ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

2 Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επαγγελματίες πελάτες Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι Ιδιώτες Πελάτες ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ιδιώτης σε Επαγγελματία Επαγγελματίας σε Ιδιώτη Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος σε Επαγγελματία ή Ιδιώτη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Αξιολόγηση Καταλληλότητας κατά την Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών ή κατά την Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Αξιολόγηση Συμβατότητας Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων κατά τη Λήψη, Διαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες Παρεπόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κινητές αξίες Παράγωγα Προϊόντα Άλλα Προϊόντα ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΚΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΊΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΊΟΥ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΊΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3 Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 4.1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Επενδύσεις σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) Επενδύσεις σε Συμβόλαια Προαίρεσης (options) Επενδύσεις σε CFDs Επενδύσεις σε Rolling spot forex contracts ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΑΕΕΔ/ΑΕΠΕΥ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ, ETFS ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Υπηρεσίες θεματοφυλακής Ελληνικών Μετοχών και Παραγώγων Υπηρεσίες Θεματοφυλακής Διεθνών Επενδυτικών Προϊόντων ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η Δυναμική Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «Δυναμική» ή «Εταιρεία» προέβη στην απαιτούμενη από το Νόμο 3606/ «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» κατηγοριοποίηση του συνόλου των πελατών της σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες και τα στοιχεία που διαθέτει η Εταιρεία για αυτούς. 1.1 Κατηγορίες Πελατών και Πληροφόρηση σχετικά με το Επίπεδο Προστασίας Ο σχετικός Νόμος ορίζει τρεις κατηγορίες πελατών οι οποίες είναι οι «Ιδιώτες», οι «Επαγγελματίες» και οι «Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι». Η Εταιρεία αντιμετωπίζει κάθε πελάτη της ανάλογα με την κατηγοριοποίησή του και τους κανόνες που έχουν τεθεί από τον Νόμο για την κάθε κατηγορία πελατών. Ο διαφορετικός χειρισμός αφορά κυρίως τα κάτωθι: Tην πληροφόρηση που κοινοποιείται στον πελάτη, Tην αξιολόγηση της συμβατότητας και της καταλληλότητας της επενδυτικής υπηρεσίας/ προϊόντων που παρέχεται στον πελάτη, Tις αναφορές που αποστέλλονται στον πελάτη σχετικά με την απόδοση της επενδυτικής υπηρεσίας, Tην υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους, Tις συμβάσεις που προσκομίζονται στον πελάτη. Σύμφωνα με τον Νόμο, το επίπεδο προστασίας που παρέχεται ποικίλλει ανάλογα με την εμπειρία και τη γνώση οι οποίες έχουν συσχετισθεί με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε πελάτης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιδιώτης πελάτης απολαμβάνει μέγιστης προστασίας, σε αντίθεση με τους Επαγγελματίες και Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι υπόκεινται σε καθεστώς μειωμένης προστασίας σύμφωνα με τα όσα ο Νόμος 3606 ορίζει, καθώς οι συγκεκριμένοι θεωρούνται από την Εταιρεία ότι κατέχουν υψηλότερη εμπειρία στις χρηματαγορές. Λεπτομερής περιγραφή των χαρακτηριστικών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για κάθε κατηγορία περιγράφεται παρακάτω: Επαγγελματίες πελάτες Σύμφωνα με το Νόμο 3606 Επαγγελματίες πελάτες θεωρούνται: Α. Οντότητες οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές δραστηριότητές τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος μέλος κατ εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στους εποπτικούς κανόνες κράτους μέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία, ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας: Πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Σελίδα 4 από 60 Έκδοση 2014

5 Διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, Τοπικές επιχειρήσεις, Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσμικοί επενδυτές. Β. Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατομική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους: Σύνολο ισολογισμού: ευρώ, Καθαρό κύκλο εργασιών: ευρώ, Ίδια κεφάλαια: ευρώ. Γ. Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δ. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές. Η Εταιρεία θεωρεί για τους Επαγγελματίες πελάτες ότι είναι σε θέση να εκτιμήσουν ή να διαχειριστούν ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν παρέχει στους Επαγγελματίες πελάτες τις πρόσθετες υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου προστασίας όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω στη παράγραφο (Ιδιώτες πελάτες) Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι Για τις υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών, διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό και λήψης και διαβίβασης εντολών μόνο, όταν και αν αυτές διατίθενται από την Εταιρεία, δύναται να συμφωνηθεί με τους πελάτες ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι βάσει του Νόμου 3606 είναι οι κάτωθι: ΑΕΠΕΥ, Πιστωτικά ιδρύματα, Ασφαλιστικές εταιρείες, Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεως χαρτοφυλακίου, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, Επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή του Νόμου 3606 αυτού σύμφωνα με τις περιπτώσεις ια και ιβ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, Εθνικές κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, Κεντρικές τράπεζες, Υπερεθνικοί οργανισμοί. Σελίδα 5 από 60 Έκδοση 2014

6 1.1.3 Ιδιώτες Πελάτες Η Δυναμική θεωρεί ως Ιδιώτες πελάτες αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω για να χαρακτηριστούν ως Επαγγελματίες ή Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι και κατά συνέπεια, τους παρέχονται πληροφορίες που αποσκοπούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας, οι οποίες είναι: Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Ενημέρωση του πελάτη όσον αφορά γενικές πληροφορίες για την Δυναμική (λεπτομέρειες για τον τρόπο, τη γλώσσα και τις μεθόδους επικοινωνίας). Ενημέρωση για την άδεια της Δυναμικής καθώς και τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής. Συνοπτική ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία για να διασφαλίσει την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που κατέχονται από αυτήν για λογαριασμό των πελατών της Δυναμικής. Συνοπτική ενημέρωση σχετικά με το καθεστώς προστασίας των πελατών της Δυναμικής και της εγγύησης των καταθέσεων στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία. Ενημέρωση σχετικά με το είδος, την περιοδικότητα, και τις ημερομηνίες αποστολής των αναφορών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από Εταιρείας προς τον πελάτη. Συνοπτική ενημέρωση για την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας καθώς και επιπλέον λεπτομέρειες εφόσον το ζητήσει ο πελάτης. Πληροφορίες σχετικά με τα είδη και χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων και τους συσχετισμένους κινδύνους. Γενική περιγραφή της φύσης και των κινδύνων που ενέχουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να λαμβάνει εμπεριστατωμένες επενδυτικές αποφάσεις Ενημέρωση για τον τόπο διάθεσης εγγράφων που σχετίζονται με χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία προσφέρονται στο κοινό (π.χ. ενημερωτικό δελτίο). Επίσης, σε περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν προσφέρεται υπό την εγγύηση τρίτου προσώπου, η Εταιρεία δίδει πληροφορίες για τον εγγυητή και την εγγύηση. Πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων από την Δυναμική για λογαριασμό των Ιδιωτών πελατών. Αν η φύλαξη των χρηματοπιστωτικών προϊόντων του Ιδιώτη πελάτη είναι δυνατό να πραγματοποιείται από τρίτο για λογαριασμό της Δυναμικής, η Εταιρεία οφείλει να παρέχει πληροφόρηση στον πελάτη για αυτή την δυνατότητα, για την ευθύνη της Εταιρείας για τυχόν πράξεις,ή παραλείψεις του τρίτου και για τις συνέπειες για τον πελάτη από ενδεχόμενη αφερεγγυότητα του τρίτου. Αν η φύλαξη των χρηματοπιστωτικών προϊόντων του Ιδιώτη πελάτη από τρίτο σε συλλογικό λογαριασμό είναι δυνατή, η Εταιρεία οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για αυτή τη δυνατότητα και προειδοποίηση για τους κινδύνους που ανακύπτουν. Αν, δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των χρηματοπιστωτικών προϊόντων του Ιδιώτη πελάτη που φυλάσσονται από τρίτο, από εκείνα του τρίτου, ο πελάτης θα ενημερώνεται για αυτό και για τους κινδύνους που ανακύπτουν. Ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη και τους όρους εμπράγματης ασφάλειας ή βάρους ή δικαιώματος συμψηφισμού επί χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων του πελάτη που μπορεί να έχει η εταιρεία ή ο θεματοφύλακας Σελίδα 6 από 60 Έκδοση 2014

7 Αν η Εταιρεία σχεδιάζει την χρηματοδότηση χρεογράφων χρησιμοποιώντας χρηματοπιστωτικά μέσα δεσμευμένα στο όνομα του Ιδιώτη πελάτη ή χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά προϊόντα για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πελάτη, η πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις και την υπαιτιότητα σε σχέση με την χρήση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των όρων για την αποκατάστασή τους) και των κινδύνων που ανακύπτουν πρέπει να παρέχεται. (το ανωτέρω δεν είναι δυνατό χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη) Πληροφορίες σχετικά με τα κόστη και τις χρεώσεις Ενημέρωση σχετικά με τη συνολική τιμή που θα καταβληθεί από τον πελάτη σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό μέσο, την επενδυτική ή την παρεπόμενη υπηρεσία, περιλαμβανομένων όλων των συναφών αμοιβών, προμηθειών, εξόδων και δαπανών, καθώς και όλων των φόρων που θα καταβληθούν με την μεσολάβηση της Εταιρείας ή, εάν δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί η ακριβής τιμή, η βάση υπολογισμού της συνολικής τιμής έτσι ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να την ελέγξει. Αν ένα μέρος της συνολικής τιμής πρέπει να καταβληθεί σε ξένο νόμισμα ή αντιπροσωπεύει ποσό εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, ο πελάτης ενημερώνεται για την ένδειξη του σχετικού νομίσματος, τις ισχύουσες ισοτιμίες και τα κόστη μετατροπής. Ενημέρωση του πελάτη ότι ενδέχεται να προκύψουν για εκείνον και άλλα κόστη, περιλαμβανομένων και φόρων, σε σχέση με τις συναλλαγές στο χρηματοπιστωτικό μέσο ή με την επενδυτική υπηρεσία, που δεν καταβάλλονται μέσω της Εταιρείας ούτε επιβάλλονται από αυτήν. Ενημέρωση για τρόπους καταβολής ή άλλες διατυπώσεις. Πληροφορίες σχετικά με τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τη σημασία που αποδίδει η Εταιρεία στους παράγοντες που λαμβάνει υπ όψη της κατά την εκτέλεση των εντολών ή με τη μέθοδο με την οποία η Δυναμική προσδιορίζει τη σχετική σημασία των παραγόντων αυτών. Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τον κατάλογο των τόπων εκτέλεσης στους οποίους η Εταιρεία επιτυγχάνει σε σταθερή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών του. Ενημέρωση του πελάτη ότι τυχόν ειδικές οδηγίες του ενδέχεται να εμποδίσουν την Εταιρεία να λάβει τα μέτρα που έχει σχεδιάσει και συμπεριλάβει στην πολιτική εκτέλεσης, προκειμένου να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση αυτών των εντολών. Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που μπορεί να επηρεάσει την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, αμέσως μόλις η Εταιρεία λάβει γνώση της δυσχέρειας αυτής. Γνωστοποίηση σε πελάτες Ειδοποίηση του πελάτη σε σταθερό μέσο που να επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής, το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση ή, εάν η Εταιρεία λαμβάνει την επιβεβαίωση από τρίτο, όχι αργότερα από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που της αποστέλλει ο τρίτος. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ημέρα και το χρόνο εκτέλεσης της εντολής, το είδος της εντολής, τον τόπο εκτέλεσης, το χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά η εντολή, την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις προμήθειες και χρεώσεις που επιβαρύνουν τον πελάτη. Αποστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σε κάθε πελάτη, του οποίου κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια, κατάσταση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν ο πελάτης έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά από άλλη περιοδική ενημέρωση. Σελίδα 7 από 60 Έκδοση 2014

8 1.2 Δικαίωμα Ανα-Κατηγοριοποίησης και Κριτήρια Αλλαγής Κατηγορίας Σύμφωνα με το Νόμο 3606, οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως αλλαγή κατηγορίας εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Οι ενδεχόμενες αλλαγές είναι: Ιδιώτη σε Επαγγελματία, για όλες ή κάποιες υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, Επαγγελματία σε Ιδιώτη, για όλες ή κάποιες υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, Επιλέξιμου Αντισυμβαλλόμενου σε Επαγγελματία ή Ιδιώτη για τις υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό του ή διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό ή λήψης και διαβίβασης εντολών. Τα κριτήρια που προβλέπονται από το Νόμο και τα οποία ακολουθεί η Δυναμική περιγράφονται κατά περίπτωση παρακάτω Ιδιώτης σε Επαγγελματία Ο Ιδιώτης πελάτης δύναται να μεταβεί στην κατηγορία του Επαγγελματία πελάτη κατόπιν αιτήματός του, εάν ικανοποιούνται τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα (10) συναλλαγές (κάθε μια σημαντικού μεγέθους) σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα κάθε τρίμηνο για τα προηγούμενα τέσσερα τρίμηνα, Έχει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων, με αξία που υπερβαίνει τα ευρώ, Εργάζεται ή έχει εργαστεί στον χρηματοοικονομικό τομέα τουλάχιστον για ένα χρόνο σε επαγγελματική θέση που απαιτεί γνώση των συναλλαγών ή των υπηρεσιών που επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Με την παραλαβή από τη Δυναμική κάθε έγγραφου αιτήματος για αλλαγή κατηγορίας από Ιδιώτη σε Επαγγελματία και την διευκρίνιση εάν αυτή ζητείται γενικά σε σχέση με όλες τις υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ή ειδικά, σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ή σε συνδυασμό με συγκεκριμένη υπηρεσία, χρηματοπιστωτικό προϊόν, οι διαδικασίες που τηρούνται περιγράφονται ακολούθως: Εφόσον η Δυναμική αποδέχεται το αίτημα θα γνωστοποιεί στον πελάτη εάν θα προχωρήσει στην ανακατηγοριοποίησή του αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι ο πελάτης πληροί τα ανωτέρω κριτήρια και αφού αξιολογήσει τον αιτούντα ικανό να λάβει μόνος του επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Η αξιολόγηση διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση των σχεδιαζόμενων υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον πελάτη εγγράφως για τις συνέπειες της αλλαγής κατηγορίας, τα δικαιώματα από τα οποία παραιτείται και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, καθώς και για την ημερομηνία από την οποία η αλλαγή της κατηγοριοποίησης τίθεται σε ισχύ. Τέλος, θα υπογράφεται συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήματος και την ενημέρωση του πελάτη για τις προαναφερόμενες συνέπειες και την ημερομηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην συμφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμφωνίας. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος η Δυναμική θα ενημερώνει τον πελάτη για την απόφασή της. Σελίδα 8 από 60 Έκδοση 2014

9 1.2.2 Επαγγελματίας σε Ιδιώτη Ο Επαγγελματίας πελάτης που θεωρεί ότι δεν έχει επαρκή εμπειρία ή γνώση έτσι ώστε να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει δύναται να μεταβεί στην κατηγορία του Ιδιώτη προκειμένου να τύχει μεγαλύτερης προστασίας. Με τη παραλαβή από τη Δυναμική κάθε έγγραφου αιτήματος για σχετική αλλαγή και την διευκρίνιση εάν αυτή ζητείται γενικά σε σχέση με όλες τις υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ή ειδικά, σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ή σε συνδυασμό με συγκεκριμένη υπηρεσία, χρηματοπιστωτικό προϊόν, οι διαδικασίες που τηρούνται περιγράφονται ακολούθως: Η Δυναμική θα αποδέχεται το αίτημα του πελάτη παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγμα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριμένες υπηρεσίες, ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Θα υπογράφεται συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήματος, την ενημέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και την ημερομηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην συμφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμφωνίας. Σημειώνεται ότι, εάν η Δυναμική θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο να αλλάξει ο Επαγγελματίας πελάτης κατηγορία σε Ιδιώτη, τον ειδοποιεί για αυτή την απόφαση και του παρέχει πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγμα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριμένες υπηρεσίες, ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση υπογράφεται νέα συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Εταιρείας, την ενημέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και την ημερομηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην συμφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμφωνίας Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος σε Επαγγελματία ή Ιδιώτη Ο Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος που επιθυμεί να λάβει μεγαλύτερη προστασία δύναται να μεταβεί στην κατηγορία του Επαγγελματία ή Ιδιώτη αν θεωρεί ότι δεν έχει επαρκή εμπειρία ή γνώση έτσι ώστε να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Με τη παραλαβή από τη Δυναμική κάθε έγγραφου αιτήματος για σχετική αλλαγή και την διευκρίνιση εάν αυτή ζητείται γενικά σε σχέση με όλες τις υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή ειδικά, σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ή σε συνδυασμό με συγκεκριμένη υπηρεσία, χρηματοπιστωτικό προϊόν, οι διαδικασίες που τηρούνται περιγράφονται ακολούθως: Η Δυναμική θα αποδέχεται το αίτημα του πελάτη παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγμα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριμένες υπηρεσίες, συναλλαγές ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παρέχει διευκρινίσεις για το εύρος της αλλαγής, η Δυναμική θα τον κατηγοριοποιήσει ως Επαγγελματία ή Ιδιώτη πελάτη για όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικά προϊόντα. Θα υπογράφεται συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήματος, την ενημέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και την ημερομηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην συμφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμφωνίας. Σελίδα 9 από 60 Έκδοση 2014

10 Σημειώνεται ότι, αν η Δυναμική θεωρήσει ότι για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα είναι απαραίτητο να αλλάξει ο Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος πελάτης κατηγορία σε Επαγγελματία ή Ιδιώτη, τον ειδοποιεί για αυτή την απόφαση και του παρέχει πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγμα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριμένες υπηρεσίες, ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση υπογράφεται νέα συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Εταιρείας, την ενημέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και την ημερομηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην συμφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμφωνίας. 1.3 Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Συμβατότητας Αξιολόγηση Καταλληλότητας κατά την Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών ή κατά την Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Η Δυναμική για να εκτιμήσει την καταλληλότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με Επενδυτικές Συμβουλές και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου για κάθε Ιδιώτη πελάτη ζητά πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία καθώς και την οικονομική του κατάσταση και τους επενδυτικούς του στόχους. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης η Δυναμική εκτιμά το επενδυτικό προφίλ του πελάτη, την ικανότητά του να κατανοήσει τους κινδύνους που συνεπάγεται η συναλλαγή ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου και του παρέχει υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες για αυτόν. Αναφορικά με τους Επαγγελματίες, η Δυναμική θεωρεί ότι κατέχουν την εμπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Η υπόθεση αυτή αφορά τους Επαγγελματίες εξ ορισμού ή per se (βλ. παράγραφο Επαγγελματίες Πελάτες) και όχι τους Επαγγελματίες ύστερα από αίτηση για κατηγοριοποίηση (βλ. παράγραφο Ιδιώτης σε Επαγγελματία). Ωστόσο, η Εταιρεία ζητά πληροφορίες σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση και τους επενδυτικούς τους στόχους αναφορικά με τις υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν λάβει από τον πελάτη τις παραπάνω πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της καταλληλότητας, δεν θα προβεί στην παροχή επενδυτικών συμβουλών προς τον συγκεκριμένο πελάτη ή στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αξιολόγηση Συμβατότητας Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων κατά τη Λήψη, Διαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών Για την αξιολόγηση της συμβατότητας των υπηρεσιών με τον εκάστοτε Ιδιώτη πελάτη, η Δυναμική ζητά πληροφορίες για την γνώση και την εμπειρία του που θα βεβαιώνουν ότι είναι σε θέση να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με το ζητούμενο επενδυτικό προϊόν. Εάν ο Ιδιώτης πελάτης δεν παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση ή αν η Εταιρεία θεωρήσει, στην βάση της διαθέσιμης πληροφόρησης, ότι το εν λόγω επενδυτικό προϊόν δεν είναι συμβατό, προειδοποιεί τον πελάτη πριν προβεί στην παροχή της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι για υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης ή εκτέλεσης εντολών σε μη πολύπλοκα προϊόντα (όπως εισηγμένες μετοχές, ομόλογα, μερίδια ΟΣΕΚΑ) σε ελληνικές και ξένες αγορές, η Δυναμική δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που προσφέρει ή της υπηρεσίας που παρέχεται, επομένως οι πελάτες δεν καλύπτονται από την προστασία που απορρέει από τους σχετικούς κανόνες. Αναφορικά με τους Επαγγελματίες πελάτες, η Εταιρεία δύναται να υποθέσει ότι έχουν την εμπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Η υπόθεση αυτή αφορά τους Επαγγελματίες εξ ορισμού ή per se (βλ. παράγραφο Επαγγελματίες Πελάτες) και όχι τους Επαγγελματίες ύστερα από αίτηση για ανακατηγοριοποίηση. (βλ. παράγραφο Ιδιώτης σε Επαγγελματία). Σελίδα 10 από 60 Έκδοση 2014

11 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.1 Στοιχεία Εταιρείας Τα στοιχεία της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Επωνυμία Δυναμική Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Ομήρου 8, 10564, Αθήνα Τηλέφωνο Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Δικτυακός Χώρος Εποπτική Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Αθήνα Τηλ: Η Εταιρεία είναι μέλος της Αγοράς Αξιών, της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της ΕΧΑΕ 1 (εκκαθαριστικό μέλος και παραγγελιοδόχος). 2.2 Ιδιοκτησία Εταιρείας Η Δυναμική έχει μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται περίπου στα έξι (6) εκατομμύρια ευρώ. Βασικοί μέτοχοι αναγνωρίζονται η BSI AG, η Επενδύσεις Προσήλιον Α.Ε. και η Dynamic Finance Α.Ε. 2.3 Προσφερόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες Η Δυναμική έχει άδεια (Αρ. Αδείας: 4/187/ & 17/469/ τροποποίηση βάσει ν. 3606/2007) να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών. 1 Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης Σελίδα 11 από 60 Έκδοση 2014

12 Διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία, συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. Παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της εταιρείας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης Παρεπόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρερχομένων ασφαλειών. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με την αναδοχή. Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα παραγώγων, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών. 2.4 Διαπραγμάτευση Χρηματοπιστωτικών Μέσων Η Δυναμική διενεργεί συναλλαγές για λογαριασμό των πελατών της, σε κινητές αξίες και παράγωγα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε αγορές αξιών και παραγώγων του εξωτερικού, κυρίως Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως εξής: Κινητές αξίες Ελληνικές κινητές αξίες Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λαμβάνει και εκτελεί εντολές πελατών για ελληνικές κινητές αξίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Διεθνείς κινητές αξίες Όσον αφορά μετοχές διεθνών αγορών, η Εταιρεία διαβιβάζει εντολές σε συνεργαζόμενες εταιρείες και συγκεκριμένα: Για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και λοιπές διεθνείς αγορές, πλην των Βαλκανίων στην Saxo Bank και την Interactive Brokers. Για την Ρουμανία στην ΙΕΒΑΤRUST, Για τα Βαλκάνια στην Εθνική ΑΧΕΠΕΥ Προκειμένου για εντολές θεσμικών ή πελατών που δραστηριοποιούνται μέσω ξεχωριστής θεματοφυλακής, οι εντολές διαβιβάζονται στην Instinet Europe Limited (του ομίλου Nomura). Η Δυναμική διαβιβάζει εντολές στις συνεργαζόμενες εταιρείες επί κοινών μετοχών που διαπραγματεύονται κυρίως στις εξής αγορές: Σελίδα 12 από 60 Έκδοση 2014

13 Euronext Amsterdam (AMS) Euronext Bruxels (BRU) Euronext Lisbon (LISB) Euronext Paris (PAR) Frankfurt/Xetra Stock Exchange (FSE) London International Exchange (LSE_INTL) London Stock Exchange SETS Market (LSE_SETS) Milano Stock Exchange (MIL) OMX Copenhagen (CSE) OMX Helsinki (HSE) OMX Stockholm (SSE) Oslo Stock Exchange (OSE) Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE) Swiss Exchange (SWX) Swiss Virt-X (VX) Wiener Borse (Vienna) Stock Exchange (VIE) Βουλγαρία Ρουμανία Άλλες Διεθνείς Αγορές American Stock Exchange (AMEX) Nasdaq (NASDAQ) New York Stock Exchange Σελίδα 13 από 60 Έκδοση 2014

14 2.4.2 Παράγωγα Προϊόντα Ελληνικά παράγωγα Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λαμβάνει και εκτελεί εντολές πελατών για Ελληνικά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Διεθνή παράγωγα Όσον αφορά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα διεθνών αγορών, η Εταιρεία διαβιβάζει εντολές σε συνεργαζόμενες εταιρείες και συγκεκριμένα στις εταιρείες: Interactive Brokers, Saxo Bank Οι κατηγορίες προϊόντων για οποία διαβιβάζονται εντολές είναι οι εξής: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί: 1. Δεικτών 2. Εισηγμένων Μετοχών 3. Εισηγμένων Ομολόγων 4. Ισοτιμιών 5. Εμπορευμάτων 6. Άλλων μεγεθών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 Δικαιώματα Προαίρεσης επί: 1. Δεικτών 2. Εισηγμένων Μετοχών 3. Εισηγμένων Ομολόγων 4. Ισοτιμιών 5. Εμπορευμάτων 6. Άλλων μεγεθών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 Χρηματοπιστωτικές Συμβάσεις επί διαφορών (CFDs) επί: 1. Εισηγμένων Μετοχών 2. Δεικτών 3. Άλλων μεγεθών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 Προϊόντα της αγοράς συναλλάγματος (Rolling spot forex contracts, OTC FX Options) (Μέσω της SAXO Bank ή της Interactive Brokers) Η Δυναμική διαβιβάζει εντολές στις συνεργαζόμενες εταιρείες επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται στις εξής αγορές: Σελίδα 14 από 60 Έκδοση 2014

15 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ευρώπη ΗΠΑ Καναδά Eurex CBOT WWC Euronext CME Amsterdam Euronext Belgium MGE Euronext Paris NYBOT Euronext LIFFE KCBT IPE CMX LCP CBOE LME NYMEX IDEM CSCE MEFF NYCE Ειδικά όσον αφορά τα CFDs, τα rolling spot forex contracts και κάποια FX options σημειώνουμε ότι πρόκειται για προϊόντα που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά (OTC) Άλλα Προϊόντα Επιπλέον δύνανται να διαβιβαστούν εντολές επί των εξής προϊόντων: 1. Σύνθετα επενδυτικά προϊόντα 2. Ομόλογα 3. Αμοιβαία Κεφάλαια σε συνεργαζόμενες τράπεζες (επί του παρόντος η εταιρεία συνεργάζεται με τη BSI, τη Geniki Bank και την Edmond de Rothschild Securities Limited) 2.5 Γλώσσα και Μέσα Επικοινωνίας Η Δυναμική χρησιμοποιεί στην επίσημη επικοινωνία την Ελληνική γλώσσα. Τα μέσα επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πελάτης για να έρθει σε επικοινωνία με την Δυναμική είναι τα ακόλουθα: τηλέφωνο, ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο( ), στους αριθμούς/διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 Στοιχεία Εταιρείας του παρόντος πακέτου πληροφοριακής ενημέρωσης. Οι παραγγελίες για την εκτέλεση εντολής δίνονται εγγράφως, τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Η Δυναμική διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει από τον επενδυτή επιβεβαίωση της σχετικής παραγγελίας στις περιπτώσεις όπου αυτή δίνεται προφορικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). Περαιτέρω η Εταιρεία ενημερώνει ότι για την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων μεταξύ Δυναμικής και πελάτη, όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες δύναται να ηχογραφούνται. 2.6 Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, δύναται να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι της εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά ενεργούν για λογαριασμό μιας και μόνο ΑΕΠΕΥ, υπό την πλήρη ευθύνη της, μεσολαβώντας στην παροχή συγκεκριμένων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως η λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών ή η παροχή επενδυτικών συμβουλών. Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα εγγράφονται Σελίδα 15 από 60 Έκδοση 2014

16 σε μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, κάνοντας χρήση του θεσμού του Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου συνεργάζεται με τις κάτωθι εταιρείες / φυσικά πρόσωπα: - S Partners, με έδρα τη Λαμία - Γ. Τσετίνης, με έδρα την Καβάλα - Π. Γκίκας, με έδρα τα Μελίσια - Capital Orion, με έδρα την Αθήνα - Ι. Μουτσούλας & ΣΙΑ, με έδρα την Καλαμάτα - Ζ. Ρογκάλας, με έδρα την Αθήνα - ΑΚΡΟΝ Α.Ε. Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με έδρα την Αθήνα - Γεώργιος Παντελίδης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη - Ε. Χατζηστεφανής με έδρα την Αθήνα - Ρήγας Ν. & Πιστόλας Α. Ο.Ε. (Bulls & Bears), με έδρα τη Λάρισα οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες: Διαφήμιση και προώθηση των επενδυτικών υπηρεσιών και των παρεπόμενων υπηρεσιών που δύναται να παρέχει η ΔΥΝΑΜΙΚΗ σε πελάτες της και σε δυνητικούς πελάτες της, Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών Σελίδα 16 από 60 Έκδοση 2014

17 2.7 Σύγκρουση Συμφερόντων Η Δυναμική εμπλέκεται σε πολλαπλές δραστηριότητες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.3. Προσφερόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες, και συνεπώς ενδέχεται να παρουσιάζονται περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την διενέργεια των δραστηριοτήτων της, ειδικά σε υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες της. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά τα παρακάτω υποθετικά παραδείγματα θα μπορούσαν να αποτελούν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων: Εάν η Δυναμική ή καλυπτόμενα πρόσωπα αυτής (όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία) χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε επενδυτική έρευνα που αφορά χρηματοοικονομική ανάλυση που διεξάγεται από το αρμόδιο τμήμα πριν αυτή ακόμα κοινοποιηθεί στους πελάτες της. Επίσης, εάν κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, οι εκπρόσωποι της Δυναμικής προτείνουν ή προβαίνουν σε πράξεις επί χρηματοπιστωτικών μέσων που να εξυπηρετούν συμφέροντα των ιδίων ή της Εταιρείας. Εάν οι εκπρόσωποι της Δυναμικής λαμβάνουν χρηματικά ή άλλα οφέλη σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη πέραν των κατάλληλων προμηθειών και αμοιβών. Τέλος εάν τα καλυπτόμενα πρόσωπα της Δυναμικής μεταβιβάσουν σε πελάτες ή χρησιμοποιήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες για τις συναλλαγές άλλων πελατών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ίδια ή παραπλήσια φύση. Προκειμένου να περιορίζονται οι παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει καταρτίσει ένα πλαίσιο αναγνώρισης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της που μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και αφορούν τα κάτωθι: Ύπαρξη συμφέροντος της Εταιρείας ή εκπροσώπων αυτής το οποίο δεν συνάδει με το συμφέρον του πελάτη της, Λήψη ή/και πληρωμή αντιπαροχών οι οποίες καταλήγουν σε οικονομικό όφελος/ πλεονέκτημα σε βάρος του πελάτη, Ύπαρξη άμεσου ανταγωνισμού, όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη είναι της ίδιας ή παραπλήσιας φύσης με αυτή της Δυναμικής ή άλλων πελατών αυτής. Σημειώνεται ότι η Δυναμική καταβάλει ανελλιπώς κάθε δυνατή προσπάθεια να αναγνωρίζει τις δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και τα πιθανά αίτια αυτών, δίνοντας αυξημένη βαρύτητα σε αυτές που θα μπορούσαν να αποβούν επιζήμιες για τους πελάτες της. Στα πλαίσια αυτά, έχει δημιουργήσει μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης συμμόρφωσης με την πολιτική της Εταιρείας με στόχο την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους. H Δυναμική γνωστοποιεί επίσης στους πελάτες της τις ακόλουθες περιπτώσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων: - Η εταιρεία είναι δυνατό να ενεργήσει για ίδιο λογαριασμό ή / και για άλλο πελάτη της ως αγοραστής και / ή πωλητής και είναι δυνατόν να εκτελεί διαφορετικές εντολές, έστω και αντίθετες μεταξύ αυτών, για λογαριασμό διαφορετικών πελατών της. - Υπάλληλος της εταιρείας είναι δυνατό να κατέχει ή / και να συναλλάσσεται σε αξίες ή να έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία, στις αξίες της οποίας πραγματοποιεί συναλλαγές η εταιρεία για λογαριασμό του Σελίδα 17 από 60 Έκδοση 2014

18 - Συναλλαγή του πελάτη είναι δυνατό να αφορά αξίες, εκδότης των οποίων είναι οποιαδήποτε εταιρεία συνδεδεμένη με την Δυναμική ή / και οποιοσδήποτε πελάτης της. - Είναι δυνατό η εταιρεία να δικαιούται αμοιβή ή προμήθεια από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιήθηκε κατά την παροχή των υπηρεσιών - Συναλλαγή του πελάτη είναι δυνατό να αφορά αξίες οποιασδήποτε εταιρείας, για την οποία η Δυναμική ενεργεί ως ανάδοχος, ειδικός διαπραγματευτής (market maker), σύμβουλος, διαχειριστής επενδύσεων ή / και να έχει άλλου είδους σχέση - Συναλλαγή του πελάτη είναι δυνατό να αφορά επένδυση για την οποία η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβή σε τρίτα πρόσωπα που σύστησαν τον πελάτη σε αυτή ή διαμεσολάβησαν καθ οιονδήποτε τρόπο για τη διαβίβαση των εντολών του. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων δύναται να δοθούν στον πελάτη μετά από σχετικό του αίτημα. Σελίδα 18 από 60 Έκδοση 2014

19 2.8 Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών και Ασφαλιστική Κάλυψη Η Δυναμική συμμετέχει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η συμμετοχή της Δυναμικής στο κεφάλαιο αυτό διασφαλίζει την καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και αντισυμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη ανατρέψιμης αδυναμίας της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων υπηρεσιών της. Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο πελάτης μπορεί να ανατρέξει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 2.9 Γνωστοποίηση στον Η Δυναμική αποστέλλει στους πελάτες της επιβεβαίωση εκτέλεσης των συναλλαγών τους το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα εκτέλεσής τους. Επιπλέον, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, η Εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες σε καθεστώς παροχής πίστωσης, για όλες τις κινήσεις που διεκπεραιώθηκαν μέσα στον σχετικό μήνα, καθώς και για την αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και το ύψος της πίστωσης κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται η ενημέρωση. Μία φορά ετησίως η Δυναμική αποστέλλει σε όλους τους πελάτες της κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει για λογαριασμό τους. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του πελάτη με υπαιτιότητα του ιδίου η Δυναμική καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνει τον πελάτη το συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά τους πελάτες στους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αποστέλλονται 3μηνιαίες αναφορές που συμπεριλαμβάνουν τις δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εκτελέστηκαν για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που η διαχείριση εμπεριέχει μόχλευση, τότε οι εν λόγω αναφορές αποστέλλονται μηνιαίως Όλες οι ανωτέρω αναφορές αποστέλλονται με , fax ή ταχυδρομείο, ανάλογα με τα μεταξύ εταιρείας και πελάτη συμφωνηθέντα. Επίσης, η εατιρεία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση για την εικόνα του χαρτοφυλακίου τους μέσω εξατομικευμένης πρόσβασης στην ιστοσελίδα της εταιρείας με την ηλεκτρονική υπηρεσία VoB2C. Η εταιρεία δύναται επίσης να επικοινωνεί με τον πελάτη μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδικτυακό τόπο: Σελίδα 19 από 60 Έκδοση 2014

20 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου είναι η επενδυτική υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας επαγγελματίες πιστοποιημένοι διαχειριστές αναλαμβάνουν να επιλέξουν και να κατανείμουν στο χαρτοφυλάκιο, του κάθε επενδυτή που συμμετέχει σε αυτήν, τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αντεπεξέρχονται στους στόχους και τις ανάγκες του επενδυτή. Στόχος της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης για δεδομένο επίπεδο κινδύνου ή η ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου κίνδύνου για δεδομένο επίπεδο απόδοσης. Ο στόχος αυτός αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται οι επενδυτικές στρατηγικές της Διαχείρισης. Για την υλοποίηση των στόχων της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, που αρχίζει από την διερεύνηση των αναγκών του πελάτη, συνεχίζει με την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης (σε επίπεδο συνολικής οικονομίας, οικονομικής κατάστασης χωρών αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένων εταιρειών και κλάδων) και μετά την αρχική κατανομή των υπό διαχείριση κεφαλαίων πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος και επικαιροποιήση των επενδυτικών επιλογών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Βήμα 1: Προσδιορισμός επενδυτικού προφίλ πελάτη (μέσω συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου): Οικονομική Κατάσταση Βραχυπρόθεσμες/ Μακροπρόθεσμες ανάγκες Γνώση και πείρα όσον αφορά στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου Προσδοκώμενη απόδοση Βαθμός αποστροφής κινδύνου Περιορισμοί / Ιδιαιτερότητες επενδυτή Βήμα 2: Εξέταση, αξιολόγηση και εκτίμηση οικονομικού κλίματος (σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια βάση): Μελέτη χρηματοοικονομικής κατάστασης Μελέτη κοινωνικού και πολιτικού κλίματος Μελέτη επιμέρους κλάδων Μελέτη επιμέρους εθνικών οικονομιών Σχεδιασμός Επενδυτικής Στρατηγικής (αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του 1 ου βήματος) Βήμα 3: Εφαρμογή Επενδυτικής Στρατηγικής: Κατανομή διαθέσιμων προς διαχείριση κεφαλαίων σε συγκεκριμένες χώρες, κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων και συγκεκριμένους εκδότες ή διαχειριστές των μέσων αυτών. Βήμα 4: Συνεχής παρακολούθηση χαρτοφυλακίων: Σελίδα 20 από 60 Έκδοση 2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) Πίνακας περιεχομένων 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ 3 2.1.Εφαρμογή... 4 2.2.Αρμοδιότητες... 4 2.3.Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting)...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα