ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/ υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2010» Τροποποίηση Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανο νισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Κ/ ΑΕΝ) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τή νου για το έτος Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ενιαίας ειδικότη τας Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ του Υπουρ γείου Πολιτισμού και Τουρισμού Μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Εργατών Γε νικών Καθηκόντων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου... 6 Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει Μετάταξη υπαλλήλου από τον κλάδο ΔΕ Χειριστών Η/Υ, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Δι οικητικού... 9 Μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Μουσικών, από το Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης, Ν. Πιερίας Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΔΕ Σχολικών Φυλάκων Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ ΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Βαμβακά Ιωάννα Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Τασολάμπρου Μαρία Κύρωση Συμ/κής Διανομής έτους 1982 αγρ/τος Πε ριστερίου Αποδοχή μεταφοράς και σύσταση θέσης μεταφερό μενου πλεονάζοντος προσωπικού της «Δημοτι κής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κορυδαλλού (ΔΗ. Κ.Ε.ΚΟ.)» σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ερ γασίας Ι.Δ.Α.Χ. των «Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών» Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. του ΚΑΠΗ Δήμου Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης Μετακίνηση μέλους ΔΕΠ σε θέση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 2883 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/ υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2010». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 155 παρ. 11 του Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117/τ.Α / ), «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003(ΦΕΚ 297 Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010/ΦΕΚ/ Α/40/ Την υπ αριθμ. 2/8098/0022/ (ΦΕΚ/Β/332/ ) κοινή υπουργική απόφαση. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/93, περί ανα δρομικότητας των αποφάσεων.

2 5532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 8. Τις υπ αριθμ.: ΠΥΣ 67/86 (ΦΕΚ 70/Α/5 6 86), ΠΥΣ 63/88 (ΦΕΚ 147/Α/1 7 88), ΠΥΣ 9/ (ΦΕΚ4/τ.Α / ), ΠΥΣ 162/ , ΠΥΣ 30/96 (ΦΕΚ 46/Α/ ). 9. Την υπ αριθμ. ΟΙΚ2/7059/0022/ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/37/ κοινή υπουργική απόφαση. 10. Το Νόμο 3697/2008/ΦΕΚ 194 Α με τον οποίο καταρ γήθηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί. 11. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρ χουν Διευθύνσεις που είναι υποχρεωμένες να εργάζο νται υπερωριακά, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστα τικών και κρίσεων, ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία με τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, λόγω της κατά χώρα διαφοράς ώρας. 12. Την υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/Β/262/ υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερω ριακής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξω τερικών για το έτος 2010». 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη ,00 περίπου ΕΥΡΩ, για την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογι σμό εξόδων του Υπουργείου μας (φορέας ΚΑΕ 0511, 0512) τρέχοντος οικονομικού έτους, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/ υπουργική απόφαση ως ακολούθως: Α. Συμπληρώνουμε δύο νέες παραγράφους ως εξής: 21. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα σχόληση σε 5 υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και ΑΣ μέχρι 30 ώρες το μήνα για τον καθένα. 22. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα σχόληση σε 3 υπαλλήλους στο Πολιτικό Γραφείο της Ει δικής Γραμματέως Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων μέ χρι 17 ώρες το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή υπερωριακή εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 8 ώρες το μήνα για τον καθένα και για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών (πέραν της υποχρεωτικής) μέ χρι 10 ώρες το μήνα για τον καθένα. Επίσης σε 2 μονί μους υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο της Ειδικής Γραμματέως Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση μέχρι 30 ώρες το μήνα για τον καθένα. Β. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 12 του διατακτικού ως εξής: 12. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα σχόληση σε 60 υπαλλήλους του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής της ΣΤ2 Διευθύνσεως Μηχανογρα φήσεως, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή υπερωριακή εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα και για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ ΦΕΚ/Β/262/ απόφαση με θέμα «Έγκριση απογευ ματινής, νυκτερινής. Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2010». Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δη μοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Αριθμ. Μ /02/10 (2) Τροποποίηση Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Κ/ΑΕΝ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 9 του Ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. β) Του Π.Δ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου οικονομικών, συγχώνευση... και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α). γ) Του Π.Δ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214 Α). δ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦEK 221 A). ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α). στ) Της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΠΘ/ΥΕΝ αριθμ. Μ /5/99/ «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Κ./ΑΕΝ)» (ΦΕΚ 1853 Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Μ /04/2000 (ΦΕΚ 1260 Β/ ) όμοια Κ.Υ.Α. 2. Την αριθμ. 1120/Η/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1Β/ ). 3. Την ανάγκη συγκρότησης του Ανώτερου Πειθαρχι κού Συμβουλίου των ΑΕΝ για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 εις το προοίμιο της παρούσης (1στ) αναφερόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως ακο λούθως: //δ) Οι με τα στοιχεία δ και ε πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται μετά από απόφαση του ανώτερου Πει θαρχικού Συμβουλίου των ΑΕΝ. Το Ανώτερο Πειθαρχικό Συμβούλιο των ΑΕΝ απαρτί ζεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) ως πρόεδρο με αναπληρωτή του τον νόμιμο αντικαταστάτη του και μέλη:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τον Τμηματάρχη του Α Τμήματος της ΔΕΚΝ με αναπληρωτή του τον νόμιμο αντικαταστάτη του. 2. Ένα εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελ λάδος (Ν.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του. 3. Έναν Διευθυντή σχολής ΑΕΝ με τον αναπληρωτή του και 4. Ένα εκπρόσωπο του συλλόγου σπουδαστών της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με τον αναπληρωτή του. Η συγκρό τηση του Ανώτερου Πειθαρχικού Συμβουλίου των ΑΕΝ γίνεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού. Χρέη Γραμματέα και αναπληρωτή του ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησης σε κατώτερους αξιωματικούς Λ.Σ. ή σε μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους με βαθμό Α ή Β της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων και οι αποφά σεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Συμπληρωματικά και όπου απαιτείται, είναι εφαρμο στέες οι διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου (Συλλογικά όργανα της Διοίκησης) του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α ) όπως ισχύει//. ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Αριθμ /Α1 (3) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τή νου για το έτος Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α). 2. Την υπ αριθμ. 36/ απόφαση της Διοικού σας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγ γελιστρίας Τήνου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση για υπαλλήλους του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τή νου το έτος 2010 ως εξής: α) Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι την 22α ώρα και μέχρι (ΚΑΕ 0261). 1. Έξι (6) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ για 217 ώρες συ νολικά. 2. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 14 ώρες συνολικά. 3. Δεκατριών (13) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ για Δεκαεννέα (19) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ για 686 β) Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, πέ ραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, μέχρι (ΚΑΕ 0263). 1. Έξι (6) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ για 684 ώρες συνολικά. 2. Δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ για 384 ώρες συνολικά. 3. Δέκα τριών (13) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ για Δεκαέξι (16) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ για γ) Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής μέχρι (ΚΑΕ 0263). 1. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 80 ώρες. 2. Επτά (7) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ για ώρες συνολικά. 3. Δεκαέξι (16) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ για 3710 Η δαπάνη ύψους ,74 ευρώ θα βαρύνει τον προ ϋπολογισμό του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγε λιστρίας Τήνου, στον οποίο έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις συνολικού ποσού ευρώ. Η απόφαση ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ /Γ2 (4) Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 45 παρ. 3 και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α ). 2. Του άρθρου 18 του ν. 2303/1995 (Φ.Ε.Κ. 80 Α ). 3. Του άρθρου 13 του π.δ. 201/1998 (Φ.Ε.Κ. 161 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α ), 5. Την υπ αριθμ /Γ2/ (Φ.Ε.Κ. 206 Β ) Υ.Α. 6. Τις διατάξεις της αρ. 1120/Η/ Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1 Β ) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουρ γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Ότι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυ νατό να πραγματοποιούνται επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται, ύστερα από αίτηση τους, από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων ως ακολούθως: Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις εκπαιδευτικές εκδρομές, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφο ρούν στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4 5534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχο λείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτούνται τα εξής: α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. β. Πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βου λής των Ελλήνων. γ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέ ψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων. δ. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή, ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, που κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επίσκεψη. ε. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου. στ. Γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου Σχολικού Συμ βούλου, του Προϊστάμενου του οικείου Γραφείου ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρκεια των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) διανυκτερεύσεις ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικές παραμεθόριες περιοχές μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Οι επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποιούνται για μεν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για δε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την έναρξη του διδακτικού έτους μέχρι και δεκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Για τις επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτείται η συμμετοχή του ½ των μαθητών της τάξης. Όσον αφορά στους συνοδούς, η αναλογία ορίζεται σε έναν εκπαιδευτικό ανά 25 μαθητές και επιπλέον ορίζε ται ένας αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Για τους μαθητές της Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών στο πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς. Οι εκπαιδευτικοί συνοδοί δικαιούνται τις νόμιμες αποζημιώσεις. Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2010 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (5) Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου, της ενιαίας ειδικότητας Ερ γατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ του Υπουργείου Πολι τισμού και Τουρισμού.. Με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/16479/ απόφα ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο Χαχαλιός Γεώργιος του Μιχαήλ, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ενιαίας ειδικότητας Ερ γατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ του ΥΠ.ΠΟΤ., σε συνιστώ μενη με την ανωτέρω απόφαση προσωποπαγή θέση, της ειδικότητας ΔΕ Νυχτοφυλάκων, στον Αρχαιολογικό Χώρο Θέρμης, αρμοδιότητας της Κ Εφορείας Προϊ στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού του κλάδου ΔΕ Εργατοτεχνιτών, κατανεμημένη στην ανωτέρω Εφορεία, με 13 μισθολογικό κλιμάκιο της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠ.ΠΟ.Τ./961/ ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (6) Μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Με την 8/2010 απόφαση του Προέδρου του Νομι κού Προσώπου Οργανισμός Άθλησης του Δήμου Ξάν θης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3801/09, τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ 410/88, του άρθρου 181 του ν. 3584/07 και του άρ θρου 233 του ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με το 18 πρακτικό της από συνεδρίασης του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης, μετατάσσεται με μεταφορά θέσης, ο Χριστόδουλος Θεοδωρίδης του Μιχαήλ, του κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, από το Δήμο Ξάνθης στον Οργανισμό Άθλησης του Δήμου Ξάνθης. Η δαπάνη που θα προκληθεί για τη μισθοδοσία του ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α «τακτικές απο δοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010 του ως άνω Νομικού Προσώπου. (Αριθμ. βεβ. Προέδρου του Οργανισμού Άθλησης του Δήμου Ξάνθης 431/ ). Η Διευθύντρια Κ. ΒΑΓΓΛΗ (7) Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι καίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ. Με την αριθμ. 1/2010 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 181 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμό διων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Δημάρχου Ηλιού πολης, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5535 από το Δήμο Ηλιούπολης στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Ηλιούπολης με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. βεβ. Τμημ. Διοικ. Οικον. Αθλητικ. Οργαν. Δήμου Ηλιούπολης 23/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 1604/1058/ ). Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (8) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει. Με την ΙΕ/3195/Π07/5/00370/ /Ν.3299/04 από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της επιχείρησης «ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό πτηνοτροφικής μονάδας πάχυνσης πουλερικών στο Δ.Δ. ΑΝΕΖΑΣ, Δ. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Ν. ΑΡΤΑΣ, συνολικού κόστους : ,00 και με ποσοστό επιχορήγησης 40,00%, ήτοι ποσό επι χορήγησης : ,00, με ίδια συμμετοχή σε ποσοστό 60% ήτοι ποσό ,00. Νέες θέσεις εργασίας: Δεν προβλέπεται η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Ο Προϊσταμένος Διεύθυνσης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ (9) Μετάταξη υπαλλήλου από τον κλάδο ΔΕ Χειριστών Η/Υ, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού. Με την υπ αριθμ. 863/10210/8/ απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007 και το αριθ. 21/ (θέμα 4 ) πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης, μετατάσ σεται η υπάλληλος του ιδίου Δήμου, ΕΥΦΗΜΙΑ ΜΠΛΕΚΑ του Γεωργίου, από τον κλάδο ΔΕ Χειριστών Η/Υ, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης: 3146/ ). (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης 19/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ (10) Μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Μουσικών, από το Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης, Ν. Πιερίας. Με την αριθ. 1468/171/2009 απόφαση του προέδρου του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 181, 187 και 230 παρ. 4 του Ν. 3584/2007 και τα υπ αριθ. 16/ και 6/ (θέμα 29 ) πρακτικών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Πιερίας και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ λήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσ σαλονίκης) αντίστοιχα, μετατάσσεται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (μερικής απασχόλησης 25 ώρες εβδομαδιαίως) Παπά ζογλου Κωνσταντίνος του Δημοσθένη, του κλάδου ΔΕ Μουσικών, από το Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης, Ν. Πιερίας όπου υπηρετεί στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης μου κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Προέδρου Πολιτιστικού Οργανισμού Δή μου Καλαμαριάς: 172/2010). (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 2386/ ) Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ (11) Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΔΕ Σχολικών Φυλάκων. Με την 136/2010 απόφαση του Αντιδημάρχου Χανίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ 181 του Ν. 3584/07 και ύστερα από τις σύμφωνες αποφάσεις του Δημάρχου Αθηναίων και των υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ Νομού Χανίων και Δήμου Αθηναίων, μετατάσσεται η Βαρδαλάκη Μαρία του Βασιλείου, υπάλληλος Ιδιω τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΔΕ Σχολικών Φυλάκων από τον Δήμο Αθηναίων όπου υπηρετεί, στο Δήμο Χανίων με μεταφορά της θέσης της επειδή συ ντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων έτους 2010 ύψους είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ ( ) η οποία θα βαρύνει τους ΚΑΕ ( ) και ΚΑΕ (5.100 ). (Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Τ.Α. και Δ/σης Ν Χανίων: 1744/ 2010). (Αριθμ. βεβ. οικ. υπηρεσίας Δήμου Χανίων: 10220/ ). Ο Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ (12) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Με την 2102/ απόφαση του Νομάρχη Αθη νών χορηγείται στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης κ.α.α. Η Αντινομάρχης ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Βαμβακά Ιωάννα. (13) Με την απόφαση Νομάρχου Αιτωλ/νίας 605/

6 5536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χορηγείται στην Βαμβκά Ιωάννα, άδεια ασκήσεως επαγ γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχου Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΝΑ Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Τασολάμπρου Μαρία. (14) Με την απόφαση Νομάρχου Αιτωλ/νίας 632/ χορηγείται στην Τασολάμπρου Μαρία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχου Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΝΑ Αριθμ (15) Κύρωση Συμ/κής Διανομής έτους 1982 αγρ/τος Περιστερίου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1. Το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν. 2218/94 και του Ν. 2240/94 «Περί Νομ. Αυτ/σης». 2. Το άρθρο 10 του Ν. 2503/ Τις διατάξεις άρθρου 4 του Ν.Δ. 1189/72 και του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3147/ Τα κτηματολογικά στοιχεία της Συμ/κής Διανομής έτους 1982 του αγρ/τος Περιστερίου. 5. Σχετική εισήγηση της Δνσης Πολ. Γης και Τοπογρα φικών Εργασιών Ν.Α. Κιλκίς. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη εις βάρος του του προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Κυρώνουμε την Συμπ/κή Διανομή αγρ/τος Περιστερίου Ν. Κιλκίς έτους 1982, όπως απεικονίζεται στους συντα χθέντες κτηματολογικούς πίνακες και διάγραμμα της περιοχής αυτής. Κιλκίς. 22 Μαρτίου 2010 Ο Νομάρχης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Αριθμ. 19/ (16) Αποδοχή μεταφοράς και σύσταση θέσης μεταφερό μενου πλεονάζοντος προσωπικού της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ.)» σε προσωρινή προσωποπαγή θέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των «Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθ μών». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚOI ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚOI ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚOI ΣΤΑΘΜOI ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» 1. Τις διατάξεις του άρθρου 240, 269 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 παρ. 3 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α ). 2. Το άρθρο 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 3. Την υπ αριθμ. 363/ απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου, που αφορά στην προσαρμογή της «Δημοτικής Επιχείρησης Έργων Πολιτισμού Ανάπτυξης Προβολής Επικοινωνίας Κορυδαλλού (Δ.Ε.Ε.Π.Α.Π.Ε.Κ.)» στις διατάξεις του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με τη μετατροπή της σε «Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί ρηση Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ.)», (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης 2372/τ.Β ). 4. Την υπ αριθμ. 425/ απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της «Δημοτικής Κοινωφε λούς Επιχείρησης Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ.)» στο Δήμο Κορυδαλλού και στα Νομικά του Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού» και «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κορυδαλλού» καθώς και στη σύσταση, για το ανωτέρω προσωπικό, προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης 213/τ.Β ). 5. Την από 56/ βεβαίωση της οικονομικής υπολόγου του Νομικού Προσώπου, που βεβαιώνει ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00), η οποία έχει προβλεφθεί σε βάρος του Κ.Α του τρέχοντος προϋπολογισμού και για τα επόμενα έτη θα προκαλείται δαπάνη ύψους δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00), η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπο λογισμούς. 6. Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του μεταφερόμενου προσωπικού στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε: Αποδεχόμαστε τη μεταφορά του πλεονάζοντος προ σωπικού από τη «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κο ρυδαλλού (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ.)» στους «Δημοτικούς Βρεφονηπι ακούς και Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Κορυδαλλού» και συστήνουμε μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην οποία θα καταταγεί η Φαμέλη Άννα του Ιάκωβου, διοικητικός υπάλληλος, κατηγορίας Δ.Ε. Κορυδαλλός, 31 Μαρτίου 2010 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΕΡΠΟΣ Αριθμ. 268 (17) Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. του ΚΑΠΗ Δήμου Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1. Τις διατάξεις των άρθρων 256, 269 και 270 του Ν. 3463/2006 «Περί κώδικα δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α ) και των σχετικών εγκυκλίων που ακολούθησαν 16/2007 και 77/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2. Την υπ αριθμ. 482/ απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου Ευόσμου με την οποία εγκρίθηκε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5537 η μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Ευόσμου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Ωδείου Κοινωφελής Επιχείρησης Ευόσμου» (Δ.Ε.Π.Ω.Ε.) σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ευόσμου» (ΔΗ.Κ.Ε.Ε.) σύμφωνα με το Ν. 3463/ Την υπ αριθμ. 722/ απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου Ευόσμου με την οποία εγκρίθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της μετατροπής της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Ωδείου Ευόσμου» (Δ.Ε.Π.Ω.Ε.) σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελείς Επιχείρηση Ευόσμου» (ΔΗ.Κ.Ε.Ε.). 4. Την υπ αριθμ //2007 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας (ΦΕΚ. 2464/Β / ). 5. Την υπ αριθμ. 784/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το πλεονάζον προσωπικό της επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ευόσμου» και λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 263 και 269 του Ν. 3463/ Το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ Ευό σμου δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 7. Την αριθ. 266/ βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ Ευόσμου για την πρόβλεψη των απαιτουμένων πιστώσεων, απο φασίζουμε: Α) Την σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωπο παγών θέσεων Ι.Δ. αορίστου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ Δήμου Ευόσμου για την μεταφορά του προερχόμενου προσωπικού από τον φορέα «Δημοτική Κοινωφελής Επι χείρηση Ευόσμου», ως εξής: Μία (1) θέση Τ.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. Μια (1) θέση Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ. Δυο (2) θέσεις Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ. Οι ανωτέρω θέσεις καταργούνται με τον καθ οιονδή ποτε τρόπο κένωσής τους. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα κα ταταχθεί στις παραπάνω θέσεις ανέρχεται στο ύψος ,00 και θα επιβαρύνει τους Κ.Α με τίτλο «Τακτικές αποδοχές αορίστων» και στον Κ.Α με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔ αορίστου χρόνου ΙΚΑ». Εύοσμος, 26 Μαρτίου 2010 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ (18) Μετακίνηση μέλους ΔΕΠ σε θέση μέλους ΔΕΠ του Τμή ματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε πιστημίου Πατρών. Με την υπ αριθμ. 2586/ πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2517/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 17 α του Ν. 3027/2002 και των άρθρων 25 παρ. 1 και 26 παρ. 7 του Ν. 3549/2007, μετακινείται ο Γεώργιος Παυλίδης του Στυλιανού, από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή, που κατέχει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι στημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογικού», σε θέση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχα νικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ίδια βαθμίδα και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και με μεταφορά της οργανικής του θέσης, από το Τμήμα προέλευσης στο Τμήμα υποδοχής. Ο Πρύτανης ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

8 5538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα