ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ηµήτριος ικαιάκος και Μιχαήλ Σκούλλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας, Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος. Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ Αθήνα, Τηλ.: , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα διερεύνησε τις στάσεις των µαθητών της Α τάξης του Λυκείου σε θέµατα που αφορούν την ενέργεια και σχετίζονται µε το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι µαθητές έχουν θετική στάση για τους παράγοντες των στάσεων: «η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης», «ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης για το περιβάλλον» και «η ενδεχόµενη συµπεριφορά» µε την τάση του δείγµατος να αντιστοιχεί σε πιο θετική στάση. Αντίθετα στον παράγοντα «η περιγραφόµενη συµπεριφορά», οι µαθητές παρουσιάζουν αρνητική στάση και η τάση του δείγµατος αντιστοιχεί σε πιο αρνητική στάση. Τα κορίτσια εµφάνισαν θετικότερες στάσεις σε σχέση µε τα αγόρια. Το υψηλό µορφωτικό επίπεδο των γονέων σχετίζεται µε αειφορικότερο προσανατολισµό της θετικής στάσης των µαθητών για το περιβάλλον. Όσο υψηλότερο είναι το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας τόσο θετικότερη για το περιβάλλον είναι η περιγραφόµενη συµπεριφορά που εκφράζουν οι µαθητές. Τέλος, το χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των µαθητών καθώς και η υψηλή µαθησιακή επίδοση σχετίζονται µε θετικότερες στάσεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Ενέργεια, στάσεις, αειφόρος ανάπτυξη, αειφορικός προσανατολισµός, περιγραφόµενη συµπεριφορά, ενδεχόµενη συµπεριφορά, αποτελεσµατικότητα προσωπικής πράξης.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανατρέχοντας στις ιακηρύξεις του Βελιγραδίου, της Τιφλίδας [1], της Θεσσαλονίκης [2] και στο κεφάλαιο 36 της «Agenda 21» του Ρίο [3], παρά τις όποιες διαφορές στην περιγραφή, είναι προφανής η δέσµευση για την προώθηση της γνώσης, την τροποποίηση των στάσεων και την ανάληψη δράσεων, µε στόχο την ενίσχυση ενός αειφορικού τρόπου ζωής. Παράλληλα, επισηµαίνεται η ανάγκη ολιστικού, διεπιστηµονικού και κριτικού τρόπου προσέγγισης των θεµάτων ώστε να ενισχυθεί η τροποποίηση των στάσεων. Ένα από τα θέµατα που εστίασε την προσοχή του το ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (International Environmental Education Programme, IEEP) µε στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης για το περιβάλλον, ήταν και αυτό της ενέργειας. Η ενέργεια, ως έννοια και ως αντικείµενο µελέτης, διαχέεται και εξετάζεται σχεδόν σε όλο το φάσµα των φυσικών και τεχνολογικών επιστηµών, χωρίς όµως να απουσιάζει και από τις ανθρωπιστικές επιστήµες. Επίσης, η έννοια της Ενέργειας σχετίζεται άµεσα εκτός από τα παγκόσµια προβλήµατα των οικονοµικών κρίσεων και µε τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως αυτά της ενίσχυσης του φαινοµένου του θερµοκηπίου, της λέπτυνσης της στοιβάδας του όζοντος, της εξάντλησης των αποθεµάτων των ορυκτών καυσίµων, της προοπτικής της διεύρυνσης της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας κτλ. Η πολυσχιδής φύση της έννοιας της ενέργειας προσφέρει ένα εξαιρετικό πεδίο για την εκπαίδευση σε πολλά επίπεδα συνείδησης. Έτσι, η σε βάθος γνώση των παραµέτρων που σχετίζονται µε την ενέργεια και επηρεάζουν άµεσα το περιβάλλον είναι κρίσιµη για τη διαµόρφωση αειφορικής συνείδησης στους αυριανούς πολίτες, δεδοµένου ότι µαθητές και ενήλικες έχουν αντιλήψεις για αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που δεν είναι συµβατές µε την επιστηµονική γνώση [4]. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διαµόρφωση κινήτρων και αισθήµατος προσωπικής δέσµευσης για την ενεργό ατοµική και συλλογική δραστηριοποίηση των µαθητών σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Η διερεύνηση και η µελέτη των παραπάνω περιβαλλοντικών προβληµάτων αναµένεται ότι: α) θα ενισχύσει στους µαθητές τις δεξιότητες για την επίλυση των προβληµάτων καθώς και την ικανότητά τους στη λήψη ορθών αποφάσεων, β) θα κάνει τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών πιο δηµοφιλή και επίκαιρα [5], [6], [7], [8], [9] και γ) θα τονίσει τον ενοποιητικό χαρακτήρα της έννοιας της ενέργειας, συµβάλλοντας έτσι στην πολυεπίπεδη κατανόησή της καθώς και στην τροποποίηση των στάσεων που σχετίζονται µε τα πρότυπα της παραγωγής και της κατανάλωσής της, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης [10]. Στη βάση αυτή η διδακτική διερεύνηση της έννοιας της ενέργειας πρέπει να ξεκινά για όλους τους µαθητές αρκετά νωρίς (στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση), τόσο στο µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών [11], [12] όσο και εκτός του συγκεκριµένου µαθήµατος, στοχεύοντας σε µια σφαιρική προσέγγιση και ανάλυσή της µε παράλληλη προσπάθεια τροποποίησης των στάσεων. Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι οι στάσεις είναι προϊόν µάθησης, και η διαµόρφωσής τους αποτελεί αναπόσπαστο µέρος στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης του ατόµου. Σύµφωνα µε τη θεωρία της εποικοδοµητικής µάθησης, οι άνθρωποι οικοδοµούν τις στάσεις τους µε λογικό τρόπο, αξιολογώντας τις διαθέσιµες πληροφορίες και υπολογίζοντας τις επιπτώσεις των πράξεών τους, πριν αποφασίσουν να συµπεριφερθούν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Γι αυτό και η «θεωρία της αιτιολογηµένης πράξης» (theory of reasoned action) ή «θεωρία της προγραµµατισµένης συµπεριφοράς» των Fishbein και Ajzen [13], εδραίωσε την άποψη ότι η πρόβλεψη της συµπεριφοράς µπορεί να επιτευχθεί µε τη µελέτη των στάσεων, δηλαδή η εκτέλεση µιας πράξης, εξαρτάται από την πρόθεση του ατόµου να εκφράσει αυτή τη συµπεριφορά. Βέβαια, σε µια οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα που στοχεύει να διαµορφώσει στάσεις, είναι δεδοµένη η δυσκολία καθορισµού δεικτών σχετικών µε την καταγραφή του αποτελέσµατος και την εκτίµηση της πρόβλεψης συµπεριφορών. Σε πολλές έρευνες ως κριτήρια θετικής στάσης σχετικά µε την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων έχουν χρησιµοποιηθεί η περιγραφόµενη συµπεριφορά, η ενδεχόµενη

3 συµπεριφορά και η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης. Αυτά τα κριτήρια αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους δεδοµένου ότι: Η συµπεριφορά, είτε ενδεχόµενη είτε περιγραφόµενη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ερµηνευθεί η ικανότητα δράσης του µαθητή στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης [14]. Η ικανότητα δράσης συνδέεται µε την κριτική σκέψη που στοχεύει στην καλλιέργεια προσωπικής και συλλογικής δέσµευσης µε παράλληλη ενδυνάµωση των ατόµων, ώστε να καταστούν παράγοντες κοινωνικής αλλαγής στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης [15], [16], [17]. Η ενδυνάµωση της πεποίθησης των µαθητών ότι έχουν τη δύναµη να αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής τους και η προτροπή για την ενεργό συµµετοχή τους σε συλλογικές και δηµοκρατικές δράσεις, αποσκοπεί στην επίλυση ζητηµάτων της κοινωνίας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης [15], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Με δεδοµένο τις καταλυτικές εξελίξεις που αφορούν τις κλιµατικές αλλαγές, ερευνήθηκαν οι στάσεις των µαθητών της Α τάξης του Λυκείου που σχετίζονται µε τα προβλήµατα του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος και των µεθόδων παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, ερευνήθηκε κατά πόσο στις στάσεις των µαθητών για τα παραπάνω θέµατα υπάρχει επίδραση του φύλου τους, του µορφωτικού επιπέδου των γονέων τους, της σχολικής τους επίδοσης, του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου της οικογένειάς τους και της συµµετοχής τους σε Π.Π.Ε.. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Μέσο συλλογής δεδοµένων Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας έγινε µε τη βοήθεια πρωτότυπου ερωτηµατολογίου το οποίο περιλαµβάνει, εκτός από την κλίµακα των στάσεων, δηµογραφικά στοιχεία και ανεξάρτητες µεταβλητές (φύλο, σχολική µονάδα, µορφωτικό επίπεδο των γονέων, τον µέσο όρο της βαθµολογίας του α τετραµήνου και έτη συµµετοχής σε Π.Π.Ε.). Η κλίµακα των στάσεων του ερωτηµατολογίου συνίσταται από τέσσερις υποκλίµακες. Στις τρεις πρώτες υποκλίµακες χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία σε αντίστοιχες έρευνες µε θέµα την αποτύπωση των στάσεων σχετικά µε το περιβάλλον και είναι: α) η περιγραφόµενη συµπεριφορά [25], β) η ενδεχόµενη συµπεριφορά [26], [27], [28], [29], [30], [31]. γ) η αποτελεσµατικότητα της προσωπικής πράξης [27], [32], [33], [34]. Οι ερωτήσεις αυτές προσαρµόστηκαν στις ανάγκες της έρευνας και εµπλουτίστηκαν µε νέες πρωτότυπες. Η τέταρτη υποκλίµακα αφορά τον αειφορικό προσανατολισµό της θετικής στάσης για το περιβάλλον και τo περιεχόµενο των ερωτήσεων αντλήθηκε από κείµενα διεθνών συναντήσεων σχετικών µε την Ε.Α.Α. [3], [35], [36], [37]. Στο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε 5βαθµη κλίµακα Likert µε τις διαβαθµίσεις «διαφωνώ απόλυτα», «µάλλον διαφωνώ», «ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ», «µάλλον συµφωνώ», «συµφωνώ απόλυτα». Το δείγµα Ως πληθυσµός της έρευνας ορίστηκε το σύνολο των µαθητών των Λυκείων της Αττικής. Ο τρόπος επιλογής του δείγµατος ήταν κατά συστάδες τυχαία δειγµατοληψία. Στην έρευνα συµµετείχαν 662 µαθητές (303 αγόρια και 344 κορίτσια), ηλικίας ετών από δέκα Λύκεια. Η αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσµού στο δείγµα εξασφαλίστηκε µε επιλογή δύο Λυκείων από υποβαθµισµένη αστική περιοχή, τεσσάρων από αναπτυσσόµενες αστικές περιοχές, δύο από αστική περιοχή, καθώς και δύο Ιδιωτικών Λυκείων. Συµπληρώθηκαν 662 ερωτηµατολόγια εκ των οποίων έγκυρα ήταν τα 647. Έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου

4 Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει δεκατρείς ερωτήσεις. Η «εσωτερική» εγκυρότητά του ελέγχθηκε στατιστικά µε τη «συνάφεια ερώτησης συνόλου» χρησιµοποιώντας τον δείκτη συνάφειας Pearson (r), όλες οι ερωτήσεις έχουν r>0,20 [38]. Η αξιοπιστία του ελέγχθηκε: α) µε τη µέτρηση της εσωτερικής σταθερότητας, χρησιµοποιώντας τον δείκτη αξιοπιστίας alpha του Cronbach και β) µε την αξιοπιστία των ηµικλάστων [39] (πίνακας 1). Πίνακας 1. Αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου Αξιοπιστία ηµικλάστων του ερωτηµατολογίου : Συσχέτιση µεταξύ των µερών 0,54 είκτης αξιοπιστίας ηµικλάστων του Guttman 0,69 είκτης Cronbach s alpha για το 1 ο µέρος 0,69 είκτης αξιοπιστίας ηµικλάστων ίσων µηκών Spearman-Brown 0,70 είκτης αξιοπιστίας ηµικλάστων άνισων µηκών των Spearman-Brown 0,70 είκτης Cronbach s alpha για το 2 ο µέρος 0,61 Αξιοπιστία εσωτερικής σταθερότητας του ερωτηµατολογίου : είκτης Cronbach s alpha 0,77 Ανάλυση παραγόντων του ερωτηµατολογίου Για την ανάλυση παραγόντων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών µε ορθογώνια περιστροφή των αξόνων [39]. Οι τέσσερεις παράγοντες που εξήχθησαν µε ιδιοτιµή > 1 ερµηνεύουν συνολικά το 57,53% της διακύµανσης και για κάθε έναν από αυτούς δίνεται ο alpha του Cronbach's και ο αριθµός των ερωτήσεων (πίνακας 2). Πίνακας 2. Στατιστικοί δείκτες για τους παράγοντες της κλίµακας των στάσεων Παράγοντας Ιδιοτιµή Αθρ. ερµηνευόµενη Συνάφεια Cronbach's Alpha διακύµανση Pearson Αριθµός ερωτήσεων 1 3,536 27,203 0,785 >0, ,634 39,771 0,677 >0, ,215 49,120 0,602 >0, ,093 57,528 0,541 >0,20 3 Ο δείκτης Bartlett's Test [40] µε τιµή 1746,36 είναι στατιστικά σηµαντικός (<0,001). Επίσης, ο δείκτης KMO [40] έχει τιµή 0,795, µεγαλύτερη της κρίσιµης τιµής 0,6 και το δείγµα είναι κατάλληλο για τη µέθοδο που εφαρµόστηκε. Η ερµηνεία των παραγόντων της κλίµακας βρίσκεται σε συµφωνία µε τις υποκλίµακες που σχεδιάστηκαν για το ερωτηµατολόγιο. Στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης των δεδοµένων Για την αποτύπωση και την ερµηνεία των στάσεων των µαθητών µελετήθηκαν οι απαντήσεις τους σε καθέναν παράγοντα του ερωτηµατολογίου [41]. Υπολογίστηκε το άθροισµα της βαθµολογίας των απαντήσεων των µαθητών («επίδοση» στις στάσεις) για τις ερωτήσεις του κάθε παράγοντα των στάσεων. Η σχέση των τριών δεικτών κεντρικής τάσης (µέσος όρος: Μ, δεσπόζουσα τιµή: σπ και διάµεσος: µ) χρησιµοποιήθηκε για να καθοριστεί η µορφή της κατανοµής της «επίδοσης» των στάσεων των µαθητών σε καθέναν από τους παράγοντες/συνιστώσες του ερωτηµατολογίου [42]. Χρησιµοποιήθηκαν τα κριτήρια κύρτωσης και ασυµµετρίας για την «επίδοση» στο ερωτηµατολόγιο. Η ικανοποίηση αυτών των κριτηρίων επιτρέπει τη χρήση παραµετρικών κριτηρίων για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων, και ειδικότερα την εφαρµογή της διπλής µικτής ανάλυσης ANOVA [43], [44]. Η µελέτη της επίδρασης του φύλου των µαθητών σε καθέναν από τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου έγινε µε χρήση τού µη συσχετισµένου ελέγχου t, [43], [44]. Η επίδραση του µορφωτικού επιπέδου τόσο του πατέρα όσο και της µητέρας, ελέγχθηκε µε τη µονοπαραγοντική ανάλυση διακύµανσης (one-way ANOVA) [43], [44]. Τα αποτελέσµατα είναι στατιστικά σηµαντικά όταν η πιθανότητα του στατιστικού σφάλµατος (p) είναι µικρότερη του 1% [45]. Παράλληλα, µε χρήση του µη συσχετισµένου ελέγχου t, έγινε έλεγχος πολλαπλής σύγκρισης των

5 µέσων όρων µεταξύ των οµάδων µε όλους τους δυνατούς τρόπους (1-2, 2-3, 1-3), για να διερευνηθεί ποιος από τους µέσους όρους έχει στατιστικά σηµαντική διαφορά από τους άλλους [43], [44]. Τα αποτελέσµατα είναι στατιστικά σηµαντικά, όταν η πιθανότητα του στατιστικού σφάλµατος είναι µικρότερη του 0,33% λόγω προσαρµογής Bonferroni [44]. Με τον ίδιο τρόπο ελέγχθηκε η επίδραση α) της µαθησιακής επίδοσης, β) του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου των µαθητών και γ) της συµµετοχής των µαθητών σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε καθέναν από τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου. Οι µαθητές εντάχτηκαν σε τρεις οµάδες µε κριτήριο τον µέσο όρο της βαθµολογίας του α τετραµήνου, την οµάδα χαµηλής επίδοσης (08-13), την οµάδα µέσης επίδοσης [13-17) και την οµάδα υψηλής επίδοσης [17-20]. Για τον έλεγχο της επίδρασης του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου από τα δέκα Λύκεια που συµµετείχαν στην έρευνα, οι µαθητές των δύο Ιδιωτικών Λυκείων και των δύο Λυκείων από τις αστικές περιοχές αποτέλεσαν το δείγµα των µαθητών µε το υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Οι µαθητές των τεσσάρων Λυκείων που βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες αστικές περιοχές αποτέλεσαν το δείγµα µε το µέσο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, ενώ οι µαθητές των δύο Λυκείων που βρίσκονται σε υποβαθµισµένη αστική περιοχή του νοµού Αττικής αποτέλεσαν το δείγµα µε το χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο στην έρευνα. Τέλος, η ταξινόµηση των µαθητών σε οµάδες µε κριτήριο τον αριθµό της συµµετοχής τους σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έγινε ως εξής: στην «οµάδα 1» µαθητές χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε Π.Π.Ε., στην «οµάδα 2» µαθητές µε ένα ή δύο έτη συµµετοχής και στην «οµάδα 3» µαθητές µε τρία ή περισσότερα έτη συµµετοχής. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης (πίνακας 3), παρουσιάζουν σταθερή τάση για στάσεις πιο θετικές από αυτή του µέσου όρου, που αντιστοιχεί σε θετική άποψη για τους παράγοντες των στάσεων: «η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης», «ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης για το περιβάλλον» και «η ενδεχόµενη συµπεριφορά». Αντίθετα, για τον παράγοντα «η περιγραφόµενη συµπεριφορά» παρουσιάζεται σταθερή τάση για στάσεις πιο αρνητικές από αυτή του µέσου όρου, που αντιστοιχεί σε αρνητική στάση. Πίνακας 3. είκτες κεντρικής τάσης Παράγοντες στάσεων Μ σπ µ Αίσθηση αποτελεσµατικότητας προσωπικής πράξης 3,7867 5,0000 4,0000 Αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης 3,9907 5,0000 4,3333 Ενδεχόµενη συµπεριφορά 3,6105 4,0000 3,7500 Περιγραφόµενη συµπεριφορά 2,1752 1,0000 2,0000 ιαπιστώθηκε µέσω της κατανοµής συχνοτήτων ότι το 28,4% των µαθητών έχει σχετικά υψηλή αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης και το 37,5% υψηλή. Από τους µαθητές που εκφράζουν θετική στάση για το περιβάλλον το 42,4% έχει αειφορικό προσανατολισµό, το 29,6% έχει µάλλον αειφορικό προσανατολισµό, ενώ µόνο το 11,1% δεν έχει αειφορικό προσανατολισµό. Η ενδεχόµενη συµπεριφορά που εκφράζει το 43,8% των µαθητών του Λυκείου θα έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον, το 20,5% θα έχει πολύ θετική επίδραση, ενώ µόνο το 14,6% θα έχει αρνητική και πολύ αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Τέλος, η περιγραφόµενη συµπεριφορά που εκφράζει το 32,4% των µαθητών του Λυκείου έχει πολύ αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, το 34% έχει αρνητική επίδραση, ενώ µόνο το 12,5% έχει θετική και πολύ θετική επίδραση στο περιβάλλον. Η επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής «φύλο» έχει στατιστικά σηµαντική επίδραση στις στάσεις των µαθητών και ειδικότερα στους παράγοντες: «η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης» (t = 3,521, df = 645, p < 0,001), «ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης για το περιβάλλον» (t =

6 4,329, df = 645, p < 0,001) και η «ενδεχόµενη συµπεριφορά» (t = 3,712, df = 613,351, p < 0,001). Το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα έχει στατιστικά σηµαντική επίδραση στον παράγοντα «ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης για το περιβάλλον» (F = 14,343, p < 0,001). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο του πατέρα (Μ=12,57) και των µαθητών µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (Μ=11,27), (t = -3,258, df = 396, p < 0,001), καθώς και µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και των µαθητών µε µέσο µορφωτικό επίπεδο του πατέρα (Μ=11,33), (t = -4,947, df = 495,459, p < 0,001). Το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας έχει στατιστικά σηµαντική επίδραση στους παράγοντες: α) «ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης για το περιβάλλον» (F = 13,108, p < 0,001). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο της µητέρας (Μ=12,45) και των µαθητών µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο της µητέρας (Μ=10,02), (t = -4,836, df = 320, p < 0,001), καθώς και µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο της µητέρας και των µαθητών µε µέσο µορφωτικό επίπεδο της µητέρας (Μ=11,81), (t = - 3,642, df = 365, p < 0,001) και β) «η περιγραφόµενη συµπεριφορά» (F = 7,313, p = 0,001). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο της µητέρας (Μ=6,99) και των µαθητών µε µέσο µορφωτικό επίπεδο της µητέρας (Μ=6,25), (t = -3,107, df = 603, p = 0,002). Η µαθησιακή επίδοση έχει στατιστικά σηµαντική επίδραση σε όλους τους παράγοντες των στάσεων: α) «η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης» (F = 13,001, p < 0,001). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε χαµηλή επίδοση (Μ=9,17) και των µαθητών µε υψηλή επίδοση (Μ=11,95), (t = -2,730, df = 127, p < 0,001), καθώς και µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε µέση επίδοση (Μ=10,83) και των µαθητών µε υψηλή επίδοση (t = - 4,057, df = 622, p < 0,001), β) «ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης για το περιβάλλον» (F = 48,364, p < 0,001). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε χαµηλή επίδοση (Μ=9,00) και των µαθητών µε υψηλή επίδοση (Μ=12,95), (t = -5,349, df = 23,670, p < 0,001), µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε µέση επίδοση (Μ=11,04) και των µαθητών µε υψηλή επίδοση (t = -8,344, df = 554,159, p < 0,001), καθώς και µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε µέση επίδοση και των µαθητών µε χαµηλή επίδοση (t = -3,037, df = 304, p = 0,003), γ) «η ενδεχόµενη συµπεριφορά» (F = 14,087, p < 0,001). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε χαµηλή επίδοση (Μ=11,17) και των µαθητών µε υψηλή επίδοση (Μ=14,86), (t = -5,014, df = 362, p < 0,001), καθώς και µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε χαµηλή επίδοση και των µαθητών µε µέση επίδοση (Μ=14,20), (t = -4,140, df = 304, p < 0,001), και δ) «η περιγραφόµενη συµπεριφορά» (F = 10,952, p < 0,001). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε µέση επίδοση (Μ=6,07) και των µαθητών µε υψηλή επίδοση (Μ=7,00), (t = -3,997, df = 622, p < 0,001), καθώς και µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε χαµηλή επίδοση (Μ=5,09) και των µαθητών µε υψηλή επίδοση (t = -2,989, df = 362, p = 0,003). Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο έχει στατιστικά σηµαντική επίδραση στους παράγοντες των στάσεων: α) «η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης» (F = 7,060, p = 0,001). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (Μ=10,23) και των µαθητών µε χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (Μ=11,67), (t = -3,359, df = 192,028, p = 0,001), καθώς και µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και των µαθητών µε µέσο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (Μ=11,54), (t = -3,293, df = 408, p = 0,001), β) «ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης για το περιβάλλον» (F = 6,319, p = 0,002). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (Μ=11,40) και των µαθητών µε χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (Μ=12,50), (t = -3,283, df = 346, p = 0,001) και γ) «η περιγραφόµενη συµπεριφορά» (F = 5,792, p = 0,003). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών µε

7 υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (Μ=5,83) και των µαθητών µε χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (Μ=6,95), (t = -3,554, df = 240,598, p < 0,001). Τέλος, η συµµετοχή σε Π.Π.Ε. είναι στατιστικά σηµαντική για τον παράγοντα «η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης» (F = 11,254, p < 0,001). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών χωρίς προηγούµενη συµµετοχή (Μ=10,87) και των µαθητών µε ένα και δύο έτη συµµετοχής σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Μ=12,22), (t = -4,852, df = 479,418, p < 0,001). Τέλος, δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των οµάδων για κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στην παρούσα έρευνα για θέµατα που αφορούν την ενέργεια και σχετίζονται µε το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, προέκυψε ότι οι µαθητές της Α τάξης του Λυκείου, έχουν θετική στάση για τους παράγοντες των στάσεων: «η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης», «ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης για το περιβάλλον» και «η ενδεχόµενη συµπεριφορά». επίσης η τάση του δείγµατος είναι για πιο θετική στάση. Αντίθετα, στον παράγοντα «η περιγραφόµενη συµπεριφορά», οι µαθητές παρουσιάζουν αρνητική στάση και η τάση του δείγµατος είναι για πιο αρνητική στάση. Στην εν λόγω έρευνα προέκυψε ότι τα κορίτσια έχουν θετικότερη στάση από τα αγόρια. Πολλές έρευνες καταδεικνύουν ότι τα κορίτσια, συγκρινόµενα µε τα αγόρια, έχουν θετικότερες στάσεις και χαρακτηρίζονται από ισχυρότερα αισθήµατα για το περιβάλλον [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57]. Εν τούτοις, ο Arcury [58], διαπίστωσε ότι τα κορίτσια έχουν µικρότερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον από τα αγόρια και οι Van Liere & Dunlap σε µια συνθετική τους εργασία συµπεραίνουν ότι το φύλο δεν αποτελεί ουσιαστική παράµετρο του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον [59]. ιαπιστώθηκε ότι όσο υψηλότερο είναι το µορφωτικό επίπεδο των γονέων τόσο η θετική στάση των µαθητών για το περιβάλλον έχει αειφορικότερο προσανατολισµό. Επίσης, όσο υψηλότερο είναι το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας τόσο θετικότερη για το περιβάλλον είναι η περιγραφόµενη συµπεριφορά που εκφράζουν οι µαθητές. Έχει διαπιστωθεί ότι η µόρφωση των γονέων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο ώστε να ερµηνευτεί το διαφορετικό επίπεδο ενδιαφέροντος των µαθητών για το περιβάλλον [60]. Βρέθηκε ότι όσο χαµηλότερο είναι το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των µαθητών τόσο θετικότερες είναι οι στάσεις τους για το περιβάλλον. Υπάρχουν µελέτες που καταγράφουν τη σχέση µεταξύ του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου των περιβαλλοντικών στάσεων [53], [61], [62], των περιβαλλοντικών ανησυχιών και της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς [51]. Ο Melton βρήκε ότι µαθητές γυµνασίου υψηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου είχαν µικρότερο ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα σε σχέση µε αυτούς που είχαν χαµηλότερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Οι Buttel-Flinn, όµως, όπως και οι Neiman-Loveridge, βρήκαν αµελητέα τη σχέση ανάµεσα στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον [47]. Βέβαια, οι Van Liere & Dunlap στη συνθετική τους εργασία αποφάνθηκαν ότι υπάρχουν ελάχιστες και αµφισβητούµενες ενδείξεις για τη θετική συσχέτιση του κοινωνικού επιπέδου και του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον [59]. Στην εν λόγω έρευνα οι ανεξάρτητες µεταβλητές κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και µορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν επιδρούν στον παράγοντα «η ενδεχόµενη συµπεριφορά», εύρηµα που συµφωνεί µε αποτελέσµατα έρευνας η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Ολλανδία [28], όµως δε συµφωνεί µε αποτελέσµατα άλλων ερευνών [49], [63], [64]. Εξίσου σηµαντικός είναι ο ρόλος της µαθησιακής επίδοσης των µαθητών στις στάσεις τους και µάλιστα βρέθηκε ότι όσο αυξάνει η µαθησιακή επίδοση τόσο θετικότερες είναι οι στάσεις για το περιβάλλον, πράγµα που έχει καταγραφεί και σε άλλες έρευνες στον ελλαδικό χώρο [46], [47] αλλά και ευρύτερα [58], [65]. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η θετική στάση που διαµορφώνεται στους εκπαιδευόµενους σε σχέση µε το περιβάλλον δεν έχει αειφορικό προσανατολισµό. Η συµµετοχή των µαθητών σε Π.Π.Ε. ενισχύει την αίσθηση της

8 αποτελεσµατικότητας της προσωπικής τους πράξης [66]. Έχει βρεθεί ότι τα άτοµα που θεωρούν ότι οι πράξεις τους µπορεί να έχουν αποτέλεσµα, είναι πιθανότερο να εκδηλώσουν ανάλογη συµπεριφορά σε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα [34]. Η ενίσχυση της αίσθησης της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης των µαθητών θεωρείται ως ένας από τους σηµαντικότερους στόχους τόσο της Π.Ε., [67] όσο και της Ε.Α.Α. [37]. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συµµετοχή των µαθητών σε Π.Π.Ε. δεν έχει καµία επίδραση στην ενδεχόµενη συµπεριφορά τους στα θέµατα που σχετίζονται µε την έρευνά µας. Το συµπέρασµα αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µε αποτελέσµατα ερευνών που έχουν γίνει στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις οποίες µαθητές που συµµετέχουν σε Π.Π.Ε. έχουν φιλικότερη στάση για το περιβάλλον [46], [47]. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι στάσεις των µαθητών σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη επηρεάζονται και από ανεξάρτητες µεταβλητές όπως το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, η µαθησιακή επίδοση, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και η συµµετοχή σε Π.Π.Ε. Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να παρέµβουν στις περισσότερες από αυτές τις µεταβλητές, είναι σηµαντική παράµετρος να γνωρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αυτές επιδρούν, στην προσπάθεια που κάνουν για να τροποποιήσουν ή να βελτιώσουν τις στάσεις των µαθητών τους στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Ελληνική Εταιρεία, (1999). Η διακήρυξη της Τιφλίδας, Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2). 2. Scoullos, M. (Ed.) (1998). Declaration of Thessaloniki. In Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability, Proceedings of the Thessaloniki. International Conference organized by UNESCO and the Government of Greece (8 12 December 1997). Athens. 3. United Nations, (2002a). Department of Economic and Social Affairs. Division for Sustainable Development. Agenda 21. Retrieved October 20, 2008, from 4. Solomon, J. (1992). Getting to know about energy: In school and in society, Falmer Press, London. 5. Brody, M., Chipman, E. & Marion S. (1989). Student knowledge of scientific and natural resource concepts concerning acidic deposition. Journal of Environmental Education, 20(2), Brody, M. (1991). Understanding of pollution among 4 th, 8 th and 11 th grade students, Journal of Environmental Education, 22(2), Zoller, U. & Weiss, S. (1983). The issue of sensitive interdisciplinary science-oriented curricula in the social service, European Journal of Science Education, 5(2), Zoller, U. (1984). Strategies for environmental education within contemporary science education, European Journal of Science Education, 6(4), Ross, S. (1991). Physics in the global greenhouse. Physics Education, 26, ικαιάκος,. (2009). Εφαρµογή εκπαιδευτικού υλικού για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Περιβάλλον σε θέµατα που αφορούν την Ενέργεια. ιδακτορική ιατριβή ΕΚΠΑ. 11. Duit, R. (1987). Should energy be illustrated as something quasimaterial?. International Journal of Science Education, 9, Trumper, R. (1990). Energy and a constructivist way of teaching. Physics Education, 25, Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 14. Jensen, B. B. & Schnack, K. (1997). The Action Competence Approach in Environmental Education. Environmental Education Research, 3(2),

9 15. Huckle, J. (1999). Locating Environmental Education between modern capitalism and postmodern socialism: a reply to Lucie Sauvé. Canadian Journal of Environmental Education, 4, Kemmis, S., Cole, P. & Suggett, D. (1983). Orientations to Curriculum and Transition: Towards the Socially Critical School. Melbourne: Victorian Institute of secondary Education. 17. Robottom, I. & Hart, P. (1995). Behaviorist EE research: Environmentalism as individualism. The Journal of Environmental Education, 26(2), Fien, J. (1993). Education for the Environment. Critical Curriculum Theorising and Environmental Education. Gee long: Deakin University Press. 19. Gough, A. (1997). Education and the Environment: Policy, Trends and the Problems of Marginalisation. Melbourne: Acer. 20. Huckle, J. (1991). Education for sustainability: Assessing pathways to the future. Australian Journal of Environmental Education, 7, Sauvé, L. (1999). Environmental education between modernity and postmodernity: Searching for an integrating educational framework. Canadian Journal of Environmental Education, 4, Tilbury, D. (1995). Environmental education for sustainability: Defining the new focus of environmental education in the 1999s. Environmental Education Research, 1(2), Tilbury, D. (2004). Environmental education for sustainability: A force for change in higher education. In: P.B. Corcoran & A. E. J. Wals (Eds), Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problematics, Promise and Practice (pp ). Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 24. Tilbury, D. & Wortman D., (2004). Engaging People in Sustainability, Commission on Education and Communication. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. IUCN. 25. Maloney, M. P. & Ward, M. P. (1973). Ecology: Let's hear from the people. American Psychologist, 28, Bogner, F. & Wiseman, M. (1997). Environmental Perception of rural and urban pupils. Journal of Environmental Psychology, 17, Hines, J., Hungerford, H. & Tomera, A. (1987). A. Analysis and syntheses of research on responsible environmental behavior: a meta-analysis. The Journal of Environmental Education, 2(18), Kuhlemeier, H., Den Bergh, H. & Lagerweij, N. (1999). Environmental Knowledge, Attitudes and Behavior in Dutch Secondary Education. The Journal of Environmental Education, 30(2), Leeming, F. C., Dwyer, W. O & Braken, B. A. (1995). Children s environmental attitude and knowledge scale: construction and validation. The Journal of Environmental Education, 3(26), Maloney, M. P., Ward, M. & Braucht, G. (1975). A Revised Scale for the Measurement of Ecological Attitudes and Knowledge. American Psychologist, 30, Musser, L. M. & Malkus, A. J. (1994). The children s attitudes toward the environment scale. The Journal of Environmental Education, 25(3), Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-efficacy, Locus of Control and the Theory of Planned Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32, Axelrod, L.J. & Lehman, D.R. (1993). Responding to environmental concerns: what factors guide individual action? Journal of Environmental Psychology, 13, Tanner, C. (1999). Constrains on environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 19, UNECE. (2005). Unece Strategy On ESD. Retrieved October 10, 2008, from

10 36. UNESCO. (2004). UN Decade of Education for Sustainable Development , Draft International Implementation Scheme. Paris: UNESCO. 37. United Nations, (2002b). Resolution 57/254 of the UN General Assembly, on the United Nations Decade of Education for Sustainable Development, 78 th plenary session. 38. Εbel, R. L. & Frisbie, D. A. (1986). Essentials of education measurement, 4 th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 39. Kline, P. (2000). Handbook of Psychological Testing, 2 nd ed. New York: Rout ledge. 40. Kaiser, H. F. & Rice, J. (1974). Little Jiffy, Mark IV. Educational and Psychological Measurement, 34, Cardner, P. L. (1995). Measuring Attitudes to Science: Unidimensionality and Internal Consistency Revisited. Research in Science Education, 25(3), Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1990). Στατιστική εφαρµοσµένη στις επιστήµες της συµπεριφοράς, τόµος Α, Αθήνα. 43. Field, A. (2000). Discovering statistics using SPSS for windows, Sage Publication, London. 44. Howitt, D. & Cramer, D. (2003). A Guide to Computing Statistics with SPSS, Release 11 for Windows. Essex: Pearson Education Ltd. 45. Cowles, M. & Davis, C. (1982). On the origins of the 0,05 level of statistical significance. American Psychologist, 37(5), Παπαδόπουλος,. (2005). Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. ιδακτορική διατριβή. Αθήνα: ΕΚΠΑ. 47. Τρικαλίτη, Α. (1995). ιερεύνηση γνωστικών, κοινωνικών και ψυχολογικών παραµέτρων συνδεόµενων µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση. ιδακτορική διατριβή, Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α. 48. Mogensen, F. & Nielsen, K. (2001). Students knowledge about environmental matters and their belief in their own action possibilities a Danish study. The Journal of Environmental Education, 33(1), Tuncer, G., Ertepinar, H., Tekkaya, C. & Sungur, S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: effects of school type and gender. Environmental Education Research, 11(2), Stern, P. C., Dietz, T. & Kalof, L. (1993). Value Orientations, Gender and Environmental Concern. Environment and Behavior, 25(3), Roper Starch Worldwide (1994). Environmental Attitudes and Behaviors of American Youth with an Emphasis on Youth from Disadvantaged Areas (ED ). Washington, DC: National Environmental Education and Training Foundation. 52. Clarke, B. (1996). Environmental attitudes and knowledge of Year 11 students in a Queensland high school. Australian Journal of Environmental Education, 12, Hampel, B., Holdsworth, R. & Boldero, J. (1996). The impact of parental work experience and education on environmental knowledge, concern and behaviour among adolescents. Environmental Education Research, 2(3), Morris, M. & Schagen, I. (1996). Green Attitudes or Learned Responses? Slough: NFER. 55. Tarrant, M. A. & Cordell, H. K. (1997). The effects of respondent characteristics on general environmental attitude-behavior correspondence. The Journal of Environmental Education, 29(5), Connell, S., Fien, J., Sykes, H. & Yencken, D. (1998). Young people and the environment in Australia: beliefs, knowledge, commitment and educational implications. Australian Journal of Environmental Education, 14, Connell, S., Fien, J., Lee, J., Sykes, H. & Yencken, D. (1999). If it doesn t directly affect you, you don t think about it: a qualitative study of young people s environmental attitudes in two Australian cities. Environmental Education Research, 5(1),

11 58. Arcury, T.A. (1990). Environmental attitude and environmental knowledge. Human Organization, 49(4), Van Liere, K. D. and Dunlap, R. E., (1980). The Social Bases of Environmental Concern: A Review of Hypotheses, Explanations and Empirical Evidence. Public Opinion Quarterly, 44(2), Hampel, B., Holdsworth, R., & Boldero, J. (2002). Urban/rural differences in environmental consciousness among adolescents. Wagga Wagga, Australia: Center for Rural Social Research, Charles Stuart University. 61. Lyons, E. & Breakwell, G. M. (1994). Factors predicting environmental concern and indifference in 13 to 16-year-olds. Environment and Behavior, 26(2), Chan, K.K.W. (1996). Environmental attitudes and behaviour of secondary school students in Hong Kong. The Environmentalist, 16(4), Worsley, A. & Skrzypiec, G. (1998). Environmental attitudes of senior secondary school students in South Australia. Global Environmental Change, 8(3), Huang, H. P. & Yore, L. D. (2003). A comparative study of Canadian and Taiwanese grade 5 children s environmental behaviors, attitudes, concerns, emotional dispositions and knowledge, International Journal of Science and Mathematics Education, 1(4), Inglehart, R. (1995). Public Support for Environmental Protection: Objective Problems and Subjective Values in 43 Societies. Political Science & Politics 28, ικαιάκος,. & Σκούλλος, Μ. (2008). ιερεύνηση της συµβολής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πορεία προς την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη σε σχολεία του νοµού Αττικής. Πρακτικά του 4 ου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Ναύπλιο. 67. Hungerford, H. R., Volk, T. L., Knapp, D. H. & Bluhm, M. (1990). Global Change Environmental Education Module. UNESCO-UNAPT International Environmental Education Program. IEEP.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη σε θέματα που αφορούν την ενέργεια

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη σε θέματα που αφορούν την ενέργεια Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη σε θέματα που αφορούν την ενέργεια Δημήτριος Δικαιάκος 1, Μιχαήλ Σκούλλος 2 1. Διδάκτωρ Χημείας, Διευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Συµβολής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πορεία προς την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Σχολεία του Νοµού Αττικής

ιερεύνηση της Συµβολής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πορεία προς την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Σχολεία του Νοµού Αττικής ιερεύνηση της Συµβολής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πορεία προς την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Σχολεία του Νοµού Αττικής ηµήτριος ικαιάκος 1, Μιχαήλ Σκούλλος 2 1. Υποψήφιος ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 111-121) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 111-121) Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου Σπύρος Παπαγεωργάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Eίναι μη κερδοσκοπική μη Κυβερνητική Ένωση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Eίναι μη κερδοσκοπική μη Κυβερνητική Ένωση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) www.peekpe.gr H Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση(ΠΕΕΚΠΕ) ιδρύθηκετο1992μεέδρατηναθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Σταµάτης Παναγιώτης, ιδάσκων ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστηµίου Αιγαίου Χουρδάκης Γεώργιος, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Σταµάτης Παναγιώτης, ιδάσκων ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστηµίου Αιγαίου Χουρδάκης Γεώργιος, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Αξιοποίηση της µεθόδου Project στη διαµόρφωση περιβαλλοντικών γνώσεων των µαθητών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μια µελέτη περίπτωσης µε την υλοποίηση Σ.Π.Π.Ε στο πλαίσιο της εφαρµογής της Ευέλικτης Ζώνης.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φιλίππου Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σημαντικό μέρος της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα

Οι στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα Οι στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας Υποψήφια διδάκτωρ, τµήµα Χηµείας ΕΚΠΑ, katerinasalta@hotmail.com Σάλτα Κατερίνα, Τζουγκράκη Χρύσα Αναπληρώτρια καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Άννα Δογούλη 1, Ευγενία Φλογαΐτη 2 1. Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαρία Χριστοδούλου 1, Κωνσταντίνος Κορφιάτης 2 1. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Γωγάκη Ηλιάννα 1, Παπαβασιλείου Βασίλης 2 1.Εκπαιδευτικός, απόφοιτη του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ Ιωάννης Πιπεράκης 1, Χαρίκλεια Κυριακάκη 2, Δημήτριος - Χρήστος Κοντοστάνος 3 1. Φυσικός ΜΔΕ στην Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παιδαγωγική - Θεωρία και Πράξη, 5, 85-97. Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη Σ., (2011). «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ Γ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΔΡΑΜΑΣ

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΔΡΑΜΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΔΡΑΜΑΣ Τσοκαταρίδου Αναστασία Εκπαιδευτικός ΠΕ03 M.Sc Υποψήφια διδάκτωρ Δ.Π.Θ Μουσικό Σχολείο Δράμας nattsok@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Η στάση των μαθητών Γυμνασίου Β και Γ τάξης απέναντι στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η διαφοροποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Στάσεις και πεποιθήσεις των μαθητών της Α Γυμνασίου για τα Μαθηματικά

1 Εισαγωγή. Στάσεις και πεποιθήσεις των μαθητών της Α Γυμνασίου για τα Μαθηματικά Στάσεις και πεποιθήσεις των μαθητών της Α Γυμνασίου για τα Μαθηματικά Νικόλαος Μεταξάς, Αθανάσιος Βλάχος Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης nkm1012gr@yahoo.com, athvlahos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό καικαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣχολήΘετικών Επιστήμων Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Εθνικό καικαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣχολήΘετικών Επιστήμων Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥΓΙΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΤΗΝΑΕΙΦΟΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕ ΘΕΜΑΤΑΠΟΥΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εθνικό καικαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣχολήΘετικών Επιστήμων Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Θ. Μάστορας 1, Π. Φώταρης 2 1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, mastoras@uom.gr 2 University of East London, p.fotaris@uel.ac.uk Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Εμπειρίες Ζωής και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αναλύοντας τη Σχέση Μέσα από την Προοπτική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Σημαντικές Εμπειρίες Ζωής και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αναλύοντας τη Σχέση Μέσα από την Προοπτική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Σημαντικές Εμπειρίες Ζωής και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αναλύοντας τη Σχέση Μέσα από την Προοπτική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Μαρία Δασκολιά 1, Παναγιώτα-Μαρία Γρίλλια 2 1. Λέκτορας Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών. Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών. Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Από την Κριτική Εθνογραφία στην Κριτική Έρευνα Δράσης: Ένα συνεχές στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής καινοτομίας 1

Από την Κριτική Εθνογραφία στην Κριτική Έρευνα Δράσης: Ένα συνεχές στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής καινοτομίας 1 Από την Κριτική Εθνογραφία στην Κριτική Έρευνα Δράσης: Ένα συνεχές στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής καινοτομίας 1 Ελευθέριος Βεκρής Δρ. Επιστημών της Αγωγής Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης From

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η προτεραιότητα των στόχων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η προτεραιότητα των στόχων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Η προτεραιότητα των στόχων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Στέφανος Οικονόμου Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Ε.Α.Π. stefanoso@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Η µεθοδολογία της έρευνας

Εισαγωγικά. Η µεθοδολογία της έρευνας Αλιµήσης., Ένα περιγραφικό µοντέλο για τη σχέση των γνωστικών δυσκολιών των µαθητών στη µε χαρακτηριστικά των µαθητών και της σχολικής τάξης, Πρακτικά 1ου πανελλήνιου συνεδρίου διδακτικής των φυσικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο. Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick

Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο. Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Περίληψη Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΑΙ ΙΑ: ιδιότητα του πολίτη, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, κοινωνική και πολιτική αγωγή

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΑΙ ΙΑ: ιδιότητα του πολίτη, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, κοινωνική και πολιτική αγωγή Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Πολίτη: εφαρµογές στο βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε ηµοτικού Ευσταθία Χριστοπούλου 1, ήµητρα Φλώρου 2, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα