ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

2 Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επαγγελματίες πελάτες Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι Ιδιώτες Πελάτες ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ιδιώτης σε Επαγγελματία Επαγγελματίας σε Ιδιώτη Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος σε Επαγγελματία ή Ιδιώτη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Αξιολόγηση Καταλληλότητας κατά την Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών ή κατά την Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Αξιολόγηση Συμβατότητας Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων κατά τη Λήψη, Διαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες Παρεπόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κινητές αξίες Παράγωγα Προϊόντα Άλλα Προϊόντα ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΚΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΊΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΊΟΥ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΊΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3 Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 4.1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Επενδύσεις σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) Επενδύσεις σε Συμβόλαια Προαίρεσης (options) Επενδύσεις σε CFDs Επενδύσεις σε Rolling spot forex contracts ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΑΕΕΔ/ΑΕΠΕΥ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ, ETFS ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Υπηρεσίες θεματοφυλακής Ελληνικών Μετοχών και Παραγώγων Υπηρεσίες Θεματοφυλακής Διεθνών Επενδυτικών Προϊόντων ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η Δυναμική Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «Δυναμική» ή «Εταιρεία» προέβη στην απαιτούμενη από το Νόμο 3606/ «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» κατηγοριοποίηση του συνόλου των πελατών της σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες και τα στοιχεία που διαθέτει η Εταιρεία για αυτούς. 1.1 Κατηγορίες Πελατών και Πληροφόρηση σχετικά με το Επίπεδο Προστασίας Ο σχετικός Νόμος ορίζει τρεις κατηγορίες πελατών οι οποίες είναι οι «Ιδιώτες», οι «Επαγγελματίες» και οι «Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι». Η Εταιρεία αντιμετωπίζει κάθε πελάτη της ανάλογα με την κατηγοριοποίησή του και τους κανόνες που έχουν τεθεί από τον Νόμο για την κάθε κατηγορία πελατών. Ο διαφορετικός χειρισμός αφορά κυρίως τα κάτωθι: Tην πληροφόρηση που κοινοποιείται στον πελάτη, Tην αξιολόγηση της συμβατότητας και της καταλληλότητας της επενδυτικής υπηρεσίας/ προϊόντων που παρέχεται στον πελάτη, Tις αναφορές που αποστέλλονται στον πελάτη σχετικά με την απόδοση της επενδυτικής υπηρεσίας, Tην υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους, Tις συμβάσεις που προσκομίζονται στον πελάτη. Σύμφωνα με τον Νόμο, το επίπεδο προστασίας που παρέχεται ποικίλλει ανάλογα με την εμπειρία και τη γνώση οι οποίες έχουν συσχετισθεί με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε πελάτης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιδιώτης πελάτης απολαμβάνει μέγιστης προστασίας, σε αντίθεση με τους Επαγγελματίες και Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι υπόκεινται σε καθεστώς μειωμένης προστασίας σύμφωνα με τα όσα ο Νόμος 3606 ορίζει, καθώς οι συγκεκριμένοι θεωρούνται από την Εταιρεία ότι κατέχουν υψηλότερη εμπειρία στις χρηματαγορές. Λεπτομερής περιγραφή των χαρακτηριστικών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για κάθε κατηγορία περιγράφεται παρακάτω: Επαγγελματίες πελάτες Σύμφωνα με το Νόμο 3606 Επαγγελματίες πελάτες θεωρούνται: Α. Οντότητες οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές δραστηριότητές τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος μέλος κατ εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στους εποπτικούς κανόνες κράτους μέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία, ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας: Πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Σελίδα 4 από 60 Έκδοση 2014

5 Διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, Τοπικές επιχειρήσεις, Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσμικοί επενδυτές. Β. Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατομική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους: Σύνολο ισολογισμού: ευρώ, Καθαρό κύκλο εργασιών: ευρώ, Ίδια κεφάλαια: ευρώ. Γ. Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δ. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές. Η Εταιρεία θεωρεί για τους Επαγγελματίες πελάτες ότι είναι σε θέση να εκτιμήσουν ή να διαχειριστούν ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν παρέχει στους Επαγγελματίες πελάτες τις πρόσθετες υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου προστασίας όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω στη παράγραφο (Ιδιώτες πελάτες) Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι Για τις υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών, διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό και λήψης και διαβίβασης εντολών μόνο, όταν και αν αυτές διατίθενται από την Εταιρεία, δύναται να συμφωνηθεί με τους πελάτες ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι βάσει του Νόμου 3606 είναι οι κάτωθι: ΑΕΠΕΥ, Πιστωτικά ιδρύματα, Ασφαλιστικές εταιρείες, Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεως χαρτοφυλακίου, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, Επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή του Νόμου 3606 αυτού σύμφωνα με τις περιπτώσεις ια και ιβ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, Εθνικές κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, Κεντρικές τράπεζες, Υπερεθνικοί οργανισμοί. Σελίδα 5 από 60 Έκδοση 2014

6 1.1.3 Ιδιώτες Πελάτες Η Δυναμική θεωρεί ως Ιδιώτες πελάτες αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω για να χαρακτηριστούν ως Επαγγελματίες ή Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι και κατά συνέπεια, τους παρέχονται πληροφορίες που αποσκοπούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας, οι οποίες είναι: Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Ενημέρωση του πελάτη όσον αφορά γενικές πληροφορίες για την Δυναμική (λεπτομέρειες για τον τρόπο, τη γλώσσα και τις μεθόδους επικοινωνίας). Ενημέρωση για την άδεια της Δυναμικής καθώς και τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής. Συνοπτική ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία για να διασφαλίσει την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που κατέχονται από αυτήν για λογαριασμό των πελατών της Δυναμικής. Συνοπτική ενημέρωση σχετικά με το καθεστώς προστασίας των πελατών της Δυναμικής και της εγγύησης των καταθέσεων στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία. Ενημέρωση σχετικά με το είδος, την περιοδικότητα, και τις ημερομηνίες αποστολής των αναφορών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από Εταιρείας προς τον πελάτη. Συνοπτική ενημέρωση για την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας καθώς και επιπλέον λεπτομέρειες εφόσον το ζητήσει ο πελάτης. Πληροφορίες σχετικά με τα είδη και χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων και τους συσχετισμένους κινδύνους. Γενική περιγραφή της φύσης και των κινδύνων που ενέχουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να λαμβάνει εμπεριστατωμένες επενδυτικές αποφάσεις Ενημέρωση για τον τόπο διάθεσης εγγράφων που σχετίζονται με χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία προσφέρονται στο κοινό (π.χ. ενημερωτικό δελτίο). Επίσης, σε περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν προσφέρεται υπό την εγγύηση τρίτου προσώπου, η Εταιρεία δίδει πληροφορίες για τον εγγυητή και την εγγύηση. Πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων από την Δυναμική για λογαριασμό των Ιδιωτών πελατών. Αν η φύλαξη των χρηματοπιστωτικών προϊόντων του Ιδιώτη πελάτη είναι δυνατό να πραγματοποιείται από τρίτο για λογαριασμό της Δυναμικής, η Εταιρεία οφείλει να παρέχει πληροφόρηση στον πελάτη για αυτή την δυνατότητα, για την ευθύνη της Εταιρείας για τυχόν πράξεις,ή παραλείψεις του τρίτου και για τις συνέπειες για τον πελάτη από ενδεχόμενη αφερεγγυότητα του τρίτου. Αν η φύλαξη των χρηματοπιστωτικών προϊόντων του Ιδιώτη πελάτη από τρίτο σε συλλογικό λογαριασμό είναι δυνατή, η Εταιρεία οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για αυτή τη δυνατότητα και προειδοποίηση για τους κινδύνους που ανακύπτουν. Αν, δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των χρηματοπιστωτικών προϊόντων του Ιδιώτη πελάτη που φυλάσσονται από τρίτο, από εκείνα του τρίτου, ο πελάτης θα ενημερώνεται για αυτό και για τους κινδύνους που ανακύπτουν. Ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη και τους όρους εμπράγματης ασφάλειας ή βάρους ή δικαιώματος συμψηφισμού επί χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων του πελάτη που μπορεί να έχει η εταιρεία ή ο θεματοφύλακας Σελίδα 6 από 60 Έκδοση 2014

7 Αν η Εταιρεία σχεδιάζει την χρηματοδότηση χρεογράφων χρησιμοποιώντας χρηματοπιστωτικά μέσα δεσμευμένα στο όνομα του Ιδιώτη πελάτη ή χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά προϊόντα για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πελάτη, η πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις και την υπαιτιότητα σε σχέση με την χρήση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των όρων για την αποκατάστασή τους) και των κινδύνων που ανακύπτουν πρέπει να παρέχεται. (το ανωτέρω δεν είναι δυνατό χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη) Πληροφορίες σχετικά με τα κόστη και τις χρεώσεις Ενημέρωση σχετικά με τη συνολική τιμή που θα καταβληθεί από τον πελάτη σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό μέσο, την επενδυτική ή την παρεπόμενη υπηρεσία, περιλαμβανομένων όλων των συναφών αμοιβών, προμηθειών, εξόδων και δαπανών, καθώς και όλων των φόρων που θα καταβληθούν με την μεσολάβηση της Εταιρείας ή, εάν δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί η ακριβής τιμή, η βάση υπολογισμού της συνολικής τιμής έτσι ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να την ελέγξει. Αν ένα μέρος της συνολικής τιμής πρέπει να καταβληθεί σε ξένο νόμισμα ή αντιπροσωπεύει ποσό εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, ο πελάτης ενημερώνεται για την ένδειξη του σχετικού νομίσματος, τις ισχύουσες ισοτιμίες και τα κόστη μετατροπής. Ενημέρωση του πελάτη ότι ενδέχεται να προκύψουν για εκείνον και άλλα κόστη, περιλαμβανομένων και φόρων, σε σχέση με τις συναλλαγές στο χρηματοπιστωτικό μέσο ή με την επενδυτική υπηρεσία, που δεν καταβάλλονται μέσω της Εταιρείας ούτε επιβάλλονται από αυτήν. Ενημέρωση για τρόπους καταβολής ή άλλες διατυπώσεις. Πληροφορίες σχετικά με τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τη σημασία που αποδίδει η Εταιρεία στους παράγοντες που λαμβάνει υπ όψη της κατά την εκτέλεση των εντολών ή με τη μέθοδο με την οποία η Δυναμική προσδιορίζει τη σχετική σημασία των παραγόντων αυτών. Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τον κατάλογο των τόπων εκτέλεσης στους οποίους η Εταιρεία επιτυγχάνει σε σταθερή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών του. Ενημέρωση του πελάτη ότι τυχόν ειδικές οδηγίες του ενδέχεται να εμποδίσουν την Εταιρεία να λάβει τα μέτρα που έχει σχεδιάσει και συμπεριλάβει στην πολιτική εκτέλεσης, προκειμένου να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση αυτών των εντολών. Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που μπορεί να επηρεάσει την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, αμέσως μόλις η Εταιρεία λάβει γνώση της δυσχέρειας αυτής. Γνωστοποίηση σε πελάτες Ειδοποίηση του πελάτη σε σταθερό μέσο που να επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής, το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση ή, εάν η Εταιρεία λαμβάνει την επιβεβαίωση από τρίτο, όχι αργότερα από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που της αποστέλλει ο τρίτος. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ημέρα και το χρόνο εκτέλεσης της εντολής, το είδος της εντολής, τον τόπο εκτέλεσης, το χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά η εντολή, την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις προμήθειες και χρεώσεις που επιβαρύνουν τον πελάτη. Αποστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σε κάθε πελάτη, του οποίου κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια, κατάσταση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν ο πελάτης έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά από άλλη περιοδική ενημέρωση. Σελίδα 7 από 60 Έκδοση 2014

8 1.2 Δικαίωμα Ανα-Κατηγοριοποίησης και Κριτήρια Αλλαγής Κατηγορίας Σύμφωνα με το Νόμο 3606, οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως αλλαγή κατηγορίας εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Οι ενδεχόμενες αλλαγές είναι: Ιδιώτη σε Επαγγελματία, για όλες ή κάποιες υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, Επαγγελματία σε Ιδιώτη, για όλες ή κάποιες υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, Επιλέξιμου Αντισυμβαλλόμενου σε Επαγγελματία ή Ιδιώτη για τις υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό του ή διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό ή λήψης και διαβίβασης εντολών. Τα κριτήρια που προβλέπονται από το Νόμο και τα οποία ακολουθεί η Δυναμική περιγράφονται κατά περίπτωση παρακάτω Ιδιώτης σε Επαγγελματία Ο Ιδιώτης πελάτης δύναται να μεταβεί στην κατηγορία του Επαγγελματία πελάτη κατόπιν αιτήματός του, εάν ικανοποιούνται τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα (10) συναλλαγές (κάθε μια σημαντικού μεγέθους) σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα κάθε τρίμηνο για τα προηγούμενα τέσσερα τρίμηνα, Έχει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων, με αξία που υπερβαίνει τα ευρώ, Εργάζεται ή έχει εργαστεί στον χρηματοοικονομικό τομέα τουλάχιστον για ένα χρόνο σε επαγγελματική θέση που απαιτεί γνώση των συναλλαγών ή των υπηρεσιών που επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Με την παραλαβή από τη Δυναμική κάθε έγγραφου αιτήματος για αλλαγή κατηγορίας από Ιδιώτη σε Επαγγελματία και την διευκρίνιση εάν αυτή ζητείται γενικά σε σχέση με όλες τις υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ή ειδικά, σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ή σε συνδυασμό με συγκεκριμένη υπηρεσία, χρηματοπιστωτικό προϊόν, οι διαδικασίες που τηρούνται περιγράφονται ακολούθως: Εφόσον η Δυναμική αποδέχεται το αίτημα θα γνωστοποιεί στον πελάτη εάν θα προχωρήσει στην ανακατηγοριοποίησή του αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι ο πελάτης πληροί τα ανωτέρω κριτήρια και αφού αξιολογήσει τον αιτούντα ικανό να λάβει μόνος του επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Η αξιολόγηση διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση των σχεδιαζόμενων υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον πελάτη εγγράφως για τις συνέπειες της αλλαγής κατηγορίας, τα δικαιώματα από τα οποία παραιτείται και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, καθώς και για την ημερομηνία από την οποία η αλλαγή της κατηγοριοποίησης τίθεται σε ισχύ. Τέλος, θα υπογράφεται συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήματος και την ενημέρωση του πελάτη για τις προαναφερόμενες συνέπειες και την ημερομηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην συμφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμφωνίας. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος η Δυναμική θα ενημερώνει τον πελάτη για την απόφασή της. Σελίδα 8 από 60 Έκδοση 2014

9 1.2.2 Επαγγελματίας σε Ιδιώτη Ο Επαγγελματίας πελάτης που θεωρεί ότι δεν έχει επαρκή εμπειρία ή γνώση έτσι ώστε να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει δύναται να μεταβεί στην κατηγορία του Ιδιώτη προκειμένου να τύχει μεγαλύτερης προστασίας. Με τη παραλαβή από τη Δυναμική κάθε έγγραφου αιτήματος για σχετική αλλαγή και την διευκρίνιση εάν αυτή ζητείται γενικά σε σχέση με όλες τις υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ή ειδικά, σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ή σε συνδυασμό με συγκεκριμένη υπηρεσία, χρηματοπιστωτικό προϊόν, οι διαδικασίες που τηρούνται περιγράφονται ακολούθως: Η Δυναμική θα αποδέχεται το αίτημα του πελάτη παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγμα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριμένες υπηρεσίες, ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Θα υπογράφεται συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήματος, την ενημέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και την ημερομηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην συμφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμφωνίας. Σημειώνεται ότι, εάν η Δυναμική θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο να αλλάξει ο Επαγγελματίας πελάτης κατηγορία σε Ιδιώτη, τον ειδοποιεί για αυτή την απόφαση και του παρέχει πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγμα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριμένες υπηρεσίες, ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση υπογράφεται νέα συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Εταιρείας, την ενημέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και την ημερομηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην συμφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμφωνίας Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος σε Επαγγελματία ή Ιδιώτη Ο Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος που επιθυμεί να λάβει μεγαλύτερη προστασία δύναται να μεταβεί στην κατηγορία του Επαγγελματία ή Ιδιώτη αν θεωρεί ότι δεν έχει επαρκή εμπειρία ή γνώση έτσι ώστε να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Με τη παραλαβή από τη Δυναμική κάθε έγγραφου αιτήματος για σχετική αλλαγή και την διευκρίνιση εάν αυτή ζητείται γενικά σε σχέση με όλες τις υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή ειδικά, σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ή σε συνδυασμό με συγκεκριμένη υπηρεσία, χρηματοπιστωτικό προϊόν, οι διαδικασίες που τηρούνται περιγράφονται ακολούθως: Η Δυναμική θα αποδέχεται το αίτημα του πελάτη παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγμα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριμένες υπηρεσίες, συναλλαγές ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παρέχει διευκρινίσεις για το εύρος της αλλαγής, η Δυναμική θα τον κατηγοριοποιήσει ως Επαγγελματία ή Ιδιώτη πελάτη για όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικά προϊόντα. Θα υπογράφεται συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήματος, την ενημέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και την ημερομηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην συμφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμφωνίας. Σελίδα 9 από 60 Έκδοση 2014

10 Σημειώνεται ότι, αν η Δυναμική θεωρήσει ότι για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα είναι απαραίτητο να αλλάξει ο Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος πελάτης κατηγορία σε Επαγγελματία ή Ιδιώτη, τον ειδοποιεί για αυτή την απόφαση και του παρέχει πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγμα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριμένες υπηρεσίες, ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση υπογράφεται νέα συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Εταιρείας, την ενημέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και την ημερομηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην συμφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμφωνίας. 1.3 Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Συμβατότητας Αξιολόγηση Καταλληλότητας κατά την Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών ή κατά την Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Η Δυναμική για να εκτιμήσει την καταλληλότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με Επενδυτικές Συμβουλές και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου για κάθε Ιδιώτη πελάτη ζητά πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία καθώς και την οικονομική του κατάσταση και τους επενδυτικούς του στόχους. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης η Δυναμική εκτιμά το επενδυτικό προφίλ του πελάτη, την ικανότητά του να κατανοήσει τους κινδύνους που συνεπάγεται η συναλλαγή ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου και του παρέχει υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες για αυτόν. Αναφορικά με τους Επαγγελματίες, η Δυναμική θεωρεί ότι κατέχουν την εμπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Η υπόθεση αυτή αφορά τους Επαγγελματίες εξ ορισμού ή per se (βλ. παράγραφο Επαγγελματίες Πελάτες) και όχι τους Επαγγελματίες ύστερα από αίτηση για κατηγοριοποίηση (βλ. παράγραφο Ιδιώτης σε Επαγγελματία). Ωστόσο, η Εταιρεία ζητά πληροφορίες σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση και τους επενδυτικούς τους στόχους αναφορικά με τις υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν λάβει από τον πελάτη τις παραπάνω πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της καταλληλότητας, δεν θα προβεί στην παροχή επενδυτικών συμβουλών προς τον συγκεκριμένο πελάτη ή στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αξιολόγηση Συμβατότητας Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων κατά τη Λήψη, Διαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών Για την αξιολόγηση της συμβατότητας των υπηρεσιών με τον εκάστοτε Ιδιώτη πελάτη, η Δυναμική ζητά πληροφορίες για την γνώση και την εμπειρία του που θα βεβαιώνουν ότι είναι σε θέση να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με το ζητούμενο επενδυτικό προϊόν. Εάν ο Ιδιώτης πελάτης δεν παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση ή αν η Εταιρεία θεωρήσει, στην βάση της διαθέσιμης πληροφόρησης, ότι το εν λόγω επενδυτικό προϊόν δεν είναι συμβατό, προειδοποιεί τον πελάτη πριν προβεί στην παροχή της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι για υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης ή εκτέλεσης εντολών σε μη πολύπλοκα προϊόντα (όπως εισηγμένες μετοχές, ομόλογα, μερίδια ΟΣΕΚΑ) σε ελληνικές και ξένες αγορές, η Δυναμική δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που προσφέρει ή της υπηρεσίας που παρέχεται, επομένως οι πελάτες δεν καλύπτονται από την προστασία που απορρέει από τους σχετικούς κανόνες. Αναφορικά με τους Επαγγελματίες πελάτες, η Εταιρεία δύναται να υποθέσει ότι έχουν την εμπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Η υπόθεση αυτή αφορά τους Επαγγελματίες εξ ορισμού ή per se (βλ. παράγραφο Επαγγελματίες Πελάτες) και όχι τους Επαγγελματίες ύστερα από αίτηση για ανακατηγοριοποίηση. (βλ. παράγραφο Ιδιώτης σε Επαγγελματία). Σελίδα 10 από 60 Έκδοση 2014

11 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.1 Στοιχεία Εταιρείας Τα στοιχεία της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Επωνυμία Δυναμική Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Ομήρου 8, 10564, Αθήνα Τηλέφωνο Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Δικτυακός Χώρος Εποπτική Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Αθήνα Τηλ: Η Εταιρεία είναι μέλος της Αγοράς Αξιών, της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της ΕΧΑΕ 1 (εκκαθαριστικό μέλος και παραγγελιοδόχος). 2.2 Ιδιοκτησία Εταιρείας Η Δυναμική έχει μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται περίπου στα έξι (6) εκατομμύρια ευρώ. Βασικοί μέτοχοι αναγνωρίζονται η BSI AG, η Επενδύσεις Προσήλιον Α.Ε. και η Dynamic Finance Α.Ε. 2.3 Προσφερόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες Η Δυναμική έχει άδεια (Αρ. Αδείας: 4/187/ & 17/469/ τροποποίηση βάσει ν. 3606/2007) να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών. 1 Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης Σελίδα 11 από 60 Έκδοση 2014

12 Διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία, συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. Παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της εταιρείας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης Παρεπόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρερχομένων ασφαλειών. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με την αναδοχή. Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα παραγώγων, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών. 2.4 Διαπραγμάτευση Χρηματοπιστωτικών Μέσων Η Δυναμική διενεργεί συναλλαγές για λογαριασμό των πελατών της, σε κινητές αξίες και παράγωγα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε αγορές αξιών και παραγώγων του εξωτερικού, κυρίως Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως εξής: Κινητές αξίες Ελληνικές κινητές αξίες Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λαμβάνει και εκτελεί εντολές πελατών για ελληνικές κινητές αξίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Διεθνείς κινητές αξίες Όσον αφορά μετοχές διεθνών αγορών, η Εταιρεία διαβιβάζει εντολές σε συνεργαζόμενες εταιρείες και συγκεκριμένα: Για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και λοιπές διεθνείς αγορές, πλην των Βαλκανίων στην Saxo Bank και την Interactive Brokers. Για την Ρουμανία στην ΙΕΒΑΤRUST, Για τα Βαλκάνια στην Εθνική ΑΧΕΠΕΥ Προκειμένου για εντολές θεσμικών ή πελατών που δραστηριοποιούνται μέσω ξεχωριστής θεματοφυλακής, οι εντολές διαβιβάζονται στην Instinet Europe Limited (του ομίλου Nomura). Η Δυναμική διαβιβάζει εντολές στις συνεργαζόμενες εταιρείες επί κοινών μετοχών που διαπραγματεύονται κυρίως στις εξής αγορές: Σελίδα 12 από 60 Έκδοση 2014

13 Euronext Amsterdam (AMS) Euronext Bruxels (BRU) Euronext Lisbon (LISB) Euronext Paris (PAR) Frankfurt/Xetra Stock Exchange (FSE) London International Exchange (LSE_INTL) London Stock Exchange SETS Market (LSE_SETS) Milano Stock Exchange (MIL) OMX Copenhagen (CSE) OMX Helsinki (HSE) OMX Stockholm (SSE) Oslo Stock Exchange (OSE) Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE) Swiss Exchange (SWX) Swiss Virt-X (VX) Wiener Borse (Vienna) Stock Exchange (VIE) Βουλγαρία Ρουμανία Άλλες Διεθνείς Αγορές American Stock Exchange (AMEX) Nasdaq (NASDAQ) New York Stock Exchange Σελίδα 13 από 60 Έκδοση 2014

14 2.4.2 Παράγωγα Προϊόντα Ελληνικά παράγωγα Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λαμβάνει και εκτελεί εντολές πελατών για Ελληνικά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Διεθνή παράγωγα Όσον αφορά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα διεθνών αγορών, η Εταιρεία διαβιβάζει εντολές σε συνεργαζόμενες εταιρείες και συγκεκριμένα στις εταιρείες: Interactive Brokers, Saxo Bank Οι κατηγορίες προϊόντων για οποία διαβιβάζονται εντολές είναι οι εξής: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί: 1. Δεικτών 2. Εισηγμένων Μετοχών 3. Εισηγμένων Ομολόγων 4. Ισοτιμιών 5. Εμπορευμάτων 6. Άλλων μεγεθών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 Δικαιώματα Προαίρεσης επί: 1. Δεικτών 2. Εισηγμένων Μετοχών 3. Εισηγμένων Ομολόγων 4. Ισοτιμιών 5. Εμπορευμάτων 6. Άλλων μεγεθών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 Χρηματοπιστωτικές Συμβάσεις επί διαφορών (CFDs) επί: 1. Εισηγμένων Μετοχών 2. Δεικτών 3. Άλλων μεγεθών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 Προϊόντα της αγοράς συναλλάγματος (Rolling spot forex contracts, OTC FX Options) (Μέσω της SAXO Bank ή της Interactive Brokers) Η Δυναμική διαβιβάζει εντολές στις συνεργαζόμενες εταιρείες επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται στις εξής αγορές: Σελίδα 14 από 60 Έκδοση 2014

15 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ευρώπη ΗΠΑ Καναδά Eurex CBOT WWC Euronext CME Amsterdam Euronext Belgium MGE Euronext Paris NYBOT Euronext LIFFE KCBT IPE CMX LCP CBOE LME NYMEX IDEM CSCE MEFF NYCE Ειδικά όσον αφορά τα CFDs, τα rolling spot forex contracts και κάποια FX options σημειώνουμε ότι πρόκειται για προϊόντα που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά (OTC) Άλλα Προϊόντα Επιπλέον δύνανται να διαβιβαστούν εντολές επί των εξής προϊόντων: 1. Σύνθετα επενδυτικά προϊόντα 2. Ομόλογα 3. Αμοιβαία Κεφάλαια σε συνεργαζόμενες τράπεζες (επί του παρόντος η εταιρεία συνεργάζεται με τη BSI, τη Geniki Bank και την Edmond de Rothschild Securities Limited) 2.5 Γλώσσα και Μέσα Επικοινωνίας Η Δυναμική χρησιμοποιεί στην επίσημη επικοινωνία την Ελληνική γλώσσα. Τα μέσα επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πελάτης για να έρθει σε επικοινωνία με την Δυναμική είναι τα ακόλουθα: τηλέφωνο, ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο( ), στους αριθμούς/διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 Στοιχεία Εταιρείας του παρόντος πακέτου πληροφοριακής ενημέρωσης. Οι παραγγελίες για την εκτέλεση εντολής δίνονται εγγράφως, τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Η Δυναμική διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει από τον επενδυτή επιβεβαίωση της σχετικής παραγγελίας στις περιπτώσεις όπου αυτή δίνεται προφορικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). Περαιτέρω η Εταιρεία ενημερώνει ότι για την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων μεταξύ Δυναμικής και πελάτη, όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες δύναται να ηχογραφούνται. 2.6 Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, δύναται να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι της εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά ενεργούν για λογαριασμό μιας και μόνο ΑΕΠΕΥ, υπό την πλήρη ευθύνη της, μεσολαβώντας στην παροχή συγκεκριμένων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως η λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών ή η παροχή επενδυτικών συμβουλών. Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα εγγράφονται Σελίδα 15 από 60 Έκδοση 2014

16 σε μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, κάνοντας χρήση του θεσμού του Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου συνεργάζεται με τις κάτωθι εταιρείες / φυσικά πρόσωπα: - S Partners, με έδρα τη Λαμία - Γ. Τσετίνης, με έδρα την Καβάλα - Π. Γκίκας, με έδρα τα Μελίσια - Capital Orion, με έδρα την Αθήνα - Ι. Μουτσούλας & ΣΙΑ, με έδρα την Καλαμάτα - Ζ. Ρογκάλας, με έδρα την Αθήνα - ΑΚΡΟΝ Α.Ε. Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με έδρα την Αθήνα - Γεώργιος Παντελίδης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη - Ε. Χατζηστεφανής με έδρα την Αθήνα - Ρήγας Ν. & Πιστόλας Α. Ο.Ε. (Bulls & Bears), με έδρα τη Λάρισα οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες: Διαφήμιση και προώθηση των επενδυτικών υπηρεσιών και των παρεπόμενων υπηρεσιών που δύναται να παρέχει η ΔΥΝΑΜΙΚΗ σε πελάτες της και σε δυνητικούς πελάτες της, Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών Σελίδα 16 από 60 Έκδοση 2014

17 2.7 Σύγκρουση Συμφερόντων Η Δυναμική εμπλέκεται σε πολλαπλές δραστηριότητες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.3. Προσφερόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες, και συνεπώς ενδέχεται να παρουσιάζονται περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την διενέργεια των δραστηριοτήτων της, ειδικά σε υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες της. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά τα παρακάτω υποθετικά παραδείγματα θα μπορούσαν να αποτελούν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων: Εάν η Δυναμική ή καλυπτόμενα πρόσωπα αυτής (όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία) χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε επενδυτική έρευνα που αφορά χρηματοοικονομική ανάλυση που διεξάγεται από το αρμόδιο τμήμα πριν αυτή ακόμα κοινοποιηθεί στους πελάτες της. Επίσης, εάν κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, οι εκπρόσωποι της Δυναμικής προτείνουν ή προβαίνουν σε πράξεις επί χρηματοπιστωτικών μέσων που να εξυπηρετούν συμφέροντα των ιδίων ή της Εταιρείας. Εάν οι εκπρόσωποι της Δυναμικής λαμβάνουν χρηματικά ή άλλα οφέλη σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη πέραν των κατάλληλων προμηθειών και αμοιβών. Τέλος εάν τα καλυπτόμενα πρόσωπα της Δυναμικής μεταβιβάσουν σε πελάτες ή χρησιμοποιήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες για τις συναλλαγές άλλων πελατών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ίδια ή παραπλήσια φύση. Προκειμένου να περιορίζονται οι παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει καταρτίσει ένα πλαίσιο αναγνώρισης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της που μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και αφορούν τα κάτωθι: Ύπαρξη συμφέροντος της Εταιρείας ή εκπροσώπων αυτής το οποίο δεν συνάδει με το συμφέρον του πελάτη της, Λήψη ή/και πληρωμή αντιπαροχών οι οποίες καταλήγουν σε οικονομικό όφελος/ πλεονέκτημα σε βάρος του πελάτη, Ύπαρξη άμεσου ανταγωνισμού, όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη είναι της ίδιας ή παραπλήσιας φύσης με αυτή της Δυναμικής ή άλλων πελατών αυτής. Σημειώνεται ότι η Δυναμική καταβάλει ανελλιπώς κάθε δυνατή προσπάθεια να αναγνωρίζει τις δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και τα πιθανά αίτια αυτών, δίνοντας αυξημένη βαρύτητα σε αυτές που θα μπορούσαν να αποβούν επιζήμιες για τους πελάτες της. Στα πλαίσια αυτά, έχει δημιουργήσει μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης συμμόρφωσης με την πολιτική της Εταιρείας με στόχο την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους. H Δυναμική γνωστοποιεί επίσης στους πελάτες της τις ακόλουθες περιπτώσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων: - Η εταιρεία είναι δυνατό να ενεργήσει για ίδιο λογαριασμό ή / και για άλλο πελάτη της ως αγοραστής και / ή πωλητής και είναι δυνατόν να εκτελεί διαφορετικές εντολές, έστω και αντίθετες μεταξύ αυτών, για λογαριασμό διαφορετικών πελατών της. - Υπάλληλος της εταιρείας είναι δυνατό να κατέχει ή / και να συναλλάσσεται σε αξίες ή να έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία, στις αξίες της οποίας πραγματοποιεί συναλλαγές η εταιρεία για λογαριασμό του Σελίδα 17 από 60 Έκδοση 2014

18 - Συναλλαγή του πελάτη είναι δυνατό να αφορά αξίες, εκδότης των οποίων είναι οποιαδήποτε εταιρεία συνδεδεμένη με την Δυναμική ή / και οποιοσδήποτε πελάτης της. - Είναι δυνατό η εταιρεία να δικαιούται αμοιβή ή προμήθεια από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιήθηκε κατά την παροχή των υπηρεσιών - Συναλλαγή του πελάτη είναι δυνατό να αφορά αξίες οποιασδήποτε εταιρείας, για την οποία η Δυναμική ενεργεί ως ανάδοχος, ειδικός διαπραγματευτής (market maker), σύμβουλος, διαχειριστής επενδύσεων ή / και να έχει άλλου είδους σχέση - Συναλλαγή του πελάτη είναι δυνατό να αφορά επένδυση για την οποία η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβή σε τρίτα πρόσωπα που σύστησαν τον πελάτη σε αυτή ή διαμεσολάβησαν καθ οιονδήποτε τρόπο για τη διαβίβαση των εντολών του. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων δύναται να δοθούν στον πελάτη μετά από σχετικό του αίτημα. Σελίδα 18 από 60 Έκδοση 2014

19 2.8 Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών και Ασφαλιστική Κάλυψη Η Δυναμική συμμετέχει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η συμμετοχή της Δυναμικής στο κεφάλαιο αυτό διασφαλίζει την καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και αντισυμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη ανατρέψιμης αδυναμίας της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων υπηρεσιών της. Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο πελάτης μπορεί να ανατρέξει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 2.9 Γνωστοποίηση στον Η Δυναμική αποστέλλει στους πελάτες της επιβεβαίωση εκτέλεσης των συναλλαγών τους το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα εκτέλεσής τους. Επιπλέον, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, η Εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες σε καθεστώς παροχής πίστωσης, για όλες τις κινήσεις που διεκπεραιώθηκαν μέσα στον σχετικό μήνα, καθώς και για την αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και το ύψος της πίστωσης κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται η ενημέρωση. Μία φορά ετησίως η Δυναμική αποστέλλει σε όλους τους πελάτες της κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει για λογαριασμό τους. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του πελάτη με υπαιτιότητα του ιδίου η Δυναμική καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνει τον πελάτη το συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά τους πελάτες στους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αποστέλλονται 3μηνιαίες αναφορές που συμπεριλαμβάνουν τις δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εκτελέστηκαν για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που η διαχείριση εμπεριέχει μόχλευση, τότε οι εν λόγω αναφορές αποστέλλονται μηνιαίως Όλες οι ανωτέρω αναφορές αποστέλλονται με , fax ή ταχυδρομείο, ανάλογα με τα μεταξύ εταιρείας και πελάτη συμφωνηθέντα. Επίσης, η εατιρεία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση για την εικόνα του χαρτοφυλακίου τους μέσω εξατομικευμένης πρόσβασης στην ιστοσελίδα της εταιρείας με την ηλεκτρονική υπηρεσία VoB2C. Η εταιρεία δύναται επίσης να επικοινωνεί με τον πελάτη μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδικτυακό τόπο: Σελίδα 19 από 60 Έκδοση 2014

20 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου είναι η επενδυτική υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας επαγγελματίες πιστοποιημένοι διαχειριστές αναλαμβάνουν να επιλέξουν και να κατανείμουν στο χαρτοφυλάκιο, του κάθε επενδυτή που συμμετέχει σε αυτήν, τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αντεπεξέρχονται στους στόχους και τις ανάγκες του επενδυτή. Στόχος της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης για δεδομένο επίπεδο κινδύνου ή η ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου κίνδύνου για δεδομένο επίπεδο απόδοσης. Ο στόχος αυτός αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται οι επενδυτικές στρατηγικές της Διαχείρισης. Για την υλοποίηση των στόχων της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, που αρχίζει από την διερεύνηση των αναγκών του πελάτη, συνεχίζει με την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης (σε επίπεδο συνολικής οικονομίας, οικονομικής κατάστασης χωρών αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένων εταιρειών και κλάδων) και μετά την αρχική κατανομή των υπό διαχείριση κεφαλαίων πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος και επικαιροποιήση των επενδυτικών επιλογών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Βήμα 1: Προσδιορισμός επενδυτικού προφίλ πελάτη (μέσω συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου): Οικονομική Κατάσταση Βραχυπρόθεσμες/ Μακροπρόθεσμες ανάγκες Γνώση και πείρα όσον αφορά στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου Προσδοκώμενη απόδοση Βαθμός αποστροφής κινδύνου Περιορισμοί / Ιδιαιτερότητες επενδυτή Βήμα 2: Εξέταση, αξιολόγηση και εκτίμηση οικονομικού κλίματος (σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια βάση): Μελέτη χρηματοοικονομικής κατάστασης Μελέτη κοινωνικού και πολιτικού κλίματος Μελέτη επιμέρους κλάδων Μελέτη επιμέρους εθνικών οικονομιών Σχεδιασμός Επενδυτικής Στρατηγικής (αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του 1 ου βήματος) Βήμα 3: Εφαρμογή Επενδυτικής Στρατηγικής: Κατανομή διαθέσιμων προς διαχείριση κεφαλαίων σε συγκεκριμένες χώρες, κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων και συγκεκριμένους εκδότες ή διαχειριστές των μέσων αυτών. Βήμα 4: Συνεχής παρακολούθηση χαρτοφυλακίων: Σελίδα 20 από 60 Έκδοση 2014

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συµβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 4 1.1.1 Επαγγελµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Εκτελέσεως... 3 2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως... 3 3. Τόποι Εκτελέσεως...

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συµβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 4 1.1.1 Επαγγελµατίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1. Η IOLCUS INVESTMENTS A.E.Π.Ε.Υ. 1.1 Η Εταιρία Τα βασικά στοιχεία της IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ( ΙOLCUS ) είναι τα εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ IOLCUS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συµµορφούµενη µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3. Περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα