Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά 5 ου διεθνούς διημερίδας διδακτικής Μαθηματικών Τόμος 1, σελ Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ελένη ΜΙΧΑΗΛ *, Παρασκευή ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ * & Χαράλαμπος ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ** *Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου **Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια γίνεται ένας έντονος διάλογος για το ρόλο της ενσωμάτωσης της ιστορίας των μαθηματικών στη μαθηματική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί είναι το κλειδί για την «πετυχημένη» ενσωμάτωση της. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι στάσεις και οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία των μαθηματικών, καθώς τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που επηρεάζουν αυτές τις στάσεις. Μέσα από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βρέθηκε ότι έχουν θετικές στάσεις απέναντι στην ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του, ανεξαρτήτως φύλου, επιπρόσθετων σπουδών και γνώσεων επί του θέματος. Όμως, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν ελάχιστες γνώσεις για την εκπαιδευτική αξία της ενσωμάτωσης της πολύπολιτισμικής διάστασης της πράξης του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του. ABSTRACT In recent years there has been intense debate about the role of the integration of the history of mathematics in mathematics education. Educators are the key to its successful integration. In this paper, we study the attitudes and the perceptions of educators at primary level in Cyprus towards the integration of the history of multiplication in the teaching of mathematics, as well as the educators personal characteristics that affect these attitudes. Through the quantitative and qualitative analysis of the answers of the educators in the sample, it has been found that they have a positive attitude towards the integration of the history of multiplication in its teaching, regardless of their sex, further studies and knowledge of the subject. However, it has also been found that the educators in the sample have little knowledge of the educational value of the integration of the multicultural dimension of the operation of multiplication in its teaching. Λέξεις - Κλειδιά: ιστορία των μαθηματικών, πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού, στάσεις, αντιλήψεις, εκπαιδευτικοί. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται διεθνώς ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη σχέση μεταξύ ιστορίας και μαθηματικής εκπαίδευσης (Kool, 2003; Furinghetti,

2 2007). Η ιστορική προοπτική στη διδασκαλία των μαθηματικών διευκολύνει στην κατανόηση της σημασίας και του νοήματος των μαθηματικών εννοιών. Αφού όπως ισχυρίζεται μια βασική υπόθεση της Διδακτικής των Μαθηματικών «η σημασία μια έννοιας δεν καθορίζεται ολοκληρωτικά από τον σημερινό της ορισμό αλλά είναι συνισταμένη της ιστορίας της στο παρελθόν όσο και σήμερα...» (Sierpinska, 1991, σελ.13). Άρα, η αξιοποίηση της ιστορίας των μαθηματικών στην τάξη επιδρά θετικά στη μάθηση των μαθηματικών και την ανάπτυξη θετικών στάσεων γι αυτά (Philippou & Christou, 1998). Στα σχολικά εγχειρίδια της Κύπρου υπάρχουν ασκήσεις που αναφέρονται στην ιστορία των μαθηματικών, όπως οι τεχνικές των πράξεων του πολλαπλασιασμού που εφάρμοζαν αρχαίοι λαοί. Έτσι, οι μαθητές μέσω αυτών των ασκήσεων αντιλαμβάνονται ότι τα μαθηματικά είναι ανθρώπινο δημιούργημα και συνεχώς εξελίσσονται, καθώς και το ότι υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για να εκτελέσουν ένα απλό πολλαπλασιασμό (Κοοl, 2003). Εκτός αυτού, ο Νικολαντωνάκης (2005), τονίζει ότι διαμέσου της ιστορίας των διαφορετικών τεχνικών πράξεων οι μαθητές οικειοποιούνται την σημασία του αλγορίθμου του πολλαπλασιασμού. Όμως, δεν έχουν εξεταστεί οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, σε διεθνές επίπεδο, για την ιστορία των μαθηματικών, παρόλο που παρατηρείται σύμφωνα με τους Gulikers & Blom (2001) ένα αυξημένο ενδιαφέρον από μέρους των εκπαιδευτικών για τη χρήση της ιστορίας των μαθηματικών στην σχολική τάξη. Οι Φιλίππου & Χρίστου (1995) επισημαίνουν ότι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών για τη φύση και τη χρησιμότητα των μαθηματικών επηρεάζουν τη διδασκαλία τους και κατ επέκταση τις αντιλήψεις των μαθητών και τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά. Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία των μαθηματικών, καθώς και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, επιπρόσθετα προσόντα/διπλώματα και γνώσεις επί του θέματος) που τις επηρεάζουν. Θα διερευνηθεί επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί χειρίζονται την πολυ-πολιτισμική διάσταση της πράξης του πολλαπλασιασμού (τους τρόπους πολλαπλασιασμού που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι λαοί) σε σχέση με το σημερινό αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα: 1. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ανεξαρτήτως φύλου και επιπρόσθετων σπουδών, έχουν θετικές στάσεις για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του; 2. Υπάρχει σχέση μεταξύ των αριθμών των τρόπων που μπορούν να εκτελέσουν ένα πολλαπλασιασμό οι εκπαιδευτικοί και των στάσεων τους απέναντι στην ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του; 3. Υπάρχει σχέση μεταξύ των γνώσεων που δηλώνουν ότι έχουν οι εκπαιδευτικοί επί του θέματος και των στάσεων, καθώς και των αντιλήψεων τους για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία των μαθηματικών;

3 4. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του διαφοροποιούνται με το φύλο και την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος; 5. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου γνωρίζουν την εκπαιδευτική αξία και εφαρμόζουν την ενσωμάτωση των τεχνικών των πράξεων του πολλαπλασιασμού που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Ρώσοι Χωρικοί και οι Ινδοί, στη διδασκαλία των μαθηματικών; 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1 Η αξία της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους Η ανάπτυξη των πρώτων μαθηματικών μεθόδων, εννοιών και συμβόλων άρχισε φυσιολογικά από τα πρώτα στάδια της παρουσίας του ανθρώπου στη γη (Φιλίππου, 1995). Συνεπώς, τα μαθηματικά όπως τα γνωρίζουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας που διαμορφώθηκε από τις εκάστοτε ανάγκες των ανθρώπων. Η αντιμετώπιση τους στη διδασκαλία ως κάτι που προέρχεται από το παρελθόν και εξελίσσεται στο μέλλον, βοηθά το μαθητή να κατανοήσει τις μαθηματικές έννοιες (Siu, 2000) και συμβάλλει στην πιο σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία από μέρους του διδάσκοντα (Barbin, 2000). Αντιθέτως, με μια προσέγγιση, όπου τα μαθηματικά παρουσιάζονται απογυμνωμένα από το ιστορικό κοινωνικό γίγνεσθαι στο οποίο εξελίχθηκαν, τα μαθηματικά φαντάζουν ως ξένα για τους μαθητές που απογοητεύονται από την υπερβολική αυστηρότητα και αφαίρεσή τους (Furinghetti, 2007). Πολλοί ερευνητές αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένους λόγους εισαγωγής της ιστορίας των μαθηματικών στην διδακτική των μαθηματικών (Furinghetti, 2007; Siu, 2000; Tzanakis & Arcavi, 2000). Αναλυτικότερα, επισημαίνεται ότι η εισαγωγή της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία των μαθηματικών στο σχολείο συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των κινήτρων για μάθηση, αναδεικνύει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της μαθηματικής δραστηριότητας, τροποποιεί τις αντιλήψεις των παιδιών για τα μαθηματικά, αναδεικνύει την αξία των νεότερων τεχνικών μέσα από τη σύγκριση τους με παλιότερες τεχνικές, συμβάλλει στην ανάπτυξη πολυ-πολιτισμικών προσεγγίσεων στα μαθηματικά, παρέχει δυνατότητες διερευνητικών δραστηριοτήτων, ενθαρρύνει τα παιδιά μέσα από τη συνειδητοποίηση του γεγονότος, ότι και άλλοι άνθρωποι στο παρελθόν είχαν προβλήματα με τα μαθηματικά, συμβάλλει στην κατανόηση του ρόλου των μαθηματικών στην κοινωνία, κάνει τα μαθηματικά πιο ελκυστικά, προκαλεί το ενδιαφέρον και εξάπτει τη φαντασία των παιδιών, παρέχει ευκαιρίες διαθεματικής προσέγγισης των μαθηματικών. Εκτός από την ανάγκη για την ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδακτική των μαθηματικών στα σχολεία, επισημαίνεται και η ανάγκη για την ένταξη της σε προγράμματα σπουδών (Fauvel & Van Maalen, 1997). Σύμφωνα με τους ίδιους η ένταξη της ιστορίας των μαθηματικών στο πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευτικών προκαλεί στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αίσθημα ενθουσιασμού για τα μαθηματικά και συμβάλλει στη διαφορετική αντιμετώπιση των μαθηματικών από μέρους τους και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η μελέτη, η χρήση της βιβλιοθήκης.

4 Παρά τα οφέλη που προαναφέρθηκαν από την εισαγωγή της ιστορίας των μαθηματικών στη διδακτική πράξη, έχουν επισημανθεί και κάποια μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα οι Streefland (1996) και Tzanakis & Arcavi (2000) επισημαίνουν τα εξής επιχειρήματα εναντίον μιας τέτοιας διδακτικής προσέγγισης: (α) η ιστορία των μαθηματικών δεν είναι μαθηματικά, (β) η ιστορία των μαθηματικών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές, (γ) οι δάσκαλοι στερούνται καθαρών κατευθύνσεων στο πώς να ενσωματώσουν με συνέπεια ιστορικά στοιχεία προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές, (δ) η ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία απαιτεί πολύ χρόνο, (ε) υπάρχει μια γενικευμένη έλλειψη πηγών για χρήση στην τάξη και (στ) η μεγάλη πλειοψηφία των μαχόμενων δασκάλων στερείται γνώσης και ειδίκευσης στην ιστορία των μαθηματικών. Εκτός από τα παραπάνω μειονεκτήματα, ο Πάσχος (2003) αναφέρει ότι η παράθεση κάποιων ιστορικών στοιχείων στο τέλος κάθε κεφαλαίου, στα σχολικά εγχειρίδια, οδηγεί τους δασκάλους να δουν την ιστορία των μαθηματικών ως ξεχωριστό τμήμα από το μαθηματικό πρόγραμμα σπουδών και ως ξένο προς την καθημερινή δραστηριότητα της τάξης. 2.2 Ο πολλαπλασιασμός και οι τεχνικές εκτέλεσής του Οι πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, οι οποίες εισάγονται στην αρχή του Δημοτικού Σχολείου, αποτελούν περιεχόμενα που είναι σημαντικά και θεμελιώδη για τους μαθητές, γιατί στη γνώση των απλών πράξεων τους βασίζονται οι μετέπειτα ικανότητες εκτέλεσης πιο σύνθετων πράξεων και αλγορίθμων, η λύση προβλήματος και η εκτίμηση του αποτελέσματος (Λεμονίδης, 2003). Για την εκτέλεση του πολλαπλασιασμού προτάθηκαν διάφορες τεχνικές πράξεων οι οποίες ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με τον Νικολαντωνάκη (2005): (Α) αυτές που χρειάζονταν μόνον την γνώση των διπλάσιων και των μισών καθώς και την τεχνική της πρόσθεσης όπως η αιγυπτιακή μέθοδος και η μέθοδος των Ρώσων χωρικών και (Β) αυτές που χρειάζονται τους πίνακες του πολλαπλασιασμού όπως η μέθοδος των Ινδών, η κινέζικη μέθοδος πολλαπλασιασμού, ο πολλαπλασιασμός per gelosia και per crocetta καθώς και ο ελληνικός πολλαπλασιασμός. 2.3 Στάσεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών Η στάση είναι μια νοητική κατάσταση, μια κατάσταση της προσωπικότητας, μια δύναμη η οποία ωθεί το υποκείμενο να συμπεριφέρεται με κάποιο τρόπο σχετικά απέναντι σε μια κατηγορία ανθρώπων, ένα αντικείμενο, μια κατάσταση, ένα θεσμό ή μια έννοια (Βαμβούκας & Κανάκης, 1997). Από την άλλη, οι αντιλήψεις είναι προτάσεις τις οποίες αποδέχονται τα άτομα ως ορθές ανάλογα με τις υποκειμενικές τους γνώσεις, αξιολογήσεις και θεωρίες που έχουν διαμορφώσει για τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους (Philippou & Christou, 2000). Αρκετοί είναι οι ερευνητές που θεωρούν ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας των Μαθηματικών. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Thompson: Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για να πιστέψουμε ότι οι αντιλήψεις των καθηγητών (πεποιθήσεις, απόψεις ή προτιμήσεις τους) για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους, επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους στο ρόλο που έχουν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στο

5 συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και στους υποψήφιους μαθητευόμενους. (Thompson, 1984, σ. 105). Δηλαδή, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αποτελούν τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν τη διδακτική τους πρακτική στο ίδιο αντικείμενο. Αυτή η διδακτική τους προσέγγιση με τη σειρά της, επιδρά αρνητικά ή θετικά στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των μαθητών για τα μαθηματικά (Φιλίππου & Χρίστου, 1995). Έρευνες σε ξεχωριστά πολιτισμικά περιβάλλοντα όπως των Ball (1990) και Philippou (1994), έχουν δείξει ότι οι στάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών ήταν αρνητικές απέναντι στα μαθηματικά (αναφορά στους Philippou & Christou, 1998). Όμως, έρευνα των Philippou and Christou (1998) που εξέταζε την επίδραση που είχε ένα προκαταρκτικό πρόγραμμα που αφορούσε τα μαθηματικά και βασιζόταν στην ιστορία τους, στις στάσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών απέναντι στα μαθηματικά, βρήκε ότι αυτές βελτιώθηκαν. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι βελτιώθηκαν κυρίως οι στάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών απέναντι στη φύση και τη χρησιμότητα των μαθηματικών. Αυτό γιατί μέσα από την επαφή που είχαν με την ιστορία των μαθηματικών που αφορούσε δυο συγκεκριμένες θεματικές ενότητες των μαθηματικών, κατανόησαν εννοιολογικά κάποιες έννοιες των μαθηματικών π.χ αξία θέσης ψηφίου, που μέχρι τότε τις χρησιμοποιούσαν καθαρά διαδικαστικά. Όσον αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, όπως αναφέρει ο Ball (1994), αναδιαμορφώνονται συνεχώς μέσα από τις εμπειρίες τους στην τάξη (αναφορά στο Lloyd, 2002). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει η Remillard (1999) η οποία εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο δύο εκπαιδευτικοί της δημοτικής εκπαίδευσης χρησιμοποιούσαν το ίδιο εγχειρίδιο των μαθηματικών κατά την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος. Διαπίστωσε λοιπόν, ότι το νόημα που αντλούσαν οι εκπαιδευτικοί αυτοί κατά τη μελέτη των εγχειριδίων προέκυπτε από την αλληλεπίδραση των προσωπικών τους αντιλήψεων με στοιχεία των εγχειριδίων και το νόημα αυτό διαφαινόταν κατά τη διδασκαλία. Στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν πολύ λίγες έρευνες, που να αφορούν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία των μαθηματικών και τους παράγοντες από τους οποίους αυτές επηρεάζονται. 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το δείγμα της έρευνας αυτής αποτελούν 63 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, από τους οποίους οι 18 είναι άντρες και οι 45 γυναίκες. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εργάζονται στα δημοτικά σχολεία με μέσο όρο χρόνων υπηρεσίας 4.13 και ένα μεγάλο μέρος τους είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές (42.9%) και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (33.3%). Για την ολοκληρωμένη απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων της συγκεκριμένης εργασίας, καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείτο από δυο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε 15 δηλώσεις που εξέτασαν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, καθώς και 4 ερωτήσεις ανοικτού τύπου που αφορούσαν τον τρόπο χειρισμού από μέρους τους δοσμένων τρόπων

6 πολλαπλασιασμού αρχαίων λαών. Το δεύτερο μέρος ζητούσε τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς 15 δηλώσεις και κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν μ αυτές σε μια κλίμακα με 5 διαβαθμίσεις-επιλογές. Για τους σκοπούς της ανάλυσης, οι 15 δηλώσεις ομαδοποιήθηκαν σε 3 γενικές μεταβλητές: στάσεις, αντιλήψεις και γνώσεις για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του. Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις στις δηλώσεις: «Πιστεύω ότι η ιστορία του πολλαπλασιασμού ΔΕΝ είναι μαθηματικά», «Για τη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού απαιτείται να γνωρίζω μόνο το σημερινό αλγόριθμό του», «Στο μάθημα των μαθηματικών πρέπει να αναφέρεται μόνο ότι έχει σχέση με μαθηματικά και όχι ιστορικά στοιχεία» και «Στη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού έχω σκοπό οι μαθητές μου να μάθουν ΜΟΝΟ το σημερινό γραπτό αλγόριθμό του» συνθέτουν την ισοδιαστημική μεταβλητή Στάσεις των εκπαιδευτικών. Οι απαντήσεις στις δηλώσεις: «Η ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στα σχολικά μαθηματικά απαιτεί πολύ χρόνο», «Η διδασκαλία των τρόπων που χρησιμοποιούσαν διάφοροι λαοί για να πολλαπλασιάζουν δυσκολεύει τους μαθητές στη μάθηση του αλγορίθμου του πολλαπλασιασμού», «Οι μαθητές γνωρίζοντας τους τρόπους που χρησιμοποιούσαν διάφοροι λαοί για να πολλαπλασιάζουν, καταλαβαίνουν καλύτερα την έννοια του πολλαπλασιασμού», «Η ιστορία του πολλαπλασιασμού είναι ξεχωριστό κεφάλαιο στη διδασκαλία των μαθηματικών», «Η ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία των μαθηματικών αυξάνει τα κίνητρα για μάθηση του πολλαπλασιασμού», «Οι μαθητές αντιλαμβάνονται την αξία των νεότερων τρόπων πολλαπλασιασμού μέσα από τη σύγκρισή τους με παλαιότερους τρόπους», «Η διδασκαλία της ιστορίας του πολλαπλασιασμού επηρεάζει θετικά τις στάσεις των παιδιών απέναντι στα μαθηματικά μέσα από τη συνειδητοποίηση του γεγονότος, ότι και άλλοι άνθρωποι στο παρελθόν αντιμετώπιζαν δυσκολίες με τον πολλαπλασιασμό» και «Η διδασκαλία των τρόπων που πολλαπλασίαζαν οι αρχαίοι λαοί βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν τον ανθρώπινο χαρακτήρα της μαθηματικής δραστηριότητας», συνθέτουν την ισοδιαστημική μεταβλητή Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Τέλος, οι απαντήσεις στις δηλώσεις: «ΔΕΝ έχω πρόσβαση σε πηγές που να αναφέρονται στη χρήση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του», «ΔΕΝ έχω γνώσεις για την ιστορία του πολλαπλασιασμού» και «Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Κύπρου δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για ενσωμάτωση των τρόπων που χρησιμοποιούσαν αρχαίοι λαοί για να πολλαπλασιάζουν στη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού», συνθέτουν την ισοδιαστημική μεταβλητή Γνώσεις των εκπαιδευτικών. Ο συντελεστής αξιοπιστίας Gronbach s Alpha, βρέθηκε α=0,713, δηλαδή υπάρχει εσωτερική συνάφεια και αξιοπιστία στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις 15 πιο πάνω δηλώσεις. Επιπρόσθετα, το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε και τέσσερις ερωτήσεις ανοικτού τύπου που συνοδεύονταν με τις τεχνικές της πράξης του πολλαπλασιασμού που χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Ρώσοι Χωρικοί και οι Ινδοί: «Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να κάνετε τον πολλαπλασιασμό 15Χ17;», «Τους τρόπους πολλαπλασιασμού που

7 χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Ρώσοι Χωρικοί και οι Ινδοί, θα τους χρησιμοποιούσατε στη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού πριν ή μετά τη διδασκαλία του σημερινού αλγορίθμου; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.», «Σε ποια τάξη θα τους χρησιμοποιούσατε στη διδασκαλία σας και γιατί;» και «Ποιος από τους πιο πάνω τρόπους είναι ο πιο κατάλληλος για αδύνατους μαθητές και γιατί;». Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις αποτελούν τα ποιοτικά δεδομένα της μελέτης αυτής. Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα δημογραφικά τους στοιχεία. Συγκεκριμένα ζητήθηκε το φύλο, τα έτη υπηρεσίας στα δημοτικά σχολεία (το τρέχον σχολικό έτος θεωρήθηκε ως ολόκληρο έτος) και τα επιπρόσθετα προσόντα (όπως Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος είτε άλλου Πανεπιστημιακού Πτυχίου είτε Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια.). Αυτά τα δημογραφικά στοιχεία αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας αυτής. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας, έγινε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεγεί από το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε σε 63 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. 4.1 Ποσοτική ανάλυση δεδομένων Στην ποσοτική ανάλυση των δεδομένων (15 δηλώσεις) χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS και συγκεκριμένα οι στατιστικοί δείκτες μέσος όρος και τυπική απόκλιση, για να εξεταστούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η στατιστική τεχνική Pearson r (Correlations) και η ανάλυση διασποράς (ANOVA) για να διερευνηθεί από ποια χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών: φύλο, επαγγελματική εμπειρία, επιπρόσθετα προσόντα/διπλώματα και γνώσεις επί του θέματος, επηρεάζονται οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ N ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ Στάσεις Πίνακας 1: Ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών στην μεταβλητή στάσεις απέναντι στην ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού Σύμφωνα με τον πίνακα 1, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου έχουν θετικές στάσεις για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία αφού ο μέσος όρος των απαντήσεων τους στις δηλώσεις που αφορούν τις στάσεις είναι 4.19.

8 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γνώσεις Στάσεις Φύλο- Στάσεις Αντιλήψεις Στάσεις Επιπρόσθετα προσόντα- Στάσεις ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πίνακας 2: Συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών με την εξαρτημένη μεταβλητή στάσεις Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με τις στάσεις των εκπαιδευτικών. Όσο πιο θετικές είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών τόσο θετικότερες είναι και οι στάσεις τους. Οι γνώσεις, το φύλο και τα επιπρόσθετα προσόντα των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με τις στάσεις τους. Στάσεις Εκπαιδευτικών χωρίς μεταπτυχιακό* Στάσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών Στάσεις*Γνώση των τρόπων εκτέλεσης ενός πολλαπλασιασμού ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ F Πίνακας 3: Σύγκριση των μέσων όρων των εκπαιδευτικών στη μεταβλητή στάσεις. Σύμφωνα με τον πίνακα 3, από την ανάλυση διασποράς (ANOVA) προκύπτει ότι παρόλο που τα επιπρόσθετα προσόντα των εκπαιδευτικών δεν έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με τις στάσεις τους για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του, εντούτοις οι μέσοι όροι των εκπαιδευτικών χωρίς επιπρόσθετα προσόντα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από τους μέσους όρους των εκπαιδευτικών που είναι φοιτητές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (p=0.046). Επιπρόσθετα, με βάση τον πίνακα 3, οι μέσοι όροι των στάσεων των εκπαιδευτικών διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανάλογα με τον αριθμό των τρόπων που μπορούσαν να εκτελούσαν το δοσμένο πολλαπλασιασμό 15Χ17. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

9 Γνώσεις-Αντιλήψεις Φύλο-Αντιλήψεις Επιπρόσθετα Αντιλήψεις προσόντα Πίνακας 4: Συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών με την εξαρτημένη μεταβλητή αντιλήψεις για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού. Σύμφωνα με τον πίνακα 4, μεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και των αντιλήψεών τους για την ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση, με συντελεστή συσχέτισης ίσο με Το γεγονός ότι ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός σημαίνει ότι οι άνδρες έχουν θετικότερες αντιλήψεις από τις γυναίκες. Οι υπόλοιπες μεταβλητές δεν έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ιστορίας του πολλαπλασιασμού. 4.2 Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων Στην ποιοτική ανάλυση των δεδομένων (4 ερωτήσεις) χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου όπου κάθε ερώτηση θεωρήθηκε ως μια κατηγορία ανάλυσης και κάθε κατηγορία είχε τις δικές της υποκατηγορίες ανάλογα με την απάντηση που δινόταν από τους εκπαιδευτικούς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (%) Σημερινός αλγόριθμος 48 76,20 Επιμεριστική ιδιότητα 34 53,96 Προσεταιριστική ιδιότητα 5 7,93 Μέθοδος των αρχαίων Αιγυπτίων 17 26,98 Μέθοδος των Ρώσων χωρικών 16 25,39 Μέθοδος των Ινδών 14 22,22 Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση 8 12,69 Μέθοδος των αρχαίων Ελλήνων 3 4,76 Διπλασιασμός του ενός παράγοντα και διαίρεση του άλλου 4 6,34 Αναφορά μόνο σε αριθμό μεθόδων πολλαπλασιασμού 6 9,52 Καμία απάντηση 9 14,28 Πίνακας 5: Οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκτελέσουν τον πολλαπλασιασμό Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να κάνετε τον πολλαπλασιασμό 15Χ17;» ποικίλουν. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (49,19%) αναφέραν δύο με τρεις τρόπους.

10 Συγκεκριμένα, με βάση τον πίνακα 5, 76,20% (48) των εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν στον σημερινό αλγόριθμο, 53,96% (34) στην επιμεριστική ιδιότητα, 26,98% (17) στη μέθοδο των αρχαίων Αιγυπτίων, 25,39% (16) στη μέθοδο των Ρώσων χωρικών, 22,22% (14) στη μέθοδο των Ινδών, 12,69% (8) αναφέρθηκαν στην εκτέλεση του πολλαπλασιασμού ως επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, 7,93% (5) αναφέρθηκαν στην προσεταιριστική ιδιότητα, 6,34% (4) ανέφεραν τη δυνατότητα πολλαπλασιασμού του ενός παράγοντα με ταυτόχρονη διαίρεση του άλλου παράγοντα και 4,76% (3) ανέφεραν τον τρόπο των αρχαίων Ελλήνων. Από τους 63 εκπαιδευτικούς, 9 δεν έδωσε καμία απάντηση ενώ 6 ανέφεραν απλά τον αριθμό των μεθόδων πολλαπλασιασμού που γνωρίζουν, χωρίς να τις επισημάνουν. Στην ερώτηση «Τους πιο πάνω τρόπους πολλαπλασιασμού: Αρχαίοι Αιγύπτιοι, Ρώσοι Χωρικοί και Ινδοί, θα τους χρησιμοποιούσατε στη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού πριν ή μετά τη διδασκαλία του σημερινού αλγορίθμου», 42,85% (27) των εκπαιδευτικών απάντησαν πως θα χρησιμοποιούσαν τις μεθόδους των αρχαίων λαών πριν από τη διδασκαλία του σημερινού αλγορίθμου, 26,89% (17) μετά από τη διδασκαλία, 15,87% (10) ανάφεραν πως θα τις χρησιμοποιούσαν τόσο πριν όσο και μετά τη διδασκαλία, ενώ 3,17% (2) πως θα τις χρησιμοποιούσαν παράλληλα με τη διδασκαλία. Εξετάζοντας τις αιτιολογίες που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί, διαπιστώθηκε ότι λίγοι αναφέρθηκαν στην αξία της ενσωμάτωσης της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στη σύγκριση των μεθόδων των αρχαίων λαών με το σημερινό αλγόριθμο καθώς και στην αναγνώριση της εξελικτικής πορείας της πράξης του πολλαπλασιασμού. Χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευτικός που υποστήριξε την χρησιμοποίηση αυτών των τρόπων πριν τη διδασκαλία του σημερινού αλγόριθμου ανάφερε: «Θα χρησιμοποιήσω τις μεθόδους των αρχαίων Αιγυπτίων, των Ρώσων χωρικών και των Ινδών πριν τη διδασκαλία του σημερινού αλγορίθμου με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν την πορεία που ακολούθησε η ανθρωπότητα για να καταλήξει στο σημερινό αλγόριθμο.» Επιπρόσθετα, ως αιτιολογίες οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι θα αξιοποιούσαν τις μεθόδους των αρχαίων λαών ως εναλλακτικούς τρόπους, ως αφόρμηση και αξιολόγηση, με στόχο την εννοιολογική κατανόηση, για να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα εκτίμησης του αποτελέσματος καθώς και στρατηγικές όπως η επιμεριστική ιδιότητα. ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) Α τάξη 9 14,28 Β και Γ τάξη 3 4,76 Γ τάξη 14 22,22 Γ τάξη και μετά 5 7,93 Δ τάξη 6 9,52

11 Δ και Ε τάξη 10 15,87 Ε τάξη 1 1,58 Ε και Στ τάξη 10 15,87 Στ τάξη 3 4,76 Ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών 1 1,58 Καμία απάντηση 1 1,58 ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 6: Η τάξη στην οποία οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εισάγουν τις μεθόδους των αρχαίων λαών. Στην ερώτηση «Σε ποια τάξη θα χρησιμοποιούσατε στη διδασκαλία σας τους πιο πάνω τρόπους και γιατί;», οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 6, αναφέραν τη Γ τάξη και μετά (77,78%). Μόνο ένας από τους 63 εκπαιδευτικούς του δείγματος δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη τάξη, αλλά επισημαίνει ότι θα αποφασίσει πότε θα εισάγει τις μεθόδους των αρχαίων λαών ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών του. Οι αιτιολογήσεις των εκπαιδευτικών ποικίλλουν αλλά ταυτόχρονα κινούνται στην «ίδια γραμμή». Δηλαδή δεν αναφέρονται στον ανθρώπινο χαρακτήρα της πράξης του πολλαπλασιασμού αλλά θεωρούν τους τρόπους αυτούς ως εναλλακτικούς τρόπους εκτέλεσης του πολλαπλασιασμού που βοηθούν τους μαθητές να αντιληφθούν εννοιολογικά τον αλγόριθμο. Πιο συγκεκριμένα, από τους εκπαιδευτικούς που αναφέρθηκαν στη χρήση των μεθόδων των αρχαίων Αιγυπτίων, των Ρώσων χωρικών και των Ινδών από την Α τάξη, ένας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Θα τους χρησιμοποιούσα στις μικρές τάξεις για να κατανοήσουν τα παιδιά ότι ο σημερινός αλγόριθμος είναι πιο εύκολος. Ωστόσο, θα τους υπενθύμιζα στις μεγαλύτερες τάξεις για να καλλιεργήσω τη σκέψη των παιδιών αφενός και αφετέρου να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός, μηχανιστικός τρόπος επίλυσης.» Από το σύνολο των εκπαιδευτικών, 4,76% (3) επιλέγει την εισαγωγή των πράξεων στη Β και στη Γ τάξη, αφού θεωρούν ότι τα παιδιά βρίσκονται στην κατάλληλη νοητική ανάπτυξη για να αντιληφθούν τις μεθόδους αυτές. Ως κατάλληλη τάξη για την εισαγωγή των πιο πάνω μεθόδων θεωρούν την Γ τάξη το 22,22% (14) των εκπαιδευτικών. Οι αιτιολογίες που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί ποικίλλουν. Ένα μέρος των εκπαιδευτικών που επιλέγουν την Γ τάξη αιτιολογούν την απάντησή τους εκφράζοντας την άποψη ότι στην Γ Δημοτικού οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με την προπαίδεια και συνεπώς είναι κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική αντίληψη για την πράξη του πολλαπλασιασμού, γνωρίζοντας και εναλλακτικούς τρόπους εκτέλεσής του. Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την επιλογή τους αναφέροντας ότι θεωρούν κατάλληλη την εισαγωγή των μεθόδων των αρχαίων λαών ταυτόχρονα με την διδασκαλία του διψήφιου πολλαπλασιασμού, έτσι ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν εννοιολογικά τον αλγόριθμο. Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε χαρακτηριστικά:

12 «Από την Γ δημοτικού, όπου και ξεκινά ο πολλαπλασιασμός διψήφιων αριθμών. Πρέπει οπωσδήποτε να διδάσκονται από νωρίς οι μέθοδοι των λαών έτσι που οι μαθητές να μην έχουν βρει την εύκολη, αλλά και καθ όλα διαδικαστική λύση, αλγορίθμου.» Οι εκπαιδευτικοί που ανέφεραν ότι θα χρησιμοποιούσαν τους μεθόδους των αρχαίων λαών από την Δ τάξη και μετά, θεωρούν ότι τα παιδιά είναι πιο ώριμα και γνωρίζουν πολύ καλά τον αλγόριθμο και δεν θα δυσκολευτούν να μάθουν μια εναλλακτική διαδικασία. Επιπρόσθετα, κάποιοι από αυτούς υποστηρίζουν ότι σε μικρότερες τάξεις οι τρόποι θα ήταν κατανοητοί από μαθητές οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη αγάπη και κλίση στα μαθηματικά ενώ σε αυτήν την ηλικία οι μαθητές είναι ικανοί να κατανοήσουν καλύτερα τις σχέσεις που υπάρχουν (αξία θέσης ψηφίου), να αντιληφθούν το διαφορετικό ενώ είναι πιο δεκτικοί στη διδασκαλία διαφορετικών μεθόδων. Στην ερώτηση «Ποιος από τους πιο πάνω τρόπους είναι ο πιο κατάλληλος για αδύνατους μαθητές και γιατί;», οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (63,49%) απάντησαν πως θεωρούν ως καταλληλότερη τη μέθοδο των Αρχαίων Αιγυπτίων αφού στηρίζεται στο διπλάσιο με το οποίο είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές. Η μέθοδος των Ινδών θεωρείται η καταλληλότερη μόνο από το 14,28% των εκπαιδευτικών αφού, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι πιο μηχανιστική μέθοδος, ενώ η μέθοδος των Ρώσων χωρικών μόνο από το 4,76% των εκπαιδευτικών. Ίδιο ποσοστό των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι τόσο η μέθοδος των Αρχαίων Αιγυπτίων όσο και η μέθοδος των Ρώσων χωρικών είναι κατάλληλες για αδύνατους μαθητές. Τέλος, 7,93% αναφέρει ότι δεν υπάρχει κοινή κατάλληλη μέθοδος για όλους τους αδύνατους μαθητές, αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από ένα εκπαιδευτικό: «Είμαι της άποψης ότι για το κάθε παιδί θα υπάρχει και κάποιος διαφορετικός τρόπος τον οποίο θεωρεί εύκολο. Αυτό βέβαια μπορεί να ποικίλει από άτομο σε άτομο ανάλογα με τα στυλ μάθησης, και τις προσωπικές του προτιμήσεις». 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέσα από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν θετικές στάσεις απέναντι στην ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του, ανεξαρτήτως φύλου, επιπρόσθετων σπουδών και γνώσεων για την ιστορία του πολλαπλασιασμού. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι είχαν θετικές εμπειρίες σε σχέση μ αυτήν τόσο ως εκπαιδευτικοί (αφού υπάρχουν οι τρόποι που πολλαπλασίαζαν οι αρχαίοι λαοί στα εγχειρίδια των μαθηματικών των μεγάλων τάξεων του δημοτικού) όσο και ως εκπαιδευόμενοι, αφού οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευνας έχουν εκπαιδευτική εμπειρία μέχρι και 6 χρόνια και πολύ πιθανόν να έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδιαστεί μαθήματα των μαθηματικών που περιλαμβάνουν στοιχεία της ιστορίας του πολλαπλασιασμού (Philippou & Christou, 1998).

13 Επιπρόσθετα, οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος, πιθανόν να οφείλονται στην κατανόηση από μέρους τους των τρόπων που πολλαπλασίαζαν οι αρχαίοι λαοί και στη μη συνάντηση δυσκολιών σε σχέση με αυτούς. Αυτό γιατί, όταν μπορούν να λύσουν μια άσκηση και να την κατανοήσουν, αποκτούν αυτοπεποίθηση για το γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών ή για τη συγκεκριμένη περιοχή των μαθηματικών και κατ επέκταση θετικές στάσεις προς αυτό, αφού τα επιτεύγματα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις στάσεις (Eisenhart, 1977 αναφορά στον Παπαναστασίου, 2001). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι η ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του επηρεάζει θετικά τη μάθηση του (αντιλήψεις) έχουν και θετικότερες στάσεις απέναντι σ αυτήν. Αυτό είναι λογικό αφού οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη διδακτική πρακτική που θα ακολουθήσουν στην τάξη τους (Φιλίππου & Χρίστου, 1995), άρα και η στάση τους θα είναι ανάλογη. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δάσκαλοι πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις δασκάλες ότι η ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του έχει πολλά πλεονεκτήματα και είναι χρήσιμη για τη μάθηση του. Παρόμοιο εύρημα βρήκαν οι Φιλίππου & Χρίστου (1995) για τις στάσεις των κύπριων εκπαιδευτικών απέναντι στα μαθηματικά. Μέσα από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικό να ενσωματωθεί η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του, με στόχο τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν. Παρόλα αυτά, οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση της ιστορίας του πολλαπλασιασμού στη διδασκαλία του αποτελούν ένα σημαντικό εύρημα το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα και να αποτελέσει ίσως μέσο εισαγωγής καινοτομιών στη διδασκαλία των μαθηματικών. Αυτό γιατί είναι διαδεδομένη η αντίληψη ότι τα θετικά συναισθήματα οδηγούν σε θετικά επιτεύγματα (McLeod, 1992 αναφορά στον Παπαναστασίου, 2001). ΑΝΑΦΟΡΕΣ Βάμβουκας, Μ. Ι. & Κανάκης, Ι. Ν. (1997). Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα Ο Α μέσα διδασκαλίας μάθησης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 25, Barbin, E. (2000). Integrating history: research perspectives. In J. Fauvel & J. van Maanen (Εds.), History in Mathematics Education: the ICMI study (pp ). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Fauvel, J. & Maanen, J. V. (1997). The Role of the History of Mathematics in the Teaching and Learning of Mathematics: Discussion Document For An ICMI Study ( ). Educational Studies in Mathematics, 34, Furinghetti, F. (2007). Teacher education through the history of mathematics. Educational Studies in Mathematics. (υπό εκτύπωση) Gulikers, I., & Blom, K. (2001). A Historical Angle, A survey of recent literature on the use and value of history in geometrical education. Educational Studies in Mathematics, 47, Kool, M. (2003). An extra, student in your classroom: How the history of mathematics can enrich interactive mathematical discussions at primary school. Mathematics in School, 32 (1), Λεμονίδης, Χ. (2003). Η εισαγωγή των πράξεων του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης στο Δημοτικό: μια πειραματική εφαρμογή. Μέντορας, 7,

14 Lloyd, G. (2002). Mathematics teachers beliefs and experiences with innovative curriculum materials. The Role of Curriculum in Teacher Development. In G.C.Leder, E. Pehkonen, & G. Τörner (Eds), Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education (pp ). Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Νικολαντωνάκης, Κ. (2005). Η πολύ πολιτισμική διάσταση της πράξης του πολλαπλασιασμού. Πρακτικά 4ου Διημέρου Διαλόγου για τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της Μαθηματικής εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη. Παπαναστασίου, Κ. (2001). Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των μαθητών για τα μαθηματικά. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 31, Πάσχος, Θ. (2003). Η αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδακτική πρακτική στο γυμνάσιο. Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Πανεπιστήμιο Κύπρου. Philippou, G., & Christou, C. (1998). The effects of a preparatory mathematics program in changing prospective teachers attitudes towards mathematics. Educational Studies in Mathematics, 35, Philippou, G., & Christou, C. (2000). A pre-service programme for primary teachers implemented in Greece and Cyprus. In J. Fauvel & J. van Maanen (Εds.), History in mathematics education: the ICMI study (pp ). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Sierpinska., A. (1991). Μερικές ιδέες πάνω στη μεθοδολογία της έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών που συνδέεται με την έννοια του επιστημολογικού εμποδίου. Τετράδια Διδακτικής των Μαθηματικών, 7, Siu, M. - K. (2000). Historical support for particular subjects. In J. Fauvel & J. van Maanen (Εds.), History in Mathematics Education: the ICMI study (pp ). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Streefland, L. (1996). Negative numbers: Reflections of a learning researcher. Journal of Mathematical Behavior, 15(1), Thompson, A. G. (1984). The relationship of teachers conceptions of mathematics and mathematics teaching to instructional practice. Educational Studies in Mathematics, 15, Tzanakis, C., & Arcavi, A. (2000). Integrating history of mathematics in the classroom: An analytic survey. In J. Fauvel & J. van Maanen (Eds.), History in Mathematics Education: the ICMI study (pp ). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Φιλίππου, Γ. (1995). Εισαγωγή στις βάσεις και στις βασικές έννοιες των μαθηματικών. Λευκωσία: Σύγχρονη Εποχή Κύπρου. Φιλίππου, Γ., & Χρίστου, Κ. (1995). Στάσεις των δασκάλων της τάξης προς τα μαθηματικά. Σε Γ. Φιλίππου, Κ. Χρίστου & Α. Κάκας (επιμέλεια), Β Πανελλήνιο Συνέδριο: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, (σελ ). Λευκωσία: Σύγχρονη Εποχή Κύπρου.

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φιλίππου Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σημαντικό μέρος της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ΤΕΙ Αθήνας & 2ης Περιφ. Νομαρχίας Αθήνας, e-mail : kapelou@rhodes.aegean.gr

ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ΤΕΙ Αθήνας & 2ης Περιφ. Νομαρχίας Αθήνας, e-mail : kapelou@rhodes.aegean.gr 95 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (NCTM & ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΙ Αθήνας &

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ-19 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 111-121) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 111-121) Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου Σπύρος Παπαγεωργάκης

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ (ROLE DEBATES) Σκοπός Ο στόχος αυτού του εργαλείου αντανάκλασης είναι να υποκινηθεί η κατανόηση των προοπτικών των διαφορετικών συμμετόχων. Πιο συγκεκριμένα βοηθά τους εκπαιδευτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Ονοματεπώνυμο : Ευανθία Καρακατσάνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 ΣΤΟΧΟΣ/ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας τη μάθηση για την κοινωνική προσφορά με την υποστήριξη των ΤΠΕ

Αναπτύσσοντας τη μάθηση για την κοινωνική προσφορά με την υποστήριξη των ΤΠΕ Αναπτύσσοντας τη μάθηση για την κοινωνική προσφορά με την υποστήριξη των ΤΠΕ Κατερίνα Βίγκου 1, Βασίλης Μακράκης 2, vigkou@gmail.com, makrakis@edc.uoc.gr 1 Δασκάλα, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών. Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών. Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΤΥΠΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ

ΟΙ ΑΤΥΠΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ Τράχηλου, Ε., Χρίστου, Ζ., & Λεμονίδης, Χ., (2008). Οι άτυπες στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές στον πολλαπλασιασμό. Πρακτικά 10 ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Άννα Δογούλη 1, Ευγενία Φλογαΐτη 2 1. Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Summary. 1. Εισαγωγή

Περίληψη. Summary. 1. Εισαγωγή Οι συγκινησιακές διαδικασίες που απορρέουν από Έλληνες και Αλβανούς μαθητές γυμνασίου κατά ν παρατήρηση φωτογραφιών Αλβανών συμμαθητών τους, όταν δε γνωρίζουν και όταν γνωρίζουν ν καταγωγή τους. Γεωργογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα