Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ"

Transcript

1 Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο Καζεγεηέο Μαζεκαηηθώλ (Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε). ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η εηζήγεζε παξνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή ζεώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ Η/Τ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ησλ καζεκαηηθώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. H αλάγθε αλάπηπμεο λέσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε πξνζπάζεηα καο γηα εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ ζε παξαδνζηαθά καζήκαηα όπσο ε γεσκεηξία θαη ε αλάιπζε, έρεη ζηόρν θαη απνζθνπεί κόλν ζην λα γίλνπλ ηέηνηα καζήκαηα πην πξνζηηά, θαηαλνεηά θαη πξνπάλησλ αγαπεηά. Δπίζεο ζηνρεύνπκε λα παξαθηλήζνπκε ηνλ καζεηή λα δεκηνπξγήζεη θαη λα αλαθαιύςεη ζε έλα πεδίν αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ Η/Τ, πξνζθέξνληαο ηνπ απηνλνκία θαη ειεπζεξία θηλήζεσλ. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ρξήζε ινγηζκηθώλ αλνηθηνύ ηύπνπ θαη δίδεηαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην καζήκαηνο κε θύιιν εξγαζίαο. ΔΙΑΓΧΓΗ-ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ Οη ζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζνξίδνληαη κέζα από ηελ ζύγρξνλε επνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γη απηό πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάθιεζε θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη όρη ζηελ απνκλεκόλεπζε θαη απνζηήζηζε ησλ έηνηκσλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Σα καζεκαηηθά έξρνληαη λα βνεζήζνπλ κε ηνλ εμέρνληα ξόιν πνπ θαηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαπηύζζνληαο ηελ ινγηθή θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. Η δύλακε ηεο ηερλνινγίαο κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθώλ δεκηνπξγεί έλα δπλαηό εξγαιείν γηα ηα καζεκαηηθά ζ απηό ηνλ ηνκέα.. Ση παξνπζηάδεη ε έξεπλα γηα ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαοκάζεζεο ηωλ καζεκαηηθώλ. Η ρξήζε ηνπ Η/Τ απμάλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε, κέζσ δπλακηθώλ ινγηζκηθώλ ελώ ειαηηώλεη ηελ ηππνπνίεζε ησλ καζεκαηηθώλ. (Balacheff, N. & Kaput, J., 1996, Κνξδάθε, 001; Ράπηεο, 1997) Ο επνηθνδνκηηηζκόο (constructivism )(Glasersfeld, 1995) ηνπ J. Piagiet, ζέιεη ηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ κέζα από ηα δηθά ηνπο γλσζηνινγηθά επηηεύγκαηα. 1

2 Aπό επηζηεκνινγηθήο πιεπξάο απνηειεί έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο δπλακηθώλ ινγηζκηθώλ ζηα νπνία εθαξκόδεηαη ε ζεσξία ηνπ κηθξόθνζκνπ (microworld). (Papert, 1980) Απηή ε άπνςε γίλεηαη απνδεθηή από πνιινύο εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνύο θαη αθαδεκατθνύο νη νπνίνη έρνπλ εκπεηξίεο ζηε δηδαθηηθή ηέηνησλ κεζνδνινγηώλ κε ινγηζκηθά ηα νπνία έρνπλ απηέο ηηο ηδηόηεηεο. (Κνξδάθε, 000, Ράπηεο, 1997 ; Κπξηαδήο & Πέηξνπ, 1998 ; Σνπκάζεο. & Αξβαλίηεο, 003) Οη ππξεληθέο γλώζεηο ζηα καζεκαηηθά απνθηνύληαη πνιύ πην εύθνια θαη ζε ιηγόηεξν δηδαθηηθό ρξόλν, πνπ είλαη αξθεηά πνιύηηκνο. (Laborde & Strasser, 1990) Παξάδεηγκα θαιήο ρξήζεο ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ είλαη ε ρξήζε εηδηθώλ καζεκαηηθώλ ινγηζκηθώλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πλαξηήζεσλ θαη Γξαθηθώλ Παξαζηάζεσλ όπσο θαη γηα ζέκαηα ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. Ο ξόινο ηνπ θαζεγεηή αιιάδεη αθνύ από πιένλ δελ είλαη απιά έλαο αλακεηαδόηεο ηεο γλώζεο αιιά ζύκβνπινο θαη ζπληνληζηήο ησλ εθπαηδεπόκελσλ κέζα από ηελ πεηξακαηηθή εκπέδσζε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο.(laborde, 000; Κνξδάθε, 001; Σνπκάζεο. & Αξβαλίηεο, 003) Τπάξρνπλ όκσο θαη νη επηθπιαθηηθνί, πνπ δελ ζεσξνύλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ. (Johnson et al, 1994; Ford & Klicka, 1994). Δπίζεο είλαη θαη απηνί πνπ έρνπλ δειώζεη πσο δελ κπνξνύλ λα απνθαλζνύλ αλ πξαγκαηηθά ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηελ κάζεζε όηαλ εθαξκόδνληαη ηέηνηεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. (Coflfin, 1987; Ferrell, 1985). Σα αλνηθηά ινγηζκηθά θαη ν ξόινο ηνπο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί αμηόινγν ξόιν ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθώλ κέζσ ηνπ ΗΤ δηαδξακαηίδνπλ ηα ινγηζκηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ινγηζκηθά αλνηθηνύ ηύπνπ. Σέηνηα ινγηζκηθά έρνπλ έλα δςναμικό πεπιβάλλον εξγαζίαο. Δθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπόκελνο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο αλάγθεο. Η ζηαηηθή Δπθιείδεηα γεσκεηξία εκπινπηίδεηαη πιένλ κε ην ζηνηρείν ηνπ δπλακηθνύ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, όπνπ δελ θαζειώλεη ην θάζε ζρήκα ζε κηα ζηαηηθή ζέζε αιιά ηα κεηαθηλεί, δηαηεξώληαο ηνπ ηα ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ, θαηαηάζζνληαο ηα ζε θιάζεηο ηζνδπλακίαο κε ην αλαιινίσην ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. Δίλαη γλσζηό πόζν ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ηεο εηθόλαο ζηελ θαηαλόεζε θαη κάζεζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. ύκθσλα κε ηνλ Sutherland (1995), ν ξόινο ηεο εηθόλαο είλαη απιά ππνζηεξηθηηθόο ζηε δεκηνπξγία λνεξώλ εηθόλσλ νη νπνίεο ζεσξνύληαη όηη απνηεινύλ ην βαζηθό ζηνηρείν ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ, θάηη πνπ ε Mariotti (1995) ην ζπλδέεη κε ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε εηθόλα σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ινγηθήο. Η Mariotti (1995) ππνζηεξίδεη επίζεο όηη ζηε γεσκεηξία ε εηθόλα θαη ε έλλνηα ηεο είλαη πνιύ θνληά, δειαδή νη εζσηεξηθέο θαη νη εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο έλλνηαο πιεζηάδνπλ θαη όηη ε γεσκεηξία είλαη έλαο ρώξνο όπνπ νη εηθόλεο θαη νη έλλνηεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε. Δπίζεο, είλαη έλαο ρώξνο γηα λνεηηθνύο πεηξακαηηζκνύο εηθόλαο θαη ινγηθήο.

3 Σα ινγηζκηθά αλνηθηνύ ηύπνπ είλαη διαδπαζηικά, δειαδή αληαπνθξίλνληαη ζηηο ελέξγεηεο καο θαη έηζη δεκηνπξγνύλ ζςνθήκερ εικονικού επγαζηηπίος. Οη ζπλζήθεο απηέο ζεσξεηηθά δεκηνπξγνύλ έλα μικπόκοζμο ( microworld - Papert, 1980) ζηνλ νπνίν ηζρύνπλ νη καζεκαηηθέο δνκέο πνπ ζέινπκε (γηα παξάδεηγκα αλ κηιάκε γηα γεσκεηξία είλαη ηα αμηώκαηα ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο) θαη έρνπκε όπσο αλαθέξακε δπλακηθή δξάζε ζε θάζε ελέξγεηα καο. Οη Noss & Hoyles (199) όηαλ θάλνπλ αλαθνξά ζε πεξηβάιινλ ινγηζκηθνύ σο πιαίζην ζπκθξαδνκέλσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην καζεηή, ην δάζθαιν, ηηο αιιειεπηδξάζεηο δαζθάινπ καζεηή, θαζώο θαη ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλακέλεηαη λα εθηειέζεη ν καζεηήο. Η δξαζηεξηόηεηα ζα παίμεη θαηά ηε γλώκε καο ην ξόιν πνπ ζα δώζεη ην θίλεηξν ζην καζεηή, λα πεηξακηηζηεί, λα θάλεη εηθαζίεο, λα αλαθαιύςεη θαη κεηά λα θζάζεη ζηελ απόδεημε. Σα καζεκαηηθά εθαξκνγίδηα. Έθηνο από ηα εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά παθέηα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηθξέο εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν πνπ έρνπλ ηηο ηδηόηεηεο ησλ ινγηζκηθώλ αλνηθηνύ ηύπνπ νη νπνίεο νλνκάδνληαη καζεκαηηθά εθαξκνγίδηα θαη είλαη ζπλήζσο εθαξκνγή ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java 1. Σν ζεκαληηθό είλαη όηη απηέο νη εθαξκνγέο κπνξνύλ λα ηξέμνπλ εύθνια ζηνλ Η/Τ ρσξίο ηελ ελεξγνπνίεζε θάπνηνπ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ παξά κόλν ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηεο γιώζζαο Java, πνπ δίλεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. Τπάξρνπλ εθαξκνγέο ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα θαηεβάζεη θαη λα ηξέμεη ζηνλ Η/Τ ηνπ ή ζην εξγαζηήξην (Offline). Γελ ρξεηάδνληαη εγθαηάζηαζε γηαηί ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη ζε κνξθή html γηα εύθνιε πεξηήγεζε. ηηο εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ελώ είλαη θαλείο ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν (Online), ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο. ην δηαδίθηπν επίζεο, ππάξρνπλ παξά πνιιά εθαξκνγίδηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πνιιέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ. Μηα κεγάιε θαηεγνξία ηέηνησλ κηθξώλ εθαξκνγώλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε όισλ ησλ βαζκίδσλ. Σα εθαξκνγίδηα πνπ αθνξνύλ ηελ εθπαίδεπζε ζπλήζσο είλαη εηθνληθά εξγαζηήξηα κε δηαδξαζηηθέο ηδηόηεηεο. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί θαη αθαδεκατθνί αζρνινύληαη κε ηε δεκηνπξγία απηώλ ησλ κηθξώλ αιιά απνηειεζκαηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη θπξηόηεξα γηα ην πώο απηά κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ θαηαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο κάζεζεο. Πην θάησ παξνπζηάδνπκε κηα νινθιεξσκέλε δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ νξίνπ ζηε Β Λπθείνπ. Δπηιέμακε ην ζέκα απηό κε θξηηήξην ηελ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ νξίνπ. Πηζηεύνπκε πσο κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε πξνζθέξεη πξνζζεηηθά ζηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε κηαο ζεσξεηηθήο έλλνηαο ηεο αλάιπζεο όπσο απηή ηνπ νξίνπ. 1 Η ζπγθεθξηκέλε γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιιέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο (όπσο ζρεδηαζκό ηζηνζειίδσλ, εθαξκνγέο πνιπκέζσλ, παηρλίδηα θ.α) 3

4 Η πξόηαζε ιεηηνπξγεί ζην πξναλαθεξόκελν ζεσξεηηθό ππόβαζξν θαη απνηειείηαη από ζρέδην καζήκαηνο γηα θαζεγεηή, πεξηγξαθή ελόο εθαξκνγηδίνπ θαη θύιιν εξγαζίαο γηα ην καζεηή. ΑΠΟ ΣΗ ΘΔΧΡΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ: A. ρέδην καζήκαηνο: (Γηα ηνλ θαζεγεηή) Θέκα: Όξην ζπλάξηεζεο ς =f(), χ Α,Α R γηα ρ μ, μ R Γεληθόο ζθνπόο: Δκπεηξηθή θαη δηαηζζεηηθή εηζαγσγή (κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ εθαξκνγηδίνπ) ζηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ ζπλάξηεζεο γηα ρ,μ R, θαζώο θαη ζηελ έλλνηα ησλ πιεπξηθώλ νξίσλ ζπλάξηεζεο γηα ρ + ή ρ -. ηόρνη: Με ην πέξαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε: 1. Να αλαπηύμνπλ κηα δηαηζζεηηθή θαηαλόεζε ηεο θύζεο ηνπ νξίνπ.. Να κειεηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ζπλάξηεζεο πνιύ θνληά ζ έλα ζεκείν μ όηαλ ε ζπλάξηεζε νξίδεηαη όζν θνληά ζέινπκε ζην μ. 3. Να βξίζθνπλ κε ρξήζε πίλαθα θαη γξαθηθήο παξάζηαζεο ηα πιεπξηθά όξηα κηαο ζπλάξηεζεο. 4. Να δηαθξίλνπλ κε ρξήζε ησλ πιεπξηθώλ νξίσλ θαηά πόζν: i) ππάξρεη ην όξην ηεο ζπλάξηεζεο γηα ρ,( δειαδή είλαη πξαγκαηηθόοαξηζκόο) ii) ην όξην γηα ρ, ηείλεη ζην ή.. iii) ην όξην δελ ππάξρεη 5. Να δηαπηζηώλνπλ όηη γηα ηηο πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο ς= θ(ρ) ην όξην lim ( ) ( ) θαη λα ην εθαξκόδνπλ ζηελ εύξεζε νξίσλ πνιπσλπκηθώλ ζπλαξηήζεσλ. 6. Να θαηαλνήζνπλ θαη λα ππνινγίδνπλ ην όξην ξεηώλ ζπλαξηήζεσλ θάλνληαο ρξήζε ησλ πιεπξηθώλ νξίσλ. 1. Αθόπμηζη: Η ιέμε «όξην» ζαο είλαη γλσζηή; Γώζηε εθθξάζεηο ηεο θαζνκηινπκέλεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζην όξην. Θα ζρεηίδνληαη νη πην πάλσ εθθξάζεηο κε ηνλ καζεκαηηθό νξηζκό ηνπ νξίνπ; Παίξλσ έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο ελόο κέηξνπ θαη ρξσκαηίδσ ην κηζό κε θάπνην ρξώκα. ηε ζπλέρεηα από ην ππόινηπν ηεηξάγσλν, ρξσκαηίδσ ην κηζό κε άιιν ρξώκα θαη ζπλερίδσ ηελ ίδηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. Γώζηε ην εκβαδόλ ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ αξρηθνύ ηεηξαγώλνπ πνπ έρεη δηαθνξεηηθό ρξώκα, 4

5 αλαθέξνληαο ηελ άπνςε ζαο γηα ηελ θαηάιεμε ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο.πνην ην ζπλνιηθό άζξνηζκα όισλ ησλ πην πάλσ εκβαδώλ. πδεηήζηε! Ο Αξρηκήδεο (ν πξαθνύζηνο) ελέγξαςε ζε θύθιν (έζησ αθηίλαο κηαο κνλάδνο) έλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν θαη βξήθε ην εκβαδόλ ηνπ. Μεηά δηπιαζίαζε ηηο πιεπξέο ηνπ πνιπγώλνπ θαηαζθεπάδνληαο έλα θαλνληθό εμάγσλν βξίζθνληαο θαη πάιη ην εκβαδόλ ηνπ. Μεηά θαηαζθεύαζε θαλνληθό 1-γσλν, θαλνληθό 4-γσλν, θαλνληθό 48-γσλν θαη κέρξη θαη θαλνληθό 96-γσλν, όια εγγεγξακκέλα ζηνλ θύθιν (κπξάβν ηνπ!!) βξίζθνληαο θάζε θνξά ην εκβαδόλ ηνπ εθάζηνηε θαλνληθνύ πνιπγώλνπ. Ση λνκίδεηε όηη θαηάθεξε; Πνηνο ήηαλ άξαγε ν ζηόρνο ηνπ; Ση πεξηζζόηεξν ζα θαηάθεξλε αλ κπνξνύζε λα θαηαζθεύαδε κεγαιύηεξνπ πιήζνπο πιεπξώλ ζηα θαλνληθά ηνπ πνιύγσλα; ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνπκε ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ Αξρηκήδε ηόζν γηα ηα εκβαδά ησλ πην πάλσ εγγεγξακκέλσλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ ζε θύθιν αθηίλαο κηαο κνλάδαο, όζν θαη ηα εκβαδά ησλ αληίζηνηρσλ θαλνληθώλ πεξηγεγξακκέλσλ πνιπγώλσλ. Παξαηεξήζηε ηηο κεηξήζεηο θαη ζρνιηάζηε ηηο ηηκέο ηνπο ζπζρεηίδνληαο ηηο κε ην όξην. Αξηζκόο πιεπξώλ θαλνληθνύ πνιπγώλνπ Δκβαδόλ εγγεγξακκέλνπ πνιπγώλνπ ζε θύθιν Δκβαδόλ πεξηγεγξακκέλνπ θαλνληθνύ πνιπγώλνπ ζε θύθιν 6, , , , , , ,1369 3, , ,14715 Ο Αξρηκήδεο ζηακάηεζε εδώ. Εκείο ζπλερίζακε κε ηελ βοήθεια ηος Η/Υ! 180 3, , , , , , , , , , , , Πνξεία δηδαζθαιίαο: Να εμεγεζεί ζηνπο καζεηέο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα αλαδεηήζνπκε ηελ θαηάθηεζε ηεο λέαο έλλνηαο ηνπ νξίνπ ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλν εθαξκνγίδην από ην δηαδίθηπν ζε ηζηνζειίδα πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Να εμεγεζεί ζύληνκα ε απιή ρξήζε ηνπ, θαζώο θαη ην γηαηί ζα ηνπο είλαη εύθνιν ηόζν ζην λα δηεξεπλήζνπλ πνιιέο πεξηπηώζεηο δηαθνξεηηθώλ ζπλαξηήζεσλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, όζν θαη ζην λα εμάγνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. 5

6 Να δηεξεπλεζνύλ νη πην θάησ δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο: Πεξίπησζε 1 Έλλνηα νξίνπ ζε ρ, όηαλ ην μ αλήθεη ζην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο θ(ρ). πκπιήξσζε πίλαθα ηηκώλ κε πιεπξηθέο ηηκέο (ζην εθαξκνγίδην), θαζώο θαη θαηαζθεπή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. Γηαπίζησζε γηα ην όηη ππάξρεη ην όξην, αθνύ ηα πιεπξηθά όξηα ζπκπίπηνπλ θαη ζύγθξηζε κε ηελ αξηζκεηηθή ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ζην μ (θ(μ)). Γίλνληαη γεληθεύζεηο θαη νη αληίζηνηρνη ζπκβνιηζκνί γηα ην όξην. Να ζρνιηαζζεί ε γεληθή δηαπίζησζε γηα ην lim ( ) θαη θ(μ), όηαλ ην θ(ρ) είλαη πνιπώλπκν. Να δνζνύλ αθόκε θάπνηεο αλάινγεο εθαξκνγέο. Πεξίπησζε Σν μ αλήθεη θαη πάιη ζην Π.Ο. ηεο ζπλάξηεζεο (άξα ππάξρεη ε αξηζκεηηθή ηηκή θ(μ)) θαη ηα δύν πιεπξηθά όξηα ηεο ζπλάξηεζεο απηή ηε θνξά είλαη πξαγκαηηθνί αξηζκνί αιιά δελ ηαπηίδνληαη, δηαπηζηώλνληαο έηζη ηε κε ύπαξμε ηνπ νξίνπ. Πεξίπησζε 3 απηή ηελ πεξίπησζε ην μ Π.Ο. ηεο ζπλάξηεζεο. Σίζεηαη ζέκα αλαδήηεζεο ηνπ νξίνπ ζε θάπνην ζεκείν πνπ δελ αλήθεη ζην Π.Ο κηαο ζπλάξηεζεο( αθνύ ην θ(μ) Π.Ο); πδήηεζε θαη ζρόιηα γηα ηπρόλ παξαλνήζεηο από ηνπο καζεηέο., θαζώο θαη δηεξεύλεζε κέζσ ηνπ εθαξκνγηδίνπ ηόζν γηα ηνλ πίλαθα ηηκώλ, όζν θαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε, γηα ρξήζηκεο επνπηηθέο εηθόλεο θαη αλαπαξαζηάζεηο. Πεξίπησζε 4 απηή ηελ πεξίπησζε θαη πάιη ην μ Π.Ο. ηεο ζπλάξηεζεο, αιιά ην όξην δελ ππάξρεη. ( δελ είλαη δειαδή πξαγκαηηθόο αξηζκόο αθνύ ηείλεη ζην ) Αλαθεθαιαίσζε ησλ πεξηπηώζεσλ ηνπ νξίνπ πνπ παξαηεξήζεθαλ, θαη πξνζπάζεηα δηαηύπσζεο ηεο έλλνηαο ηνπ νξίνπ ζε ιεθηηθή θαη ηππηθή κνξθή. Αλάζεζε θαηνίθνλ εξγαζίαο.. Σν εθαξκνγίδην: Σν εθαξκνγίδην δίλεη ηε δπλαηόηεηα κέζσ γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο εύξεζεο ησλ πιεπξηθώλ νξίσλ θαη ελ θαηαθιείδη ηνπ νξίνπ δνζείζαο ζπλάξηεζεο. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο πίλαθα ηηκώλ ζπλάξηεζεο γηα πεξαηηέξσ θαηαλόεζε θαη κειέηε. Σα αλνηθηά πεδία ηα νπνία κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ν ρξήζηεο θαζώο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εθαξκνγηδίνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 6

7 επηινγή ηεο ζπλάξηεζεο ελόο, δύν ή ηξηώλ θιάδσλ. ζπλάξηεζε πεδίν νξηζκνύ Γεκηνπξγία γξαθήκαηνο Πεξηνρή γξαθήκαηνο Όξην αλ ππάξρεη ζην ζεκείν Αξηζηεξό θαη Γεμηό όξην Πεξηνρή εκθάληζεο ηηκώλ νξίσλ Καηαζθεπή πίλαθα ηηκώλ 7

8 B. Φύιιν εξγαζίαο Μαζεηή. (Ύπαξμε νξίνπ - Πιεπξηθά Όξηα) Γξαζηεξηόηεηεο: 1. Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε ( ) Να πξνζδηνξίζεηε ην π.ν. 1. Δλεξγνπνηήζηε ην εθαξκνγίδην LIMITS Δπηιέμεηε ζην εθαξκνγίδην ηελ επηινγή single function 1.4 Παηήζηε ην θνπκπί Update Graph ην νπνίν ζα εκθαλίζεη ην γξάθεκα ηεο ζπλάληεζεο. 1.5 Nα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηελ θ(ρ)=3ρ-, από ηνλ πίλαθα ηηκώλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηνπ εθαξκνγηδίνπ δίλνληαο ηηο πην θάησ ηηκέο θαη παηώληαο ην Fill Table : Υ 1,9 1,99 1, Φ(ρ) Υ,1,01, Φ(ρ) 1.6 Γξάςηε ζην πιαίζην, θάησ από ην γξάθεκα, ηελ ηηκή ηνπ ρ πνπ βξήθαηε πην πάλσ. 1.7 Παηήζηε ηα θνπκπηά LEFT limit θαη Right Limit. Ση παξαηεξείηε από ηελ γξαθηθή παξάζηαζε θαη ην απνηέιεζκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην θελό ρώξν θάησ από ην γξάθεκα; 1.8 Παηήζηε ηo θνπκπί Limit. Ση παξαηεξείηε γηα ην απνηέιεζκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην θελό ρώξν θάησ από ην γξάθεκα; 1.9 Οη ηηκέο πνπ εκθαλίζζεθαλ αθνξνύλ ην αξηζηεξό όξην ηεο ζπλάξηεζεο (LEFT limit), ην δεμηό όξην ηεο ζπλάξηεζεο (Right Limit) θαη ην όξην ηεο ζπλάξηεζεο(limit) ζηελ ηηκή ρ. Σα πην πάλσ απνδίδνληαη κε ζύκβνια: ρ. γηα ην απιζηεπό όπιο ρ. γηα ην δεξιό όπιο 1.10 πκπεξάζκαηα Παξαηεξήζεηο: o Σν όξην ησλ ηηκώλ ηεο θ(ρ) γηα ρ - είλαη:... o Σν όξην ησλ ηηκώλ ηεο θ(ρ) γηα ρ + είλαη:... o Σν όξην ησλ ηηκώλ ηεο θ(ρ) γηα ρ είλαη:... 8

9 o Η αξηζκεηηθή ηηκή ηεο θ(ρ) = 3ρ- γηα ρ= είλαη...ση παξαηεξείηε; ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑ Αλ ην δεμηό θαη ην αξηζηεξό όξην... ηόηε νλνκάδνπκε ηελ ηηκή απηή όξην ηεο ζπλάξηεζεο ζην δνζέληα ζεκείν Σν δεμηό θαη ην αξηζηεξό όξην νλνκάδνληαη... ηεο ζπλάξηεζεο ΚΑΙ ΓΙΝΩ ΣΟ ΤΜΒΟΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΟ ΠAΝΩ OΡΙΟ. Εμεηάζηε αλ ππάξρεη ην όξην ησλ ζπλαξηήζεσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ εθαξκνγηδίνπ ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο: ι) lim 1 και ιι) 4 lim Να εμεηάζεηε αλ ππάξρεη ην όξην ησλ ζπλαξηήζεσλ f()=+1 θαη g() κε ηε ρξήζε ηνπ εθαξκνγηδίνπ, όηαλ ρ θαη λα ζπκπιεξώζεηε γηα θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά lim f lim g() lim f lim g() lim f = f( )= limg() g()= Ση παξαηεξείηε ; Κάληε ην ίδην θαη κε ηηο πην θάησ ζπλαξηήζεηο f()= 7 3,, g()= 1, 1, h()= 6 3,, 9

10 4 5. Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(). Να βξείηε ην π.ν. ηεο θαη ην όξην ηεο ζην. ηνλ πίλαθα ηηκώλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηνπ εθαξκνγηδίνπ δώζηε πην θάησ ηηκέο θαη αθνινύζσο παηήζηε ην Fill Table : πκπιεξώζηε lim f... lim f... lim f =... f( )=... Ση παξαηεξείηε ; 6. Κάληε ην ίδην θαη γηα ηε ζπλάξηεζε f 1,. 7. πλνςίζηε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νξίνπ ζπλάξηεζεο ς =θ(ρ) πνπ ζπλαληήζαηε δίλνληαο δηθά ζαο παξαδείγκαηα θαη πξνζπαζήζηε λα δηαηππώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ νξίνπ ιεθηηθά θαη ηππηθά. Θα σαπούμε να σπηζιμοποιήζεηε ηο ζςγκεκπιμένο ζσέδιο μαθήμαηορ και να μαρ ενημεπώζεηε για ηςσόν παπαηηπήζειρ, ζσόλια και ειζηγήζειρ. Βηβιηνγξαθία: Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books. Cobb, P., & Steffe, L. P. (1983). The constructivist Researcher as teacher and model builder. Journal of Research in mathematics Education, 14(), Kaput, J. J. (199). Technology and Mathematics Education. In D. A. Grouws (Eds), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. New York: Machmillan. Laborde,, J-M., and Strasser, R. (1990). 10

11 Cabri Geometre: A microworld of geometry for guided discovering learning. ZDM,5. Steffe, L. P., & Kieren, T. (1994). Radical Constructivism and Mathematics Educcasion, 5(6). Balacheff, N. & Kaput, J. (1996). Computer- based learning environments in mathematics. Ράπηεο A. (1997). 15 ν πλέδξην Ε.Μ.Ε.: Ο ππνινγηζηήο σο δηεπθνιπληήο ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ. Παξάζπξν γηα ηα καζεκαηηθά. Λέζβνο. Κπξηαδήο & Πέηξνπ, (1998). Οη λέεο ηερλνινγίεο ζην ζύγρξνλν ζρνιείν - 15 ν πλέδξην Ε.Μ.Ε. Υίνο. Laborde, C. (000). nd Mediterranean Conference on Mathematics Education: Dynamic geometry software as a window on mathematical Learning: Empirical Research on the use of Cabri geometry. Nicosia, Cyprus Noss, R., & Hoyles, C. (199). Looking Back and looking Forward. Mariotti, M., A. (1995). Images and concepts in geometrical reasoning. In R. Sutherland & J. Mason (Eds), Eploiting Mental Imagery with Computers in Mathematics Education (pp ), Berling: Springer-Verlang Sutherland, R. (1995). Mediating mathematical action. Berlin: Springer-Verlag. Κνξδάθε, Μ. (001). Θέκαηα Δηδαθηηθήο ηεο Γεσκεηξίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Cabri- Geometry II. Αζήλα: Εθδόζεηο Καζηαλίσηε. Σνπκάζεο, Μ. & Αξβαλίηεο, Σ. (003) Δηδαζθαιία καζεκαηηθώλ κε ρξήζε Η/Τ. Αζήλα: Εθδόζεηο αββάιαο. Papanastasiou, E. & Richard, E. (003). 3d Mediterranean Conference on Mathematics Education: Computer use and mathematical literacy: an analysis of eisting and potential relationships. Athens, Greece. Αζαλαζίνπ Α. (006). 8 ν Παγθύπξην ζπλέδξην ΚΤΜΕ 006: Ο Η/Τ ζηελ δηδαζθαιεία ησλ καζεκαηηθώλ ζηε ζεκεξηλή θππξηαθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Από ηελ έξεπλα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ραπηεο Α. Ραπηε Α. (007) Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο. Οιηθή πξνζέγγηζε. Σόκνο Α. Αζήλα: Εθδόζεηο Αξηζηνηέιεο Ράπηεο. Αζαλαζίνπ Α. (007). 9 ν Παγθύπξην ζπλέδξην ΚΤΜΕ 007: Σα Μαζεκαηηθά Εθαξκνγίδηα (Mathematics Java Applets) ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ. Μηα πξνηεηλόκελε ιύζε γηα ηε ρξήζε Η/Τ ζηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Ηιεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο: 11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη.

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. Πποϋποθέζειρ ηηρ μάθηζηρ (R. Gagne) Δπηζθόπεζε: Πποζαπμοζμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Απηή

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα