ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 3,ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Αγγελική Μπανούση Νοσηλεύτρια Χειρουργείου, Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα,MSc of Health Care Management Περίληψη Εισαγωγή: Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναδεικνύουν τα προβλήματα λειτουργίας του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας. Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην υγεία των πολιτών, η επίδραση της πολιτικής υγείας στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των πολιτών όπως επίσης η αναφορά των πολιτικών υγείας που προτείνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία της παρούσης εργασίας περιελάμβανε την ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, κυρίως της τελευταίας πενταετίας εστιάζοντας κυρίως στις απόψεις ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών για την υγεία. Αποτελέσματα: Τεκμηριώνεται η συνάφεια μεταξύ της πολιτικής υγείας και της γενικότερης πολιτικής και οικονομικής κατάστασης μιας χώρας και αποδεικνύεται η ανάγκη για ανάδειξη των ζητημάτων υγείας ως ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για τους πολίτες σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η παρούσα κρίση πλήττει δυσανάλογα τις χώρες χαμηλής και μέσης ανάπτυξης, αλλά και τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα των χωρών. Η ανεργία, η ευπρόσβλητη εργασία και η ανασφάλεια έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην υγεία. Η οικονομική κρίση δημιουργεί επίσης προβλήματα στην χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας και επιβαρύνει την λειτουργία των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω αυξημένης ζήτησης. Συμπεράσματα: Σε περίοδο οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να γίνεται περικοπή των δαπανών στα ζητήματα υγείας διότι η περικοπή οδηγεί σε μειωμένη διαθεσιμότητα περίθαλψης και αυτή με τη σειρά της επιδρά άμεσα στα άτομα όσο στα συστήματα υγείας. Λέξεις κλειδιά: Οικονομική κρίση, Υγεία, Πολιτική υγείας, Συστήματα υγείας Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Μπανούση Αγγελική, Γιαλοψού 24 Ίλιον, Αθήνα, ISSN: , E-ISSN:

2 PERIOPERATIVE NURSING (2014), VOLUME 3, ISSUE 3 REVIEW ARTICLE HEALTH: THE PATH OF AN ACQUIRED SOCIAL GOOD IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS AND THE PROPOSED HEALTH POLICIES AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL Angeliki Banousi Nurse in Operating room, Hospital of Athens, K.A.T,MSc of Health Care Management Abstract Introduction: The recent financial crisis and its impact on social and economic life, highlight the functional problems of the health sector in our country. Aim: The exploration of the effects of the economic crisis in public health, the influence of health policy in economic and social state of citizens and reporting of health policy proposed for the current national and international level. Material and methods: The μmethodology of the present study included review of Greek and international literature mainly of the last five years focusing on the views of European and global healthrelated organizations about health. Results: It is documented the association between health policy and overall political and economic situation of a country and demonstrate the need for non-devaluation of health issues and their emergence as a prime priority that concerns the citizens in times of economic crisis. This crisis disproportionately affects low-and middle- growth countries and lower social strata within countries. The unemployment, vulnerable employment and insecurity have significant negative impact on health. The economic crisis also creates problems in the financing of health systems and impairs the function of the public health service units, due to increased demand. Conclusions: In times of economic crisis, cutting of spending on health issues should not be allowed as it leads to reduced availability of care and this in turn affects directly on both individuals and health systems. Keywords: Financial crisis, Health, Health policy, Health systems Corresponding author: Banousi Angeliki, 24 Gialopsou Ilion, Athens, Tel ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.2014;3(3) 135

3 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 3,ΤΕΥΧΟΣ 3 Εισαγωγή Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος υπό τον οποίο έχει περιέλθει η χώρα, πλήν των γενικών δραματικών επιπτώσεων στην κοινωνική και οικονομική ζωή, επιβάλλει, ειδικότερα στον υγειονομικό τομέα, μια μεγάλη μείωση των ανθρώπινων τεχνολογικ ών και οικονομικών πόρων. Με βάση την αδρή ερμηνεία των όρων του μνημονίου προβλέπεται σημαντική μείωση της δημόσιας δαπάνης στην υγεία, η οποία είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ (από 5,7 % το 2009 σε 4,0 % περίπου το 2012, με βάση το 2009) 1. Το εγχείρημα εστιάζεται στον δραστικό περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, της δαπάνης λειτουργίας του νοσοκομειακού τομέα και ειδικότερα της βιοϊατρικής τεχνολογίας και επιπροσθέτως στη μείωση της δαπάνης της δημόσιας ασφάλισης υγείας. Παράλληλα, λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης, αναμένεται και σημαντικός περιορισμός της ιδιωτικής δαπάνης για αγαθά και υπηρεσίες υγείας, η οποία προ της κρίσης αντιστοιχούσε περίπου στο 40% της συνολικής δαπάνης υγείας 1. Είναι προφανές ότι, η μεταβολή αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο απορρύθμισης και κινητοποιεί εκλυτικούς παράγοντες, οι οποίοι πιθανώς να οδηγήσουν σε collapses στον υγειονομικό τομέα. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ιατρική περίθαλψη Τα συστήματα υγείας βασίζονται στην αξιόπιστη πρόσβαση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και αναλώσιμους πόρους. Η εξασφάλιση αυτών των εισροών απαιτεί οικονομικούς πόρους για επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό, για αποζημίωση του προσωπικού υγείας, για τα φάρμακα και αναλώσιμα. Οι περισσότερες χώρες αισθάνονται συνεχή πίεση λόγω των αυξανόμενων και των περιορισμένων πόρων. Οι πολιτικοί ιθύνοντες έχουν τρείς επιλογές: α) τη συγκράτηση του κόστους, β) την αύξηση της χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας και γ) και τα δύο. Σε πολλές χώρες σήμερα η ανησυχία επικεντρώνεται στις πολιτικές εσόδων, και στο τρόπο χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης σε βιώσιμη βάση. Με την παγκόσμια οικονομία σε κρίση, παρατηρείται μια συνολική αρνητική επίπτωση στην υγεία. Οι καταναλωτές και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί υγείας, βρίσκονται υπό πίεση, καθώς η ανεργία αυξάνεται, το άγχος των εργαζομένων εντείνεται και η απώλεια θέσεων εργασίας οδηγεί σε μείωση της ασφαλιστικής κάλυψης 1,2. Τα συστήματα υγείας στην οικονομική κρίση αντιμετωπίζουν προβλήματ α χρηματοδότησης λόγω της μείωσης των κρατικών δαπανών για την υγεία, της οικονομικής στενότητας και της διακοπής της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της χρηματοδότησης για την υγεία. Σε χώρες χαμηλής και μέσης ανάπτυξης, η πίεση αυτή στους προϋπολογισμούς της υγείας αποτελεί απειλή για βασικές παροχές όπως είναι για παράδειγμα οι εμβολιασμοί, η μείωση των οποίων συνδέεται άμεσα με την αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι πιθανό να παρατηρηθούν επιπλέον θάνατοι σε ετήσια βάση, διαρκούσης της οικονομικής κρίσης, λόγω μείωσης των της εμβολιαστικής κάλυψης, σύμφωνα με εκτιμήσεις της παγκόσμιας τράπεζας 1,2. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας Τα δημόσια ελλείμματα και η ανεργία ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στους προϋπολογισμούς της ασφάλισης αλλά και των ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής φροντίδας, τα οποία 136 ISSN: , E-ISSN:

4 PERIOPERATIVE NURSING (2014), VOLUME 3, ISSUE 3 ελέγχονται από την κεντρική διοίκηση καθώς και στις επιχειρήσεις υγείας ιδιωτικού χαρακτήρα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας 2,3. Οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία λόγω της οικονομικής κρίσης δημιουργούν μια επιπλέον ζήτηση στις υπηρεσίες υγείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η ζήτηση και η χρήση υπηρεσιών υγείας, πρόκειται να επιβαρύνει τις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς η μείωση του εισοδήματος οδηγεί τους καταναλωτές/ ασθενείς να στραφούν σε υπηρεσίες που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη 2,3. Η κατάσταση αυτή θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις από τις ήδη υπάρχουσες στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος υγείας. Η ανταποκρισιμότητα του ελληνικού συστήματος υγείας είναι μικρή ενώ η δυσαρέσκεια των ασθενών εστιάζεται κυρίως στην παραοικονομία, στην μεγάλη αναμονή και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ιδιαίτερα στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τα ελλείμματα των δημόσιων νοσοκομείων και των ασφαλιστικών οργανισμών υγείας αναμένεται να αυξηθούν και θα υπάρξουν δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση τους. Τα προβλήματα αναμένεται να ενταθούν και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν δυσχέρειες στη χρηματοδότη ση τους καθώς η ζήτηση για την σύναψη ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας αναμένεται να μειωθεί εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Η βιωσιμότητα του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος υγείας, εικοσιπέντε και πλέον χρόνια από την συγκρότηση του, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, κάτω από την πίεση της παγκόσμιας, και ιδιαίτερα της εθνικής, οικονομικής κρίσης, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην οικονομική λειτουργία του. Το σύστημα υγείας της χώρας μας, θα μπορούσε να αναπτυχθεί, χωρίς επιπρόσθετους πόρους, με την εξάλειψη της σπατάλης και αναποτελεσματικότητας και στα πλαίσια μιας αναδιάρθρωσης βασισμένης στην οργάνωση και ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη βελτίωση του τρόπου χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας, τη λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση των νοσοκομείων, την ανάπτυξη δομών και συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών και διαπίστευσης των υγειονομικών φορέων, την συγχώνευση πολλών υποστηρικτικών υπηρεσιών και την καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του προσωπικού 1,4. Πολιτική Υγείας Η πολιτική υγείας συνίσταται στο «σύνολο των μέτρων και των αποφάσεων που λαμβάνει κάθε κυβέρνηση για την προώθηση και την ανάπτυξη του τομέα υγείας της χώρας της, με γνώμονα τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, τους διαθέσιμους πόρους και τους υπάρχοντες πολιτικούς περιορισμούς, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τους κυριότερους τρόπους επίτευξης αυτών». Κάθε πολιτική που διαμορφώνεται στον τομέα της υγείας μιας χώρας, θα πρέπει να αποβλέπει στην βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού της, στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και στην αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των περιορισμένων πόρων. Οι στόχοι των πολιτικών υγείας, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες σήμερα περιλαμβάνουν το τρίπτυχο: εκσυγχρονισμός, χαμηλό κόστος, ποιότητα. ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.2014;3(3) 137

5 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 3,ΤΕΥΧΟΣ 3 Αυτό υποδηλώνει την αναγκαιότητα, να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας με ένα λειτουργικό εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η χάραξη πολιτικής υγείας απαιτεί τη συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων. Οι πληροφορίες θα αποσαφηνίσουν τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και θα προσδιορίσουν τους τομείς στους οποίους απαιτούνται θεσμικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση της καλύτερης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 5. Η πολιτική υγείας πρέπει να είναι ευδιάκριτη, κοινωνικά αποδεκτή και να μπορεί να υποστηριχθεί από τους διαθέσιμους πόρους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εμπεριέχει τα εξής στάδια: Διερεύνηση των επιλογών πολιτικής Εκτίμηση εφικτότητας της συγκεκριμένης πολιτικής Έγκριση και αποδοχή της πολιτικής Εφαρμογή της πολιτικής Αξιολόγηση της πολιτικής Η Ελληνική πραγματικότητα Σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας και του άγχους, τα οποία σχετίζονται με χειρότερα αποτελέσματα για την υγεία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς προϋπολογισμούς να βρίσκονται κάτω από μεγάλη συρρίκνωση και πίεση 6. Αφενός ο τομέας της δημόσιας υγείας αποδυναμώνεται και υπολειτουργεί χωρίς πολλές φορές να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του πληθυσμού και αφετέρου περιορίζεται η πρόσβαση του πολίτη στις υπηρεσίες υγείας. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι πλέον πολυτέλεια, δεδομένης της οικονομικής στενότητας ενώ οι φορείς δημόσιας υγείας είναι ανεπαρκείς 6,7. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που υποφέρουν από την οικονομική κρίση, η οποία σχετίζεται με δυσμενείς επιπτώσεις, δεδομένου ότι αυξάνει τον κίνδυνο της σωματικής και ψυχικής ασθένειας. Η οικονομική κρίση συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας, της εργασιακής ανασφάλειας και της μείωσης των εισοδημάτων αποτελεί απειλή για την ανθρωπότητα και συνεπάγεται άμεσες και έμμεσες συνέπειες για τα άτομα, την κοινωνία και το σύστημα κάθε χώρας. Η οικονομική κρίση ασκεί επίσης αρνητική επιρροή στους νέους, λόγω της έλλειψης εργασίας, των περιορισμένων προοπτικών και μελλοντικών ευκαιριών 6. Προτεραιότητες της πολιτικής υγείας Η πολική υγείας στηρίζεται σε δυο βασικούς πυλώνες, οι οποίοι διαμορφώνουν κάθε φορά το επίπεδο ανάπτυξης του συστήματος υγείας. Ο πρώτος αφορά τους πόρους, υλικούς και ανθρώπινους που διατίθενται και ο δεύτερος τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του συστήματος 8. Η διάθεση των πόρων είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την επίτευξη των κύριων στόχων ενός συστήματος υγείας που στοχεύει στην καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Η επίτευξη όμως των άλλων δυο στόχων, που αφορά την δίκαιη κατανομή των πόρων και την αποτελεσματικότητα και ποιότητα των υπηρεσιών, εξαρτάται από την οργάνωση του συστήματος υγείας και τον τρόπο χρηματοδότησης της δαπάνης. Στο περιεχόμενο της εκάστοτε πολιτικής που ακολουθείται για την υγεία, ενυπάρχουν στοιχεία των αρχών και κοινωνικών αξιών της κοινωνίας, που καθορίζουν την μορφή της 9. Την ισχυρή συσχέτιση της πολιτικής υγείας με την γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση μιας χώρας, υιοθέτησε ο 138 ISSN: , E-ISSN:

6 PERIOPERATIVE NURSING (2014), VOLUME 3, ISSUE 3 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος στο πλαίσιο της στρατηγικής «Υγεία για όλους», ανέπτυξε πλαίσια πολιτικών υγείας, με στόχους και προτεραιότητες, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και στα κοινωνικά και επιδημιολογικά δεδομένα κάθε περιοχής της υφηλίου. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες διαμόρφωσαν εθνικές πολιτικές που εξειδικεύουν τους στόχους του ΠΟΥ στα δικά τους δεδομένα. Θετική αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να προσδώσει η χάραξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής υγείας. Όμως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά την αυξανόμενη εμπλοκή της στα ζητήματα υγείας, δεν υπήρξε μια ολοκληρωμένη πολιτική υγείας ή ένα υπεύθυνο κέντρο υγειονομικών αποφάσεων. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, η οργάνωση και η διοίκηση των συστημάτων υγείας παραμένει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων 10,11. Συζήτηση Η κρίση έχει επιπτώσεις συνήθως σε ανθρώπους νέους, στη μεσαία τάξη, στους άνεργους και στους μισθωτούς. Η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία καθίσταται κορυφαία προτεραιότητα της εθνικής υγειονομικής πολιτικής. Υπό αυτές τις συνθήκες τα κράτη θα πρέπει να προσανατολιστούν, στην λήψη απαραίτητων μέτρων για εξυγίανση του συστήματος υγείας και της εφαρμογής πολιτικών που θα δημιουργούν δίχτυ ασφαλείας στην παροχή υπηρεσιών σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσα από την περικοπή της σπατάλης, την καλή καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, το συνολικό επαναπροσδιορισμό για την αντιμετώπιση των νοσημάτων και κυρίως των χρόνιων, καθώς και τον προσδιορισμό των ομάδων υψηλού κινδύνου 10,11. Επίσης, όσον αφορά στον κλινικό χώρο, απαιτείται η δημιουργία γραφείων κοστολόγησης και παρακολούθησης στα Νοσοκομεία σε συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας, που να παρεμβαίνουν στην ποιοτική φροντίδα των ασθενών 12. Ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας που εμμέσως πλην σαφώς παρεμβαίνει κυρίως σε περιόδους κρίσης και επηρεάζει ολόκληρο το σύστημα παροχής φροντίδας υγείας είναι το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης του προσωπικού υγείας. Το σύνδρομο αυτό αποτελεί σοβαρό φαινόμενο με ποικίλες προεκτάσεις, καθότι μπορεί να οδηγήσει τους επαγγελματίες υγείας σε ψυχοσ ωματικά προβλήματα, συμπεριφορά κοινωνικής απομόνωσης και απώλεια του ρυθμού και της ποιότητας της παραγωγικότητας στην εργασία. Είναι σπουδαίο να τονισθεί, ότι το σύνδρομο αυτό σε περιόδους οικονομικής κρίσης είναι δυνατόν να σημειώνει έξαρση επηρεάζοντας έτσι δυσμενώς τόσο την παροχή φροντίδας υγείας όσο και κάθε πολιτική υγείας για το λόγο ότι, απορρέει άμεσο και έμμεσο κόστος 13. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η ανάγκη για έγκαιρες παρεμβάσεις με στόχο την θωράκιση του πολύτιμου αγαθού της υγείας των πολιτών κρίνεται σκόπιμη, καθώς επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας. Αποτελεσματικές ενέργειες για την άρση των προβλημάτων ενδέχεται να αποτελέσουν τα παρακάτω: Η διανομή του πλούτου να γίνεται στην βάση της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης καθώς διατυπώνεται η ανησυχία ότι οι αρχές για την υγεία δεν διανέμουν τον ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.2014;3(3) 139

7 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 3,ΤΕΥΧΟΣ 3 πλούτο βάσει αυτών των αξιών, εμποδίζοντας κατά συνέπεια την βελτίωση και προαγωγή της υγείας, Η αύξηση επίσημης βοήθειας για ανάπτυξη, προκειμένου να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι, Η επένδυση στην υγεία, η οποία ουσιαστικά είναι επένδυση στην ανθρώπινη ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και τον πλούτο, Η προστασία των προγραμμάτων δημόσιας υγείας από την σπατάλη, Η προστασία και η διασφάλιση των δαπανών για την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, Η εξασφάλιση της πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες Η δημιουργία κοινωνικών δικτύων ασφάλειας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Η επιβολή δικαιοσύνης στη χρηματοδότηση μέσω της υποχρεωτικής και αναδιανεμητικής μορφής συλλογής οικονομικών πόρων, Ο εντοπισμός των τρεχουσών αναγκών των επαγγελματιών υγείας, Η προσέλκυση και εκπαίδευση νέων στα επαγγέλματα υγείας, Η μεταβολή νοοτροπίας έτσι ώστε να παραμείνει το μακροπρόθεσμο όφελος, Η εφαρμογή εθνικών κλινικών πρωτοκόλλων για την διαχείριση της νόσου και του ασθενούς, με τιμές που αντανακλούν στο πραγματικό κόστος για την πλήρη αντιμετώπιση τους, Η φαρμακευτική πολιτική, με έμφαση στα γενόσημα, με διασφάλιση της ποιότητας, με σαφή ανατιμολόγηση καθώς και η εξέταση της θέσπισης ασφαλιστικής τιμής αναφοράς, ώστε να εκφράζονται οι προτιμήσεις των χρηστών και η ελεγχόμενη και τεκμηριωμένη συνταγογράφηση των γιατρών. Η πολιτική εισαγωγής νέου πλαισίου προσδιορισμού των ποσοστών συνασφάλισης οφείλει να τεκμηριωθεί και να επιδιωχθεί επίσης, με κατεύθυνση την ενίσχυση-πλην της αποδοτικής χρήσης των πόρων- της δίκαιης κατανομής των βαρών, Άμβλυνση των ανισοτήτων. Μεταξύ αυτών, τα διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής στην υγειονομική δαπάνη, με κανόνα την ανάλογη σχέση με το εισόδημα και την αντιστρόφως ανάλογη με την ανάγκη και την βαρύτητα της νόσου, καθώς και οι στοχευμένες υποστηρικτικές παρεμβάσεις στα αδύναμα εισοδηματικά στρώματα, είναι από τις πλέον αποτελεσματικές 11. Συμπεράσματα Το σύστημα υγείας στη χώρα, εμφανίζει σημαντικά προβλήματα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μετασχηματισμού των υγειονομικών πόρων σε αποτελέσματα υγείας, εκτεινόμενα από τις βασικές χρηματοοικονομικές ροές (ασφάλιση, κρατική συμμετοχή, ίδιες πληρωμές) έως τις τελικές εκβάσεις για τους χρήστες και το γενικότερο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Παράλληλα, οι βασικές του δομές υστερούν σημαντικά σε οργανωτικό επίπεδο και σε καίρια ζητήματα, όπως το φάσμα των παραγόμενων προϊόντων. Η τρέχουσα οικονομική κρίση εντείνει τα φαινόμενα αυτά στην υγεία και το σύστημα υγείας. Τα μέτρα περιστολής της υγειονομικής δαπάνης και ως εκ τούτου μείωσης των εισροών, τα οποία συνοδεύουν τις δανειακές συμβάσεις επιδεινώνουν τα προβλήματα και 140 ISSN: , E-ISSN:

8 PERIOPERATIVE NURSING (2014), VOLUME 3, ISSUE 3 επιπροσθέτως δεν είναι εφικτά υπό τις παρούσες συνθήκες. Η αναζήτηση λύσεων το συντομότερο δυνατό είναι, δίχως άλλο επιτακτική. Παρά ταύτα, η αναζήτηση αυτή οφείλει να εστιάζει πάντα στην εύρεση της χρυσής τομής μεταξύ της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων και της ισότητας στις υπηρεσίες και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. Η επιλογή ανάμεσα στις ατέλειες των ρυθμιστικών κρατικών παρεμβάσεων και τις στρεβλώσεις των αγορών είναι δυσχερής. Η επίτευξη της αποδοτικότητας και της ισότητας ωθεί στην αναζήτηση των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων στον υγειονομικ ό τομέα, ώστε σε άκρως περιοριστικές συνθήκες να αποφευχθεί μια πιθανή κατάρρευση και ταυτόχρονα να επιτευχθεί η ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας. Είναι προφανές ότι, η αναστροφή των υφιστάμενων κοινωνικοοικονομικών όρων και η επιστροφή στην αναπτυξιακή διαδικασία συνιστούν παράλληλα την ικανή και αναγκαία συνθήκη υπεράσπισης του δημόσιου ελέγχου του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Βιβλιογραφία 1) Κυριόπουλος Ι. Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή στο σύστημα υγείας, Διαδικτυακή σελίδα: konomikon_ygeias/%ce%9a%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce %B5%CE%BD%CE%BF%20%CE%9A%CE%B1%CE%B8%20%CE% 9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85 %CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf Ημερομηνία πρόσβασης : ) Κυριόπουλος Ι, Τσιάντου Β. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και στην ιατρική περίθαλψη. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. 2009;27(5): ) Appleby J. The credit crisis and health care. Br Med J. 2008; 337:a ) Καραΐσκου Α, Μαλλιαρού Μ, Σαράφης Π. Οικονοµική κρίση: Επίδραση στην υγεία των πολιτών και επιπτώσεις στα Συστήµατα Υγείας. ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας. 2012;4(2): ) Υφαντόπουλος Ι. Τα οικονομικά της υγείας. Έκδ., Τυπωθήτω, Αθήνα, ) Anagnostopoulou E, Diamanti M, Kotsifis T, Alexiadou A, Aggouria A, Argyriou G, Polikandrioti M. Exploration of Nursing students' views about the economic crisis in Greece. Health science journal. 2014;8(1): Πατελάρου Α. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία- Προτάσεις για παρέμβαση. Ελληνικό Περιοδικό Νοσηλευτικής Επιστήμης.2011;4(3): ) Λιαρόπουλος Λ. Το Εγώ του ΕΣΥ. Εκδ., Βήτα, Αθήνα, ) Ζηλίδης Χ. Αρχές και εφαρμογές Πολιτικής Υγείας. Η μεταρρύθμιση , Εκδ., Mediforce, Αθήνα, ) Τούντας Ι. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Υγείας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής.2011;18(1): ) Βασιλείου Α. Προκλήσεις και προοπτικές για τα θέματα υγείας στην Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Πρόκληση. Διαθέσιμο στo: &catpid=1.ημερομηνία πρόσβασης : ) Ντάνος Ν, Πολύζος Ν, Κανδηλιώτου ΜΑ, Κουτελέκος Ι. Οικονομικές διαστάσεις της διαχείρισης των ασθενώ. Μύθος ή πραγματικότητα; Περιεγχειρητική Νοσηλευτική.19 99;3: ) Κουτελέκος Ι, Πολυκανδριώτη Μ. Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Νοσηλευτών (Burn out Syndrome) To Bήμα του Ασκληπιού.2007;6(1):1 7. ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.2014;3(3) 141

Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας *

Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας * Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας * Γιάννης Κυριόπουλος Προοίμιο Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναδεικνύουν με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογος Το κείμενο αυτό συνιστά μια πρώτη περιεκτική και

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής 159 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής Δέσποινα Παπαδοπούλου Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα, MSc Διοίκηση στην Υγεία, Ουρολογικό Τμήμα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Ρεκλείτη 1, Μαρία Τανανάκη 2, Παναγιώτης Κυλούδης 3 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Κυριόπουλος. Ο πληθυσμός χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και σε κίνδυνο

Γιάννης Κυριόπουλος. Ο πληθυσμός χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και σε κίνδυνο Πρόταση για μια εναλλακτική στρατηγική διαρθρωτικών αλλαγών με σκοπό τη συγκέντρωση των οικονομικών πόρων και την αναδιανομή τους σε όφελος των φτωχών, των ανέργων, των ασθενών και των ηλικιωμένων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη τεχνικών Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) στο πλαίσιο Διεργασιοκεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΟΠΥΥ ως αγοραστής. Συγκριτική ανάλυση με φορείς του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

To νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και τρέχουσες προκλήσεις

To νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και τρέχουσες προκλήσεις To νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και τρέχουσες προκλήσεις Αναστάσιος Σκρουμπέλος Άρης Δάγλας Δημήτριος Σκουτέλης Γιάννης Κυριόπουλος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Το υγειονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση διοίκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα

Άσκηση διοίκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Άσκηση διοίκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα Γώγος Β. Χρήστος Νοσηλευτής Τ.Ε., Ορθοπεδικό Τμήμα Γ.Ν. Νάουσας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος, ΤΕΙ Καλαμάτας

Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος, ΤΕΙ Καλαμάτας Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2008 3 (2),121-136 Social Cohesion and Development 2008 3 (2),121-136 Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα