ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχι κών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 στο ΕΚΕΦΕ «Δη μόκριτος» Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχι κών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 στο ΕΚΕΤΑ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι, στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς Ωραιοκάστρου, Νομού Θεσ σαλονίκης Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι, στους Παιδικούς Σταθμούς, Δήμου Αμυνταί ου, Νομού Φλώρινας Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Καματερού, Νομού Αττικής και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πα λαιού Φαλήρου, Νομού Αττικής Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι, στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, Δήμου Παλι κής, Στέλλα Σ. Κουρουκλή Νομού Κεφαλληνίας. 6 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Σκύδρας, Νομού Πέλλας Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Βώλακος, Νομού Ηλείας και στο Δήμο Βαθέος, Νομού Σάμου Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ιατροδικα στική Υπηρεσία του Κράτους για το Δ τρίμηνο του Κήρυξη της δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσι ών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού κα ταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας ως άγονης και ορι σμός του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ως Υπόχρεου Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ θρου 9 του Ν. 3812/2009 στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Tις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/ ), «Αναμόρφωση συ στήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 2. Το Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευ νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΦΕΚ Α 43). 3. Tην υπ αριθμ. 383 (ΦΕΚ 29/Β/ ) κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών βέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 4. Το άρθρο 4 παρ.2δ της υπ αριθμ. 1120/Η/ απόφασης με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου». 5. Την από 25/10/10 με Α.Π γνώμη του ΑΣΕΠ ύστερα από την από 10/8/2010 με Α.Π πρόταση του οικείου φορέα, σχετικά με τις εποχικές ανάγκες του. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού ύψους Ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΚΕΦΕ «Δ»,

2 27812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Ορίζουμε ότι η κατωτέρω περιγραφόμενη ανάγκη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δη μόκριτος» είναι εποχική κατά την έννοια των κειμένων διατάξεων: Υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων 2. Καθορίζουμε τον αριθμό κατά κατηγορία εκπαί δευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κά λυψη της ανωτέρω ανάγκης ως ακολούθως: Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικού. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ (2) Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 στο ΕΚΕΤΑ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Tις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/ 2009 (ΦΕΚ 234/Α/ ), «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 2. Το ΠΔ 77/2000 (ΦΕΚ 65/Α/ ) «Σύσταση νο μικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)». 3. Tην υπ αριθμ. 383 (ΦΕΚ 29/Β/ ) κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών βέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 4. Το άρθρο 4 παρ.2δ της υπ αριθμ. 1120/Η/ απόφασης με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου». 5. Την από 25/10/2010 με Α.Π γνώμη του ΑΣΕΠ ύστερα από την από 10/8/10 με Α.Π πρόταση του οικείου φορέα, σχετικά με τις εποχικές ανάγκες του. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού ύψους Ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΚΕΤΑ, 1. Ορίζουμε ότι η κατωτέρω περιγραφόμενη ανάγκη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά πτυξης είναι εποχική κατά την έννοια των κειμένων διατάξεων: Υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων 2. Καθορίζουμε τον αριθμό κατά κατηγορία εκπαί δευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κά λυψη της ανωτέρω ανάγκης ως ακολούθως: Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Διοικητικού. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Φ.500/44/137372/Ε5 (3) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι, στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς Ωραιοκάστρου, Νομού Θεσσαλονίκης. KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 98/τ.Α /2005). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ του Ν. 4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.11 του Ν. 2327/95 (ΦΕΚ Α, 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.2, του Π.Δ.174/1985 (ΦΕΚ 59/τ.A /1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου 7. Την αριθμ. 383/ (ΦΕΚ 29/τ.Β / ) 9. Την αριθμ. 8/ ορθή επανάληψη της απόφα σης του Δ.Σ. των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Ωραιοκάστρου, Νομού Θεσσαλονίκης, όπως αυτή διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. με το αρίθμ.14609/ έγγραφο της Περιφέρειας. 10. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, 1. Καθορίζουμε επτά (7) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς Ωραιοκάστρου, Νομού Θεσσαλο νίκης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τους αναφερόμενους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παι δικούς Σταθμούς, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από δημοσίευση της απόφασης αυτής. Αριθμ. Φ.500/63/137377/Ε5 (4) Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι, στους Παιδικούς Σταθμούς, Δήμου Αμυνταίου, Νο μού Φλώρινας. KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 98/τ.Α /2005). 2. Τις διατάξεις του άρθρ.12, παρ.1 εδαφ. Δ του Ν. 4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 11 του Ν.2327/95 (ΦΕΚ Α, 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 6. Τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 2, του Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59/τ.Α /1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου 7. Την αριθμ. 383/ (ΦΕΚ 29/τ.Β / ) 9. Τη με αριθμ. 22/2010 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδι κών Σταθμών Δήμου Αμυνταίου, Νομού Φλώρινας που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. με το από τηλεαντιγράφημα των εν λόγω Παιδικών Σταθμών. 10. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, 1. Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας, Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αμυνταίου, Νομού Φλώρινας. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από Αριθμ. Φ.500/2/137379/Ε5 Φ.500/66/137379/Ε5 (5) Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Καματερού, Νομού Αττικής και στους Δη μοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Παλαιού Φαλή ρου, Νομού Αττικής. KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 98/τ.Α /2005). 2. Τις διατάξεις του άρθρ.12, παρ.1 εδαφ. Δ του Ν. 4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.11 του Ν.2327/95 (ΦΕΚ Α, 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 6. Τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 2, του Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59/τ.Α /1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου 7. Την αριθμ. 383/ ( ΦΕΚ 29/τΒ / ) 9. Την αριθμ. 284/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καματερού, Νομού Αττικής που διαβιβάστηκε με το αρ / έγγραφο του Δήμου Καματερού στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και το από τη λεαντιγράφημα του Δήμου αυτού. 10. Την αριθμ. 136/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Παλαιού Φαλήρου» Νομού Αττικής, που διαβιβάστηκε με το αρ. 1206/ έγγραφο του εν λόγω Δημοτικού Παιδικού Σταθ μού, στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

4 27814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, 1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου δαστή Τ.Ε.Ι., με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδι κοτήτων, στο Δήμο Καματερού, Νομού Αττικής. 2. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου δαστή Τ.Ε.Ι., στα πέντε (5) Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Παλαιού Φαλήρου», Νομού Αττικής. 3. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τους αναφερόμενους φορείς, πραγματοποιείται για ένα εξά μηνο αρχίζοντας από Αριθμ. Φ.500/60/137384/Ε5 (6) Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι, στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, Δήμου Παλικής, Στέλ λα Σ. Κουρουκλή Νομού Κεφαλληνίας. KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 98/τ.Α /2005). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ του Ν. 4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ.11 του Ν.2327/95 (ΦΕΚ Α, 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 6. Τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 2, του Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59/τ.Α /1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου 7. Την αριθμ. 383/ (ΦΕΚ 29/τ.Β / ) 9. Τη με αριθμ. 9/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Παλικής, Στέλλα Σ. Κουρουκλή, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 46/ έγγρα φο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παλικής, Στέλλα Σ. Κουρουκλή, στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., καθώς και το από τηλεαντιγράφημα του εν λόγω Παιδικού Σταθμού. 10. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα πάνη, 1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου δαστή Τ.Ε.Ι., Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας, Σχολής Επαγ γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Παλικής, Στέλλα Σ. Κουρουκλή, Νομού Κεφαλληνίας. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από τη δημοσίευση της από φασης αυτής. Αριθμ. Φ.500/472/137381/Ε5 (7) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Σκύδρας, Νομού Πέλλας. KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 98/τ.A /2005). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ του Ν. 4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.11 του Ν.2327/95 (ΦΕΚ Α, 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 6. Τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 2, του Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59/τ.A /1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου 7. Την αριθμ. 383/ (ΦΕΚ 29/τ.Β / )

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθμ. 111/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σκύ δρας, Νομού Πέλλας που διαβιβάστηκε με το αρ.3465/ έγγραφο της Περιφέρειας στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και το από τηλεαντιγράφημα του Δήμου αυτού. 10. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, 1. Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Σκύδρας, Νομού Πέλλας. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζο ντας από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. Αριθμ. Φ.500/11/137386/Ε5 Φ. 500/39/137386/Ε5 (8) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Βώλακος, Νομού Ηλείας και στο Δήμο Βαθέος, Νομού Σάμου. KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 98/τ.A /2005). 2. Τις διατάξεις του άρθρ.12, παρ.1 εδαφ. Δ του Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις». Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.11 του Ν.2327/95 (ΦΕΚ Α, 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 6. Τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 2, του Π.Δ.174/1985 (ΦΕΚ 59/τ.Α /1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου 7. Την αριθμ. 383/ (ΦΕΚ 29/τ.Β / ) 9. Την αριθμ. 105/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δή μου Βώλακος, Νομού Ηλείας, που διαβιβάστηκε με το αρ.792/ έγγραφο του Δήμου Βώλακος στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, καθώς και την από ορθή επανάληψη αυτής. 10. Την αριθμ. 120/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βαθέος, Νομού Σάμου, καθώς και την ορθή επανάληψη αυτής που διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 4278/ έγγραφο στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 11. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, 1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου δαστή Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Βώλακος, Νομού Ηλείας. 2. Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Βαθέος, Νομού Σάμου. 3. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τους αναφερόμενους Δήμους, πραγματοποιείται για ένα εξάμη νο αρχίζοντας από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. Αριθμ (9) Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους για το Δ τρίμηνο του Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Tις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», β) του άρθρου 6 παρ.1 και του άρθρου 20 παρ.2 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αριθ.70241οικ/ (ΦΕΚ 1118 Β / ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». 3 Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια κής εργασίας μέχρι ενενήντα (90) υπαλλήλων, που υπη ρετούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. 4 Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ,00 Ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα και ότι στον Κ.Α.Ε υπάρχει εγγεγραμ μένη ετήσια πίστωση ,00 Ευρώ στον προϋπολογι σμό του τρέχοντος οικονομικού έτους,

6 27816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη ση μέχρι ενενήντα (90) υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους, από έως και μέχρι ώρες συνολικά. Οι ανωτέρω ώρες κατανέμονται κατά υπηρεσία, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως εξής: ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΕΣ 1. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου και Καλαμάτας Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αιγαίου (Σύρος) Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου (Ρόδος) Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης (Κομοτηνής) Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δ. Μακεδονίας (Κοζάνης) Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας 103 ΣΥΝΟΛΟ: Τα προβλεπόμενα από τον νόμο, για την εκκαθάριση δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυν ση Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα και τον Κ.Α.Ε στον οποίο υπάρχει εγγεγραμ μένη η σχετική πίστωση. Οι Προϊστάμενοι των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών θα κατανέμουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των υπηρεσιών τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγματο ποίησης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Ο Ειδικός Γραμματέας ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Αριθμ. 579/09 (10) Κήρυξη της δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρι κά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας ως άγονης και ορισμός του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ως Υπόχρε ου Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 1. Τον νόμο 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνι ών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/ ), και ιδίως τα άρθρα 46 έως 55 αυτού, 2. Το ν.703/1977 (ΦΕΚ 278/Α/ ) «Περί Ελέγχου Μο νοπωλίων και Ολιγοπωλίων και Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 3. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. Οικ /974/ «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και δια δικασία για τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπη ρεσίας» (ΦΕΚ 824/Β/ ) και ιδίως το άρθρο 5 αυτής, 4. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 44035/1626/ «Καθορισμός περιεχομένου Καθολικής Υπη ρεσίας» (ΦΕΚ 1481/Β/ ), 5. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο νομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινω νιών με αριθμό 44365/1631/2007 «Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων στα πλαίσια παροχής της Καθολικής Υπη ρεσίας» (ΦΕΚ 1618/Β/ ), 6. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο νομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθμό 31923/1135/ «Καθορισμός διαδικασίας επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσί ας και αποζημίωσης του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση)» (ΦΕΚ 876/Β/ ), 7. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι κονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινω νιών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθ μό 44867/1637/ «Λήψη Μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 1667/Β/ ), 8. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 411/017/ «Ορι σμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1873/Β/ ), 9. Την υπ αριθμ. 472/170/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός για τον καθορισμό στόχων επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 885/Β/ ), 10. Την υπ αριθ. 491/026/ Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των κατα λόγων συνδρομητών, κατ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 3431/2006 και του τρόπου και του κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλό γων, κατ εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 3431/2006» (ΦΕΚ 1622/Β/ ), 11. Την υπ αριθμ. 519/55/ Απόφαση της ΕΕΤΤ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή του συνόλου ή στοιχείων καθολικής υπηρεσίας», 12. Την υπ αριθ. 530/169/ Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κατάρτιση καταλόγου με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την παροχή του συνόλου ή στοιχείων της Καθολικής υπηρεσίας που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Οικ /974/ «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδικασία για τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας», 13. Την υπ αριθ. 545/34/ Απόφαση της ΕΕΤΤ «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Τεύ χος Προκήρυξης για την επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας»,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθ. 562/30/ Απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης για την επιλογή Παρό χου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελληνικής Επι κράτειας», 15. Την υπ αριθ. 565/139/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της υπ αριθ. 562/30/ απόφασης της ΕΕΤΤ «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης για την επι λογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελ ληνικής Επικράτειας»», 16. Την υπ αριθ. 573/14/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της υπ αριθ. 565/139/ απόφα σης της ΕΕΤΤ «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης για την επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελ ληνικής Επικράτειας»», 17. Την υπ αριθ. 578/68/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της υπ αριθ. 565/139/ απόφα σης της ΕΕΤΤ «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης για την επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελ ληνικής Επικράτειας»», 18. Την υπ αριθμ. πρωτ / επιστολή της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Έντυπη και Ηλεκτρο νική Πληροφόρηση A.E. με την οποία υπέβαλε φάκελο αίτησης συμμετοχής στη δημοπρασία για την επιλογή παρόχου καθολικής υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσι ών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελληνικής Επι κράτειας, 19. Την υπ αριθμ / επιστολή της ΕΕΤΤ προς της εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Έντυπη και Ηλε κτρονική Πληροφόρηση A.E. με θέμα: «Παροχή διευκρινή σεων σχετικά με την αίτηση συμμετοχής σας στη Δημο πρασία για την επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύ νολο της Ελληνικής Επικράτειας», 20. Την υπ αριθμ. πρωτ / επιστολή της εταιρίας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Έντυπη και Ηλεκτρονική Πλη ροφόρηση A.E. με θέμα: «Απόσυρση συμμετοχής από δημοπρασία επιλογής παρόχου υπηρεσιών πληροφο ριών ενοποιημένου Τηλεφωνικού καταλόγου», 21. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 20981/ Εισή γηση προς την ΕΕΤΤ, επειδή: 1. Καμία επιχείρηση δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για την παροχή του συνόλου ή στοιχείων της Καθολικής Υπηρεσίας πλην του στοιχείου της παροχής υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελληνικής Επι κράτειας, στο πλαίσιο της Πρόκλησης Εκδήλωσης Εν διαφέροντος που ανακοίνωσε η ΕΕΤΤ με την υπ αριθμ. 519/55/ απόφασή της, σύμφωνα με τη δια δικασία του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Οικ /974/ «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδικασία για τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ 824/Β/ ), 2. Για την παροχή του στοιχείου της παροχής υπηρεσι ών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελληνικής Επι κράτειας στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης εκδήλω σε ενδιαφέρον μία επιχείρηση. Η ΕΕΤΤ, με την υπ αριθ. 562/30/ Απόφασή της, ενέκρινε την προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή παρόχου καθολικής υπηρεσίας για το εν λόγω στοιχείο καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της προαναφερόμενης ΥΑ με αριθμ. Οικ /974/ Καμία εταιρεία, πλην της ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Έντυπη και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση A.E., δεν κατέθεσε αίτη ση συμμετοχής κατά τη Φάση Α της δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τη λεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, στο πλαίσιο της σχετικής Προκήρυξης της ΕΕΤΤ. 4. Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Έντυπη και Ηλεκτρονι κή Πληροφόρηση A.E., η οποία υπέβαλε φάκελο συμμετο χής στη δημοπρασία με αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 40165/ , απέσυρε τη συμμετοχή της στη δημοπρασία με την υπ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 41992/ επιστολή της 5. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της προπαρατεθείσας ΥΑ με αριθμ. Οικ /974/ «Στην περίπτωση που καμία επιχείρηση δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παροχή του συνόλου ή στοιχείων της Καθολικής Υπηρεσίας ή από τις επιχειρήσεις που εκδή λωσαν ενδιαφέρον καμία δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, η επιλογή του παρόχου Καθολικής Υπηρε σίας γίνεται χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, ως εξής: [ ] α. Ορίζεται ως καθορισμένη επιχείρηση η ορισθεί σα από την ΕΕΤΤ επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην αγορά πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς χρήστες. Στην περίπτωση που έχουν ορισθεί περισσότερες της μιας επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην ανωτέρω αγορά, τότε ορίζεται ως καθορισμένη επιχείρηση όποια εξ αυτών διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο στην εν λόγω αγορά». Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 της ιδίας Υπουργικής Απόφασης «Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία αποβεί άγονη, τότε η καθο ρισμένη επιχείρηση ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου». 6. Ως επιχείρηση με σημαντική ισχύ στην αγορά πρό σβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς χρήστες έχει οριστεί ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) με την υπ αριθμ. ΑΠ. 411/017/ Απόφαση της ΕΕΤΤ. 7. Σύμφωνα με την πέμπτη παράγραφο της ενότητας του τεύχους προκήρυξης «Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής κατά την πρώτη φάση (Φάση 1) της διαδικασίας, τότε η διαγωνιστική διαδικασία θεωρείται άγονη».

8 27818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) πρέπει συνεπώς να οριστεί ως Υπόχρεος Παρο χής Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την προπαρα τεθείσα διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 2. Το πε ριεχόμενο δε των στοιχείων της ΚΥ ορίζεται στην ΥΑ αριθ /1626/ «Καθορισμός περιεχομένου Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1481/Β/ ) και στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό 44867/1637/ «Λήψη Μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 1667/Β/ ). 9. Εν πάσει περιπτώσει, επισημαίνεται ότι, δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της προπαρατεθείσας ΥΑ με αριθμ. Οικ /974/ , η ΕΕΤΤ μπορεί, μετά την πάροδο 3 ετών να ξεκινήσει τη διαδικασία επανακαθορισμού του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας της εν λόγω απόφασης, αποφασίζει: 1. Κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελ ληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πέμπτη παράγραφο της ενότητας του σχετικού Τεύχους Προκήρυξης. 2. Ορίζει τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ως Υπόχρεο Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και για το σύνολο των στοιχείων της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζονται στην ΥΑ αριθ /1626/ «Καθορισμός περι εχομένου Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1481/Β/ ) και την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό 44867/1637/ «Λήψη Μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 1667/Β/ ), σύμφωνα με την ΥΑ αριθ. Οικ /974/ «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδικασία για τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ 824/Β/ ) και ιδίως τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου Η ΕΕΤΤ μπορεί, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της προπαρατεθείσας ΥΑ με αριθμ. Οικ /974/ , μετά την πάροδο τριών (3) ετών, να ξεκινήσει διαδικασία επανακαθορισμού του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2010 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1248 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού σπουδαστών Τ.Ε.Ι. δυναμένων να ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα, διάρκειας ενός (1) έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2640 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της 35043/2524/1 9 2010 (ΦΕΚ 1385/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα