ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. Αναλυτικό Πρόγραμμα ΠΕΜΠΣΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Sociotechnical perspectives of wind power policy

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. Αναλυτικό Πρόγραμμα ΠΕΜΠΣΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011. Sociotechnical perspectives of wind power policy"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Αναλυτικό Πρόγραμμα 2 ου υνεδρίου Εφαρμοςμζνθσ Οικονομικισ ΒΟΛΟ, ΑΠΡΙΛΙΟΤ :00-16:00 Εγγραφζσ ςυνζδρων ΠΕΜΠΣΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ :00-16:15 Αμφικζατρο Καλωςόριςμα - Χαιρετιςμοί 16:15-17:00 Αμφικζατρο Κεντρικόσ ομιλθτισ: «Why Should Greece Be Bailed Out» JURGEN BACKHAUS 17:00-17:15 Διάλειμμα 17:15-18:45 Αμφικζατρο 1 θ Συνεδρία: Οικονομικι τθσ Τγείασ Η ικανοποίθςθ των χρθςτϊν υπθρεςιϊν υγείασ από τθν παροχι Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ςτο Νομό Τρικάλων Μαίρθ Κοντοφλθ-Γείτονα & Πλγα Μπζλλου A stochastic analysis of technical and scale efficiency of public hospitals in Greece ωξάνθ Καραγιάννθ Διερεφνθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν των υπθρεςιϊν υγείασ από τθν παροχι πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςε κζντρο υγείασ αςτικοφ τφπου Μαίρθ Κοντοφλθ - Γείτονα & Σοφία Μπραηιτίκου Τhe determinants of health care spending: a panel data analysis across 30 OECD countries ( ) Σπυριδοφλα Διμου 2 θ Συνεδρία: Οικονομικι του Περιβάλλοντοσ Ι Διερεφνθςθ των παραγόντων απόδοςθσ οικονομικισ άξιασ ςτθ καλαςςιά βιοποικιλότθτα Z. Σταμκόπουλοσ, Σ. Ματςιώρθ, Δ. Βαφείδθσ & Χ. Νεοφφτου Sociotechnical perspectives of wind power policy Το Αςτικό Πράςινο ωσ πόροσ ςυλλογικισ ιδιοκτθςίασ Αςπαςία Ζουρνατηι & Γεώργιοσ Σταμπουλισ Ραςχάλθσ Αρβανιτίδθσ & Βαςιλεία Ντόντου Δθμιουργία Αειφόρων Καρτϊν Ιςορροπθμζνθσ Στοχοκεςίασ για τθν Βακμολόγθςθ τθσ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ των Επιχειριςεων Ε.Ι. Νικολάου & Θ.Τςάλθσ Εφαρμογι τθσ ςυνδυαςτικισ ανάλυςθσ CONJOINT ANALYSIS - CA ωσ διαχειριςτικό εργαλείο τθσ παράκτιασ ηϊνθσ μεταξφ του Μϊλου και τθσ Αρκίτςασ του Νομοφ Φκιϊτιδασ 18:45-19:00 Διάλειμμα Γ. Οικονόμου, Σ. Ματςιώρθ & Χ. Νεοφφτου

2 19:00-20:30 Αμφικζατρο 3 θ Συνεδρία: Σραπεηικι & Χρθματοοικονομικι Ι Default risk drivers in shipping bank loans Μανώλθσ Καβουςάνοσ & Δθμιτριοσ Τςουκνίδθσ Interest rate risk and Bank of England operational independence: Evidence from bank and life insurance companies Στζφανοσ Ραπαδάμου & Κώςτασ Συριόπουλοσ Τεςτ αντοχισ (Stress Testing) για Τράπεηεσ: Μεκοδολογία, Προςομοιϊςεισ, και Αποτελζςματα Ελλθνικϊν Τραπεηϊν Σάββασ Ραπαδόπουλοσ Bootstrapped Efficiency Measures of Greek Food Industry Ευαγγελία Ραππά 4 θ Συνεδρία: Θζματα Διοίκθςθσ & Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ Η Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ ςτο Δθμόςιο Τομζα. Η περίπτωςθ τθσ Ελλάδοσ. Ιωάννθσ ωςςίδθσ & Ευγενία Μπιτςάνθ Measuring Service Quality in Public Sector: Perceptions of the IRS Employees in Greece Βενιαμίν Καρατηόγλου & Θεοδώρα Ραπαδοποφλου Adapting keller s pyramid to front line employees for building strong brands: a conceptual framework Χρίςτοσ Τςακμάκθσ & Βικτωρία Μπζλλου Ο ρόλοσ τθσ ενδυνάμωςθσ ςτθ δζςμευςθ των εργαηομζνων με τθν επιχείρθςθ: θ περίπτωςθ μιασ Π.Α.Ε. Αχιλλζασ Μπάρλασ 20:30-21:30 Περιςτφλιο Δεξίωςη υποδοχήσ

3 08:30-09:00 Εγγραφζσ ςυνζδρων ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΤ :00-10:30 Αμφικζατρο 5 θ Συνεδρία: Περιφερειακι & Αςτικι Οικονομικι Παραμετροποίθςθ του βακμοφ ανάπτυξθσ και υςτζρθςθσ περιοχϊν μοντελοποίθςθ βζλτιςτθσ κατανομισ πόρων του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου Ανάπτυξθσ Βαςίλειοσ Ρροφυλλίδθσ, Γιώργοσ Μποτηώρθσ & Ραναγιώτθσ Κουδουμάκθσ Marshall vs Jacobs: Localization and urbanization economies in the Greek REGIONS Ραςχάλθσ Αρβανιτίδθσ & Σωκράτθσ Βαςιακοφλθσ Using critical path analysis (cpa) in place marketing process: a methodological approach in the case of Rostock, Germany Θεόδωροσ Μεταξάσ, Κλεάνκθσ Σιρακοφλθσ & Alex Deffner Regional business synchronization cycles in Greece Ιωάννθσ Ραντελάδθσ & Μαρία Τςιάπα 6 θ Συνεδρία: Σραπεηικι & Χρθματοοικονομικι ΙΙ Evidence of voluntary accounting disclosures in the Athens Stock Market Γεώργιοσ Ιατρίδθσ & Ραναγιώτθσ Αλεξάκθσ Volatility of a stock index as thermodynamic fluctuation Β-Λ. ενδοφμθσ & Β. Ζαρίκασ Human made Catastrophes, Contagion And Market Efficiency: The Case of the Deepwater Horizon Oil Spill Χριςτοσ Κόλλιασ, Στζφανοσ Ραπαδάμου & Απόςτολοσ Σταγιάννθσ 10:30-11:00 Διάλειμμα 11:00-12:30 Αμφικζατρο 7 θ Συνεδρία: Ποςοτικζσ Μζκοδοι Ζνασ αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ ενόσ προγράμματοσ εργαςιϊν με τθ μζκοδο τθσ Δικτυωτισ Ανάλυςθσ Ρζτροσ Κωνςταντινίδθσ An algorithm for the equal profit allocation between multiple players. Αναςτάςιοσ Σωτιρχοσ Warm glow in charitable auctions: Are the weirdoes driving the results? Κυριακι εμοφνδου, Ανδρζασ Κ. Δριχοφτθσ & Φοίβθ Κουνδοφρθ Μια πολυκριτιρια μζκοδοσ για τθν επιλογι υπεργολάβου ςε μια βιομθχανικι επιχείρθςθ: θ περίπτωςθ ενόσ ατμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ τθσ ΔΕΗ Γ. Τςαλιάνθσ & Δ. Κουλουριώτθσ

4 8 θ Συνεδρία: Οικονομικι τθσ Εργαςίασ Oι πολλαπλζσ προςεγγίςεισ τθσ ζννοιασ τθσ εργατικισ τάξθσ και κριτιρια εννοιολογικισ Η Ελλθνικι Αγορά Ναυτεργαςίασ: Αποτίμθςθ των κλαδικϊν κεςμϊν και λειτουργιϊν κοινωνικισ εταιρικότθτασ Αλεξία Καπραβζλου Θεόδωροσ Κουτροφκθσ Από τι εξαρτάται θ ςτάςθ απζναντι ςτθν αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ; ανάλυςθ μιασ ζρευνασ γνϊμθσ Ρλάτων Τινιοσ & Σταφροσ Ρουπάκθσ Definition of local labor market areas in Greece on the basis of travel-to work flows Δθμιτρθσ Καλιώρασ, Γιώργοσ Κανδφλθσ, Νίκοσ Κρομυδάκθσ & Ραναγιώτθσ Ρανταηισ 12:30-12:45 Διάλειμμα 12:45-14:15 Αμφικζατρο 9 θ Συνεδρία: Οικονομία και Θεςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ The birth of democracy: Warriors into democrats Νικόλαοσ Κυριαηισ & Ξενοφών Ραπαρρθγόπουλοσ Monetary Policy in Euro-Area: Evidence from Nonlinear Taylor Rule Θανάςθσ Καηάνασ & Φαίδων Κομιςςόπουλοσ Comparing European to US Defence Strategy Through an Economic Standpoint Εμμανουιλ Μάριοσ Οικονόμου 10 θ Συνεδρία: Πολιτικζσ για τθν Οικονομικι Κρίςθ Παγκόςμια Οικονομικι Κρίςθ και Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ: Η επομζνθ ιμερα Βαςίλειοσ Σιοκορζλθσ The emu, and the Greek Banking Sector: issues arising from the recent financial crisis Κωνςταντίνοσ Λιάπθσ Stabilization and growth in the Greek economy: Policy analysis with the use of the HERMIN model. Αγγελικι Αναγνώςτου & Γιώργοσ Ρετράκοσ Η Συμβολι των Συγκοινωνιακϊν Υποδομϊν ςτθν Ανάπτυξθ ςε Περίοδο Κρίςθσ Βαςίλειοσ Ρροφυλλίδθσ, Γιώργοσ Μποτηώρθσ & Ακανάςιοσ Κωτςώνασ 14:15-15:30 Γεύμα

5 15:30-17:00 Αμφικζατρο 11 θ Συνεδρία: Οικονομικι των Επιχειριςεων & Ανταγωνιςμόσ Πρόβλεψθ βιωςιμότθτασ λιανεμπορικϊν επιχειριςεων με τθν χριςθ μεκόδων εξόρυξθσ γνϊςθσ. Πρακτικι εφαρμογι και χριςθ ςτον Ελλθνικό Φαρμακευτικό Κλάδο Γεώργιοσ Μαρινάκοσ & Σοφία Δαςκαλάκθ H εφαρμογι τθσ καινοτομικισ τιμολόγθςθσ ςτθν Ακτοπλοΐα Αιγαίου μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ και οι επιπτϊςεισ ςτουσ ναφλουσ Γιάννθσ Σιτηίμθσ Οι Επιπτϊςεισ του Κρατικοφ Ανταγωνιςμοφ ςε Στρατθγικζσ Βιομθχανίεσ: Μακιματα από τθν Διαςτθμικι Βιομθχανία Βαςίλθσ Ζερβόσ Corporate Social Responsibility (CSR) in Greece: energy sector analysis Μια επιςκόπθςθ των δεικτϊν, πλαιςίων και προτφπων Εταιρικισ θκικισ Θεόδωροσ Μεταξάσ & Μαρία Τςαβδαρίδου Η. ΡουρςανΚδθσ & Δ. Κουλουριώτθσ 12 θ Συνεδρία: Οικονομικζσ & Ειςοδθματικζσ Ανιςότθτεσ The determinants of poverty transitions in Europe and the role of duration dependence Ειρινθ Ανδριοποφλου & Ράνοσ Τςακόγλου Gender and the transmission of lifetime inequality: an empirical analysis of micro-data from diverse worlds of welfare capitalism Αντιγόνθ Λιμπεράκθ, Ρλάτων Τινιοσ & Θωμάσ Γεωργιάδθσ Distributional implications of the crisis in Greece Μάνοσ Ματςαγάνθσ & Χρφςα Λεβζντθ 17:00-17:15 Διάλειμμα 17:15-18:45 Αμφικζατρο 13 θ Συνεδρία: Καινοτομία ςτισ Επιχειριςεισ Empirical analysis of the relationship of knowledge, innovation and productivity of the Greek firms Γιάννθσ Χατηικιάν Η ζννοια τθσ Τεχνοδομισ & θ κζςθ του J.K. Galbraith ςτθ ςφγχρονθ Θεωρία τθσ Επιχείρθςθσ Μιχαιλ Ζουμπουλάκθσ Η ανάπτυξθ των ςυνεταιριςμϊν ωσ κοινωνικά ενςωματωμζνθ επιχειρθματικι καινοτομία: Το παράδειγμα του Mondragon Cooperative Corporation (MCC) Νάκου Ραναγιώτα & Σταμπουλισ Γεώργιοσ 18:45-19:30 Περιςτφλιο Τζλοσ Συνεδρίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ 23 ο Εκνικό Συνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ ΕΜΡ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 1 Καταραχιά Ανδρονίκη Κοινωνική Οικονομία Οι παρακάτω πτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διεύθυνση Γραφείου: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γραφείο 315, Σταδίου 5, Αθήνα Τ.Τ. 105 62 Διεύθυνση Οικίας: Αριστάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η' ΜΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ(ΑΕΜ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Επιλογή-εκπαίδευση-αξιολόγηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Αθήνα 2013 Σταδίου 5, 2 Ος όροφος, Αθήνα, 105 62 Τηλ..: +30 2103689391, +30 6976196352, φάξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

PROCEEDINGS THESSALONIKI, GREECE, 30/5 1/6 CD ISBN# 978-960-93-6161-3

PROCEEDINGS THESSALONIKI, GREECE, 30/5 1/6 CD ISBN# 978-960-93-6161-3 PROCEEDINGS 9 th MIBES ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE 2014 THESSALONIKI, GREECE, 30/5 1/6 CD ISBN# 978-960-93-6161-3 CONTENTS PAPERS PRESENTED ORALLY (English) Conceptual IT Service Provider Model Ontology

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Διεθνζσ υνζδριο Παιδαγωγική, Πολιτιςμόσ, Πολιτικζσ: Ο Διάλογοσ τησ Εκπαίδευςησ Περιλήψεισ Ειςηγήςεων Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Σχολή Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

No. 124. Effective Tax Rates in Greece

No. 124. Effective Tax Rates in Greece CENTRE OF PLANNING AND ECONOMIC RESEARCH DISCUSSION PAPERS No. 124 Effective Tax Rates in Greece D. Papageorgiou, T. Efthimiadis** and I. Konstantakopoulou** March 2012 * Department of Economics, Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

Parallel Session 1: Regulation

Parallel Session 1: Regulation Parallel Session 1: Regulation Session Chair: Panayiotis Alexakis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα Συνεδρίων Time: 09:15-11:00 Financial Regulation in General Equilibrium

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2004-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2004-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2004-2011 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 1 A COMPARATIVE ANALYSIS OF

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας»

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας» 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Session 1: Financial Institutions I

Session 1: Financial Institutions I Session 1: Financial Institutions I Session Chair: Nikolaos Milonas, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα 1 Time: 09:00 10:30 Firm Performance and Ownership by Financial

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα: ιεύθ. εργασίας: Τηλ. εργασίας: e-mail: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Νέα Εγνατία, 54124 Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα