 0,80-24,8% 0,51 1, , ,61 13/07/ LAMDA DEVELOPMENT ( ) 572 1,68 0,01 0,60% 0.00/0 1.68/ ,67 1, ,35 0,38% 2,50-32,8% 1,59 3, , ,67 01/02/ Stock Option Plan LAVIPHARM (KO) 53 0,16 0,00 2,63% 0.00/0 0.16/3, ,14 0, ,97 0,04% 0,20-22,0% 0,09 0, , ,14 03/09/07 3 /10 + 3,20 LOGISMOS ( ) 85 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,19 0,01% 0,37-32,2% 0,19 0, ,01 0,17 29,01 0,25 14/03/ MARFIN INV. GROUP ( ) 75 0,22 0,00 0,46% 0.22/54, / ,21 0, ,47 0,87% 0,37-40,4% 0,18 0,68 0.1* -- 0, ,22 14/07/ CYPRUS POPULAR BANK (KO) 28 0,08 0,01 8,00% 0.00/0 0.08/36, ,07 0, ,50 0,67% 0,33-75,7% 0,07 0, * 0,00 0, ,08 27/06/ MEDICON HELLAS ( ) 251 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.74/ ,00 0, ,08 0,02% 2,01-63,3% 0,61 2, , ,13 21/07/ MEVACO (KO) 333 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.98/ ,00 0, ,27 0,05% 1,02-4,1% 0,80 1, ,38 0,32 2,60 0,96 24/06/ MIG REAL ESTATE (KO) 409 1, ,07 6,19% 0.00/0 0.00/ ,20 1, ,81 0,08% 2,49-51,8% 0,92 3, , ,07 02/03/ MLS ( ) 763 2,24 0,04 1,82% 0.00/0 2.24/1, ,18 2, ,81 0,14% 2,01 11,4% 1,88 2, ,11 1,61 20,87 2,07 28/07/ MODA BAGNO (KO) 70 0,20 0,02 9,68% 0.00/0 0.20/4, ,20 0, ,84 0,02% 0,37-44,7% 0,12 0, * -- 0, ,26 08/07/ NEWSPHONE HELLAS ( ) 88 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.26/1, ,00 0, ,21 0,04% 0,21 25,1% 0,16 0, * 0,04 0,31 6,67 0,28 12/08/ NEXANS ( ) 511 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.50/ ,00 0, ,20 0,05% 2,09-28,2% 1,20 3, , ,35 24/06/ PAPERPACK ( ) 28 0,08 0,01 15,49% 0.00/0 0.08/1, ,08 0, ,97 0,00% 0,12-29,9% 0,05 0,24 0.* -- 0, ,08 28/12/07 2 /1 Split PASAL ( ) 92 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.27/5, ,00 0, ,04 0,02% 0,24 12,5% 0,13 0, , ,33 21/05/ PC SYSTEMS ( ) 27 0,08-0,02-20,00% 0.00/0 0.08/2, ,08 0, ,28 0,02% 0,08 3,9% 0,04 0, , ,09 27/11/07 1 /1 + 0,50 PROFILE ( ) 157 0,46 0,00 0,00% 0.00/0 0.46/ ,46 0, ,51 0,03% 0,20 135,9% 0,17 0, ,01 0,39 37,59 0,48 24/07/ PROTON. ( ) 61 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,28 0,06% 0,18 0,0% 0,18 0, , ,00 27/05/ QUALITY&RELIABILITY...( ) 148 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.43/2, ,00 0, ,97 0,02% 0,50-13,2% 0,32 0, , ,43 10/09/ Reverse Split QUEST HOLDINGS (KO) 195 0,57 0,00 0,00% 0.00/0 0.57/ ,57 0, ,45 0,14% 0,53 8,2% 0,42 0, , ,51 05/09/ REDS ( ) 150 0,44-0,02-4,14% 0.44/3 0.00/ ,44 0, ,27 0,13% 0,58-23,5% 0,36 1, ,00 12/06/09 9 / RILKEN ( ) ,65 0,00 0,00% 3.65/107, / ,65 3, ,26 0,06% 3,40 7,4% 2,03 3, * 0,20 0,72 18,52 3,65 20/07/ S & B BIOM. ORYKTA ( ) , ,00 0,00% 4.63/2, / ,00 0, ,64 1,21% 4,10 12,9% 3,12 5, ,55 0,95 8,35 4,75 02/08/10 1 /4 SCIENS ( O) 37 0,11-0,01-8,33% 0.11/4, / ,11 0, ,12 0,15% 0,19-43,3% 0,09 0, , ,17 14/10/ SPACE HELLAS 426 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.25/ ,00 0, ,07 0,04% 1,43-12,6% 0,77 1, ,02 0,54 50,76 1,25 10/08/ Reverse Split SPIDER ( ) ( ) 37 0, , ,00% 0 00% 0.00/00 00/0 0.11/6, , , ,17 0,02% 0 02% 0, ,0% 0,07 0 0, , ,110 20/08/ SPRIDER (KO) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,13 0,02% 0,15-21,2% 0,10 0, ,00 0, ,12 24/02/ Reverse Split TRASTOR ( ) /0 0.48/2, /03/ UNIBIOS ( ) /0 0.03/41, /05/ ( ) 242 0,71 0,01 1,72% 0.00/0 0.71/2, ,69 0, ,06 0,28% 0,62 14,9% 0,55 1, , ,66 01/07/ ( ) 66 0,20-0,01-2,50% 0.20/12, / ,18 0, ,44 1,75% 0,30-34,1% 0,13 2,54 0.* 0, ,18 08/12/11 0, / ( ) / / * /05/ ( O) /0 0.00/ * /04/ ( ) /0 0.00/ /08/ ( ) /0 0.31/ /06/ Reverse Split ( ) /0 0.00/ /07/ LINES (KO) /0 0.09/7, /02/11 5 / LINES ( 90) 610 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.79/ ,00 0, ,08-13,9% 1,20 2, , ,08 28/02/11 5 / LINES ( 96) 153 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,70-35,7% 0,45 0, , ,45 28/02/11 5 / ( ) 140 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,27 0,03% 1,90-78,4% 0,30 2, ,42 30/07/ ( O) 85 0,25 0,00 0,00% 0.20/ /1, ,25 0, ,03 0,03% 0,38-34,0% 0,13 0, , ,20 12/03/03-9 /10 Reverse Split (KO) 129 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,09 0,05% 0,25 51,6% 0,18 0, ,41 26/06/ ( ) 20 0,06 0,01 15,38% 0.00/0 0.06/1, ,06 0, ,05 0,01% 0,12-49,2% 0,05 0, , ,07 10/08/ Reverse Split ( ) 719 2,11-0,07-3,21% 2.11/1, / ,11 2, ,89 2,16% 3,02-30,1% 1,54 4, , ,96 03/07/ ( ) 304 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.89/1, ,00 0, ,43 0,02% 0,65 37,1% 0,36 1, , ,97 14/12/98 3 /10 SYSTEMS (KO) 388 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,21 0,04% 1,24-8,1% 0,81 1, , ,14 19/07/ ( O) 39 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.11/190, ,00 0, ,43 0,04% 0,11 3,6% 0,06 0, , ,13 22/10/ / (KO) 154 0,45 0,00 0,45% 0.00/0 0.45/ ,43 0, ,35 0,03% 0,39 14,8% 0,22 0, , ,50 0,46 19/08/ ( ) 288 0,85 0,01 1,08% 0.00/0 0.85/3, ,83 0, ,57 0,37% 0,61 39,2% 0,47 2, * -- 0, ,65 01/08/ & / ( A) 119 0,35 0,02 6,10% 0.00/0 0.35/ ,31 0, ,37 0,04% 0,33 7,1% 0,20 0, * 0,04 0,37 8,23 0,33 19/07/ ( ) 18 0,05-0,01-16,13% 0.05/6, / ,05 0, ,31 0,00% 0,20-74,5% 0,05 0, ,08 13/06/ ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 5.30/ ,00 0, ,50 0,41% 5,50-3,6% 4,06 8, ,26 06/07/07 0,02 ( ) 589 1,73-0,02-1,14% 1.73/8, / ,73 1, ,36 2,06% 3,80-54,5% 1,13 10, , ,60 05/07/ ( ) 341 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.00/2, ,00 0, ,16 0,15% 1,10-9,1% 0,70 1, , ,01 29/12/ ( )( ) 136 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.40/4, ,00 0, ,35 0,03% 0,70-42,8% 0,36 1, , ,43 02/08/ OFFICE FURNITURE 77 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.23/ ,00 0, ,85 0,04% 0,23 0,4% 0,14 0, * -- 0, ,22 16/06/ ( ) ,32 0,16 5,06% 0.00/0 3.32/ ,16 3, ,52 0,62% 3,20 3,7% 2,50 4, ,57 0,97 5,85 3,02 19/08/ ( O) , ,03-1,00% 0.00/0 0.00/ ,94 3, ,24 1,62% 3,10-4,5% 2,20 4, ,24 0,37 12,20 2,72 06/07/ ( ) 116 0,34 0,00 0,29% 0.00/0 0.34/23, ,34 0, ,65 0,02% 0,49-29,9% 0,21 0, , ,33 18/07/ ( ) 429 1,26 0,02 1,61% 1.26/1, / ,23 1, ,67 6,17% 1,62-22,2% 0,90 5, ,21 21/09/10 1 / ( ) 108 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.32/1, ,00 0, ,44 0,01% 0,23 37,4% 0,15 0, , ,32 07/01/ Reverse Split (K ) 119 0,35 0,00-0,57% 0.00/0 0.35/1, ,32 0, ,92 0,02% 0,38-8,4% 0,27 0, * -- 0, ,34 26/07/ ( ) 160 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.47/4, ,00 0, ,75 0,04% 0,41 15,0% 0,35 0, , ,46 10/09/ Reverse Split ( ) 321 0,94 0,05 5,84% 0.00/0 0.94/1, ,89 0, ,90 0,60% 1,19-20,8% 0,67 1, ,12 0,22 7,74 0,82 28/12/ Stock Option Plan ( ) 181 0, ,00-0,06% 0.00/0 0.53/2, ,00 0, ,04 0,04% 0,57-7,4% 0,34 0, , ,79 0,48 11/08/ ( ) 75 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,03 0,04% 0,33-32,9% 0,16 0, , ,21 15/07/ ( ) 221 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.65/2, ,00 0, ,49 0,08% 0,66-1,7% 0,38 1, * 0,00 0, ,64 07/07/ ( ) 216 0,63 0,05 8,19% 0.00/0 0.63/ ,60 0, ,30 0,12% 0,92-30,7% 0,50 1, , ,67 13/12/06 2 /10 (K ) 348 1,02-0,04-3,77% 1.02/ / ,02 1, ,54 0,93% 1,21-15,7% 0,60 2, ,00 0, ,84 05/07/ ( ) 361 1, ,01 0,95% 0.00/0 0.00/ ,05 1, ,32 0,16% 1,14-7,0% 0,80 1, ,06 0,25 16,45 0,96 20/06/ ( ) ,53 0,10 2,26% 4.53/ / ,42 4, ,53 7,09% 6,37-28,9% 3,94 6, ,33 0,58 13,67 4,37 04/07/ ( ) 862 2,53 0,00 0,00% 0.00/0 2.53/26, ,48 2, ,38 0,85% 2,89-12,5% 1,89 5, ,31 1,08 8,13 2,24 25/05/ (KA) 92 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.27/17, ,00 0, ,70 0,02% 0,16 64,6% 0,13 0, , ,29 07/07/ E

9 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÌÅÔÏ ÅÓ ÃÅÍÉÊÇ 9. %. (. ) 30/12/11 (.) / M.O /6/2012 / (%) (52.). - EPS 2007 / P/E ( ) M.O. 30. / & ( O) /0 0.59/1, * /06/ ( ) 613 1, ,06 3,45% 0.00/0 0.00/ ,80 1, ,26 0,14% 1,48 21,6% 1,04 2, ,08 0,45 22,51 1,74 06/07/ ( ) 134 0,39-0,01-1,50% 0.00/0 0.39/ ,32 0, ,46 0,10% 0,51-22,9% 0,32 0, ,00 0, ,43 26/04/ & ( ) 28 0, ,01-9,78% 0.00/0 0.00/ ,08 0, ,77 0,02% 0,25-66,4% 0,06 0, ,09 01/03/10 2 /1 + 0,71 ( ) 77 0,23 0,00-0,88% 0.23/ / ,23 0, ,78 0,03% 0,22 2,7% 0,16 0, , ,20 29/06/ ( ) 170 0,50-0,08-13,79% 0.00/0 0.50/24, ,50 0, ,75 0,07% 0,42 20,5% 0,29 0, ,10 0,35 5,15 0,52 24/05/ ( ) /0 2.80/5, * /06/ M ( ) , ,00 0,00% 4.50/ / ,00 0, ,51 0,02% 5,03-10,5% 3,28 7, ,07 0,30 60,95 4,33 05/07/ ( ) 93 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.27/11, ,00 0, ,94 0,06% 0,38-28,0% 0,23 0, , ,25 08/09/10 5 /8 + 0,64 (KO) 191 0,56 0,01 1,82% 0.56/ / ,56 0, ,77 0,15% 0,66-15,2% 0,49 1, * -- 0, ,55 21/07/ ( ) 124 0,37 0,00 0,27% 0.00/0 0.37/4, ,35 0, ,66 0,16% 0,26 40,4% 0,17 0, , ,29 06/07/ ( O) /0 0.71/3, /08/ ( ) 112 0,33-0,03-8,33% 0.00/0 0.33/ ,33 0, ,97 0,02% 0,27 24,1% 0,15 0, ,01 0,33 26,91 0,37 12/06/09 1 /4 ( ) 9 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,96 0,00% 0,04-25,7% 0,02 0, ,03 14/10/ ( O) 139 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.41/17, ,00 0, ,58 0,02% 0,41-1,4% 0,25 0, * -- 0, ,39 12/07/ ( ) 60 0,18 0,00-0,57% 0.00/0 0.18/3, ,17 0, ,28 0,12% 0,17 4,8% 0,10 0, , ,15 17/01/ Stock Option Plan ( ) 140 0, ,00 0,00% 0.41/1, / ,00 0, ,97 0,04% 3,00-86,3% 0,41 4, , ,58 12/06/ ( ) 412 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,08 0,05% 1,61-25,0% 1,04 1, ,12 0,58 10,01 1,23 25/06/ (K ) 246 0, ,06 9,55% 0.00/0 0.00/ ,72 0, ,04 0,04% 0,53 35,9% 0,45 0, ,11 0,21 6,60 0,67 16/08/ & ( ) 596 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,69 0,13% 1,95-10,3% 1,58 2, ,40 0,32 4,40 1,87 03/06/ ( ) ,52 0,11 2,03% 0.00/0 5.52/ ,38 5, ,55 1,89% 7,72-28,5% 3,18 9, ,71 0,51 3,22 4,89 04/07/ ( ) ,18-0,10-3,05% 0.00/0 3.18/ ,14 3, ,50 0,05% 1,69 88,2% 0,89 4, , ,72 01/07/ ( ) 119 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.35/3, ,00 0, ,03 0,02% 0,41-14,2% 0,23 0, , ,34 24/06/05 0,03. ( ) 106 0,31 0,00 0,00% 0.00/0 0.31/1, ,31 0, ,58 0,03% 0,26 20,2% 0,15 0, , ,26 02/07/ ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 4.00/1, ,00 0, ,80 0,28% 3,21 24,6% 2,61 4,60 0.1* -- 1, ,40 12/08/ (KA) 101 0,30 0,01 1,72% 0.00/0 0.30/1, ,29 0, ,10 0,01% 0,32-7,5% 0,20 0, ,25 01/07/05 0,0254 (KO) 89 0,26 0,00 1,56% 0.00/0 0.26/1, ,24 0, ,66 0,04% 0,48-45,8% 0,20 1, * -- 0, ,24 19/07/ ( ) 225 0,66-0,01-0,75% 0.00/0 0.66/57, ,66 0, ,82 0,11% 0,72-7,9% 0,52 0, ,07 0,75 9,84 0,59 03/08/10 5 /12 ( O) 72 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.21/ ,00 0, ,32 0,02% 0,18 16,0% 0,17 0, * ,22 15/06/ ( ) 392 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.15/ ,00 0, ,81 0,02% 1,13 1,8% 0,90 1, ,38 0,35 3,02 1,15 05/03/02 2 /5 ( ) 419 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,72 0,10% 1,32-6,8% 1,01 1, ,34 0,21 3,62 1,27 30/06/ F.H.L ,80 0, /0 0.80/ ,80 0, ,73 0 0,47 1 0,31 0, ,23 0,54 3,49 0,64 19/08/ ( ) 211 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.62/2, ,00 0, ,71 0,02% 0,50 24,2% 0,24 0, ,05 0,28 13,17 0,60 18/08/ Reverse Split ( O) 225 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.66/6, ,00 0, ,93 0,02% 0,51 30,1% 0,36 0, , ,66 10/07/ ( ) 131 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.39/ ,00 0, ,10 0,03% 0,35 10,3% 0,28 0, ,39 17/08/ ( ) 300 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.88/3, ,00 0, ,89-0,9% 0,26 0, ,88 19/08/ ( ) 52 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,50 0,01% 0,27-44,0% 0,15 0, , ,18 14/08/ ( ) ,01 0,10 1,45% 0.00/0 7.01/4, ,91 7, ,17 1,87% 5,96 17,6% 5,07 8, ,18 1,13 3,21 6,24 12/05/ M ( ) 259 0,76 0,06 9,04% 0.00/0 0.76/1, ,76 0, ,71 0,02% 0,90-15,6% 0,57 1, * -- 0, ,68 22/06/ ( ) 86 0,25-0,03-9,68% 0.25/ / ,25 0, ,90 0,01% 0,29-13,1% 0,20 0, , ,29 01/06/ ( ) ,18 0,03 0,58% 5.18/ / ,10 5, ,86 2,94% 5,92-12,5% 3,76 8, ,29 1,05 4,02 4,55 30/05/ ( ) 91 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.27/34, ,00 0, ,56 0,04% 0,19 40,7% 0,13 0, , ,26 21/07/ ( ) 307 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.90/ ,00 0, ,13 0,02% 0,78 14,9% 0,49 1, , ,80 17/08/ Reverse Split ( ) 104 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,31 0,05% 0,44-30,9% 0,30 1, , ,30 01/07/ ( O) 94 0,28 0,00-0,72% 0.00/0 0.28/1, ,28 0, ,36 0,02% 0,48-42,6% 0,24 0, , ,34 10/08/ ( ) 37 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,01 0,02% 0,13-12,8% 0,07 0, , ,09 19/09/00 1 / ( ) 60 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.18/1, ,00 0, ,47-62,8% 0,18 0, , ,21 19/09/00 1 / ( ) 273 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,36 0,03% 0,81-1,2% 0,69 1, , ,85 0,79 19/07/ / ( O) 787 2,31 0,05 2,21% 2.31/5, / ,25 2, ,08 1,38% 3,13-26,2% 1,30 5, ,20 0,36 11,56 1,82 06/07/11 1 /20 (KO) 348 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.02/9, ,00 0, ,47 0,03% 0,85 20,0% 0,46 1, * 0,00 0, ,02 30/11/ ( ) 112 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.33/19, ,00 0, ,85 0,04% 0,20 65,7% 0,12 0, , ,31 29/06/ ( ) 110 0,32 0,00 0,00% 0.00/0 0.32/ ,32 0, ,56 0,11% 0,49-33,9% 0,23 0, ,14 0,13 2,32 0,32 29/12/ ( ) 75 0, ,02 7,32% 0.00/0 0.00/ ,22 0, ,41 0,02% 0,34-36,0% 0,18 0, , ,20 07/07/ ( ) 51 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,61 0,03% 0,20-25,7% 0,15 0, , ,15 23/02/ ( ) ( ) 64 0, , ,00% 0 00% 0.00/00 00/0 0.00/00 00/ , , ,310-39,0% 0,190 0, * 0 07* -- 0, ,250 13/08/ ( ) 150 0,44 0,04 9,73% 0.00/0 0.44/ ,44 0, ,65 0,02% 0,64-31,3% 0,35 0,85 0.6* 0,13 0,24 3,42 0,40 16/07/08 4 / ( ) ,55 0,04 0,89% 4.55/10, / ,40 4, ,45 7,44% 6,83-33,4% 3,50 11, ,68 1,63 2,70 4,19 16/05/ ( ) ,00 0,00 0,00% 0.00/ / ,80 11, ,88 0,57% 9,53 15,4% 8,80 13, ,11 0,85 9,93 10,45 19/07/ ( ) , ,08 0,87% 0.00/0 0.00/ ,01 9, ,75 1,19% 8,52 8,8% 7,06 13, ,13 2,99 71,68 8,41 28/07/ ( ) 658 1,93 0,08 4,32% 0.00/0 1.93/ ,87 1, ,99 4,85% 2,88-33,0% 1,09 6, ,69 0,68 2,79 1,58 28/06/ ( ) 140 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.41/13, ,00 0, ,04 0,01% 0,31 32,3% 0,23 0, , ,40 04/07/ ( ) 87 0, ,00 1,59% 0.00/0 0.00/ ,25 0, ,15 0,03% 0,25 3,2% 0,19 0, , ,23 20/03/00 1 / ( ) 79 0,23-0,01-2,51% 0.23/167, / ,23 0, ,40 1,36% 0,25-7,9% 0,16 1, ,23 10/01/11 12 / (KO) 382 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,92 0,04% 1,87-40,1% 1,01 2,43 0.1* -- 0, ,19 27/04/09 0,18157 COMPUTERS ( ) 617 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,96 0,20% 2,85-36,5% 1,54 5, ,30 0,70 6,07 1,85 25/05/ ( ) 174 0,51 0,00 0,20% 0.00/0 0.51/ ,51 0, ,53 0,12% 0,47 10,1% 0,36 0, , ,49 02/05/ ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 3.84/1, ,00 0, ,14 0,54% 3,91-1,8% 3,00 4, * 0,42 0,86 9,14 3,70 23/06/ ( ) 32 0,10-0,01-9,52% 0.00/0 0.10/14, ,10 0, ,31 0,01% 0,12-22,1% 0,06 0, , ,11 11/07/07 Reverse split ( ) 141 0,42 0,03 6,41% 0.00/0 0.42/ ,42 0, ,25 0,05% 0,48-12,8% 0,30 0, ,09 0,40 4,44 0,40 11/04/ ( O) 545 1,60 0,01 0,63% 0.00/0 1.60/ ,58 1, ,36 0,31% 1,96-18,4% 1,20 3, * 0,08 0,48 19,98 1,43 06/07/ X. ( O) 78 0,23 0,00-0,43% 0.23/ / ,23 0, ,71 0,03% 0,30-24,4% 0,16 0, , ,20 01/07/ ( ) 198 0,58-0,02-3,33% 0.00/0 0.58/2, ,58 0, ,82 0,29% 1,02-43,1% 0,40 3, , ,53 29/12/ Stock Option Plan ( ) 194 0, ,03 5,56% 0.00/0 0.00/ ,57 0, ,70 0,03% 0,50 14,0% 0,43 1, , ,59 24/06/ ( O) 93 0,27 0,00 0,00% 0.00/0 0.27/3, ,27 0, ,79 0,04% 0,38-26,9% 0,21 0, ,25 07/02/ Stock Option Plan ( ) 215 0, ,01 1,61% 0.00/0 0.00/ ,63 0, ,99 0,03% 1,00-37,0% 0,60 1, , ,64 29/06/ Reverse Split ( ) 242 0,71 0,01 1,14% 0.00/0 0.71/4, ,70 0, ,04 0,45% 0,54 32,5% 0,43 1, ,02 0,58 30,46 0,59 07/02/05 1 /2 + 0,78 BANK ( ) 16 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,95 0,04% 0,05 0,0% 0,01 0, , ,05 10/03/10 2 / ( ) 126 0,37-0,01-3,65% 0.37/1, / ,37 0, ,25 0,54% 0,40-7,5% 0,20 2, , ,34 15/06/09 1 /1 + 3,70 ( ) 450 1,32 0,00 0,00% 1.32/ / ,31 1, ,32 0,74% 1,31 0,8% 0,88 2, ,11 0,39 12,06 1,08 30/05/ ( ) 436 1,28-0,12-8,57% 1.28/1, / ,28 1, ,40 0,22% 1,22 4,9% 0,76 1, , ,17 18/08/ Reverse Split ( ) 72 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,19 0, ,67 0,01% 0,23-8,3% 0,16 0, ,22 06/07/ ( ) ,33 0,53 4,14% 0.00/ / ,00 13, ,93 5,46% 11,59 15,0% 9,32 17, ,15 0,72 86,05 12,35 24/06/ ( ) ,11-0,47-8,42% 5.11/ / ,11 5, ,18-1,4% 4,00 8, ,15 0,28 32,99 4,70 24/06/ ( ) 91 0,27-0,02-7,59% 0.27/6,861 6,861.00/ ,26 0, ,10 2,47% 0,56-52,4% 0,23 1, , ,27 27/01/12 1 / ( ) ,69 0,28 2,69% 0.00/ / ,53 10, ,36 1,09% 12,48-14,3% 8,20 27, , ,62 10/05/ M ( ) 58 0,17 0,00-1,16% 0.00/0 0.17/22, ,17 0, ,97 0,27% 0,25-32,0% 0,13 0, * -- 0, ,16 28/09/11 1 /1 + 0,50 ( ) 123 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.36/22, ,00 0, ,67 0,02% 0,12 210,3% 0,07 0, , ,40 23/07/ (K ) 94 0,28 0,02 7,84% 0.00/0 0.28/3, ,28 0, ,01 0,01% 0,23 20,6% 0,11 0, ,00 0, ,26 26/07/ ( ) 339 1,00 0,00-0,40% 0.00/0 1.00/2, ,99 1, ,79 0,26% 1,43-30,3% 0,63 4, * 0,04 0,27 25,48 0,82 21/06/ (KO) 238 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.70/ ,00 0, ,81 0,03% 0,84-16,9% 0,40 1, , ,69 25/06/ O ( ) 126 0,37-0,02-4,64% 0.37/ / ,37 0, ,47 0,19% 0,43-14,0% 0,29 1, , ,35 26/06/ ( ) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,66 0,03% 0,05 68,1% 0,03 0, , ,08 05/02/08 3 / / ( ) 219 0,64-0,07-9,93% 0.00/0 0.64/ ,64 0, ,60 0,01% 0,69-6,7% 0,33 1, ,71 30/12/ Reverse Split ALPHA ETF FTSE , ,00 0,00% 0.00/0 2.19/ ,00 0, ,17 0,07% 2,66-17,7% 1,72 5, , ,04 24/01/ NBGAM ETF , ,04 0,66% 0.00/0 0.00/ ,06 6, ,39 0,01% 6,92-12,4% 4,92 13,84 -- # / # / 29/06/ ATTICA ( ) 82 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,00 0,24% 0,23 4,8% 0,15 0, , ,24 29/12/10 9 /

10 ÃÅÍÉÊÇ 10 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÌÅÔÏ ÅÓ. %. (. ) 30/12/11 / / (.) / M.O (%). P/E 2007 (52.) - EPS M.O. 30. / & ( ) 27/6/ ELBISCO ( ) 37 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,81 0,03% 0,37-71,0% 0,11 0, , ,12 28/08/07 1 / INTERFISH. ( O) 119 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.35/5, ,00 0, ,11 0,05% 0,31 13,3% 0,13 0, , ,35 01/07/ ( ) 34 0, ,00 0,00% 0.10/5, / ,00 0, ,87 0,02% 0,15-32,2% 0,10 0, ,10 11/10/ ( ) ,22 0,06 1,90% 3.22/ / ,16 3, ,76 1,05% 1,48 117,6% 1,31 3, , ,67 04/11/08 1 / ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 6.56/ ,00 0, ,84 0,47% 7,60-13,7% 6,46 7, * -- 0, ,81 23/04/ & , ,00-0,08% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,39 0,24% 5,55-0,8% 4,75 6, ,00 0,66 5,53 0,00 22/06/ ( ) 57 0,17 0,00 0,61% 0.00/0 0.17/7, ,17 0, ,14 1,47% 0,26-36,2% 0,12 3, , ,14 08/12/11 10,125 / ( ) 443 1,30 0,00 0,00% 0.00/0 1.30/4, ,30 1, ,41 0,47% 1,93-32,6% 1,28 4, * -- 0, ,45 01/07/ ( ) , ,00 0,00% 0.00/ / ,00 0, ,36 1,00% 14,00 3,6% 12,60 14, , ,34 02/04/ ( ) , ,00 0,00% 0.00/ / ,00 0, ,68 1,32% 80,00 16,3% 47,30 99, ,63 1,08 6,82 93,31 30/05/ ( O) ,29 0,00 0,00% 0.00/ / ,29 17, ,38 1,89% 16,90 2,3% 13,60 18, * -- 4, ,19 05/07/ ( ) 695 2, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,69 0,74% 2,36-13,6% 1,34 2, , ,04 10/08/ ( ) 202 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,98 0,06% 0,54 9,0% 0,43 1, , ,63 15/07/ ( ) 33 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,67 0,01% 0,04 142,5% 0,02 0, ,08 0,13 1,22 0,11 14/07/ ( ) 28 0,08-0,01-14,58% 0.08/2, / ,08 0, ,94 0,03% 0,17-51,8% 0,05 0, , ,09 01/11/10 1 / COMPUCON (K ) 31 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.09/4, ,00 0, ,12 0,01% 0,05 73,1% 0,02 0, ,10 20/02/ (stock option plan) FASHION BOX ( ) 443 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,17 0,06% 1,35-3,7% 1,30 1, , ,30 01/06/ HELLAS ONLINE ( ) 102 0,30 0,00 0,00% 0.30/ / ,30 0, ,91 0,28% 0,31-3,8% 0,30 0, , ,46 01/11/11 1 /5 + 1,15 NUTRIART ( O) 22 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,81 0,01% 0,06 15,8% 0,05 0, ,07 10/08/09 1, / OLYMPIC CATERING ( ) 170 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,31 0,04% 2,25-77,8% 0,50 18, , ,00 10/11/ Reverse Split RIDENCO ( ) 11 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,74 0,00% 0,03 28,0% 0,02 0, ,03 03/07/ SATO (KO) 33 0, ,00 2,08% 0.00/0 0.00/ ,08 0, ,75 0,01% 0,08 30,7% 0,05 0, ,09 04/07/ YALCO ( ) 76 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.22/5, ,00 0, ,94 0,02% 0,20 13,8% 0,11 0, * -- 4, ,22 04/08/ LTEC (K ) 12 0,03 0,00 9,68% 0.00/0 0.03/13, ,03 0, ,32 0,04% 0,04-2,9% 0,01 0, ,03 25/06/ ( ) 41 0,12 0,00 4,35% 0.00/0 0.12/12, ,12 0, ,00 0,02% 0,09 39,5% 0,06 0, , ,09 08/07/09 Reverse Split ( ) 102 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.30/10, ,00 0, ,46 0,02% 0,37-18,9% 0,22 0, , ,30 26/09/11 1 /2 + 0,40 - ( ) 15 0,04 0,00 10,00% 0.00/0 0.04/2, ,04 0, ,59 0,02% 0,03 69,2% 0,01 0, , ,04 01/07/ ( ) 140 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.41/ ,00 0, ,65 0,01% 0,53-23,2% 0,40 0, ,41 29/12/ Stock Option Plan ( ) 85 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.25/2, ,00 0, ,58 0,01% 0,09 171,7% 0,04 0, , ,24 25/06/ ( ) 474 1,39 0,00 0,00% 1.39/93, / ,39 1, ,42 0,07% 0,86 62,4% 0,74 2, ,38 28/05/08 0,05. & 285 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.84/ ,00 0, ,31 0,02% 0,37 123,3% 0,30 0, , ,84 29/06/ ( ) 21 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,49 0,00% 0,05 29,2% 0,03 0, ,06 28/09/ Reverse Split - ( ) 25 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,50 0,01% 0,07 0,0% 0,04 0, , ,07 13/11/07 1 / ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 3.70/4, ,00 0, ,22 0,13% 3,70 0,0% 3,70 3, , ,70 06/09/10 6 / ,70 ( ) 15 0, ,00 0,00% 0.04/1, / ,00 0, ,31 0,01% 0,09-52,2% 0,02 0, , ,58 0,04 18/08/ ( ) 180 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.53/ ,00 0, ,04 0,02% 0,81-34,7% 0,08 0, ,00 0, ,53 12/12/ Reverse Split ( ) 146 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,98 0,05% 0,55-22,0% 0,42 0, ,43 30/03/11 1 / ( ) 95 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,89 0,04% 0,37-25,1% 0,16 0, , ,30 30/12/02 2 / , ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,32 0,01% 0,04 266,7% 0,04 0, ,13 01/08/00 3 / ( ) /0 0.00/ /10/ ( ) 73 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.22/ ,00 0, ,06 0,01% 0,22-0,5% 0,17 0, ,19 19/11/07 1 /2 + 1,20 ( ) 55 0,16 0,00 0,00% 0.00/0 0.16/8, ,16 0, ,51 0,07% 0,22-27,3% 0,10 0, * -- 0, ,13 13/08/ ( ) 37 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.11/8, ,00 0, ,15-26,5% 0,07 0, * -- 0, ,11 13/08/ (KO) 11 0, ,00 0,00% 0.03/9, / ,00 0, ,90 0,06% 0,05-37,3% 0,03 0, , ,04 10/09/10 1 /5 ( ) /0 0.00/ /05/ ( O) 194 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.57/3, ,00 0, ,90 0,15% 0,70-18,7% 0,19 0, , ,57 12/10/10 3,2 / & ( ) 341 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.00/ ,00 0, ,38 0,05% 3,80-73,7% 0,75 4, ,00 02/07/ ( ) 7 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,02 0,01% 0,03-20,0% 0,02 0, , ,02 15/07/ ( ) 13 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,07 0,01% 0,04 5,6% 0,03 0, * 0, ,00 25/04/ ( ) 118 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.35/4, ,00 0, ,26 0,01% 0,05 578,4% 0,02 0, , ,32 01/07/ (KO) 46 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,06 0,03% 0,28-51,3% 0,13 1, , ,18 16/07/ ALPHA TRUST ( ) 201 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.59/4, ,00 0, ,35 0,09% 0,90-34,4% 0,59 0, ,02 2,37 31,65 0,60 01/08/ DIVERSA (KO) 975 2, ,00 0,00% 0.00/0 2.86/2, ,00 0, ,03 0,03% 2,86 0,0% 2,86 2, , ,86 11/06/ ENVITEC (KO) 664 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.95/2, ,00 0, ,34 0,10% 2,23-12,6% 1,95 2, * 0,00 0, ,95 05/07/ EPSILON NET (KO) 167 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,74 0,01% 0,60-18,3% 0,49 0, ,00 0, ,49 29/05/ EUROXX ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,94 0,15% 3,00 2,0% 2,70 3, * -- 4, ,04 05/05/ OPTRONICS (KO) 416 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,07 0,02% 1,11 9,9% 1,08 1, ,00 1, ,22 14/07/ PERFORMANCE TECHNOLOGIES (KO) 859 2, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,85 0,05% 2,52 0,0% 2,52 2, ,00 3, ,52 17/09/ VIDAVO (KO) /0 0.00/ * /06/ (KO) 613 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,72 0,05% 1,80 0,0% 1,80 2, , ,80 16/07/ ( ) 307 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.90/23, ,00 0, ,02 0,04% 0,97-7,2% 0,84 0, ,05 1,31 18,68 0,90 24/06/ (KO) 344 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,49 0,02% 1,09-7,3% 1,01 1, ,00 1, ,03 01/04/11 0,0462 /1 + 0,50 ( ) 281 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,02 0,03% 1,00-17,5% 0,83 1, ,00 1, ,83 06/07/ (KO) 515 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.51/5, ,00 0, ,01 0,08% 1,88-19,7% 1,51 2, ,00 2, ,51 19/08/ ( A) 0 0,00 0 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( O) 10 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,13 0,00% 0,18-83,3% 0,03 0, , ,03 15/07/ ( ) 38 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,23 0,01% 0,07 69,7% 0,02 0, , ,76 0,09 18/08/99 90 / ( ) 988 2,90-0,72-19,89% 0.00/0 2.90/4, ,90 2, ,36 0,01% 9,95-70,9% 2,10 11, , ,84 01/07/ ( ) /0 0.00/ * /07/ ALMA ( ) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,57 0,01% 0,12 0,0% 0,12 0, , ,12 02/10/ ALTIUS.... ( ) /0 0.00/ /07/ BETANET ( ) 20 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,30 0,01% 0,06 0,0% 0,06 0, , ,06 20/08/ EUROLINE ( ) 480 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,99 0,08% 1,41 0,0% 1,41 1, ,02 7,83 81,54 1,41 10/08/ INTERINVEST ( O) 382 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,49 0,06% 1,12 0,0% 1,12 1, * -- 6, ,12 17/07/ MICROLAND COMPUTERS ( ) 218 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,68 0,04% 0,64 0,0% 0,64 0, ,64 08/07/05. "ALTCOM A.E.T." ( ) 228 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,16 0,25% 0,67 0,0% 0,67 0, , ,67 22/12/04 0, / SUPER MARKET AEE (KO) /0 0.00/ /02/ ( ) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,64 0,01% 0,12 0,0% 0,12 0, , ,12 03/07/ (K ) (K ) 34 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,79 0,01% 0,10 0,0% 0,10 0, , ,10 01/07/ ( ) 259 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,08 0,03% 0,76 0,0% 0,76 0, , ,76 19/07/ ( ) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,13 0,01% 0,08 0,0% 0,08 0, , ,08 27/05/02 2 / ( ) 48 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,14 0,0% 0,14 0, , ,14 27/05/02 2 / / ( ) 17 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,48 0,02% 0,05 0,0% 0,05 0, , ,05 28/06/ ( O) 48 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,07 0,02% 0,14 0,0% 0,14 0, , ,14 03/07/ ( ) 14 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,45 0,01% 0,04 0,0% 0,04 0, , ,00 05/03/03-5 /10 Reverse Split ( A) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,08 0,0% 0,08 0, , ,08 05/03/03-5 /10 Reverse Split - ( ) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,01 0,01% 0,12 0,0% 0,12 0, , ,12 17/06/ ( ) 34 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,50 0,01% 0,10 0,0% 0,10 0, , ,10 01/07/ ( O) 89 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,65 0,03% 0,26 0,0% 0,26 0, , ,26 25/01/ Stock Option Plan ( ) 133 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,43 0,02% 0,39 0,0% 0,39 0, , ,39 24/11/04 2 /1 + 0,45 ( ) 184 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,54 0,0% 0,54 0, , ,54 24/11/04 2 /1 + 0,45 ( ) 266 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,04 0,21% 0,78 0,0% 0,78 0, ,78 03/07/00 20 ( ) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,11 0,01% 0,08 0,0% 0,08 0, ,00 0, ,08 27/12/ ( ) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,17 0,02% 0,12 0,0% 0,12 0, , ,12 26/05/99 1 / # P/BV 20/04/2012 * 2009

11 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 11 26/6/2012 TI TI KA. TIMH... 1/1/2012 ALLIANZ (.: ), URL: ALLIANZ ,40 3,9003 3,8139 3,8427-0,03% -19,30% ALLIANZ MIKTO ,11 4,8614 4,6500 4,6970 1,05% -19,91% ALLIANZ MIKTO.(UNIT LINKED) ,00 2,7115 2,5566 2,5824 1,12% -24,10% ALLIANZ / E ,18 6,0865 6,0256 6,0865 0,03% 3,15% ALLIANZ ,62 1,4843 1,4198 1,4341 1,69% -10,52% ALLIANZ A/K EMEA ,61 6,3170 6,0424 6,1034 1,33% 1,60% ALLIANZ ,25 2,4393 2,3332 2,3568 2,27% -20,87% ALPHA ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: ALPHA ,74 2,1222 2,0958 2,1116-0,21% -47,68% LPHA ,64 4,8513 4,7910 4,8272-0,17% 5,77% ALPHA ,24 7,4317 7,3392 7,3947-0,25% 2,64% ALPHA GLOBAL AKO ,39 8,2320 8,1296 8,1910 0,01% 6,00% ALPHA ,95 6,9740 6,5091 6,6419-0,13% -1,68% ALPHA BANCASSURANCE EE ,16 6,2516 5,9481 6,0695-0,81% -7,25% ALPHA BANCASSURANCE EE ,17 4,9758 4,7343 4,8309 0,07% 3,85% ALPHA BEST OF STRATEGIES ,59 6,1262 5,8883 5,9478 0,02% -2,21% LPHA ,36 2,6774 2,6244 2,6509 1,06% -29,39% LPHA ,33 3,5212 3,4514 3,4863 0,47% -34,29% ALPHA GLOBAL ,58 11, , ,5674-0,09% 2,48% ALPHA ,18 6,6314 6,5000 6,5657 0,60% 3,11% LPHA ,83 12, , ,1361 0,01% 2,29% LPHA BLUE CHIPS ,48 4,6534 4,5612 4,6073 1,98% -11,71% ALPHA ATHENS INDEX FUND ,15 2,3211 2,2751 2,2981 1,57% -14,77% ALPHA ,57 5,0653 4,9649 5,0151 2,39% -7,63% ALPHA ETF FTSE ATHEX ,53 2,1794 2,1728 2,1772 1,56% -18,52% ALPHA ,41 4,1687 4,0861 4,1274-0,12% 8,88% ALPHA ENERGY ,14 9,7172 9,5248 9,6210 0,93% -9,96% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ,63 11, , ,0383 0,49% 0,19% ALPHA SELECT ,46 9,3192 9,1346 9,2269 0,81% 4,98% LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ,46 3,9133 3,8359 3,8746 0,21% 5,42% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ET ,68 8,1459 7,9845 8,0652-0,48% -0,17% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ,04 6,3861 6,2597 6,3229 0,91% -6,52% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ,30 8,6853 8,5133 8,5993 0,11% 5,61% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ,43 9,1897 9,0077 9,0987-0,05% 3,19% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET ,93 16, , ,9852 0,21% 4,95% ALPHA TRUST (.: ), URL: ALPHA TRUST ,06 16, , ,8307 1,29% -11,21% ALPHA TRUST ,38 6,5819 6,3883 6,4528 1,04% -10,61% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ,88 3,5405 3,4364 3,4711 1,22% -5,64% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ,90 5,2675 5,1126 5,1642 1,03% 2,25% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ,08 2,6401 2,5624 2,5883 0,44% 5,07% ALPHA TRUST EUROSTAR ,18 6,4924 6,3169 6,3807 0,74% -0,05% ,42 6,5106 6,3346 6,3986 0,32% -0,30% INTERLIFE ,77 5,8343 5,6767 5,7340 0,69% -2,33% GENIKI ,77 2,6434 2,5719 2,5979-0,41% -13,91% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ,68 4,0553 3,9457 3,9856 0,03% 8,69% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,16 5,6127 5,5566 5,6127 0,00% 0,09% S&B GLOBAL FUND OF FUNDS ,00 10, , ,6741 0,08% 3,61% AMUNDI (.: ), URL: ,95 5,7773 5,5529 5,6090 1,24% -15,84% ,78 2,5980 2,4971 2,5223 0,78% -18,97% ,78 2,4976 2,4605 2,4729-0,10% -29,62% ,45 3,3642 3,3642 3,3642 0,01% 0,39% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (.: ), URL: ,00 0,4831 0,4712 0,4760 1,19% -4,48% ATTICA MARATHON ,94 2,8239 2,7544 2,7822 1,06% -1,62% ATTICA REAL ESTATE ,32 8,4378 8,2300 8,3131 0,51% 9,90% ,57 1,1843 1,1678 1,1772-0,28% -55,42% ,11 3,4367 3,4196 3,4333 0,01% -1,23% ,90 2,4756 2,4146 2,4390 0,11% 1,73% ,47 2,8281 2,7887 2,8112-0,01% -1,06% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO ,35 2,4465 2,3862 2,4103-0,07% -4,36% (.: ) ,08 1,6909 1,6909 1,6909 0,83% -21,53% / ,70 1,1900 1,1900 1,1900 0,00% -28,68% (.: ), URL: ATE ,44 3,8071 3,7785 3,8071-0,06% -26,42% ATE ,16 1,9118 1,8927 1,9118 1,80% -11,11% ATE - / ,18 0,5938 0,5879 0,5938 0,56% -4,87% ,26 1,7168 1,6996 1,7168 0,77% -15,93% US ,47 6,1203 6,0591 6,1203 0,49% 7,99% EUROZONE ,93 1,8843 1,8655 1,8843-0,07% -4,57% & ,62 2,7896 2,7687 2,7896 0,10% -25,34% EURO ,14 7,3540 7,3540 7,3540 0,01% 1,73% ATE ,19 6,3398 6,2764 6,3398 0,19% 2,63% ,61 7,3109 7,2561 7,3109 0,01% 3,73% GLOBAL FUND OF FUNDS ,75 3,5535 3,5180 3,5535-0,21% 0,57% EUROBANK EFG (.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ,26 9,9248 9,5356 9,7302-0,29% 6,14% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ,25 1,3477 1,3342 1,3477 0,24% 0,46% EUROBANK EMERGING EUROPE ,30 13, , ,5862 1,99% 2,81% EUROBANK GREEK EQUITIES ,49 3,3011 3,2681 3,3011 2,25% -13,44% EUROBANK GLOBAL BOND ,85 3,4369 3,4111 3,4369-0,21% 5,29% EUROBANK CLICK ,11 3,4637 3,3116 3,3792-0,22% 4,16% EUROBANK DOUBLE CLICK ,33 11, , ,2068-0,23% 4,21% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ,29 11, , ,8180-0,23% 3,29% EUROBANK ALL WEATHER ,06 9,7374 9,5427 9,7374-0,20% 4,47% EUROBANK ,51 1,0488 1,0383 1,0488 2,24% -7,57% EUROBANK DOLLAR PLUS... (USD) ,75 12, , ,2243 0,01% 2,44% INTERAMERICAN ,40 5,3225 5,2563 5,2960-0,47% -36,51% INTERAMERICAN ,01 8,5093 8,4583 8,5008 0,01% 7,10% INTERAMERICAN ,46 6,1113 5,9903 6,0508 1,16% -21,76% INTERAMERICAN ,36 7,8462 7,6908 7,7685 2,07% -14,19% INTERAMERICAN ANA ,89 2,0142 1,9744 1,9943 2,16% -9,28% INTERAMERICAN ,79 32, , ,2260 0,07% 3,74% INTERAMERICAN ,18 13, , ,8179 0,28% 0,76% INTERAMERICAN ,62 10,0481 9,8491 9,9486 1,95% 2,37% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ,02 2,8282 2,7999 2,8282 0,16% 3,20% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ,49 3,2498 3,2173 3,2498-0,06% 4,67% ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: ,70 3,1142 3,1142 3,1142-0,46% -36,71% BLUE CHIPS ,56 2,7099 2,6828 2,7099 2,07% -14,51% TOP ,89 0,4534 0,4489 0,4534 2,39% -13,32% NBGAM ETF ,41 6,0156 6,0156 6,0156 1,58% -13,58% ,06 4,0207 3,9805 4,0207 0,85% -34,73% ,30 3,3704 3,3367 3,3704 0,28% -10,84% / ,87 6,3540 6,2905 6,3540 0,28% -11,53% ,41 5,0428 5,0428 5,0428 0,41% -18,11% ,72 2,8243 2,7961 2,8243-0,02% -1,57% EUROBOND ,02 5,7281 5,7281 5,7281-0,19% 8,14% ,33 2,7528 2,7253 2,7528-0,19% -4,93% ,38 4,6645 4,6179 4,6645-0,54% -11,75% NBGAM ETF GREECE & TURKEY ,59 6,4302 6,4302 6,4302 1,85% 21,51% USD BOND ,85 5,5720 5,5720 5,5720 0,04% 11,63% DELTA BONUS - / ,78 7,8453 7,4717 7,4717-0,08% 7,52% SMALL CAP ,27 0,6749 0,6682 0,6749 1,66% -10,56% ,56 2,1348 2,1135 2,1348 0,36% -5,90% ,86 9,6379 9,5897 9,6379-0,10% 3,97% MONEY PLUS ,35 11, , ,9622 0,01% 0,94% (USD) ,57 10, , ,9486-0,10% 7,46% HIGH YIELD CORPORATE BOND ,34 5,8738 5,8738 5,8738-0,36% 6,57% SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ,21 10, , ,4454-0,18% 1,63% SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ,22 9,1171 9,0259 9,1171-0,16% 2,20% SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ,22 8,5980 8,5120 8,5980-0,16% 2,12% SYNTHESIS BEST RED - FOF ,97 8,5050 8,4200 8,5050-0,08% 4,38% (.: ), URL: (EUR) ,33 8,1802 8,0593 8,0593-0,42% 1,64% EUROBOND ,25 1,4663 1,3577 1,3577-0,24% -33,19%.(..) ,73 2,3349 2,2442 2,2669 1,49% -11,24% EUROPEAN OPPORTUNITIES ,06 1,5196 1,4605 1,4753-0,08% 1,63% EMERGING MARKETS OPPORTUN ,76 2,4374 2,3427 2,3664 1,12% 2,03% GLOBAL OPPORTUNITIES (..) ,77 2,7772 2,6824 2,7095 0,66% 4,70% AMERICAN OPPORTUNITIES ,07 3,0704 2,9512 2,9810 1,15% 5,48% INVESTMENT GRADE (EUR) ,17 3,8169 3,7605 3,7605-0,16% 5,17% HIGH YIELD (EUR) ,60 3,2466 3,1986 3,1986-0,03% 6,55%. EUROINVEST ,54 0,7145 0,6616 0,6616 0,85% -18,76% HSBC ( ) (.: ), URL: HSBC ,04 5,5150 5,4469 5,4469-0,16% 3,73% HSBC ,22 2,0205 2,0104 2,0104 0,00% 0,29% HSBC ,96 19, , ,8645 0,93% -7,19% HSBC AMERICAN EQUITY ,70 2,8631 2,7865 2,7865 0,59% 11,32% HSBC ,15 4,5876 4,4648 4,4648 0,52% 2,12% HSBC ,97 2,7489 2,6753 2,6753-0,09% 0,96% HSBC ,94 4,4940 4,4385 4,4385-0,02% 7,08% HSBC ,69 6,3526 6,2280 6,2280-0,09% 0,34% ING (.: ), URL: ING / ,98 3,6188 3,5478 3,5478 1,66% -15,09% ING / ,22 1,6353 1,6111 1,6111 0,90% -6,84% ING / ,01 5,4078 5,4078 5,4078 0,00% -0,20% INTERNATIONAL (.: ), URL: INTERNATIONAL ,84 3,9529 3,8366 3,8754-0,38% -46,60% INTERNATIONAL ,30 1,7493 1,6493 1,6660 0,81% -29,43% INTERNATIONAL ,68 6,6188 6,5693 6,6023 0,01% 2,17% INTERNATIONAL ,67 1,2273 1,1572 1,1689 1,26% -16,35% INTERNATIONAL E ,77 0,7595 0,7161 0,7233 0,71% -13,70% INTERNATIONAL ,13 3,6599 3,4839 3,5191-0,16% 7,88% ASSET MANAGEMENT (.: ) EURO BOND PREMIUM ,47 1,8153 1,8062 1,8153-0,63% -31,68% DUAL STRATEGY ,68 2,4077 2,3487 2,3605-0,10% -8,34% EURIBOR RETURN (EUR) ,15 2,9750 2,9601 2,9750-0,11% 5,03% LIBOR RETURN (USD) ,79 4,9905 4,9655 4,9905 0,00% 4,34% ,30 4,9930 4,9680 4,9930 0,01% 1,52% ,31 0,9607 0,9559 0,9607 1,61% -13,42% EURO BALANCED PREMIUM ,12 1,3000 1,2935 1,3000 0,09% -20,94% Y FUND OF FUNDS METOXIKO ,11 3,1785 3,1626 3,1785 0,40% 3,16% Y FUND OF FUNDS MIKTO ,70 3,1877 3,1718 3,1877 0,18% 4,04% Y EURO EQUITY PREMIUM ,99 2,7442 2,7305 2,7442-0,01% -8,53% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: MARFIN GREEK VALUE ,96 1, , , , ,26214 MARFIN EUROPEAN VALUE ,04 2,3773 2,2389 2,3081 0,04% 2,42% MARFIN ,60 4,2672 4,0186 4,1429 1,37% -16,36% MARFIN ,45 0,9901 0,9325 0,9613 1,77% -6,83% MARFIN EUROCREDIT ,49 2,4826 2,3380 2,4103-0,01% -1,83% MARFIN ,88 3,5227 3,3175 3,4201-0,18% 2,18% MARFIN EUROPEAN EQUITY ,58 2,6810 2,5248 2,6029 0,28% -1,70% MARFIN GLOBAL ,85 1,4699 1,3843 1,4271 0,34% 0,67% MARFIN SMART CASH ,81 4,2161 4,1741 4,1951 0,01% 2,48% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ,22 2,9182 2,7482 2,8332 0,19% 3,77% MARFIN / EURO HEDGED FOFs ,10 2,6784 2,5224 2,6004-0,31% 0,82% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ,08 0,1774 0,1670 0,1722-0,17% -0,12% MARFIN EMERGING ,56 2,5613 2,4121 2,4867 1,45% -4,18% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ,94 3,0680 2,8892 2,9786-0,02% 3,17% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS METLIFE ALICO (.: ), URL: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00% 0,00% ALICO ,15 17, , ,8937-0,26% 2,88% ALICO ,32 13, , ,0275 0,01% 1,16% ALICO ,65 5,5046 5,1901 5,2425 2,26% -19,81% ALICO ,18 13, , ,2322 0,52% 3,11% ALICO MIKTO ,72 16, , ,9298-0,09% 2,54% MIKTO ,22 12, , ,4842-0,20% -0,09% MIKTO ,92 10,6869 9, ,1780-0,57% -5,24% BETA GLOBAL MIKTO ,51 5,3642 5,2064 5,2590-0,10% 4,48% ALICO E ,60 13, , ,0531-0,15% 4,57% ALICO ,59 12, , ,4121 0,03% 4,38% ALICO ,1 3, , , , , ALICO.. & ,80 3,7186 3,5061 3,5415 1,77% -4,10% ALICO FTSE-20 INDEX FUND ,42 1,2575 1,1856 1,1976 1,70% -18,24% CITI FUND ,51 2,3708 2,3358 2,3358-1,41% -49,78% ,18 0,6280 0,6068 0,6068 2,33% -18,42% ALICO ,45 3,8105 3,5927 3,6290 0,94% -5,21% ALICO FUND OF FUNDS ,69 3,4909 3,2915 3,3247 0,18% 3,84% ALICO FUND OF FUNDS ,71 12, , ,1199 0,91% -7,54% ALICO FUND OF FUNDS MILLENNIUM (.: ), URL: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00% 0,00% MILLENNIUM EURO PLUS / ,44 8,8560 8,5088 8,6824 0,00% -0,01% MILLENNIUM VALUE PLUS ,59 0,7765 0,7461 0,7613-0,14% -57,31% MILLENNIUM BLUE CHIPS ,56 0,5390 0,5082 0,5133 1,97% -18,73% MILLENNIUM EUROZONE ,67 1,6129 1,5054 1,5361-0,06% -7,39% MILLENNIUM MID- CAP ,96 0,7665 0,7154 0,7300 1,87% -10,69% MILLENNIUM AMERICA US ,62 2,5179 2, ,398 0, ,04854 MILLENNIUM CHINA GROWTH ,84 3,1007 2,8939 2,9530 0,46% -0,92% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ,66 1,3279 1,2394 1,2647 0,72% -13,34% MILLENNIUM FUND OF FUNDS. PROBANK (.: ), URL: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00% 0,00% PROBANK ,66 3,9411 3,9214 3,9411 0,02% 2,38% PROBANK ,45 1,5854 1,5735 1,5854-1,52% -30,89% PROBANK ,40 1,1026 1,0916 1,1026 1,48% -14,80% N.P. INSURANCE PROTON (.: ), URL: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00% 0,00% PROTON ,04 2,0994 1,9975 2,0383 1,04% -19,60% PROTON ,1 3, , ,3613-0, , PROTON ,83 2,9886 2,8450 2,8737 1,47% -9,14% ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: www. 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00% 0,00% / ,53 2,6006 2,5048 2,5559 2,08% -14,24% / ,50 0,3209 0,3091 0,3154 1,74% -4,08% / ,69 1,0047 0,9849 0,9948 0,91% -16,04% / ,24 4,6242 4,6242 4,6242 0,01% -7,11% / ,98 10, , ,3125 0,01% 2,05% / ,15 2, , , , ,2918 / ,80 2,3910 2,3436 2,3673 0,50% -18,09% / ,80 2,4141 2,3663 2,3902 0,53% -19,69% FUND OF FUNDS ,10 9,2846 9,0788 9,1474 0,21% 3,59% FUND OF FUNDS ,2 10, , ,1841 0, , FUND OF FUNDS T FUNDS AE (.: ), URL: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00% 0,00% AAAB ,26 2,2839 2,1533 2,1751 0,72% -13,22% AAAB ,00 1,8379 1,7659 1,8019-0,29% -30,88% AAAB ,31 5,5189 5,3977 5,5079 0,00% -6,88% AAAB... (.: ), URL: (EUR) ,40 2,6442 2,6442 2,6442 0,00% 3,48% ,24 0,9994 0,9969 0,9994-0,64% -23,58% ,04 1,3129 1,3063 1,3096 0,72% -9,66% ,31 0,4434 0,4390 0,4412 1,31% -6,11%.. EUROPLUS ,37 3,3977 3,3807 3,3892-0,19% 0,88% ,07 3,7953 3,7575 3,7764 0,28% 4,02%

12 ÃÅÍÉÊÇ 12 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:30900 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ», με το σύστημα της πλέον συμφέρουσας προσφοράς (σύστημα που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3669/08, προϋπολογισμού ,74 και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α ,00. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/ 8/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης από αρμόδια επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» (αριθ. ενάρ. έργου ΕΠΠΕΡ- ΡΑ), το Ταμείο Συνοχής και τους Εθνικούς και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης και της κράτησης 6 του άρθρου 27 παρ του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/ ). Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του δημοπρατούμενου δια της παρούσας έργου, είναι τα παρακάτω: Το τμηματικό αυτό έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και των έργων διάθεσης σύμφωνα με τις εγκεκριμένες περιγραφές και προδιαγραφές των τευχών. Ειδικότερα προβλέπεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή του έργου ώστε να λειτουργήσει η εγκατάσταση για επεξεργασία ισοδύναμου πληθυσμού που αντιστοιχεί στην Α φάση με πρόγνωση 20ΕΤΙΑΣ ενώ ορισμένες μονάδες ή τμήματά τους κατασκευάζονται για την τελική φάση και για ι.κ.όπως ορίζεται ακριβώς στο τεύχος 4. Συνοπτικά οι κυριότερες εργασίες είναι: 1. Μονάδα Υποδοχής και Προεπεξεργασίας Λυμάτων και Βοθρολυμάτων η οποία αποτελείται από: Το σύστημα υποδοχής και εσχάρωσης βοθρολυμάτων Το φρεάτιο άφιξης λυμάτων Το έργο εσχάρωσης λυμάτων Το μετρητή παροχής Το έργο εξάμμωσης 2. Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας κάθε γραμμή της οποίας αποτελείται από: Τη Δεξαμενή Αερισμού- Απονιτροποίησης με το σύστημα της οξειδωτικής τάφρου Τη Δεξαμενή Καθίζησης Το Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας και Περίσσειας Ιλύος 3. Μονάδα απολύμανσης και έργο διάθεσης που αποτελείται από: Τη μονάδα απολύμανσης με υποχλωριώδες Νάτριο Τον οικίσκο χλωρίωσης Το έργο διάθεσης στο Βασσιλοπόταμο 4. Μονάδα επεξεργασίας ιλύος που αποτελείται από: Το φυγοκεντρικό συγκρότημα πάχυνσης-αφυδάτωσης Το βοηθητικό εξοπλισμό 5. Την κτιριακή υποδομή, δηλαδή Το κτίριο διοίκησης με την αποθήκη, το συνεργείο, το χημικό εργαστήριο Το κτίριο προεπεξεργασίας Το κτίριο ιλύος Το ηλεκτρικό κτίριο 6. Το σύστημα αυτοματισμών, ελέγχων και ηλεκτρολογικών της εγκατάστασης, δηλαδή: Το ηλεκτρολογικό δίκτυο και τους πίνακες κάθε φύσεως Το δίκτυο ρευμάτων χαμηλής ισχύος (αυτοματισμών) Το σύστημα ελέγχου και εποπτείας SCADA Τα όργανα on-line ελέγχων 7. Τα βοηθητικά δίκτυα και τις λοιπές υποδομές, δηλαδή: Το δίκτυο ύδρευσης Το δίκτυο ομβρίων Το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Το δίκτυο στραγγιδίων Η εσωτερική οδοποιία και τα πεζοδρόμια Η γενική διαμόρφωση του χώρου Το έργο περίφραξης Οι κάμερες παρακολούθησης και βιντεοσκόπισης 8. Δοκιμαστική λειτουργία του έργου ÔÅ ÍÉÊÁ ÅÑÃÁ επί 12 μήνες Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 1.. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στη δεύτερη (2η) τάξη, τρίτη (3η) τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή και την τέταρτη (4η) τάξη αν έχουν έδρα ή δεύτερο νομό επιλογής τον Νομό Λακωνίας για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ποσό ,86 ευρώ, με δεύτερη (2η) τάξη, τρίτη (3η) τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή και την τέταρτη (4η) τάξη αν έχουν έδρα ή δεύτερο νομό επιλογής τον Νομό Λακωνίας για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ποσό ,81 ευρώ και με πρώτη (1η), δεύτερη (2η) και τρίτη (3η) τάξη ανεξαρτήτως για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΚΑΘΑ- ΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για ποσό ,06 ευρώ. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (65.105,51 ) Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εντεκα (11) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκα (10) μηνών). Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: είκοσι τέσσερεις (24) μήνες συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργία. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων υπόδειγμα τύπου Α. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης. Τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς, δηλαδή το Τεύχος 7 που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 διατίθενται από τη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, οδός Γκόρτσογλου 52, Τ.Κ ΣΠΑΡΤΗ, Πληροφορίες κ. Νίκο Μπεζεριάνο τηλ.: Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπροθέσμως ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία της, μέχρι και την Πεμπτη 16 / 8 /2012. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι είτε καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 200,00 ΕΥΡΩ είτε τα αναπαράγουν με δικές τους δαπάνες έχοντας και την ευθύνη της γνήσιας αναπαραγωγής τους. Σε οποιανδήποτε περίπτωση το τεύχος 7 χορηγείται από την Υπηρεσία. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά Προκήρυξη της σύμβασης κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής στάλθηκε προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της ΕΕ στις 29 /6 /2012 O Δήμαρχος ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. Αρ. πρωτ.: 11813/ Τίτλος έργου: Ανακαίνιση κτιρίου Γυμνασίου Δ.Κ. Χρυσού για τη λειτουργία Δημοτικού Καταστήματος Προϋπολογισμός μελέτης: ,00 (προς δημοπράτηση ,91 ) Σύστημα δημοπράτησης: Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Ημερομηνία / Τόπος / Ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού: Τρίτη, 10/7/2012-Γραφεία Τ.Υ.-Λήξη υποβολής προσφορών 10:00 π.μ. Περίπτωση μη διεξαγωγής: Επανάληψη έως 2 φορές με κοινοποίηση με fax Δικαίωμα συμμετοχής: Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., Α2 έως 3η τάξη εντός νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- ΝΟΛΟΓΙΚΑ Εγγύηση συμμετοχής: 7.786,40 προς τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά Χρηματοδότηση: Δημοτικοί Ποροι (Σ.Α.Τ.Α. 2011) Διάθεση τευχών: Έως 5/7/2012 από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου, τηλ Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6η ΥΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ ΑΠ:5142 Τηλ.: FAX: ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: ΤΣΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Μολάων προκηρύσσει: Πρόχειρο διαγωνισμό, με αρ. Προκήρυξης Π15/5141/ για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙ- ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPV: » προϋπολογισμού ,00 συμπερ/νου ΦΠΑ για το Νοσοκομείο Σπάρτης και 4.500,00 συμπερ/νου ΦΠΑ για το Γ.Ν- Κ.Υ. Μολάων για ένα έτος και με δικαίωμα παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. Κατάθεση προσφορών θα γίνεται μέχρι και ώρα 14:30μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλ: Μολάοι: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß óôï ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ êáé óå Üëëç åöçìåñßäá åìåßò áíáëáìâüíïõìå áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Αρ. Πρωτ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: FAX: Πληροφορίες:κα ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει ότι στις 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη ( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑ- ΓΩΝΙΣΜΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06, και του Π.Δ. 28/80 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ- ΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙ- ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ- ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», με τους ακόλουθους όρους. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στα ,00. Αναλυτικότερα : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,13 Φ.Π.Α. 23%: ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,00 Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (άρθρο 15 Π.Δ. 28/1980) ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό ( 5% ) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των (7.565,00 ). Τόπος παράδοσης των προσφορών: Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Φυλής (πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια) Γλώσσα : Ελληνική. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: Έλληνες και Αλλοδαποί υποψήφιοι, Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις που ασχολούνται με το αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης. Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν επαναδημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών τμήμα Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ κα Δαμιανίδου Σοφία, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ.. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 27/6/12 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Αριθ.Πρωτ: 7650 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Έχοντας υπόψη : Α) Τη παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Π.Δ 28/1980 Β) Την αριθμ / απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α Γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αρθρ. 209, της παρ. 1 του Αρθ. 273 και της παρ. 2 περ.δ του άρθρ. 103 του Ν. 3463/2006 Δ) Τα άρθρα 6 & 7 του από Β.Δ / τος περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ. Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί τοις εκατό για τις εργασίες Συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων, βαρέων και λοιπών μηχανημάτων.οι εργασίες Συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων, βαρέων και λοιπών μηχανημάτων είναι προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23%. Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20/07/2012 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στο Μαντούδι Ευβοίας και ώρα έναρξης την π.μ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την π.μ. Β. Στη Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος α) Όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα β) Εταιρείες επισκευής οχημάτων ÄÉÁÖÏÑÁ γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών ευθυνόμενων εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο ε) Συνεργεία αυτοκινήτων Γ. Η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό 4.800,00, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας συνταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το δημόσιο και τους ΟΤΑ. Δ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των σχετικών αποφάσεων στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως στο Μαντούδι. Πληροφορίες, παρέχονται στα τηλέφωνα του Δήμου , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μαντούδι 26/06/2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8325 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι: Στις 09 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:15 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Χρήστου Λαδά 1) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Αίγινας για ένα έτος που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα ,00 και γενικότερα παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/ 82 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 200,00 αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο. Αντίγραφο της διακήρυξης καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική ενημέρωση μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Λορέντζος Θανάσης) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα: , 20000, , Αίγινα, Ο Δήμαρχος κ.α.α Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Νεκτάριος Κουκούλης ÅÎÏÖËÇÓÇ ÔÉÌÏËÏÃÉÙÍ Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών: EÈÍÉÊÇ 108/ ÁLPHA 104/ ÐÅÉÑÁÉÙÓ EUROBANK ÁÃÑÏÔÉÊÇ Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και όχι το όνομα του καταθέτου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρθρ. 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» εκδόθηκε η με αριθμ. 1872/ πράξη χαρακτηρισμού της υπηρεσίας μας για έκταση στη θέση «Τογάνι» Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής και απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα του με αριθμ. 6477/2 φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 με στοιχεία (1,2,3,..,11,12,13,.18,19,20, 25,26,1), με εμβαδόν τριακόσια δώδεκα στρέμματα και τετρακόσια δέκα εννέα χιλιοστά του στρέμματος (312,419 στρέμμ.) και χαρακτηρίζεται αυτή ως αγροτική έκταση της παρ. 6 α του άρθρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3208/ Η πράξη του Δασάρχη εστάλη στο Δήμο Λαυρεωτικής για ανάρτηση και κατά αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις, εντός δύο (2) μηνών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο, ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ανατολικής Αττικής του αρθ. 10 Ν. 998/79. Λαύριο Ο Δασάρχης Τ.Υ. ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ÅÊÌÉÓÈÙÓÇ 1η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 154 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ζωγραφάκης Εμμ. Τηλέφωνο: FAX: Αθήνα: ΑΡ. ΔΙΑΚ: 53/2012 Αρ. Πρωτ Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979, για την εκμίσθωση κενών ιδιόκτητων γραφείων του Νοσοκομείου: Α9: 1ος όροφος, 26,2 τ.μ., Α10: 1ος όροφος, 29,8 τ.μ., Σ6+7: ενιαίο γραφείο: 6ος όροφος, 11,5 τ.μ., Σ8: 6ος όροφος, 17,3 τ.μ.), επί της οδού Μάρνη 59-Αθήνα, με χρονική διάρκεια το ανώτερο δώδεκα (12) έτη. Ως ελάχιστο όριο προσφοράς, με το οποίο θα ξεκινήσει ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για τα εν λόγω γραφεία είναι τα 10 ευρώ /τ.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 πμ Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, 1ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης (κτίριο 5), οδός Μεσογείων 154. Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στον Ελληνικό τύπο την Πέμπτη 28.6 και την Παρασκευή 29 Ιουνίου Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gnagennimatas.gr) Πληροφορίες και διάθεση της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 πμ. έως 14:00 μ.μ.. Η Προϊσταμένη Διοικητικής Διεύθυνσης Αργυρώ Παπαχρήστου

13 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Aρ. Πρωτ. : 30/002/5930 Πληροφορίες: Δ. Χαντζή Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Λ5Η-ΨΦΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με αριθ. διακήρυξης 30/002/5928/ για την προμήθεια ενός συστήματος φασματοσκοπίας υπερύθρου με χρήση μετασχηματισμού Fourier (FTIR) σε συνδυασμό με εξάρτημα μειωμένης ολικής ανάκλασης (ATR) για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ., προϋπολογισθείσας αξίας ,00 με ΦΠΑ. Ημερομηνία κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών είναι η Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:00π.μ. Η κατάθεση ή αποστολή των προσφορών γίνεται στην έδρα του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, ΤΚ Αμπελόκηποι). Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Προσωπικού & Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ. στην παραπάνω διεύθυνση (1ος όροφος, γραφείο 27, τηλέφωνα: ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα www. gcsl.gr. Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. ΗΜΕΡ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες : Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα : fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 66 Το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση διαφόρων υδραυλικών εργασιών σε τμήματα του Νοσοκομείου που έχουν υποστεί βλάβη. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 πλέον ΦΠΑ Κατάθεση προσφορών έως και Προδιαγραφές και πληροφορίες δίνονται καθημερινά από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από μέχρι στα τηλέφωνα και Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Αθήνα, Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ Αριθμ. πρωτοκ. : 6704/ ΑΔΑ: Β4ΛΜ ΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Νο 26/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ σύμφωνα με την αριθμ. 4/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, διακηρύττει ότι την 3 Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 θα γίνει δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής (κρέας, πουλερικά, είδη οπωροπωλείου - παντοπωλείου, άρτος, τυροκομικά, κατεψυγμένα, γάλα, γιαούρτι ), προϋπολογισμού δαπάνης ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή. Λήξη κατάθεσης προσφορών ορίζεται η , ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στον ημερήσιο τύπο και στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Οι διακηρύξεις θα διατίθενται από και οι ενδιαφερόμενοι θα τις λαμβάνουν από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μας. Κόστος εκάστης διακήρυξης 15,00 ευρώ. Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Ερυθρού Σταυρού 40, τηλ Ο Διοικητής Ιωάννης Γιαννακόπουλος ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ» (CPV ) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύμφωνα με την υπ αριθ σύμφωνα με την υπ αριθ. 13/ (Θ.17ο ΟΙΚ) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (αριθμ. 6588/ Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αριθμ. 8414/ εγκύκλιος εκτέλεσης & εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ της Ε.Π.Υ.) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (X.T.) για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡ- ΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,91 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προς της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Οι δαπάνες δημοσίευσης θα παρακρατούνται από την αμοιβή του προμηθευτή κατά την πρώτη πληρωμή του, σύμφωνα με τον Ν. 3801/2009, άρθρο 46. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την ΤΡΙΤΗ, 11/09/12, και ώρα π.μ. Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραμματεία μέχρι την ΔΕΥΤΕ- ΡΑ, 10/09/12 και ώρα μ.μ. Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ , Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: Διοικητικού Οικονομικού Υποδ/νση: Οικονομικού Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες: Κάτσιου Ζ. Τηλ.: FAX: Νο 96 Το Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕNOΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩ- ΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ CPV με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ ( ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. Δωρεάν διάθεση αντίγραφου διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης πληρωμής της διακήρυξης. Λήξη κατάθεσης προσφορών:20 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Νοσοκομείο. Ο Πρόεδρος ΔΣ-Διοικητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση : OIKONOMIKOY Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Χ.Α. Αϊβαλιώτου Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΥ469Η25-ΕΔ5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ( Αρίθμ.Διακ.18/2012) Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Λεωφ. Μεσογείων 284, Χολαργός, τηλ.: , προκηρύσσει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια πακέτων λογισμικού διαχείρισης (συστήματος για απομακρυσμένη διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στους προσωπικούς υπολογιστές χρηστών), για τις ανάγκες του Οργανισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και με προϋπολογισθείσα δαπάνη (33.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων υπέρ τρίτων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις και ώρα 10:00 π.μ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ε.Ο.Φ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: FAX : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : κος Γεωργακόπουλος Δ. Σταυριανόπουλος Γ. ΑΔΑ: Β4ΛΜΩ63-ΚΕ0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει ότι την 6/07/2012 ημέρα: Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 10:15 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσιος Πρόχειρος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, για την προμήθεια: Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, σε εκτέλεση της υπ. αρ. 288/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός #15.322,23# Εuro, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν : α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου. β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. γ. Συνεταιρισμοί. δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του Δήμου, από τις 29/06/2012 ημέρα Παρασκευή από τους : κο Γεωργακόπουλο Δ. - Σταυριανόπουλο Γιώργο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Δ/νση : Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ Άγιος Δημήτριος από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών, τηλέφωνο επικοινωνίας Άγιος Δημήτριος: 27/06/2012 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: FAX : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : κος Γεωργακόπουλος Δ. Σταυριανόπουλος Γ. ΑΔΑ: Β4ΛΜΩ63-ΣΘΚ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει ότι την 5/07/2012 ημέρα: Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 10:15 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσιος Πρόχειρος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την: Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε εκτέλεση της υπ. αρ. 270/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός #29.312,20# Εuro, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν: α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου. β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. γ. Συνεταιρισμοί. δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του Δήμου, από τις 29/06/2012 ημέρα Παρασκευή από τους: κο Γεωργακόπουλο Δ. - Σταυριανόπουλο Γιώργο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ Άγιος Δημήτριος από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών, τηλέφωνο επικοινωνίας Άγιος Δημήτριος:27/06/2012 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6η ΥΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ ΑΠ:5171 Τηλ.: FAX: ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: ΤΣΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Μολάων προκηρύσσει: Πρόχειρο διαγωνισμό, με αρ. Προκήρυξης.Π19/5170/ για την προμήθεια «EΙΔΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥ- ΩΝ CPV: » προϋπολογισμού ,00 συμπερ/νου ΦΠΑ για το Νοσοκομείο Σπάρτης και 3.000,00 συμπερ/νου ΦΠΑ για το Γ.Ν-Κ.Υ. Μολάων για ένα έτος και με δικαίωμα παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. Κατάθεση προσφορών θα γίνεται μέχρι και ώρα 14:30μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλ: Μολάοι: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4500 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: ΛΟΓΟΘΕΤΗ Σ. Τηλέφωνο: FAX: Η Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας προκυρήσσει: Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια «Γραφικής ύλης» πιθανής προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στις 31/7/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (αριθμ. Διακήρυξης 3/2012) Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ.118/2007 και η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού θα χορηγείται ύστερα από την γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων καταβάλλοντας 15 για την αγορά της. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το Νοσοκομείο. Λευκάδα Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ Ε. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 32519/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΕΒ-9 Ε6 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι: 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού ,60 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α / 1993 ΦΕΚ 185/Β. 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3ος όροφος, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 10/07/2012 ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00 έως 11:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον 2.922,48 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48-50, 2ος όροφος, τηλ , , fax , Τ. Κ , κα Πέτρη, κος Γ. Ζουμπουλίδης, κα Α. Μαράτου. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αρ. Απόφασης : 753 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΘΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΦΑΞ: Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ- ΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 9.008,46, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό μελέτης 15/2012. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. έως 11π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Στ. Καραγιώργη 2, μπροστά στην αρμόδια επιτροπή. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους διακήρυξης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή στον διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω τηλέφωνα. Ηράκλειο Αττικής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4505 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: ΛΟΓΟΘΕΤΗ Σ. Τηλέφωνο: FAX: Η Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας προκηρύσσει: Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΑ» πιθανής προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στις 31/7/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ. (αριθμ. Διακήρυξης 4/2012) Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ.118/2007 και η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού θα χορηγείται ύστερα από την γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων καταβάλλοντας 15 για την αγορά της. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το Νοσοκομείο. Λευκάδα Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ Ε. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Δήμος Φαιστού, Νομού Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Δημοτικό Κατάστημα Μοιρών Τ.Κ Μοίρες τηλ , Fax διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ- ΠΟΤΑ για την «Προμήθεια εξαρτημάτων άρδευσης για ένα έτος». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,94 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με την υπ αριθμό 06/2012 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύησης συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 4.580,00. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στη διεύθυνση: Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ.70400, Μοίρες, μέχρι την Τετάρτη και ώρα Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Φαιστού, Αρμόδια υπάλληλος: Καρουζάκη Ειρήνη Ελένη Τηλέφωνο Μοίρες : Η Δήμαρχος Φαιστού α.α Ιωάννης Μανιαδάκης Αντιδήμαρχος Δήμου Φαιστού Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß óå Üëëåò åöçìåñßäåò åìåßò áíáëáìâüíïõìå áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß óôï ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ êáé óå Üëëç åöçìåñßäá åìåßò áíáëáìâüíïõìå áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç

14 ÃÅÍÉÊÇ 14 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ3 η Υ.ΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ <<Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ>> ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Π. ΤΗΛ.: Θεσσαλονίκη 27/6/2012 FAX: Αριθ. Πρωτ Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης <<Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ>> ύστερα από την ΚΥΑ 6588/ (ΦΕΚ Β 1650/ ) περί της έγκρισης του ΠΠΥΥ 2011, την αρίθμ. 845/ Απόφαση του Διοικητή της της 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) σύμφωνα με την οποία χορηγεί εξουσιοδότηση στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» όπως διενεργήσει όλους τους διαγωνισμούς των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τους κάτωθι διαγωνισμούς: Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ,0 ΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 30000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛ- ΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙ- ΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙ- ΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟ- ΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ- ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙ- ΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙ- ΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ 95000,0 ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 36500,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,0 ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 40000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 20000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 3000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 60000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,0 ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 32000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,0 ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2500,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 13000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,0 ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 37000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 27500,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 13000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 19000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 25000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 45000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 15000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 10000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 10000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 25000,0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για τις ημερομηνίες διενέργειας των διαγωνισμών καθώς και για την παραλαβή των αντίστοιχων διακηρύξεων θα ενημερωθείτε με νεότερη δημοσίευσή μας από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Οι προμήθειες υλικών και η ανάθεση υπηρεσιών αφορά στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία της 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» : Εθνικής Άμυνας 41, Θεσ/ νίκη, τηλ.: Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ÅÎÏÖËÇÓÇ ÔÉÌÏËÏÃÉÙÍ Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών: EÈÍÉÊÇ 108/ ÁLPHA 104/ ÐÅÉÑÁÉÙÓ EUROBANK ÁÃÑÏÔÉÊÇ Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και όχι το όνομα του καταθέτου. 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Ε. Κατραβά Τηλέφωνο: Αρ. πρωτ.: 16434/15196 ΠΡΟΣ : Ο.Τ.Α. αρμοδιότητάς μας ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση πληρωμής δημοσιεύσεων διακηρύξεων έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών. Βέροια 27 Ιουνίου 2012 Αριθ.πρωτ.:34/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, με την αριθμ. 19/ (θέμα έκτακτο 1 ο ) πράξη του Δ.Σ. αποφάσισε την διενέργεια του κάτωθι διαγωνισμού από το Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ- ΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΝΟ- ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΩΡΑ ΩΡΑ 11:30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 34/2012 Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι σφραγισμένες και θα αποστέλλονται στο Γ.Ν. Βέροιας, γραφείο προμηθειών, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14:30. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό με την σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. Πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισμού: Λοιπές πληροφορίες, δίδονται από το Οικονομικό τμήμα, Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: , & & fax: Η περίληψη και τα τεύχη των Διακηρύξεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Η πληρωμή των ανακηρυχθέντων ως προμηθευτών θα γίνει με θεωρημένο από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένταλμα κατά βάση στα πλαίσια του Ν.2469/97. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν προσφέρουν το σύνολο των ειδών υπηρεσιών (όπου απαιτείται σύμφωνα με την Διακήρυξη) αλλά μέρος αυτών, μπορούν να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής αξίας 5% επί των ενδεικτικών προϋπολογισμών (αθροιστικά) που αναγράφονται στα υπό προμήθεια είδη της Διακήρυξης. Οι διάρκεια των συμβάσεων είναι για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα από το Νοσοκομείο, να την παρατείνει για επιπλέον τρείς μήνες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Βέροια Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 90 Αθήνα, 25/6/2012 Διεύθυνση:Πειραιώς 206 Τηλ: , Fax: Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 3 μηνών, συνολικά 12 ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση δράσεων κατά την περίοδο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2012 στο πλαίσιο της Πράξης «Αρχαίο Δράμα: επιρροές και σύγχρονες προσεγγίσεις», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ » και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ελληνικό δημόσιο, και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΙ ΦΠΑ) α Συντονιστής εργασιών προγράμματος 1 3 μήνες 4.500,00 β Βοηθός συντονιστής εργασιών προγράμματος 1 3 μήνες 3.300,00 γ Υπεύθυνος φιλοξενίας καλλιτεχνικού σχήματος 1 3 μήνες 3.300,00 δ Υπεύθυνος επεξεργασίας κειμένων & επικοινωνιακού υλικού 1 3 μήνες 3.300,00 ε Υπεύθυνος σκηνής 1 1,5 μήνες 900,00 στ Βοηθός εκτέλεσης φωτισμών 2 1,5 μήνες 850,00 ζ Βοηθός ηχοληψίας 1 1,5 μήνες 800,00 η Βοηθός επιμέλειας χώρων και ταξιθεσίας 4 2 εβδομάδες 300,00 Τόπος εργασίας: Πολιτιστικό Κέντρο Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Αθήνα Στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται τυχόν υπερωρίες για εργασία τα Σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης των σεμιναρίων και των εκδηλώσεων, το νόμιμο ποσοστό του επιδόματος αδείας και του δώρου Πάσχα ανάλογα με την διάρκεια της σύμβασης, ο μικτός μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές που αποδίδει ο φορέας στον ασφαλιστικό φορέα, δηλαδή είναι το συνολικό κόστος εργαζόμενου, και ο ΦΠΑ, εφόσον πρόκειται για σύμβαση μίσθωσης έργου. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα, τα προσόντα, την υποβολή αιτήσεων και τον τρόπο αξιολόγησης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012 και ώρα 17:00. ΣΧΕΤ. : Το αρθ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Óáò óôýëíïõìå óå öùô/öï ôï áíùôýñù ó åôéêü Ýããñáöï ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí ýóôåñá áðü äéáìáñôõñßåò åêäïôþí çìåñþóéùí åöçìåñßäùí ãéá ôçí êáèõóôýñçóç ðëçñùìþò äçìïóéåýóåùí äéáêçñýîåùí Ýñãùí, ðñïìçèåéþí, ìåëåôþí êáé õðçñåóéþí êáé ðáñáêáëïýìå íá ðñïâåßôå óå üëåò ôéò åíýñãåéåò, óýìöùíá ìå ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá, ãéá ôçí åîüöëçóç ôùí ôéìïëïãßùí ðïõ ôõ üí åêêñåìïýí. Åðßóçò, ðáñáêáëïýìå íá åíçìåñþóåôå ó åôéêü ôá í.ð.ä.ä. ðïõ åðïðôåýåôå. Ó åôéêþ ìå ôá áíùôýñù åßíáé ç áñéè. 11/ 10 åãêýêëéïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí ðåñß áðïäï Þò ôçò áñéè. 204/2010 ãíùìïäüôçóçò ôïõ Ä` ÔìÞìáôïò ôïõ Í.Ó.Ê. ÄáðÜíåò äçìïóéåýóåùí äéáãùíéóìþí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Ï.Ô.Á. Á` âáèìïý, ï ïðïßá äçìïóéåýåôáé óôïí äéáäéêôõáêü ôüðï ôïõ Õðïõñãåßïõ www. ypes.gr. ÓõíçììÝíá: Ôï áíùôýñù ó åôéêü Ýããñáöï ÅóùôåñéêÞ ÄéáíïìÞ: Ä/íóç Äéïßêçóçò ÔìÞìá Ôïð. Áõôïäéïßêçóçò & í.ð.ä.ä. Αθήνα Mε εντολή Γ. Γ. ΑΠΟΚ. Δ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η Προϊσταμένη ANTΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ Η Προϊσταμένη Γραμματείας Πληροφόρησης Πολιτών ΟΛΓΑ ΚΑΤΑΡΑ

15 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΤΗΛ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος της «περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων κλπ» ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 1 η επαναληπτική πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία, η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια έξι (6) ετών για επαγγελματική στέγη,ενός ισόγειου καταστήματος, που ευρίσκεται στον Πειραιά Αττικής επί της οδού Κολοκοτρώνη 101 ΤΚ 18535, επιφανείας 39,90τμ με πατάρι 36,73τμ, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη. Η Δημοπρασία διενεργείται κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και του από 30 Νοεμβρίου 4 Δεκεμβρίου 1939 Βασιλικού Διατάγματος με του εξής όρους: Ελάχιστος όρος προσφοράς, για την μίσθωση του αναφερομένου καταστήματος ορίζονται τα εξακόσια πενήντα έξι (656,00) ευρώ μηνιαίως.το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για ένα (1) χρόνo και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, καθώς και για κάθε χρόνο αναγκαστικής παράτασης αυτής, κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή 12/μηνη μεταβολή), όπως ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσαυξημένος κατά δύο (2) ακέραιες μονάδες και πάντως όχι λιγότερο από 5%. Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί κατά την δημοπρασία πρέπει για να γίνει δεκτός σ αυτή, να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του, γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 5% του ελάχιστου όρου προσφοράς, υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, ή ισόποση εγγυητική επιστολή τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα. Επίσης για να γίνει δεκτή η προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας, το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής, κατά δύο τοις εκατό (2%) τουλάχιστον. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στον Πειραιά Αττικής, οδός Λεωχάρους 1 (2 ος Όροφος Μεγάρου Συλλόγου «Το Λεωνίδιο»), ΤΚ 18531, την 08/07/2012 ημέρα Κυριακή, από τις 10 π.μ. έως τις 12 μ.μ. ενώπιον ημών και του συμπράττοντος εκπροσώπου της Δνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Δκσης Αττικής. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας υπόκειται στην παραπάνω Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες : Κος Γολεγός Βασίλειος Λεωνίδιο 26 Ιουνίου 2012 Για το κληροδότημα Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Μαρνέρης Ιωάννης ÅÊÌÉÓÈÙÓÅÉÓ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΤΗΛ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος της «περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων κλπ» ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 1 η επαναληπτική πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία, η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια έξι (6) ετών για επαγγελματική στέγη,ενός ισόγειου καταστήματος, που ευρίσκεται στον Πειραιά Αττικής επί της οδού Κολοκοτρώνη 101 ΤΚ 18535, επιφανείας 31,10τμ με πατάρι 33,64τμ, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη. Η Δημοπρασία διενεργείται κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και του από 30 Νοεμβρίου 4 Δεκεμβρίου 1939 Βασιλικού Διατάγματος με του εξής όρους: Ελάχιστος όρος προσφοράς, για την μίσθωση του αναφερομένου καταστήματος ορίζονται τα πεντακόσια εξήντα πέντε (565,00) ευρώ μηνιαίως.το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για ένα (1) χρόνo και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, καθώς και για κάθε χρόνο αναγκαστικής παράτασης αυτής, κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή 12/μηνη μεταβολή), όπως ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσαυξημένος κατά δύο (2) ακέραιες μονάδες και πάντως όχι λιγότερο από 5%. Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί κατά την δημοπρασία πρέπει για να γίνει δεκτός σ αυτή, να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του, γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 5% του ελάχιστου όρου προσφοράς, υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, ή ισόποση εγγυητική επιστολή τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα. Επίσης για να γίνει δεκτή η προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας, το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής, κατά δύο τοις εκατό (2%) τουλάχιστον. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στον Πειραιά Αττικής, οδός Λεωχάρους 1 (2 ος Όροφος Μεγάρου Συλλόγου «Το Λεωνίδιο» ), ΤΚ 18531, την 08/07/2012 ημέρα Κυριακή, από τις 10 π.μ. έως τις 12 μ.μ. ενώπιον ημών και του συμπράττοντος εκπροσώπου της Δνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Δκσης Αττικής. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας υπόκειται στην παραπάνω Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες : Κος Γολεγός Βασίλειος Λεωνίδιο 26 Ιουνίου 2012 Για το κληροδότημα Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Μαρνέρης Ιωάννης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΤΗΛ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος της «περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων κλπ» ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 1 η επαναληπτική πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία, η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια έξι (6) ετών για επαγγελματική στέγη,ενός ισόγειου καταστήματος, που ευρίσκεται στον Πειραιά Αττικής επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 1 ΤΚ 18535, επιφανείας 31,85τμ με πατάρι 31,85τμ, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη. Η Δημοπρασία διενεργείται κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και του από 30 Νοεμβρίου 4 Δεκεμβρίου 1939 Βασιλικού Διατάγματος με του εξής όρους : Ελάχιστος όρος προσφοράς, για την μίσθωση του αναφερομένου καταστήματος ορίζονται τα εξακόσια πέντε (605,00) ευρώ μηνιαίως. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για ένα (1) χρόνo και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, καθώς και για κάθε χρόνο αναγκαστικής παράτασης αυτής, κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή 12/μηνη μεταβολή), όπως ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσαυξημένος κατά δύο (2) ακέραιες μονάδες και πάντως όχι λιγότερο από 5%. Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί κατά την δημοπρασία πρέπει για να γίνει δεκτός σ αυτή, να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του, γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 5% του ελάχιστου όρου προσφοράς, υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, ή ισόποση εγγυητική επιστολή τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα. Επίσης για να γίνει δεκτή η προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας, το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής, κατά δύο τοις εκατό (2%) τουλάχιστον. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στον Πειραιά Αττικής, οδός Λεωχάρους 1 (2 ος Όροφος Μεγάρου Συλλόγου «Το Λεωνίδιο»), ΤΚ 18531, την 08/07/2012 ημέρα Κυριακή, από τις 10 π.μ. έως τις 12 μ.μ. ενώπιον ημών και του συμπράττοντος εκπροσώπου της Δνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Δκσης Αττικής. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας υπόκειται στην παραπάνω Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες: Κος Γολεγός Βασίλειος Λεωνίδιο 26 Ιουνίου 2012 Για το κληροδότημα Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Μαρνέρης Ιωάννης ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» (Παρακαλώ, συμπληρώστε ΟΛΑ τα στοιχεία του εντύπου, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς και περάστε το έντυπο μας με το καταθετήριο της τράπεζας στο φαξ της εφημερίδας: !). EΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: TAXYΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ: Δ.Ο.Υ.:. A.Φ.Μ.:. HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ: 108/ , - ΑΛΦΑ (ΠΙΣΤΕΩΣ): 104/ EUROBANK: AΓΡΟΤΙΚΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ. ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙ- ΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΟΥΝ. ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Δήμος Φαιστού, Νομού Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Δημοτικό Κατάστημα Μοιρών Τ.Κ Μοίρες τηλ , Fax διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ- ΠΟΤΑ για την «Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με την υπ αριθμό 24/2012 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-μου Φαιστού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύησης συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 3.830,00. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στη διεύθυνση: Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ.70400, Μοίρες, μέχρι την Πέμπτη και ώρα Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Φαιστού, Αρμόδια υπάλληλος: Καρουζάκη Ειρήνη Ελένη Τηλέφωνο Μοίρες : Η Δήμαρχος Φαιστού α.α Ιωάννης Μανιαδάκης Αντιδήμαρχος Δήμου Φαιστού ÄÉÁÖÏÑÁ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΡΟΡΙΑΙ: Χ. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ, Π. ΜΙΧ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4629 AΡΙΘΜ. ΔΙΕΚ.: 1091 «Περίληψις προσκλήσεως καταθέσεως προσφορών αξιοποιήσεως του εκκλησιαστικού οικοπέδου επί των οδών Εθνικής Αμύνης 10 Τσιμισκή Ι. και Δαγκλή εν Θεσσαλονίκη». Προσφέρεται προς αξιοποίησιν το εκκλησιαστικόν οικόπεδον επί των οδών Εθνικής Αμύνης 10 Τσιμισκή Ι. και Δαγκλή εν Θεσσαλονίκη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθή βάσει των Ορων της υπ αριθμ. 1123/ 2012 Διακήρυξεως. Κατάθεσις προσφορών: Πλ. Συντριβανίου 4 εν Θεσσαλονίκη, Πέμπτην, , από μ. έως μ.μ. Διάστημα εκμεταλλεύσεως έως τεσσαράκοντα (40) έτη, με δυνατότητα παρατάσεως. Πληροφορίαι, Διακήρυξις, σχέδια κατόψεων και τοπογραφικόν διάγραμμα από Γραφεία Ε.Κ.Υ.Ο. εν Αθήναις (Ιασίου 1, 4ος ορ., Τηλ , , ) και εν Θεσσαλονίκη, (Πλ. Συντριβανίου 4, Τηλ ), επί καταβολή είκοσιν ευρώ (20,00 ευρώ) από έως Αθήνα Ο Γενικός Διευθυντής + Ο ΣΑΛΩΝΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß óå Üëëåò åöçìåñßäåò åìåßò áíáëáìâüíïõìå áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç Ðåñßëçøç ÄéáêÞñõîçò Åðáíáëçðôéêïý Áíïé ôïý Äéåèíïýò Äéáãùíéóìïý ãéá ôçí ðñïìþèåéá ðýíôå (5) êõøåëþí êáõóßìïõ ìå åëü éóôç ïíïìáóôéêþ éó ý 4kW Ýêáóôç êáé êáýóéìï õäñïãüíï óôá ðëáßóéá ôïõ Ýñãïõ SHEL (FCH-JU SHEL) ôïõ FCH JU Ôï ÊÝíôñï Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáò êáé Åîïéêïíüìçóçò (ÊÁÐÅ) ìå ôçí áðü åéóþãçóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ Êáíïíéóìïý Ðñïìçèåéþí ôïõ ÊÝíôñïõ åðáðñïêçñýóóåé ôïí áðü áíïéêôü äéåèíþ äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìýíåò ðñïóöïñýò, ãéá ôçí ðñïìþèåéá ðýíôå (5) êõøåëþí êáõóßìïõ ìå åëü éóôç ïíïìáóôéêþ éó ý 4kW Ýêáóôç êáé êáýóéìï õäñïãüíï, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý äéáêïóßùí ðåíþíôá éëéüäùí åõñþ ( ,00Å) óõìðåñéëáìâáíïìýíïõ ôïõ ÖÐÁ 23%, ìå êñéôþñéï áíüèåóçò ôçí ðëýïí óõìöýñïõóá áðü ïéêïíïìéêþ Üðïøç ðñïóöïñü óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôçò ÄéáêÞñõîçò. Ç óõãêåêñéìýíç ðñïìþèåéá åíôüóóåôáé óôá ðëáßóéá ôïõ Ýñãïõ SHEL (FCH-JU SHEL), ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ Ýñãïõ áíýñ åôáé óôá åõñþ åê ôùí ïðïßùí ôá ,00 Åõñþ åßíáé ç éäéùôéêþ óõììåôï Þ êáé ôá õðüëïéðá ñçìáôïäïôïýíôáé áðü ôï Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) ìýëïò ôïõ ïðïßïõ åßíáé ç ÅÅ. Ôáîéíüìçóç êáôü C.P.V.: ÊõøÝëåò Êáõóßìïõ Éó ýò ôùí ðñïóöïñþí: 6 ìþíåò ðñïóìåôñïýìåíåò áðü ôçí åðïìýíç ôçò çìýñáò äéåíýñãåéáò ôïõ äéáãùíéóìïý. ñüíïò ïñéóôéêþò ðáñüäïóçò: 4 ìþíåò áðü ôçí õðïãñáöþ ôçò óýìâáóçò. Äçìïóßåõóç - ÐáñáëáâÞ Ôåý ïõò ÐñïêÞñõîçò: Ç ðåñßëçøç ôçò ÄéáêÞñõîçò óôüëèçêå ãéá äçìïóßåõóç óôçí Õðçñåóßá ÅðéóÞìùí Åêäüóåùí ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí óôéò ÊÜèå åíäéáöåñüìåíïò ìðïñåß íá áðåõèýíåôáé óôïí Áñìüäéï Åðéêïéíùíßáò ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ Þò ãéá üóï ñïíéêü äéüóôçìá äéáñêåß ôï äéêáßùìá õðïâïëþò ðñïóöïñþí êáé íá ðáñáëáìâüíåé ôï ðëþñåò êåßìåíï ôçò ÄéáêÞñõîçò óôá áããëéêü êáôü ôç äéüñêåéá ôùí åñãüóéìùí çìåñþí êáé êáôü ôéò þñåò 09:00 ð.ì. - 15:00 ì.ì. Ç ðáñáëáâþ ôçò ÄéáêÞñõîçò ãßíåôáé åßôå áõôïðñïóþðùò åßôå ìå ôá õìåôáöïñéêþ (ôá Ýîïäá áðïóôïëþò âáñýíïõí ôïí õðïøþöéï áíüäï ï). Ãéá ôçí ðáñáëáâþ ôïõ çëåêôñïíéêïý áñ åßïõ ôïõ Ôåý ïõò ÄéáêÞñõîçò Áíïéêôïý Äéåèíïýò Äéáãùíéóìïý ðáñáêáëïýìå üðùò áðïóôåßëåôå ôï áñ åßï «Tender Request», ôï ïðïßï âñßóêåôáé áíáñôçìýíï óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ÊÁÐÅ (www.cres.gr), óõìðëçñùìýíï óôï Ôï ôåý ïò èá óáò á- ðïóôáëåß åíôüò ìéáò (1) åñãüóéìçò çìýñáò. Óå êüèå ðåñßðôùóç, ïé ðáñáëþðôåò ôçò ÄéáêÞñõîçò õðï ñåïýíôáé ìýóá óå ôñåéò (3) åñãüóéìåò çìýñåò áðü ôçí ðáñáëáâþ ôçò, íá ôçí å- ëýãîïõí áðü Üðïøç ðëçñüôçôáò óýìöùíá ìå ôïí ðßíáêá ðåñéå ïìýíùí êáé ôï óõíïëéêü áñéèìü óåëßäùí. Äéêáßùìá Óõììåôï Þò: Äéêáßùìá óõììåôï Þò óôïí äéáãùíéóìü, Ý- ïõí ÖõóéêÜ Þ íïìéêü ðñüóùðá, Þ åíþóåéò Þ êïéíïðñáîßåò áõôþí ðïõ õðïâüëëïõí êïéíþ ðñïóöïñü, ôçò çìåäáðþò Þ/êáé áëëïäáðþò êáé Ý- ïõí áðïäåäåéãìýíåò éêáíüôçôåò, åîåéäéêåõìýíåò ãíþóåéò êáé åìðåéñßá óôï Ó åäéáóìü êáé ÊáôáóêåõÞ ÏëïêëçñùìÝíùí ÓõóôçìÜôùí Êõøåëþí Êáõóßìïõ. Ïé åíþóåéò Þ êïéíïðñáîßåò äåí õðï ñåïýíôáé íá ðåñéâëçèïýí õðü ïñéóìýíç íïìéêþ ìïñöþ ãéá ôçí õðïâïëþ ôçò ðñïóöïñüò ôïõò. Åããýçóç óõììåôï Þò: Ïé ÐñïóöÝñïíôåò ïöåßëïõí åðß ðïéíþ áðïêëåéóìïý, ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñü, íá êáôáèýóïõí åããýçóç óõììåôï Þò ôïõò óôï äéáãùíéóìü, ôçò ïðïßáò ôï ðïóü èá ðñýðåé íá êáëýðôåé ôï 5% ôçò óõíïëéêþò ðñïûðïëïãéóèåßóáò äáðüíçò, ìå Ö.Ð.Á., äçëáäþ äþäåêá éëéüäåò ðåíôáêüóéá åõñþ (12.500,00 Å). ÅíóôÜóåéò: ÊÜèå õðïøþöéïò ðïõ èá èåùñþóåé üôé èßãåôáé áðü ðáñüíïìç, êáôü ôçí êñßóç ôïõ, ðñüîç Þ ðáñüëåéøç ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ- Þò, èá äéêáéïýôáé ðñïóùñéíþò äéêáóôéêþò ðñïóôáóßáò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í.3886/10 (ÖÅÊ 173/Á/10). Áñìüäéïò ÕðÜëëçëïò Ãéá Ðëçñïöïñßåò: ê. ÅììáíïõÞë ÓôáìáôÜêçò,(ôçë ,fax: , ñüíïò êáé ôüðïò äéåíýñãåéáò ôïõ äéáãùíéóìïý: Ç áðïóöñüãéóç ôùí ðñïóöïñþí èá ãßíåé óôï ÊÁÐÅ, 19ï ëì Ë. Ìáñáèþíïò, ÐéêÝñìé, ÁôôéêÞ ôçí Ôñßôç , þñá 12:00. Ïé ðñïóöïñýò èá êáôáôßèåíôáé Þ èá áðïóôýëëïíôáé óôá áããëéêü ìå åõèýíç ôïõ áðïóôïëýá óôçí áíùôýñù ä/íóç ìý ñé êáé ôçí çìåñïìçíßá êáé þñá Ýíáñîçò ôçò áðïóöñüãéóçò ôùí ðñïóöïñþí. ÅÎÏÖËÇÓÇ ÔÉÌÏËÏÃÉÙÍ Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών: EÈÍÉÊÇ 108/ ÁLPHA 104/ ÐÅÉÑÁÉÙÓ EUROBANK ÁÃÑÏÔÉÊÇ Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και όχι το όνομα του καταθέτου. Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß óôï ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ êáé óå Üëëç åöçìåñßäá åìåßò áíáëáìâüíïõìå áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç

16 ÃÅÍÉÊÇ 16 ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÄÉÅÈÍÇ ñ åôáé êáé ç óåéñü ôçò Ãáëëßáò! H Societe Generale ðñïåéäïðïéåß üôé Ýñ åôáé ç óåéñü êáé ôçò Ãáëëßáò! Ôá ïéêïíïìéêü ôçò Ãáëëßáò äåí åßíáé éó õñü, üðùò üóï ôçò Ãåñìáíßáò, êáé ïé ôñüðåæåò ôçò Ý ïõí ìåãüëç Ýêèåóç óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Éôáëßá. «Åßíáé óáöýò üôé ç ðßåóç áðü ôçí êñßóç ñýïõò èá Ýñèåé óôç Ãáëëßá êáé óå Üëëåò þñåò ðïõ äéáèýôïõí ôþñá ôçí Üñéóôç áîéïëüãçóç, åüí äåí õðüñîåé ãñþãïñá óçìáíôéêþ ðñüïäïò óôçí åíßó õóç ôçò ÄçìïóéïíïìéêÞò íùóçò», äþëùóå ï Michel Martinez, åðéêåöáëþò ïéêïíïìïëüãïò ôçò Societe Generale ãéá ôç Ãáëëßá. Ôï ßäéï áðïôõðþíåôáé êáé óôéò áðïäüóåéò ôùí êñáôéêþí ïìïëüãùí, êáèþò ôï êüóôïò äáíåéóìïý ôçò Éóðáíßáò êáé ôçò Éôáëßáò äåß íåé üôé Ý ïõí ìåéùèåß ïé ðñïóäïêßåò üôé ïé çãýôåò ôçò ÅÅ ìðïñïýí íá ëüâïõí ôïëìçñýò áðïöüóåéò ãéá ôç óõãêñüôçóç ôçò êñßóçò. Óýíôïìá èá äéáôñý ïõí ôïí êßíäõíï ç äéá åßñéóç ôçò êñßóçò íá ãßíåé ðïëý äáðáíçñþ åîáéôßáò ôùí óõíå þí ó åäßùí äéüóùóçò. Ç êõâýñíçóç ÏëÜíô Ý åé Þäç õðïóôçñßîåé ôçí äçìéïõñãßá ìéáò Ýíùóçò ôñáðåæþí óôçí Åõñþðç, ìå ìéá êåíôñéêþ åðïðôéêþ áñ Þ, ðáíåõñùðáúêþ åããýçóç êáôáèýóåùí êáé Ýíá ôáìåßï óôþñéîçò ôùí ðñïâëçìáôéêþí ôñáðåæþí, Ý ïíôáò ðëþñç åðßãíùóç üôé ç êñßóç èá ìðïñïýóå íá åðéäåéíùèåß ìå ôçí ôá ýôçôá áóôñáðþò. Ç Ãáëëßá ôüóóåôáé õðýñ ôçò ñþóçò ôïõ Åõñùðáúêïý Ôáìåßïõ ñçìáôïðéóôùôéêþò Óôáèåñüôçôáò (ÅÔ Ó) êáé ôïõ Åõñùðáúêïý Ìç áíéóìïý Óôáèåñüôçôáò (ÅÌÓ) áðåõèåßáò ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí, áëëü áõôü óõíáíôü ôçí áíôßèåóç ôçò Ãåñìáíßáò. ÐëÝïí ôï íýï óôïß çìá ãéá ôçí ðñïóå Þ óýíïäï åßíáé íá ðåéóôåß ç Ãåñìáíßá. ÁëëÜ óôï ðëåõñü ôçò Ý åé êáé ôçí Éôáëßá êáé ôçí Éóðáíßá, åêôéìïýí ïé áíáëõôýò. ÌÝñêåë: ¼óï æù ç Åõñþðç äåí èá Ý åé åõñùïìüëïãá! Óå íýá ðñïêëçôéêþ äþëùóç ðñïýâç ç Ãåñìáíßäá ÊáãêåëÜñéïò, Angela Merkel, ôïíßæïíôáò ðùò üóï æåé ç Åõñþðç äåí èá Ý åé åõñùïìüëïãá! ÌÜëéóôá, ç ÊáãêåëÜñéïò áðýêëåéóå ôï åíäå üìåíï áìïéâáéïðïßçóçò ôïõ ñýïõò êáé óôï åóùôåñéêü ôïõ ïìïóðïíäéáêïý êñüôïõò ôçò Ãåñìáíßáò. Ìå öüíôï ôéò åîåëßîåéò, ôçëåäéüóêåøç ôïõ Eurogroup èá ãßíåé ôï ðéèáíüôåñï áýñéï ÔåôÜñôç, ìéá ìýñá ðñéí ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò, óýìöùíá ìå äéðëùìáôéêýò ðçãýò. Ç Êýðñïò êáé ç Éóðáíßá èá åßíáé óôçí áôæýíôá, ïé ëåðôïìýñåéåò ðñýðåé íá êáèïñéóôïýí Üìåóá áíýöåñå Ýíáò áîéùìáôïý ïò. Ôçí ßäéá óôéãìþ ðõñåôþäåéò åßíáé ïé äéáâïýëåõóåéò ìåôáîý ôùí Åõñùðáßùí çãåôþí. Èåò ç Ãåñìáíßäá ÊáãêåëÜñéïò, Angela Merkel èá óõíáíôçèåß ìå ôïí ÃÜëëï Ðñüåäñï, Francois Hollande, ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò. Ôçí Ôåôáñôç 4/7 èá ðñáãìáôïðïéçèåß ÉôáëïãåñìáíéêÞ óýíïäïò ìåôáîý ôçò A. Merkel êáé ôïõ Éôáëïý ôå íïêñüôç ðñùèõðïõñãïý, Mario Monti. Óýìöùíá ìå ðñïó Ýäéï ôùí èåìüôùí ðïõ èá óõæçôçèïýí óôç Óýíïäï ôçò ÐÝìôçò êáé ôçò ÐáñáóêåõÞò 28-29/6 - ôï ïðïßï äéýññåõóå áðü ôï ãñáöåßï ôïõ ðñïýäñïõ ôçò ÅÅ H. V. Rompuy - èá åîåôáóôïýí ìåôáîý Üëëùí: ç åíßó õóç ôçò åðïðôåßáò ôùí åõñùðáúêþí ôñáðåæþí, ç Ýêäïóç âñá õðñüèåóìùí ôßôëùí, áëëü ïé ìç áíéóìïß äéüóùóçò ôçò ÅÅ (EFSF êáé ESM). ÅéäéêÜ ãéá ôïõò ìç áíéóìïýò óôþñéîçò ôï åíäéáöýñïí áíáìýíåôáé íá åðéêåíôñùèåß óôç íýá äéáìü ç ðïõ Ý åé îåóðüóåé óôïõò åõñùðáúêïýò êýêëïõò, ãéá ôï áí ðñýðåé Þ ü é íá ôïõò åðéôñáðåß íá áãïñüæïõí êñáôéêü ïìüëïãá. Tçí åßäçóç åðéâåâáéþíïõí ãåñìáíéêýò ðçãýò. Åõñùïìüëïãá ðñïôåßíïõí Æáê Íôåëüñ êáé Ýëìïõô Óìéô Ôç äçìéïõñãßá åíüò Ïñãáíéóìïý ñýïõò ðïõ èá åêäßäåé êïéíü åããõçìýíá ïìüëïãá ãéá ôçí Åõñùæþíç ðñïôåßíåé ìßá ïìüäá 9 äéáêåêñéìýíùí Åõñùðáßùí ïéêïíïìïëüãùí êáé ðïëéôéêþí, õðü ôçí áéãßäá ôïõ ðñþçí ÐñïÝäñïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò Æáê Íôåëüñ êáé ôïõ ðñþçí êáãêåëüñéïõ ôçò Ãåñìáíßáò Ýëìïõô Óìéô, óýìöùíá ìå ôïõò Financial Times. Ôï áíôüëëáãìá ãéá ôçí êïéíþ Ýêäïóç ôùí ïìïëüãùí èá åßíáé, óýìöùíá ìå ôçí ðñüôáóç, íá åê ùñïýí ïé þñåò ðåñéóóüôåñï Ýëåã ï óôïõò êñáôéêïýò ðñïûðïëïãéóìïýò ôïõò. Ç ðñüôáóç ðñïâëýðåé åðßóçò ôçí ýðáñîç åíüò õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ôçò Åõñùæþíçò, ï ïðïßïò èá ðñïàóôáôáé ôïõ Ïñãáíéóìïý ñýïõò êáé èá Ý åé åõñýôáôåò áñìïäéüôçôåò íá áðïññßðôåé ôïõò êñáôéêïýò ðñïûðïëïãéóìïýò óôéò þñåò ðïõ Ý ïõí ðëçãåß ðåñéóóüôåñï. Óýìöùíá ìå ôçí ðñüôáóç Íôåëüñ - Óìéô, üëåò ïé þñåò ôçò Åõñùæþíçò èá óõìöùíïýóáí íá åêäþóïõí ñýïò ßóï ìå ôï 10% ôïõ ÁÅÐ ôïõò ìýóù ôïõ Åõñùðáúêïý Ïñãáíéóìïý ñýïõò ãéá íá äçìéïõñãþóïõí ìßá äéáèýóéìç êáé ñåõóôþ áãïñü ïìïëüãùí. Óôéò þñåò èá åðéôñýðåôáé íá áõîüíïõí ôï ýøïò ôùí êïéíþí åêäüóåùí ñýïõò, áëëü ìüíï ìå ôç âáèìéáßá åê þñçóç óôïí Ïñãáíéóìü áñìïäéïôþôùí ãéá ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõò. Ïé þñåò ðïõ èýëïõí íá åêäþóïõí ñýïò ìåãáëýôåñï áðü ôï 30% ôïõ ÁÅÐ ôïõò, ãéá ðáñüäåéãìá, èá õðüêåéíôáé óå üñïõò ðáñáðëþóéïõò ìå áõôïýò ðïõ éó ýïõí ôþñá ãéá ôá ðñïãñüììáôá äéüóùóçò ôçò ÅëëÜäáò, ôçò Ðïñôïãáëßáò êáé ôçò Éñëáíäßáò. Áí ìßá þñá ñåéüæåôáé íá åêäþóåé êïéíü åããõçìýíï ñýïò ðüíù áðü ôï 40% ôïõ ÁÅÐ ôçò, ï Ïñãáíéóìüò èá åìðëåêüôáí Üìåóá óôç óýíôáîç ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ôçò êáé óôç äéáìüñöùóç ôùí ïéêïíïìéêþí ðáñáäï þí. Áí ìßá þñá áíáãêáóèåß íá ðñï ùñþóåé óå êïéíþ Ýêäïóç ñýïõò ðüíù áðü ôï 60% ôïõ ÁÅÐ ôçò, ï Ïñãáíéóìüò êáé ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ôçò Åõñùæþíçò èá åß áí åðßóçìá ôçí áñìïäéüôçôá ãéá ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôçò þñáò. ÐëÞñç äéüóùóç ãéá Éóðáíßá êáé Éôáëßá ðñïâëýðåé ç Citigroup ÐëÞñåò ðáêýôï äéüóùóçò ãéá ôçí Éóðáíßá êáé ôçí Éôáëßá, óôá ðñüôõðá ôçò âïþèåéáò ðïõ ëáìâüíïõí ÅëëÜäá, Éñëáíäßá êáé Ðïñôïãáëßá ðñïâëýðåé ï åðéêåöáëþò ïéêïíïìïëüãïò ôçò Citigroup, Willem Buiter. MÜëéóôá ï Buiter åêôéìü ðùò ç åîýëéîç áõôþ èá ðñýðåé íá áíáìýíåôáé Üìåóá. Ìðïñåß ç Éóðáíßá íá êáôýèåóå ôç ÄåõôÝñá ôï åðßóçìï áßôçìá óôçí ÅÅ ãéá ôç ëþøç ïéêïíïìéêþò âïþèåéáò, ìå óôü ï ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí ôçò, ùóôüóï ïé üñïé ôçò âïþèåéáò äåí Ý ïõí áêüìç áðïêñõóôáëëùèåß. Õðü ôï ðñßóìá áõôü èá ðñýðåé íá áíáìýíåôáé ðùò ç Éóðáíßá äåí èá êáôïñèþóåé íá áðïöýãåé Ýíá óöéêôü ðñüãñáììá õðü ôçí ãíùóôþ ôñüéêá, ðñïâëýðåé ï Buiter. ÌåôÜ ôï ðáêýôï äéüóùóçò ôçò Éóðáíßáò, óõíå ßæåé ï ßäéïò, ç Éôáëßá èá åßíáé ç åðüìåíç þñá ôçò Åõñùæþíçò ðïõ èá áíáæçôþóåé âïþèåéá. Ç ôñßôç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìßá ôçò ÅÅ äåí èá ìðïñýóåé íá áðïöýãåé ôçí ôñüéêá, åîçãåß. Ç áíüãêç ãéá ðáêýôï äéüóùóçò ôçò Éóðáíßáò êáé ôçò Éôáëßáò, êáôü ôïí ïéêïíïìïëüãï, Ý åé ôá áßôéü ôçò óôçí üëï êáé ìåéïýìåíç åìðéóôïóýíç ôùí áãïñþí ðñïò ôéò äýï þñåò, üóïí áöïñü óôçí êáôüóôáóç ôùí äçìïóéïíïìéêþí ôïõò êáé ôçí éêáíüôçôü ôïõò íá ðñï- ùñþóïõí óôéò áíáãêáßåò ìåôáññõèìßóåéò. ÊáôÜ ôïí Buiter, Ióðáíßá êáé Éôáëßá åíäå- ïìýíùò íá êüíïõí ñþóç êåöáëáßùí ôùí ìç áíéóìþí óôþñéîçò ôçò ÅÅ (EFSF êáé ESM), ùóôüóï áõôü äåí óçìáßíåé ðùò ìðïñïýí íá áðïöýãïõí Ýíá ðëþñåò ðáêýôï äéüóùóçò êáé ôïõò äõóìåíåßò üñïõò ðïõ ôï óõíïäåýïõí. ÁÃÊÕÑÁ-ÄÁÌÁÓÊÏÓ ÓêëçñÞ áíôéðáñüèåóç Ìå áöïñìþ ôçí êáôüññéøç ôïõ ôïõñêéêïý ìá çôéêïý áð ôç óõñéáêþ áåñüìõíá ôçí ðåñáóìýíç ÐáñáóêåõÞ, êëéìáêþíåôáé ç áíôéðáñüèåóç ìåôáîý ãêõñáò êáé Äáìáóêïý. Ï Ôáãßð ÅñíôïãÜí Ýêáíå ëüãï ãéá å èñéêþ ðñüîç êáé äåéëþ åðßèåóç ôïõ êáèåóôþôïò óáíô, ìéëþíôáò óþìåñá óôçí ôïõñêéêþ ÂïõëÞ. Ôáõôü ñïíá, áíýöåñå üôé ç ïñèïëïãéêþ, üðùò ôçí áñáêôþñéóå, áðüíôçóç ôçò ãêõñáò äåí èá ðñýðåé íá åêëçöèåß ùò áäõíáìßá, êáé ðñïåéäïðïßçóå üôé ïé êáíüíåò åìðëïêþò ôùí ôïõñêéêþí åíüðëùí äõíüìåùí Üëëáîáí ùò áðïôýëåóìá ôçò êáôüññéøçò áðü ôç Óõñßá åíüò ôïõñêéêïý ðïëåìéêïý áåñïðëüíïõ F-4. Êáé õðïóôþñéîå üôé èá áðáíôïýí óå ïðïéáäþðïôå ðáñáâßáóç ôùí ôïõñêéêþí óõíüñùí ðñïåñ üìåíç áðü ôç Óõñßá. Ç ãêõñá åðéìýíåé üôé ôï ìá çôéêü ôçò êáôåññßöèç óå äéåèíþ åíáýñéï þñï. Áíôßèåôá ç Äáìáóêüò äçëþíåé üôé ôï ôïõñêéêü F- 4 âñéóêüôáí óôïí åíáýñéï þñï ôçò Óõñßáò. Ãéá ôï èýìá óõíåäñßáóå åêôüêôùò êáé ôï ÍÁÔÏ óôéò ÂñõîÝëëåò êáôüðéí áéôþìáôïò ôçò Ôïõñêßáò êáé êáôáäßêáóå ôï ðåñéóôáôéêü ùò áðáñüäåêôï, ùñßò ùóôüóï íá êüíåé ëüãï ãéá áíôßðïéíá.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταμείο Συνοχής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του : ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του : ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. 7422 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ "ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ" ΔΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ»

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΔΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ» Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΜΕΕΜΠΚ/322090/35904/1077 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ηµ/νία: 11/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ. 7452 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 24 / 8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 23923 30000 FAX: 23920 22398 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος μελέτης: Περαία, 15/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01).

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 456Μ6-ΧΥΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 131 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. : 2682045075 (Εσωτ. 5075) Φ. 900/ΑΔ.3240

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85069-2011:text:el:html GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S 52-085069 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 468-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 526-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò óôçí 65ç ÄéåèíÞ êèåóç Èåóóáëïíßêçò

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò óôçí 65ç ÄéåèíÞ êèåóç Èåóóáëïíßêçò PORT PAYΙ HELLAS Κ.Δ.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1321-1998 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 11, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000 «Ο.Κ.Ε. και ΙΝΤΕRNET» - Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 934-46/10-12-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 778-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275990-2012:text:el:html GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 586-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Νοέμβριος 2009 κεφάλαιο 1...2 δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς...2 εισαγωγή...2 καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης...2 σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF...3 αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76465-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.15343 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Τμήμα: Διοικητικό Γραφείο: Δ.Σ. & Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-42/17-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175073-2012:text:el:html GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 105-175073 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διάφορα Θέματα (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») ΣΧΕΤ. : Φ.814/119/404608/Σ.431/11 Φεβ 2015/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1α

ΘΕΜΑ : Διάφορα Θέματα (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») ΣΧΕΤ. : Φ.814/119/404608/Σ.431/11 Φεβ 2015/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1α ΠΡΟΣ : ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 4 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλέφωνο 210 24 60 533 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ΔΙΣ - ΤΕΘΑ Φ.900/29/2177 725 ΤΜΧ/4 ο ΓΡ Σ. 210 Αχαρνές, 01 Απρ 2015 Συν.: Μία (1) Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) ΘΕΜΑ : Διάφορα Θέματα (Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 319-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΙ Χ ΟΧΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Κ.Α.Θ.4.1.5. Κοζάνη : 19-01-2015 Αριθμ.Πρωτ.οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò 1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò óå üëç ôçí ýëç ÖõóéêÞò. à ôüîç ÊáèçãçôÞò: ¼íïìá: Âáèìüò: ÈÅÌÁ 1ï Åéê. 1 A. -2ìC ç Á êáé +2ìC ç  -1ìC ç Á êáé -1ìC ç  -9ìC ç Á êáé -9ìC ç  D. +1ìC ç Á êáé +1ìC ç  ÅðéëÝîôå ôç

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 9ï - ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ

Διαβάστε περισσότερα

ìåóåò ÎÝíåò Åðåíäýóåéò:

ìåóåò ÎÝíåò Åðåíäýóåéò: ìåóåò ÎÝíåò Åðåíäýóåéò: Ôï öáéíüìåíï ôçò Êßíáò êáé ç èýóç ôçò ÅëëçíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÅéóáãùãÞ Ç äéáäéêáóßá êáôü ôçí ïðïßá ìéá ïéêïíïìßá äý åôáé óôï åóùôåñéêü ôçò îýíá êåöüëáéá ìå ôçí ìïñöþ åðåíäýóåùí, ïíïìüæåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα