Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013"

Transcript

1 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Απξίιηνο 2012). Σνλ Αχγνπζην ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο ππέβαιε αίηεκα ζην θνηλνβνχιην γηα ελεκέξσζε απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο. -ηηο 5 Φεβξνπαξίνπ, ε Γηεζλήο Ακλεζηία (AI) δήηεζε λα δηεξεπλεζνχλ νη θαηαγγειίεο γηα ηα βαζαληζηήξηα θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε ησλ ζπιιεθζέλησλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο ιεζηεία ζην Βειβεληφ. -Τπάξρνπλ καξηπξίεο γηα ηνπιάρηζηνλ 35 πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο κεηαλαζηψλ ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα, θέληξα θξάηεζεο θαη θπιαθέο. Ζ νξγάλσζε Human Rights Watch (HRW), αλέθεξε επίζεο πεξηπηψζεηο παξελφριεζεο θαη θαθνκεηαρείξηζεο απφ ηελ αζηπλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο Ξέληνο Εεπο. -Αλαθέξζεθαλ πεξηζηαηηθά βίαησλ επαλαπξνσζήζεσλ πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ άζπιν, θαη ε θαθνκεηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ αθηνθπιαθή θαη ηνπο ζπλνξηνθχιαθεο. ηηο 7 Ννεκβξίνπ, ε ProAsyl, κηα νξγάλσζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε βάζε ηε Γεξκαλία, αλέθεξε παξφκνηα επξήκαηα βαζίδνληαη ζε ιεπηνκεξείο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο. ηηο 12 Ννεκβξίνπ, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR), ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο πξφζβαζεο πξνζθχγσλ ζε δηεζλή πξνζηαζία, δήισζε φηη νη αξηζκνί θαη ε θιίκαθα ησλ θαηαγγειιφκελσλ θξνπζκάησλ εγείξεη ζνβαξέο αλεζπρίεο, θαη δήηεζε κηα εμαληιεηηθή έξεπλα θαη κηα άκεζε απάληεζε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο. -ηηο 19 Ννεκβξίνπ, ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ην Γίθηπν Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Δπξσκεζνγεηαθνχ, θαη ε Δζληθή Δπηηξνπή ηεο ρψξαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ), εμέθξαζαλ απφ θνηλνχ αλεζπρίεο φηη νη πεξηπνιίεο αλαγθάδνπλ ηνπο πξφζθπγεο λα επηιέγνπλ φιν θαη πην επηθίλδπλνπο νδνχο δηαθπγήο. -Μεηά απφ βίαηεο δηαδειψζεηο ηνπ Ηνπλίνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία κηαο εηαηξείαο εμφξπμεο ρξπζνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Υαιθηδηθήο, ε αζηπλνκία θέξεηαη λα ιακβάλεη πιηθφ DNA δηα ηεο απφ δχν ππφπηνπο ρσξίο λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο.

2 -Σνλ Απξίιην δχν αζηπλνκηθνί έιαβαλ δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο κεηά απφ εζσηεξηθή έξεπλα γηα ηελ θαηάρξεζε δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ. Σνλ Ηνχλην ην δηθαζηήξην αζψσζε ηέζζεξηο αζηπλνκηθνχο θξνπξνχο πνπ θαηεγνξνχληαη γηα ππεξβνιηθή βία θαηά ηε ζχιιεςε πνπ πξνθάιεζε ην ζάλαην ελφο 24ρξνλνπ (ζ.ζ. ππφζεζε Ν. αθθειίσλ) ελψ ν εηζαγγειέαο άζθεζε έθεζε ζηελ απφθαζε ηνλ Αχγνπζην. -Σν Μάην, ν ηφηε ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο επηζθέθζεθε ηε θπιαθή Γξεβελψλ γηα λα εξεπλήζεη ηηο θαηαγγειίεο 28 θξαηνπκέλσλ φηη ππέζηεζαλ μπινδαξκνχο απφ ηελ αζηπλνκία, ηνλ Απξίιην. Οη θξαηνχκελνη είραλ κψισπεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη έθεξαλ ζεκάδηα πνπ έκνηαδαλ κε εθείλα απφ ηα φπια ειεθηξνζφθ. Ζ Πξσηνβνπιία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Κξαηνπκέλσλ ηζρπξίζηεθε φηη αμησκαηηθνί ρηχπεζαλ θξαηνχκελνπο κε ξφπαια θαη tasers, ηνπο αλάγθαζε λα πεξπαηνχλ ζηα ηέζζεξα, θαη ηνπο άθεζαλ γπκλνχο ζηε θπιαθή. Ο ηφηε ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο θέξεηαη λα ηφληζε φηη δελ κπνξνχζε λα επηβεβαηψζεη ηα ζηνηρεία θαη δηέηαμε έξεπλα γηα ην ζέκα. -Σν Ννέκβξην, ην Ναπηνδηθείν Πεηξαηά θαηαδίθαζε δχν απφ ηηο ηξεηο ιηκεληθνχο πνπ θαηεγνξήζεθαλ γηα ην βαζαληζκφ δχν Μαξνθηλψλ ζηε βφξεηα Υίν, ην Σν δηθαζηήξην θαηαδίθαζε ηνπο δχν κε αλαζηνιή θαη αζψσζε ηνλ ηξίην. Φπιαθέο θαη θέληξα θξάηεζεο -Οη ζπλζήθεο ζηηο θπιαθέο θαη ζηα θξαηεηήξηα δελ πιεξνχλ ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. Αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα ν ζνβαξφο ππεξπιεζπζκφο, ε έιιεηςε ησλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ, θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, πξνβιεκαηηθή πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαη ε αδπλακία ησλ αξρψλ λα δηαρσξίζνπλ θπιαθηζκέλνπο πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί απφ ηνπο ππφδηθνπο θαη ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ απφ ηνπο θξαηνχκελνπο γηα εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. -χκθσλα κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ρσξεηηθφηεηα ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο ήηαλ θξαηνχκελνη αιιά ν πιεζπζκφο ησλ θπιαθψλ, ηνλ επηέκβξην ήηαλ , ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Αιια άηνκα θξαηνχληαη ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη θξαηεηήξηα πεξηκέλνληαο λα κεηαθεξζνχλ ζε θπιαθέο. Τπήξμαλ αλαθνξέο φηη αλήιηθνη κεηαλάζηεο θαηαρσξνχληαη «εζθαικέλα» σο ελήιηθεο θαη θξαηνχληαη ζε ηκήκαηα ελειίθσλ. -χκθσλα κε ηνπηθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή, ν αλαπιεξσηήο πλήγνξνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ν Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο γηα ηηο

3 Δζσηεξηθέο Τπνζέζεηο, αλεμάξηεηνη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηα κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ (βνπιεπηέο), πςειφβαζκνη δηθαζηηθνί ππάιιεινη, δηθεγφξνη θαη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ αζηπλνκηθψλ, νη Γηαηξνί ρσξίο χλνξα (ΓΥ), νη ζπλζήθεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο επηκέιεηα ήηαλ αλεπαξθείο. Οη ΓΥ ππνγξακκίδνπλ ηηο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο δσήο ησλ κεηαλαζηψλ, ηελ έθζεζε ζην θξχν, ηελ έιιεηςε επαξθνχο αεξηζκνχ θαη πξφζβαζεο ζε θπζηθφ θσο, αλεπαξθή δηαηξνθή, θαη θακία ή πνιχ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο γηα ζσκαηηθή άζθεζε. Οη ΓΥ ζπλέδεζαλ ηηο ζθιεξέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κε ηε καθξά ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο (έσο 18 κήλεο), κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ κεηαλαζηψλ. -Σνλ Ηαλνπάξην ην Πιεκκειεηνδηθείν Ζγνπκελίηζαο εμέδσζε απφθαζε φηη 17 παξάλνκνη κεηαλάζηεο πνπ είραλ δξαπεηεχζεη απφ ην θέληξν θξάηεζεο ηεο Θεζπξσηίαο πξέπεη λα αζσσζνχλ, δηφηη ην θέληξν απηφ απνηεινχζε ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο. Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη ηα άξζξα 3, 8 θαη 13 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ είρε παξαβηαζηεί. ε κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ, ην θνηλνβνχιην ςήθηζε έλα λφκν ηνλ Ννέκβξην ηνπ επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ θαηάδηθνη, πξνδηθαζηηθή θξαηνπκέλσλ θαη θπιαθηζκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ βξαρηφιηα. -Έγηλαλ πνιιέο δηαδειψζεηο ζηηο θπιαθέο, απεξγίεο πείλαο θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σνλ Απξίιην πεξίπνπ θξαηνχκελνη έθαλαλ απεξγίεο πείλαο ζηα θέληξα θξάηεζεο ζηνλ Έβξν, Αηηηθή, Κφξηλζν γηα λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ηελ απφθαζε λα παξαηαζεί ε κέγηζηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο. Απφ ηηο 15 Ννεκβξίνπ, ππήξμαλ ηνπιάρηζηνλ 20 θξνχζκαηα απφπεηξαο απηνθηνλίαο κε ηξεηο 9ηνπιάρηζηνλ) ζαλάηνπο.. - Πνιπάξηζκεο εθζέζεηο απφ ηνπο ΓΥ θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο αλέθεξαλ φηη νη θξαηνχκελνη θαη θξαηνχκελνη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε. ηηο 27 Ηνπιίνπ, έλαο Αθγαλφο θξαηνχκελνο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ γηα 11 κήλεο ήηαλ ζε θέληξν θξάηεζεο πέζαλε ζε λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο. Έλαο άιινο Αθγαλφο ηξφθηκνο ζην ίδην θέληξν θξάηεζεο πέζαλε ζηηο 2 Ννεκβξίνπ, ρσξίο λα ιάβεη ηελ θαηάιιειε θαη έγθαηξε ζεξαπεία. -Σνλ Ηνχλην, ε UNCAT, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, θαζψο θαη ηνπηθέο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα εμέθξαζαλ ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηελ απφθαζε ηνπ λένπ Τπνπξγνχ Τγείαο λα επαλαθέξεη ηνλ θαλνληζκφ πνπ επηηξέπεη ηελ θξάηεζε αηφκσλ κε κηα κνιπζκαηηθή αζζέλεηα. Αξρηθά ε «πγεηνλνκηθή» δηάηαμε αλεζηάιε ην Μάην. Ζ δηάηαμε απηή έρεη ζηφρν ηνπο κεηαλάζηεο, ηηο εθδηδφκελεο γπλαίθεο θαη ηνπο εμαξηεκέλνπο. Σν Μάην ηνπ

4 2012, νη αξρέο ζπλέιαβαλ θαη θπιάθηζαλ κε αλαγθαζηηθά ηεζη γηα ηνλ HIV, 31 γπλαίθεο κε θαηεγνξία φηη εθ πξνζέζεσο πξνθαινχλ ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο. Οη αξρέο δεκνζίεπζαλ θσηνγξαθίεο θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ελφο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία. Σνλ Μάξηην, ε ηειεπηαία απφ ηηο θξαηνχκελεο αζσψζεθε θαη αθέζεθε ειεχζεξε. -ηηο 18 Οθησβξίνπ, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΓΑΓ) εμέδσζε απφθαζε θαηά ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θπιάθηζεο. Σν δηθαζηήξην δηέηαμε ηελ ρψξα λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε χςνπο 8,000 (10800 δνιάξηα) θαη 2,000 ($ 2,700) ζε λνκηθά έμνδα γηα ηνλ ελάγνληα.. Τπάξρεη λφκνο γηα ελαιιαθηηθή ζεηεία αιιά δελ εθαξκφδεηαη ζαλ επηινγή. Ζ θπβέξλεζε επέηξεςε ζε αλεμάξηεηνπο κε θπβεξλεηηθνχο παξαηεξεηέο λα επηζθεθζνχλ ηηο θπιαθέο θαη ηα θξαηεηήξηα. Οη παξαηεξεηέο δηεξεχλεζαλ θαηαγγειίεο γηα απάλζξσπεο ζπλζήθεο. Απζαίξεηε ζύιιεςε θξάηεζε θαη δίθαηα δίθε -Σν χληαγκα θαη ε λνκνζεζία απαγνξεχνπλ ηελ απζαίξεηε ζχιιεςε θαη θξάηεζε. Ζ αζηπλνκία, σζηφζν, ζπλέρηζε λα δηεμάγεη επξείαο θιίκαθαο επηρεηξήζεσλ ζθνχπαο, κε πξνζσξηλή θξάηεζε κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη παξάλνκνη κεηαλάζηεο θαη κε βάζε ηε θπζηθή ηνπο εκθάληζε, ζε άζιηεο ζπλζήθεο δηακνλήο ηνπο. Πεξηπηψζεηο παξελφριεζεο θαη θαθνκεηαρείξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί. Σέηνηεο επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο ήηαλ κηα θνηλή πξαθηηθή. Μεηαμχ Απγνχζηνπ 2012 θαη Ηνπιίνπ 2013, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο Ξέληνο Εεπο, ε αζηπλνκία ζπλέιαβε πξνζσξηλά άηνκα ελψ νη αξρέο αλαθνίλσζαλ φηη κφλν απφ ηνπο ζπιιεθζέληεο ήηαλ παξάλνκνη. Κξαηήζεθαλ πξνζσξηλά αθφκα θαη μέλνη ηνπξίζηεο θαη δηαπηζηεπκέλνη δηπισκαηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ν Δπίηξνπνο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζεκείσζε ζηελ έθζεζή ηνπ Απξηιίνπ, φηη νη ξαηζηζηηθνί ραξαθηεξηζκνί απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία απνηεινχζαλ έλα ζέκα ζνβαξήο αλεζπρίαο. Ζ ππεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Μνλάδα δηεξεχλεζε θαηαγγειίεο ησλ θξαηηθψλ θαη δεκνηηθψλ γξαθείν ηεο δηαθζνξάο θαη αηηκσξεζία ηεο αζηπλνκίαο ην χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ 2012, 710 απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπιέθνληαη αζηπλνκηθνί, θαη 23 εκπιέθνληαη θαη νη δχν αζηπλνκηθνί θαη δεκφζηνη ππάιιεινη. Ζ έθζεζε ζεκείσζε 610 θαηαγγειίεο ζε βάξνο αζηπλνκηθψλ. Ζ αζηπλνκία αλέθεξε

5 αξθεηέο πεξηπηψζεηο κε δηεθζαξκέλνπο αζηπλνκηθνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ. -Ζ ξαηζηζηηθή βία ζην Γίθηπν Καηαγξαθήο, (κηα νξγάλσζε νκπξέια πνπ ηδξχζεθε ην 2011 απφ ηελ UNHCR θαη ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ) ζεκείσζε 154 πεξηπηψζεηο ξαηζηζηηθήο ππνθηλνχκελε βίαο θαηά ησλ κεηαλαζηψλ κε 25 εκπιεθφκελνπο αμησκαηνχρνπο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. ηελ εηδηθή έθζεζε ηνπ Γηακεζνιαβεηή γηα ηε ξαηζηζηηθή βία, ν δηακεζνιαβεηήο θαηέγξαςε 47 απφ 281 θξνχζκαηα βίαο απφ Ηαλνπάξην Απξίιην 2013 ζηηο νπνίεο ηα ζχκαηα θαηέζεζαλ καξηπξίεο θαη γηα ζπκκεηνρή ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο. Σνλ Ηαλνπάξην θαζηεξψζεθε αλνηθηή ηειεθσληθή γξακκή γηα λα ιακβάλεη αλαθνξέο γηα ξαηζηζηηθά θίλεηξα πξάμεσλ ελψ αλαθνηλψζεθε φηη δεκηνπξγήζεθαλ κνλάδεο ζε φιε ηε ρψξα, κε 200 εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο αζηπλνκηθνχο, επηθνξηηζκέλεο κε ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο. -Ο λφκνο απαηηεί δηθαζηηθή εληάικαηα γηα ζπιιήςεηο, κε εμαίξεζε θαηά ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο, θαη απαγνξεχεη ηελ απζαίξεηε ζχιιεςε. Ζ αζηπλνκία δελ αθνινπζνχλ πάληνηε ηηο δηαηάμεηο απηέο. Δληφο 24 σξψλ απφ ηελ θξάηεζε, νη αζηπλνκηθνί πνπ απαηηνχληαη γηα λα θέξεη θξαηνπκέλσλ ελψπηνλ ελφο δηθαζηή, θαη ν δηθαζηήο πξέπεη λα εθδψζεη έληαικα θξάηεζεο ή πξνθεηκέλνπ απειεπζέξσζε ηνπ θξαηνπκέλνπ. Ζ πξνθπιάθηζε κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη θαη 18 κήλεο, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ εγθιήκαηνο, ή 30 κελψλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο.. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ κελφο Ηνπιίνπ απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, νη πξνθπιαθηζκέλνη απνηεινχζαλ πεξίπνπ ην 35 % ησλ θξαηνπκέλσλ. πλήγνξνη ππεξάζπηζεο ηζρπξίζηεθαλ φηη ελψ ε πξνθπιάθηζε ππνηίζεηαη φηη πξννξίδεηαη γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, είρε γίλεη ν θαλφλαο. Τπνζηήξημαλ επίζεο φηη ε πεξίνδνο θξάηεζεο ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιε. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ θξαηνπκέλσλ πνπ ην δηθαζηήξην φξηζε δηεξκελέα θαη δελ γλψξηδαλ ην δηθαίσκά ηνπο ζε λνκηθή ζπλδξνκή. χκθσλα κε πνιιέο νκάδεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Απζαίξεηε Κξάηεζε, ε ππεξβνιηθή ρξήζε πξνθπιάθηζεο, ζπρλά γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, είρε αληίθηππν ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ, ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θξάηεζεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνθπιαθηζκέλσλ γηα λα πξνεηνηκάζνπλ θαηάιιεια ηε δηθαζηηθή ππεξάζπηζε ηνπο. Οη δηθαζηέο θαη νη δηθαζηηθνί ππάιιεινη πεξηζηαζηαθά θάλνπλ ζηάζεηο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηακαξηπξφκελνη γηα ηηο πεξηθνπέο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο θξίζεο, επηδεηλψλνληαο πεξαηηέξσ ην πξφβιεκα.

6 ηηο 4 Ηνπλίνπ, ζε δηθαζηήξην ησλ Αζελψλ παξαηείλεηαη κεηά απφ 30 κήλεο ε πξνθπιάθηζε ελφο 29 ρξνλνπ αλαξρηθνχ ρσξίο δίθε γηα επηπιένλ έμη κήλεο κεηά έθηαζε ηε κέγηζηε λφκηκε πεξίνδν ζηελ πξνθπιάθηζε. Ο θξαηνχκελνο, πνπ θαηεγνξείην γηα ζπκκεηνρή ζε ηξνκνθξαηηθή νκάδα, έθαλε απεξγία πείλαο. ηηο 12 Ηνπιίνπ, κεηά ηελ πξνζθπγή ηνπ, αθέζεθε ειεχζεξνο ελ αλακνλή ηεο δίθεο. - Οη αηηνχληεο άζπιν, πξφζθπγεο απφ ηε πξία, θαη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θξαηνχληαη ζπζηεκαηηθά, ζπρλά ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, έσο θαη 18 κήλεο, ελ αλακνλή δηεξεχλεζεο ηεο ηζαγέλεηαο, ηηο δηαδηθαζίεο απέιαζεο θαη ηεο εθδίθαζεο αίηεζεο αζχινπ. Σν Ννέκβξην ηνπ 2012 αξρέο παξέηεηλαλ ηε κέγηζηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν. χκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ΟΖΔ απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Απζαίξεηε Κξάηεζε, ε ππεξβνιηθή δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο απνηεινχλ ηηκσξία πνπ επηβάιιεηαη ζε έλα πξφζσπν πνπ δελ είρε δηαπξάμεη έγθιεκα, θαη είλαη κηα απζαίξεηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο. Σν Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, αλαζηέιιεη ηελ απέιαζε πξνζθχγσλ απφ ηε πξία. Οη «άδεηεο» απηέο είλαη αλαλεψζηκεο ρσξίο επηβάξπλζε θάζε έμη κήλεο (αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηε πξία). -Ο λφκνο πξνβιέπεη ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε, θαη ε αλεμάξηεηε δηθαηνζχλε γεληθά ζεβάζηεθε απηφ ην δηθαίσκα. Οη θαηεγνξνχκελνη απνιακβάλνπλ ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο θαη δηθάδνληαη θαη απφ ελφξθνπο. Ο λφκνο επηηξέπεη ηελ άξλεζε κηαο δίθεο κε ελφξθνπο ζε πεξηπηψζεηο βίαηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη θαηεγνξνχκελνη θαη νη δηθεγφξνη ηνπο έρνπλ πξφζβαζε ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζή ηνπο. Έρνπλ ην δηθαίσκα λα αζθήζεη έθεζε. Οη θαηεγνξνχκελνη πνπ δελ κηινχλ ειιεληθά, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ην δηθαζηήξην δηεξκελέα. Οξηζκέλεο ΜΚΟ αλέθεξαλ φηη ε πνηφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηεξκελέσλ γηα ηνπο κε Έιιελεο νκηιεηέο θπκαηλφηαλ απφ δίθε ζε δίθε. Ωζηφζν, ππήξμε θάπνηα πξφνδνο φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο δηεξκελείαο πνπ παξέρνληαη γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν. -ηηο 18 Οθησβξίνπ, ην ΔΓΑΓ εμέδσζε απφθαζε ζε βάξνο ηεο ρψξαο γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (ην δηθαίσκα ζε κηα ηαρεία επαλεμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο θξάηεζεο) γηα Αιβαλφ ππήθνν πνπ ζπλειήθζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ Ζ εμέηαζε δελ εθδηθάζηεθε κέρξη ηνλ Μάην ηνπ Σν δηθαζηήξην δηέηαμε ηε ρψξα λα πιεξψζεη (5400 δνιάξηα) σο απνδεκίσζε.

7 -Ζ θπβέξλεζε αλαγλσξίδεη ηε ζαξία (ηζιακηθφο λφκν) σο νηθνγελεηαθφ δίθαην ξχζκηζεο ζηα αζηηθά ζέκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε. -Τπάξρεη γεληθά αλεμάξηεηε θαη ακεξφιεπηε δηθαζηηθή εμνπζία ζε αζηηθέο ππνζέζεηο. Ζ λνκνζεζία παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα κελχζεη ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ απνδεκίσζε γηα ππνηηζέκελεο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ. χκθσλα κε ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ηνπ Διζίλθη (ΔΠΔ), νη αξρέο δελ εθαξκφδνπλ ηελ απαίηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ ην θξάηνο λα παξέρεη απνδεκίσζε ζηα ζχκαηα θαθνκεηαρείξηζεο απφ αζηπλνκηθνχο ή πνπ εθδηψρζεθαλ παξάλνκα ζηελ πεξίπησζε ησλ Ρνκά. -Σν χληαγκα θαη ε λνκνζεζία απαγνξεχνπλ ηελ απζαίξεηε επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή δσή, ηελ νηθνγέλεηα, ην ζπίηη, ή ηελ αιιεινγξαθία. ΜΚΟ φπσο ην ΔΠΔ αλέθεξαλ φηη νη αξρέο δελ ηεξνχλ πάληνηε ηηο δηαηάμεηο απηέο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο ζε νηθηζκνχο Ρνκά θαη ζηηο γεηηνληέο ησλ κεηαλαζηψλ. Τπάξρνπλ επίζεο αλαθνξέο ζηνλ Σχπν γηα επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο ρσξίο εληάικαηα ζε ζπίηηα ππφπησλ. Ειεπζεξία ηνπ Λόγνπ -Σα άηνκα κπνξνχλ λα επηθξίλνπλ ηελ θπβέξλεζε δεκνζίσο ή ηδησηηθψο, ρσξίο αληίπνηλα, θαη ε θπβέξλεζε δελ εκπνδίδεη ηελ θξηηηθή. Ο λφκνο πξνβιέπεη, σζηφζν, γηα ηε δίσμε ησλ αηφκσλ πνπ «ζθφπηκα ππνθηλνχλ άιινπο ζε ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο, κίζνο ή βία θαηά πξνζψπσλ ή νκάδσλ πξνζψπσλ βάζεη ηεο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή πνπ εθθξάδνπλ ηδέεο πξνζβιεηηθέο θαηά πξνζψπσλ ή ζε νκάδεο πξνζψπσλ ιφγσ ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο». Οη αξρέο επηθαιέζηεθαλ απηέο ηηο κεγάιεο αλελεξγέο δηαηάμεηο κεξηθέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην αθξνδεμηφ θφκκα Υξπζή Απγή έρεη κηα ζβάζηηθα πνπ κνηάδεη κε έκβιεκα, πξνβαίλεη ζε λαδηζηηθνχο ραηξεηηζκνχο, θαη νη εγέηεο έθαλαλ αληηζεκηηηθέο, θαη μελνθνβηθέο δειψζεηο, νη αξρέο δελ θαηεγφξεζαλ ηνπο βνπιεπηέο γηα ηα θεξχγκαηα κίζνπο. Σνλ Ηνχιην ν εηζαγγειέαο ρξεζηκνπνίεζε ην λφκν θαηά ησλ δηαθξίζεσλ γηα λα απαγγείιεη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ Αιέμαλδξν Πισκαξίηε, ππνςήθηνπ βνπιεπηή ηεο ΥΑ, γηα λα πξνηείλεη ηελ ρξήζε ηεο λαδηζηηθήο πξαθηηθήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. ε έλα βξεηαληθφ ληνθηκαληέξ θαηαγξάθεηαη ν Πισκαξίηεο λα ιέεη: «Δίκαζηε έηνηκνη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηνπο θνχξλνπο...

8 ζα θάλνπκε ιακπηήξεο απφ ην δέξκα ηνπο» Ζ δίθε νξίζηεθε γηα ηηο 16 επηέκβξε ηηο 3 επηεκβξίνπ, ν δηθαζηήο απέξξηςε αγσγή πνπ αζθήζεθε απφ κέιε ηεο ΥΑ θαηά ηνπ άββα Μηραήι-Μάηζα, γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ Δπαλαζηαηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο (EEK) θαη Κσλζηαληίλνπ Μνπηδνχξε, πξψελ πξχηαλε ηνπ Πνιπηερλείνπ Αζελψλ, γηα «ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, ππνθίλεζε ηεο βίαο θαη ηεο εκθχιηαο δηακάρεο θαη δηαηάξαμε ηεο εηξήλεο. -ηηο 11 Ηνπλίνπ, ζην πιαίζην ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα, ν πξσζππνπξγφο αλαθνίλσζε ην θιείζηκν ηνπ θξαηηθνχ ξαδηνηειενπηηθνχ θνξέα Ραδηνθσλίαο θαη Σειεφξαζεο (ΔΡΣ), θαη ηελ απφιπζε πεξίπνπ εξγαδφκελσλ. Σνπηθνί πνιηηηθνί, δεκνζηνγξάθνη, θαη εθπξφζσπνη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο δηθαησκάησλ, φπσο AI θαη ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζε ηνπο ζην μαθληθφ θιείζηκν. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΡΣ ζηε ζπλέρεηα αλέιαβε ηελ έδξα ηνπ ζηαζκνχ θαη ζπλέρηζε λα κεηαδίδεη, κε βνήζεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ραδηνθσλίαο θαη Σειεφξαζεο. Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έθξηλε φηη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΡΣ ήηαλ ζην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θξάηνπο, αιιά ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκφζηεο κεηαδφζεηο φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. - Σνλ επηέκβξην πεξίπνπ 30 άγλσζηνη έθαλαλ βαλδαιηζκνχο ζηα γξαθεία ηεο εθεκεξίδαο Πξψην Θέκα. ην ρψξν δηαζθνξπίζηεθαλ θπιιάδηα κε ζπλζήκαηα: «Κξάηνο, ΜΜΔ, θαη λεν-ναδί: φια ηα θαζάξκαηα δνπιεχνπλ καδί! Οξγή γηα ηνλ Παχιν Φχζζα». ΜΜΔ αλέθεξαλ φηη νη βαλδαιηζκνί ζηα γξαθεία ηεο εθεκεξίδαο έγηλαλ ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο ηεο ζηελ ΥΑ θαη γηα ηε δεκνζίεπζε κηαο θσηνγξαθίαο ηνπ δνινθνλεκέλνπ ξάπεξ Παχινο Φχζζα. -Σνλ επηέκβξην ε ΥΑ θαηέζεζε θαηαγγειία ελαληίνλ πνιηηηθψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, εμχβξηζε θαη ππνθίλεζε ζε βία ελαληίνλ ηνπ θφκκαηφο ηνπο κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Φχζζα. Γχν δεκνζηνγξάθνη ηεο εθεκεξίδαο ΔΘΝΟ αλέθεξαλ φηη έιαβαλ απεηιεηηθά ηειεθσλήκαηα, αθνχ δεκνζίεπζαλ ζπλεληεχμεηο κε πξψελ κέιε ηεο ΥΑ. -ηηο 27 Ννεκβξίνπ, ην εθεηείν αζψσζε ηνλ Έιιελα δεκνζηνγξάθν θαη εθδφηε θαηεγνξνχκελν γηα παξαβίαζε πξνζσπηθψλ λφκσλ πεξί ηδησηηθήο δσήο γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο "ιίζηαο Lagarde" κε πάλσ απφ ππνηηζέκελνπο θνξνθπγάδεο κε ειβεηηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. - ηηο 9 Γεθεκβξίνπ, ππνζηεξηθηέο ηεο ΥΑ επηηέζεθαλ ζε δεκνζηνγξάθν θαη ρεηξηζηή θάκεξαο πνπ θάιππηαλ εθδήισζε ηεο ΥΑ ζην Νέν Ζξάθιεην, έλα βφξεην πξνάζηην ηεο Αζήλαο. Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γεκνζηνγξάθσλ, ε

9 Δπξσπατθή Οκνζπνλδία ησλ Γεκνζηνγξάθσλ, θαζψο θαη ε Έλσζε Γεκνζηνγξάθσλ ηεο Αζήλαο θαηαδίθαζαλ ηελ επίζεζε θαη εμέθξαζαλ αλεζπρία γηα ην φηη νη αζηπλνκηθνί πνπ ήηαλ παξφληεο δελ ζηακαηήζαλ ην πεξηζηαηηθφ. Ειεπζεξία ζην δηαδύθηην -Σνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ε αζηπλνκία πνπ αζρνιείηαη κε ην έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν ζπλέιαβε έλα 27ρξνλν θαηεγνξψληαο ηνλ γηα «θαθφβνπιε βιαζθεκία θαη πξνζβνιή ζξεζθείαο» γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζειίδαο ζην Facebook κε φλνκα πνπ πξνζνκνηάδεη κε εθείλν ελφο ζξπιηθνχ κνλαρνχ ηνπ Αγίνπ Όξνπο. Αθαδεκαηθή ειεπζεξία θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο -Σνλ Μάην δηεπζπληήο ζρνιείνπ δελ επέηξεςε ζε κηα δαζθάια κνπζηθήο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα δηάζεκν ειιεληθφ ηξαγνχδη απφ ην 1960 ζηελ ηάμε ηεο, ζεσξψληαο φηη δξα αληεζληθά. - Ζ εκεξνκελία ηεο δίθεο έρεη νξηζηεί ζην ηέινο ηνπ έηνπο γηα ηελ ππφζεζε ηνπ 2012 πνπ αθνξά ζε θαηεγνξίεο βιαζθεκίαο ελαληίνλ ησλ εζνπνηψλ, ζθελνζέηε θαη παξαγσγνχ ηεο παξάζηαζεο Corpus Christi. Ο κεηξνπνιίηεο ηνπ Πεηξαηά θαη βνπιεπηέο ηεο ΥΑ (Παπάο, Μπνχθνπξαο, Ζιηφπνπινο, θαη Εεζηκφπνπινο) θαηέζεζαλ ηε κήλπζε γηα δήζελ πξνζβνιή ηεο Οξζφδνμεο ζξεζθείαο. Ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη -Σν χληαγκα θαη ε λνκνζεζία πξνβιέπνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ε θπβέξλεζε ζεβάζηεθε γεληθά απηφ ην δηθαίσκα. Σνλ Ηνχλην ν ππνπξγφο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ππέγξαςε έλα πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έθξηλε ζπληαγκαηηθφ, πεξηνξίδνληαο ( γηα ιηγφηεξα απφ 200 άηνκα) ην θιείζηκν ησλ δξφκσλ θαη ηε δηαθνπή ησλ εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο. -Παξφιν πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ε θπβέξλεζε ζπλέρηζε λα ηνπνζεηήζεη λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηα νλφκαηα ησλ ελψζεσλ ησλ ππεθφσλ πνπ απην-πξνζδηνξίδνληαη σο εζληθά Μαθεδφλεο ή Δλψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ φξν «ηνπξθηθή».

10 Ειεύζεξε θπθινθνξία θαη πξνζηαζία ησλ πξνζθύγσλ -Ο αλαπιεξσηήο πλήγνξνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλέθεξε φηη ην ζχζηεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο παξέκεηλε αλνξγάλσην, θαη δελ ππάξρεη βάζε δεδνκέλσλ ησλ θαηφρσλ αδεηψλ παξακνλήο. Ο ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ εθηηκνχζε φηη ηνλ Οθηψβξην ππήξραλ θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο θαη επηπιένλ εθθξεκείο αδεηνδνηήζεηο αλαλέσζεο. Ζ θπβέξλεζε άξρηζε λα εθδίδεη ζπληνκφηεξα άδεηεο παξακνλήο 10 εηψλ κε θφζηνο 900 ($ 1.215), κεηψλνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ αλαλεψζεσλ. Δπηπιένλ, ε απαζρφιεζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαλέσζε, ελψ εθηηκάηαη φηη λφκηκνη κεηαλάζηεο ζα ράζνπλ ή έρνπλ ράζεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπο, θαζψο θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα ηαμηδεχνπλ έμσ απφ ηελ Διιάδα γηα ηε κε εθπιήξσζε ηεο απαίηεζεο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ θέξεηαη λα έρεη εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αζηπλνκίαο, νη αξρέο δηεπθφιπλαλ ηελ απέιαζε ή ηελ εζεινληηθή επηζηξνθή κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο απφ Αχγνπζηνο Αχγνπζηνο Ο λφκνο πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε αζχινπ θαη ηεο αλζξσπηζηηθήο πξνζηαζίαο. Σν πξνεγνχκελν ζχζηεκα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ ζεσξήζεθε σο αλεπαξθέο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία λα επηβιέπεη ην ζχζηεκα. ηηο 7 Ηνπλίνπ, κεηά απφ κηα δηεηή θαζπζηέξεζε, ε θπβέξλεζε θαζηέξσζε έλα λέν ζψκα απηφλνκν, επαλδξσκέλεο ππεξεζίαο αζχινπ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Σν λέν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην παιηφ ζχζηεκα, κε πξφζεζε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο ηε ζηηγκή πνπ ε ΔΛΑ θαηαγξάθεη αλεθηέιεζηεο πεξηπηψζεηο. Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο ππεξεζίαο αζχινπ, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δεηνχλ άζπιν ζέηεη εηδηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αζχινπ ηεο ρψξαο. Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, νη αηηνχληεο άζπιν ήηαλ αηηήζεηο ζε πξψην βαζκφ θαη πξνζθπγέο ζην δεχηεξν επίπεδν ηεο εμέηαζεο. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ππήξραλ απνξξίςεηο, θαη κφλν 471 ζεηηθέο απνθάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα, ηνπ αλζξσπηζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο. Ζ Ννκνζεζία γηα ην άζπιν (2011) απαηηεί ηε ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ αηηήζεσλ αζχινπ εληφο ηξηψλ κελψλ θαη ην αξγφηεξν ζε ζε έμη κήλεο. Ωζηφζν, νη αξρέο δελ ηήξεζαλ ηηο πξνζεζκίεο ζην

11 πιαίζην ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζπλερίζηεθαλ. -Απφ 7 Ηνπλ-29 Ννέκ, ε λέα ππεξεζία αζχινπ θαηέγξαςε λέεο αηηήζεηο αζχινπ θαη εμέδσζε απνθάζεηο ζε πξψην βαζκφ. ε 149 αηηνχληεο άζπιν ρνξεγήζεθε πξνζθπγηθφ θαζεζηψο, ελψ 64 έιαβαλ επηθνπξηθή πξνζηαζία. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο απφθαζεο, ν αηηψλ κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ αξρή πξνζθπγψλ θαη κπνξεί λα θξαηνχληαη, αιιά δελ απειαχλνληαη. Σν ίδην δηάζηεκα ππνβιήζεθαλ 803 πξνζθπγέο θαη εθδφζεθαλ 462 απνθάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 442 ήηαλ αξλεηηθέο θαη 20 ήηαλ ζεηηθέο, ρνξήγεζε πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ ζε 14 πεξηπηψζεηο θαη επηθνπξηθή πξνζηαζία ζε έμη πεξηπηψζεηο. Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αζχινπ, ε UNHCR, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ε Οκάδα Δξγαζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Απζαίξεηε Κξάηεζε, ν αλαπιεξσηήο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο, θαη νη ΓΥ εμέθξαζαλ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ ρψξα πξνβιεκαηηθή πνιηηηθή θαη ηηο πξαθηηθέο ρνξήγεζεο αζχινπ. Δηδηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ ζνβαξά εκπφδηα γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ, ιφγσ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ θαη κε ιεηηνπξγηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ. Απαξάδεθηε δηαβίσζε θαη καθξνρξφληα θξάηεζε αηηνχλησλ άζπιν. Έιιεηςε κφληκσλ θέληξσλ ππνδνρήο θαη ρξήζε ad hoc εγθαηαζηάζεσλ. Τπαλάπηπθηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο γηα ηνπο πξφζθπγεο. Αλεπαξθήο παξνρή ζπκβνπιψλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν. Έιιεηςε θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαη ειιηπήο δηεξκελεία θαη λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν, ηδίσο ζηα ζεκεία εηζφδνπ. -ηελ έθζεζή ηνπ ηνλ Αχγνπζην, ν Αλαπιεξσηήο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ επαλέιαβε πξνεγνχκελεο δειψζεηο ηνπ, ηνλίδνληαο πξνβιεκαηηθή πξφζβαζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζηε δηαδηθαζία αζχινπ θαη ην γεγνλφο φηη πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο ππεξεζίαο αζχινπ, νη αζηπλνκηθνί, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δελ θαηαρσξνχλ ηηο αηηήζεηο αζχινπ. ηελ ίδηα έθζεζε, ν αλαπιεξσηήο πλήγνξνο εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ παξαηεηακέλε θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζε αθαηάιιειεο θαη αθαηάιιειεο ζπλζήθεο, δειψλνληαο φηη ε αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ ηεο ρψξαο, φζνλ αθνξά ηε δηάθξηζε κεηαμχ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ελψ επεζήκαηλε φηη ε θξάηεζε ηνπ απηή ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη έσο θαη 18 κήλεο.

12 -Σνπηθέο θαη δηεζλείο ΜΚΟ επέθξηλαλ ηηο επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο θαηά ησλ κεηαλαζηψλ γηα ην φηη βαζίδνληαλ ζηε θπζηθή ηνπο εκθάληζε. Οη επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο, κε ηελ θσδηθή νλνκαζία Ξέληνο Εεπο, πνπ μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 ζπλερίζηεθε θαζ 'φιε ηε ρξνληά. πιιακβάλνληαη άηνκα θαη ηνπνζεηνχληαη ζε θξαηεηήξηα ζε ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνχ, ρσξίο θακία εμέηαζε γηα λα δηαθξίλεηαη πνηά άηνκα ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία δήισζε ηνλ Ηνχιην φηη, ελψ αλαγλσξίδεη ην πξφβιεκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ε ρψξα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ. Πξνζέζεζε φηη ε θπβέξλεζε δελ πξέπεη λα απειαχλεη πξφζθπγεο απφ εκπφιεκεο δψλεο ζε ρψξεο φπνπ ε δσή ηνπο ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε θίλδπλν θαη ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ηελ πξψηε θέληξσλ ππνδνρήο θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο αζχινπ ζε φιε ηε ρψξα. Ζ ρψξα πξνζρσξήζεη ζηε ζπκθσλία ηνπ Γνπβιίλνπ ΗΗ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ επηζηξνθή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ πξψηε ρψξα εηζφδνπ ζηελ ΔΔ. - Ζ θπβέξλεζε πξνζέθεξε κφλν πεξηνξηζκέλε πξνζηαζία θαηά ηεο απέιαζεο ή επηζηξνθήο ησλ πξνζθχγσλ ζε ρψξεο φπνπ ε δσή ή ε ειεπζεξία ηνπο απεηιείηαη ιφγσ ηεο θπιήο, ηεο ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. - Σνλ Αχγνπζην, ην ΔΓΑΓ έθξηλε φηη ε θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν γηα δχν εβδνκάδεο ζε πνιιά αζηπλνκηθά ηκήκαηα ζπληζηνχζε ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε, αζπκβίβαζηε κε ην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο θξαηνχλ αζπλφδεπηα αλήιηθα καδί κε ελήιηθεο ζηα θέληξα θξάηεζεο ζε εμεπηειηζηηθέο, απάλζξσπεο θαη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία, νη 400 ζέζεηο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο ζε ελλέα θέληξα ζηελ Διιάδα, - θακία απφ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα θηινμελεί παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ - ήηαλ αλεπαξθή γηα λα θηινμελήζνπλ ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο νη νπνίνη θηάλνπλ ζηε ρψξα θάζε ρξφλν. Σα αζπλφδεπηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ δελ ήηαλ πάληα θαηαρσξεκέλα ζσζηά, δελ είραλ αζθαιή θαηαιχκαηα ή θεδεκφλεο, θαη ήηαλ επάισηα ζηελ έιιεηςε ζηέγεο θαη εξγαζίαο θαη ζηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Δπηπιένλ, γηα γξαθεηνθξαηηθνχο ιφγνπο, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν γηα ηνπο Πξφζθπγεο γηα ηα θέληξα ππνδνρήο γηα αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαζπζηέξεζε γηα κήλεο, κε απνηέιεζκα έλα θελφ ρξεκαηνδφηεζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη εγθαηαζηάζεηο, φπσο ην θέληξν ππνδνρήο ηεο Αγηάζνπ, ζην λεζί ηεο Λέζβνπ ιεηηνπξγεί πξνζσξηλά κε ζρεδφλ θαζφινπ πξνζσπηθφ, ελψ άιια θέληξα έρνπλ ζπξξηθλσζεί ή δηαθφςεη πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία.

13 -ηηο 24 Οθησβξίνπ, ην ΔΓΑΓ έθξηλε φηη ε ρψξα παξαβίαζε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζε ηαρεία εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο θξάηεζεο, ζηελ πεξίπησζε ελφο Αθγαλνχ αλειίθνπ ζπλειήθζε ην 2011 γηα παξάλνκε είζνδν ζηε ρψξα. Σν δηθαζηήξην απέξξηςε ηελ πξνζθπγή θαη ηελ αληίζεζή ηνπ κε ηελ θξάηεζε καδί κε ελήιηθεο θαη εμέδσζε εληνιή γηα ηε ζπλέρηζε ηεο θξάηεζήο ηνπ. -Σν γξαθείν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Διιάδα εμέθξαζε ζνβαξή αλεζπρία γηα αλαθνξέο φηη έλαο 26ρξνλνο Σνχξθνο ππήθννο είρε απαρζεί ζηελ Αζήλα θαη βίαηα επαλαπαηξίζηεθε ζηηο 5 Μαΐνπ. Με κηα δεκφζηα δήισζε, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηζρπξίζηεθε φηη ην άηνκν είρε επαλεηιεκκέλα πξνζπαζήζεη λα θάλεη αίηεζε γηα άζπιν ζηε ρψξα, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΜΚΟ, αιιά ην παιηφ ζχζηεκα ππεξεζίαο αζχινπ δελ είρε θαηαρσξήζεη ηελ αίηεζή ηνπ. Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία θάιεζε ηηο αξρέο λα εξεπλήζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο απαγσγήο θαη λα ιάβνπλ απνθαζηζηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζηε δηαδηθαζία αζχινπ. - ηελ έθζεζή ηεο ηνπ Ηνπιίνπ 4, ε UNHCR ραηξέηηζε ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ θέληξνπ ππνδνρήο ζηνλ Έβξν, αιιά αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ έιιεηςε επαξθψλ ζέζεσλ γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη αξρέο ηθαλνπνηήζαί κφλν ην 56 % ησλ αηηήζεσλ θαηαθχγην ην Ζ UNHCR επεζήκαλε επίζεο ηελ έιιεηςε ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ θέληξσλ θαη ηε κε ζπζηεκαηηθή ζεζκηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, πνπ επεξέαζε ηελ πνηφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο εμέδσζε εγθχθιην ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 αλαθέξεη φηη νη εξγνδφηεο πξέπεη πξψηα λα επηδηψμνπλ έιιελεο θαη επξσπαίνπο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ πξφζιεςε ησλ αηηνχλησλ άζπιν. -ε μερσξηζηέο επηζθέςεηο ζε θέληξα θξάηεζεο ζηελ Αζήλα θαη ηελ Κφξηλζν φιν ην ρξφλν, ησλ Βνεζψλ πλεγφξσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ, θαη ΜΚΟ αλέθεξαλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, επαξθή θαη ζξεπηηθή ηξνθή, πξντφληα πγηεηλήο, δεζηφ λεξφ, ζέξκαλζε θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. Δηαθζνξά θαη έιιεηςε δηαθάλεηαο -Ο λφκνο πξνβιέπεη πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηελ θξαηηθή δηαθζνξά. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζπλέρηζαλ λα εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην πςειφ επίπεδν ηεο επίζεκεο δηαθζνξάο. Ζ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα