ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ παηδηά ηεο Γ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ κε κεγάιε πηζαλόηεηα λα κείλνπλ ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηα κέρξη ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη πξαθηηθέο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ είηε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ ηάμε είηε ηελ ώξα ηεο Δκπέδσζεο ζε επίπεδν ηάμεο, νκάδαο θαη αηόκνπ. Μαζεκαηηθόο Αιθαβεηηζκόο O καζεκαηηθόο αιθαβεηηζκόο πεξηγξάθεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αμηνπνηεί ηηο καζεκαηηθέο ηνπ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (ΟECD, 2001). Ωο εθ ηνύηνπ, ν καζεκαηηθόο αιθαβεηηζκόο αλαπηύζζεηαη θαη αμηνινγείηαη κέζα από ηελ εκπινθή ησλ παηδηώλ ζε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, βαζηζκέλεο ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο (Kaiser & Willander, 2005). Έξεπλεο επηζεκαίλνπλ όηη ν καζεκαηηθόο αιθαβεηηζκόο αληηζηνηρεί κε ηελ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο επάξθεηαο, ε νπνία αληηπξνζσπεύεη όρη κόλν ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε ζηα Μαζεκαηηθά αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία (Kilpatrick, 2001). Τν λέν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Μαζεκαηηθώλ ηεο Κύπξνπ απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο επάξθεηαο κέζα από ηε δηαζύλδεζε πέληε ζπληζησζώλ: (α) ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο, (β) ηεο δηαδηθαζηηθήο επάξθεηαο, (γ) ηεο ζηξαηεγηθήο ιύζεο πξνβιήκαηνο, (δ) ηνπ ζπιινγηζκνύ θαη (ε) ησλ ζηάζεσλ πεπνηζήζεσλ (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθέο πξαθηηθέο ζηήξημεο πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ καζεκαηηθνύ αιθαβεηηζκνύ κέζα από ηελ ελίζρπζε ησλ πην πάλσ πέληε ζπληζησζώλ. Σεκεηώλεηαη όηη νη πξαθηηθέο δελ νκαδνπνηνύληαη ζε 5 εληειώο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο αθνύ νη πέληε ζπληζηώζεο αιιεινεμαξηώληαη θαη αιιειεπηδξνύλ. Παξνπζηάδνληαη, επίζεο, δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζηα Μαζεκαηηθά. Ννείηαη όηη ηόζν νη πξαθηηθέο ζηήξημεο όζν θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά δελ εμαληινύληαη ζην παξόλ θείκελν. Οη πξαθηηθέο ζηήξημεο παξνπζηάδνληαη σο εμήο: Α. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ Β. ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ Γ. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 1 2. Γπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά Πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 2. Γπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά 3. Πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθνύ 2. Γπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά 3. Πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθνύ Γ. ΤΛΛΟΓΙΜΟ 2. Πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθνύ Δ. ΣΑΔΙ ΑΤΣΟΠΔΠΟΙΘΗΗ 2. Πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθνύ

2 Α. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ Η ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ, πξάμεσλ θαη ζρέζεσλ ζε έλα νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό πιαίζην (Kilpatrick et al., 2001). Η γλώζε ησλ παηδηώλ κε ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζύλνιν αζύλδεησλ γεγνλόησλ θαη δηαδηθαζηώλ. Με ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε, ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη γηαηί κηα καζεκαηηθή ηδέα είλαη ζεκαληηθή θαη ην πιαίζην ζην νπνίν είλαη ρξήζηκε, ζπκνύληαη κε κεγαιύηεξε επθνιία δηάθνξα γεγνλόηα θαη κεζόδνπο, ελώ είλαη ζε ζέζε λα ηα αλαπαξαγάγνπλ όηαλ ηα μεράζνπλ. 2. Γπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά Έξεπλεο αλαθέξνπλ όηη ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά δελ κπνξνύλ λα αλαθαιέζνπλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο πξόζζεζεο κέρξη ην 20 θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ κέρξη ην 100. Αθόκα, ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο κέηξεζεο γηα ηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ, ελώ παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο ρξεζηκνπνηνύλ άιιεο ζηξαηεγηθέο, όπσο ε αλάιπζε αξηζκώλ θαη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα (Dowker, 2004; Ostad, 1997). Όζνλ αθνξά ζηε Γεσκεηξία, ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά έρνπλ ηελ πεπνίζεζε όηη όηαλ έλα γεσκεηξηθό αληηθείκελν (π.ρ. ηξίγσλν) αιιάδεη ζέζε, ηόηε κεηαβάιιεηαη θαη ην ζρήκα ηνπ. Δπίζεο δπζθνιεύνληαη ζηε κέηξεζε, όπνπ θαίλεηαη λα κελ αληηιακβάλνληαη ηηο ππνθείκελεο έλλνηεο (π.ρ. πεξίκεηξνο, εκβαδόλ), αιιά λα αθνινπζνύλ κεραληθά ηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο (Stephan & Clements, 2003). 3. Πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ I. Χξήζε πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ (επνπηηθά κέζα, εηθόλεο, καζεκαηηθέο ηζηνξίεο, ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε) γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο θαη κεηάθξαζε από ηε κηα αλαπαξάζηαζε ζηελ άιιε (εηθόλα - ζύκβνια). II. Σύλδεζε ηεο γλώζεο πνπ απνθηήζεθε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη εθαξκνγή ηεο ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. III. Δλζάξξπλζε ησλ παηδηώλ γηα παξνπζίαζε ησλ δηθώλ ηνπο ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ. IV. Παξαδείγκαηα: Αηζζεηνπνίεζε αξηζκώλ 0-10 Χξήζε πιέγκαηνο γηα αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκώλ. Σηόρνο είλαη ν εληνπηζκόο ζρέζεσλ ηνπ αξηζκνύ κε άιινπο αξηζκνύο (Σρέζε αξηζκώλ κε ην 5 θαη ην 10). Γηα παξάδεηγκα, ην 6 είλαη θαηά 1 κεγαιύηεξν από ην 5 θαη θαηά 4 κηθξόηεξν από ην 10. Αλάιπζε θαη ζύλζεζε αξηζκώλ: π.ρ. ην 5 κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο: 5=0+5 5=1+4 5=3+2 5=2+3 5=4+1 5=5+0 2

3 Αηζζεηνπνίεζε αξηζκώλ Οκαδνπνίεζε αληηθεηκέλσλ ζε ζύλνια ησλ 10. Οκαδνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε ζύλνια ησλ 20 ή ησλ 30. Αλαπαξάζηαζε αξηζκώλ κέρξη ην 100 σο κήθνο ζηελ αξηζκεηηθή γξακκή. Αλάιπζε θαη ζύλζεζε αξηζκώλ (δεθάδεο - κνλάδεο): 20+3=23, 50+7=57. Πξόζζεζε Χξήζε αληηκεηαζεηηθήο ηδηόηεηαο (3+5=5+3) Χξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο «δεδνκέλα ηνπ έλα πεξηζζόηεξν ή δύν πεξηζζόηεξα» (9+1, 8+2) Χξήζε ησλ δηπιαζίσλ ησλ αξηζκώλ (5+5, 8+8) Χξήζε ησλ αξηζκώλ πνπ είλαη θαηά έλα ή δύν κεγαιύηεξνη από ηα δηπιάζηα (5+7 = = 12) Σπκπιήξσζε ηεο δεθάδαο (9+4 = = 13) Χξήζε ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 23+44=67 ηόηε 23+45=. Xξήζε ηεο αξηζκεηηθήο γξακκήο. Αθαίξεζε Δλλνηνινγηθή δηαζύλδεζε ηεο πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο: Σπκπιεξσκαηηθή πξόζζεζε (5+ = 9, 8+ =15). Αλάιπζε αξηζκνύ πνπ νδεγεί ζηε δεθάδα. κε ηξόπν. πνπ εμππεξεηεί ην παηδί π.ρ.: 13 4 = = 10 1 = = = = 9 Χξήζε ηξηώλ αξηζκώλ θαη θαηαζθεπή ηεζζάξσλ καζεκαηηθώλ πξνηάζεσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζύκβνια + θαη (6 + 7 =13, =13, 13 7 =6, 13 7 =6) Χξήζε ηεο αξηζκεηηθήο γξακκήο 55-7 = 48 Πνιιαπιαζηαζκόο Έκθαζε ζηελ αληηκεηαζεηηθή θαη επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα Χξήζε δηπιαζίσλ θαη ζύλδεζε κε ηα δηπιάζηα ηεο πξόζζεζεο (π.ρ. 2 7= 7 + 7) Σύλδεζε ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 2, ηνπ 4 θαη ηνπ 8 (π.ρ. 2 8=16 ζπλεπώο 4 8=32) Σύλδεζε ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 3 θαη ηνπ 6 (π.ρ. 3 4 = 12 ζπλεπώο 6 4 = 24) Γηαίξεζε Δλλνηνινγηθή δηαζύλδεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη ηεο δηαίξεζεο (π.ρ. 4 =24) Χξήζε ηξηώλ αξηζκώλ γηα θαηαζθεπή ηεζζάξσλ καζεκαηηθώλ. πξάμεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζύκβνια θαη (π.ρ. 6 7=42, 7 6=42, 42 6=7, 42 7=6) 3

4 Γεσκεηξία Δληνπηζκόο ζρεκάησλ ζην πεξηβάιινλ. Καηαζθεπή ζρεκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κέζα (π.ρ. βεινλνπίλαθαο, ηεηξαγσληζκέλν ραξηί). Χξήζε ζπγθεθξηκέλεο θαη θαηάιιειεο γιώζζαο γηα πεξηγξαθή θαη νξηζκό ηνπ ζρήκαηνο. Πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζρεκάησλ θαη ζύγθξηζε ησλ ζρεκάησλ κε άιια γλσζηά ζρήκαηα. Ταμηλόκεζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα. Χξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (π.ρ. Euclidraw θαη Geogebra). Μέηξεζε Γηεξεύλεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο πξηλ ηελ θαηάιεμε ζε ηύπν: (α) Αλαγλώξηζε ηεο ηδηόηεηαο πνπ ζα κεηξεζεί (πρ κήθνο, εκβαδόλ, κάδα, ρσξεηηθόηεηα). (β) Σύγθξηζε αληηθεηκέλσλ σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα. (γ) Καζνξηζκόο κνλάδσλ κέηξεζεο θαη δηαδηθαζίαο κέηξεζεο. Χξήζε κε ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ κέηξεζεο γηα δηεπθόιπλζε ηεο άκεζεο εζηίαζεο ζηελ ηδηόηεηα πνπ ζα κεηξεζεί θαη όρη ζε κηα κεραληθή δηαδηθαζία πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ππνθείκελε έλλνηα. (δ) Σπκβαηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο. (ε) Αλαθάιπςε ηύπσλ. V. Δλζσκάησζε ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία: Η ηερλνινγία παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά κε δπζθνιίεο λα εκπιαθνύλ ζηε δηεξεύλεζε θαη ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη λα εζηηάζνπλ ζηα ζεκαληηθά ζηνηρεία κηαο έλλνηαο, θαζώο ηνπο "απαιιάζζεη" από ηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθώλ ππνινγηζκώλ (ζηνπο νπνίνπο δπζθνιεύνληαη). Σπγθεθξηκέλα, ε ηερλνινγία πξνζθέξεη ειεπζεξία ζηα παηδηά, εληζρύνληαο ηνλ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο από ηα ίδηα. Δπηπιένλ, απμάλεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ πξνζήισζή ηνπο, ελώ νη εξγαζίεο παξέρνληαη ζε κηθξά δηαδνρηθά βήκαηα. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεηαη ζσζηή επηινγή εθαξκνγηδίσλ θαη ινγηζκηθώλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ην επίπεδν ζθέςεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ Πνιιά εθαξκνγίδηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο νδεγνύο εθπαηδεπηηθνύ ησλ ηάμεσλ Α θαη Β ζηηο ηζηνζειίδεο, Β. ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ Η διαδικαζηική επάρκεια πεξηιακβάλεη ηε γλώζε δηαδηθαζηώλ, ηε γλώζε ηνπ πόηε θαη πώο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηελ ηθαλόηεηα εθηέιεζήο ηνπο κε επειημία, αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα. Τα παηδηά πξέπεη λα γλσξίδνπλ ινγηθά θαη απνηειεζκαηηθά αθξηβείο ηξόπνπο γηα λα ππνινγίδνπλ ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο ηόζν πξνθνξηθά όζν θαη γξαπηά (Kilpatrick et al., 2001). 4

5 2. Γπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά Οη δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζηηθή επάξθεηα εθπεγάδνπλ από δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε ηεο αμίαο ζέζεο ςεθίνπ (Fuson & Burghardt, 2003). Δπηπιένλ, ε αδπλακία γηα γλώζε θαη αλάθιεζε γλσζηώλ δεδνκέλσλ ζπληζηά βαζηθό παξάγνληα δπζθνιίαο γηα ηελ εθηέιεζε ππνινγηζκώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάινπο αξηζκνύο (Geary & Hoard, 2005). Σε όηη αθνξά ηε κέηξεζε, κηα ζπλήζεο ελέξγεηα ησλ παηδηώλ κε δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά είλαη ε επαλάιεςε ηεο κνλάδαο κέηξεζεο αθήλνληαο θελά κεηαμύ δηαδνρηθώλ κνλάδσλ ή επηθαιύπηνληαο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο (Lehrer, 2003). 3. Πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ I. Αλάπηπμε ηξόπσλ εθηίκεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο καζεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. II. Αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκώλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ καζεκαηηθή πξόηαζε ηα παηδηά κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ όηη ην 598 είλαη θαηά 2 κηθξόηεξν από ην 600 θαη έηζη λα πξνζζέζνπλ ην 600 κε ην 647 θαη λα αθαηξέζνπλ 2. III. Γηδαζθαιία γεληθώλ ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ επίιπζε δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ πξνβιεκάησλ θαη όρη δηδαζθαιία κεκνλσκέλσλ ζηξαηεγηθώλ κε πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή. IV. Δμάζθεζε θαη εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθώλ πξάμεσλ ζε θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλήο δσήο. Τόζν ε αθξίβεηα όζν θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ καζεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ βειηηώλεηαη κε ηελ εμάζθεζε. V. Καηαλόεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξάμεσλ. ην κεδέλ σο ην νπδέηεξν ζηνηρείν ηεο πξόζζεζεο ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα ζηελ πξόζζεζε, ηελ αθαίξεζε σο αληίζεηε πξάμε ηεο πξόζζεζεο ην έλα σο ην νπδέηεξν ζηνηρείν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ, ην κεδέλ σο ην απνξξνθεηηθό ζηνηρείν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό VI. Γηδαζθαιία λνεξώλ θαη γξαπηώλ ππνινγηζκώλ: Πξόζζεζε = = = = 84 Αθαίξεζε

6 Πνιιαπιαζηαζκόο 27 Χ 4 = (20 + 7) Χ 4 = (20 Χ 4 ) + (7 Χ 4) = = Χ 4 = (10 Χ 4) + (10 Χ 4) + (7 Χ 4) = Χ 3 = (46 Χ 2 ) + 46 = 138 Γηαίξεζε 92 : 4 = 453 : 6 = VII. Μέηξεζε: Γηα θαηαλόεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο επαλάιεςεο ηεο κνλάδαο ρσξίο θελά θαηά ηε κέηξεζε κήθνπο ή ηελ θάιπςε επηθάλεηαο, κπνξεί λα γίλεη αληηπαξαβνιή νξζώλ θαη ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, Γ. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ Η ζηραηηγική λύζης προβλήμαηος αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα γηα θαηαζθεπή, αλαπαξάζηαζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο. Παξόιν πνπ ζηελ ζρνιηθή πξάμε, ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, έμσ από ην ζρνιείν, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο όπνπ πξέπεη λα δηαθξίλνπλ πνην είλαη ην πξόβιεκα. Γηα ην ιόγν απηό, είλαη ρξήζηκν λα απνθηήζνπλ εκπεηξία ηόζν ζηελ θαηαζθεπή όζν θαη ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε πνιιαπιά είδε ζηξαηεγηθώλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή γηα θάζε πεξίπησζε (Kilpatrick et al., 2001). 2. Γπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά Τα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε ιύζε πξνβιεκάησλ, θαίλεηαη όηη δελ αθηεξώλνπλ αξθεηό ρξόλν ζην λα ζθεθηνύλ ην πξόβιεκα θαη ην λόεκά ηνπ πξνηνύ μεθηλήζνπλ λα ην ιύλνπλ, 6

7 αδπλαηώληαο έηζη λα ζέζνπλ ζε έλα ινγηθό πιαίζην ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθώλ θαη ηελ απάληεζή ηνπο (Van de Walle, 2007). 3. Πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ I. ηάδηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σύκθσλα κε ηνλ Polya (1973), ε πνξεία πνπ αθνινπζεί θάπνηνο γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαηάζηξσζε ζρεδίνπ επίιπζεο, εθηέιεζε ζρεδίνπ, αλάδξνκε δηεξεύλεζε. Σε θάζε ζηάδην ην παηδί αμηνπνηεί θάπνηεο ζηξαηεγηθέο, όπσο: «πεο ην πξόβιεκα κε δηθά ζνπ ιόγηα», «γλσξίδεηο θάπνην ζρεηηθό πξόβιεκα», «πεο ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηεζαη γηα λα ην ιύζεηο», «θάλε έλα ζρέδην ή θάλε αλαπαξάζηαζε», «θάλε έλα δηάγξακκα ζρήκα», «βξεο έλα κνηίβν». II. Παξνρή επθαηξηώλ γηα ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο ιύζεο πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε πεξηγξαθή ηεο δηαδξνκήο από ην ζπίηη πξνο ην ζρνιείν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ιεθηηθά ή κε ηε ρξήζε ράξηε. III. Παξνπζίαζε απιώλ ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο ηύπνπο, όπσο «αιιαγή», «ζύγθξηζε» θαη «νκαδνπνίεζε». Σπδήηεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη κε έκθαζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αξηζκώλ. IV. Παξνπζίαζε πξνβιεκάησλ όπνπ δηαθαίλεηαη ε ζρέζε πνιιαπιαζηαζκνύ θαη δηαίξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, 30 μπιζκόηα θα μοιραζηούν ανάμεζα ζε 6 παιδιά. Πόζα μπιζκόηα θα πάρει ηο κάθε παιδί; Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πην πάλσ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε καζεκαηηθή πξόηαζε 6 =30 ή ε καζεκαηηθή πξόηαζε 30 : 6=. V. Υξήζε πιηθώλ, όπσο ηάπεο, θύβνη θαη αξηζκεηήξην, γηα αλαπαξάζηαζε ησλ πξάμεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. ύλδεζε κε ηε ζπκβνιηθή γξαθή ηεο καζεκαηηθήο πξόηαζεο. Τα παηδηά εληνπίδνπλ «νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο» αλάκεζα ζε αλαπαξαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ην ίδην πξόβιεκα (π.ρ. ην 7+3 αληηζηνηρεί ζηελ αλαπαξάζηαζε 7 θόθθηλνη θύβνη θαη 3 κπιε θύβνη). VI. Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηαο ησλ παηδηώλ γηα απηνέιεγρν ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Τα παηδηά αλαζηνράδνληαη γηα ην θαηά πόζν ε ζηξαηεγηθή πνπ επηιέρζεθε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ήηαλ θαηάιιειε, πνηα ιάζε έγηλαλ θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο θαη αλ ε ιύζε πνπ δόζεθε ηειηθά είλαη ινγηθή.. 7

8 Γ. ΤΛΛΟΓΙΜΟ O ζσλλογιζμός αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηεο ινγηθήο ζθέςεο ζε ό,ηη αθνξά ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ελλνηώλ θαη θαηαζηάζεσλ. Σηεξίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αλαζηνραζκνύ, ηεο επεμήγεζεο θαη ηεο αηηηνιόγεζεο ζπκπεξαζκάησλ. Ο ζπιινγηζκόο αμηνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ινγηθόηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ δεδνκέλσλ, δηαδηθαζηώλ, ελλνηώλ θαη κεζόδσλ ιύζεο. Αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζπιινγηζκνύ, παξάιιεια εληζρύεηαη θαη ε ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε ησλ παηδηώλ (Kilpatrick et al., 2001). Σύκθσλα κε έξεπλεο έλα κεγάιν πνζνζηό ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ κέρξη 12 ρξνλώλ έρεη πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα γηα ζπιινγηζκό (Kilpatrick et al., 2001). 2. Πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ I. Γηαζθάιηζε ηξηώλ ζπλζεθώλ θαηά ηελ επεμεξγαζία καζεκαηηθώλ έξγσλ έηζη ώζηε ηα παηδηά λα εκπιαθνύλ ζε δηαδηθαζίεο ζπιινγηζκνύ: (α) νη πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο είλαη επαξθείο, (β) ην πεξηερόκελν ηνπ έξγνπ είλαη θαηαλνεηό θαη δίλεη θίλεηξν γηα απαζρόιεζε κε απηό θαη (γ) ην πιαίζην είλαη νηθείν. II. Καιιηέξγεηα λόξκαο ζηελ ηάμε γηα αλαζηνραζκό θαη γηα ζπλερή αηηηνιόγεζε ησλ δηαδηθαζηώλ. Γελ είλαη αξθεηή ε εμάζθεζε ζηελ εθηέιεζε αιγνξίζκσλ, κεηά ηελ αλάπηπμε θαη εθκάζεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθό ηα παηδηά, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ αιγόξηζκν, λα επεμεγνύλ θαη λα αηηηνινγνύλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, Σηνλ αιγόξηζκν ηεο αθαίξεζεο κε ράιαζκα ηεο δεθάδαο, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα αηηηνινγνύλ ηα βήκαηα ηνπ αιγόξηζκνπ, ρξεζηκνπνηώληαο επηρεηξήκαηα πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζή ηνπ. Η αμηνπνίεζε κνληέισλ όπσο νη θύβνη Dienes, ε αξηζκεηηθή γξακκή, ην πιέγκα αξηζκώλ κέρξη ην 100 θαη ν πίλαθαο ησλ αξηζκώλ κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ επεμήγεζε θαη αηηηνιόγεζε. Αληηπαξαβνιή ηνπ αιγόξηζκνπ ηεο αθαίξεζεο κε ράιαζκα θαη ρσξίο ράιαζκα, έηζη ώζηε λα αηηηνινγεζνύλ νη δηαδηθαζίεο ζε θάζε πεξίπησζε (πρ 62 5 θαη 67-5). Δ. ΣΑΔΙ ΑΤΣΟΠΔΠΟΙΘΗΗ Οη ζηάζεις νξίδνληαη σο νη ηάζεηο θαη ε πξνδηάζεζε ηνπ αηόκνπ απέλαληη ζε έλα ζέκα, νη νπνίεο εθπεγάδνπλ από πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο ηνπ, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, ελώ νη πεπνηζήζεηο νξίδνληαη σο νη ππνθεηκεληθέο ηνπ γλώζεηο, ζεσξίεο θαη αληηιήςεηο. Η ζπληζηώζα ζηάζεηοαπηνπεπνίζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ζεηηθώλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά θαζώο θαη ε απηνπεπνίζεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλόηεηα, εθκάζεζε θαη εκπινθή ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ηθαλόηεηαο, ην παηδί πνπ καζαίλεη θαη θάλεη καζεκαηηθά λα πηζηέςεη ζηε ρξεζηκόηεηα ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ζηελ αμία ηεο 8

9 πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ ζπληζησζώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεπνίζεζεο όηη ε εθκάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ είλαη εθηθηή, όηη ηα Μαζεκαηηθά δελ απνηεινύλ έλα αθεξεκέλν ζώκα γλώζεσλ θαη όηη είλαη θαηαλνεηά (Kilpatrick et al., 2001). Έξεπλεο αλαθέξνπλ όηη ηα παηδηά κε ρακειή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά αλαπηύζζνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο, αθόκα θαη θόβν (Χξίζηνπ & Φηιίππνπ, 2001). Τα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηα Μαζεκαηηθά θπξίσο από ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην κάζεκα αλαπηύζζνληαη ιόγσ: (α) ηεο ζπρλήο απνηπρίαο ζην κάζεκα, (β) ηεο πεπνίζεζεο όηη ε ηθαλόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά είλαη ζηαζεξή θαη δελ κπνξεί λα βειηησζεί, (γ) ηεο επηκνλήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα γξήγνξεο απαληήζεηο από ηα παηδηά (Pantziara & Philippou, 2011). 2. Πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ I. Παξνρή επθαηξηώλ γηα αληίιεςε ηεο ρξεζηκόηεηαο θαη ηεο αμίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. II. Παξνρή επθαηξηώλ γηα αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, έηζη ώζηε λα εληζρπζεί ε απηνπεπνίζεζε. III. Καιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο όηη δελ είλαη ε απνκλεκόλεπζε πνπ βνεζά ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθήο ηθαλόηεηαο αιιά ε δηεξεύλεζε ησλ πξνβιεκάησλ. IV. εκαζία ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο θαη όρη ζην απνηέιεζκα ελόο πξνβιήκαηνο ή κηαο καζεκαηηθήο πξάμεο. V. Αληηκεηώπηζε ησλ ιαζώλ ησλ παηδηώλ σο ηξόπνο βειηίσζεο ηεο καζεκαηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο. VI. Παξνρή ρξόλνπ ζην καζεηή γηα ηελ εθηέιεζε καζεκαηηθώλ πξάμεσλ θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο. VII. Καιιηέξγεηα λόξκαο από κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ληώζνπλ άλεηα όηαλ καζαίλνπλ θαη θάλνπλ Μαζεκαηηθά θαη όηη ε ηθαλόηεηά ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά δελ είλαη ζηαζεξή, δνζκέλε θαη αξηζκεηηθά κεηξήζηκε, αιιά κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα θαιιηεξγεζεί κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο καζεκαηηθήο ηάμεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Caldwell, J.H., Karp, K., & Bay-Williams, J.M. (2011). In E.C. Rathmell & R.M. Zbiek (Eds.), Developing Essential Understanding of Addition and Subtraction for Teaching Mathematics in Prekindergarten Grade 2. USA: National Council of Teachers of Mathematics. Cumming, J.J., & Elkins, J. (1999). Lack of automaticity in the basic addition facts as a characteristic of arithmetic learning problems and instructional needs. Mathematical Cognition, 5(2), De Corte, E., & Verschaffel, L. (1987). The effect of semantic structure on first-graders strategies for solving addition and subtraction word problems. Journal for Research in Mathematics Education, 18(5), Dowker, A. D. (2004). What Works for Children with Mathematical Difficulties? London: DfES. 9

10 Dowker, A., & Sigley, G. (2010). Targeted interventions for children with arithmetical difficulties. British Journal of Εducational Psychology Monograph Series II, 7, Fuson, K., & Burghardt, B. (2003). Multidigit addition and subtraction: Methods invented in small groups and teacher support for problem-solving and reflection. In A. J. Baroody & A. Dowker (Eds.), The development of arithmetical concepts and skills (pp ). Mahwah,NJ: Erlbaum. Geary, D. C., & Hoard, M. K. (2005). Learning disabilities in arithmetic and mathematics: Theoretical and empirical perspectives. In J. I. D. Campbell (Ed.), Handbook of mathematical cognition (pp ). New York: Psychology Press. Gray, E. M., & Pitta-Pantazi, D. (2006). Frames of reference and achievement in elementary arithmetic. The Montana Mathematics Enthusiast, 3(2), Retrieved from Kaiser, G., & Willander, T. (2005). Development of mathematical literacy: results of an empirical study. Teaching Mathematics and its Applications, 24(2-3), Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics. Washington, DC: National Academy Press. Kilpatrick, J. (2001). Understanding mathematical literacy: The contribution of research. Educational Studies in Mathematics 47(1), Kramaski, B., & Mizrachi, N. (2006). Online Discussion and Self-regulated learning: Effects of Instructional methods on mathematical literacy. The Journal of Education Research, 99(4), Lehrer, R. (2003). Developing understanding of measurement. In J. Kilpatrick, W.G. Martin, & D. Shifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp ). Reston, VA: National Council of teachers of mathematics. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2001). Knowledge and Skills for Life. First Results from the OECD Programme for International Student Assessment (PISA) Paris: OECD Ostad, S.A. (1997). Developmental differences in addition strategies: a comparison of mathematically disabled and mathematically normal students. British Journal of Educational Psychology, 67(3), Otto, A.D., Caldwell, J.H., Lubinski, C.A., & Hancock, S.W. (2011). In E.C. Rathmell & R.M. Zbiek (Eds.), Developing Essential Understanding of Multiplication and Division for Teaching Mathematics in Grades 3-5. USA: National Council of Teachers of Mathematics. Panaoura, R. (2006). The Development of Young Pupils Self Representation and Mathematical Performance in Relation to Processing Efficiency and Working Memory. Educational Psychology, 26(5), Pantziara, M., & Philippou, G. (2011). Fear of failure in Mathematics. What are the sources? In M. Pytlak, E. Swoboda, and T. Rowland (Eds.) Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp ) Rzeszów, Poland. Pólya, G. (1945/1973). How to solve it. Princeton, NJ: Princeton University. Russel, R., & Ginsburg, H.P. (1984). Cognitive analysis of children s mathematical difficulties. Cognition and Instruction, 1(2), Stephan, M., & Clements, D. (2003). Linear and area measurement in prekindergarten to grade 2. In D. Clements & G. Bright (Eds.), Learning and teaching measurement: 2003 Yearbook (pp. 3 16). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. Van de Walle, J. A. (2007). Elementary and Middle School Mathematics. Teaching Developmentally. USA: Pearson Education. Χξίζηνπ, Κ., & Φηιίππνπ, Γ. (2001) Σπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο θαη κάζεζε ζηα Μαζεκαηηθά. Αηξαπόο. 10

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Α, Β θαη Γ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ.

ΠΡΟ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Α, Β θαη Γ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη:

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα