ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο Καρπουχτσή του Ηλία, παράλληλα με την άσκη ση των καθηκόντων του σε θέση Ειδικού Συνεργά τη στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Εσω τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πρόγραμμα για τη βελτίωση των Συνθηκών Παρα γωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισ σοκομίας για τα έτη Έγκριση Πίστω σης για το έτος Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) MCHEDLISHVILI (ον) ΤΑΜΑΖ του VALICO Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Τζήρο Πασχάλη Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορι σμένες υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού για το έτος Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ ΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩ ΝΑ» Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΥΝ ΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ «Σ.Π.Α.Υ.» Έγκριση της υπ αρ. 34/2015 απόφασης του Δημοτι κού Συμβουλίου Παιανίας περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Παιανίας σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας του Δήμου Αθηναίων Ενταξη υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκη σης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο Καρ πουχτσή του Ηλία, παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πο λιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Εσωτερικών και Δι οικητικής Ανασυγκρότησης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 57 8 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α / ), καθώς και των άρθρων 55 και 56 αυτού, β) της υπ αριθμ. 33/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/τ.Α / ) Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», η ισχύς της οποίας παρατείνεται με την υπ αριθμ. 35/ ΠΥΣ (ΦΕΚ Α 271), γ) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύ γεια" και άλλες διατάξεις», δ) του άρθρου 7 του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κα τάργηση υπηρεσιών», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α / «Τροπο ποίηση Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», ε) του Π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α /2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, συγχώνευση Υπουργείου Οι κονομίας με Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.», στ) του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

2 9136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Της υπ αριθμ. Υ95/ (ΦΕΚ 299/τ.Β / ) απόφασης του Πρωθυπουργού, που αφο ρά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο». 3. Της υπ αριθμ. 1020/ (ΦΕΚ 391/τ.Β / ) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαρία Κόλλια Τσα ρουχά» 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2./10010/ (ΦΕΚ 635/τ.Β / ) απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) και κυρίως του άρθρου Την υπ αριθμ. 568/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Διορισμός Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό τησης», (ΦΕΚ 186/τ.ΥΟΔΔ/ ), αποφασίζουμε: Επιτρέπουμε στον Κωνσταντίνο Καρπουχτσή του Ηλία, οικονομολόγο (ελεύθερο επαγγελματία) την άσκηση του επαγγέλματός του, παράλληλα με την άσκηση των καθηκό ντών του, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό τησης Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά, από , οπότε και προσφέρει υπηρεσία στη θέση αυτή. Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2015 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Αριθμ. 786/49873 (2) Πρόγραμμα για τη βελτίωση των Συνθηκών Παραγω γής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομί ας για τα έτη Έγκριση Πίστωσης για το έτος ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 32), β) των άρθρων 66 και 77 παρ. 3 του Ν. 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». (Α 98). 2. Την παρ. 5 του άρθρου 4 της αριθ. 685/42702/ απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη , σε εφαρμογή των ΚΑΝ (ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004» (Β 837). 3. Την αριθ. Υ59/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β 256), όπως ισχύει. 4. Την αριθ. Υ103/ απόφαση του Πρωθυ πουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο ντος και Ενέργειας Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημη τρίου» (Β 309). 5. Την αριθ. πρωτ. 2/84823/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η ΘΑΠ) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνο λικού ύψους οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» για τα έτη 2014, 2015 και 2016 (ΚΑΕ 5423, Φ29 110)». 6. Την αριθ. πρωτ. 16/141/ (ΑΔΑ: 68Λ3Β ΡΦ0) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους δύο εκα τομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ) για την κάλυψη της Εθνικής συμμετοχής, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του προγράμμα τος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος Την αριθ. 95/38315/ εισήγηση του Προϊ στάμενου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι βάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περίπτ. ε του Ν. 4270/ To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού για το έτος 2015 ύψους , αποφα σίζουμε: 1. Την έγκριση πίστωσης για το έτος 2015 ποσού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέ ντε χιλιάδων ευρώ ( ) για την κάλυψη της Εθνικής συμμετοχής στο «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη ». (Υπουργική απόφαση 685/42702/31/03/2014, ΦΕΚ Β 837) 2. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται πενήντα χιλιά δες ευρώ ( ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) του προσωπικού των αρμόδιων Υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονο μίας και Κτηνιατρικής), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω αναφερθείσα υπουργική απόφαση. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 685/42702/31/03/2014 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη , σε εφαρμογή των ΚΑΝ (ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9137 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αθήνα, 6 Μαΐου 2015 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (3) Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) MCHEDLISHVILI (ον) ΤΑΜΑΖ του VALICO. Με την αριθ. 359/14/ Καταλογιστική Πράξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α Τελωνείου Εισαγωγών Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/125 a/ «Αποστολή Συνοδείας» της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης Τμήμα Ασφαλείας Άνω Πόλης Αγίου Παύλου προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παρα βάσεων με α/α 359/14, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον (επ) MCHEDLISHVILI (ον) ΤΑΜΑΖ του VALICO και της NINA γεν. το έτος 1975 στη Γεωργία, κατοίκου Λαγκα δά Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Αλεξάνδρου αρ. 75 με ΑΦΜ , για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορί ας συνολικής ποσότητας ογδόντα τριών (83) πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001, «Περί Εθνικού Τελω νειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ (4) Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Τζήρο Πασχάλη. Με την υπ αρ. πράξη 23/2014/ του Διευθυντή του Τελωνείου Ιωαννίνων: Καταλογιζόμενος: ΤΖΗΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, αγνώστου διαμονής, Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. AH Παράβαση: Οδήγηση φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης από επαγγελματία ή από προσωπικό της επιχείρησης ή από επαγγελματία οδηγό, που ΔΕΝ έχει προσληφθεί με σχέ ση εξηρτημένης εργασίας με αποτέλεσμα να υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση 1 υποπερίπτωση 28 του Ν. 3446/2006 περί Ρυθμίσεων επιβατικών μεταφορών και άλλων διατάξεων. Καταλογιζόμενο Ποσό: Πρόστιμο 300,00 Τ.Χ. 6,00 Ο.Γ.Α. 1,20 ΣΥΝΟΛΟ Ο Προϊσταμένος Διεύθυνσης ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Αριθμ /15257 (5) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμέ νες υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καμα τερού για το έτος Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/ ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α /2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών». 5. Την υπ αριθ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α / ) περί αποδοχής πα ραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Αττικής. 6. Την υπ αριθ. 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε ορι σμένες υπηρεσίες του Δήμου, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε: α) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες του Τμήμα τος Διαχείρισης Οχημάτων Μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, λόγω του ότι το τμήμα είναι επιφορτισμένο με την απομάκρυνση των απορ ριμμάτων στο εμπορικό κέντρο της πόλης όπου είναι δύσκολη κατά τη διάρκεια της ημέρας, τον καθορισμό των λαϊκών, την αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων, την κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων κα, β) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, λόγω του ότι το τμήμα είναι επιφορτισμένο με την απομάκρυνση των απορριμμάτων στο εμπορικό κέντρο της πόλης όπου είναι δύσκολη κατά τη διάρκεια της ημέρας, τον καθορισμό των λαϊ κών, την αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων, την κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων κα, γ) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες του Τμήματος Πρασίνου της Δι εύθυνσης Περιβάλλοντος, λόγω του ότι το τμήμα είναι επιφορτισμένο με την κοπή και απομάκρυνση πεσμένων δένδρων, το νυχτερινό πότισμα με υδροφόρα οχήματα σε πλατείες, σχολεία, δρόμους κα, δ) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουρ γία τις Κυριακές και αργίες του Τμήματος Ηλεκτρο φωτισμού και Τεχνικού Συνεργείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω του ότι το τμήμα είναι επιφορτισμένο με τη συντήρηση των Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων όπου πραγματοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες, τη συντήρηση του οδικού φωτι σμού των κεντρικών αρτηριών, την υποστήριξη πολιτι στικών εκδηλώσεων όπου πραγματοποιούνται κυρίως βραδινές ώρες κα,

4 9138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) τη λειτουργία από 07:00 έως 24:00 (σε δύο βάρδι ες 07:00 έως 15:00 και 16:00 έως 24:00) του Τμήματος Καθαρισμού και Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων και Σχο λείων της Διεύθυνσης Παιδείας προσχολικής αγωγής νηπιακών και βρεφονηπιακών σταθμών, όσον αφορά τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων, λόγω του ότι το τμήμα είναι επιφορτισμένο και με τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων, που έχουν εσπερινή λειτουργία κα, στ) τη λειτουργία όλο το 24ωρο, τις Κυριακές και αρ γίες του Τμήματος Καθαρισμού και Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων και Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας προσχολι κής αγωγής νηπιακών και βρεφονηπιακών σταθμών, όσον αφορά την φύλαξη των σχολικών κτιρίων, λόγω πολλών και συνεχών κρουσμάτων κλοπών και καταστροφών τους. ζ) Τη λειτουργία από 07:00 έως 22:00 καθημερινά και από 07:00 έως 15:00 το Σάββατο του Τμήματος Καθαρι σμού και Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων και Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας προσχολικής αγωγής νηπιακών και βρεφονηπιακών σταθμών όσον αφορά το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΔΟΜΗ ΚΔΑΠ, προκειμένου να απασχολούνται τα παιδιά που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. η) τη λειτουργία από 07:00 έως 19:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 13:00 το Σάββατο και από 08:00 έως 13:00 την Κυριακή, του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω του ότι το τμήμα είναι επιφορτισμένο με την τα φή εκταφή των νεκρών, την καθαριότητα του περιβάλ λοντος χώρου των μνημάτων, το οστεοφυλάκιο κα, θ) τη λειτουργία από 11:00 π.μ. έως 21:00 μ.μ. κατά τις Κυριακές και Αργίες, του Τμήματος Δημοτικής Κατά στασης και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς στο Ληξιαρχείου του Δήμου πραγ ματοποιούνται πολιτικοί γάμοι ι) τη λειτουργία από 08:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ. τις καθη μερινές καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες των ΚΑΠΗ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. κ) τη λειτουργία από τις 07:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. του διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα πάνη ύψους ,73 περίπου σε βάρος του προϋπολο γισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ: , , , , , , , , , , , και Aνά λογη δαπάνη ποσού ,60 προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αριθμ /51983/14 (6) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟ ΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ». 1. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010) «Οργανισμός Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006) ΚΔΚ. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α 98/2013). 5. Την αριθ /203 (ΦΕΚ/Β/399/2001) απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩ ΝΑ», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τις υπ αρ /28112/2008 (ΦΕΚ/Β/2281/2008) και 47615/29944/2010 (ΦΕΚ/Β/223/2010 αποφάσεις Γεν. Γραμματέα Περιφέρει ας Αττικής. 6. Την αριθ. 294/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Δήμου Βύρωνα περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 5257/2014 (ΦΕΚ/93/Α /2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητα Υπουργείου Εσωτερικών». 8. Την αριθ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμ βουλίου (ΦΕΚ/24/Α /2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αττικής, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη αριθ /2003 απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ως προς το άρθρο της διοίκησης ως εξής: 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το νομικό πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: Τον Δήμαρχο ή έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας. Δεκατρείς (13) Δημοτικούς Συμβούλους, δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νο μικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογες με το σκοπό του νομικού προσώπου. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που ορισθεί ως μέλος ο Δήμαρχος αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος του Δ.Σ. Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά ξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 21247/2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9139 Αριθμ /14171 (7) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. 1. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010) Οργανισμός Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006) ΚΔΚ. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α 98/2013). 5. Την αριθ. 49/2011 (ΦΕΚ/Β/1055/2011) απόφαση Δημο τικού Συμβουλίου, περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» Δήμου Κρωπίας. 6. Την αριθ. 92/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί ου Δήμου Κρωπίας, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 5257/2014 (ΦΕΚ/93/Α /2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητα Υπουργείου Εσωτερικών». 8. Την αριθ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμ βουλίου (ΦΕΚ/24/Α /2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αττικής, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη αριθ. 49/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κρωπίας ως προς το άρθρο ΠΟΡΟΙ εδάφιο (α) ως εξής: iv. ΠΟΡΟΙ α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Κρωπίας, η οποία θα ανέρχεται από ευρώ έως ευρώ, και θα κα θορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη πο σού ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, εγγεγραμμένη στον ΚΑ Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 49/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κρωπίας. Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αριθμ /12568 (8) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣ ΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ «Σ.Π.Α.Υ.». 1. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010)»Οργανισμός Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006) ΚΔΚ. 4. Το αρ. πρωτ. οικ. 7950/2011 (εγκ. 12) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Διακυβέρνησης. 5. Την αριθ. 3382/1992(ΦΕΚ/Β/189/1992) απόφαση των Νομαρχών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, περί σύστασης «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την αριθ.οικ /2003 (ΦΕΚ/Β/1499/2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 6. Την αριθ. 9/2015 απόφαση του δημοτικού συμβου λίου Δάφνης Υμηττού, περί αποχώρησης του Δήμου Δάφνης Υμηττού από το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». 7. Την αριθ. 2/2015 απόφαση διοικητικού συμβουλί ου του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ» περί αποδοχής αποχώρησης του Δήμου Δάφνης Υμηττού από το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 5257/2014 (ΦΕΚ/93/Α /2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητα Υπουργείου Εσωτερικών». 9. Την αριθ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμ βουλίου (ΦΕΚ/24/Α /2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αττικής, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ. 3382/1992 απόφαση των Νο μαρχών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, το άρθρο (1)ως προς τα συμμετέχοντα μέλη δήμοι, ως εξής: Συστήνουμε Σύνδεσμο με επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ» αποτελού μενος από τους Δήμους : Αγία Παρασκευή, Παπάγου Χο λαργός, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βουλιαγ μένης, Κρωπίας, Παιανίας. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 3382/1992 απόφαση των Νομαρχών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, όπως ισχύει. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αριθμ /14997 (9) Έγκριση της υπ αρ. 34/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας περί σύστασης δύο (2) προσω ποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Παιανίας σε εφαρμογή τελεσί δικης δικαστικής απόφασης. 1. Τις διατάξεις: α) Tου Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Οργανισμός Αττικής».

6 9140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης». γ) Του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». δ) Του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/ ) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις». ε) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών». 3. Την υπ αριθ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α / ) περί αποδοχής πα ραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Αττικής. 4. Την υπ αρ. 203/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω τοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγουσες 1) Ιωάννα Μέμτσα του Κων/νου, 2) Καλλιόπη Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνα συνδέονται με το Δήμο Παιανίας με σύμβαση εξαρτημέ νης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 5. Το υπ αρ. πρωτ. 4398/2014 Πιστοποιητικό του Πρω τοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατά της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτα κτο) από οποιονδήποτε. 6. Την υπ αρ. 34/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Παιανίας περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Παιανίας, σε εφαρμογή της υπ αρ. 203/2014 τελεσί δικης δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικεί ου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αρ. 34/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας περί σύστασης δύο (2) προσωποπα γών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Παιανίας, σε εφαρμογή της υπ αρ. 203/2014 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρω τοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΜΤΣΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους ,00 περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπο λογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 σε βάρος των Κ.Α και Ανάλογη δαπάνη ύψους περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. Αθήνα, 23 Απριλίου 2015 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αριθμ /14857 (10) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/A / ) «Οργανισμός της Αττικής». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 4 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α / ). 5. Την υπ αριθ. 3234/3093/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αττι κής με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 58/Β / ) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθ /27563/ (ΦΕΚ 1517/Β / ), 48979/40116/ (ΦΕΚ 2365/Β / ) και 70523/47749/ (ΦΕΚ 3269/Β / ) αποφάσεις του ιδίου. 6. Την από απόφαση Πρακτικό της Α Δευ τεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του Ν. 2643/1998 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 7. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/304/32090/ απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 3282/Β / ). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του. Ν. 4305/2014 «Κα τάργηση Προσωποπαγών θέσεων». 9. Την υπ αριθ. 238/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Αθηναίων περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 10. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ βουλίου που διατυπώθηκε στο υπ αριθ. 2/ πρακτικό του. 11. Την υπ αριθ. 3943/1690/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αττικής (ΦΕΚ 597/Β / ) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», αποφα σίζουμε: Εγκρίνεται η υπ αριθ. 238/2015 απόφαση του Δημοτι κού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων περί τροποποίη σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής: Αντί της προσωποπαγούς θέσης κατηγορίας ΠΕ, κλά δου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που συστάθηκε με το ΦΕΚ 3269/Β / , συστήνεται κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων. Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Γενική Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9141 Αριθμ. Α4650 (11) Ενταξη υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε πιστημίου Θράκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1. Tις διατάξεις των παρ. 18 και 20 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012, 2. τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ /Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ /Α), του άρθρου 68 παρ. 3 περ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/ /Α) και του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/ /Α), 3. τη με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2014 αίτηση του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Γαβριήλ Χαϊτίδη, διπλωματούχου Τμήμα τος Μηχανολόγων Μηχανικών και κατόχου σχετικού με το αντικείμενο της θέσης του συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων», 4. την αριθ. 132/ απόφαση του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, περί ορισμού Τριμελούς Ει σηγητικής Επιτροπής για την ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π., 5. τη με ημερομηνία εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, που ορίσθηκε από τον Κοσμή τορα της Πολυτεχνικής Σχολής για ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Γαβριήλ Χαϊτίδη, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, που διαθέτει τα προσόντα για το διορισμό του στην κατηγορία αυτή, 6. την αριθ. 1015/ απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (αριθ. συν. 5/ ) για την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Γαβριήλ Χαϊτίδη, υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος, για τον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ένταξη του στην κατηγορία ΕΔΙΠ, 7. τo γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ/γμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των μελών Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 8. την αριθ. Α4141/ διαπιστωτική πράξη έντα ξης σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. της κατηγορίας του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 9. τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλ λήλου, διαπιστώνουμε: Την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης που κατέχει, του κατωτέρω υπηρετούντος μέλους Ειδι κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού, και κατόχου σχετικού με το αντικείμενο της θέσης του συ ναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος, σε αντίστοιχη θέση των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προ σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, του άρθρου 68 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 και της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4264/2014, διατηρώντας την κατά το χρόνο της έντα ξης και μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ γανισμού του Ιδρύματος, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση, ως εξής: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κομοτηνή, 5 Μαΐου 2015 Ο Πρύτανης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

8 9142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργη θούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα