PDF created with pdffactory Pro trial version

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Δρ. Γκίνης Δημήτριος Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Σαράντα Εκκλησιών 10 Ν. Σμύρνη ΤΚ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει τα προβλήματα στη διδασκαλία της Στατιστικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να συμβάλλει ουσιαστικά με τη διδακτική της πρόταση στην όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση στη διδασκαλίας της. Αυτή η νέα προσέγγιση ασχολείται με την προώθηση μιας αλλαγής στη φιλοσοφία της διδασκαλίας της Στατιστικής στην εκπαίδευση. Με τη μέθοδο αυτή μειώνουμε την έμφαση στη παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία εστιάζεται σε φόρμουλες, διαδικασίες σε βήματα και σε υπολογισμούς, για να μετατοπίσουμε τη προσοχή μας σε βασικές στατιστικές ιδέες που είναι παρούσες στη καθημερινή ζωή και στην πρακτική. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια ενσωμάτωσης στα Αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κατευθυνόμενων εργασιών για τη διδασκαλία της Στατιστικής που, όπως αποδεικνύει, είναι καθοριστικές για τη κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών της. ABSTRACT In this research 384 educators teaching in all classes of Elementary Schools have participated in a research on the educational approach of the concepts and methods of statistics that are taught in elementary school by ways of directed projects. With our educational intervention, which has designed and executed according to the most modern notions concerning the teaching of Mathematics- Statistics the results for the students are considerably improving. It is quite likely thus that the teaching method through directed projects is the most appropriate as far as student performance is concerned in the field of statistic concepts. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αυξανόμενος ρόλος της Στατιστικής σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του ανθρώπου και η εισαγωγή της στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δείχνουν την αναγκαιότητα για μεγαλύτερο ενδιαφέρον, 1

2 τόσο σε ότι αφορά τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της, όσο και στα συμπεράσματα που προέρχονται από τις ψυχολογικές και παιδαγωγικές έρευνες σχετικά με τις αντιλήψεις των ατόμων για τις στοχαστικές έννοιες.( Χατζηπαντελης Θ., Γκίνης Δ. 2001). Παρόλα αυτά είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι εκπαιδευτικοί και κατά συνέπεια οι μαθητές και των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί στη διδασκαλία της Στατιστικής, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και σε σχετικές έρευνες Βογιατζής Κ.(1996), Τζεκάκη Α. κ.α. (2000). Αυτό οφείλεται αφενός στο ότι οι περισσότεροι μαθηματικοί στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς θεωρούν τη Στατιστική ως μη κανονικά μαθηματικά, σοβαρά μαθηματικά.( Diendnoir J., Καφούση Σ. 2002), και αφετέρου στο ότι το μάθημα της Στατιστικής απαιτεί για τη διδασκαλία του ιδιαίτερη διδακτική και εννοιολογική προσέγγιση διαφορετική π.χ. από τη Γεωμετρία ή την Ανάλυση. Η διδασκαλία της Στατιστικής πρέπει να δομηθεί με ιδιαίτερες δραστηριότητες μάθησης.(χατζηπαντελής Θ, 2000, Γκινης Δ. 2003). Το παραπάνω γεγονός οδηγεί τη διδασκαλία της Στατιστικής σε περιθωριοποίηση, δηλαδή αν και οι έννοιες της Στατιστικής αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η απόδοση τους γίνεται με τρόπο ελλιπή, αποσπασματικό και έχει εντελώς περιθωριακό χαρακτήρα. Σε πολλές διεθνείς οργανώσεις π.χ. U.N.E.S.C.O, N.C.T.M. έχει εκφρασθεί ο προβληματισμός για την διδασκαλία και τη διδακτική της Στατιστικής. Οι εργασίες του 2 ου Διεθνούς συνεδρίου για την διδασκαλία και τη διδακτική της Στατιστικής κυκλοφόρησαν το 1994 από την U.N.E.S.C.O σε ένα τόμο με τίτλο «Η διδασκαλία της Στατιστικής». Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι η «Στατιστική δεν αποτελεί ένα σύνολο τεχνικών, είναι μία τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, ένας τρόπος αντίληψης που γνωρίζει μάλιστα την ύπαρξη της αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας της πληροφορίας και της συλλογής δεδομένων. Επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας». Στην έκθεση συνιστάται η διδασκαλία της Στατιστικής στα σχολικά μαθηματικά και ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται την Στατιστική με δεδομένα που έχουν συλλέξει οι ίδιοι οι μαθητές. Στην κατεύθυνση αυτή είναι φανερό ότι η διαθεματική προσέγγιση της Στατιστικής συνεισφέρει στην εκμάθηση και κατανόηση των εννοιών της Στατιστικής. 2

3 Το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της Στατιστικής έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια με δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών, εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών, καθώς και συναντήσεις των ειδικών σε διεθνή συνέδρια. Στο θεωρητικό μέρος κάνουμε σύντομη ανασκόπηση στη βιβλιογραφία σχετικά με τις νέες αντιλήψεις της διδακτικής της Στατιστικής. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ο Butler, R.S. (1998) σε ένα πρόσφατο άρθρο του με τίτλο: Η αποτυχία της εξαπλωμένης χρήσης της Στατιστικής τονίζει πως παρά τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που ολοκληρώνουν εισαγωγικά μαθήματα στατιστικής δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στατιστικές μεθόδους και όταν τις χρησιμοποιούν αυτό καταλήγει σε αποτυχία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο παραδοσιακά διδάσκεται η Στατιστική, δηλαδή στην επικέντρωση στον υπολογισμό, διαδικασίες, φόρμουλες και την διαμερισματοποιημένη γνώση. Η άποψή μας είναι ότι ένα εισαγωγικό μάθημα στατιστικής σε μαθητές δεν θα τους μετατρέψει σε στατιστικολόγους, αλλά μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τη στατιστική σκέψη, την οποία θα είναι ικανοί να την εφαρμόσουν σε πραγματικές καταστάσεις. Τα τελευταία χρόνια πολλοί ειδικοί στη διδακτική της Στατιστικής έχουν εμπλακεί στο κίνημα ανασχηματισμού της Στατιστικής εκπαίδευσης το οποίο στοχεύει στη διδασκαλία της εισαγωγικού μέρους της Στατιστικής. Ο Moore, D.S. (1997) αντιμετωπίζει τον ανασχηματισμό ως: 1. αλλαγές στο περιεχόμενο (περισσότερα δεδομένα αναλύσεων, λιγότερη πιθανότητα). 2. στη παιδαγωγική (λιγότερες διαλέξεις, περισσότερη ενεργητική μάθηση). 3. στη τεχνολογία (ανάλυση δεδομένων και εξομοιώσεις). Ο Hoaglin,D.S και ο Moore, D.S. (1992) προσέφεραν ένα σύνολο από αναγνώσματα για να ενημερώσουν τους δασκάλους στατιστικής για το νέο περιεχόμενο και τις νέες τεχνικές. Η Garfield, J (1995) προσέφερε μια ερευνητική προοπτική για το πώς και το γιατί μπορούν να αλλάξουν οι μέθοδοι διδασκαλίας και πολλοί στατιστικολόγοι έχουν προτείνει τρόπους να ενσωματώσουν την τεχνολογία στο εισαγωγικό μάθημα στατιστικής. Μία σημαντική πλευρά του κινήματος ανασχηματισμού είναι η επικέντρωση στις ιδέες στο συλλογισμό και τη σκέψη. Ο Snee, R.D (1990) όρισε τη στατιστική σκέψη ως διαδικασίες οι οποίες αναγνωρίζουν πως η μεταβλητότητα είναι ολόγυρά μας και παρούσα σε ότι κάνουμε. Η ιδέα αυτή φτάνει μέχρι 3

4 τους μαθητές των πρώτων τάξεων οι οποίοι πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η διαφορά υπάρχει παντού και η ικανότητά τους να αντιδρούν σε διαφορετικές καταστάσεις πρέπει να καθορίζεται τουλάχιστον μερικώς από αυτή την αναγνώριση. Οι Wild και Pfannkuch (1999) τονίζουν πως η στατιστική σκέψη είναι ένας όχι καθορισμένος ή κατανοητός όρος, ο οποίος προκαλεί μία ασαφή διαισθητική κατανόηση για το πώς οι στατιστικολόγοι σκέπτονται και λύνουν προβλήματα. Πιστεύουν πως κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά πώς να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη στατιστική σκέψη και πως η καλύτερη προσπάθεια των καθηγητών είναι να αναθέσουν εργασίες και να ελπίσουν πως αυτός ο τρόπος σκέψης θα αποδώσει. Ο Hogg, R.V. (1992) σκιαγράφησε τους στόχους μιας σειράς μαθημάτων σχεδιασμένης να αναπτύξει τη στατιστική σκέψη, όπου υπάρχει η επικέντρωση στη διαδικασία εκμάθησης. Πώς να ρωτάει κανείς τις κατάλληλες ερωτήσεις, πώς να συλλέγει αποτελεσματικά δεδομένα, πώς να συνοψίζει και να ερμηνεύει αυτές τις πληροφορίες και πώς να κατανοεί του περιορισμούς των στατιστικών συμπερασμάτων. Στις σειρές αυτών των μαθημάτων περιλαμβάνονται: Η έμφαση στα στοιχεία της στατιστικής σκέψης: 1. Η ανάγκη για δεδομένα 2. Η σημασία της παραγωγής δεδομένων 3. Η παρουσία παντού του ευμετάβλητου 4. Η καταμέτρηση και σχηματοποίηση του ευμετάβλητου Η ενσωμάτωση περισσοτέρων δεδομένων και ιδεών, λιγότερων συνταγών και όπου είναι δυνατόν αυτόματων υπολογισμών και γραφικών. Μια σειρά εισαγωγικών μαθημάτων πρέπει: 1. Να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα 2. Να δίνει έμφαση σε στατιστικές ιδέες, όπως πειραματικές έρευνες έναντι ερευνών που στηρίζονται στη παρατήρηση και έρευνες σε αντιπροσωπευτικό δείγμα έναντι απογραφών. 3. Να βασίζεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές παρά σε υπολογιστικές συνταγές 4. Να αποδίδει δευτερεύουσα σημασία σε φόρμουλες και διαδικασίες Ενεργητική μάθηση με τις παρακάτω στρατηγικές 1. Συζήτηση και λύση προβλημάτων ανά ομάδες 4

5 2. Ασκήσεις εργαστηρίου 3. Παρουσιάσεις με βάσει τα δεδομένα που έχουν παραχθεί από τους ίδιους τους μαθητές 4. Γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις 5. Εργασίες ομαδικές ή ατομικές. Τα επιθυμητά αποτελέσματα από μια σειρά μαθημάτων στη εισαγωγική στατιστική κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: a. Μάθηση: Κατανόηση από μέρους των μαθητών των εννοιών b. Επιμονή : Που οδηγεί τους μαθητές στο να χρησιμοποιούν την στατιστική γνώση και ικανότητα αφού ολοκληρώσουν τα μαθήματα. c. Συμπεριφορές και Πιστεύω: Όσον αφορά στην αξία και τη σημασία της στατιστικής Αν και το πιο κοινό και παραδοσιακό αποτέλεσμα είναι αυτό της στατιστικής μάθησης, τα υπόλοιπα αποτελέσματα είναι εξίσου σημαντικά καθώς επηρεάζουν το αν οι μαθητές είναι ικανοί να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις στατιστικές τους ικανότητες και τεχνικές ή όχι. Όπως έγραψε ο Hogg(1991) αντί να ζητά κανείς από τους μαθητές να δουλέψουν με παλιά δεδομένα αν και αληθινά, είναι καλύτερο να τους αναθέσεις να βρουν και να δημιουργήσουν τα δικά τους. Τέτοιες εργασίες προσφέρουν στους μαθητές εμπειρία γύρω από τους τομείς όπως: να ρωτούν για τη διευκρίνιση προβλημάτων, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμό πειραμάτων και ερευνών, συγκέντρωση δεδομένων, ανάλυση των δεδομένων. Ο Snee, R.D.(1993) γράφει η συγκέντρωση και η ανάλυση των δεδομένων είναι η καρδιά της στατιστικής σκέψης. Η συγκέντρωση των δεδομένων προωθεί τη μάθηση από εμπειρία και συνδέει τη διαδικασία της μάθησης με την πραγματικότητα. Υποστηρίζοντας την βιωματική μάθηση ο Snee, R.D.(1993) παραθέτει την Κινέζικη παροιμία Ακούω, ξεχνάω. Βλέπω, θυμάμαι. Κάνω, καταλαβαίνω. Ο Bradstreet, T.E (1996) γράφει: «Η μάθηση βρίσκεται στη δραστηριότητα». Αν είναι αλήθεια ότι οι μαθητές μαθαίνουν στατιστική, κάνοντας στατιστική, τότε μια σειρά από project έξω από την τάξη που περιλαμβάνουν μια ποικιλία από δεδομένα θα είναι πιο αποτελεσματικά από δραστηριότητες μέσα στη τάξη που χρησιμοποιούν πολύ περιορισμένα είδη δεδομένων και δεν επιτρέπουν σχεδιασμό και ανάλυση. Ένας τρόπος να βοηθήσει κανείς τους μαθητές να αναπτύξουν στατιστικό συλλογισμό είναι να τους αναθέσει στρατηγικές ενεργητικής μάθησης κάνοντας στην πραγματικότητα 5

6 στατιστική, σχεδιάζοντας έρευνες συγκεντρώνοντας δεδομένα, αναλύοντας τα αποτελέσματα και προετοιμάζοντας γραπτές αναφορές και δίνοντας προφορικές παρουσιάσεις. Ο Green, D.R.(1983) προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις πειραματικές δραστηριότητες των μαθητών, αρχίζοντας από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, καθώς και να ενθαρρυνθεί η συζήτηση στη τάξη κάνοντας χρήση της τεχνικής ορολογίας της Στατιστικής. Για να δείξει κανείς την δύναμη,την χάρη ακόμα και την ομορφιά του στατιστικού συλλογισμού, κάποια παραδείγματα ρεαλιστικά από μια μεγάλη ποικιλία επιστημονικών κλάδων, μπορούν να πείσουν τους μαθητές ότι μαθαίνουν κάτι που απαιτεί μόνο σκέψη, μπορεί να εφαρμοσθεί κάθε μέρα και σχεδόν σε κάθε επιστημονικό τομέα. Είναι πολύ βασικό τα παραδείγματα να είναι πραγματικά, αλλιώς τα «μέσα» που χρησιμοποιούνται για να απαντήσουν σε «ψεύτικες ερωτήσεις, φαίνονται ψεύτικα και αυτά. Επιπλέον τα υπαρκτά παραδείγματα μένουν ευκολότερα στην μνήμη των μαθητών. Οι δραστηριότητες πρέπει να συσχετίζουν τις μαθηματικές έννοιες με τις εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή έτσι ώστε να γίνει η σύνδεση του συγκεκριμένου με το αφηρημένο στάδιο σκέψης. Με αυτό τον τρόπο διασαφηνίζονται οι έννοιες και διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο. Σύμφωνα με τις νέες αυτές αντιλήψεις για τη διδακτική της Στατιστικής σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε την παρακάτω έρευνα. Η ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα σχεδιάσθηκε σε δύο φάσεις: Στην 1 η φάση της έρευνας: Με την εποπτεία του Π.Τ. του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε έννοιες Στατιστικής, σε μεθόδους ενεργητικής μάθησης με έμφαση στις κατευθυνόμενες εργασίες και έγιναν πρακτικές ασκήσεις σε υπολογιστές για την επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων. Στη συνέχεια τους ανατέθηκε να σχεδιάσουν, οργανώσουν και υλοποιήσουν κατευθυνόμενες εργασίες στο πλαίσιο της σχολικής τους τάξης. Τους δόθηκαν οδηγίες για τη μεθοδολογία της οργάνωσης έρευνας και του τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Οι κύριοι στόχοι σε αυτή τη φάση της έρευνας είναι η κατάκτηση από τους δασκάλους και τους μαθητές της διαδικασίας και της σημασίας της οργάνωσης και της διεξαγωγής «μικρών ερευνών», η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων. Για κάθε μια διδακτική προσέγγιση, διάρκειας 4 ή 6 ωρών, σε όλες τις τάξεις της 6

7 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχηματίσθηκε εργασία (project) με την έκθεση των εκπαιδευτικών και την εργασία των μαθητών. Οι εργασίες αυτές αξιολογήθηκαν με συγκεκριμένα κριτήρια που είχαμε θέσει για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Η έρευνα διεξήχθη κατά τα σχολικά έτη στους Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας και το μέγεθος του δείγματος αποτέλεσαν 384 εκπαιδευτικοί και 6042 μαθητές. Στη 2 η φάση της έρευνας: Σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο-test και δόθηκε στους μαθητές της 1 ης Γυμνασίου, τυχαία επιλεγμένων σχολείων των Νομών Ημαθίας και Πιερίας, κατά το σχολικό έτος , δηλαδή ένα σχολικό έτος μετά την ολοκλήρωση της 1 ης φάσης της έρευνας. Το μέγεθος του δείγματος αποτελούν 347 μαθητές αστικών και ημιαστικών περιοχών των ανωτέρω Νομών. Από τους 347 μαθητές, οι 75 συμμετείχαν στην 1 η φάση της έρευνας, και αποτελούν την πειραματική ομάδα, και οι 272 δεν συμμετείχαν και αποτελούν την ομάδα ελέγχου. Τα ερωτηματολόγια αξιολογήθηκαν με κύριο στόχο τον προσδιορισμό της επίδρασης της διδασκαλίας μέσω κατευθυνόμενων εργασιών στην απόδοσή τους, αλλά και γενικότερα την διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών σε έννοιες Στατιστικής που διδάχθηκαν κατά την διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό σχολείο. Ας θεωρήσουμε το μοντέλο που επηρεάζει τα αποτελέσματα των μαθητών για τη διδασκαλία της Στατιστικής που προτείνει ο Schau (2000) και να μελετήσουμε τον τρόπο που επηρεάστηκε από το σχεδιασμό της έρευνας μας. (Στο σημείο αυτό περιλαμβάνεται το σχήμα 1 στο τέλος του κειμένου) Το μοντέλο αυτό μας δείχνει ότι ο καθηγητής δεν είναι παρά ένα συστατικό στοιχείο της συνολικής διδακτικής εμπειρίας που έχουν οι μαθητές και το οποίο δια-δρα με (και συνήθως περιορίζεται από) άλλους παράγοντες όπως το πλαίσιο, τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου και άλλα συστατικά στοιχεία του μαθήματος. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έρευνας με σκοπό να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στους μαθητές: 1. Έγινε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για της ευαισθητοποίησή τους ως προς την αναγκαιότητα διδασκαλίας και χρήσης της Στατιστικής. Τέθηκαν οι στόχοι και δόθηκαν οδηγίες για τη διδασκαλία. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζουμε θετικά το «πλαίσιο» και τα «στοιχεία που απαρτίζουν το μάθημα της στατιστικής». 7

8 2. Με την επανάληψη της διδασκαλίας επηρεάζουμε θετικά. τα «χαρακτηριστικά των μαθητών», δηλαδή, την προηγούμενη γνώση, εμπειρία και την συμπεριφορά και πιστεύω. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση και την ερμηνεία των ευρημάτων τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι: 1. Για τους εκπαιδευτικούς: Οι εκπαιδευτικοί απέδωσαν αρκετά καλά στη μεθοδολογία της κατευθυνόμενης εργασίας, την περιγραφή της διαδικασίας και τις φάσεις εφαρμογής της. Υστέρησαν σε μεγάλο βαθμό στην επισήμανση προβλημάτων και γενικά ακολούθησαν πιστά το πλαίσιο εργασίας που τους είχε ανατεθεί χωρίς να πάρουν πρωτοβουλίες. Κατηύθυναν τους μαθητές στην παρουσίαση της εργασίας τους περισσότερο με το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, δηλαδή με πίνακες και σχήματα και δεν έδωσαν την πρέπουσα βαρύτητα στην κατανόηση από τους μαθητές της διαδικασίας των κατευθυνόμενων εργασιών, δηλαδή στο πρόβλημα, την αναγκαιότητα και τους σκοπούς της έρευνας, τις πιθανές υποθέσεις, τους περιορισμούς και στον σχεδιασμό και οργάνωση. 2. Για τους μαθητές: Οι μαθητές σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δασκάλων τους, όπως προαναφέρθηκε, απέδωσαν πολύ καλά στη παρουσίαση των δεδομένων με σχήματα και πίνακες και λιγότερο καλά στη διαδικασία, δηλαδή την κωδικοποίηση, τις μετρήσεις. Υστέρησαν στην παρουσίαση της εργασίας σχηματίζοντας γραπτή αναφορά με τις εντυπώσεις από τη διαδικασία της έρευνας που πήραν μέρος και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Από την επεξεργασία των ευρημάτων στη 2 η φάση της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας (δηλαδή αυτών που συμμετείχαν στην 1 η φάση της έρευνας) και οι οποίοι διδάχθηκαν με κατευθυνόμενες εργασίες τις έννοιες της Στατιστικής είναι σαφώς καλύτερη από την επίδοση των μαθητών της ομάδας ελέγχου. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα στην επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας αποδίδεται στο μόνο ουσιαστικό παράγοντα, ο οποίος επέδρασε σε αυτούς, τη διδακτική μας παρέμβαση. Από τις ανεξάρτητες μεταβλητές 8

9 αυτή που φάνηκε να επηρεάζει την επίδοση των μαθητών είναι η περιοχή. Συγκεκριμένα οι μαθητές αστικών περιοχών είχαν καλύτερη επίδοση από αυτήν των μαθητών που διαμένουν σε ημιαστικές-αγροτικές περιοχές. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Θα προτείναμε λοιπόν για τη διδασκαλία της Στατιστικής όχι το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας: Θεωρία- Παραδείγματα- Εφαρμογές αλλά σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις για τη διδασκαλία της: Οργάνωση πρακτικών δραστηριοτήτων- Συλλογή πραγματικών δεδομένων- Επεξεργασία- Αναφορά στο μοντέλο και τη θεωρία. Για την υλοποίηση όμως του νέου αυτού μοντέλου στο χώρο του σχολείου θα πρέπει: 1. Να γίνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα διδασκαλίας της Στατιστικής μέσω κατευθυνόμενων εργασιών. 2. Εφαρμογή ερευνών δράσης στο σχολικό περιβάλλον με εργαλείο τη Στατιστική με σκοπό την αυτό-βελτίωση των εκπαιδευτικών, αλλά και σαν μία δραστηριότητα η οποία οδηγεί τους μαθητές σε καταστάσεις ενεργητικής μάθησης και κατανόησης. 3. Στα πλαίσια διαθεματικών προσεγγίσεων να σχεδιασθούν δραστηριότητες με εργαλείο τη Στατιστική για την καλύτερη σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό του περίγυρο. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Αυτή η νέα προσέγγιση που εφαρμόσαμε, ασχολείται με την προώθηση μιας αλλαγής στη φιλοσοφία της διδασκαλίας της Στατιστικής στην εκπαίδευση. Με τη μέθοδο αυτή μειώνουμε την έμφαση στη παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία εστιάζεται σε φόρμουλες, διαδικασίες σε βήματα και σε υπολογισμούς, για να μετατοπίσουμε τη προσοχή μας σε βασικές στατιστικές ιδέες που είναι παρούσες στη καθημερινή ζωή και στην πρακτική. Η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει στην ενσωμάτωση στα Αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κατευθυνόμενων εργασιών για τη διδασκαλία της Στατιστικής που, όπως αποδεικνύει, είναι καθοριστικές για τη κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών της. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 9

10 1. Αναστασιάδου Σ., Προσδιορισμός διαθέσεων των φοιτητών προς τη Στατιστική με μεθόδους της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Θεσσαλονίκη Butler, R.S. (1998), On the failure of the widespread use of Statistics, Amstat News. 251, Bradstreet, T.E. (1996), Teaching Introductory Statistics Courses So That Nonstatisticians Experience Statistical Reasoning, The American Statistician, 50, Βογιατζής, Κ. (1996): «Σχετικά με τους σκοπούς στις οδηγίες για τα μαθηματικά». Συνέδριο Μαθηματικής παιδείας, Αλεξανδρούπολη. 5. Γκίνης Δ., Κόκοτος Δ., «Η διδασκαλία της στατιστικής με κατευθυνόμενες εργασίες και η αξιολόγηση της μεθόδου». Η εργασία εγκρίθηκε για δημοσίευση από επιστημονική επιτροπή στην Επιστημονική επετηρίδα-τιμητικό τόμο (υπό έκδοση) προς τιμή του Καθηγητή Λάζαρη Α, Πειραιάς Chadjipandelis Th., Ginis D., Kyritsis I. The knowledge of elementary school students regarding concepts of statistics and their differentiation after a teaching approach through activities. Proceedings of the Sixth International Conference on Teaching Statistics ICOTS 6 (The Sixth International Conference on Teaching Statistics Durban, South Africa 7-12 July 2002) and Teachers Booklet και εκδόθηκαν από την IASE (International Assosiation for Statistical Education). 7. Chadjipandelis Th., Ginis D., and Bersimis S «Directed projects, an effective way of the educational approach statistics in school» στα πρακτικά του 3 rd Mediterranean Conference On Mathematical Education 3-5 January 2003 Athens-Hellas p Cobb, G. W. (1991), Teaching Statistics: More Data, Less Lecturing, Amstat News, December, No. 182, 1 and Garfield,J. (1993), Teaching Statistics Using Small-Group Cooperative Learning, Journal of Statistics Education. 10. Garfield,J. & Ahlgren,A.(1988) Difficulties in learning basic concepts in Probability and Statistics: Implications for Research, Journal for Research in Mathematics Education, Vol 19, 1, Green, D.R. (1982) School Pupils Probability Concepts, Teaching Statistics, Vol.4. 10

11 12. Green, D.R. (1983) A survey of probability concepts in 3000 pupils aged years in R.Grey, 13. Green, D.R. (1987) Probability Concepts: Putting Researrch into Practice, Teaching Statistics, Vol.9, Hoglin, D. C. And Moore D.S., (1992) Perpectives on Contemporary Statistics MAA Notes No 21, Washington, DC: Mathematical Association of America. 15. Hogg, R.V. (1991), Statistical Education: Improvements Are Badly Needed, The American Statistician, 45, Holmes, V. Barnett & G.M. Constable (Eds): Proceedings of the First International Conference on Teaching Statistics, Teaching Statistics Trust, Sheffield, U.K. 17. Hopkins David: A Teachers Guide to Classroom Reseaarch. Open University Press, 1985 Καλαβάσης Φ., Μεΐμάρης Μ. Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Παιδαγωγικά Τμήματα, σειρά η Βιβλιοθήκη της Εκπαίδευσης Moore, D.S.(1995), The Basic Practice of Statistics, New York: W.H. Freeman and Co. 19. Snee, R. D. (1993), Whats Missing in Statistical Education?, The American Statistician, 47, Χατζηπαντελής Θ., Γκίνης Δ., Κυρίτσης Ι. «Οι γνώσεις των μαθητών του Δημοτικού σε έννοιες της Στατιστικής και η διαφοροποίησή τους ύστερα από διδακτική προσέγγιση μέσω δραστηριοτήτων» Πρακτικά του 18 ο Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με θέμα Μαθηματικός Αναλφαβητισμός Ρόδος 2001, σελίδες Χατζηπαντελής Θ., Γκίνης Δ. «Μαθαίνοντας Στατιστική παίζοντας με την Στατιστική. Μια διδακτική προσέγγιση μέσω δραστηριοτήτων για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και αξιολόγηση της μεθόδου.» Στα πρακτικά (υπό έκδοση) του 15 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, Ιωάννινα Μάιου Χατζηπαντελής Θ., Γκίνης Δ. και Μπερσίμης Σ. «Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των κατευθυνόμενων εργασιών για τη διδασκαλία της Στατιστικής» στα πρακτικά του 19 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) σελίδες Χατζηπαντελής Θ. και Γκάσταρης, Π. (1995): «Εννοιολογικές δυσκολίες και εσφαλμένες αντιλήψεις στις Πιθανότητες και στη Στατιστική» Ευκλείδης Γ 43 σελ Unesco. The teaching of Statistics. Studies in Mathematics education vol. 17 Unesco

12 Μοντέλο παραγόντων που επιδρούν στα αποτελέσματα των μαθητών Πλαίσιο Καθηγητές Πηγές Μέσα Χαρακτηριστικά των μαθητών Προηγούμενη γνώση Συμπεριφορά και πιστεύω Στόχοι-Εμπειρία Στοιχεία που απαρτίζουν το μάθημα της στατιστικής Στόχοι Διδασκαλία Εκτίμηση Καθηγητής Αποτελέσματα μαθητών Μάθηση Επιμονή Στάση και πιστεύω Σχήμα 1 Το σχήμα βρίσκεται στο σημείο που αναφέρεται στη σελ. 7 12

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Editorial

Περιεχόμενα. Editorial Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και την αξιολόγησης των μικροδιδασκαλιών τους

Διαβάστε περισσότερα

Improving student achievement in mathematics

Improving student achievement in mathematics INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES No 4, 2000 Improving student achievement in mathematics by Douglas A. Grouws and Kristin J.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιάννης Ανδρεάδης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης john@polsci.auth.gr, chadji@polsci.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα

Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 31-53, 2014 Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα Γιώργος Κόσυβας gkosyvas@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα