ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007"

Transcript

1 ASTRA SELF DRIVE PUBLIC COMPANY LIMITED 42 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Η Εταιρεία, ακολουθώντας την εγκύκλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, προχώρησε σε παρουσίαση συµπληρωµατικών πληροφοριών σε Ευρώ στις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σε Ευρώ παρουσιάζονται µόνο για σκοπούς ενηµέρωσης και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 43 Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 43 Ισολογισµός 44 Κατάσταση ταµειακών ροών Οι οικονοµικές καταστάσεις σε Ευρώ παρουσιάζονται για σκοπούς ενηµέρωσης µόνο. Η ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε για όλα τα ποσά είναι 1 = ΛΚ 0,

2 ASTRA SELF DRIVE PUBLIC COMPANY LIMITED 43 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Άλλα εισοδήµατα Έξοδα πωλήσεων ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες Έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) Έσοδα χρηµατοδότησης - 19 Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) Ζηµία πριν τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία ( ) ( ) Ζηµία µετά τη φορολογία ( ) ( ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Επανεκτίµηση γης και κτιρίων Αναβληµένη φορολογία στην επανεκτίµηση γης και κτιρίων ( ) ( ) Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε κατευθείαν στα αποθεµατικά Zηµία έτους ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων ( ) ( ) Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων ( )

3 ASTRA SELF DRIVE PUBLIC COMPANY LIMITED 44 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Ακίνητα για επένδυση Άυλο ενεργητικό Επενδύσεις Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες Επενδύσεις σε συνδεδεµένη εταιρεία Αναβληµένη φορολογία ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες και προπληρωµές Ποσό οφειλόµενο από εξαρτηµένες εταιρείες Ποσό οφειλόµενο από συγγενική εταιρεία Ποσό οφειλόµενο από συνδεδεµένη εταιρεία Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά ( ) ( ) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αναβληµένη φορολογία Μακροπρόθεσµα δάνεια Πιστωτές ενοικιαγοράς ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τραπεζικά παρατραβήγµατα Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων Τρέχουσες δόσεις πιστωτών ενοικιαγοράς Ποσό οφειλόµενο σε εξαρτηµένες εταιρείες Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Οφειλόµενη φορολογία ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4 ASTRA SELF DRIVE PUBLIC COMPANY LIMITED 45 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Ταµειακή ροή µετρητών από/(για) εργασίες Ζηµία µετά τη φορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρµογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ιαγραφή άϋλου ενεργητικού Μερίσµατα που εισπράχτηκαν (12.815) - Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης Αποµείωση στην αξία των επένδυσης θυγατρικής εταιρείας Κέρδος από πώληση άϋλου ενεργητικού (11.841) - Κέρδος από πώληση ακινήτων για επένδυση - (3.417) Ζηµία από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Ζηµία από πώληση επενδύσεων Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση ( ) ( ) Φορολογία έτους Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση στους χρεώστες και προπληρωµές ( ) (76.050) Μείωση στο ποσό οφειλόµενο από εξαρτηµένη εταιρεία ( ) Αύξηση στο ποσό οφειλόµενο από συγγενική εταιρεία (32) (371) Αύξηση στο ποσό οφειλόµενο από συνδεδεµένη εταιρεία Αύξηση/(µείωση) στους πιστωτές ( ) Ροή µετρητών από εργασίες Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (4.094) ( ) Καθαρή ταµειακή ροή µετρητών από/(για) εργασίες Ταµειακή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από πώληση εξαρτηµένης εταιρείας Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων Μερίσµατα που εισπράχτηκαν Τόκοι που εισπράχτηκαν - 19 Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ( ) ( ) Πληρωµές για αγορά άϋλου ενεργητικού (61.038) (5.341) Πληρωµές για αγορά επενδύσεων (25.931) - Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση Εισπράξεις από πώληση άϋλου ενεργητικού Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Καθαρή ταµειακή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( )

5 ASTRA SELF DRIVE PUBLIC COMPANY LIMITED 46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (συνέχ.) Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Ταµειακή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από σύναψη νέων δανείων Εισπράξεις από πιστωτές ενοικιαγοράς Αποπληρωµή µακροπρόθεσµων δανείων ( ) ( ) Αποπληρωµή πιστωτών ενοικιαγοράς ( ) ( ) Καθαρή ταµειακή ροή µετρητών από/(για) δραστηριότητες Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχα µετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους ( ) ( ) Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες Τραπεζικά παρατραβήγµατα ( ) ( ) ( ) ( )

6 0 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι, Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι και Τράπεζες 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3-6 Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 7-8 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 9 Kατάσταση Aναγνωρισµένων Εσόδων και Εξόδων 10 Ισολογισµός 11 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµειώσεις στις Oικονοµικές Kαταστάσεις Πρόσθετες Πληροφορίες

7 1 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚOΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικό Συµβούλιο Ανδρέας Κοντός Χριστάκης Κ. Κοντός Κωνσταντίνος A. Κοντός Κωνσταντίνος Χρ. Κοντός Σάββας Πασιουλής Κώστας Πασχάλης Γαστών Χατζηαναστασίου Γραµµατέας Κωνσταντίνος Α. Κοντός Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Νοµικοί Σύµβουλοι KGMC Advocates Τράπεζες Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λίµιτεδ Ελληνική Τράπεζα Λίµιτεδ Τράπεζα Κύπρου Λίµιτεδ Societe Generale Εγγεγραµµένο γραφείο Ηρώων 2, Τ.Θ Άγιος Ανδρέας 1703 Λευκωσία

8 2 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007, εµείς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Astra Self Drive Cars ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 επιβεβαιώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε: (α) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 9 µέχρι 41: (ι) Καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (4), και (ιι) Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Astra Self Drive Cars ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ και (β) η έκθεση συµβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της θέσης της Astra Self Drive Cars ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Ανδρέας Κοντός -Εκτελεστικός Πρόεδρος... Χριστάκης Κοντός... Κωνσταντίνος A. Κοντός... Κωνσταντίνος A. Κοντός... Σάββας Πασιουλής... Κώστας Πασχάλη... Γαστών Χατζηαναστασίου... Γραµµατέας Κωνσταντίνος A. Κοντός... Οικονοµικός ιευθυντής Συγκροτήµατος Tarek Nahhas... Λευκωσία, 14 Απριλίου 2008

9 3 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Astra Self Drive Cars Public Limited (η Εταιρεία ) υποβάλλουν την ετήσια έκθεσή τους µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας κατά το 2007 συνέχισαν να είναι εκµίσθωση οχηµάτων άνευ οδηγού. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Οι εξελίξεις της Εταιρείας κατά το έτος 2007 και τα οικονοµικά αποτελέσµατα παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Παρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών παρέµεινε περίπου στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα, το κέρδος από εργασίες έχει αυξηθεί ενώ η ζηµία για το έτος έχει µειωθεί σηµαντικά. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µείωση των εξόδων διαχείρισης και χρηµατοδότησης ως επίσης και στην σηµαντική αύξηση του κέρδους από επανεκτίµηση των ακινήτων για επένδυση. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2007 παρουσιάζουν ζηµία ύψους , η οποία προήλθε κυρίως από την ανανέωση ενός σηµαντικού ποσοστού του στόλου οχηµάτων της Εταιρείας, µε αποτέλεσµα τη ζηµία από πώληση οχηµάτων ύψους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα για το έτος σε περίληψη είναι ως εξής: Κύκλος εργασιών Μεικτό κέρδος Ζηµία πριν τη φορολογία (81.914) Φορολογία ( ) Ζηµία µετά τη φορολογία ( ) Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως η ζηµία για το έτος µεταφερθεί στο αποθεµατικό λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το έτος 2007 παρέµεινε περίπου στα ίδια ε µε τα περσινά επίπεδα. Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε σε σύγκριση µε το 2006.

10 4 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μεικτό κέρδος Το µεικτό κέρδος της Εταιρείας ανήλθε σε σε σύγκριση µε , σηµειώνοντας µείωση ύψους 13,23%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση στη ζηµία από πώληση οχηµάτων κατά και την αύξηση των αποσβέσεων κατά ως αποτέλεσµα της µείωση στον υπολογισµό της υπολειµµατικής αξίας των οχηµάτων από 33% σε 25%. Επιπλέον, υπήρξε σηµαντική µείωση στο κόστος ασφάλισης των οχηµάτων κατά , επειδή ένα σηµαντικό µέρος του στόλου των οχηµάτων δεν ασφαλίζεται κατά τους χειµερινούς µήνες του χρόνου. Το ποσοστό του µεικτού κέρδους ανήλθε σε 26,95% το 2007 σε σύγκριση µε 30,90% το Ζηµία έτους Παρά το γεγονός ότι τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και το µεικτό κέρδος της Εταιρείας παρέµειναν στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα, η ζηµία για το έτος 2007 σηµείωσε σηµαντική µείωση και ανήλθε σε σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση των εξόδων χρηµατοδότησης κατά λόγω της αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας που έγινε το 2006 αλλά και στο σηµαντικό πλεόνασµα που προέκυψε από την επανεκτίµηση των ακινήτων για επένδυση ύψους (2006: ). Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως η ζηµία της Εταιρείας για το έτος µεταφερθεί στο αποθεµατικό προσόδου. ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε η συµφωνία πώλησης του 55% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Εταιρεία στην F & C Georgallides Associates Limited, έναντι ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατά το έτος 2007 δεν υπήρχε οποιαδήποτε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. ΜΕΡΙΣΜΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως µην προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή µερίσµατος, για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία λόγω των δραστηριοτήτων της και που αφορούν κυρίως τις ταµειακές της ροές είναι οι µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται µε διάφορες µεθόδους από την Εταιρεία σε συστηµατική βάση ώστε να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για αποφυγή συσσώρευσης υπέρµετρων κινδύνων. Οι µέθοδοι αυτές παρατίθενται στη σηµείωση 32 των οικονοµικών καταστάσεων.

11 5 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχ.) Επιπρόσθετα η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και από τον ανταγωνισµό. Η πορεία των αποτελεσµάτων της Εταιρείας επηρεάζεται άµεσα από την πορεία του τουρισµού και τις επικρατούσες συνθήκες στην Κυπριακή οικονοµία γιατί η µεν πορεία του τουρισµού επηρεάζει τα έσοδα του ενώ οι επικρατούσες συνθήκες στην Κυπριακή οικονοµία επηρεάζουν τις δαπάνες λειτουργίας και χρηµατοδότησης. Η Εταιρεία είναι σε θέση, λόγω της ισχυρής του βάσης, να αντιµετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον τοµέα ενοικίασης οχηµάτων. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Το διοικητικό Συµβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας στο προβλεπόµενο µέλλον. Μετά και την ανακαίνιση του στόλου οχηµάτων µε καινούργια αυτοκίνητα οι ιοικητικοί Σύµβουλοι αναµένουν ότι κατά το 2008, η Εταιρεία θα σηµειώσει πορεία ανάκαµψης µε την υλοποίηση περαιτέρω µέτρων εξοικονόµησης και βελτίωσης της κερδοφορίας του. ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Buziba Ltd στις 12 Νοεµβρίου 2007, διενήργησε ηµόσια Πρόταση για την απόκτηση µέχρι και 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η αντιπαροχή που προσφέρθηκε είναι ίση µε 0,25 (περίπου 14,63 σεντ της Κυπριακής Λίρας) για κάθε µετοχή της Εταιρείας σε µετρητά. Οι µέτοχοι της Buziba Ltd είναι οι κ.κ. Ανδρέας Κοντός και Χρίστος Κοντός, οι οποίοι είναι και µεγαλοµέτοχοι και ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Έγγραφο ηµόσιας Πρότασης στις 11 εκεµβρίου 2007 και τη ηµόσια Πρόταση έχει αποδεχτεί από µετόχους που κατείχαν το 94,49% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ο έλεγχος των εντύπων αποδοχής και µεταβίβασης και των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου έχει ολοκληρωθεί και η Buziba Ltd έχει προχωρήσει στην έκδοση των επιταγών προς τους αποδέκτες της ηµόσιας Πρότασης τις οποίες και έχει ταχυδροµήσει στις 4 Απριλίου Σύµφωνα µε το Έγγραφο της ηµόσιας Πρότασης, επειδή η Προτείνουσα Buziba Ltd έχει αποκτήσει πέραν του 90% των µετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Astra Self Drive Cars Public Ltd, η Προτείνουσα Buziba Ltd προτίθεται να ασκήσει το δικαίωµα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου για δικαίωµα εξαγοράς (squeeze out) ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% των µετοχών της Astra Self Drive Cars Public Ltd. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία, λειτουργούσε δύο υποκαταστήµατα στη Λάρνακα, δύο στην Πάφο, ένα υποκατάστηµα στην Αγία Νάπα, Λεµεσό και στο ξενοδοχείο Hilton στην Λευκωσία. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης

12 6 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα σηµερινά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρονται στη σελίδα 1. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Κωνσταντίνος Χρ. Κοντός και Γαστών Χατζηαναστασίου αποχωρούν και αφού είναι επανεκλέξιµοι προσφέρονται για επανεκλογή. εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αποζηµίωση του ιοικητικού Συµβουλίου. ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ελεγκτές της εταιρείας, κ.κ. KPMG, εξέφρασαν την επιθυµία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να καθορίζει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Λευκωσία, 14 Απριλίου 2008 Γραµµατέας

13 7 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED 7 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών Προς τα µέλη της Astra Self Drive Cars Public Limited Εκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED (η Εταιρεία ) στις σελίδες 9 µέχρι 41, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 εκεµβρίου 2007, και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλόµενων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί έτσι ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και των µελών της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για την έκθεση αυτή, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

14 8 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλόµενων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED στις 31 εκεµβρίου 2007, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη, µας έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 2 µέχρι 3 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. KPMG Εγκεκριµένοι Λογιστές Λευκωσία, 14 Απριλίου 2008

15 9 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Σηµ. Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων 5 ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Άλλα εισοδήµατα Έξοδα πωλήσεων ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες Έξοδα χρηµατοδότησης 9 ( ) ( ) Έσοδα χρηµατοδότησης 9-11 Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) Ζηµία πριν τη φορολογία (81.914) ( ) Φορολογία 10 ( ) ( ) Ζηµία µετά τη φορολογία ( ) ( ) Ζηµία ανά µετοχή (σεντ) 11 (0.66) (3,01) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Επανεκτίµηση γης και κτιρίων Αναβληµένη φορολογία στην επανεκτίµηση γης και κτιρίων ( ) (60.376) Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε κατευθείαν στα αποθεµατικά Zηµία έτους ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων ( ) ( ) Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

16 10 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Ακίνητα για επένδυση Άυλο ενεργητικό Επενδύσεις Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες Επενδύσεις σε συνδεδεµένη εταιρεία Αναβληµένη φορολογία ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες και προπληρωµές Ποσό οφειλόµενο από εξαρτηµένες εταιρείες Ποσό οφειλόµενο από συγγενική εταιρεία Ποσό οφειλόµενο από συνδεµένη εταιρεία Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά 23 ( ) ( ) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αναβληµένη φορολογία Μακροπρόθεσµα δάνεια Πιστωτές ενοικιαγοράς ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τραπεζικά παρατραβήγµατα Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων Τρέχουσες δόσεις πιστωτών ενοικιαγοράς Ποσό οφειλόµενο σε εξαρτηµένες εταιρείες Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Οφειλόµενη φορολογία ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 14 Απριλίου 2008 Σύµβουλος Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

17 11 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Ταµειακή ροή µετρητών από/(για) εργασίες Ζηµία µετά τη φορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρµογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ιαγραφή άϋλου ενεργητικού Μερίσµατα που εισπράχτηκαν (7.500) - Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης Αποµείωση στην αξία των επένδυσης θυγατρικής εταιρείας Κέρδος από πώληση άϋλου ενεργητικού (6.930) - Κέρδος από πώληση ακινήτων για επένδυση - (2.000) Ζηµία από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Ζηµία από πώληση εξαρτηµένης εταιρείας - Ζηµία από πώληση επενδύσεων Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση ( ) ( ) Φορολογία έτους Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση στους χρεώστες και προπληρωµές ( ) (44.510) Μείωση στο ποσό οφειλόµενο από εξαρτηµένη εταιρεία ( ) Αύξηση στο ποσό οφειλόµενο από συγγενική εταιρεία (19) (217) Αύξηση στο ποσό οφειλόµενο από συνδεδεµένη εταιρεία Αύξηση/(µείωση) στους πιστωτές ( ) Ροή µετρητών από εργασίες Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (2.396) ( ) Καθαρή ταµειακή ροή µετρητών από/(για) εργασίες Ταµειακή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από πώληση εξαρτηµένης εταιρείας Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων Μερίσµατα που εισπράχτηκαν Τόκοι που εισπράχτηκαν - 11 Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ( ) ( ) Πληρωµές για αγορά άϋλου ενεργητικού (35.724) (3.126) Πληρωµές για αγορά επενδύσεων (15.177) - Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση Εισπράξεις από πώληση άϋλου ενεργητικού Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Καθαρή ταµειακή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

18 12 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (συνέχ.) Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Ταµειακή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από σύναψη νέων δανείων Εισπράξεις από πιστωτές ενοικιαγοράς Αποπληρωµή µακροπρόθεσµων δανείων ( ) ( ) Αποπληρωµή πιστωτών ενοικιαγοράς ( ) ( ) Καθαρή ταµειακή ροή µετρητών από/(για) δραστηριότητες Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχα µετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους ( ) ( ) Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες Τραπεζικά παρατραβήγµατα ( ) ( ) ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

19 13 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Εταιρεία Astra Self Drive Cars Public Limited (η Εταιρεία) συστάθηκε στην Κύπρο στις 4 Μαρτίου 1976 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Το εγγεγραµµένο της γραφείο βρίσκεται στην οδό Ηρώων 2 4 στον Άγιo Ανδρέα, Λευκωσία. Στις 6 Φεβρουαρίου 2000 η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ Την 1 Απριλίου 1999 η Εταιρεία απέκτησε ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Dega Rent Cars Limited. Στις 31 εκεµβρίου 1999 απέκτησε ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Favours Developers Limited, Αzure Mediterranee (Forest and Seaside Resorts Limited) και Towbay Rent A Car Limited. Στις 29 Νοεµβρίου 2000 απέκτησε ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Magnum Travel Co. Limited. Στις 14 Μαρτίου 2001 η Εταιρεία απέκτησε το 55% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας F & C Georgallides Associates Limited (Inc. Advertising). Στις 16 Μαρτίου 2001 η Εταιρεία απέκτησε το 51% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας A. C. Kitsios Motors Limited. Στις 7 Οκτωβρίου 2002 η Εταιρεία απέκτησε το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Allied Car Rentals Limited. Στις 29 Οκτωβρίου 2002 η Εταιρεία απέκτησε το 66% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ζευς Εταιρεία Μεταφορών Λίµιτεδ. Στις 7 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία απέκτησε το υπόλοιπο 49% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας A.C. Kitsios Motors Limited. Στις 7 Ιανουαρίου 2003 η θυγατρική εταιρεία A.C. Kitsios Motors Limited διέθεσε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Parisbond Limited που κατείχε. Στις 30 Απριλίου 2004 η Εταιρεία πώλησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Magnum Travel Co. Limited. Στις 17 Ιουνίου 2005 το Επαρχιακό ικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε διάταγµα διάλυσης της θυγατρικής Εταιρείας A.C. Kitsios Motors Limited και διόρισε παραλήπτη για το σκοπό αυτό. Από την ηµεροµηνία αυτή τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της A.C. Kitsios Motors Limited έχουν αποξενωθεί από τις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος καθώς η Εταιρεία δεν είναι πλέον σε θέση να ασκεί τον έλεγχο της A.C. Kitsios Motors Limited.

20 14 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχ.) Στις 30 Ιουνίου 2005 η Εταιρεία πώλησε το 66% του µετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στη θυγατρική εταιρεία Ζευς Εταιρεία Μεταφορών Λίµιτεδ. Στις 22 εκεµβρίου 2006, η Εταιρεία υπόγραψε συµφωνία για πώληση του 55% του µετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στην Εταρεία F. & C. Georgallides Associates Ltd. Η πώληση ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους Οι κυριότερες δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών είναι οι ακόλουθες: Astra Self Drive Cars Public Limited Dega Rent Cars Limited Favours Developers Limited Αzure Mediterranee - (Forest and Seaside Resorts) Limited Towbay Rent A Car Limited Allied Car Rentals Limited - Εκµίσθωση οχηµάτων άνευ οδηγού - Εκµίσθωση οχηµάτων άνευ οδηγού - Ενοικίαση χώρων και κτιρίων σε εταιρείες του Συγκροτήµατος - Κατοχή αδειών οδικής χρήσης - Κατοχή αδειών οδικής χρήσης - Eκµίσθωση οχηµάτων άνευ οδηγού 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου και των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και Κανονισµών και αφορούν το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε Κυπριακές λίρες οι οποίες είναι το κυρίως λειτουργικό νόµισµα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων των εταιρειών της Εταιρείας. 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Βάση ετοιµασίας Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως τροποποιήθηκε για να συµπεριλάβει την επανεκτίµηση της γης, των κτιρίων, των αδειών οχηµάτων ενοικίασης και των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση, και συνάδουν µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Οι λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια από την Εταιρεία.

21 15 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Βάση ετοιµασίας (συνέχ.) Η ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσµατα των οποίων διαµορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά µε τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άµεσα εµφανείς από άλλες πηγές. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές θεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και µελλοντικές περιόδους. Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας. Νέα Πρότυπα που εκδόθηκαν και σχετίζονται µε τις εργασίες της Εταιρείας και τέθηκαν σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2007 ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007). Το ΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα, καθορίζει τις ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς. Το ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΛΠ 30 Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Όµοιων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. H σχετική τροποποίηση του ΛΠ 1 αφορά γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µιας επιχείρησης καθώς και τον τρόπο που γίνεται η διαχείρισή τους.

22 16 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες που δεν τέθηκαν σε ισχύ Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω Πρότυπα ή ιερµηνείες είχαν εκδοθεί από το Σ ΛΠ αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµα σε εφαρµογή. (α) Πρότυπα και ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ ΠΧΠ8: Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Ε ΠΧΠ (Επιτροπή ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 11: ΠΧΠ 2 Συγκρότηµα και Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών, (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). (β) Πρότυπα και ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν ακόµη από την ΕΕ ΛΠ 1 (Αναθεώρηση): Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Αναθεωρηµένη Παρουσίαση (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). ΛΠ 23 (Αναθεώρηση): Κόστος ανεισµού (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Ε ΠΧΠ 12: ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Ε ΠΧΠ 13: Προγράµµατα ιατήρησης Πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). Ε ΠΧΠ 14 ΛΠ 19: Η σχέση του ορίου πάνω σε περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από σχέδια καθορισµένων ωφεληµάτων και του κατώτατου ορίου χρηµατοδότησης του σχεδίου (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Το ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ιερµηνειών σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Εξαρτηµένες εταιρείες Οι εξαρτηµένες εταιρείες περιλαµβάνονται στον ισολογισµό της Εταιρείας µε βάση την τιµή κτήσης. Γίνεται πρόνοια, όπου χρειάζεται, για να αναγνωρισθεί τυχόν µόνιµη µείωση της αξίας των επενδύσεων. Οποιαδήποτε µείωση σε σχέση µε την καθαρή λογιστική αξία χρεώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Κατάσταση των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζεται στη σηµείωση 31. Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία Στον ισολογισµό της Εταιρείας, η επένδυση στη συνδεδεµένη εταιρεία παρουσιάζεται σε τιµή κτήσης. Γίνεται πρόνοια όπου χρειάζεται, για να αναγνωρισθεί τυχόν µόνιµη µείωση της αξίας της επένδυσης. Οποιαδήποτε µείωση σε σχέση µε την καθαρή λογιστική αξία, χρεώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

23 17 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία (συνέχ.) Γίνεται πρόνοια όπου χρειάζεται, για να αναγνωρισθεί τυχόν µόνιµη µείωση της αξίας της επένδυσης. Οποιαδήποτε µείωση σε σχέση µε την καθαρή λογιστική αξία, χρεώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Συνδεδεµένη εταιρεία θεωρείται η εταιρεία στην οποία η Εταιρεία έχει ουσιώδη επιρροή. Ουσιώδης επιρροή θεωρείται ότι υπάρχει, όταν η Εταιρεία κατέχει ένα ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου (άµεσα ή έµµεσα) από 20% και πάνω, χωρίς βεβαίως να έχει έλεγχο ή από κοινού έλεγχο στην εταιρεία. Αναγνώριση εσόδων Τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων. (α) Οι πωλήσεις περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µετά την παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες και εφόσον οι σηµαντικοί κίνδυνοι και αµοιβές ιδιοκτησίας έχουν µεταφερθεί στον αγοραστή. (β) Οι τόκοι εισπρακτέοι και άλλα έσοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων. (γ) Τα µερίσµατα από επενδύσεις σε µετοχικό κεφάλαιο εταιρειών λογίζονται ως εισόδηµα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην περίοδο που καθίστανται εισπρακτέα. (δ) Τα ενοίκια εισπρακτέα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση τους όρους της µίσθωσης. Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα και αφορούν αποθέµατα, µεταφράζονται σε Κυπριακές Λίρες µε βάση προκαθορισµένη τιµή συναλλάγµατος. Χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο συνάλλαγµα µεταφράζονται σε λίρες Κύπρου µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα από εργασίες στο εξωτερικό µεταφράζονται σε Κυπριακές Λίρες µε βάση τη µέση τιµή συναλλάγµατος που επικρατούσε κατά τη διάρκεια του έτους ενώ τα στοιχεία ισολογισµού µεταφράζονται σε Κυπριακές Λίρες σύµφωνα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στο αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών. Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους δανείων, τραπεζικών παρατραβηγµάτων, πιστωτών ενοικιαγοράς και φορολογιών και αναφέρονται µετά την αφαίρεση τόκων εισπρακτέων και συναλλαγµατικών διαφορών. Τα έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων την ηµεροµηνία που είναι οφειλόµενα. Οι τόκοι εισπρακτέοι αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.

24 18 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει αποµείωση στην αξία των στοιχείων ενεργητικού. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για αποµείωση εκτιµάται η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Η ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι η µεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιµης τιµής στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών από την συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. Η µείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. Στην περίπτωση των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση όπου η ανακτήσιµη αξία είναι χαµηλότερη της τιµής κτήσης, η διαφορά µεταξύ της ανακτήσιµης αξίας και της τιµής κτήσης µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός H γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εκτιµηµένη αξία µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Τα υπόλοιπα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται σε τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος ή η εκτιµηµένη αξία µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των στοιχείων πάγιου ενεργητικού σύµφωνα µε την σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: % Κτίρια 3 & 4 Επιπλα και σκεύη 10 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 Λογισµικά Προγράµµατα 33 Οχήµατα 15 εν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. Σε περίπτωση εκποίησης στοιχείου πάγιου ενεργητικού η διαφορά του προϊόντος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε η πώληση. Εάν η πώληση αφορά στοιχείο που παρουσιάζεται σε εκτιµηµένη αξία, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου.

25 19 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Εξοδα συντήρησης, επισκευών και βελτιώσεων Οι δαπάνες για τροποποίηση ή βελτίωση των ιδιόκτητων κτιρίων της Εταιρείας κεφαλαιοποιούνται στο βαθµό που αναµένεται να προσφέρουν στο µέλλον οικονοµικά οφέλη, πέραν του οφέλους που αρχικά είχε υπολογιστεί για την Εταιρεία και αποσβένονται µε βάση τα ποσοστά απόσβεσης για τα κτίρια όπως αναφέρεται στη σηµείωση πάγιου ενεργητικού και αποσβέσεων. Όλες οι άλλες δαπάνες χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο χρόνο που πραγµατοποιούνται. Οι δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και άλλων στοιχείων πάγιου ενεργητικού χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο χρόνο που πραγµατοποιούνται. Ακίνητα για επένδυση Τα ακίνητα για επένδυση παρουσιάζονται στον ισολογισµό στη δίκαιη αξία τους η οποία προσδιορίζεται στην εκτιµηµένη αξία τους. Τα ακίνητα για επένδυση επανεκτιµούνται σε ετήσια βάση από το ιοικητικό Συµβούλιο. Επίσης, γίνεται εκτίµηση από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές τουλάχιστον κάθε πέντε έτη. Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της εκτιµηµένης αξίας και της λογιστικής τους αξίας µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Άυλο ενεργητικό α) Άδειες ταξί και οχηµάτων ενοικίασης Οι άδειες οδικής χρήσης, ταξί και οχηµάτων ενοικίασης αντιπροσωπεύει ποσά που καταβάλλονται για αγορά αδειών οχηµάτων και ταξί προς ενοικίαση. Η Εταιρεία προχώρησε στην εφαρµογή του αναθεωρηµένου ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού». Άυλα στοιχεία ενεργητικού µε απεριόριστη ζωή δεν αποσβένονται, αλλά ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστο µία φορά ανά έτος. Οι άδειες ενοικίασης οχηµάτων παρουσιάζονται στην εκτιµηµένη δίκαιη αξία τους κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού µείον τυχόν ζηµιών αποµείωσης. Οι άδειες αυτές απαιτούνται από την Κυπριακή ηµοκρατία για τη λειτουργία των οχηµάτων ως ενοικιαζόµενα. Οι άδειες εκδίδονται από την Αρχή Αδειών της Κυπριακής ηµοκρατίας δωρεάν ή διατίθενται στην αγορά. β) Λογισµικά προγράµµατα Τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στη τιµή κτήσης τους µετά την αφαίρεση συσσωρευµένης απόσβεσης και ζηµιών αποµείωσης. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της επωφελούς χρήσης τους, που υπολογίζεται στα 3 χρόνια. Σε περίπτωση διάθεσης των πιο πάνω, η διαφορά του τιµήµατος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Γίνεται περιοδική εξέταση για να διαπιστωθεί τυχόν µόνιµη µείωση του άυλου ενεργητικού. Τυχόν µείωση στην αξία του άυλου ενεργητικού διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

26 20 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Επενδύσεις Όλες οι επενδύσεις σε εισηγµένες ή µη εισηγµένες εταιρείες, έχουν ταξινοµηθεί ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και παρουσιάζονται στον ισολογισµό στις µακροπρόθεσµες επενδύσεις επειδή είναι επενδύσεις που δεν αγοράστηκαν µε σκοπό το κέρδος από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις στην τιµή τους. Το κέρδος ή ζηµιά από την επανεκτίµηση στις επενδύσεις αυτές µεταφέρονται σε ειδικό αποθεµατικό επανεκτίµησης και αναγνωρίζονται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων µόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή όταν υποστούν µόνιµη µείωση στην αξίας τους. Η µείωση αναγνωρίζεται ως µόνιµη στις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις αυτές είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να ανακτήσουν την αξία τους, βάσει της συνεχούς πτώσης στην αξίας τους. Οι πιο πάνω επενδύσεις αναγνωρίζονται / διαγράφονται από την Εταιρεία από την ηµεροµηνία δέσµευσης αγοράς / πώλησης της επένδυσης. Τίτλοι σε δηµόσιες εταιρείες εγγεγραµµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Επενδύσεις σε µετοχές και άλλες αξίες δηµοσίων εταιρειών λογίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό µε βάση τη τιµή πλειοδότησης (bid price) στις 31 εκεµβρίου, εκτός στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τιµή πλειοδότησης στο τέλος του έτους. Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται µια άλλη ηµεροµηνία πλησίον του τέλους του έτους. Οι τιµές αυτές προσδιορίζονται µε βάση τις επίσηµες τιµές των µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, όπως αυτές δηµοσιεύονται κατά το κλείσιµο των χρηµατιστηριακών συναντήσεων. Τίτλοι σε εταιρείες µη εγγεγραµµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Επενδύσεις σε µετοχές και άλλες αξίες µη εισηγµένων εταιρειών, παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στις µακροπρόθεσµες επενδύσεις µε βάση την τιµή κτήσης τους, εκτός στις περιπτώσεις όπου υπάρχει άλλη ενδεικτική τιµή βάσει αναγνωρισµένων µεθόδων αποτίµησης. Η διαφορά του κόστους και της ενδεικτικής τιµής των µετοχών και άλλων αξιών, όπως παρουσιάζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό επανεκτίµησης και αναγνωρίζεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων µόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή όταν υποστούν µόνιµη µείωση στην αξία τους. Το συνολικό κέρδος ή ζηµία που αναγνωρίστηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων για τις επενδύσεις που εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Μερίσµατα από επενδύσεις σε µετοχές δηµοσίων εταιρειών θεωρούνται εισπρακτέα την ηµέρα που το µητρώο µετόχων κλείνει για το σκοπό πληρωµής µερίσµατος και οι µετοχές εµπορεύονται χωρίς τα µερίσµατα. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί περιλαµβάνονται στον ισολογισµό της Εταιρείας εφόσον το ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει ότι τα εν λόγω ποσά θα χρησιµοποιηθούν µελλοντικά. Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις λογίζονται ως εισόδηµα µε βάση την ηµεροµηνία είσπραξής τους.

27 21 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Επισφαλείς χρεώστες Οι χρεώστες οι οποίοι θεωρούνται ότι δεν µπορούν να εισπραχθούν διαγράφονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Γίνεται ειδική πρόβλεψη για τους χρεώστες που θεωρούνται αµφίβολοι. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών συµπεριλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες, τραπεζικά παρατραβήγµατα καθώς και τραπεζικές διευκολύνσεις, κατά το τέλος του οικονοµικού έτους. Σχέδια αφυπηρέτησης προσωπικού Η Εταιρεία λειτουργεί από το 2005 Ταµείο Προνοίας Προσωπικού µε συνεισφορά 2,5% - 3,5% επί του ακάθαρτου µισθού του κάθε υπαλλήλου. Όλες οι συνεισφορές χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες. Προβλέψεις Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για δικαστικές ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις για γεγονότα που έχουν συµβεί όταν υπάρχει παρούσα δέσµευση ότι θα υπάρξει εκροή πόρων ή απώλεια οικονοµικών ωφεληµάτων της Εταιρείας για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων, όταν είναι δυνατή ή βάσιµη η εκτίµηση των υποχρεώσεων αυτών. Αποθεµατικό επανεκτίµησης Πλεονάσµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού πιστώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης το οποίο δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή. Ελλείµµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Εάν προκύψει έλλειµµα το οποίο δεν καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το συγκεκριµένο στοιχείο πάγιου ενεργητικού, αυτό διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η επιπρόσθετη επιβάρυνση για απόσβεση που προκύπτει λόγω της επανεκτίµησης των κτιρίων δεν µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης στο αποθεµατικό λογαριασµού αποτελεσµάτων. Αναγνώριση εσόδων Όλα τα έσοδα αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο των δεδουλευµένων εσόδων. Φορολογία Ο εταιρικός φόρος και η έκτακτη εισφορά για την άµυνα υπολογίζονται πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε βάση τη Νοµοθεσία και συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο.

28 22 ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Αναβληµένη φορολογία Η Εταιρεία εφαρµόζοντας τις πρόνοιες του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 Φόροι Εισοδήµατος έχει προβεί σε πλήρη πρόβλεψη για αναβληµένη φορολογία σε όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και της φορολογικής τους αξίας. Γίνεται πρόβλεψη για όλες τις προσωρινές διαφορές που δηµιουργούν χρεωστικά υπόλοιπα εκεί όπου είναι πιθανόν ότι στο µέλλον θα υπάρχουν επαρκή φορολογικά κέρδη. Η αναβληµένη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης, και αναπροσαρµόζεται κάθε έτος ανάλογα µε τους φορολογικούς συντελεστές και το ποσό της επανεκτίµησης. Η αναβληµένη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στο τέλος του έτους. Η αναπροσαρµογή στην αναβληµένη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές παρουσιάζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ή στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ανάλογα µε το που συµπεριλαµβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για αναβληµένη φορολογία. Συγκριτικά ποσά Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά των υπό αναφορά ετών αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν ποσά που τιµολογήθηκαν και υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν σε πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση εκπτώσεων και επιστροφών και πριν την επιβάρυνση για Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Στο κόστος πωλήσεων συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων, έξοδα όπως συντήρησης και επιδιόρθωσης οχηµάτων, καύσιµα, ασφάλειες και αποσβέσεις οχηµάτων, καθώς και µισθοί προσωπικού.

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (α) Εξέτασε και ενέκρινε τις τελικές ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε 31/12/2006.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (α) Εξέτασε και ενέκρινε τις τελικές ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε 31/12/2006. 27 Απριλίου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ια της παρούσης σας πληροφορούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Astra Self Drive Cars Public Ltd, σε προγραµµατισµένη συνεδρία του η οποία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 26 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικοί Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD Α.Φ.Τ.: 12108699F ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 'Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση συνολικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

PLYNTEX PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

PLYNTEX PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων για τη σύνταξη των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ελεγκτών 4 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 5 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Ισολογισµός 4. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5. Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6

Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Ισολογισµός 4. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5. Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Ισολογισµός 4 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5 Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6 Κατάσταση Ταµειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, και

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3-6 Έκθεση Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 2 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Οµιλία Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 & 5 Έκθεση ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 29 Αυγούστου 2011 ΜΠΛΕ/BLUE Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 Σας πληροφορούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Blue Island Plc σε σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Πανδώρα Επενδύσεις Λίµιτεδ. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα. Σελίδα

Πανδώρα Επενδύσεις Λίµιτεδ. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα. Σελίδα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2003 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ALPHA BANK LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 Έκθεση ελεγκτών 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 6 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED (πρώην Alpha Bank Limited) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED (πρώην Alpha Bank Limited) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 0 ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. Έκθεση και Oικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου, 2005

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. Έκθεση και Oικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου, 2005 ELGEKA (CYPRUS) LIMITED Έκθεση και Oικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου, 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση Επιτροπείας 2 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα