Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Τσιγγάνοι µαθητές: στην κοινότητα, στο σχολικό χώρο, στη σχολική τάξη Χαρούλα Σταθοπούλου Περίληψη Η πολυπολιτισµική πραγµατικότητα των σύγχρονων σχολικών τάξεων έχει φέρει στην επιφ άνεια νέους προβληµατισµούς σχετικά µε ζητήµατα της σχολικής εκπαίδευσης/ µαθηµατικής εκπαίδευσης. Πολιτισµικοί παράγοντες διερευνώνται για την εξήγηση φαινοµένων µάθησης, και κυρίως όσον αφ ορά σε µαθητές, µε καταβολές πέραν της κυρίαρχης πολιτισµικής οµάδας. Στην παρούσα εργασία, η οποία έχει βασιστεί σε πραγµατολογικό υλικό, που προέκυψ ε από έρευνα σε µια σχολική τάξη Τσιγγανοπαίδων και στην κοινότητα προέλευσής τους, στο Ζεφ ύρι Αττικής, διερευνώνται οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των Τσιγγάνων µαθητών και οι πολιτισµικές συγκρούσεις που παράγονται από αυτές στο χώρο του σχολείου καθώς και οι συνακόλουθες γνωστικές συγκρούσεις. Θεωρητικά Σηµεία Σε κάθε κοινωνικό σχηµατισµό λειτουργούν µηχανισµοί εισαγωγής των παιδιών στην κουλτούρα τους είτε άτυποι βιωµατικοί, µέσα από τις καθηµερινές δραστηριότητες είτε τυπικοί, όπως είναι το σχολείο. Τα παιδιά, ως άτοµα µέσα στα όρια της κοινότητάς τους και ως µαθητές στο σχολικό χώρο, εµπλέκονται στην ανάπτυξη της πολιτισµικής τους γνώσης µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση µε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι φ έρουν πολιτισµικές ιδέες και αξίες της κουλτούρας τους. Η πολιτισµική µάθηση (enculturation) είναι µια πράξη ανάπλασης και αφ ορά κάθε άνθρ ωπο. Κά θε νέος άνθρ ωπος καθ ώς και κ άθε γενιά νέ ων ανθρ ώπων αναπλάθει τα πολιτισµικά σύµβολα και τις αξίες της κουλτούρας του, τα ζει και τα επικυρώνει κατά τη διάρκεια της ζωής του, και έτσι συµπλέκεται µε την επόµενη γενιά, η οποία µε τη σειρά της τα αναπλάθει, τα επανορίζει και τα επαναβιώνει (Bishop, 1988: 86). Η εισαγωγή στην κουλτούρα είναι έτσι µια αλληλεπιδραστική διαδικασία, στην οποία εµπλέκονται οικογένεια (κοινότητα) και παιδιά. Η διαδικασία αυτή καταλήγει στην αποδοχή νορµών και αξιών παροµοίων σε κάθε γενιά. Οι αξίες χαρακτηρίζονται από συνέχεια στο χρόνο, και παράλληλα φ έρουν το στίγµα της κάθε µιας γενιάς ξεχωριστά. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στο σχολικό πλαίσιο µε τους δασκάλους και τους µαθητές. Όταν η οµάδα στην οποία ανήκουν οι µαθητές είναι η κυρίαρχη οµάδα, τότε και η τυπική διαδικασία εισαγωγής στην κουλτούρα (enculturation) µπορεί να είναι σε σχετική συµφωνία µε τις νόρµες και τις αξίες της κουλτούρας. Έτσι η διαδικασία προσαρµογής τους στο σχολικό πλαίσιο γίνεται µε σχετική ευκολία, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζονται οι όποιας µορφ ής συγκρούσεις: πολιτισµικές ή γνωστικές. Το κατά πόσο η σχολική τυπική εκπαίδευση αποτελεί µια διαδικασία εισαγωγής στην κουλτούρα, µια διαδικασία, δηλαδή, προσπολιτισµού (enculturation) ή µια διαδικασία επιπολιτισµού (acculturation) i αποτελεί σήµερα αντικείµενο επιστηµονικού διαλόγου. Πολλοί όπως ο Alan Bishop (2002), αναφ ερόµενοι ειδικά στη µαθηµατική εκπαίδευση, τη χαρακτηρίζουν ως µια διαδικασία επιπολιτισµού. Ο ίδιος εκφράζει την άποψη ότι 'κάθε µαθητής βιώνει πολιτισµική σύγκρουση σε αυτή τη 1

2 διαδικασία', µε την επισήµανση ότι η πολιτισµική σύγκρουση θα µπορούσε να µην έχει µόνο αρνητικές διαστάσεις. Αν δεχτούµε ότι η µαθηµατική εκπαίδευση και γενικά η εκπαίδευση συνδέεται µε πολιτισµικές και γνωστικές συγκρούσεις στην περίπτωση που η οµάδα αναφοράς των µαθητών είναι η πολιτισµικά κυρίαρχη οι συγκρούσεις αυτές ενισχύονται στις περιπτώσεις των µαθητών µε καταβολές από διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες και κυρίως από περιθωριοποιηµένες και υποτιµηµένες. Σ αυτές τις περιπτώσεις οι συγκρούσεις διευθετούνται σχεδόν πάντα στο ση µερινό εκπαιδε υτικό σύστ ηµα µόνο όταν οι µαθητές προσαρµοστούν στις νόρµες που αυτό υπαγορεύει. ηλαδή οι µαθητές καλούνται να επαναδιαπραγµατευτούν την ταυτότητά τους για να επιβιώσουν στο σχολικό χώρο. Όπως παρατηρεί ο Cummins (1999) η διαδικασία αλληλεπίδρασης της ταυτότητας ενυπάρχει σε κάθε σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ των µαθητών και του δασκάλου, χωρίς να είναι αναγκαία προβληµατική στο βαθµό που υπάρχει πολιτισµική και κοινωνική αρµονία µεταξύ δασκάλου και µαθητή. Στις περιπτώσεις όµως που υπάρχει χάσµα ή ασυµφωνία οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι η προγενέστερη εµπειρία του µαθητή και η ταυτότητά του δεν υποτιµώνται αλλά γίνονται αποδεκτές. Συχνά ωστόσο η κοινωνικά ισχυρότερη οµάδα υποτιµά την ταυτότητα της λιγότερο ισχυρής µε πρόσχηµα το συµφέρον αυτής της οµάδας. Έτσι τα µέλη της υποτιµηµένης οµάδας καταλήγουν να αυτοπροσδιορίζονται σε ένα µεγάλο βαθµό επηρεασµένοι από τον τρόπο που τους προσδιορίζουν τα µέλη της κυρίαρχης οµάδας και να συµφιλιώνονται στο ρόλο του κατώτερου. Αυτές οι ανισότητες συνήθως µεταφ έρονται και στο σχολικό χώρο όπου και αναπαράγονται σε βάρος των µαθητών µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές. Έτσι η πολιτεία παρότι στη ρητορική της αναφέρεται σε µια δίκαιη παιδαγωγική αποτυγχάνει αν δεν έχει παράλληλα το στόχο της ενδυνάµωσης της ταυτότητας των παιδιών που προέρχονται από άλλες οµάδες και δε σέβεται τις πολιτισµικά αποκτηθείσες γνώσεις των µαθητών, οι οποίες είναι συνάρτηση του περιβάλλοντός τους, το οποίο πολλές φ ορές είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο της κυρίαρχης οµάδας όπως συµβαίνει µε την περίπτωση των Τσιγγάνων του πεδίου µας. Πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της κοινότητας των Τσιγγάνων- η θέση της πολιτείας Το πραγµατολογικό υλικό στο οποίο στηρίχτηκε η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος υλικού που προέκυψ ε ως προϊόν επιτόπιας έρευνας σε µια σχολική τάξη Τσιγγανοπαίδων και στην κοινότητα προέλευσής τους. Η έρευνα έλαβε χώρα κατά τη σχολική χρονιά στο Ζεφύρι Αττικής, µια υποβαθµισµένη περιοχή, η οποία κατοικείται κυρίως από Τσιγγάνους και είναι ευρύτερα γνωστή για τον υψηλό βαθµό παραβατικότητας των κατοίκων της. Κύριος στόχος της έρευνας ήταν να απαντήσει στο κεντρικό ερώτηµα: συνδέεται το πολιτισµικό πλαίσιο µε τη µάθηση και τη διδασκαλία των σχολικών Μαθηµατικών; Στην παρούσα εργασία θα συζητήσουµε τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της κοινότητας των Τσιγγάνων και θα διερευνήσουµε τη σύνδεσή τους µε τη σχολική πραγµατικότητα, όπως τη βιώνουν οι Τσιγγάνοι µαθητές. Οι σηµαντικότερες πολιτισµικές ιδιαιτερότητες αυτής της Τσιγγάνικης κοινότητας, οι οποίες επηρεάζουν τη σχέση τους µε την επίσηµη εκπαίδευση είναι: Ο ηµι-νοµαδικός τρόπος ζωής τους, ο οποίος έχει προφανή και άµεση συνέπεια στη σχολική διαδικασία. Αποτελεί έναν από τους παράγοντες 2

3 στην, µε καθυστέρηση, έναρξη φ οίτησης καθώς και στην ασυνεπή φοίτηση των Τσιγγανοπαίδων. Η κοινωνικο-οικονοµική τους οργάνωση, της οποίας η βάση είναι η οικογένεια. Έτσι τα παιδιά από µικρή ακόµα ηλικία εµπλέκονται στις επαγγελµατικές δραστηριότητες της οικογένειας και µέσα από έναν οριζόντιο τρόπο διδασκαλίας αποκτούν ευχέρεια σε νοερούς υπολογισµούς και γενικά αποκτούν µαθηµατική γνώση. Επιπλέον στην κοινότητα τα παιδιά διδάσκονται µέσα από έναν οριζόντιο τρόπο, χωρίς να θεωρείται κάποιος ως αυθεντία. Η προφορικότητα της γλώσσας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα να ασκείται η µνήµη τους στο να συγκρατεί πολλές πληροφορίες, όπως µια λίστα από ψώνια ή µια σειρά από αριθµητικές πράξεις. Η διαφορετική στάση ως προς την εκπαίδευση. Καθώς η οµάδα αυτή εκτός από µειονοτική είναι και περιθωριοποιηµένη, πέρα από τις πολιτισµικές διαφορές, η στάση τους ως προς την εκπαίδευση καθορίζεται και από τις περιορισµένες ευκαιρίες που τους παρέχει η πολιτεία. Έτσι τα παιδιά έρχονται στο σχολείο εφ οδιασµένα µε πολύ περιορισµένες προσδοκίες, οι οποίες αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες για χαµηλή σχολική επίδοση. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθµό ο τύπος εγκατάστασης υπαγορεύει τη στάση ως προς το σχολείο ή αντίθετα αν η στάση της οικογένειας ως προς την εκπαίδευση υπαγορεύει τον τύπο εγκατάστασης. Το βέβαιο είναι ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί πρώτη αξία µέσα στο σύστηµά τους. Σήµερα φαίνεται να είναι µεγαλύτερη η επιθυµία για την εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς αποκτούν όλο και µεγαλύτερη συναίσθηση της έλλειψ ης αλφ αβητισµού και των συνεπειών τους. Η µαζική µη παρακολούθηση που χαρακτήριζε το παρελθόν και που άρχισε να ελαττώνεται πρέπει να ειδωθεί ως µια έκφ ραση ενός συνόλου από αιτίες και όχι απλώς ως ξεροκεφαλιά που εµφανίζει µια αντικοινωνική οµάδα. εν είναι δίκαιο στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε τη στάση τους να αγνοήσουµε τη στιγµατισµένη τους εικόνα όταν µελετάµε κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές. Όπως παρατηρεί Liégeois (1999): Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι η εκπαίδευση, ή καλλίτερα η µη εκπαίδευση των Τσιγγάνων. Κάθε άλλο πρόβληµα συνδέεται µε ή απορρέει από αυτό, συµπεριλαµβανοµένου και του ζητήµατος της ένταξης των Τσιγγάνων στην περιβάλλουσα κοινωνία [ ]. Συνοψ ίζοντας, µπορούµε να τονίσουµε δυο βασικά προβλήµατα που συνδέονται άµεσα µεταξύ τους: την έλλειψη εκπαίδευσης των Τσιγγάνων και την έλλειψ η συντονισµένης επιστηµονικής έρευνας στον τοµέα της Τσιγγανολογίας. Ο αναλφαβητισµός των Τσιγγάνων προσβάλλει όλες τις πλευρές της ζ ωής. Σχεδόν παντού υπάρχουν επαναλαµβανόµενοι δισταγµοί και λάθη, µια αυξανόµενη κόπωση και µια αιτιολογηµένη εγκατάλειψη, τόσο από την πλευρά των γονιών όσο και από την πλευρά των παιδιών, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους υπεύθυνους της διοίκησης. [ ] Η αιτιολογηµένη αδιαφορία των γονέων έρχεται ως απάντηση στην προχειρότητα της παιδαγωγικής οργάνωσης. Τσιγγάνοι µαθητές στο σχολικό χώρο- Πολιτισµικές συγ κρούσεις Οι Τσιγγάνοι µαθητές έρχονται στο σχολείο µεταφέροντας τις πολιτισµικές τους ιδιαιτερότητες. Η πρώτη εικόνα του σχολείου η οποία λειτουργεί ως αφορµή για έντονη πολιτισµική σύγκρουση είναι ο εξωτερικός χώρος του σχολείου και κυρίως η περίφ ραξη του προαύλιου χώρου. Ο εξωτερικός χώρος δηλαδή, και κυρίως η περίφραξη του, δεν αποτελούν εικόνες συµβατές µε αυτές που τα παιδιά της 3

4 συγκεκριµένης οµάδας (στο Ζεφύρι), είναι εξοικειωµένα. Παλιά µε τις σκηνές, αλλά και τώρα µε τις πρόχειρες παράγκες ή µε τα σύγχρονα χτισµένα σπίτια, η περίφραξη του εξωτερικού χώρου σπανίζει, αν δεν είναι ανύπαρκτη. Ο παρακάτω διάλογος µε δυο δεκάχρονους Τσιγγανόπαιδες, οι οποίοι βρίσκονταν έξω από τα κάγκελα και συνοµιλούσαν µε φίλους τους, µαθητές, στο εσωτερικό του σχολείου είναι χαρακτηριστικός. - γιατί δεν έρχεστε στο σχολείο; - δε µου αρέσει το σχολείο. Επιµένοντας στην ερώτηση, τι δεν του αρέσει, εκείνος δείχνοντας τα ψ ηλά κάγκελα της περίφραξης, είπε: - δε βλέπεις πως είναι;, εκδηλώνοντας έτσι πλήρη απέχθεια για την εικόνα της περίφραξης. Για τους Τσιγγάνους µαθητές και µόνο η εξωτερική διαµόρφ ωση του χώρου ήταν απαγορευτική. Είναι ένας χώρος έξω από τη δική τους αντίληψη για αυτόν και τη λειτουργία του στην κοινότητά τους µε συνέπεια οι Τσιγγάνοι να βιώνουν πολιτισµική σύγκρουση από την πρώτη τους επαφ ή, µε τον εξωτερικό χώρο του σχολείου. Παρατηρώντας τους µαθητές καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στην αυλή διαπιστώσαµε ότι οι Τσιγγάνοι µαθητές συνήθως έπαιζαν µόνοι τους σ αυτό το χώρο. Όταν οι µαθητές ερωτήθηκαν για το ποιες ήταν οι παρέες τους στα διαλείµµατα σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι έπαιζαν µε τους δικούς τους: Ε: Μ όνο µε τους δικούς σας παίζεις; µε µπαλαµέ δεν παίζεις; Α: Όχι. Ε: Γιατί; Α: Πάµε να τους πούµε να παίξουµε και αυτοί τρέχουν και φεύγουν, φοβούνται Κ: Ναι, από τους γύφτους. Ε: Έτσι λένε; Όλοι µαζί: Ναι. Α: (µε πολύ θλιµµένο ύφ ος) Πάµε να τους µιλήσουµε κυρία, να παίξουµε και αυτοί µας φοβούνται και τρέχουν και φεύγουν. Ε: Γιατί σας φοβούνται, τους έχετε κάνει τίποτα εσείς; Α: Όχι απλά τους λέµε να παίξουµε τάπες και αυτοί φοβούνται και τρέχουν και φεύγουνε. Ε: Γιατί φεύγουν όµως; Α: εν ξέρω κι εγώ, φοβούνται. Ε: Αποστόλη, δε µου λες, εσύ στεναχωριέσαι που δεν παίζουν µαζί σας; Α: Εµ! εν θα στεναχωριέµαι κυρία.. Αποστόλης, Χρήστος, Κώστας: Μας λένε γυφτάκια, κυρία. Η διαφορετική ταυτότητα του Τσιγγάνου µαθητή αποτελεί εµπόδιο συνήθως στο σχολικό χώρο στην επαφή τους µε παιδιά από την κυρίαρχη οµάδα. Οι µη Τσιγγάνοι µαθητές µεταφέρουν στο σχολείο την εικόνα και τη στάση της οικογένειας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας για αυτή την οµάδα αναπαράγοντας τις διαφ ορές και καλλιεργώντας συγκρούσεις. Πολιτισµικές και γνωστικές συγκρούσεις στην τάξη Η σχολική τάξη, η οποία αποτέλεσε την κύρια εστίαση της έρευνάς µας ήταν µια Πρώτη ηµοτικού αµιγώς Τσιγγανοπαίδων µε την ιδιαιτερότητα να αποτελείται από µαθητές ηλικίας 7-12 ετών. 4

5 Το πρώτο διάστηµα της σχολικής χρονιάς τους µαθητές, εκτός από το γεγονός της καθυστερηµένης προσέλευσης τόσο κατά την έναρξη των µαθηµάτων όσο και µετά κάθε διάλειµµα τους, χαρακτήριζαν πρακτικές µη συµβατές µε τις νόρµες της σχολικής τάξης. Μ ια τέτοια πρακτική ήταν να ξαπλώνουν πάνω στα θρανία τους την ώρα του µαθήµατος καθώς και να πετάνε στο πάτωµα αντικείµενα τα οποία δε χρειάζονταν. Ο Αποστόλης, ένας από τους µαθητές της τάξης πέταξε µια καραµέλα στο πάτωµα φ υσιολογική ενέργεια για το µαθητή. Στην παρατήρηση: "Αποστόλη δεν πετάµε κάτω τις καραµέλες", σχολίασε: "µικρή ήταν κυρία". Ο συγκεκριµένος µαθητής στην πορεία προσαρµόστηκε µε τις νόρµες του σχολείου και φ οίτησε µε συνέπεια όλη τη σχολική χρονιά. Πολλοί άλλοι µαθητές, δεν κατάφεραν να εναρµονιστούν µε την διάταξη ή τη χρήση του χώρου, καθώς στο πλαίσιο της κοινότητάς τους επικρατούσε διαφ ορετική αντίληψη γι' αυτόν µια αντίληψ η, την οποία δε διέκρινε η ίδια αυστηρότητα, ως προς τη χρήση του. Αυτοί λοιπόν οι µαθητές εξαναγκάστηκαν να αποµακρυνθούν από το σχολικό χώρο και τη σχολική τάξη. Γι αυτούς η σύγκρουση τελείωσε µε την επιλογή τους να αποχωρήσουν από το χώρο του σχολείου. Οι µαθητές σε µαθηµατικές δραστηριότητες Μεγάλο µέρος της έρευνας περιελάµβανε παρατήρηση των µαθητών κατά τη διάρκεια πραγµάτευσης δραστηριοτήτων, άλλες από τις οποίες ήταν σχεδιασµένες ειδικά γι αυτούς µε συγκεκριµένους στόχους και άλλες προέρχονταν από το σχολικό εγχειρίδιο. Ό πως φαίνεται και από τις δύο επόµενες δραστηριότητες που παρουσιάζονται εδώ, οι µαθητές όταν είχαν την ευκαιρία αφενός να συνεργαστούν και αφετέρου να επιλέξουν τις δικές τους στρατηγικές στην επίλυση προβληµάτων ήταν ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί καθώς ένα τέτοιο πλαίσιο ήταν πιο κοντά σ αυτό µε το οποίο ήταν εξοικειωµένοι στην κοινότητά µιας και εµπλέκονταν σε δραστηριότητες της οικογένειας. Αντίθετα, όταν η δασκάλα απαιτούσε από τους µαθητές να εργαστούν ατοµικά και να εφαρµόσουν τυπικές διαδικασίες, συχνά αυτοί βίωναν αφ ενός πολιτισµική σύγκρουση καθώς, δεν ήταν εξοικειωµένοι να διδάσκονται από κάποιον που θεωρείται αυθεντία, και αφετέρου γνωστική σύγκρουση γιατί µη τυπικές προσεγγίσεις δεν ήταν αποδεκτές. Στην κοινότητά τους διδάσκονταν από τους ενήλικες συγγενείς του ή γενικά από πιο έµπειρους µέσα από έναν οριζόντιο τρόπο διδασκαλίας και επιπλέον το µοναδικό κριτήριο που είχαν για την επιλογή στρατηγικής στην επίλυση ενός προβλήµατος ήταν η βιωσιµότητά της. 1. δραστηριότητα σε πλαίσιο χρηµατικών συναλλαγών, µε την ιδιαιτερότητα τα διαθέσιµα χρήµατα να ξεπερνάνε το κόστος των προς αγορά αντικειµένων, γεγονός που δε συνηθίζεται στα προβλήµατα των σχολικών βιβλίων και επιπλέον έδινε τη δυνατότητα στους µαθητές να αξιοποιήσουν την άτυπη γνώση, την οποία έχουν πολιτισµικά αποκτήσει. «Ωραία, έχουµε πάλι 20 δραχµές για να πάµε να αγοράσουµε µια σοκολάτα που κάνει 11 δραχµές και ένα µολύβι που κάνει 12 δραχµές» Α: ε φτάνουν. Χ: εν φτάνουν (απαντάνε σχεδόν ταυτόχρονα). Ε: Εσύ, Βασίλη, τι λες; Β: Καµία. Ε: Τι καµία; Β: Ακόµα µια δραχµή θέλουµε; 5

6 Ε: Το ένα κάνει 11 το άλλο 12, πόσα λείπουν Αποστόλη; Α: ε λείπουν, όχι, όχι λείπουν. Ε: Για βρες πόσα λείπουν; τι θα κάνουµε για να το βρούµε; Α και Χ: 3 δραχµές. Ε: Πώς το σκεφτήκατε; Α: Αν πάρουµε τη σοκολάτα µε τα 11 µας µένουνε 9, χρειαζόµαστε 3 (εννοεί µέχρι το 12). Ε: Εσύ Χρήστο πώς το σκέφτηκες; ΧΡ: Το σκέφτηκα. 11 και 12 κάνουνε 13 άµα βάλω το 1 από το 11 γίνεται 13 και (εννοεί προσθέτω άλλα 10).23. Ε: Έχουµε 20, άρα λείπουν 3, µπράβο. Εσύ, Βασίλη, πώς το σκέφτηκες; Β: εν ξέρω. Ε: Εσύ τι νοµίζεις, άµα έχουµε 20 δραχµές και αγοράσουµε κάτι που κάνει 11 δραχµές και κάτι που κάνει 12, θα πάρουµε ρέστα; θα φτάσουν τα λεφτά; τι θα γίνει; Β: ε θα πάρουµε ρέστα. Ε: Θα φτάσουν τα λεφτά όµως; Β: Ναι. Ε: 11 που κάνει το ένα και 12 το άλλο, πόσο κάνουν και τα δύο µαζί; Β: 23. Ε: Και έχουµε 20. Β: εν ξέρω. Ε: Πώς δεν ξέρεις; έχουµε 20 δραχµές και αυτά που θέλουµε να αγοράσουµε κάνουν 23, φτάνουν ή δεν φτάνουν; Χρ: ε φτάνουν. Ε: Εξήγησέ του, Χρήστο, γιατί δε φτάνουν. Χρ: ε φτάνουν. Α: Γιατί δε φτάνουν; (µιµείται το ρόλο µου) Χρ: Έχεις 20 δραχµές, αγοράζεις ένα πράµα που κάνει 11 πόσα µένουν; Β: 9. Χρ: Για να αγοράσεις, που κάνει ένα πράγµα 12, πόσα θέλεις ακόµα για να γίνουν 12; Β: Ακόµα 3. Ε: Το κατάλαβες τώρα, Βασιλάκη; Β: Ναι. Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα οι µαθητές, εκτός από τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, τις οποίες µπορούσαν να εκτελέσουν µε όποια σειρά επέλεγαν, καλούνταν να συγκρίνουν το διαθέσιµο ποσό µε το συνολικό κόστος των ειδών που θα αγόραζαν. Η ευκολία τους στη διαχείριση προβληµάτων µε τέσσερις πράξεις, όταν κυρίως αφορά σε πλαίσιο µε χρηµατικές συναλλαγές, είχε ως αποτέλεσµα να κατανοήσουν γρήγορα ότι τα διαθέσιµα χρήµατα δεν ήταν επαρκή. Παρότι στερεοτυπικά σε τέτοιου τύπου προβλήµατα τα διαθέσιµα χρήµατα δεν ξεπερνάνε το κόστος των προς αγορά αντικειµένων και υπάρχουν ρέστα, η ευχέρεια των µαθητών στις πράξεις ήταν ισχυρότερη και ξεπέρασε αυτό το στερεότυπο. Οι µαθητές στην επίλυση του προβλήµατος δε χρησιµοποίησαν τις ίδιες στρατηγικές. Ο Αποστόλης αφαίρεσε αρχικά την αξία του ενός είδους και µετά συνέκρινε τα χρήµατα που περίσσεψ αν από το εικοσάρικο µε την αξία του άλλου είδους. ηλαδή, σε τυπική αναπαράσταση, εκτέλεσε τις εξής πράξεις: = 9, 12 9 = 3. Άρα λείπουν 3 δραχµές. 6

7 Ο Χρήστος πρόσθεσε, για να βρει τη συνολική αξία των ειδών που θα αγόραζε, και µετά έκανε τη σύγκριση µε το διαθέσιµο ποσό, το εικοσάρικο. Έχει ενδιαφέρον και ο τρόπος εκτέλεσης της πρόσθεσης, καθώς δε χρησιµοποίησε τον τυπικό αλγόριθµο: = (10 + 1) + 12 = 10 + (1 + 12) = = 23. Έχει, επίσης, ενδιαφέρον ότι κατά τη διαδικασία αλληλεπίδρασης και µάλιστα στην προσπάθεια του Χρήστου να εξηγήσει στο Βασίλη πώς να οδηγηθεί στη λύση, επέλεξε άλλη στρατηγική από αυτή που χρησιµοποίησε στην αρχική επίλυση, ίσως γιατί θεώρησε ότι θα µπορούσε να την εξηγήσει πιο εύκολα στο συµµαθητή του. Εκφρασµένη τυπικά η δεύτερη λύση ήταν: = 9, 9 + x = 12. Αφού βρίσκει δηλαδή τα αναµενόµενα ρέστα, αν αγόραζε το ένα είδος, τον ρωτάει πόσα θέλεις ακόµα (από τις 9) να αγοράσεις που κάνει ένα πράγµα 12;. Ο διάλογος δηλαδή των δυο µαθητών διευκόλυνε το Βασίλη και τον οδήγησε στη λύση, καθώς σε αυτή την ερώτηση απάντησε 3 το σωστό αποτέλεσµα. Θα λέγαµε πως, όταν αναγνωρίζεται η καθηµερινή µαθηµατική γνώση των παιδιών, έτσι ώστε να κατευθύνει το σχεδιασµό κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών, και όταν επιπλέον οι µαθητές δε βιώνουν συγκρουσιακές καταστάσεις στη σχολική τάξη, αλλά αντιθέτως ενθαρρύνονται στη δηµιουργία πλαισίου παρόµοιου µε εκείνο στην κοινότητα, είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί στην επίλυση προβληµάτων. 2. δραστηριότητα σε τυπική µορφή: Οι µαθητές έχοντας στη διάθεσή τους συγκεκριµένες διδακτικές αναπαραστάσεις καλούνταν να τις εκφράσουν σε συµβολική µορφή. Ένας από τους µαθητές ο Αποστόλης, αντί για 6 2 = 4, έγραψε: 2 6 = 4. Ό ταν του ζήτησα να το ξαναδεί, απάντησε ότι: «και ο Χρήστος ίδιο το έχει». Μετά από αυτό, έγραψ α στον πίνακα τις αφ αιρέσεις: 6 2 = 4, 2 6 = 4, και τους ρώτησα αν είναι ίδιες ή αν κάποια είναι λάθος. Ο Αποστόλης στην αρχή ισχυρίστηκε ότι είναι το ίδιο. Ο Χρήστος είπε: το πάνω είναι σωστό. Ακολούθησε διάλογος των δυο µαθητών, ο οποίος εξελίχτηκε σε σύγκρουση. Κάποια στιγµή ο Αποστόλης λέει, 2 6 = 0. Αναγκάστηκε να συµφωνήσει µε τον Χρήστο, όταν ο Χρήστος, θυµωµένος, του είπε: «που θα τα βρει τα 6 το 2»; Οι µαθητές γενικά είχαν δυσκολία να ανταποκριθούν όταν τα προβλήµατα ήταν εκφ ρασµένα σε τυπική µορφ ή ή έπρεπε αυτοί να τα εκφράσουν σ αυτή, ενώ αντίθετα ήταν αποτελεσµατικοί σε λεκτικά προβλήµατα. Το γεγονός ότι δεν είχαν εξοικείωση µε γραπτό λόγο πριν την επαφή τους µε το σχολείο φ αίνεται να αποτελεί µια ακόµα αιτία για πολιτισµική αλλά παράλληλα και γνωστική σύγκρουση των Τσιγγάνων µαθητών στο σχολείο. άσκαλοι και Τσιγγάνοι µαθητές Βασική παράµετρος για τις δυσκολίες των Τσιγγάνων µαθητών στη σχολική τάξη είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συνήθως έχουν ελάχιστη γνώση για τις ιδιαιτερότητες των Τσιγγάνων µαθητών ή και όταν έχουν βλέπουν αυτές τις ιδιαιτερότητες ως πρόβληµα στη διδασκαλία τους, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από τα παρακάτω αποσπάσµατα συνεντεύξεων µε δασκάλους του συγκεκριµένου 7

8 σχολείου το οποίο είχε αµιγείς τάξεις Τσιγγανοπαίδων αλλά και τάξεις µε µερικούς Τσιγγάνους µαθητές. 1. Είναι καλή η τάξη µου. Ευτυχώς δεν έχω κανένα Τσιγγανάκ.ι 2: «Ο Τσαµπίκος έφυγε, ήρθε, µετά πήγε σε άλλη τάξη, µετά σε άλλη τάξη, σε όποιο δάσκαλο του άρεσε πήγαινε, µετά έφυγε τελικά...εγώ τον πήρα µε το καλό, αλλά είχε συνηθίσει µε άλλους συναδέλφους κανένα δυο που πήγαινε εκεί και όταν ήρθε σε µένα, βαρέθηκε». - Τι βαρέθηκε δηλαδή νοµίζεις; - «εν µπορούσε να συνηθίσει, βαρέθηκε γιατί δεν έκανε τίποτα µέσα στην τάξη. εν µπορούσε να παρακολουθήσει το µάθηµα, δεν έβρισκε κανένα ενδιαφέρον και τελικά έφυγε.» 3: Αυτοί που ξέρουν µαθηµατικά µπορούν να κάνουν προσθέσεις αφαιρέσεις, µε το µυαλό τους, όµως την προπαίδεια δεν την ξέρουν. Μπορεί να ξέρουν το 1 το 5 και το 10 που είναι πιο εύκολα, δεν ξέρουν όµως τα ενδιάµεσα. Ε: Ούτε τα βρίσκουν µε κάποιο τρόπο 3: Τους τα λέω, τα καταλαβαίνουν αλλά όχι τέλεια, αν δε µάθεις την προπαίδεια, δεν µπορείς να κάνεις ούτε διαίρεση, ούτε πολλαπλασιασµό ούτε διαίρεση. -. Αυτοί που έρχονται, από τους 10, 3-4 έρχονται, καλά πάνε στα µαθηµατικά ειδικά µε το µυαλό. Ας πούµε 15 και 30 το σκέφτεται, 45, το σκέφτεται, αλλά όταν πάµε διαίρεση, δεν ξέρουν την προπαίδεια, µαθαίνουν κάτι κάποιοι, αλλά όχι πολλά πράγµατα.. Οι δάσκαλοι δηλαδή φαίνεται να µην έχουν εκείνη την απαιτούµενη εκπαίδευση που θα τους υπαγόρευε προσαρµογή της διδασκαλίας τους βασισµένη στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης οµάδας και µε στόχο να διαχειριστούν οι ίδιοι αποτελεσµατικά τις όποιας µορφής συγκρούσεις που παράγονται στο σχολικό χώρο και στη σχολική τάξη και να οδηγήσουν έτσι στην ενδυνάµωση της ταυτότητας των µαθητών. Εν κατακλείδι Οι Τσιγγάνοι µαθητές ανήκοντας σε µια ειδική µειονοτική οµάδα, αρκετά διαφ ορετική από άλλες οµάδες µειονοτικές ή µεταναστών µε κύριο χαρακτηριστικό το είδος εγκατάστασης βιώνουν τόσο στο σχολικό χώρο όσο και στη σχολική τάξη µια σειρά από συγκρούσεις. Ο µοναδικός τρόπος διευθέτησης αυτών των συγκρούσεων στη σηµερινή σχολική πραγµατικότητα είναι να αποδεχτούν οι µαθητές τις νόρµες που επιβάλει η επίσηµη σχολική πρακτική καθώς ούτε η επίσηµη εκπαίδευση ούτε οι δάσκαλοι ως φ ορείς, της φ αίνεται να ενδιαφέρονται για κάποιου είδους αλληλεπίδραση. Αν η πολιτεία έχει πραγµατικό ενδιαφ έρον για την εκπαίδευση των Τσιγγάνων µαθητών θα πρέπει να αναµορφώσει την εκπαιδευτική πολιτική κυρίως όσον αφορά στην επιµόρφ ωση των εκπαιδευτικών. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν οι δάσκαλοι ότι η µαθηµατική γνώση είναι µια γνώση, η οποία αναπτύσσεται συναρτήσει του πολιτισµικού πλαισίου και ότι απαιτείται να προσαρµόσουν τη διδασκαλία τους λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των µαθητών. Στο ίδιο πνεύµα πρέπει να κινηθούν τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία. Το αναλυτικό πρόγραµµα απευθύνεται στους µαθητές από την κυρίαρχη πολιτισµική οµάδα και παραβλέπεται το γεγονός ότι µαθητές από άλλες πολιτισµικές οµάδες αποκτούν διαφ ορετικές άτυπες γνώσεις ως απόρροια του διαφ ορετικού πολιτισµικού πλαισίου. Κανένα αναλυτικό δε θα είναι αποτελεσµατικό 8

9 χωρίς να γίνει αντιληπτή η φ ύση και η προέλευση όλων των µαθητών. Το κοινό αναλυτικό, δηλαδή, δεν εξασφαλίζει και ισοπολιτεία. Το αν πρέπει οι τσιγγάνοι να έρθουν σε επαφ ή µε το επίσηµο σύστηµα δεν αποτελεί ερώτηµα. εν αναρωτιέται κανείς αν θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µε τα άλλα παιδιά αλλά αυτή την ισότητα τη διασφαλίζει η πολιτεία µόνο αν οι ταξιδευτές σταµατήσουν να είναι ταξιδευτές. ηλαδή το κυρίαρχο σύστηµα δεν έχει µηχανισµούς τέτοιους που να έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται στις ειδικές ανάγκες των παιδιών ταξιδευτών. Οι µαθητές από αυτές τις οµάδες θα έχουν πραγµατικές ευκαιρίες στη εκπαίδευση, όταν η πολιτεία λάβει υπόψ η τις ιδιαιτερότητες και προσαρµόσει αναλόγως την εκπαίδευση. Η στάση ότι παιδιά µετακινούµενων οµάδων και εκπαίδευση είναι ασύµβατα, σίγουρα δεν βοηθάει τους µαθητές. Ο στόχος πρέπει να είναι αντί της αποξένωσης, που εξακολουθεί να ισχύει στο χώρο της εκπαίδευσης, η ενδυνάµωση αυτών των µαθητών στο σχολικό χώρο αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό. Βιβλιογραφία Βασιλειάδου, Μ. & Παυλή-Κορρέ Μ. (1998), Η Εκπαίδευση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα, Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Bishop, A.J. (2002) Mathematical Acculturation, Cultural conflicts, and transition. In G. de Abreu, A.J.Bishop, and N. C. Presmeg (eds), Transitions Between Contexts of Mathematical Practices, σελ , Dordrecht: Kluwer. Bishop, A. (1994), Culture Conflicts in Mathematics Education: Developing a Research Agenda, For the Learning of Mathem atics, vol. 14, 2 pp Bourdie, P. (1985), Tο Συντηρητικό Σχολείο: Οι Ανισότητες στην Εκπαίδευση και την Παιδεία, στο Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, (Ed.), Α. Φραγκουδάκη, Αθήνα, Παπαζήση. Cummins, J. (1999), Ταυτότητες υπό ιαπραγµάτευση, Εισαγωγή-Επιµέλεια, Ε. Σκούρτου, Gutenberg, Αθήνα. Φραγκουδάκη, Α. (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο, Αθήνα, Παπαζήσης. Γερµανός. (2000: 131), «Η Σχέση «Παιδί-Χώρος» και η Παιδαγωγική της Σηµασία» στο, «Έρευνα Για Εναλλακτικές ιδακτικές Προσεγγίσεις Στη ιδασκαλία Των Μαθηµατικών», (επ.) Τζεκάκη, Μ και εληγιωργάκος Ι., Θ εσσαλονίκη. Liégeois, J. P. (1994), Ροµά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές, Αθήνα, Καστανιώτης. Λυδάκη, Α. (2000), Οι Τσιγγάνοι στην πόλη, Καστανιώτης, Αθήνα. Σολοµών, Ι. (1992), Εξουσία και Τάξη στο Νεοελληνικό Σχολείο, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. Σταθοπούλου, Χ. (2001), «Χρήση Άτυπων Γνώσεων, ως ιδακτικό Πλαίσιο, στη ιδασκαλία των Μ αθηµατικών σε µια Πρώτη Τάξη Τσιγγανοπαίδων», στα πρακτικά του 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, Ρόδος, σελ

10 Σταθοπούλου, Χ., & Καλαβάσης, Φ. (2002): Teaching Mathematics to First Grade Romany Children, through Familiar Every Day M oney Dealings, MES 3, ανία. Σταθοπούλου, Χ. (2005), Εθνοµαθηµατικά: διερευνώντας την πολιτισµική διάσταση των µαθηµατικών και της µαθηµατικής εκπαίδευσης, Ατραπός, Αθήνα. i Στα ελληνικά ο όρος enculturation συνήθως αποδίδεται ως προσπολιτισµός και ο όρος acculturation ως πολιτισµική επαγωγή ή επιπολιτισµός. Βλ Μαδιανού (1999: 67) 10

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω»

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» «Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» Στον αποµαγνητοφωνηµένο δάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής του Γ. Ρουπακιά (Α) µε τον (Β) - Οπου Α η καλούσα - Οπου Β

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.Θεωρητικό Πλαίσιο

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.Θεωρητικό Πλαίσιο ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ηµεροµηνία: 4/11/10 Τάξη: Γ 2 Μάθηµα: Μαθηµατικά Διδακτική ενότητα: Αριθµοί µέχρι το 3000 σελ.10-11 στο εργασιών Διδακτική ώρα:1 η & 2 η Διάρκεια διδακτικής ώρας: 90 1.Θεωρητικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. «Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. Μετά την εισήγηση της 1 ης ημέρας, αρχικά χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες και δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδακτικό Υλικό στο Κεφάλαιο των Πιθανοτήτων της Γ τάξης του ηµοτικού: Τρόπος Κατανόησης και ιαχείρισής του από Μαθητές και ασκάλους Χρυσάνθη Σκουµπουρδή και Φραγκίσκος Καλαβάσης Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ IV ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Μ. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΘΕΜΑ: Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες]

Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παρατήρηση 1: κουλτούρες πρακτικής μαθηματικών Σχολείο, Τάξη, Παιδιά Γνωριμία με το σχολείο: Που βρίσκεται; Πώς θα το περιγράφατε; [π.χ. περιοχή, κοινότητα, πλήθος παιδιών (φύλο, εθνότητα), κοινωνικο-οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ-19 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

kafoussi@rhodes.aegean.gr, kara@rhodes.aegean.gr, kalabas@rhodes.aegean.gr

kafoussi@rhodes.aegean.gr, kara@rhodes.aegean.gr, kalabas@rhodes.aegean.gr Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των γονιών για τις άτυπες γνώσεις των νηπίων στα µαθηµατικά Σόνια Καφούση, Χρυσάνθη Σκουµπουρδή, Φραγκίσκος Καλαβάσης Πανεπιστήµιο Αιγαίου kafoussi@rhodes.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη 3 ο ηµοτικό Σχολείο Ιεράπετρας εκέµβριος 2008 Σελίδα 2 από 11 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Αγγελόπουλος Ηρακλής - Γκούντας Ευάγγελος Σχολικοί Σύμβουλοι Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Γ δημοτικού Α. Συνοπτικός πίνακας των μηνών διδασκαλίας οποιουδήποτε έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Στην περιοχή της Μαγνησίας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 δεν υπήρχαν µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση 1. Εισαγωγή Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση» δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Λίγα λόγια για τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα του 132ου ηµοτικού της Γκράβας ήταν το σχολείο του µέλλοντος

Το παράδειγµα του 132ου ηµοτικού της Γκράβας ήταν το σχολείο του µέλλοντος ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΑΠΘ ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ 13.07.08 Το παράδειγµα του 132ου ηµοτικού της Γκράβας ήταν το σχολείο του µέλλοντος Η ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην ερευνητική προσπάθεια εφαρµογής εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5:

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Μαθησιακή ΣΤΟΝ συµβουλευτική ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Σηµειώσεις για το Σεµινάριο TRAIN Mnika Tröster / Adelgard Steindl German Institute

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α Ο πυρήνας των μαθηματικών είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλογιζόμαστε στα μαθηματικά. Τρόποι απόδειξης Επαγωγικός συλλογισμός (inductive)

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα θέματος: Σεμινάρια Σχολ. Συμβούλου Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας (JQL807637)

Όνομα θέματος: Σεμινάρια Σχολ. Συμβούλου Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας (JQL807637) Σεμινάρια Σχολ. Συμβούλου Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας Όνομα εκδήλωσης: Όνομα θέματος: Ώρα έναρξης: Σεμινάρια Σχολ. Συμβούλου Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας (JQL807637) 10/7/13 2:00 pm Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Ο εαυτός μας Τι μπορούμε να κάνουμε Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας Πως αντιδρούμε σε καταστάσεις ή περιβάλλοντα Είδη / Τύποι «Εαυτού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΩ

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010) ΟΝΟΜΑ: TMHMA: γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΛΟΥΓΙΑΚΗ - ΜΑΞΙΜΙΑΔΗ Μπορώ να κατανοήσω την εκφώνηση μιας ερώτησης; ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΩ Μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1

Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Θα αποφύγω να αποτυπώσω με αριθμούς τα αποτελέσματα της παρέμβασής μας και θα περιγράψω το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσπάθεια συνδιδασκαλίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού

Μια προσπάθεια συνδιδασκαλίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Μια προσπάθεια συνδιδασκαλίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΣΤΟΓ ΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΥΠΟΛΟΓΊΖΟΝΤΑς ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΏ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η μέθοδος της συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα