Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013"

Transcript

1 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Απξίιηνο 2012). Σνλ Αχγνπζην ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο ππέβαιε αίηεκα ζην θνηλνβνχιην γηα ελεκέξσζε απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο. -ηηο 5 Φεβξνπαξίνπ, ε Γηεζλήο Ακλεζηία (AI) δήηεζε λα δηεξεπλεζνχλ νη θαηαγγειίεο γηα ηα βαζαληζηήξηα θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε ησλ ζπιιεθζέλησλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο ιεζηεία ζην Βειβεληφ. -Τπάξρνπλ καξηπξίεο γηα ηνπιάρηζηνλ 35 πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο κεηαλαζηψλ ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα, θέληξα θξάηεζεο θαη θπιαθέο. Ζ νξγάλσζε Human Rights Watch (HRW), αλέθεξε επίζεο πεξηπηψζεηο παξελφριεζεο θαη θαθνκεηαρείξηζεο απφ ηελ αζηπλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο Ξέληνο Εεπο. -Αλαθέξζεθαλ πεξηζηαηηθά βίαησλ επαλαπξνσζήζεσλ πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ άζπιν, θαη ε θαθνκεηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ αθηνθπιαθή θαη ηνπο ζπλνξηνθχιαθεο. ηηο 7 Ννεκβξίνπ, ε ProAsyl, κηα νξγάλσζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε βάζε ηε Γεξκαλία, αλέθεξε παξφκνηα επξήκαηα βαζίδνληαη ζε ιεπηνκεξείο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο. ηηο 12 Ννεκβξίνπ, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR), ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο πξφζβαζεο πξνζθχγσλ ζε δηεζλή πξνζηαζία, δήισζε φηη νη αξηζκνί θαη ε θιίκαθα ησλ θαηαγγειιφκελσλ θξνπζκάησλ εγείξεη ζνβαξέο αλεζπρίεο, θαη δήηεζε κηα εμαληιεηηθή έξεπλα θαη κηα άκεζε απάληεζε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο. -ηηο 19 Ννεκβξίνπ, ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ην Γίθηπν Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Δπξσκεζνγεηαθνχ, θαη ε Δζληθή Δπηηξνπή ηεο ρψξαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ), εμέθξαζαλ απφ θνηλνχ αλεζπρίεο φηη νη πεξηπνιίεο αλαγθάδνπλ ηνπο πξφζθπγεο λα επηιέγνπλ φιν θαη πην επηθίλδπλνπο νδνχο δηαθπγήο. -Μεηά απφ βίαηεο δηαδειψζεηο ηνπ Ηνπλίνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία κηαο εηαηξείαο εμφξπμεο ρξπζνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Υαιθηδηθήο, ε αζηπλνκία θέξεηαη λα ιακβάλεη πιηθφ DNA δηα ηεο απφ δχν ππφπηνπο ρσξίο λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο.

2 -Σνλ Απξίιην δχν αζηπλνκηθνί έιαβαλ δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο κεηά απφ εζσηεξηθή έξεπλα γηα ηελ θαηάρξεζε δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ. Σνλ Ηνχλην ην δηθαζηήξην αζψσζε ηέζζεξηο αζηπλνκηθνχο θξνπξνχο πνπ θαηεγνξνχληαη γηα ππεξβνιηθή βία θαηά ηε ζχιιεςε πνπ πξνθάιεζε ην ζάλαην ελφο 24ρξνλνπ (ζ.ζ. ππφζεζε Ν. αθθειίσλ) ελψ ν εηζαγγειέαο άζθεζε έθεζε ζηελ απφθαζε ηνλ Αχγνπζην. -Σν Μάην, ν ηφηε ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο επηζθέθζεθε ηε θπιαθή Γξεβελψλ γηα λα εξεπλήζεη ηηο θαηαγγειίεο 28 θξαηνπκέλσλ φηη ππέζηεζαλ μπινδαξκνχο απφ ηελ αζηπλνκία, ηνλ Απξίιην. Οη θξαηνχκελνη είραλ κψισπεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη έθεξαλ ζεκάδηα πνπ έκνηαδαλ κε εθείλα απφ ηα φπια ειεθηξνζφθ. Ζ Πξσηνβνπιία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Κξαηνπκέλσλ ηζρπξίζηεθε φηη αμησκαηηθνί ρηχπεζαλ θξαηνχκελνπο κε ξφπαια θαη tasers, ηνπο αλάγθαζε λα πεξπαηνχλ ζηα ηέζζεξα, θαη ηνπο άθεζαλ γπκλνχο ζηε θπιαθή. Ο ηφηε ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο θέξεηαη λα ηφληζε φηη δελ κπνξνχζε λα επηβεβαηψζεη ηα ζηνηρεία θαη δηέηαμε έξεπλα γηα ην ζέκα. -Σν Ννέκβξην, ην Ναπηνδηθείν Πεηξαηά θαηαδίθαζε δχν απφ ηηο ηξεηο ιηκεληθνχο πνπ θαηεγνξήζεθαλ γηα ην βαζαληζκφ δχν Μαξνθηλψλ ζηε βφξεηα Υίν, ην Σν δηθαζηήξην θαηαδίθαζε ηνπο δχν κε αλαζηνιή θαη αζψσζε ηνλ ηξίην. Φπιαθέο θαη θέληξα θξάηεζεο -Οη ζπλζήθεο ζηηο θπιαθέο θαη ζηα θξαηεηήξηα δελ πιεξνχλ ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. Αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα ν ζνβαξφο ππεξπιεζπζκφο, ε έιιεηςε ησλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ, θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, πξνβιεκαηηθή πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαη ε αδπλακία ησλ αξρψλ λα δηαρσξίζνπλ θπιαθηζκέλνπο πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί απφ ηνπο ππφδηθνπο θαη ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ απφ ηνπο θξαηνχκελνπο γηα εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. -χκθσλα κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ρσξεηηθφηεηα ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο ήηαλ θξαηνχκελνη αιιά ν πιεζπζκφο ησλ θπιαθψλ, ηνλ επηέκβξην ήηαλ , ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Αιια άηνκα θξαηνχληαη ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη θξαηεηήξηα πεξηκέλνληαο λα κεηαθεξζνχλ ζε θπιαθέο. Τπήξμαλ αλαθνξέο φηη αλήιηθνη κεηαλάζηεο θαηαρσξνχληαη «εζθαικέλα» σο ελήιηθεο θαη θξαηνχληαη ζε ηκήκαηα ελειίθσλ. -χκθσλα κε ηνπηθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή, ν αλαπιεξσηήο πλήγνξνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ν Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο γηα ηηο

3 Δζσηεξηθέο Τπνζέζεηο, αλεμάξηεηνη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηα κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ (βνπιεπηέο), πςειφβαζκνη δηθαζηηθνί ππάιιεινη, δηθεγφξνη θαη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ αζηπλνκηθψλ, νη Γηαηξνί ρσξίο χλνξα (ΓΥ), νη ζπλζήθεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο επηκέιεηα ήηαλ αλεπαξθείο. Οη ΓΥ ππνγξακκίδνπλ ηηο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο δσήο ησλ κεηαλαζηψλ, ηελ έθζεζε ζην θξχν, ηελ έιιεηςε επαξθνχο αεξηζκνχ θαη πξφζβαζεο ζε θπζηθφ θσο, αλεπαξθή δηαηξνθή, θαη θακία ή πνιχ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο γηα ζσκαηηθή άζθεζε. Οη ΓΥ ζπλέδεζαλ ηηο ζθιεξέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κε ηε καθξά ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο (έσο 18 κήλεο), κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ κεηαλαζηψλ. -Σνλ Ηαλνπάξην ην Πιεκκειεηνδηθείν Ζγνπκελίηζαο εμέδσζε απφθαζε φηη 17 παξάλνκνη κεηαλάζηεο πνπ είραλ δξαπεηεχζεη απφ ην θέληξν θξάηεζεο ηεο Θεζπξσηίαο πξέπεη λα αζσσζνχλ, δηφηη ην θέληξν απηφ απνηεινχζε ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο. Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη ηα άξζξα 3, 8 θαη 13 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ είρε παξαβηαζηεί. ε κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ, ην θνηλνβνχιην ςήθηζε έλα λφκν ηνλ Ννέκβξην ηνπ επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ θαηάδηθνη, πξνδηθαζηηθή θξαηνπκέλσλ θαη θπιαθηζκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ βξαρηφιηα. -Έγηλαλ πνιιέο δηαδειψζεηο ζηηο θπιαθέο, απεξγίεο πείλαο θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σνλ Απξίιην πεξίπνπ θξαηνχκελνη έθαλαλ απεξγίεο πείλαο ζηα θέληξα θξάηεζεο ζηνλ Έβξν, Αηηηθή, Κφξηλζν γηα λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ηελ απφθαζε λα παξαηαζεί ε κέγηζηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο. Απφ ηηο 15 Ννεκβξίνπ, ππήξμαλ ηνπιάρηζηνλ 20 θξνχζκαηα απφπεηξαο απηνθηνλίαο κε ηξεηο 9ηνπιάρηζηνλ) ζαλάηνπο.. - Πνιπάξηζκεο εθζέζεηο απφ ηνπο ΓΥ θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο αλέθεξαλ φηη νη θξαηνχκελνη θαη θξαηνχκελνη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε. ηηο 27 Ηνπιίνπ, έλαο Αθγαλφο θξαηνχκελνο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ γηα 11 κήλεο ήηαλ ζε θέληξν θξάηεζεο πέζαλε ζε λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο. Έλαο άιινο Αθγαλφο ηξφθηκνο ζην ίδην θέληξν θξάηεζεο πέζαλε ζηηο 2 Ννεκβξίνπ, ρσξίο λα ιάβεη ηελ θαηάιιειε θαη έγθαηξε ζεξαπεία. -Σνλ Ηνχλην, ε UNCAT, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, θαζψο θαη ηνπηθέο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα εμέθξαζαλ ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηελ απφθαζε ηνπ λένπ Τπνπξγνχ Τγείαο λα επαλαθέξεη ηνλ θαλνληζκφ πνπ επηηξέπεη ηελ θξάηεζε αηφκσλ κε κηα κνιπζκαηηθή αζζέλεηα. Αξρηθά ε «πγεηνλνκηθή» δηάηαμε αλεζηάιε ην Μάην. Ζ δηάηαμε απηή έρεη ζηφρν ηνπο κεηαλάζηεο, ηηο εθδηδφκελεο γπλαίθεο θαη ηνπο εμαξηεκέλνπο. Σν Μάην ηνπ

4 2012, νη αξρέο ζπλέιαβαλ θαη θπιάθηζαλ κε αλαγθαζηηθά ηεζη γηα ηνλ HIV, 31 γπλαίθεο κε θαηεγνξία φηη εθ πξνζέζεσο πξνθαινχλ ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο. Οη αξρέο δεκνζίεπζαλ θσηνγξαθίεο θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ελφο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία. Σνλ Μάξηην, ε ηειεπηαία απφ ηηο θξαηνχκελεο αζσψζεθε θαη αθέζεθε ειεχζεξε. -ηηο 18 Οθησβξίνπ, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΓΑΓ) εμέδσζε απφθαζε θαηά ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θπιάθηζεο. Σν δηθαζηήξην δηέηαμε ηελ ρψξα λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε χςνπο 8,000 (10800 δνιάξηα) θαη 2,000 ($ 2,700) ζε λνκηθά έμνδα γηα ηνλ ελάγνληα.. Τπάξρεη λφκνο γηα ελαιιαθηηθή ζεηεία αιιά δελ εθαξκφδεηαη ζαλ επηινγή. Ζ θπβέξλεζε επέηξεςε ζε αλεμάξηεηνπο κε θπβεξλεηηθνχο παξαηεξεηέο λα επηζθεθζνχλ ηηο θπιαθέο θαη ηα θξαηεηήξηα. Οη παξαηεξεηέο δηεξεχλεζαλ θαηαγγειίεο γηα απάλζξσπεο ζπλζήθεο. Απζαίξεηε ζύιιεςε θξάηεζε θαη δίθαηα δίθε -Σν χληαγκα θαη ε λνκνζεζία απαγνξεχνπλ ηελ απζαίξεηε ζχιιεςε θαη θξάηεζε. Ζ αζηπλνκία, σζηφζν, ζπλέρηζε λα δηεμάγεη επξείαο θιίκαθαο επηρεηξήζεσλ ζθνχπαο, κε πξνζσξηλή θξάηεζε κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη παξάλνκνη κεηαλάζηεο θαη κε βάζε ηε θπζηθή ηνπο εκθάληζε, ζε άζιηεο ζπλζήθεο δηακνλήο ηνπο. Πεξηπηψζεηο παξελφριεζεο θαη θαθνκεηαρείξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί. Σέηνηεο επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο ήηαλ κηα θνηλή πξαθηηθή. Μεηαμχ Απγνχζηνπ 2012 θαη Ηνπιίνπ 2013, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο Ξέληνο Εεπο, ε αζηπλνκία ζπλέιαβε πξνζσξηλά άηνκα ελψ νη αξρέο αλαθνίλσζαλ φηη κφλν απφ ηνπο ζπιιεθζέληεο ήηαλ παξάλνκνη. Κξαηήζεθαλ πξνζσξηλά αθφκα θαη μέλνη ηνπξίζηεο θαη δηαπηζηεπκέλνη δηπισκαηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ν Δπίηξνπνο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζεκείσζε ζηελ έθζεζή ηνπ Απξηιίνπ, φηη νη ξαηζηζηηθνί ραξαθηεξηζκνί απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία απνηεινχζαλ έλα ζέκα ζνβαξήο αλεζπρίαο. Ζ ππεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Μνλάδα δηεξεχλεζε θαηαγγειίεο ησλ θξαηηθψλ θαη δεκνηηθψλ γξαθείν ηεο δηαθζνξάο θαη αηηκσξεζία ηεο αζηπλνκίαο ην χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ 2012, 710 απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπιέθνληαη αζηπλνκηθνί, θαη 23 εκπιέθνληαη θαη νη δχν αζηπλνκηθνί θαη δεκφζηνη ππάιιεινη. Ζ έθζεζε ζεκείσζε 610 θαηαγγειίεο ζε βάξνο αζηπλνκηθψλ. Ζ αζηπλνκία αλέθεξε

5 αξθεηέο πεξηπηψζεηο κε δηεθζαξκέλνπο αζηπλνκηθνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ. -Ζ ξαηζηζηηθή βία ζην Γίθηπν Καηαγξαθήο, (κηα νξγάλσζε νκπξέια πνπ ηδξχζεθε ην 2011 απφ ηελ UNHCR θαη ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ) ζεκείσζε 154 πεξηπηψζεηο ξαηζηζηηθήο ππνθηλνχκελε βίαο θαηά ησλ κεηαλαζηψλ κε 25 εκπιεθφκελνπο αμησκαηνχρνπο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. ηελ εηδηθή έθζεζε ηνπ Γηακεζνιαβεηή γηα ηε ξαηζηζηηθή βία, ν δηακεζνιαβεηήο θαηέγξαςε 47 απφ 281 θξνχζκαηα βίαο απφ Ηαλνπάξην Απξίιην 2013 ζηηο νπνίεο ηα ζχκαηα θαηέζεζαλ καξηπξίεο θαη γηα ζπκκεηνρή ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο. Σνλ Ηαλνπάξην θαζηεξψζεθε αλνηθηή ηειεθσληθή γξακκή γηα λα ιακβάλεη αλαθνξέο γηα ξαηζηζηηθά θίλεηξα πξάμεσλ ελψ αλαθνηλψζεθε φηη δεκηνπξγήζεθαλ κνλάδεο ζε φιε ηε ρψξα, κε 200 εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο αζηπλνκηθνχο, επηθνξηηζκέλεο κε ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο. -Ο λφκνο απαηηεί δηθαζηηθή εληάικαηα γηα ζπιιήςεηο, κε εμαίξεζε θαηά ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο, θαη απαγνξεχεη ηελ απζαίξεηε ζχιιεςε. Ζ αζηπλνκία δελ αθνινπζνχλ πάληνηε ηηο δηαηάμεηο απηέο. Δληφο 24 σξψλ απφ ηελ θξάηεζε, νη αζηπλνκηθνί πνπ απαηηνχληαη γηα λα θέξεη θξαηνπκέλσλ ελψπηνλ ελφο δηθαζηή, θαη ν δηθαζηήο πξέπεη λα εθδψζεη έληαικα θξάηεζεο ή πξνθεηκέλνπ απειεπζέξσζε ηνπ θξαηνπκέλνπ. Ζ πξνθπιάθηζε κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη θαη 18 κήλεο, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ εγθιήκαηνο, ή 30 κελψλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο.. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ κελφο Ηνπιίνπ απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, νη πξνθπιαθηζκέλνη απνηεινχζαλ πεξίπνπ ην 35 % ησλ θξαηνπκέλσλ. πλήγνξνη ππεξάζπηζεο ηζρπξίζηεθαλ φηη ελψ ε πξνθπιάθηζε ππνηίζεηαη φηη πξννξίδεηαη γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, είρε γίλεη ν θαλφλαο. Τπνζηήξημαλ επίζεο φηη ε πεξίνδνο θξάηεζεο ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιε. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ θξαηνπκέλσλ πνπ ην δηθαζηήξην φξηζε δηεξκελέα θαη δελ γλψξηδαλ ην δηθαίσκά ηνπο ζε λνκηθή ζπλδξνκή. χκθσλα κε πνιιέο νκάδεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Απζαίξεηε Κξάηεζε, ε ππεξβνιηθή ρξήζε πξνθπιάθηζεο, ζπρλά γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, είρε αληίθηππν ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ, ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θξάηεζεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνθπιαθηζκέλσλ γηα λα πξνεηνηκάζνπλ θαηάιιεια ηε δηθαζηηθή ππεξάζπηζε ηνπο. Οη δηθαζηέο θαη νη δηθαζηηθνί ππάιιεινη πεξηζηαζηαθά θάλνπλ ζηάζεηο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηακαξηπξφκελνη γηα ηηο πεξηθνπέο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο θξίζεο, επηδεηλψλνληαο πεξαηηέξσ ην πξφβιεκα.

6 ηηο 4 Ηνπλίνπ, ζε δηθαζηήξην ησλ Αζελψλ παξαηείλεηαη κεηά απφ 30 κήλεο ε πξνθπιάθηζε ελφο 29 ρξνλνπ αλαξρηθνχ ρσξίο δίθε γηα επηπιένλ έμη κήλεο κεηά έθηαζε ηε κέγηζηε λφκηκε πεξίνδν ζηελ πξνθπιάθηζε. Ο θξαηνχκελνο, πνπ θαηεγνξείην γηα ζπκκεηνρή ζε ηξνκνθξαηηθή νκάδα, έθαλε απεξγία πείλαο. ηηο 12 Ηνπιίνπ, κεηά ηελ πξνζθπγή ηνπ, αθέζεθε ειεχζεξνο ελ αλακνλή ηεο δίθεο. - Οη αηηνχληεο άζπιν, πξφζθπγεο απφ ηε πξία, θαη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θξαηνχληαη ζπζηεκαηηθά, ζπρλά ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, έσο θαη 18 κήλεο, ελ αλακνλή δηεξεχλεζεο ηεο ηζαγέλεηαο, ηηο δηαδηθαζίεο απέιαζεο θαη ηεο εθδίθαζεο αίηεζεο αζχινπ. Σν Ννέκβξην ηνπ 2012 αξρέο παξέηεηλαλ ηε κέγηζηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν. χκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ΟΖΔ απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Απζαίξεηε Κξάηεζε, ε ππεξβνιηθή δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο απνηεινχλ ηηκσξία πνπ επηβάιιεηαη ζε έλα πξφζσπν πνπ δελ είρε δηαπξάμεη έγθιεκα, θαη είλαη κηα απζαίξεηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο. Σν Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, αλαζηέιιεη ηελ απέιαζε πξνζθχγσλ απφ ηε πξία. Οη «άδεηεο» απηέο είλαη αλαλεψζηκεο ρσξίο επηβάξπλζε θάζε έμη κήλεο (αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηε πξία). -Ο λφκνο πξνβιέπεη ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε, θαη ε αλεμάξηεηε δηθαηνζχλε γεληθά ζεβάζηεθε απηφ ην δηθαίσκα. Οη θαηεγνξνχκελνη απνιακβάλνπλ ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο θαη δηθάδνληαη θαη απφ ελφξθνπο. Ο λφκνο επηηξέπεη ηελ άξλεζε κηαο δίθεο κε ελφξθνπο ζε πεξηπηψζεηο βίαηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη θαηεγνξνχκελνη θαη νη δηθεγφξνη ηνπο έρνπλ πξφζβαζε ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζή ηνπο. Έρνπλ ην δηθαίσκα λα αζθήζεη έθεζε. Οη θαηεγνξνχκελνη πνπ δελ κηινχλ ειιεληθά, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ην δηθαζηήξην δηεξκελέα. Οξηζκέλεο ΜΚΟ αλέθεξαλ φηη ε πνηφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηεξκελέσλ γηα ηνπο κε Έιιελεο νκηιεηέο θπκαηλφηαλ απφ δίθε ζε δίθε. Ωζηφζν, ππήξμε θάπνηα πξφνδνο φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο δηεξκελείαο πνπ παξέρνληαη γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν. -ηηο 18 Οθησβξίνπ, ην ΔΓΑΓ εμέδσζε απφθαζε ζε βάξνο ηεο ρψξαο γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (ην δηθαίσκα ζε κηα ηαρεία επαλεμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο θξάηεζεο) γηα Αιβαλφ ππήθνν πνπ ζπλειήθζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ Ζ εμέηαζε δελ εθδηθάζηεθε κέρξη ηνλ Μάην ηνπ Σν δηθαζηήξην δηέηαμε ηε ρψξα λα πιεξψζεη (5400 δνιάξηα) σο απνδεκίσζε.

7 -Ζ θπβέξλεζε αλαγλσξίδεη ηε ζαξία (ηζιακηθφο λφκν) σο νηθνγελεηαθφ δίθαην ξχζκηζεο ζηα αζηηθά ζέκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε. -Τπάξρεη γεληθά αλεμάξηεηε θαη ακεξφιεπηε δηθαζηηθή εμνπζία ζε αζηηθέο ππνζέζεηο. Ζ λνκνζεζία παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα κελχζεη ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ απνδεκίσζε γηα ππνηηζέκελεο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ. χκθσλα κε ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ηνπ Διζίλθη (ΔΠΔ), νη αξρέο δελ εθαξκφδνπλ ηελ απαίηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ ην θξάηνο λα παξέρεη απνδεκίσζε ζηα ζχκαηα θαθνκεηαρείξηζεο απφ αζηπλνκηθνχο ή πνπ εθδηψρζεθαλ παξάλνκα ζηελ πεξίπησζε ησλ Ρνκά. -Σν χληαγκα θαη ε λνκνζεζία απαγνξεχνπλ ηελ απζαίξεηε επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή δσή, ηελ νηθνγέλεηα, ην ζπίηη, ή ηελ αιιεινγξαθία. ΜΚΟ φπσο ην ΔΠΔ αλέθεξαλ φηη νη αξρέο δελ ηεξνχλ πάληνηε ηηο δηαηάμεηο απηέο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο ζε νηθηζκνχο Ρνκά θαη ζηηο γεηηνληέο ησλ κεηαλαζηψλ. Τπάξρνπλ επίζεο αλαθνξέο ζηνλ Σχπν γηα επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο ρσξίο εληάικαηα ζε ζπίηηα ππφπησλ. Ειεπζεξία ηνπ Λόγνπ -Σα άηνκα κπνξνχλ λα επηθξίλνπλ ηελ θπβέξλεζε δεκνζίσο ή ηδησηηθψο, ρσξίο αληίπνηλα, θαη ε θπβέξλεζε δελ εκπνδίδεη ηελ θξηηηθή. Ο λφκνο πξνβιέπεη, σζηφζν, γηα ηε δίσμε ησλ αηφκσλ πνπ «ζθφπηκα ππνθηλνχλ άιινπο ζε ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο, κίζνο ή βία θαηά πξνζψπσλ ή νκάδσλ πξνζψπσλ βάζεη ηεο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή πνπ εθθξάδνπλ ηδέεο πξνζβιεηηθέο θαηά πξνζψπσλ ή ζε νκάδεο πξνζψπσλ ιφγσ ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο». Οη αξρέο επηθαιέζηεθαλ απηέο ηηο κεγάιεο αλελεξγέο δηαηάμεηο κεξηθέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην αθξνδεμηφ θφκκα Υξπζή Απγή έρεη κηα ζβάζηηθα πνπ κνηάδεη κε έκβιεκα, πξνβαίλεη ζε λαδηζηηθνχο ραηξεηηζκνχο, θαη νη εγέηεο έθαλαλ αληηζεκηηηθέο, θαη μελνθνβηθέο δειψζεηο, νη αξρέο δελ θαηεγφξεζαλ ηνπο βνπιεπηέο γηα ηα θεξχγκαηα κίζνπο. Σνλ Ηνχιην ν εηζαγγειέαο ρξεζηκνπνίεζε ην λφκν θαηά ησλ δηαθξίζεσλ γηα λα απαγγείιεη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ Αιέμαλδξν Πισκαξίηε, ππνςήθηνπ βνπιεπηή ηεο ΥΑ, γηα λα πξνηείλεη ηελ ρξήζε ηεο λαδηζηηθήο πξαθηηθήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. ε έλα βξεηαληθφ ληνθηκαληέξ θαηαγξάθεηαη ν Πισκαξίηεο λα ιέεη: «Δίκαζηε έηνηκνη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηνπο θνχξλνπο...

8 ζα θάλνπκε ιακπηήξεο απφ ην δέξκα ηνπο» Ζ δίθε νξίζηεθε γηα ηηο 16 επηέκβξε ηηο 3 επηεκβξίνπ, ν δηθαζηήο απέξξηςε αγσγή πνπ αζθήζεθε απφ κέιε ηεο ΥΑ θαηά ηνπ άββα Μηραήι-Μάηζα, γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ Δπαλαζηαηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο (EEK) θαη Κσλζηαληίλνπ Μνπηδνχξε, πξψελ πξχηαλε ηνπ Πνιπηερλείνπ Αζελψλ, γηα «ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, ππνθίλεζε ηεο βίαο θαη ηεο εκθχιηαο δηακάρεο θαη δηαηάξαμε ηεο εηξήλεο. -ηηο 11 Ηνπλίνπ, ζην πιαίζην ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα, ν πξσζππνπξγφο αλαθνίλσζε ην θιείζηκν ηνπ θξαηηθνχ ξαδηνηειενπηηθνχ θνξέα Ραδηνθσλίαο θαη Σειεφξαζεο (ΔΡΣ), θαη ηελ απφιπζε πεξίπνπ εξγαδφκελσλ. Σνπηθνί πνιηηηθνί, δεκνζηνγξάθνη, θαη εθπξφζσπνη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο δηθαησκάησλ, φπσο AI θαη ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζε ηνπο ζην μαθληθφ θιείζηκν. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΡΣ ζηε ζπλέρεηα αλέιαβε ηελ έδξα ηνπ ζηαζκνχ θαη ζπλέρηζε λα κεηαδίδεη, κε βνήζεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ραδηνθσλίαο θαη Σειεφξαζεο. Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έθξηλε φηη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΡΣ ήηαλ ζην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θξάηνπο, αιιά ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκφζηεο κεηαδφζεηο φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. - Σνλ επηέκβξην πεξίπνπ 30 άγλσζηνη έθαλαλ βαλδαιηζκνχο ζηα γξαθεία ηεο εθεκεξίδαο Πξψην Θέκα. ην ρψξν δηαζθνξπίζηεθαλ θπιιάδηα κε ζπλζήκαηα: «Κξάηνο, ΜΜΔ, θαη λεν-ναδί: φια ηα θαζάξκαηα δνπιεχνπλ καδί! Οξγή γηα ηνλ Παχιν Φχζζα». ΜΜΔ αλέθεξαλ φηη νη βαλδαιηζκνί ζηα γξαθεία ηεο εθεκεξίδαο έγηλαλ ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο ηεο ζηελ ΥΑ θαη γηα ηε δεκνζίεπζε κηαο θσηνγξαθίαο ηνπ δνινθνλεκέλνπ ξάπεξ Παχινο Φχζζα. -Σνλ επηέκβξην ε ΥΑ θαηέζεζε θαηαγγειία ελαληίνλ πνιηηηθψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, εμχβξηζε θαη ππνθίλεζε ζε βία ελαληίνλ ηνπ θφκκαηφο ηνπο κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Φχζζα. Γχν δεκνζηνγξάθνη ηεο εθεκεξίδαο ΔΘΝΟ αλέθεξαλ φηη έιαβαλ απεηιεηηθά ηειεθσλήκαηα, αθνχ δεκνζίεπζαλ ζπλεληεχμεηο κε πξψελ κέιε ηεο ΥΑ. -ηηο 27 Ννεκβξίνπ, ην εθεηείν αζψσζε ηνλ Έιιελα δεκνζηνγξάθν θαη εθδφηε θαηεγνξνχκελν γηα παξαβίαζε πξνζσπηθψλ λφκσλ πεξί ηδησηηθήο δσήο γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο "ιίζηαο Lagarde" κε πάλσ απφ ππνηηζέκελνπο θνξνθπγάδεο κε ειβεηηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. - ηηο 9 Γεθεκβξίνπ, ππνζηεξηθηέο ηεο ΥΑ επηηέζεθαλ ζε δεκνζηνγξάθν θαη ρεηξηζηή θάκεξαο πνπ θάιππηαλ εθδήισζε ηεο ΥΑ ζην Νέν Ζξάθιεην, έλα βφξεην πξνάζηην ηεο Αζήλαο. Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γεκνζηνγξάθσλ, ε

9 Δπξσπατθή Οκνζπνλδία ησλ Γεκνζηνγξάθσλ, θαζψο θαη ε Έλσζε Γεκνζηνγξάθσλ ηεο Αζήλαο θαηαδίθαζαλ ηελ επίζεζε θαη εμέθξαζαλ αλεζπρία γηα ην φηη νη αζηπλνκηθνί πνπ ήηαλ παξφληεο δελ ζηακαηήζαλ ην πεξηζηαηηθφ. Ειεπζεξία ζην δηαδύθηην -Σνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ε αζηπλνκία πνπ αζρνιείηαη κε ην έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν ζπλέιαβε έλα 27ρξνλν θαηεγνξψληαο ηνλ γηα «θαθφβνπιε βιαζθεκία θαη πξνζβνιή ζξεζθείαο» γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζειίδαο ζην Facebook κε φλνκα πνπ πξνζνκνηάδεη κε εθείλν ελφο ζξπιηθνχ κνλαρνχ ηνπ Αγίνπ Όξνπο. Αθαδεκαηθή ειεπζεξία θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο -Σνλ Μάην δηεπζπληήο ζρνιείνπ δελ επέηξεςε ζε κηα δαζθάια κνπζηθήο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα δηάζεκν ειιεληθφ ηξαγνχδη απφ ην 1960 ζηελ ηάμε ηεο, ζεσξψληαο φηη δξα αληεζληθά. - Ζ εκεξνκελία ηεο δίθεο έρεη νξηζηεί ζην ηέινο ηνπ έηνπο γηα ηελ ππφζεζε ηνπ 2012 πνπ αθνξά ζε θαηεγνξίεο βιαζθεκίαο ελαληίνλ ησλ εζνπνηψλ, ζθελνζέηε θαη παξαγσγνχ ηεο παξάζηαζεο Corpus Christi. Ο κεηξνπνιίηεο ηνπ Πεηξαηά θαη βνπιεπηέο ηεο ΥΑ (Παπάο, Μπνχθνπξαο, Ζιηφπνπινο, θαη Εεζηκφπνπινο) θαηέζεζαλ ηε κήλπζε γηα δήζελ πξνζβνιή ηεο Οξζφδνμεο ζξεζθείαο. Ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη -Σν χληαγκα θαη ε λνκνζεζία πξνβιέπνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ε θπβέξλεζε ζεβάζηεθε γεληθά απηφ ην δηθαίσκα. Σνλ Ηνχλην ν ππνπξγφο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ππέγξαςε έλα πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έθξηλε ζπληαγκαηηθφ, πεξηνξίδνληαο ( γηα ιηγφηεξα απφ 200 άηνκα) ην θιείζηκν ησλ δξφκσλ θαη ηε δηαθνπή ησλ εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο. -Παξφιν πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ε θπβέξλεζε ζπλέρηζε λα ηνπνζεηήζεη λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηα νλφκαηα ησλ ελψζεσλ ησλ ππεθφσλ πνπ απην-πξνζδηνξίδνληαη σο εζληθά Μαθεδφλεο ή Δλψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ φξν «ηνπξθηθή».

10 Ειεύζεξε θπθινθνξία θαη πξνζηαζία ησλ πξνζθύγσλ -Ο αλαπιεξσηήο πλήγνξνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλέθεξε φηη ην ζχζηεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο παξέκεηλε αλνξγάλσην, θαη δελ ππάξρεη βάζε δεδνκέλσλ ησλ θαηφρσλ αδεηψλ παξακνλήο. Ο ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ εθηηκνχζε φηη ηνλ Οθηψβξην ππήξραλ θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο θαη επηπιένλ εθθξεκείο αδεηνδνηήζεηο αλαλέσζεο. Ζ θπβέξλεζε άξρηζε λα εθδίδεη ζπληνκφηεξα άδεηεο παξακνλήο 10 εηψλ κε θφζηνο 900 ($ 1.215), κεηψλνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ αλαλεψζεσλ. Δπηπιένλ, ε απαζρφιεζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαλέσζε, ελψ εθηηκάηαη φηη λφκηκνη κεηαλάζηεο ζα ράζνπλ ή έρνπλ ράζεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπο, θαζψο θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα ηαμηδεχνπλ έμσ απφ ηελ Διιάδα γηα ηε κε εθπιήξσζε ηεο απαίηεζεο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ θέξεηαη λα έρεη εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αζηπλνκίαο, νη αξρέο δηεπθφιπλαλ ηελ απέιαζε ή ηελ εζεινληηθή επηζηξνθή κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο απφ Αχγνπζηνο Αχγνπζηνο Ο λφκνο πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε αζχινπ θαη ηεο αλζξσπηζηηθήο πξνζηαζίαο. Σν πξνεγνχκελν ζχζηεκα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ ζεσξήζεθε σο αλεπαξθέο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία λα επηβιέπεη ην ζχζηεκα. ηηο 7 Ηνπλίνπ, κεηά απφ κηα δηεηή θαζπζηέξεζε, ε θπβέξλεζε θαζηέξσζε έλα λέν ζψκα απηφλνκν, επαλδξσκέλεο ππεξεζίαο αζχινπ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Σν λέν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην παιηφ ζχζηεκα, κε πξφζεζε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο ηε ζηηγκή πνπ ε ΔΛΑ θαηαγξάθεη αλεθηέιεζηεο πεξηπηψζεηο. Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο ππεξεζίαο αζχινπ, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δεηνχλ άζπιν ζέηεη εηδηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αζχινπ ηεο ρψξαο. Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, νη αηηνχληεο άζπιν ήηαλ αηηήζεηο ζε πξψην βαζκφ θαη πξνζθπγέο ζην δεχηεξν επίπεδν ηεο εμέηαζεο. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ππήξραλ απνξξίςεηο, θαη κφλν 471 ζεηηθέο απνθάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα, ηνπ αλζξσπηζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο. Ζ Ννκνζεζία γηα ην άζπιν (2011) απαηηεί ηε ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ αηηήζεσλ αζχινπ εληφο ηξηψλ κελψλ θαη ην αξγφηεξν ζε ζε έμη κήλεο. Ωζηφζν, νη αξρέο δελ ηήξεζαλ ηηο πξνζεζκίεο ζην

11 πιαίζην ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζπλερίζηεθαλ. -Απφ 7 Ηνπλ-29 Ννέκ, ε λέα ππεξεζία αζχινπ θαηέγξαςε λέεο αηηήζεηο αζχινπ θαη εμέδσζε απνθάζεηο ζε πξψην βαζκφ. ε 149 αηηνχληεο άζπιν ρνξεγήζεθε πξνζθπγηθφ θαζεζηψο, ελψ 64 έιαβαλ επηθνπξηθή πξνζηαζία. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο απφθαζεο, ν αηηψλ κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ αξρή πξνζθπγψλ θαη κπνξεί λα θξαηνχληαη, αιιά δελ απειαχλνληαη. Σν ίδην δηάζηεκα ππνβιήζεθαλ 803 πξνζθπγέο θαη εθδφζεθαλ 462 απνθάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 442 ήηαλ αξλεηηθέο θαη 20 ήηαλ ζεηηθέο, ρνξήγεζε πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ ζε 14 πεξηπηψζεηο θαη επηθνπξηθή πξνζηαζία ζε έμη πεξηπηψζεηο. Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αζχινπ, ε UNHCR, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ε Οκάδα Δξγαζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Απζαίξεηε Κξάηεζε, ν αλαπιεξσηήο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο, θαη νη ΓΥ εμέθξαζαλ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ ρψξα πξνβιεκαηηθή πνιηηηθή θαη ηηο πξαθηηθέο ρνξήγεζεο αζχινπ. Δηδηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ ζνβαξά εκπφδηα γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ, ιφγσ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ θαη κε ιεηηνπξγηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ. Απαξάδεθηε δηαβίσζε θαη καθξνρξφληα θξάηεζε αηηνχλησλ άζπιν. Έιιεηςε κφληκσλ θέληξσλ ππνδνρήο θαη ρξήζε ad hoc εγθαηαζηάζεσλ. Τπαλάπηπθηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο γηα ηνπο πξφζθπγεο. Αλεπαξθήο παξνρή ζπκβνπιψλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν. Έιιεηςε θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαη ειιηπήο δηεξκελεία θαη λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν, ηδίσο ζηα ζεκεία εηζφδνπ. -ηελ έθζεζή ηνπ ηνλ Αχγνπζην, ν Αλαπιεξσηήο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ επαλέιαβε πξνεγνχκελεο δειψζεηο ηνπ, ηνλίδνληαο πξνβιεκαηηθή πξφζβαζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζηε δηαδηθαζία αζχινπ θαη ην γεγνλφο φηη πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο ππεξεζίαο αζχινπ, νη αζηπλνκηθνί, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δελ θαηαρσξνχλ ηηο αηηήζεηο αζχινπ. ηελ ίδηα έθζεζε, ν αλαπιεξσηήο πλήγνξνο εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ παξαηεηακέλε θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζε αθαηάιιειεο θαη αθαηάιιειεο ζπλζήθεο, δειψλνληαο φηη ε αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ ηεο ρψξαο, φζνλ αθνξά ηε δηάθξηζε κεηαμχ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ελψ επεζήκαηλε φηη ε θξάηεζε ηνπ απηή ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη έσο θαη 18 κήλεο.

12 -Σνπηθέο θαη δηεζλείο ΜΚΟ επέθξηλαλ ηηο επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο θαηά ησλ κεηαλαζηψλ γηα ην φηη βαζίδνληαλ ζηε θπζηθή ηνπο εκθάληζε. Οη επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο, κε ηελ θσδηθή νλνκαζία Ξέληνο Εεπο, πνπ μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 ζπλερίζηεθε θαζ 'φιε ηε ρξνληά. πιιακβάλνληαη άηνκα θαη ηνπνζεηνχληαη ζε θξαηεηήξηα ζε ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνχ, ρσξίο θακία εμέηαζε γηα λα δηαθξίλεηαη πνηά άηνκα ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία δήισζε ηνλ Ηνχιην φηη, ελψ αλαγλσξίδεη ην πξφβιεκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ε ρψξα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ. Πξνζέζεζε φηη ε θπβέξλεζε δελ πξέπεη λα απειαχλεη πξφζθπγεο απφ εκπφιεκεο δψλεο ζε ρψξεο φπνπ ε δσή ηνπο ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε θίλδπλν θαη ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ηελ πξψηε θέληξσλ ππνδνρήο θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο αζχινπ ζε φιε ηε ρψξα. Ζ ρψξα πξνζρσξήζεη ζηε ζπκθσλία ηνπ Γνπβιίλνπ ΗΗ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ επηζηξνθή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ πξψηε ρψξα εηζφδνπ ζηελ ΔΔ. - Ζ θπβέξλεζε πξνζέθεξε κφλν πεξηνξηζκέλε πξνζηαζία θαηά ηεο απέιαζεο ή επηζηξνθήο ησλ πξνζθχγσλ ζε ρψξεο φπνπ ε δσή ή ε ειεπζεξία ηνπο απεηιείηαη ιφγσ ηεο θπιήο, ηεο ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. - Σνλ Αχγνπζην, ην ΔΓΑΓ έθξηλε φηη ε θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν γηα δχν εβδνκάδεο ζε πνιιά αζηπλνκηθά ηκήκαηα ζπληζηνχζε ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε, αζπκβίβαζηε κε ην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο θξαηνχλ αζπλφδεπηα αλήιηθα καδί κε ελήιηθεο ζηα θέληξα θξάηεζεο ζε εμεπηειηζηηθέο, απάλζξσπεο θαη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία, νη 400 ζέζεηο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο ζε ελλέα θέληξα ζηελ Διιάδα, - θακία απφ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα θηινμελεί παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ - ήηαλ αλεπαξθή γηα λα θηινμελήζνπλ ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο νη νπνίνη θηάλνπλ ζηε ρψξα θάζε ρξφλν. Σα αζπλφδεπηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ δελ ήηαλ πάληα θαηαρσξεκέλα ζσζηά, δελ είραλ αζθαιή θαηαιχκαηα ή θεδεκφλεο, θαη ήηαλ επάισηα ζηελ έιιεηςε ζηέγεο θαη εξγαζίαο θαη ζηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Δπηπιένλ, γηα γξαθεηνθξαηηθνχο ιφγνπο, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν γηα ηνπο Πξφζθπγεο γηα ηα θέληξα ππνδνρήο γηα αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαζπζηέξεζε γηα κήλεο, κε απνηέιεζκα έλα θελφ ρξεκαηνδφηεζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη εγθαηαζηάζεηο, φπσο ην θέληξν ππνδνρήο ηεο Αγηάζνπ, ζην λεζί ηεο Λέζβνπ ιεηηνπξγεί πξνζσξηλά κε ζρεδφλ θαζφινπ πξνζσπηθφ, ελψ άιια θέληξα έρνπλ ζπξξηθλσζεί ή δηαθφςεη πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία.

13 -ηηο 24 Οθησβξίνπ, ην ΔΓΑΓ έθξηλε φηη ε ρψξα παξαβίαζε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζε ηαρεία εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο θξάηεζεο, ζηελ πεξίπησζε ελφο Αθγαλνχ αλειίθνπ ζπλειήθζε ην 2011 γηα παξάλνκε είζνδν ζηε ρψξα. Σν δηθαζηήξην απέξξηςε ηελ πξνζθπγή θαη ηελ αληίζεζή ηνπ κε ηελ θξάηεζε καδί κε ελήιηθεο θαη εμέδσζε εληνιή γηα ηε ζπλέρηζε ηεο θξάηεζήο ηνπ. -Σν γξαθείν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Διιάδα εμέθξαζε ζνβαξή αλεζπρία γηα αλαθνξέο φηη έλαο 26ρξνλνο Σνχξθνο ππήθννο είρε απαρζεί ζηελ Αζήλα θαη βίαηα επαλαπαηξίζηεθε ζηηο 5 Μαΐνπ. Με κηα δεκφζηα δήισζε, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηζρπξίζηεθε φηη ην άηνκν είρε επαλεηιεκκέλα πξνζπαζήζεη λα θάλεη αίηεζε γηα άζπιν ζηε ρψξα, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΜΚΟ, αιιά ην παιηφ ζχζηεκα ππεξεζίαο αζχινπ δελ είρε θαηαρσξήζεη ηελ αίηεζή ηνπ. Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία θάιεζε ηηο αξρέο λα εξεπλήζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο απαγσγήο θαη λα ιάβνπλ απνθαζηζηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζηε δηαδηθαζία αζχινπ. - ηελ έθζεζή ηεο ηνπ Ηνπιίνπ 4, ε UNHCR ραηξέηηζε ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ θέληξνπ ππνδνρήο ζηνλ Έβξν, αιιά αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ έιιεηςε επαξθψλ ζέζεσλ γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη αξρέο ηθαλνπνηήζαί κφλν ην 56 % ησλ αηηήζεσλ θαηαθχγην ην Ζ UNHCR επεζήκαλε επίζεο ηελ έιιεηςε ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ θέληξσλ θαη ηε κε ζπζηεκαηηθή ζεζκηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, πνπ επεξέαζε ηελ πνηφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο εμέδσζε εγθχθιην ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 αλαθέξεη φηη νη εξγνδφηεο πξέπεη πξψηα λα επηδηψμνπλ έιιελεο θαη επξσπαίνπο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ πξφζιεςε ησλ αηηνχλησλ άζπιν. -ε μερσξηζηέο επηζθέςεηο ζε θέληξα θξάηεζεο ζηελ Αζήλα θαη ηελ Κφξηλζν φιν ην ρξφλν, ησλ Βνεζψλ πλεγφξσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ, θαη ΜΚΟ αλέθεξαλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, επαξθή θαη ζξεπηηθή ηξνθή, πξντφληα πγηεηλήο, δεζηφ λεξφ, ζέξκαλζε θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. Δηαθζνξά θαη έιιεηςε δηαθάλεηαο -Ο λφκνο πξνβιέπεη πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηελ θξαηηθή δηαθζνξά. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζπλέρηζαλ λα εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην πςειφ επίπεδν ηεο επίζεκεο δηαθζνξάο. Ζ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα

14 ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ θαλνληζκψλ παξέκεηλε ππνηνληθή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε θπβέξλεζε μεθίλεζε δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφιπζε δηεθζαξκέλσλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ. Ζ θπβέξλεζε δεκηνχξγεζε επίζεο έλα απζηεξφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ πξνβιέπεη απζηεξφηεξεο πνηλέο γηα ηνπο δηεθζαξκέλνπο αμησκαηνχρνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο θνξνθπγάδεο. Σνλ Ηαλνπάξην, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εμέδσζε Δζληθφ ρέδην θαηά ηεο Γηαθζνξάο δξάζεο. Σνλ Μάην, ε θπβέξλεζε δηφξηζε έλαλ πξψελ Αλψηαην εηζαγγειέα σο εζληθφ ζπληνληζηή θαηά ηεο δηαθζνξάο. Ζ θπβέξλεζε αχμεζε επίζεο ειέγρνπο επηζεψξεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο. Σνλ Αχγνπζην θνηλνβνχιην ςήθηζε έλα λέν λφκν πνπ επηηξέπεη ηηο επηζεσξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ, ηηο επίζεκεο αξγίεο, θαζψο θαη βξαδηέο. -Μηα εηδηθή θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή έξεπλαο ζπλέζηεζε ην θαηεγνξεηήξην ηνπ πξψελ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ θαθή δηαρείξηζε ιίζηαο κε πεξηζζφηεξνπο απφ Έιιελεο κε ειβεηηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. ηηο 15 Ηνπιίνπ, ην θνηλνβνχιην απνθάζηζε φηη ν πξψελ ζα πξέπεη λα δηθαζηεί γηα θαηάρξεζε εκπηζηνζχλεο, παξαπνίεζε επίζεκνπ εγγξάθνπ θαη παξάβαζε θαζήθνληνο. Σνλ Οθηψβξην ν πξψελ ππνπξγφο άκπλαο, καδί κε 16 απφ 18 ζπγθαηεγνξνπκέλνπο, θξίζεθε έλνρνο γηα μέπιπκα ρξήκαηνο. Σν δηθαζηήξην ηνλ θαηαδίθαζε ζε 20 ρξφληα θπιάθηζε γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη θπιάθηζε νθηψ εηψλ γηα ηελ ππνβνιή ςεπδψλ δειψζεσλ εηζνδήκαηνο, δηέηαμε ηελ θαηάζρεζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ζηελ Αζήλα, θαη επέβαιε ($ ) πξφζηηκν. -Φνξνδηαθπγή ήηαλ δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Μηα εηδηθή κνλάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηεμάγεη αξθεηέο έξεπλεο γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ηδίσο εθείλεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη θξαηηθνχο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη γηα ηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη αλέθεξε θάπνηεο επηηπρίεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αξθεηέο πεγέο ζπλέρηζαλ λα ηζρπξίδνληαη ζπλελνρή ησλ θνξνινγηθψλ ππαιιήισλ ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηδηψηεο θαη εηαηξείεο ζε αληάιιαγκα γηα δσξνδνθίεο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο απηνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν Σχπνο αλέθεξε φηη νη αξρέο ζπλέιαβαλ ηέζζεξηο ππαιιήινπο ηνπ ΓΟΔ γηα εθβηαζκφ θαη ηελ θαηεγνξία ηεο δσξνδνθίαο. ηηο 10 Οθησβξίνπ, νη αξρέο ζπλέιαβαλ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Γ.Ο.Τ. Αζελψλ γηα ηελ απνδνρή δσξνδνθίαο. ηηο 11 Οθησβξίνπ, ζηε

15 Θεζζαινλίθε ην Πνηληθφ Δθεηείν θαηαδίθαζε έλαλ πξψελ εθνξηαθφ ζε θπιάθηζε πέληε εηψλ γηα θαηάρξεζε ( δνιαξίσλ) απφ παξάλνκεο επηζηξνθέο θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Σνλ Γεθέκβξην, κεηά απφ έξεπλα ησλ δειψζεσλ εηζνδήκαηνο πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, 175 άηνκα θέξεηαη λα θαινχληαη λα εκθαληζηνχλ ελψπηνλ εηζαγγειέα θαη ηνπ γεληθνχ επηζεσξεηή δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ ππνςία απάηεο ή / θαη ηεο δηαθζνξάο. Σν ππνπξγείν δηαπίζησζε ζε 35 απφ 93 εξγαδφκελνπο ζε θνξνινγηθφ ηκήκα λα έρνπλ παξαιείςεη παξέιεηςε λα δειψζνπλ αθξηβά απηνθίλεηα θαη ζπίηηα, ελψ άιινη 140 εξγαδφκελνη ηνπ ππνπξγείνπ είραλ εθαηνκκχξηα επξψ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην εμσηεξηθφ. Οη εθζέζεηο ηεο δηαθζνξάο ζηελ αζηπλνκία ζπλερίζηεθαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε ππεξεζία ηεο αζηπλνκίαο ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ δηεμήγαγε έξεπλεο θαη πήξε πνιιαπιά πεηζαξρηθά κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ απφιπζεο ελαληίνλ αζηπλνκηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο. Σα παξαπηψκαηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη θαηά θχξην ιφγν νη αζηπλνκηθνί είλαη ν εθβηαζκφο επηρεηξήζεσλ θαη ε απνδνρή δσξνδνθηψλ. Σνλ Ηνχιην ε αζηπλνκία εμάξζξσζε θχθισκα δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ ζηε Λάξηζα θαη ζπλέιαβε 12 άηνκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δχν αζηπλνκηθνί νη νπνίνη παξέκεηλαλ ππφ θξάηεζε ελ αλακνλή ηεο δίθεο. Κπβεξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηεξεύλεζε από ζεζκνύο θαη νξγαλώζεηο ησλ παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ -Μηα πνηθηιία απφ εγρψξηεο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γεληθά ιεηηνπξγεί ρσξίο πεξηνξηζκφ, εξεπλψληαο θαη δεκνζηεχνληαο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζρεηηθά κε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν Γξαθείν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε παξάζρεη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηνπο πνιίηεο λα αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν γξαθείν έρεη ιάβεη επαξθείο πφξνπο γηα λα εθηειεί δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ηδησηψλ θαη ησλ δεκφζησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ηελ πξνάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Ζ ΔΔΓΑ είλαη έλα απηφλνκν φξγαλν γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ ζπκβνπιεχεη ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο θπβέξλεζεο, ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα, ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, θαη αθαδεκατθνχο. Λφγσ ηεο αχμεζε ησλ

16 πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο βίαο, ε ΔΔΓΑ, καδί κε ηελ UNHCR θαη 33 ηνπηθέο ΜΚΟ, πνπ ηδξχζεθε ην Γίθηπν Καηαγξαθήο Ραηζηζηηθήο Βίαο ην Σν γξαθείν ηνπ δηακεζνιαβεηή ζπκκεηείρε σο παξαηεξεηήο. ηηο 24 Απξηιίνπ, ην δίθηπν αλέθεξε ηα επξήκαηα ηεο γηα ην 2012, θαηαγξάθνληαο 154 θξνχζκαηα ξαηζηζηηθήο βίαο ελαληίνλ θπξίσο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, 107 απφ ηηο νπνία έιαβαλ ρψξα ζηελ Αζήλα. Σν δίθηπν ζεκεηψλεη φηη ν αξηζκφο ήηαλ πηζαλά πςειφηεξεο ιφγσ παξάλνκνπ θαζεζηψηνο ησλ ζπκάησλ θαη ηνπ θφβνπ ηεο αλαθνξάο ζπκβάλησλ. Καηά ηνπο πξψηνπο νθηψ κήλεο ηνπ έηνπο, ην δίθηπν θαηέγξαςε 104 πεξηζηαηηθά. Σν δίθηπν πξνζθέξεη ιεπηνκεξείο ζπζηάζεηο πξνο ηελ θπβέξλεζε. Δηαθξίζεηο, θνηλσληθέο παξαβηάζεηο θαη εκπνξία αλζξώπσλ - Ο βηαζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπδπγηθνχ βηαζκνχ, είλαη έλα έγθιεκα. Πνζνζηά θαηαδίθεο γηα βηαζκφ είλαη ρακειά γηα ηνπο παξαβάηεο ζηελ πξψηε πξάμε, αιιά νη πνηλέο ήηαλ βαξπέο γηα ηνπο ππφηξνπνπο. χκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηεο αζηπλνκίαο, αλαθέξζεθαλ 64 βηαζκνί θαηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ έηνπο. Ηαηξηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκεο ζηα ζχκαηα βηαζκνχ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Ζ αζηπλνκία θαηέγξαςε 167 βηαζκνχο ή απφπεηξεο βηαζκνχ πεξηπηψζεηο ην 2012, ζε ζχγθξηζε κε 172 ην ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηψμεηο, θαηαδίθεο θαη πνηλέο θπιάθηζεο γηα βηαζκφ θαη εγρψξησλ εγθιεκάησλ βίαο δελ ήηαλ δηαζέζηκα. Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπδπγηθήο θαθνπνίεζεο, ζπλέρηζε λα είλαη έλα πξφβιεκα. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (ΓΓΗΦ), κηα αλεμάξηεηε ππεξεζία ηεο θπβέξλεζεο, αλέθεξε φηη ε ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη ζπρλή. Ζ ΓΓΗΦ αλαπηχζζεη πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο ε ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπκάησλ λα αλαθέξνπλ ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πξνο ηα ζχκαηα. Μηα πξσηνβνπιία πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο ΔΔ ρξεκαηνδφηεζε ηελ δεκηνπξγία 19 θαηαθπγίσλ γηα ηα ζχκαηα ηεο βίαο θαη ηε δεκηνπξγία 25 ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θέληξα ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο. Ζ ΓΓΗΦ επέβιεςε 14 μερσξηζηέο θέληξσλ παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζηήξημεο ζηελ έδξα ηεο θάζε πεξηνρήο πνπ δηέπνπλ θαη ρξεκαηνδφηεζε ηελ αλαβάζκηζε ησλ δχν θαηαθχγηα γηα θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο ζηελ Αζήλα θαη

17 ηε Θεζζαινλίθε κε ην Δζληθφ Κέληξν Αιιειεγγχεο.ηηο 9 Ηνπιίνπ, ε ΓΓΗΦ αλαθνίλσζε φηη ε θσδηθνπνίεζε ησλ 317 ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ νινθιεξψζεθε. Ο λφκνο πξνβιέπεη ηε δίσμε φισλ ησλ εγθιεκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ρσξίο ηελ αλάγθε γηα έλα ζχκα λα ππνβάιεη κήλπζε. Κπξψζεηο θπκαίλνληαη απφ δχν έσο 10 ρξφληα θπιάθηζεο, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ εγθιήκαηνο. Ζ ΓΓΗΦ εθηηκάεη φηη κφλν ην 6 έσο 10 ηνηο εθαηφ ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ αζηπλνκία, θαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ θαηαγγειηψλ απηψλ πήγε ζε δίθε. Ζ ΓΓΗΦ αλέθεξε φηη ε εηδηθή ηειεθσληθή γξακκή SOS γηα γπλαίθεο ζχκαηα βίαο έιαβε θιήζεηο απφ Μάξηην Ννέκβξην χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αζηπλνκίαο παξνπζίαζε ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο, Νενιαίαο θαη Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ, ππήξρε έλα 54 % αχμεζε ζε πεξηπηψζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ην 2011 θαη επί πιένλ αχμεζε 22 % ην Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ ήηαλ γπλαίθεο. Γέθα γπλαίθεο ζθνηψζεθαλ ζε πεξηζηαηηθά ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ην 2011, πέληε ην 2012, θαη νθηψ θαηά ηνπο πξψηνπο 11 κήλεο ηνπ έηνπο. - Ο λφκνο απαγνξεχεη ηελ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη πξνβιέπεη θπξψζεηο, πνπ θπκαίλνληαη απφ δχν κήλεο έσο πέληε ρξφληα ζηε θπιαθή. χκθσλα κε ηνλ αλαπιεξσηή πλήγνξνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε πεξηπηψζεηο ην 2012 παξέκεηλε ιηγφηεξν δεκνζηνπνηεκέλεο ιφγσ ηνπ θφβνπ ησλ ζπκάησλ λα ράζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο. Αμηφπηζηεο αλαθνξέο ηζρπξίδνληαη φηη, ελψ ην θαηλφκελν είλαη δηαδεδνκέλν, νη ζπλαδέιθνη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απνζαξξχλνπλ ηηο γπλαίθεο απφ ππνβνιή παξαπφλσλ θαη κελχζεηο. Ο Αλαπιεξσηήο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαηήγγεηιε φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο πεξηπηψζεηο ήηαλ δχζθνιε, δεδνκέλνπ φηη ππήξρε ζπρλά έιιεηςε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη καξηπξηψλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο. - Ζ θπβέξλεζε αλαγλσξίδεη ηε ζαξία σο ην δίθαην πνπ δηέπεη νηθνγελεηαθά θαη αζηηθά ζέκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε, κε ηνπηθά δηθαζηήξηα δίθε ζπζηεκαηηθά ηελ θχξσζε ησλ απνθάζεσλ ησλ κνπθηήδσλ. Μνπζνπικάλεο ζηε Θξάθε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα ππφθεηληαη ζε λφκν ηεο ζαξία, φπσο εξκελεχεηαη απφ ηνπο επίζεκνπο κνπθηήδεο. χκθσλα κε ηελ αλεμάξηεηε εκπεηξνγλψκνλα ηνπ ΟΖΔ γηα δεηήκαηα κεηνλνηήησλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ ηεο αξία ήζαλ θαηψηεξα απφ απηά ησλ αλδξψλ. Ο αλεμάξηεηνο εκπεηξνγλψκνλαο ηνπ ΟΖΔ γηα ζέκαηα κεηνλνηήησλ ζεκεησζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν λφκνο ηεο αξίαο ππνβάιιεηαη κνπζνπικάλεο

18 γπλαίθεο ελψ είλαη αζπκβίβαζηνο κε ην ζχληαγκα, ηε λνκνζεζία θαη ηα δηεζλή πξφηππα. Έρεη ζεκεησζεί επίζεο φηη νη κνπζνπικάλεο θαη νη γπλαηθεο Ρφκα αληηκεηψπηζαλ ζνβαξέο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη σο εθ ηνχηνπ ππέζηεζαλ δπζαλάινγα πςειά επίπεδα αλαιθαβεηηζκνχ θαη αλεξγίαο. Ζ θαηάζηαζε παξέκεηλε ακεηάβιεηε σο ην ηέινο ηνπ έηνπο. Σνλ Ννέκβξην ην Αλψηαην Γηθαζηήξην επέβαιε ηνλ λφκν ηεο ζαξίαο θαη απέξξηςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ ζε πεξίπησζε αθηλήησλ, πξνθαλψο κε βάζε ηε ζξεζθεία. Δλαο άλδξαο κνπζνπικάλνο πεζαίλνληαο είρε θάλεη κηα δεκφζηα δηαζήθε ζε πνιηηηθφ δηθαζηήξην αθήλνληαο φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηε ζχδπγφ ηνπ. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη, κε βάζε ηνλ λφκν ηεο ζαξίαο, ε αδειθή ηνπ ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη κέξνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζαλφληνο, παξά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Ζ ΔΔΓΑ ζπκβνχιεπζε ηελ θπβέξλεζε λα πεξηνξίζεη ηηο εμνπζίεο ησλ κνπθηήδσλ ζηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη λα ζηακαηήζεη λα αλαγλσξίδεη ηελ ζαξία, δηφηη πεξηνξίδεη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Μνπζνπικάλεο αθηηβίζηξηεο ηζρπξίζηεθαλ φηη, δεδνκέλνπ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κνπζνπικάλσλ γπλαηθψλ ζηε Θξάθε παληξεχνληαη βάζεη ηεο ζαξίαο, είλαη ππνρξεσκέλεο λα απνθηήζνπλ ζπγθαηάζεζε ηνπ κνπθηή γηα λα πάξνπλ δηαδχγην. ην κέηξν πνπ νη απνθάζεηο απηέο πξνήιζαλ απφ ηηο εξκελείεο ηεο ζαξία πνπ δελ ππάξρνπλ ζε γξαπηή κνξθή, δελ κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ έθεζε. Σα κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ησλ αζηηθψλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο. -Ο λφκνο πξνβιέπεη ηελ ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔ, ην 2010, ππήξρε έλα 22 % ράζκα κεηαμχ ησλ κηζζψλ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηε ρψξα ππέξ ησλ αλδξψλ. - Ηζαγέλεηα πξνέξρεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαηά ηε γέλλεζε. Έλα κφλν γνλέα κπνξεί λα πξνζδψζεη ηελ ηζαγέλεηα ζε έλα παηδί. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ην 2012 ππήξραλ γελλήζεηο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ απφ Διιελίδεο. Οη γνλείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εγγξάθνπλ ηα λενγλά ηνπο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηε γέλλεζε. Ο λφκνο επηηξέπεη ηελ θαζπζηεξεκέλε θαηαρψξεζε ησλ γελλήζεσλ, αιιά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ. Γηα ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ γελλεζεί ζε ηδησηηθέο ή δεκφζηεο θιηληθέο ή λνζνθνκεία, νη γνλείο ζα κπνξνχζαλ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηελ ππνβνιή γξαπηψλ δειψζεσλ απφ δχν κάξηπξεο επηβεβαηψλνπλ θαηαγσγή ηνπο.

19 -ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έθξηλε φηη ν λφκνο ηεο ηζαγέλεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε αλήιηθα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηε ρψξα ή ζην εμσηεξηθφ ήηαλ αληηζπληαγκαηηθφο. Ο λφκνο ρνξήγεζε δηθαηψκαηα ηζαγέλεηαο ζε αιινδαπνχο παηδηά πνπ γελληνχληαη ζηελ Διιάδα, ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ δήζεη λφκηκα θαη κφληκα ζηε ρψξα επί πέληε έηε. Σα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ απφ γνλείο πνπ είραλ δήζεη λφκηκα θαη κφληκα ζηε ρψξα γηα πέληε ρξφληα έγηλαλ πνιίηεο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (έμη έηε). Οη αιινδαπνί πνπ θζάλνπλ ζηε ρψξα κεηά ν λφκνο ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2010, έπξεπε λα πιεξνχλ κηα λνκηθή απαίηεζε παξακνλήο επηά εηψλ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ ηζαγέλεηα, ε νπνία, καδί κε ηηο δηαδηθαζηηθέο θαζπζηεξήζεηο, ζα κπνξνχζε λα ηεληψζεη ηελ πεξίνδν αλακνλήο ζε κηα δεθαεηία. Ζ θαηάξγεζε ηνπ Νφκνπ έγηλε θαη κέρξη ηψξα δελ έρεη ππάξμεη λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2012, ν ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ δηέηαμε ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο λα αλαζηείινπλ ηελ επεμεξγαζία φισλ ησλ αηηήζεσλ ηζαγέλεηαο απφ κεηαλάζηεο θαη γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ λέσλ πνιηηψλ ζηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα. Ο Πξσζππνπξγφο Αληψλεο ακαξάο δήηεζε ηελ άκεζε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ ηδ. ε απάληεζε, ν δήκαξρνο ηεο Αζήλαο θαη άιινη έμη δήκαξρνη αλαθνίλσζαλ φηη έσο φηνπ ε απφθαζε θαηαρσξεζεί επίζεκα ζα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ηε λνκνζεζία πνπ ππάξρεη. Ο Γηακεζνιαβεηήο εμέθξαζε επίζεο ηελ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή, αλαθέξνληαο φηη νη λφκνη πξέπεη λα ηεξνχληαη έσο φηνπ αληηθαηαζηαζνχλ, θαη φηη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηα νπνία νη αηηήζεηο είραλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. Σνλ Ηνχιην έπεηηα απφ δηακεζνιάβεζε ηνπ δηακεζνιαβεηή, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ απνδέρζεθε φιεο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηζαγέλεηαο κέρξη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Νφκνπ. -Σα παηδηά Ρνκά ζπλέρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε κε ρσξηζηέο ηάμεηο, ζρνιεία κφλν γηα Ρνκά, θαζψο θαη ε έιιεηςε κεηαθνξάο ζε θάπνηα ζρνιεία, εκπνδίδνληαο έηζη ηε ζπκκεηνρή ηνπο. -Ζ βία θαηά ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα ηνπ δξφκνπ θαη ηα παηδηά Ρνκά θαη κεηαλαζηψλ ρσξίο ραξηηά, παξακέλεη έλα πξφβιεκα. Ο λφκνο απαγνξεχεη ηε ζσκαηηθή ηηκσξία θαη θαθνκεηαρείξηζεο ησλ παηδηψλ, αιιά ε επηβνιή ήηαλ γεληθψο αλαπνηειεζκαηηθή. Οη λφκνη πξφλνηαο πξνβιέπνπλ πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο θαη πξφιεςεο γηα ηα θαθνπνηεκέλα θαη παξακειεκέλα παηδηά, θαζψο θαη ελαιιαθηηθή θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο ή ζεζκηθή ηνπνζέηεζε γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ απηφ. Ωζηφζν ηα Ηδξχκαηα θαη νη ΜΚΟ δηακαξηχξνληαη γηα ηηο αλεπαξθείο ζέζεηο γηα φια ηα παηδηά πνπ ρξεηάδνληαλ

20 ελαιιαθηηθή θξνληίδα. Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε δηαβξψλεη ζνβαξά ηνπο πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ησλ ηδξπκάησλ παηδηθήο πξνζηαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν Αλαπιεξσηήο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε αλέιαβε κηα εθζηξαηεία γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ-ζπκάησλ. ηηο 19 Ννεκβξίνπ, ε ΜΚΟ «Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» αλαθνίλσζε φηη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, έιαβε αλαθνξέο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, κηα αχμεζε 66 % ζε ζχγθξηζε κε ην Απφ απηά ηα 41 % αθνξνχζαλ ζε παηδηά θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ. Με επηζηνιή ηνπ ηνλ Μάην, πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ ππνπξγφ ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηε κεηαρείξηζε ησλ αλειίθσλ ζε θέληξα θξάηεζεο κεηαλαζηψλ θαη ηελ «απαξάδεθηε» πξαθηηθή ηεο καθξνρξφληαο θξάηεζεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. Κάιεζε λα θξαηνχληαη νη αλήιηθνη δηνηθεηηθά κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πξηλ απφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε εηδηθνχο μελψλεο ή ηελ επαλέλσζε κε ηνπο ζπγγελείο. Μεηά απφ κηα επίζθεςε ζην θέληξν θξάηεζεο ζηελ Ακπγδαιέδα, ν δηακεζνιαβεηήο παξαηήξεζε φηη θξαηνχληαη αζπλφδεπηνη αλειίθνη έσο ηέζζεξεηο κήλεο, ππφ ζπλζήθεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ή ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο αλειίθσλ. ηηο 23 Μαΐνπ, ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο γηα ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δήισζε ζε θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή φηη εθαηνληάδεο αλήιηθνη κεηαλάζηεο θξαηήζεθαλ ζηα αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα θαζψο νη αξρέο ήηαλ ζε ζέζε λα πιεξνχλ ιηγφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ αηηήζεσλ γηα δηακνλή ζε μελψλα. Σν 2012 κπνξνχζαλ λα θηινμελήζνπλ κφλν 385 απφ 822 αλήιηθνπο κεηαλάζηεο πνπ αλαδεηνχλ ζηέγε απφ ηελ πνιηηεία. Οη Αξρέο έζεζαλ νξηζκέλα απφ ηα ππφινηπα παηδηά, νξηζκέλα ειηθίαο κφιηο δέθα ρξνλψλ, ζε αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα έιιεηςε θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ ηχρε ησλ άιισλ ήηαλ άγλσζηε. χκθσλα κε ηελ UNICEF θαη ηηο ΜΚΟ, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, νη Ρνκά εθκεηαιιεχνληαη ηα παηδηά ηνπο αλαγθάδνληάο ηα λα δεηηαλεχνπλ ή λα πσινχλ κηθξναληηθείκελα ζηνπο δξφκνπο. Οη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πξφιεςε απηήο ηεο κνξθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ ήηαλ αλεπαξθήο. Μηα έθζεζε ηνπ Μαΐνπ 2013, απφ ηε UNICEF θαη ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, δήισζε φηη πάλσ απφ κηζφ εθαηνκκχξην θησρά ή θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλα παηδηά δνπλ ζηε ρψξα, κε απφ απηά λα δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε ζνβαξέο πιηθέο ζηεξήζεηο. ηελ έθζεζε ζεκεηψλεηαη φηη ε εγθιεκαηηθφηεηα απμήζεθε κεηαμχ αλειίθσλ ην θαηά 53%. Γηα

Γξαθείν Γεκνθξαηίαο, Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Απαζρόιεζεο

Γξαθείν Γεκνθξαηίαο, Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Απαζρόιεζεο Έθζεζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 2011: Διιάδα Γξαθείν Γεκνθξαηίαο, Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Απαζρόιεζεο ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Η Διιάδα είλαη ζπληαγκαηηθή δεκνθξαηία κε πνιπθνκκαηηθφ θνηλνβνχιην. ηηο 11

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα Ανθρώπινα Δικαιώμαηα 2008: Ελλάδα

Έκθεζη για ηα Ανθρώπινα Δικαιώμαηα 2008: Ελλάδα Έκθεζη για ηα Ανθρώπινα Δικαιώμαηα 2008: Ελλάδα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 25 Φεβρουαρίου 2009 Ζ Διιάδα είλαη ζπληαγκαηηθή δεκνθξαηία µε πνιπθνκκαηηθφ Κνηλνβνχιην θαη πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δκθεζη για ηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα 2009:Δλλάδα Γραθείο Γημοκραηίας, Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων και Απαζτόληζης 11 Μαρηίοσ, 2010

Δκθεζη για ηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα 2009:Δλλάδα Γραθείο Γημοκραηίας, Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων και Απαζτόληζης 11 Μαρηίοσ, 2010 Δκθεζη για ηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα 2009:Δλλάδα Γραθείο Γημοκραηίας, Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων και Απαζτόληζης 11 Μαρηίοσ, 2010 Ζ Διιάδα είλαη ζπληαγκαηηθή δεκνθξαηία κε πνιπθνκκαηηθφ Θνηλνβνχιην θαη πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014 Page 1 of 64 Η κειέηε εθπνλέζεθε απν ην Ιλζηηηνπ ην Γηεζλσ λ ρέζεσλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. (Ι.ΓΙ..) ηνπ Παληεήνπ Παλεπηζηέκηνπ Κνηλσληθσ λ θαη πγγξαθείο: Μαξία -Νηαληέιια Μαξνχδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γηεζλνχο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία Ελλάδα 1. Γεληθά Οη πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ εμειίρηεθαλ θαηά ηξφπν αλάινγν κε ηελ επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μέρξη ην 2001 ε λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΣΙΑ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΟΡΙΜΟ «Χο ςεπδήο θαηαγγειία παηδηθήο θαθνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΔΠΙ ΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014. Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ.

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014. Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Η κειέηε εθπνλέζεθε απν ην Ιλζηηηνπ ην Γηεζλσ λ ρέζεσλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. (Ι.ΓΙ..) ηνπ Παληεήνπ Παλεπηζηέκηνπ Κνηλσληθσ λ θαη πγγξαθείο: Μαξία -Νηαληέιια Μαξνχδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΑΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ: Δ ΣΜΗΜΑ: ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Επιβλέποσζα: Αγγελοπούλοσ Όλγα Σίηλος εργαζίας Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Γεκνθξαηίαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ Κάηεξγα

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα