ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγω γεία Ορισμός Ολοήμερων Σχολείων Ειδικής Αγωγής Μετατροπή Ολοήμερων Νηπιαγωγείων Ειδικής Αγω γής Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείου εντός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 32/190/81670/Γ1 (1) Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 9, περίπτω ση (εε), του ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167, τ.α ), «Δομή και λειτουρ γία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 2 του ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 τ.α ), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 24, παράγραφος 2, πε ρίπτωση γ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.α ), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 73, παράγραφος 1, περί πτωση α του ν. 3518/2006, (ΦΕΚ 272/2006 τ.α ), «Αναδι άρθρωση των κλάδων του Ταμείου συντάξεων Μηχανι κών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της παραγράφου 3, του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.α ) 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.α ). 6. Την υπ αριθμ. 21/2006 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγω γείου ως ακολούθως: α. Πρωινή λειτουργία 8:00 8:15 Προσέλευση νηπίων 8:00 9:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές Προσευχή 9:00 9:30 Συζήτηση Ημερήσιος Προγραμματισμός 9:30 10:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 10:30 11:15 Πρόγευμα Διάλειμμα 11:15 11:45 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 11:45 12:15 Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων, Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας, Προετοιμασία για αποχώρηση 12:15 12:30 Αποχώρηση των νηπίων β. Απογευματινή λειτουργία 14:00 14:15 Προσέλευση νηπίων 14:00 15:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές Προσευχή 15:00 15:30 Συζήτηση Ημερήσιος Προγραμματισμός 15:30 16:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 16:30 16:45 Διάλειμμα 16:45 17:15 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 17:15 17:45 Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων, Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας, Προετοιμασία για αποχώρηση 17:45 18:00 Αποχώρηση των νηπίων

2 20566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Ορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ως ακολούθως: α. Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 8:00 8:15 Προσέλευση νηπίων 8:00 9:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές Προσευχή 9:00 9:30 Συζήτηση Ημερήσιος Προγραμματισμός 9:30 10:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 10:30 11:15 Πρόγευμα Διάλειμμα 11:15 12:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές Παιδαγωγικά Παιχνίδια 12:00 12:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 12:30 13:00 Διάλειμμα 13:00 13:45 Προετοιμασία γεύματος Γεύμα 13:45 14:30 Χαλάρωση Ύπνος 14:30 15:15 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 15:15 15:45 Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων, Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας, Προετοιμασία για αποχώρηση 15:45 16:00 Αποχώρηση των νηπίων Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός: Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 2η νηπιαγωγός: συνεργασία των δύο νηπιαγωγών. β. Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με Πρωινή Προαιρετική ζώνη 7:00 8:00 Πρωινή Προαιρετική Ζώνη 8:00 8:15 Προσέλευση νηπίων 8:00 9:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές Προσευχή 9:00 9:30 Συζήτηση, Ημερήσιος Προγραμματισμός 9:30 10:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 10:30 11:15 Πρόγευμα Διάλειμμα 11:15 12:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές Παιδαγωγικά Παιχνίδια 12:00 12:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 12:30 13:00 Διάλειμμα 13:00 13:45 Προετοιμασία γεύματος Γεύμα 13:45 14:30 Χαλάρωση Ύπνος 14:30 15:15 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 15:15 15:45 Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων, Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας, Προετοιμασία για αποχώρηση 15:45 16:00 Αποχώρηση των νηπίων Προσέλευση των νηπίων στην πρωινή ζώνη έως τις 7.30 Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός: Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 2η νηπιαγωγός: , συνεργασία των δύο νηπιαγωγών. γ. Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής ζώνης στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 νηπίων πρώτης ηλικίας. 3. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζεται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών του Νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες που αφορούν στην ανάπτυξη της θεματικής προσέγγισης προέρχονται από τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριο τήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Έκφρασης και Δημιουργίας και Πληροφορικής. 4. Το ημερήσιο Ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Προ ϊστάμενο/νη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου. Υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στο/στη Σχολικό Σύμβουλο Προ σχολικής Αγωγής για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο Νηπιαγωγείο και ένα αποστέλλεται για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείο Π.Ε. 5. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, το ημερήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις Νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής. 6. Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμ βουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε), είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών συνθηκών, χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους. 7. Αλλαγές στο ωράριο και τροποποίηση του διδακτι κού χρόνου μπορεί να γίνει λόγω εκτάκτων καταστά σεων για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 20 Ιουλίου 2007 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ F Αριθμ. Φ.50/191/81673/Γ1 (2) Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 4, του ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 τ.α ). 2. Τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης της χώρας. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. Ορίζουμε ως Ολοήμερα τα ακόλουθα 107 Δημο τικά Σχολεία (150 τμήματα) χωρίς αύξηση του συνο λικού αριθμού των οργανικών θέσεων δασκάλων της χώρας: Α ΑΘΗΝΑΣ 1 57ο Δ. Σ. Αθηνών Υ 9/θ 2 Β ΑΘΗΝΑΣ 1 3ο Δ. Σ. Λυκόβρυσης /θ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 6ο Δ. Σ. Αρτέμιδας /θ 2 2 7ο Δ. Σ. Αρτέμιδας /θ 2 3 2ο Δ. Σ. Βάρης /θ 1 4 6ο Δ. Σ. Γέρακα /θ 2 5 4ο Δ. Σ. Καλυβίων 6/θ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 5ο Δ. Σ. Ναυπάκτου /θ 1 2 Δ. Σ. Σπολάϊτας /θ 1 ΑΡΤΑΣ 1 Δ. Σ. Κυψέλης /θ 1 ΑΧΑΪΑΣ 1 Δ. Σ. Βαλμαντούρας /θ 1 2 Δ. Σ. Λεοντίου /θ 1 3 6o Δ. Σ. Πατρών /θ ο Δ. Σ. Πατρών /θ 1 5 Δ. Σ. Σανταμερίου /θ 1 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 Δ. Σ. Μελισσοχωρίου /θ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 Δ. Σ. Αγίων Θεοδώρων /θ 1 2 Δ. Σ. Κνίδης /θ 1 ΔΡΑΜΑΣ 1 16ο Δ. Σ. Δράμας /θ 2 2 3ο Δ. Σ. Προσοτσάνης 6/θ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 13ο Δ. Σ. Πόλεως Ρόδου 12/θ 2 ΕΒΡΟΥ 1 Δ. Σ. Λουτρών /θ 1 ΕΥΒΟΙΑΣ 1 Δ. Σ. Αγίων Αποστόλων /θ 2 2 Δ. Σ. Βιτάλων /θ 1 Δ. Σ. Καλοχωρίου 3 Παντειχίου /θ 1 4 Δ. Σ. Κρυονερίτη /θ 1 5 Δ. Σ. Μαλακώντα /θ 1 6 Δ. Σ. Νεοχωρίου /θ 1 7 Δ. Σ. Σταυρού /θ 1 8 Δ. Σ. Φάρου Αυλίδας /θ 1 ΗΛΕΙΑΣ 1 Δ. Σ. Γιαννιτσοχωρίου /θ 1 2 Δ. Σ. Λεπρέου /θ 1 3 Δ. Σ. Οινόης /θ 1 4 Δ. Σ. Φασκομηλιάς /θ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1ο Δ. Σ. Βουτών /θ 1 2 Δ. Σ. Δεματίου /θ 1 3 Δ. Σ. Καλεσσών /θ 1 4 Δ. Σ. Φόδελε /θ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 5ο Δ. Σ. Θεσσαλονίκης /θ ο Δ. Σ. Θεσσαλονίκης /θ ο Δ. Σ. Θεσσαλονίκης /θ 1 4 8ο Δ. Σ. Καλαμαριάς /θ 2 5 Δ. Σ. Λακκιάς /θ 1 6 5ο Δ. Σ. Περαίας 12/θ 1 7 2ο Δ. Σ. Τριλόφου 6/θ 1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 2ο Δ. Σ. Ασβεστοχωρίου 6/θ 1 2 4ο Δ. Σ. Ευκαρπίας 6/θ 1 3 2ο Δ. Σ. Παλαιόκαστρου 6/θ 2 4 4ο Δ. Σ. Πεύκων 6/θ 2 5 2ο Δ. Σ. Φιλύρου 6/θ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 Δ. Σ. Κεφαλόβρυσου /θ 1 2 Δ. Σ. Πωγωνιανής /θ 1

4 20568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΒΑΛΑΣ 1 Δ. Σ. Ερατεινού /θ 1 2 4ο Δ. Σ. Καβάλας /θ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 Δ. Σ. Κορομηλιάς /θ 1 ΚΙΛΚΙΣ 1 Δ. Σ. Στάθη /θ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Δ. Σ. Βατερού /θ 1 2 2ο Δ. Σ. Κοζάνης /θ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 Δ. Σ. Λυκοποριάς /θ 1 2 Δ. Σ. Μποζικών /θ 1 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ. Σ. Άνω Μεράς 1 Μυκόνου /θ 2 2 Δ. Σ. Ηρακλειάς /θ 1 3 1ο Δ. Σ. Μυκόνου /θ 2 4 2ο Δ. Σ. Μυκόνου /θ 2 Δ. Σ. Οπίσω Μέρους 5 Άνδρου /θ 1 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 Δ. Σ. Βρονταμά /θ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Δ. Σ. Δέντρων /θ 1 2 4ο Δ. Σ. Λάρισας /θ ο Δ. Σ. Λάρισας /θ 2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο Δ. Σ. Αισωνίας 1 Διμηνίου /θ 1 2 Δ. Σ. Αφετών Νεοχωρίου /θ ο Δ. Σ. Βόλου /θ Ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας /θ Ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας /θ 1 ΠΕΛΛΑΣ 1 Δ. Σ. Αγροσυκιάς /θ ο Δ. Σ. Γιαννιτσών /θ ο Δ. Σ. Γιαννιτσών /θ 1 4 Δ. Σ. Τριφυλλίου /θ 1 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 Δ. Σ. Βενίου /θ 1 2 Δ. Σ. Καλύβου /θ 1 3 Δ.Σ. Ρουμελίου /θ 1 ΣΑΜΟΥ 1 Δ. Σ. Καστανιών /θ 1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 Δ. Σ. Βυτουμά /θ 1 2 Δ. Σ. Διάσελλου /θ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 Δ. Σ. Νέου Καυκάσου /θ 1 2 Δ. Σ. Σίμου Ιωαννίδη /θ 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε. 1 Μ/κό Δ. Σ. Αγιοχωρίου /θ 2 2 Μ/κό Δ. Σ. Αμαράντων /θ 2 3 Μ/κό Δ. Σ. Αμβροσίας /θ 2 4 Μ/κό Δ. Σ. Αμφίων /θ 2 5 2ο Μ/κό Δ. Σ. Αρίσβης /θ 2 6 Μ/κό Δ. Σ. Βανιάνου /θ 2 7 Μ/κό Δ. Σ. Γέρικου /θ 2 8 Μ/κό Δ. Σ. Ηλιόπετρας /θ 2 9 Μ/κό Δ. Σ. Ηπίου /θ 2 10 Μ/κό Δ. Σ. Ισάλου /θ 2 11 Μ/κό Δ. Σ. Μικρακίου /θ 2 12 Μ/κό Δ. Σ. Κινύρων /θ 2 13 Μ/κό Δ. Σ. Κύρνου /θ 2 14 Μ/κό Δ. Σ. Νέδας /θ 2 15 Μ/κό Δ. Σ. Παγουρίων /θ 2 Μ/κό Δ. Σ. Παλαιού 16 Ερασμίου /θ 2 17 Μ/κό Δ. Σ. Παμφόρου /θ 2 18 Μ/κό Δ. Σ. Σκιάδας /θ 2 19 Μ/κό Δ. Σ. Σμίνθης /θ 2 20 Μ/κό Δ. Σ. Φύλακα /θ 2 21 Μ/κό Δ. Σ. Χλόης /θ 2 Β. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Φ.50/154/78455/Γ1/ απόφαση Ορισμού Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1261/ τ. Β, διορθώνοντας τους κωδικούς και τις οργανικότητες των παρακάτω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε. Κέρ κυρας, ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ 2 ο Δ.Σ. Κέρκυρας /θ 5 ο Δ.Σ. Κέρκυρας /θ 9 ο Δ.Σ. Κέρκυρας /θ 12 ο Δ.Σ. Κέρκυρας /θ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ F Αριθμ. Φ.32/92/81675/Γ1 (3) Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγω γεία. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.α ). 2. Τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης της χώρας. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Τη μετατροπή των παρακάτω 255 Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία: Δ/νση Π.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ (26) 7ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 8ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 16ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 19ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 66ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 85ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 86ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 89ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 92ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 93ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 96ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 112ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 127ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 135ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 8ο Νηπιαγωγείο Βύρωνα 13ο Νηπιαγωγείο Βύρωνα 1ο Νηπιαγωγείο Δάφνης 2ο Νηπιαγωγείο Δάφνης 3ο Νηπιαγωγείο Δάφνης 5ο Νηπιαγωγείο Δάφνης 6ο Νηπιαγωγείο Δάφνης 6ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης 8ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης 11ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης 22ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης 1ο Νηπιαγωγείο Υμηττού Δ/νση Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ (14) 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής 4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής 8ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής 12ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής 13ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου 5ο Νηπιαγωγείο Βριλησίων 8ο Νηπιαγωγείο Κηφησίας 9ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας 19ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας 22ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας 23ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας 3ο Νηπιαγωγείο Πεύκης 7ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου 8ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου Δ/νση Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ (2) 17o Νηπιαγωγείο Αιγάλεω 18o Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου Δ/νση Π.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ (11) 14ο Νηπιαγωγείο Αγ. Δημητρίου 1ο Νηπιαγωγείο Αλίμου 10ο Νηπιαγωγείο Αλίμου 6ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 12ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας 3ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας 12ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας 16ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας 21ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας 27ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας 2ο Νηπιαγωγείο Μοσχάτου Δ/νση Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (12) Νηπιαγωγείο Αγίων Αποστόλων 1ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας 1ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 11ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 12ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 20ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 26ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 7ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 2ο Νηπιαγωγείο Κερατέας 3ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας 3ο Νηπιαγωγείο Σπάτων Νηπιαγωγείο Ωρωπού Δ/νση Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2) 4ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου 5ο Νηπιαγωγείο Μάνδρας Δ/νση Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (6) 4ο Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας 8ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου 18ο Νηπιαγωγείο Πειραιά 29ο Νηπιαγωγείο Πειραιά 48ο Νηπιαγωγείο Πειραιά 57ο Νηπιαγωγείο Πειραιά Δ/νση Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (6) 1o Νηπιαγωγείο Αγρινίου 11o Νηπιαγωγείο Αγρινίου 12o Νηπιαγωγείο Αγρινίου 15o Νηπιαγωγείο Αγρινίου 18o Νηπιαγωγείο Αγρινίου Νηπιαγωγείο Δοκιμίου Δ/νση Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (4) Νηπιαγωγείο Βλαχοκερασιάς Νηπιαγωγείο Βυτίνας Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου 15ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης

6 20570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ/νση Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (18) Νηπιαγωγείο Δάφνης Νηπιαγωγείο Διακοπτού Νηπιαγωγείο Λουσικών Νηπιαγωγείο Μαυρομανδήλας Νηπιαγωγείο Ματαράγκα Νηπιαγωγείο Μιχοΐου 3ο Νηπιαγωγείο Παραλίας 5ο Νηπιαγωγείο Πατρών 13ο Νηπιαγωγείο Πατρών 30ο Νηπιαγωγείο Πατρών 33ο Νηπιαγωγείο Πατρών 35ο Νηπιαγωγείο Πατρών 47ο Νηπιαγωγείο Πατρών 50ο Νηπιαγωγείο Πατρών 54ο Νηπιαγωγείο Πατρών 58ο Νηπιαγωγείο Πατρών Νηπιαγωγείο Ροδοδάφνης Νηπιαγωγείο Ψωφίδας Δ/νση Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (2) 12ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς 3ο Νηπιαγωγείο Θήβας Δ/νση Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1) 9ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών Δ/νση Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ (1) Νηπιαγωγείο Πετρούσας Δ/νση Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (3) Νηπιαγωγείο Καλάθου 2ο Νηπιαγωγείο Κρεμαστής Νηπιαγωγείο Παντελίου Λέρου Δ/νση Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (5) 16ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης Νηπιαγωγείο Απαλού Νηπιαγωγείο Ασπρονερίου 6ο Νηπιαγωγείο Διδ/χου 7ο Νηπιαγωγείο Διδ/χου Δ/νση Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (5) 2ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς Νηπιαγωγείο Καλοχωρίου Παντειχίου Νηπιαγωγείο Κριεζών 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Αρτάκης 3ο Νηπιαγωγείο Σκύρου Δ/νση Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ (3) 1ο Νηπιαγωγείο Αμαλιάδας Νηπιαγωγείο Καλλιθέας Νηπιαγωγείο Οινόης Δ/νση Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ (1) 7o Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας Δ/νση Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (18) 3ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας 2ο Νηπιαγωγείο Γαζίου Νηπιαγωγείο Γαλιάς 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 12ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 13ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 14ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 18ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 30ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 51ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 58ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 70ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 72ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 3ο Νηπιαγωγείο Μοιρών Νηπιαγωγείο Μοχού Νηπιαγωγείο Χερσονήσου Νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας Δ/νση Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (4) 5ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Σελεύκειας Νηπιαγωγείο Νεράιδας 4ο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς Δ/νση Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (2) 2o Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου Δ/νση Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (9) 3ο Νηπιαγωγείο Διαβατών 4ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου 5ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου 6ο Νηπιαγωγείο Πεύκων 14ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης 6ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης 11ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης 15ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης 17ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης Δ/νση Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (7) Νηπιαγωγείο Ζίτσας 4ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων 14ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων 18ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων 3ο Νηπιαγωγείο Κόνιτσας 1ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων 1ο Νηπιαγωγείο Περάματος Δ/νση Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ (10) Νηπιαγωγείο Γέροντα 3ο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης Νηπιαγωγείο Ζυγού Κρυονερίου 7ο Νηπιαγωγείο Καβάλας 2ο Νηπιαγωγείο Κρηνίδων Νηπιαγωγείο Νέας Ηρακλείτσας Νηπιαγωγείο Ποδοχωρίου Νηπιαγωγείο Ποτού Νηπιαγωγείο Φιλίππων Νηπιαγωγείο Φωλιά Δ/νση Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3) Νηπιαγωγείο Κρήνης Νηπιαγωγείο Μαστοράτικων Παξών Νηπιαγωγείο Σινιών Δ/νση Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (1) Νηπιαγωγείο Πλατρειθιάς Ιθάκης Δ/νση Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (2) 11ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 12ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς Δ/νση Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (7) Νηπιαγωγείο Άρδασσας Νηπιαγωγείο Ελένης Χατζηκώστα Νηπιαγωγείο Κοίλων 2ο Νηπιαγωγείο Κροκού Νηπιαγωγείο Ολυμπιάδας 6ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας 1ο Νηπιαγωγείο Σερβίων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ/νση Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (1) Νηπιαγωγείο Ρίζας Δ/νση Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (4) Νηπιαγωγείο Καρυών Νηπιαγωγείο Ξηροκαμπίου 9ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης Νηπιαγωγείο Φλωμοχωρίου Δ/νση Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (2) 11ο Νηπιαγωγείο Λάρισας 34ο Νηπιαγωγείο Λάρισας Δ/νση Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (1) Νηπιαγωγείο Παχειάς Άμμου Δ/νση Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (8) Νηπιαγωγείο Αφετών Νεοχωρίου 4ο Νηπιαγωγείο Βόλου 11o Νηπιαγωγείο Βόλου 12o Νηπιαγωγείο Βόλου 22ο Νηπιαγωγείο Βόλου 4ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας 7ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας 11ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας Δ/νση Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (5) Νηπιαγωγείο Θουριάς 4o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας 17o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας 18o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας Νηπιαγωγείο Παραλίας Βέργας Δ/νση Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (3) Νηπιαγωγείο Μάνδρας Νηπιαγωγείο Μικρού Ευμοίρου Νηπιαγωγείο Πετεινού Δ/νση Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (3) 21ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών 22ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών 2ο Νηπιαγωγείο Νέου Μυλοτόπου Δ/νση Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ (6) 1o Νηπιαγωγείο Αιγινίου 2o Νηπιαγωγείο Αιγινίου Νηπιαγωγείο Παντελεήμονα Νηπιαγωγείο Παραλίας Νηπιαγωγείο Περίστασης Νηπιαγωγείο Φωτεινών Δ/νση Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (2) Νηπιαγωγείο Καναλίου 12ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας Δ/νση Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (9) Νηπιαγωγείο Ακουμιά Νηπιαγωγείο Αρμένων 3ο Νηπιαγωγείο Ατσιπόπουλου Νηπιαγωγείο Γάλλου Νηπιαγωγείο Γαράζου Νηπιαγωγείο Ζωνιανών Νηπιαγωγείο Μαρουλά Νηπιαγωγείο Μυξορρούματος Νηπιαγωγείο Πρινέ Δ/νση Π.Ε. ΣΑΜΟΥ (5) Νηπιαγωγείο Αγ. Πολυκάρπου Νηπιαγωγείο Ηραίου Νηπιαγωγείο Καραβοστάμου 2ο Νηπιαγωγείο Καρλοβάσου Νηπιαγωγείο Λέκκας Δ/νση Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (3) Νηπιαγωγείο Μαυρολόφου 17ο Νηπιαγωγείο Σερρών 3ο Νηπιαγωγείο Σιδηρόκαστρου Δ/νση Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (3) Νηπιαγωγείο Κεφαλοβρύσου Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου Νηπιαγωγείο Ταξιαρχών Δ/νση Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1) Νηπιαγωγείο Υδρούσας Δ/νση Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (5) 2ο Νηπιαγωγείο Κασσάνδρειας Νηπιαγωγείο Λακκώματος 2ο Νηπιαγωγείο Νικήτης 5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών Νηπιαγωγείο Ολύνθου Δ/νση Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (5) Νηπιαγωγείο Ασή Γωνιάς Νηπιαγωγείο Γαβαλοχωρίου 4ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Κυδωνίας Νηπιαγωγείο Ταυρωνίτη Δ/νση Π.Ε. ΧΙΟΥ (4) 3ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου Νηπιαγωγείο Καταρράκτη Νηπιαγωγείο Λιβαδίων 8ο Νηπιαγωγείο Χίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ F Αριθμ. Φ.50/193/81678/Γ1 (4) Ορισμός Ολοήμερων Σχολείων Ειδικής Αγωγής. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 4, του ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 τ.α ). 2. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, ύστερα από τις προτάσεις των Δ/νσεων Π.Ε. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως Ολοήμερα τα ακόλουθα 8 Δημοτικά Σχο λεία Ειδικής Αγωγής (16 τμήματα) χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων δασκάλων της χώρας: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ / θ 2 ΑΧΑΪΑΣ 1 1 ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ /θ ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ /θ 2

8 20572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ /θ 2 ΕΒΡΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2/θ 2 ΠΕΛΛΑΣ 1 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ /θ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 1 ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΛAΜΠΑΚΑΣ /θ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ /θ 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ F Αριθμ. Φ.32/194/81682/Γ1 (5) Μετατροπή Ολοήμερων Νηπιαγωγείων Ειδικής Αγω γής. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 τ.α ) 2. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, ύστερα από τις προτάσεις των Δ/νσεων Π.Ε. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μετατρέπουμε ως Ολοήμερα τα ακόλουθα 2 Νηπια γωγεία Ειδικής Αγωγής (2 τμήματα) χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών της χώρας: Δ/νση Π.Ε. ΣΑΜΟΥ (1) Ειδικό Νηπιαγωγείο Σάμου Δ/νση Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (1) Ειδικό Νηπιαγωγείο Πολυγύρου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ. Φ.12/1051/81685/Γ1 (6) Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείου εντός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167/1985 τ.α ), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 73, της παραγράφου 1.α του ν. 3518/2006, (ΦΕΚ 272 Α ), «Αναδιάρθρωση των κλά δων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θε μάτων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Εργασίας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3577/2007, (ΦΕΚ 130 τ.α ), «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμέ νου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργεί ου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του π.δ. 200/1998, (ΦΕΚ 161, τ.α ), «Ορ γάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων». 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφα σίζουμε: Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, οι οποίοι θα λειτουργήσουν τμήματα Νηπιαγωγείου κατά το σχολικό έτος , υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγρά φως για τη λειτουργία τους, το Διευθυντή Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην έδρα του οποίου βρίσκεται ο Παιδικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός, εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Στο παραπάνω έγγραφο, αναφέρεται το όνομα του / της Νηπιαγωγού που διδάσκει στο συγκεκριμένο τμήμα και επισυνάπτεται επικυρωμένος ο τίτλος σπουδών. Εγγραφές νηπίων 1. Στα τμήματα Νηπιαγωγείου εγγράφονται νήπια που έχουν φιλοξενηθεί σε αυτούς κατά το σχολικό έτος και συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του 2007, ηλικία πέντε ετών. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι και 10 Σεπτεμ βρίου. 2. Για την εγγραφή απαιτούνται: α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτο λόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμη τικώς η ημερομηνία γέννησης. β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοι χείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση. 3. Στο τμήμα Νηπιαγωγείου μπορούν να φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2007, συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2007, συμπλη ρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Ο ανώτερος αριθμός νηπίων και προνηπίων που φοι τούν δεν υπερβαίνει τα 25. * *

9 ΦΕΚ 1420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βιβλία έντυπα για τα τμήματα Νηπιαγωγείου Α. ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν., Υπόδειγμα 1ο). Σ αυτό, εγγράφονται με αλφαβητική σειρά τα νήπια που έχουν εγγραφεί και φιλοξενηθεί σε αυτούς, κατά το σχολικό έτος και επιθυμούν τη συνέχιση της φοίτησής τους στο τμήμα Νηπιαγωγείου. Τα στοι χεία που καταχωρούνται, είναι τα αναφερόμενα στο Υπόδειγμα 1. Αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου αποστέλλεται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Β. ΕΝΤΥΠΑ 1. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Αναμνηστι κό). 2. Βεβαίωση εγγραφής (Υπόδειγμα 2ο). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα αναμνη στικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου, είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή. 2. Το διδακτικό έτος, χωρίζεται σε περιόδους (τρί μηνα): α περίοδος (τρίμηνο): από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου β περίοδος (τρίμηνο): από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου γ περίοδος (τρίμηνο): από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιου νίου. Διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις 1. Τα τμήματα Νηπιαγωγείου δεν λειτουργούν: α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές. β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή). γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντι δικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα Νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή. δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων). ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. στ. Την Καθαρή Δευτέρα. ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή). η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα). θ. Την 1η Μαΐου. ι. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος. ια. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές). ιβ. Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού καθώς και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. 2. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιούνται στις 27 Οκτω βρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή. Ημερήσιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα Το διδακτικό ωράριο ορίζεται από 8:00 π.μ. έως 12:15 μ.μ. Σταθερά σημεία του προγράμματος τα οποία ορί ζονται χρονικά στο ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ευθύνη του Παιδικού η Βρεφονηπιακού Σταθμού είναι τα ακόλουθα: Πρόγευμα. Διαλείμματα. Ο συνολικός χρόνος των παραπάνω δεν υπερβαίνει τα 45 λεπτά σε μία ή δύο περιόδους. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο Γραφείο Π.Ε. στην έδρα του οποίου λειτουργεί ο σταθμός προς ενημέρωση του/ της Σχολικού/ής Συμβούλου. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι το ίδιο που εφαρμόζε ται στα δημόσια Νηπιαγωγεία (ΦΕΚ 304/2003 τ.β ). Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζεται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών του Νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες που αφορούν στην προσέγγιση της θεματικής ενότητας προέρχονται από τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριο τήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Έκφρασης και Δημιουργίας και Πληροφορικής. Διδακτικές επισκέψεις Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και μορφωτικό σκοπό. Πραγ ματοποιούνται μέσα στο διδακτικό ωράριο με ευθύνη των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και είναι ενταγμένες στον προγραμματισμό του τμήματος του Νηπιαγωγείου. Σεμινάρια συσκέψεις με το Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής ενημε ρώνουν και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα τμήματα Νηπιαγωγείου. Φιλοξενία των νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Θέματα σχετικά με τη φροντίδα και απασχόληση των νηπίων των Νηπιακών τμημάτων, πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου και κατά τη διάρκεια των διακοπών ή αργιών, αφορούν στη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και ρυθμίζονται από αυτούς. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 20 Ιουλίου 2007 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

10 20574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Yπόδειγμα 1 ο ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΗΠΙΩΝ Α/Α Α/Α ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ ΦΥΛΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ή ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων αναγράφονται σε ευθεία γραμμή ( δηλαδή ο ένας πίνακας δίπλα στον άλλο, σε ενιαία σελίδα διαστάσεων 0,485 Χ 0,345 μ.), η οποία θα είναι χωρισμένη σε 10 οριζόντιες σειρές ώστε σε κάθε σελίδα να αναγράφονται στοιχεία 10 νηπίων.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπόδειγμα 2 ο Βεβαίωση φοίτησης νηπίου Βεβαιώνεται ότι το νήπιο του... και της κατά το τρέχον σχ. έτος φοιτά στο τμήμα Νηπιαγωγείου του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού...., στο οποίο είναι γραμμένο με Αριθμό Μητρώου.... του. Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση ύστερα από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ

12 20576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 8 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.... 1 Ορισμός Ολοήμερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2546 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Προτύπων Πειραματικών Σχολείων... 1 Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Προτερ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Προτερ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα