Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Τσιγγάνοι µαθητές: στην κοινότητα, στο σχολικό χώρο, στη σχολική τάξη Χαρούλα Σταθοπούλου Περίληψη Η πολυπολιτισµική πραγµατικότητα των σύγχρονων σχολικών τάξεων έχει φέρει στην επιφ άνεια νέους προβληµατισµούς σχετικά µε ζητήµατα της σχολικής εκπαίδευσης/ µαθηµατικής εκπαίδευσης. Πολιτισµικοί παράγοντες διερευνώνται για την εξήγηση φαινοµένων µάθησης, και κυρίως όσον αφ ορά σε µαθητές, µε καταβολές πέραν της κυρίαρχης πολιτισµικής οµάδας. Στην παρούσα εργασία, η οποία έχει βασιστεί σε πραγµατολογικό υλικό, που προέκυψ ε από έρευνα σε µια σχολική τάξη Τσιγγανοπαίδων και στην κοινότητα προέλευσής τους, στο Ζεφ ύρι Αττικής, διερευνώνται οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των Τσιγγάνων µαθητών και οι πολιτισµικές συγκρούσεις που παράγονται από αυτές στο χώρο του σχολείου καθώς και οι συνακόλουθες γνωστικές συγκρούσεις. Θεωρητικά Σηµεία Σε κάθε κοινωνικό σχηµατισµό λειτουργούν µηχανισµοί εισαγωγής των παιδιών στην κουλτούρα τους είτε άτυποι βιωµατικοί, µέσα από τις καθηµερινές δραστηριότητες είτε τυπικοί, όπως είναι το σχολείο. Τα παιδιά, ως άτοµα µέσα στα όρια της κοινότητάς τους και ως µαθητές στο σχολικό χώρο, εµπλέκονται στην ανάπτυξη της πολιτισµικής τους γνώσης µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση µε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι φ έρουν πολιτισµικές ιδέες και αξίες της κουλτούρας τους. Η πολιτισµική µάθηση (enculturation) είναι µια πράξη ανάπλασης και αφ ορά κάθε άνθρ ωπο. Κά θε νέος άνθρ ωπος καθ ώς και κ άθε γενιά νέ ων ανθρ ώπων αναπλάθει τα πολιτισµικά σύµβολα και τις αξίες της κουλτούρας του, τα ζει και τα επικυρώνει κατά τη διάρκεια της ζωής του, και έτσι συµπλέκεται µε την επόµενη γενιά, η οποία µε τη σειρά της τα αναπλάθει, τα επανορίζει και τα επαναβιώνει (Bishop, 1988: 86). Η εισαγωγή στην κουλτούρα είναι έτσι µια αλληλεπιδραστική διαδικασία, στην οποία εµπλέκονται οικογένεια (κοινότητα) και παιδιά. Η διαδικασία αυτή καταλήγει στην αποδοχή νορµών και αξιών παροµοίων σε κάθε γενιά. Οι αξίες χαρακτηρίζονται από συνέχεια στο χρόνο, και παράλληλα φ έρουν το στίγµα της κάθε µιας γενιάς ξεχωριστά. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στο σχολικό πλαίσιο µε τους δασκάλους και τους µαθητές. Όταν η οµάδα στην οποία ανήκουν οι µαθητές είναι η κυρίαρχη οµάδα, τότε και η τυπική διαδικασία εισαγωγής στην κουλτούρα (enculturation) µπορεί να είναι σε σχετική συµφωνία µε τις νόρµες και τις αξίες της κουλτούρας. Έτσι η διαδικασία προσαρµογής τους στο σχολικό πλαίσιο γίνεται µε σχετική ευκολία, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζονται οι όποιας µορφ ής συγκρούσεις: πολιτισµικές ή γνωστικές. Το κατά πόσο η σχολική τυπική εκπαίδευση αποτελεί µια διαδικασία εισαγωγής στην κουλτούρα, µια διαδικασία, δηλαδή, προσπολιτισµού (enculturation) ή µια διαδικασία επιπολιτισµού (acculturation) i αποτελεί σήµερα αντικείµενο επιστηµονικού διαλόγου. Πολλοί όπως ο Alan Bishop (2002), αναφ ερόµενοι ειδικά στη µαθηµατική εκπαίδευση, τη χαρακτηρίζουν ως µια διαδικασία επιπολιτισµού. Ο ίδιος εκφράζει την άποψη ότι 'κάθε µαθητής βιώνει πολιτισµική σύγκρουση σε αυτή τη 1

2 διαδικασία', µε την επισήµανση ότι η πολιτισµική σύγκρουση θα µπορούσε να µην έχει µόνο αρνητικές διαστάσεις. Αν δεχτούµε ότι η µαθηµατική εκπαίδευση και γενικά η εκπαίδευση συνδέεται µε πολιτισµικές και γνωστικές συγκρούσεις στην περίπτωση που η οµάδα αναφοράς των µαθητών είναι η πολιτισµικά κυρίαρχη οι συγκρούσεις αυτές ενισχύονται στις περιπτώσεις των µαθητών µε καταβολές από διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες και κυρίως από περιθωριοποιηµένες και υποτιµηµένες. Σ αυτές τις περιπτώσεις οι συγκρούσεις διευθετούνται σχεδόν πάντα στο ση µερινό εκπαιδε υτικό σύστ ηµα µόνο όταν οι µαθητές προσαρµοστούν στις νόρµες που αυτό υπαγορεύει. ηλαδή οι µαθητές καλούνται να επαναδιαπραγµατευτούν την ταυτότητά τους για να επιβιώσουν στο σχολικό χώρο. Όπως παρατηρεί ο Cummins (1999) η διαδικασία αλληλεπίδρασης της ταυτότητας ενυπάρχει σε κάθε σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ των µαθητών και του δασκάλου, χωρίς να είναι αναγκαία προβληµατική στο βαθµό που υπάρχει πολιτισµική και κοινωνική αρµονία µεταξύ δασκάλου και µαθητή. Στις περιπτώσεις όµως που υπάρχει χάσµα ή ασυµφωνία οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι η προγενέστερη εµπειρία του µαθητή και η ταυτότητά του δεν υποτιµώνται αλλά γίνονται αποδεκτές. Συχνά ωστόσο η κοινωνικά ισχυρότερη οµάδα υποτιµά την ταυτότητα της λιγότερο ισχυρής µε πρόσχηµα το συµφέρον αυτής της οµάδας. Έτσι τα µέλη της υποτιµηµένης οµάδας καταλήγουν να αυτοπροσδιορίζονται σε ένα µεγάλο βαθµό επηρεασµένοι από τον τρόπο που τους προσδιορίζουν τα µέλη της κυρίαρχης οµάδας και να συµφιλιώνονται στο ρόλο του κατώτερου. Αυτές οι ανισότητες συνήθως µεταφ έρονται και στο σχολικό χώρο όπου και αναπαράγονται σε βάρος των µαθητών µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές. Έτσι η πολιτεία παρότι στη ρητορική της αναφέρεται σε µια δίκαιη παιδαγωγική αποτυγχάνει αν δεν έχει παράλληλα το στόχο της ενδυνάµωσης της ταυτότητας των παιδιών που προέρχονται από άλλες οµάδες και δε σέβεται τις πολιτισµικά αποκτηθείσες γνώσεις των µαθητών, οι οποίες είναι συνάρτηση του περιβάλλοντός τους, το οποίο πολλές φ ορές είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο της κυρίαρχης οµάδας όπως συµβαίνει µε την περίπτωση των Τσιγγάνων του πεδίου µας. Πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της κοινότητας των Τσιγγάνων- η θέση της πολιτείας Το πραγµατολογικό υλικό στο οποίο στηρίχτηκε η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος υλικού που προέκυψ ε ως προϊόν επιτόπιας έρευνας σε µια σχολική τάξη Τσιγγανοπαίδων και στην κοινότητα προέλευσής τους. Η έρευνα έλαβε χώρα κατά τη σχολική χρονιά στο Ζεφύρι Αττικής, µια υποβαθµισµένη περιοχή, η οποία κατοικείται κυρίως από Τσιγγάνους και είναι ευρύτερα γνωστή για τον υψηλό βαθµό παραβατικότητας των κατοίκων της. Κύριος στόχος της έρευνας ήταν να απαντήσει στο κεντρικό ερώτηµα: συνδέεται το πολιτισµικό πλαίσιο µε τη µάθηση και τη διδασκαλία των σχολικών Μαθηµατικών; Στην παρούσα εργασία θα συζητήσουµε τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της κοινότητας των Τσιγγάνων και θα διερευνήσουµε τη σύνδεσή τους µε τη σχολική πραγµατικότητα, όπως τη βιώνουν οι Τσιγγάνοι µαθητές. Οι σηµαντικότερες πολιτισµικές ιδιαιτερότητες αυτής της Τσιγγάνικης κοινότητας, οι οποίες επηρεάζουν τη σχέση τους µε την επίσηµη εκπαίδευση είναι: Ο ηµι-νοµαδικός τρόπος ζωής τους, ο οποίος έχει προφανή και άµεση συνέπεια στη σχολική διαδικασία. Αποτελεί έναν από τους παράγοντες 2

3 στην, µε καθυστέρηση, έναρξη φ οίτησης καθώς και στην ασυνεπή φοίτηση των Τσιγγανοπαίδων. Η κοινωνικο-οικονοµική τους οργάνωση, της οποίας η βάση είναι η οικογένεια. Έτσι τα παιδιά από µικρή ακόµα ηλικία εµπλέκονται στις επαγγελµατικές δραστηριότητες της οικογένειας και µέσα από έναν οριζόντιο τρόπο διδασκαλίας αποκτούν ευχέρεια σε νοερούς υπολογισµούς και γενικά αποκτούν µαθηµατική γνώση. Επιπλέον στην κοινότητα τα παιδιά διδάσκονται µέσα από έναν οριζόντιο τρόπο, χωρίς να θεωρείται κάποιος ως αυθεντία. Η προφορικότητα της γλώσσας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα να ασκείται η µνήµη τους στο να συγκρατεί πολλές πληροφορίες, όπως µια λίστα από ψώνια ή µια σειρά από αριθµητικές πράξεις. Η διαφορετική στάση ως προς την εκπαίδευση. Καθώς η οµάδα αυτή εκτός από µειονοτική είναι και περιθωριοποιηµένη, πέρα από τις πολιτισµικές διαφορές, η στάση τους ως προς την εκπαίδευση καθορίζεται και από τις περιορισµένες ευκαιρίες που τους παρέχει η πολιτεία. Έτσι τα παιδιά έρχονται στο σχολείο εφ οδιασµένα µε πολύ περιορισµένες προσδοκίες, οι οποίες αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες για χαµηλή σχολική επίδοση. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθµό ο τύπος εγκατάστασης υπαγορεύει τη στάση ως προς το σχολείο ή αντίθετα αν η στάση της οικογένειας ως προς την εκπαίδευση υπαγορεύει τον τύπο εγκατάστασης. Το βέβαιο είναι ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί πρώτη αξία µέσα στο σύστηµά τους. Σήµερα φαίνεται να είναι µεγαλύτερη η επιθυµία για την εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς αποκτούν όλο και µεγαλύτερη συναίσθηση της έλλειψ ης αλφ αβητισµού και των συνεπειών τους. Η µαζική µη παρακολούθηση που χαρακτήριζε το παρελθόν και που άρχισε να ελαττώνεται πρέπει να ειδωθεί ως µια έκφ ραση ενός συνόλου από αιτίες και όχι απλώς ως ξεροκεφαλιά που εµφανίζει µια αντικοινωνική οµάδα. εν είναι δίκαιο στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε τη στάση τους να αγνοήσουµε τη στιγµατισµένη τους εικόνα όταν µελετάµε κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές. Όπως παρατηρεί Liégeois (1999): Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι η εκπαίδευση, ή καλλίτερα η µη εκπαίδευση των Τσιγγάνων. Κάθε άλλο πρόβληµα συνδέεται µε ή απορρέει από αυτό, συµπεριλαµβανοµένου και του ζητήµατος της ένταξης των Τσιγγάνων στην περιβάλλουσα κοινωνία [ ]. Συνοψ ίζοντας, µπορούµε να τονίσουµε δυο βασικά προβλήµατα που συνδέονται άµεσα µεταξύ τους: την έλλειψη εκπαίδευσης των Τσιγγάνων και την έλλειψ η συντονισµένης επιστηµονικής έρευνας στον τοµέα της Τσιγγανολογίας. Ο αναλφαβητισµός των Τσιγγάνων προσβάλλει όλες τις πλευρές της ζ ωής. Σχεδόν παντού υπάρχουν επαναλαµβανόµενοι δισταγµοί και λάθη, µια αυξανόµενη κόπωση και µια αιτιολογηµένη εγκατάλειψη, τόσο από την πλευρά των γονιών όσο και από την πλευρά των παιδιών, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους υπεύθυνους της διοίκησης. [ ] Η αιτιολογηµένη αδιαφορία των γονέων έρχεται ως απάντηση στην προχειρότητα της παιδαγωγικής οργάνωσης. Τσιγγάνοι µαθητές στο σχολικό χώρο- Πολιτισµικές συγ κρούσεις Οι Τσιγγάνοι µαθητές έρχονται στο σχολείο µεταφέροντας τις πολιτισµικές τους ιδιαιτερότητες. Η πρώτη εικόνα του σχολείου η οποία λειτουργεί ως αφορµή για έντονη πολιτισµική σύγκρουση είναι ο εξωτερικός χώρος του σχολείου και κυρίως η περίφ ραξη του προαύλιου χώρου. Ο εξωτερικός χώρος δηλαδή, και κυρίως η περίφραξη του, δεν αποτελούν εικόνες συµβατές µε αυτές που τα παιδιά της 3

4 συγκεκριµένης οµάδας (στο Ζεφύρι), είναι εξοικειωµένα. Παλιά µε τις σκηνές, αλλά και τώρα µε τις πρόχειρες παράγκες ή µε τα σύγχρονα χτισµένα σπίτια, η περίφραξη του εξωτερικού χώρου σπανίζει, αν δεν είναι ανύπαρκτη. Ο παρακάτω διάλογος µε δυο δεκάχρονους Τσιγγανόπαιδες, οι οποίοι βρίσκονταν έξω από τα κάγκελα και συνοµιλούσαν µε φίλους τους, µαθητές, στο εσωτερικό του σχολείου είναι χαρακτηριστικός. - γιατί δεν έρχεστε στο σχολείο; - δε µου αρέσει το σχολείο. Επιµένοντας στην ερώτηση, τι δεν του αρέσει, εκείνος δείχνοντας τα ψ ηλά κάγκελα της περίφραξης, είπε: - δε βλέπεις πως είναι;, εκδηλώνοντας έτσι πλήρη απέχθεια για την εικόνα της περίφραξης. Για τους Τσιγγάνους µαθητές και µόνο η εξωτερική διαµόρφ ωση του χώρου ήταν απαγορευτική. Είναι ένας χώρος έξω από τη δική τους αντίληψη για αυτόν και τη λειτουργία του στην κοινότητά τους µε συνέπεια οι Τσιγγάνοι να βιώνουν πολιτισµική σύγκρουση από την πρώτη τους επαφ ή, µε τον εξωτερικό χώρο του σχολείου. Παρατηρώντας τους µαθητές καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στην αυλή διαπιστώσαµε ότι οι Τσιγγάνοι µαθητές συνήθως έπαιζαν µόνοι τους σ αυτό το χώρο. Όταν οι µαθητές ερωτήθηκαν για το ποιες ήταν οι παρέες τους στα διαλείµµατα σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι έπαιζαν µε τους δικούς τους: Ε: Μ όνο µε τους δικούς σας παίζεις; µε µπαλαµέ δεν παίζεις; Α: Όχι. Ε: Γιατί; Α: Πάµε να τους πούµε να παίξουµε και αυτοί τρέχουν και φεύγουν, φοβούνται Κ: Ναι, από τους γύφτους. Ε: Έτσι λένε; Όλοι µαζί: Ναι. Α: (µε πολύ θλιµµένο ύφ ος) Πάµε να τους µιλήσουµε κυρία, να παίξουµε και αυτοί µας φοβούνται και τρέχουν και φεύγουν. Ε: Γιατί σας φοβούνται, τους έχετε κάνει τίποτα εσείς; Α: Όχι απλά τους λέµε να παίξουµε τάπες και αυτοί φοβούνται και τρέχουν και φεύγουνε. Ε: Γιατί φεύγουν όµως; Α: εν ξέρω κι εγώ, φοβούνται. Ε: Αποστόλη, δε µου λες, εσύ στεναχωριέσαι που δεν παίζουν µαζί σας; Α: Εµ! εν θα στεναχωριέµαι κυρία.. Αποστόλης, Χρήστος, Κώστας: Μας λένε γυφτάκια, κυρία. Η διαφορετική ταυτότητα του Τσιγγάνου µαθητή αποτελεί εµπόδιο συνήθως στο σχολικό χώρο στην επαφή τους µε παιδιά από την κυρίαρχη οµάδα. Οι µη Τσιγγάνοι µαθητές µεταφέρουν στο σχολείο την εικόνα και τη στάση της οικογένειας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας για αυτή την οµάδα αναπαράγοντας τις διαφ ορές και καλλιεργώντας συγκρούσεις. Πολιτισµικές και γνωστικές συγκρούσεις στην τάξη Η σχολική τάξη, η οποία αποτέλεσε την κύρια εστίαση της έρευνάς µας ήταν µια Πρώτη ηµοτικού αµιγώς Τσιγγανοπαίδων µε την ιδιαιτερότητα να αποτελείται από µαθητές ηλικίας 7-12 ετών. 4

5 Το πρώτο διάστηµα της σχολικής χρονιάς τους µαθητές, εκτός από το γεγονός της καθυστερηµένης προσέλευσης τόσο κατά την έναρξη των µαθηµάτων όσο και µετά κάθε διάλειµµα τους, χαρακτήριζαν πρακτικές µη συµβατές µε τις νόρµες της σχολικής τάξης. Μ ια τέτοια πρακτική ήταν να ξαπλώνουν πάνω στα θρανία τους την ώρα του µαθήµατος καθώς και να πετάνε στο πάτωµα αντικείµενα τα οποία δε χρειάζονταν. Ο Αποστόλης, ένας από τους µαθητές της τάξης πέταξε µια καραµέλα στο πάτωµα φ υσιολογική ενέργεια για το µαθητή. Στην παρατήρηση: "Αποστόλη δεν πετάµε κάτω τις καραµέλες", σχολίασε: "µικρή ήταν κυρία". Ο συγκεκριµένος µαθητής στην πορεία προσαρµόστηκε µε τις νόρµες του σχολείου και φ οίτησε µε συνέπεια όλη τη σχολική χρονιά. Πολλοί άλλοι µαθητές, δεν κατάφεραν να εναρµονιστούν µε την διάταξη ή τη χρήση του χώρου, καθώς στο πλαίσιο της κοινότητάς τους επικρατούσε διαφ ορετική αντίληψη γι' αυτόν µια αντίληψ η, την οποία δε διέκρινε η ίδια αυστηρότητα, ως προς τη χρήση του. Αυτοί λοιπόν οι µαθητές εξαναγκάστηκαν να αποµακρυνθούν από το σχολικό χώρο και τη σχολική τάξη. Γι αυτούς η σύγκρουση τελείωσε µε την επιλογή τους να αποχωρήσουν από το χώρο του σχολείου. Οι µαθητές σε µαθηµατικές δραστηριότητες Μεγάλο µέρος της έρευνας περιελάµβανε παρατήρηση των µαθητών κατά τη διάρκεια πραγµάτευσης δραστηριοτήτων, άλλες από τις οποίες ήταν σχεδιασµένες ειδικά γι αυτούς µε συγκεκριµένους στόχους και άλλες προέρχονταν από το σχολικό εγχειρίδιο. Ό πως φαίνεται και από τις δύο επόµενες δραστηριότητες που παρουσιάζονται εδώ, οι µαθητές όταν είχαν την ευκαιρία αφενός να συνεργαστούν και αφετέρου να επιλέξουν τις δικές τους στρατηγικές στην επίλυση προβληµάτων ήταν ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί καθώς ένα τέτοιο πλαίσιο ήταν πιο κοντά σ αυτό µε το οποίο ήταν εξοικειωµένοι στην κοινότητά µιας και εµπλέκονταν σε δραστηριότητες της οικογένειας. Αντίθετα, όταν η δασκάλα απαιτούσε από τους µαθητές να εργαστούν ατοµικά και να εφαρµόσουν τυπικές διαδικασίες, συχνά αυτοί βίωναν αφ ενός πολιτισµική σύγκρουση καθώς, δεν ήταν εξοικειωµένοι να διδάσκονται από κάποιον που θεωρείται αυθεντία, και αφετέρου γνωστική σύγκρουση γιατί µη τυπικές προσεγγίσεις δεν ήταν αποδεκτές. Στην κοινότητά τους διδάσκονταν από τους ενήλικες συγγενείς του ή γενικά από πιο έµπειρους µέσα από έναν οριζόντιο τρόπο διδασκαλίας και επιπλέον το µοναδικό κριτήριο που είχαν για την επιλογή στρατηγικής στην επίλυση ενός προβλήµατος ήταν η βιωσιµότητά της. 1. δραστηριότητα σε πλαίσιο χρηµατικών συναλλαγών, µε την ιδιαιτερότητα τα διαθέσιµα χρήµατα να ξεπερνάνε το κόστος των προς αγορά αντικειµένων, γεγονός που δε συνηθίζεται στα προβλήµατα των σχολικών βιβλίων και επιπλέον έδινε τη δυνατότητα στους µαθητές να αξιοποιήσουν την άτυπη γνώση, την οποία έχουν πολιτισµικά αποκτήσει. «Ωραία, έχουµε πάλι 20 δραχµές για να πάµε να αγοράσουµε µια σοκολάτα που κάνει 11 δραχµές και ένα µολύβι που κάνει 12 δραχµές» Α: ε φτάνουν. Χ: εν φτάνουν (απαντάνε σχεδόν ταυτόχρονα). Ε: Εσύ, Βασίλη, τι λες; Β: Καµία. Ε: Τι καµία; Β: Ακόµα µια δραχµή θέλουµε; 5

6 Ε: Το ένα κάνει 11 το άλλο 12, πόσα λείπουν Αποστόλη; Α: ε λείπουν, όχι, όχι λείπουν. Ε: Για βρες πόσα λείπουν; τι θα κάνουµε για να το βρούµε; Α και Χ: 3 δραχµές. Ε: Πώς το σκεφτήκατε; Α: Αν πάρουµε τη σοκολάτα µε τα 11 µας µένουνε 9, χρειαζόµαστε 3 (εννοεί µέχρι το 12). Ε: Εσύ Χρήστο πώς το σκέφτηκες; ΧΡ: Το σκέφτηκα. 11 και 12 κάνουνε 13 άµα βάλω το 1 από το 11 γίνεται 13 και (εννοεί προσθέτω άλλα 10).23. Ε: Έχουµε 20, άρα λείπουν 3, µπράβο. Εσύ, Βασίλη, πώς το σκέφτηκες; Β: εν ξέρω. Ε: Εσύ τι νοµίζεις, άµα έχουµε 20 δραχµές και αγοράσουµε κάτι που κάνει 11 δραχµές και κάτι που κάνει 12, θα πάρουµε ρέστα; θα φτάσουν τα λεφτά; τι θα γίνει; Β: ε θα πάρουµε ρέστα. Ε: Θα φτάσουν τα λεφτά όµως; Β: Ναι. Ε: 11 που κάνει το ένα και 12 το άλλο, πόσο κάνουν και τα δύο µαζί; Β: 23. Ε: Και έχουµε 20. Β: εν ξέρω. Ε: Πώς δεν ξέρεις; έχουµε 20 δραχµές και αυτά που θέλουµε να αγοράσουµε κάνουν 23, φτάνουν ή δεν φτάνουν; Χρ: ε φτάνουν. Ε: Εξήγησέ του, Χρήστο, γιατί δε φτάνουν. Χρ: ε φτάνουν. Α: Γιατί δε φτάνουν; (µιµείται το ρόλο µου) Χρ: Έχεις 20 δραχµές, αγοράζεις ένα πράµα που κάνει 11 πόσα µένουν; Β: 9. Χρ: Για να αγοράσεις, που κάνει ένα πράγµα 12, πόσα θέλεις ακόµα για να γίνουν 12; Β: Ακόµα 3. Ε: Το κατάλαβες τώρα, Βασιλάκη; Β: Ναι. Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα οι µαθητές, εκτός από τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, τις οποίες µπορούσαν να εκτελέσουν µε όποια σειρά επέλεγαν, καλούνταν να συγκρίνουν το διαθέσιµο ποσό µε το συνολικό κόστος των ειδών που θα αγόραζαν. Η ευκολία τους στη διαχείριση προβληµάτων µε τέσσερις πράξεις, όταν κυρίως αφορά σε πλαίσιο µε χρηµατικές συναλλαγές, είχε ως αποτέλεσµα να κατανοήσουν γρήγορα ότι τα διαθέσιµα χρήµατα δεν ήταν επαρκή. Παρότι στερεοτυπικά σε τέτοιου τύπου προβλήµατα τα διαθέσιµα χρήµατα δεν ξεπερνάνε το κόστος των προς αγορά αντικειµένων και υπάρχουν ρέστα, η ευχέρεια των µαθητών στις πράξεις ήταν ισχυρότερη και ξεπέρασε αυτό το στερεότυπο. Οι µαθητές στην επίλυση του προβλήµατος δε χρησιµοποίησαν τις ίδιες στρατηγικές. Ο Αποστόλης αφαίρεσε αρχικά την αξία του ενός είδους και µετά συνέκρινε τα χρήµατα που περίσσεψ αν από το εικοσάρικο µε την αξία του άλλου είδους. ηλαδή, σε τυπική αναπαράσταση, εκτέλεσε τις εξής πράξεις: = 9, 12 9 = 3. Άρα λείπουν 3 δραχµές. 6

7 Ο Χρήστος πρόσθεσε, για να βρει τη συνολική αξία των ειδών που θα αγόραζε, και µετά έκανε τη σύγκριση µε το διαθέσιµο ποσό, το εικοσάρικο. Έχει ενδιαφέρον και ο τρόπος εκτέλεσης της πρόσθεσης, καθώς δε χρησιµοποίησε τον τυπικό αλγόριθµο: = (10 + 1) + 12 = 10 + (1 + 12) = = 23. Έχει, επίσης, ενδιαφέρον ότι κατά τη διαδικασία αλληλεπίδρασης και µάλιστα στην προσπάθεια του Χρήστου να εξηγήσει στο Βασίλη πώς να οδηγηθεί στη λύση, επέλεξε άλλη στρατηγική από αυτή που χρησιµοποίησε στην αρχική επίλυση, ίσως γιατί θεώρησε ότι θα µπορούσε να την εξηγήσει πιο εύκολα στο συµµαθητή του. Εκφρασµένη τυπικά η δεύτερη λύση ήταν: = 9, 9 + x = 12. Αφού βρίσκει δηλαδή τα αναµενόµενα ρέστα, αν αγόραζε το ένα είδος, τον ρωτάει πόσα θέλεις ακόµα (από τις 9) να αγοράσεις που κάνει ένα πράγµα 12;. Ο διάλογος δηλαδή των δυο µαθητών διευκόλυνε το Βασίλη και τον οδήγησε στη λύση, καθώς σε αυτή την ερώτηση απάντησε 3 το σωστό αποτέλεσµα. Θα λέγαµε πως, όταν αναγνωρίζεται η καθηµερινή µαθηµατική γνώση των παιδιών, έτσι ώστε να κατευθύνει το σχεδιασµό κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών, και όταν επιπλέον οι µαθητές δε βιώνουν συγκρουσιακές καταστάσεις στη σχολική τάξη, αλλά αντιθέτως ενθαρρύνονται στη δηµιουργία πλαισίου παρόµοιου µε εκείνο στην κοινότητα, είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί στην επίλυση προβληµάτων. 2. δραστηριότητα σε τυπική µορφή: Οι µαθητές έχοντας στη διάθεσή τους συγκεκριµένες διδακτικές αναπαραστάσεις καλούνταν να τις εκφράσουν σε συµβολική µορφή. Ένας από τους µαθητές ο Αποστόλης, αντί για 6 2 = 4, έγραψε: 2 6 = 4. Ό ταν του ζήτησα να το ξαναδεί, απάντησε ότι: «και ο Χρήστος ίδιο το έχει». Μετά από αυτό, έγραψ α στον πίνακα τις αφ αιρέσεις: 6 2 = 4, 2 6 = 4, και τους ρώτησα αν είναι ίδιες ή αν κάποια είναι λάθος. Ο Αποστόλης στην αρχή ισχυρίστηκε ότι είναι το ίδιο. Ο Χρήστος είπε: το πάνω είναι σωστό. Ακολούθησε διάλογος των δυο µαθητών, ο οποίος εξελίχτηκε σε σύγκρουση. Κάποια στιγµή ο Αποστόλης λέει, 2 6 = 0. Αναγκάστηκε να συµφωνήσει µε τον Χρήστο, όταν ο Χρήστος, θυµωµένος, του είπε: «που θα τα βρει τα 6 το 2»; Οι µαθητές γενικά είχαν δυσκολία να ανταποκριθούν όταν τα προβλήµατα ήταν εκφ ρασµένα σε τυπική µορφ ή ή έπρεπε αυτοί να τα εκφράσουν σ αυτή, ενώ αντίθετα ήταν αποτελεσµατικοί σε λεκτικά προβλήµατα. Το γεγονός ότι δεν είχαν εξοικείωση µε γραπτό λόγο πριν την επαφή τους µε το σχολείο φ αίνεται να αποτελεί µια ακόµα αιτία για πολιτισµική αλλά παράλληλα και γνωστική σύγκρουση των Τσιγγάνων µαθητών στο σχολείο. άσκαλοι και Τσιγγάνοι µαθητές Βασική παράµετρος για τις δυσκολίες των Τσιγγάνων µαθητών στη σχολική τάξη είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συνήθως έχουν ελάχιστη γνώση για τις ιδιαιτερότητες των Τσιγγάνων µαθητών ή και όταν έχουν βλέπουν αυτές τις ιδιαιτερότητες ως πρόβληµα στη διδασκαλία τους, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από τα παρακάτω αποσπάσµατα συνεντεύξεων µε δασκάλους του συγκεκριµένου 7

8 σχολείου το οποίο είχε αµιγείς τάξεις Τσιγγανοπαίδων αλλά και τάξεις µε µερικούς Τσιγγάνους µαθητές. 1. Είναι καλή η τάξη µου. Ευτυχώς δεν έχω κανένα Τσιγγανάκ.ι 2: «Ο Τσαµπίκος έφυγε, ήρθε, µετά πήγε σε άλλη τάξη, µετά σε άλλη τάξη, σε όποιο δάσκαλο του άρεσε πήγαινε, µετά έφυγε τελικά...εγώ τον πήρα µε το καλό, αλλά είχε συνηθίσει µε άλλους συναδέλφους κανένα δυο που πήγαινε εκεί και όταν ήρθε σε µένα, βαρέθηκε». - Τι βαρέθηκε δηλαδή νοµίζεις; - «εν µπορούσε να συνηθίσει, βαρέθηκε γιατί δεν έκανε τίποτα µέσα στην τάξη. εν µπορούσε να παρακολουθήσει το µάθηµα, δεν έβρισκε κανένα ενδιαφέρον και τελικά έφυγε.» 3: Αυτοί που ξέρουν µαθηµατικά µπορούν να κάνουν προσθέσεις αφαιρέσεις, µε το µυαλό τους, όµως την προπαίδεια δεν την ξέρουν. Μπορεί να ξέρουν το 1 το 5 και το 10 που είναι πιο εύκολα, δεν ξέρουν όµως τα ενδιάµεσα. Ε: Ούτε τα βρίσκουν µε κάποιο τρόπο 3: Τους τα λέω, τα καταλαβαίνουν αλλά όχι τέλεια, αν δε µάθεις την προπαίδεια, δεν µπορείς να κάνεις ούτε διαίρεση, ούτε πολλαπλασιασµό ούτε διαίρεση. -. Αυτοί που έρχονται, από τους 10, 3-4 έρχονται, καλά πάνε στα µαθηµατικά ειδικά µε το µυαλό. Ας πούµε 15 και 30 το σκέφτεται, 45, το σκέφτεται, αλλά όταν πάµε διαίρεση, δεν ξέρουν την προπαίδεια, µαθαίνουν κάτι κάποιοι, αλλά όχι πολλά πράγµατα.. Οι δάσκαλοι δηλαδή φαίνεται να µην έχουν εκείνη την απαιτούµενη εκπαίδευση που θα τους υπαγόρευε προσαρµογή της διδασκαλίας τους βασισµένη στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης οµάδας και µε στόχο να διαχειριστούν οι ίδιοι αποτελεσµατικά τις όποιας µορφής συγκρούσεις που παράγονται στο σχολικό χώρο και στη σχολική τάξη και να οδηγήσουν έτσι στην ενδυνάµωση της ταυτότητας των µαθητών. Εν κατακλείδι Οι Τσιγγάνοι µαθητές ανήκοντας σε µια ειδική µειονοτική οµάδα, αρκετά διαφ ορετική από άλλες οµάδες µειονοτικές ή µεταναστών µε κύριο χαρακτηριστικό το είδος εγκατάστασης βιώνουν τόσο στο σχολικό χώρο όσο και στη σχολική τάξη µια σειρά από συγκρούσεις. Ο µοναδικός τρόπος διευθέτησης αυτών των συγκρούσεων στη σηµερινή σχολική πραγµατικότητα είναι να αποδεχτούν οι µαθητές τις νόρµες που επιβάλει η επίσηµη σχολική πρακτική καθώς ούτε η επίσηµη εκπαίδευση ούτε οι δάσκαλοι ως φ ορείς, της φ αίνεται να ενδιαφέρονται για κάποιου είδους αλληλεπίδραση. Αν η πολιτεία έχει πραγµατικό ενδιαφ έρον για την εκπαίδευση των Τσιγγάνων µαθητών θα πρέπει να αναµορφώσει την εκπαιδευτική πολιτική κυρίως όσον αφορά στην επιµόρφ ωση των εκπαιδευτικών. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν οι δάσκαλοι ότι η µαθηµατική γνώση είναι µια γνώση, η οποία αναπτύσσεται συναρτήσει του πολιτισµικού πλαισίου και ότι απαιτείται να προσαρµόσουν τη διδασκαλία τους λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των µαθητών. Στο ίδιο πνεύµα πρέπει να κινηθούν τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία. Το αναλυτικό πρόγραµµα απευθύνεται στους µαθητές από την κυρίαρχη πολιτισµική οµάδα και παραβλέπεται το γεγονός ότι µαθητές από άλλες πολιτισµικές οµάδες αποκτούν διαφ ορετικές άτυπες γνώσεις ως απόρροια του διαφ ορετικού πολιτισµικού πλαισίου. Κανένα αναλυτικό δε θα είναι αποτελεσµατικό 8

9 χωρίς να γίνει αντιληπτή η φ ύση και η προέλευση όλων των µαθητών. Το κοινό αναλυτικό, δηλαδή, δεν εξασφαλίζει και ισοπολιτεία. Το αν πρέπει οι τσιγγάνοι να έρθουν σε επαφ ή µε το επίσηµο σύστηµα δεν αποτελεί ερώτηµα. εν αναρωτιέται κανείς αν θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µε τα άλλα παιδιά αλλά αυτή την ισότητα τη διασφαλίζει η πολιτεία µόνο αν οι ταξιδευτές σταµατήσουν να είναι ταξιδευτές. ηλαδή το κυρίαρχο σύστηµα δεν έχει µηχανισµούς τέτοιους που να έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται στις ειδικές ανάγκες των παιδιών ταξιδευτών. Οι µαθητές από αυτές τις οµάδες θα έχουν πραγµατικές ευκαιρίες στη εκπαίδευση, όταν η πολιτεία λάβει υπόψ η τις ιδιαιτερότητες και προσαρµόσει αναλόγως την εκπαίδευση. Η στάση ότι παιδιά µετακινούµενων οµάδων και εκπαίδευση είναι ασύµβατα, σίγουρα δεν βοηθάει τους µαθητές. Ο στόχος πρέπει να είναι αντί της αποξένωσης, που εξακολουθεί να ισχύει στο χώρο της εκπαίδευσης, η ενδυνάµωση αυτών των µαθητών στο σχολικό χώρο αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό. Βιβλιογραφία Βασιλειάδου, Μ. & Παυλή-Κορρέ Μ. (1998), Η Εκπαίδευση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα, Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Bishop, A.J. (2002) Mathematical Acculturation, Cultural conflicts, and transition. In G. de Abreu, A.J.Bishop, and N. C. Presmeg (eds), Transitions Between Contexts of Mathematical Practices, σελ , Dordrecht: Kluwer. Bishop, A. (1994), Culture Conflicts in Mathematics Education: Developing a Research Agenda, For the Learning of Mathem atics, vol. 14, 2 pp Bourdie, P. (1985), Tο Συντηρητικό Σχολείο: Οι Ανισότητες στην Εκπαίδευση και την Παιδεία, στο Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, (Ed.), Α. Φραγκουδάκη, Αθήνα, Παπαζήση. Cummins, J. (1999), Ταυτότητες υπό ιαπραγµάτευση, Εισαγωγή-Επιµέλεια, Ε. Σκούρτου, Gutenberg, Αθήνα. Φραγκουδάκη, Α. (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο, Αθήνα, Παπαζήσης. Γερµανός. (2000: 131), «Η Σχέση «Παιδί-Χώρος» και η Παιδαγωγική της Σηµασία» στο, «Έρευνα Για Εναλλακτικές ιδακτικές Προσεγγίσεις Στη ιδασκαλία Των Μαθηµατικών», (επ.) Τζεκάκη, Μ και εληγιωργάκος Ι., Θ εσσαλονίκη. Liégeois, J. P. (1994), Ροµά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές, Αθήνα, Καστανιώτης. Λυδάκη, Α. (2000), Οι Τσιγγάνοι στην πόλη, Καστανιώτης, Αθήνα. Σολοµών, Ι. (1992), Εξουσία και Τάξη στο Νεοελληνικό Σχολείο, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. Σταθοπούλου, Χ. (2001), «Χρήση Άτυπων Γνώσεων, ως ιδακτικό Πλαίσιο, στη ιδασκαλία των Μ αθηµατικών σε µια Πρώτη Τάξη Τσιγγανοπαίδων», στα πρακτικά του 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, Ρόδος, σελ

10 Σταθοπούλου, Χ., & Καλαβάσης, Φ. (2002): Teaching Mathematics to First Grade Romany Children, through Familiar Every Day M oney Dealings, MES 3, ανία. Σταθοπούλου, Χ. (2005), Εθνοµαθηµατικά: διερευνώντας την πολιτισµική διάσταση των µαθηµατικών και της µαθηµατικής εκπαίδευσης, Ατραπός, Αθήνα. i Στα ελληνικά ο όρος enculturation συνήθως αποδίδεται ως προσπολιτισµός και ο όρος acculturation ως πολιτισµική επαγωγή ή επιπολιτισµός. Βλ Μαδιανού (1999: 67) 10

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4.1. Αποτελέσματα από το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης δασκάλων και πειραματικής εφαρμογής των νοερών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος

Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος Η Τζούλι και η μαμά της έχουν βγει για να αγοράσουν ένα τζιν για το σχολείο. Παρατηρούν έναν πάγκο με την εξής ταμπέλα πάνω: 40% έκπτωση των τιμών στις ετικέτες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 6.5.1. Οι γνώσεις υποψηφίων δασκάλων για την υπολογιστική εκτίμηση Σε μια έρευνα των Lemonidis

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω»

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» «Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» Στον αποµαγνητοφωνηµένο δάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής του Γ. Ρουπακιά (Α) µε τον (Β) - Οπου Α η καλούσα - Οπου Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση Εργασία πειραματισμού με μαθητή Διδάσκων: Χαράλαμπος Λεμονίδης Φοιτήτρια: Χατζή Κυριακή- Ιωάννα ΑΕΜ: 3659 Εξάμηνο: ΣΤ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού στην προσχολική ηλικία

Εισαγωγή στην ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού στην προσχολική ηλικία Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Εισαγωγή στην ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού στην προσχολική ηλικία Ενότητα 1: Εισαγωγή Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ένα απλό πρόβλημα Η οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΛΟΓΑΡΕΖΩ ΜΕ ΤO TΖΙΜΙΔΙ Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικά θεωρητικά θέματα των νοερών υπολογισμών

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΛΟΓΑΡΕΖΩ ΜΕ ΤO TΖΙΜΙΔΙ Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικά θεωρητικά θέματα των νοερών υπολογισμών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΛΟΓΑΡΕΖΩ ΜΕ ΤO TΖΙΜΙΔΙ Μ Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικά θεωρητικά θέματα των νοερών υπολογισμών 1.1.: Η θέση των νοερών υπολογισμών στο σύγχρονο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, που αναφέρονται στοn τίτλο του βιβλίου αυτού, αποτελούν την επωνυμία της ομάδας των επιστημόνων που εργάζονται για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική οργάνωση και διαχείριση του μαθηματικού περιεχομένου και της διαπραγμάτευσης των δραστηριοτήτων στην τάξη

Διδακτική οργάνωση και διαχείριση του μαθηματικού περιεχομένου και της διαπραγμάτευσης των δραστηριοτήτων στην τάξη Διδακτική οργάνωση και διαχείριση του μαθηματικού περιεχομένου και της διαπραγμάτευσης των δραστηριοτήτων στην τάξη Φαινόμενα Εμπειρίες φαινομένων Οργάνωση φαινομένων Νοούμενα (πρώτες μαθηματικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος της ερώτησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και παιδαγωγικές πρακτικές στο Νηπιαγωγείο

O ρόλος της ερώτησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και παιδαγωγικές πρακτικές στο Νηπιαγωγείο O ρόλος της ερώτησης στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και παιδαγωγικές πρακτικές στο Νηπιαγωγείο Στο πλαίσιο των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι κάνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Γιώργος Παπακωνσταντίνου Γιώργος Παπακωνσταντίνου Εκκρεµότητες και προοπτικές για την περιφέρεια Αττικής Καληµέρα σας. Σύµφωνα µε τον τίτλο της εισήγησης θα ήθελα κάπως να γενικεύσω. Ο νοµός Αττικής συγκεντρώνει, όπως είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλος: Οι κρυµµένοι τριγωνοµετρικοί αριθµοί Συγγραφέας Βλάστος Αιµίλιος. Γνωστική περιοχή των µαθηµατικών: Τριγωνοµετρία

1. Τίτλος: Οι κρυµµένοι τριγωνοµετρικοί αριθµοί Συγγραφέας Βλάστος Αιµίλιος. Γνωστική περιοχή των µαθηµατικών: Τριγωνοµετρία 1. Τίτλος: Οι κρυµµένοι τριγωνοµετρικοί αριθµοί Συγγραφέας Βλάστος Αιµίλιος Γνωστική περιοχή των µαθηµατικών: Τριγωνοµετρία Θέµα- Σκεπτικό της δραστηριότητας. Η ιδέα πάνω στην οποία έχει στηριχτεί ο σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. «Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. Μετά την εισήγηση της 1 ης ημέρας, αρχικά χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες και δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Φάσεις και Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Σκοπός Χρονολογική εξέλιξη της εισαγωγής και ένταξης με τις αλλαγές προβληματικής που την ακολούθησαν Θεωρητικά μοντέλα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων της Καρδίτσας

Η εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων της Καρδίτσας Η εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων της Καρδίτσας Χαντζοπλάκης Γεώργιος, Καθηγητής.Ε. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τσιγγάνικος πληθυσµός στο ήµο Καρδίτσας είναι πολυσύνθετα, πολύπλοκα και κρίσιµα. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Y404. ΔΙΜΕΠΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΜ: 3734 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ-19 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη 3 ο ηµοτικό Σχολείο Ιεράπετρας εκέµβριος 2008 Σελίδα 2 από 11 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6ης Περιφέρειας ν. Λάρισας Ενσωμάτωση Κοινωνική ενσωμάτωση, μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Υ404 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ( Β ΦΑΣΗ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΛΕΓΑΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια τόσο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

άξονας : Τι παρατηρούμε (Το Κρίσιμο συμβάν. doc ως εργαλείο παρατήρησης Αναγνώριση/ περιγραφή και Αιτιολόγηση. doc κρίσιμου συμβάντος )

άξονας : Τι παρατηρούμε (Το Κρίσιμο συμβάν. doc ως εργαλείο παρατήρησης Αναγνώριση/ περιγραφή και Αιτιολόγηση. doc κρίσιμου συμβάντος ) 1ος άξονας : Τι παρατηρούμε (Το Κρίσιμο συμβάν. doc ως εργαλείο παρατήρησης Αναγνώριση/ περιγραφή και Αιτιολόγηση. doc κρίσιμου συμβάντος ) Περιγράφουμε τι παρατηρούμε στην τάξη των μαθηματικών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9 Περιεχόμενα Προλογικό Σημείωμα 9 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Εισαγωγή 14 1.2 Τα βασικά δεδομένα των Μαθηματικών και οι γνωστικές απαιτήσεις της κατανόησης, απομνημόνευσης και λειτουργικής χρήσης τους 17 1.2.1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδακτικό Υλικό στο Κεφάλαιο των Πιθανοτήτων της Γ τάξης του ηµοτικού: Τρόπος Κατανόησης και ιαχείρισής του από Μαθητές και ασκάλους Χρυσάνθη Σκουµπουρδή και Φραγκίσκος Καλαβάσης Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

kafoussi@rhodes.aegean.gr, kara@rhodes.aegean.gr, kalabas@rhodes.aegean.gr

kafoussi@rhodes.aegean.gr, kara@rhodes.aegean.gr, kalabas@rhodes.aegean.gr Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των γονιών για τις άτυπες γνώσεις των νηπίων στα µαθηµατικά Σόνια Καφούση, Χρυσάνθη Σκουµπουρδή, Φραγκίσκος Καλαβάσης Πανεπιστήµιο Αιγαίου kafoussi@rhodes.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις επόµενες σελίδες θα βρείς µερικές ερωτήσεις στις οποίες σου ζητάµε να απαντήσεις. Οι απαντήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

EDUP-332 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο

EDUP-332 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο EDUP-332 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο Συνάντηση 2 Βασικές πρωτομαθηματικές δεξιότητες: σύγκριση, σειροθέτηση, εκτίμηση Ο Τζέρεμι και η Τζάκι Ο Τζέρεμι και η αδερφή του η Τζάκι συζητούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.Θεωρητικό Πλαίσιο

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.Θεωρητικό Πλαίσιο ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ηµεροµηνία: 4/11/10 Τάξη: Γ 2 Μάθηµα: Μαθηµατικά Διδακτική ενότητα: Αριθµοί µέχρι το 3000 σελ.10-11 στο εργασιών Διδακτική ώρα:1 η & 2 η Διάρκεια διδακτικής ώρας: 90 1.Θεωρητικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Publishers, London. Ευκλείδης Γ Τεύχη:

Publishers, London. Ευκλείδης Γ Τεύχη: Ανάλυση και Συγκριτικές Επισηµάνσεις Σχολικών Βιβλίων του ηµοτικού Σχολείου (Ελλάδας, Κύπρου, Αγγλίας) όσον αφορά στην Έννοια της Πιθανότητας. Συγγραφέας: Ιδιότητα: Καλαβάσης Φραγκίσκος Σκουµπουρδή Χρυσάνθη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές; (Pellegrino, Chudowsky) Σε ποιο βαθμό; Τι δεν μάθανε; Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Βοηθά να δούμε αν πετύχαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό: Η Αυτοβιογραφία ιαπολιτισµικών Συναντήσεων, είναι ένα υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα από τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

σχέσης των Ρόµηδων µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς, τους συµµαθητές, τους γονείς, την τοπική- ευρύτερη κοινότητα και αντίθετα. Το σύνολο των ενεργειών

σχέσης των Ρόµηδων µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς, τους συµµαθητές, τους γονείς, την τοπική- ευρύτερη κοινότητα και αντίθετα. Το σύνολο των ενεργειών Φραγκίσκα Κοτρέτσου Αξιοποίηση της κουλτούρας της τσιγγάνικης κοινότητας µέσω της ιαπολιτισµικής Αγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης Ως συνεργάτης του προγράµµατος «Σχολική ένταξη τσιγγανοπαίδων», υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Αγγελόπουλος Ηρακλής - Γκούντας Ευάγγελος Σχολικοί Σύμβουλοι Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Γ δημοτικού Α. Συνοπτικός πίνακας των μηνών διδασκαλίας οποιουδήποτε έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τρεις τρόποι νοηµατοδότησης της ταυτότητας α 3 +β 3 +3αβ(α+β)......

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τρεις τρόποι νοηµατοδότησης της ταυτότητας α 3 +β 3 +3αβ(α+β)...... 4. Βασικά Στοιχεία ιδακτικής της Άλγεβρας µε τη χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Οι ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν µέχρι τώρα αναπτυχθεί για τη διδασκαλία και τη µάθηση εννοιών της Άλγεβρας µπορούν να χωριστούν

Διαβάστε περισσότερα