ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Εθνικής Άμυνας » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Δικαιοσύνης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 6002/22/305 α/ απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ αριθμ. 7002/12/1 στ από υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, απολύεται από την Ελληνική Αστυνομία, ο Ειδικός Φρουρός (705103) Μανιος Γεώργιος του Ιωάννη και της Διαμάντως, που γεννήθηκε το έτος 1981 στη Θεσσαλονίκη, λόγω υποβολής αίτησης παραί τησης από την εκπαίδευση, η οποία γίνεται αποδεκτή. Η απόλυσή του, λογίζεται ως γενομένη από επομένη της χρονολογίας υποβολής της αίτησης πα ραίτησης. Με την υπ αριθμ. 6002/22/306 α από απόφα ση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπι νου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθη κε σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ αριθμ. 7002/12/1 στ από υπουργικής απόφασης όπως τροποποιή θηκε μεταγενέστερα και ισχύει, απολύεται από την Ελ ληνική Αστυνομία, ο Ειδικός Φρουρός (704548) Βλαχο γιάννης Περικλής του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε το έτος 1980 στη Δράμα, λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία γί νεται αποδεκτή. Η απόλυσή του, λογίζεται ως γενομένη από επομένη της χρονολογίας υποβολής της αίτησης πα ραίτησης. Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με την υπ αριθμ. Φ.471.8/30/741259/Σ.360/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (άρθρα 65, 69, 73 και 74) «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», μετατάσσεται ο Μ.Υ Ελαφρός Σπυρίδωνας του Ευαγγέλου, με βαθμό Γ του κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Μηχανολογίας/ Συγκολλητής Μετάλλων, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/ΝΚ/ΔΤ στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/303 ΠΕΒ, σε κενή ομοιόβαθμη θέση. (Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ / ). Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 1739/ πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονί κης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 993/1979 και του άρθρου 54 του π.δ. 410/1988, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία ο Γεώργιος Κιτσούλης του Βασιλείου, υπάλληλος ΙΔΑΧ πλήρους απασχόλησης κλάδου ΥΕ Καθαριστών/ριών του 1ου ΓΕΛ Θερμαϊκού από , ημερομηνία κα ταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. Ο Διευθυντής ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ Λ. ΤΑΠΑΝΙΔΗΣ - Με βάση την υπ αριθμ. 1549/ απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί δευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 περ. β, του άρθρου 153 παρ. 1, του άρθρου 156 παρ. 1 και 2, του άρθρου 165 παρ. 2 και του άρθρου 167 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ. Α ), απολύεται ο εκπαιδευτικός Παλάντζας Αριστείδης του Δημητρίου κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α, Μ.Κ. 08 και A.M , του 64ου Δημοτικού Σχολείου (3)

2 1600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσ σαλονίκης, από , διότι κρίθηκε ανίκανος προς εργασία λόγω νόσου. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (4) Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α 35) «Κώδικας οργανισμού δικα στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ορίζονται, για μια διετία: 1. Στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, δεύτερη δικαστής ανη λίκων, η Πρωτοδίκης Ελένη Πρέντζα του Λάμπρου. 2. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Κωνσταντίνος Κούκουλης του Γεωργίου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκου Σοφίας Πλατάκη του Εμμανουήλ, της οποίας έληξε η θητεία. Με Προεδρικό διάταγμα της , που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιο σύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρθρα 1, 2, 4 και 5 του ν. 3630/2008, για την έξοδο από την Υπηρεσία δικαστικών λειτουργών της Διοικη τικής Δικαιοσύνης: Α. Λύεται, ύστερα από αίτησή τους, η υπηρεσιακή σχέση των κάτωθι Προέδρων Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων: 1) Αθηνών, Νικηφόρου Σιδερή του Νικολάου, 2) Αθηνών, Νικολάου Πετρακόπουλου του Βασιλείου, 3) Πειραιώς, Μαριάνθης Γεωργακοπούλου Φίλιππα του Διονυσίου και 4) Πειραιώς, Ισμήνης Σαρρή του Γεωργίου και τους απονέμεται ο βαθμός του Εφέτη και 5) Πειραιώς, Φω τεινής Καπάνταη του Γεωργίου. Β. Λύεται, ύστερα από αίτησή τους, η υπηρεσιακή σχέ ση των κάτωθι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων: 1) Πειραιώς, Κωνσταντίνου Πετρούλια του Παναγιώτη, 2) Αθηνών, Γεωργίου Ζαχαριάδη του Ευαγγέλου, 3) Τρί πολης, Αναστασίου Οικονομόπουλου του Αγγέλου και 4) Θεσσαλονίκης, Αποστόλου Τσακπίνη του Χρήστου και τους απονέμεται ο βαθμός του Προέδρου Πρωτοδικών και 5) Πειραιώς, Παναγιούλας Φλωκατούλα του Αλε ξάνδρου και 6) Θεσσαλονίκης, Σωτηρίου Παπαϊωάννου του Αλεξάνδρου. Με Προεδρικό διάταγμα της , που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιο σύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρθρα 1, 2, 4 και 5 του ν. 3630/2008, για την έξοδο από την Υπηρεσία δικαστικών λειτουργών της Διοικη τικής Δικαιοσύνης: Λύεται, ύστερα από αίτησή τους, η υπηρεσιακή σχέση των κάτωθι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων: 1) Αθηνών, Ελένης Λογιωτάτου του Δημητρίου, 2) Θεσ σαλονίκης, Χαρίκλειας Παπαγρηγοράκη του Δημητρίου, 3) Θεσσαλονίκης, Ευαγγέλου Λουπέτη του Αποστόλου, 4) Θεσσαλονίκης, Αντιόπης Καϊοπούλου του Αλεξάν δρου, 5) Αθηνών, Νικολάου Λεονάρδου του Κωνσταντί νου, 6) Αθηνών, Κωνσταντίνου Τζαλαβρά του Θεοδώρου, 7) Χανίων, Αμαλίας Ελιάδη Κατσικοκέρη του Δημητρίου και 8) Αθηνών, Γεωργίου Πέππα του Παναγιώτη και τους απονέμεται ο βαθμός του Προέδρου Εφετών, 9) Αθηνών, Δημητρίου Πουργιανού του Νικολάου, 10) Αθηνών, Γαρυ φαλιάς Ξανθοπούλου Χιώτη του Βασιλείου, 11) Αθηνών, Ευαγγελίας Σακελλαρίου του Αθανασίου, 12) Αθηνών, Ελένης Γουλή του Ξενοφώντα και 13) Πατρών, Θεόδωρου Χίσσα του Δημητρίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ - Με την υπ αριθμ / πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 παρ. 1 και 80 του ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», διαπιστώνεται ότι η Αλεξάνδρα ΝΙΤΣΙΑΚΟΥ του Αποστόλου, δικηγόρος Καστοριάς, αποβά λει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα από τις , ημερομηνία ορκωμοσίας της ως Συμβολαιογράφου, θέση ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προ ϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήμα τος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του ν.δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λει τούργημα, της Μαρίας ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ του Δημητρίου, δι κηγόρου Θεσσαλονίκης παρ Εφέταις. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προ ϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήμα τος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του ν.δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λει τούργημα, του Νικολάου ΠΕΤΡΙΔΗ του Πέτρου, δικηγό ρου Πειραιώς παρ Αρείω Πάγω. Στον ανωτέρω, με την από απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς απο νεμήθηκε, τιμής ένεκεν, ο τίτλος του επίτιμου δικηγόρου. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. οικ.311/78/ πράξη του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής θεωρείται ότι αυτοδίκαια απολύεται από την υπηρεσία Περιφέρεια Αττικής από ο τέως υπάλληλος του κλάδου TE Μηχανικών με βαθμό Α, Νικολάου Νικόλαος του Σωτηρίου που συμπληρώνει στις τριανταπέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπη ρεσίας και έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του, αφού γεννήθηκε το έτος Η Γενική Διευθύντρια Περιφέρειας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ - Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του (5)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1601 Δήμου ΛΕΚΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη, κλάδου ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας (Εργάτες) με βαθμό Β, προ κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 6861/4436/ ). Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - Με την υπ αριθμ. 28/2009 απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 και ύστερα από τις σύμ φωνες γνώμες των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων όπως αυτές διατυπώνονται στα 16ο/2008 (Θέμα 4ο) και 4ο/2008 (Θέμα 7ο ) πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβου λίου ΟΤΑ Ν. Πειραιά και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Λακωνίας αντίστοιχα, μετατάσσεται ο ΓΑΛΑΡΗΣ ΜΙ ΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με βαθμό Δ από τον Δήμο Σκάλας Λακωνίας στο Δήμο Κερατσι νίου σε αντίστοιχη κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση. Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους ,00, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋ πολογισμό έτους 2009 του Δήμου Κερατσινίου. (Αριθμ. απόφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/1581/2009). Ο Προϊστάμενος ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 70/2009 απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας (αριθμ. 2569/ ) που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του π.δ. 23/2002 «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυ νομίας» και τον ανασυνταγμένο τελικό πίνακα κατάτα ξης κατηγορίας ΠΕ 23 κατάλληλων υποψηφίων (άρθρο 11 π.δ. 23/2002) Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Φλώρινας Νομού Φλώρινας (αριθμ. 24/ ), διορίζεται σε κενή οργανική θέση τακτικού προσωπικού του Δήμου Φλώρινας Νομού Φλώρινας ο: Βελινός Γεώργιος του Μιχαήλ κατηγορίας και κλάδου Π.Ε Δημοτικής Αστυνομίας με εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας 18667/ 1352/ ). Με την υπ αριθμ. 71/2009 απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας (αριθμ. 2600/ ) που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κα τάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ. Α /1994) όπως τροποποιήθηκε με ταγενέστερα και του πίνακα διατεθειμένων προς διορι σμό του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 534/ / τ. Γ, καθώς και την υπ αριθμ. 103/ απόφαση του ΑΣΕΠ (Τμήμα Γ ), διορίζεται σε κενή οργανική θέση τακτικού προσωπικού του Δήμου Φλώρινας η: Μελίδου Πηνελόπη του Ιωάννη κατηγορίας και κλάδου Π.Ε 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πολεοδόμος) με εισαγωγι κό βαθμό Δ σύμφωνα με το τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ αριθμ. φύλλου 99/ (1/124Μ/2007). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας 18668/ 1353/ ). Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την υπ αριθμ. 8/ απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Βρε φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αρταίων του Νομού μας διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία και επέρχεται λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. Παι δικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αρταίων Ζαγκογι άννη Μπασιούκα Βασιλική του Νικολάου, Κλάδου Υ.Ε. Προσωπικό Βοηθητικών Εργασιών Μαγείρων με Βαθμό Γ και Μ.Κ. 8ο, με συνολικό χρόνο υπηρεσία 19 έτη, 9 μήνες και 13 ημέρες, λόγω συνταξιοδότησης. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΜΑΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 25/ απόφαση του Δημάρ χου Μυγδονίας Νομού Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και την υπ αριθμ. 4317/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική θέση του Δήμου Μυγδονίας του κλάδου ΔΕ Οδηγών (αυτοκινήτων απορριμματοφόρων φορτηγών) με ει σαγωγικό βαθμό Δ, ο Κράντας Ιωάννης του Αντωνίου. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Μυγδονίας, για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, ύψους τουλάχιστον που έχει εγγραφεί στους Κ.Α και του προϋπολογισμού του 2009 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλή λων» και «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» αντίστοιχα. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 4391/ ). Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 82/2009 (ορθή επανάληψη) απόφα ση του Αντιδημάρχου Χανίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 158 πρ.26/ γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Χανίων, μετατάσσεται ο Τζανακάκης Γεώργιος του Ιωάννη, υπάλληλος του Δήμου Χανίων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α. Χρόνου, από τον κλάδο ΥΕ εργατών όπου υπηρετεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών, με δέσμευση μιας κενής θέσης μόνιμου προσωπικού της αυτής υπηρεσίας, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη περίπου 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του προϋπο λογισμού του Δήμου Χανίων έτους (Αριθμ. απόφ. Ν. Χανίων Περιφ. Κρήτης 1619/ ). Ο Διευθυντής Κ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ

4 1602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 18/ νόμιμη απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του νομικού προσώπου Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κοπανακίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007, και ύστερα από τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του Υ/Σ του Δήμου Αθηναίων και του Υ/Σ των ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν αντίστοιχα, στα Πρακτικά No 21/ (θέμα 40ο) και 7/ (θέμα 2ο), μετατάσσεται η Μαντζαφίνη Ουρανία του Γεωργίου, κατηγορίας ΥΕ και κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριό τητας με βαθμό Δ, από τον Δήμο Αθηναίων στο νομικό πρόσωπο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κοπανακίου σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 1459/2009). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθμ. 2/2009 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κορώνειας», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 8/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται η Δημη τρούση Πασχαλίνα του Χριστόδουλου, σε κενή οργανική θέση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Παιδικού Σταθμού, κλάδου ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων, με εισαγωγικό βαθμό Δ, επειδή έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η πράξη διορισμού της ανωτέρω, έχει αναδρομική ισχύ από , ημερομηνία που προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ζ της υπ αριθμ. 1/515Μ/2007 Προκήρυ ξης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Κορώνειας» (ΦΕΚ 498/ /τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). (Αριθμ. απόφ. Ν. Βοιωτίας 1342/2009). Με την υπ αριθμ. 12/2009 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Θήβας», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 3166/ απόφαση του Γ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διο ρίζεται η Αδάμ Αικατερίνη του Χαράλαμπου, σε κενή ορ γανική θέση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Παιδικού Σταθμού, κλάδου ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφονηπιοκό μων, με εισαγωγικό βαθμό Δ, επειδή έχει τα προβλεπό μενα από το νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. (Αριθμ. απόφ. Ν. Βοιωτίας 1367/2009). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Με την υπ αριθμ. Τ.τ / απόφαση του Νομάρχη Δράμας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύου (6) σες διατάξεις 148 και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση από την Υπηρεσία του μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Τοπογραφικής και Κτηματολο γίου του Νομ/κού Διαμερίσματος Δράμας, Βαϊραμίδη Στέφανου του Παρασκευά, του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο ΤΕ χ.π. 1 και λύ εται η υπαλληλική σχέση από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Νομάρχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Με την υπ αριθμ. 2328/ απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 3528/2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ ΦΕΚ 26 Α ) και των ισχυ ουσών διατάξεων των αναφερομένων στην κατάσταση των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση από την τον Παπαγιαννάκη Ιωάννη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωπόνων με βαθμό Α, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομαρχιακού Διαμε ρίσματος Ροδόπης, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού πρώτου έτους της ηλικίας του και τριάντα τριών ετών και οκτώ ημερών πραγματικής και συντάξιμης δημοσίας υπηρεσίας. Ο Νομάρχης ΑΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημί ου Αιγαίου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ 87/ τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 1 του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78/ τ. Α ). Τις διατάξεις των π.δ. 509/1983 (Φ.Ε.Κ 195/ τ. Α ), 484/1984 (Φ.Ε.Κ 173/ τ. Α ), 107/1986 (Φ.Ε.Κ 40/ τ. Α ) και 117/2002 (Φ.Ε.Κ 99/ τ. Α ). Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Φ.Ε.Κ 132/ τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαι δευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και δημόσιες υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.». Το άρθρο 10 παρ. 11 του ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ 220/ τ. Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρ τητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστή ματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις». Το υπ αριθμ. Φ /21111/Β2/ έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Κατσνομή πενήντα θέσεων μελών Ε.Τ.Ε.Π και 50 θέσεων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π στα Πανεπιστήμια». (7)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1603 Την υπ αριθμ. 15/ απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την υπ αριθμ. 2/ απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Αιγαίου. Την υπ αριθμ. 37/ απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα «Διάθεση θέσης ΕΤΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστημών». Την υπ αριθμ. 2214/ πρυτανική πράξη με ταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος (ΦΕΚ μεταφοράς 1157/ τ. Β ), προκηρύσσεται: Η πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού και Εργα στηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας Τ.Ε. ή Π.Ε., εισαγωγικής βαθμίδας Δ, με αντικείμενο: «Πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, αυτοματισμοί, ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών και υποδομών τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαί δευσης, υποστήριξη κατά την ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη κατά την ανάπτυξη και συντήρηση ιστοτόπων και θεματικών πυλών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφι ότητα στη Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Κτίριο «Λυμπέρη», Καρλόβασι Σάμου, Τ.Κ , τηλ.: ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημο σίευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο. Οι υποψήφιοι TE κατηγορίας για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα: (α) Κατοχή πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συ στημάτων. (β) Γνώση στοιχείων Αγγλικής ορολογίας σχετικής με την εξειδίκευσή τους. (γ) Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε συνα φές αντικείμενο. Οι υποψήφιοι ΠΕ κατηγορίας για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα: (α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοι νωνιών ή κατοχή διπλώματος Τμημάτων, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ στημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύ ων, ή ισότιμων και αντίστοιχων με τα ανωτέρω. (β) Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. (γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είχε από ανά λογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πεί ρα ή από συνδυασμό αυτών. Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο θα συνε κτιμηθεί. Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώ σεων (β) και (γ) θα γίνει με συνεκτίμηση των σχετικών Βεβαιώσεων και την παρουσία των υποψηφίων σε προ φορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει: 1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/ ) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στε ρητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. 3) Να είναι υγιείς. Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς η θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να είναι αναγνωρισμένοι ως προς την ισοτιμία και την αντιστοι χία τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπα ϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Βιογραφικό σημείωμα σε πέντε (5) τουλάχιστον αντί τυπα, το οποίο θα αναφέρει ακριβή στοιχεία σχετικά με τις σπουδές, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, από τα οποία θα προκύπτει η επαγγελματική προϋπηρεσία. Κάθε πρόσθετο στοιχείο, αποδεικτικό της εμπειρίας ή των γνώσεών τους σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της προκήρυξης. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Μαίρη Λουκάκη, Γραμ ματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη μίου Αιγαίου, Καρλόβασι Σάμου, τηλ , fax: , e mail: Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως. Μυτιλήνη, 19 Νοεμβρίου 2008 Ο Πρύτανης ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω σης στον ΚΑΕ 0211 του Φ από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Μαρούσι, 9 Μαρτίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

6 1604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντι κή Βοτανική». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγω γής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονι κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ αριθμ. 4/ συνεδρίασή της, αποφάσισε την προ κήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 6 περ. Α ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθρ. 23 ν. 3549/2007 και των αρθρ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθρ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του αρθρ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθρ. 1 παρ. 2 και αρθρ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997, και του π.δ. 134/1999, ως εξής: 1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Βο τανική». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων. 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊ κής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου κατέχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Οι Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, ή που αδυνατούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής δια δικασίας εκλογής, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δεσμεύονται ότι θα προσκο μίσουν το πιστοποιητικό αυτό πριν από την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δε ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 16 Φεβρουαρίου 2009 Ο Πρύτανης ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 3114/ κοινή απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περι φέρειας Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμυνταίου Κοσμίδου Ελευθερία του Γεωργίου κατηγορίας και κλάδου TE Εργοθεραπευτών, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του ιδίου κλάδου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και με το βαθμό που κατέχει. Οι Διοικητές της 4ης Υγειονομικής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης Μακεδονίας ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 6 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Mε την υπ αριθμ. 214/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν της υπ αριθμ. 2/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Π., η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.13 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, του ν. 3527/2007, της παρ. 3 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, τοποθετείται η Λόντου Παρασκευή του Σπυρίδωνα υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητι κού Λογιστικού του Π.Γ.Ν.Π. με βαθμό Α, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Π. για μία τριετία, ως εκ της ιδιότητάς της ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Π.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1605 Με την υπ αριθμ. 213/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν της υπ αριθμ. 2/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Π., η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 13 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, του ν. 3527/2007, της παρ. 3 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, τοποθετείται η Κουνάδη Όλγα του Ιωάννη υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού του Π.Γ.Ν.Π. με βαθμό Α, Προϊσταμένη Υπο διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Π. για μία τριετία, ως εκ της ιδιότητας της ως τακτικού μέ λους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Π. Με την υπ αριθμ. 212/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονί ων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν της υπ αριθμ. 2/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Π., η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 13 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, του ν. 3527/2007, της παρ. 3 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, τοποθετείται ο Δημόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντί νου υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Λο γιοτικού του Π.Γ.Ν.Π. με βαθμό Α, Προϊστάμενος Διεύ θυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Π. για μία τριετία, ως εκ της ιδιότητας του ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Π. Με την υπ αριθμ. 233/ απόφαση του Διοι κητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον νήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν της υπ αριθμ. 37/ απόφασης του Διοι κητικού Συμβουλίου του Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΣΤΡΙΑ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 13 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, του ν. 3527/2007, της παρ. 3 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, τοποθετείται η Χατζοπούλου Ευθυμία του Ευάγγελου υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστι κού του Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» με βαθμό Α, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» για μία τριετία, ως εκ της ιδιότητάς του ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». Με την υπ αριθμ. 235/ απόφαση του Διοικη τή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν της υπ αριθμ. 37/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 13 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, του ν. 3527/2007, της παρ. 3 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, τοποθετείται ο Παπαθανασίου Θεόδωρος του Γεωργίου υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστι κού του Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» με βαθμό Α, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης της Διοικητικής Υπη ρεσίας του Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» για μία τριετία, ως εκ της ιδιότητάς του ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικη τή του Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007, διορίζονται οι κατωτέρω σε κενές οργανικές θέσεις κατά κλάδο και κατηγορία ως εξής και με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου: Α. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας υδραυλικών) 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αναστασίου Β. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα 2. ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Δήμου (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 1976/ ). ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Με την υπ αριθμ. 137/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ. Α ) άρθρο 70, μετατάσσεται η Μέντζου Μαρία του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με Α βαθ μό, σε κενή οργανική θέση κλάδου TE Νοσηλευτικής με τον ίδιο βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 1536/ ). Με την υπ αριθμ. 2910/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 153, απολύεται η Φλεριανού Μαριάν θη του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου Νοσοκομει ακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.Κ.Α. με βαθμό Διευθυντή, και 8ο Μ.Κ., λόγω ανικανότητας άσκησης των υπηρεσιακών της καθηκόντων προερχόμενη από νόσημα μη ιάσιμο, από την κοινοποίηση της παρούσης απόφασης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Με την υπ αριθμ. 1657/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με το ν. 2190/1994 όπως τροποποι ήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3051/2002, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟΥ σύμφωνα με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 147/ τεύ χος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π) προκήρυξη οι εξής: (Α/Α, ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΚΛΑ ΔΟΣ, ΒΑΘΜΟΣ) 1, ΜΠΙΣΙΛΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΔΕ, ΑΔ. ΝΟΣΟ ΚΟΜΩΝ, Δ. 2, ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΔΕ, ΑΔ. ΝΟΣΟΚΟ ΜΩΝ, Δ

8 1606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3, ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΕ, ΑΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 1976/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 354/ πράξη του Διοικητή του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση αυτοδίκαια της υπαλληλικής σχέ σης της μόνιμης υπαλλήλου ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α και Μ.Κ. 3ο, κατά την (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) για λόγους συνταξιο δότησης. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Με την υπ αριθμ. 4/2009 πράξη Διοικήτριας του Γενι κού Νοσοκομείου Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, άρθρο 35, λύεται η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου Σπυριδούλας Γάλλιου, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, από , λόγω διορισμού της στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟ ΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». Η Διοικήτρια ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Με την υπ αριθμ. 116/ απόφαση του Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 149 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Βγενοπούλου Κων/νας του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΥΕ Προσω πικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων με τον Γ βαθμό και το 8ο μισθολογικό κλιμάκιο του Νοσοκομεί ου μας και από για να συνταξιοδοτηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τα Επικουρικά Ταμεία, επειδή είναι μητέρα τεσσάρων (4) τέκνων και έχει υπηρεσία μεγαλύτερη των είκοσι ετών. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.ΜΕ.Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 3/ πράξη του Διοικητή του Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης και Κοινωνι κής Υποστήριξης Α.με.Α. Καστοριάς (Άργος Ορεστι κό) η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 υπ αριθμ. 26/ ΦΕΚ του άρθρου 148, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της Θεοδώρας Κυριακού Αθανασίου του Θεοδώρου, μόνι μης υπαλλήλου του Κ.Α.Α.Κ.Υ Α.με.Α Καστοριάς, Κατη γορίας Δ.Ε του κλάδου Δ.Ε Ειδικότητας Διοικητικού, με βαθμό Α και Μ.Κ 1ο από , ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραιτήσεώς της. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) Διορθώσεις Σφαλμάτων Στον πίνακα διοριστέων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ που δημο σιεύθηκε στη σελίδα 1418 του ΦΕΚ 172/ /τ. Γ, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «πίνακας διοριστέων με την υπ αριθμ 251/ απόφαση Γ τμήματος του ΑΣΕΠ» στο ορθό: «πίνακας διοριστέων με την υπ αριθμ. 251/ απόφαση του Γ τμήματος του ΑΣΕΠ». (8) (Από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 351 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112009572 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 271 6 Απριλίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910018272 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 491 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011009184/30 11 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011011473/27.12.2010 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 29 24 Ιανουαρίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011027084/5 7 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 3912 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 425 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ 22288 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 12-5-2015 Φε. 16α/3843 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 16 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...............1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 803 11 Αυγούστου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20152261 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 997 14 Δεκεμβρίου 2009 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 1473/26.11.2009 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κάτσικα Ασηµίνα Τηλ: 2610 367626, Fax: 2610 367624 E-mail: mkatsika@eap.gr URL: http://www.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 125 3 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 23 Ιουνίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20151674 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1104 29 Οκτωβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1415025370/3 8 15 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.16009 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΔΡΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Τ.Κ.33053 Λιδωρίκι Πληρ. Θ. Δούκα Τηλ.2266031100 εσωτ. 3 Προκήρυξη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορθή επανάληψη 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 22-12-2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ.πρωτ: 2/105199 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: ΤΚ: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παππά Ταχ. Διεύθυνση: Μυτιλήνη, 27.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 207 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 4 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Yγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα 18/6/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: 44221 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψης με Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού, Ακαδημαϊκού έτους 2009-10 με Π.Δ.407/80) 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Ν.

Πρόσληψης με Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού, Ακαδημαϊκού έτους 2009-10 με Π.Δ.407/80) 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Ν. Πρόσληψης με Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού, Ακαδημαϊκού έτους 2009-10 με Π.Δ.407/80) 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Ν.3187/03 (άρθρο 24) β. 3413/2005 (τροποποιήσεις του Ν.3187/03) γ. Ν.3577/07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο:10/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14723 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερολακώνων Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Mαρία Μπερτζελέτου Τηλ.: 2733360344 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 764 23 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων....................... 1 Περιφέρειες......................................2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΔΑ Β43ΦΩΞ1-ΑΥ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθ Πρωτ 24406 Διεύθυνση Διοικητικών& Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Πληροφορίες Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 670 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 946 8 Νοεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθ. 26324 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ. ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 727 16 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΘ-5ΒΖ. Προσκαλούμε. Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΘ-5ΒΖ. Προσκαλούμε. Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252 ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 981 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΒΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα